Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0160(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0387/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0387/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 29/11/2018 - 8.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0467

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 1230kWORD 615k
Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018 - Βρυξέλλες Προσωρινή έκδοση
Εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή μεταχείριση ή τιμωρία ***I
P8_TA-PROV(2018)0467A8-0387/2018
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία (κωδικοποίηση) (COM(2018)0316 – C8-0210/2018 – 2018/0160(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία – κωδικοποίηση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0316),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 207 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0210/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 20ής Δεκεμβρίου 1994 που αφορά την ταχεία μέθοδο εργασίας για την επίσημη κωδικοποίηση νομοθετικών κειμένων(1),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 103 και 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων(A8-0387/2018),

A.  εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με τη συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η εν λόγω πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υπαρχόντων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους,

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 102 της 4.4.1996, σ. 2.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 29 Νοεμβρίου 2018 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2018/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία (κωδικοποίηση)
P8_TC1-COD(2018)0160

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 207 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 του Συμβουλίου(2) έχει επανειλημμένα τροποποιηθεί κατά τρόπο ουσιαστικό(3). Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας και ορθολογισμού, η κωδικοποίηση του εν λόγω κανονισμού.

(2)  Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί μία από τις κοινές αρχές των κρατών μελών σύμφωνα με άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα αποφάσισε το 1995 να καταστήσει τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών ουσιαστικό στοιχείο στις σχέσεις της με τις τρίτες χώρες. Αποφασίστηκε να εισάγεται ρήτρα για το σκοπό αυτό σε κάθε νέα εμπορική συμφωνία, συμφωνία συνεργασίας και συμφωνία σύνδεσης γενικού χαρακτήρα με τρίτες χώρες.

(3)  Το άρθρο 5 της οικουμενικής διακήρυξης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το άρθρο 7 του διεθνούς συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και το άρθρο 3 της ευρωπαϊκής σύμβασης για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών επιβάλλουν άνευ όρων εκτεταμένη απαγόρευση των βασανιστηρίων και κάθε άλλης σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας. Άλλες διατάξεις και ειδικότερα η διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για την προστασία όλων των προσώπων τα οποία διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο να υποστούν βασανιστήρια και άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία (4) και η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, του 1984, κατά των βασανιστηρίων και άλλης σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτική ς μεταχείρισης ή τιμωρίας, υποχρεώνουν τα κράτη να απαγορεύουν τα βασανιστήρια.

(4)  Το άρθρο 2 παράγραφος 2 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («Χάρτης»), δηλώνει ότι κανείς δεν μπορεί να καταδικασθεί σε θανατική ποινή ούτε να εκτελεσθεί. Στις 22 Απριλίου 2013, το Συμβούλιο ενέκρινε κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ όσον αφορά τη θανατική ποινή και αποφάσισε ότι η Ένωση θα εργασθεί για την κατάργηση της θανατικής ποινής παγκοσμίως.

(5)  Το άρθρο 4 του Χάρτη δηλώνει ότι κανείς δεν επιτρέπεται να υποβληθεί σε βασανιστήρια ούτε σε απάνθρωπες ή εξευτελιστικές ποινές ή μεταχείριση. Στις 20 Μαρτίου 2012, το Συμβούλιο ενέκρινε τις «Κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι των τρίτων χωρών όσον αφορά τα βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία (Επικαιροποίηση των κατευθυντήριων γραμμών)». Σύμφωνα με αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να παρακινηθούν οι τρίτες χώρες να εμποδίζουν τη χρήση και την παραγωγή καθώς και το εμπόριο ειδών που έχουν σχεδιασθεί για την επιβολή βασανιστηρίων ή άλλης σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας καθώς και να εμποδίζουν την κατάχρηση οιουδήποτε άλλου εξοπλισμού για αυτόν τον σκοπό. Εξάλλου, η απαγόρευση σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας πρέπει να επιβάλλει σαφή όρια στην εφαρμογή της θανατικής ποινής. Επομένως η θανατική ποινή δεν θεωρείται υπό οιεσδήποτε περιστάσεις ως νόμιμη ποινή.

(6)  Επομένως, είναι σκόπιμο να θεσπισθούν ενωσιακοί κανόνες για το εμπόριο με τις τρίτες χώρες, αντικειμένων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την επιβολή θανατικής ποινής, και αντικειμένων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την επιβολή βασανιστηρίων ή άλλης σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας. Οι κανόνες αυτοί συμβάλλουν αποφασιστικά στην προαγωγή του σεβασμού της ανθρώπινης ζωής και των θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων και χρησιμεύουν, συνεπώς, στην προστασία της δημόσιας ηθικής. Οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι ενωσιακοί οικονομικοί φορείς δεν αποκομίζουν κέρδος από εμπόριο το οποίο είτε προωθεί είτε διευκολύνει την εφαρμογή πολιτικών σχετικά με τη θανατική ποινή ή σχετικά με βασανιστήρια, ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία, που δεν συνάδουν προς τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές της Ένωσης, με τον Χάρτη και με τις διεθνείς συμβάσεις και συνθήκες.

(7)  Για τους στόχους του παρόντος κανονισμού, θεωρείται σκόπιμο να εφαρμόζεται ο ορισμός όσον αφορά τα βασανιστήρια ο οποίος περιλαμβάνεται στη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1984 κατά των βασανιστηρίων και κάθε άλλης σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας και στο ψήφισμα 3452 (XXX) της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Ο ορισμός αυτός πρέπει να ερμηνεύεται λαμβάνοντας υπόψη τη νομολογία όσον αφορά την ερμηνεία των αντίστοιχων όρων που περιέχονται στην ευρωπαϊκή σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και στα σχετικά κείμενα που εκδόθηκαν από την Ένωση ή από τα κράτη μέλη της. Ο ορισμός της «άλλης σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας», ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη σύμβαση, θα πρέπει να τροποποιηθεί για να εναρμονιστεί με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Επίσης είναι σκόπιμο η έννοια του όρου «νόμιμη ποινή» στους ορισμούς των «βασανιστηρίων» και της «άλλης σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας», να λαμβάνει υπόψη την πολιτική της Ένωσης σχετικά με τη θανατική ποινή.

(8)  Θεωρείται αναγκαίο να απαγορευθούν οι εξαγωγές και οι εισαγωγές αντικειμένων που δεν έχουν άλλη πρακτική χρήση πλην της επιβολής της θανατικής ποινής ή της επιβολής βασανιστηρίων και άλλης σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας και να απαγορευθεί η χορήγηση τεχνικής βοήθειας για τα αντικείμενα αυτά.

(9)  Εάν τα αντικείμενα αυτά βρίσκονται σε τρίτες χώρες, είναι ανάγκη να απαγορευθεί στους μεσίτες που είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση να παρέχουν μεσιτικές υπηρεσίες όσον αφορά τέτοια αντικείμενα.

(10)  Ως συμβολή για την κατάργηση της θανατικής ποινής σε τρίτες χώρες και για την πρόληψη των βασανιστηρίων και άλλης σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, θεωρείται αναγκαίο να απαγορευθεί η παροχή σε τρίτες χώρες τεχνικής βοήθειας που αφορά αντικείμενα που δεν έχουν άλλη πρακτική εφαρμογή πλην της χρήσης τους για την επιβολή της θανατικής ποινής ή για την επιβολή βασανιστηρίων ή άλλης σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας.

(11)  Είναι επίσης σκόπιμο να απαγορευτεί στους μεσίτες και προμηθευτές τεχνικής βοήθειας να προσφέρουν εκπαίδευση στη χρήση τέτοιων αντικειμένων σε τρίτες χώρες, αλλά και να απαγορευτεί η προώθηση των εν λόγω αντικειμένων σε εμπορικές ή άλλες εκθέσεις στην Ένωση και η πώληση ή αγορά διαφημιστικού χώρου σε έντυπα ή στο διαδίκτυο και διαφημιστικού χρόνου στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο σε σχέση με τα αντικείμενα αυτά.

(12)  Για να αποτραπεί η αποκόμιση οφέλους, εκ μέρους οικονομικών φορέων, από τη μεταφορά αντικειμένων που διέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης καθ’ οδόν προς τρίτη χώρα και που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία, είναι αναγκαίο να απαγορευτεί η διαμετακόμιση εντός της Ένωσης τέτοιων αντικειμένων, εφόσον απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ ή, εφόσον ο οικονομικός φορέας γνωρίζει τη χρήση για την οποία προορίζονται, αν απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού.

(13)  Tα κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να εφαρμόζουν μέτρα για τον περιορισμό της προσφοράς ορισμένων υπηρεσιών σε σχέση με αντικείμενα που δεν έχουν άλλη πρακτική χρήση εκτός από τη θανατική ποινή, βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία, σε συμμόρφωση προς τους εφαρμοστέους ενωσιακούς κανόνες.

(14)  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ένα σύστημα για την έκδοση αδειών εξαγωγής με στόχο να εμποδίζεται η χρήση ορισμένων αντικειμένων για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία.

(15)  Είναι συνεπώς αναγκαίο να υποβάλλονται σε ελέγχους οι εξαγωγές ορισμένων αντικειμένων τα οποία δεν θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την επιβολή της θανατικής ποινής ή βασανιστηρίων ή άλλης σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, αλλά και για θεμιτούς στόχους. Οι έλεγχοι αυτοί θα πρέπει να επιβάλλονται σε αντικείμενα που χρησιμοποιούνται βασικά για την επιβολή του νόμου και, εφόσον οι έλεγχοι αυτοί δεν είναι υπερβολικοί, σε οποιαδήποτε άλλα είδη ή προϊόντα τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν καταχρηστικά για την επιβολή βασανιστηρίων ή άλλης σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, λαμβανομένων υπόψη του τύπου και των τεχνικών τους χαρακτηριστικών.

(16)  Όσον αφορά την επιβολή του νόμου, πρέπει να σημειωθεί ότι το άρθρο 3 του κώδικα συμπεριφοράς για τους υπαλλήλους επιβολής του νόμου(5), προβλέπει ότι οι υπάλληλοι που είναι επιφορτισμένοι με την επιβολή του νόμου μπορούν να χρησιμοποιήσουν βία μόνον εφόσον αυτό είναι αυστηρά απαραίτητο και στο βαθμό που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Οι βασικές αρχές για τη χρήση βίας και όπλων από υπαλλήλους επιβολής του νόμου, που εγκρίθηκε από το 8ο συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών το 1990 σχετικά με την πρόληψη του εγκλήματος και τη μεταχείριση των παραβατών, προβλέπει ότι οι υπάλληλοι επιβολής του νόμου πρέπει κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους να εφαρμόζουν, κατά το δυνατό, μη βίαια μέσα πριν καταλήξουν στη χρήση βίας και όπλων.

(17)  Ως εκ τούτου, οι βασικές αρχές συνηγορούν για την ανάπτυξη μη φονικών όπλων εξουδετέρωσης που πρέπει να χρησιμοποιούνται στις κατάλληλες περιστάσεις, ενώ δέχονται ότι η χρήση των όπλων αυτών θα πρέπει να ελέγχεται με προσοχή. Έτσι, ορισμένα είδη που χρησιμοποιούνται κατά παράδοση από την αστυνομία για αυτοάμυνα και έλεγχο ταραχών, έχουν τροποποιηθεί ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται για την επιβολή ηλεκτροσόκ και τη χρήση χημικών ουσιών για την εξουδετέρωση ατόμων. Υπάρχουν ενδείξεις ότι, σε πολλές χώρες, τα όπλα αυτά χρησιμοποιούνται καταχρηστικά για την επιβολή βασανιστηρίων και άλλης σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας.

(18)  Οι βασικές αρχές τονίζουν ότι οι υπάλληλοι επιβολής του νόμου θα πρέπει να έχουν εξοπλισμό αυτοάμυνας. Επομένως, ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στο εμπόριο συνήθων ειδών αυτοάμυνας, όπως οι ασπίδες.

(19)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται στο εμπόριο ορισμένων συγκεκριμένων χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται για την εξουδετέρωση ατόμων.

(20)  Όσον αφορά τις πέδες (ποδών), τις αλυσίδες πρόσδεσης περισσοτέρων του ενός ατόμων και τα αγκύλια (κρίκοι ποδών) και τις χειροπέδες, σημειωτέον ότι το άρθρο 33 των ελάχιστων κανόνων των Ηνωμένων Εθνών για τη μεταχείριση των κρατουμένων(6) προβλέπουν ότι τα μέσα καταστολής δεν πρέπει ποτέ να εφαρμόζονται ως τιμωρία. Εξάλλου, απαγορεύεται αλυσίδες και σιδηροί δεσμοί να χρησιμοποιούνται ως μέσα καταστολής. Σημειωτέον επίσης, ότι οι ελάχιστοι κανόνες των Ηνωμένων Εθνών για τη μεταχείριση των κρατουμένων προβλέπουν ότι άλλα μέσα καταστολής δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται παρά μόνον ως προφύλαξη για την αποτροπή απόδρασης κατά τη διάρκεια μεταγωγής, για ιατρικούς λόγους μετά από υπόδειξη ιατρού ή, αν άλλες μέθοδοι ελέγχου έχουν αποτύχει, για να εμποδίσουν έναν κρατούμενο να τραυματίσει τον εαυτό του ή άλλους ή να προκαλέσει υλικές καταστροφές.

(21)  Για να προστατευθεί το προσωπικό και άλλα άτομα από το φτύσιμο, ορισμένες φορές οι κρατούμενοι εξαναγκάζονται να φορούν τις λεγόμενες κουκούλες φτυσίματος. Επειδή τέτοιες κουκούλες καλύπτουν το στόμα και συχνά και τη μύτη, παρουσιάζουν εγγενή κίνδυνο ασφυξίας. Εάν συνδυαστούν δε με άλλα δεσμά, όπως χειροπέδες, υπάρχει επίσης ο κίνδυνος τραυματισμού του λαιμού. Επομένως θα πρέπει να ελέγχονται οι εξαγωγές κουκούλων φτυσίματος.

(22)  Το πεδίο των ελέγχων των εξαγωγών πρέπει να περιλαμβάνει, πέραν των φορητών όπλων και τα σταθερά ή αναρτώμενα όπλα ηλεκτροσόκ που καλύπτουν ευρεία περιοχή και στοχεύουν πολλά άτομα. Τέτοια όπλα παρουσιάζονται συχνά ως τα λεγόμενα μη φονικά όπλα, αλλά παρουσιάζουν, σε τελευταία ανάλυση, τον ίδιο κίνδυνο να προκαλέσουν σοβαρό πόνο ή οδύνη όπως τα φορητά όπλα ηλεκτροσόκ.

(23)  Δεδομένου ότι οι σταθερές συσκευές διάχυσης χημικών ουσιών ερεθισμού προς χρήση στο εσωτερικό κτιρίου διατίθενται στο εμπόριο και η χρήση τέτοιων ουσιών σε εσωτερικούς χώρους παρουσιάζει τον κίνδυνο να προκαλέσει σοβαρό πόνο ή οδύνη που δεν συνδέεται με τη συνήθη χρήση σε εξωτερικούς χώρους, οι εξαγωγές τέτοιου εξοπλισμού θα πρέπει να ελέγχονται.

(24)  Οι έλεγχοι των εξαγωγών θα πρέπει επίσης να διενεργούνται για σταθερό ή αναρτώμενο εξοπλισμό διάχυσης χημικών ουσιών εξουδετέρωσης ή ερεθισμού που καλύπτει ευρεία περιοχή, στην περίπτωση που τέτοιος εξοπλισμός δεν υπόκειται ακόμη σε ελέγχους των εξαγωγών, σύμφωνα με την κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου(7). Τέτοιος εξοπλισμός παρουσιάζεται συχνά ως η λεγόμενη μη φονική τεχνολογία, αλλά παρουσιάζει, σε τελευταία ανάλυση, τον ίδιο κίνδυνο να προκαλέσει σοβαρό πόνο ή οδύνη, όπως τα φορητά όπλα και συσκευές. Παρόλο που το νερό δεν είναι χημική ουσία εξουδετέρωσης ή ερεθισμού, οι αντλίες εκτόξευσης νερού μπορούν να χρησιμοποιούνται για τη διάχυση τέτοιων παραγόντων σε υγρή μορφή και οι εξαγωγές τους θα πρέπει να ελέγχονται.

(25)  Οι έλεγχοι των εξαγωγών όσον αφορά το βάλσαμο κοκκινοπίπερου (Oleoresin capsicum) (OC) και το πελαργονικό οξύ (vanillylamide) (PAVA) θα πρέπει να συμπληρώνονται από ελέγχους στις εξαγωγές ορισμένων μειγμάτων που περιέχουν αυτές τις ουσίες, οι οποίες μπορούν να χορηγούνται ως τέτοιες ως παράγοντες εξουδετέρωσης ή ερεθισμού ή να χρησιμοποιούνται για την παρασκευή τέτοιων παραγόντων. Κατά περίπτωση, οι αναφορές σε χημικούς παράγοντες εξουδετέρωσης ή ερεθισμού πρέπει να νοούνται ότι περιλαμβάνουν βάλσαμο κοκκινοπίπερου (Oleoresin capsicum) και τα σχετικά μείγματα που το περιέχουν.

(26)  Είναι σκόπιμο να προβλεφθούν ειδικές εξαιρέσεις από τους ελέγχους εξαγωγών προκειμένου να μην παρακωλύεται η λειτουργία των αστυνομικών δυνάμεων των κρατών μελών καθώς και η εκτέλεση επιχειρήσεων διατήρησης της ειρήνης ή διαχείρισης κρίσεων.

(27)  Επειδή ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη απαγορεύσει τις εξαγωγές και εισαγωγές των αντικειμένων αυτών, είναι σκόπιμο να δοθεί στα κράτη μέλη το δικαίωμα να απαγορεύουν τις εξαγωγές και εισαγωγές πεδών (ποδών), αλυσίδων πρόσδεσης περισσοτέρων του ενός ατόμων και φορητών συσκευών ηλεκτροσόκ πλην των ζωνών ηλεκτροσόκ. Θα πρέπει επίσης να επιτραπεί στα κράτη μέλη να εφαρμόσουν, εφόσον το επιθυμούν, ελέγχους εξαγωγών για τις χειροπέδες με συνολικό μήκος, συμπεριλαμβανομένης της αλυσίδας, άνω των 240 mm όταν είναι κλειστές.

(28)  Προκειμένου να περιορισθεί η διοικητική επιβάρυνση για τους εξαγωγείς, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν στον εξαγωγέα μία συνολική άδεια για τα αντικείμενα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού, ούτως ώστε να εμποδίζεται η χρήση των σχετικών αντικειμένων για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία.

(29)  Σε ορισμένες περιπτώσεις, φαρμακευτικά προϊόντα που εξάχθηκαν σε τρίτες χώρες παροχετεύθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν για την εφαρμογή θανατικής ποινής, ιδίως με τη χορήγηση θανατηφόρου υπερβολικής δόσης με ένεση. Η Ένωση αποδοκιμάζει την εφαρμογή θανατικής ποινής υπό όλες τις περιστάσεις και καταβάλλει προσπάθειες για την καθολική της κατάργηση. Οι εξαγωγείς αντέδρασαν στην ακούσια ανάμειξή τους σε μια τέτοιου είδους χρήση των προϊόντων που αυτοί ανέπτυξαν για ιατρική χρήση.

(30)  Ως εκ τούτου είναι ανάγκη να επιβληθούν έλεγχοι στις εξαγωγές ορισμένων προϊόντων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό αυτό ώστε να εμποδισθεί η χρήση ορισμένων φαρμακευτικών προιόντων για την εκτέλεση θανατικής ποινής και να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι εξαγωγείς φαρμακευτικών προϊόντων της Ένωσης υπόκεινται σε ομοιόμορφους κανόνες από την άποψη αυτή. Τα περί ων ο λόγος φαρμακευτικά προϊόντα αναπτύχθηκαν, μεταξύ άλλων, για αναισθησία και καταπράϋνση.

(31)  Το σύστημα για την έκδοση αδειών εξαγωγής δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα όρια της αναλογικότητας. Δεν θα πρέπει, επομένως, να εμποδίζει την εξαγωγή φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για νόμιμους θεραπευτικούς σκοπούς.

(32)  Ο κατάλογος των αντικειμένων για τα οποία απαιτείται άδεια, προκειμένου να αποτρέπεται η χρήση των αντικειμένων αυτών για τη θανατική ποινή, θα πρέπει να περιλαμβάνει μόνο αντικείμενα τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση θανατικής ποινής σε χώρα που δεν έχει καταργήσει τη θανατική ποινή και αντικείμενα τα οποία έχουν λάβει έγκριση να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση θανατικής ποινής που έχει εγκριθεί σε οποιαδήποτε παρόμοια τρίτη χώρα, χωρίς να έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμη για την εκτέλεση θανατικής ποινής. Ο κατάλογος δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει συνήθη, μη θανατηφόρα αντικείμενα που δεν είναι ουσιώδους σημασίας για την εκτέλεση καταδίκων, όπως η συμβατική επίπλωση που μπορεί να βρίσκεται σε μια αίθουσα εκτελέσεων.

(33)  Λαμβανομένων υπόψη των διαφορών μεταξύ της θανατικής ποινής, αφενός, και των βασανιστηρίων και της άλλης σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, αφετέρου, είναι σκόπιμο να θεσπισθεί ένα σύστημα για την έκδοση αδειών εξαγωγής με σκοπό την πρόληψη της χρήσης ορισμένων αντικειμένων για τη θανατική ποινή. Ένα τέτοιο σύστημα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι ορισμένες χώρες έχουν καταργήσει τη θανατική ποινή για όλα τα εγκλήματα και έχουν αναλάβει διεθνή δέσμευση για το θέμα αυτό. Δεδομένου ότι υπάρχει κίνδυνος επανεξαγωγής σε χώρες που δεν το έχουν πράξει, θα πρέπει να επιβάλλονται ορισμένες προϋποθέσεις και απαιτήσεις όταν χορηγείται άδεια για εξαγωγές προς χώρες που έχουν καταργήσει τη θανατική ποινή. Επομένως, είναι σκόπιμο να χορηγείται γενική άδεια εξαγωγής για τις εξαγωγές προς τις χώρες που έχουν καταργήσει τη θανατική ποινή για όλα τα εγκλήματα και έχουν επιβεβαιώσει την εν λόγω κατάργηση μέσω διεθνούς δέσμευσης.

(34)  Εάν μια χώρα δεν έχει καταργήσει τη θανατική ποινή για όλα τα εγκλήματα και δεν έχει επιβεβαιώσει την κατάργηση αυτή μέσω διεθνούς δέσμευσης, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει, όταν εξετάζουν αίτηση για έκδοση άδειας εξαγωγής, να ελέγχουν κατά πόσον υπάρχει κίνδυνος ο τελικός χρήστης στη χώρα προορισμού να χρησιμοποιήσει τα εξαγόμενα αντικείμενα για τέτοιου είδους ποινή. Θα πρέπει να επιβάλλονται κατάλληλες προϋποθέσεις και απαιτήσεις για τον έλεγχο των πωλήσεων ή μεταφορών σε τρίτους από τον τελικό χρήστη. Εάν πρόκειται για πολλαπλές αποστολές μεταξύ του ίδιου εξαγωγέα και τελικού χρήστη, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επανεξετάζουν το καθεστώς του τελικού χρήστη σε περιοδική βάση, για παράδειγμα κάθε έξι μήνες, και όχι κάθε φορά που χορηγείται άδεια εξαγωγής για ένα φορτίο, με την επιφύλαξη του δικαιώματος των αρμόδιων αρχών να ακυρώσουν, να αναστείλουν, να τροποποιήσουν ή να ανακαλέσουν την άδεια εξαγωγής εφόσον αυτό δικαιολογείται.

(35)  Προκειμένου να περιορισθεί η διοικητική επιβάρυνση για τους εξαγωγείς, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν σε έναν εξαγωγέα συνολική άδεια για όλες τις αποστολές φαρμακευτικών προϊόντων από αυτόν σε συγκεκριμένο τελικό χρήστη για καθορισμένη χρονική περίοδο, προσδιορίζοντας, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, μια ποσότητα που αντιστοιχεί στην κανονική χρήση του τελικού χρήστη αντικειμένων τέτοιου είδους. Η άδεια αυτή θα πρέπει να ισχύει για περίοδο μεταξύ ενός και τριών ετών με πιθανή παράταση μέχρι δύο χρόνια.

(36)  Συνολική άδεια μπορεί επίσης να χορηγηθεί εάν ο κατασκευαστής σκοπεύει να εξάγει φάρμακα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού προς διανομέα σε χώρα η οποία δεν έχει καταργήσει τη θανατική ποινή, υπό την προϋπόθεση ότι ο εξαγωγέας και ο διανομέας έχουν συνάψει νομικά δεσμευτική συμφωνία η οποία υποχρεώνει τον διανομέα να εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα που διασφαλίζουν ότι τα φαρμακευτικά προϊόντα δεν θα χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή.

(37)  Τα φάρμακα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού είναι δυνατόν να υπόκεινται σε ελέγχους σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις για τα ναρκωτικά φάρμακα και τις ψυχοτρόπους ουσίες, όπως η σύμβαση του 1971 για τις ψυχοτρόπους ουσίες. Δεδομένου ότι οι έλεγχοι αυτοί δεν εφαρμόζονται προκειμένου να αποτραπεί η χρήση των σχετικών φαρμάκων για τη θανατική ποινή, αλλά για την πρόληψη της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, εκτός από τους εν λόγω διεθνείς ελέγχους θα πρέπει να εφαρμόζονται και οι έλεγχοι των εξαγωγών που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Ωστόσο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να παροτρύνονται να χρησιμοποιούν ενιαία διαδικασία για την εφαρμογή και των δύο συστημάτων ελέγχου.

(38)  Οι έλεγχοι επί των εξαγωγών σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται σε αντικείμενα των οποίων ελέγχεται η εξαγωγή σύμφωνα με την κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου(8) και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 258/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(9).

(39)  Για την παροχή μεσιτικών υπηρεσιών και τεχνικής βοήθειας σχετικά με τα αντικείμενα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ ή στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να απαιτείται προηγούμενη αδειοδότηση, προκειμένου να αποτραπεί η χρήση των μεσιτικών υπηρεσιών ή της τεχνικής βοήθειας που συνεισφέρουν στη χρήση αντικειμένων που σχετίζονται με τη θανατική ποινή ή τα βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία.

(40)  Ως μεσιτικές υπηρεσίες και τεχνική βοήθεια για τις οποίες ο παρών κανονισμός επιβάλλει προηγούμενη αδειοδότηση θα πρέπει να θεωρούνται αυτές που προσφέρονται εντός της Ένωσης, δηλαδή από εντός των επικρατειών οι οποίες καλύπτονται από τις Συνθήκες, περιλαμβανομένου του εναέριου χώρου καθώς και κάθε αεροσκάφους και σκάφους που βρίσκεται υπό τη δικαιοδοσία ενός κράτους μέλους.

(41)  Κατά την έκδοση άδειας για την παροχή τεχνικής βοήθειας σε σχέση με αντικείμενα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να μεριμνούν ώστε να εξασφαλίζεται πως η τεχνική βοήθεια και κάθε ενδεχόμενη εκπαίδευση στη χρήση των αντικειμένων που πρόκειται να διατεθούν ή να προσφερθούν σε συνδυασμό με την τεχνική βοήθεια για την οποία ζητείται η άδεια, προσφέρονται κατά τρόπο που προωθούν πρότυπα επιβολής του νόμου τα οποία σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και συμβάλλουν στην πρόληψη των βασανιστηρίων ή άλλης σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας.

(42)  Για να αποτραπεί η αποκόμιση οφέλους, εκ μέρους οικονομικών φορέων, από τη μεταφορά αντικειμένων που διέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης καθ’ οδόν προς τρίτη χώρα και που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία, είναι αναγκαίο να απαγορευτεί η διαμετακόμιση εντός της Ένωσης τέτοιων αντικειμένων, εφόσον ο οικονομικός φορέας γνωρίζει τη χρήση για την οποία προορίζονται, αν απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ ή στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού.

(43)  Οι κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής της ΕE έναντι τρίτων χωρών, σχετικά με τα βασανιστήρια και άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία, προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι οι επικεφαλής αποστολής σε τρίτες χώρες πρέπει να συμπεριλαμβάνουν, στις περιοδικές τους εκθέσεις ανάλυση των περιπτώσεων βασανισμού ή άλλης σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας στο κράτος όπου είναι διαπιστευμένοι, καθώς και τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται για την καταπολέμησή τους. Οι αρμόδιες αρχές είναι σκόπιμο να λαμβάνουν υπόψη τους τις εκθέσεις αυτές και ανάλογες εκθέσεις που συντάσσουν σχετικές διεθνείς οργανώσεις και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, όταν αποφασίζουν σχετικά με αιτήσεις αδείας. Οι εκθέσεις αυτές πρέπει επίσης να περιγράφουν κάθε εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στις τρίτες χώρες για την επιβολή της θανατικής ποινής ή για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία.

(44)  Οι τελωνειακές αρχές θα πρέπει να ανταλλάσσουν ορισμένες πληροφορίες με άλλες τελωνειακές αρχές χρησιμοποιώντας το τελωνειακό σύστημα διαχείρισης κινδύνων, σύμφωνα με την τελωνειακή νομοθεσία της Ένωσης· ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές στις οποίες αναφέρεται ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ανταλλάσσουν ορισμένες πληροφορίες με άλλες αρμόδιες αρχές. Είναι σκόπιμο να απαιτείται από τις αρμόδιες αρχές η χρήση ασφαλούς και κρυπτογραφημένου συστήματος για την ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά την άρνηση χορήγησης άδειας. Για τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή θα πρέπει να προσθέσει μια νέα λειτουργία στο υπάρχον σύστημα, το οποίο συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009.

(45)  Στον βαθμό που αφορά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η επεξεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών θα πρέπει να τηρούν τους εφαρμοστέους κανόνες σχετικά με την επεξεργασία και την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10) και τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(11).

(46)  Για την έγκριση των διατάξεων που απαιτούνται για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την τροποποίηση των παραρτημάτων I έως IX του παρόντος κανονισμού. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου(12). Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(47)  Για να μπορεί η Ένωση να αντιδρά γρήγορα όταν δημιουργούνται νέα προϊόντα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία, και όταν υφίσταται σαφής και άμεσος κίνδυνος τα προϊόντα αυτά να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς που συνεπάγονται τέτοιες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η άμεση εφαρμογή της σχετικής πράξης της Επιτροπής, εφόσον, σε περίπτωση τροποποίησης του παραρτήματος II ή III του παρόντος κανονισμού, επιτακτικοί λόγοι επείγοντος απαιτούν την τροποποίηση αυτή. Για να μπορεί η Ένωση να αντιδρά γρήγορα όταν μία ή περισσότερες τρίτες χώρες είτε εγκρίνουν τη χρήση ορισμένων αντικειμένων για τη θανατική ποινή, είτε δεν δέχονται ή παραβιάζουν μια διεθνή δέσμευση για την κατάργηση της θανατικής ποινής για όλα τα εγκλήματα, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η άμεση εφαρμογή της σχετικής πράξης της Επιτροπής, εφόσον, σε περίπτωση τροποποίησης του παραρτήματος IV ή V του παρόντος κανονισμού, επιτακτικοί λόγοι επείγοντος το απαιτούν. Όταν ακολουθείται η διαδικασία του επείγοντος, έχει ιδιαίτερη σημασία η Επιτροπή να διενεργεί, κατά το προπαρασκευαστικό της έργο, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων.

(48)  Θα πρέπει να δημιουργηθεί μια ομάδα συντονισμού. Η ομάδα αυτή θα πρέπει να χρησιμεύει ως βήμα για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής και των εμπειρογνωμόνων από τα κράτη μέλη σχετικά με τις διοικητικές πρακτικές και για τη συζήτηση ζητημάτων ερμηνείας του παρόντος κανονισμού, τεχνικών θεμάτων όσον αφορά τα αντικείμενα του καταλόγου, εξελίξεων σχετικών με τον παρόντα κανονισμό και κάθε άλλου θέματος που ενδέχεται να προκύπτει. Η ομάδα θα πρέπει ιδίως να μπορεί να συζητά θέματα που σχετίζονται με τη φύση και την επιδιωκόμενη επίδραση των αντικειμένων, τη διαθεσιμότητά τους σε τρίτες χώρες και το ζήτημα του κατά πόσο τα αντικείμενα αυτά έχουν σχεδιαστεί ή τροποποιηθεί με σκοπό τη χρήση τους για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία. Εάν, κατά την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή αποφασίσει να ζητήσει τη γνώμη της ομάδας, θα πρέπει να το πράξει σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

(49)  Η Επιτροπή δεν προμηθεύεται εξοπλισμό για την επιβολή του νόμου, δεδομένου ότι δεν είναι αρμόδια για την τήρηση του νόμου και της τάξης, την άσκηση ποινικών διώξεων ή την εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων σε ποινικές υποθέσεις. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να θεσπιστεί μια διαδικασία ούτως ώστε η Επιτροπή να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με μη απαριθμούμενα είδη για την επιβολή του νόμου και προϊόντα που διατίθενται στην αγορά της Ένωσης, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι κατάλογοι των αντικειμένων των οποίων το εμπόριο απαγορεύεται ή ελέγχεται επικαιροποιούνται για να λαμβάνονται υπόψη οι νέες εξελίξεις. Όταν απευθύνει το αίτημά του στην Επιτροπή, το κράτος μέλος θα πρέπει να διαβιβάζει το αίτημά του για την προσθήκη αντικειμένων στο παράρτημα ΙΙ, στο παράρτημα ΙΙΙ ή στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού στα άλλα κράτη μέλη.

(50)  Τα μέτρα του παρόντος κανονισμού έχουν ως στόχο να εμποδίσουν τόσο τη θανατική ποινή, όσο και τα βασανιστήρια και κάθε άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία σε τρίτες χώρες. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν περιορισμούς στις συναλλαγές με τρίτες χώρες όσον αφορά αντικείμενα που είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν για την επιβολή της θανατικής ποινής ή για βασανιστήρια και άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία. Δεν θεωρείται αναγκαίο να καθιερωθούν παρόμοιοι έλεγχοι στις συναλλαγές στο εσωτερικό της Ένωσης, εφόσον στα κράτη μέλη δεν ισχύει η θανατική ποινή, και τα κράτη μέλη θα έχουν θεσπίσει τα κατάλληλα μέτρα για την απαγόρευση και την πρόληψη βασανιστηρίων και άλλης σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας.

(51)  Οι κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής της ΕE έναντι τρίτων χωρών, σχετικά με τα βασανιστήρια και άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία αναφέρουν ότι, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος λήψης αποτελεσματικών μέτρων εναντίον των βασανιστηρίων και άλλης σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την απαγόρευση της χρήσης, της παραγωγής και της εμπορίας ειδών που προορίζονται για την επιβολή βασανιστηρίων ή άλλης σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας. Εναπόκειται στα κράτη μέλη να επιβάλλουν και να ενισχύουν τους αναγκαίους περιορισμούς στη χρήση και παραγωγή αυτών των ειδών.

(52)  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενημερώνονται αμοιβαία για τα μέτρα που λαμβάνουν δυνάμει του παρόντος κανονισμού καθώς και για άλλες συναφείς πληροφορίες που διαθέτουν σχετικά με τον παρόντα κανονισμό.

(53)  Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να θεσπίσει κανόνες για τις επιβλητέες κυρώσεις σε περίπτωση παραβιάσεων του παρόντος κανονισμού και μεριμνά για την εφαρμογή τους. Οι κυρώσεις αυτές πρέπει να είναι αποτελεσματικές, ανάλογες της παραβίασης και αποτρεπτικές,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Αντικείμενο και ορισμοί

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός καθορίζει τους ενωσιακούς κανόνες που διέπουν αφενός το εμπόριο με τρίτες χώρες όσον αφορά αντικείμενα δυνάμενα να χρησιμοποιηθούν για την επιβολή της θανατικής ποινής ή για την επιβολή βασανιστηρίων ή άλλης σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, και αφετέρου τους κανόνες για την παροχή μεσιτικών υπηρεσιών, τεχνικής βοήθειας, κατάρτισης και διαφήμισης σχετικές με τα αντικείμενα αυτά.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους στόχους του παρόντος κανονισμού νοούνται ως:

α)  «βασανιστήρια»: κάθε πράξη με την οποία επιβάλλεται μεθοδευμένα ισχυρός σωματικός ή ψυχικός πόνος ή οδύνη, σε κάποιο πρόσωπο με σκοπό να αποσπασθεί από αυτό ή από τρίτο πρόσωπο πληροφορία ή ομολογία, να τιμωρηθεί για πράξη που αυτό ή τρίτο πρόσωπο διέπραξε ή υπάρχουν υπόνοιες ότι διέπραξε, ή για να ασκηθεί εκφοβισμός ή καταπίεση σε αυτό ή τρίτο πρόσωπο, ή στο πλαίσιο εφαρμογής διακρίσεων οποιουδήποτε είδους, όταν αυτός ο πόνος ή η οδύνη επιβάλλονται από δημόσιο λειτουργό ή άλλο πρόσωπο που ενεργεί με επίσημη ιδιότητα ή με την υποκίνηση, τη συναίνεση ή την αποδοχή του. Δεν περιλαμβάνονται, ωστόσο, στις πράξεις αυτές ο πόνος ή η οδύνη που προέρχονται αποκλειστικά από πράξεις οι οποίες αποτελούν στοιχείο ή συνέπεια της νόμιμης ποινής. Η θανατική ποινή δεν θεωρείται υπό οιεσδήποτε περιστάσεις ως νόμιμη ποινή·

β)  «άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία»: κάθε πράξη με την οποία επιβάλλεται μεθοδευμένα σε κάποιο πρόσωπο σωματικός ή ψυχικός πόνος ή οδύνη που ανέρχεται σε ένα ελάχιστο επίπεδο έντασης, όταν αυτός ο πόνος ή η οδύνη επιβάλλονται από δημόσιο λειτουργό ή άλλο πρόσωπο που ενεργεί με επίσημη ιδιότητα ή με την υποκίνηση, τη συναίνεση ή την αποδοχή του. Δεν περιλαμβάνονται, ωστόσο, στις πράξεις αυτές ο πόνος ή η οδύνη που προέρχονται αποκλειστικά από πράξεις οι οποίες αποτελούν στοιχείο ή συνέπεια της νόμιμης ποινής. Η θανατική ποινή δεν θεωρείται υπό οιεσδήποτε περιστάσεις ως νόμιμη ποινή·

γ)  «αρχή επιφορτισμένη με την επιβολή του νόμου»: κάθε αρχή αρμόδια για την πρόληψη, την ανίχνευση, την έρευνα, την καταπολέμηση και την τιμωρία ποινικών αδικημάτων, όπως είναι, χωρίς η απαρίθμηση να είναι περιοριστική, η αστυνομία, κάθε εισαγγελεύς, κάθε δικαστική αρχή, κάθε δημόσια ή ιδιωτική σωφρονιστική αρχή και, ανάλογα με την περίπτωση, κάθε κρατική δύναμη ασφάλειας και κάθε στρατιωτική αρχή·

δ)  «εξαγωγή»: κάθε έξοδος αντικειμένων από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της εξόδου αντικειμένων για την οποία απαιτείται τελωνειακή διασάφηση, καθώς και της εξόδου αντικειμένων μετά από την αποθήκευσή τους σε ελεύθερη ζώνη κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(13)·

ε)  «εισαγωγή»: κάθε είσοδος αντικειμένων στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής αποθήκευσης, της τοποθέτησης σε ελεύθερη ζώνη, της θέσης υπό ειδικό καθεστώς και της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013·

στ)  «τεχνική βοήθεια»: κάθε τεχνική στήριξη που συνδέεται με τις επισκευές, την ανάπτυξη, την κατασκευή, τη δοκιμή, τη συντήρηση, τη συναρμολόγηση, ή κάθε άλλη τεχνική υπηρεσία, η οποία μπορεί να λάβει μορφές όπως οδηγίες, συμβουλές, κατάρτιση, διαβίβαση λειτουργικών γνώσεων ή δεξιοτήτων ή υπηρεσίες γνωμοδότησης. Στην τεχνική βοήθεια περιλαμβάνονται προφορικές μορφές βοήθειας καθώς και βοήθεια που παρέχεται με ηλεκτρονικά μέσα·

ζ)  «μουσείο»: ένα μη κερδοσκοπικό, μόνιμο ίδρυμα στην υπηρεσία της κοινωνίας και της ανάπτυξής της, ανοικτό στο κοινό, το οποίο αποκτά, συντηρεί, ερευνά, κοινοποιεί και εκθέτει, για λόγους μελέτης, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας, υλικά τεκμήρια των ανθρώπων και του περιβάλλοντός τους·

η)  «αρμόδια αρχή»: η αρχή ενός κράτους μέλους που αναφέρεται στο παράρτημα I, η οποία σύμφωνα με το άρθρο 20 δικαιούται να λαμβάνει απόφαση σχετικά με αίτηση για τη χορήγηση άδειας ή να απαγορεύει σε έναν εξαγωγέα τη χρήση της γενικής άδειας εξαγωγής της Ένωσης·

θ)  «αιτών»:

1)  ο εξαγωγέας, στην περίπτωση των εξαγωγών στις οποίες αναφέρονται τα άρθρα 3, 11 ή 16,

2)  το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας που μεταφέρει τα αντικείμενα εντός της τελωνειακής επικράτειας της Ένωσης, στην περίπτωση διαμετακόμισης όπως αναφέρεται στο άρθρο 5,

3)  ο πάροχος τεχνικής βοήθειας, στην περίπτωση παροχής τεχνικής βοήθειας όπως αναφέρεται στο άρθρο 3,

4)  το μουσείο που θα εκθέσει τα αντικείμενα, στην περίπτωση εισαγωγής και παροχής τεχνικής βοήθειας όπως αναφέρεται στο άρθρο 4,

5)  ο πάροχος τεχνικής βοήθειας ή μεσιτικών υπηρεσιών στην περίπτωση παροχής τεχνικής βοήθειας όπως αναφέρεται στο άρθρο 15 ή μεσιτικών υπηρεσιών όπως αναφέρονται στο άρθρο 19·

ι)  «τελωνειακό έδαφος της Ένωσης»: το έδαφος κατά την έννοια του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013·

ια)  «μεσιτικές υπηρεσίες»:

1)  η διαπραγμάτευση ή ο διακανονισμός συναλλαγών για την αγορά, πώληση ή προμήθεια των σχετικών αντικειμένων από τρίτη χώρα προς άλλη τρίτη χώρα, ή,

2)  η πώληση ή η αγορά των σχετικών αντικειμένων τα οποία ευρίσκονται σε τρίτη χώρα για τη μεταφορά τους προς άλλη τρίτη χώρα.

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, η απλή παροχή επικουρικών υπηρεσιών δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα ορισμό. Επικουρικές υπηρεσίες συνιστούν η μεταφορά, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η ασφάλιση ή αντασφάλιση ή η γενική διαφήμιση ή προώθηση·

ιβ)  «μεσίτης»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας, περιλαμβανομένης της εταιρικής σχέσης, με κατοικία ή εγκατάσταση σε κράτος μέλος, που παρέχει υπηρεσίες οριζόμενες στο στοιχείο ια) από το εσωτερικό της Ένωσης· κάθε φυσικό πρόσωπο με την υπηκοότητα ενός κράτους μέλους, οπουδήποτε και αν κατοικεί, που παρέχει τέτοιες υπηρεσίες από το εσωτερικό της Ένωσης· και κάθε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας, που έχει ιδρυθεί ή συσταθεί βάσει της νομοθεσίας ενός κράτους μέλους, οπουδήποτε και αν βρίσκεται η έδρα του, και που παρέχει τέτοιες υπηρεσίες από το εσωτερικό της Ένωσης·

ιγ)  «πάροχος τεχνικής βοήθειας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας, περιλαμβανομένης της εταιρικής σχέσης, με κατοικία ή εγκατάσταση σε κράτος μέλος, που παρέχει τεχνική βοήθεια οριζόμενη στο στοιχείο στ) από το εσωτερικό της Ένωσης· κάθε φυσικό πρόσωπο με την υπηκοότητα ενός κράτους μέλους, οπουδήποτε και αν κατοικεί, που παρέχει τέτοια βοήθεια από το εσωτερικό της Ένωσης· και κάθε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας, που έχει ιδρυθεί ή συσταθεί βάσει της νομοθεσίας ενός κράτους μέλους, οπουδήποτε και αν είναι εγκατεστημένος, και που παρέχει τέτοια βοήθεια από το εσωτερικό της Ένωσης·

ιδ)  «εξαγωγέας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας, περιλαμβανομένης της εταιρικής σχέσης, για λογαριασμό του οποίου υποβάλλεται διασάφηση εξαγωγής, δηλαδή το πρόσωπο, η οντότητα ή ο φορέας που, κατά τον χρόνο που γίνεται δεκτή η διασάφηση εξαγωγής, κατέχει σύμβαση με τον παραλήπτη στην τρίτη χώρα και διαθέτει την απαιτούμενη εξουσία για να αποφασίσει την αποστολή των αντικειμένων εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης. Αν δεν έχει συναφθεί παρόμοια σύμβαση ή αν ο κάτοχος της εν λόγω σύμβασης δεν ενεργεί για ίδιο λογαριασμό, ως εξαγωγέας νοείται το πρόσωπο, η οντότητα ή ο φορέας που έχει απαιτούμενη εξουσία για να αποφασίσει την αποστολή των αντικειμένων εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης. Όταν το δικαίωμα διάθεσης των αντικειμένων το έχει πρόσωπο, οντότητα ή φορέας εγκατεστημένος εκτός της Ένωσης σύμφωνα με την εν λόγω σύμβαση, ως εξαγωγέας νοείται ο αντισυμβαλλόμενος που κατοικεί ή είναι εγκατεστημένος στην Ένωση·

ιε)  «ενωσιακή γενική άδεια εξαγωγής»: άδεια εξαγωγής όπως ορίζεται στο στοιχείο δ), προς ορισμένες χώρες προορισμού, η οποία είναι διαθέσιμη σε όλους τους εξαγωγείς που πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις για τη χρήση της όπως αναφέρεται στο παράρτημα V·

ιστ)  «ειδική άδεια»: άδεια που χορηγείται σε:

1)  συγκεκριμένο εξαγωγέα για εξαγωγές όπως ορίζονται στο στοιχείο δ), προς έναν τελικό χρήστη ή παραλήπτη σε τρίτη χώρα και καλύπτει ένα ή περισσότερα αντικείμενα,

2)  συγκεκριμένο μεσίτη για την παροχή μεσιτικών υπηρεσιών, όπως ορίζονται στο στοιχείο ια), προς έναν τελικό χρήστη ή παραλήπτη σε τρίτη χώρα και καλύπτει ένα ή περισσότερα αντικείμενα ή,

3)  φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που μεταφέρει τα αντικείμενα εντός της τελωνειακής επικράτειας της Ένωσης για διαμετακόμιση, όπως ορίζεται στο στοιχείο ιθ)·

ιζ)  «συνολική άδεια»: άδεια που χορηγείται σε συγκεκριμένο εξαγωγέα ή μεσίτη για έναν τύπο αντικειμένων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ ή στο παράρτημα IV, η οποία μπορεί να ισχύει για:

1)  εξαγωγές όπως ορίζονται στο στοιχείο δ) προς έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους τελικούς χρήστες σε μία ή περισσότερες συγκεκριμένες τρίτες χώρες,

2)  εξαγωγές όπως ορίζονται στο στοιχείο δ) προς έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους διανομείς σε μία ή περισσότερες συγκεκριμένες τρίτες χώρες, στην περίπτωση που ο εξαγωγέας είναι κατασκευαστής των αντικειμένων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙΙ σημείο 3.2 ή 3.3 ή στο παράρτημα IV τμήμα 1,

3)  παροχή μεσιτικών υπηρεσιών σε σχέση με τη διαμετακόμιση αντικειμένων που βρίσκονται σε τρίτη χώρα, προς ένα ή περισσότερους συγκεκριμένους τελικούς χρήστες σε μία ή περισσότερες συγκεκριμένες τρίτες χώρες,

4)  παροχή μεσιτικών υπηρεσιών σε σχέση με τη διαμετακόμιση αντικειμένων που βρίσκονται σε τρίτη χώρα προς έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους διανομείς σε μία ή περισσότερες συγκεκριμένες τρίτες χώρες, στην περίπτωση που ο μεσίτης είναι κατασκευαστής των αντικειμένων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙΙ σημείο 3.2 ή 3.3 ή στο παράρτημα IV τμήμα 1·

ιη)  «διανομέας»: οικονομικός φορέας που δραστηριοποιείται στο χονδρεμπόριο αντικειμένων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙΙ σημείο 3.2 ή 3.3 ή στο παράρτημα IV τμήμα 1, όπως στην προμήθεια τέτοιων αντικειμένων από τους κατασκευαστές ή στην αποθήκευση, την παράδοση ή την εξαγωγή αυτών των προϊόντων· στις δραστηριότητες χονδρεμπορίου τέτοιων αντικειμένων δεν περιλαμβάνεται η αγορά των αντικειμένων αυτών από νοσοκομείο, φαρμακοποιό ή επαγγελματία του τομέα της υγείας με αποκλειστικό σκοπό την πώλησή τους στο κοινό·

ιθ)  «διαμετακόμιση»: μεταφορά, εντός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, μη ενωσιακών αντικειμένων τα οποία διέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης με προορισμό εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Αντικείμενα που στην πράξη χρησιμοποιούνται μόνο για την θανατική ποινή ή για βασανιστήρια και άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία

Άρθρο 3

Απαγόρευση εξαγωγής

1.  Απαγορεύεται η εξαγωγή αντικειμένων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ, ανεξαρτήτως της καταγωγής των εν λόγω αντικειμένων.

Στο παράρτημα ΙΙ περιλαμβάνονται τα αντικείμενα που δεν έχουν άλλη πρακτική χρήση εκτός από τη θανατική ποινή, βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία.

Απαγορεύεται στους παρόχους τεχνικής βοήθειας να παρέχουν τεχνική βοήθεια, σε σχέση με αντικείμενα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ, σε πρόσωπο, οργανισμό ή φορέα τρίτης χώρας, έναντι ανταλλάγματος ή όχι.

2.  Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, η αρμόδια αρχή μπορεί να εγκρίνει την εξαγωγή όσον αφορά τα αντικείμενα που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ, και την παροχή σχετικής τεχνικής βοήθειας, εφόσον αποδεικνύεται ότι στη χώρα στην οποία θα εξαχθούν τα αντικείμενα, αυτά θα χρησιμοποιηθούν μόνο για δημόσια έκθεση σε μουσείο λόγω της ιστορικής σημασίας τους.

Άρθρο 4

Απαγόρευση εισαγωγής

1.  Απαγορεύεται η εισαγωγή αντικειμένων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ, ανεξαρτήτως της καταγωγής των εν λόγω αντικειμένων.

Απαγορεύεται η αποδοχή από πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στην Ένωση τεχνικής βοήθειας που σχετίζεται με αντικείμενα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ και η οποία παρέχεται από το έδαφος τρίτης χώρας, έναντι ανταλλάγματος ή όχι, από οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή φορέα.

2.  Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέψει εισαγωγή αντικειμένων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ, και την παροχή σχετικής τεχνικής βοήθειας, εφόσον αποδεικνύεται ότι, στο κράτος μέλος προορισμού, τα αντικείμενα αυτά θα χρησιμοποιηθούν μόνο για δημόσια έκθεση σε μουσείο λόγω της ιστορικής σημασίας τους.

Άρθρο 5

Απαγόρευση διαμετακόμισης

1.  Απαγορεύεται η διαμετακόμιση αντικειμένων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ.

2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, η αρμόδια αρχή μπορεί να εγκρίνει τη διαμετακόμιση των αντικειμένων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ εφόσον αποδεικνύεται ότι, στη χώρα προορισμού, τα αντικείμενα αυτά θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για δημόσια έκθεση σε μουσείο λόγω της ιστορικής σημασίας τους.

Άρθρο 6

Απαγόρευση παροχής μεσιτικών υπηρεσιών

Απαγορεύεται σε μεσίτη να παρέχει σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή φορέα τρίτης χώρας, μεσιτικές υπηρεσίες σχετικά με αντικείμενα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ, ανεξαρτήτως καταγωγής τους.

Άρθρο 7

Απαγόρευση εκπαίδευσης

Απαγορεύεται σε πάροχο τεχνικής βοήθειας ή σε μεσίτη να παρέχει ή να προσφέρει σε πρόσωπο, οντότητα ή φορέα σε τρίτη χώρα, εκπαίδευση στη χρήση αντικειμένων που απαριθμούνται στο παράρτημα II.

Άρθρο 8

Εμπορικές εκθέσεις

Απαγορεύεται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα, περιλαμβανομένης της εταιρικής σχέσης, είτε κατοικεί ή είναι εγκατεστημένο σε κράτος μέλος είτε όχι, να εκθέτει ή να προσφέρει προς πώληση, σε εμπορική ή άλλη έκθεση που λαμβάνει χώρα στην Ένωση, αντικείμενα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ, εκτός εάν αποδεικνύεται ότι, με δεδομένο τον χαρακτήρα της εμπορικής ή άλλης έκθεσης, αυτή η έκθεση ή προσφορά προς πώληση ούτε συνεπάγεται ούτε προωθεί την πώληση ή προμήθεια των αντικειμένων αυτών σε πρόσωπο, οντότητα ή φορέα σε τρίτη χώρα.

Άρθρο 9

Διαφήμιση

Απαγορεύεται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα, περιλαμβανομένης της εταιρικής σχέσης, που κατοικεί ή είναι εγκατεστημένο σε κράτος μέλος και που πωλεί ή προμηθεύεται διαφημιστικό χώρο ή χρόνο από το εσωτερικό της Ένωσης, σε φυσικό πρόσωπο που έχει την υπηκοότητα κράτους μέλους και που πωλεί ή προμηθεύεται διαφημιστικό χώρο ή χρόνο από το εσωτερικό της Ένωσης, καθώς και σε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει ιδρυθεί ή συσταθεί βάσει της νομοθεσίας ενός κράτους μέλους και που πωλεί ή προμηθεύεται διαφημιστικό χώρο ή χρόνο από το εσωτερικό της Ένωσης, να πωλεί ή να προμηθεύεται από πρόσωπο, οντότητα ή φορέα σε τρίτη χώρα διαφημιστικό χώρο σε έντυπο ή στο διαδίκτυο ή διαφημιστικό χρόνο σε τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό σταθμό σε σχέση με αντικείμενα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ.

Άρθρο 10

Εθνικά μέτρα

1.  Με την επιφύλαξη των ισχυόντων ενωσιακών κανόνων, περιλαμβανομένης της απαγόρευσης εφαρμογής διακρίσεων για λόγους εθνικότητας, τα κράτη μέλη μπορούν να εγκρίνουν ή να διατηρούν εθνικά μέτρα σε σχέση με περιορισμούς στη μεταφορά, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, την ασφάλιση ή αντασφάλιση ή την εν γένει διαφήμιση ή προώθηση σε σχέση με αντικείμενα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ.

2.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τυχόν μέτρα που έχουν θεσπίσει δυνάμει της παραγράφου 1 καθώς και τροποποιήσεις ή κατάργησή τους πριν από την έναρξη ισχύος τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Αντικείμενα που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία

Άρθρο 11

Προϋπόθεση για την έκδοση άδειας εξαγωγής

1.  Για κάθε εξαγωγή αντικειμένων τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ απαιτείται η έκδοση άδειας ανεξαρτήτως καταγωγής των αντικειμένων αυτών. Ωστόσο, δεν απαιτείται έκδοση άδειας για αντικείμενα τα οποία απλώς διαμετακομίζονται μέσω του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, δηλαδή αντικείμενα για τα οποία δεν έχει καθορισθεί τελωνειακός προορισμός εκτός του καθεστώτος της εξωτερικής διαμετακόμισης δυνάμει του άρθρου 226 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης μη ενωσιακών αντικειμένων σε ελεύθερη ζώνη.

Στο παράρτημα ΙΙΙ περιλαμβάνονται μόνο τα αντικείμενα που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία:

α)  αντικείμενα που χρησιμοποιούνται κυρίως για σκοπούς επιβολής του νόμου,

β)  αντικείμενα τα οποία, λαμβανομένου υπόψη του σχεδιασμού τους και των τεχνικών χαρακτηριστικών τους, υπάρχει ουσιαστικός κίνδυνος να χρησιμοποιηθούν για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία.

Το παράρτημα ΙΙΙ δεν περιλαμβάνει:

α)  πυροβόλα όπλα που διέπονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 258/2012,

β)  είδη διπλής χρήσης που διέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 428/2009,

γ)  αντικείμενα που διέπονται από την κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ.

2.  Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στις εξαγωγές προς τα εδάφη των κρατών μελών τα οποία αφενός παρατίθενται στο παράρτημα VI και αφετέρου δεν αποτελούν μέρος του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, εφόσον τα αντικείμενα θα χρησιμοποιηθούν από αρχή αρμόδια για την επιβολή του νόμου αφενός στη χώρα ή το έδαφος προορισμού και αφετέρου στο μητροπολιτικό τμήμα του κράτους μέλους στο οποίο ανήκει το έδαφος. Οι τελωνειακές ή άλλες σχετικές αρχές δικαιούνται να εξακριβώνουν αν πληρούται ο όρος αυτός και μπορούν να αποφασίσουν ότι, μέχρις ότου γίνει η εξακρίβωση αυτή, η εξαγωγή δεν θα πραγματοποιηθεί.

3.  Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στις εξαγωγές προς τρίτες χώρες, εφόσον τα αντικείμενα θα χρησιμοποιηθούν από στρατιωτικό ή πολιτικό προσωπικό κράτους μέλους, εφόσον το προσωπικό αυτό συμμετέχει σε επιχείρηση διατήρησης της ειρήνης ή διαχείρισης κρίσης της ΕΕ ή των Ηνωμένων Έθνών στην ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα ή σε επιχείρηση που βασίζεται σε συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών στον τομέα της άμυνας. Οι τελωνειακές και άλλες σχετικές αρχές δικαιούνται να εξακριβώνουν κατά πόσον πληρούται αυτός ο όρος. Εν αναμονή της εξακρίβωσης αυτής, η εξαγωγή δεν πραγματοποιείται.

Άρθρο 12

Κριτήρια για τη χορήγηση αδειών εξαγωγής

1.  Οι αποφάσεις σχετικά με τις αιτήσεις για άδεια εξαγωγής αντικειμένων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ λαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές, αφού ληφθούν υπόψη όλες οι σχετικές εκτιμήσεις, μεταξύ άλλων, ιδίως, κατά πόσον μια αίτηση σχετικά με κατά βάση ταυτόσημη εξαγωγή έχει απορριφθεί από άλλο κράτος μέλος κατά την προηγούμενη τριετία, καθώς και εκτιμήσεις σχετικά με την προβλεπόμενη τελική χρήση και τον κίνδυνο εκτροπής.

2.  Η αρμόδια αρχή δεν χορηγεί καμία άδεια όταν υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι τα αντικείμενα του παραρτήματος ΙΙΙ ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την επιβολή βασανιστηρίων ή άλλης σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, συμπεριλαμβανομένης σωματικής τιμωρίας δυνάμει δικαστικής απόφασης, από αρχή επιβολής του νόμου ή οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο τρίτης χώρας.

Η αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη:

α)  υφιστάμενες διεθνείς δικαστικές αποφάσεις,

β)  πορίσματα των αρμοδίων οργάνων των Ηνωμένων Εθνών, του Συμβουλίου της Ευρώπης και της ΕΕ, και εκθέσεις της ευρωπαϊκής επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης και τιμωρίας και του ειδικού εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για τα βασανιστήρια και άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία.

Μπορούν να λαμβάνονται υπόψη άλλες σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εθνικών δικαστικών αποφάσεων, εκθέσεων ή άλλων πληροφοριών που καταρτίζονται από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, και πληροφοριών σχετικά με περιορισμούς εξαγωγών των αντικειμένων που απαριθμούνται στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ που εφαρμόζονται από τη χώρα προορισμού.

3.  Οι κανόνες που περιλαμβάνονται στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο εφαρμόζονται για την εξακρίβωση της προβλεπόμενης τελικής χρήσης και τον κίνδυνο εκτροπής.

Εάν ο κατασκευαστής αντικειμένων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ σημείο 3.2 ή 3.3 ζητεί άδεια εξαγωγής των εν λόγω αντικειμένων σε διανομέα, η αρμόδια αρχή προβαίνει σε αξιολόγηση των συμβατικών ρυθμίσεων μεταξύ του κατασκευαστή και του διανομέα και των μέτρων που λαμβάνουν για να εξασφαλίσουν ότι τα αντικείμενα αυτά και, κατά περίπτωση, τα αντικείμενα στα οποία πρόκειται να ενσωματωθούν δεν θα χρησιμοποιηθούν για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία.

Εάν απαιτείται άδεια για την εξαγωγή αντικειμένων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ σημείο 3.2 ή 3.3 προς τελικό χρήστη, η αρμόδια αρχή μπορεί, κατά την αξιολόγηση του κινδύνου εκτροπής, να λάβει υπόψη τις συμβατικές ρυθμίσεις που ισχύουν και τη δήλωση τελικής χρήσης, υπογεγραμμένη από τον τελικό χρήστη, εάν έχει παρασχεθεί η δήλωση αυτή. Εάν δεν έχει παρασχεθεί δήλωση τελικής χρήσης, εναπόκειται στον εξαγωγέα να αποδείξει ποιος θα είναι ο τελικός χρήστης και με ποιον τρόπο θα χρησιμοποιηθούν τα αντικείμενα. Εάν ο εξαγωγέας δεν παράσχει επαρκείς πληροφορίες για τον τελικό χρήστη και την τελική χρήση, η αρμόδια αρχή θεωρείται ότι έχει εύλογες υπόνοιες ότι τα αντικείμενα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία.

4.  Επιπροσθέτως των κριτηρίων που καθορίζονται στην παράγραφο 1, η αρμόδια αρχή, κατά την αξιολόγηση μιας αίτησης για χορήγηση συνολικής άδειας, λαμβάνει υπόψη κατά πόσον ο εξαγωγέας χρησιμοποιεί αναλογικά και επαρκή μέσα και διαδικασίες για να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με τις διατάξεις και τους στόχους του παρόντος κανονισμού και με τους όρους και τις προϋποθέσεις της άδειας.

Άρθρο 13

Απαγόρευση διαμετακόμισης

Απαγορεύεται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα, περιλαμβανομένης της εταιρικής σχέσης, είτε κατοικεί ή είναι εγκατεστημένο σε κράτος μέλος είτε όχι, να εκτελεί τη διαμετακόμιση αντικειμένων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ, εάν γνωρίζει ότι οποιοδήποτε μέρος ενός φορτίου των εν λόγω αντικειμένων προορίζεται για χρήση σε βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία σε τρίτη χώρα.

Άρθρο 14

Εθνικά μέτρα

1.  Παρά τα άρθρα 11 και 12, τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν ή να διατηρούν απαγόρευση εξαγωγής και εισαγωγής πεδών (ποδών), πρόσδεσης περισσοτέρων του ενός ατόμων και φορητών συσκευών ηλεκτροσόκ.

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν απαίτηση άδειας για την εξαγωγή χειροπεδών με συνολικό μήκος συμπεριλαμβανομένων των αλυσίδων, το οποίο μετράται από την εξωτερική άκρη της μιας χειροπέδης μέχρι την εξωτερική άκρη της άλλης χειροπέδης, που υπερβαίνει τα 240 mm όταν είναι κλειστές. Τα εν λόγω κράτη μέλη εφαρμόζουν τα κεφάλαια ΙΙΙ και V για τις χειροπέδες αυτές.

3.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τυχόν μέτρα που έχουν θεσπίσει δυνάμει των παραγράφων 1 και 2 πριν από την έναρξη ισχύος τους.

Άρθρο 15

Απαίτηση άδειας για ορισμένες υπηρεσίες

1.  Απαιτείται η απόκτηση άδειας για την παροχή, εκ μέρους παρόχου τεχνικής βοήθειας ή μεσίτη, αντίστοιχα, μιας από τις ακόλουθες υπηρεσίες σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή φορέα τρίτης χώρας, έναντι ανταλλάγματος ή όχι:

α)  τεχνικής βοήθειας σχετικά με τα αντικείμενα που απαριθμούνται στο παράρτημα III, ανεξαρτήτως καταγωγής των εν λόγω αντικειμένων, και

β)  μεσιτικών υπηρεσιών σχετικών με τα αντικείμενα που απαριθμούνται στο παράρτημα III, ανεξαρτήτως καταγωγής των εν λόγω αντικειμένων.

2.  Για τη λήψη απόφασης σε σχέση με αιτήσεις έκδοσης άδειας για την παροχή μεσιτικών υπηρεσιών σχετικά με τα αντικείμενα που απαριθμούνται στο παράρτημα III, εφαρμόζεται το άρθρο 12 κατ’ αναλογία.

Για τη λήψη απόφασης σε σχέση με αιτήσεις έκδοσης άδειας για την παροχή τεχνικής βοήθειας σχετικά με τα αντικείμενα που απαριθμούνται στο παράρτημα III, λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 12 προκειμένου να εκτιμηθεί:

α)  κατά πόσο η τεχνική βοήθεια θα παρασχεθεί σε πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα αντικείμενα με τα οποία η τεχνική βοήθεια σχετίζεται για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία, και

β)  κατά πόσο η τεχνική βοήθεια θα χρησιμοποιηθεί για την επισκευή, την ανάπτυξη, την κατασκευή, τη δοκιμή, τη συντήρηση ή τη συναρμολόγηση αντικειμένων που απαριθμούνται στο παράρτημα III για πρόσωπο, οντότητα ή φορέα, ή για την παροχή τεχνικής βοήθειας σε πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα αντικείμενα με τα οποία αυτή σχετίζεται για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία.

3.  Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται για την παροχή τεχνικής βοήθειας, εάν

α)  η τεχνική βοήθεια παρέχεται σε αρχή επιφορτισμένη με την επιβολή του νόμου σε κράτος μέλος ή στο στρατιωτικό ή πολιτικό προσωπικό ενός κράτους μέλους όπως αυτό περιγράφεται στην πρώτη περίοδο του άρθρου 11 παράγραφος 3·

β)  η τεχνική βοήθεια συνίσταται στην παροχή πληροφοριών που είναι δημόσια διαθέσιμες, ή

γ)  η τεχνική βοήθεια αποτελεί την ελάχιστη αναγκαία προϋπόθεση για την εγκατάσταση, τη λειτουργία, τη συντήρηση ή την επισκευή αντικειμένων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ και των οποίων η εξαγωγή έχει λάβει άδεια από αρμόδια αρχή σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

4.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν ενδεχόμενη απαγόρευση προμήθειας μεσιτικών υπηρεσιών σε σχέση με πέδες ποδιών, αλυσίδες πρόσδεσης περισσοτέρων του ενός ατόμων και φορητές συσκευές ηλεκτροσόκ. Τα κράτη μέλη που διατηρούν τέτοιες απαγορεύσεις ενημερώνουν την Επιτροπή στις περιπτώσεις που τα μέτρα που έχουν ήδη θεσπιστεί και κοινοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 7α παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 τροποποιηθούν ή καταργηθούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Αντικείμενα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή

Άρθρο 16

Υποχρέωση άδειας εξαγωγής

1.  Για κάθε εξαγωγή των αντικειμένων που απαριθμούνται στο παράρτημα IV, απαιτείται η έκδοση άδειας, ανεξάρτητα από την καταγωγή των εν λόγων αντικειμένων. Ωστόσο, δεν απαιτείται έκδοση άδειας για αντικείμενα τα οποία απλώς διαμετακομίζονται μέσω του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, δηλαδή αντικείμενα για τα οποία δεν έχει καθορισθεί τελωνειακός προορισμός εκτός του καθεστώτος της εξωτερικής διαμετακόμισης δυνάμει του άρθρου 226 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης μη ενωσιακών αντικειμένων σε ελεύθερη ζώνη.

Στο παράρτημα IV περιλαμβάνονται μόνο προϊόντα τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή και έχουν εγκριθεί ή πράγματι χρησιμοποιούνται για τη θανατική ποινή από μία ή περισσότερες τρίτες χώρες που δεν έχουν καταργήσει τη θανατική ποινή. Δεν περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

α)  πυροβόλα όπλα που διέπονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 258/2012,

β)  είδη διπλής χρήσης που διέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 428/2009, και

γ)  αντικείμενα που διέπονται από την κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ.

2.  Όταν η εξαγωγή φαρμάκων απαιτεί άδεια εξαγωγής σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και η εξαγωγή υπόκειται επίσης σε υποχρέωση άδειας σύμφωνα με διεθνείς συμβάσεις που διέπουν τα ναρκωτικά φάρμακα και τις ψυχοτρόπους ουσίες, όπως η σύμβαση του 1971 για τις ψυχοτρόπους ουσίες, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν ενιαία διαδικασία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που τους επιβάλλονται βάσει του παρόντος κανονισμού και της σχετικής σύμβασης.

Άρθρο 17

Κριτήρια για τη χορήγηση αδειών εξαγωγής

1.  Οι αποφάσεις σχετικά με τις αιτήσεις για άδεια εξαγωγής αντικειμένων που απαριθμούνται στο παράρτημα IV λαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές, αφού ληφθούν υπόψη όλες οι σχετικές εκτιμήσεις, και μεταξύ άλλων, ιδίως, κατά πόσον μια αίτηση σχετικά με κατά βάση ταυτόσημη εξαγωγή έχει απορριφθεί από άλλο κράτος μέλος κατά την προηγούμενη τριετία, καθώς και εκτιμήσεις σχετικά με την προβλεπόμενη τελική χρήση και τον κίνδυνο εκτροπής.

2.  Η αρμόδια αρχή δεν χορηγεί καμία άδεια όταν υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι τα αντικείμενα που απαριθμούνται στο παράρτημα IV θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή σε τρίτη χώρα.

3.  Οι κανόνες που περιλαμβάνονται στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο εφαρμόζονται για την εξακρίβωση της προβλεπόμενης τελικής χρήσης και τον κίνδυνο εκτροπής.

Εάν ο κατασκευαστής αντικειμένων που απαριθμούνται στο παράρτημα IV τμήμα 1 ζητεί άδεια εξαγωγής των εν λόγω προϊόντων σε διανομέα, η αρμόδια αρχή προβαίνει σε αξιολόγηση των συμβατικών ρυθμίσεων μεταξύ του κατασκευαστή και του διανομέα και των μέτρων που λαμβάνουν για να εξασφαλίσουν ότι τα αντικείμενα δεν θα χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή.

Εάν απαιτείται άδεια για την εξαγωγή αντικειμένων που απαριθμούνται στο παράρτημα IV τμήμα 1 προς τελικό χρήστη, η αρμόδια αρχή μπορεί, κατά την αξιολόγηση του κινδύνου εκτροπής, να λάβει υπόψη τις συμβατικές ρυθμίσεις που ισχύουν και τη δήλωση για την τελική χρήση, υπογεγραμμένη από τον τελικό χρήστη, εάν παρασχεθεί η δήλωση αυτή. Εάν δεν έχει παρασχεθεί δήλωση τελικής χρήσης, εναπόκειται στον εξαγωγέα να αποδείξει ποιος θα είναι ο τελικός χρήστης και με ποιον τρόπο θα χρησιμοποιηθούν τα αντικείμενα. Εάν ο εξαγωγέας δεν παράσχει επαρκείς πληροφορίες για τον τελικό χρήστη και την τελική χρήση, η αρμόδια αρχή θεωρείται ότι έχει εύλογες υπόνοιες ότι τα αντικείμενα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή.

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, μπορεί να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την εξακρίβωση της τελικής χρήσης και του σκοπού για τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί η τεχνική βοήθεια.

4.  Επιπροσθέτως των κριτηρίων που καθορίζονται στην παράγραφο 1, η αρμόδια αρχή, κατά την αξιολόγηση μιας αίτησης για έκδοση συνολικής άδειας, λαμβάνει υπόψη κατά πόσο ο εξαγωγέας χρησιμοποιεί αναλογικά και επαρκή μέσα και διαδικασίες για να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με τις διατάξεις και τους στόχους του παρόντος κανονισμού και με τους όρους και τις προϋποθέσεις της άδειας.

Άρθρο 18

Απαγόρευση διαμετακόμισης

Απαγορεύεται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα, περιλαμβανομένης της εταιρικής σχέσης, είτε κατοικεί ή είναι εγκατεστημένο σε κράτος μέλος είτε όχι, να εκτελεί τη διαμετακόμιση αντικειμένων που απαριθμούνται στο παράρτημα IV, εάν γνωρίζει ότι οποιοδήποτε μέρος ενός φορτίου των εν λόγω αντικειμένων προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για τη θανατική ποινή σε τρίτη χώρα.

Άρθρο 19

Απαίτηση άδειας για ορισμένες υπηρεσίες

1.  Απαιτείται άδεια για την παροχή, εκ μέρους παρόχου τεχνικής βοήθειας ή μεσίτη, αντίστοιχα, μιας από τις ακόλουθες υπηρεσίες σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή φορέα τρίτης χώρας, έναντι ανταλλάγματος ή όχι:

α)  τεχνικής βοήθειας σχετικά με τα αντικείμενα που απαριθμούνται στο παράρτημα IV, ανεξαρτήτως καταγωγής των εν λόγω αντικειμένων, και

β)  μεσιτικών υπηρεσιών σχετικών με τα αντικείμενα που απαριθμούνται στο παράρτημα IV, ανεξαρτήτως καταγωγής των εν λόγω αντικειμένων.

2.  Για τη λήψη απόφασης σε σχέση με αιτήσεις έκδοσης άδειας για την παροχή μεσιτικών υπηρεσιών σχετικών με τα αντικείμενα που απαριθμούνται στο παράρτημα IV, εφαρμόζεται το άρθρο 17 κατ’ αναλογία.

Για τη λήψη απόφασης σε σχέση με αιτήσεις έκδοσης άδειας για την παροχή τεχνικής βοήθειας σχετικής με τα αντικείμενα που απαριθμούνται στο παράρτημα IV, λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 17 προκειμένου να εκτιμηθεί:

α)  κατά πόσο η τεχνική βοήθεια θα παρασχεθεί σε πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα αντικείμενα με τα οποία η τεχνική βοήθεια σχετίζεται για τη θανατική ποινή, και

β)  κατά πόσο η τεχνική βοήθεια θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την επισκευή, την ανάπτυξη, την κατασκευή, τη δοκιμή, τη συντήρηση ή τη συναρμολόγηση αντικειμένων που απαριθμούνται στο παράρτημα IV για πρόσωπο, οντότητα ή φορέα, ή για την παροχή τεχνικής βοήθειας σε πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα αντικείμενα με τα οποία αυτή σχετίζεται για τη θανατική ποινή.

3.  Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται για την παροχή τεχνικής βοήθειας, εάν

α)  η τεχνική βοήθεια συνίσταται στην παροχή πληροφοριών που είναι δημόσια διαθέσιμες, ή

β)  η τεχνική βοήθεια αποτελεί την ελάχιστη αναγκαία προϋπόθεση για την εγκατάσταση, τη λειτουργία, τη συντήρηση ή την επισκευή αντικειμένων που απαριθμούνται στο παράρτημα IV και των οποίων η εξαγωγή έχει λάβει άδεια από αρμόδια αρχή σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Διαδικασίες έκδοσης αδειών

Άρθρο 20

Τύποι αδειών και εκδίδουσες αρχές

1.  Ο παρών κανονισμός θεσμοθετεί γενική ενωσιακή άδεια εξαγωγής για ορισμένες εξαγωγές κατά τα οριζόμενα στο παράρτημα V.

Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο κατοικεί ή είναι εγκατεστημένος ο εξαγωγέας μπορεί να του απαγορεύσει τη χρήση αυτής της άδειας, εάν υπάρχουν βάσιμες υποψίες ως προς την ικανότητα του εξαγωγέα να συμμορφωθεί προς τους όρους αυτής της άδειας ή προς κάποια διάταξη της νομοθεσίας που αφορά τους εξαγωγικούς ελέγχους.

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ανταλλάσσουν πληροφορίες για όλους τους εξαγωγείς από τους οποίους αφαιρέθηκε το δικαίωμα χρήσης της ενωσιακής γενικής άδειας εξαγωγής, εκτός εάν εκτιμήσουν ότι ένας συγκεκριμένος εξαγωγέας δεν θα προσπαθήσει να εξαγάγει αντικείμενα που απαριθμούνται στο παράρτημα IV μέσω άλλου κράτους μέλους. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιείται ένα ασφαλές και κρυπτογραφημένο σύστημα για την ανταλλαγή πληροφοριών.

2.  Άδεια για εξαγωγές εκτός εκείνων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, για τις οποίες απαιτείται άδεια σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, χορηγείται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο κατοικεί ή είναι εγκατεστημένος ο εξαγωγέας, βάσει του καταλόγου του παραρτήματος Ι. Η άδεια αυτή μπορεί να είναι ειδική ή συνολική άδεια, όταν πρόκειται για αντικείμενα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ ή στο παράρτημα IV. Η άδεια για αντικείμενα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ αποτελεί ειδική άδεια.

3.  Η άδεια διαμετακόμισης αντικειμένων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ χορηγείται από την αρμόδια αρχή, όπως αυτή ορίζεται στο παράρτημα Ι, του κράτους μέλους στο οποίο κατοικεί ή είναι εγκατεστημένο το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας που μεταφέρει τα αντικείμενα στο εσωτερικό του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης. Εάν το εν λόγω πρόσωπο, οντότητα ή φορέας δεν κατοικεί ή είναι εγκατεστημένο σε κράτος μέλος, η άδεια χορηγείται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους από το οποίο τα αντικείμενα εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης. Η άδεια αυτή αποτελεί ειδική άδεια.

4.  Η άδεια για εισαγωγές για τις οποίες απαιτείται άδεια σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό χορηγείται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένο το μουσείο, βάσει του καταλόγου του παραρτήματος Ι. Η άδεια για αντικείμενα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ αποτελεί ειδική άδεια.

5.  Η άδεια για την παροχή τεχνικής βοήθειας όσον αφορά τα αντικείμενα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ χορηγείται από:

α)  την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο κατοικεί ή είναι εγκατεστημένος ο πάροχος τεχνικής βοήθειας, βάσει του καταλόγου του παραρτήματος Ι, ή, εάν δεν υφίσταται τέτοιο κράτος μέλος, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους του οποίου ο πάροχος τεχνικής βοήθειας είναι υπήκοος ή βάσει της νομοθεσίας του οποίου έχει ιδρυθεί ή συσταθεί, εάν η βοήθεια πρόκειται να παρασχεθεί σε μουσείο σε τρίτη χώρα, ή

β)  την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένο το μουσείο, βάσει του καταλόγου του παραρτήματος Ι, εάν η βοήθεια πρόκειται να παρασχεθεί σε μουσείο στην Ένωση.

6.  Η άδεια για την παροχή τεχνικής βοήθειας σε σχέση με αντικείμενα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ ή στο παράρτημα IV χορηγείται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο κατοικεί ή είναι εγκατεστημένος ο πάροχος τεχνικής βοήθειας, βάσει του καταλόγου του παραρτήματος Ι, ή, εάν δεν υφίσταται τέτοιο κράτος μέλος, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους του οποίου ο πάροχος τεχνικής βοήθειας είναι υπήκοος ή βάσει του δικαίου του οποίου έχει ιδρυθεί ή συσταθεί.

7.  Η άδεια για την παροχή μεσιτικών υπηρεσιών σε σχέση με αντικείμενα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ ή στο παράρτημα IV χορηγείται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο κατοικεί ή είναι εγκατεστημένος ο μεσίτης, βάσει του καταλόγου του παραρτήματος Ι, ή, εάν δεν υφίσταται τέτοιο κράτος μέλος, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους του οποίου ο μεσίτης είναι υπήκοος ή βάσει της νομοθεσίας του οποίου έχει ιδρυθεί ή συσταθεί. Η άδεια αυτή χορηγείται για καθορισμένη ποσότητα συγκεκριμένων αντικειμένων που μεταφέρονται μεταξύ δύο ή περισσοτέρων τρίτων χωρών. Ο τόπος στον οποίο βρίσκονται τα αντικείμενα στην τρίτη χώρα προέλευσης, ο τελικός χρήστης και ο ακριβής τόπος στον οποίο αυτός βρίσκεται ορίζονται σαφώς.

8.  Οι αιτούντες παρέχουν στην αρμόδια αρχή όλες τις σχετικές απαιτούμενες πληροφορίες για τις αιτήσεις τους για ειδική ή συνολική άδεια εξαγωγής ή για μεσιτικές υπηρεσίες, για άδεια τεχνικής βοήθειας, για ειδική άδεια εισαγωγής ή για ειδική άδεια διαμετακόμισης.

Όσον αφορά τις εξαγωγές, οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν πλήρεις πληροφορίες, ιδίως σχετικά με τον τελικό χρήστη, τη χώρα προορισμού και την τελική χρήση των αντικειμένων.

Όσον αφορά τις μεσιτικές υπηρεσίες, η αρμόδια αρχή λαμβάνει ιδίως λεπτομερείς πληροφορίες όσον αφορά τον τόπο στον οποίο βρίσκονται τα αντικείμενα στην τρίτη χώρα προέλευσης, σαφή περιγραφή των αντικειμένων και της ποσότητάς τους, τα τρίτα μέρη που εμπλέκονται στη συναλλαγή, την τρίτη χώρα προορισμού, τον τελικό χρήστη στη χώρα αυτή και τον ακριβή τόπο στον οποίο αυτός βρίσκεται.

Η χορήγηση άδειας μπορεί να υπόκειται σε δήλωση τελικής χρήσης, κατά περίπτωση.

9.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 8, όταν ένας κατασκευαστής ή εκπρόσωπος κατασκευαστή προτίθεται να εξαγάγει ή να πωλήσει και να μεταβιβάσει αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙΙ σημείο 3.2 ή 3.3 ή στο παράρτημα IV τμήμα 1 σε διανομέα σε τρίτη χώρα, ο κατασκευαστής παρέχει πληροφορίες για τις συμφωνίες που έχουν γίνει και τα μέτρα που έχουν ληφθεί προκειμένου να αποτραπεί η χρήση αντικειμένων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙΙ σημείο 3.2 ή 3.3 για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία ή η χρήση αντικειμένων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα IV τμήμα 1 για τη θανατική ποινή, στη χώρα προορισμού και, εάν είναι διαθέσιμες, πληροφορίες για την τελική χρήση και τους τελικούς χρήστες των αντικειμένων.

10.  Μετά από σχετικό αίτημα εθνικού μηχανισμού πρόληψης που έχει συσταθεί δυνάμει του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1984 κατά των βασανιστηρίων ή άλλης σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να αποφασίζουν να διαθέσουν στον αιτούντα εθνικό μηχανισμό πρόληψης τις πληροφορίες που έχουν λάβει από αιτούντα σε σχέση με τη χώρα προορισμού, τον παραλήπτη, την τελική χρήση και τους τελικούς χρήστες ή, κατά περίπτωση, τον διανομέα και τις ρυθμίσεις και τα μέτρα στα οποία αναφέρεται η παράγραφος 9. Οι αρμόδιες αρχές ζητούν τη γνώμη του αιτούντος πριν διαθέσουν τις πληροφορίες αυτές και μπορούν να επιβάλλουν περιορισμούς σε σχέση με τις δυνατές χρήσεις των εν λόγω πληροφοριών. Οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν τις αποφάσεις τους σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές τους.

11.  Τα κράτη μέλη διεκπεραιώνουν τις αιτήσεις για ειδικές ή συνολικές άδειες εντός προθεσμίας που ορίζεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή πρακτική.

Άρθρο 21

Άδειες

1.  Οι άδειες εξαγωγής, εισαγωγής ή διαμετακόμισης εκδίδονται σε έντυπο σύμφωνο με το υπόδειγμα του παραρτήματος VII. Οι άδειες που αφορούν μεσιτικές υπηρεσίες εκδίδονται σε έντυπο σύμφωνο με το υπόδειγμα του παραρτήματος VIII. Οι άδειες που αφορούν τεχνική βοήθεια εκδίδονται σε έντυπο σύμφωνο με το υπόδειγμα του παραρτήματος IX. Οι άδειες αυτές ισχύουν σε ολόκληρη την Ένωση. Η περίοδος ισχύος μιας άδειας είναι από τρεις έως δώδεκα μήνες με πιθανή παράταση έως δώδεκα μηνών. Η περίοδος ισχύος στην περίπτωση συνολικής άδειας είναι από ένα έως τρία έτη με πιθανή παράταση έως δύο ετών.

2.  Άδεια εξαγωγής που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 12 ή το άρθρο 17 συνεπάγεται την αδεία προς τον εξαγωγέα να παράσχει τεχνική βοήθεια σε τελικό χρήστη, στο βαθμό που η βοήθεια αυτή είναι αναγκαία για την εγκατάσταση, τη λειτουργία, τη συντήρηση ή την επισκευή των αντικειμένων για τα οποία έχει εκδοθεί η άδεια εξαγωγής.

3.  Οι άδειες μπορεί να εκδίδονται ηλεκτρονικώς. Οι ειδικές διαδικασίες θεσπίζονται σε εθνική βάση. Τα κράτη μέλη που κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής ενημερώνουν την Επιτροπή.

4.  Οι άδειες εξαγωγής, εισαγωγής, διαμετακόμισης, παροχής τεχνικής βοήθειας ή παροχής μεσιτικών υπηρεσιών υπόκεινται στις απαιτήσεις και στις προϋποθέσεις που κρίνει σκόπιμες η αρμόδια αρχή.

5.  Οι αρμόδιες αρχές, ενεργώντας με βάση τον παρόντα κανονισμό, μπορούν να αρνηθούν την έκδοση αδείας και να ακυρώσουν, να αναστείλουν, να τροποποιήσουν ή να ανακαλέσουν ήδη χορηγηθείσα άδεια εξαγωγής.

Άρθρο 22

Τελωνειακές διατυπώσεις

1.  Κατά τη διεκπεραίωση των τελωνειακών διατυπώσεων, ο εξαγωγέας ή εισαγωγέας υποβάλλει δεόντως συμπληρωμένο το έντυπο του παραρτήματος VII, ως απόδειξη ότι έχει λάβει την απαραίτητη άδεια για τη σχετική εξαγωγή ή εισαγωγή. Εάν το έγγραφο δεν έχει συμπληρωθεί σε επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους όπου διεκπεραιώθηκαν οι τελωνειακές διατυπώσεις, μπορεί να ζητηθεί από τον εξαγωγέα ή εισαγωγέα να προσκομίσει μετάφραση σε επίσημη γλώσσα του κράτους αυτού.

2.  Σε περίπτωση τελωνειακής διασάφησης σχετικά με τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα ΙΙ, ΙΙΙ ή IV, και εφόσον επιβεβαιωθεί ότι δεν έχει χορηγηθεί άδεια δυνάμει του παρόντος κανονισμού για τη σκοπούμενη εξαγωγή ή εισαγωγή, οι τελωνειακές αρχές δεσμεύουν τα αντικείμενα που έχουν δηλωθεί και εφιστούν την προσοχή του εισαγωγέα ή του εξαγωγέα σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής αίτησης άδειας δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Εάν δεν υποβληθεί αίτηση άδειας εντός έξι μηνών μετά τη δέσμευση ή εάν η αρμόδια αρχή απορρίψει την αίτηση, οι τελωνειακές αρχές διαθέτουν τα δεσμευμένα αντικείμενα σύμφωνα με το ισχύον εθνικό δίκαιο.

Άρθρο 23

Υποχρέωση κοινοποίησης και διαβούλευσης

1.  Ένα κράτος μέλος ενημερώνει τα υπόλοιπα κράτη μέλη και την Επιτροπή εάν οι αρμόδιες αρχές του, όπως αυτές ορίζονται στο παράρτημα Ι, λάβουν απόφαση απόρριψης μιας αίτησης για την έκδοση άδειας δυνάμει του παρόντος κανονισμού ή εάν ακυρώσουν άδεια που είχαν προηγουμένως χορηγήσει. Η κοινοποίηση αυτή πραγματοποιείται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της απόφασης ή της ακύρωσης.

2.  Η αρμόδια αρχή διαβουλεύεται, μέσω διπλωματικών διαύλων όταν είναι αναγκαίο ή σκόπιμο, με την αρχή ή τις αρχές που κατά την προηγούμενη τριετία απέρριψαν αίτηση για άδεια εξαγωγής, διαμετακόμισης, παροχής τεχνικής βοήθειας σε πρόσωπο, οντότητα ή φορέα σε τρίτη χώρα ή παροχής μεσιτικών υπηρεσιών, δυνάμει του παρόντος κανονισμού, εάν λάβει αίτηση σχετικά με εξαγωγή, διαμετακόμιση, παροχή τεχνικής βοήθειας σε πρόσωπο, οντότητα ή φορέα σε τρίτη χώρα ή παροχή μεσιτικών υπηρεσιών που αφορά πράξη ουσιαστικά πανομοιότυπη με την αναφερόμενη σε αυτή την προηγούμενη αίτηση και θεωρεί ότι είναι, εντούτοις, σκόπιμο να χορηγηθεί η άδεια.

3.  Εάν, μετά τις διαβουλεύσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2, η αρμόδια αρχή αποφασίσει να χορηγήσει άδεια, το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει αμέσως τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή για την απόφασή του και εξηγεί τους λόγους της απόφασης, υποβάλλοντας πληροφορίες τεκμηρίωσης, ανάλογα με την περίπτωση.

4.  Εάν η άρνηση χορήγησης αδείας βασίζεται σε εθνική απαγόρευση κατά το άρθρο 14 παράγραφος 1 ή το άρθρο 15 παράγραφος 4, δεν νοείται ως απόφαση απόρριψης αίτησης κατά την έννοια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

5.  Όλες οι κοινοποιήσεις δυνάμει του παρόντος άρθρου πραγματοποιούνται μέσω ασφαλούς και κρυπτογραφημένου συστήματος για την ανταλλαγή πληροφοριών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Γενικές και τελικές διατάξεις

Άρθρο 24

Τροποποίηση των παραρτημάτων

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 29 για την τροποποίηση των παραρτημάτων I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII και IX έως IX. Τα δεδομένα του παραρτήματος Ι που αφορούν τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών τροποποιούνται βάσει των πληροφοριών που παρέχουν τα κράτη μέλη.

Εφόσον, στην περίπτωση τροποποίησης του παραρτήματος II, III, IV ή V, επιτακτικοί λόγοι επείγοντος το απαιτούν, η διαδικασία του άρθρου 30 εφαρμόζεται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 25

Αιτήματα για την προσθήκη αντικειμένων σε έναν από τους καταλόγους αντικειμένων

1.  Κάθε κράτος μέλος μπορεί να απευθύνει στην Επιτροπή δεόντως αιτιολογημένο αίτημα για την προσθήκη αντικειμένων που έχουν σχεδιαστεί ή διατίθενται στο εμπόριο για την επιβολή του νόμου στο παράρτημα II, το παράρτημα ΙΙΙ ή το παράρτημα IV. Το εν λόγω αίτημα περιλαμβάνει πληροφορίες:

α)  για τον σχεδιασμό και τα χαρακτηριστικά των αντικειμένων,

β)  για όλους τους σκοπούς για τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιηθούν, και

γ)  σχετικά με τους διεθνείς ή εθνικούς κανόνες που θα παραβιάζονταν, εάν τα αντικείμενα χρησιμοποιούνταν για την επιβολή του νόμου.

Όταν απευθύνει το αίτημά του στην Επιτροπή, το κράτος μέλος διαβιβάζει το αίτημα αυτό και στα άλλα κράτη μέλη.

2.  Η Επιτροπή δύναται, εντός τριών μηνών από την παραλαβή της αίτησης, να ζητήσει από το αιτούν κράτος μέλος να υποβάλει συμπληρωματικές πληροφορίες, εφόσον κρίνει ότι το αίτημα δεν αναφέρεται σε ένα ή περισσότερα σημαντικά σημεία ή ότι απαιτούνται πρόσθετες πληροφορίες για ένα ή περισσότερα σημαντικά σημεία. Κοινοποιεί τα σημεία στα οποία πρέπει να δοθούν συμπληρωματικές πληροφορίες. Η Επιτροπή διαβιβάζει τα ερωτήματά της αυτά στα άλλα κράτη μέλη. Τα άλλα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν στην Επιτροπή περαιτέρω πληροφορίες για την αξιολόγηση του αιτήματος.

3.  Εάν κρίνει ότι δεν απαιτούνται συμπληρωματικές πληροφορίες ή, ανάλογα με την περίπτωση, μετά την παραλαβή των συμπληρωματικών πληροφοριών που έχει ζητήσει, η Επιτροπή κινεί, εντός 20 εβδομάδων από την παραλαβή της αίτησης ή από την παραλαβή συμπληρωματικών πληροφοριών, αντίστοιχα, τη διαδικασία για την έγκριση της αιτούμενης τροποποίησης ή ενημερώνει το αιτούν κράτος μέλος σχετικά με τους λόγους που δεν το πράττει.

Άρθρο 26

Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών των κρατών μελών και της Επιτροπής

1.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 23, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη ενημερώνονται αμοιβαία, κατόπιν σχετικού αιτήματος, για τα μέτρα που λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού και παρέχουν αμοιβαία κάθε σχετική πληροφορία που διαθέτουν για τον παρόντα κανονισμό, ιδίως σχετικά με άδειες που έχουν χορηγηθεί και άδειες που έχουν απορριφθεί.

2.  Οι πληροφορίες σχετικά με άδειες που έχουν χορηγηθεί και άδειες που έχουν απορριφθεί περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τον τύπο της απόφασης, τους λόγους της απόφασης ή συγκεφαλαίωσή τους, τα ονόματα των παραληπτών και, εάν δεν είναι οι ίδιοι, των τελικών χρηστών, καθώς επίσης τα σχετικά αντικείμενα.

3.  Τα κράτη μέλη, ει δυνατόν σε συνεργασία με την Επιτροπή, εκπονούν δημόσια ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων, όπου δίδουν πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των αιτήσεων που έχει ληφθεί, σχετικά με τα αντικείμενα και τις χώρες που αφορούν οι αιτήσεις και σχετικά με τις αποφάσεις που έχουν λάβει όσον αφορά τις αιτήσεις αυτές. Τα κράτη μέλη δεν θα περιλαμβάνουν στην έκθεση πληροφορίες των οποίων την αποκάλυψη θεωρούν αντίθετη προς ουσιώδη συμφέροντα ασφαλείας τους.

4.  Η Επιτροπή συντάσσει ετήσια έκθεση που συγκεντρώνει τις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων μνεία των οποίων γίνεται στην παράγραφο 3. Η εν λόγω ετήσια έκθεση γίνεται δημοσίως διαθέσιμη.

5.  Εκτός της παροχής πληροφοριών που αναφέρεται στην παράγραφο 2 προς τις αρχές του άλλου κράτους μέλους και την Επιτροπή, το παρόν άρθρο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των ισχυόντων εθνικών κανόνων περί εμπιστευτικότητας και επαγγελματικού απορρήτου.

6.  Η άρνηση χορήγησης αδείας, εάν βασίζεται σε εθνική απαγόρευση που έχει θεσπισθεί δυνάμει του άρθρου 14 παράγραφος 1, δεν συνεπάγεται απόρριψη αδείας κατά την έννοια των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 27

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η επεξεργασία και ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διέπεται από τους κανόνες που θεσπίζονται με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725.

Άρθρο 28

Χρήση των πληροφοριών

Με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(14) και την εθνική νομοθεσία για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα, οι πληροφορίες που λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον σκοπό για τον οποίο έχουν ζητηθεί.

Άρθρο 29

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 24 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από τις 16 Δεκεμβρίου 2016. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 24 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4.  Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

5.  Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 24 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 30

Διαδικασία επείγοντος

1.  Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο αρχίζουν να ισχύουν αμέσως και εφαρμόζονται εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση σύμφωνα με την παράγραφο 2. Η κοινοποίηση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο εκθέτει τους λόγους για τους οποίους γίνεται χρήση της διαδικασίας επείγοντος.

2.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύνανται να προβάλλουν αντιρρήσεις κατά της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 29 παράγραφος 6. Σε αυτήν την περίπτωση, η Επιτροπή καταργεί την πράξη αμέσως μόλις της κοινοποιηθεί η περί αντιρρήσεων απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 31

Συντονιστική ομάδα κατά των βασανιστηρίων

1.  Συγκροτείται συντονιστική ομάδα κατά των βασανιστηρίων υπό την προεδρία εκπροσώπου της Επιτροπής. Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν εκπρόσωπο σε αυτή την ομάδα.

2.  Η συντονιστική ομάδα κατά των βασανιστηρίων εξετάζει κάθε ζήτημα που αφορά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με διοικητικές πρακτικές και κάθε ζητήματος το οποίο εγείρει είτε ο πρόεδρος είτε ο εκπρόσωπος ενός εκ των κρατών μελών.

3.  Η συντονιστική ομάδα κατά των βασανιστηρίων μπορεί, όποτε το κρίνει απαραίτητο, να συμβουλεύεται εξαγωγείς, μεσίτες, παρόχους τεχνικής βοήθειας και άλλους σημαντικούς παράγοντες που αφορά ο παρών κανονισμός.

4.  Η Επιτροπή υποβάλλει γραπτή ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις δραστηριότητες, τις έρευνες και τις διαβουλεύσεις που διεξάγει η συντονιστική ομάδα κατά των βασανιστηρίων.

Κατά τη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης αποδίδεται η δέουσα σημασία στην ανάγκη να μην υπονομεύονται τα εμπορικά συμφέροντα των φυσικών ή νομικών προσώπων. Οι συζητήσεις στους κόλπους της συντονιστικής ομάδας κατά των βασανιστηρίων παραμένουν εμπιστευτικές.

Άρθρο 32

Επανεξέταση

1.  Έως τις 31 Ιουλίου 2020 και στη συνέχεια ανά πενταετία, η Επιτροπή επανεξετάζει την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο πλήρη έκθεση σχετικά με την εφαρμογή και τον αντίκτυπό του, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει προτάσεις τροποποίησής του. Κατά την επανεξέταση αξιολογείται η ανάγκη συμπερίληψης των δραστηριοτήτων πολιτών της Ένωσης στο εξωτερικό. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή όλα τα κατάλληλα στοιχεία για την εκπόνηση της εν λόγω έκθεσης.

2.  Η έκθεση περιλαμβάνει ειδικά τμήματα σχετικά με:

α)  τη συντονιστική ομάδα κατά των βασανιστηρίων και τα πεπραγμένα της. Κατά τη σύνταξη της έκθεσης αποδίδεται η δέουσα σημασία στην ανάγκη να μην υπονομεύονται τα εμπορικά συμφέροντα των φυσικών ή νομικών προσώπων. Οι συζητήσεις στους κόλπους της ομάδας τηρούνται εμπιστευτικές,

β)  πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη δυνάμει του άρθρου 33 παράγραφος 1 και κοινοποιούνται στην Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 33 παράγραφος 2.

Άρθρο 33

Κυρώσεις

1.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται για την παραβίαση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να διασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

2.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το συντομότερο δυνατόν κάθε τροποποίηση που αφορά τους κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που κοινοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1236/2005.

Άρθρο 34

Πεδίο εδαφικής εφαρμογής

1.  Ο παρών κανονισμός έχει το ίδιο εδαφικό πεδίο εφαρμογής με τις Συνθήκες, εκτός από το άρθρο 3 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, το άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, τα άρθρα 5, 11, 13, 14, 16 και 18, το άρθρο 20 παράγραφοι 1 έως 4 και το άρθρο 22, τα οποία ισχύουν:

–  στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης,

–  στα ισπανικά εδάφη Θέουτα και Μελίλια,

–  στο γερμανικό έδαφος της Ελιγολάνδης.

2.  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, η Ελιγολάνδη, η Θέουτα και η Μελίλια θεωρούνται τμήμα του τελωνειακού εδάφους της ΄Ενωσης.

Άρθρο 35

Κατάργηση

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 καταργείται.

Οι αναφορές στον καταργούμενο κανονισμό θεωρούνται ότι γίνονται στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που εμφαίνεται στο παράρτημα ΧΙ.

Άρθρο 36

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

…,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κατάλογος των αρχών που αναφέρονται στα άρθρα 20 και 23 και διεύθυνση για κοινοποιήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Α.  Αρχές των κρατών μελών

ΒΕΛΓΙΟ

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie

Dienst Vergunningen

Vooruitgangstraat 50

B-1210 Brussel

BELGIË

Service public fédéral économie, PME, classes moyennes et énergie

Direction générale des Analyses économiques et de l'Economie internationale

Service licences

Rue du Progrès 50

B-1210 Bruxelles

BELGIQUE

Τηλ. +32 22776713/22775459

Φαξ +32 22775063

Email: frieda.coosemans@economie.fgov.be

johan.debontridder@economie.fgov.be

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Министерство на икономиката

ул.«Славянска» № 8

1052 София/Sofia

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

Ministry of Economy

8, Slavyanska Str.

1052 Sofia

BULGARIA

Τηλ. +359 29407771

Φαξ +359 29880727

Email: exportcontrol@mi.government.bg

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Τηλ. +420 224907638

Φαξ +420 224214558

Email: dual@mpo.cz

ΔΑΝΙΑ

Παράρτημα III, αριθ. 2 και 3

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

1216 København K

DANMARK

Τηλ. +45 72268400

Φαξ +45 33933510

Email: jm@jm.dk

Παράρτημα II και παράρτημα III, αριθ. 1

Erhvervs- og Vækstministeriet

Erhvervsstyrelsen

Eksportkontrol

Langelinie Allé 17

2100 København Ø

DANMARK

Τηλ. +45 35291000

Φαξ +45 35291001

Email: eksportkontrol@erst.dk

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

DEUTSCHLAND

Τηλ. +49 6196908-2217

Φαξ +49 6196908-1800

Email: ausfuhrkontrolle@bafa.bund.de

ΕΣΘΟΝΙΑ

Strateegilise kauba komisjon

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

EESTI/ESTONIA

Τηλ. +372 6377192

Φαξ +372 6377199

Email: stratkom@vm.ee

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

An tAonad Ceadúnúcháin

An Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta

23 Sráid Chill Dara

Baile Átha Cliath 2

ÉIRE

Τηλ. +353 16312121

Φαξ +353 16312562

Email: exportcontrol@djei.ie

Licensing Unit

Department of Jobs, Enterprise and Innovation

23 Kildare Street

Dublin 2

ÉIRE

Τηλ. +353 16312121

Φαξ +353 16312562

Email: exportcontrol@djei.ie

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Ερμού και Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Ministry of Development, Competitiveness, Infrastructure, Transport and Networks

General Directorate for International Economic Policy

Directorate of Import-Export Regimes, Trade Defence Instruments

Ermou and Kornarou 1

GR-105 63 Athens

GREECE

Τηλ. +30 2103286021-22, +30 2103286051-47

Φαξ +30 2103286094

Email: e3a@mnec.gr, e3c@mnec.gr

ΙΣΠΑΝΙΑ

Subdirección General de Comercio Internacional de Material de Defensa y Doble Uso

Secretaría de Estado de Comercio

Ministerio de Economía y Competitividad

Paseo de la Castellana 162, planta 7

E-28046 Madrid

ESPAÑA

Τηλ. +34 913492587

Φαξ +34 913492470

Email: sgdefensa.sscc@comercio.mineco.es

ΓΑΛΛΙΑ

Ministère des finances et des comptes publics

Direction générale des douanes et droits indirects

Bureau E2

11 Rue des Deux Communes

F-93558 Montreuil Cedex

FRANCE

Τηλ. +33 1 57 53 43 98

Φαξ + 33 1 57 53 48 32

Email: dg-e2@douane.finances.gouv.fr

ΚΡΟΑΤΙΑ

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Samostalni sektor za trgovinsku politiku i gospodarsku multilateralu

Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8

10 000 Zagreb

Republika Hrvatska

Τηλ. +385 16444625 (626)

Φαξ + 385 16444601

ΙΤΑΛΙΑ

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale

Divisione IV

Viale Boston, 25

00144 Roma

ITALIA

Τηλ. +39 0659932439

Φαξ +39 0659647506

Email: polcom4@mise.gov.it

ΚΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Κλάδος Έκδοσης Αδειών Εισαγωγών/Εξαγωγών

Ανδρέα Αραούζου 6

CY-1421 Λευκωσία

ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS

Ministry of Energy, Commerce, Industry and Tourism

Trade Service

Import/Export Licensing Section

6 Andreas Araouzos Street

CY-1421 Nicosia

CYPRUS

Τηλ. +357 22867100, +357 22867197, +357 22867332

Φαξ +357 22375443

Email: ts@mcit.gov.cy, pevgeniou@mcit.gov.cy

ΛΕΤΟΝΙΑ

Ārlietu ministrija

K.  Valdemāra iela 3

LV-1395 Rīga

LATVIJA

Τηλ. +371 67016426

Φαξ +371 67828121

Email: mfa.cha@mfa.gov.lv

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos

Viešosios policijos valdybos Licencijavimo skyrius

Saltoniškių g. 19

LT-08105 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Τηλ. +370 82719767

Φαξ +370 52719976

Email: leidimai.pd@policija.lt

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Ministère de l'Economie

Office des Licences

19-21, boulevard Royal

L-2449 Luxembourg

BP 113/L-2011 Luxembourg

Luxembourg

Τηλ. +352 226162

Φαξ +352 466138

Email: office.licences@eco.etat.lu

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Németvölgyi út 37-39

H-1124 Budapest

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Τηλ. +36 14585599

Φαξ +36 14585885

Email: armstrade@mkeh.gov.hu

ΜΑΛΤΑ

Dipartiment tal-Kummerċ

Servizzi ta' Kummerċ

Lascaris

Valletta VLT2000

MALTA

Commerce Department

Trade Services

Lascaris

Valletta VLT2000

MALTA

Τηλ. +356 21242270

Φαξ +356 25690286

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Directoraat-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen

Directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061

2500 EB Den Haag

NEDERLAND

Τηλ. +31 703485954/703484652

ΑΥΣΤΡΙΑ

Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

Abteilung «Außenwirtschaftskontrolle» C2/9

Stubenring 1

A-1011 Wien

ÖSTERREICH

Τηλ. +43 1711008341

Φαξ +43 1711008366

Email: post.c29@bmwfw.gv.at

ΠΟΛΩΝΙΑ

Ministerstwo Gospodarki

Departament Handlu i Usług

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

POLSKA/POLAND

Τηλ. +48 226935553

Φαξ +48 226934021

Email: SekretariatDHU@mg.gov.pl

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Ministério das Finanças

AT- Autoridade Tributária e Aduaneira

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua da Alfândega, n.5, r/c

P-1149-006 Lisboa

PORTUGAL

Τηλ. +351 218813843

Φαξ +351 218813986

Email: dsl@at.gov.pt

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului

Departamentul pentru Comerț Exterior și Relații Internaționale

Direcția Politici Comerciale

Calea Victoriei nr. 152

București, sector 1

Cod poștal 010096

ROMÂNIA

Τηλ. +40 214010552, +40 214010504, + 40214010507

Φαξ +40 214010568, +40 213150454

Email: adrian.berezintu@dce.gov.ro

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Direktorat za notranji trg, Sektor za trgovinsko politiko

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

Republika Slovenija

Τηλ. +386 1 400 3564·

Φαξ +386 1 400 3588

Ministry for Economic Development and Technology

Directorate for Internal Market, Trade Policy Division

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

The Republic of Slovenia

Τηλ. +386 1 400 3564·

Φαξ +386 1 400 3588

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor výkonu obchodných opatrení

Mierová 19

827 15 Bratislava

SLOVENSKO

Τηλ. +421 248542163

Φαξ +421 243423915

Email: lucia.filipkova@economy.gov.sk

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

Sisäministeriö

Poliisiosasto

PL 26

FI-00023 Valtioneuvosto

FINLAND

Inrikesministeriet

Polisavdelningen

PB 26

FI-00023 Statsrådet

SUOMI/FINLAND

Τηλ. +358 295 480 171

Φαξ +358 9 160 44635

Email: kirjaamo@intermin.fi

ΣΟΥΗΔΙΑ

Kommerskollegium

PO Box 6803

SE-113 86 Stockholm

SVERIGE

Τηλ. +46 86904800

Φαξ +46 8306759

Email: registrator@kommers.se

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Εισαγωγή εμπορευμάτων που απαριθμούνται στο παράρτημα II:

Department for Business, Innovation and Skills (BIS)

Import Licensing Branch (ILB)

Email: enquiries.ilb@bis.gsi.gov.uk

Εξαγωγή εμπορευμάτων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ ή ΙΙΙ, και παροχή τεχνικής βοήθειας σε σχέση με τα εμπορεύματα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 και στο άρθρο 4 παράγραφος 1:

Department for Business, Innovation and Skills (BIS)

Export Control Organisation

1 Victoria Street

London

SW1H 0ET

UNITED KINGDOM

Τηλ. +44 2072154594

Φαξ +44 2072152635

Email: eco.help@bis.gsi.gov.uk

B.  Διεύθυνση για κοινοποιήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments

Office EEAS 7/99

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Email: relex-sanctions@ec.europa.eu

_______________________

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κατάλογος των αντικειμένων που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4

Εισαγωγικό σημείωμα:

Οι κωδικοί ΣΟ που αναφέρονται στο παρόν παράρτημα αφορούν κωδικούς που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I μέρος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου(15).

Στις περιπτώσεις που προηγείται η λέξη «ex», τα αντικείμενα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό αποτελούν μόνον ένα μέρος του πεδίου εφαρμογής του κωδικού ΣΟ και καθορίζονται τόσο από την περιγραφή που παρατίθεται στο παρόν παράρτημα όσο και από τον κωδικό ΣΟ.

Σημειώσεις:

1.  Τα σημεία 1.3 και 1.4 στο τμήμα 1 που αφορά αντικείμενα σχεδιασμένα για την εκτέλεση ανθρώπων δεν καλύπτουν ιατροτεχνικά προϊόντα.

2.  Ο στόχος των ελέγχων που περιλαμβάνονται στο παρόν παράρτημα δεν πρέπει να παραβιάζεται με την εξαγωγή οποιωνδήποτε μη ελεγχόμενων προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων και των εγκαταστάσεων) που περιέχουν ένα ή περισσότερα ελεγχόμενα κατασκευαστικά μέρη, όταν το ελεγχόμενο κατασκευαστικό μέρος ή μέρη αποτελούν κύρια στοιχεία των προϊόντων και είναι δυνατόν να αφαιρεθούν ή να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς.

ΣΗΜ.: Για να κριθεί κατά πόσο ένα κατασκευαστικό μέρος ή μέρη πρέπει να θεωρούνται κύριο στοιχείο, είναι αναγκαίο να σταθμισθούν οι παράγοντες της ποσότητας, της αξίας και της τεχνογνωσίας που υπεισέρχονται καθώς και άλλες ειδικές συνθήκες που δύνανται να καταστήσουν το ελεγχόμενο κατασκευαστικό μέρος ή μέρη κύριο στοιχείο των προϊόντων που παράγονται.

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

 

1.  Αντικείμενα σχεδιασμένα για την εκτέλεση ανθρώπων, ως εξής:

ex44219097

ex82089000

1.1.  Αγχόνες, λαιμητόμοι και λεπίδες για λαιμητόμους

ex85437090

ex94017900

ex94018000

ex94021000

1.2.  Ηλεκτρικές καρέκλες για την εκτέλεση ανθρώπων

ex94060038

ex94060080

1.3.  Θάλαμοι αερίων, από π.χ. χάλυβα και γυαλί, σχεδιασμένοι για την εκτέλεση ανθρώπων με τη χορήγηση θανατηφόρου αερίου ή ουσίας

ex84138100

ex90189050

ex90189060

ex90189084

1.4.  Αυτόματα συστήματα για ενδοφλέβιες ενέσεις φαρμακευτικών ουσιών σχεδιασμένα για την εκτέλεση ανθρώπων με τη χορήγηση θανατηφόρου χημικής ουσίας

 

2.  Αντικείμενα που δεν είναι κατάλληλα για τη χρήση από τις αρχές επιβολής του νόμου για την καταστολή ανθρώπων, ως εξής:

ex85437090

2.1.  Συσκευές για τη χορήγηση ηλεκτρικών σοκ που φοριούνται στο σώμα από κρατούμενο, όπως ζωστήρες, μανίκια και μανσέτες, σχεδιασμένα για την καταστολή ανθρώπων με τη χορήγηση ηλεκτρικών σοκ

ex73269098

ex76169990

ex83015000

ex39269097

ex42033000

ex42034000

ex42050090

2.2.  Χειροπέδες για αντίχειρες και δάχτυλα, όργανα σύνθλιψης του αντίχειρα και των δαχτύλων

Σημείωση:

Σ’ αυτή τη θέση περιλαμβάνονται τόσο οι οδοντωτές όσο και οι μη οδοντωτές χειροπέδες και τα όργανα σύνθλιψης

ex73269098

ex76169990

ex83015000

ex39269097

ex42033000

ex42034000

ex42050090

ex62171000

ex63079098

2.3.  Δεσμά ποδών με ράβδο, διατάξεις με βάρη ακινητοποίησης των ποδών και δεσμά περισσοτέρων του ενός ατόμων, μεταξύ των οποίων και δεσμά ποδών με ράβδο ή διατάξεις με βάρη ακινητοποίησης των ποδών

Σημειώσεις:

1.  Τα δεσμά ποδών είναι αγκύλια ή δακτύλιοι αστραγάλων, φέρουν μηχανισμό κλειδώματος και συνδέονται με άκαμπτη ράβδο από μέταλλο

2.  Σ’ αυτή τη θέση περιλαμβάνονται τα δεσμά ποδών με ράβδο και οι διατάξεις με βάρη ακινητοποίησης των ποδών οι οποίες είναι συνδεδεμένες με απλές χειροπέδες μέσω μιας αλυσίδας

ex73269098

ex76169990

ex83015000

ex39269097

ex42033000

ex42034000

ex42050090

ex62171000

ex63079098

2.4.  Μανσέτες για την καταστολή ανθρώπων, σχεδιασμένες για να προσδεθούν σε τοίχο, πάτωμα ή οροφή

ex94016100

ex94016900

ex94017100

ex94017900

ex94018000

ex94021000

2.5.  Καρέκλες καταστολής: καρέκλες εξοπλισμένες με αγκύλια ή άλλες διατάξεις για την καταστολή ανθρώπων

Σημείωση:

Αυτή η θέση δεν απαγορεύει καρέκλες εξοπλισμένες μόνο με ιμάντες ή ζώνες

ex94029000

ex94032020

ex94032080

ex94035000

ex94037000

ex94038100

ex94038900

2.6.  Πλαίσια με σιδηρά δεσμά και κρεβάτια με σιδηρά δεσμά: πλαίσια και κρεβάτια εξοπλισμένα με αγκύλια ή άλλες διατάξεις για την καταστολή ανθρώπων

Σημείωση:

Αυτή η θέση δεν απαγορεύει τα πλαίσια και τα κρεβάτια που είναι εξοπλισμένα μόνο με ιμάντες ή ζώνες

ex94029000

ex94032020

ex94035000

ex94037000

ex94038100

ex94038900

2.7.  Κρεβάτια-κλουβιά: κρεβάτια που περιλαμβάνουν κλουβιά (έχουν δηλαδή τέσσερις πλευρές και οροφή) ή παρόμοια διάταξη που περιορίζει τον άνθρωπο μέσα στα όρια του κρεβατιού, και των οποίων η οροφή ή μια ή περισσότερες πλευρές είναι εξοπλισμένες με μεταλλικές ή άλλες ράβδους, και τα οποία ανοίγουν μόνον απ’ έξω

ex94029000

ex94032020

ex94035000

ex94037000

ex94038100

ex94038900

2.8.  Κρεβάτια-δίχτυα: κρεβάτια που περιλαμβάνουν κλουβιά (έχουν δηλαδή τέσσερις πλευρές και οροφή) ή παρόμοια διάταξη που περιορίζει τον άνθρωπο μέσα στα όρια του κρεβατιού, και των οποίων η οροφή ή μια ή περισσότερες πλευρές είναι εξοπλισμένες με δίχτυα, και τα οποία ανοίγουν μόνον απ’ έξω

 

3.  Φορητές συσκευές που δεν είναι κατάλληλες προς χρήση από τις αρχές επιβολής του νόμου για τον έλεγχο ταραχών ή την αυτοπροστασία, ως εξής:

ex93040000

3.1.  Ράβδοι ή ρόπαλα από μέταλλο ή άλλο υλικό, που φέρουν καρφιά

ex39269097

ex73269098

3.2.  Ασπίδες που φέρουν μεταλλικά καρφιά

 

4.  Μαστίγια ως εξής:

ex66020000

4.1.  Μαστίγια με πολλαπλές λουρίδες παντός είδους, όπως κνούτοι ή μαστίγια με ουρές

ex66020000

4.2.  Μαστίγια με μια ή περισσότερες λουρίδες που φέρουν αιχμηρά στοιχεία, καρφιά, μεταλλικά σύρματα ή παρόμοια αντικείμενα που ενισχύουν την ισχύ της μαστίγωσης

______________________

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Κατάλογος των αντικειμένων που αναφέρονται στο άρθρο 11

Εισαγωγικό σημείωμα:

Οι κωδικοί ΣΟ που αναφέρονται στο παρόν παράρτημα αφορούν κωδικούς που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I μέρος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87.

Στις περιπτώσεις που προηγείται η λέξη «ex», τα αντικείμενα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό αποτελούν μόνον ένα μέρος του πεδίου εφαρμογής του κωδικού ΣΟ και καθορίζονται τόσο από την περιγραφή που παρατίθεται στο παρόν παράρτημα όσο και από τον κωδικό ΣΟ.

Σημειώσεις:

1.  Ο στόχος των ελέγχων που περιλαμβάνονται στο παρόν παράρτημα δεν πρέπει να παραβιάζεται με την εξαγωγή οποιωνδήποτε μη ελεγχόμενων προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων και των εγκαταστάσεων) που περιέχουν ένα ή περισσότερα ελεγχόμενα κατασκευαστικά μέρη, όταν το ελεγχόμενο κατασκευαστικό μέρος ή μέρη αποτελούν κύρια στοιχεία των προϊόντων και είναι δυνατόν να αφαιρεθούν ή να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς.

ΣΗΜ.: κατά πόσο ένα κατασκευαστικό μέρος ή μέρη πρέπει να θεωρούνται κύριο στοιχείο, είναι αναγκαίο να σταθμισθούν οι παράγοντες της ποσότητας, της αξίας και της τεχνογνωσίας που υπεισέρχονται καθώς και άλλες ειδικές συνθήκες που δύνανται να καταστήσουν το ελεγχόμενο κατασκευαστικό μέρος ή μέρη κύριο στοιχείο των προ

2.  Σε ορισμένες περιπτώσεις οι χημικές ουσίες απαριθμούνται κατ’ όνομα και αριθμό CAS. Ο κατάλογος έχει εφαρμογή στις χημικές ουσίες με τον ίδιο συντακτικό τύπο (περιλαμβανομένων των ενυδατωμένων) ανεξαρτήτως ονομασίας και αριθμού CAS. Οι αριθμοί CAS αναγράφονται για να διευκολύνεται η ταυτοποίηση κάθε δεδομένης χημικής ουσίας ή μείγματος, ανεξαρτήτως ονοματολογίας. Οι αριθμοί CAS δεν μπορούν να χρησιμεύσουν ως μοναδικοί αναγνωριστικοί αριθμοί, διότι ορισμένες μορφές της αναγραφόμενης ουσίας φέρουν διαφορετικούς αριθμούς CAS, ενώ και μείγματα που περιέχουν μια συγκεκριμένη ουσία του καταλόγου μπορεί επίσης να φέρουν διαφορετικούς αριθμούς CAS.

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

 

1.  Αντικείμενα σχεδιασμένα για την καταστολή ανθρώπων, ως εξής:

ex73269098

ex76169990

ex83015000

ex39269097

ex42033000

ex42034000

ex42050090

ex62171000

ex63079098

1.1.  Αγκύλια και δεσμά περισσοτέρων του ενός ατόμων

Σημειώσεις:

1.  Τα αγκύλια είναι διατάξεις καταστολής που αποτελούνται από δύο χειροπέδες ή δακτυλίους που φέρουν μηχανισμό κλειδώματος και είναι συνδεδεμένες με αλυσίδα ή ράβδο

2.  Το σημείο αυτό δεν αφορά τα δεσμά ποδών και τα δεσμά περισσοτέρων του ενός ατόμων που απαγορεύονται από το σημείο 2.3 του παραρτήματος II

3.  Το σημείο αυτό δεν αφορά τις «απλές χειροπέδες» Οι απλές χειροπέδες είναι χειροπέδες που πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

–  η συνολική τους διάσταση, συμπεριλαμβανομένης της αλυσίδας, που μετράται από το εξωτερικό άκρο της μιας χειροπέδης έως το εξωτερικό άκρο της άλλης, είναι μεταξύ 150 και 280 mm όταν αμφότερες οι χειροπέδες είναι κλειστές,

–  η εσωτερική περιφέρεια κάθε χειροπέδης είναι το ανώτατο 165 mm όταν ο πείρος έχει ασφαλιστεί στην τελευταία εγκοπή του μηχανισμού κλειδώματος,

–  η εσωτερική περιφέρεια κάθε χειροπέδης είναι τουλάχιστον 200 mm όταν ο πείρος έχει ασφαλιστεί στην τελευταία εγκοπή του μηχανισμού κλειδώματος, και

–  οι χειροπέδες δεν έχουν τροποποιηθεί κατά τρόπο που να προκαλούν φυσικό πόνο ή οδύνη.

ex73269098

ex76169990

ex83015000

ex39269097

ex42033000

ex42034000

ex42050090

ex62171000

ex63079098

1.2.  Οι ατομικές χειροπέδες ή δακτύλιοι με μηχανισμό κλειδώματος, με εσωτερική περιφέρεια που υπερβαίνει τα 165 mm όταν ο πείρος έχει ασφαλιστεί στην τελευταία εγκοπή του μηχανισμού κλειδώματος

Σημείωση:

Σ’ αυτή τη θέση περιλαμβάνονται τα δεσμά λαιμών και άλλες ατομικές χειροπέδες ή δακτύλιοι που φέρουν μηχανισμό κλειδώματος και είναι συνδεδεμένα με απλές χειροπέδες μέσω μιας αλυσίδας

ex65050010

ex65050090

ex65069100

ex65069910

ex65069990

1.3.  Κουκούλες φτυσίματος: κουκούλες από δίχτυ με κάλυμμα του στόματος που εμποδίζει το φτύσιμο

Σημείωση:

Σ’ αυτή τη θέση περιλαμβάνονται οι κουκούλες φτυσίματος οι οποίες είναι συνδεδεμένες με απλές χειροπέδες με μια αλυσίδα

 

2.  Όπλα και συσκευές σχεδιασμένες για τον έλεγχο ταραχών ή την αυτοπροστασία, ως εξής:

ex85437090

ex93040000

2.1.  Φορητά όπλα ηλεκτρικής εκκένωσης που μπορούν να στοχεύουν μόνο ένα άτομο κάθε φορά που χορηγείται ηλεκτρικό σοκ, όπου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ράβδοι ηλεκτροσόκ, ασπίδες ηλεκτροσόκ, αναισθητοποιητικά όπλα, αεροβόλα όπλα ηλεκτροσόκ

Σημειώσεις:

1.  Η θέση αυτή δεν αφορά τις ζώνες ηλεκτροσόκ και άλλες συσκευές που υπάγονται στο σημείο 2.1 του παραρτήματος II.

2.  Η θέση αυτή δεν αφορά τις ατομικές συσκευές ηλεκτροσόκ όταν φέρονται από το χρήστη τους για την ατομική του προστασία

ex85439000

ex93059900

2.2.  Συσκευασίες που περιλαμβάνουν όλα τα αναγκαία εξαρτήματα για τη συναρμολόγηση φορητών όπλων ηλεκτρικής εκκένωσης που καλύπτονται από το σημείο 2.1

Σημείωση:

Τα ακόλουθα αντικείμενα θεωρούνται ουσιαστικά εξαρτήματα:

–  η μονάδα που παράγει ηλεκτρικό σοκ,

–  ο διακόπτης, είτε με τηλεχειριστήριο είτε χωρίς, και

–  τα ηλεκτρόδια ή, κατά περίπτωση, τα καλώδια μέσω των οποίων χορηγείται το ηλεκτροσόκ

ex85437090

ex93040000

2.3.  Σταθερά ή αναρτώμενα όπλα ηλεκτρικής εκκένωσης ευρέος πεδίου και μπορούν να στοχεύουν πολλά άτομα με ηλεκτροσόκ

 

3.  Όπλα και εξοπλισμός για τη διάχυση χημικών ουσιών εξουδετέρωσης ή ερεθισμού με σκοπό τον έλεγχο ταραχών ή την αυτοπροστασία και συναφείς ουσίες, ως εξής:

ex84242000

ex84248900

ex93040000

3.1.  Φορητά όπλα και εξοπλισμός οι οποίες είτε χορηγούν μια δόση χημικής ουσίας εξουδετέρωσης ή ερεθισμού που στοχεύει ένα άτομο ή διαχέει δόση τέτοιας ουσίας υπό μορφή νέφους ψεκασμού ή νέφους που επιδρά σε μικρή περιοχή, όταν η χημική ουσία χορηγείται ή διαχέεται

Σημειώσεις:

1.  Η θέση αυτή δεν αφορά εξοπλισμό ελεγχόμενο από το σημείο ML7(ε) του κοινού καταλόγου στρατιωτικού εξοπλισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης(16)

2.  Η θέση αυτή δεν αφορά τον ατομικό φορητό εξοπλισμό, ακόμη και εάν περιέχει χημική ουσία, όταν φέρεται από το χρήστη του για την ατομική του προστασία

3.  Επιπλέον των σχετικών χημικών ουσιών, όπως παράγοντες ελέγχου ταραχών ή PAVA, τα προϊόντα που καλύπτονται από τα σημεία 3.3 και 3.4 θεωρούνται ως χημικές ουσίες εξουδετέρωσης ή ερεθισμού.

ex29242998

3.2.  Πελαργονικό οξύ, vanillylamide (PAVA) (CAS RN 2444-46-4).

ex33019030

3.3.  Oleoresin capsicum (βάλσαμο κοκκινοπίπερου) (OC) (CAS RN 8023-77-6).

ex29242998

ex29399900

ex33019030

ex33021090

ex33029010

ex33029090

ex38249097

3.4.  Μείγματα που περιέχουν τουλάχιστον 0,3 % κατά βάρος PAVA ή OC και διαλύτη (όπως αιθανόλη, 1-προπανόλη ή εξάνιο), που θα μπορούσαν να χορηγούνται ως τέτοια ως παράγοντες εξουδετέρωσης ή ερεθισμού, ειδικότερα σε αερολύματα και σε υγρή μορφή, ή να χρησιμοποιούνται για την παρασκευή παραγόντων εξουδετέρωσης ή ερεθισμού

Σημειώσεις:

1.  Η θέση αυτή δεν αφορά παρασκευάσματα για σάλτσες, και σάλτσες παρασκευασμένες, παρασκευάσματα για σούπες και αρτύματα και καρυκεύματα, σύνθετα, υπό την προϋπόθεση ότι το PAVA ή OC δεν συνιστά τη μόνη συστατική ουσία σε αυτά

2.  Η θέση αυτή δεν αφορά τα φάρμακα για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης(17)

ex84242000

ex84248900

3.5.  Σταθερός εξοπλισμός για τη διάχυση χημικών ουσιών εξουδετέρωσης ή ερεθισμού, ο οποίος μπορεί να στερεώνεται σε τοίχο ή οροφή στο εσωτερικό κτιρίου, περιλαμβάνει διάταξη εκτόξευσης χημικών παραγόντων ερεθισμού ή εξουδετέρωσης και ενεργοποιείται με τηλεχειριστήριο

Σημείωση:

Επιπλέον των σχετικών χημικών ουσιών, όπως παράγοντες ελέγχου ταραχών ή PAVA, τα προϊόντα που καλύπτονται από τα σημεία 3.3 και 3.4 θεωρούνται ως χημικές ουσίες εξουδετέρωσης ή ερεθισμού.

ex84242000

ex84248900

ex93040000

3.6.  Σταθερός ή αναρτώμενος εξοπλισμός για τη διάχυση χημικών παραγόντων εξουδετέρωσης ή ερεθισμού ευρέος πεδίου, ο οποίος δεν έχει σχεδιαστεί για να στερεώνεται σε τοίχο ή οροφή στο εσωτερικό κτιρίου

Σημειώσεις:

1.  Η θέση αυτή δεν αφορά εξοπλισμό ελεγχόμενο από το σημείο ML7(ε) του κοινού καταλόγου στρατιωτικού εξοπλισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2.  Η θέση αυτή αφορά επίσης αντλίες εκτόξευσης νερού

3.  Επιπλέον των σχετικών χημικών ουσιών, όπως παράγοντες ελέγχου ταραχών ή PAVA, τα προϊόντα που καλύπτονται από τα σημεία 3.3 και 3.4 θεωρούνται ως χημικές ουσίες εξουδετέρωσης ή ερεθισμού.

_____________________

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Αντικειμενα που θα μπορουσαν να χρησιμοποιηθουν για τη θανατικη ποινη, τα οποια αναφερονται στο αρθρο 16

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

 

1.  Τα προϊόντα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση ανθρώπων με θανατηφόρο ένεση είναι:

 

1.1.  Βαρβιτουρικά αναισθητικά σύντομης και μεσαίας δράσης μεταξύ των οποίων, ενδεικτικά, τα ακόλουθα:

ex29335390 [α) έως στ)]

ex29335995 [ζ) και η)]

α)  αμοβαρβιτάλη (CAS RN 57-43-2)

β)  αμοβαρβιτάλη νατρίου (CAS RN 64-43-7)

γ)  πεντοβαρβιτάλη (CAS RN 76-74-4)

δ)  πεντοβαρβιτάλη νατρίου (CAS RN 57-33-0)

ε)  σεκοβαρβιτάλη (CAS RN 76-73-3)

στ)  σεκοβαρβιτάλη νατρίου (CAS RN 309-43-3)

ζ)  θειοπεντάλη (CAS RN 76-75-5)

η)  θειοπεντάλη νατρίου (CAS RN 71-73-8), γνωστή και ως θειοπεντόνη νατρίου

ex30039000

ex30049000

ex38249096

Σημείωση:

Σε αυτήν τη θέση περιλαμβάνονται και προϊόντα που περιέχουν μια από τις αναισθητικές ουσίες από τον κατάλογο σύντομης και μεσαίας δράσης βαρβιτουρικών αναισθητικών.

___________________

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Γενική ενωσιακή άδεια εξαγωγής ΕΕ ΓΑΕ [ΕΕ: να εισαχθεί ο αριθμός ΕΕ του παρόντος κανονισμού]

Μέρος 1 — αντικείμενα

Η παρούσα γενική ενωσιακή άδεια εξαγωγής καλύπτει τα αντικείμενα που απαριθμούνται στο παράρτημα IV του κανονισμού (EE) [ΕΕ: να εισαχθεί ο αριθμός ΕΕ του παρόντος κανονισμού και να συμπληρωθεί η υποσημείωση] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (18).

Καλύπτει επίσης την παροχή τεχνικής βοήθειας στον τελικό χρήστη, στο βαθμό που η βοήθεια αυτή είναι αναγκαία για την εγκατάσταση, τη λειτουργία, τη συντήρηση ή την επισκευή των αντικειμένων για τα οποία έχει χορηγηθεί η άδεια εξαγωγής, αν η εν λόγω βοήθεια παρέχεται από τον εξαγωγέα.

Μέρος 2 — Προορισμοί

Δεν απαιτείται άδεια εξαγωγής δυνάμει του κανονισμού (ΕE) [ΕΕ: να εισαχθεί ο αριθμός ΕΕ του παρόντος κανονισμού] για παραδόσεις σε χώρα ή έδαφος που αποτελεί τμήμα του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, το οποίο, για τους σκοπούς του εν λόγω κανονισμού, περιλαμβάνει τη Θέουτα, την Ελγολάνδη και τη Μελίλια (άρθρο 34 παράγραφος 2).

Η παρούσα γενική άδεια εξαγωγής ισχύει σε ολόκληρη την Ένωση για εξαγωγές προς τους εξής προορισμούς:

Δανικά εδάφη που δεν περιλαμβάνονται στο τελωνειακό έδαφος:

–  Γροιλανδία,

–  Νήσοι Φερόες

Γαλλικά εδάφη που δεν περιλαμβάνονται στο τελωνειακό έδαφος:

–  Άγιος Βαρθολομαίος,

–  Γαλλικές περιοχές του νοτίου ημισφαιρίου και της Ανταρκτικής,

–  Γαλλική Πολυνησία,

–  Νέα Καληδονία και τα εξαρτημένα εδάφη,

–  Νήσοι Βάλλις και Φουτούνα,

–  Σαιν Πιερ και Μικελόν

Ολλανδικά εδάφη που δεν περιλαμβάνονται στο τελωνειακό έδαφος:

–  Άγιος Ευστάθιος,

–  Άγιος Μαρτίνος,

–  Αρούμπα,

–  Κουρασάο,

–  Μπονέρ,

–  Σάμπα

Σχετικά βρετανικά εδάφη που δεν περιλαμβάνονται στο τελωνειακό έδαφος:

–  Αγία Ελένη και εξαρτώμενα εδάφη,

–  Ανγκουίλα,

–  Βερμούδες,

–  Γιβραλτάρ,

–  Μοντσεράτ,

–  Νήσοι Νότια Γεωργία και Νότιες Σάντουιτς,

–  Νήσοι Τερκ και Κάικος

–  Νήσοι Φώκλαντ

Άγιος Μαρίνος

Αλβανία

Ανατολικό Τιμόρ

Ανδόρα

Αργεντινή

Αυστραλία

Βενεζουέλα

Βολιβία

Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Γεωργία

Γκαμπόν

Γουινέα-Μπισσάου

Δομινικανή Δημοκρατία

Ελβετία (συμπεριλαμβανομένων των Büsingen και Campione d'Italia)

Ισημερινός

Ισλανδία

Καναδάς

Κιργιζία

Κολομβία

Κόστα Ρίκα

Λιβερία

Λιχτενστάιν

Μαυροβούνιο

Μεξικό

Μογγολία

Μοζαμβίκη

Μολδαβία

Μπενίν

Ναμίμπια

Νέα Ζηλανδία

Νεπάλ

Νικαράγουα

Νορβηγία

Νότια Αφρική

Ονδούρα

Ουζμπεκιστάν

Ουκρανία

Ουρουγουάη

Παναμάς

Παραγουάη

Πράσινο Ακρωτήριο

Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

Ρουάντα

Σάο Τομέ και Πρίνσιπε

Σερβία

Σεϋχέλλες

Τζιμπουτί

Τόγκο

Τουρκία

Τουρκμενιστάν

Φιλιππίνες

Μέρος 3 — Προϋποθέσεις και απαιτήσεις για τη χρησιμοποίηση της παρούσας γενικής άδειας εξαγωγής

1)  Η παρούσα γενική άδεια εξαγωγής δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί εάν:

α)  έχει απαγορευθεί στον εξαγωγέα να χρησιμοποιήσει αυτή τη γενική άδεια εξαγωγής σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕE) [ΕΕ: να εισαχθεί ο αριθμός ΕΕ του παρόντος κανονισμού]·

β)  οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο κατοικεί ή είναι εγκατεστημένος ο εξαγωγέας τον έχουν ενημερώσει ότι τα εν λόγω αντικείμενα προορίζονται ή ενδέχεται να προορίζονται, στο σύνολό τους ή εν μέρει, είτε για επανεξαγωγή σε τρίτη χώρα είτε για να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή σε τρίτη χώρα·

γ)  ο εξαγωγέας γνωρίζει ή έχει εύλογες υπόνοιες ότι τα σχετικά αντικείμενα προορίζονται, στο σύνολό τους ή εν μέρει, είτε για επανεξαγωγή σε τρίτη χώρα είτε για να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή σε τρίτη χώρα··

δ)  τα συγκεκριμένα αντικείμενα εξάγονται σε ελεύθερη τελωνειακή ζώνη ή σε ελεύθερη αποθήκη ευρισκόμενη σε προορισμό ο οποίος καλύπτεται από την παρούσα γενική άδεια εξαγωγής··

ε)  ο εξαγωγέας είναι ο κατασκευαστής των εν λόγω φαρμάκων και δεν έχει προβεί σε νομικά δεσμευτική συμφωνία με τον διανομέα η οποία απαιτεί από τον τελευταίο να συνάπτει για όλες τις παραδόσεις και μεταφορές νομικά δεσμευτική συμφωνία που επιβάλλει στον πελάτη τους ακόλουθους όρους, κατά προτίμηση με την επιφύλαξη συμβατικής ποινής αποτρεπτικού χαρακτήρα:

i)  να μην χρησιμοποιήσει τα αντικείμενα που παραλαμβάνονται από τον διανομέα για την εκτέλεση θανατικής ποινής,

ii)  να μην παραδώσει ή μεταφέρει τα εν λόγω αντικείμενα σε τρίτο, εάν ο πελάτης γνωρίζει ή έχει εύλογες υπόνοιες ότι τα αντικείμενα προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή και,

iii)  να επιβάλει τους ίδιους όρους σε κάθε τρίτο στον οποίο ο πελάτης θα μπορούσε να παραδώσει ή να μεταφέρει οποιοδήποτε από τα αντικείμενα αυτά·

στ)  ο εξαγωγέας δεν είναι ο κατασκευαστής των εν λόγω φαρμάκων και δεν έχει λάβει υπογεγραμμένη δήλωση τελικού χρήστη από τον τελικό χρήστη στη χώρα προορισμού·

ζ)  ο εξαγωγέας των φαρμάκων δεν έχει συνάψει νομικά δεσμευτική συμφωνία με τον διανομέα ή τον τελικό χρήστη που επιβάλλει, κατά προτίμηση με την επιφύλαξη συμβατικής ποινής αποτρεπτικού χαρακτήρα στον διανομέα ή τον τελικό χρήστη, αν η σχετική συμφωνία είχε συναφθεί από τον τελικό χρήστη, να λάβει προηγουμένως άδεια από τον εξαγωγέα, για:

i)  οποιαδήποτε μεταφορά ή παράδοση μέρους του φορτίου σε αρχή επιφορτισμένη με την επιβολή του νόμου σε χώρα ή έδαφος που δεν έχει καταργήσει τη θανατική ποινή,

ii)  οποιαδήποτε μεταφορά ή παράδοση μέρους του φορτίου σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που προμηθεύει τα σχετικά αντικείμενα ή παρέχει υπηρεσίες που έχουν σχέση με τη χρησιμοποίηση αυτών των αντικειμένων σε αρχή επιφορτισμένη με την επιβολή του νόμου,

iii)  οποιαδήποτε επανεξαγωγή ή μεταφορά μέρους του φορτίου σε χώρα ή έδαφος που δεν έχει καταργήσει τη θανατική ποινή, ή

η)  ο εξαγωγέας άλλων αντικειμένων πλην των φαρμάκων δεν έχει συνάψει με τον τελικό χρήστη νομικά δεσμευτική συμφωνία όπως αναφέρεται στο στοιχείο ζ).

2)  Οι εξαγωγείς που χρησιμοποιούν την παρούσα γενική άδεια εξαγωγής ΕΕ ΓΑΕ [ΕΕ: να εισαχθεί ο αριθμός ΕΕ του παρόντος κανονισμού] ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου κατοικούν ή είναι εγκατεστημένοι, σχετικά με την πρώτη χρήση της παρούσας άδειας, το αργότερο τριάντα ημέρες μετά την ημερομηνία της πρώτης εξαγωγής. Οι εξαγωγείς αναφέρουν επίσης στην τελωνειακή διασάφηση ότι χρησιμοποιούν την εν λόγω γενική άδεια εξαγωγής ΕΕ ΓΑΕ [ΕΕ: να εισαχθεί ο αριθμός ΕΕ του παρόντος κανονισμού], συμπληρώνοντας στο τετράγωνο 44 τον σχετικό κωδικό που περιέχεται στη βάση δεδομένων TARIC.

3)  Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις υποχρεώσεις κοινοποίησης που απορρέουν από τη χρήση της παρούσας γενικής άδειας εξαγωγής, καθώς και κάθε συμπληρωματική πληροφορία που μπορεί να απαιτήσει το κράτος μέλος εξαγωγής όσον αφορά τα είδη που εξάγονται βάσει της παρούσας γενικής άδειας εξαγωγής.

Ένα κράτος μέλος μπορεί να απαιτήσει από τους εξαγωγείς που κατοικούν ή είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός του να καταχωρηθούν πριν από την πρώτη χρήση της παρούσας γενικής άδειας εξαγωγής. Με την επιφύλαξη του άρθρου 20 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕE) [ΕΕ: να εισαχθεί ο αριθμός ΕΕ του παρόντος κανονισμού], η καταχώρηση είναι αυτόματη και γνωστοποιείται στον εξαγωγέα από τις αρμόδιες αρχές χωρίς καθυστέρηση και, σε κάθε περίπτωση, εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της.

__________________

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Κατάλογος εδαφών των κρατών μελών που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2

ΔΑΝΙΑ:

–  Γροιλανδία.

ΓΑΛΛΙΑ:

–  Νέα Καληδονία και τα εξαρτημένα εδάφη,

–  Γαλλική Πολυνησία,

–  Γαλλικές περιοχές του νοτίου ημισφαιρίου και της Ανταρκτικής,

–  Νήσοι Βάλλις και Φουτούνα,

–  Σαιν Πιέρ και Μικελόν.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ:

–  Büsingen.

__________________

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

Έντυπο έκδοσης άδειας εξαγωγής ή εισαγωγής το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 1

Τεχνικές προδιαγραφές:

Το ακόλουθο έντυπο έχει διαστάσεις 210 × 297 χιλιοστά με μέγιστη ανοχή να είναι 5 χιλιοστά μικρότερο και 8 χιλιοστά μεγαλύτερο. Τα τετράγωνα βασίζονται σε μονάδα μέτρησης ενός δεκάτου της ίντσας οριζοντίως και ενός έκτου της ίντσας καθέτως. Οι υποδιαιρέσεις βασίζονται σε μονάδα μέτρησης ενός δεκάτου της ίντσας οριζοντίως.

20181129-P8_TA-PROV(2018)0467_EL-p0000002.png

20181129-P8_TA-PROV(2018)0467_EL-p0000003.png

[ΕΕ: να εισαχθεί ο αριθμός ΕΕ του παρόντος κανονισμού όπου αναφέρεται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/3005: στο τετράγωνο δεξιά του τετραγώνου 1, και στο τετράγωνο 15.]

Επεξηγηματικές σημειώσεις για το έντυπο

«Άδεια εξαγωγής ή εισαγωγής αντικειμένων τα οποία είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για βασανιστήρια (Κανονισμός (ΕE) [ΕΕ: να εισαχθεί ο αριθμός ΕΕ του παρόντος κανονισμού])».

Το παρόν έντυπο αδείας χρησιμοποιείται για την έκδοση άδειας εξαγωγής ή εισαγωγής αντικείμενων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕE) [ΕΕ: να εισαχθεί ο αριθμός ΕΕ του παρόντος κανονισμού και να συμπληρωθεί η υποσημείωση] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(19). Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άδεια παροχής τεχνικής βοήθειας.

Εκδίδουσα αρχή είναι η αρχή που ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο η) του κανονισμού (ΕE) [ΕΕ: να εισαχθεί ο αριθμός ΕΕ του παρόντος κανονισμού] και περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι αυτού του κανονισμού.

Οι άδειες εκδίδονται με το παρόν έντυπο ενός μόνο φύλλου, το οποίο πρέπει να είναι τυπωμένο και από τις δύο όψεις. Το αρμόδιο τελωνείο αφαιρεί τις εξαγόμενες ποσότητες από τη συνολική διαθέσιμη ποσότητα. Πρέπει δε να μεριμνά ότι τα διάφορα στοιχεία που αποτελούν αντικείμενο της άδειας διαχωρίζονται σαφώς για τον σκοπό αυτόν.

Όταν οι εθνικές διαδικασίες των κρατών μελών απαιτούν πρόσθετα αντίγραφα του εντύπου (παραδείγματος χάρη για την αίτηση) το εν λόγω έντυπο αδείας είναι δυνατόν να περιλαμβάνεται σε δέσμη του εντύπου που περιέχει τα απαραίτητα αντίγραφα σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς κανόνες. Στο τετράγωνο πάνω από το τετράγωνο 3 κάθε δείγματος και στο περιθώριο αριστερά πρέπει να δηλώνεται σαφώς για ποιο σκοπό (π.χ. αίτηση, αντίγραφο για τον αιτούντα) προορίζονται τα σχετικά αντίγραφα. Ένα δείγμα μόνο είναι το έντυπο αδείας που παρατίθεται στο παράρτημα VII του κανονισμού (ΕE) [ΕΕ: να εισαχθεί ο αριθμός ΕΕ του παρόντος κανονισμού].

Τετράγωνο 1:

Αιτών:

Συμπληρώστε το όνομα και την πλήρη διεύθυνση του αιτούντος.

Ο τελωνειακός αριθμός του αιτούντος μπορεί επίσης να δηλωθεί (προαιρετικό στις περισσότερες περιπτώσεις).

Ο τύπος του αιτούντος πρέπει να συμπληρωθεί (προαιρετικά) στο σχετικό τετράγωνο, με τους αριθμούς 1, 2 ή 4 οι οποίοι αναφέρονται στα σημεία που προβλέπονται στον ορισμό του άρθρου 2 στοιχείο ι) του κανονισμού (ΕE) [ΕΕ: να εισαχθεί ο αριθμός ΕΕ του παρόντος κανονισμού].

Τετράγωνο 3:

Αριθ. αδείας:

Συμπληρώστε τον αριθμό και σημειώστε το τετράγωνο εξαγωγής ή εισαγωγής. Βλέπε άρθρο 2 στοιχεία δ) και ε) και άρθρο 34 του κανονισμού (EE) [ΕΕ: να προστεθεί ο αριθμός ΕΕ του παρόντος κανονισμού] για τους ορισμούς των όρων «εξαγωγή» και «εισαγωγή».

Τετράγωνο 4:

Ημερομηνία λήξης ισχύος:

Αναφέρατε ημέρα (δύο ψηφία), μήνα (δύο ψηφία) και έτος (τέσσερα ψηφία).

Τετράγωνο 5:

Εκτελωνιστής/εκπρόσωπος:

Συμπληρώστε το όνομα δεόντως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου ή εκτελωνιστή που ενεργεί εξ ονόματος του αιτούντος, εάν η αίτηση δεν υποβληθεί από τον αιτούντα. Βλέπε επίσης άρθρο 18 του κανονισμού (EE) αριθ. 952/2013

Τετράγωνο 6:

Χώρα στην οποία βρίσκονται τα αντικείμενα:

Συμπληρώστε το όνομα της σχετικής χώρας και τον κωδικό της όπως καθορίζεται στον κανονισμό (ΕK) αριθ. 471/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(20). Βλέπε κανονισμό (EE) αριθ. 1106/2012 της Επιτροπής (21).

Τετράγωνο 7:

Χώρα προορισμού:

Συμπληρώστε το όνομα της σχετικής χώρας και τον κωδικό της όπως καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 471/2009. Βλέπε κανονισμό (EE) αριθ. 1106/2012.

Τετράγωνο 10:

Περιγραφή του αντικειμένου:

Δώστε στοιχεία σχετικά με τη συσκευασία των σχετικών αντικειμένων. Υπόψιν, ότι η αξία των αντικειμένων μπορεί επίσης να δηλωθεί στο τετράγωνο 10.

Εάν δεν υπάρχει αρκετός χώρος στο τετράγωνο 10, συνεχίστε σε συνημμένο κενό φύλλο, αναφέροντας τον αριθμό αδείας. Δηλώστε τον αριθμό των συνημμένων στο τετράγωνο 16.

Το παρόν έντυπο έχει σχεδιαστεί έως και για τρεις διαφορετικούς τύπους αντικειμένων (βλέπε παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) [ΕΕ: να προστεθεί ο αριθμός ΕΕ του παρόντος κανονισμού]). Εάν είναι απαραίτητο να δοθεί άδεια για την εξαγωγή ή εισαγωγή περισσότερων των τριών τύπων αντικειμένων, χορηγήστε δύο άδειες.

Τετράγωνο 11:

Αριθ. αντικειμένου:

Το τετράγωνο αυτό πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στο πίσω μέρος του εντύπου. Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός του αντικειμένου αντιστοιχεί στον τυπωμένο αριθμό αντικειμένου στο τετράγωνο 11 που βρίσκεται δίπλα στην περιγραφή του σχετικού αντικειμένου στην ορατή πλευρά.

Τετράγωνο 14:

Ειδικές απαιτήσεις και προϋποθέσεις:

Εάν δεν υπάρχει αρκετός χώρος στο τετράγωνο 14, συνεχίστε σε επισυναπτόμενο κενό φύλλο, αναφέροντας τον αριθμό αδείας. Δηλώστε τον αριθμό των συνημμένων στο τετράγωνο 16.

Τετράγωνο 16:

Αριθμός συνημμένων:

Δηλώστε τον αριθμό των συνημμένων, εφόσον υπάρχουν (βλέπε επεξηγήσεις στα τετράγωνα 10 και 14).

__________________

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

Έντυπο εκδοσης αδειας για την προμηθεια μεσιτικων υπηρεσιων το οποιο αναφερεται στο αρθρο 21 παραγραφος 1

Τεχνικές προδιαγραφές:

Το ακόλουθο έντυπο έχει διαστάσεις 210 × 297 χιλιοστά με μέγιστη ανοχή να είναι 5 χιλιοστά μικρότερο και 8 χιλιοστά μεγαλύτερο. Τα τετράγωνα βασίζονται σε μονάδα μέτρησης ενός δεκάτου της ίντσας οριζοντίως και ενός έκτου της ίντσας καθέτως. Οι υποδιαιρέσεις βασίζονται σε μονάδα μέτρησης ενός δεκάτου της ίντσας οριζοντίως.

20181129-P8_TA-PROV(2018)0467_EL-p0000004.png

20181129-P8_TA-PROV(2018)0467_EL-p0000005.png

[ΕΕ: να εισαχθεί ο αριθμός ΕΕ του παρόντος κανονισμού όπου αναφέρεται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/3005: στο τετράγωνο δεξιά του τετραγώνου 1, στο τετράγωνο αριστερά του τετραγώνου 1 (κάθετο κείμενο), στο τετράγωνο 19, στο τετράγωνο δεξιά του τετραγώνου «Έκθεση σχετικά με τη χρήση των επιτρεπόμενων ποσοτήτων».]

Επεξηγηματικές σημειώσεις για το έντυπο

«Άδεια παροχής μεσιτικών υπηρεσιών σε σχέση με αντικείμενα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για θανατική ποινή ή βασανιστήρια (Κανονισμός (EE) [ΕΕ: να εισαχθεί ο αριθμός ΕΕ του παρόντος κανονισμού και να συμπληρωθεί η υποσημείωση] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(22))».

Το παρόν έντυπο αδείας χρησιμοποιείται για την έκδοση άδειας παροχής μεσιτικών υπηρεσιών σύμφωνα με τον κανονισμό (EE) [ΕΕ: να εισαχθεί ο αριθμός ΕΕ του παρόντος κανονισμού].

Εκδούσα αρχή είναι η αρχή που ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο η) του κανονισμού (EE) [ΕΕ: να εισαχθεί ο αριθμός ΕΕ του παρόντος κανονισμού]. Η αρχή αυτή περιλαμβάνεται στον κατάλογο αρμόδιων αρχών του παραρτήματος Ι του εν λόγω κανονισμού.

Τετράγωνο 1

Αιτών μεσίτης

Συμπληρώστε το όνομα και την πλήρη διεύθυνση του μεσάζοντος που υποβάλλει την αίτηση. Ο μεσίτης ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο ιβ) του κανονισμού (EE) [ΕΕ: να εισαχθεί ο αριθμός ΕΕ του παρόντος κανονισμού].

Τετράγωνο 3

Αριθ. αδείας

Συμπληρώστε τον αριθμό και σημειώστε το κατάλληλο τετράγωνο για να προσδιορίσετε εάν πρόκειται για ειδική ή συνολική άδεια (βλέπε άρθρο 2 στοιχεία ιστ) και ιζ) του κανονισμού (EE) [ΕΕ: να εισαχθεί ο αριθμός ΕΕ του παρόντος κανονισμού] για τους αντίστοιχους ορισμούς).

Τετράγωνο 4

Ημερομηνία λήξης

Αναφέρατε ημέρα (δύο ψηφία), μήνα (δύο ψηφία) και έτος (τέσσερα ψηφία). Η περίοδος ισχύος μιας ειδικής άδειας είναι από τρεις έως δώδεκα μήνες και μιας συνολικής άδειας από ένα έως τρία έτη. Όταν λήξει η περίοδος ισχύος μπορεί να ζητηθεί παράταση, αν είναι αναγκαίο.

Τετράγωνο 5

Παραλήπτης

Να αναφερθεί, επιπλέον του ονόματος και της διεύθυνσης, αν ο παραλήπτης στην τρίτη χώρα προορισμού είναι τελικός χρήστης, διανομέας (οικονομικός φορέας που δραστηριοποιείται στο χονδρεμπόριο, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο ιη) του κανονισμού (EE) [ΕΕ: να εισαχθεί ο αριθμός ΕΕ του παρόντος κανονισμού] ή διαδραματίζει άλλο ρόλο στη συναλλαγή.

Αν ο παραλήπτης είναι διανομέας αλλά χρησιμοποιεί μέρος του φορτίου και για συγκεκριμένη τελική χρήση, να σημειωθούν και οι δύο επιλογές («Διανομέας» και «Τελικός χρήστης») και να αναφερθεί η τελική χρήση στο τετράγωνο 11.

Τετράγωνο 6

Τρίτη χώρα στην οποία βρίσκονται τα αντικείμενα

Συμπληρώστε το όνομα της σχετικής χώρας και τον κωδικό της όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 471/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(23). Βλέπε κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1106/2012 της Επιτροπής(24).

Τετράγωνο 7

Τρίτη χώρα προορισμού

Συμπληρώστε το όνομα της σχετικής χώρας και τον κωδικό της όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 471/2009. Βλέπε κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1106/2012.

Τετράγωνο 9

Κράτος μέλος έκδοσης

Συμπληρώστε στην κατάλληλη γραμμή τόσο το όνομα του σχετικού κράτους μέλους όσο και τον αντίστοιχο κωδικό χώρας όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 471/2009. Βλέπε κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1106/2012.

Τετράγωνο 11

Τελική χρήση

Περιγράψτε επακριβώς τη χρήση που θα δοθεί στα αντικείμενα και να αναφέρετε εάν ο τελικός χρήστης είναι αρχή επιφορτισμένη με την επιβολή του νόμου όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (EE) [ΕΕ: να εισαχθεί ο αριθμός ΕΕ του παρόντος κανονισμού] ή εκπαιδευτής στη χρήση των μεσιτευόμενων αντικειμένων.

Να παραμείνει κενό αν οι μεσιτικές υπηρεσίες παρέχονται σε διανομέα, εκτός εάν ο ίδιος ο διανομέας χρησιμοποιεί μέρος των αντικειμένων για συγκεκριμένη τελική χρήση.

Τετράγωνο 12

Ακριβής θέση των αντικειμένων στην τρίτη χώρα από την οποία θα εξαχθούν

Περιγράψτε τη θέση των αντικειμένων στην τρίτη χώρα από την οποία θα παρασχεθούν στο πρόσωπο, την οντότητα ή τον φορέα που αναφέρεται στο τετράγωνο 2. Η θέση πρέπει να είναι μια διεύθυνση στη χώρα που αναφέρεται στο τετράγωνο 6 ή παρόμοια πληροφορία που θα περιγράφει τη θέση των αντικειμένων. Σημειώστε ότι δεν επιτρέπεται η αναγραφή αριθμού ταχυδρομικής θυρίδας ή παρόμοιας ταχυδρομικής διεύθυνσης.

Τετράγωνο 13

Περιγραφή του αντικειμένου

Η περιγραφή των αντικειμένων θα πρέπει να περιλαμβάνει αναφορά σε συγκεκριμένο αντικείμενο του παραρτήματος ΙΙΙ ή IV του κανονισμού (EE) [ΕΕ: να εισαχθεί ο αριθμός ΕΕ του παρόντος κανονισμού]. Παρακαλούμε να περιλάβετε στοιχεία σχετικά με τη συσκευασία των σχετικών αντικειμένων.

Εάν δεν υπάρχει αρκετός χώρος στο τετράγωνο 13, συνεχίστε σε επισυναπτόμενο κενό φύλλο, αναφέροντας τον αριθμό αδείας. Δηλώστε τον αριθμό των συνημμένων στο τετράγωνο 20.

Τετράγωνο 14

Αριθ. αντικειμένου

Το τετράγωνο αυτό χρειάζεται να συμπληρωθεί μόνο στο πίσω μέρος του εντύπου. Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός του αντικειμένου αντιστοιχεί στον τυπωμένο αριθμό αντικειμένου στο τετράγωνο 14 που βρίσκεται δίπλα στην περιγραφή του σχετικού αντικειμένου στην ορατή πλευρά.

Τετράγωνο 15

Κωδικός ΕΣ

Ο κωδικός ΕΣ είναι ο τελωνειακός κωδικός που δίδεται στα αντικείμενα στο Εναρμονισμένο Σύστημα. Όταν είναι γνωστός ο κωδικός της Συνδυασμένης Ονοματολογίας της ΕΕ, μπορεί να χρησιμοποιείται αντί του κωδικού ΕΣ. Βλέπε εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/1821 της Επιτροπής(25) για την τρέχουσα έκδοση της Συνδυασμένης Ονοματολογίας.

Τετράγωνο 17

Νόμισμα και αξία

Αναφέρετε την αξία και το νόμισμα στο οποίο ορίζεται η καταβλητέα τιμή (χωρίς συναλλαγματική μετατροπή). Αν η τιμή δεν είναι γνωστή, θα πρέπει να δηλώνεται η εκτιμώμενη αξία, της οποίας να προηγούνται τα αρχικά ΕΑ. Το νόμισμα πρέπει να αναφέρεται με τον αλφαβητικό κωδικό του (ISO 4217:2015).

Τετράγωνο 18

Ειδικές απαιτήσεις και προϋποθέσεις

Το τετράγωνο 18 αφορά το στοιχείο 1, 2 ή 3 (διευκρινίστε όπως απαιτείται) που περιγράφεται στα τετράγωνα 14 έως 16 που προηγούνται. Εάν δεν υπάρχει αρκετός χώρος στο τετράγωνο 18, συνεχίστε σε επισυναπτόμενο κενό φύλλο, αναφέροντας τον αριθμό αδείας. Δηλώστε τον αριθμό των συνημμένων στο τετράγωνο 20.

Τετράγωνο 20

Αριθμός συνημμένων

Δηλώστε τον αριθμό των συνημμένων, εφόσον υπάρχουν (βλέπε επεξηγήσεις στα τετράγωνα 13 και 18).

____________________

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

Έντυπο εκδοσης αδειας για την προμηθεια τεχνικης βοηθειας το οποιο αναφερεται στο αρθρο 21 παραγραφος 1

Τεχνικές προδιαγραφές:

Το ακόλουθο έντυπο έχει διαστάσεις 210 × 297 χιλιοστά με μέγιστη ανοχή να είναι 5 χιλιοστά μικρότερο και 8 χιλιοστά μεγαλύτερο. Τα τετράγωνα βασίζονται σε μονάδα μέτρησης ενός δεκάτου της ίντσας οριζοντίως και ενός έκτου της ίντσας καθέτως. Οι υποδιαιρέσεις βασίζονται σε μονάδα μέτρησης ενός δεκάτου της ίντσας οριζοντίως.

20181129-P8_TA-PROV(2018)0467_EL-p0000006.png

[ΕΕ: να εισαχθεί ο αριθμός ΕΕ του παρόντος κανονισμού όπου αναφέρεται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/3005: στο τετράγωνο δεξιά του τετραγώνου 1, στο τετράγωνο αριστερά του τετραγώνου 1 (κάθετο κείμενο), στο τετράγωνο 15.]

Επεξηγηματικές σημειώσεις για το έντυπο

«Άδεια παροχής τεχνικής βοήθειας σε σχέση με αντικείμενα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για θανατική ποινή ή βασανιστήρια (Κανονισμός (EE) [ΕΕ: να εισαχθεί ο αριθμός ΕΕ του παρόντος κανονισμού και να συμπληρωθεί η υποσημείωση] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(26))».

Το παρόν έντυπο άδειας χρησιμοποιείται για την έκδοση άδειας παροχής τεχνικής βοήθειας σύμφωνα με τον κανονισμό (EE) [ΕΕ: να εισαχθεί ο αριθμός ΕΕ του παρόντος κανονισμού]. Αν η τεχνική βοήθεια συνοδεύει εξαγωγή για την οποία χορηγείται άδεια από τον κανονισμό (EE) [ΕΕ: να εισαχθεί ο αριθμός ΕΕ του παρόντος κανονισμού], ή σύμφωνα με αυτόν, το παρόν έντυπο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

–  η τεχνική βοήθεια συνδέεται με αντικείμενα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (EE) [ΕΕ: να εισαχθεί ο αριθμός ΕΕ του παρόντος κανονισμού] (βλ. άρθρο 3 παράγραφος 2) ή

–  η τεχνική βοήθεια σε σχέση με αντικείμενα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ ή στο παράρτημα IV του κανονισμού (EE) […] υπερβαίνει τα όσα είναι αναγκαία για την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση ή επισκευή των εξαγόμενων προϊόντων (βλ. άρθρο 21 παράγραφος 2 και, όσον αφορά αντικείμενα που απαριθμούνται στο παράρτημα IV, το μέρος 1 της γενικής ενωσιακής άδειας εξαγωγής ΕΕ ΓΑΕ [ΕΕ: να εισαχθεί ο αριθμός ΕΕ του παρόντος κανονισμού] στο παράρτημα V του κανονισμού (EE) [ΕΕ: να εισαχθεί ο αριθμός ΕΕ του παρόντος κανονισμού]).

Εκδούσα αρχή είναι η αρχή που ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο η) του κανονισμού (EE) [ΕΕ: να εισαχθεί ο αριθμός ΕΕ του παρόντος κανονισμού]. Η αρχή αυτή περιλαμβάνεται στον κατάλογο αρμόδιων αρχών του παραρτήματος Ι του εν λόγω κανονισμού.

Οι άδειες εκδίδονται με το παρόν έντυπο ενός μόνο φύλλου, με συνημμένα, αν είναι αναγκαίο.

Τετράγωνο 1

Αιτών πάροχος τεχνικής βοήθειας

Συμπληρώστε το όνομα και την πλήρη διεύθυνση του αιτούντος. Ο πάροχος τεχνικής βοήθειας ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο ιγ) του κανονισμού (EE) [ΕΕ: να εισαχθεί ο αριθμός ΕΕ του παρόντος κανονισμού].

Αν η τεχνική βοήθεια συνοδεύει εξαγωγή για την οποία χορηγείται άδεια, να αναφέρεται επίσης, ει δυνατόν, ο τελωνειακός αριθμός του αιτούντος και να αναφέρεται ο αριθμός της σχετικής άδειας εξαγωγής στο τετράγωνο 14.

Τετράγωνο 3

Αριθ. αδείας

Συμπληρώστε τον αριθμό και σημειώστε το κατάλληλο τετράγωνο για να προσδιορίσετε το άρθρο του κανονισμού (EE) [ΕΕ: να εισαχθεί ο αριθμός ΕΕ του παρόντος κανονισμού] στο οποίο βασίζεται η άδεια.

Τετράγωνο 4

Ημερομηνία λήξης

Αναφέρατε ημέρα (δύο ψηφία), μήνα (δύο ψηφία) και έτος (τέσσερα ψηφία). Η περίοδος ισχύος της άδειας είναι από τρεις έως δώδεκα μήνες. Όταν λήξει η περίοδος ισχύος μπορεί να ζητηθεί παράταση, αν είναι αναγκαίο.

Τετράγωνο 5

Δραστηριότητα του φυσικού ή νομικού προσώπου, της οντότητας ή του φορέα που αναφέρεται στο 2

Προσδιορίστε την κύρια δραστηριότητα του φυσικού ή νομικού προσώπου, της οντότητας ή του φορέα που θα λάβει την τεχνική βοήθεια. Ο όρος «αρχή επιφορτισμένη με την επιβολή του νόμου» προσδιορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (EE) [ΕΕ: να εισαχθεί ο αριθμός ΕΕ του παρόντος κανονισμού].

Αν η κύρια δραστηριότητα δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο, σημειώστε «κανένα από τα παραπάνω» και περιγράψτε την κύρια δραστηριότητα χρησιμοποιώντας γενικούς όρους (π.χ. χονδρέμπορος, έμπορος λιανικής, νοσοκομείο).

Τετράγωνο 6

Τρίτη χώρα ή κράτος μέλος όπου θα παρασχεθεί η τεχνική βοήθεια

Συμπληρώστε το όνομα της σχετικής χώρας και τον κωδικό της όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 471/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(27). Βλέπε κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1106/2012 της Επιτροπής(28).

Λάβετε υπόψη ότι στο τετράγωνο 6 θα πρέπει να αναφέρεται ένα κράτος μέλος μόνο αν η άδεια βασίζεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (EE) [ΕΕ: να εισαχθεί ο αριθμός ΕΕ του παρόντος κανονισμού].

Τετράγωνο 7

Τύπος άδειας

Δηλώστε αν η παροχή τεχνικής βοήθειας πραγματοποιείται στη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου και, αν ναι, προσδιορίστε την περίοδο σε ημέρες, εβδομάδες ή μήνες στη διάρκεια των οποίων ο πάροχος τεχνικής βοήθειας πρέπει να απαντά σε αιτήματα συμβουλών, υποστήριξης ή κατάρτισης. Μεμονωμένη παροχή τεχνικής βοήθειας αφορά ένα συγκεκριμένο αίτημα συμβουλής ή υποστήριξης ή μια συγκεκριμένη κατάρτιση (ακόμη και αν αφορά μια σειρά μαθημάτων που διαρκεί πολλές μέρες).

Τετράγωνο 8

Κράτος μέλος έκδοσης

Συμπληρώστε στην κατάλληλη γραμμή τόσο το όνομα του σχετικού κράτους μέλους όσο και τον αντίστοιχο κωδικό χώρας όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 471/2009. Βλέπε κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1106/2012.

Τετράγωνο 9

Περιγραφή του τύπου αντικειμένων τα οποία αφορά η τεχνική βοήθεια

Περιγράψτε τον τύπο αντικειμένων τα οποία αφορά η τεχνική βοήθεια. Η περιγραφή θα πρέπει να περιλαμβάνει αναφορά σε συγκεκριμένο αντικείμενο του παραρτήματος ΙΙ, ΙΙΙ ή IV του κανονισμού (EE) [ΕΕ: να εισαχθεί ο αριθμός ΕΕ του παρόντος κανονισμού].

Τετράγωνο 10

Περιγραφή της τεχνικής βοήθειας που αδειοδοτείται

Περιγράψτε την τεχνική βοήθεια με σαφή και ακριβή τρόπο. Προσδιορίστε την ημερομηνία και τον αριθμό συμφωνίας που έχει συνάψει ο πάροχος της τεχνικής βοήθειας ή επισυνάψτε τη συμφωνία αυτή, κατά περίπτωση.

Τετράγωνο 11

Τρόπος παροχής

Το τετράγωνο 11 δεν θα πρέπει να συμπληρώνεται αν η άδεια βασίζεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (EE) [ΕΕ: να εισαχθεί ο αριθμός ΕΕ του παρόντος κανονισμού].

Αν η τεχνική βοήθεια παρέχεται από τρίτη χώρα διαφορετική από την τρίτη χώρα όπου κατοικεί ή είναι εγκατεστημένος ο παραλήπτης, συμπληρώστε το όνομα της σχετικής χώρας και τον κωδικό της όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 471/2009. Βλέπε κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1106/2012.

Τετράγωνο 12

Περιγραφή της εκπαίδευσης στη χρήση αντικειμένων τα οποία αφορά η τεχνική βοήθεια

Δηλώστε αν η τεχνική στήριξη ή η τεχνική υπηρεσία που καλύπτεται από τον ορισμό της τεχνικής βοήθειας στο άρθρο 2 στοιχείο στ) του κανονισμού (EE) [ΕΕ: να εισαχθεί ο αριθμός ΕΕ του παρόντος κανονισμού] συνοδεύεται από εκπαίδευση των χρηστών των αντίστοιχων αντικειμένων. Δηλώστε ποιο είδος χρηστών θα λάβουν την εκπαίδευση αυτή και προσδιορίστε τους στόχους και το περιεχόμενο του προγράμματος εκπαίδευσης.

Τετράγωνο 14

Ειδικές απαιτήσεις και προϋποθέσεις

Εάν δεν υπάρχει αρκετός χώρος στο τετράγωνο 14, συνεχίστε σε επισυναπτόμενο κενό φύλλο, αναφέροντας τον αριθμό αδείας. Δηλώστε τον αριθμό των συνημμένων στο τετράγωνο 16.

Τετράγωνο 16

Αριθμός συνημμένων

Δηλώστε τον αριθμό των συνημμένων, εφόσον υπάρχουν (βλέπε επεξηγήσεις στα τετράγωνα 10 και 14).

_____________

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X

Καταργούμενος κανονισμός με κατάλογο των διαδοχικών τροποποιήσεών του

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 του Συμβουλίου

(ΕΕ L 200 της 30.7.2005, σ. 1)

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1377/2006 της Επιτροπής

(ΕΕ L 255 της 19.9.2006, σ. 3)

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1791/2006 του Συμβουλίου

(ΕΕ L 363 της 20.12.2006, σ. 1)

Μόνον το άρθρο 1 παράγραφος 1 δέκατη τρίτη περίπτωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 και το σημείο 13 παράγραφος 5 του παραρτήματος

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 675/2008 της Επιτροπής

(ΕΕ L 189 της 17.7.2008, σ. 14)

 

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1266/2010 της Επιτροπής

(ΕΕ L 336 της 21.12.2010, σ. 13)

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1352/2011

της Επιτροπής

(ΕΕ L 338 της 21.12.2011, σ. 31)

 

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 517/2013 του Συμβουλίου

(ΕΕ L 158 της 10.6.2013, σ. 1)

Μόνον το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ιδ) τέταρτη περίπτωση και η παράγραφος 16 σημείο 4 του παραρτήματος

 

Κανονισμός (EE) αριθ. 585/2013 της Επιτροπής

(ΕΕ L 169 της 21.6.2013, σ. 46)

 

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 37/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(ΕΕ L 18 της 21.1.2014, σ. 1)

Μόνον η παράγραφος 12 του παραρτήματος

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 775/2014

της Επιτροπής

(ΕΕ L 210 της 17.7.2014, σ. 1)

 

 

Κατ’ εξουσιοδοτηση κανονισμος (EE) 2015/1113

της επιτροπης

(ΕΕ L 182 της 10.7.2015, σ. 10)

 

 

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/2134 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(ΕΕ L 338 της 13.12.2016, σ. 1)

 

 

Κατ’ εξουσιοδοτηση κανονισμος (EE) 2018/181

της επιτροπης

(ΕΕ L 40 της 13.2.2018, σ. 1)

 

_____________

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI

Πίνακας αντιστοιχίας

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 4

Άρθρο 4α

Άρθρο 5

Άρθρο 4β

Άρθρο 6

Άρθρο 4γ

Άρθρο 7

Άρθρο 4δ

Άρθρο 8

Άρθρο 4ε

Άρθρο 9

Άρθρο 4στ

Άρθρο 10

Άρθρο 5

Άρθρο 11

Άρθρο 6 παράγραφος 1

Άρθρο 12 παράγραφος 1

Άρθρο 6 παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο

Άρθρο 12 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 6 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο εισαγωγική φράση

Άρθρο 12 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο εισαγωγική φράση

Άρθρο 6 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο πρώτη περίπτωση

Άρθρο 12 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α)

Άρθρο 6 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 12 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β)

Άρθρο 6 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 12 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 6 παράγραφος 3 εισαγωγική φράση

Άρθρο 12 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 6 παράγραφος 3 σημείο 3.1

Άρθρο 12 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 6 παράγραφος 3 σημείο 3.2

Άρθρο 12 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 6α

Άρθρο 13

Άρθρο 7

Άρθρο 14

Άρθρο 7α

Άρθρο 15

Άρθρο 7β

Άρθρο 16

Άρθρο 7γ παράγραφος 1

Άρθρο 17 παράγραφος 1

Άρθρο 7γ παράγραφος 2

Άρθρο 17 παράγραφος 2

Άρθρο 7γ παράγραφος 3 εισαγωγική φράση

Άρθρο 17 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 7γ παράγραφος 3 σημείο 3.1

Άρθρο 17 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 7γ παράγραφος 3 σημείο 3.2

Άρθρο 17 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 7γ παράγραφος 3 σημείο 3.3

Άρθρο 17 παράγραφος 3 τέταρτο εδάφιο

Άρθρο 7γ παράγραφος 4

Άρθρο 17 παράγραφος 4

Άρθρο 7δ

Άρθρο 18

Άρθρο 7ε

Άρθρο 19

Άρθρο 8

Άρθρο 20

Άρθρο 9

Άρθρο 21

Άρθρο 10

Άρθρο 22

Άρθρο 11

Άρθρο 23

Άρθρο 12

Άρθρο 24

Άρθρο 12α

Άρθρο 25

Άρθρο 13 παράγραφοι 1, 2 και 3

Άρθρο 26 παράγραφοι 1, 2 και 3

Άρθρο 13 παράγραφος (3α)

Άρθρο 26 παράγραφος 4

Άρθρο 13 παράγραφος 4

Άρθρο 26 παράγραφος 5

Άρθρο 13 παράγραφος 5

Άρθρο 26 παράγραφος 6

Άρθρο 13α

Άρθρο 27

Άρθρο 14

Άρθρο 28

Άρθρο 15α

Άρθρο 29

Άρθρο 15β

Άρθρο 30

Άρθρο 15γ

Άρθρο 31

Άρθρο 15δ

Άρθρο 32

Άρθρο 17

Άρθρο 33

Άρθρο 18

Άρθρο 34

-

Άρθρο 35

Άρθρο 19

Άρθρο 36

Παράρτημα I

Παράρτημα I

Παράρτημα II

Παράρτημα II

Παράρτημα III

Παράρτημα III

Παράρτημα IIIα

Παράρτημα IV

Παράρτημα IIIβ

Παράρτημα V

Παράρτημα IV

Παράρτημα VI

Παράρτημα V

Παράρτημα VII

Παράρτημα VI

Παράρτημα VIII

Παράρτημα VII

Παράρτημα IX

Παράρτημα X

Παράρτημα XI

(1) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2018.
(2)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2005, για το εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία (ΕΕ L 200 της 30.7.2005, σ. 1).
(3)Βλέπε παράρτημα Χ.
(4)Ψήφισμα 3452 (XXX) της 9ης Δεκεμβρίου 1975 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.
(5)Ψήφισμα 34/169 της 17ης Δεκεμβρίου 1979 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.
(6)Που εγκρίθηκαν με τα ψηφίσματα 663 C (XXIV) της 31ης Ιουλίου 1957 και 2076 (LXII) της 13ης Μαΐου 1977 του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών.
(7)Κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008, για τον καθορισμό κοινών κανόνων που διέπουν τον έλεγχο των εξαγωγών στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού (ΕΕ L 335 της 13.12.2008, σ. 99).
(8)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου, της 5ης Μαΐου 2009, περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης (ΕΕ L 134 της 29.5.2009, σ. 1).
(9)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 258/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012, για την εφαρμογή του άρθρου 10 του πρωτοκόλλου των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την καταπολέμηση της παράνομης κατασκευής και διακίνησης πυροβόλων όπλων, των εξαρτημάτων τους, των μερών τους και των πυρομαχικών, το οποίο επισυνάπτεται στη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος («πρωτόκολλο των ΗΕ για τα πυροβόλα όπλα»), και για τη θέσπιση άδειας εξαγωγής, μέτρων εισαγωγής και διαμετακόμισης για πυροβόλα όπλα, μέρη και εξαρτήματά τους και πυρομαχικά (ΕΕ L 94 της 30.3.2012, σ. 1).
(10)Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).
(11)Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 1).
(12)ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
(13)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1).
(14)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43).
(15)Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1).
(16)Τελευταία εκδοχή που ενέκρινε το Συμβούλιο στις 26 Φεβρουαρίου 2018 (ΕΕ C 98 της 15.3.2018, σ. 1).
(17)Βλέπε ειδικότερα τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΕ L 136 της 30.4.2004, σ. 1), και την οδηγία 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση (ΕΕ L 311 της 28.11.2001, σ. 67).
(18)Κανονισμός (EE) […] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της […], για το εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία (ΕΕ L […] […], σ. […]).
(19)Κανονισμός (ΕE) […] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της […], σχετικά με το εμπόριο ορισμένων αντικείμενων τα οποία είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή για άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία (ΕΕ L […] της […], σ. […]).
(20)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 471/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1172/95 του Συμβουλίου (EE L 152 της 16.6.2009, σ. 23).
(21)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1106/2012 της Επιτροπής, της 27ης Νοεμβρίου 2012, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες, όσον αφορά την επικαιροποίηση της ονοματολογίας των χωρών και εδαφών (EE L 328 της 28.11.2012, σ. 7).
(22)Κανονισμός (EE) […] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της […], για το εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία (ΕΕ L […] της […], σ. […]).
(23)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 471/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1172/95 του Συμβουλίου (ΕΕ L 152 της 16.6.2009, σ. 23).
(24)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1106/2012 της Επιτροπής, της 27ης Νοεμβρίου 2012, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες, όσον αφορά την επικαιροποίηση της ονοματολογίας των χωρών και εδαφών (ΕΕ L 328 της 28.11.2012, σ. 7).
(25)Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/1821 της Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (ΕΕ L 294 της 28.10.2016, σ. 1).
(26)Κανονισμός (EE) […] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της […], για το εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία (ΕΕ L […] της […], σ. […]).
(27)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 471/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1172/95 του Συμβουλίου (ΕΕ L 152 της 16.6.2009, σ. 23).
(28)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1106/2012 της Επιτροπής, της 27ης Νοεμβρίου 2012, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες, όσον αφορά την επικαιροποίηση της ονοματολογίας των χωρών και εδαφών (ΕΕ L 328 της 28.11.2012, σ. 7).

Τελευταία ενημέρωση: 3 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου