Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2927(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0533/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 15/11/2018 - 5.3

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0461

Vedtagne tekster
PDF 135kWORD 53k
Torsdag den 15. november 2018 - Strasbourg Foreløbig udgave
Menneskerettighedssituationen i Bangladesh
P8_TA-PROV(2018)0461RC-B8-0533/2018

Europa-Parlamentets beslutning af 15. november 2018 om menneskerettighedssituationen i Bangladesh (2018/2927(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Bangladesh af 6. april 2017(1) og 26. november 2015(2),

–  der henviser til sin beslutning af 14. juni 2017 om status for gennemførelsen af bæredygtighedsaftalen i Bangladesh(3) og til Kommissionens rapport om den tekniske status af 28. september 2018,

–  der henviser til sin beslutning af 27. april 2017 om EU's flagskibsinitiativ for beklædningssektoren(4),

–  der henviser til samarbejdsaftalen af 2001 mellem Det Europæiske Fællesskab og Folkerepublikken Bangladesh om partnerskab og udvikling(5),

–  der henviser til Den Internationale Arbejdsorganisations konvention om foreningsfrihed og beskyttelse af retten til at organisere sig,

–  der henviser til bæredygtighedsaftalen, som skal give løbende forbedringer inden for arbejdstagerrettigheder og fabrikssikkerhed i industrien for konfektionstøj og strikvarer i Bangladesh,

–  der henviser til Bangladesh-aftalen om brand- og bygningssikkerhed fra 2013 og fornyelsen heraf i 2018,

–  der henviser til den fælles lokale erklæring af 27. september 2018 fra EU-medlemsstaternes missionschefer, EU-delegationen og missionscheferne for Norge og Schweiz om den bangladeshiske lov om digital sikkerhed,

–  der henviser til den nationale rapport for Bangladesh af 26. februar 2018, der er forelagt til FN's Menneskerettighedsråds universelle regelmæssige gennemgang,

–  der henviser til den internationale konvention om beskyttelse af alle personer mod tvungen forsvinding, der blev vedtaget den 20. december 2006 af FN's Generalforsamling, og som trådte i kraft den 23. december 2010,

–  der henviser til FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder, som blev godkendt af FN's Menneskerettighedsråd den 16. juni 2011,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966,

–  der henviser til FN's konvention om barnets rettigheder,

–  der henviser til Bangladeshs nationale handlingsplan for afskaffelse af børneægteskaber 2015-2021,

–  der henviser til henstillingerne fra den 17. samling i FN's Permanente Forum for Oprindelige Folk (UNPFII),

–  der henviser til det internationale pressefrihedsindeks (2018),

–  der henviser til bangladeshiske lov om digital sikkerhed fra 2018,

–  der henviser til den bangladeshiske lov om informations- og kommunikationsteknologi, navnlig afsnit 57,

–  der henviser til EU's retningslinjer vedrørende menneskerettighederne af 12. maj 2014 om ytringsfrihed online og offline,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at EU har haft mangeårige forbindelser med Bangladesh, bl.a. gennem samarbejdsaftalen om partnerskab og udvikling; der henviser til, at respekt for og fremme af menneskerettighederne og de demokratiske principper udgør grundlaget for parternes interne og internationale politikker og skal være et vigtigt led i EU's optræden udadtil;

B.  der henviser til, at undertrykkelsen af medlemmer af civilsamfundet, herunder politiske aktivister, fagforeningsfolk, journalister, studerende, menneskerettighedsforkæmpere og mindretal er taget til i Bangladesh i de seneste år; der henviser til, at FN's menneskerettighedseksperter og internationale menneskerettighedsgrupper har rapporteret et tydeligt mønster i Bangladesh af udenretslige henrettelser, massevilkårlige anholdelser og tvungne forsvindinger, f.eks. i sagerne Maroof Zaman og Mir Ahmad Bin Quasem;

C.  der henviser til, at Bangladesh indtager en plads som nr. 146 ud af 180 i det internationale pressefrihedsindeks; der henviser til, at krænkelser af grundlæggende frihedsrettigheder og menneskerettigheder, navnlig vold, chikane, intimidering og censur af journalister og bloggere, fortsat er udbredt i Bangladesh; der henviser til, at Bangladeshs IKT-lov, navnlig afsnit 57, i løbet af de seneste år er blevet anvendt til at arrestere og retsforfølge aktivister og journalister, der har kritiseret regeringen;

D.  der henviser til, at loven om digitale sikkerhed, som det bangladeshiske parlamentet vedtog den 19. september 2018, ikke ændrer afsnit 57 i IKT-loven på trods af de talrige kritikpunkter fremsat af bangladeshiske journalister, menneskerettighedsaktivister og det internationale samfund;

E.  der henviser til, at den internationalt anerkendte og prisbelønnede fotojournalist Shahidul Alam, en lærer og aktivist, blev bortført fra sit hjem den 5. august 2018 og fængslet i henhold til IKT-loven efter at have udtalt sig om de seneste studenterprotester i Bangladesh og kritiseret myndighedernes brug af vold; der henviser til, at han fortsat tilbageholdes og er blevet nægtet løsladelse mod kaution flere gange; der henviser til, at han angiveligt er blevet nægtet passende lægebehandling og udsat for tortur;

F.  der henviser til, at regeringen som følge af terrorangreb fører en streng "nultolerancestrategi"; der henviser til, at mobiltelefoni-netværk i Bangladesh er blevet lukket ned, og at bangladeshiske sikkerhedsstyrker angiveligt har forsøgt at købe elektronisk overvågningsudstyr på det internationale marked; der henviser til, at Bangladeshs regering har iværksat en kampagne med intensiv og indgribende overvågning af de sociale medier;

G.  der henviser til, at der afholdes valg i Bangladesh den 30. december 2018; der henviser til, at oppositionsleder og tidligere premierminister Khaleda Zia i øjeblikket afsoner en dom på 10 års fængsel for korruption og derfor er forhindret i at gøre stille op til valget; der henviser til, at hun nægter anklagerne, som hendes tilhængere hævder, var politisk motiverede;

H.  der henviser til, at kvinder og piger i Bangladesh er udsat for et højt niveau af vold; der henviser til, at Bangladesh har den højeste rate for børneægteskaber i Asien og en af de højeste i verden; der henviser til, at Bangladeshs regering i 2017 vedtog loven om begrænsning af børneægteskaber, der indfører undtagelser i "særlige tilfælde" uden at definere sådanne kriterier eller fastsætte en minimumsalder for sådanne ægteskaber;

I.  der henviser til, at der i Bangladesh kan idømmes dødsstraf for en række forbrydelser; der henviser til, at seks personer blev henrettet i 2017;

J.  der henviser til, at der har været en rapporteret stigning i tilfælde af vold i år, navnlig mod kvinder fra oprindelige befolkningsgrupper, samt chikane og anholdelse af menneskerettighedsforkæmpere fra sådanne grupper, i området Chittagong;

K.  der henviser til, at EU er Bangladeshs vigtigste handelspartner, og at Bangladesh som et mindst udviklet land (LDC) nyder godt af den mest favorable ordning under EU's generelle toldpræferenceordning (GSP), nemlig "alt undtagen våben"-ordningen (EBA);

L.  der henviser til, at Bangladesh forventes at skulle forlade LDC-kategorien i 2024; der henviser til, at det i de mellemliggende år er nødvendigt at fremskynde reformerne af menneskerettighederne og arbejdstagernes rettigheder, herunder udryddelse af børnearbejde; der henviser til, at der stadig er grund til betænkelighed ved visse bestemmelser i den bangladeshiske arbejdstagerlov og i udkastet til lov om eksportforarbejdningszoner;

M.  der henviser til, at aftalen om brand- og bygningssikkerhed i Bangladesh, inden for rammerne af bæredygtighedsaftalen, blev undertegnet mellem globale tøjmærker, detailhandlere og fagforeninger; der henviser til, at indtil nu har under halvdelen af de fabrikker, der er omfattet af aftalen, gennemført tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger; der henviser til, at aftalen udløb i oktober 2018, til trods for store mangler i gennemførelsen; der henviser til, at aftalen blev efterfulgt af en overgangsaftale, der skulle gælde i tre år;

N.  der henviser til, at det er nødvendigt at støtte aftalen, og at alle parter skal kunne fortsætte deres arbejde uden problemer, herunder også efter november 2018; der henviser til, at den bangladeshiske regering og dens afhjælpningskoordineringscelle kun én gang har demonstreret i både ord og i handling at have opfyldt betingelserne for beredskab og at disse typer af initiativer vedrørende ansvarlig forretningsskik muligvis ikke længere er nødvendige;

O.  der henviser til, at Bangladesh i 2018 modtog en massiv tilstrømning af over 700 000 rohingyaer, der flygtede fra det burmesiske militærs kampagne med henblik på etnisk udrensning, og som fortsat har akut behov for humanitær bistand; der henviser til, at Bangladesh og Myanmar den 30. oktober 2018 indgik en aftale om at påbegynde hjemsendelsen af rohingyaerne til Myanmar i midten af november uden høring eller inddragelse af FN's Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR);

1.  udtrykker alvorlig bekymring over den forværrede menneskerettighedssituation i Bangladesh og navnlig den igangværende undertrykkelse af ytringsfriheden og forsamlingsfriheden rettet mod medierne, studerende, aktivister og oppositionen; fordømmer, at folk bliver anholdt og udsat for vold for at gøre brug af deres ytringsfrihed til at kritisere regeringen; er yderst bekymret over forlydender om, at anvendelsen af tortur er ved at blive endemisk;

2.  bemærker, at FN's universelle regelmæssige gennemgang fra maj 2018 roste Bangladesh for sine "bemærkelsesværdige fremskridt" med at forbedre menneskerettighederne i de seneste år; opfordrer indtrængende regeringen i Bangladesh til at gennemføre henstillingerne i den universelle regelmæssige gennemgang, navnlig på områder såsom domstolenes uafhængighed, borgerlige og politiske rettigheder, mediefrihed, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder samt kvinders og pigers rettigheder;

3.  opfordrer de bangladeshiske myndigheder til at foretage uafhængige undersøgelser af forlydender om udenretslige henrettelser, tvungne forsvindinger og overdreven magtanvendelse, herunder sagerne om Maroof Zaman og Mir Ahmad Bin Quasem, og til at retsforfølge de ansvarlige i overensstemmelse med internationale standarder; opfordrer endvidere Bangladesh til at ratificere den internationale konvention om beskyttelse af alle personer mod tvungen forsvinding og til at indarbejde dens bestemmelser i national ret;

4.  opfordrer de bangladeshiske myndigheder til øjeblikkeligt og betingelsesløst at løslade Shahidul Alam, frafalde alle anklager mod ham og give ham mulighed for at fortsætte sit legitime menneskerettighedsarbejde; insisterer på, at de bangladeshiske myndigheder skal træffe alle nødvendige foranstaltninger for at garantere Shahidul Alams, og hans families, fysiske og psykiske integritet samt sikre, at Shahidul Alam under tilbageholdelsen behandles på en måde, der er i overensstemmelse med internationale principper og standarder; opfordrer de bangladeshiske myndigheder til at iværksætte en øjeblikkelig og offentlig efterforskning af påstandene om, at Shahidul Alam er blevet torteret, og til at retsforfølge gerningsmændene;

5.  udtrykker dyb bekymring over IKT-loven, ikke blot da den allerede har haft en alvorlig indvirkning på journalisters, bloggeres og kommentatorers arbejde, men også fordi den straffer den retmæssige udøvelse af enhver persons ret til ytringsfrihed, herunder på sociale medier; er af den opfattelse, at afsnit 57 i IKT-loven er uforenelig med de grundlæggende rettigheder til ytringsfrihed og til en retfærdig rettergang;

6.  beklager dybt regeringens beslutning om at vedtage loven om digital sikkerhed, som rent faktisk udvider og styrker politiets beføjelser til at slå ned på ytringsfrihed, herunder på de sociale medier, forud for de nationale valg i 2018; opfordrer de bangladeshiske myndigheder til hurtigst muligt at revidere loven om digital sikkerhed og IKT-loven og bringe dem i overensstemmelse med de internationale konventioner om menneskerettigheder, som Bangladesh er part i;

7.  håber, at det næste parlamentsvalg vil være fredeligt, gennemsigtigt og deltagelsesbaseret, således at borgerne kan udtrykke et ægte politisk valg; opfordrer de politiske kræfter til at afstå fra enhver form for vold eller tilskyndelse til vold i valgperioden;

8.  værdsætter den konstruktive rolle, som Bangladesh har spillet under vanskelige omstændigheder i forbindelse med modtagelsen af rohingya-flygtningene; opfordrer indtrængende myndighederne til at stille mere jord til rådighed for at mindske overbelægningen og de usle forhold i lejrene; opfordrer indtrængende myndighederne til at lempe de bureaukratiske restriktioner, de pålægger humanitære organisationer; opfordrer indtrængende regeringerne i Bangladesh og Myanmar til omgående at genoverveje beslutningen om at påbegynde tilbagesendelsen af rohingya-flygtningene, da betingelserne for en sikker, værdig og frivillig tilbagevenden endnu ikke er opfyldt;

9.  opfordrer EU og andre internationale donorer til at intensivere deres bestræbelser på at tilvejebringe den nødvendige finansielle og materielle bistand til rohingya-flygtningelejrene i Bangladesh;

10.  insisterer på, at Bangladesh overholder sine forpligtelser i henhold til EBA-ordningen vedrørende demokrati, menneskerettigheder og retsstatsprincippet;

11.  gentager sin opfordring til afskaffelse af dødsstraffen i Bangladesh;

12.  udtrykker alvorlig bekymring over annulleringen af overgangsaftalen, som skulle træde i kraft den 30. november 2018; bemærker, at afhjælpningskoordineringscellen endnu ikke har kapacitet til at overvåge og håndhæve krav vedrørende sundhed og sikkerhed med de alvorlige konsekvenser for fabriksarbejdstageres sikkerhed og rettigheder, som dette indebærer; opfordrer indtrængende Bangladeshs regering til straks at anerkende og gennemføre overgangsaftalen og udvise større vilje til at overtage alle aftalens funktioner; opfordrer donorerne til at støtte Bangladeshs regering med henblik på at gøre dette muligt; opfordrer endvidere Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) til at fortsætte deres kapacitetsopbyggende arbejde med afhjælpningskoordineringscellen;

13.  opfordrer Bangladeshs regering til at vedtage lovgivningsmæssige ændringer til den bangladeshiske arbejdsmarkedslov og dens gennemførelsesbestemmelser for at bringe dem i overensstemmelse med ILO's internationale arbejdsstandarder og for at tillade fuld foreningsfrihed; opfordrer Bangladeshs regering til at tage de nødvendige skridt til effektivt at behandle alle former for diskrimination mod fagforeninger, herunder vold og intimidering;

14.  udtrykker bekymring over, at selv om loven om begrænsning af børneægteskaber fra 2017 indeholder bestemmelser om styrkelse af forebyggelse og om retsforfølgning af gerningsmænd, indeholder den dog en klausul, der tillader ægteskab under 18 år under særlige omstændigheder med forældrenes samtykke og rettens tilladelse; opfordrer til, at dette smuthul hurtigst muligt lukkes af hensyn til beskyttelsen af børn;

15.  opfordrer indtrængende de bangladeshiske myndigheder til fortsat at tage menneskerettighedsspørgsmål op; bemærker, at menneskerettighedsspørgsmål vil blive drøftet yderligere i den fælles kommission mellem EU og Bangladesh, der afholdes i Dhaka i første halvdel af 2019;

16.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder samt regeringen og parlamentet i Bangladesh.

(1) Europa-Parlamentets beslutning af 6. april 2017 om Bangladesh, herunder børneægteskaber (EUT C 298 af 23.1.2018, s. 65).
(2) Europa-Parlamentets beslutning af 26. november 2015 om ytringsfrihed i Bangladesh (EUT C 366 af 27.10.2017, s. 135).
(3) EUT L 331 af 18.9.2018, s. 100.
(4) EUT L 298 af 23.8.2018, s. 100.
(5) EFT L 118 af 27.4.2001, s. 48.

Seneste opdatering: 20. november 2018Juridisk meddelelse