Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0143(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0354/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0354/2018

Συζήτηση :

PV 14/11/2018 - 8
CRE 14/11/2018 - 8
PV 17/04/2019 - 19
CRE 17/04/2019 - 19

Ψηφοφορία :

PV 14/11/2018 - 14.7
CRE 14/11/2018 - 14.7
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 18/04/2019 - 10.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0455
P8_TA(2019)0426

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 797kWORD 95k
Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018 - Στρασβούργο Προσωρινή έκδοση
Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων ***I
P8_TA-PROV(2018)0455A8-0354/2018

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό προτύπων επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD))(1)

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)
(1α)   Η εξάπλωση βαρέων επαγγελματικών οχημάτων μηδενικών εκπομπών θα πρέπει να συμβάλει στη λύση σημαντικών προβλημάτων κινητικότητας στις πόλεις. Ενώ είναι απαραίτητη για τη μείωση των εκπομπών CO2 που προέρχονται από τις οδικές μεταφορές, η προώθηση τέτοιων οχημάτων από τους κατασκευαστείς είναι επίσης εξαιρετικά σημαντική για την αποτελεσματική μείωση των αέριων ρύπων και της υπερβολικής στάθμης θορύβου στις πόλεις και τις αστικές περιοχές.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Μετά τη στρατηγική για την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών, η Επιτροπή ενέκρινε δύο προγράμματα κινητικότητας τον Μάιο19 και τον Νοέμβριο του 201720. Τα εν λόγω προγράμματα προβλέπουν ένα θετικό θεματολόγιο για την επίτευξη της στρατηγικής για την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών και την ομαλή μετάβαση στην καθαρή, ανταγωνιστική και συνδεδεμένη κινητικότητα για όλους.
(2)  Μετά τη στρατηγική για την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών, η Επιτροπή ενέκρινε δύο προγράμματα κινητικότητας τον Μάιο19 και τον Νοέμβριο του 201720. Τα εν λόγω προγράμματα προβλέπουν ένα θετικό θεματολόγιο για την επίτευξη της στρατηγικής για την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών και την ομαλή μετάβαση στην ανταγωνιστική και συνδεδεμένη κινητικότητα μηδενικών εκπομπών για όλους.
__________________
__________________
19 Ευρώπη σε κίνηση: Θεματολόγιο για κοινωνικά δίκαιη μετάβαση σε καθαρή, ανταγωνιστική και συνδεδεμένη κινητικότητα για όλους, COM(2017) 283 final
19 Ευρώπη σε κίνηση: Θεματολόγιο για κοινωνικά δίκαιη μετάβαση σε καθαρή, ανταγωνιστική και συνδεδεμένη κινητικότητα για όλους, COM(2017)0283
20 Παροχή κινητικότητας χαμηλών εκπομπών Μια Ευρωπαϊκή Ένωση που προστατεύει τον πλανήτη, χειραφετεί τους καταναλωτές και υπερασπίζεται τη βιομηχανία και τους εργαζόμενους, COM(2017) 675 final
20 Παροχή κινητικότητας χαμηλών εκπομπών Μια Ευρωπαϊκή Ένωση που προστατεύει τον πλανήτη, χειραφετεί τους καταναλωτές και υπερασπίζεται τη βιομηχανία και τους εργαζόμενους, COM(2017)0675
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Ο παρών κανονισμός αποτελεί μέρος της τρίτης δέσμης πρωτοβουλιών «Η Ευρώπη σε κίνηση», η οποία υλοποιεί τη νέα στρατηγική βιομηχανικής πολιτικής του Σεπτεμβρίου 201721, και αποσκοπεί στην ολοκλήρωση της διαδικασίας που επιτρέπει στην Ένωση να αποκομίσει όλα τα οφέλη από τον εκσυγχρονισμό της κινητικότητας και την απεξάρτησή της από τον άνθρακα. Στόχος της δέσμης είναι να καταστεί η ευρωπαϊκή κινητικότητα ασφαλέστερη και πιο προσιτή, η ευρωπαϊκή βιομηχανία πιο ανταγωνιστική, οι ευρωπαϊκές θέσεις εργασίας πιο ασφαλείς και το σύστημα κινητικότητας να είναι καθαρότερο και καλύτερα προσαρμοσμένο στην επιτακτική ανάγκη αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Κάτι τέτοιο θα απαιτήσει την πλήρη δέσμευση της Ένωσης, των κρατών μελών και των ενδιαφερομένων μερών, ιδίως όσον αφορά την ενίσχυση των προσπαθειών για τη μείωση των εκπομπών CO2 και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
(3)  Ο παρών κανονισμός αποτελεί μέρος της τρίτης δέσμης πρωτοβουλιών «Η Ευρώπη σε κίνηση», η οποία υλοποιεί τη νέα στρατηγική βιομηχανικής πολιτικής του Σεπτεμβρίου 201721, και αποσκοπεί στην ολοκλήρωση της διαδικασίας που επιτρέπει στην Ένωση να αποκομίσει όλα τα οφέλη από τον εκσυγχρονισμό της κινητικότητας και την απεξάρτησή της από τον άνθρακα. Στόχος της δέσμης είναι να καταστεί η ευρωπαϊκή κινητικότητα ασφαλέστερη και πιο προσιτή, η ευρωπαϊκή βιομηχανία πιο ανταγωνιστική, οι ευρωπαϊκές θέσεις εργασίας πιο ασφαλείς και να ακολουθεί ο τομέας σταθερά πτωτική πορεία προς τις μηδενικές εκπομπές έως τα μέσα του αιώνα και να είναι πλήρως ευθυγραμμισμένος με τη Συμφωνία του Παρισιού. Προκειμένου να βρεθεί μια καλή ισορροπία ανάμεσα στην ενίσχυση των προσπαθειών να μειωθούν οι εκπομπές CO2 και η ατμοσφαιρική ρύπανση, στην προώθηση της καινοτομίας στην αυτοκινητοβιομηχανία της Ένωσης, και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ένωσης, απαιτείται η πλήρης δέσμευση της Ένωσης, των κρατών μελών και των ενδιαφερομένων μερών.
__________________
__________________
21 Επενδύοντας στην έξυπνη, καινοτόμο και βιώσιμη βιομηχανία Μια ανανεωμένη στρατηγική για τη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ, COM(2017) 0479 final
21 Επενδύοντας στην έξυπνη, καινοτόμο και βιώσιμη βιομηχανία Μια ανανεωμένη στρατηγική για τη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ, COM(2017)0479
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Ο παρών κανονισμός, μαζί με τα πρότυπα για τις εκπομπές CO2 για τα επιβατικά αυτοκίνητα και τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα22, προσφέρουν σαφή λύση για τη μείωση των εκπομπών CO2 που προέρχονται από τον τομέα των οδικών μεταφορών και συμβάλλουν στην επίτευξη του δεσμευτικού στόχου για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030 σε όλο το φάσμα της οικονομίας κατά τουλάχιστον 40 % σε σύγκριση με το 1990, όπως επικυρώθηκε στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23-24 Οκτωβρίου 2014 και εγκρίθηκε ως εθνικά καθορισμένη πρόθεση συνεισφοράς της Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Περιβάλλοντος που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαρτίου 2015.
(4)  Ο παρών κανονισμός, μαζί με τον κανονισμό (ΕΕ) .../...22 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, προσφέρουν σαφή λύση για τη μείωση των εκπομπών CO2 που προέρχονται από τον τομέα των οδικών μεταφορών και συμβάλλουν στην επίτευξη του δεσμευτικού στόχου για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030 σε όλο το φάσμα της οικονομίας κατά τουλάχιστον 55 % σε σύγκριση με το 1990, που απαιτείται προκειμένου να είμαστε ευθυγραμμισμένοι με τη Συμφωνία του Παρισιού.
__________________
__________________
22 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007, (ΕΕ L …, …, σ. ).
22 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 (ΕΕ L …, …, σ. ).
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
(4α)  Θα πρέπει, επομένως, να τεθούν στόχοι μείωσης των εκπομπών CO2 για τους στόλους νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων σε ολόκληρη την Ένωση για το 2025 και για το 2030, με βάση τον χρόνο που απαιτείται για την ανανέωση του στόλου των οχημάτων και την ανάγκη να συμβάλει ο τομέας των οδικών μεταφορών στην επίτευξη των κλιματικών και ενεργειακών στόχων της Ένωσης για το 2030 και πέρα από αυτό. Αυτή η σταδιακή προσέγγιση δίνει επίσης ένα σαφές και έγκαιρο μήνυμα στη βιομηχανία να μην καθυστερήσει τη διάθεση στην αγορά ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών και οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα συμπεράσματά του τον Οκτώβριο του 2014 υιοθέτησε τον στόχο για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030 κατά 30 % συγκριτικά με το 2005 για τους τομείς οι οποίοι δεν ανήκουν στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της Ένωσης. Στους τομείς αυτούς μεγάλο ποσοστό των εκπομπών οφείλεται στις οδικές μεταφορές, των οποίων οι εκπομπές παραμένουν κατά πολύ υψηλότερες από τα επίπεδα του 1990. Αν οι εκπομπές από τις οδικές μεταφορές αυξηθούν περισσότερο, θα αντισταθμιστούν οι μειώσεις που επιτυγχάνονται από άλλους τομείς με σκοπό την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.
(5)  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα συμπεράσματά του τον Οκτώβριο του 2014 υιοθέτησε τον στόχο για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030 κατά 30 % συγκριτικά με το 2005 για τους τομείς οι οποίοι δεν ανήκουν στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της Ένωσης. Το 25 % των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ένωση το 2016 οφειλόταν στις οδικές μεταφορές, των οποίων οι εκπομπές αυξήθηκαν για τρίτη συνεχή χρονιά και παραμένουν κατά πολύ υψηλότερες από τα επίπεδα του 1990. Αν οι εκπομπές από τις οδικές μεταφορές αυξηθούν περισσότερο, θα αντισταθμιστούν οι μειώσεις που επιτυγχάνονται από άλλους τομείς με σκοπό την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)
(8α)   Λόγω της εκτιμώμενης αύξησης σε 9 % περίπου της αναλογίας εκπομπών από βαρέα επαγγελματικά οχήματα, και δεδομένου ότι δεν υφίστανται επί του παρόντος απαιτήσεις για τη μείωση των εκπομπών CO2 από βαρέα επαγγελματικά οχήματα, είναι αναγκαίο να ληφθούν ειδικά μέτρα για αυτήν την κατηγορία οχημάτων.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό ενεργειακής απόδοσης και να διασφαλιστεί ότι ο τομέας των οδικών μεταφορών στο σύνολό του συμβάλλει στις συμφωνηθείσες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, είναι σκόπιμο να συμπληρωθούν τα ήδη υπάρχοντα πρότυπα για τις εκπομπές CO2 από καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα με τη θέσπιση προτύπων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων. Τα εν λόγω πρότυπα θα αποτελέσουν κινητήρια δύναμη για την καινοτομία στις αποδοτικές από πλευράς καυσίμου τεχνολογίες, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ηγετικής της θέσης των κατασκευαστών και των προμηθευτών της Ένωσης στον τοµέα της τεχνολογίας.
(9)  Προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό ενεργειακής απόδοσης και να διασφαλιστεί ότι ο τομέας των οδικών μεταφορών στο σύνολό του συμβάλλει στις συμφωνηθείσες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, είναι σκόπιμο να συμπληρωθούν τα ήδη υπάρχοντα πρότυπα για τις εκπομπές CO2 από καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα με τη θέσπιση προτύπων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων. Τα εν λόγω πρότυπα θα αποτελέσουν κινητήρια δύναμη για την καινοτομία στις αποδοτικές από πλευράς καυσίμου τεχνολογίες, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ηγετικής της θέσης των κατασκευαστών και των προμηθευτών της Ένωσης στον τομέα της τεχνολογίας και εξασφαλίζοντας μακροπρόθεσμα θέσεις εργασίας υψηλής ειδίκευσης.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί διασυνοριακό πρόβλημα και η ανάγκη διαφύλαξης μιας ενιαίας αγοράς που λειτουργεί σωστά τόσο για τις υπηρεσίες οδικών μεταφορών, όσο και για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα, είναι σκόπιμο να οριστούν πρότυπα για τις εκπομπές CO2 από βαρέα επαγγελματικά οχήματα σε επίπεδο Ένωσης. Τα πρότυπα αυτά θα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να μην θίγουν τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού.
(10)  Λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί διασυνοριακό πρόβλημα και ότι υπάρχει ανάγκη να διαφυλαχθεί μια ενιαία αγορά που λειτουργεί σωστά τόσο για τις υπηρεσίες οδικών μεταφορών, όσο και για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα, και να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κατακερματισμός της αγοράς, είναι σκόπιμο να οριστούν πρότυπα για τις εκπομπές CO2 από βαρέα επαγγελματικά οχήματα σε επίπεδο Ένωσης. Τα πρότυπα αυτά θα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να μην θίγουν τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)
(12α)  Μια κοινωνικά αποδεκτή και δίκαιη μετάβαση προς την κινητικότητα μηδενικών εκπομπών έως τα μέσα του αιώνα απαιτεί αλλαγές στο σύνολο της αξιακής αλυσίδας της αυτοκινητοβιομηχανίας, λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις για τους πολίτες και τις περιφέρειες σε όλα τα κράτη μέλη. Είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη ο κοινωνικός αντίκτυπος από τη μετάβαση και να πρυτανεύσει προορατικό πνεύμα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στις θέσεις εργασίας. Ως εκ τούτου, είναι ιδιαίτερα σημαντικό τα υπάρχοντα μέτρα να συνοδεύονται και από στοχευμένα προγράμματα αναδιάταξης, επανεκπαίδευσης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων των εργαζομένων, σε ενωσιακό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και από πρωτοβουλίες εκπαίδευσης και αναζήτησης εργασίας στις κοινότητες και περιφέρειες που επηρεάζονται αρνητικά, σε στενό διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους και τις αρμόδιες αρχές.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)
(12β)   Οι εν λόγω υποδομές επαναφόρτισης και ανατροφοδότησης θα πρέπει να δημιουργηθούν γρήγορα ώστε να εξασφαλιστεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα οχήματα μηδενικών και χαμηλών εκπομπών, και θα πρέπει να υπάρχει αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των διαφόρων μέσων στήριξης σε επίπεδο Ένωσης και κρατών μελών, με στόχο την κινητοποίηση σημαντικών δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 γ (νέα)
(12γ)   Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών, υπογραμμίζεται ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η ηλεκτρική ενέργεια για ηλεκτρικά οχήματα θα προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ότι πρέπει να εφαρμοστεί, το συντομότερο δυνατόν, μια μακρόπνοη πρωτοβουλία για την επόμενη γενιά συσσωρευτών σε επίπεδο Ένωσης. Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, θα χρειαστεί να αυξηθούν οι χρηματοδοτήσεις για τεχνολογική έρευνα στην παραγωγής, τη διαχείριση και τη διάθεση των συσσωρευτών των ηλεκτρικών κινητήρων ώστε να καταστούν όλο και περισσότερο περιβαλλοντικά βιώσιμοι.
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 δ (νέα)
(12δ)   Οι περισσότεροι φορείς εμπορευματικών μεταφορών στην Ένωση είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Επομένως, οι μελλοντικές λύσεις πρέπει να είναι οικονομικά αποδοτικές και ισορροπημένες. Είναι απαραίτητο να υφίσταται μια στέρεη δομή παροχής κινήτρων που να στηρίξει την υιοθέτηση οχημάτων υψηλότερης αποδοτικότητας καυσίμου, καθώς και να προβλεφθούν ενωσιακοί χρηματοδοτικοί μηχανισμοί.
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)  Λαμβανομένης υπόψη της καινοτομίας και για να συνυπολογιστεί η εφαρμογή νέων τεχνολογιών που βελτιώνουν την εξοικονόμηση καυσίμου των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων, το εργαλείο προσομοίωσης VECTO καθώς και ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/2400 θα ενημερώνονται συνεχώς και εγκαίρως.
(13)  Λαμβανομένης υπόψη της καινοτομίας και για να συνυπολογιστεί η εφαρμογή νέων τεχνολογιών που βελτιώνουν την εξοικονόμηση καυσίμου των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων, όπως και η εξέλιξη της πραγματικής αντιπροσωπευτικότητας των τιμών εκπομπής CO2 που καθορίζονται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2400, το εργαλείο προσομοίωσης VECTO καθώς και ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/2400 θα ενημερώνονται συνεχώς και εγκαίρως και αναλόγως θα πρέπει να προβλεφθεί και επαρκής προϋπολογισμός. Λαμβανομένου υπόψη του ρόλου που οι νέες αυτές τεχνολογίες μπορούν να παίξουν σε σχέση με τις δυνατότητες μείωσης των εκπομπών CO2 του τομέα των μεταφορών, η εξέλιξη του εργαλείου προσομοίωσης VECTO θα πρέπει να συνεκτιμηθεί πλήρως κατά την επανεξέταση του 2022.
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Τα δεδομένα για τις εκπομπές CO2 που καθορίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2400 πρέπει να παρακολουθούνται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) …/2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου25. Τα δεδομένα αυτά θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για τον καθορισμό των στόχων μείωσης που πρέπει να επιτευχθούν από τις τέσσερις ομάδες βαρέων επαγγελματικών οχημάτων με τις υψηλότερες εκπομπές στην Ένωση, καθώς και για τον καθορισμό των μέσων ειδικών εκπομπών του κατασκευαστή σε ένα δεδομένο ημερολογιακό έτος.
(14)  Τα δεδομένα για τις εκπομπές CO2 που καθορίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2400 πρέπει να παρακολουθούνται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/956 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου25. Τα δεδομένα αυτά θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για τον καθορισμό των στόχων μείωσης που πρέπει να επιτευχθούν από τις τέσσερις ομάδες βαρέων επαγγελματικών οχημάτων με τις υψηλότερες εκπομπές στην Ένωση, καθώς και για τον καθορισμό των μέσων ειδικών εκπομπών του κατασκευαστή σε ένα δεδομένο ημερολογιακό έτος.
(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)
__________________
__________________
25 Κανονισμός (ΕΕ) …/2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την παρακολούθηση και τη δήλωση των εκπομπών CO2 και της κατανάλωσης καυσίμου των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων, ΕΕ L..,…,…
25 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/956 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την παρακολούθηση και τη δήλωση των εκπομπών CO2 και της κατανάλωσης καυσίμου των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (ΕΕ L 173 της 9.7.2018, σ. 1).
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Για το 2025 θα πρέπει να οριστεί στόχος μείωσης ως σχετική μείωση με βάση τις μέσες εκπομπές CO2 από βαρέα επαγγελματικά οχήματα το 2019, προκειμένου να αντικατοπτρίζει την ανάπτυξη άμεσα διαθέσιμων αποδοτικών ως προς το κόστος τεχνολογιών για συμβατικά οχήματα. Ο στόχος του 2030 θα πρέπει να θεωρηθεί φιλόδοξος και ο τελικός στόχος θα πρέπει να καθοριστεί σύμφωνα με επανεξέταση που θα διεξαχθεί το 2022, καθώς υπάρχουν περισσότερες αβεβαιότητες σχετικά με την υιοθέτηση πιο προηγμένων τεχνολογιών που δεν είναι ακόμη άμεσα διαθέσιμες.
(15)  Για το 2025 θα πρέπει να οριστεί στόχος μείωσης ως σχετική μείωση με βάση τις μέσες εκπομπές CO2 από βαρέα επαγγελματικά οχήματα το 2019, προκειμένου να αντικατοπτρίζει την ανάπτυξη άμεσα διαθέσιμων αποδοτικών ως προς το κόστος τεχνολογιών για συμβατικά οχήματα. Ένας στόχος μείωσης θα πρέπει επίσης να τεθεί για το 2030, σύμφωνα με επανεξέταση που θα διεξαχθεί το 2022 και η οποία δεν θα πρέπει να χαμηλώσει τις φιλοδοξίες του παρόντος κανονισμού, ενώ θα συνυπολογίζει ότι υπάρχουν περισσότερες αβεβαιότητες σχετικά με την υιοθέτηση πιο προηγμένων τεχνολογιών που δεν είναι ακόμη άμεσα διαθέσιμες.
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16
(16)  Το υγροποιημένο φυσικό αέριο (ΥΦΑ) είναι διαθέσιμο εναλλακτικό καύσιμο αντί του πετρελαίου ντίζελ για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα. Η ανάπτυξη των υφιστάμενων και μελλοντικών πιο καινοτόμων τεχνολογιών με βάση το ΥΦΑ θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων για τις εκπομπές CO2 βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, καθώς η χρήση τεχνολογιών ΥΦΑ οδηγεί σε χαμηλότερες εκπομπές CO2 σε σύγκριση με τα οχήματα ντίζελ. Το δυναμικό μείωσης των εκπομπών CO2 από τα οχήματα ΥΦΑ λαμβάνεται ήδη πλήρως υπόψη στο VECTO. Επιπλέον, οι υφιστάμενες τεχνολογίες ΥΦΑ διασφαλίζουν χαμηλό επίπεδο εκπομπών αέριων ρύπων, όπως NOx και σωματίδια. Υπάρχει επίσης επαρκής ελάχιστη υποδομή ανεφοδιασμού, η οποία αναπτύσσεται περαιτέρω στο πλαίσιο των εθνικών πλαισίων πολιτικής για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων.
(16)  Η αποδοτική, τεχνολογικά ουδέτερη και επαρκής υποδομή ανεφοδιασμού και επαναφόρτισης θα πρέπει, σε συμφωνία με τις φιλοδοξίες του παρόντος κανονισμού, να αναπτυχθεί περαιτέρω στο πλαίσιο των εθνικών πλαισίων πολιτικής για υποδομές εναλλακτικών καυσίμων.
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)
(17α)  Όσον αφορά τα επαγγελματικά οχήματα και τα οχήματα των κατηγοριών M2 και Μ3, η Επιτροπή θα πρέπει να προσδιορίσει, το συντομότερο δυνατόν, τα τεχνικά κριτήρια για τον καθορισμό του επαγγελματικού χαρακτήρα ενός οχήματος και για τον ορισμό της έννοιας των λεωφορείων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 β (νέα)
(17β)  Θα πρέπει να αναπτυχθεί μηχανισμός επικύρωσης των εκπομπών αναφοράς του 2019, ώστε να διασφαλιστούν η ακρίβεια και τα οφέλη του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)
(20α)   Για να υπάρξει ευελιξία στον μηχανισμό κινήτρων υπέρ της ανάπτυξης βαρέων επαγγελματικών οχημάτων μηδενικών εκπομπών, οι συνδεδεμένοι κατασκευαστές θα πρέπει να είναι σε θέση να δημιουργήσουν κοινοπραξία με τρόπο ανοικτό, διαφανή και χωρίς διακρίσεις. Η διάρκεια ισχύος της συμφωνίας για σχηματισμό κοινοπραξίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την πενταετία, με δυνατότητα όμως ανανέωσης. Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία να θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες και προϋποθέσεις ώστε οι συνδεδεμένοι κατασκευαστές να σχηματίζουν κοινοπραξία με τρόπο ανοικτό, διαφανή και χωρίς διακρίσεις, σε συμφωνία με το ενωσιακό δίκαιο του ανταγωνισμού.
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21
(21)  Σε αντίθεση με τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά, δεν διατίθενται ακόμη στην αγορά βαρέα επαγγελματικά οχήματα με μηδενικές και χαμηλές εκπομπές, εκτός από λεωφορεία. Θα πρέπει συνεπώς να θεσπιστεί ειδικός μηχανισμός, με τη μορφή πιστωτικών υπερμορίων, για να διευκολυνθεί η ομαλή μετάβαση προς την κινητικότητα μηδενικών εκπομπών. Αυτό θα παράσχει κίνητρα για την ανάπτυξη και τη διάθεση στην αγορά της Ένωσης βαρέων επαγγελματικών οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών που θα συμπληρώνουν τα εργαλεία που προσανατολίζονται στη ζήτηση, όπως η οδηγία 2009/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου26 για τα καθαρά οχήματα.
(21)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση προς την κινητικότητα μηδενικών εκπομπών και να παρασχεθούν κίνητρα για την ανάπτυξη και τη διάθεση στην αγορά της Ένωσης βαρέων επαγγελματικών οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών που θα συμπληρώνουν τα εργαλεία που προσανατολίζονται στη ζήτηση, όπως η οδηγία 2009/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα καθαρά οχήματα26, θα πρέπει για το 2025 και το 2030 να καθοριστεί ένα σημείο αναφοράς για το μερίδιο των οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών στον στόλο κάθε κατασκευαστή.
_________________
_________________
26 Οδηγία 2009/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία …/…/ΕΕ [COM(2017) 653 final] (ΕΕ L 120, 15.5.2009, σ. 5).
26 Οδηγία 2009/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία …/…/ΕΕ [COM(2017)0653] (ΕΕ L 120 της 15.5.2009, σ. 5).
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)
(21α)  Το ελάχιστο μερίδιο των οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών θα πρέπει να σχεδιαστεί κατά τρόπο που να διασφαλίζει επενδυτική βεβαιότητα για τους παρόχους υποδομών επαναφόρτισης και τους κατασκευαστές, ώστε να προωθηθεί η ταχεία ανάπτυξη οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών στην ενωσιακή αγορά, και ταυτόχρονα να διαθέτουν οι κατασκευαστές κάποια ευελιξία για να αποφασίζουν σχετικά με το επενδυτικό τους χρονοδιάγραμμα. Θα πρέπει να θεσπιστεί μηχανισμός που να παρέχει κίνητρα στους κατασκευαστές ώστε να κυκλοφορήσουν το ταχύτερο δυνατό οχήματα μηδενικών και χαμηλών εκπομπών στην ενωσιακή αγορά.
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22
(22)  Για τον υπολογισμό των μέσων ειδικών εκπομπών ενός κατασκευαστή, όλα τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα μηδενικών και χαμηλών εκπομπών θα πρέπει επομένως να υπολογίζονται πολλές φορές. Το επίπεδο των κινήτρων θα πρέπει να ποικίλλει ανάλογα με τις πραγματικές εκπομπές CO2 του οχήματος. Προκειμένου να αποφευχθεί η αποδυνάμωση των περιβαλλοντικών στόχων, οι εξοικονομήσεις που προκύπτουν θα πρέπει να υπόκεινται σε ανώτατο όριο.
(22)  Για τον υπολογισμό του στόχου ειδικών εκπομπών CO2 ενός κατασκευαστή, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η επίδοσή του σε σχέση με τα σημεία αναφοράς του 2025 και του 2030 για οχήματα μηδενικών και χαμηλών εκπομπών. Προκειμένου να δοθούν κίνητρα για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη τέτοιων οχημάτων χωρίς παράλληλα την αποδυνάμωση των περιβαλλοντικών στόχων και της αποδοτικότητας των συμβατικών κινητήρων εσωτερικής καύσης, οι αναπροσαρμογές που θα προκύπτουν θα πρέπει να υπόκεινται σε ανώτατο όριο.
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24
(24)  Κατά τον σχεδιασμό του μηχανισμού παροχής κινήτρων για την ανάπτυξη βαρέων επαγγελματικών οχημάτων μηδενικών εκπομπών θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθούν και τα μικρότερα φορτηγά, λεωφορεία και πούλμαν που δεν υπόκεινται στους στόχους για τις εκπομπές CO2 βάσει του παρόντος κανονισμού. Τα εν λόγω οχήματα έχουν επίσης σημαντικά οφέλη όσον αφορά την αντιμετώπιση των προβλημάτων ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις πόλεις. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι λεωφορεία μηδενικών εκπομπών κυκλοφορούν ήδη στην αγορά και παρέχονται κίνητρα για τη χρήση τους μέσω μέτρων προσανατολισμένων στη ζήτηση, όπως οι δημόσιες συμβάσεις. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα κίνητρα είναι ισορροπημένα μεταξύ των διαφόρων τύπων οχημάτων, οι εξοικονομήσεις που προκύπτουν από τα μικρότερα φορτηγά, λεωφορεία και πούλμαν μηδενικών εκπομπών θα πρέπει επίσης να υπόκεινται σε ανώτατο όριο.
(24)  Κατά τον σχεδιασμό του μηχανισμού παροχής κινήτρων για την ανάπτυξη βαρέων επαγγελματικών οχημάτων μηδενικών εκπομπών θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθούν και τα μικρότερα φορτηγά και άλλες κατηγορίες βαρέων επαγγελματικών οχημάτων που δεν υπόκεινται ακόμα στους στόχους για τις εκπομπές CO2 βάσει του παρόντος κανονισμού. Τα εν λόγω οχήματα έχουν επίσης σημαντικά οφέλη όσον αφορά την αντιμετώπιση των προβλημάτων ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις πόλεις.
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29
(29)  Η Επιτροπή θα πρέπει να επιβάλει χρηματική ποινή, υπό μορφή τιμήματος υπέρβασης εκπομπών, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ένας κατασκευαστής έχει υπερβολικές εκπομπές, λαμβάνοντας υπόψη τα πιστωτικά και χρεωστικά μόρια εκπομπών. Προκειμένου να παρασχεθούν επαρκή κίνητρα στους κατασκευαστές να λάβουν μέτρα για τη μείωση των ειδικών εκπομπών CO2 από τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα, το τίμημα θα πρέπει να υπερβαίνει το μέσο οριακό κόστος των τεχνολογιών που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων. Το τίμημα θα πρέπει να θεωρείται έσοδο για τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης. Η μεθοδολογία είσπραξης των τιμημάτων θα πρέπει να καθορίζεται με εκτελεστική πράξη, λαμβάνοντας υπόψη τη μεθοδολογία που θεσπίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 443/2009.
(29)  Η Επιτροπή θα πρέπει να επιβάλει χρηματική ποινή, υπό μορφή τιμήματος υπέρβασης εκπομπών, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ένας κατασκευαστής έχει υπερβολικές εκπομπές, λαμβάνοντας υπόψη τα πιστωτικά και χρεωστικά μόρια εκπομπών. Προκειμένου να παρασχεθούν επαρκή κίνητρα στους κατασκευαστές να λάβουν μέτρα για τη μείωση των ειδικών εκπομπών CO2 από τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα, είναι σημαντικό το τίμημα να υπερβαίνει πάντα το μέσο οριακό κόστος των τεχνολογιών που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων. Τα ποσά από το τίμημα υπέρβασης εκπομπών θα πρέπει να θεωρούνται έσοδο για τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης. Τα ποσά αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για να υποστηριχθούν, σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και τις αρμόδιες αρχές, η δίκαιη μετάβαση της αυτοκινητοβιομηχανίας στην κινητικότητα μηδενικών εκπομπών, καθώς και οι καινοτόμες λύσεις που θα παρέχουν κίνητρα για την ταχεία ανάπτυξη βαρέων επαγγελματικών οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών. Η μεθοδολογία είσπραξης των τιμημάτων θα πρέπει να καθορίζεται με εκτελεστική πράξη, λαμβάνοντας υπόψη τη μεθοδολογία που θεσπίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 443/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
_____________
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της Κοινότητας για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα (ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 1).
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30
(30)  Απαιτείται άρτιος μηχανισμός συμμόρφωσης ώστε να διασφαλισθεί η εκπλήρωση των στόχων που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό. Οι υποχρεώσεις που υπέχουν οι κατασκευαστές για την παροχή ακριβών δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/2018 [Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα] και τα διοικητικά πρόστιμα που ενδέχεται να επιβληθούν σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση αυτή, συμβάλλουν στην εξασφάλιση της ορθότητας των δεδομένων που χρησιμοποιούνται για σκοπούς συμμόρφωσης στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.
(30)  Απαιτείται άρτιος μηχανισμός συμμόρφωσης ώστε να διασφαλισθεί η εκπλήρωση των στόχων που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό. Οι υποχρεώσεις που υπέχουν οι κατασκευαστές για την παροχή ακριβών δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2018/956 και τα διοικητικά πρόστιμα που ενδέχεται να επιβληθούν σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση αυτή, συμβάλλουν στην εξασφάλιση της ορθότητας των δεδομένων που χρησιμοποιούνται για σκοπούς συμμόρφωσης στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού. Είναι προς το συμφέρον των καταναλωτών και του ευρύτερου κοινού να γνωρίζουν ποιοι κατασκευαστές συμμορφώνονται με τα νέα πρότυπα για τις εκπομπές και ποιοι όχι.
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31
(31)  Είναι σημαντικό για την επίτευξη των μειώσεων των εκπομπών CO2 σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, οι εκπομπές CO2 από εν χρήσει βαρέα επαγγελματικά οχήματα να είναι σύμφωνες με τις τιμές που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 595/2009 και τα εκτελεστικά μέτρα του. Επομένως, θα πρέπει να επιτρέπεται στην Επιτροπή να λαμβάνει υπόψη, κατά τον υπολογισμό των μέσων ειδικών εκπομπών για έναν κατασκευαστή, τις περιπτώσεις συστημικής μη συμμόρφωσης που ίσως έχουν διαπιστωθεί από τις αρχές έγκρισης τύπου σχετικά με τις εκπομπές CO2 των εν χρήσει βαρέων επαγγελματικών οχημάτων.
(31)  Είναι σημαντικό για την επίτευξη των μειώσεων των εκπομπών CO2 σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, οι εκπομπές CO2 από εν χρήσει και εντός δρόμου βαρέα επαγγελματικά οχήματα να είναι σύμφωνες με τις τιμές που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 595/2009 και τα εκτελεστικά μέτρα του. Επομένως, θα πρέπει να επιτρέπεται στην Επιτροπή να λαμβάνει υπόψη, κατά τον υπολογισμό των μέσων ειδικών εκπομπών για έναν κατασκευαστή, τις περιπτώσεις συστηματικής μη συμμόρφωσης που ίσως έχουν διαπιστωθεί από τις αρχές έγκρισης τύπου σχετικά με τις εκπομπές CO2 των εν χρήσει και εντός δρόμου βαρέων επαγγελματικών οχημάτων. Θα πρέπει επίσης να διεξάγονται δοκιμές από ανεξάρτητα τρίτα μέρη όσον αφορά τα εν χρήσει και εντός δρόμου οχήματα.
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33
(33)  Η αποτελεσματικότητα των στόχων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό για τη μείωση των εκπομπών CO2 εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αντιπροσωπευτικότητα της μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των εκπομπών CO2. Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του μηχανισμού επιστημονικών συμβουλών (SAM)27 όσον αφορά τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, είναι σκόπιμο, στην περίπτωση των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων, να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός αξιολόγησης της αντιπροσωπευτικότητας των τιμών των εκπομπών CO2 και της κατανάλωσης ενέργειας που καθορίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2400. Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τις εξουσίες να διασφαλίζει τη δημοσιοποίηση των δεδομένων αυτών και, εφόσον είναι αναγκαίο, να καθορίζει τις αναγκαίες διαδικασίες για την ταυτοποίηση και τη συλλογή των δεδομένων που απαιτούνται για την εκτέλεση των εν λόγω αξιολογήσεων.
(33)  Η αποτελεσματικότητα των στόχων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό για τη μείωση των εκπομπών CO2 εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αντιπροσωπευτικότητα της μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των εκπομπών CO2. Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του μηχανισμού επιστημονικών συμβουλών (SAM)27 όσον αφορά τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, είναι σκόπιμο, στην περίπτωση των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων, να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός αξιολόγησης της αντιπροσωπευτικότητας των τιμών των εκπομπών CO2 και της κατανάλωσης ενέργειας που καθορίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2400. Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τις εξουσίες να διασφαλίζει τη δημοσιοποίηση των δεδομένων αυτών και, εφόσον είναι αναγκαίο, να καθορίζει τις αναγκαίες διαδικασίες για την ταυτοποίηση και τη συλλογή των δεδομένων που απαιτούνται για την εκτέλεση των εν λόγω αξιολογήσεων. Όποτε εντοπίζεται σημαντική απόκλιση ανάμεσα στις πραγματικές τιμές εκπομπών και στις καθορισμένες βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2400, θα πρέπει η Επιτροπή να διαθέτει την εξουσία να αναπροσαρμόζει αναλόγως τις μέσες ειδικές εκπομπές CO2 ενός κατασκευαστή και, όπου ενδείκνυται, τις εκπομπές αναφοράς CO2 του 2019 που χρησιμοποιούνται για τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό.
__________________
__________________
27 Ομάδα υψηλού επιπέδου επιστημονικών συμβούλων, επιστημονική γνώμη 1/2016 «Closing the gap between light-duty vehicle real-world CO2 emissions and laboratory testing» (Γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των πραγματικών εκπομπών CO2 των ελαφρών οχημάτων και των εργαστηριακών δοκιμών)».
27 Ομάδα υψηλού επιπέδου επιστημονικών συμβούλων, επιστημονική γνώμη 1/2016 «Closing the gap between light-duty vehicle real-world CO2 emissions and laboratory testing» (Γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των πραγματικών εκπομπών CO2 των ελαφρών οχημάτων και των εργαστηριακών δοκιμών).
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34 α (νέα)
(34α)  Στην έκθεσή της του 2022 η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να εκτιμήσει τη δυνατότητα ανάπτυξης μεθοδολογίας για την αξιολόγηση των εκπομπών CO2 ολόκληρου του κύκλου ζωής των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων. Βάσει αυτής της εκτίμησης η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει για τους κατασκευαστές, εάν ενδείκνυται, τη θέσπιση υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων και να διευκρινίσει τους αναγκαίους προς τούτο κανόνες και διαδικασίες.
Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36
(36)  Οι εκτελεστικές αρμοδιότητες που συνδέονται με το άρθρο 8 παράγραφος 3, το άρθρο 9 παράγραφος 3, το άρθρο 11 παράγραφος 3 και το άρθρο 12 παράγραφος 2 θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου28.
(36)  Για να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά τον καθορισμό των τρόπων είσπραξης του τιμήματος υπέρβασης εκπομπών, τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων για τις διαδικασίες αναφοράς αποκλίσεων στις εκπομπές CO2 των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων που βρίσκονται σε λειτουργία, τη δημοσίευση δεδομένων, τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων για τις διαδικασίες αναφοράς δεδομένων από μετρητές κατανάλωσης καυσίμου, καθώς και τη θέσπιση μεθοδολογίας για τον καθορισμό ενός ή περισσότερων αντιπροσωπευτικών οχημάτων μιας επιμέρους ομάδας οχημάτων. Οι εν λόγω εκτελεστικές αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/201128 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
__________________
__________________
28 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
28 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37
(37)  Προκειμένου να τροποποιηθούν ή να συμπληρωθούν μη ουσιώδη στοιχεία των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά την αναπροσαρμογή των εκπομπών αναφοράς CO2 σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 και όσον αφορά την τροποποίηση των παραρτημάτων I και II για ορισμένες τεχνικές παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένων των διορθωτικών συντελεστών των προφίλ χρήσης, των ωφέλιμων φορτίων και των ετήσιων διανυθέντων χιλιομέτρων, καθώς και των συντελεστών προσαρμογής του ωφέλιμου φορτίου. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων, σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου29. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να διασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην εκπόνηση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, οι εμπειρογνώμονες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και θα πρέπει να έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την εκπόνηση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
(37)  Προκειμένου να τροποποιηθούν και να συμπληρωθούν μη ουσιώδη στοιχεία των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά τον προσδιορισμό των τεχνικών κριτηρίων ορισμού του επαγγελματικού χαρακτήρα ενός οχήματος και ορισμού της έννοιας του αστικού λεωφορείου, τον προσδιορισμό λεπτομερών κανόνων και προϋποθέσεων που θα επιτρέπουν στους συνδεδεμένους κατασκευαστές να σχηματίσουν κοινοπραξία, την καθιέρωση ενός συστήματος ετησίων δοκιμών σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα εξαρτημάτων, μονάδων και συστημάτων, την αναπροσαρμογή των εκπομπών αναφοράς CO2, την καθιέρωση μιας εν χρήσει εντός δρόμου δοκιμής συμμόρφωσης και όσον αφορά την τροποποίηση των παραρτημάτων I και II για ορισμένες τεχνικές παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένων των διορθωτικών συντελεστών των προφίλ χρήσης, των ωφέλιμων φορτίων και των ετήσιων διανυθέντων χιλιομέτρων, καθώς και των συντελεστών προσαρμογής του ωφέλιμου φορτίου. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων, σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου29. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
__________________
__________________
29 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
29 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
Προκειμένου να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου της Ένωσης για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 30 % κάτω από τα επίπεδα του 2005 το 2030 στους τομείς που καλύπτονται από το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2018/ [κανονισμός για τον επιμερισμό των προσπαθειών], και στην επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού και για να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, ο παρών κανονισμός καθορίζει πρότυπα για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων, με βάση τα οποία οι εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων της ΕΕ μειώνονται σε σύγκριση με τις εκπομπές αναφοράς CO2 ως εξής:
Προκειμένου να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου της Ένωσης για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 30 % κάτω από τα επίπεδα του 2005 το 2030 στους τομείς που καλύπτονται από το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/842, και στην επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού και για να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, ο παρών κανονισμός καθορίζει απαιτήσεις για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων, με βάση τα οποία οι εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων της ΕΕ μειώνονται σε σύγκριση με τις εκπομπές αναφοράς CO2 ως εξής:
Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
α)  από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2029 κατά 15 
α)  από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2029 κατά 20
Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
β)  από την 1η Ιανουαρίου 2030 και εξής τουλάχιστον κατά 30 % υπό την επιφύλαξη της επανεξέτασης σύμφωνα με το άρθρο 13.
β)  από την 1η Ιανουαρίου 2030 και εξής τουλάχιστον κατά 35 % υπό την επιφύλαξη της επανεξέτασης σύμφωνα με το άρθρο 13.
Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 2 α (νέο)
Για την ομαλή μετάβαση στην κινητικότητα μηδενικών εκπομπών και για την παροχή κινήτρων προκειμένου η αγορά και οι υποδομές της Ένωσης να σχεδιαστούν και να αναπτυχθούν καταλλήλως για βαρέα επαγγελματικά οχήματα μηδενικών και χαμηλών εκπομπών, ο παρών κανονισμός ορίζει για το 2025 και το 2030 ένα επίπεδο αναφοράς για το μερίδιο των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών στον στόλο του κάθε κατασκευαστή, σύμφωνα με το άρθρο 5.
Οι ειδικές εκπομπές CO2 αναπροσαρμόζονται βάσει της απόδοσης σε σχέση με το επίπεδο αναφοράς, σε συμφωνία με το σημείο 4 του παραρτήματος Ι.
Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα νέα οχήματα των κατηγοριών N2 και N3 που πληρούν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται ως ένα πρώτο βήμα στα νέα οχήματα των κατηγοριών N2 και N3 που πληρούν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Εφαρμόζεται επίσης, για τους σκοπούς του άρθρου 5 και του σημείου 2.3 του παραρτήματος Ι, στα οχήματα των κατηγοριών M2 και M3 και στα οχήματα της κατηγορίας Ν που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011 και δεν πληρούν τα χαρακτηριστικά που ορίζονται στα στοιχεία α) έως δ).
Εφαρμόζεται επίσης, για τους σκοπούς του άρθρου 1 παράγραφος 2α, του άρθρου 5 και του σημείου 4 του παραρτήματος Ι, στα οχήματα της κατηγορίας Ν που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και δεν πληρούν τα χαρακτηριστικά που ορίζονται στα στοιχεία α) έως δ). Επιπλέον, εφαρμόζεται, για τους σκοπούς του άρθρου 1 παράγραφος 2β, στα οχήματα των κατηγοριών M2 και M3 που πληρούν τα τεχνικά κριτήρια της παραγράφου 2α του παρόντος άρθρου.
_________________
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 510/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2011, σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα όσον αφορά τις εκπομπές, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα (ΕΕ L 145 της 31.5.2011, σ. 1).
Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Η Επιτροπή εκδίδει, το αργότερο έως την 1η Ιουλίου 2019, κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 15, προκειμένου να συμπληρώσει τον παρόντα κανονισμό, προσδιορίζοντας τα τεχνικά κριτήρια για τον καθορισμό του επαγγελματικού χαρακτήρα ενός οχήματος και τον ορισμό της έννοιας των αστικών λεωφορείων που καλύπτονται από τον κανονισμό.
Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο η
η)  «επαγγελματικό όχημα»: βαρύ επαγγελματικό όχημα που δεν προορίζεται για την παράδοση αγαθών και για το οποίο έχουν προσδιοριστεί οι εκπομπές CO2 και η κατανάλωση καυσίμου, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. (ΕΚ) αριθ. 595/2009 και των εκτελεστικών μέτρων του, μόνο για προφίλ χρήσης πλην αυτών που ορίζονται στο σημείο 2.1 του παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού·
η)  «επαγγελματικό όχημα»: βαρύ επαγγελματικό όχημα που δεν προορίζεται για την παράδοση αγαθών, του οποίου ο επαγγελματικός χαρακτήρας έχει οριστεί βάσει των τεχνικών κριτηρίων που προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2α, και για το οποίο έχουν προσδιοριστεί οι εκπομπές CO2 και η κατανάλωση καυσίμου, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 595/2009 και τα εκτελεστικά μέτρα του, μόνο για προφίλ χρήσης πλην αυτών που ορίζονται στο σημείο 2.1 του παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού·
Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο ια
ια)  «βαρύ επαγγελματικό όχημα χαμηλών εκπομπών»: βαρύ επαγγελματικό όχημα, το οποίο δεν είναι βαρύ επαγγελματικό όχημα μηδενικών εκπομπών, με ειδικές εκπομπές CO2 κάτω των 350 g CO2/km όπως καθορίζεται σύμφωνα με το σημείο 2.1 του παραρτήματος Ι·
ια)  «βαρύ επαγγελματικό όχημα χαμηλών εκπομπών»: βαρύ επαγγελματικό όχημα, το οποίο δεν είναι βαρύ επαγγελματικό όχημα μηδενικών εκπομπών, με ειδικές εκπομπές CO2, όπως καθορίζονται σύμφωνα με το σημείο 2.1 του παραρτήματος Ι, οι οποίες είναι κατά 50 % χαμηλότερες από τις εκπομπές αναφοράς CO2 της κάθε επιμέρους ομάδας, όπως υπολογίζονται σύμφωνα με το σημείο 3 του παραρτήματος Ι·
Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
β)  τον συντελεστή μηδενικών και χαμηλών εκπομπών που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5.
διαγράφεται
Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
Από το 2020 και σε κάθε επόμενο ημερολογιακό έτος, η Επιτροπή καθορίζει, για κάθε κατασκευαστή, μέσω των εκτελεστικών πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1, τον συντελεστή μηδενικών και χαμηλών εκπομπών που αναφέρεται στο άρθρο 4 στοιχείο β) για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.
Από 1η Ιανουαρίου 2025 το συγκεκριμένο μερίδιο των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων μηδενικών εκπομπών στον στόλο του κατασκευαστή ανά ημερολογιακό έτος συγκρίνεται με τις ακόλουθες τιμές:
Από το 2025 και μετά: τουλάχιστον 5 %·
Από το 2030 και μετά: 20 %, με την επιφύλαξη επανεξέτασης σύμφωνα με το άρθρο 13.
Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Ο συντελεστής μηδενικών και χαμηλών εκπομπών λαμβάνει υπόψη τον αριθμό και τις εκπομπές CO2 βαρέων επαγγελματικών οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών στον στόλο του κατασκευαστή σε ένα ημερολογιακό έτος, συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων μηδενικών εκπομπών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, καθώς και των επαγγελματικών οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών.
διαγράφεται
Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3
Ο συντελεστής μηδενικών και χαμηλών εκπομπών υπολογίζεται σύμφωνα με το σημείο 2.3 του παραρτήματος Ι.
διαγράφεται
Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα μηδενικών και χαμηλών εκπομπών υπολογίζονται ως εξής:
Για την επίτευξη των στόχων της παραγράφου 1, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται επίσης στα οχήματα κατηγορίας Ν τα οποία δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011 και δεν πληρούν τα χαρακτηριστικά που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως δ) του παρόντος κανονισμού.
α)  ένα βαρύ επαγγελματικό όχημα μηδενικών εκπομπών υπολογίζεται ως 2 οχήματα·
β)  ένα βαρύ επαγγελματικό όχημα χαμηλών εκπομπών υπολογίζεται ως έως και 2 οχήματα σε συνάρτηση με τις ειδικές εκπομπές CO2 και το κατώτατο επίπεδο εκπομπών των 350 g CO2/km.
Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3
3.  Ο συντελεστής μηδενικών και χαμηλών εκπομπών μειώνει τις μέσες ειδικές εκπομπές ενός κατασκευαστή κατά 3 % κατ’ ανώτατο όριο. Η συμβολή των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων μηδενικών εκπομπών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο στον εν λόγω συντελεστή μειώνει τις μέσες ειδικές εκπομπές ενός κατασκευαστή κατά 1,5 % κατ’ ανώτατο όριο.
διαγράφεται
Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2
2.  Η πορεία μείωσης των εκπομπών CO2 που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) καθορίζεται για κάθε κατασκευαστή σύμφωνα με το σημείο 5.1 του παραρτήματος Ι, με βάση μια γραμμική πορεία μεταξύ των εκπομπών αναφοράς CO2 που αναφέρονται στο άρθρο 1 δεύτερο εδάφιο και του στόχου για το 2025 που καθορίζεται στο στοιχείο α) του εν λόγω άρθρου και μεταξύ του στόχου για το 2025 και του στόχου για το 2030 που καθορίζεται στο στοιχείο β) του εν λόγω άρθρου.
2.  Η πορεία μείωσης των εκπομπών CO2 που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) καθορίζεται για κάθε κατασκευαστή σύμφωνα με το σημείο 5.1 του παραρτήματος Ι, με βάση μια γραμμική πορεία μεταξύ των εκπομπών αναφοράς CO2 που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο και του στόχου για το 2025 που καθορίζεται στο στοιχείο α) του εν λόγω άρθρου και μεταξύ του στόχου για το 2025 και του στόχου για το 2030 που καθορίζεται στο στοιχείο β) του εν λόγω άρθρου.
Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 α (νέο)
Άρθρο 7 α
Σχηματισμός κοινοπραξιών
1.  Οι συνδεδεμένοι κατασκευαστές μπορούν να σχηματίσουν κοινοπραξία για την εκπλήρωση των βάσει του άρθρου 5 υποχρεώσεών τους.
2.  Η Επιτροπή έχει την εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 15 για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό ώστε να θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες και προϋποθέσεις που θα επιτρέπουν στους συνδεδεμένους κατασκευαστές να σχηματίζουν κοινοπραξία με τρόπο ανοικτό, διαφανή και χωρίς διακρίσεις.
Τροπολογίες 74 και 75
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1
1.  Όταν διαπιστώνεται ότι ένας κατασκευαστής έχει σημειώσει υπέρβαση εκπομπών κατά την έννοια της παραγράφου 2 σε ένα δεδομένο ημερολογιακό έτος από το 2025 και εξής, η Επιτροπή επιβάλλει τίμημα υπέρβασης εκπομπών υπολογιζόμενο σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:
1.  Όταν διαπιστώνεται ότι ένας κατασκευαστής έχει σημειώσει υπέρβαση εκπομπών κατά την έννοια της παραγράφου 2 σε ένα δεδομένο ημερολογιακό έτος από το 2025 και εξής, η Επιτροπή επιβάλλει στον κατασκευαστή ή στον διαχειριστή της κοινοπραξίας, ανάλογα με την περίπτωση, τίμημα υπέρβασης εκπομπών υπολογιζόμενο σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:
Για την περίοδο 2025 έως 2029,
(Τίμημα υπέρβασης εκπομπών) = (Υπέρβαση εκπομπών x 6 800 €/gCO2/tkm)
(Τίμημα υπέρβασης εκπομπών) = (Υπέρβαση εκπομπών x 5 000 €/gCO2/tkm)
Από το 2030 και μετά,
(Τίμημα υπέρβασης εκπομπών) = (Υπέρβαση εκπομπών x 6 800 €/gCO2/tkm)
Η Επιτροπή μεριμνά ώστε το επίπεδο του τιμήματος υπέρβασης εκπομπών να υπερβαίνει πάντα το μέσο οριακό κόστος των τεχνολογιών που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1.
Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4
4.  Τα ποσά από το τίμημα υπέρβασης εκπομπών θεωρούνται έσοδο για τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης.
4.  Τα ποσά από το τίμημα υπέρβασης εκπομπών θεωρούνται έσοδο για τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης. Τα ποσά αυτά χρησιμοποιούνται για τη συμπλήρωση ενωσιακών ή εθνικών μέτρων, σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και τις αρμόδιες αρχές, για την προώθηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων ή της ανακατανομής εργαζομένων στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας σε όλα τα επηρεαζόμενα κράτη μέλη, ιδίως στις περιφέρειες και τις κοινότητες που πλήττονται περισσότερο από τη μετάβαση, ως συμβολή σε μια δίκαιη μετάβαση στην κινητικότητα μηδενικών και χαμηλών εκπομπών.
Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2
2.  Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις εν λόγω αποκλίσεις κατά τον υπολογισμό των μέσων ειδικών εκπομπών ενός κατασκευαστή.
2.  Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις εν λόγω αποκλίσεις κατά τον υπολογισμό των μέσων ειδικών εκπομπών ενός κατασκευαστή, και αναπροσαρμόζει, κατά περίπτωση, τις εκπομπές αναφοράς CO2 του 2019 όπως αυτές υπολογίζονται σύμφωνα με το σημείο 3 του παραρτήματος Ι.
Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Για να επαληθευθεί η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρουν οι κατασκευαστές σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/956 και τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2400, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 15, για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό ώστε, από το 2019, να καθιερωθεί ένα σύστημα ετήσιων δοκιμών, για κάθε κατασκευαστή, σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα των εξαρτημάτων, χωριστών τεχνικών μονάδων και συστημάτων που ορίζονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2400, για τα οχήματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Τα αποτελέσματα αυτών των δοκιμών συγκρίνονται με τα δεδομένα που εισήγαγαν οι κατασκευαστές σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2400 και, εφόσον εντοπιστούν συστηματικές ασυμφωνίες, οι μέσες ειδικές εκπομπές που υπολογίζονται σύμφωνα με το σημείο 2.7 του παραρτήματος Ι και, όπου χρειαστεί, οι εκπομπές αναφοράς CO2 του 2019 που υπολογίζονται σύμφωνα με το σημείο 3 του παραρτήματος Ι, αναπροσαρμόζονται.
Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
β)  από το 2020, τον συντελεστή μηδενικών και χαμηλών εκπομπών, που αναφέρεται στο άρθρο 5·
β)  από το 2020, για κάθε κατασκευαστή, το οικείο μερίδιο βαρέων επαγγελματικών οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1·
Τροπολογία 59
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11
Άρθρο 11
Άρθρο 11
Εκπομπές CO2 σε πραγματικές συνθήκες και κατανάλωση ενέργειας
Εκπομπές CO2 σε πραγματικές συνθήκες και κατανάλωση ενέργειας
1.  Η Επιτροπή παρακολουθεί και αξιολογεί την αντιπροσωπευτικότητα των εκπομπών CO2 σε πραγματικές συνθήκες και τις τιμές κατανάλωσης καυσίμου που προσδιορίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2400. Εξασφαλίζει ότι το κοινό ενημερώνεται για την εξέλιξη αυτής της αντιπροσωπευτικότητας με την πάροδο του χρόνου.
1.  Η Επιτροπή παρακολουθεί και αξιολογεί την αντιπροσωπευτικότητα των εκπομπών CO2 σε πραγματικές συνθήκες και τις τιμές κατανάλωσης καυσίμου που προσδιορίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2400.
2.  Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα, από τους κατασκευαστές ή τις εθνικές αρχές, κατά περίπτωση, αξιόπιστων μη προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα για τις εκπομπές CO2 σε πραγματικές συνθήκες και την κατανάλωση ενέργειας βαρέων επαγγελματικών οχημάτων.
2.  Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα, μεταξύ άλλων σε τρίτα μέρη για σκοπούς ανεξάρτητων δοκιμών, από τους κατασκευαστές ή τις εθνικές αρχές, κατά περίπτωση, αξιόπιστων δεδομένων για τις εκπομπές CO2 σε πραγματικές συνθήκες και την κατανάλωση ενέργειας βαρέων επαγγελματικών οχημάτων, βάσει δεδομένων προερχόμενων από τυποποιημένους μετρητές κατανάλωσης καυσίμου.
2α.  Η Επιτροπή εκδίδει, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019, κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 15, για να συμπληρώσει τον παρόντα κανονισμό θεσπίζοντας μια εντός δρόμου εν χρήσει δοκιμή συμμόρφωσης που θα διασφαλίζει ότι οι εντός δρόμου εκπομπές CO2 και η οδική κατανάλωση καυσίμων των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων δεν υπερβαίνουν σε ποσοστό άνω του 10 % τα δεδομένα παρακολούθησης που έχουν αναφερθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2400 και τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/956. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη κάθε απόκλιση υπερβαίνουσα το όριο αυτό κατά τον υπολογισμό των μέσων ειδικών εκπομπών CO2 ενός κατασκευαστή και κατά την αναπροσαρμογή, όπου αυτό ενδείκνυται, των εκπομπών αναφοράς CO2 του 2019.
2β.   Η Επιτροπή μεριμνά ώστε το κοινό να ενημερώνεται για τον τρόπο με τον οποίο με την πάροδο του χρόνου εξελίσσεται η πραγματική αντιπροσωπευτικότητα που προβλέπεται στην παράγραφο 1.
3.  Η Επιτροπή δύναται να εγκρίνει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, τα μέτρα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2.
3.  Η Επιτροπή εγκρίνει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, λεπτομερείς κανόνες για τις διαδικασίες αναφοράς δεδομένων προερχόμενων από τους μετρητές κατανάλωσης που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2.
Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1
1.  Για να εξασφαλιστεί ότι οι τεχνικές παράμετροι που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των μέσων ειδικών εκπομπών ενός κατασκευαστή σύμφωνα με το άρθρο 4 και τον υπολογισμό των στόχων ειδικών εκπομπών σύμφωνα με το άρθρο 6 λαμβάνουν υπόψη την τεχνική πρόοδο και την εξέλιξη της εφοδιαστικής εμπορευματικών μεταφορών, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 15 για την τροποποίηση των ακόλουθων διατάξεων που παρατίθενται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ.
1.  Για να εξασφαλιστεί ότι οι τεχνικές παράμετροι που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των μέσων ειδικών εκπομπών ενός κατασκευαστή σύμφωνα με το άρθρο 4 και τον υπολογισμό των στόχων ειδικών εκπομπών σύμφωνα με το άρθρο 6 λαμβάνουν υπόψη την τεχνική πρόοδο και την εξέλιξη της εφοδιαστικής εμπορευματικών μεταφορών, η Επιτροπή ενημερώνει συνεχώς και εγκαίρως το εργαλείο προσομοίωσης VECTO και εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 15 για την τροποποίηση των ακόλουθων διατάξεων που παρατίθενται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ.
Τροπολογία 61
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – εδάφιο 1
Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την αποτελεσματικότητα του παρόντος κανονισμού, τον στόχο μείωσης των εκπομπών CO2 που θα καθοριστεί για το 2030 σύμφωνα με το άρθρο 1 και τον καθορισμό των στόχων μείωσης των εκπομπών CO2 για άλλους τύπους βαρέων επαγγελματικών οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των ρυμουλκουμένων. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει επίσης αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ρυθμίσεων που αφορούν ιδίως τα οχήματα μηδενικών και χαμηλών εκπομπών, ιδίως τα λεωφορεία, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους που ορίζονται στην οδηγία 2009/33/ΕΚ30, και το σύστημα πιστωτικών μορίων CO2 και την καταλληλότητα της παράτασης της εφαρμογής των εν λόγω ρυθμίσεων από το 2030 και έπειτα και, ενδεχομένως, συνοδεύεται από πρόταση τροποποίησης του παρόντος κανονισμού.
Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την αποτελεσματικότητα του παρόντος κανονισμού, τον στόχο μείωσης των εκπομπών CO2 που θα αναπροσαρμοστεί, εάν χρειαστεί, για το 2030 σύμφωνα με το άρθρο 1, το επίπεδο αναφοράς για το μερίδιο των οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών που θα αναπροσαρμοστεί, εάν χρειαστεί, το 2030 σύμφωνα με το άρθρο 5, και τον καθορισμό των στόχων μείωσης των εκπομπών CO2 για άλλους τύπους βαρέων επαγγελματικών οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των ρυμουλκουμένων και επαγγελματικών οχημάτων όπως τα απορριμματοφόρα. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει επίσης αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ρυθμίσεων που αφορούν ιδίως το πώς θα αναπτυχθούν τα οχήματα μηδενικών και χαμηλών εκπομπών, ιδίως τα λεωφορεία, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους που ορίζονται στην οδηγία 2009/33/ΕΚ30, και το σύστημα πιστωτικών μορίων CO2 και την καταλληλότητα της παράτασης της εφαρμογής των εν λόγω ρυθμίσεων από το 2030 και έπειτα, την πρωτοπαρουσίαση των αναγκαίων υποδομών επαναφόρτισης και ανεφοδιασμού, τη δυνατότητα καθιέρωσης προτύπων CO2 για τους κινητήρες, ιδίως για τα επαγγελματικά οχήματα, τους διάφορους συνδυασμούς οχημάτων πέρα από τις τυποποιημένες διαστάσεις που ισχύουν στις εθνικές μεταφορές, όπως είναι τα αρθρωτά συστήματα (Modular Concepts), την πραγματική αντιπροσωπευτικότητα των εκπομπών CO2 και των τιμών κατανάλωσης καυσίμου που προσδιορίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2400, όπως και μια αξιολόγηση της επικαιροποίησης του εργαλείου προσομοίωσης VECTO. Η έκθεση συνοδεύεται, εάν χρειαστεί, από πρόταση τροποποίησης του παρόντος κανονισμού.
_______________
________________
30 Οδηγία 2009/33/ΕΚ για την προώθηση καθαρών οχημάτων, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία …/…/ΕΕ
30 Οδηγία 2009/33/ΕΚ για την προώθηση καθαρών οχημάτων, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία …/…/ΕΕ
Τροπολογία 76
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – εδάφιο 1 α (νέο)
Το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 εκπονείται από την Επιτροπή ειδική μεθοδολογία, η οποία θα συμπεριλαμβάνει για τις εφαρμογές CNG και LNG το αποτέλεσμα της χρήσης προηγμένων και ανανεώσιμων αέριων καυσίμων κίνησης – σύμφωνα με τα βιώσιμα κριτήρια που καθορίζονται βάσει της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ΙΙ – για τον υπολογισμό των μέσων εκπομπών του στόλου. Η μεθοδολογία συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από πρόταση τροποποίησης του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 73
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – εδάφιο 1 β (νέο)
Η Επιτροπή αξιολογεί περαιτέρω τη δυνατότητα ανάπτυξης μεθοδολογίας για την αξιολόγηση των εκπομπών CO2 ολόκληρου του κύκλου ζωής όλων των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων που διατίθενται στην ενωσιακή αγορά. Βάσει της αξιολόγησης αυτής, η Επιτροπή, εάν χρειαστεί, υποβάλλει νομοθετική πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, προκειμένου να καθοριστούν για τους κατασκευαστές υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές κύκλου ζωής και θα διευκρινίζει τους αναγκαίους κανόνες και διαδικασίες για την εν λόγω υποβολή εκθέσεων.
Τροπολογία 62
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1
1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή xxx που συστήνεται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) / 2018 [διακυβέρνηση]. Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή κλιματικής αλλαγής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 26 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
_________________
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο που αφορούν την αλλαγή του κλίματος και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 280/2004/ΕΚ (ΕΕ L 165 της 18.6.2013, σ. 13)·
Τροπολογία 63
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 και στο άρθρο 12 παράγραφος 1 ανατίθεται στην Επιτροπή για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2α, στο άρθρο 7α, στο άρθρο 9 παράγραφος 3α, στο άρθρο 10 παράγραφος 2, στο άρθρο 11 παράγραφος 2α και στο άρθρο 12 παράγραφος 1 ανατίθεται στην Επιτροπή για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].
Τροπολογία 64
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3
3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 και στο άρθρο 12 παράγραφος 1 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την ισχύ των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ήδη ισχύουν.
3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2α, στο άρθρο 7α, στο άρθρο 9 παράγραφος 3α, στο άρθρο 10 παράγραφος 2, στο άρθρο 11 παράγραφος 2α και στο άρθρο 12 παράγραφος 1, μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την ισχύ των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ήδη ισχύουν.
Τροπολογία 65
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 6
6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 2 και του άρθρου 12 παράγραφος 1 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται σε δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 2 παράγραφος 2α, του άρθρου 7α, του άρθρου 9 παράγραφος 3α, του άρθρου 10 παράγραφος 2, του άρθρου 11 παράγραφος 2α και του άρθρου 12 παράγραφος 1 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται σε δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
Τροπολογία 66
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 595/2009
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – στοιχείο ιβ
«ιβ) διαδικασία για την επαλήθευση, με βάση κατάλληλα και αντιπροσωπευτικά δείγματα, εάν τα οχήματα που έχουν ταξινομηθεί και τεθεί σε κυκλοφορία είναι σύμφωνα με τις εκπομπές CO2 και τις τιμές κατανάλωσης καυσίμου που καθορίζονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τα εκτελεστικά μέτρα του·»
«ιβ) διαδικασία για την επαλήθευση, με βάση κατάλληλα και αντιπροσωπευτικά δείγματα, εάν τα οχήματα που έχουν ταξινομηθεί και τεθεί σε κυκλοφορία είναι σύμφωνα με τις εκπομπές CO2 και τις τιμές κατανάλωσης καυσίμου που καθορίζονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τα εκτελεστικά μέτρα του· η διαδικασία αυτή διενεργείται επίσης από διαπιστευμένους και ανεξάρτητους τρίτους φορείς, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 10 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
_______________
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και (ΕΚ) αριθ. 595/2009 και για την κατάργηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ (ΕΕ L 151 της 14.6.2018, σ. 1).»
Τροπολογία 77
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 α (νέο)
Άρθρο 16α
Τροποποίηση της οδηγίας 96/53/ΕΚ του Συμβουλίου
Στο παράρτημα I της οδηγίας 96/53/ΕΚ, προστίθενται τα ακόλουθα σημεία μετά το σημείο 2.2.4.2:
«2.2.5 Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος των συνδυασμών οχημάτων που κινούνται με εναλλακτικά καύσιμα όπως ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) .../2018 [πρόταση κανονισμού COM(2018)0284], αυξάνεται κατά το πρόσθετο βάρος που απαιτείται για την τεχνολογία εναλλακτικών καυσίμων με ανώτατο όριο τον 1 τόνο.
2.2.6  Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος των συνδυασμών οχημάτων μηδενικών εκπομπών αυξάνεται κατά το πρόσθετο βάρος που απαιτείται για τις τεχνολογίες μηδενικών εκπομπών, οι οποίες εξαρτώνται από το φάσμα μηδενικών εκπομπών του οχήματος, με ανώτατο όριο τους 2 τόνους. Το αργότερο έως την 1η Ιουλίου 2019, η Επιτροπή θεσπίζει τύπο για τον υπολογισμό του απαιτούμενου βάρους.
____________________________
Οδηγία 96/53/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1996, σχετικά με τον καθορισμό, για ορισμένα οδικά οχήματα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα, των μέγιστων επιτρεπόμενων διαστάσεων στις εθνικές και διεθνείς μεταφορές και των μέγιστων επιτρεπόμενων βαρών στις διεθνείς μεταφορές, (ΕΕ L 235 της 17.9.1996, σ. 59).»
Τροπολογία 67
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – σημείο 2 – σημείο 2.3
2.3.  Υπολογισμός του συντελεστή μηδενικών και χαμηλών εκπομπών που αναφέρεται στο άρθρο 5
διαγράφεται
Για κάθε κατασκευαστή και ημερολογιακό έτος, ο συντελεστής μηδενικών και χαμηλών εκπομπών (ZLEV) που αναφέρεται στο άρθρο 5 υπολογίζεται ως εξής:
ZLEV = V / (Vconv + Vzlev) με ελάχιστο 0,97
Όπου:
V είναι ο αριθμός των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων του κατασκευαστή εξαιρουμένων όλων των επαγγελματικών οχημάτων σύμφωνα με το άρθρο 4 στοιχείο α).
Vconv είναι ο αριθμός των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων του κατασκευαστή εξαιρουμένων όλων των επαγγελματικών οχημάτων σύμφωνα με το άρθρο 4 στοιχείο α) και εξαιρουμένων των οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών·
Vzlev είναι το άθροισμα των Vin και Vout,
Όπου,
null
είναι το άθροισμα όλων των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών με τα χαρακτηριστικά που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως δ)·
null
CO2v είναι οι ειδικές εκπομπές CO2 σε g/km βαρέως επαγγελματικού οχήματος μηδενικών και χαμηλών εκπομπών v, όπως καθορίζεται σύμφωνα με το σημείο 2.1.
Vout είναι ο συνολικός αριθμός των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων μηδενικών εκπομπών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο επί 2 και με μέγιστο αριθμό 1,5 % του Vconv.
Τροπολογία 68
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – σημείο 2 – σημείο 2.7 – τύπος
CO2 = ZLEV ×sg share,sg × MPWsg × avgCO2sg
CO2 = ∑ sg share,sg × MPWsg × avgCO2sg
Όπου,
Όπου,
sg είναι το άθροισμα όλων των επιμέρους ομάδων·
sg είναι το άθροισμα όλων των επιμέρους ομάδων·
ZLEV όπως ορίζεται στο σημείο 2.3
μερίδιο,sg όπως ορίζεται στο σημείο 2.4
μερίδιο,sg όπως ορίζεται στο σημείο 2.4
MPWsg όπως ορίζεται στο σημείο 2.6
MPWsg όπως ορίζεται στο σημείο 2.6
avgCO2sg όπως ορίζεται στο σημείο 2.2
avgCO2sg όπως ορίζεται στο σημείο 2.2
Τροπολογία 69
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – σημείο 4 – παράγραφος 1 – τύπος – γραμμή 1
T = ∑ sg μερίδιοsg × MPWsg × (1 - rf) × rCO2
T = ZLEV_συντελεστής_αναφοράς* ∑ sg μερίδιοsg × MPWsg × (1 - rf) × rCO2sg
Τροπολογία 70
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – σημείο 4 – παράγραφος 1 – τύπος – γραμμή 4
rf είναι ο στόχος μείωσης CO2 (σε %) όπως ορίζεται στο άρθρο 1 στοιχεία α) και β) για το συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος.
rf είναι ο στόχος μείωσης CO2 (σε %) όπως ορίζεται στο άρθρο 1 εδάφιο 1 στοιχεία α) και β) για το συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος.
Τροπολογία 71
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 4 –παράγραφος 1 α (νέα)
Από το 2025 έως το 2029, ο ZLEV_συντελεστής_αναφοράς είναι (1+y-x), εκτός εάν το άθροισμα αυτό είναι μεγαλύτερο από 1,03 ή μικρότερο από 0,97 οπότε ο ZLEV_συντελεστής_αναφοράς καθορίζεται σε 1,03 ή 0,97 ανάλογα με την περίπτωση.
Όπου,
x είναι 5 %
y είναι το μερίδιο των οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών στον στόλο καινούργιων ταξινομηθέντων βαρέων οχημάτων του κατασκευαστή που υπολογίζονται ως το άθροισμα του συνολικού αριθμού των οχημάτων μηδενικών εκπομπών κατηγορίας Ν που δεν εμπίπτουν στο πεδίο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011 και που δεν πληρούν τα χαρακτηριστικά που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως δ) και του συνολικού αριθμού των οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών που πληρούν τα χαρακτηριστικά που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως δ), όπου καθένα εξ αυτών υπολογίζεται ως ZLEV_ειδικός σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο, διαιρούμενο με τον συνολικό αριθμό των επιβατικών οχημάτων που ταξινομήθηκαν κατά το σχετικό ημερολογιακό έτος·
ZLEV_ειδικός= 1- (CO2v/(0,5*rCO2sg), όπου:
CO2v είναι οι ειδικές εκπομπές CO2 σε g/km βαρέως επαγγελματικού οχήματος μηδενικών και χαμηλών εκπομπών v, όπως καθορίζεται σύμφωνα με το σημείο 2.1.
avgCO2sg όπως ορίζεται στο σημείο 3.
Τροπολογία 72
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 4 –παράγραφος 1 β (νέα)
Για το 2030, ο ZLEV_συντελεστής_αναφοράς είναι (1+y-x), εκτός εάν το άθροισμα αυτό είναι μεγαλύτερο από 1,05 οπότε ο ZLEV_συντελεστής_αναφοράς καθορίζεται σε 1,05·
εάν το άθροισμα αυτό είναι μεταξύ 1,0 και 0,98 ο ZLEV_συντελεστής_αναφοράς ορίζεται σε 1,0·
εάν το άθροισμα αυτό είναι μικρότερο από 0,95, ο ZLEV_συντελεστής_αναφοράς ορίζεται σε 0,95.
Όπου,
x είναι 20 %, με την επιφύλαξη επανεξέτασης σύμφωνα με το άρθρο 13·
y είναι το μερίδιο των οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών στον στόλο καινούργιων ταξινομηθέντων βαρέων οχημάτων του κατασκευαστή που υπολογίζονται ως το άθροισμα του συνολικού αριθμού των οχημάτων μηδενικών εκπομπών κατηγορίας Ν που δεν εμπίπτουν στο πεδίο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011 και που δεν πληρούν τα χαρακτηριστικά που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως δ) και του συνολικού αριθμού των οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών που πληρούν τα χαρακτηριστικά που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως δ), όπου καθένα εξ αυτών υπολογίζεται ως ZLEV_ειδικός σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο, διαιρούμενο με τον συνολικό αριθμό των επιβατικών οχημάτων που ταξινομήθηκαν κατά το σχετικό ημερολογιακό έτος
ZLEV_ειδικός= 1- (CO2v/(0,5*rCO2sg), όπου:
CO2v είναι οι ειδικές εκπομπές CO2 σε g/km βαρέως επαγγελματικού οχήματος μηδενικών και χαμηλών εκπομπών v, όπως καθορίζεται σύμφωνα με το σημείο 2.1·
rCO2sg όπως ορίζεται στο σημείο 3.

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0354/2018).

Τελευταία ενημέρωση: 15 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου