Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0065(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0346/2018

Внесени текстове :

A8-0346/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 29/11/2018 - 8.1

Приети текстове :

P8_TA(2018)0466

Приети текстове
PDF 698kWORD 66k
Четвъртък, 29 ноември 2018 г. - Брюксел Неокончателна версия
Прилагане на норма Евро 5 към одобряването на типа на дву-, три- и четириколесните превозни средства ***I
P8_TA-PROV(2018)0466A8-0346/2018
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 29 ноември 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 168/2013 по отношение на прилагането на норма Евро 5 към одобряването на типа на дву-, три- и четириколесните превозни средства (COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и Съвета (COM(2018)0137),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0120/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 11 юли 2018 г.(1),

—  като взе предвид поетия с писмо от 14 ноември 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0346/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 367, 10.10.2018 г., стр.32


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 29 ноември 2018 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 168/2013 по отношение на прилагането на норма Евро 5 към одобряването на типа на дву-, три- и четириколесните превозни средства
P8_TC1-COD(2018)0065

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(2),

като имат предвид, че:

(1)  Въз основа на доклада на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно задълбоченото проучване на въздействието на екологичната норма Евро 5 за превозните средства от категория L („проучването на въздействието“), извършено съгласно член 23, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета(3) и предвид проблемите, с които се сблъскват органите по одобряването и заинтересованите страни при прилагането на посочения регламент, в Регламент (ЕС) № 168/2013 следва да бъдат направени някои промени и пояснения с цел да се гарантира безпрепятственото му прилагане.

(2)  По отношение на изискването за монтиране на система за бордова диагностика от второ поколение, която гарантира мониторинга и предоставянето на информация относно неизправностите и влошаването на характеристиките на системата за контрол на емисиите, въз основа на проучването на въздействието Комисията стигна до заключението, че за някои превозни средства съществуват технически ограничения за следене на работата на катализатора, както и че има нужда от допълнителни разработки, за да се гарантира правилното муприлагане. Разработките във връзка със следенето на работата на катализатора вероятно няма да бъдат завършени за първия вариант на нормата Евро 5 за емисиите, но се очаква да са готови за 2025 г. В член 21 от Регламент (ЕС) № 168/2013 следователно следва да се предвиди интервал от време, необходим да се гарантира правилното прилагане на изискването за система за бордова диагностика от второ поколение.

(3)  Като се има предвид, че превозните средства от категории L1e и L2e са вече изключени от изискванието да бъдат оборудвани със система за бордова диагностика от първо поколение, превозните средства от категория L6e, които са проектирани и изработени съгласно спецификациите за мотопеди и са произведени в малки количества, също следва да бъдат освободени от посоченото изискване.

(4)  Необходимо е да бъде изяснено изключението за превозни средства от категории L1e и L2e от изискването да бъдат оборудвани със система за бордова диагностика от второ поколение и да се разшири обхватът на това изключение до леките четириколесни превозни средства (категория L6e) и за мотоциклети от подкатегории ендуро (L3e-AxE) и траял (L3e-AxT).

(5)  Мотоциклетите ендуро и траял имат много къс срок на експлоатация и по същество са много близки до тежките четириколесни превозни средства за всякакви терени (L7e-В), които са освободени от изискването да бъдат оборудвани със система за бордова диагностика от второ поколение. Поради това обхватът на посоченото изключение следва да се разшири по отношение на мотоциклетите ендуро и траял.

(6)  В проучването на въздействието Комисията стигна до заключението, че процедурата за математическо изпитване на дълготрайността, установена в член 23, параграф 3, буква в) от Регламент (ЕС) № 168/2013, по силата на което превозните средства се изпитват след 100 km употреба, не отразява действителното влошаване на характеристиките на системата за контрол на емисиите на превозните средства за целия им цикъл на експлоатация. Посоченият метод следва да не бъде използван повече и постепенно да бъде изваден от употреба до 2025 г., за да се даде време на заинтересованите страни да се приспособят. За периода до 2025 г. изискваното натрупано разстояние, изминато от превозното средство, преди то да бъде подложено на изпитване, следва да се увеличи, за да се гарантира, че резултатите от изпитването са надеждни.

(7)  Технологията, необходима за спазването на граничните стойности за нормата Евро 5, вече е налична. При все това в проучването на въздействието, Комисията заключи, че се налага датата на прилагане на граничните стойност на емисиите за някои превозни средства от категория (L6e-B, L2e-U, L3e-AxT и L3e-AxE) да бъде отложена от 2020 г. за 2024 г., за да се увеличи съотношението между разходи и ползи в сравнение с основния сценарий. Освен това, производителите на посочените превозни средства, които са главно малки и средни предприятия, отправят искане за по-дълъг период, който да даде възможност преходът към силово предаване с нулеви емисии, например чрез електрификация, да се осъществи по разходоефективен начин.

(8)  В член 30 от Регламент (ЕС) № 168/2013 се изисква сертификатът за ЕС одобряване на типа да съдържа като приложение резултатите от изпитването. С оглед постигане на яснота посочената разпоредба следва да се измени, за да се уточни, че става въпрос за протокола за резултатите от изпитванията.

(9)  Някои несъответствия по отношение на датата на прилагане на пределните стойности за нивото на шума на нормата Евро 5 в приложение IV към Регламент (ЕС) № 168/2013 следва да бъдат отстранени, за да се гарантира, че съществуващите пределни стойности (Евро 4) остават приложими, докато бъдат установени новите пределни стойности за Евро 5.

(10)  С Регламент (ЕС) № 168/2013 Комисията беше оправомощена да приема делегирани актове за срок от пет години, който изтече на 21 март 2018 г. Тъй като непрекъснато е налице необходимост елементи от законодателството за одобряване на типа да се привеждат в съответствие с техническия напредък или да се въвеждат други изменения във връзка с оправомощаването, посоченият регламент следва да се измени, за да се гарантира удължаване на срока на делегирането за срок от още пет години с възможност за мълчаливо продължаване.

(11)  В интерес на правната сигурност разпоредбите в Регламент (ЕС) № 168/2013 за оправомощаването на Комисията да приема делегирани актове във връзка с техническите изисквания, засягащи бордовата диагностика, следва да бъдат направени по-ясни и точни.

(12)  Тъй като с настоящия регламент се изменя Регламент (ЕС) 168/2013, без да се разширява неговото регулаторно съдържание, и доколкто целите на настоящия регламент не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради обхвата и последиците му могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(13)  Поради това Регламент (ЕС) № 168/2013 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 168/2013 се изменя, както следва:

1)  Член 21 се заменя със следното:"

„Член 21

Общи изисквания за системите за бордова диагностика

1.  Превозните средства от категория L, с изключение на превозните средства от подкатегории L1e, L2e и L6e, се оборудват със система за бордова диагностика, която съответства на функционалните изисквания и процедури на изпитване, установени в делегираните актове, посочени в параграф 8, и считано от датите за прилагане, установени в приложение IV.

2.  От датите, посочени в точка 1.8.1 от приложение IV, категориите и подкатегориите превозни средства L3e, L4e, L5e-A, и L7e-A се оборудват със система за бордова диагностика от първо поколение, която следи за всякаква повреда в електрическите вериги и електрониката на системата за контрол на емисиите и предоставя информация за тези повреди, които водят до надвишаване на праговете на емисиите, установени в част Б1 от приложение VI.

3.  От датите, посочени в точка 1.8.2 от приложение IV, категориите и подкатегориите превозни средства L3e, L4e, L5e и L7e се оборудват със система за бордова диагностика от първо поколение, която следи за всякаква повреда в електрическите вериги и електрониката на системата за контрол на емисии и която съобщава за надвишаване на праговете на емисиите, установени в част Б1 от приложение VI. Системите за бордова диагностика от първо поколение за тези категории и подкатегории превозни средства също така съобщават за задействането на всякакъв работен режим, който съществено намалява въртящия момент на двигателя.

4.  От датите, посочени в точка 1.8.3 от приложение IV, категориите превозни средства L3e, L4e, L5e и L7e се оборудват със система за бордова диагностика от първо поколение, която следи за всякаква повреда в електрическите вериги и електрониката на системата за контрол на емисии и която съобщава за надвишаване на праговете на емисиите, установени в част Б2 от приложение VI. Системите за бордова диагностика от първо поколение за тези категории превозни средства също така съобщават за задействането на всякакъв работен режим, който съществено намалява въртящия момент на двигателя.

5.  От датите, определени в точка 1.8.4 от приложение IV категориите и подкатегориите превозни средства L3e, L4e, L5e-A и L7e-A наред с това се оборудват със система за бордова диагностика от второ поколение, която следи и съобщава за повреди и влошаване на качеството на системата за контрол на емисиите, с изключение на следенето на работата на катализатора, които водят до надвишаване на праговете на емисии в бордовата диагностика, установенив част Б1 от приложение VI.

6.  От датите, определени в точка 1.8.5 от приложение IV, категориите и подкатегориите превозни средства L3e, L4e, L5e-A и L7e-A се оборудват със система за бордова диагностика от второ поколение, която следи и съобщава за повреди и влошаване на качеството на системата за контрол на емисиите, които водят до надвишаване на праговете на емисии в бордовата диагностика, установени в част Б2 от приложение VI.

7.  Параграфи 5 и 6 не се прилагат по отношение на мотоциклети ендуро от подкатегория L3e-AxE и мотоциклети траял от подкатегория L3e-AxT.

8.  С цел хармонизиране на предоставянето на информация от системата за бордова диагностика за проблемите с безопасността при експлоатация или със системата за контрол на емисии, както и улесняване на ефективното и ефикасно поправяне на превозното средство, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 75, за допълване на настоящия регламент чрез установяване на подробни технически изисквания за бордовата диагностика по отношение на категориите и подкатегориите превозни средства, посочени в част В1 от приложение II— Конструктивни изисквания и общи изисквания за одобряване на типа, ред № 11, включително за функционалните изисквания за бордовата диагностика и за процедурите за изпитване по отношениена елементите, изброени в параграфи 1—7 от настоящия член, и подробните технически изисквания, свързани с изпитване от тип VIII, посочено в приложение V.“

"

2)  В член 23, параграф 3 буква в) се заменя със следното:"

„в) процедура за математическо изпитване на дълготрайността:

До 31 декември 2024 г., за всеки компонент на емисиите резултатът от умножаването на коефициента на влошаване, посочен в част Б от приложение VII, и резултатът от изпитването относно екологичните характеристики за опазването на околната среда на превозно средство, изминало над 100 km, считано от първото пускане на двигателя му след излизането му от производствената линия, трябва да са по-ниски от граничната стойност, определена за изпитването по отношение на екологичните характеристики, посочена в част А от приложение VI.

Независимо от първа алинея, за новите типове превозни средства — от 1 януари 2020 г., а за съществуващите типове превозни средства — от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2024 г., за всеки компонент на емисиите резултатът от умножаването на коефициента на влошаване, определен в част Б от приложение VII, и резултатът от изпитването относно екологичните характеристики на превозно средство, което е натрупало повече от 2500 km за превозно средство с максимална конструктивна скорост < 130 km/h и 3 500 km за превозно средство с максимална конструктивна скорост ≥ 130 km/h, след първото пускане на двигателя му след излизането му от производствената линия, трябва да са по-ниски от пределната стойност за емисиите от ауспуха , определена в приложение част А от приложение VI.“

"

3)   В член 30, параграф 1 буква б) се заменя със следното:"

„б) протокол за резултатите от изпитванията,“

"

4)  Член 44, параграф 1 втора алинея се заменя със следното:"

„Първа алинея се прилага само по отношение на превозни средства на територията на Съюза, които са имали валидно ЕС одобряване на типа по времето на производството си, но които не са били нито регистрирани, нито пуснати в употреба, преди това ЕС одобряване на типа да загуби валидността си.“

"

5)  Член 75, параграф 2 се заменя със следното:"

„2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 18, параграф 3, член 20, параграф 2, член 21, параграф 8, член 22, параграфи 5 и 6, член 23, параграфи 6 и 12, член 24, параграф 3, член 25, параграф 8, член 32, параграф 6, член 33, параграф 6, член 50, параграф 4, член 54, параграф 3, член 57, параграф 12, член 65 и член 74, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 22 март 2013 г. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове от пет години, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от 22 юни 2022 г. и девет месеца преди края на всеки следващ петгодишен период.“

"

6)  Приложения II, IV, V и VI се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в ... на …

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения II, IV, V и VI се изменят, както следва:

1)  В приложение II, раздел В1, ред № 11, знакът „Х“ се заличава за подкатегориите L6e-A и L6e-B

2)   В приложение IV таблицата се изменя, както следва:

а)  точки 1.1.2.1, 1.1.2.2 и 1.1.2.3 се заменят със следното:

„1.1.2.1

Евро 4: Приложение VI А1

L1e, L2e, L6e

1.1.2017 г.

1.1.2018 г.

31.12.2020 г.; за L2e-U и L6e-B: 31.12.2024 г.;

1.1.2.2

Евро 4: Приложение VI А1

L3e, L4e, L5e,

L7e

1.1.2016 г.

1.1.2017 г.

31.12.2020 г.; за L3e-AxE и L3e-AxT — 31.12.2024 г.

1.1.2.3

Евро 5: Приложение VI A2

L1e-L7e

1.1.2020 г.;

за L2e-U, L3e-AxE, L3e-AxT и L6e-B: 1.1.2024 г.

1.1.2021 г.;

за L2e-U, L3e-AxE, L3e-AxT и L6e-B: 1.1.2025 г.

“;

б)  точки 1.8.1, 1.8.2 и 1.8.3 се заменят със следното:

„1.8.1.

функционални изисквания за бордовата диагностика от първо поколение

L3e, L4e,

L5e-A, L7e-A

1.1.2016 г.

1.1.2017 г.

31.12.2020 г.

процедура за изпитване на екологичните характеристики на бордовата диагностика от първо поколение (изпитване от тип VIII)

прагове за изпитване на екологичните характеристики на бордовата диагностика от първо поколение, приложение VI (Б1)

1.8.2.

функционални изисквания за бордовата диагностика от първо поколение, включително работен режим, който значително намалява въртящия момент на двигателя

L3e, L4e, L5e, L7e

1.1.2020 г.

1.1.2021 г.

31.12.2024 г.

процедура за изпитване на екологичните характеристики на бордовата диагностика от първо поколение (изпитване от тип VIII)

прагове за изпитване на екологичните характеристики на бордовата диагностика от първо поколение, приложение VI (Б1)

1.8.3.

функционални изисквания за бордовата диагностика от първо поколение, включително работен режим, който значително намалява въртящия момент на двигателя

L3e, L4e, L5e, L7e

31.12.2024 г.

1.1.2025 г.

“;

процедура за изпитване на екологичните характеристики на бордовата диагностика от първо поколение (изпитване от тип VIII)

прагове за изпитване на екологичните характеристики на бордовата диагностика от първо поколение, приложение VI (Б2)

в)  вмъкват се следните точки:

„1.8.4

функционални изисквания за бордовата диагностика от второ поколение

с изключение на следене на работата на катализатора

L3e (освен L3e-AxE и L3e-AxT), L4e,

L5e-A, L7e-A

1.1.2020 г.

1.1.2021 г.

31.12.2024 г.

процедура за изпитване на екологичните характеристики на бордовата диагностика от второ поколение (изпитване от тип VIII)

прагове за изпитване на екологичните характеристики на бордовата диагностика от първо поколение, приложение VI (Б1)

1.8.5.

функционални изисквания за бордовата диагностика от второ поколение

L3e (освен L3e-AxE и L3e-AxT), L4e, L5e-A, L7e-A

31.12.2024 г.

1.1.2025 г.

“;

процедура за изпитване на екологичните характеристики на бордовата диагностика от второ поколение (изпитване от тип VIII)

прагове за изпитване на екологичните характеристики на бордовата диагностика от второ поколение, приложение VI (Б2)

г)  точки 1.9.1 и 1.9.2 се заменят със следното:

„1.9.1

процедура за изпитване на нивото на шума и пределните стойности на нивото на шума, приложение VI (Г)

L1e, L2e, L6e

1.1.2017 г.

1.1.2018 г.

 

1.9.2

процедура за изпитване на нивото на шума и пределните стойности на нивото на шума (3), приложение VI (Г)

L3e, L4e, L5e, L7e

1.1.2016 г.

1.1.2017 г.

“;

д)  точка 1.9.4 се заменя със следното:

„1.9.4

Правила на ИКЕ на ООН № 9, 41, 63, 92 и свързаните с тях нови пределни стойности, предложени от Комисията

L1e-L7e

 

 

“.

(3)  В приложение V, раздел Б съдържанието на клетката в първата колона от втория ред се заменя със следното:

„Изпитване от тип I (19) Маса на праховите частици (само Евро 5)“;

(4)  Приложение VI се изменя, както следва:

"(а) в раздел Б1 първият ред, отнасящ се до категория превозни средства „L6e-A“, се заличава;

(б)  в раздел Б2, първи ред:

(i)  думите „L3e-L7e (6)“ се заменя със следното:

„L3e, L4e, L5e, L7e“

(ii)  думите „Всички превозни средства от категория L с изключение на категории L1e и L2e“ се заменят със следното:

„Всички превозни средства от категория L с изключение на категории L1e, L2e и L6e“.

(1) ОВ C 367, 10.10.2018 г., стр. 32.
(2) Позиция на Европейския парламент от 29 ноември 2018 г.
(3)Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства (ОВ L 60, 2.3.2013 г., стр. 52).

Последно осъвременяване: 30 ноември 2018 г.Правна информация