Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0160(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0387/2018

Indgivne tekster :

A8-0387/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 29/11/2018 - 8.2

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0467

Vedtagne tekster
PDF 1172kWORD 848k
Torsdag den 29. november 2018 - Bruxelles Foreløbig udgave
Handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf ***I
P8_TA-PROV(2018)0467A8-0387/2018
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 29. november 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (kodifikation) (COM(2018)0316 – C8-0210/2018 – 2018/0160(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure – kodifikation)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0316),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 207, stk. 2 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0210/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 103 og 59,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0387/2018),

A.  der henviser til, at forslaget ifølge udtalelsen fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende tekster uden indholdsmæssige ændringer,

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 29. november 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/… om handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (kodifikation)
P8_TC1-COD(2018)0160

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure(1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Rådets forordning (EF) nr. 1236/2005(2) er blevet ændret væsentligt flere gange(3). Forordningen bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.

(2)  I henhold til artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union er respekt for menneskerettighederne en af de værdier, som medlemsstaterne har til fælles. Det Europæiske Fællesskab besluttede i 1995 at gøre respekten for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder til et væsentligt element i sine forbindelser med tredjelande. Det blev besluttet at indsætte en bestemmelse med sigte herpå i alle nye handels-, samarbejds- og associeringsaftaler af generel karakter, som indgås med tredjelande.

(3)  Artikel 5 i verdenserklæringen om menneskerettighederne, artikel 7 i den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og artikel 3 i den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder indeholder alle et ubetinget, altomfattende forbud mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. Andre bestemmelser, især De Forenede Nationers erklæring til beskyttelse af alle mennesker mod tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (4) og De Forenede Nationers konvention fra 1984 mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, pålægger landene en pligt til at forhindre tortur.

(4)  Ifølge artikel 2, stk. 2, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder må ingen idømmes dødsstraf eller henrettes. Den 22. april 2013 vedtog Rådet » EU’s retningslinjer med hensyn til dødsstraf« og besluttede, at Unionen ville arbejde hen imod universel afskaffelse af dødsstraf.

(5)  Ifølge artikel 4 i chartret må ingen underkastes tortur og ej heller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. Den 20. marts 2012 vedtog Rådet »Retningslinjer for en EU-politik over for tredjelande med hensyn til tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (Ajourføring af retningslinjerne) «. I overensstemmelse med disse retningslinjer bør det også indtrængende henstilles til tredjelandene at forebygge brug og produktion af samt handel med udstyr, der er konstrueret for at blive anvendt til tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, og forebygge misbrug af andet udstyr til dette formål. Endvidere bør forbud mod grusom, umenneskelig eller nedværdigende straf sætte klare grænser for anvendelsen af dødsstraf. Derfor betragtes henrettelse ikke under nogen omstændigheder som en lovlig straf.

(6)  Der bør derfor fastsættes EU-regler for handel med tredjelande med varer, der kan anvendes til henrettelse, og varer, der kan anvendes til tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. Disse regler er et middel til at øge respekten for menneskeliv og forbedre respekten for de grundlæggende menneskerettigheder og dermed til at tjene formålet om at beskytte den offentlige moral. Disse regler bør sikre, at erhvervsdrivende i Unionen ikke drager fordele af handel, der fremmer eller på anden vis befordrer gennemførelsen af en politik for dødsstraf eller tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, der ikke er forenelig med relevante EU‑retningslinjer, chartret og internationale konventioner og traktater.

(7)  I denne forordning anses det for hensigtsmæssigt at anvende den definition af tortur, der blev fastlagt i De Forenede Nationers konvention fra 1984 mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf og i De Forenede Nationers generalforsamlings resolution 3452 (XXX). Denne definition bør fortolkes under hensyntagen til retspraksis for fortolkningen af de tilsvarende udtryk i den europæiske menneskerettighedskonvention og i relevante tekster vedtaget af Unionen eller dets medlemsstater. Definitionen af »anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf«, som ikke findes i konventionen, bør være på linje med Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis. Betydningen af termen »lovlige straffe« i definitionerne af »tortur« og »anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf« bør tage hensyn til Unionens politik for henrettelse.

(8)  Det anses for nødvendigt at forbyde eksport og import af varer, der ikke har noget andet konkret anvendelsesformål end henrettelse eller tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, og at forbyde levering af teknisk bistand med hensyn til sådanne varer.

(9)  Hvis disse varer befinder sig i tredjelande, er det nødvendigt at forbyde mæglere i Unionen at levere mæglervirksomhed i forbindelse med sådanne varer.

(10)  For at bidrage til at afskaffe dødsstraffen i tredjelande og til at forhindre tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf anses det for nødvendigt at forbyde levering til tredjelande af teknisk bistand forbundet med varer, der ikke har noget andet konkret anvendelsesformål end henrettelse eller tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.

(11)  Det er også hensigtsmæssigt at forbyde mæglere og leverandører af teknisk bistand at tilbyde oplæring i brugen af sådanne varer til tredjelande samt at forbyde både fremme af sådanne varer på handelsmesser og udstillinger i Unionen og salg eller køb af reklameplads i trykte medier eller på internettet og af reklametid på TV eller i radioen for sådanne varer.

(12)  For at forhindre erhvervsdrivende i at drage fordel af transport af varer, som er bestemt til at blive anvendt til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, og som passerer gennem Unionens toldområde på vej til et tredjeland, er det nødvendigt at forbyde transport inden for Unionen af sådanne varer, hvis de er opført i bilag II til denne forordning.

(13)  Det bør være muligt for medlemsstaterne, at anvende foranstaltninger, der begrænser leveringen af visse tjenester i forbindelse med varer, der ikke har noget andet konkret anvendelsesformål end henrettelse eller tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, i overensstemmelse med de gældende EU-regler.

(14)  Denne forordning fastsætter en ordning for eksporttilladelser, som skal forhindre visse varer i at blive anvendt til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.

(15)  Det er derfor nødvendigt at kræve kontrol med eksport af visse varer, der ikke kun kan anvendes til tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, men også til lovlige formål. Denne kontrol bør gælde for varer, der primært anvendes i retshåndhævelsesøjemed og, medmindre en sådan kontrol viser sig uforholdsmæssig, for alt andet udstyr eller alle andre produkter, der i betragtning af udstyrets eller produkternes konstruktion og tekniske kendetegn kan misbruges til tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.

(16)  Med hensyn til retshåndhævelsesudstyr skal det bemærkes, at artikel 3 i adfærdskodeksen for retshåndhævelsespersonale(5) fastsætter, at retshåndhævelsespersonale kun må bruge magt, når det er strengt nødvendigt og i det omfang, der kræves for udførelsen af deres hverv. Ifølge grundprincipperne for retshåndhævelsespersonales magtanvendelse og brug af skydevåben, som i 1990 blev vedtaget på De Forenede Nationers ottende kongres om forebyggelse af forbrydelser og behandling af lovovertrædere, bør retshåndhævelsespersonale under udførelsen af deres hverv så vidt muligt anvende ikkevoldelige midler, før der gribes til magt og våben.

(17)  Med henblik herpå skal der ifølge grundprincipperne udvikles ikkedødbringende, lammende våben til brug i egnede situationer, men samtidig føres omhyggelig kontrol med anvendelsen af sådanne våben. I denne forbindelse er visse former for udstyr, som politiet traditionelt bruger til selvforsvar og bekæmpelse af optøjer, blevet ændret på en sådan måde, at det kan anvendes til at udsende elektriske stød og kemiske stoffer for at lamme personer. Der er indikationer på, at sådanne våben i flere lande misbruges til tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.

(18)  Ovennævnte grundprincipper understreger, at retshåndhævelsespersonale bør forsynes med selvforsvarsudstyr. Derfor bør denne forordning ikke finde anvendelse på handel med traditionelt selvforsvarsudstyr som f.eks. skjolde.

(19)  Denne forordning bør finde anvendelse på handel med visse særlige kemiske stoffer, der anvendes til at lamme personer.

(20)  For så vidt angår fodlænker, lænker til sammenkædning af fanger og fod- eller håndlænker samt håndjern bør det bemærkes, at artikel 33 i De Forenede Nationers anbefalede minimumsregler for behandling af fængslede(6) fastsætter, at frihedsindskrænkende instrumenter aldrig må anvendes som strafferedskaber. Endvidere må lænker og kæder ikke bruges som frihedsindskrænkende instrumenter. Det bør også bemærkes, at De Forenede Nationers anbefalede minimumsregler for behandling af fængslede fastsætter, at andre frihedsindskrænkende instrumenter kun må bruges som en forsigtighedsforanstaltning mod flugt under en overførsel eller af medicinske grunde efter anvisning fra lægeligt personale eller, hvis andre kontrolmetoder ikke lykkes, for at forhindre en fængslet i at skade sig selv eller andre eller forårsage materiel skade.

(21)  For at beskytte personale og andre personer mod spytten skal fængslede sommetider benytte en såkaldt spythætte. Da en spythætte dækker mund og ofte også næsen, indebærer den en risiko for kvælning. Hvis den kombineres med frihedsindskrænkende instrumenter, såsom håndjern, er der ligeledes en risiko for skader på halsen. Eksporten af spythætter bør derfor underkastes kontrol.

(22)  Ud over bærbare våben bør anvendelsesområdet for eksportkontrol omfatte faste eller monterbare elektrochokvåben, der dækker et stort område og kan ramme flere personer. Sådanne våben fremstilles ofte som værende såkaldte ikkedødelige våben, men risikoen for, at de forvolder alvorlig smerte eller lidelse, er mindst den samme som ved bærbare elektrochokvåben.

(23)  Da der markedsføres faste anordninger til spredning af irriterende kemiske stoffer til brug inde i bygninger, og indendørs brug af sådanne stoffer udgør en risiko for at forvolde alvorlig smerte eller lidelse, som ikke karakteriserer den traditionelle brug udendørs, bør eksport af sådant udstyr underkastes kontrol.

(24)  Fast eller monterbart udstyr til spredning af lammende eller irriterende stoffer, som dækker et stort område, bør også underkastes eksportkontrol, hvis sådant udstyr ikke allerede er underkastet eksportkontrol ifølge Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP(7). Sådant udstyr fremstilles ofte som værende såkaldt ikkedødelig teknologi, men risikoen for, at det forvolder alvorlig smerte eller lidelse, er mindst den samme som ved bærbare våben og anordninger. Selv om vand ikke er et lammende eller irriterende kemisk middel, kan vandkanoner anvendes til at sprede sådanne midler i flydende form, og eksporten af vandkanoner bør derfor underkastes kontrol.

(25)  Eksportkontrol af oleoresin capsicum og N-((4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl)nonanamid bør suppleres af eksportkontrol på visse blandinger, der indeholder disse stoffer, og som enten kan anvendes umiddelbart som lammende eller irriterende midler eller benyttes til fremstilling af sådanne midler. Hvor det er relevant, bør henvisninger til lammende eller irriterende kemiske midler fortolkes som omfattende oleoresin capsicum og de relevante blandinger, der indeholder dette.

(26)  Det er hensigtsmæssigt at fastsætte særlige undtagelser fra eksportkontrol, så medlemsstaternes politistyrkers arbejde og fredsbevarende operationer eller krisestyringsoperationer ikke hindres.

(27)  Da nogle medlemsstater allerede har forbudt eksport og import af sådanne varer, er det hensigtsmæssigt at give medlemsstaterne ret til at forbyde eksport og import af fodlænker, lænker til sammenkædning af fanger og bærbare elektriske anordninger med undtagelse af elektriske bælter. Medlemsstaterne bør også, hvis de ønsker det, have beføjelse til at kontrollere eksport af håndjern, der inklusive kæden og i aflåst tilstand måler over 240 mm.

(28)  For at begrænse den administrative byrde for eksportører bør de kompetente myndigheder kunne indrømme en eksportør en global tilladelse for varer, der er opført i bilag III til denne forordning, for at forhindre de pågældende varer i at blive anvendt til tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.

(29)  Der har været tilfælde, hvor lægemidler, der har været eksporteret til tredjelande, er blevet omdirigeret og brugt til henrettelser, navnlig ved indsprøjtning af en dødelig overdosis. Unionen tager afstand fra dødsstraf i enhver form og arbejder for, at den helt afskaffes. Eksportørerne har gjort indvendinger mod deres ufrivillige associering med en sådan brug af varer, som de har udviklet til medicinsk brug.

(30)  Det er derfor nødvendigt at kræve kontrol med eksport af visse varer, der kan bruges til henrettelser, for at forhindre, at visse lægemidler bruges til dette formål, og for at sikre, at alle EU-eksportører af lægemidler er underlagt samme betingelser på dette område. De pågældende lægemidler er udviklet bl.a. med henblik på anæstesi og sedering.

(31)  Ordningen for eksporttilladelser bør ikke gå ud over, hvad der er forholdsmæssigt. Den bør derfor ikke forhindre eksport af lægemidler, som skal anvendes til lovlige terapeutiske formål.

(32)  Listen over varer, hvortil der kræves en eksporttilladelse for at forhindre, at disse varer anvendes til henrettelse, bør kun omfatte varer, der er blevet anvendt til henrettelse i et tredjeland, som ikke har afskaffet dødstraffen, og varer, som et sådant tredjeland har godkendt til brug for henrettelse, uden at det endnu har brugt dem til dette formål. Den bør ikke omfatte ikkedødelige varer, som ikke er nødvendige for henrettelsen af en dømt person, såsom standardmøblement, som også kan findes i henrettelseskammeret.

(33)  I betragtning af de forskelle, der er mellem på den ene side henrettelse og på den anden side tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, er det hensigtsmæssigt at fastlægge en særlig ordning for eksporttilladelser med henblik på at forhindre, at visse varer anvendes til henrettelser. En sådan ordning bør tage højde for, at en række lande har afskaffet dødsstraf for alle forbrydelser og har afgivet et internationalt tilsagn herom. Da der er en risiko for genudførsel til lande, som ikke har afgivet et sådant tilsagn, bør der gælde visse betingelser og krav, når der gives tilladelse til eksport til lande, som har afskaffet dødsstraffen. Det er derfor hensigtsmæssigt at give en generel tilladelse til eksport til disse lande, som har afskaffet dødsstraf for alle forbrydelser og bekræftet denne afskaffelse med et internationalt tilsagn.

(34)  Hvis et land ikke har afskaffet dødsstraf for alle forbrydelser og bekræftet denne afskaffelse med et internationalt tilsagn, bør de kompetente myndigheder, når de behandler en ansøgning om eksporttilladelse, kontrollere, om der er en risiko for, at slutbrugeren i bestemmelseslandet vil benytte de eksporterede varer til en sådan straf. Der bør indføres hensigtsmæssige betingelser og krav med henblik på at kontrollere slutbrugerens salg eller overførsel til tredjeparter. Hvis der er flere forsendelser mellem samme eksportør og slutbruger, bør de kompetente myndigheder have lov til regelmæssigt at tage stilling til slutbrugerens status, f.eks. hver sjette måned, frem for hver gang der gives en eksporttilladelse til en forsendelse, uden at dette dog berører de kompetente myndigheders ret til at annullere, suspendere, ændre eller tilbagekalde en eksporttilladelse, når dette er berettiget.

(35)  For at begrænse den administrative byrde for eksportører bør de kompetente myndigheder kunne give en eksportør en global tilladelse for alle forsendelser af lægemidler fra eksportøren til en bestemt slutbruger i en bestemt periode, hvori der om nødvendigt angives en mængde svarende til slutbrugerens sædvanlige brug af sådanne varer. En sådan tilladelse bør være gyldig mellem et og tre år med mulighed for en forlængelse med op til to år.

(36)  Det vil også være hensigtsmæssigt at indrømme en global tilladelse i tilfælde, hvor en producent har til hensigt at eksportere lægemidler, der er omfattet af anvendelsesområdet for denne forordning, til en distributør i et land, hvor dødsstraffen ikke er afskaffet, forudsat at eksportøren og distributøren har indgået en juridisk bindende aftale, ifølge hvilken distributøren skal anvende en passende række foranstaltninger, som sikrer, at lægemidlerne ikke vil blive anvendt til henrettelse.

(37)  Lægemidler, der er omfattet af anvendelsesområdet for denne forordning, kan være genstand for kontrol i henhold til internationale konventioner om narkotika og psykotrope stoffer, såsom konventionen om psykotrope stoffer fra 1971. Eftersom en sådan kontrol ikke anvendes for at forhindre de relevante lægemidler i at blive anvendt til henrettelse, men for at forhindre ulovlig narkotikahandel, bør eksportkontrollen i denne forordning anvendes ud over denne internationale kontrol. Medlemsstaterne bør dog opfordres til at anvende én fælles procedure for begge kontrolordninger.

(38)  Kontrol i henhold til denne forordning bør ikke gælde for varer, hvis eksport er kontrolleret i henhold til fælles holdning 2008/944/FUSP, Rådets forordning (EF) nr. 428/2009(8) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 258/2012(9).

(39)  Levering af mæglervirksomhed og teknisk bistand med hensyn til de i bilag III eller bilag IV til denne forordning opførte varer bør være underlagt krav om forudgående tilladelse med henblik på at forhindre, at mæglervirksomheden eller den tekniske bistand bidrager til anvendelse af de varer, som de vedrører, til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.

(40)  Den mæglervirksomhed og tekniske bistand, for hvilken denne forordning kræver forudgående tilladelse, bør være den, der leveres fra Unionen, hvilket vil sige fra områder inden for traktaternes territoriale anvendelsesområde, herunder luftrum og eventuelle fly eller fartøjer under en medlemsstats jurisdiktion.

(41)  De kompetente myndigheder bør, når de udsteder tilladelse til levering af teknisk bistand i forbindelse med varer, der er opført i bilag III til denne forordning, bestræbe sig på at sikre, at den tekniske bistand og eventuel oplæring i brug af sådanne varer, der måtte blive leveret eller tilbudt sammen med den tekniske bistand, for hvilken der ansøges om tilladelse, gives på en sådan måde, at de fremmer retshåndhævelsesstandarder, som respekterer menneskerettighederne og bidrager til forebyggelse af tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.

(42)  For at forhindre erhvervsdrivende i at drage fordel af transport af varer, som kunne blive anvendt til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, og som passerer gennem Unionens toldområde på vej til et tredjeland, er det nødvendigt at forbyde transport inden for Unionen af sådanne varer, hvis de er opført i bilag II, eller, såfremt den erhvervsdrivende har kendskab til den tilsigtede anvendelse, i bilag III eller bilag IV til denne forordning.

(43)  Retningslinjerne for en EU-politik over for tredjelande med hensyn til tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf fastsætter bl.a., at missionscheferne i tredjelandene i deres periodiske rapporter skal medtage en analyse af forekomsten af tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf i det land, hvor de er akkrediteret, samt en beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet til imødegåelse heraf. Det er hensigtsmæssigt, at de kompetente myndigheder tager hensyn til disse og lignende rapporter, der udarbejdes af internationale organisationer og organisationer i civilsamfundet, når de træffer beslutning om ansøgninger om tilladelse. Rapporterne bør også beskrive enhver form for udstyr, der i tredjelande anvendes til henrettelse eller til tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.

(44)  Mens toldmyndighederne bør udveksle visse oplysninger med andre toldmyndigheder ved hjælp af toldrisikostyringssystemet i henhold til Unionens toldlovgivning, bør de i denne forordning omhandlede kompetente myndigheder udveksle visse oplysninger med andre kompetente myndigheder. Det bør kræves, at de kompetente myndigheder anvender et sikkert og krypteret system til udveksling af oplysninger om afslag. Med henblik herpå bør Kommissionen gøre en ny funktion tilgængelig i det nuværende system, der er oprettet i henhold til artikel 19, stk. 4, i forordning (EF) nr. 428/2009.

(45)  I det omfang, der er tale om personoplysninger, bør behandlingen og udvekslingen af oplysningerne ske efter de gældende regler for behandling og udveksling af personoplysninger i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679(10) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 2018/1725(11).

(46)  For at vedtage de bestemmelser, der er nødvendige for anvendelsen af denne forordning, bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår ændring af bilag I-IX til denne forordning. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning(12). For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

(47)  For at gøre det muligt for Unionen at reagere hurtigt, når der udvikles nye varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, og hvor der er en klar og umiddelbar risiko for, at disse varer vil blive anvendt til formål, der indebærer sådanne menneskerettighedskrænkelser, bør det sikres, at den relevante retsakt fra Kommissionen kan finde anvendelse straks, når det i tilfælde af ændring af bilag II eller III til denne forordning er påkrævet i særligt hastende tilfælde. For at gøre det muligt for Unionen at reagere hurtigt, når et eller flere tredjelande enten godkender visse varer til brug til henrettelse eller accepterer eller krænker en international forpligtelse til at afskaffe dødsstraffen for alle forbrydelser, bør det sikres, at den relevante retsakt fra Kommissionen kan finde anvendelse straks, når det i tilfælde af ændring af bilag IV eller V til denne forordning er påkrævet i særligt hastende tilfælde. Når hasteproceduren følges, er det navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau.

(48)  Der bør oprettes en koordinationsgruppe. Gruppen bør fungere som et forum for eksperter fra medlemsstaterne og Kommissionen til at udveksle oplysninger om administrativ praksis og til at drøfte spørgsmål om fortolkning af denne forordning, tekniske spørgsmål med hensyn til de varer, der er opført, udviklinger i relation til denne forordning og eventuelle andre spørgsmål, der måtte opstå. Gruppen bør navnlig kunne drøfte spørgsmål vedrørende varers karakter og tilsigtede virkning, tilgængeligheden af varer i tredjelande og spørgsmålet om, hvorvidt varer er specifikt designet eller modificeret til henrettelse eller til tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. Hvis Kommissionen beslutter at høre gruppen, når den udarbejder delegerede retsakter, bør det ske i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.

(49)  Kommissionen anskaffer ikke udstyr til retshåndhævelsesformål, eftersom den ikke er ansvarlig for at opretholde lov og orden, straffesager eller håndhævelse af retsafgørelser i straffesager. Der bør derfor indføres en procedure til at sikre, at Kommissionen modtager oplysninger om retshåndhævelsesudstyr og -produkter, som ikke er opført på listerne, og som markedsføres i Unionen, således at det sikres, at listerne over de varer, som det er forbudt at handle med, eller som er kontrollerede, ajourføres for at tage højde for ny udvikling. Når en medlemsstat henvender sig med en anmodning til Kommissionen, bør den anmodende medlemsstat fremsende sin anmodning om at opføre varer i bilag II, bilag III eller bilag IV til denne forordning til de andre medlemsstater.

(50)  Foranstaltningerne i denne forordning tager sigte på at forebygge både henrettelse og tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf i tredjelande. De omfatter restriktioner på handel med tredjelande med varer, der kan anvendes til henrettelse eller tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. Det anses ikke for nødvendigt at fastsætte lignende kontrolforanstaltninger for transaktioner inden for Unionen, da dødsstraf ikke eksisterer i medlemsstaterne, og medlemsstaterne formodes at have vedtaget egnede foranstaltninger til at forbyde og forhindre tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.

(51)  Ifølge retningslinjerne for en EU-politik over for ikke-EU-lande med hensyn til tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf bør der træffes foranstaltninger til at forebygge brug og produktion af samt handel med udstyr, der er konstrueret for at blive anvendt til tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, med henblik på at opfylde målsætningen om at træffe effektive foranstaltninger mod tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. Det er medlemsstaternes ansvar at pålægge og håndhæve de nødvendige restriktioner vedrørende anvendelse og fremstilling af sådanne anordninger.

(52)  Kommissionen og medlemsstaterne bør underrette hinanden om foranstaltninger, der træffes i henhold til denne forordning, og om andre relevante forhold, de har kendskab til i forbindelse med denne forordning.

(53)  Medlemsstaterne bør fastsætte regler om sanktioner, der skal anvendes i tilfælde af overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning, og sikre, at de anvendes. Sanktionerne bør være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

Genstand og definitioner

Artikel 1

Genstand

Denne forordning fastsætter EU-regler for handel med tredjelande med varer, der kan anvendes til henrettelse eller tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, og regler for levering af mæglervirksomhed, teknisk bistand, oplæring og reklame i forbindelse med sådanne varer.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)  »tortur«: enhver handling, ved hvilken stærk fysisk eller mental smerte eller lidelse bevidst påføres en person med det formål at fremskaffe oplysninger eller en tilståelse fra denne eller tredjemand, at straffe ham for en handling, som han selv eller tredjemand har begået eller mistænkes for at have begået, eller at skræmme eller lægge tvang på ham eller tredjemand, eller af grunde, der kan henføres til en eller anden form for forskelsbehandling, når en sådan smerte eller lidelse påføres af eller på opfordring af en offentlig ansat eller en anden person, der virker i embeds medfør, eller med en sådan persons samtykke eller indvilligelse. Begrebet omfatter imidlertid ikke smerte eller lidelse, der alene er en naturlig eller tilfældig følge eller del af lovlige straffe. Henrettelse anses under ingen omstændigheder for en lovlig straf

b)  »anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf«: enhver handling, ved hvilken fysisk eller mental smerte eller lidelse med en vis mindste grad af hårdhed påføres en person, når en sådan smerte eller lidelse påføres af eller på opfordring af en offentlig ansat eller en anden person, der virker i embeds medfør, eller med en sådan persons samtykke eller indvilgelse. Begrebet omfatter imidlertid ikke smerte eller lidelse, der alene er en naturlig eller tilfældig følge eller del af lovlige straffe. Henrettelse anses under ingen omstændigheder for en lovlig straf

c)  »retshåndhævende myndighed«: enhver myndighed med ansvar for at forebygge, opdage, efterforske, bekæmpe og straffe kriminelle lovovertrædelser, herunder, men ikke kun, politiet, en anklagemyndighed, judicielle myndigheder, offentlige eller private fængselsmyndigheder og, hvor sådanne findes, statens sikkerhedsstyrker og militære myndigheder

d)  »eksport«: udførsel af varer fra Unionens toldområde, herunder udførsel af varer, der kræver en toldangivelse, og udførsel af varer efter oplagring i en frizone i den i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013(13) anvendte betydning

e)  »import«: indførsel af varer til Unionens toldområde, herunder midlertidig oplagring, anbringelse i en frizone, anbringelse under en særlig procedure og overgang til fri omsætning i den i forordning (EU) nr. 952/2013 anvendte betydning

f)  »teknisk bistand«: enhver form for teknisk støtte i forbindelse med reparation, udvikling, fremstilling, prøvning, vedligeholdelse, samling eller enhver anden form for teknisk ydelse, uanset om bistanden leveres i form af instruktion, rådgivning, oplæring, overførsel af driftskendskab og færdigheder eller konsulentservice. Teknisk bistand omfatter også mundtlig bistand og bistand ved hjælp af elektroniske midler

g)  »museum«: en permanent institution, der ikke arbejder med gevinst for øje, og som virker for samfundet og dets udvikling, er åben for offentligheden, og forsker i, indsamler, bevarer, formidler og udstiller materielle vidnesbyrd om mennesket og dets omgivelser i studie-, uddannelses- og adspredelsesøjemed

h)  »kompetent myndighed«: en myndighed i en af medlemsstaterne, som opført i bilag I, der i henhold til artikel 20 har beføjelse til at træffe beslutning om en ansøgning om tilladelse eller til at forbyde en eksportør at anvende den generelle EU‑eksporttilladelse

i)  »ansøger«:

1)  i tilfælde af eksporter, jf. artikel 3, 11 eller 16, eksportøren

2)  i tilfælde af transit, jf. artikel 5, de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der transporterer varerne inden for Unionens toldområde

3)  i tilfælde af levering af teknisk bistand, jf. artikel 3, leverandøren af den tekniske bistand

4)  i tilfælde af import og levering af teknisk bistand, jf. artikel 4, det museum, der skal udstille varerne

5)  i tilfælde af levering af teknisk bistand, jf. artikel 15, eller mæglervirksomhed, jf. artikel 19, leverandøren af den tekniske bistand eller mægleren

j)  »unionens toldområde«: det område, der er fastsat i artikel 4 i forordning (EU) nr. 952/2013

k)  »mæglervirksomhed«:

1)  forhandling eller tilrettelæggelse af transaktioner med henblik på køb, salg eller levering af relevante varer fra et tredjeland til et andet tredjeland, eller

2)  salg eller køb af relevante varer, der befinder sig i tredjelande, med henblik på overførsel til et andet tredjeland.

I forbindelse med denne forordning er det kun levering af accessoriske tjenester, der er undtaget fra denne definition. Accessoriske tjenester er transport, finansielle tjenester, forsikring eller genforsikring eller almindelig reklame eller salgsfremmende foranstaltninger

l)  »mægler«: en fysisk eller juridisk person eller enhed eller et organ, herunder et partnerskab, der er hjemmehørende eller har hjemsted i en medlemsstat, og som leverer tjenester, der er defineret i litra k), fra Unionen, en fysisk person, der er statsborger i en medlemsstat, uanset bopæl, der leverer sådanne tjenester fra Unionen, og en juridisk person eller enhed eller et organ oprettet eller stiftet i henhold til en medlemsstats nationale ret, uanset hvor den eller det, der leverer sådanne tjenester fra Unionen, har hjemsted

m)  »leverandør af teknisk bistand«: en fysisk eller juridisk person eller enhed eller et organ, herunder et partnerskab, der er hjemmehørende eller har hjemsted i en medlemsstat, og som leverer teknisk bistand, jf. definitionen i litra f), fra Unionen, en fysisk person, der er statsborger i en medlemsstat, uanset bopæl, der leverer sådanne tjenester fra Unionen, og en juridisk person eller enhed eller et organ oprettet eller stiftet i henhold til en medlemsstats nationale ret, uanset hvor den eller det, der leverer sådanne tjenester fra Unionen, har hjemsted

n)  »eksportør«: en fysisk eller juridisk person eller enhed eller et organ, herunder et partnerskab, for hvis regning der foretages en eksportangivelse, dvs. den person eller enhed, eller det organ, der på det tidspunkt, hvor eksportangivelsen antages, har en kontrakt med modtageren i det pågældende tredjeland og har beføjelse til at beslutte, at varerne skal sendes ud af Unionens toldområde. Hvis der ikke er indgået nogen sådan kontrakt, eller hvis indehaveren af kontrakten ikke handler for egen regning, er eksportøren den person eller enhed eller det organ, der har beføjelse til at beslutte, at varerne skal sendes ud af Unionens toldområde. Når det er en person, en enhed eller et organ, der er hjemmehørende eller har hjemsted uden for Unionen, der er indehaver af retten til at disponere over varerne ifølge denne kontrakt, betragtes den kontrahent, der er hjemmehørende eller har hjemsted i Unionen, som eksportør

o)  »generel EU-eksporttilladelse«: en tilladelse til eksport som defineret i litra d) til visse lande, der udstedes til alle eksportører, som overholder betingelserne for og kravene til dens anvendelse som anført i bilag V

p)  »individuel tilladelse«: en tilladelse, der udstedes til:

1.  en bestemt eksportør med henblik på eksport som defineret i litra d) til en slutbruger eller modtager i et tredjeland, og som gælder for en eller flere varer

2.  en bestemt mægler med henblik på levering af mæglervirksomhed som defineret i litra k) til en slutbruger eller modtager i et tredjeland, og som gælder for en eller flere varer, eller

3.  en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ, der transporterer varer inden for Unionens toldområde i transit som defineret i litra s)

q)  »global tilladelse«: en tilladelse, der udstedes til en bestemt eksportør eller mægler i forbindelse med en type varer opført i bilag III eller i bilag IV, og som kan gælde:

1.  eksporter som defineret i litra d) til en eller flere bestemte slutbrugere i et eller flere bestemte tredjelande

2.  eksporter som defineret i litra d) til en eller flere bestemte distributører i et eller flere bestemte tredjelande, såfremt eksportøren fremstiller varer, der er opført i punkt 3.2 eller 3.3 i bilag III eller i bilag IV, del 1

3.  levering af mæglervirksomhed i forbindelse med overførsler af varer, der befinder sig i et tredjeland, til en eller flere bestemte slutbrugere i et eller flere bestemte tredjelande

4.  levering af mæglervirksomhed i forbindelse med overførsler af varer, der befinder sig i et tredjeland, til en eller flere bestemte distributører i et eller flere angivne tredjelande, såfremt mægleren fremstiller varer, der er opført i punkt 3.2 eller 3.3 i bilag III eller i bilag IV, del 1

r)  »distributør«: en erhvervsdrivende, der forestår engrossalgsaktiviteter i forbindelse med varer, der er opført i punkt 3.2 eller 3.3 i bilag III eller i bilag IV, del 1, såsom at købe sådanne varer fra producenter eller være indehaver af, levere eller eksportere sådanne varer; engrossalgsaktiviteter omfatter ikke hospitalers, apotekeres eller lægefaglige personers køb af sådanne varer med det ene formål at levere sådanne varer til offentligheden

s)  »transit«: transport inden for Unionens toldområde af ikke-EU-varer, som passerer gennem Unionens toldområde, med destination uden for Unionens toldområde.

KAPITEL II

Varer, der ikke har noget andet konkret anvendelsesformål end henrettelse, tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf

Artikel 3

Eksportforbud

1.  Enhver eksport af varer, som er opført i bilag II, er forbudt uanset varernes oprindelse.

Bilag II omfatter varer, der ikke har noget andet konkret anvendelsesformål end henrettelse eller tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.

Det er forbudt for en leverandør af teknisk bistand at levere teknisk bistand i forbindelse med varer, der er opført i bilag II, til personer, enheder eller organer i et tredjeland, hvad enten der er en modydelse involveret eller ej.

2.  Som en undtagelse fra stk. 1 kan den kompetente myndighed give tilladelse til en eksport af varer, der er opført i bilag II, og levering af dermed forbunden teknisk bistand, hvis det godtgøres, at de pågældende varer i det tredjeland, hvortil de eksporteres, udelukkende vil blive anvendt til offentlig udstilling på et museum på grund af deres historiske betydning.

Artikel 4

Importforbud

1.  Enhver import af varer, som er opført i bilag II, er forbudt uanset varernes oprindelse.

Det er forbudt for personer, enheder eller organer i Unionen at modtage teknisk bistand i forbindelse med varer, der er opført i bilag II, som leveres fra et tredjeland, hvad enten der er en modydelse involveret eller ej.

2.  Som en undtagelse fra stk. 1 kan den kompetente myndighed give tilladelse til import af varer, der er opført i bilag II, og levering af dermed forbunden teknisk bistand, hvis det godtgøres, at de pågældende varer i bestemmelsesmedlemsstaten udelukkende vil blive anvendt til offentlig udstilling på et museum på grund af deres historiske betydning.

Artikel 5

Transitforbud

1.  Enhver form for transit af varer, der er opført i bilag II, er forbudt.

2.  Som en undtagelse fra stk. 1 kan den kompetente myndighed give tilladelse til transit af varer, der er opført i bilag II, hvis det godtgøres, at de pågældende varer i bestemmelseslandet udelukkende vil blive anvendt til offentlig udstilling på et museum på grund af deres historiske betydning.

Artikel 6

Forbud mod mæglervirksomhed

Det er forbudt for en mægler at levere mæglervirksomhed til personer, enheder eller organer i et tredjeland i forbindelse med varer, der er opført i bilag II, uanset sådanne varers oprindelse.

Artikel 7

Forbud mod oplæring

Det er forbudt for en leverandør af teknisk bistand eller en mægler at levere eller tilbyde personer, enheder eller organer i et tredjeland oplæring i brug af varer, der er opført i bilag II.

Artikel 8

Handelsmesser

Det er forbudt for alle fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, herunder partnerskaber, uanset om de er hjemmehørende eller har hjemsted i en medlemsstat eller ej, at fremvise eller udbyde varer, der er opført i bilag II, til salg på en udstilling eller messe, der finder sted i Unionen, medmindre det kan godtgøres, at fremvisning eller udbud til salg i kraft af udstillingens eller messens karakter hverken er medvirkende til eller fremmer salg eller levering af de pågældende varer til personer, enheder eller organer i et tredjeland.

Artikel 9

Reklame

Det er forbudt for fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, herunder partnerskaber, hjemmehørende eller med hjemsted i en medlemsstat, som sælger eller køber reklameplads eller reklametid i Unionen, for en fysisk person, der er statsborger i en medlemsstat, og som sælger eller køber reklameplads eller reklametid i Unionen, og for juridiske personer, enheder eller organer, oprettet eller stiftet i henhold til en medlemsstats nationale ret, som sælger eller køber reklameplads eller reklametid i Unionen, at sælge reklameplads i trykte medier eller på internettet eller reklamer på TV eller radio i forbindelse med varer, der er opført i bilag II, til en person, en enhed eller et organ i et tredjeland, eller at købe sådanne hos en person, en enhed eller et organ i et tredjeland.

Artikel 10

Nationale foranstaltninger

1.  Med forbehold af de gældende EU-regler, herunder forbuddet mod forskelsbehandling på grundlag af nationalitet, kan medlemsstater vedtage eller opretholde nationale foranstaltninger, der begrænser transport, finansielle tjenester, forsikring eller genforsikring eller almindelig reklame eller salgsfremmende foranstaltninger i forbindelse med varer, der er opført i bilag II.

2.  Medlemsstaterne meddeler Kommissionen foranstaltninger, der vedtages i medfør af stk. 1, eller ændringer og ophævelser deraf, inden deres ikrafttræden.

KAPITEL III

Varer, der kan anvendes til tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf

Artikel 11

Krav om eksporttilladelse

1.  Der kræves tilladelse til al eksport af varer, der er opført i bilag III, uanset disse varers oprindelse. Der kræves imidlertid ikke tilladelse for varer, der kun passerer gennem Unionens toldområde, nemlig varer, der ikke er angivet til en toldmæssig bestemmelse eller anvendelse bortset fra proceduren for ekstern forsendelse, jf. artikel 226 i forordning (EU) nr. 952/2013, herunder oplagring af ikke-EU-varer i en frizone.

Bilag III omfatter kun følgende varer, der kan anvendes til tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf:

a)  varer, som primært anvendes til retshåndhævelsesformål

b)  varer, som i betragtning af deres udformning og tekniske karakteristika udgør en væsentlig risiko for at blive anvendt til tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.

Bilag III omfatter ikke:

a)  skydevåben, der er omfattet af kontrol, jf. forordning (EU) nr. 258/2012

b)  produkter med dobbelt anvendelse, der er omfattet af kontrol, jf. forordning (EF) nr. 428/2009

c)  varer, der er omfattet af kontrol, jf. fælles holdning 2008/944/FUSP.

2.  Stk. 1 finder ikke anvendelse på eksport til de medlemsstaters territorier, som både er opført i bilag VI og ikke er en del af Unionens toldområde, hvis varerne anvendes af en myndighed, der har ansvaret for retshåndhævelsen i både bestemmelseslandet eller bestemmelsesområdet og det moderland, som det pågældende territorium tilhører. Toldvæsenet eller andre relevante myndigheder har ret til at kontrollere, om denne betingelse er opfyldt, og kan beslutte, at eksporten ikke må finde sted, før kontrollen er foretaget.

3.  Stk. 1 finder ikke anvendelse på eksport til tredjelande, hvis varerne anvendes af en medlemsstats militære eller civile personel, hvis dette personel deltager i en fredsbevarende mission eller en krisestyringsmission under EU eller FN i det pågældende tredjeland eller i en operation på grundlag af forsvarsrelaterede aftaler mellem medlemsstaterne og tredjelande. Toldvæsenet eller andre relevante myndigheder har ret til at kontrollere, om denne betingelse er opfyldt. Eksporten må ikke finde sted, før denne kontrol er foretaget.

Artikel 12

Kriterier for tildeling af eksporttilladelser

1.  Afgørelser om ansøgninger om tilladelse til eksport af varer, der er opført i bilag III, træffes af de kompetente myndigheder under hensyntagen til alle relevante overvejelser, herunder navnlig om, hvorvidt en anden medlemsstat i løbet af de foregående tre år har afslået en ansøgning om tilladelse til en eksport, der i alt væsentligt er identisk, og overvejelser om den tilsigtede slutanvendelse og risikoen for omdirigering.

2.  Den kompetente myndighed giver ikke tilladelse, når der er rimelig grund til at antage, at en retshåndhævende myndighed eller en fysisk eller juridisk person i et tredjeland kan anvende varer, der er opført i bilag III, til tortur eller anden grusom, umenneskelig, nedværdigende behandling eller straf, herunder korporlig straf inden for retssystemets rammer.

Den kompetente myndighed tager hensyn til:

a)  foreliggende domme fra internationale domstole

b)  resultater af undersøgelser foretaget af de kompetente organer i FN, Europarådet og EU, og rapporter fra Europarådets Europæiske Komité til Forebyggelse af Tortur og Umenneskelig eller Vanærende Behandling eller Straf samt fra FN’s særlige rapportør om tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.

Der kan tages hensyn til andre relevante oplysninger, herunder foreliggende domme fra nationale domstole, rapporter eller anden information udarbejdet af organisationer i civilsamfundet og oplysninger om restriktioner vedrørende varer, der er opført i bilag II og III, der anvendes af bestemmelseslandet.

3.  Reglerne fastsat i andet og tredje afsnit gælder for kontrol af den tilsigtede slutanvendelse og risikoen for omdirigering.

Hvis producenten af varer, der er opført i punkt 3.2 eller 3.3 i bilag III, anmoder om en tilladelse til at eksportere sådanne varer til en distributør, skal den kompetente myndighed foretage en vurdering af de kontraktlige aftaler, som producenten og distributøren har indgået, og af de foranstaltninger, de træffer for at sikre, at disse varer og i påkommende tilfælde de produkter, som de inkorporeres i, ikke vil blive anvendt til tortur eller anden grusom, nedværdigende eller umenneskelig behandling eller straf.

Hvis der anmodes om en tilladelse til at eksportere varer, der er opført i punkt 3.2 eller 3.3 i bilag III, til en slutbruger, kan den kompetente myndighed, når den vurderer risikoen for omdirigering, tage højde for de gældende kontraktlige aftaler og for den erklæring om slutanvendelse, som slutbrugeren har undertegnet, hvis en sådan erklæring foreligger. Foreligger der ingen erklæring om slutanvendelse, er det op til eksportøren at påvise, hvem der er slutbruger, og hvordan varerne vil blive anvendt. Hvis eksportøren ikke kan fremlægge tilstrækkelige oplysninger om slutbrugeren og slutanvendelsen, skal den kompetente myndighed anses for at have rimelig grund til at antage, at varerne kan blive anvendt til henrettelse, tortur eller anden grusom, nedværdigende eller umenneskelig behandling eller straf.

4.  Når den kompetente myndighed behandler en ansøgning om en global tilladelse, tager den ud over de i stk. 1 omhandlede kriterier hensyn til, om eksportøren anvender midler og procedurer, der er egnede og står i rimeligt forhold til formålet, for at sikre, at denne forordnings bestemmelser og mål og tilladelsens vilkår og betingelser overholdes.

Artikel 13

Forbud mod transit

Fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, herunder partnerskaber, uanset om de er hjemmehørende eller har hjemsted i en medlemsstat eller ej, forbydes at udføre transit af varer, der er opført i bilag III, hvis disse er vidende om, at dele af en forsendelse af sådanne varer er bestemt til anvendelse til tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf i et tredjeland.

Artikel 14

Nationale foranstaltninger

1.  Uanset artikel 11 og 12 kan en medlemsstat vedtage eller opretholde et forbud mod eksport og import af fodlænker, lænker til sammenkædning af fanger og bærbare elektriske anordninger.

2.  En medlemsstat kan kræve, at eksport af håndjern, der inklusive kæden og i aflåst tilstand fra det ene til det andet jerns yderkant ikke måler over 240 mm, kun må ske efter indhentet tilladelse. Den pågældende medlemsstat anvender kapitel III og V på sådanne håndjern.

3.  Medlemsstaterne meddeler Kommissionen foranstaltninger, der vedtages i medfør af stk. 1 og 2, inden deres ikrafttræden.

Artikel 15

Krav om tilladelse for visse tjenester

1.  Der kræves tilladelse til al levering fra henholdsvis en leverandør af teknisk bistand eller fra en mægler af en af følgende tjenester til personer, enheder eller organer i et tredjeland, hvad enten der er en modydelse involveret eller ej:

a)  teknisk bistand i forbindelse med varer, der er opført i bilag III, uanset disse varers oprindelse, og

b)  mæglervirksomhed i forbindelse med varer, der er opført i bilag III, uanset disse varers oprindelse.

2.  Når der træffes afgørelse om ansøgninger om tilladelse til mæglervirksomhed i forbindelse med varer, der er opført i bilag III, finder artikel 12 tilsvarende anvendelse.

Når der træffes afgørelse om ansøgninger om tilladelse til levering af teknisk bistand i forbindelse med varer, der er opført i bilag III, skal de kriterier, der er fastsat i artikel 12, tages i betragtning for at vurdere:

a)  om den tekniske bistand vil blive givet til en person, en enhed eller et organ, der kan benytte de varer, som den tekniske bistand vedrører, til tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, og

b)  om den tekniske bistand vil blive brugt i forbindelse med reparation, udvikling, fremstilling, prøvning, vedligeholdelse eller samling af varer, der er opført i bilag III, eller til at levere teknisk bistand til en person, en enhed eller et organ, der kan benytte varerne til tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.

3.  Stk. 1 finder ikke anvendelse på teknisk bistand, hvis

a)  den tekniske bistand leveres til en retshåndhævende myndighed i en medlemsstat eller til militært eller civilt personel i en medlemsstat som beskrevet i artikel 11, stk. 3, første punktum

b)  den tekniske bistand består i at tilvejebringe oplysninger, som er frit offentligt tilgængelige, eller

c)  den tekniske bistand er det minimum, der kræves til installation, drift, vedligeholdelse eller reparation af de varer, der er opført i bilag III, hvis eksport er blevet godkendt af en kompetent myndighed i overensstemmelse med denne forordning.

4.  Uanset stk. 1 kan en medlemsstat opretholde et forbud mod at levere mæglervirksomhed i tilknytning til fodlænker, lænker til sammenkædning af fanger og bærbare stødgivende anordninger. Hvis en medlemsstat opretholder et sådant forbud, skal den underrette Kommissionen, hvis foranstaltninger, tidligere vedtaget og meddelt i henhold til artikel 7a, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1236/2005, ændres eller ophæves.

KAPITEL IV

Varer, der kan anvendes til henrettelse

Artikel 16

Krav om eksporttilladelse

1.  Der kræves tilladelse til al eksport af varer, der er opført i bilag IV, uanset disse varers oprindelse. Der kræves imidlertid ikke tilladelse for varer, der kun passerer gennem Unionens toldområde, nemlig varer, der ikke er angivet til en toldmæssig bestemmelse eller anvendelse bortset fra proceduren for ekstern forsendelse, jf. artikel 226 i forordning (EU) nr. 952/2013, herunder oplagring af ikke-EU-varer i en frizone.

Bilag IV omfatter kun varer, der kan anvendes til henrettelse, og som er blevet godkendt til eller rent faktisk anvendt til henrettelse i et eller flere tredjelande, som ikke har afskaffet dødsstraffen. Det omfatter ikke:

a)  skydevåben, der er omfattet af kontrol, jf. forordning (EU) nr. 258/2012

b)  produkter med dobbelt anvendelse, der er omfattet af kontrol, jf. forordning (EF) nr. 428/2009, og

c)  varer, der er omfattet af kontrol, jf. fælles holdning 2008/944/FUSP.

2.  Hvis eksport af lægemidler forudsætter en eksporttilladelse i henhold til denne forordning, og eksporten også er omfattet af krav om tilladelse i henhold til internationale konventioner om bekæmpelse af narkotika og psykotrope stoffer, såsom konventionen om psykotrope stoffer fra 1971, kan medlemsstaterne anvende én fælles procedure, når de skal opfylde deres forpligtelser i henhold til denne forordning og den relevante konvention.

Artikel 17

Kriterier for tildeling af eksporttilladelser

1.  Afgørelser om ansøgninger om tilladelse til eksport af varer, der er opført i bilag IV, træffes af de kompetente myndigheder under hensyntagen til alle relevante overvejelser, herunder navnlig, hvorvidt en anden medlemsstat i løbet af de foregående tre år har afslået en ansøgning om tilladelse til en eksport, der i alt væsentligt er identisk, og overvejelser om den tilsigtede slutanvendelse og risikoen for omdirigering.

2.  Den kompetente myndighed giver ingen tilladelse, hvis der er rimelig grund til at antage, at varerne i bilag IV kan anvendes til henrettelse i et tredjeland.

3.  Reglerne i andet, tredje og fjerde afsnit gælder for kontrol af den tilsigtede slutanvendelse og risikoen for omdirigering:

Hvis producenten af varer, der er opført i bilag IV, del 1, anmoder om en tilladelse til at eksportere sådanne produkter til en distributør, skal den kompetente myndighed foretage en vurdering af de kontraktlige aftaler, som producenten og distributøren har indgået, og af de foranstaltninger, de træffer for at sikre, at varerne ikke vil blive anvendt til henrettelse.

Hvis der anmodes om en tilladelse til at eksportere varer, der er opført i bilag IV, del 1, til en slutbruger, kan den kompetente myndighed, når den vurderer risikoen for omdirigering, tage højde for de gældende kontraktlige aftaler og for den erklæring om slutanvendelse, som slutbrugeren har undertegnet, hvis en sådan erklæring foreligger. Foreligger der ingen erklæring om slutanvendelse, er det op til eksportøren at påvise, hvem der er slutbruger, og hvordan varerne vil blive anvendt. Hvis eksportøren ikke kan fremlægge tilstrækkelige oplysninger om slutbrugeren og slutanvendelsen, skal den kompetente myndighed anses for at have rimelig grund til at antage, at varerne kan blive anvendt til henrettelse.

Kommissionen kan i samarbejde med medlemsstaternes kompetente myndigheder vedtage retningslinjer for bedste praksis vedrørende vurdering af slutanvendelse og af det formål, til hvilket den tekniske bistand vil blive anvendt.

4.  Når de kompetente myndigheder behandler en ansøgning om en global tilladelse, tager de ud over de i stk. 1 omhandlede kriterier hensyn til, om eksportøren anvender midler og procedurer, der er egnede og står i rimeligt forhold til formålet, for at sikre, at denne forordnings bestemmelser og mål og tilladelsens vilkår og betingelser overholdes.

Artikel 18

Forbud mod transit

Fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, herunder partnerskaber, uanset om de er hjemmehørende eller har hjemsted i en medlemsstat eller ej, forbydes at udføre transit af varer, der er opført i bilag IV, hvis disse er vidende om, at dele af en forsendelse af sådanne varer er bestemt til anvendelse til henrettelse i et tredjeland.

Artikel 19

Krav om tilladelse for visse tjenester

1.  Der kræves tilladelse til al levering fra henholdsvis en leverandør af teknisk bistand eller fra en mægler af en af følgende tjenester til personer, enheder eller organer i et tredjeland, hvad enten der er en modydelse involveret eller ej:

a)  teknisk bistand i forbindelse med varer, der er opført i bilag IV, uanset disse varers oprindelse, og

b)  mæglervirksomhed i forbindelse med varer, der er opført i bilag IV, uanset disse varers oprindelse.

2.  Når der træffes afgørelse om ansøgninger om tilladelse til mæglervirksomhed i forbindelse med varer, der er opført i bilag IV, finder artikel 17 tilsvarende anvendelse.

Når der træffes afgørelse om ansøgninger om tilladelse til levering af teknisk bistand i forbindelse med varer, der er opført i bilag IV, skal de kriterier, der er fastsat i artikel 17, tages i betragtning for at vurdere:

a)  om den tekniske bistand vil blive givet til en person, en enhed eller et organ, der kan benytte de varer, som den tekniske bistand vedrører, til henrettelse, og

b)  om den tekniske bistand vil blive brugt i forbindelse med reparation, udvikling, fremstilling, prøvning, vedligeholdelse eller samling af varer, der er opført i bilag IV, eller til at levere teknisk bistand til personer, enheder eller organer, der kan benytte de varer, som den tekniske bistand vedrører, til henrettelse.

3.  Stk. 1 finder ikke anvendelse på teknisk bistand, hvis

a)  den tekniske bistand består i at tilvejebringe oplysninger, som er frit offentligt tilgængelige, eller

b)  den tekniske bistand er det minimum, der kræves til installation, drift, vedligeholdelse eller reparation af de varer, der er opført i bilag IV, hvis eksport er blevet godkendt af en kompetent myndighed i overensstemmelse med denne forordning.

KAPITEL V

Tilladelsesprocedurer

Artikel 20

Tilladelsestyper og udstedende myndigheder

1.  Ved denne forordning indføres en generel EU-eksporttilladelse for visse former for eksport, jf. bilag V.

Den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor eksportøren er hjemmehørende eller har hjemsted, kan forbyde eksportøren at anvende denne tilladelse, hvis der er begrundet mistanke om eksportørens evne til at overholde en sådan tilladelse eller en bestemmelse i eksportkontrollovgivningen.

De kompetente myndigheder i medlemsstaterne udveksler oplysninger om alle eksportører, der er frataget retten til at anvende en generel EU-eksporttilladelse, medmindre de fastslår, at en bestemt eksportør ikke vil forsøge at udføre varer, der er opført i bilag IV, via en anden medlemsstat. Der skal anvendes et sikkert og krypteret system til denne udveksling af oplysninger.

2.  En tilladelse til anden eksport end den, der er omhandlet i stk. 1, for hvilke der kræves en tilladelse i henhold til denne forordning, udstedes af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor eksportøren er hjemmehørende eller har hjemsted, jf. bilag I. En sådan tilladelse kan være en individuel eller en global tilladelse, hvis den vedrører varer, der er opført i bilag III eller bilag IV. Tilladelser, der vedrører varer, der er opført i bilag II, skal være individuelle tilladelser.

3.  En tilladelse til transit af varer, der er opført i bilag II, udstedes af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor den fysiske eller juridiske person eller enhed eller det organ, der transporterer varerne inden for Unionens toldområde, er hjemmehørende eller har hjemsted, jf. bilag I. Hvis denne person eller enhed eller dette organ ikke er hjemmehørende eller har hjemsted i en medlemsstat, udstedes en tilladelse af den kompetente myndighed i den medlemsstat, i hvilken indførslen af varerne til Unionens toldområde finder sted. En sådan tilladelse skal være en individuel tilladelse.

4.  En tilladelse til import, som kræver en tilladelse i henhold til denne forordning, udstedes af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor museet er beliggende, jf. bilag I. Tilladelser, der vedrører varer, der er opført i bilag II, skal være individuelle tilladelser.

5.  Tilladelser til levering af teknisk bistand i forbindelse med varer, der er opført i bilag II, udstedes af:

a)  den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor leverandøren af den tekniske bistand er hjemmehørende eller har hjemsted, jf. bilag I, eller, hvis der ikke foreligger en sådan medlemsstat, den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor leverandøren af teknisk bistand er statsborger, eller i henhold til hvis nationale ret virksomheden er stiftet eller oprettet, hvis bistanden skal leveres til et museum i et tredjeland, eller

b)  den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor museet er beliggende, jf. bilag I, hvis bistanden skal leveres til et museum i Unionen.

6.  En tilladelse til levering af teknisk bistand i forbindelse med varer, der er opført i bilag III eller i bilag IV, udstedes af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor leverandøren af den tekniske bistand er hjemmehørende eller har hjemsted, jf. bilag I, eller, hvis der ikke foreligger en sådan medlemsstat, den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor leverandøren af teknisk bistand er statsborger, eller i henhold til hvis nationale ret virksomheden er stiftet eller oprettet.

7.  En tilladelse til levering af mæglervirksomhed i forbindelse med varer, der er opført i bilag III eller i bilag IV, udstedes af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor mægleren er hjemmehørende eller har hjemsted, jf. bilag I, eller, hvis der ikke foreligger en sådan medlemsstat, den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor mægleren er statsborger, eller i henhold til hvis nationale ret virksomheden er stiftet eller oprettet. En sådan tilladelse udstedes for en bestemt mængde af specifikke produkter, der transporteres mellem to eller flere tredjelande. Det skal klart angives, hvor produkterne befinder sig i oprindelsestredjelandet, hvem der er slutbrugeren og dennes nøjagtige placering.

8.  Ansøgere skal meddele den kompetente myndighed alle relevante oplysninger, som kræves til deres ansøgning om en individuel eller global tilladelse til eksport eller mæglervirksomhed, teknisk bistand, en individuel importtilladelse, eller en individuel transittilladelse.

For vidt angår eksport, skal de kompetente myndigheder modtage fuldstændige oplysninger, navnlig om slutbrugeren, bestemmelseslandet og varernes slutanvendelse.

For mæglervirksomheds vedkommende bør de kompetente myndigheder navnlig modtage detaljer om, hvor i oprindelsestredjelandet varerne befinder sig, en klar beskrivelse af varerne og hvilken mængde, der er tale om, tredjeparter, der er involveret i transaktionen, bestemmelsestredjelandet, slutbrugeren i dette land og dennes nøjagtige placering.

Udstedelse af en tilladelse kan om nødvendigt være betinget af en erklæring om slutanvendelsen.

9.  Hvis en producent eller en producents repræsentant skal udføre, sælge eller overføre varer i punkt 3.2 eller 3.3 i bilag III eller i bilag IV, del 1, til en distributør i et tredjeland, skal producenten uanset stk. 8 meddele oplysninger om de aftaler, der er indgået, og de foranstaltninger, der er truffet for at forhindre, at varerne i punkt 3.2 eller 3.3 i bilag III anvendes til tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, eller for at forhindre, at varerne i bilag IV, del 1, anvendes til henrettelse i bestemmelseslandet, samt oplysninger om varernes slutanvendelse og slutbrugere, hvis sådanne oplysninger foreligger.

10.  Efter anmodning fra en national forebyggende mekanisme, der er oprettet i henhold til den valgfri protokol til De Forenede Nationers konvention fra 1984 mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, kan de kompetente myndigheder beslutte at gøre de oplysninger, de har modtaget fra en ansøger, om bestemmelseslandet, modtageren, slutanvendelsen og slutbrugeren eller, hvor det er relevant, distributøren og de ordninger og foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 9, tilgængelige for den anmodende nationale forebyggende mekanisme. De kompetente myndigheder skal høre ansøgeren, før oplysningerne gøres tilgængelige, og kan fastsætte begrænsninger for den brug, der kan gøres af oplysningerne. De kompetente myndigheder skal træffe deres beslutninger i overensstemmelse med national lovgivning og praksis.

11.  Medlemsstaterne behandler ansøgninger om individuelle eller globale tilladelser inden for en frist, der fastsættes i henhold til national ret eller praksis.

Artikel 21

Tilladelser

1.  Tilladelser til eksport, import eller transit udstedes på en formular svarende til modellen i bilag VII. Tilladelser vedrørende mæglervirksomhed udstedes på en formular svarende til modellen i bilag VIII. Tilladelser vedrørende teknisk bistand udstedes på en formular svarende til modellen i bilag IX. Sådanne tilladelser er gyldige i hele Unionen. Gyldighedsperioden for en tilladelse er fra tre til 12 måneder og kan forlænges med op til 12 måneder. En global tilladelses gyldighedsperiode er fra et til tre år og kan forlænges med op til to år.

2.  En tilladelse til eksport, der er givet i overensstemmelse med artikel 12 eller med artikel 17, indebærer en tilladelse til, at eksportøren må levere teknisk bistand til slutbrugeren, i det omfang denne bistand er nødvendig for installation, drift, vedligeholdelse eller reparation af de varer, hvis eksport er godkendt.

3.  Tilladelser kan udstedes elektronisk. De specifikke procedurer etableres på nationalt plan. Hvis medlemsstaterne benytter sig af denne mulighed, underretter de Kommissionen herom.

4.  I forbindelse med tilladelser til eksport, import, transit, levering af teknisk bistand eller levering af mæglervirksomhed kan den kompetente myndighed stille sådanne krav og betingelser, som den anser for hensigtsmæssige.

5.  De kompetente myndigheder kan, idet de handler i overensstemmelse med denne forordning, nægte at give tilladelse og kan annullere, suspendere, ændre eller tilbagekalde en tilladelse, som de allerede har givet.

Artikel 22

Toldformaliteter

1.  Eksportøren eller importøren skal ved opfyldelsen af toldformaliteterne forelægge en formular som fastlagt i bilag VII, behørigt udfyldt, som bevis på, at den nødvendige tilladelse til den pågældende eksport eller import er indhentet. Hvis dokumentet ikke er udfyldt på det eller de officielle sprog, der anvendes i den medlemsstat, hvor toldformaliteterne opfyldes, kan eksportøren eller importøren blive bedt om at forelægge en oversættelse på et sådant officielt sprog.

2.  Hvis der foretages toldangivelse af varer, der er opført i bilag II, III eller IV, og det bekræftes, at der ikke er givet tilladelse til den planlagte eksport eller import i henhold til denne forordning, tilbageholder toldmyndighederne de angivne varer og gør eksportøren eller importøren opmærksom på, at der kan ansøges om tilladelse i henhold til denne forordning. Hvis der ikke er indgivet ansøgning om tilladelse inden for seks måneder efter tilbageholdelsen, eller hvis den kompetente myndighed afslår en sådan ansøgning, disponerer toldmyndighederne over de beslaglagte varer i overensstemmelse med gældende national ret.

Artikel 23

Krav om underretning og høring

1.  En medlemsstat skal meddele alle de øvrige medlemsstater og Kommissionen, hvis dens kompetente myndigheder, jf. bilag I, træffer beslutning om afslag på en ansøgning om tilladelse i henhold til denne forordning, eller hvis de tilbagekalder en tilladelse, de har givet. Sådan meddelelse skal ske senest 30 dage efter datoen for beslutningen eller tilbagekaldelsen.

2.  Den kompetente myndighed konsulterer, hvor dette er nødvendigt eller relevant, den eller de myndigheder, der i løbet af de foregående tre år har afslået en ansøgning om tilladelse til eksport, transit, levering af teknisk bistand til en person, en enhed eller et organ i et tredjeland eller levering af mæglervirksomhed i henhold til denne forordning, hvis den modtager en ansøgning vedrørende eksport, transit, levering af teknisk bistand til en person, en enhed eller et organ i et tredjeland eller levering af mæglervirksomhed, der involverer en i alt væsentligt identisk transaktion, der er omhandlet i en sådan tidligere ansøgning, og finder, at der alligevel bør gives tilladelse.

3.  Hvis den kompetente myndighed efter de i stk. 2 omhandlede konsultationer beslutter at give tilladelse, underretter den relevante medlemsstat øjeblikkeligt de andre medlemsstater og Kommissionen om sin beslutning og gør rede for årsagerne til beslutningen, med angivelse af støttende oplysninger i relevant omfang.

4.  Hvis et afslag på at give tilladelse er baseret på et nationalt forbud i henhold til artikel 14, stk. 1, eller artikel 15, stk. 4, udgør det ikke en beslutning om afslag på en ansøgning som omhandlet i nærværende artikels stk. 1.

5.  Alle underretninger, som kræves i henhold til denne artikel, skal foretages ved hjælp af et sikkert og krypteret informationsudvekslingssystem.

KAPITEL VI

Almindelige og afsluttende bestemmelser

Artikel 24

Ændring af bilag

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 29 med henblik på at ændre bilag I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII og IX. Oplysningerne i bilag I vedrørende medlemsstaternes kompetente myndigheder ændres på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne.

Hvis det i forbindelse med en ændring af bilag II, III, IV eller V er påkrævet i særligt hastende tilfælde, anvendes proceduren i artikel 30 på delegerede retsakter, som vedtages i henhold til nærværende artikel.

Artikel 25

Anmodninger om tilføjelse af varer til en af listerne over varer

1.  Alle medlemsstater kan sende en behørigt begrundet anmodning til Kommissionen om at tilføje varer, der er udformet eller markedsført med henblik på retshåndhævelse, til bilag II, bilag III eller bilag IV. En sådan anmodning skal indeholde oplysninger om:

a)  varernes udformning og karakteristika

b)  samtlige anvendelsesformål for varerne, og

c)  de internationale og nationale regler, der ville blive overtrådt, såfremt varerne anvendes til retshåndhævelse.

I forbindelse med sin anmodning til Kommissionen skal den anmodende medlemsstat også sende denne anmodning til de øvrige medlemsstater.

2.  Kommissionen kan inden for tre måneder efter modtagelsen af anmodningen bede den anmodende medlemsstat om yderligere oplysninger, hvis den mener, at anmodningen ikke belyser et eller flere relevante punkter, eller at der er behov for yderligere oplysninger om et eller flere af de relevante punkter. Den meddeler, på hvilke punkter der ønskes yderligere oplysninger. Kommissionen fremsender sine spørgsmål til de øvrige medlemsstater. De øvrige medlemsstater kan også give Kommissionen yderligere oplysninger med henblik på vurdering af anmodningen.

3.  Hvis Kommissionen mener, at der ikke er behov for yderligere oplysninger, eller hvis den har modtaget de yderligere oplysninger, den har anmodet om, skal den inden for 20 uger efter henholdsvis modtagelsen af anmodningen eller modtagelsen af de yderligere oplysninger indlede proceduren for vedtagelse af den ønskede ændring eller meddele den anmodende medlemsstat, hvorfor denne ikke indledes.

Artikel 26

Udveksling af oplysninger mellem medlemsstaternes myndigheder og Kommissionen

1.  Kommissionen og medlemsstaterne underretter efter anmodning hinanden om, hvilke foranstaltninger der træffes i medfør af denne forordning, og udveksler andre relevante oplysninger, de måtte råde over i forbindelse med denne forordning, især oplysninger om meddelte tilladelser og afslag, jf. dog artikel 23.

2.  Relevante oplysninger om tilladelser, der gives og afslås, omfatter mindst afgørelsens art, begrundelsen for afgørelsen eller et sammendrag heraf, modtagerens navne, og hvis de ikke er de samme, slutbrugernes navne samt de pågældende varer.

3.  Medlemsstaterne udarbejder om muligt sammen med Kommissionen en offentlig, årlig aktivitetsrapport med oplysninger om antallet af modtagne ansøgninger, om de af disse ansøgninger berørte varer og lande, og om de afgørelser, de har truffet om disse ansøgninger. Rapporten indeholder ikke oplysninger, hvis videregivelse medlemsstaten betragter som stridende mod dens vitale sikkerhedsinteresser.

4.  Kommissionen udarbejder en årlig rapport sammensat af de årlige aktivitetsrapporter, der er omhandlet i stk. 3. Denne årlige rapport gøres offentligt tilgængelig.

5.  Bortset fra indgivelse af oplysningerne i stk. 2 til myndighederne i de øvrige medlemsstater og til Kommissionen berører denne artikel ikke gældende nationale regler om fortrolighed og tavshedspligt.

6.  Hvis et afslag på at give tilladelse er baseret på et nationalt forbud vedtaget i henhold til artikel 14, stk. 1, udgør det ikke et afslag på tilladelse som omhandlet i nærværende artikels stk. 1, 2 og 3.

Artikel 27

Behandling af personoplysninger

Personoplysninger skal behandles og udveksles i overensstemmelse med reglerne i forordning (EU) 2016/679 og forordning (EU) 2018/1725.

Artikel 28

Oplysningernes anvendelse

Oplysninger, der modtages i henhold til denne forordning, anvendes kun til det formål, de indhentes til, jf. dog Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001(14) og national lovgivning om aktindsigt.

Artikel 29

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 24, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 16. december 2016. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

3.  Den i artikel 24 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.

5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 24 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa‑Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa‑Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 30

Hasteprocedure

1.  Delegerede retsakter vedtaget i henhold til denne artikel træder i kraft straks og finder anvendelse, så længe der ikke er gjort indsigelse i henhold til stk. 2. I meddelelsen til Europa-Parlamentet og Rådet af en delegeret retsakt anføres begrundelsen for anvendelse af hasteproceduren.

2.  Europa-Parlamentet eller Rådet kan efter proceduren i artikel 29, stk. 6, gøre indsigelse mod en delegeret retsakt. I så fald skal Kommissionen ophæve retsakten straks efter Europa‑Parlamentets eller Rådets meddelelse af afgørelsen om at gøre indsigelse.

Artikel 31

Koordinationsgruppen for torturbekæmpelse

1.  Der oprettes en koordinationsgruppe for torturbekæmpelse med en repræsentant for Kommissionen som formand. Hver medlemsstat udpeger en repræsentant til denne gruppe.

2.  Koordinationsgruppen for torturbekæmpelse skal undersøge alle spørgsmål vedrørende denne forordnings anvendelse, herunder og uden begrænsning udveksle oplysninger om administrative praksisser og eventuelle spørgsmål, som rejses af formanden eller af en repræsentant for en medlemsstat.

3.  Koordinationsgruppen for torturbekæmpelse kan, når som helst den finder det nødvendigt, høre eksportører, mæglere, leverandører af teknisk bistand og andre relevante aktører, der er berørt af denne forordning.

4.  Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet en årlig skriftlig rapport om de aktiviteter, undersøgelser og høringer, som koordinationsgruppen for torturbekæmpelse har foretaget.

Den årlige rapport udarbejdes under behørig hensyntagen til nødvendigheden af ikke at underminere fysiske eller juridiske personers forretningsmæssige interesser. Drøftelserne i koordinationsgruppen for torturbekæmpelse er fortrolige.

Artikel 32

Evaluering

1.  Senest den 31. juli 2020 og derefter hvert femte år evaluerer Kommissionen gennemførelsen af denne forordning og forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en rapport med en omfattende gennemførelses- og konsekvensanalyse, eventuelt ledsaget af forslag til ændringer. Med analysen vil behovet for at inddrage aktiviteter blandt unionsborgere i udlandet blive vurderet. Medlemsstaterne giver Kommissionen alle relevante oplysninger med henblik på udarbejdelsen af denne rapport.

2.  Særlige afsnit i rapporten skal behandle:

a)  koordinationsgruppen for torturbekæmpelse og dens aktiviteter. Rapporten skal udarbejdes under behørig hensyntagen til nødvendigheden af ikke at underminere fysiske eller juridiske personers forretningsmæssige interesser. Drøftelserne i gruppen er fortrolige

b)  oplysninger om de foranstaltninger, der er truffet af medlemsstaterne i henhold til artikel 33, stk. 1, og meddelt til Kommissionen i henhold til artikel 33, stk. 2.

Artikel 33

Sanktioner

1.  Medlemsstaterne fastsætter regler om sanktioner, der skal anvendes i tilfælde af overtrædelser af bestemmelserne i denne forordning, og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de anvendes. Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

2.  Medlemsstaterne giver hurtigst muligt Kommissionen meddelelse om enhver ændring, der berører regler om sanktioner, der er meddelt i henhold til artikel 17, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1236/2005.

Artikel 34

Territorialt anvendelsesområde

1.  Denne forordning har samme territoriale anvendelsesområde som traktaterne, bortset fra artikel 3, stk. 1, første afsnit, artikel 4, stk. 1, første afsnit, artikel 5, 11, 13, 14, 16 og 18, artikel 20, stk. 1-4, og artikel 22, som finder anvendelse på:

—  Unionens toldområde

—  de spanske territorier Ceuta og Melilla

—  det tyske territorium Helgoland.

2.  Med henblik på denne forordning behandles Ceuta, Helgoland og Melilla som en del af Unionens toldområde.

Artikel 35

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 1236/2005 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag XI.

Artikel 36

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i …

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

BILAG I

Liste over kompetente myndigheder, jf. artikel 20 og 23, og adresse, hvortil meddelelser til Europa-Kommissionen sendes

A.  Myndigheder i medlemsstaterne

BELGIEN

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie

Dienst Vergunningen

Vooruitgangstraat 50

B-1210 Brussel

BELGIË

Service public fédéral économie, PME, classes moyennes et énergie

Direction générale des Analyses économiques et de l'Economie internationale

Service licences

Rue du Progrès 50

B-1210 Bruxelles

BELGIQUE

Tlf. +32 22776713, +32 22775459

Fax +32 22775063

E-mail: frieda.coosemans@economie.fgov.be

johan.debontridder@economie.fgov.be

BULGARIEN

Министерство на икономиката

ул.»Славянска« № 8

1052 София/Sofia

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

Ministry of Economy

8, Slavyanska Str.

1052 Sofia

BULGARIA

Tlf. +359 29407771

Fax +359 29880727

E-mail: exportcontrol@mi.government.bg

DEN TJEKKISKE REPUBLIK

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Tlf. +420 224907638

Fax +420 224214558

E-mail: dual@mpo.cz

DANMARK

Bilag III, nr. 2 og 3

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

DK-1216 København K

DANMARK

Tlf. +45 72268400

Fax +45 33933510

E-mail: jm@jm.dk

Bilag II og bilag III, nr. 1

Erhvervs- og Vækstministeriet

Erhvervsstyrelsen

Eksportkontrol

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

DANMARK

Tlf. +45 35291000

Fax +45 35291001

E-mail: eksportkontrol@erst.dk

TYSKLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29-35

D-65760 Eschborn

DEUTSCHLAND

Tlf. +49 6196 908 2217

Fax +49 6196 908 1800

E-mail: ausfuhrkontrolle@bafa.bund.de

ESTLAND

Strateegilise kauba komisjon

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

EESTI/ESTONIA

Tlf. +372 6377192

Fax +372 6377199

E-mail: stratkom@vm.ee

IRLAND

An tAonad Ceadúnúcháin

An Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta

23 Sráid Chill Dara

Baile Átha Cliath 2

ÉIRE

Tel. +353 16312121

Fax +353 16312562

E-mail:

Licensing Unit

Department of Jobs, Enterprise and Innovation

23 Kildare Street

Dublin 2

ÉIRE

Tlf. +353 16312121

Fax +353 16312562

E-mail: exportcontrol@djei.ie

GRÆKENLAND

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Ερμού και Κορνάρου 1,

GR-105 63 Αθήνα/Athens

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Ministry of Development, Competitiveness, Infrastructure, Transport and Networks

General Directorate for International Economic Policy

Directorate of Import-Export Regimes, Trade Defence Instruments

Ermou and Kornarou 1,

GR-105 63 Athens

GREECE

Tlf. +30 2103286021-22, +30 2103286051-47

Fax +30 2103286094

E-mail: e3a@mnec.gr, e3c@mnec.gr

SPANIEN

Subdirección General de Comercio Internacional de Material de Defensa y Doble Uso

Secretaría de Estado de Comercio

Ministerio de Economía y Competitividad

Paseo de la Castellana 162, planta 7

E-28046 Madrid

ESPAÑA

Tlf.: +34 913492587

Fax: +34 913492470

E-mail: sgdefensa.sscc@comercio.mineco.es

FRANKRIG

Ministère des finances et des comptes publics

Direction générale des douanes et droits indirects

Bureau E2

11 Rue des Deux Communes

F-93558 Montreuil Cedex

FRANCE

Tlf.: +33 1 57 53 43 98

Fax: + 33 1 57 53 48 32

E-mail: dg-e2@douane.finances.gouv.fr

KROATIEN

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Samostalni sektor za trgovinsku politiku i gospodarsku multilateralu

Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8

10 000 Zagreb

Republika Hrvatska

Tlf. +385 1 6444 625 (626)

Fax +385 1 6444 601

ITALIEN

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale

Divisione IV

Viale Boston, 25

00144 Roma

ITALIA

Tlf. +39 0659932439

Fax +39 0659647506

E-mail: polcom4@mise.gov.it

CYPERN

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Κλάδος Έκδοσης Αδειών Εισαγωγών/Εξαγωγών

Ανδρέα Αραούζου 6

CY-1421 Λευκωσία

ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS

Ministry of Energy, Commerce, Industry and Tourism

Trade Service

Import/Export Licensing Section

6 Andreas Araouzos Street

CY-1421 Nicosia

CYPRUS

Tel. +357 22867100, +357 22867197, +357 22867332

Fax +357 22375443

E-mail: ts@mcit.gov.cy, pevgeniou@mcit.gov.cy

LETLAND

Ārlietu ministrija

K.  Valdemāra iela 3

LV-1395 Rīga

LATVIJA

Tlf. +371 67016426

Fax +371 67828121

E-mail: mfa.cha@mfa.gov.lv

LITAUEN

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos

Viešosios policijos valdybos Licencijavimo skyrius

Saltoniškių g. 19

LT-08105 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Tlf.: +370 82719767

Fax: +370 52719976

E-mail: leidimai.pd@policija.lt

LUXEMBOURG

Ministère de l'Economie

Office des Licences

19-21, boulevard Royal

L-2449 Luxembourg

BP 113/L-2011 Luxembourg

Luxembourg

Tlf.: +352 22 61 62

Fax: +352 46 61 38

E-mail: office.licences@eco.etat.lu

UNGARN

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Németvölgyi út 37-39

H-1124 Budapest

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Tlf. +36 14585599

Fax +36 14585885

E-mail: armstrade@mkeh.gov.hu

MALTA

Dipartiment tal-Kummerċ

Servizzi ta' Kummerċ

Lascaris

Valletta VLT2000

MALTA

Commerce Department

Trade Services

Lascaris

Valletta VLT2000

MALTA

Tlf. +356 21242270

Fax +356 25690286

NEDERLANDENE

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Directoraat-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen

Directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061

2500 EB Den Haag

NEDERLAND

Tlf. +31 703485954, +31 703484652

ØSTRIG

Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

Abteilung »Außenwirtschaftskontrolle« C2/9

Stubenring 1

A-1011 Wien

ÖSTERREICH

Tlf. +43 1711008341

Fax +43 1711008366

E-mail: post.c29@bmwfw.gv.at

POLEN

Ministerstwo Gospodarki

Departament Handlu i Usług

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

POLSKA/POLAND

Tlf. +48 226935553

Fax +48 226934021

E-mail: SekretariatDHU@mg.gov.pl

PORTUGAL

Ministério das Finanças

AT- Autoridade Tributária e Aduaneira

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua da Alfândega, n.5, r/c

P-1149-006 Lisboa

PORTUGAL

Tlf. +351 218813843

Fax +351 218813986

E-mail: dsl@at.gov.pt

RUMÆNIEN

Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului

Departamentul pentru Comerț Exterior și Relații Internaționale

Direcția Politici Comerciale

Calea Victoriei nr. 152

București, sector 1

Cod poștal 010096

ROMÂNIA

Tlf. +40 214010552, +40 214010504, +40 214010507

Fax +40 214010568, +40 213150454

E-mail: adrian.berezintu@dce.gov.ro

SLOVENIEN

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Direktorat za notranji trg, Sektor za trgovinsko politiko

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

Republika Slovenija

Tel. +386 1 400 3564;

Fax. +386 1 400 3588

Ministry for Economic Development and Technology

Directorate for Internal Market, Trade Policy Division

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

The Republic of Slovenia

Tel. +386 1 400 3564;

Fax. +386 1 400 3588

SLOVAKIET

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor výkonu obchodných opatrení

Mierová 19

827 15 Bratislava

SLOVENSKO

Tlf. +421 248542163

Fax +421 243423915

E-mail: lucia.filipkova@economy.gov.sk

FINLAND

Sisäministeriö

Poliisiosasto

PL 26

FI-00023 VALTIONEUVOSTO

SUOMI/FINLAND

Inrikesministeriet

Polisavdelningen

PB 26

FI-00023 STATSRÅDET

SUOMI/FINLAND

Tlf. +358 295 480 171

Fax +358 9 160 44635

E-mail: kirjaamo@intermin.fi

SVERIGE

Kommerskollegium

PO Box 6803

SE-113 86 Stockholm

SVERIGE

Tlf. +46 86904800

Fax +46 8306759

E-mail: registrator@kommers.se

DET FORENEDE KONGERIGE

Import af varer, der er opført i bilag II:

Department for Business, Innovation and Skills (BIS)

Import Licensing Branch (ILB)

E-mail: enquiries.ilb@bis.gsi.gov.uk

Eksport af varer, der er opført i bilag II eller III, og levering af teknisk bistand i forbindelse med varer, der er opført i bilag II, som omhandlet i artikel 3, stk. 1, og artikel 4, stk. 1:

Department for Business, Innovation and Skills (BIS)

Export Control Organisation

1 Victoria Street

London

SW1H 0ET

UNITED KINGDOM

Tlf.: +44 2072154594

Fax: +44 2072152635

E-mail: eco.help@bis.gsi.gov.uk

B.  Meddelelser til Kommissionen sendes til følgende adresse

Europa-Kommissionen

Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter

Kontor EEAS 7/99

B-1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

_____________

BILAG II

Liste over varer som omhandlet i artikel 3 og 4

Indledende note:

»KN-koderne« i dette bilag henviser til de koder, der er anført i II. del i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87(15).

Hvor udtrykket »ex« er angivet før KN-koden, udgør varerne i denne forordning kun en del af KN-koden og bestemmes både ved beskrivelsen i dette bilag og ved KN-koden.

Noter:

1.  Punkt 1.3 og 1.4 i afsnit 1 vedrørende varer konstrueret til henrettelse af mennesker omfatter ikke medicinsk-tekniske varer.

2.  Kontrolforanstaltningerne i dette bilag gælder også ved eksport af et ikkekontrolleret produkt (herunder samlede anlæg), der indeholder en eller flere kontrollerede komponenter, hvis den kontrollerede komponent/de kontrollerede komponenter er hovedbestanddelen af produktet og let kan fjernes eller bruges til andre formål.

NB: Ved vurderingen af, om den kontrollerede komponent/de kontrollerede komponenter skal betragtes som hovedbestanddel, er det nødvendigt at afveje faktorer såsom kvantitet, værdi og teknologisk knowhow samt andre særlige omstændigheder, der kan betyde, at den kontrollerede komponent/de kontrollerede komponenter må betragtes som hovedbestanddel af produktet.

KN-kode

Beskrivelse

 

1.  Varer konstrueret til henrettelse af mennesker:

1 ex44219097

ex82089000

1 1.1. Galger, guillotiner og blade til guillotiner.

ex85437090

ex94017900

ex94018000

ex94021000

ex94029000

1.2.  Elektriske stole til henrettelse af mennesker

ex94060038

ex94060080

1.3.  Lufttætte kamre, der er fremstillet af f.eks. stål og glas og konstrueret med henblik på henrettelse af mennesker ved indgivelse af dødelige gasarter eller stoffer

ex84138100

ex90189050

ex90189060

ex90189084

1.4.  Automatiske indsprøjtningssystemer, der er konstrueret med henblik på henrettelse af mennesker ved indgivelse af dødelige kemiske stoffer

 

2.  Varer, der ikke er egnede til brug for retshåndhævende myndigheder:

ex85437090

2.1.  Elektrochokanordninger, som bæres af en frihedsberøvet person, såsom bælter og lange og korte manchetter, og som er konstrueret med det formål at indskrænke personens frihed ved indgivelse af elektriske chok

ex73269098

ex76169990

ex83015000

ex39269097

ex42033000

ex42034000

ex42050090

2.2.  Tommeljern, fingerjern, tommelskruer og fingerskruer

Note:

Dette punkt omfatter jern og skruer med og uden takker

ex73269098

ex76169990

ex83015000

ex39269097

ex42033000

ex42034000

ex42050090

ex62171000

ex63079098

2.3.  Bøjler forbundet med en barre, fodlænker med ekstra vægt og lænker til sammenkædning af fanger, som omfatter bøjler forbundet med en barre eller fodlænker med ekstra vægt

Noter:

1.  Bøjler forbundet med en barre er bøjler eller ankelringe, som er udstyret med en låsemekanisme, og som er forbundet med en stiv stang typisk af metal

2.  Dette punkt omfatter bøjler forbundet med en barre og fodlænker med ekstra vægt, som er forbundet til almindelige håndjern ved hjælp af en kæde

ex73269098

ex76169990

ex83015000

ex39269097

ex42033000

ex42034000

ex42050090

ex62171000

ex63079098

2.4.  Jern, der skal fastgøres til væggen, gulvet eller loftet, til fastgørelse af mennesker

ex94016100

ex94016900

ex94017100

ex94017900

ex94018000

ex94021000

2.5.  Fikseringsstole: stole med bøjler eller andre anordninger til at fastspænde et menneske

Note:

Dette punkt forbyder ikke brugen af stole, der kun er udstyret med stropper eller bælter

ex94029000

ex94032020

ex94032080

ex94035000

ex94037000

ex94038100

ex94038900

2.6.  Brætter med bøjler og senge med bøjler: brætter og senge, der er udstyret med bøjler eller andre anordninger til at fastspænde et menneske

Note:

Dette punkt forbyder ikke brugen af brætter og senge udstyret med stropper eller bælter

ex94029000

ex94032020

ex94035000

ex94037000

ex94038100

ex94038900

2.7.  Sengebure med tremmer: senge i form af et bur (fire sider og et loft) eller en lignende struktur, der holder et menneske indespærret inden for sengens rammer, og hvor loftet eller en eller flere sider er udstyret med metalbarer eller andre tremmer og kun kan åbnes udefra

ex94029000

ex94032020

ex94035000

ex94037000

ex94038100

ex94038900

2.8.  Sengebure med net: senge i form af et bur (fire sider og et loft) eller en lignende struktur, der holder et menneske indespærret inden for sengens rammer, og hvor loftet og én eller flere sider er udstyret med net og kun kan åbnes udefra

 

3.  Bærbare anordninger, der ikke er egnede til brug for retshåndhævende myndigheder til bekæmpelse af optøjer eller selvforsvar:

ex93040000

3.1.  Stave eller knipler af metal eller andet materiale forsynet med pigge

ex39269097

ex73269098

3.2.  Skjolde med metalpigge

 

4.  Piske:

ex66020000

4.1.  Piske med en eller flere snore eller remme, såsom en knut eller ni-halet kat

ex66020000

4.2.  Piske med en eller flere snore eller remme med hager, kroge, pigge, metaltråd eller lignende genstande, der øger virkningen af snorene eller remmene

_____________

BILAG III

Liste over varer som omhandlet i artikel 11

Indledende note:

»KN-koderne« i dette bilag henviser til de koder, der er anført i II. del i bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87.

Hvor udtrykket »ex« er angivet før KN-koden, udgør varerne i denne forordning kun en del af KN-koden og bestemmes både ved beskrivelsen i dette bilag og ved KN-koden.

Noter:

1.  Kontrolforanstaltningerne i dette bilag gælder også ved eksport af et ikkekontrolleret produkt (herunder samlede anlæg), der indeholder en eller flere kontrollerede komponenter, hvis den kontrollerede komponent/de kontrollerede komponenter er hovedbestanddelen af produktet og let kan fjernes eller bruges til andre formål.

NB: Ved vurderingen af, om den kontrollerede komponent/de kontrollerede komponenter skal betragtes som hovedbestanddel, er det nødvendigt at afveje faktorer såsom kvantitet, værdi og teknologisk knowhow samt andre særlige omstændigheder, der kan betyde, at den kontrollerede komponent/de kontrollerede komponenter må betragtes som hovedbestanddel af produktet.

2.  I nogle tilfælde opføres kemiske stoffer ved navn og CAS-nummer. Listen omfatter kemiske stoffer med samme konstitutionsformel (herunder hydrater) uanset navn eller CAS-nummer. CAS-numrene anføres for at gøre det lettere at identificere et bestemt kemisk stof eller en bestemt blanding uanset nomenklatur. CAS-numrene kan ikke anvendes som de eneste identifikatorer, fordi nogle former af de opførte kemiske stoffer har forskellige CAS-numre, og blandinger, der indeholder et kemisk stof, der er opført på listen, også kan have forskellige CAS-numre.

KN-kode

Beskrivelse

 

1.  Varer konstrueret til at indskrænke menneskers frihed:

ex73269098

ex76169990

ex83015000

ex39269097

ex42033000

ex42034000

ex42050090

ex62171000

ex63079098

1.1.  Lænker og lænker til sammenkædning af fanger

Noter:

1.  Lænker er frihedsindskrænkende instrumenter bestående af to jern eller ringe udstyret med en låsemekanisme og forbundet af en kæde eller en barre

2.  Kontrol ifølge dette punkt gælder ikke fodlænker og lænker til sammenkædning af fanger, som er forbudt ved punkt 2.3 i bilag II

3.  Kontrol ifølge dette punkt gælder ikke »almindelige håndjern«. Ved almindelige håndjern forstås håndjern, der opfylder alle følgende betingelser:

—  de måler inklusive kæden og i aflåst tilstand mellem 150 og 280 mm i alt fra det ene til det andet jerns yderkant

—  hvert jerns indvendige omkreds er højst 165 mm, når palen er i indgreb i låsemekanismens inderste hak

—  hvert jerns indvendige omkreds er mindst 200 mm, når palen er i indgreb i låsemekanismens yderste hak og

—  der er ikke foretaget ændringer af håndjernene med henblik på at forårsage smerte eller lidelse

ex73269098

ex76169990

ex83015000

ex39269097

ex42033000

ex42034000

ex42050090

ex62171000

ex63079098

1.2.  Individuelle jern eller ringe udstyret med en låsemekanisme og med en indvendig omkreds på over 165 mm, når palen er i indgreb i låsemekanismens yderste hak

Note:

Dette punkt omfatter halslænker og andre individuelle jern eller ringe, som er udstyret med en låsemekanisme, og som er forbundet til almindelige håndjern ved hjælp af en kæde

ex65050010

ex65050090

ex65069100

ex65069910

ex65069990

1.3.  Spythætter: hætter, herunder af net, som dækker munden og derved forhindrer, at der spyttes

Note:

Dette punkt omfatter spythætter, som er forbundet til almindelige håndjern ved hjælp af en kæde

 

2.  Våben og anordninger konstrueret med henblik på bekæmpelse af optøjer eller selvforsvar:

ex85437090

ex93040000

2.1.  Bærbare elektrochokvåben, som kun kan ramme én person, hver gang der gives elektrisk stød, herunder men ikke begrænset til elektriske stave, elektriske skjolde og elektriske pilepistoler

Noter:

1.  Kontrol ifølge dette punkt gælder ikke elektriske bælter og andre anordninger som er omfattet af punkt 2.1 i bilag II

2.  Kontrol ifølge dette punkt gælder ikke særskilte elektrochokanordninger, der følger brugeren med henblik på brugerens egen personlige beskyttelse

ex85439000

ex93059900

2.2.  Sæt, der indeholder alle væsentlige komponenter til at samle bærbare elektrochokvåben, som er underkastet af kontrol ifølge punkt 2.1

Note:

Følgende varer anses for at udgøre væsentlige komponenter:

—  enheden, der producerer et elektrisk stød

—  udløseren, uanset at denne er placeret på en fjernkontrol, og

—  elektroder eller eventuelt ledninger, som det elektriske chok indgives med

ex85437090

ex93040000

2.3.  Faste eller monterbare elektrochokvåben, som dækker er stort område og kan give flere personer elektrisk stød

 

3.  Våben og udstyr til bekæmpelse af optøjer eller til selvforsvar ved spredning af kemiske midler, der forårsager lammelse eller irritation, og beslægtede stoffer:

ex84242000

ex84248900

ex93040000

3.1.  Bærbare våben og udstyr, der enten indgiver en dosis af et kemisk stof, som forårsager lammelse eller irritation af én person, eller spreder en dosis af det pågældende middel på et mindre område i form af en tåge eller en sky ved indgivelse eller spredning det kemiske stof

Noter:

1.  Kontrol ifølge dette punkt gælder ikke udstyr, der er underkastet kontrol ifølge punkt ML7e på Den Europæiske Unions fælles liste over militært udstyr(16)

2.  Kontrol ifølge dette punkt gælder ikke særskilt bærbart udstyr, selv hvis det indeholder et kemisk stof, når det følger brugeren med henblik på brugerens egen personlige beskyttelse

3.  Ud over relevante kemiske stoffer, såsom midler til opretholdelse af ro og orden eller N-((4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl)nonanamid, skal de varer, der er underkastet kontrol ifølge punkt 3.3 og 3.4, anses for at være kemiske stoffer, der forårsager lammelse eller irritation

ex29242998

3.2.  N-((4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl)nonanamid (CAS‑nr. 444-46-4)

ex33019030

3.3.  Oleoresin capsicum CAS-nr. 8023-77-6)

ex29242998

ex29399900

ex33019030

ex33021090

ex33029010

ex33029090

ex38249097

3.4.  Blandinger med et indhold af N-((4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl)nonanamid eller oleoresin capsicum på mindst 0,3 vægtprocent og et opløsningsmiddel (så som ethanol, 1-propanol eller hexan), som kan indgives i denne form som midler, der forårsager lammelse eller irritation, navnlig i form af aerosoler og eller i flydende form, eller som anvendes til fremstilling af midler, der forårsager lammelse eller irritation

Noter:

1.  Kontrol ifølge dette punkt gælder dog ikke saucer og tilberedninger til fremstilling deraf, supper eller tilberedninger til fremstilling deraf og sammensatte smagspræparater, forudsat at N-((4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl)nonanamid eller oleoresin capsicum ikke er den eneste smagskomponent i dem

2.  Kontrol ifølge dette punkt gælder dog ikke lægemidler, for hvilke der er udstedt en markedsføringstilladelse i overensstemmelse med EU-retten(17)

ex84242000

ex84248900

3.5.  Fast udstyr til spredning af kemiske stoffer, der forårsager lammelse eller irritation, og som kan fastgøres til væggen eller loftet inde i en bygning, omfatter en beholder med kemiske midler, der forårsager lammelse eller irritation, og kan aktiveres ved hjælp af et fjernbetjeningssystem

Note:

Ud over relevante kemiske stoffer, såsom midler til opretholdelse af ro og orden eller N-((4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl)nonanamid, skal de varer, der er underkastet kontrol ifølge punkt 3.3 og 3.4, anses for at være kemiske stoffer, der forårsager lammelse eller irritation

ex84242000

ex84248900

ex93040000

3.6.  Fast eller monterbart udstyr til spredning af kemiske midler, der forårsager lammelse eller irritation, som dækker et stort område, og som ikke er udformet til at blive fastgjort til væggen eller loftet inde i en bygning

Noter:

1.  Kontrol ifølge dette punkt gælder ikke udstyr, der er underkastet kontrol ifølge punkt ML7e på Den Europæiske Unions fælles liste over militært udstyr

2.  Kontrol ifølge dette punkt gælder også vandkanoner

3.  Ud over relevante kemiske stoffer, såsom stoffer til opretholdelse af ro og orden eller N-((4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl)nonanamid, skal de varer, der er underkastet kontrol ifølge punkt 3.3 og 3.4, anses for at være kemiske stoffer, der forårsager lammelse eller irritation

_____________

BILAG IV

Varer, der kan anvendes til henrettelse, som omhandlet i artikel 16

KN-kode

Beskrivelse

 

1.  Varer, der kan bruges til henrettelser af mennesker ved brug af dødssprøjter:

 

1.1.  Barbituratnarkosemidler med kort eller længere tids virkning, herunder, men ikke begrænset til:

ex29335390 [a) til f)]

ex29335995 [g) og h)]

a)  amobarbital (CAS-nr. 57-43-2)

b)  amobarbitalnatriumsalt

(CAS-nr. 64-43-7)

c)  pentobarbital (CAS-nr. 76-74-4)

d)  pentobarbitalnatriumsalt

(CAS-nr. 57-33-0)

e)  secobarbital (CAS-nr. 76-73-3)

f)  secobarbitalnatriumsalt

(CAS-nr. 309-43-3)

g)  thiopental (CAS-nr. 76-75-5)

h)  thiopentalnatriumsalt (CAS-nr. 71-73-8), også kendt som thiopentonnatrium

ex30039000

ex30049000

ex38249096

Note:

Dette punkt omfatter også varer, der indeholder et af de narkosemidler, der er opført under barbituratnarkosemidler med kort- eller længerevarende virkning.

_____________

BILAG V

Generel EU-eksporttilladelse EU GEA [EUT: Indsæt venligst EUT-nummer på denne forordning…]

Del 1 — Varer

Denne generelle eksporttilladelse dækker de varer, der er opført i punkterne i bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) [...EUT: Indsæt venligst EUT-nummer på denne forordning og udfyld fodnoten](18).

Den dækker også levering af teknisk bistand til slutbrugeren, i det omfang denne bistand er nødvendig for installation, drift, vedligeholdelse eller reparation af de varer, hvis eksport tillades, hvis en sådan bistand leveres af eksportøren.

Del 2 — Bestemmelsessteder

Der kræves ikke eksporttilladelse efter forordning (EU) [...EUT: Indsæt venligst EUT-nummer på denne forordning] til leveringer til et land eller et territorium, som er en del af Unionens toldområde, hvilket med henblik på denne forordning omfatter Ceuta, Helgoland og Melilla (artikel 34, stk. 2).

Denne generelle eksporttilladelse gælder i hele Unionen for eksport til følgende bestemmelsessteder:

Danske territorier, som ikke er en del af toldområdet:

—  Færøerne

—  Grønland

Franske territorier, som ikke er en del af toldområdet:

—  Fransk Polynesien

—  Ny Kaledonien med tilhørende områder

—  Saint-Barthélemy

—  Saint-Pierre og Miquelon

—  De franske besiddelser i det sydlige Indiske Ocean og Antarktis

—  Wallis og Futuna

Nederlandske territorier, som ikke er en del af toldområdet:

—  Aruba

—  Bonaire

—  Curaçao

—  Saba

—  Sint-Eustatius

—  Sint-Maarten

Britiske territorier, som ikke er en del af toldområdet:

—  Anguilla

—  Bermuda

—  Falklandsøerne

—  Gibraltar

—  Montserrat

—  Saint Helene med tilhørende områder

—  Sydgeorgien og Sydsandwichøerne

—  Turks- og Caicosøerne

Albanien

Andorra

Argentina

Australien

Benin

Bolivia

Bosnien-Hercegovina

Canada

Columbia

Costa Rica

Djibouti

Den Dominikanske Republik

Ecuador

Filippinerne

Gabon

Georgien

Guinea-Bissau

Honduras

Island

Kap Verde

Kirgisistan

Liberia

Liechtenstein

Mexico

Moldova

Mongoliet

Montenegro

Mozambique

Namibia

Nepal

New Zealand

Nicaragua

Norge

Panama

Paraguay

Rwanda

San Marino

São Tomé og Príncipe

Schweiz (inklusive Büsingen og Campione d'Italia)

Serbien

Seychellerne

Sydafrika

Den tidligere jugoslaviske republik Makedonien

Timor-Leste

Togo

Turkmenistan

Tyrkiet

Ukraine

Uruguay

Usbekistan

Venezuela

Del 3 — Betingelser for og krav til anvendelsen af denne generelle eksporttilladelse

1)  Denne eksporttilladelse må ikke anvendes, hvis:

a)  eksportøren er blevet forbudt at anvende denne generelle eksporttilladelse i overensstemmelse med artikel 20, stk. 1, i forordning (EU) [EUT: Indsæt venligst EUT-nummer på denne forordning]

b)  de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor eksportøren er hjemmehørende eller har hjemsted, har informeret eksportøren om, at de pågældende varer helt eller delvis er eller kan være beregnet til genudførsel til et tredjeland eller til henrettelse i et tredjeland

c)  eksportøren ved eller har rimelig grund til at antage, at de pågældende varer helt eller delvis er beregnet til genudførsel til et tredjeland eller til henrettelse i et tredjeland

d)  de pågældende varer udføres til en frizone eller et frilager, som er beliggende på et bestemmelsessted, der er omfattet af denne generelle eksporttilladelse

e)  eksportøren er producent af de pågældende lægemidler og ikke har indgået en juridisk bindende aftale med distributøren om, at sidstnævnte skal gøre alle leveringer og overførsler betinget af indgåelsen af en juridisk bindende aftale, som, helst ledsaget af en afskrækkende kontraktmæssig sanktion, pålægger kunden

i)  ikke at anvende nogle af de varer, vedkommende modtager fra distributøren, til henrettelse

ii)  ikke at levere eller overføre nogle af disse varer til en tredjepart, hvis kunden ved eller har rimelig grund til at antage, at varerne er beregnet til henrettelse, og

iii)  at pålægge en tredjepart, til hvem kunden måtte levere eller overføre disse varer, samme krav

f)  eksportøren ikke er producent af de pågældende lægemidler og ikke har erhvervet en undertegnet erklæring om slutanvendelsen fra slutbrugeren i bestemmelseslandet

g)  eksportøren af lægemidler ikke har indgået en juridisk bindende aftale med distributøren eller slutbrugeren, ifølge hvilken det, helst ledsaget af en afskrækkende kontraktmæssig sanktion, kræves af distributøren eller, såfremt aftalen er indgået med en slutbruger, af slutbrugeren, at vedkommende indhenter forudgående tilladelse fra eksportøren til:

i)  enhver overførsel eller levering af dele af forsendelsen til en retshåndhævende myndighed i et land eller et territorium, som ikke har afskaffet dødsstraffen

ii)  enhver overførsel eller levering af dele af forsendelsen til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, som indkøber relevante varer for eller leverer tjenester, der involverer brugen af sådanne varer, til en sådan retshåndhævende myndighed, og

iii)  enhver genudførsel eller overførsel af dele af forsendelsen til et land eller et territorium, som ikke har afskaffet dødsstraffen, eller

h)  eksportøren af andre varer end lægemidler ikke har indgået en retligt bindende aftale som omhandlet i litra g) med slutbrugeren.

2)  Eksportører, der anvender denne generelle eksporttilladelse EU GEA [...EUT: indsæt venligst EUT-nummer på denne forordning], skal give de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor de er hjemmehørende eller har hjemsted, meddelelse om deres første anvendelse af denne generelle eksporttilladelse senest 30 dage efter den dato, hvor den første eksport fandt sted.

Eksportører skal i tolddeklarationen også meddele, at de anvender denne generelle eksporttilladelse EU GEA [EUT: indsæt venligst EUT-nummer på denne forordning] ved i rubrik 44 at anføre den relevante kode, som findes i Taric-databasen.

3)  De rapporteringskrav, der er knyttet til anvendelsen af denne generelle eksporttilladelse, og de yderligere oplysninger, som den medlemsstat, hvorfra eksporten finder sted, kan kræve om produkter, der udføres i henhold til denne generelle eksport tilladelse, fastsættes af medlemsstaterne.

En medlemsstat kan kræve, at de eksportører, der er hjemmehørende eller har hjemsted i denne medlemsstat, registreres forud for den første anvendelse af denne generelle eksporttilladelse. Registreringen skal være automatisk og skal anerkendes af de kompetente myndigheder overfor eksportøren straks og under alle omstændigheder inden for ti arbejdsdage efter modtagelsen, jf. dog artikel 20, stk. 1, i forordning (EU) [...[EUT: Indsæt venligst EUT-nummer på denne forordning].

_____________

BILAG VI

Liste over medlemsstaternes territorier som omhandlet i artikel 11, stk. 2

DANMARK:

—  Grønland

FRANKRIG:

—  Ny Kaledonien med tilhørende områder

—  Fransk Polynesien

—  De franske besiddelser i det sydlige Indiske Ocean og Antarktis

—  Wallis og Futuna

—  Saint Pierre og Miquelon

TYSKLAND:

—  Büsingen

_____________

BILAG VII

Formular til ansøgning om eksport- eller importtilladelse som omhandlet i artikel 21, stk. 1

Tekniske specifikationer:

Følgende formular skal have dimensionerne 210 × 297 mm, idet den størst tilladte afvigelse er på 5 mm mindre og 8 mm større. Rubrikkerne er baseret på en måleenhed på 1/10 tomme horisontalt og på 1/6 tomme vertikalt. Underinddelingerne er baseret på en måleenhed på en tiendedel tomme horisontalt.

20181129-P8_TA-PROV(2018)0467_DA-p0000002.png

20181129-P8_TA-PROV(2018)0467_DA-p0000003.png

[EUT: indsæt venligst EUT-nummer på denne forordning alle steder, hvor der henvises til forordning 1236/2005: rubrikken i højre side af rubrik 1 og rubrik 15]

Forklarende bemærkninger vedrørende formularen

»Tilladelse til eksport eller import af varer, der kan anvendes til tortur (forordning (EU) [...EUT: Indsæt venligst EUT-nummer på denne forordning])«

Denne formular til tilladelse anvendes til at udstede en tilladelse til eksport eller import af varer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) [...EUT: Indsæt venligst EUT-nummer på denne forordning og udfyld fodnoten](19). Den bør ikke anvendes til at tillade levering af teknisk bistand.

Den udstedende myndighed er den myndighed, der er defineret i artikel 2, litra h), i forordning […EUT: Indsæt venligst EUT-nummer på denne forordning], som er gengivet i bilag I til nævnte forordning.

Tilladelserne udstedes på en formular (ét enkelt ark), der trykkes på begge sider. Det kompetente toldsted fratrækker de eksporterede mængder fra den samlede disponible mængde. Det skal derfor sikre sig, at de forskellige varer, der er omfattet af tilladelsen, er tydeligt adskilt.

Hvis medlemsstaternes nationale procedurer kræver yderligere kopier af formularen (svarende til f.eks. hvad der gælder for ansøgningen), kan tilladelsesformularen indgå i et formularsæt, der indeholder de nødvendige kopier i overensstemmelse med gældende nationale regler. I rubrikken over rubrik 3 og i margenen til venstre skal det for hvert eksemplar klart angives, til hvilket formål (f.eks. ansøgning, kopi til ansøger) de pågældende kopier er beregnet. Kun ét eksemplar må udgøre den tilladelsesformular, der er gengivet i bilag VII til forordning (EU) [...EUT: Indsæt venligst EUT-nummer på denne forordning].

Rubrik 1

Ansøger

Ansøgerens navn og fulde adresse angives.

Ansøgerens toldnummer kan også angives (valgfrit i de fleste tilfælde).

Ansøgerens type angives (valgfrit) i den relevante rubrik med numrene 1, 2 og 4, der henviser til numrene i artikel 2, litra i), i forordning (EU) [...EUT: Indsæt venligst EUT-nummer på denne forordning].

Rubrik 3

Tilladelse nr.

Nummeret angives, og der sættes kryds i enten eksport- eller importrubrikken. 1 Jf. definition af udtrykkene »eksport« og »import« i artikel 2, litra d) og e), samt artikel 34 i forordning (EU) […EUT: indsæt venligst EUT-nummer på denne forordning] .

Rubrik 4

Udløbsdato

Angiv venligst dag (to tal), måned (to tal) og år (fire tal).

Rubrik 5

Agent/repræsentant

Navnet anføres på den behørigt bemyndigede repræsentant eller (toldklarerer) agent, der handler på ansøgers vegne, hvis ansøgningen ikke indgives af ansøgeren. Jf. også artikel 18 i forordning (EU) nr. 952/2013.

Rubrik 6

Land, hvor varerne befinder sig

Navnet på både det pågældende land og den relevante landekode angives, jf. koderne i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009(20). 1 Jf. Kommissionens forordning (EU) nr. 1106/2012(21).

Rubrik 7

Bestemmelsesland

Navnet på både det pågældende land og den relevante landekode angives, jf. koderne fastsat i henhold til forordning (EF) nr. 471/2009. 1 Jf. forordning (EU) nr. 1106/2012.

Rubrik 10

Beskrivelse af varen

Oplysninger om emballering af de pågældende varer eventuelt medtages. Bemærk at varernes værdi også kan angives i rubrik 10.

Hvis der ikke er tilstrækkelig plads i rubrik 10, fortsættes der på et vedhæftet blankoark med en henvisning til tilladelsens nummer. Antal bilag angives i rubrik 16.

Formularen er udformet til at kunne bruges til op til tre forskellige typer varer (jf. bilag II og III til forordning (EU) [...EUT: indsæt venligst EUT-nummer på denne forordning]). Hvis det er nødvendigt at tillade eksport eller import af mere end tre typer varer, anvendes to tilladelser.

Rubrik 11

Vare nr.

Denne rubrik udfyldes kun på formularens bagside. Varenummeret skal svare til det trykte varenummer i rubrik 11 ved siden af beskrivelsen af den pågældende vare på forsiden.

Rubrik 14

Særlige krav og betingelser

Hvis der ikke er plads nok i rubrik 14, fortsættes der på et vedhæftet blankoark, idet der henvises til tilladelsens nummer. Antal bilag angives i rubrik 16.

Rubrik 16

Antal bilag

Antal bilag angives eventuelt (jf. forklaringerne til rubrik 10 og 14).

_____________

BILAG VIII

Tilladelsesblanket for levering af mæglervirksomhed som omhandlet i artikel 21, stk. 1

Tekniske specifikationer:

Følgende blanket skal have dimensionerne 210 × 297 mm, idet den størst tilladte afvigelse er på 5 mm mindre og 8 mm større. Rubrikkerne er baseret på en måleenhed på 1/10 tomme horisontalt og på 1/6 tomme vertikalt. Underinddelingerne er baseret på en måleenhed på en tiendedel tomme horisontalt.

20181129-P8_TA-PROV(2018)0467_DA-p0000004.png

20181129-P8_TA-PROV(2018)0467_DA-p0000005.png

[EUT: indsæt venligst EUT-nummer på denne forordning alle steder, hvor der henvises til forordning 1236/2005: rubrikken i højre side af rubrik 1 og rubrik 15 (lodret tekst), rubrik 19 samt rubrikken i højre side af rubrikken ”Rapport om anvendelse af godkendte mængder”]

Forklarende bemærkninger vedrørende blanketten

»Tilladelse til levering af mæglervirksomhed i forbindelse med varer, der kan anvendes til henrettelse eller tortur (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) [...EUT: Indsæt venligst EUT-nummer på denne forordning og udfyld fodnoten](22)

Denne tilladelsesblanket anvendes til at udstede en tilladelse til mæglervirksomhed i henhold til forordning (EU) [...EUT: Indsæt venligst EUT-nummer på denne forordning].

Den udstedende myndighed er den myndighed, der er defineret i artikel 2, litra h), i forordning (EU) [...EUT: Indsæt venligst EUT-nummer på denne forordning]. Det er en myndighed, der findes på listen over kompetente myndigheder i bilag I til nævnte forordning.

Rubrik 1

Ansøgende mægler

Den ansøgende mæglers navn og fulde adresse angives. Mægler er defineret i artikel 2, litra l), i forordning (EU) [...EUT: Indsæt venligst EUT-nummer på denne forordning].

Rubrik 3

Tilladelse nr.

Nummeret angives, og der sættes kryds i den relevante rubrik om der er tale om en individuel eller en global tilladelse (jf. definitionerne i artikel 2, litra p) og q), i forordning (EU) [...EUT: Indsæt venligst EUT-nummer på denne forordning]).

Rubrik 4

Udløbsdato

Angiv venligst dag (to tal), måned (to tal) og år (fire tal). Gyldighedsperioden for en individuel tilladelse er fra tre måneder til tolv måneder og for en global tilladelse fra ét år til tre år. Når gyldighedsperioden udløber, kan der om nødvendigt anmodes om en forlængelse.

Rubrik 5

Modtager

Foruden navn og adresse angives det, om modtageren i bestemmelsestredjelandet er en slutbruger, en distributør som omhandlet i artikel 2, litra r), i forordning (EU) [...EUT: Indsæt venligst EUT-nummer på denne forordning] eller en part, der har en anden rolle i transaktionen.

Hvis modtageren er distributør, men også bruger en del af leveringen til et særligt slutformål, sættes kryds i både »distributør« og »slutbruger«, og slutanvendelsen angives i rubrik 11.

Rubrik 6

Tredjeland, hvor varerne befinder sig

Både navnet på det pågældende land og den relevante landekode angives, jf. koderne i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009(23). Jf. Kommissionens forordning (EU) nr. 1106/2012(24).

Rubrik 7

Bestemmelsestredjeland

Både navnet på det pågældende land og den relevante landekode angives, jf. koderne i henhold til forordning (EF) nr. 471/2009. Jf. forordning (EU) nr. 1106/2012.

Rubrik 9

Udstedende medlemsstat

Både navnet på det pågældende land og den relevante landekode angives, jf. koderne i henhold til forordning (EF) nr. 471/2009. Jf. forordning (EU) nr. 1106/2012.

Rubrik 11

Slutanvendelse

Der gives en præcis beskrivelse af, hvad varerne skal anvendes til, og det angives også, om slutbrugeren er en retshåndhævende myndighed som defineret i artikel 2, litra c), i forordning (EU) [...EUT: Indsæt venligst EUT-nummer på denne forordning] eller en leverandør af oplæring i anvendelsen af de varer, der er omfattet af mæglervirksomheden.

Lad rubrikken stå tom, hvis mæglervirksomheden leveres til en distributør, medmindre denne selv anvender en del af varerne til en særligt slutanvendelse.

Rubrik 12

Præcis lokalisering af varerne i det tredjeland, hvorfra de eksporteres

Det beskrives, hvor varerne befinder sig i det tredjeland, hvorfra de sendes til den person, den enhed eller det organ, der er anført i rubrik 2. Der skal angives en adresse i det land, der er nævnt i rubrik 6, eller lignende oplysninger, der beskriver varens opholdssted. Bemærk, at det ikke er tilladt at anføre et postboksnummer eller en lignende postadresse.

Rubrik 13

Beskrivelse af genstanden

Beskrivelsen af varerne bør omfatte en henvisning til et specifikt punkt i bilag III eller IV til forordning (EU) [...EUT: Indsæt venligst EUT-nummer på denne forordning]. Oplysninger om emballering af de pågældende varer kan eventuelt medtages.

Hvis der ikke er plads nok i rubrik 13, fortsættes der på et vedhæftet blankoark, hvorpå der henvises til tilladelsens nummer. Antallet af bilag angives i rubrik 20.

Rubrik 14

Genstandsnummer

Denne rubrik udfyldes kun på formularens bagside. Genstandsnummereret skal svare til det trykte nummer i rubrik 14 ved siden af beskrivelsen af den pågældende genstand på forsiden.

Rubrik 15

HS-kode

HS-koden er en toldkode, som tildeles varerne i det harmoniserede system. Hvis koden fra EU's kombinerede nomenklatur er kendt, kan den kode anvendes i stedet. Jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1821(25) for den gældende udgave af den kombinerede nomenklatur.

Rubrik 17

Valuta og værdi

Angiv værdi og valuta ved anvendelse af den pris, der skal betales (uden at omregne den). Hvis prisen ikke er kendt, angives den anslåede værdi efterfulgt af angivelsen AV. Valutaen skal angives ved hjælp af den alfabetiske kode (ISO 4217:2015).

Rubrik 18

Særlige krav og betingelser

Rubrik 18 vedrører genstand 1, 2 eller 3 (angives, hvis det er relevant), der er beskrevet i de forudgående rubrikker 14-16. Hvis der ikke er plads nok i rubrik 18, fortsættes der på et blankoark, hvorpå der henvises til tilladelsens nummer. Antallet af bilag angives i rubrik 20.

Rubrik 20

Antal bilag

Det angives, hvor mange bilag der er, hvis der er nogen (jf. forklaringerne til rubrik 13 og 18).

_____________

BILAG IX

Tilladelsesblanket til levering af teknisk bistand som omhandlet i artikel 21, stk. 1

Tekniske specifikationer:

Følgende blanket skal have dimensionerne 210 × 297 mm, idet den størst tilladte afvigelse er på 5 mm mindre og 8 mm større. Rubrikkerne er baseret på en måleenhed på 1/10 tomme horisontalt og på 1/6 tomme vertikalt. Underinddelingerne er baseret på en måleenhed på en tiendedel tomme horisontalt.

20181129-P8_TA-PROV(2018)0467_DA-p0000006.png

[EUT: indsæt venligst EUT-nummer på denne forordning alle steder, hvor der henvises til forordning 1236/2005: rubrik i højre side af rubrik 1, rubrik i venstre side af rubrik 1 (lodret tekst) og rubrik 15

Forklarende bemærkninger vedrørende blanketten

»Tilladelse til levering af teknisk bistand i forbindelse med varer, der kan anvendes til henrettelse eller tortur (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) [...EUT: Indsæt venligst EUT-nummer på denne forordning og udfyld fodnoten](26)

Denne tilladelsesblanket anvendes til at tillade levering af teknisk bistand i overensstemmelse med forordning (EU) [...EUT: Indsæt venligst EUT-nummer på denne forordning]. Hvis den tekniske bistand ledsager en eksport, for hvilken der er udstedt en tilladelse med eller i henhold til forordning (EU) [...EUT: Indsæt venligst EUT-nummer på denne forordning], skal denne blanket ikke anvendes, undtagen i følgende tilfælde:

—  den tekniske bistand vedrører varer, der er opført i bilag II til forordning (EU) [...EUT: Indsæt venligst EUT-nummer på denne forordning] (jf. artikel 3, stk. 2), eller

—  den teknisk bistand i forbindelse med varer, der er opført i bilag III eller bilag IV til forordning (EU) [...EUT: Indsæt venligst EUT-nummer på denne forordning], går ud over, hvad der er nødvendigt for installation, drift, vedligeholdelse eller reparation af de eksporterede varer (jf. artikel 21, stk. 2), og, for så vidt angår varer , der er opført i bilag IV, del 1, i den generelle EU-eksporttilladelse EU GEA [...EUT: Indsæt venligst EUT-nummer på denne forordning] i bilag V til forordning (EU) [...EUT: Indsæt venligst EUT-nummer på denne forordning]).

Den udstedende myndighed er den myndighed, der er defineret i artikel 2, litra h), i forordning (EU) [...EUT: Indsæt venligst EUT-nummer på denne forordning]. Det er en myndighed, der findes på listen over kompetente myndigheder i bilag I til nævnte forordning.

Tilladelserne udstedes på denne etsides blanket med eventuelle bilag.

Rubrik 1

Ansøgende leverandør af teknisk bistand

Ansøgerens navn og fulde adresse angives. Leverandør af teknisk bistand er defineret i artikel 2, litra m), i forordning (EU) [...EUT: Indsæt venligst EUT-nummer på denne forordning].

Hvis den tekniske bistand ledsager en eksport, for hvilken der er udstedt en tilladelse, skal også ansøgerens toldnummer angives, hvis dette er muligt, ligesom nummeret på den tilknyttede eksporttilladelse anføres i rubrik 14.

Rubrik 3

Tilladelse nr.

Nummeret angives, og der sættes kryds i den relevante rubrik med angivelse af den artikel i forordning EU) [...EUT: Indsæt venligst EUT-nummer på denne forordning], som tilladelsen er baseret på.

Rubrik 4

Udløbsdato

Angiv venligst dag (to tal), måned (to tal) og år (fire tal). Gyldighedsperioden for en tilladelse er fra tre måneder til tolv måneder. Når gyldighedsperioden udløber, kan der om nødvendigt anmodes om en forlængelse.

Rubrik 5

Den eller det i rubrik 2 anførte fysiske eller juridiske persons eller enheds eller organs aktivitet

Angiv hovedaktiviteten for personen, enheden eller organet, som den tekniske bistand leveres til. Udtrykket retshåndhævende myndighed er defineret i artikel 2, litra c), i forordning (EU) [...EUT: Indsæt venligst EUT-nummer på denne forordning].

Hvis den vigtigste aktivitet ikke er på listen, sættes kryds ved »Ingen af ovennævnte« og hovedaktiviteten beskrives ved hjælp af generiske ord (f.eks. grossist, detailhandler, hospital).

Rubrik 6

Tredjeland eller medlemsstat, hvor den tekniske bistand vil blive leveret

Både navnet på det pågældende land og den relevante landekode angives, jf. koderne i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009(27). Se Kommissionens forordning (EU) nr. 1106/2012(28).

Bemærk, at en medlemsstat kun skal angives i rubrik 6, hvis tilladelsen er baseret på artikel 4 i forordning (EU) [...EUT: Indsæt venligst EUT-nummer på denne forordning].

Rubrik 7

Tilladelsestype

Det angives, om leveringen af teknisk bistand leveres i en bestemt periode, og i bekræftende fald angives perioden i dage, uger eller måneder, i løbet af hvilke leverandøren af teknisk bistand skal besvare anmodninger om rådgivning, bistand eller oplæring. En enkelt levering af teknisk bistand vedrører en specifik anmodning om rådgivning eller støtte eller en specifik oplæring (selv om det drejer sig om et kursus over flere dage).

Rubrik 8

Udstedende medlemsstat

Både navnet på den pågældende medlemsstat og den relevante landekode angives, jf. koderne i henhold til forordning (EF) nr. 471/2009. Jf. forordning (EU) nr. 1106/2012.

Rubrik 9

Beskrivelse af den type vare, som den tekniske bistand vedrører

Den varetype, som den tekniske bistand vedrører, beskrives. Beskrivelsen bør omfatte en henvisning til et specifikt punkt i bilag II, III eller IV til forordning (EU) [...EUT: Indsæt venligst EUT-nummer på denne forordning].

Rubrik 10

Beskrivelse af den tekniske bistand, som tillades

Den tekniske bistand beskrives på en klar og præcis måde. Der indsættes en henvisning til datoen og nummeret på en aftale, der er indgået af leverandøren af teknisk bistand, eller en sådan aftale vedhæftes, hvis det er relevant.

Rubrik 11

Leveringsmåder

Rubrik 11 skal ikke udfyldes, hvis tilladelsen er baseret på artikel 4 forordning (EU) [...EUT: Indsæt venligst EUT-nummer på denne forordning].

Hvis den tekniske bistand leveres fra et andet tredjeland end det tredjeland, hvor modtageren er hjemmehørende eller har hjemsted, angives både navnet og den relevante landekode på det pågældende land, jf. koderne i henhold til forordning (EF) nr. 471/2009. Jf. forordning (EU) nr. 1106/2012.

Rubrik 12

Beskrivelse af den oplæring i brugen af varerne, som den tekniske bistand vedrører

Det angives, om den tekniske bistand eller tekniske service, der er omfattet af definitionen af teknisk bistand i henhold til artikel 2, litra f), i forordning (EU) [...EUT: Indsæt venligst EUT-nummer på denne forordning], ledsages af oplæring for brugere af den pågældende vare. Det angives, hvilken type brugere, der vil modtage denne oplæring, og målene med og indholdet af oplæringsprogrammet præciseres.

Rubrik 14

Særlige krav og betingelser

Hvis der ikke er plads nok i rubrik 14, fortsættes der på et vedhæftet blankoark, hvorpå der henvises til tilladelsens nummer. Antallet af bilag angives i rubrik 16.

Rubrik 16

Antal bilag

Det angives, hvor mange bilag der er, hvis der er nogen (jf. forklaringerne til rubrik 10 og 14).

_____________

BILAG X

Ophævet forordning med oversigt over ændringer

Rådets forordning (EF) nr. 1236/2005

(EUT L 200 af 30.7.2005, s. 1)

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1377/2006

(EUT L 255 af 19.9.2006, s. 3)

 

 

Rådets forordning (EF) nr. 1791/2006

(EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1)

Kun artikel 1, stk. 1, trettende led, for så vidt angår forordning (EF) nr. 1236/2005 og punkt 13, stk. 5, i bilaget

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 675/2008

(EUT L 189 af 17.7.2008, s. 14)

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 1226/2010

(EUT L 336 af 21.12.2010, s. 13)

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1352/2011

(EUT L 338 af 21.12.2011, s. 31)

 

 

Rådets forordning (EU) nr. 517/2013

(EUT L 158 af 10.6.2013, s. 1)

Kun artikel 1, stk. 1, litra n), fjerde led, og punkt 16, stk. 4, i bilaget

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 585/2013

(EUT L 169 af 21.6.2013, s. 46)

 

 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 37/2014

(EUT L 18 af 21.1.2014, s. 1)

Kun punkt 12 i bilaget

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 775/2014

(EUT L 210 af 17.7.2014, s. 1)

 

 

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/1113

(EUT L 182 af 10.7.2015, s. 10)

 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2134

(EUT L 338 af 13.12.2016, s. 1)

 

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/181

(EUT L 40 af 13.2.2018, s. 1)

 

_____________

BILAG XI

Sammenligningstabel

Forordning (EF) nr. 1236/2005

Nærværende forordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 4a

Artikel 5

Artikel 4b

Artikel 6

Artikel 4c

Artikel 7

Artikel 4d

Artikel 8

Artikel 4e

Artikel 9

Artikel 4f

Artikel 10

Artikel 5

Artikel 11

Artikel 6, stk. 1

Artikel 12, stk. 1

Artikel 6, stk. 2, første afsnit

Artikel 12, stk. 2, første afsnit

Artikel 6, stk. 2, andet afsnit, indledende tekst

Artikel 12, stk. 2, andet afsnit, indledende tekst

Artikel 6, stk. 2, andet afsnit, første led

Artikel 12, stk. 2, andet afsnit, litra a)

Artikel 6, stk. 2, andet afsnit, andet led

Artikel 12, stk. 2, andet afsnit, litra b)

Artikel 6, stk. 2, tredje afsnit

Artikel 12, stk. 2, tredje afsnit

Artikel 6, stk. 3, indledende tekst

Artikel 12, stk. 3, første afsnit

Artikel 6, stk. 3, punkt 3.1

Artikel 12, stk. 3, andet afsnit

Artikel 6, stk. 3, punkt 3.2

Artikel 12, stk. 3, tredje afsnit

Artikel 6a

Artikel 13

Artikel 7

Artikel 14

Artikel 7a

Artikel 15

Artikel 7b

Artikel 16

Artikel 7c, stk. 1

Artikel 17, stk. 1

Artikel 7c, stk. 2

Artikel 17, stk. 2

Artikel 7c, stk. 3, indledende tekst

Artikel 17, stk. 3, første afsnit

Artikel 7c, stk. 3, punkt 3.1

Artikel 17, stk. 3, andet afsnit

Artikel 7c, stk. 3, punkt 3.2

Artikel 17, stk. 3, tredje afsnit

Artikel 7c, stk. 3, punkt 3.3

Artikel 17, stk. 3, fjerde afsnit

Artikel 7c, stk. 4

Artikel 17, stk. 4

Artikel 7d

Artikel 18

Artikel 7e

Artikel 19

Artikel 8

Artikel 20

Artikel 9

Artikel 21

Artikel 10

Artikel 22

Artikel 11

Artikel 23

Artikel 12

Artikel 24

Artikel 12a

Artikel 25

Artikel 13, stk. 1, 2 og 3

Artikel 26, stk. 1, 2 og 3

Artikel 13, stk. 3a

Artikel 26, stk. 4

Artikel 13, stk. 4

Artikel 26, stk. 5

Artikel 13, stk. 5

Artikel 26, stk. 6

Artikel 13a

Artikel 27

Artikel 14

Artikel 28

Artikel 15a

Artikel 29

Artikel 15b

Artikel 30

Artikel 15c

Artikel 31

Artikel 15d

Artikel 32

Artikel 17

Artikel 33

Artikel 18

Artikel 34

-

Artikel 35

Artikel 19

Artikel 36

Bilag I

Bilag I

Bilag II

Bilag II

Bilag III

Bilag III

Bilag IIIa

Bilag IV

Bilag IIIb

Bilag V

Bilag IV

Bilag VI

Bilag V

Bilag VII

Bilag VI

Bilag VIII

Bilag VII

Bilag IX

Bilag X

Bilag XI

(1) Europa-Parlamentets holdning af 29.11.2018.
(2)Rådets forordning (EF) nr. 1236/2005 af 27. juni 2005 om handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (EUT L 200 af 30.7.2005, s. 1).
(3)Se bilag X.
(4)De Forenede Nationers generalforsamlings resolution 3452 (XXX) af 9. december 1975.
(5)De Forenede Nationers Generalforsamlings resolution 34/169 af 17. december 1979.
(6)Vedtaget af De Forenede Nationers Økonomiske og Sociale Råd ved resolution 663 C (XXIV) af 31. juli 1957 og 2076 (LXII) af 13. maj 1977.
(7)Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP af 8. december 2008 om fælles regler for kontrol med eksport af militærteknologi og -udstyr (EUT L 335 af 13.12.2008, s. 99).
(8)Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (EUT L 134 af 29.5.2009, s. 1).
(9)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 258/2012 af 14. marts 2012 om gennemførelse af artikel 10 i De Forenede Nationers protokol om bekæmpelse af ulovlig fremstilling af og handel med skydevåben og dele, komponenter samt ammunition hertil, der supplerer De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet (»FN's våbenprotokol«), og om fastsættelse af udførselstilladelse og indførsels- og transitforanstaltninger for skydevåben og dele, komponenter samt ammunition hertil (EUT L 94 af 30.3.2012, s. 1).
(10)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).
(11) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).
(12)EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.
(13)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1).
(14)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa‑Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).
(15)Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1).
(16)Den seneste udgave blev vedtaget af Rådet den 26. februar 2018 (EUT C 98 af 15.3.2018, s. 1).
(17)Se især Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 af 31. marts 2004 om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler og om oprettelse af et europæisk lægemiddelagentur (EUT L 136 af 30.4.2004, s. 1) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler (EFT L 311 af 28.11.2001, s. 67).
(18)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) [...] af [...] om handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (EUT L [...] af [...], s. [...]).
(19)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. […] af […] om handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (EUT L [...] af [...], s. [...]).
(20)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 af 6. maj 2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1172/95 (EUT L 152 af 16.6.2009, s. 23).
(21)Kommissionens forordning (EU) nr. 1106/2012 af 27. november 2012 om gennemførelse af Europa‑Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår ajourføring af den statistiske lande- og områdefortegnelse (EUT L 328 af 28.11.2012, s. 7).
(22)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) [...] af […] om handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (EUT L [...] af [...], s. [...]).
(23)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 af 6. maj 2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1172/95 (EUT L 152 af 16.6.2009, s. 23).
(24)Kommissionens forordning (EU) nr. 1106/2012 af 27. november 2012 om gennemførelse af Europa‑Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår ajourføring af den statistiske lande- og områdefortegnelse (EUT L 328 af 28.11.2012, s. 7).
(25)Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1821 af 6. oktober 2016 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EUT L 294 af 28.10.2016, s. 1).
(26)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) [...] af […] om handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (EUT L [...] af [...], s. [...]).
(27)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 af 6. maj 2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1172/95 (EUT L 152 af 16.6.2009, s. 23).
(28)Kommissionens forordning (EU) nr. 1106/2012 af 27. november 2012 om gennemførelse af Europa‑Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår ajourføring af den statistiske lande- og områdefortegnelse (EUT L 328 af 28.11.2012, s. 7).

Seneste opdatering: 3. december 2018Juridisk meddelelse