Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2281(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0322/2018

Indgivne tekster :

A8-0322/2018

Forhandlinger :

PV 13/11/2018 - 11
CRE 13/11/2018 - 11

Afstemninger :

PV 14/11/2018 - 14.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0458

Vedtagne tekster
PDF 177kWORD 61k
Onsdag den 14. november 2018 - Strasbourg Foreløbig udgave
Gennemførelsen af EU’s associeringsaftale med Moldova
P8_TA-PROV(2018)0458A8-0322/2018

Europa-Parlamentets beslutning af 14. november 2018 om gennemførelsen af EU's associeringsaftale med Moldova (2017/2281(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 8 og til afsnit V, navnlig artikel 21, 22, 36 og 37, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) samt til del V i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–  der henviser til associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den anden side, der trådte fuldt ud i kraft den 1. juli 2016,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger, navnlig beslutningerne af 5. juli 2018 om den politiske krise i Moldova efter underkendelsen af borgmestervalget i Chișinău(1), af 15. november 2017 om Det Østlige Partnerskab forud for topmødet i november 2017(2), af 4. juli 2017 om makrofinansiel bistand til Republikken Moldova(3) og af 21. januar 2016 om associeringsaftaler/vidtgående og omfattende frihandelsområder med Georgien, Moldova og Ukraine(4),

–  der henviser til undertegningen i november 2017 af et aftalememorandum, en lånefacilitetsaftale og en tilskudsaftale om mikrofinansiel bistand til en værdi af 100 mio. EUR for perioden 2017-2018,

–  der henviser til den moldoviske nationale handlingsplan for gennemførelse af associeringsaftalen mellem Moldova og Den Europæiske Union i 2017-2019,

–  der henviser til det fælles arbejdsdokument fra Kommissionens og EU-Udenrigstjenestens tjenestegrene om gennemførelsesrapporten fra 3. april 2018 om Moldovas associering (SWD(2018)0094),

–  der henviser til de fælles erklæringer fra topmødet i Det Østlige Partnerskab, senest erklæringen af 24. november 2017 i Bruxelles,

–  der henviser til Udenrigsrådets konklusioner om Republikken Moldova af 26. februar 2018,

–  der henviser til rapporten fra Transparency International med titlen "The State of Corruption: Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldova and Ukraine", offentliggjort den 2. juli 2015,

–  der henviser til udtalelser og henstillinger fra Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa og Kontoret for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder (ODIHR) og Europarådets Venedigkommission, navnlig af 15. marts 2018 om valgreformen i Moldova,

–  der henviser til henstillingerne fra og aktiviteter i Den Parlamentariske Forsamling Euronest, i Det Østlige Partnerskabs civilsamfundsforum og andre repræsentanter for civilsamfundet i Moldova,

–  der henviser til resultaterne af Udenrigsudvalgets mission til Moldova den 3. og 4. april 2018,

–  der henviser til ekspertundersøgelserne, der er udarbejdet for Udenrigsudvalget, herunder undersøgelsen af "The electoral reforms in three association countries of the Eastern Neighbourhood – Ukraine, Georgia and Moldova and their impact on political developments in these countries", som blev offentliggjort den 26. oktober 2017(5), vurderingen af gennemførelsen på europæisk plan med titlen "Association agreements between the EU and Moldova, Georgia and Ukraine", som blev offentliggjort den 28. juni 2018(6) og den sammenlignende undersøgelse med titlen "The Development of an Institutional Framework for the Implementation of the Association Agreements in Georgia, Moldova and Ukraine", der blev offentliggjort i juli 2018(7),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 52 og til artikel 1, stk. 1, litra e), og bilag 3 til afgørelse truffet af Formandskonferencen den 12. december 2002 om proceduren for tilladelse til at udarbejde initiativbetænkninger,

–  der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget og udtalelse fra Udvalget om International Handel (A8‑0322/2018),

A.  der henviser til, at de politiske og økonomiske relationer mellem EU og Republikken Moldova er uddybet inden for rammerne af det østlige partnerskab og navnlig med undertegningen den 27. juni 2014 og ikrafttrædelsen den 1. juli 2016 af associeringsaftalen mellem EU og Moldova, herunder et vidtgående og omfattende frihandelsområde (DCFTA);

B.  der henviser til, at associeringsaftalen er baseret på fælles værdier, som omfatter "respekt for de demokratiske principper, menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder som stadfæstet i verdenserklæringen om menneskerettighederne og fastsat i den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, Helsingforsslutakten fra 1975 fra Konferencen om Sikkerhed og Samarbejde i Europa og Parischarteret for et nyt Europa fra 1990";

C.  der henviser til, at Moldova gennem denne aftale har forpligtet sig til store nationale reformer på grundlag af EU's lovgivning og praksis, inden for en lang række områder, som bidrager til god regeringsførelse, økonomisk udvikling og styrket samarbejde i EU; der henviser til, at EU til støtte for disse bestræbelser har forpligtet sig til at yde omfattende finansiel og budgetmæssig bistand til Moldova, svarende til 1,14 mia. EUR tildelte midler siden 2007 samt finansiering af regionale programmer;

D.  der henviser til, at DCFTA muliggør privilegeret adgang for varer og tjenesteydelser fra Moldova til EU's marked; der henviser til, at handlen mellem EU og Moldova som følge af DCFTA steg med 20 % i 2017 til 4 mia. EUR; der henviser til, at EU aktuelt er Moldovas største handelspartner med over 55 % af den samlede handel; der henviser til, at EU også er den største investor i Moldova; der henviser til, at de indledende data for 2018 bekræfter den positive tendens; der henviser til, at Moldovas præferenceudnyttelsesgrad på 90 % viser, hvordan DCFTA har været til gavn for Moldovas erhvervsliv, arbejdstagere og borgere; der henviser til, at der er gjort fremskridt på vigtige områder som f.eks. sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger, tekniske handelshindringer, toldvæsen og offentlige indkøb; der henviser til, at der blev nedsat interne rådgivende grupper i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitlet om handel og bæredygtig udvikling, og at de indtil videre har mødtes tre gange;

E.  der henviser til, at EU til gengæld for reformer i Moldova på rets- og sikkerhedsområdet, herunder bekæmpelse af korruption, i 2014 også accepterede visumfri indrejse i Schengenområdet for borgere i Moldova med et biometrisk pas; der henviser til, at over 1,5 mio. borgere i Moldova har nydt godt af denne visumfri ordning i løbet af de første fire år efter dens gennemførelse;

F.  der henviser til, at EU gentagne gange har udtrykt bekymring med hensyn til de faldende demokratiske standarder som følge af myndighederne i Moldovas seneste afgørelser, herunder ugyldiggørelsen i juni 2018 af lokalvalget i Chișinău på et tvivlsomt grundlag og på en ikke-gennemsigtig måde, valgreformen i juli 2017, som blev vedtaget trods de negative anbefalinger fra OSCE/ODIHR og Venedigkommissionen, de manglende fremskridt i retsforfølgelsen af de ansvarlige for banksvindlen for 1 mia. USD, som blev afsløret i 2014, og stigningen i krænkelse af menneskerettighederne, navnlig rettet mod uafhængige dommere, journalister og politiske modstandere;

G.  der henviser til, at EU som følge af denne udvikling i 2017 ikke betalte de to sidste afdrag under budgetstøtteprogrammet for reformen af retssektoren, fordi myndighederne i Moldova gjorde en utilstrækkelig indsats for at reformere denne sektor, og fordi EU i 2018 suspenderede spredningen af det første afdrag af den makrofinansielle bistand som følge af den manglende opfyldelse af de politiske betingelser, som er vedlagt Europa-Parlamentets og Rådets beslutning af den 4. juli 2017, hvori det anførtes, at "en forudsætning for at yde makrofinansiel bistand er, at modtagerlandet respekterer effektive demokratiske mekanismer - herunder et parlamentarisk flerpartisystem - og retsstatsprincippet, samt sikrer respekt for menneskerettighederne";

H.  der henviser til, at den seneste udvikling siden disse beslutninger har rejst yderligere bekymring, navnlig den såkaldte "skattereformpakke", som blev vedtaget i juli 2018, og til skatteamnestiordningen, som øger risikoen for hvidvask af penge, samt yderligere pres på oppositionen og dens fredelige demonstrationer og på de små uafhængige mediehuse, der kæmper for at fastholde deres aktiviteter trods vedtagelsen i juli 2018 af den nye audiovisuelle lovgivning;

I.  der henviser til, at Transparency International placerede Moldova som nr. 122 ud af 180 i sit korruptionsopfattelsesindeks i 2017 sammen med Aserbajdsjan og Mali; der henviser til, at Journalister Uden Grænser placerede Moldova som nr. 81 ud af 180 i sit verdenspressefrihedsindeks, et fald fra en placering som nr. 56 i 2014;

Generelle principper og fælles værdier

1.  understreger betydningen af AA/DCFTA og bemærker de begrænsede fremskridt, Moldova hidtil har gjort; fastholder dog, at en fuldstændig gennemførelse af associeringsaftalen/det vidtgående og omfattende frihandelsområde navnlig med hensyn til politiske reformer må have højeste prioritet, da det vil åbne mulighed for en yderligere styrkelse af landets forbindelser til EU til gavn for alle moldoviske statsborgere og frigøre nye perspektiver i overensstemmelse med Østpartnerskab+-politikken, som Parlamentet støtter;

2.  lykønsker de modige aktører, der bidrager til positive forandringer i Moldova, navnlig dem, der fører an i bestræbelserne, som bør fortsættes i overensstemmelse med opfordringerne fra EU og Den Internationale Valutafond (IMF), på at reformere banksektoren efter banksvindlen i 2014 på 1 mia. USD (svarende til 12 % af BNP); glæder sig over IMF's vellykkede evaluering i juli 2018 af gennemførelsen af det IMF-støttede program; opfordrer moldoviske politikere og retsvæsenet som helhed til at tilslutte sig disse bestræbelser på at reformere landet og bekæmpe korruption i overensstemmelse med forpligtelserne i associeringsaftalen, da manglen på politisk vilje og engagement er nogle af de vigtigste flaskehalse for troværdige reformer; opfordrer alle politiske kræfter til at indgå i en konstruktiv dialog i landets interesse;

3.  udtrykker stor bekymring over tilbagegangen med hensyn til demokratiske standarder i Moldova, hvor centrale værdier, som Moldova havde forpligtet sig til som en del af associeringsaftalen såsom demokrati, herunder retfærdige og gennemsigtige valg under hensyntagen til befolkningens ønsker, samt et demokratisk flerpartisystem og retssikkerhed, herunder retsvæsenets uafhængighed og upartiskhed, undermineres af de regerende politiske ledere i hemmeligt samarbejde med forretningsinteresser og uden modstand fra en stor del af den politiske klasse og retsvæsenet, hvilket medfører, at Republikken Moldova er en stat fanget af oligarkiske interesser med en koncentration af økonomisk og politisk magt i hænderne på en lille gruppe mennesker, som udøver deres indflydelse på parlamentet, regeringen, de politiske partier, statsforvaltningen, politiet, retsvæsenet og medierne, hvilket fører til en meget utilfredsstillende gennemførelse af lovgivning med få fordele for borgerne; gentager, at det er fast besluttet på at fokusere på opfyldelsen af forpligtelserne til at opretholde fælles værdier snarere end ikke overbevisende såkaldte "geopolitiske" argumenter;

4.  beklager, at det bevidste brud på de politiske betingelser for demokratiske standarder i Moldova, navnlig de seneste ændringer i den nationale valglovgivning, som ikke omhandlede nogen af de vigtigste anbefalinger fra den fælles udtalelse fra ODIHR og Venedigkommissionen samt afsættelsen af Dorin Chirtoacă fra borgmesterposten i Chișinău og ugyldiggørelsen af valget af Andrei Năstase, har ført til, at EU har stoppet udbetalinger af makrofinansiel bistand og af udestående udbetalinger af budgetstøtte;

5.  gentager sit synspunkt om, at enhver beslutning om fremtidige udbetalinger af makrofinansiel bistand først bør finde sted efter det planlagte parlamentsvalg i februar 2019 og på betingelse af, at det afholdes i overensstemmelse med internationalt anerkendte standarder, og at udbetalinger fra alle budgetstøtteprogrammer skal sættes i bero, indtil der sker betydelige fremskridt, hvad angår demokratiske standarder, herunder reform af retsvæsenet og retsforfølgning af de personer, der er ansvarlige for banksvindel, i overensstemmelse med Europa-Parlamentets beslutning af 5. juli 2018; opfordrer i mellemtiden Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til fortsat at omfordele midler til støtte for civilsamfundet og uafhængige medier i Moldova samt den private sektor og de lokale myndigheder, herunder gennem nye partnerskabs- og udviklingsprojekter, helst koordineret med bistand fra andre EU-lande, og koordinere indsatsen med andre organisationer som IMF for at sikre en større sammenhæng med hensyn til betingelserne for finansiel bistand; afventer med forsigtighed udfaldet af revisionen af valglovgivningen fra Moldovas parlaments retsudvalg med hensyn til udpegelser og immuniteter; opfordrer Europa-Kommissionen til at udvikle en mekanisme til overvågning af reformer, herunder klare benchmarks;

6.  henviser til indholdet af artikel 2 og 455 i associeringsaftalen, hvorefter overholdelse af de demokratiske principper udgør en grundlæggende del af associeringsaftalen, som, hvis ikke de overholdes, også kan føre til suspension af rettigheder i tilknytning til aftalen; minder om, at der er behov for en stor indsats for at fortsætte indsatsen for at bekæmpe korruption og bekæmpe hvidvaskning af penge; kræver, at enhver fremtidig aftale også er betinget af en reform af retsvæsenet og en grundig efterforskning og retsforfølgning af dem, der er ansvarlige for svig på 1 mia. USD; henviser endvidere til de benchmarks for bekæmpelse af korruption og hvidvaskning af penge, der er knyttet til visumliberalisering;

Institutionelle rammer for gennemførelse af aftalen

7.  glæder sig over vedtagelsen af mange love i overensstemmelse med Moldovas tilsagn som led i associeringsaftalen; understreger ikke desto mindre betydningen af en hurtig og fuldstændig gennemførelse af denne lovgivning med hensyn til at nå det endelige mål med associeringsaftalen om at levere håndgribelige og holdbare forbedringer af levevilkårene for almindelige borgere i Moldova;

8.  opfordrer til stærkere deltagelse fra parlamentet, premierministeren og ministeren for udenrigsanliggender og europæisk integration i Moldova med hensyn til at levere politisk overblik og kontrol på højt niveau i forbindelse med gennemførelsen af associeringsaftalen, navnlig gennem løbende effektivisering af relevante parlamentariske og regeringsmæssige strukturer og deres øgede administrative kapaciteter, koordinering og synkronisering af linjeministeriernes planer og fuld og effektiv gennemførelse deraf;

9.  glæder sig over den interparlamentariske forsamling for Georgien, Moldova og Ukraine og dens første møde, som blev holdt den 8.-9. juni i Kiev; opfordrer denne forsamling til også at undersøge gennemførelsen af associeringsaftaler;

10.  opfordrer indtrængende de moldoviske myndigheder til at lægge en større indsats i at gennemføre associeringsaftalen og arrangere sine tiltag, navnlig gennem den nationale handlingsplan for gennemførelsen af associeringsaftalen (NAPIAA), i henhold til specifikke sektorer og skabe specifikke resultater i stedet for at følge artiklerne i associeringsaftalen, for at udvikle en detaljeret prioritering og opdeling af foranstaltninger på grundlag af konsekvensanalyser og udarbejdet af dedikerede ekspertenheder;

11.  opfordrer EU-Udenrigstjenesten/Kommissionen til, forudsat at der sker fremskridt med de demokratiske standarder, at oprette en dedikeret EU-støttegruppe for Moldova for at øge leveringen af ekspertise, navnlig om at tilnærme moldovisk lovgivning til EU's lovgivning og, når betingelserne er opfyldt, koordinere leveringen af finansiel bistand til Moldova til støtte for gennemførelsen af associeringsaftalen;

12.  opfordrer indtrængende EU-Udenrigstjenesten/Kommissionen til at optrappe overvågningen af gennemførelsen af associeringsaftalen, navnlig gennem en betydelig stigning i dedikerede menneskelige ressourcer, samt bevæge sig i retning af en kvalitativ vurdering af fremskridt, navnlig gennem indførelse af screeningprocesser, for at vurdere overensstemmelsen med gældende EU-ret, som rent faktisk opnås med associeringsaftalen;

13.  glæder sig over den forbedrede dialog på ministerplan med Moldova og andre associerede partnere om associeringsrelaterede reformer inden for handel og støtter, såfremt der sker fremskridt med de demokratiske standarder, lanceringen af sådanne dialoger på andre områder, som er omfattet af associeringsaftalen, herunder politiske problemstillinger, retfærdighed, frihed og sikkerhed og sektorielt samarbejde;

14.  minder om og støtter Venedigkommissionens udtalelse om valgreformen i Moldova, ifølge hvilken der manglede konsensus (bortset fra det demokratiske og det socialistiske parti) til at foretage ændringer i retning af et blandet valgsystem til parlamentsvalg, og dette kan medføre, at kandidaterne påvirkes unødigt af forretningsinteresser; gentager derfor sin opfordring til de moldoviske myndigheder om at forbedre valgsystemet for at sikre, at fremtidige valg afspejler de moldoviske borgeres vilje og ikke kun nogle få udvalgtes; opfordrer endvidere de moldoviske myndigheder til fuldt ud at gennemføre anbefalingerne fra ODIHR, navnlig om partifinansiering og mediefrihed og -pluralisme; bekræfter på ny, at Parlamentet er parat til at observere Moldovas næste parlamentsvalg;

Politisk dialog og reformer, samarbejde inden for fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP)

15.  giver udtryk for bekymring over ændringer i sidste øjeblik i lovgivningen for audiovisuelle medietjenester, der blev vedtaget i juli 2018, og som ikke blev underlagt konsultationer med civilsamfundet; opfordrer indtrængende de moldoviske myndigheder til fuldt ud at gennemføre den nye lov i overensstemmelse med europæiske standarder for mediefrihed og pluralisme som anbefalet af Kommissionen og Venedigkommissionen; understreger vigtigheden af et egentligt samråd med det civile samfund og uafhængige medier i denne proces og af at vedtage en ny lov om annoncering; understreger nødvendigheden af at undgå alle forsøg på at underminere mediepluralismen, navnlig dem, der vil fremme karteldannelse på mediemarkedet og det tilhørende annoncemarked yderligere; opfordrer indtrængende de moldoviske myndigheder til at vedtage den nye lov om reklame efter en egentlig høring af civilsamfundet; bemærker med bekymring, at medierne i øjeblikket er stærkt monopoliseret og underlagt landets politiske partier og koncerner; opfordrer til gennemsigtighed for medieejerskab og ydelse af særlig bistand til de uafhængige medier, navnlig lokale mediehuse, for at overholde lovens krav vedrørende obligatorisk lokalt indhold; understreger betydningen af at sikre et reelt uafhængigt mediereguleringsagentur;

16.  bifalder reformbestræbelserne inden for den offentlige administration og forvaltning af offentlige finanser og opfordrer til at tage yderligere skridt til at øge gennemsigtigheden;

17.  glæder sig over det gode samarbejde om spørgsmål med relation til FUSP, navnlig den høje overensstemmelse med FUSP-erklæringerne og deltagelsen i fælles missioner og operation under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP) samt Moldovas samarbejde med NATO; noterer fremskridt i tilknytning til vedtagelsen af en ny national forsvarsstrategi og handlingsplan 2017-2021, efter Moldovas præsident har ophævet den nationale sikkerhedsstrategi; bifalder ikrafttrædelsen af aftalen mellem EU og Moldova om udveksling af klassificerede oplysninger;

18.  roser de moldoviske myndigheder for den gradvise forbedring af forholdet til Tiraspol, navnlig hvad angår gennemførelsen af tillidsskabende foranstaltninger, herunder åbningen af broen mellem Gura Bîcului og Bîcioc og undertegnelsen af yderligere seks protokoller, således at borgernes liv herved forbedres på begge sider af Nistru-floden; gentager EU's stærke engagement og støtte til Moldovas suverænitet og territoriale integritet og bestræbelserne på at nå frem til en fredelig løsning på spørgsmålet om Transdnestrien; støtter ubetinget OSCE's, EU's og andre interessenters indsats og tilskynder myndighederne til at samarbejde navnlig med SMV'er fra Transdnestrien, med henblik på yderligere at bygge videre på dette engagement, gøre en ekstra indsats for at fremme menneskerettighederne og overholde alle beslutninger i henhold til den europæiske menneskerettighedskonvention; opfordrer de moldoviske myndigheder til at gøre en øget indsats for at gennemføre den ændrede lov om Gagausiens særlige retlige status;

Retsstaten og god regeringsførelse

19.  opfordrer myndighederne til at sikre retsvæsenets og de specialiserede antikorruptionsinstitutioners uafhængighed, upartiskhed og effektivitet, herunder det øverste anklageråd, det national center til bekæmpelse af korruption, anklagemyndigheden for bekæmpelse af korruption, den nationale integritetsmyndighed og agenturet for inddrivelse af udbytte fra kriminelle aktiviteter, navnlig ved at opretholde tildelingen af de fornødne midler for at sikre gennemsigtige udvælgelsesprocedurer med deltagelse af uafhængige rekrutteringseksperter og vedtage forfatningsmæssige ændringer i overensstemmelse med Venedigkommissionens anbefalinger, navnlig rettet mod at fjerne det oprindelige femårige mandat for dommere, ændre sammensætningen af det øverste magistratråd og styrke dets rolle samt fjerne Moldovas parlaments beføjelser til at udpege højesteretsdommere; er dybt bekymret over den selektive praksis i det moldoviske retsvæsen og påpeger, at det ifølge de seneste internationale gennemsigtighedsrapporter lider under begrænset uafhængighed af den udøvende magt og anvendes som et instrument mod politiske modstandere og forretningsmæssige interesser; bemærker betydningen af at skabe solide resultater af efterforskninger i sager om korruption, herunder for profiler på højt niveau;

20.  glæder sig over de lovgivningsmæssige ændringer, som blev vedtaget i juli 2018 med henblik på at styrke meritbaseret udvælgelse og fremme dommere samt deres ansvarlighed;

21.  gentager på baggrund af konklusionerne og henstillingerne i den første og den anden Kroll-rapport, der bør offentliggøres i sin helhed, sine opfordringer til en hurtig retsforfølgelse af alle de personer, der er ansvarlige for banksvindlen for 1 mia. USD, der blev afsløret i 2014, og inddrivelse af stjålne aktiver; noterer sig den strategi for inddrivelse af aktiver, der blev vedtaget af de moldoviske myndigheder, men bemærker med bekymring, at efterforskningen i denne sag er blevet gennemført på en lidet effektiv måde; understreger behovet for, at domstolene stopper med ikke at følge op på solid dokumentation og straks undersøger verserende sager, navnlig om Ilhan Shor, i åbne høringer; understreger, at det politiske valg om at redde bankerne med de offentlige finanser yderligere øgede det alvorlige tab af tillid til Moldovas politik; opfordrer Rådet til at overveje personlige sanktioner og de relevante EU-medlemsstater til at yde støtte til undersøgelsen;

22.  udtrykker bekymring om den øgede risiko for hvidvask af penge efter vedtagelsen af den såkaldte "skattereformpakke" i juli 2018, som omfatter en skatteamnestiordning. der kan legalisere aktiver, der er erhvervet ulovligt; opfordrer til, at pakken ændres for at lukke sådanne smuthuller og bestræber sig i mellemtiden på at være meget opmærksom på gennemførelsen deraf koordineret med Kommissionen, EU-Udenrigstjenesten og andre internationale organisationer;

23.  understreger behovet for også at håndtere og afværge andre former for organiseret kriminalitet, herunder våbensmugling, menneskehandel og hvidvaskning af penge, navnlig fra Rusland; understreger dommernes ansvar for opretholdelsen af retsstatsprincippet og understreger, at lovligt dømte dommere bør afsone deres domme;

24.  opfordrer til, at der banes vej for direkte onlineadgang til de elektroniske angivelser af højtstående politiske og administrative personers aktiver, sådan som man ser det i Ukraine;

25.  opfordrer de moldoviske myndigheder til at overholde de internationale principper og følge bedste praksis, der sikrer et gunstigt miljø for civilsamfundet; understreger den vigtige rolle, som civilsamfundet spiller med hensyn til at overvåge gennemførelsen af reformer samt fremme gennemsigtigheden og ansvarligheden i offentlige institutioner; forventer især, at ingen fremtidig lovgivning vil begrænse hverken den nationale eller den udenlandske finansiering af moldoviske NGO'er og CSO'er eller unødigt øge den administrative byrde og rapporteringsbyrden for dem; beklager, at borgernes deltagelse i en række tilfælde er blevet begrænset, f.eks. med den centrale valgkommissions afvisning i marts 2018 af anmodningen om at afholde en folkeafstemning om ændringer af valgsystemet;

Overholdelse af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder

26.  udtrykker bekymring over tegn på yderligere indskrænkninger af det moldoviske civilsamfunds råderum og opfordrer myndighederne til omgående at sætte en stopper for ubegrundede eller urimelige straffesager, hvoraf nogle er blevet til på baggrund af opdigtede anklager og selektiv justits mod politiske modstandere, deres advokater og/eller familier; kritiserer, at EU-medlemsstaternes og EU-Udenrigstjenestens delegations overvågning af retssager i stadig stigende grad hæmmes af, at offentligheden udelukkes fra retssager; udtrykker særligt bekymring over sager rettet imod menneskerettighedsforkæmpere, uafhængige dommere som Domnica Manole og Gheorghe Bălan, journalister og kritikere af regeringen eller af formanden for det moldoviske demokratiske parti, Vladimir Plahotniuc; opfordrer indtrængende myndighederne til at garantere retten til en retfærdig rettergang og respekt for menneskerettighederne i fængsler; understreger nødvendigheden af at efterforske beskyldninger om tortur i fængsler og psykiatriske institutioner; anmoder myndighederne om også at garantere forsamlings- og ytringsfriheden og navnlig at sikre, at der holdes fredelige demonstrationer, og at denne grundlæggende ret nøje respekteres i overensstemmelse med internationale standarder;

27.  bifalder vedtagelsen af en ny national ligestillingsstrategi i 2017 og opfordrer myndighederne til at sikre dens fulde gennemførelse;

28.  opfordrer myndighederne til at øge indsatsen markant for at håndhæve menneskerettighederne og grundlæggende frihedsrettigheder, navnlig for sårbare grupper, ved at bekæmpe hadefuld tale, vold, social udelukkelse og forskelsbehandling af LGBTQI'er, handicappede og mindretal som f.eks. romaerne samt hadefuld tale og forskelsbehandling baseret på køn eller politisk tilhørsforhold;

29.  fordømmer i stærke vendinger den seneste udlevering/bortførelse af tyrkiske borgere til Tyrkiet på grund af deres påståede forbindelser til Gülenbevægelsen i strid med retsstatsprincippet og grundlæggende menneskerettigheder; opfordrer indtrængende de moldoviske myndigheder til at sikre, at eventuelle anmodninger om udlevering fra tredjelande behandles på gennemsigtig vis i overensstemmelse med retslige procedurer og europæiske principper og standarder;

Handel og økonomisk samarbejde

30.  bifalder den betydelige stigning i den moldoviske import til EU som følge af ikrafttrædelsen af DCFTA og det forhold, at EU er den største investor i Moldova, men beklager, at dette ikke har ført til en forbedring af borgernes sociale og økonomiske situation; advarer om, at manglende fremskridt med hensyn til at forbedre befolkningens levestandard udgør en trussel for befolkningens tilslutning til landets orientering mod Europa;

31.  minder om, at et uafhængigt retsvæsen, beskyttelse og bekæmpelse af korruption samt en mindre administrativ og bureaukratisk byrde er vigtige for at forbedre investerings- og forretningsklimaet;

32.  opfordrer til yderligere fremskridt inden for sanitære og fytosanitære standarder og beskyttelse af geografiske indikationer;

33.  opfordrer til en effektiv overholdelse af bestemmelserne om handel og bæredygtig udvikling samt af internationale forpligtelser, navnlig den korrekte gennemførelse af ILO's grundlæggende konventioner;

34.  mener, at reguleringsmæssig tilnærmelse til den gældende EU-ret er den centrale dimension i den vidtgående og brede frihandelsaftale (DCFTA'en), eftersom reel adgang til EU's marked og reformer i høj grad afhænger af den korrekte gennemførelse og håndhævelse af relevant lovgivning; er bevidst om den vigtige udfordring, som dette udgør for regeringsførelse, institutioner og offentlig forvaltning i Moldova, og opfordrer Kommissionen til at yde tilstrækkelig teknisk og finansiel støtte;

Energi og andre samarbejdsområder

35.  bifalder vedtagelsen af energiloven i 2017 som et yderligere skridt hen imod gennemførelsen af den tredje energipakke og opfordrer til at tage konkrete skridt til at sikre uafhængigheden af energireguleringsagenturet ANRE; anerkender Moldovas bestræbelser på at fremme vedvarende energikilder og energieffektivitet og finder, at det er vigtigt at styrke miljøvenlige dyrkningsmetoder i landbruget som led i en bæredygtig udvikling af landdistrikterne;

36.  opfordrer til, at der gøres en større indsats inden for miljøbeskyttelse, navnlig for så vidt angår forvaltning af vandressourcerne fra Nistru-floden, affaldshåndtering og klimaændringer, især hvad angår gennemførelse og samordning af lovgivning;

Institutionelle bestemmelser

37.  opfordrer EU, medlemsstaterne og Moldova til at øge kommunikationsindsatsen yderligere vedrørende gennemførelsen af associeringsaftalen og de forventede fordele for Moldovas borger af de tilhørende reformer og tættere integration med Den Europæiske Union; fremhæver nødvendigheden af at bekæmpe russisk misinformation gennem faktabaserede og tilgængelige kvalitetsoplysninger på de hovedsprog, der benyttes i Moldova;

38.  bekræfter sin beslutning om at øge overvågningen af gennemførelsen af internationale aftaler med EU's østlige partnere; opfordrer endnu en gang Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til at sende Parlamentet og Rådet mere hyppige og regelmæssige skriftlige rapporter om gennemførelsen af disse aftaler;

39.  mener, at det er nyttigt at inddrage Moldovas myndigheder i udarbejdelsen af relevant lovgivning med henblik på at gøre processen mere inklusiv og for at reducere overgangsomkostningerne for Moldova, og opfordrer Kommissionen til at udnytte de forudgående høringsprocedurer fuldt ud;

40.  konstaterer, at evalueringen af gennemførelsen af DCFTA i meget høj grad er fokuseret på handelsstrømme og handelsbarrierer; opfordrer Kommissionen til på passende vis at overvåge og vurdere gennemførelsen af DCFTA, med særlig vægt på at indføre og gennemføre den gældende EU-ret samt på virkningerne for det moldoviske samfund, og til at sikre årlig og omfattende indberetning, herunder om den tekniske og finansielle støtte, som ydes af EU;

41.  opfordrer EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen til at offentliggøre alle årlige gennemførelsesrapporter om associeringen på samme tid og samtidig offentliggøre en komparativ evaluering af status for fremskridtene med gennemførelsen af associeringsaftalen/DCFTA i de enkelte associerede partnerlande, hvad angår bestemte benchmarks;

42.  beslutter at udarbejde årsberetninger om gennemførelsen af associeringsaftalerne

o
o   o

43.  pålægger sin formand at sende denne henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og til Republikken Moldovas præsident, regering og parlament.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0303.
(2) EUT C 356 af 4.10.2018, s. 130.
(3) EUT C 334 af 19.09.2018, s. 199.
(4) EUT C 11 af 12.1.2018, s. 82.
(5) Undersøgelse med titlen "The electoral reforms in three association countries of the Eastern Neighbourhood – Ukraine, Georgia and Moldova", Europa-Parlamentet, 26. oktober 2017.
(6) Vurdering af gennemførelsen på europæisk plan med titlen "Association agreements between the EU and Moldova, Georgia and Ukraine", Europa-Parlamentet, 28. juni 2018.
(7) Undersøgelse med titlen "The Development of an Institutional Framework for the Implementation of the Association Agreements in Georgia, Moldova and Ukraine", Europa-Parlamentet, juli 2018.

Seneste opdatering: 15. november 2018Juridisk meddelelse