Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0065(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0346/2018

Pateikti tekstai :

A8-0346/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 29/11/2018 - 8.1

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0466

Priimti tekstai
PDF 534kWORD 50k
Ketvirtadienis, 2018 m. lapkričio 29 d. - Briuselis Negalutinė teksto versija
Euro 5 etapo taikymas dviračių bei triračių transporto priemonių ir keturračių tipo patvirtinimui ***I
P8_TA-PROV(2018)0466A8-0346/2018
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas

2018 m. lapkričio 29 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl „Euro 5“ etapo taikymo dviračių bei triračių transporto priemonių ir keturračių tipo patvirtinimui iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 168/2013 (COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0137),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0120/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 11 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. lapkričio 14 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Europos Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8-0346/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1)OL C 367, 2018 10 10, p. 32.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2018 m. lapkričio 29 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/..., kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 168/2013, kiek tai susiję su Euro 5 etapo taikymu dviračių ir triračių transporto priemonių bei keturračių tipo patvirtinimui
P8_TC1-COD(2018)0065

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros(2),

kadangi:

(1)  remiantis Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl išsamaus L kategorijos transporto priemonėms taikomo Euro 5 aplinkosauginio etapo poveikio tyrimo (toliau – poveikio tyrimas), atlikto pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 168/2013(3) 23 straipsnio 4 dalį, ir atsižvelgiant į problemas, su kuriomis susidūrė tą reglamentą taikančios patvirtinimo institucijos ir suinteresuotieji subjektai, Reglamente (ES) Nr. 168/2013 turėtų būti atlikti tam tikri pakeitimai ir pateikti paaiškinimai, siekiant užtikrinti jo sklandų taikymą;

(2)  dėl reikalavimo įmontuoti borto diagnostikos (OBD) II etapo sistemą, kuria užtikrinami išmetamųjų teršalų kontrolės sistemos gedimų ir dėvėjimosi nustatymas bei pranešimai, Komisija, remdamasi poveikio tyrimu, padarė išvadą, kad tam tikrų transporto priemonių katalizatoriaus stebėsena techniniu požiūriu yra ribota ir kad ją reikia toliau plėtoti siekiant užtikrinti jos tinkamą įgyvendinimą. Manoma, kad katalizatoriaus stebėsenai nebus pasiruošta iki išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo etapo Euro 5 pirmos pakopos, bet tai numatyta padaryti 2025 m. Todėl Reglamento (ES) Nr. 168/2013 21 straipsniu turėtų būti numatyta suteikti pakankamai laiko užtikrinti teisingą reikalavimo dėl OBD II etapo sistemos įgyvendinimą;

(3)  kadangi L1e ir L2e kategorijų transporto priemonėms išimties tvarka nebetaikomas reikalavimas įmontuoti OBD I etapo sistemos, L6e kategorijos transporto priemonėms, kurios yra suprojektuotos ir sukonstruotos pagal mopedų specifikacijas ir gaminamoms palyginti mažais kiekiais, tas reikalavimas taip pat neturėtų būti taikomas;

(4)  būtina paaiškinti, kodėl L1e ir L2e kategorijų transporto priemonėms netaikomas reikalavimas įmontuoti OBD II etapo sistemą, ir išplėsti tą išimtį, kad ji būtų taikoma lengviesiems keturračiams (L6e kategorija) ir enduro (L3e-AxE) bei trialo (L3e-AxT) motociklų pakategorėms;

(5)  enduro ir trialo motociklų naudojimo trukmė yra trumpa, o pagal savo pobūdį ir naudojimą jie yra labai panašūs į sunkiuosius visureigius kvadraciklus (L7e-B), kuriems netaikomas reikalavimas įmontuoti OBD II etapo sistemą. Todėl ta išimtis turėtų būti išplėsta, kad būtų taikoma enduro ir trialo motociklams;

(6)  Komisija poveikio tyrime padarė išvadą, kad Reglamento (ES) Nr. 168/2013 23 straipsnio 3 dalies c punkte nustatyta matematinė patvarumo procedūra, kurią taikant transporto priemonių bandymai atliekami joms nuvažiavus 100 km, neatspindi transporto priemonės išmetamųjų teršalų kontrolės sistemos faktinio dėvėjimosi jos naudojimo laikotarpiu. To metodo nebereikėtų taikyti ir jo reikėtų palaipsniui atsisakyti ne vėliau kaip 2025 m., kad suinteresuotiesiems subjektams būtų suteikta pakankamai laiko prisitaikyti. Laikotarpiu iki 2025 m. reikėtų padidinti reikalaujamą visą transporto priemonės iki jos bandymų nuvažiuotą atstumą siekiant užtikrinti, kad bandymų rezultatai būtų patikimi;

(7)  jau sukurta technologija, leidžianti laikytis Euro 5 ribinių verčių. Tačiau Komisija poveikio tyrime padarė išvadą, kad tam tikroms L kategorijos (L6e-B, L2e-U, L3e-AxT ir L3e-AxE) transporto priemonėms nustatytą Euro 5 išmetamųjų teršalų ribinių verčių taikymo datą reikės perkelti iš 2020 m. į 2024 m., siekiant padidinti sąnaudų ir naudos santykį, palyginti su baziniu scenarijumi. Be to, tų transporto priemonių gamintojams, kurie daugiausia yra MVĮ, reikia daugiau laiko pasiruošti ir užtikrinti, kad perėjimas prie teršalų neišmetančios galios pavaros, pavyzdžiui, elektrifikavimo būdu, galėtų būti ekonomiškai efektyvus;

(8)  Reglamento (ES) Nr. 168/2013 30 straipsniu reikalaujama, kad ES tipo patvirtinimo liudijimo priede būtų pateikti bandymų rezultatai. Siekiant aiškumo ta nuostata turėtų būti iš dalies pakeista, kad būtų aišku, jog joje kalbama apie bandymų rezultatų lapą;

(9)  turėtų būti paaiškintas tam tikras Euro 5 garso lygio ribinių verčių taikymo datos nenuoseklumas Reglamento (ES) Nr. 168/2013 IV priede siekiant užtikrinti, kad galiojančios ribinės vertės (Euro 4) išliktų taikomos tol, kol bus galima nustatyti naujas Euro 5 ribines vertes;

(10)  Reglamentu (ES) Nr. 168/2013 Komisijai penkerių metų laikotarpiui buvo suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, ir šis laikotarpis baigėsi 2018 m. kovo 21 d. Kadangi tipo patvirtinimą reglamentuojančių teisės aktų elementus reikia nuolat atnaujinti atsižvelgiant į technikos pažangą, arba reikia padaryti kitus pakeitimus vadovaujantis įgaliojimais, tas reglamentas turėtų būti iš dalies pakeistas, siekiant pratęsti įgaliojimus dar penkeriems metams su jų savaiminio pratęsimo galimybe;

(11)  siekiant teisinio tikrumo turėtų būti paaiškinti ir patikslinti Reglamentu (ES) Nr. 168/2013 Komisijai suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl techninių reikalavimų, susijusių su borto diagnostika;

(12)  kadangi šiuo reglamentu iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 168/2013 neišplečiant jo reglamentavimo turinio ir kadangi šio reglamento tikslų valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl jo masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, Sąjunga gali patvirtinti priemones laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(13)  todėl Reglamentas (ES) Nr. 168/2013 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 168/2013 iš dalies keičiamas taip:

1)  21 straipsnis pakeičiamas taip:"

„21 straipsnis

Bendrieji borto diagnostikos sistemos reikalavimai

1.  Nuo IV priede nustatytų taikymo datų L kategorijos transporto priemonėse, išskyrus L1e, L2e ir L6e kategorijų transporto priemones, turi būti įmontuota OBD sistema, kuri atitinka funkcinius reikalavimus ir bandymų procedūras, nustatytus deleguotuosiuose aktuose, nurodytuose 8 dalyje.

2.  Nuo IV priedo 1.8.1 punkte nustatytų datų L3e, L4e, L5e-A bei L7e-A kategorijų ir pakategorių transporto priemonėse turi būti įmontuota OBD I etapo sistema, kuri nustato visus išmetamųjų teršalų kontrolės sistemos elektros grandinės ir elektronikos gedimus bei praneša apie tuos gedimus, kuriems įvykus viršijamos išmetamųjų teršalų kiekio ribinės vertės, nustatytos VI priedo B1 dalyje.

3.  Nuo IV priedo 1.8.2 punkte nustatytų datų L3e, L4e, L5e bei L7e kategorijų ir pakategorių transporto priemonėse turi būti įmontuota OBD I etapo sistema, kuri nustato visus išmetamųjų teršalų kontrolės sistemos elektros grandinės ir elektronikos gedimus ir kuria siunčiami pranešimai, kai viršijamos išmetamųjų teršalų kiekio ribinės vertės, nustatytos VI priedo B1 dalyje. Tų kategorijų ir pakategorių transporto priemonių OBD I etapo sistemos taip pat turi pranešti apie tai, kad įsijungė veikimo režimas, kuris žymiai sumažina variklio apsukas.

4.  Nuo IV priedo 1.8.3 punkte nustatytų datų L3e, L4e, L5e bei L7e kategorijų ir pakategorių transporto priemonėse turi būti įmontuota OBD I etapo sistema, kuri nustato visus išmetamųjų teršalų kontrolės sistemos elektros grandinės ir elektronikos gedimus ir kuria siunčiami pranešimai, kai viršijamos išmetamųjų teršalų kiekio ribinės vertės, nustatytos VI priedo B2 dalyje. Tų kategorijų ir pakategorių transporto priemonių OBD I etapo sistemos taip pat turi pranešti apie tai, kad įsijungė veikimo režimas, kuris žymiai sumažina variklio apsukas.

5.  Nuo IV priedo 1.8.4 punkte nustatytų datų L3e, L4e, L5e-A bei L7e-A kategorijų ir pakategorių transporto priemonėse papildomai turi būti įmontuota OBD II etapo sistema, kuri nustato išmetamųjų teršalų kontrolės sistemos gedimus ir dėvėjimąsi, išskyrus katalizatoriaus stebėseną, dėl kurių viršijamos OBD išmetamųjų teršalų kiekio ribinės vertės, nustatytos VI priedo B1 dalyje, ir apie tai praneša.

6.  Nuo IV priedo 1.8.5 punkte nustatytų datų L3e, L4e, L5e-A bei L7e-A kategorijų ir pakategorių transporto priemonėse papildomai turi būti įmontuota OBD II etapo sistema, kuri nustato išmetamųjų teršalų kontrolės sistemos gedimus ir dėvėjimąsi, dėl kurių viršijamos OBD išmetamųjų teršalų kiekio ribinės vertės, nustatytos VI priedo B2 dalyje, ir apie tai praneša.

7.  5 ir 6 dalys netaikomos L3e-AxE pakategorės enduro motociklams ir L3e-AxT pakategorės trialo motociklams.

8.  Siekiant suderinti OBD sistemų pranešimus apie funkcinę saugą ar išmetamųjų teršalų kontrolės sistemos gedimus ir sudaryti palankesnes sąlygas veiksmingam ir našiam transporto priemonės remontui, Komisijai pagal 75 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, papildančius šį reglamentą nustatant išsamius techninius borto diagnostikos reikalavimus, susijusius su II priedo C1 dalies „Transporto priemonių konstrukcijos ir bendrieji tipo patvirtinimo reikalavimai“ su Nr. 11 susijusia eilute nustatytomis transporto priemonių kategorijomis ir pakategorėmis, įskaitant funkcinius OBD reikalavimus ir bandymų procedūras, taikomus šio straipsnio 1–7 dalyse išvardytiems dalykams, ir išsamius techninius reikalavimus, susijusius su V priede nurodytu VIII bandymo tipu.“;

"

2)  23 straipsnio 3 dalies c punktas pakeičiamas taip:"

„c) matematinę patvarumo procedūrą:

iki 2024 m. gruodžio 31 d. kiekvienos teršalų sudedamosios dalies atveju reikšmė, gauta sudauginus VII priedo B dalyje nustatytą dėvėjimosi koeficientą ir transporto priemonės, po pirmo pajudėjimo nuo gamybos linijos nuvažiavusios daugiau kaip 100 km, aplinkosauginio veiksmingumo bandymo rezultatą, turi neviršyti VI priedo A dalyje nustatytos aplinkosauginio veiksmingumo bandymo ribinės vertės.

Nepaisant pirmos pastraipos, nuo 2020 m. sausio 1 d. naujų tipų transporto priemonių atveju ir nuo 2021 m. sausio 1 d. esamų tipų transporto priemonių atveju iki 2024 m. gruodžio 31 d. kiekvienos teršalų sudedamosios dalies atžvilgiu reikšmė, gauta sudauginus VII priedo B dalyje nustatytą dėvėjimosi koeficientą ir transporto priemonės, po pirmo pajudėjimo nuo gamybos linijos nuvažiavusios daugiau kaip 2 500 km, jeigu didžiausias projektinis transporto priemonės greitis yra mažesnis kaip 130 km/h, ir daugiau kaip 3 500 km, jeigu didžiausias projektinis transporto priemonės greitis yra ne mažesnis kaip 130 km/h, aplinkosauginio bandymo rezultatą, turi neviršyti išmetimo vamzdžiu išmetamų teršalų kiekio, nustatyto VI priedo A dalyje.“;

"

3)  30 straipsnio 1 dalies b punktas pakeičiamas taip:"

„b) bandymų rezultatų lapas;“;

"

4)  44 straipsnio 1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:"

„Pirma pastraipa taikoma tik Sąjungos teritorijoje esančioms transporto priemonėms, kurioms jų gamybos metu galiojo ES tipo patvirtinimas, bet kurios nebuvo įregistruotos ar pradėtos eksploatuoti prieš nustojant galioti tam ES tipo patvirtinimui.“;

"

5)  75 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:"

„2. 18 straipsnio 3 dalyje, 20 straipsnio 2 dalyje, 21 straipsnio 8 dalyje, 22 straipsnio 5 ir 6 dalyse, 23 straipsnio 6 ir 12 dalyse, 24 straipsnio 3 dalyje, 25 straipsnio 8 dalyje, 32 straipsnio 6 dalyje, 33 straipsnio 6 dalyje, 50 straipsnio 4 dalyje, 54 straipsnio 3 dalyje, 57 straipsnio 12 dalyje, 65 straipsnyje ir 74 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 2013 m. kovo 22 d. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami penkerių metų laikotarpiams išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas ar Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. Ne vėliau kaip 2022 m. birželio 22 d., likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki kiekvieno penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą.“;

"

6)  II, IV, V ir VI priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta ...

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

PRIEDAS

II, IV, V ir VI priedai iš dalies keičiami taip:

1)  II priedo C1 dalies su Nr. 11 susijusioje eilutėje ženklas „X“ išbraukiamas L6e-A ir L6e-B pakategorių atžvilgiu;

2)  IV priedo lentelė iš dalies keičiama taip:

a)  1.1.2.1, 1.1.2.2 ir 1.1.2.3 punktai pakeičiami taip:

„1.1.2.1.

Euro 4: VI priedo A1 dalis

L1e, L2e, L6e

2017 1 1

2018 1 1

2020 12 31;

jei tai L2e-U ir L6e-B:

2024 12 31

1.1.2.2.

Euro 4: VI priedo A1 dalis

L3e, L4e, L5e,

L7e

2016 1 1

2017 1 1

2020 12 31;

jei tai L3e-AxE ir L3e-AxT:

2024 12 31

1.1.2.3.

Euro 5: VI priedo A2 dalis

L1e-L7e

2020 1 1;

jei tai L2e-U, L3e-AxE, L3e-AxT ir L6e-B:

2024 1 1

2021 1 1;

jei tai L2e-U, L3e-AxE, L3e-AxT ir L6e-B:

2025 1 1

“;

b)  1.8.1, 1.8.2 ir 1.8.3 punktai pakeičiami taip:

„1.8.1.

OBD I etapo funkciniai reikalavimai

L3e, L4e,

L5e-A, L7e-A

2016 1 1

2017 1 1

2020 12 31

OBD I etapo aplinkosaugos bandymo procedūra (VIII tipo bandymas)

OBD I etapo aplinkosaugos bandymo ribinės vertės, VI priedo B1 dalis

1.8.2.

OBD I etapo funkciniai reikalavimai, įskaitant bet kokį veikimo režimą, kuris žymiai sumažina variklio apsukas

L3e, L4e, L5e, L7e

2020 1 1

2021 1 1

2024 12 31

OBD I etapo aplinkosaugos bandymo procedūra (VIII tipo bandymas)

OBD I etapo aplinkosaugos bandymo ribinės vertės, VI priedo B1 dalis

1.8.3.

OBD I etapo funkciniai reikalavimai, įskaitant bet kokį veikimo režimą, kuris žymiai sumažina variklio apsukas

L3e, L4e, L5e, L7e

2024 1 1

2025 1 1

“;

OBD I etapo aplinkosaugos bandymo procedūra (VIII tipo bandymas)

OBD I etapo aplinkosaugos bandymo ribinės vertės, VI priedo B2 dalis

c)  įterpiami šie punktai:

„1.8.4.

OBD II etapo funkciniai reikalavimai,

išskyrus katalizatoriaus stebėseną

L3e (išskyrus L3e-AxE ir L3e-AxT), L4e,

L5e-A, L7e-A

2020 1 1

2021 1 1

2024 12 31

OBD II etapo aplinkosaugos bandymo procedūros (VIII tipo bandymas)

OBD II etapo aplinkosaugos bandymo ribinės vertės, VI priedo B1 dalis

1.8.5.

OBD II etapo funkciniai reikalavimai

L3e (išskyrus L3e-AxE ir L3e-AxT), L4e, L5e-A, L7e-A

2024 1 1

2025 1 1

“;

OBD II etapo aplinkosaugos bandymo procedūros (VIII tipo bandymas)

OBD II etapo aplinkosaugos bandymo ribinės vertės, VI priedo B2 dalis

d)  1.9.1 ir 1.9.2 punktai pakeičiami taip:

„1.9.1.

Garso lygio bandymo procedūra ir ribinės vertės, VI priedo D dalis

L1e, L2e, L6e

2017 1 1

2018 1 1

 

1.9.2.

Garso lygio bandymo procedūra ir ribinės vertės (3), VI priedo D dalis

L3e, L4e, L5e, L7e

2016 1 1

2017 1 1

“;

e)  1.9.4 punktas pakeičiamas taip:

„1.9.4.

JT EEK taisyklės Nr. 9, 41, 63 bei 92 ir su jomis susijusios Komisijos siūlomos naujos ribinės vertės

L1e-L7e

 

 

“.

3)  V priedo B skirsnyje pirmos skilties antrosios eilutės langelio turinys pakeičiamas taip:

„I tipo bandymas (19) Kietųjų dalelių masė (tik Euro 5)“;

4)  VI priedas iš dalies keičiamas taip:

„a) B1 dalies pirmoji eilutė, nurodanti transporto priemonių kategoriją „L6e-A“, išbraukiama;

b)  B2 dalies pirmoje eilutėje:

i)  žodžiai „L3e-L7e (6)“ pakeičiami taip:

„L3e, L4e, L5e, L7e“;

ii)  žodžiai „Visos L kategorijos transporto priemonės, išskyrus L1e ir L2e“ pakeičiami taip:

„Visos L kategorijos transporto priemonės, išskyrus L1e, L2e ir L6e“.

(1) OL C 367, 2018 10 10, p. 32.
(2) 2018 m. lapkričio 29 d. Europos Parlamento pozicija.
(3) 2013 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 168/2013 dėl dviračių ir triračių transporto priemonių bei keturračių patvirtinimo ir rinkos priežiūros (OL L 60, 2013 3 2, p. 52).

Atnaujinta: 2018 m. lapkričio 30 d.Teisinis pranešimas