Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2774(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0514/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0514/2018

Συζήτηση :

PV 15/11/2018 - 3
CRE 15/11/2018 - 3

Ψηφοφορία :

PV 15/11/2018 - 5.8
CRE 15/11/2018 - 5.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0465

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 135kWORD 55k
Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Νόσος του Lyme (βορρελίωση)
P8_TA(2018)0465B8-0514/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με τη νόσο του Lyme (βορρελίωση) (2018/2774(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με τη νόσο του Lyme (βορρελίωση) (O-000088/2018 – B8-0417/2018),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων σχετικά με συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας όσον αφορά τη διαγνωστική ακρίβεια των ορολογικών δοκιμασιών για βορρελίωση,

–  έχοντας υπόψη τη συνάντηση διαβούλευσης του Δικτύου Εμπειρογνωμόνων όσον αφορά την παρακολούθηση της βορρελίωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2016 στη Στοκχόλμη,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 2119/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 1998, για τη δημιουργία δικτύου επιδημιολογικής παρακολούθησης και ελέγχου των μεταδοτικών ασθενειών στην Κοινότητα(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα στην υγεία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα που αναγνωρίζεται από τις ευρωπαϊκές Συνθήκες, και ειδικότερα από το άρθρο 168 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νόσος του Lyme, ή αλλιώς βορρελίωση, είναι βακτηριακή νόσος που προκαλείται από το βακτήριο Borrelia burgdorferi και μεταδίδεται στον άνθρωπο μέσω τσιμπήματος από κρότωνα (τσιμπούρι) που έχει μολυνθεί από το βακτήριο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νόσος του Lyme αποτελεί μολυσματική νόσο η οποία προσβάλει τον άνθρωπο και διάφορα είδη οικόσιτων και άγριων ζώων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βορρελίωση είναι η πιο κοινή ζωοανθρωπονόσος στην Ευρώπη, με κρούσματα που εκτιμάται ότι φτάνουν τις 650 000 έως 850 000, πιο συχνά στην Κεντρική Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νόσος διαδίδεται κατά τους εαρινούς και θερινούς μήνες (από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο) και ότι η βορρελίωση αναγνωρίζεται ως επαγγελματική νόσος για τους γεωργούς, τους δασοκαλλιεργητές και όσους πραγματοποιούν επί τόπου ερευνητικές δραστηριότητες στις χώρες όπου απαντά η νόσος·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μολυσμένοι κρότωνες και η νόσος φαίνεται να εξαπλώνονται γεωγραφικά, με αποτέλεσμα να σημειώνονται πλέον κρούσματα σε μεγαλύτερο υψόμετρο και γεωγραφικό πλάτος, ακόμα και σε πόλεις, κάτι που ενδέχεται να προκαλείται, μεταξύ άλλων, από την αλλαγή της χρήσης της γης (π.χ. με τη δενδροφύτευση λιγότερο εύφορων εδαφών ή την εξάπλωση χωροκατακτητικών φυτών), την κλιματική αλλαγή, την υπερθέρμανση του πλανήτη, την υπερβολική υγρασία και άλλες δραστηριότητες που συνδέονται με την ανθρώπινη συμπεριφορά·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκή συναίνεση για τη θεραπευτική αντιμετώπιση, τη διάγνωση και τον προσυμπτωματικό έλεγχο όσον αφορά τη νόσο του Lyme, και ότι οι εθνικές πρακτικές ποικίλλουν·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το τσίμπημα από μολυσμένο κρότωνα και τα συμπτώματα της νόσου του Lyme μπορούν να περάσουν απαρατήρητα, και σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να μην εκδηλωθούν καν συμπτώματα, γεγονός που μπορεί ενίοτε να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές και μόνιμες βλάβες παρόμοιες με εκείνες που προκαλούνται από μια χρόνια πάθηση, ιδίως όταν δεν γίνει εγκαίρως η διάγνωση·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πιο αξιόπιστη και έγκαιρη διάγνωση της νόσου του Lyme θα μειώσει σημαντικά τον αριθμό των κρουσμάτων όπου η νόσος βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα ζωής των ασθενών, και ότι θα μειώσει επίσης τον δημοσιονομικό φόρτο που συνεπάγεται η νόσος, καθώς θα αποφευχθούν δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης ύψους περίπου 330 εκατομμυρίων ευρώ ήδη κατά τα πρώτα πέντε έτη, σύμφωνα με τους διαχειριστές του ενωσιακού ερευνητικού έργου DualDur·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί ασθενείς ούτε τυγχάνουν έγκαιρης διάγνωσης ούτε έχουν πρόσβαση σε κατάλληλη θεραπευτική αγωγή· λαμβάνοντας υπόψη ότι αισθάνονται αποκομμένοι από τις δημόσιες αρχές και νιώθουν πως δεν εισακούγονται, και ότι ορισμένοι εξακολουθούν να έχουν επίμονα συμπτώματα που μπορούν να οδηγήσουν στην εκδήλωση χρόνιας πάθησης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του παρόντος δεν διατίθεται εμβόλιο κατά της νόσου του Lyme·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι άγνωστος ο πραγματικός βαθμός εξάπλωσης της βορρελίωσης στην ΕΕ, διότι είναι ελλιπή τα στατιστικά δεδομένα σχετικά με τη νόσο και είναι μεγάλη η ποικιλία των εφαρμοστέων ορισμών κρουσμάτων, των εργαστηριακών μεθόδων που χρησιμοποιούνται και των συστημάτων παρακολούθησης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διεθνούς ταξινόμησης των νόσων (ICD), δεν υπάρχουν διαφορετικοί κωδικοί για το αρχικό και για το προχωρημένο στάδιο της νόσου του Lyme· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν επιμέρους κωδικοί ICD για τα διάφορα συμπτώματα του προχωρημένου σταδίου της νόσου του Lyme·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατευθυντήριες γραμμές θεραπευτικών πρακτικών της διεθνούς ένωσης για την καταπολέμηση της νόσου του Lyme και συναφών παθήσεων (ILADS) διαφέρουν από εκείνες της αμερικανικής ένωσης για την καταπολέμηση των μεταδοτικών νόσων (IDSA), και ότι οι διαφορές μεταξύ των δύο προσεγγίσεων όσον αφορά τη νόσο αυτή επηρεάζουν και τις θεραπευτικές πρακτικές στην ΕΕ·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ελλείπει η βαθιά κατανόηση όσον αφορά τον μηχανισμό με τον οποίον η νόσος του Lyme εξελίσσεται σε χρόνια πάθηση·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι επαγγελματίες στον τομέα της υγείας, καθώς και οργανώσεις ασθενών και καταγγέλτες, κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου όσον αφορά αυτό το πρόβλημα υγείας εδώ και μία δεκαετία σχεδόν·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που η ιατρική γνωρίζει καλά τη νόσο του Lyme, εξακολουθεί να υστερεί η διάγνωσή της, ιδίως εξαιτίας της δυσκολίας ανίχνευσης συμπτωμάτων και της έλλειψης κατάλληλων διαγνωστικών δοκιμών·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υφιστάμενοι προσυμπτωματικοί έλεγχοι για τη νόσο του Lyme δεν μπορούν πάντα να παραγάγουν ακριβή αποτελέσματα – π.χ. η ενζυμο-ανοσολογική δοκιμή (ELISA) ανιχνεύει μόνο μία λοίμωξη τη φορά·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολυάριθμοι Ευρωπαίοι βρίσκονται μονίμως εκτεθειμένοι στον κίνδυνο να προσβληθούν από βορρελίωση λόγω των επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους (γεωργοί, δασοκαλλιεργητές, ερευνητές και φοιτητές που πραγματοποιούν ερευνητικές δραστηριότητες στο πεδίο, όπως βιολόγοι, γεωλόγοι, τοπογράφοι ή αρχαιολόγοι)·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ιατρικό επάγγελμα συχνά ακολουθεί παρωχημένες συστάσεις όσον αφορά τη νόσο του Lyme, οι οποίες δεν συνεκτιμούν επαρκώς τις ερευνητικές εξελίξεις·

1.  εκφράζει την ανησυχία του για τις ανησυχητικές διαστάσεις που έχει λάβει η εξάπλωση της νόσου του Lyme στον ευρωπαϊκό πληθυσμό, δεδομένου ότι περίπου 1 εκατομμύριο πολίτες πάσχουν από τη νόσο, σύμφωνα με τις υφιστάμενες μεθόδους απογραφής·

2.  υπενθυμίζει ότι όλα τα κράτη μέλη, σε διαφορετικό βαθμό, βρίσκονται αντιμέτωπα με μια έξαρση βορρελίωσης, γεγονός που την καθιστά ευρωπαϊκό πρόβλημα υγείας·

3.  επικροτεί τη μέχρι τούδε ενωσιακή χρηματοδότηση της έρευνας για την έγκαιρη ανίχνευση και τη μελλοντική θεραπευτική αντιμετώπιση της βορρελίωσης (περίπου 16 εκατομμύρια ευρώ μέσω έργων όπως τα ANTIDotE, ID-LYME και LYMEDIADEX)·

4.  ζητεί να διατεθούν πρόσθετα κονδύλια για τις μεθόδους διάγνωσης και θεραπευτικής αντιμετώπισης της νόσου του Lyme· προωθεί, στο πλαίσιο αυτό, την προώθηση των ερευνητικών προσπαθειών, τόσο με τη διάθεση περισσότερων κονδυλίων όσο και με την ανταλλαγή επιδημιολογικών δεδομένων, περιλαμβανομένων δεδομένων για τη μετάδοση και τον επιπολασμό γονοτύπων παθογόνων και μη παθογόνων βακτηρίων·

5.  ζητεί να ενταθεί η διεθνής συνεργασία στο πλαίσιο της έρευνας για τη νόσο του Lyme·

6.  προτρέπει την Επιτροπή να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους προσυμπτωματικού ελέγχου για τη νόσο του Lyme ή σχετικά με τις θεραπευτικές μεθόδους που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη·

7.  απαιτεί να επιβληθεί υποχρέωση υποβολής εκθέσεων σε όλα τα κράτη μέλη όπου σημειώνονται κρούσματα βορρελίωσης·

8.  καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει τη συνεργασία και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την παρακολούθηση, τη διάγνωση και τη θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου του Lyme·

9.  επικροτεί το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη συμπεριέλαβαν τη νόσο του Lyme στα εθνικά συστήματα παρακολούθησής τους βάσει συγκεκριμένης μεθόδου·

10.  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ενιαία προγράμματα παρακολούθησης και να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη, ούτως ώστε να διευκολυνθεί η τυποποίηση των διαγνωστικών ελέγχων και των θεραπευτικών μεθόδων· καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει τη βορρελίωση ως επαγγελματική νόσο για τους εργαζόμενους στους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας και για τους επιστήμονες που πραγματοποιούν δραστηριότητες στο πεδίο (όπως βιολόγοι, γεωλόγοι, τοπογράφοι ή αρχαιολόγοι)·

11.  καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν μέτρα ατομικής προφύλαξης και να λάβουν μέτρα ελέγχου του πληθυσμού κροτώνων, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση του βακτηρίου Borrelia·

12.  ζητεί να εκπονηθούν τεκμηριωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την κλινική και εργαστηριακή διάγνωση της βορρελίωσης· ζητεί να καθιερωθούν χωριστοί κωδικοί ICD για το αρχικό και για το προχωρημένο στάδιο της νόσου του Lyme· ζητεί επίσης να καθιερωθούν επιμέρους κωδικοί ICD για τα διάφορα συμπτώματα του προχωρημένου σταδίου της νόσου του Lyme·

13.  καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει κατευθυντήριες γραμμές, με βάση τις βέλτιστες πρακτικές στην ΕΕ, για την κατάρτιση των γενικών ιατρών, ούτως ώστε να διευκολυνθούν ο προσυμπτωματικός έλεγχος και η διάγνωση της νόσου του Lyme·

14.  καλεί τα κράτη μέλη να διευρύνουν τη χρήση κλινικών εξετάσεων, για να μπορούν οι ιατροί να διαγιγνώσκουν τη νόσο του Lyme ακόμη και όταν τα αποτελέσματα των ορολογικών δοκιμασιών είναι αρνητικά, ούτως ώστε να ξεφεύγουν οι ασθενείς από το «θεραπευτικό αδιέξοδο»·

15.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τις διαστάσεις του φαινομένου του μεγάλου χρονικού διαστήματος που παρέρχεται μέχρι να διαγνωστούν καταλλήλως και να υποβληθούν σε θεραπευτική αγωγή ορισμένοι ασθενείς, και ιδιαίτερα να εκτιμήσει τις διασυνοριακές κινήσεις ασθενών που αναζητούν θεραπεία και τις οικονομικές τους επιπτώσεις·

16.  ζητεί να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν καινοτόμα έργα που μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της συλλογής δεδομένων και της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης·

17.  επικροτεί την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/945 της Επιτροπής της 22ας Ιουνίου 2018 σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους και συναφή ειδικά ζητήματα υγείας που πρέπει να καλύπτονται από επιδημιολογική επιτήρηση και τους σχετικούς ορισμούς κρουσμάτων(2), η οποία περιλαμβάνει η νευροβορρελίωση Lyme στον κατάλογο μεταδοτικών νόσων·

18.  τονίζει ότι η προσθήκη της νόσου του Lyme στο ευρωπαϊκό δίκτυο επιδημιολογικής παρακολούθησης δίνει στους ασθενείς τη δυνατότητα να απολαύουν των πλεονεκτημάτων ενός εύρωστου και δομημένου συστήματος υγείας, το οποίο καθιστά δυνατή τη μόνιμη επικοινωνία μεταξύ των αρμόδιων εθνικών αρχών, την ταχεία και αξιόπιστη ανίχνευση κρουσμάτων βορρελίωσης στην Ένωση, την αμοιβαία συνδρομή όσον αφορά την ανάλυση και την ερμηνεία των συλλεχθέντων δεδομένων παρακολούθησης, και την ανάπτυξη των συσκευών που απαιτούνται για να δοθεί τέλος στη μετάδοση της νόσου στον άνθρωπο·

19.  καλεί τα κράτη μέλη, τα οποία θα είναι σε θέση να λάβουν υλικοτεχνική στήριξη από την Επιτροπή, να δρομολογήσουν εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με τη βορρελίωση που θα στοχεύουν τον γενικό πληθυσμό και όλους τους ενδιαφερόμενους παράγοντες, κατά πρώτο και κύριο λόγο στις περιοχές που πλήττονται περισσότερο από την εξάπλωση της νόσου·

20.  καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση της νόσου του Lyme ανάλογο προς τη βαρύτητα της αθόρυβης αυτής επιδημίας· προτρέπει να συγκροτηθεί ευρωπαϊκό δίκτυο για την καταπολέμηση της νόσου του Lyme, όπου θα συμμετέχουν και οι σχετικοί συμφεροντούχοι·

21.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δημοσιεύσουν κοινές κατευθυντήριες γραμμές για την πρόληψη της νόσου του Lyme, οι οποίες θα απευθύνονται σε άτομα που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο μόλυνσης, όπως εργαζομένους στην ύπαιθρο, καθώς και κατευθυντήριες γραμμές για τυποποιημένες διαγνωστικές και θεραπευτικές μεθόδους·

22.  καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να θεσπίσει προληπτικές δοκιμές και μέθοδο για την ταχεία αντιμετώπιση και παρακολούθηση της εξέλιξης της βορρελίωσης που προσβάλλει επαγγελματίες στον τομέα της γεωργοδασοκομίας και επιστήμονες που συλλέγουν δεδομένα στο πεδίο·

23.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 268 της 3.10.1998, σ. 1.
(2) ΕΕ L 170 της 6.7.2018, σ. 1.

Τελευταία ενημέρωση: 6 Φεβρουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου