Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0286(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0305/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0305/2017

Συζήτηση :

PV 14/11/2018 - 7
CRE 14/11/2018 - 7

Ψηφοφορία :

PV 14/11/2018 - 14.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0454

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 991kWORD 131k
Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018 - Στρασβούργο Προσωρινή έκδοση
Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες ***I
P8_TA-PROV(2018)0454A8-0305/2017
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0591),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0382/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο αριθ. 1 σχετικά με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας,

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από τη Γαλλική Γερουσία στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με την οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 25ης Ιανουαρίου 2017(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 29ης Ιουνίου 2018, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0305/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 125 της 21.4.2017, σ. 65.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 14 Νοεμβρίου 2018 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2018/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) και του Οργανισμού για την υποστήριξη του BEREC (Υπηρεσία του BEREC), την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2120 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1211/2009
P8_TC1-COD(2016)0286

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

Αφού ζήτησαν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Η οδηγία (ΕΕ) 2018/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(3)(4) έχει ως στόχο τη δημιουργία εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών εντός της Ένωσης, και παράλληλα την κατοχύρωση υψηλών επιπέδων επενδύσεων, καινοτομίας και προστασίας του καταναλωτή μέσω της αύξησης του ανταγωνισμού. Η εν λόγω οδηγία καθορίζει επίσης σημαντικό αριθμό νέων καθηκόντων για τον Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Body of European Regulators for Electronic Communications - «BEREC»), όπως η έκδοση κατευθυντήριων γραμμών για διάφορα θέματα, η υποβολή εκθέσεων για τεχνικά ζητήματα, η τήρηση μητρώων, καταλόγων ή βάσεων δεδομένων και οι γνωμοδοτήσεις σχετικά με τις διαδικασίες της εσωτερικής αγοράς για σχέδια εθνικών μέτρων περί ρύθμισης της αγοράς.

(2)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), συμπληρώνει και υποστηρίζει, στον βαθμό που πρόκειται για περιαγωγή σε επίπεδο Ένωσης, τους κανόνες που περιέχει το ρυθμιστικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, και ορίζει ορισμένα καθήκοντα για τον BEREC.

(3)  Ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/2120 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6) ορίζει επιπλέον πρόσθετα καθήκοντα για τον BEREC, σε σχέση με την ανοιχτή πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επιπλέον, οι κατευθυντήριες γραμμές του BEREC της 30ής Αυγούστου 2016 σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων ουδετερότητας των δικτύων σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές έγιναν δεκτές καθώς παρέχουν πολύτιμες διευκρινίσεις που εγγυώνται ένα ισχυρό, ελεύθερο και ανοικτό διαδίκτυο, εξασφαλίζοντας τη συνεπή εφαρμογή των ▌κανόνων ώστε να διαφυλάσσονται η ισότιμη και χωρίς διακρίσεις μεταχείριση της κίνησης κατά την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο και τα σχετικά δικαιώματα των τελικών χρηστών.

(4)  Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να διασφαλιστούν η ανάπτυξη συνεπούς ρυθμιστικής πρακτικής και η συνεπής εφαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου για ηλεκτρονικές επικοινωνίες της Ένωσης, η Επιτροπή συγκρότησε, με την απόφαση 2002/627/ΕΚ της Επιτροπής(7), την ομάδα των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Electronic Communications Networks and Services - ERG) με αποστολή να παρέχει συμβουλές και βοήθεια στην Επιτροπή για την ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και, γενικότερα, να προσφέρει μια διεπαφή μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών αρχών («ΕΡΑ») και της Επιτροπής.

(5)  Ο BEREC και η Υπηρεσία συστάθηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1211/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8). Ο BEREC αντικατέστησε την ERG και είχε ως στόχο να συμβάλει, αφενός, στην ανάπτυξη και, αφετέρου, στην καλύτερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς των δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με σκοπό να εξασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Ο BEREC λειτουργεί ως φόρουμ συνεργασίας μεταξύ των ΕΡΑ και ανάμεσα στις ΕΡΑ και την Επιτροπή, κατά την άσκηση του πλήρους φάσματος των αρμοδιοτήτων τους βάσει του ενωσιακού ρυθμιστικού πλαισίου. Ο BEREC συστάθηκε για να παρέχει εμπειρογνωμοσύνη και να ενεργεί ανεξάρτητα και με διαφάνεια.

(6)  Ο BEREC χρησιμεύει επίσης ως φορέας προβληματισμού, συζήτησης και παροχής συμβουλών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

(7)  Η Υπηρεσία συστάθηκε ως κοινοτικός φορέας με νομική προσωπικότητα για να εκτελεί ▌ καθήκοντα που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1211/2009, συγκεκριμένα να παρέχει στον BEREC υπηρεσίες επαγγελματικής και διοικητικής υποστήριξης. Για την αποτελεσματική υποστήριξη του BEREC, στην Υπηρεσία δόθηκε νομική, διοικητική και οικονομική αυτονομία.

(8)  Με την απόφαση 2010/349/ΕΕ(9), οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών αποφάσισαν ότι η Υπηρεσία θα έχει την έδρα της στη Ρίγα. Η συμφωνία για την έδρα μεταξύ της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Λετονίας και της Υπηρεσίας τέθηκε σε ισχύ στις 5 Αυγούστου 2011.

(9)  Στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2015 με τίτλο «Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης», η Επιτροπή προέβλεπε την υποβολή προτάσεων το 2016 για τη φιλόδοξη μεταρρύθμιση του ρυθμιστικού πλαισίου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εστιάζοντας μεταξύ άλλων σε ένα πιο αποτελεσματικό ρυθμιστικό θεσμικό πλαίσιο, με σκοπό την κατάλληλη προσαρμογή των κανόνων για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, ως μέρος της δημιουργίας των κατάλληλων συνθηκών για την ψηφιακή ενιαία αγορά. Οι εν λόγω επικοινωνίες περιλαμβάνουν την ανάπτυξη πολύ υψηλής χωρητικότητας δικτύων, μια πιο συντονισμένη διαχείριση του ραδιοφάσματος για ασύρματα δίκτυα και τη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τα προηγμένα ψηφιακά δίκτυα και τις καινοτόμες υπηρεσίες. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι το μεταβαλλόμενο εμπορικό και τεχνολογικό περιβάλλον επιβάλλει την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου με την ενδυνάμωση του ρόλου του BEREC.

(10)  Στο ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2016 με τίτλο «Προς μια νομοθετική πράξη για την ψηφιακή ενιαία αγορά», το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή, στο πλαίσιο της περαιτέρω ολοκλήρωσης της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, να εξασφαλίσει τη θέσπιση ενός αποτελεσματικότερου θεσμικού πλαισίου ▌.

(11)  Ο BEREC και η Υπηρεσία έχουν συμβάλει θετικά στη συνεπή εφαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Παρόλα αυτά, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις ρυθμιστικές πρακτικές, γεγονός που επηρεάζει τις εταιρείες οι οποίες αναπτύσσουν διασυνοριακή επιχειρηματική δραστηριότητα ή είναι ενεργές σε σημαντικό αριθμό κρατών μελών, μεταξύ άλλων κράτη μέλη για τα οποία υφίστανται κατευθυντήριες γραμμές του BEREC αλλά θα μπορούσαν να αναπτυχθούν περαιτέρω. Προκειμένου να συμβάλει περαιτέρω στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ολόκληρη την Ένωση, καθώς και για να προωθήσει την πρόσβαση σε πολύ υψηλής χωρητικότητας δικτύων και την αξιοποίησή της, τον ανταγωνισμό στην παροχή δικτύων, υπηρεσιών και συναφών ευκολιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και τα συμφέροντα των πολιτών της Ένωσης, ο παρών κανονισμός έχει ως στόχο την ενδυνάμωση του ρόλου του BEREC ▌. Ο εν λόγω ενδυναμωμένος ρόλος θα μπορούσε να συμπληρώσει τον ▌ ενισχυμένο ρόλο που διαδραματίζει ο BEREC σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 531/2012 και (ΕΕ) 2015/2120▌ και την οδηγία (ΕΕ) 2018/…(10) ▌.

(12)  Λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στην αγορά και την τεχνολογία, οι οποίες συχνά συνεπάγονται αυξημένη διασυνοριακή διάσταση, και τη μέχρι τώρα αποκτηθείσα εμπειρία στην προσπάθεια διασφάλισης συνεπούς εφαρμογής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, είναι απαραίτητη η αξιοποίηση του έργου του BEREC και της Υπηρεσίας ▌. Η διακυβέρνηση και οι δραστηριότητές τους θα πρέπει να εξορθολογιστούν και να προσαρμοστούν για τα καθήκοντα προς εκτέλεση. Λαμβανομένων υπόψη των παγιωμένων διαδικασιών και της νέας δέσμης καθηκόντων που ανατίθενται στον BEREC και στην Υπηρεσία και προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητά τους, θα πρέπει να προβλεφθεί πρόσθετη σταθερότητα για τη διαχείρισή τους και θα πρέπει να απλουστευθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων.

(13)  Ο BEREC θα πρέπει να παρέχει εμπειρογνωμοσύνη και να εμπνέει εμπιστοσύνη χάρη στην ανεξαρτησία του, την ποιότητα των συμβουλών και των πληροφοριών που παρέχει, τη διαφάνεια των διαδικασιών και μεθόδων λειτουργίας του και την επιμέλεια με την οποία ασκεί τα καθήκοντά του. Η ανεξαρτησία του BEREC δεν θα πρέπει να εμποδίζει το ρυθμιστικό του συμβούλιο να βασίζεται σε σχέδια των ομάδων εργασίας κατά την εξέταση διαφόρων ζητημάτων.

(14)  Η νέα επίσημη ονομασία της Υπηρεσίας θα πρέπει να είναι «Οργανισμός για την υποστήριξη του BEREC» («Υπηρεσία του BEREC»). Ο τίτλος «Υπηρεσία του BEREC» θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως ο σύντομος τίτλος της Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία του BEREC θα πρέπει να έχει νομική, διοικητική και οικονομική αυτονομία. Για τον σκοπό αυτόν, η Υπηρεσία του BEREC είναι αναγκαίο και σκόπιμο να αποτελεί οργανισμό της Ένωσης με νομική προσωπικότητα και να ασκεί τις αρμοδιότητες που της ανατίθενται. Ως αποκεντρωμένος οργανισμός της Ένωσης, η Υπηρεσία του BEREC θα πρέπει να λειτουργεί στο πλαίσιο της εντολής της και σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει θέσεις της Ένωσης σε εξωτερικό ακροατήριο ή ότι δεσμεύει την Ένωση με νομικές υποχρεώσεις.

(15)  Επιπλέον, οι κανόνες για τη διακυβέρνηση και τη λειτουργία της Υπηρεσίας του BEREC θα πρέπει, όπου αρμόζει, να ευθυγραμμίζονται με τις αρχές της κοινής δήλωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 19ης Ιουλίου 2012, για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς▌.

(16)  Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και οι ΕΡΑ θα πρέπει να λαμβάνουν τη βοήθεια και τις συμβουλές του BEREC, μεταξύ άλλων για τις σχετικές ρυθμιστικές επιπτώσεις τυχόν ζητημάτων που αφορούν τη συνολική δυναμική των ψηφιακών αγορών ή αναφορικά με τη σχέση, τις συζητήσεις και τις ανταλλαγές τους με τρίτα μέρη, καθώς και τη διάδοση ρυθμιστικών βέλτιστων πρακτικών σε αυτά. Επιπλέον της συμβολής του στη δημόσια διαβούλευση της Επιτροπής, ο BEREC θα πρέπει, όταν του ζητείται, να παρέχει συμβουλές στην Επιτροπή για την κατάρτιση των νομοθετικών προτάσεων. Θα πρέπει επίσης να μπορεί ο BEREC να παρέχει συμβουλές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, κατόπιν αιτήματός τους ή με δική του πρωτοβουλία.

(17)  Ο BEREC, ως τεχνικός φορέας με εμπειρογνωμοσύνη στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και αποτελούμενος από εκπροσώπους των ΕΡΑ και της Επιτροπής, βρίσκεται στην καλύτερη θέση για να αναλάβει καθήκοντα όπως ▌ η συμβολή σε αποτελεσματικές διαδικασίες εσωτερικής αγοράς για σχέδια εθνικών μέτρων ▌ όσον αφορά τη ρύθμιση της αγοράς▌, η παροχή απαραίτητων κατευθυντήριων γραμμών προς τις ΕΡΑ και άλλες αρμόδιες αρχές προκειμένου να διασφαλιστούν κοινά κριτήρια και μια συνεπής ρυθμιστική προσέγγιση, καθώς και η τήρηση ορισμένων μητρώων, βάσεων δεδομένων και καταλόγων σε επίπεδο Ένωσης. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη των καθηκόντων που ορίζονται για τις ΕΡΑ, οι οποίες βρίσκονται πλησιέστερα στις αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τις τοπικές συνθήκες τους.

(18)  Για την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο BEREC θα πρέπει να εξακολουθήσει να συγκεντρώνει εμπειρογνωμοσύνη από τις ΕΡΑ. Στόχος του BEREC θα πρέπει να είναι η διασφάλιση της συμμετοχής όλων των ΕΡΑ στην εκπλήρωση των ρυθμιστικών καθηκόντων του και στη λειτουργία του. Για να ενισχυθεί ο BEREC, για να γίνει πιο αντιπροσωπευτικός και για να διαφυλαχθούν η εμπειρογνωμοσύνη του, η εμπειρία του και η γνώση του της ειδικής κατάστασης στο πλήρες φάσμα των εθνικών αγορών, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η οικεία ΕΡΑ διαθέτει επαρκείς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους οι οποίοι είναι αναγκαίοι για την πλήρη συμμετοχή στις εργασίες του BEREC.

(19)  Λαμβανομένων υπόψη της αυξανόμενης σύγκλισης μεταξύ των κλάδων που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και της οριζόντιας διάστασης των ρυθμιστικών ζητημάτων που σχετίζονται με την ανάπτυξή τους, ο BEREC και η Υπηρεσία του BEREC θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα ▌ να συνεργάζονται με τους ακόλουθους φορείς, με την επιφύλαξη του ρόλου τους: τις ΕΡΑ, άλλους φορείς, υπηρεσίες, οργανισμούς, υπηρεσίες και συμβουλευτικές ομάδες της Ένωσης, ιδίως την ομάδα για την πολιτική ραδιοφάσματος, που συστάθηκε με την απόφαση 2002/622/ΕΚ της Επιτροπής(11), τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕE) 2018/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12)(13), το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(14), την ομάδα των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, που συστάθηκε με την οδηγία 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(15), τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών, που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 526/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(16),

τον Οργανισμό του ευρωπαϊκού GNSS, που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 912/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(17), το δίκτυο συνεργασίας για την προστασία των καταναλωτών, που δημιουργήθηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(18), το ευρωπαϊκό δίκτυο ανταγωνισμού και τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, καθώς και με υφιστάμενες επιτροπές (όπως η επιτροπή επικοινωνιών και η επιτροπή ραδιοφάσματος). Ο BEREC και η Υπηρεσία του BEREC θα πρέπει επίσης να μπορούν να συνεργάζονται με τις σχετικές αρμόδιες αρχές των κρατών μελών που είναι υπεύθυνες για θέματα ανταγωνισμού, προστασίας των καταναλωτών και προστασίας δεδομένων, και με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών, ιδίως τις ρυθμιστικές αρχές που είναι αρμόδιες στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και/ή ομάδες των εν λόγω αρχών, καθώς και με διεθνείς οργανισμούς, όταν κρίνεται αναγκαίο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Θα πρέπει επίσης να μπορεί ο BEREC να ζητεί τη γνώμη ενδιαφερόμενων μερών μέσω δημόσιας διαβούλευσης.

(20)  Ο BEREC θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να συνάπτει ρυθμίσεις συνεργασίας με τους αρμόδιους φορείς, υπηρεσίες, οργανισμούς και συμβουλευτικές ομάδες της Ένωσης, με αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών και με διεθνείς οργανισμούς που δεν θα πρέπει να δημιουργούν νομικές υποχρεώσεις. Στόχος των εν λόγω ρυθμίσεων συνεργασίας μπορεί να είναι, για παράδειγμα, η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας και η ανταλλαγή απόψεων επί ρυθμιστικών ζητημάτων. Η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι αναγκαίες ρυθμίσεις συνεργασίας είναι συμβατές με την πολιτική και τις προτεραιότητες της Ένωσης, και ότι ο BEREC, λειτουργεί στο πλαίσιο της εντολής του και σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και δεν θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει τη θέση της Ένωσης σε εξωτερικό ακροατήριο ή ότι δεσμεύει την Ένωση με νομικές υποχρεώσεις.

(21)  Ο BEREC θα πρέπει να συγκροτείται από το ρυθμιστικό συμβούλιο και τις ομάδες εργασίας. Ο εκ περιτροπής ρόλος του προέδρου του ρυθμιστικού συμβουλίου έχει στόχο να διασφαλίζει τη συνέχεια του έργου του BEREC. Θα πρέπει επίσης να προάγεται η εναλλαγή των αντιπροέδρων που εκπροσωπούν διάφορες ΕΡΑ.

(22)  Ο BEREC θα πρέπει να είναι σε θέση να ενεργεί προς το συμφέρον της Ένωσης, ανεξάρτητα από τυχόν εξωτερικές παρεμβάσεις, μεταξύ των οποίων πολιτικές πιέσεις ή εμπορικές παρεμβολές. Είναι, επομένως, σημαντικό να διασφαλίζεται ότι τα πρόσωπα που στελεχώνουν το ρυθμιστικό συμβούλιο έχουν τα υψηλότερα εχέγγυα προσωπικής και επαγγελματικής ανεξαρτησίας. Ο επικεφαλής μιας ΕΡΑ, ένα μέλος του συλλογικού οργάνου της, ή οι αντικαταστάτες οποιουδήποτε εξ αυτών, έχουν το ίδιο επίπεδο προσωπικής και επαγγελματικής ανεξαρτησίας. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να ενεργεί ανεξάρτητα και αντικειμενικά, δεν θα πρέπει να ζητεί ούτε να δέχεται υποδείξεις κατά την άσκηση των καθηκόντων του και θα πρέπει να προστατεύεται από την αυθαίρετη απόλυση. Το καθήκον του αναπληρωματικού μέλους στο ρυθμιστικό συμβούλιο θα μπορούσε επίσης να εκτελείται από τον επικεφαλής της ΕΡΑ, ένα μέλος του συλλογικού οργάνου της, τον αντικαταστάτη τους ή άλλο μέλος του προσωπικού της ΕΡΑ το οποίο, ενεργεί εξ ονόματος και σύμφωνα με το πλαίσιο της εντολής του μέλους του ρυθμιστικού συμβουλίου που αντικαθιστά.

(23)  Η πείρα έχει δείξει ότι τα περισσότερα από τα καθήκοντα του BEREC εκπληρώνονται καλύτερα στο πλαίσιο ομάδων εργασίας, οι οποίες θα πρέπει πάντα να εξασφαλίζουν την ισότιμη συνεκτίμηση των απόψεων και των συνεισφορών όλων των ΕΡΑ. Το ρυθμιστικό συμβούλιο θα πρέπει ως εκ τούτου να συστήνει ομάδες εργασίας και να διορίζει τους προέδρους τους. Οι ΕΡΑ θα πρέπει να ανταποκρίνονται ταχέως σε αίτημα διορισμού προκειμένου να εξασφαλίζεται χωρίς καθυστέρηση η θέσπιση ορισμένων ομάδων εργασίας, ιδίως εκείνων που σχετίζονται με διαδικασίες με χρονικά όρια. Οι ομάδες εργασίας θα πρέπει να είναι ανοικτές στη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από την Επιτροπή. Το προσωπικό της Υπηρεσίας του BEREC θα πρέπει να παρέχει υποστήριξη και να συμβάλλει στις δραστηριότητες των ομάδων εργασίας.

(24)  Εφόσον είναι αναγκαίο και κατά περίπτωση, το ρυθμιστικό συμβούλιο και το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να είναι σε θέση να προσκαλούν οποιοδήποτε πρόσωπο του οποίου η γνώμη ενδέχεται να παρουσιάζει ενδιαφέρον να συμμετάσχει στις συνεδριάσεις τους.

(25)  Όπου αρμόζει και ανάλογα με την κατανομή καθηκόντων στις αρχές σε κάθε κράτος μέλος, οι απόψεις άλλων αρμόδιων αρχών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο της σχετικής ομάδας εργασίας, για παράδειγμα μέσω διαβούλευσης σε εθνικό επίπεδο ή πρόσκλησης των εν λόγω άλλων αρχών στις σχετικές συνεδριάσεις στις οποίες είναι αναγκαία η εμπειρογνωμοσύνη τους. Σε κάθε περίπτωση, η ανεξαρτησία του BEREC θα πρέπει να διατηρείται.

(26)  Το ρυθμιστικό συμβούλιο και το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να λειτουργούν παράλληλα, με το πρώτο να αποφασίζει κυρίως για ρυθμιστικά θέματα και το δεύτερο για διοικητικά θέματα, όπως ο προϋπολογισμός, το προσωπικό και οι έλεγχοι. Κατ’ αρχήν και επιπλέον των εκπροσώπων της Επιτροπής, οι εκπρόσωποι των ΕΡΑ στο διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να είναι τα ίδια πρόσωπα με εκείνα που έχουν οριστεί στο ρυθμιστικό συμβούλιο, αλλά οι ΕΡΑ θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ορίζουν άλλους εκπροσώπους που πληρούν τις ίδιες απαιτήσεις.

(27)  Οι εξουσίες αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής ασκούνταν προηγουμένως από τον αντιπρόεδρο της επιτροπής διαχείρισης της Υπηρεσίας. Ο παρών κανονισμός προβλέπει ότι το διοικητικό συμβούλιο ▌ αναθέτει συναφείς εξουσίες αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής στον ▌διευθυντή, ο οποίος εξουσιοδοτείται να μεταβιβάζει περαιτέρω τις εν λόγω εξουσίες. Αυτό έχει ως στόχο να συμβάλει στην αποτελεσματική διαχείριση του προσωπικού της Υπηρεσίας του BEREC.

(28)  Το ρυθμιστικό συμβούλιο και το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να πραγματοποιούν τουλάχιστον δύο τακτικές συνεδριάσεις ανά έτος. Δεδομένης της εμπειρίας του παρελθόντος και του ενισχυμένου ρόλου του BEREC, το ρυθμιστικό συμβούλιο και το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να χρειαστεί να πραγματοποιήσουν πρόσθετες συνεδριάσεις.

(29)  Ο ▌ διευθυντής θα πρέπει να συνεχίσει να είναι ο ▌εκπρόσωπος της Υπηρεσίας του BEREC όσον αφορά νομικά και διοικητικά ζητήματα. Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να διορίσει τον διευθυντή, έπειτα από ανοιχτή και διαφανή διαδικασία επιλογής, προκειμένου να διασφαλιστεί αυστηρή αξιολόγηση των υποψηφίων και υψηλό επίπεδο ανεξαρτησίας. Η θητεία του διευθυντή διοίκησης της Υπηρεσίας διαρκούσε προηγουμένως τρία χρόνια. Είναι απαραίτητο ο ▌διευθυντής να έχει μια αρκετά μακρόχρονη εντολή, προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα και η υλοποίηση μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την Υπηρεσία του BEREC.

(30)  Ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής(19) θα πρέπει να ισχύει για την Υπηρεσία του BEREC.

(31)  Η Υπηρεσία του BEREC θα πρέπει να παρέχει κάθε επαγγελματική και διοικητική υποστήριξη που είναι αναγκαία για το έργο του BEREC, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής, οργανωτικής και υλικοτεχνικής υποστήριξης, και θα πρέπει να συμβάλει στο ρυθμιστικό έργο του BEREC.

(32)  Για να διασφαλιστούν η αυτονομία και η ανεξαρτησία της Υπηρεσίας του BEREC και για να υποστηριχθεί το έργο του BEREC, η Υπηρεσία του BEREC θα πρέπει να διαθέτει δικό της προϋπολογισμό, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου θα πρέπει να προέρχεται από συνεισφορά της Ένωσης. Ο προϋπολογισμός θα πρέπει να είναι επαρκής και θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τα πρόσθετα καθήκοντα που ανατίθενται και τον ενισχυμένο ρόλο του BEREC και της Υπηρεσίας του BEREC. Η χρηματοδότηση της Υπηρεσίας του BEREC θα πρέπει να υπόκειται σε συμφωνία της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής όπως ορίζεται στο σημείο 31 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(20).

(33)  Η Υπηρεσία του BEREC θα πρέπει να είναι στελεχωμένη επαρκώς με σκοπό την εκτέλεση των καθηκόντων της. Όλα τα καθήκοντα που ανατίθενται στην Υπηρεσία του BEREC, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών και διοικητικών υπηρεσιών που υποστηρίζουν τον BEREC στην εκτέλεση των ρυθμιστικών καθηκόντων του, σε συνδυασμό με τη συμμόρφωση με τον δημοσιονομικό, τον υπηρεσιακό και άλλους εφαρμοστέους κανονισμούς, και η αυξημένη βαρύτητα των λειτουργικών καθηκόντων που απαιτούνται από την Υπηρεσία του BEREC έναντι των διοικητικών θα πρέπει να αξιολογούνται δεόντως και να αποτυπώνονται στον προγραμματισμό των πόρων.

(34)  Προκειμένου να επεκταθεί περαιτέρω η συνεπής εφαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, το ρυθμιστικό συμβούλιο, οι ομάδες εργασίας και το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να είναι ανοιχτά στη συμμετοχή των ρυθμιστικών αρχών τρίτων χωρών που είναι αρμόδιες στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όταν οι εν λόγω τρίτες χώρες έχουν συνάψει συμφωνίες με την Ένωση για τον σκοπό αυτόν, όπως τα κράτη ΕΟΧ-ΕΖΕΣ και οι υποψήφιες για προσχώρηση χώρες.

(35)  Σύμφωνα με την αρχή της διαφάνειας, ο BEREC και η Υπηρεσία του BEREC θα πρέπει, κατά περίπτωση, να δημοσιεύουν πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες τους στην ιστοσελίδα τους. Ειδικότερα, ο BEREC θα πρέπει να δημοσιοποιεί κάθε τελικό έγγραφο που εκδίδεται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, όπως γνώμες, κατευθυντήριες γραμμές, εκθέσεις, συστάσεις, κοινές θέσεις και βέλτιστες πρακτικές, καθώς και κάθε μελέτη που ανατίθεται για την υποστήριξη των καθηκόντων του. Ο BEREC και η Υπηρεσία του BEREC θα πρέπει επίσης να δημοσιοποιούν επικαιροποιημένους καταλόγους των καθηκόντων τους και επικαιροποιημένους καταλόγους των μελών, των αναπληρωματικών μελών και άλλων συμμετεχόντων στις συνεδριάσεις των οργανωτικών τους οργάνων, καθώς και τις δηλώσεις συμφερόντων των μελών του ρυθμιστικού συμβουλίου, των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του διευθυντή.

(36)  Ο BEREC, με την υποστήριξη της Υπηρεσίας του BEREC, θα πρέπει να δύναται να συμμετέχει σε δραστηριότητες επικοινωνίας που εμπίπτουν στο πεδίο της αρμοδιότητάς του, οι οποίες δεν είναι επιζήμιες για τα βασικά καθήκοντα του BEREC ▌. Το περιεχόμενο και η εφαρμογή της επικοινωνιακής στρατηγικής του BEREC θα πρέπει να είναι συνεπή, αντικειμενικά, σχετικά και συντονισμένα με τις στρατηγικές και τις δραστηριότητες της Επιτροπής και των άλλων θεσμικών οργάνων, προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη η ευρύτερη εικόνα της Ένωσης. Οι δραστηριότητες επικοινωνίας της Υπηρεσίας του BEREC θα πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με τα συναφή σχέδια επικοινωνίας και διάδοσης που εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο.

(37)  Για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους, ο BEREC και η Υπηρεσία του BEREC θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ζητούν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες από την Επιτροπή, τις ΕΡΑ και, ως ύστατη λύση, από άλλες αρχές και επιχειρήσεις. Τα αιτήματα παροχής πληροφοριών θα πρέπει να είναι αιτιολογημένα, αναλογικά και θα πρέπει να μην επιβάλλουν υπερβολική επιβάρυνση στους αποδέκτες. Οι ΕΡΑ ▌θα πρέπει να συνεργάζονται με τον BEREC και την Υπηρεσία του BEREC και θα πρέπει να τους να παρέχουν έγκαιρες και ακριβείς πληροφορίες για να διασφαλίζεται ότι ο BEREC και η Υπηρεσία του BEREC είναι σε θέση να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους. Ο BEREC και η Υπηρεσία του BEREC θα πρέπει επίσης, δυνάμει της αρχής της καλόπιστης συνεργασίας, να μοιράζονται με την Επιτροπή, τις ΕΡΑ και άλλες αρμόδιες αρχές όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Κατά περίπτωση, θα πρέπει να διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών. Όταν αξιολογεί αν ένα αίτημα είναι δεόντως αιτιολογημένο, ο BEREC θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη αν οι πληροφορίες που ζητούνται σχετίζονται με την εκτέλεση καθηκόντων που έχουν ανατεθεί αποκλειστικά στις σχετικές αρχές.

(38)  Η Υπηρεσία του BEREC θα πρέπει να δημιουργήσει ένα κοινό σύστημα πληροφοριών και επικοινωνιών για να αποφεύγεται η επικάλυψη των αιτημάτων παροχής πληροφοριών και να διευκολύνεται η επικοινωνία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων αρχών.

(39)  Για να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο εμπιστευτικότητας και να αποφεύγονται οι συγκρούσεις συμφερόντων, οι κανόνες για τα εν λόγω ζητήματα που εφαρμόζονται για τα μέλη των οργανωτικών οργάνων του BEREC και της Υπηρεσίας του BEREC εφαρμόζονται για τους αναπληρωτές τους.

(40)  Δεδομένου ότι ο παρών κανονισμός καθορίζει νέα καθήκοντα για τον BEREC και την Υπηρεσία του BEREC και οι άλλες νομικές πράξεις της Ένωσης μπορούν να τους αναθέσουν πρόσθετα καθήκοντα, η Επιτροπή θα πρέπει να διεξάγει τακτική αξιολόγηση της λειτουργίας του BEREC και της Υπηρεσίας του BEREC, καθώς και της αποτελεσματικότητας αυτής της θεσμικής δομής τους σε ένα μεταβαλλόμενο ψηφιακό περιβάλλον. Εάν, ως αποτέλεσμα αυτής της αξιολόγησης, η Επιτροπή διαπιστώσει ότι η θεσμική δομή δεν είναι κατάλληλη για την εκτέλεση των καθηκόντων του BEREC και της Υπηρεσίας του BEREC, και, ειδικότερα, για τη διασφάλιση της συνεπούς εφαρμογής του ρυθμιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, θα πρέπει να διερευνήσει όλες τις πιθανές επιλογές για τη βελτίωση της εν λόγω δομής.

(41)  Την ▌ Υπηρεσία που συστάθηκε ως κοινοτικός φορέας με νομική προσωπικότητα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1211/2009 διαδέχεται η Υπηρεσία του BEREC που συστήνεται με τον παρόντα κανονισμό όσον αφορά κάθε κυριότητα και όλες τις συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας έδρας, νομικές υποχρεώσεις, συμβάσεις εργασίας, χρηματοπιστωτικές υποχρεώσεις και ευθύνες. Η Υπηρεσία του BEREC θα πρέπει να αναλάβει το προσωπικό της ▌ Υπηρεσίας, του οποίου τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις δεν θα πρέπει να επηρεαστούν ▌. Για να διασφαλιστεί η συνέχεια του έργου του BEREC και της Υπηρεσίας, οι εκπρόσωποί τους, δηλαδή ο πρόεδρος και οι αντιπρόεδροι του ρυθμιστικού συμβουλίου, η επιτροπή διαχείρισης και ο διευθυντής διοίκησης, θα πρέπει να συνεχίσουν να υπηρετούν έως τη λήξη της θητείας τους.

(42)  Σημαντικός αριθμός καταναλωτών στα περισσότερα κράτη μέλη συνεχίζει να βασίζεται σε παραδοσιακές διεθνείς επικοινωνίες όπως οι τηλεφωνικές κλήσεις και τα μηνύματα SMS, παρόλο που όλο και περισσότεροι καταναλωτές έχουν πρόσβαση, για τις ανάγκες τους όσον αφορά τις διεθνείς κλήσεις, σε υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών με χαμηλότερα τέλη απ’ ό,τι οι παραδοσιακές υπηρεσίες ή χωρίς καταβολή χρημάτων.

(43)  Το 2013 η Επιτροπή πρότεινε έναν κανονισμό με εκτίμηση επιπτώσεων ο οποίος περιλάμβανε διάταξη με ρυθμιστικά μέτρα προς εφαρμογή στις ενδοενωσιακές επικοινωνίες. Πρόσθετα στοιχεία για την αγορά ενδοενωσιακών επικοινωνιών συλλέχθηκαν την περίοδο από το 2017 έως το 2018 από τον BEREC και την Επιτροπή μέσω μελέτης της Επιτροπής και του Ευρωβαρόμετρου. Όπως έδειξαν τα εν λόγω δεδομένα, εξακολουθούν να επικρατούν σημαντικές διαφορές στις τιμές, τόσο για τις σταθερές όσο και για τις κινητές επικοινωνίες, ανάμεσα στις εγχώριες φωνητικές επικοινωνίες και επικοινωνίες SMS και εκείνες που καταλήγουν σε άλλο κράτος μέλος ενώ παράλληλα υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση στις τιμές ανάμεσα στις χώρες, τους παρόχους και τα πακέτα τιμολογίων, και ανάμεσα στις κινητές και τις σταθερές φωνητικές επικοινωνίες. Οι πάροχοι διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών βάσει αριθμών συχνά εφαρμόζουν τιμές για τις ενδοενωσιακές επικοινωνίες με βάση την κατανάλωση οι οποίες είναι υψηλότερες από τις τιμές των εγχώριων τιμολογίων συν τα πρόσθετα κόστη. Κατά μέσο όρο, η συνήθης τιμή μιας σταθερής ή κινητής ενδοενωσιακής κλήσης τείνει να είναι τρεις φορές υψηλότερη από τη συνήθη τιμή μιας εγχώριας κλήσης και η συνήθης τιμή ενός ενδοενωσιακού μηνύματος SMS είναι πάνω από δύο φορές υψηλότερη σε σχέση με το εγχώριο. Ωστόσο οι εν λόγω αριθμητικοί μέσοι όροι κρύβουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα κράτη μέλη. Σε ορισμένες περιπτώσεις η συνήθης τιμή μιας ενδοενωσιακής κλήσης μπορεί να είναι μέχρι και οκτώ φορές υψηλότερη από τη συνήθη τιμή για εγχώριες κλήσεις. Ως εκ τούτου, οι πελάτες σε πολλά κράτη μέλη έχουν να αντιμετωπίσουν υψηλές τιμές για ενδοενωσιακές επικοινωνίες. Αυτές οι υψηλές τιμές επηρεάζουν κυρίως τους καταναλωτές, ιδίως όσους δεν χρησιμοποιούν συχνά τέτοιες επικοινωνίες ή έχουν μικρό όγκο κατανάλωσης, δηλαδή τη συντριπτική πλειονότητα των καταναλωτών που χρησιμοποιούν ενδοενωσιακές επικοινωνίες. Ταυτόχρονα, πολλοί πάροχοι προτείνουν ειδικές προσφορές που είναι ιδιαίτερα ελκυστικές για επιχειρηματικούς πελάτες και καταναλωτές με σημαντική κατανάλωση ενδοενωσιακών επικοινωνιών. Τέτοιες προσφορές χρεώνονται συχνά όχι με βάση την πραγματική κατανάλωση και μπορεί να συνίστανται σε συγκεκριμένο αριθμό ενδοενωσιακών λεπτών κλήσης ή μηνυμάτων SMS για καθορισμένο μηνιαίο τέλος [συμπληρωματικά πακέτα (add on)] ή στη συμπερίληψη συγκεκριμένου αριθμού ενδοενωσιακών λεπτών κλήσης ή μηνυμάτων SMS στο μηνιαίο πρόγραμμα λεπτών κλήσης ή μηνυμάτων SMS, είτε χωρίς πρόσθετο τέλος είτε με μικρό πρόσθετο τέλος. Ωστόσο οι όροι των προσφορών αυτών συχνά δεν είναι ελκυστικοί για καταναλωτές με περιστασιακό, απρόβλεπτο ή σχετικά χαμηλό όγκο ενδοενωσιακών επικοινωνιών. Κατά συνέπεια, οι εν λόγω καταναλωτές κινδυνεύουν να πληρώσουν υπερβολικές τιμές για τις ενδοενωσιακές επικοινωνίες τους και θα πρέπει να προστατευθούν.

(44)  Πέραν αυτού, οι υψηλές τιμές για ενδοενωσιακές επικοινωνίες δημιουργούν φραγμό για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς καθώς αποθαρρύνουν την αναζήτηση και την αγορά αγαθών και υπηρεσιών από πάροχο εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος. Είναι λοιπόν απαραίτητο να τεθούν συγκεκριμένα και αναλογικά όρια στις τιμές που μπορούν να χρεώνουν στους καταναλωτές οι πάροχοι διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών βάσει αριθμών για ενδοενωσιακές επικοινωνίες ώστε να εξαλειφθούν αυτές οι υψηλές τιμές.

(45)  Όταν οι πάροχοι διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών βάσει αριθμών χρεώνουν τους πελάτες τους για ενδοενωσιακές επικοινωνίες τέλη που βασίζονται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει στην κατανάλωση τέτοιων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων αφαίρεσης με βάση την κατανάλωση από μηνιαίο ή προπληρωμένο πρόγραμμα για τέτοιες υπηρεσίες, τα τέλη αυτά δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 0,19 EUR ανά λεπτό για κλήσεις και των 0,06 EUR για μήνυμα SMS. Τα εν λόγω ανώτατα όρια αντιστοιχούν στις ανώτατες τιμές που ισχύουν επί του παρόντος, για τις ρυθμιζόμενες κλήσεις περιαγωγής και τα ρυθμιζόμενα μηνύματα SMS περιαγωγής αντίστοιχα. Κατά την περιαγωγή στην Ένωση, οι καταναλωτές επωφελούνται από την προστασία του ευρωτιμολογίου για φωνητικές επικοινωνίες και του ευρωτιμολογίου για SMS που έχουν προοδευτικά αντικατασταθεί από την περιαγωγή με χρέωση εσωτερικού. Τα εν λόγω ανώτατα όρια θεωρούνται επίσης κατάλληλο σημείο αναφοράς για τον καθορισμό του ανώτατου τέλους για ρυθμιζόμενες ενδοενωσιακές επικοινωνίες για πέντε χρόνια ξεκινώντας από τις 15 Μαΐου 2019. Το τρέχον επίπεδο του ανώτατου ορίου αντιπροσωπεύει ένα απλό, διαφανές και αποδεδειγμένης αξίας δίχτυ ασφαλείας για την προστασία έναντι υψηλών τιμών και είναι κατάλληλο ως ανώτατο όριο για τιμές λιανικής όλων των ρυθμιζόμενων ενδοενωσιακών επικοινωνιών. Τόσο οι κλήσεις περιαγωγής εντός της Ένωσης όσο και οι ενδοενωσιακές κλήσεις μοιράζονται παρόμοια δομή κόστους.

(46)  Τα ανώτατα όρια θα πρέπει να επιτρέπουν στους παρόχους διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών βάσει αριθμών να ανακτήσουν το κόστος τους, εξασφαλίζοντας έτσι μια αναλογική παρέμβαση στην αγορά κινητών και σταθερών κλήσεων. Τα ανώτατα όρια θα ισχύουν άμεσα μόνο για τα τέλη που βασίζονται στην πραγματική κατανάλωση. Θα πρέπει να έχουν πειθαρχική επίδραση επίσης στις προσφορές όπου ένας ορισμένος όγκος ενδοενωσιακών επικοινωνιών περιλαμβάνεται χωρίς να χρεώνεται ξεχωριστά καθώς οι καταναλωτές μπορούν να στραφούν σε τιμολόγιο με βάση την κατανάλωση για τις ενδοενωσιακές επικοινωνίες τους. Οι όγκοι ενδοενωσιακών επικοινωνιών που ξεπερνούν τους περιλαμβανόμενους σε δέσμη και χρεώνονται ξεχωριστά θα πρέπει να υπόκεινται στα ανώτατα όρια. Το μέτρο θα πρέπει να εξασφαλίζει με αναλογικό τρόπο ότι οι καταναλωτές με χαμηλό επίπεδο κατανάλωσης ενδοενωσιακών επικοινωνιών προστατεύονται έναντι υψηλών τιμών και θα πρέπει, ταυτόχρονα, να έχει ήπιες επιπτώσεις για τους παρόχους.

(47)  Οι πάροχοι διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών βάσει αριθμών θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να προτείνουν στους καταναλωτές τους εναλλακτικές προσφορές τιμολογίων για διεθνείς επικοινωνίες με διαφορετικά τέλη για τις ρυθμιζόμενες ενδοενωσιακές επικοινωνίες και οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι ελεύθεροι να επιλέξουν ρητά τέτοιες προσφορές, και να επιστρέψουν στην προηγούμενη επιλογή ανά πάσα στιγμή και χωρίς χρέωση, ακόμα και για προσφορές στις οποίες οι καταναλωτές έγιναν συνδρομητές πριν από την έναρξη ισχύος αυτών των διατάξεων. Μόνο εναλλακτικές προσφορές για διεθνείς επικοινωνίες, όπως αυτές που καλύπτουν όλες ή ορισμένες τρίτες χώρες, θα πρέπει όταν γίνονται αποδεκτές από καταναλωτή, να απαλλάσσουν έναν πάροχο από την υποχρέωσή του να μην υπερβαίνει τα ανώτατα όρια για ρυθμιζόμενες ενδοενωσιακές επικοινωνίες. Άλλα πλεονεκτήματα, όπως ο επιδοτούμενος τερματικός εξοπλισμός ή οι εκπτώσεις σε άλλες υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που προσφέρονται από παρόχους στους καταναλωτές αποτελούν μέρος της κανονικής ανταγωνιστικής αλληλεπίδρασης και δεν θα πρέπει να επηρεάζουν την εφαρμογή των ανώτατων ορίων τιμών για ρυθμιζόμενες ενδοενωσιακές επικοινωνίες.

(48)  Ενδέχεται ορισμένοι πάροχοι διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών βάσει αριθμών να επηρεαστούν πολύ περισσότερο από το μεγαλύτερο μέρος των υπόλοιπων παρόχων στην Ένωση από το ανώτατο όριο τιμής για ρυθμιζόμενες ενδοενωσιακές επικοινωνίες. Αυτό θα μπορούσε ιδίως να συμβεί σε παρόχους που παράγουν ιδιαίτερα μεγάλο μέρος των εσόδων τους ή των λειτουργικών κερδών τους με ενδοενωσιακές επικοινωνίες ή των οποίων τα εγχώρια περιθώρια κέρδους είναι χαμηλά σε σύγκριση με τα σημεία αναφοράς του κλάδου. Ως συνέπεια της συμπίεσης των περιθωρίων κέρδους όσον αφορά τις ρυθμιζόμενες ενδοενωσιακές επικοινωνίες, ενδέχεται κάποιοι πάροχοι να μην είναι σε θέση να διατηρήσουν το εγχώριο υπόδειγμα τιμολόγησής τους. Τέτοιες περιπτώσεις είναι εξαιρετικά απίθανο να συμβούν, καθώς οι ανώτατες τιμές είναι σαφώς υψηλότερες από το κόστος παροχής ενδοενωσιακών επικοινωνιών. Παρόλ’ αυτά, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τέτοιες πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις με αναλογικό τρόπο, οι ΕΡΑ θα πρέπει να μπορούν να χορηγούν παρέκκλιση ύστερα από αίτημα του εν λόγω παρόχου σε αιτιολογημένες και εξαιρετικές περιπτώσεις.

(49)  Τυχόν παρέκκλιση θα πρέπει να χορηγείται μόνο όταν ο πάροχος μπορεί να αποδείξει, σε σύγκριση με σχετικό σημείο αναφοράς που έχει θεσπίσει ο BEREC, ότι επηρεάζεται σημαντικά περισσότερο από την πλειονότητα των υπολοίπων παρόχων στην Ένωση και ότι ο εν λόγω αντίκτυπος θα περιόριζε σημαντικά την ικανότητα του εν λόγω παρόχου να διατηρήσει τον τύπο χρέωσης που εφαρμόζει στις εγχώριες επικοινωνίες. Όταν μια ΕΡΑ χορηγεί μια παρέκκλιση, οφείλει να καθορίζει το ανώτατο επίπεδο τιμών το οποίο ο πάροχος μπορεί να εφαρμόζει σε ρυθμιζόμενες ενδοενωσιακές επικοινωνίες και το οποίο θα του δώσει τη δυνατότητα να διατηρήσει ανταγωνιστικό επίπεδο τιμών για τις εγχώριες επικοινωνίες. Κάθε τέτοια παρέκκλιση θα πρέπει να περιορίζεται στο ένα έτος και να είναι ανανεώσιμη αν ο πάροχος αποδείξει ότι οι προϋποθέσεις για παρέκκλιση εξακολουθούν να ισχύουν.

(50)  Λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας, η εφαρμογή των ανώτατων ορίων τιμών για ρυθμιζόμενες ενδοενωσιακές επικοινωνίες θα πρέπει να έχει περιορισμένη χρονική διάρκεια και θα πρέπει να λήξει πέντε χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της. Μια τέτοια περιορισμένη διάρκεια θα πρέπει να επιτρέψει την ορθή εκτίμηση των επιπτώσεων των μέτρων και την αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο εξακολουθεί να υπάρχει η ανάγκη προστασίας των καταναλωτών.

(51)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνεπής σε ολόκληρη την Ένωση, έγκαιρη και πλέον αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών που επηρεάζονται αρνητικά από τις σημαντικές διαφορές τιμών των ενδοενωσιακών επικοινωνιών, οι εν λόγω διατάξεις θα πρέπει να είναι άμεσα εφαρμοστέες και να καταστούν μέρος κανονισμού. Ο κανονισμός που αρμόζει περισσότερο στον εν λόγω σκοπό είναι ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/2120, ο οποίος εκδόθηκε κατόπιν εκτίμησης επιπτώσεων η οποία πρότεινε, μεταξύ άλλων, διάταξη για τις ενδοενωσιακές επικοινωνίες ως απαραίτητο μέτρο για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ο πιθανός αντίκτυπος στα έσοδα των παρόχων που προκαλεί η διάταξη για τις ενδοενωσιακές επικοινωνίες μετριάζεται περαιτέρω με την εφαρμογή του ευρωτιμολογίου περιαγωγής για φωνητικές επικοινωνίες και του ευρωτιμολογίου περιαγωγής για SMS ως ανώτατων ορίων τόσο για τις σταθερές όσο και για τις κινητές επικοινωνίες, τα οποία χρησιμεύουν ως μηχανισμός ασφαλείας· και με τα στοιχεία που παρείχε η ανάλυση του BEREC το 2018 τα οποία αποδεικνύουν ότι σημειώθηκε σημαντική μείωση των σχετικών όγκων σταθερής κίνησης που επηρεάστηκαν από το μέτρο την περίοδο που μεσολάβησε. Οι εν λόγω διατάξεις θα πρέπει συνεπώς να εισαχθούν ως τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2120, ο οποίος θα πρέπει επίσης να προσαρμοστεί για να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες για τις ποινές σε περίπτωση παραβίασης των εν λόγω διατάξεων.

(52)  Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η διασφάλιση συνεπούς εφαρμογής του ρυθμιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, ιδίως σε σχέση με τις διασυνοριακές πτυχές και μέσω αποτελεσματικών διαδικασιών της εσωτερικής αγοράς για σχέδια εθνικών μέτρων, και η διασφάλιση του να μην χρεώνονται οι καταναλωτές υπέρμετρες τιμές για τη χρήση διαπροσωπικών επικοινωνιών βάσει αριθμών που προέρχονται από τον οικείο στο κράτος μέλος πάροχο του καταναλωτή και καταλήγει σε οποιοδήποτε σταθερό ή κινητό αριθμό άλλου κράτους μέλους, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορούν όμως, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων της δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ▌ ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(53)  Ο παρών κανονισμός τροποποιεί και επεκτείνει το πεδίο του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1211/2009. Δεδομένου ότι οι τροποποιήσεις που πρόκειται να επέλθουν είναι ουσιαστικής φύσεως, η εν λόγω πράξη θα πρέπει, για λόγους σαφήνειας, να καταργηθεί. Οι παραπομπές στον καταργούμενο κανονισμό θα πρέπει να νοούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.  Ο παρών κανονισμός ιδρύει τον Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες («BEREC») και τον Οργανισμό για την υποστήριξη του BEREC («Υπηρεσία του BEREC»).

2.  Ο BEREC και η Υπηρεσία του BEREC αντικαθιστούν και διαδέχονται, αντίστοιχα, τον Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες και την Υπηρεσία, οι οποίοι θεσπίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1211/2009.

Άρθρο 2

Νομική προσωπικότητα της Υπηρεσίας του BEREC

1.  Η Υπηρεσία του BEREC είναι φορέας της Ένωσης. Διαθέτει νομική προσωπικότητα.

2.  Σε όλα τα κράτη μέλη, η Υπηρεσία του BEREC διαθέτει την ευρύτερη νομική ικανότητα που αναγνωρίζεται σε νομικά πρόσωπα από το εθνικό δίκαιο. Είναι σε θέση, ιδίως, να αποκτά και να διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία και να συμμετέχει σε νομικές διαδικασίες.

3.  Η Υπηρεσία του BEREC εκπροσωπείται από τον διευθυντή της.

4.  Η Υπηρεσία του BEREC έχει την αποκλειστική ευθύνη για τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που της ανατίθενται.

5.  Η Υπηρεσία του BEREC έχει την έδρα της στη Ρίγα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΣTOXOI ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ BEREC

Άρθρο 3

Στόχοι του BEREC

1.  Ο BEREC ενεργεί στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 531/2012 και (ΕΕ) 2015/2120 και της οδηγίας (ΕΕ) 2018/…(21).

2.  Ο BEREC επιδιώκει τους ▌ στόχους που ορίζονται στο άρθρο 3 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/…+. Συγκεκριμένα, ο BEREC έχει ως στόχο να διασφαλίζει τη συνεπή εφαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες εντός του πεδίου εφαρμογής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

3.  Ο BEREC ασκεί τα καθήκοντά του εγκαίρως και με ανεξαρτησία, αμεροληψία και διαφάνεια.

4.  Ο BEREC στηρίζεται στην εμπειρογνωσία που διαθέτουν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές («ΕΡΑ»).

5.  Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/…(22), κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι η ΕΡΑ του είναι σε θέση να συμμετέχει πλήρως στις εργασίες των οργανωτικών φορέων του BEREC.

6.  Στα κράτη μέλη όπου περισσότερες από μία ΕΡΑ είναι υπεύθυνες βάσει της οδηγίας (ΕΕ) 2018/…+, οι ΕΡΑ αυτές συντονίζονται μεταξύ τους, ανάλογα με τις ανάγκες.

Άρθρο 4

Ρυθμιστικά καθήκοντα του BEREC

1.  Τα ρυθμιστικά καθήκοντα του BEREC είναι τα εξής:

α)  επικουρεί και παρέχει συμβουλές στις ΕΡΑ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή και συνεργάζεται με τις ΕΡΑ και την Επιτροπή ▌, κατόπιν αιτήματος ή ιδίας πρωτοβουλίας, σχετικά με οποιοδήποτε τεχνικό ζήτημα που αφορά ηλεκτρονικές επικοινωνίες στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του,

β)  επικουρεί και παρέχει συμβουλές στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος, όσον αφορά την κατάρτιση νομοθετικών προτάσεων στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μεταξύ άλλων για κάθε προτεινόμενη τροποποίηση του παρόντος κανονισμού ή της οδηγίας (ΕΕ) 2018/…(23),

γ)  εκδίδει γνώμες όπως αναφέρεται και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 531/2012 και στην οδηγία (ΕΕ) 2018/…+, ιδίως ▌ σχετικά με:

i)  την επίλυση διασυνοριακών διαφορών σύμφωνα με το άρθρο 27 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/…+,

ii)   τα σχέδια εθνικών μέτρων που αφορούν τις διαδικασίες της εσωτερικής αγοράς για τη ρύθμιση της αγοράς σύμφωνα με τα άρθρα 32, 33 και 68 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/…+,

iii)  τα σχέδια αποφάσεων και συστάσεων σχετικά με την εναρμόνιση, σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 93 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/…+,

iv)  τη διατερματική συνδεσιμότητα μεταξύ των τελικών χρηστών σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/…+,

v)  τον καθορισμό ενιαίου μέγιστου τέλους τερματισμού κλήσεων κινητής τηλεφωνίας σε ολόκληρη την Ένωση και του ενιαίου μέγιστου τέλους τερματισμού κλήσεων σταθερής τηλεφωνίας σε ολόκληρη την Ένωση, σύμφωνα με το άρθρο 75 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/…+,

vi)  το υπόδειγμα συνοπτικής σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 102 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/…(24),

vii)  την εθνική εφαρμογή και λειτουργία της γενικής άδειας και τον αντίκτυπό τους στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 122 παράγραφος 3 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/…+,

viii)  κατά περίπτωση, τις εξελίξεις της αγοράς και τις τεχνολογικές εξελίξεις όσον αφορά τα διάφορα είδη υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τον αντίκτυπό τους στην εφαρμογή του μέρους ΙΙΙ τίτλος III της οδηγίας (ΕΕ) 2018/…+, σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 1 της εν λόγω οδηγίας,

δ)   εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά την εφαρμογή του ενωσιακού ρυθμιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, ιδίως όπως αναφέρεται, στους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 531/2012 και (ΕΕ) 2015/2120 και στην οδηγία (ΕΕ) 2018/…+ σχετικά με:

i)  το υπόδειγμα κοινοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 12 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/…+,

ii)  τη συνεπή τήρηση ▌ υποχρεώσεων όσον αφορά τις γεωγραφικές έρευνες και προβλέψεις σύμφωνα με το άρθρο 22 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/…+,

iii)  σχετικά κριτήρια ώστε να ενισχυθεί η συνεπής εφαρμογή του άρθρου 61 παράγραφος 3 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/…(25),

iv)  κοινές προσεγγίσεις για τον προσδιορισμό του σημείου τερματισμού του δικτύου σε διάφορες τοπολογίες δικτύου σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 7 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/…+,

v)  κοινές προσεγγίσεις για την κάλυψη της διακρατικής ζήτησης από τελικούς χρήστες σύμφωνα με το άρθρο 66 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/…+,

vi)  ελάχιστα κριτήρια για προσφορά αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 69 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/…+,

vii)  την ενίσχυση της συνεπούς εφαρμογής από τις ΕΡΑ των όρων που ορίζονται στο άρθρο 76 παράγραφος 1 και των κριτηρίων που ορίζονται στο παράρτημα IV της οδηγίας (ΕΕ) 2018/…+,

viii)  κριτήρια με βάση τα οποία ένα δίκτυο θεωρείται δίκτυο πολύ υψηλής χωρητικότητας σύμφωνα με το άρθρο 82 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/…+,

ix)  κοινά κριτήρια για την αξιολόγηση της ικανότητας διαχείρισης των πόρων αριθμοδότησης και του κινδύνου εξάντλησης των πόρων αριθμοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 93 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/…(26),

x)  τις σχετικές παραμέτρους ποιότητας των υπηρεσιών ▌, τις ισχύουσες μεθόδους μέτρησης, το περιεχόμενο και τον μορφότυπο δημοσίευσης των πληροφοριών, καθώς και τους μηχανισμούς πιστοποίησης της ποιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 104 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/…+,

xi)  τον τρόπο αξιολόγησης του κατά πόσον η αποτελεσματικότητα των συστημάτων προειδοποιήσεων του κοινού βάσει του άρθρου 110 παράγραφος 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/…(27) είναι ισοδύναμη με την αποτελεσματικότητα εκείνων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου,

xii)  την πρόσβαση σε περιαγωγή χονδρικής, σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012,

xiii)  την εφαρμογή των υποχρεώσεων των ΕΡΑ σε ό,τι αφορά την ανοιχτή πρόσβαση στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2120,

xiv)  τις παραμέτρους που πρέπει να ληφθούν υπόψη από τις ΕΡΑ στην εκτίμηση τους για τη βιωσιμότητα του εγχώριου τύπου χρέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5α παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2120,

ε)  εκδίδει άλλες κατευθυντήριες γραμμές που εξασφαλίζουν τη συνέπεια της εφαρμογής του ρυθμιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και τη συνέπεια των ρυθμιστικών αποφάσεων των ΕΡΑ με δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος από ΕΡΑ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο ή την Επιτροπή, ιδίως για ρυθμιστικά θέματα που επηρεάζουν σημαντικό αριθμό κρατών μελών ή με διασυνοριακή διάσταση,

στ)  όπου αρμόζει, συμμετέχει στο φόρουμ αξιολόγησης από ομότιμους σχετικά με σχέδια μέτρων για διαδικασίες επιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 35 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/…(28),

ζ)   συμμετέχει σε ζητήματα σχετικά με τους τομείς αρμοδιότητάς του όσον αφορά τη ρύθμιση της αγοράς και τον ανταγωνισμό σχετικά με το ραδιοφάσμα, σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/…+,

η)  πραγματοποιεί αναλύσεις των δυνητικών διακρατικών αγορών σύμφωνα με το άρθρο 65 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/…+ και της διακρατικής ζήτησης από τελικούς χρήστες, σύμφωνα με το άρθρο 66 της εν λόγω οδηγίας,

θ)  παρακολουθεί και συλλέγει πληροφορίες και, κατά περίπτωση, θέτει στη διάθεση του κοινού επικαιροποιημένα στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012, σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 19 του εν λόγω κανονισμού,

ι)  υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με τεχνικά θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του, ιδίως:

i)  την πρακτική εφαρμογή των γνωμών και των κατευθυντήριων γραμμών που αναφέρονται στα στοιχεία γ), δ) και ε),

ii)  τις βέλτιστες πρακτικές των κρατών μελών προς υποστήριξη του ορισμού της υπηρεσίας επαρκούς ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 84 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/…(29),

iii)  την εξέλιξη των τύπων της τιμολόγησης και της κατανάλωσης για εγχώριες υπηρεσίες και υπηρεσίες περιαγωγής, την εξέλιξη των πραγματικών τιμών της περιαγωγής χονδρικής για μη ισόρροπη κίνηση, τη σχέση ανάμεσα στις τιμές λιανικής, τα τέλη χονδρικής και το κόστος χονδρικής για υπηρεσίες περιαγωγής, καθώς και τη διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα των τιμολογίων, σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012,

iv)  τα αποτελέσματα των ετήσιων εκθέσεων που πρέπει να παρέχουν οι ΕΡΑ σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2120, με τη δημοσίευση ετήσιας συγκεφαλαιωτικής έκθεσης,

v)  τις εξελίξεις της αγοράς στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σε ετήσια βάση,

ια)  εκδίδει συστάσεις και κοινές θέσεις και διαδίδει ρυθμιστικές βέλτιστες πρακτικές απευθυνόμενες στις ΕΡΑ, προκειμένου να ενθαρρύνει την καλύτερη και συνεπή εφαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες,

ιβ)  συγκροτεί και διατηρεί βάση δεδομένων με:

i)  τις κοινοποιήσεις που διαβιβάζονται στις αρμόδιες αρχές από επιχειρήσεις που υπόκεινται σε χορήγηση γενικής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 12 της ▌ οδηγίας (ΕΕ) 2018/…(30),

ii)  τους πόρους αριθμοδότησης με δικαίωμα εξωεδαφικής χρήσης εντός της Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 93 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο της οδηγίας (ΕΕ) 2018/…+,

iii)  κατά περίπτωση, τους αριθμούς Ε.164 των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης των κρατών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 109 παράγραφος 8 τρίτο εδάφιο της οδηγίας (ΕΕ) 2018/…+,

ιγ)  αξιολογεί τις ανάγκες για ρυθμιστική καινοτομία και συντονίζει τις δράσεις μεταξύ των ΕΡΑ για να καταστήσει δυνατή την ανάπτυξη νέων καινοτόμων ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

ιδ)  προωθεί τον εκσυγχρονισμό, τον συντονισμό και την τυποποίηση της συλλογής δεδομένων από τις ΕΡΑ διαθέτοντας τα εν λόγω δεδομένα στο κοινό σε ανοιχτό, επαναχρησιμοποιήσιμο και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο στον ιστότοπο του BEREC και στην ευρωπαϊκή πύλη δεδομένων, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, των κανόνων περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του απαιτούμενου βαθμού εμπιστευτικότητας,

ιε)  εκτελεί άλλα καθήκοντα που του ανατίθενται με νομικές πράξεις της Ένωσης, ιδίως με τους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 531/2012 και (ΕΕ) 2015/2120 και την οδηγία (ΕΕ) 2018/…(31).

2.  Ο BEREC δημοσιοποιεί τα ρυθμιστικά του καθήκοντα και επικαιροποιεί τις εν λόγω πληροφορίες όταν του ανατίθενται νέα καθήκοντα.

3.  Ο BEREC δημοσιοποιεί όλες τις τελικές του γνώμες, κατευθυντήριες γραμμές, εκθέσεις, συστάσεις, κοινές θέσεις, βέλτιστες πρακτικές και κάθε μελέτη που του έχει ανατεθεί, καθώς και τα σχετικά σχέδια εγγράφων για τον σκοπό των δημόσιων διαβουλεύσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 5.

4.  Με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης με τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης, οι ΕΡΑ και η Επιτροπή λαμβάνουν ▌ ιδιαιτέρως υπόψη κάθε ▌ κατευθυντήρια γραμμή, γνώμη, σύσταση, κοινή θέση και βέλτιστη πρακτική που έχει εγκρίνει ο BEREC με στόχο τη διασφάλιση της συνεπούς εφαρμογής του ρυθμιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες εντός του πεδίου εφαρμογής που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1.

Όταν ΕΡΑ παρεκκλίνει από τις κατευθυντήριες γραμμές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο ε) αναφέρει τους σχετικούς λόγους.

5.  Ο BEREC διαβουλεύεται, κατά περίπτωση, με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους δίνει την ευκαιρία να υποβάλουν παρατηρήσεις εντός εύλογης χρονικής περιόδου, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του ζητήματος. Η εν λόγω περίοδος δεν είναι μικρότερη από 30 ημέρες, εκτός εάν συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις. Ο BEREC δημοσιοποιεί, με την επιφύλαξη του άρθρου 38, τα αποτελέσματα τέτοιων δημόσιων διαβουλεύσεων. Οι εν λόγω διαβουλεύσεις πραγματοποιούνται όσο το δυνατόν νωρίτερα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

6.  Ο BEREC δύναται, κατά περίπτωση, να διαβουλεύεται και να συνεργάζεται με τις σχετικές εθνικές αρχές, όπως αυτές που είναι αρμόδιες στους τομείς του ανταγωνισμού, της προστασίας των καταναλωτών και της προστασίας δεδομένων.

7.  ▌ Ο BEREC δύναται, κατά περίπτωση, να συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς, υπηρεσίες, οργανισμούς και συμβουλευτικές ομάδες της Ένωσης, καθώς και με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών και ▌ με διεθνείς οργανισμούς, σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ BEREC

Άρθρο 5

Καθήκοντα της Υπηρεσίας του BEREC

Τα καθήκοντα της Υπηρεσίας του BEREC είναι τα εξής:

α)  παρέχει στον BEREC υπηρεσίες επαγγελματικής και διοικητικής υποστήριξης, ιδίως κατά την εκτέλεση των ρυθμιστικών του καθηκόντων σύμφωνα με το άρθρο 4,

β)  συλλέγει πληροφορίες από τις ΕΡΑ και ανταλλάσσει και διαβιβάζει πληροφορίες σχετικά με τα καθήκοντα που ανατίθενται στον BEREC βάσει του άρθρου 4,

γ)  καταρτίζει, βάσει των πληροφοριών που αναφέρονται στο στοιχείο β), τακτικά σχέδια εκθέσεων σχετικά με συγκεκριμένες πτυχές των εξελίξεων στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών όπως η περιαγωγή και οι εκθέσεις συγκριτικής ανάλυσης, προς υποβολή στον BEREC,

δ)  διαδίδει στις ΕΡΑ βέλτιστες ρυθμιστικές πρακτικές, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο ια),

ε)  επικουρεί τον BEREC στη συγκρότηση και τη διατήρηση μητρώων και βάσεων δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ),

στ)  επικουρεί τον BEREC στη δημιουργία και τη διαχείριση συστήματος πληροφοριών και επικοινωνιών, σύμφωνα με το άρθρο 41,

ζ)  επικουρεί τον BEREC κατά τη διεξαγωγή δημόσιων διαβουλεύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 5,

η)  βοηθά στην προετοιμασία των εργασιών και παρέχει άλλη στήριξη, διοικητική και σε θέματα περιεχομένου, για να εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του ρυθμιστικού συμβουλίου,

θ)  βοηθά στη σύσταση ομάδων εργασίας, κατόπιν αιτήματος του ρυθμιστικού συμβουλίου, συμβάλλει στο ρυθμιστικό έργο και παρέχει διοικητική υποστήριξη για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας αυτών των ομάδων,

ι)  εκτελεί άλλα καθήκοντα που της ανατίθενται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό ή με άλλες νομικές πράξεις της Ένωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ BEREC

Άρθρο 7

Οργανωτική δομή του BEREC

▌Ο BEREC αποτελείται από:

α)  ρυθμιστικό συμβούλιο,

β)  ομάδες εργασίας.

Άρθρο 7

Σύνθεση του ρυθμιστικού συμβουλίου

1.  Το ρυθμιστικό συμβούλιο απαρτίζεται από ένα μέλος από κάθε κράτος μέλος. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα ψήφου.

Κάθε μέλος διορίζεται από την ΕΡΑ η οποία έχει πρωταρχική ευθύνη την επίβλεψη της καθημερινής λειτουργίας των αγορών δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, βάσει της οδηγίας (ΕΕ) 2018/…(32). Το μέλος διορίζεται από τον επικεφαλής της ΕΡΑ, ένα μέλος του συλλογικού οργάνου της ή από τον αντικαταστάτη οποιουδήποτε εξ αυτών.

2.  Κάθε μέλος του ρυθμιστικού συμβουλίου έχει έναν αναπληρωτή, ο οποίος διορίζεται από την ΕΡΑ. Ο αναπληρωτής εκπροσωπεί το μέλος σε περίπτωση απουσίας του. Ο αναπληρωτής είναι ένα από τα ακόλουθα πρόσωπα: ο επικεφαλής της ΕΡΑ, ένα μέλος του συλλογικού οργάνου της, ο αντικαταστάτης τους, ο αντικαταστάτης οποιουδήποτε εξ αυτών ή μέλος του προσωπικού της ΕΡΑ.

3.  Τα μέλη του ρυθμιστικού συμβουλίου και οι αναπληρωτές τους διορίζονται με βάση τα γνωστικά προσόντα τους στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών δεξιοτήτων τους στους τομείς της διαχείρισης, της διοίκησης και του προϋπολογισμού. Για να διασφαλίζεται η συνέχεια του έργου του ρυθμιστικού συμβουλίου, όλες οι αρμόδιες για τους διορισμούς ΕΡΑ καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να περιορίζεται η εναλλαγή των μελών τους και, ει δυνατόν, επίσης των αναπληρωτών, επιδιώκουν δε την επίτευξη ισόρροπης εκπροσώπησης ανδρών και γυναικών.

4.  Η Επιτροπή συμμετέχει σε όλες τις συζητήσεις του ρυθμιστικού συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου, και εκπροσωπείται σε ενδεδειγμένο υψηλό επίπεδο.

5.  Δημοσιεύεται ενημερωμένος κατάλογος των μελών του ρυθμιστικού συμβουλίου και των αναπληρωτών τους, μαζί με τις δηλώσεις συμφερόντων τους.

Άρθρο 8

Ανεξαρτησία του ρυθμιστικού συμβουλίου

1.  Κατά την άσκηση των καθηκόντων που του ανατίθενται, και χωρίς να θίγονται οι ενέργειες των μελών του εξ ονόματος της αντίστοιχης ΕΡΑ, το ρυθμιστικό συμβούλιο ενεργεί ανεξάρτητα και αντικειμενικά προς το συμφέρον της Ένωσης, ανεξαρτήτως συγκεκριμένων εθνικών ή προσωπικών συμφερόντων.

2.  Με την επιφύλαξη του συντονισμού που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 6, τα μέλη του ρυθμιστικού συμβουλίου και των αναπληρωτών τους δεν ζητούν ούτε δέχονται υποδείξεις από καμία κυβέρνηση, όργανο, πρόσωπο ή φορέα.

Άρθρο 9

Καθήκοντα του ρυθμιστικού συμβουλίου

1.  Το ρυθμιστικό συμβούλιο έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:

α)  εκπληρώνει τα ρυθμιστικά καθήκοντα του BEREC που ορίζονται στο άρθρο 4, δηλαδή εκδίδει τις γνώμες, κατευθυντήριες γραμμές, εκθέσεις, συστάσεις και κοινές θέσεις και διανείμει βέλτιστες πρακτικές όπως αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο, βασιζόμενο, για όλα αυτά, στο προπαρασκευαστικό έργο που επιτελούν οι ομάδες εργασίας,

β)  λαμβάνει διοικητικές αποφάσεις που συνδέονται με την οργάνωση του έργου του BEREC,

γ)  εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του BEREC, που αναφέρεται στο άρθρο 21,

δ)  εγκρίνει την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του BEREC, που αναφέρεται στο άρθρο 22,

ε)  εγκρίνει κανόνες για την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων, όπως αναφέρονται στο άρθρο 42, καθώς και όσον αφορά τα μέλη των ομάδων εργασίας,

στ)  εγκρίνει, τους λεπτομερείς κανόνες σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή του BEREC, σύμφωνα με το άρθρο 36,

ζ)  εγκρίνει και ενημερώνει τακτικά τα σχέδια επικοινωνίας και διάδοσης όπως αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 2, βάσει ανάλυσης των αναγκών,

η)  εγκρίνει, αποφασίζοντας με πλειοψηφία δύο τρίτων των μελών του και δημοσιοποιεί τον εσωτερικό κανονισμό του,

θ)  εγκρίνει με τον διευθυντή τη σύναψη ρυθμίσεων συνεργασίας με αρμόδιους φορείς, υπηρεσίες, οργανισμούς και συμβουλευτικές ομάδες της Ένωσης, καθώς και με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών και με διεθνείς οργανισμούς, σύμφωνα με το άρθρο 35,

ι)  συγκροτεί ομάδες εργασίας και διορίζει τους προέδρους τους,

ια)  παρέχει κατευθύνσεις στον διευθυντή της Υπηρεσίας του BEREC σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων της Υπηρεσίας του BEREC.

Άρθρο 10

Πρόεδρος και αντιπρόεδροι του ρυθμιστικού συμβουλίου

1.  Το ρυθμιστικό συμβούλιο διορίζει, αποφασίζοντας με πλειοψηφία δύο τρίτων των μελών του, πρόεδρο και τουλάχιστον δύο αντιπροέδρους μεταξύ των μελών του.

2.  Ένας εκ των αντιπροέδρων αναλαμβάνει αυτομάτως τα καθήκοντα του προέδρου, σε περίπτωση αδυναμίας του τελευταίου να ασκήσει τα καθήκοντά του.

3.  Η εντολή του προέδρου είναι μονοετής και μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Για να διασφαλιστεί η συνέχεια του έργου του BEREC, ο νέος πρόεδρος υπηρετεί, ει δυνατόν, ένα έτος ως αντιπρόεδρος πριν από τη θητεία του ως προέδρου. Ο εσωτερικός κανονισμός προβλέπει βραχύτερη θητεία, όταν ο νέος πρόεδρος δεν δύναται να υπηρετήσει ως αντιπρόεδρος ένα έτος πριν από τη θητεία του ως προέδρου.

4.  Με την επιφύλαξη του ρόλου του ρυθμιστικού συμβουλίου όσον αφορά τα καθήκοντα του προέδρου, ο τελευταίος δεν ζητεί ούτε δέχεται υποδείξεις από καμία κυβέρνηση, όργανο, πρόσωπο ή φορέα.

5.  Ο πρόεδρος υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του BEREC κατόπιν σχετικού αιτήματος.

Άρθρο 11

Συνεδριάσεις του ρυθμιστικού συμβουλίου

1.  Ο πρόεδρος συγκαλεί τις συνεδριάσεις του ρυθμιστικού συμβουλίου και καθορίζει τις ημερήσιες διατάξεις για τις εν λόγω συνεδριάσεις, οι οποίες δημοσιεύονται.

2.  Το ρυθμιστικό συμβούλιο πραγματοποιεί τουλάχιστον δύο τακτικές συνεδριάσεις ανά έτος.

Έκτακτες συνεδριάσεις συγκαλούνται με πρωτοβουλία του προέδρου, κατόπιν αιτήματος τουλάχιστον τριών μελών του ρυθμιστικού συμβουλίου ή κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής.

3.  Ο διευθυντής της Υπηρεσίας του BEREC συμμετέχει σε όλες τις συζητήσεις, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

4.  Το ρυθμιστικό συμβούλιο μπορεί να προσκαλεί οποιοδήποτε άτομο του οποίου η γνώμη ενδέχεται να παρουσιάζει ενδιαφέρον να συμμετέχει στις συνεδριάσεις του ως παρατηρητής.

5.  Τα μέλη του ρυθμιστικού συμβουλίου και οι αναπληρωτές τους μπορούν, υπό τους όρους του εσωτερικού του κανονισμού, να επικουρούνται στις συνεδριάσεις από τους συμβούλους τους ή άλλους εμπειρογνώμονες.

6.  Η Υπηρεσία του BEREC παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο ρυθμιστικό συμβούλιο.

Άρθρο 12

Κανόνες ψηφοφορίας του ρυθμιστικού συμβουλίου

1.  Το ρυθμιστικό συμβούλιο αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των μελών του, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα κανονισμό ή σε άλλη νομική πράξη της Ένωσης.

Πλειοψηφία δύο τρίτων των μελών του ρυθμιστικού συμβουλίου απαιτείται για τις γνωμοδοτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημεία ii) και v) και τις κατευθυντήριες γραμμές που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ) σημεία i) έως iv), vi), vii) και x).

Παρά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, το ρυθμιστικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει με απλή πλειοψηφία και κατά περίπτωση, να εκδώσει γνωμοδοτήσεις όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο ii) του παρόντος κανονισμού με απλή πλειοψηφία, σχετικά με σχέδια μέτρων που εμπίπτουν στο άρθρο 76 παράγραφος 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/…(33) και οδηγούν στη δρομολόγηση της διαδικασίας την οποία προβλέπει το άρθρο 33 παράγραφος 5 της εν λόγω οδηγίας.

Οι αποφάσεις του ρυθμιστικού συμβουλίου δημοσιοποιούνται και αναφέρουν τυχόν επιφυλάξεις οποιουδήποτε μέλους κατόπιν αιτήματός του.

2.  Κάθε μέλος διαθέτει μία ψήφο. Εάν ένα μέλος απουσιάζει, ο αναπληρωτής δικαιούται να ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα ψήφου του εν λόγω μέλους.

Εάν ένα μέλος ή ο αναπληρωτής του απουσιάζει, τα δικαιώματα ψήφου μπορούν να μεταβιβάζονται σε άλλο μέλος.

Ο πρόεδρος μπορεί να μεταβιβάζει το δικαίωμα ψήφου σε κάθε περίπτωση. Ο πρόεδρος συμμετέχει στην ψηφοφορία εκτός αν έχει μεταβιβάσει τα δικαιώματα ψήφου.

3.  Ο εσωτερικός κανονισμός του ρυθμιστικού συμβουλίου ορίζει λεπτομερώς τους κανόνες της ψηφοφορίας, συμπεριλαμβανομένων των όρων εκπροσώπευσης ενός μέλους από άλλο, της απαρτίας και των προθεσμιών για τη σύγκληση των συνεδριάσεων. Επιπλέον, ο εσωτερικός κανονισμός διασφαλίζει ότι παρέχονται στα μέλη του ρυθμιστικού συμβουλίου οι πλήρεις ημερήσιες διατάξεις και τα σχέδια προτάσεων πριν από κάθε συνεδρίαση, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να προτείνουν τροποποιήσεις πριν από την ψηφοφορία. Ο εσωτερικός κανονισμός μπορεί, μεταξύ άλλων, να προβλέπει διαδικασία για ψηφοφορία σε επείγοντα θέματα, καθώς και άλλες πρακτικές ρυθμίσεις για τη λειτουργία του ρυθμιστικού συμβουλίου.

Άρθρο 13

Ομάδες εργασίας

1.  Όπου δικαιολογείται, και ιδίως, με σκοπό την εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος εργασίας του BEREC, το ρυθμιστικό συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί τις ομάδες εργασίας.

2.  Το ρυθμιστικό συμβούλιο διορίζει τους προέδρους των ομάδων εργασίας που εκπροσωπούν, ει δυνατόν, διαφορετικές ΕΡΑ.

3.  Στις ομάδες εργασίας μπορούν να συμμετέχουν εμπειρογνώμονες από όλες τις ΕΡΑ που συμμετέχουν στις εργασίες του BEREC και την Επιτροπή.

Οι ομάδες εργασίας είναι επίσης ανοικτές στη συμμετοχή του προσωπικού της Υπηρεσίας του BEREC, το οποίο συμβάλλει στο ρυθμιστικό έργο τους και τους παρέχει διοικητική υποστήριξη.

Στην περίπτωση των ομάδων εργασίας που έχουν συσταθεί για την εκτέλεση των καθηκόντων τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο ii) οι εμπειρογνώμονες της Επιτροπής δεν συμμετέχουν.

Στις ομάδες εργασίας που έχουν συσταθεί για την εκτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημεία iv), vi), vii) και viii), στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ) σημεία i), ii), ix), x) και xi), στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο ι) σημείο ii) και στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ) και, κατά περίπτωση, στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο iii) και στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο ι) σημείο i) του παρόντος κανονισμού, λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις των εμπειρογνωμόνων άλλων σχετικών αρμόδιων αρχών που έλαβαν κοινοποίηση δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/…(34).

Το ρυθμιστικό συμβούλιο ή οι πρόεδροι των ομάδων εργασίας μπορούν να προσκαλέσουν μεμονωμένους εμπειρογνώμονες αναγνωρισμένων προσόντων στο σχετικό πεδίο για να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις των ομάδων εργασίας, αν κριθεί απαραίτητο, κατά περίπτωση.

4.  Το ρυθμιστικό συμβούλιο εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό σχετικά με τον καθορισμό των πρακτικών ρυθμίσεων για τη λειτουργία των ομάδων εργασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ BEREC

Άρθρο 14

Οργανωτική δομή της Υπηρεσίας του BEREC

Η Υπηρεσία του BEREC αποτελείται από:

α)  διοικητικό συμβούλιο,

β)  διευθυντή.

Άρθρο 15

Σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου

1.  Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από τα πρόσωπα που έχουν διοριστεί ως μέλη του ρυθμιστικού συμβουλίου και από έναν εκπρόσωπο υψηλού επιπέδου της Επιτροπής. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου έχει δικαίωμα ψήφου.

Κάθε αρμόδια για τους διορισμούς ΕΡΑ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, δύναται να ορίσει πρόσωπο άλλο από το μέλος του ρυθμιστικού συμβουλίου ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Το πρόσωπο αυτό είναι ο επικεφαλής της ΕΡΑ, ένα μέλος του συλλογικού οργάνου της ή ο αντικαταστάτης ενός εκ των δύο.

2.  Για κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου προβλέπεται ένας αναπληρωτής, ο οποίος εκπροσωπεί το μέλος σε περίπτωση απουσίας του.

Οι αναπληρωτές κάθε μέλους είναι τα πρόσωπα που διορίζονται αναπληρωτές των μελών του ρυθμιστικού συμβουλίου. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής έχει επίσης έναν αναπληρωτή.

Κάθε αρμόδια για τους διορισμούς ΕΡΑ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, δύναται να διορίσει πρόσωπο άλλο από τον αναπληρωτή του μέλους του ρυθμιστικού συμβουλίου ως αναπληρωτή του μέλους του διοικητικού συμβουλίου. Το πρόσωπο αυτό είναι ο επικεφαλής της ΕΡΑ, ένα μέλος του συλλογικού οργάνου της, ο αντικαταστάτης οποιουδήποτε εξ αυτών ή μέλος του προσωπικού της ΕΡΑ.

3.  Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι αναπληρωτές τους δεν ζητούν ούτε δέχονται υποδείξεις από καμία κυβέρνηση, όργανο, πρόσωπο ή φορέα.

4.  Δημοσιεύεται ενημερωμένος κατάλογος των ▌ μελών του διοικητικού συμβουλίου, και των αναπληρωτών τους, μαζί με τις δηλώσεις συμφερόντων τους.

Άρθρο 16

Διοικητικά καθήκοντα του διοικητικού συμβουλίου

1.  Το διοικητικό συμβούλιο έχει τα ακόλουθα διοικητικά καθήκοντα:

α)  παρέχει τις γενικές κατευθύνσεις για τις δραστηριότητες της Υπηρεσίας του BEREC και εγκρίνει, σε ετήσια βάση, το ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού της Υπηρεσίας του BEREC με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών του, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής και σύμφωνα με το άρθρο 23,

β)  εγκρίνει, με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών του, τον ετήσιο προϋπολογισμό της Υπηρεσίας του BEREC και ασκεί άλλες αρμοδιότητες σχετικά με τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας του BEREC δυνάμει του κεφαλαίου VII,

γ)  εγκρίνει, δημοσιοποιεί και προβαίνει σε εκτίμηση της ενοποιημένης ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας του BEREC, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 27, και διαβιβάζει τόσο την έκθεση όσο και την εκτίμησή της, έως την 1η Ιουλίου κάθε έτους, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο ▌,

δ)  θεσπίζει τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στην Υπηρεσία του BEREC σύμφωνα με το άρθρο 29,

ε)  εγκρίνει στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης, ανάλογη προς τους κινδύνους απάτης, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος και τα οφέλη των προς εφαρμογή μέτρων,

στ)  εξασφαλίζει την κατάλληλη συνέχεια στα πορίσματα και στις συστάσεις που προκύπτουν από τις εσωτερικές ή εξωτερικές εκθέσεις ελέγχου και αξιολογήσεις, καθώς και από τις έρευνες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF),

ζ)  εκδίδει κανόνες για την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων, όπως αναφέρονται στο άρθρο 42 παράγραφος 3,

η)  εγκρίνει και ενημερώνει τακτικά τα σχέδια επικοινωνίας και διάδοσης που αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 2, βάσει ανάλυσης των αναγκών,

θ)  θεσπίζει τον εσωτερικό του κανονισμό,

ι)  θεσπίζει εκτελεστικούς κανόνες για την εφαρμογή του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης(35), σύμφωνα με το άρθρο 110 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης,

ια)  με την επιφύλαξη της απόφασης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2, ασκεί, έναντι του προσωπικού της Υπηρεσίας του BEREC, τις εξουσίες που αναθέτει ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης στην αρμόδια για τους διορισμούς αρχή και τις εξουσίες που αναθέτει το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό στην αρμόδια αρχή για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας («εξουσίες αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής»),

ιβ)   διορίζει τον ▌διευθυντή και, ανάλογα με την περίπτωση, παρατείνει τη διάρκεια της θητείας του ή τον παύει από τα καθήκοντά του σύμφωνα με το άρθρο 32,

ιγ)  διορίζει υπόλογο, δυνάμει του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, ο οποίος λειτουργεί με πλήρη ανεξαρτησία κατά την εκτέλεση των ▌ καθηκόντων του,

ιδ)   λαμβάνει όλες τις αποφάσεις σχετικά με τη θέσπιση των εσωτερικών δομών της Υπηρεσίας του BEREC και, όπου απαιτείται, σχετικά με την τροποποίησή τους, συνεκτιμώντας τις ανάγκες που αφορούν τις δραστηριότητες της Υπηρεσίας του BEREC και λαμβάνοντας υπόψη τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.

Σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο στοιχείο ιγ), η Υπηρεσία του BEREC μπορεί να διορίζει τον ίδιο υπόλογο με άλλο οργανισμό ή όργανο της Ένωσης. Ειδικότερα, η Υπηρεσία του BEREC και η Επιτροπή μπορούν να συμφωνήσουν ότι ο υπόλογος της Επιτροπής ενεργεί και ως υπόλογος της Υπηρεσίας του BEREC.

2.  Το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει, σύμφωνα με το άρθρο 110 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, απόφαση βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 1 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και του άρθρου 6 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, για την ανάθεση στον ▌ διευθυντή σχετικών εξουσιών αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής και για τον καθορισμό των προϋποθέσεων υπό τις οποίες η εν λόγω ανάθεση εξουσιών μπορεί να ανασταλεί. Ο ▌ διευθυντής έχει το δικαίωμα να μεταβιβάζει περαιτέρω τις εν λόγω εξουσίες.

Όταν το επιβάλλουν εξαιρετικές περιστάσεις, το διοικητικό συμβούλιο δύναται, με την έκδοση απόφασης, να αναστείλει προσωρινά την ανάθεση στον ▌ διευθυντή των εξουσιών αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής και των εξουσιών που ο τελευταίος μεταβίβασε περαιτέρω, και να τις ασκήσει το ίδιο ή να τις μεταβιβάσει σε ένα από τα μέλη του ή σε μέλος του προσωπικού εκτός του ▌διευθυντή.

Άρθρο 17

Πρόεδρος και αναπληρωτές πρόεδροι του διοικητικού συμβουλίου

1.  Ο πρόεδρος και οι αναπληρωτές πρόεδροι του διοικητικού συμβουλίου είναι τα πρόσωπα που έχουν διοριστεί ως πρόεδρος και αντιπρόεδροι του ρυθμιστικού συμβουλίου. Ισχύει δε η ίδια διάρκεια θητείας.

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, το διοικητικό συμβούλιο δύναται, με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών του, να διορίζει άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ως πρόεδρο ή αναπληρωτή πρόεδρο ή προέδρους εκ των μελών του ▌ που εκπροσωπούν τα κράτη μέλη. Η διάρκεια της θητεία τους είναι η ίδια με του προέδρου και των αντιπροέδρων του ρυθμιστικού συμβουλίου.

2.  Ένας εκ των αναπληρωτών προέδρων αναλαμβάνει αυτομάτως τα καθήκοντα του προέδρου, σε περίπτωση αδυναμίας του τελευταίου να ασκήσει τα καθήκοντά του.

3.  Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων της Υπηρεσίας του BEREC κατόπιν σχετικού αιτήματος.

Άρθρο 18

Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου

1.  Ο πρόεδρος συγκαλεί τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου.

2.  Ο ▌διευθυντής της Υπηρεσίας του BEREC συμμετέχει στις συζητήσεις, εξαιρουμένων όσων σχετίζονται με το άρθρο 32, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

3.  Το διοικητικό συμβούλιο πραγματοποιεί τουλάχιστον δύο τακτικές συνεδριάσεις ετησίως. Επιπλέον, ο πρόεδρος συγκαλεί έκτακτες συνεδριάσεις με δική του πρωτοβουλία ▌, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής ή ▌ κατόπιν αιτήματος τουλάχιστον τριών μελών του διοικητικού συμβουλίου.

4.  Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να προσκαλεί οποιοδήποτε άτομο του οποίου η γνώμη ενδέχεται να παρουσιάζει ενδιαφέρον προκειμένου να παραστεί στις συνεδριάσεις του ως παρατηρητής.

5.  Τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου και οι αναπληρωτές τους μπορούν, υπό τους όρους του εσωτερικού του κανονισμού, να επικουρούνται στις συνεδριάσεις από συμβούλους ή εμπειρογνώμονες.

6.  Η Υπηρεσία του BEREC παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 19

Κανόνες ψηφοφορίας του διοικητικού συμβουλίου

1.   Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των μελών του, εκτός εάν ορίζεται άλλως στον παρόντα κανονισμό.

2.  Κάθε μέλος ▌διαθέτει μία ψήφο. Εάν ένα μέλος απουσιάζει, ▌το δικαίωμα ψήφου του δικαιούται να ασκήσει ο αναπληρωτής του.

Εάν ένα μέλος και ο αναπληρωτής του απουσιάζει, τα δικαιώματα ψήφου μπορούν να μεταβιβάζονται σε άλλο μέλος.

3.  Ο πρόεδρος μπορεί να μεταβιβάσει το δικαίωμα ψήφου σε κάθε περίπτωση. Συμμετέχει στην ψηφοφορία εκτός αν έχει μεταβιβάσει το δικαίωμα ψήφου.

4.  Λεπτομερέστερες ρυθμίσεις σχετικά με την ψηφοφορία, ιδίως όσον αφορά τη διαδικασία ψηφοφορίας για επείγοντα θέματα και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ένα μέλος μπορεί να ενεργεί εξ ονόματος άλλου μέλους, καθορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 20

Αρμοδιότητες του ▌διευθυντή

1.  Ο ▌διευθυντής είναι υπεύθυνος για τη διοικητική διαχείριση της Υπηρεσίας του BEREC. Ο διευθυντής λογοδοτεί στο διοικητικό συμβούλιο.

2.  Ο διευθυντής επικουρεί τον πρόεδρο του ρυθμιστικού συμβουλίου και τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου στην προετοιμασία των συνεδριάσεων των αντίστοιχων οργάνων τους.

3.  Με την επιφύλαξη των εξουσιών του ▌διοικητικού συμβουλίου, του ρυθμιστικού συμβουλίου και της Επιτροπής, ο ▌ διευθυντής ασκεί τα καθήκοντά του με ανεξαρτησία και δεν ζητεί ούτε δέχεται υποδείξεις από καμία κυβέρνηση, όργανο, πρόσωπο ή φορέα.

4.  Ο ▌ διευθυντής υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του κατόπιν σχετικού αιτήματος. ▌

5.  Ο ▌ διευθυντής είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της Υπηρεσίας του BEREC.

6.  Ο ▌ διευθυντής είναι αρμόδιος για την εκτέλεση των καθηκόντων της Υπηρεσίας του BEREC σύμφωνα με την καθοδήγηση που παρέχουν το ρυθμιστικό συμβούλιο και το διοικητικό συμβούλιο. Συγκεκριμένα, ο ▌ διευθυντής είναι αρμόδιος για τα ακόλουθα:

α)  την καθημερινή διοίκηση της Υπηρεσίας του BEREC,

β)  την εφαρμογή των διοικητικών αποφάσεων που εκδίδουν το ρυθμιστικό συμβούλιο και το διοικητικό συμβούλιο,

γ)  την κατάρτιση του ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού που αναφέρεται στο άρθρο 23 και την υποβολή του στο διοικητικό συμβούλιο,

δ)  την παροχή βοήθειας στο ρυθμιστικό συμβούλιο για την κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων του BEREC όπως αναφέρεται στο άρθρο 22,

ε)  την παροχή βοήθειας στο ρυθμιστικό συμβούλιο για την προετοιμασία του ετήσιου προγράμματος εργασίας του BEREC όπως αναφέρεται στο άρθρο 21,

στ)  την εφαρμογή του ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού και την υποβολή έκθεσης σχετικά με την εφαρμογή του στο διοικητικό συμβούλιο,

ζ)  την κατάρτιση του σχεδίου ενοποιημένης ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας του BEREC όπως αναφέρεται στο άρθρο 27 και την υποβολή του στο διοικητικό συμβούλιο με σκοπό την αξιολόγηση και την έγκρισή του,

η)  την κατάρτιση σχεδίου δράσης σε συνέχεια των πορισμάτων εσωτερικών ή εξωτερικών εκθέσεων ελέγχου και αξιολογήσεων, καθώς και ερευνών της OLAF, και την υποβολή έκθεσης προόδου τακτικά τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος στο ▌διοικητικό συμβούλιο,

θ)  την προστασία των χρηματοοικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, με την εφαρμογή προληπτικών μέτρων κατά της απάτης, της διαφθοράς και οποιωνδήποτε άλλων έκνομων δραστηριοτήτων μέσω της διενέργειας αποτελεσματικών ελέγχων και, εφόσον διαπιστώνονται παρατυπίες, με την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και, κατά περίπτωση, την επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών διοικητικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων χρηματικών κυρώσεων,

ι)  τη χάραξη στρατηγικής της Υπηρεσίας του BEREC για την καταπολέμηση της απάτης, και την υποβολή της στο διοικητικό συμβούλιο προς έγκριση,

ια)  την εκπόνηση σχεδίου των δημοσιονομικών κανόνων που εφαρμόζονται στην Υπηρεσία του BEREC,

ιβ)  την κατάρτιση σχεδίου κατάστασης των προβλεπόμενων εσόδων και δαπανών της Υπηρεσίας του BEREC και την εκτέλεση του προϋπολογισμού της,

ιγ)  την έγκριση, από κοινού με το ρυθμιστικό συμβούλιο, της σύναψης ρυθμίσεων συνεργασίας με αρμόδιους φορείς, υπηρεσίες, οργανισμούς και συμβουλευτικές ομάδες της Ένωσης καθώς και με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών και με διεθνείς οργανισμούς, σύμφωνα με το άρθρο 35.

7.  Ο διευθυντής, υπό την επίβλεψη του διοικητικού συμβουλίου, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, ιδιαίτερα σε σχέση με την έκδοση εσωτερικών διοικητικών εγκυκλίων και τη δημοσίευση επισημάνσεων, ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργία της Υπηρεσίας του BEREC, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

8.  Ο ▌διευθυντής ▌ , υπό την προϋπόθεση της εκ των προτέρων συγκατάθεσης της Επιτροπής, του διοικητικού συμβουλίου και του ή των ενδιαφερομένων κρατών μελών, αποφασίζει αν είναι αναγκαία, για την αποτελεσματική και επαρκή άσκηση των καθηκόντων της Υπηρεσίας του BEREC, η τοποθέτηση ενός ή περισσοτέρων υπαλλήλων σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη. Στην απόφαση διευκρινίζεται το πεδίο εφαρμογής των δραστηριοτήτων που πρόκειται να διεξαχθούν ▌ώστε να αποφεύγονται το αδικαιολόγητο κόστος και η επικάλυψη διοικητικών καθηκόντων της Υπηρεσίας του BEREC. Πριν από τη λήψη της εν λόγω απόφασης, ο αντίκτυπός της στην κατανομή του προσωπικού και τον προϋπολογισμό εμφαίνεται στο πολυετές έγγραφο προγραμματισμού που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 4.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ BEREC

Άρθρο 21

Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του BEREC

1.  Το ρυθμιστικό συμβούλιο εγκρίνει το σχέδιο ετήσιου προγράμματος εργασίας έως τις 31 Ιανουαρίου του έτους που προηγείται του έτους το οποίο αφορά το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας. Μετά από διαβουλεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με τις προτεραιότητές τους, καθώς και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 5, το ρυθμιστικό συμβούλιο εγκρίνει το οριστικό ετήσιο πρόγραμμα εργασίας έως τις 31 Δεκεμβρίου του εν λόγω έτους.

2.  Το ρυθμιστικό συμβούλιο διαβιβάζει το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, αμέσως μόλις εγκριθεί.

Άρθρο 22

Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του BEREC

1.  Το ρυθμιστικό συμβούλιο εγκρίνει την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του BEREC.

2.  Το ρυθμιστικό συμβούλιο διαβιβάζει την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων έως τις 15 Ιουνίου κάθε έτους, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και προγραμματισμοσ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ BEREC

Άρθρο 23

Ετήσιος και πολυετής προγραμματισμός

1.  Κάθε έτος, ο ▌διευθυντής καταρτίζει σχέδιο εγγράφου προγραμματισμού που περιέχει ετήσια και πολυετή προγράμματα («ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού»), σύμφωνα με το άρθρο 32 του ▌κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1271/2013, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές που όρισε η Επιτροπή.

Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει το σχέδιο ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού έως τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους και το διαβιβάζει στην Επιτροπή για έκδοση γνώμης. Το σχέδιο ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού διαβιβάζεται επίσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει στη συνέχεια το ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής. Διαβιβάζει το ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού, καθώς και κάθε τελευταία ενημερωμένη έκδοση του, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Το ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού οριστικοποιείται μετά την έγκριση του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, προσαρμόζεται ανάλογα.

2.  Το ετήσιο έγγραφο προγραμματισμού περιλαμβάνει αναλυτικούς στόχους και αναμενόμενα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων δεικτών επιδόσεων. Περιλαμβάνει περιγραφή των δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν και αναφέρει τους χρηματοοικονομικούς και ανθρώπινους πόρους που διατίθενται για κάθε δράση, σύμφωνα με τις αρχές κατάρτισης και διαχείρισης του προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων, όπως προβλέπει το άρθρο 31. Το ετήσιο έγγραφο προγραμματισμού είναι συμβατό με το σχέδιο που παρέχει ο BEREC όσον αφορά το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας και το οριστικό ετήσιο πρόγραμμα εργασίας, όπως προβλέπει το άρθρο 21 και με το πολυετές έγγραφο προγραμματισμού της Υπηρεσίας του BEREC που αναφέρεται στο άρθρο 4 του παρόντος άρθρου. Καθορίζει με σαφήνεια τα καθήκοντα που προστίθενται, τροποποιούνται ή καταργούνται σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος.

3.  Το διοικητικό συμβούλιο τροποποιεί, όταν είναι αναγκαίο, το ▌ετήσιο έγγραφο προγραμματισμού μετά την έγκριση του οριστικού ετήσιου προγράμματος εργασίας του BEREC που αναφέρεται στο άρθρο 21 και σε περίπτωση ανάθεσης νέου καθήκοντος στον BEREC ή στην Υπηρεσία του BEREC.

Οποιαδήποτε ουσιαστική τροποποίηση στο ετήσιο έγγραφο προγραμματισμού εγκρίνεται σύμφωνα με την ίδια διαδικασία όπως εκείνη που εφαρμόζεται για το αρχικό ετήσιο έγγραφο προγραμματισμού. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να μεταβιβάζει στον ▌διευθυντή την εξουσία να επιφέρει μη ουσιαστικές τροποποιήσεις στο ετήσιο έγγραφο προγραμματισμού.

4.  Το πολυετές έγγραφο προγραμματισμού καθορίζει τον συνολικό στρατηγικό προγραμματισμό, ο οποίος περιλαμβάνει στόχους, αναμενόμενα αποτελέσματα και δείκτες επιδόσεων. Καθορίζει επίσης τον προγραμματισμό των πόρων, συμπεριλαμβανομένων του πολυετούς προϋπολογισμού και του προσωπικού.

Ο προγραμματισμός των πόρων επικαιροποιείται σε ετήσια βάση. Ο στρατηγικός προγραμματισμός επικαιροποιείται κατά περίπτωση, και ιδίως για την αντιμετώπιση θεμάτων που ανακύπτουν από την αξιολόγηση κατά το άρθρο 48.

5.  Το ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού της Υπηρεσίας του BEREC περιλαμβάνει την εφαρμογή της στρατηγικής του BEREC για τις σχέσεις με τους αρμόδιους φορείς, υπηρεσίες, οργανισμούς και συμβουλευτικές ομάδες της Ένωσης ▌, με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών και ▌ με διεθνείς οργανισμούς, σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 3, καθώς και τις δράσεις που συνδέονται με την εν λόγω στρατηγική και τον προσδιορισμό των σχετικών πόρων.

Άρθρο 24

Κατάρτιση του προϋπολογισμού

1.  Κάθε έτος, ο ▌διευθυντής καταρτίζει προσωρινό σχέδιο προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών της Υπηρεσίας του BEREC («σχέδιο προβλέψεων») για το επόμενο οικονομικό έτος, το οποίο περιλαμβάνει και τον πίνακα προσωπικού, και το υποβάλλει στο διοικητικό συμβούλιο.

▌Οι πληροφορίες που περιέχονται στο σχέδιο προβλέψεων είναι συμβατές με το σχέδιο ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1.

2.  Ο διευθυντής διαβιβάζει το σχέδιο προβλέψεων στην Επιτροπή μέχρι τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους.

3.  Η Επιτροπή υποβάλλει το σχέδιο προβλέψεων στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή μαζί με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης.

4.  Βάσει του σχεδίου προβλέψεων, η Επιτροπή εγγράφει στο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης τις προβλέψεις που κρίνει αναγκαίες για τον πίνακα προσωπικού και το ποσό της συνεισφοράς από τον γενικό προϋπολογισμό, και καταθέτει το σχέδιο αυτό στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σύμφωνα με τα άρθρα 313 και 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

5.  Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εγκρίνει τις πιστώσεις για τη συνεισφορά που προορίζεται για την Υπηρεσία του BEREC.

6.  Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εγκρίνει τον πίνακα προσωπικού της Υπηρεσίας του BEREC.

7.   Το Διοικητικό Συμβούλιο εκδίδει τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας του BEREC . Ο προϋπολογισμός καθίσταται οριστικός μετά την τελική έγκριση του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης. Όταν είναι αναγκαίο, αναπροσαρμόζεται αναλόγως.

8.  Για τυχόν κατασκευαστικά έργα που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας του BEREC, εφαρμόζεται ο ▌κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1271/2013.

Άρθρο 25

Διάρθρωση του προϋπολογισμού

1.  Για κάθε οικονομικό έτος, το οποίο συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος, καταρτίζονται προβλέψεις όλων των εσόδων και των δαπανών της Υπηρεσίας του BEREC οι οποίες εγγράφονται στον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας του BEREC.

2.  Ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας του BEREC πρέπει να είναι ισοσκελισμένος ως προς τα έσοδα και τις δαπάνες.

3.  Με την επιφύλαξη άλλων πόρων, τα έσοδα της Υπηρεσίας του BEREC περιλαμβάνουν:

α)  συνεισφορά από την Ένωση,

β)  τυχόν προαιρετικές οικονομικές συνεισφορές από τα κράτη μέλη ή τις ΕΡΑ,

γ)  δικαιώματα που εισπράττει από δημοσιεύσεις και τυχόν άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από την Υπηρεσία του BEREC,

δ)  τυχόν συνεισφορές από τρίτες χώρες ή ρυθμιστικές αρχές αρμόδιες στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών των τρίτων χωρών που συμμετέχουν στις εργασίες της Υπηρεσίας του BEREC, όπως προβλέπεται στο άρθρο 35.

4.  Οι δαπάνες της Υπηρεσίας του BEREC περιλαμβάνουν τις αμοιβές του προσωπικού, τις διοικητικές δαπάνες και τις δαπάνες υποδομής, καθώς και τα έξοδα λειτουργίας.

Άρθρο 26

Εκτέλεση του προϋπολογισμού

1.  Ο ▌διευθυντής εκτελεί τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας του BEREC.

2.  Κάθε έτος, ο ▌διευθυντής υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα πορίσματα των διαδικασιών αξιολόγησης.

Άρθρο 27

Ενοποιημένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων

1.  Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει την ενοποιημένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 47 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1271/2013, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές που όρισε η Επιτροπή.

Άρθρο 28

Απόδοση λογαριασμών και απαλλαγή

1.  Ο υπόλογος της Υπηρεσίας του BEREC υποβάλλει τους προσωρινούς λογαριασμούς για το οικονομικό έτος στον υπόλογο της Επιτροπής και στο Ελεγκτικό Συνέδριο έως την 1η Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους.

2.  Η Υπηρεσία του BEREC υποβάλλει την έκθεση σχετικά με τη δημοσιονομική και οικονομική διαχείριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο έως τις 31 Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους.

3.  Μετά την παραλαβή των παρατηρήσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους προσωρινούς λογαριασμούς της Υπηρεσίας του BEREC, ο υπόλογος της Υπηρεσίας του BEREC καταρτίζει τους οριστικούς λογαριασμούς της Υπηρεσίας του BEREC με δική του ευθύνη. Ο ▌διευθυντής υποβάλλει τους οριστικούς λογαριασμούς προς γνωμοδότηση στο διοικητικό συμβούλιο.

4.  Το διοικητικό συμβούλιο γνωμοδοτεί επί των οριστικών λογαριασμών της Υπηρεσίας του BEREC.

5.  Ο ▌διευθυντής ▌ υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο τους οριστικούς λογαριασμούς, συνοδευόμενους από τη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου, έως την 1η Ιουλίου του επόμενου οικονομικού έτους.

6.  Οι οριστικοί λογαριασμοί της Υπηρεσίας του BEREC δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως τις 15 Νοεμβρίου του επόμενου έτους.

7.  Ο ▌διευθυντής υποβάλλει στο Ελεγκτικό Συνέδριο απάντηση στις παρατηρήσεις του έως τις 30 Σεπτεμβρίου του επόμενου οικονομικού έτους. Ο ▌διευθυντής υποβάλλει την απάντηση αυτή και στο διοικητικό συμβούλιο.

8.  Ο ▌διευθυντής υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατόπιν αιτήματος του τελευταίου, κάθε πληροφορία που απαιτείται για την ομαλή εφαρμογή της διαδικασίας απαλλαγής για το συγκεκριμένο οικονομικό έτος, σύμφωνα με το άρθρο 165 παράγραφος 3 του ▌ κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(36).

9.  Πριν από τις 15 Μαΐου του έτους Ν+2 και έπειτα από σύσταση του Συμβουλίου που αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χορηγεί απαλλαγή στον ▌διευθυντή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του έτους Ν.

Άρθρο 29

Δημοσιονομικοί κανόνες

Οι δημοσιονομικοί κανόνες που ισχύουν για την Υπηρεσία του BEREC εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή. Οι εν λόγω κανόνες δεν παρεκκλίνουν από τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 παρά μόνον αν η παρέκκλιση αυτή επιβάλλεται για λόγους λειτουργίας της Υπηρεσίας του BEREC και εφόσον έχει προηγουμένως συμφωνήσει η Επιτροπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ της Υπηρεσίας του Berec

Άρθρο 30

Γενική διάταξη

Στο προσωπικό της Υπηρεσίας του BEREC εφαρμόζονται ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης και το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και οι κανόνες που εκδίδονται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των οργάνων της Ένωσης για την εφαρμογή του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό.

Άρθρο 31

Αριθμός των μελών του προσωπικού της Υπηρεσίας του BEREC

1.  Σύμφωνα με την αρχή της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων βάσει των δραστηριοτήτων, η Υπηρεσία του BEREC διαθέτει το προσωπικό που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της.

2.  Ο αριθμός των μελών του προσωπικού και οι αντίστοιχοι οικονομικοί πόροι προτείνονται σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 4 και το άρθρο 24 παράγραφος 1, λαμβανομένων υπόψη του άρθρου 5 στοιχείο α) και όλων των άλλων καθηκόντων που ανατίθενται στην Υπηρεσία του BEREC από τον παρόντα κανονισμό ή άλλες νομικές πράξεις της Ένωσης, καθώς και της ανάγκης συμμόρφωσης με τους κανονισμούς που ισχύουν για όλους τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της Ένωσης.

Άρθρο 32

Διορισμός του διευθυντή

1.  Ο ▌ διευθυντής διορίζεται ως έκτακτος υπάλληλος της Υπηρεσίας του BEREC σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο α) του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού.

2.  Ο ▌διευθυντής διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο, ▌με ανοιχτή και διαφανή διαδικασία επιλογής, με βάση την αξία του, τις δεξιότητές του στους τομείς της διαχείρισης, της διοίκησης και του προϋπολογισμού, καθώς και τις δεξιότητες και την πείρα του όσον αφορά τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Ο κατάλογος των υποψηφίων δεν προτείνεται μόνο από τον πρόεδρο ή από αναπληρωτή του προέδρου. Ο εσωτερικός κανονισμός του διοικητικού συμβουλίου ορίζει λεπτομερώς τις ρυθμίσεις που διέπουν την διαδικασία προς ανάδειξη του αριθμού των επιλέξιμων υποψηφίων, καθώς και μια διαδικασία ψηφοφορίας.

3.  Για τη σύναψη της σύμβασης με τον ▌διευθυντή, η Υπηρεσία του BEREC εκπροσωπείται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου.

4.  Προτού διορισθεί, ο επιλεγείς από το διοικητικό συμβούλιο υποψήφιος καλείται να προβεί σε δήλωση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών του.

5.  Η διάρκεια της θητείας του ▌ διευθυντή είναι πενταετής. Κατά το τέλος αυτής της περιόδου, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου διενεργεί αξιολόγηση στην οποία λαμβάνονται υπόψη οι επιδόσεις του ▌διευθυντή, καθώς και οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας του BEREC και οι προκλήσεις με τις οποίες θα έρθει αντιμέτωπη. Η εν λόγω αξιολόγηση υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.  Το διοικητικό συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 5, δύναται να παρατείνει ▌ άπαξ τη θητεία του διευθυντή και για διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη.

7.  Το διοικητικό συμβούλιο γνωστοποιεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την πρόθεσή του να παρατείνει τη θητεία ▌του διευθυντή. Εντός του μηνός πριν από τη παράταση, ▌ είναι δυνατόν να κληθεί ο ▌ διευθυντής να προβεί σε δήλωση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών του.

8.  Ο διευθυντής του οποίου η θητεία έχει παραταθεί δεν συμμετέχει σε νέα διαδικασία επιλογής για την ίδια θέση μετά το τέλος της σωρευτικής περιόδου.

9.  Εάν δεν παραταθεί η θητεία του, ο διευθυντής, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του μετά τη λήξη της αρχικής θητείας του έως ότου διοριστεί αντικαταστάτης.

10.  Ο ▌ διευθυντής επιτρέπεται να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του μόνο με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου κατόπιν προτάσεως οποιουδήποτε από τα μέλη του.

11.  Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με τον διορισμό, την παράταση της θητείας ή την απομάκρυνση του ▌διευθυντή λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών του ▌.

Άρθρο 33

Αποσπασμένοι εμπειρογνώμονες και λοιπό προσωπικό

1.   Η Υπηρεσία του BEREC δύναται να προσφεύγει στις υπηρεσίες αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων ή λοιπού προσωπικού που δεν απασχολείται από αυτή. Στο προσωπικό αυτό δεν εφαρμόζονται ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης και το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό.

2.  Το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει απόφαση για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την απόσπαση εθνικών εμπειρογνωμόνων στην Υπηρεσία του BEREC.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 34

Προνόμια και ασυλίες

Στην Υπηρεσία του BEREC και στο προσωπικό της εφαρμόζεται το πρωτόκολλο περί προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 35

Συνεργασία με όργανα της Ένωσης, τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς

1.  Στον βαθμό που είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό και για την εκτέλεση των καθηκόντων του, και με την επιφύλαξη των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, ο BEREC και η Υπηρεσία του BEREC δύνανται να συνεργάζονται με αρμόδιους φορείς, υπηρεσίες, οργανισμούς, και συμβουλευτικές ομάδες της Ένωσης, με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών και ▌ με διεθνείς οργανισμούς.

Για τον εν λόγω σκοπό, ο BEREC και η Υπηρεσία του BEREC δύνανται, κατόπιν προηγούμενης εγκρίσεως της Επιτροπής, να συνάπτουν ρυθμίσεις συνεργασίας. Οι εν λόγω ρυθμίσεις δεν δημιουργούν έννομες υποχρεώσεις.

2.   Το ρυθμιστικό συμβούλιο, οι ομάδες εργασίας και το διοικητικό συμβούλιο είναι ανοικτά στη συμμετοχή ρυθμιστικών αρχών των τρίτων χωρών με κύρια αρμοδιότητα στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αν οι εν λόγω τρίτες χώρες έχουν συνάψει σχετικές συμφωνίες με την Ένωση.

Βάσει των σχετικών διατάξεων των εν λόγω συμφωνιών, θεσπίζονται ρυθμίσεις που ορίζουν, ιδίως, τη φύση, την έκταση και τον τρόπο συμμετοχής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, των εν λόγω ρυθμιστικών αρχών των οικείων τρίτων χωρών στο έργο του BEREC και της Υπηρεσίας του BEREC, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων σχετικά με τη συμμετοχή στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει ο BEREC, τις οικονομικές συνεισφορές και τη διάθεση προσωπικού στην Υπηρεσία του BEREC. Ως προς τα ζητήματα προσωπικού, οι εν λόγω ρυθμίσεις τηρούν πάντοτε τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης.

3.  Στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος εργασιών που αναφέρεται στο άρθρο 21, το ρυθμιστικό συμβούλιο εγκρίνει τη στρατηγική του BEREC για τις σχέσεις με αρμόδιους φορείς, υπηρεσίες, οργανισμούς και συμβουλευτικές ομάδες της Ένωσης με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών και ▌ με διεθνείς οργανισμούς σχετικά με ζητήματα για τα οποία είναι αρμόδιος ο BEREC. Η Επιτροπή, ο BEREC και η Υπηρεσία του BEREC συνάπτουν κατάλληλη ρύθμιση συνεργασίας με σκοπό να διασφαλιστεί ότι ο BEREC και η Υπηρεσία του BEREC λειτουργούν εντός των ορίων της εντολής τους και του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου.

Άρθρο 36

Πρόσβαση στα έγγραφα και προστασία των δεδομένων

1.  Για τα έγγραφα που τηρούνται από τον BEREC και την Υπηρεσία του BEREC εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(37).

2.  Έως τις … [έξι μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], το ρυθμιστικό συμβούλιο και το διοικητικό συμβούλιο καθορίζουν τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001.

3.  Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον BEREC και την Υπηρεσία του BEREC υπόκειται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/…(38).

4.  Έως τις … [έξι μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού] το ρυθμιστικό συμβούλιο και το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζουν μέτρα για την εφαρμογή του κανονισμού ((ΕΕ) 2018/…+ από τον BEREC και την Υπηρεσία του BEREC, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τον διορισμό του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων της Υπηρεσίας του BEREC. Τα μέτρα αυτά θεσπίζονται μετά από διαβούλευση με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Άρθρο 37

Διαφάνεια και επικοινωνία

1.  Ο BEREC και η Υπηρεσία του BEREC διεξάγουν τις δραστηριότητές τους με μεγάλο βαθμό διαφάνειας. Ο BEREC και η Υπηρεσία του BEREC εξασφαλίζουν ότι παρέχονται στο κοινό και σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη κατάλληλες, αντικειμενικές, αξιόπιστες και ευπρόσιτες πληροφορίες, ιδίως όσον αφορά τα καθήκοντά τους και τα αποτελέσματα του έργου τους.

2.  Ο BEREC, με την υποστήριξη της Υπηρεσίας του BEREC, μπορεί να αναλαμβάνει δραστηριότητες επικοινωνίας με δική του πρωτοβουλία στο πεδίο των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με τα συναφή σχέδια επικοινωνίας και διάδοσης που εγκρίνονται από το ρυθμιστικό συμβούλιο. Η κατανομή των πόρων στη στήριξη αυτή για δραστηριότητες επικοινωνίας εντός του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας του BEREC δεν πρέπει να επηρεάζει αρνητικά την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων του BEREC όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 ή των καθηκόντων της Υπηρεσίας του BEREC όπως αναφέρονται στο άρθρο 5.

Οι δραστηριότητες επικοινωνίας της Υπηρεσίας του BEREC εκτελούνται σύμφωνα με τα συναφή σχέδια επικοινωνίας και διάδοσης που εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο.

Άρθρο 38

Εμπιστευτικότητα

1.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 36 παράγραφος 1 και του άρθρου 40 παράγραφος 2, ο BEREC και η Υπηρεσία του BEREC δεν αποκαλύπτουν σε τρίτους πληροφορίες που επεξεργάζονται ή λαμβάνουν και σχετικά με τις οποίες έχει υποβληθεί τεκμηριωμένο αίτημα για πλήρη ή μερική τήρηση του απορρήτου.

2.  Τα μέλη και άλλοι συμμετέχοντες στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου, του ρυθμιστικού συμβουλίου και των ομάδων εργασίας, ο διευθυντής, οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες και το λοιπό προσωπικό που δεν απασχολείται από την Υπηρεσία του BEREC υπόκεινται σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις περί απορρήτου σύμφωνα με το άρθρο 339 ΣΛΕΕ, ακόμη και μετά την παύση των καθηκόντων τους.

3.  Το ρυθμιστικό συμβούλιο και το διοικητικό συμβούλιο καθορίζουν τις πρακτικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή των κανόνων περί εμπιστευτικότητας που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.

Άρθρο 39

Κανόνες ασφάλειας για την προστασία των διαβαθμισμένων και των ευαίσθητων μη διαβαθμισμένων πληροφοριών

Ο BEREC και η Υπηρεσία του BEREC θεσπίζουν δικούς τους κανόνες ασφάλειας που είναι ισοδύναμοι με τους κανόνες ασφάλειας της Επιτροπής για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ▌ και των ευαίσθητων μη διαβαθμισμένων πληροφοριών, μεταξύ άλλων, διατάξεις περί ανταλλαγής, επεξεργασίας και αποθήκευσης τέτοιων πληροφοριών, όπως καθορίζονται στις αποφάσεις της Επιτροπής (ΕE, Ευρατόμ) 2015/443(39) και (ΕE, Ευρατόμ) 2015/444(40). Εναλλακτικά, ο BEREC ή η Υπηρεσία του BEREC μπορούν να εκδώσουν απόφαση εφαρμογής των κανόνων της Επιτροπής τηρουμένων των αναλογιών.

Άρθρο 40

Ανταλλαγή πληροφοριών

1.  Κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του BEREC ή της Υπηρεσίας του BEREC, η Επιτροπή και οι ΕΡΑ που εκπροσωπούνται στο ρυθμιστικό συμβούλιο, καθώς και άλλες αρμόδιες αρχές, παρέχουν στον BEREC ή στην Υπηρεσία του BEREC όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, κατά τρόπο έγκαιρο και ακριβή, για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, με την προϋπόθεση ότι έχουν νόμιμη πρόσβαση στις συναφείς πληροφορίες και ότι το αίτημα για πληροφορίες είναι απαραίτητο σε σχέση με τη φύση του υπό εξέταση καθήκοντος.

Ο BEREC ή η Υπηρεσία του BEREC μπορεί επίσης να ζητήσει να του παρέχουν αυτές τις πληροφορίες ανά τακτά διαστήματα και σε ειδικά προσδιορισμένους μορφότυπους. Τα αιτήματα αυτά υποβάλλονται, ει δυνατόν, με τη χρήση ενιαίων μορφότυπων υποβολής στοιχείων.

2.  Κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος της Επιτροπής ή μίας ΕΡΑ, ο BEREC ή η Υπηρεσία του BEREC παρέχουν κατά τρόπο έγκαιρο και ακριβή οποιεσδήποτε πληροφορίες είναι απαραίτητες ώστε η Επιτροπή, ▌η ΕΡΑ ή άλλη αρμόδια αρχή να μπορεί να εκτελέσει τα καθήκοντά της, δυνάμει της αρχής της καλόπιστης συνεργασίας. Όταν ο BEREC ή η Υπηρεσία του BEREC θεωρεί τις πληροφορίες εμπιστευτικές , η Επιτροπή, η ΕΡΑ ή η άλλη αρμόδια αρχή εξασφαλίζουν αυτόν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και το δίκαιο της Ένωσης συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001. Το επιχειρηματικό απόρρητο δεν εμποδίζει την έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών.

3.  Πριν από την υποβολή αιτήματος για πληροφορίες σύμφωνα με το παρόν άρθρο και για να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων, ο BEREC ή η Υπηρεσία του BEREC λαμβάνουν υπόψη τυχόν συναφείς υπάρχουσες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο κοινό.

4.  Εάν οι πληροφορίες ▌ δεν καθίστανται διαθέσιμες εγκαίρως από τις ΕΡΑ ▌, ο BEREC ή η Υπηρεσία του BEREC μπορούν να απευθύνουν αιτιολογημένο αίτημα είτε προς άλλες ΕΡΑ και άλλες αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών, είτε απευθείας στις σχετικές επιχειρήσεις που παρέχουν δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υπηρεσίες και τις σχετικές διευκολύνσεις.

Ο BEREC ή η Υπηρεσία του BEREC ενημερώνουν τις ΕΡΑ, οι οποίες δεν έδωσαν τις πληροφορίες, για τα αιτήματα σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο.

Κατόπιν του αιτήματος του BEREC ή της Υπηρεσίας του BEREC, οι ΕΡΑ επικουρούν τον BEREC στη συλλογή πληροφοριών.

5.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι ΕΡΑ και οι άλλες αρμόδιες αρχές έχουν την εξουσία να ζητούν από άλλες υπεύθυνες εθνικές αρχές ή επιχειρήσεις παροχής δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συναφείς εγκαταστάσεις ή συναφείς υπηρεσίες να υποβάλουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

Οι άλλες υπεύθυνες εθνικές αρχές ή οι επιχειρήσεις όπως αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο παρέχουν τις πληροφορίες αυτές αμέσως, κατόπιν αιτήματος και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τον βαθμό λεπτομέρειας που απαιτείται.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι ΕΡΑ και οι άλλες αρμόδιες αρχές έχουν την εξουσία να εφαρμόζουν τα εν λόγω αιτήματα παροχής πληροφοριών επιβάλλοντας κατάλληλες, αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις.

Άρθρο 41

Σύστημα πληροφοριών και επικοινωνιών

1.  Η Υπηρεσία του BEREC καταρτίζει και διαχειρίζεται σύστημα πληροφοριών και επικοινωνιών με τουλάχιστον τις ακόλουθες λειτουργίες:

α)  κοινή πλατφόρμα ανταλλαγής πληροφοριών που παρέχει στον BEREC, στην Επιτροπή και στις ΕΡΑ τις απαραίτητες πληροφορίες για τη συνεπή εφαρμογή του ενωσιακού ρυθμιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες,

β)  ειδική διεπαφή για τα αιτήματα παροχής πληροφοριών και την κοινοποίηση των αιτημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 40, για πρόσβαση από τον BEREC, την Υπηρεσία του BEREC, την Επιτροπή και τις ΕΡΑ,

γ)  πλατφόρμα για τον έγκαιρο προσδιορισμό των αναγκών συντονισμού μεταξύ των ΕΡΑ.

2.  Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές με σκοπό τη δημιουργία του συστήματος πληροφοριών και επικοινωνιών που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Το εν λόγω σύστημα υπόκειται στα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και του απαιτούμενου βαθμού εμπιστευτικότητας.

3.  Το εν λόγω σύστημα πληροφοριών και επικοινωνιών καθίσταται λειτουργικό έως τις … [18 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας].

Άρθρο 42

Δήλωση συμφερόντων

1.  Τα μέλη του ρυθμιστικού συμβουλίου και του διοικητικού συμβουλίου, ο ▌ διευθυντής, οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες και το λοιπό προσωπικό που δεν απασχολείται από την Υπηρεσία του BEREC υποβάλλουν έκαστος γραπτή δήλωση στην οποία αναφέρουν τη δέσμευσή τους και την απουσία ή ύπαρξη οποιουδήποτε άμεσων ή έμμεσων συμφερόντων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ανεξαρτησία τους.

Οι εν λόγω δηλώσεις που υποβάλλονται όταν τα πρόσωπα αυτά αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους είναι ακριβείς και πλήρεις, και ενημερώνονται όποτε υπάρχει κίνδυνος να προκύψει άμεσο ή έμμεσο συμφέρον το οποίο μπορεί ενδεχομένως να θεωρηθεί ότι επηρεάζει την ανεξαρτησία των προσώπων που υποβάλλουν τη δήλωση.

Οι δηλώσεις που υποβάλλουν τα μέλη του ρυθμιστικού συμβουλίου, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και ο διευθυντής δημοσιεύονται.

2.  Τα μέλη του ρυθμιστικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου και των ομάδων εργασίας, καθώς και άλλοι συμμετέχοντες στις συνεδριάσεις αυτών, ο διευθυντής, οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες και το λοιπό προσωπικό που δεν απασχολείται από την Υπηρεσία του BEREC δηλώνουν έκαστος με ακρίβεια και πληρότητα το αργότερο κατά την έναρξη κάθε συνεδρίασης οποιαδήποτε συμφέροντα τα οποία μπορούν ενδεχομένως να επηρεάσουν την ανεξαρτησία τους σε σχέση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και δεν συμμετέχουν στη συζήτηση και την ψηφοφορία επί των εν λόγω θεμάτων.

3.  Το ρυθμιστικό συμβούλιο και το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζουν τους κανόνες για την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και ιδίως για τις πρακτικές ρυθμίσεις όσον αφορά την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2.

Άρθρο 43

Καταπολέμηση της απάτης

1.  Για να διευκολύνει την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(41), η Υπηρεσία του BEREC προσχωρεί, έως τις … [έξι μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], στη διοργανική συμφωνία της 25ης Μαΐου 1999 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τις εσωτερικές έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)(42) και, βάσει του υποδείγματος που περιλαμβάνεται στο παράρτημα της συμφωνίας αυτής, θεσπίζει κατάλληλες διατάξεις που θα ισχύουν για όλο το προσωπικό της Υπηρεσίας του BEREC.

2.  Το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει την εξουσία να διενεργεί λογιστικό έλεγχο, βάσει παραστατικών και επιτόπιων εξακριβώσεων, επί όλων των δικαιούχων επιχορηγήσεων, αντισυμβαλλομένων και υπεργολάβων που έλαβαν κονδύλια της Ένωσης μέσω της Υπηρεσίας του BEREC.

3.  Η OLAF μπορεί να διενεργεί έρευνες, μεταξύ άλλων με επιτόπιους ελέγχους και εξακριβώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις και διαδικασίες του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 και του κανονισμού (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου(43), προκειμένου να διαπιστώσει την ύπαρξη απάτης, διαφθοράς ή άλλης παράνομης δραστηριότητας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης σε σχέση με συμφωνία επιδότησης ή απόφαση επιδότησης ή σύμβαση χρηματοδοτούμενη από την Υπηρεσία του BEREC.

4.  Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1, 2 και 3, οι συμφωνίες συνεργασίας με ▌τρίτες χώρες και με διεθνείς οργανισμούς, οι συμβάσεις, οι συμφωνίες επιχορήγησης και οι αποφάσεις επιχορήγησης ▌περιέχουν διατάξεις οι οποίες εξουσιοδοτούν ρητά το Ελεγκτικό Συνέδριο και την OLAF να διεξάγουν λογιστικούς ελέγχους και έρευνες, σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους.

Άρθρο 44

Ευθύνη

1.  Η συμβατική ευθύνη της Υπηρεσίας του BEREC διέπεται από το δίκαιο το οποίο διέπει την εκάστοτε σύμβαση.

2.  Αρμόδιο για την έκδοση αποφάσεων δυνάμει οποιασδήποτε ρήτρας διαιτησίας που περιλαμβάνεται σε σύμβαση που συνάπτει η Υπηρεσία του BEREC είναι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.  Σε περίπτωση εξωσυμβατικής ευθύνης, η Υπηρεσία του BEREC υποχρεούται να αποκαθιστά, σύμφωνα με τις γενικές αρχές που είναι κοινές στα δίκαια των κρατών μελών, κάθε ζημία που προκαλείται από τις υπηρεσίες ή το προσωπικό της κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

4.  Αρμόδιο για την εκδίκαση των διαφορών αποζημίωσης για τις ζημίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 είναι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5.  Η προσωπική ευθύνη των μελών του προσωπικού έναντι της Υπηρεσίας του BEREC διέπεται από τις αντίστοιχες διατάξεις του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης ή του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό.

Άρθρο 45

Διοικητικές έρευνες

Οι δραστηριότητες του BEREC και της Υπηρεσίας του BEREC υπόκεινται στις έρευνες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή σύμφωνα με το άρθρο 228 ΣΛΕΕ.

Άρθρο 46

Γλωσσικό καθεστώς

1.  Η Υπηρεσία του BEREC υπόκειται στον κανονισμό αριθ. 1/58(44).

2.  Οι μεταφραστικές υπηρεσίες που απαιτούνται για τη λειτουργία της Υπηρεσίας του BEREC παρέχονται από το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΚΕΦΑΛΑIΟ X

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 47

Συμφωνία σχετικά με την έδρα και όροι λειτουργίας

1.  Οι ▌ρυθμίσεις σχετικά με τη στέγαση της Υπηρεσίας του BEREC στο κράτος μέλος υποδοχής και τις εγκαταστάσεις που πρέπει να θέσει στη διάθεσή της το εν λόγω κράτος μέλος, καθώς και οι ειδικοί κανόνες που ισχύουν στο κράτος μέλος υποδοχής για τον ▌ διευθυντή, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, το προσωπικό της Υπηρεσίας του BEREC και τα μέλη των οικογενειών τους ορίζονται στο πλαίσιο συμφωνίας σχετικά με την έδρα η οποία συνάπτεται μεταξύ της Υπηρεσίας του BEREC και του κράτους μέλους υποδοχής, μόλις ληφθεί η έγκριση του διοικητικού συμβουλίου και το αργότερο έως τις … [δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

2.  Το κράτος μέλος υποδοχής εξασφαλίζει τις απαραίτητες συνθήκες για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Υπηρεσίας του BEREC, συμπεριλαμβανομένης της πολύγλωσσης και με ευρωπαϊκό προσανατολισμό σχολικής εκπαίδευσης και των κατάλληλων δρομολογίων των μέσων μεταφοράς.

Άρθρο 48

Αξιολόγηση

1.  Έως τις ... [πέντε έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού] και στη συνέχεια ανά πενταετία, η Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της, προκειμένου να αξιολογήσει τις επιδόσεις του BEREC και της Υπηρεσίας του BEREC σε σχέση με τους στόχους, την εντολή, τα καθήκοντα και την τοποθεσία τους. Ειδικότερα, η αξιολόγηση εξετάζει την ενδεχόμενη ανάγκη τροποποίησης της δομής ή της εντολής του BEREC και της Υπηρεσίας του BEREC και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις μιας τέτοιας τροποποίησης.

2.  Αν η Επιτροπή κρίνει ότι δεν δικαιολογείται πλέον η συνέχιση της λειτουργίας του BEREC ή της Υπηρεσίας του BEREC σε σχέση με τους προκαθορισμένους στόχους, την εντολή και τα καθήκοντά τους, μπορεί να εισηγηθεί αντιστοίχως την τροποποίηση ή την κατάργηση του παρόντος κανονισμού.

3.  Η Επιτροπή διαβιβάζει τα πορίσματα της αξιολόγησης της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και το διοικητικό συμβούλιο και δημοσιοποιεί τα εν λόγω πορίσματα.

Άρθρο 49

Μεταβατικές διατάξεις

1.  Η Υπηρεσία του BEREC διαδέχεται την Υπηρεσία που ιδρύθηκε βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1211/2009 ▌ όσον αφορά κάθε κυριότητα, συμφωνίες, νομικές υποχρεώσεις, συμβάσεις εργασίας, χρηματοπιστωτικές υποχρεώσεις και ευθύνες.

Ειδικότερα, ο παρών κανονισμός δεν επηρεάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προσωπικού της Υπηρεσίας. Οι συμβάσεις τους μπορούν να ανανεωθούν δυνάμει του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης και το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό και σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς περιορισμούς της Υπηρεσίας του BEREC.

2.  Από τις [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], ο διευθυντής διοίκησης που διορίζεται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1211/2009 ▌ ενεργεί ως ▌διευθυντής με τα καθήκοντα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Δεν θίγονται οι λοιποί όροι της σύμβασης του διευθυντή διοίκησης.

3.   Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει να ανανεώσει τη θητεία του διευθυντή που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου για μία επιπλέον θητεία. Το άρθρο 32 παράγραφοι 5 και 6 εφαρμόζεται κατ’ αναλογία. Η σωρευτική θητεία του διευθυντή δεν υπερβαίνει τα δέκα έτη.

4.  Το ρυθμιστικό συμβούλιο και το διοικητικό συμβούλιο που αναφέρονται στα άρθρα 7 και 15 του παρόντος κανονισμού αποτελούνται από τα μέλη του ρυθμιστικού συμβουλίου και της επιτροπής διαχείρισης που αναφέρονται στα άρθρα 4 και 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1211/2009 έως τον διορισμό νέων αντιπροσώπων.

5.  Οι πρόεδροι και οι αντιπρόεδροι του ρυθμιστικού συμβουλίου και της επιτροπής διαχείρισης οι οποίοι έχουν διορισθεί με βάση τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1211/2009 παραμένουν σε υπηρεσία ως πρόεδρος και αντιπρόεδροι του ρυθμιστικού συμβουλίου κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 10 του παρόντος κανονισμού και ως πρόεδρος και αναπληρωτές πρόεδροι του διοικητικού συμβουλίου κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 17 του παρόντος κανονισμού για το υπόλοιπο της μονοετούς θητείας τους. Εξακολουθούν να ισχύουν οι διορισμοί των προέδρων και των αντιπροέδρων του ρυθμιστικού συμβουλίου και της επιτροπής διαχείρισης βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1211/2009 που πραγματοποιήθηκαν πριν από τις ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], έχουν όμως διάρκεια και μετά την εν λόγω ημερομηνία.

6.  Η διαδικασία απαλλαγής ως προς τον προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί βάσει του άρθρου 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1211/2009 διεξάγεται σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στον εν λόγω κανονισμό.

Άρθρο 50

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2120

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/2120 τροποποιείται ως εξής:

1)  Ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2120 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την πρόσβαση στο ανοικτό διαδίκτυο και τα τέλη λιανικής για τις ρυθμιζόμενες ενδοενωσιακές επικοινωνίες και για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012».

"

2)  Στο άρθρο 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«3. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει επίσης κοινούς κανόνες για να διασφαλιστεί ότι δεν χρεώνονται υπερβολικές τιμές στους καταναλωτές για διαπροσωπικές επικοινωνίες βάσει αριθμών που ξεκινούν από το κράτος μέλος του εγχώριου παρόχου του καταναλωτή και καταλήγουν σε οποιονδήποτε αριθμό σταθερού ή κινητού τηλεφώνου σε άλλο κράτος μέλος.».

"

3)  Στο άρθρο 2 πρώτο εδάφιο προστίθενται τα ακόλουθα σημεία:"

«3) «ρυθμιζόμενες ενδοενωσιακές επικοινωνίες»: κάθε υπηρεσία διαπροσωπικών επικοινωνιών βάσει αριθμών που ξεκινούν από το κράτος μέλος του εγχώριου παρόχου του καταναλωτή και καταλήγουν σε οποιονδήποτε αριθμό σταθερού ή κινητού τηλεφώνου του εθνικού σχεδίου αριθμοδότησης άλλου κράτους μέλους και που χρεώνονται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει βάσει της πραγματικής κατανάλωσης,

   4) «υπηρεσία διαπροσωπικών επικοινωνιών βάσει αριθμών»: κάθε υπηρεσία διαπροσωπικών επικοινωνιών βάσει αριθμών όπως καθορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 6) της οδηγίας (ΕΕ) 2018/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*(45).

_______________________

* Οδηγία (ΕΕ) 2018/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της …, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΕΕ L , …, σ. …).».

"

4)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 5α

Τέλη λιανικής για τις ρυθμιζόμενες ενδοενωσιακές επικοινωνίες

1.  Από τις 15 Μαΐου 2019, οι τιμές λιανικής (χωρίς ΦΠΑ) που χρεώνονται στους καταναλωτές για ρυθμιζόμενες ενδοενωσιακές επικοινωνίες δεν υπερβαίνουν το όριο των 0,19 EUR ανά λεπτό για κλήσεις και 0,06 EUR ανά μήνυμα SMS.

2.  Παρά τις οριζόμενες στην παράγραφο 1 υποχρεώσεις, οι πάροχοι ρυθμιζόμενων ενδοενωσιακών επικοινωνιών μπορούν να προσφέρουν επιπλέον, και οι καταναλωτές μπορούν να επιλέγουν ρητά, τιμολόγιο διεθνών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων ρυθμιζόμενων ενδοενωσιακών επικοινωνιών διαφορετικών από των εν λόγω καθοριζόμενων σύμφωνα με την παράγραφο 1, βάσει του οποίου οι καταναλωτές επωφελούνται από διαφορετικό τιμολόγιο για τις ρυθμιζόμενες ενδοενωσιακές επικοινωνίες σε σχέση με εκείνο που θα ίσχυε εάν δεν είχαν την εν λόγω επιλογή. Προτού οι καταναλωτές επιλέξουν διαφορετικό τιμολόγιο, ο πάροχος των ρυθμιζόμενων ενδοενωσιακών επικοινωνιών τους ενημερώνει σχετικά με τη φύση των πλεονεκτημάτων που πρόκειται να απωλέσουν εάν προβούν στην επιλογή αυτή.

3.  Εάν τιμολόγιο ρυθμιζόμενης ενδοενωσιακής επικοινωνίας, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2, υπερβαίνει τα ανώτατα όρια που ορίζονται στην παράγραφο 1, τότε οι καταναλωτές οι οποίοι δεν έχουν επιβεβαιώσει ή εκφράσει, εντός διμήνου από τις 15 Μαΐου 2019, επιλογή υπέρ οποιουδήποτε τιμολογίου όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2, λαμβάνουν αυτόματα τα τιμολόγια της όπως ορίζεται στην παράγραφο 1.

4.  Οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν τη μεταφορά από ή προς τιμολόγιο καθοριζόμενο όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, εντός μιας εργάσιμης ημέρας από την παραλαβή του αιτήματος από τον πάροχο, χωρίς χρέωση, και οι πάροχοι διασφαλίζουν ότι η εν λόγω μεταφορά δεν συνεπάγεται όρους ή περιορισμούς όσον αφορά άλλα στοιχεία των συνδρομών πλην των ρυθμιζόμενων ενδοενωσιακών επικοινωνιών.

5.  Εάν οι μέγιστες τιμές όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1 εκφράζονται σε νομίσματα εκτός του ευρώ, τα αρχικά όρια υπολογίζονται στα νομίσματα αυτά με βάση τις μέσες συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς που δημοσιεύονται στις 15 Ιανουαρίου 2019, στις 15 Φεβρουαρίου 2019 και στις 15 Μαρτίου 2019 από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα όρια σε νομίσματα εκτός του ευρώ αναθεωρούνται ετησίως αρχής γενομένης από το 2020. Τα ετησίως αναθεωρούμενα όρια στα συγκεκριμένα νομίσματα ισχύουν από τις 15 Μαΐου με τη χρήση των μέσων συναλλαγματικών ισοτιμιών αναφοράς που δημοσιεύονται στις 15 Ιανουαρίου, στις 15 Φεβρουαρίου και στις 15 Μαρτίου του ίδιου έτους.

6.  Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές παρακολουθούν τις εξελίξεις στην αγορά και στις τιμές των ρυθμιζόμενων ενδοενωσιακών επικοινωνιών και υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή.

Σε περίπτωση που ο πάροχος ρυθμιζόμενων ενδοενωσιακών επικοινωνιών διαπιστώσει ότι, λόγω ειδικών και εξαιρετικών περιστάσεων που τον διακρίνουν από την πλειονότητα των άλλων ενωσιακών παρόχων, η εφαρμογή του ανώτατου ορίου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 θα είχε σημαντικό αντίκτυπο στην ικανότητα του εν λόγω παρόχου να διατηρήσει τις ισχύουσες τιμές του για τις εγχώριες επικοινωνίες, δύναται να παραχωρείται από εθνική ρυθμιστική αρχή, κατόπιν αιτήσεως του εν λόγω παρόχου, παρέκκλιση από την παράγραφο 1 μόνο στον βαθμό που απαιτείται και για ανανεώσιμο διάστημα ενός έτους. Η εκτίμηση της βιωσιμότητας του εγχώριου τύπου χρέωσης βασίζεται σε συναφείς αντικειμενικούς παράγοντες συγκεκριμένους για τον πάροχο ρυθμιζόμενων ενδοενωσιακών επικοινωνιών, καθώς και στο επίπεδο των εθνικών τιμών και εισοδημάτων.

Εφόσον ο αιτών πάροχος παράσχει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, η εθνική ρυθμιστική αρχή καθορίζει το μέγιστο επίπεδο τιμών που υπερβαίνει το ένα ή και τα δύο ανώτατα όρια που καθορίζονται στην παράγραφο 1 και που θα ήταν απολύτως αναγκαίο για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του εγχώριου τύπου χρεώσεων του παρόχου. Ο BEREC εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις παραμέτρους που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές κατά την αξιολόγησή τους.».

"

5)  Στο άρθρο 6 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:"

«Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες περί κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης του άρθρου 5α και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τους κανόνες και τα μέτρα που θεσπίζονται για να εξασφαλισθεί η εφαρμογή του άρθρου 5α έως τις 15 Μαΐου 2019 και κοινοποιούν στην Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους.».

"

6)  Στο άρθρο 10, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«5. Το άρθρο 5α παύει να ισχύει στις 14 Μαΐου 2024.».

"

Άρθρο 51

Κατάργηση

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1211/2009 καταργείται.

Οι παραπομπές στον καταργηθέντα κανονισμό νοούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος.

Άρθρο 52

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

…,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακας αντιστοιχίας

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1211/2009

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1 παράγραφος 1

Άρθρο 1

Άρθρο 1 παράγραφος 2

Άρθρο 3 παράγραφος 1

Άρθρο 1 παράγραφος 3

Άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 3

Άρθρο 1 παράγραφος 4

Άρθρο 3 παράγραφος 4 και άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β)

Άρθρο 2

Άρθρο 4

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 6

Άρθρο 4 παράγραφος 2

Άρθρο 7 παράγραφοι 1, 2 και 4, άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 4 παράγραφος 3

Άρθρο 11 παράγραφοι 4 και 5, άρθρο 36

Άρθρο 4 παράγραφος 4

Άρθρο 10 παράγραφοι 1, 2 και 3

Άρθρο 4 παράγραφος 5

Άρθρο 10 παράγραφος 4

Άρθρο 4 παράγραφος 6

Άρθρο 11

Άρθρο 4 παράγραφος 7

Άρθρο 13

Άρθρο 4 παράγραφος 8

Άρθρο 7 παράγραφος 4

Άρθρο 4 παράγραφος 9

Άρθρο 12 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 4 παράγραφος 10

Άρθρο 12 παράγραφος 3

Άρθρο 4 παράγραφος 11

Άρθρο 5

Άρθρο 5

Άρθρο 4

Άρθρο 6 παράγραφος 1

Άρθρο 2 παράγραφος 1

Άρθρο 6 παράγραφος 2

Άρθρο 5

Άρθρο 6 παράγραφος 3

Άρθρο 14 παράγραφος 1

Άρθρο 6 παράγραφος 4

Άρθρο 2 παράγραφος 2

Άρθρο 6 παράγραφος 5

Άρθρο 20, άρθρο 31

Άρθρο 7 παράγραφος 1

Άρθρο 15 παράγραφος 1

Άρθρο 7 παράγραφος 2

Άρθρο 32

Άρθρο 7 παράγραφος 3

Άρθρο 20 παράγραφος 6

Άρθρο 7 παράγραφος 4

Άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο ια)

Άρθρο 7 παράγραφος 5

Άρθρο 13

Άρθρο 8

Άρθρο 32

Άρθρο 9

Άρθρο 20

Άρθρο 10 παράγραφος 1

Άρθρο 30, άρθρο 34

Άρθρο 10 παράγραφος 2

Άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο ι)

Άρθρο 10 παράγραφος 3

Άρθρο 16 παράγραφος 2

Άρθρο 10 παράγραφος 4

Άρθρο 33

Άρθρο 11

Άρθρο 25

Άρθρο 12

Άρθρο 24

Άρθρο 13

Άρθρο 26

Άρθρο 14

-

Άρθρο 15

Άρθρο 29

Άρθρο 16

Άρθρο 43

Άρθρο 17

Άρθρο 4 παράγραφος 5

Άρθρο 18

Άρθρο 37

Άρθρο 19

Άρθρο 39, άρθρο 40

Άρθρο 20

Άρθρο 38

Άρθρο 21

Άρθρο 42

Άρθρο 22

Άρθρο 36

Άρθρο 23

Άρθρο 34

Άρθρο 24

Άρθρο 44

Άρθρο 25

Άρθρο 48

Άρθρο 26

Άρθρο 52

(1)1ΕΕ C 125 της 21.4.2017, σ. 65.
(2) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018.
(3)Οδηγία (ΕΕ) 2018/ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της , για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΕΕ L …, σ. …).
(4)+ΕΕ: να προστεθεί στο κείμενο ο αριθμός της οδηγίας που περιέχεται στο έγγραφο PE-CONS 52/18 (2016/0288(COD)) και να προστεθεί ο αριθμός, η ημερομηνία, ο τίτλος και η παραπομπή στην ΕΕ της εν λόγω οδηγίας στην υποσημείωση.
(5)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2012, για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης (ΕΕ L 172 της 30.6.2012, σ. 10).
(6)Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2120 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την πρόσβαση στο ανοικτό διαδίκτυο και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012 για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης (ΕΕ L 310 της 26.11.2015, σ. 1).
(7)Απόφαση 2002/627/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Ιουλίου 2002, σχετικά με τη σύσταση της ομάδας των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΕΕ L 200 της 30.7.2002, σ. 38).
(8)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1211/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, για την ίδρυση του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) και της Υπηρεσίας (ΕΕ L 337 της 18.12.2009, σ. 1).
(9)Απόφαση η οποία ελήφθη κατόπιν κοινής συμφωνίας των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, της 31ης Μαΐου 2010, σχετικά με την έδρα της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) (2010/349/ΕΕ) (ΕΕ L 156 της 23.6.2010, σ. 12).
(10)+ΕΕ: εισάγεται στο κείμενο ο αριθμός της οδηγίας που περιέχεται στο έγγραφο PE-CONS 52/18 (2016/0288(COD)).
(11)Απόφαση 2002/622/ΕΚ της Επιτροπής, της 26ης Ιουλίου 2002, σχετικά με τη σύσταση ομάδας για την πολιτική ραδιοφάσματος (ΕΕ L 198 της 27.7.2002, σ. 49).
(12)Κανονισμός (ΕΕ) 2018/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L ...).
(13)+ ΕΕ: να προστεθεί στο κείμενο ο αριθμός του κανονισμού και στην υποσημείωση ο αριθμός, η ημερομηνία, ο τίτλος και η παραπομπή στην ΕΕ που περιέχεται στο έγγραφο 2017/0002(COD) – PE-CONS 31/18.
(14)Κανονισμός (EΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).
(15)Οδηγία 2010/13/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) (ΕΕ L 95 της 15.4.2010, σ.1)
(16)Κανονισμός (EE) αριθ. 526/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 460/2004 (ΕΕ L 165 της 18.6.2013, σ. 41).
(17)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2010, για τη σύσταση Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS, την ακύρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1321/2004 σχετικά με τη δημιουργία δομών διαχείρισης για τα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 683/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 276 της 20.10.2010, σ. 11).
(18)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών («κανονισμός για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών») (ΕΕ L 364 της 9.12.2004, σ. 1).
(19)Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42).
(20)ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(21)+ΕΕ: εισάγεται στο κείμενο ο αριθμός της οδηγίας που περιέχεται στο έγγραφο PE-CONS 52/18 (2016/0288(COD)).
(22)+ΕΕ: εισάγεται στο κείμενο ο αριθμός της οδηγίας που περιέχεται στο έγγραφο PE-CONS 52/18 (2016/0288(COD)).
(23)+ΕΕ: εισάγεται στο κείμενο ο αριθμός της οδηγίας που περιέχεται στο έγγραφο PE-CONS 52/18 (2016/0288(COD)).
(24)+ΕΕ: εισάγεται στο κείμενο ο αριθμός της οδηγίας που περιέχεται στο έγγραφο PE-CONS 52/18 (2016/0288(COD)).
(25)+ΕΕ: εισάγεται στο κείμενο ο αριθμός της οδηγίας που περιέχεται στο έγγραφο PE-CONS 52/18 (2016/0288(COD)).
(26)+ΕΕ: εισάγεται στο κείμενο ο αριθμός της οδηγίας που περιέχεται στο έγγραφο PE-CONS 52/18 (2016/0288(COD)).
(27)+ΕΕ: εισάγεται στο κείμενο ο αριθμός της οδηγίας που περιέχεται στο έγγραφο PE-CONS 52/18 (2016/0288(COD)).
(28)+ΕΕ: εισάγεται στο κείμενο ο αριθμός της οδηγίας που περιέχεται στο έγγραφο PE-CONS 52/18 (2016/0288(COD)).
(29)+ΕΕ: εισάγεται στο κείμενο ο αριθμός της οδηγίας που περιέχεται στο έγγραφο PE-CONS 52/18 (2016/0288(COD)).
(30)+ΕΕ: εισάγεται στο κείμενο ο αριθμός της οδηγίας που περιέχεται στο έγγραφο PE-CONS 52/18 (2016/0288(COD)).
(31)+ΕΕ: εισάγεται στο κείμενο ο αριθμός της οδηγίας που περιέχεται στο έγγραφο PE-CONS 52/18 (2016/0288(COD)).
(32)+ΕΕ: εισάγεται στο κείμενο ο αριθμός της οδηγίας που περιέχεται στο έγγραφο PE-CONS 52/18 (2016/0288(COD)).
(33)+ΕΕ: εισάγεται στο κείμενο ο αριθμός της οδηγίας που περιέχεται στο έγγραφο PE-CONS 52/18 (2016/0288(COD)).
(34)+ΕΕ: εισάγεται στο κείμενο ο αριθμός της οδηγίας που περιέχεται στο έγγραφο PE-CONS 52/18 (2016/0288(COD)).
(35)Κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 του Συμβουλίου της 29ης Φεβρουαρίου 1968 περί καθορισμού του κανονισμού υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και περί θεσπίσεως ειδικών μέτρων προσωρινώς εφαρμοστέων στους υπαλλήλους της Επιτροπής (ΕΕ L 56 της 4.3.1968, σ. 1 - ελληνική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 01 τόμος 001 σ. 108).
(36)Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014, και την απόφαση αριθ. 541/2014/ΕΕ και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1 ).
(37)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43).
(38)+ ΕΕ: να προστεθεί στο κείμενο ο αριθμός του κανονισμού που περιέχεται στο έγγραφο 2017/0002(COD) – PE-CONS 31/18.
(39)Απόφαση (ΕE, Ευρατόμ) 2015/443 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2015, σχετικά με την ασφάλεια στην Επιτροπή (ΕΕ L 72 της 17.3.2015, σ. 41).
(40)Απόφαση (ΕE, Ευρατόμ) 2015/444 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2015, σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ (ΕΕ L 72 της 17.3.2015, σ. 53).
(41)Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1).
(42)ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 15.
(43)Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2).
(44)Κανονισμός αριθ. 1 του Συμβουλίου περί καθορισμού του γλωσσικού καθεστώτος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΕ 17 της 6.10.1958, σ. 385 - ελληνική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 01 τόμος 001 σ. 14).
(45)+ΕΕ: εισάγεται στο κείμενο ο αριθμός της οδηγίας που περιέχεται στο έγγραφο PE-CONS 52/18 (2016/0288(COD)) και ο αριθμός, η ημερομηνία και η αναφορά δημοσίευσης στην ΕΕ της εν λόγω οδηγίας στην υποσημείωση.

Τελευταία ενημέρωση: 15 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου