Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0160(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0387/2018

Texte depuse :

A8-0387/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 29/11/2018 - 8.2

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0467

Texte adoptate
PDF 1244kWORD 598k
Joi, 29 noiembrie 2018 - Bruxelles Ediţie provizorie
Comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime ***I
P8_TA-PROV(2018)0467A8-0387/2018
Rezoluţie
 Text consolidat

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 29 noiembrie 2018 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante (text codificat) (COM(2018)0316 – C8-0210/2018 – 2018/0160(COD))

(Procedura legislativă ordinară – codificare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0316),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0210/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 20 decembrie 1994 privind metoda de lucru accelerată pentru codificarea oficială a textelor legislative(1),

–  având în vedere articolele 103 și 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0387/2018),

A.  întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea în cauză se limitează la o simplă codificare a textelor existente, fără modificări de fond ale acestora,

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 102, 4.4.1996, p. 2.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 29 noiembrie 2018 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2018/... al Parlamentului European și al Consiliului privind comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante (text codificat)
P8_TC1-COD(2018)0160

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene , în special articolul 207 alineatul (2) ,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ parlamentelor naţionale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(1),

întrucât:

(1)  Regulamentul (CE) nr. 1236/2005 al Consiliului(2) a fost modificat de mai multe ori şi în mod substanţial(3). Este necesar, din motive de claritate şi de raţionalizare, să se codifice respectivul regulament.

(2)  În temeiul articolului 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană, respectarea drepturilor omului constituie una dintre valorile comune statelor membre. Comunitatea Europeană a decis în 1995, să considere respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale un element esențial al relațiilor sale cu țările terțe. S-a decis introducerea unei clauze în acest sens în orice acord comercial nou, de cooperare și de asociere cu caracter general încheiat cu țările terțe.

(3)  Articolul 5 din Declarația Universală a Drepturilor Omului, articolul 7 din Pactul internațional privind drepturile civile și politice și articolul 3 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale prevăd o interdicție necondiționată și globală a oricărui act de tortură, a oricărei pedepse sau a oricărui tratament crud, inuman sau degradant. Alte dispoziții, în special Declarația Organizației Națiunilor Unite asupra protecţiei tuturor persoanelor împotriva torturii şi altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante (4) și Convenția Organizației Națiunilor Unite din 1984 împotriva torturii și a altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, obligă statele membre să împiedice actele de tortură.

(4)  Articolul 2 alineatul (2) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (Carta) prevede că nici o persoană nu poate fi condamnată la pedeapsa capitală sau executată. La 22 aprilie 2013 , Consiliul a aprobat „Orientările Uniunii Europene în ceea ce privește pedeapsa capitală” și a decis că Uniunea va face eforturi în vederea abolirii universale a pedepsei capitale.

(5)  Articolul 4 din Cartă prevede că nicio persoană nu poate fi supusă torturii, nici pedepselor și tratamentelor inumane sau degradante. La 20 martie 2012 , Consiliul a aprobat „orientările pentru politica Uniunii Europene în privința țărilor terțe în ceea ce privește tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante” (O actualizare a orientărilor) . În conformitate cu acele orientări ar trebui impus țărilor terțe să împiedice utilizarea și producția, precum și comerțul cu echipamente concepute pentru tortură și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante și să împiedice utilizarea abuzivă a oricărui alt echipament în acest scop. În plus, interzicerea pedepselor cu cruzime, inumane sau degradante ar trebui să impună limite clare recurgerii la pedeapsa capitală. De aceea, pedeapsa capitală nu se consideră în niciun caz o sancțiune legitimă.

(6)  Ar trebui, așadar, să se instaureze norme ale Uniunii de reglementare a comerțului cu țările terțe cu bunuri care ar putea fi utilizate în scopul aplicării pedepsei capitale și cu bunuri care ar putea fi utilizate în vederea aplicării torturii și a altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante. Aceste norme contribuie la promovarea respectului pentru viața și drepturile fundamentale ale omului și servesc la protejarea principiilor etice ale societății. Acestea ar trebui să garanteze că operatorii economici din Uniune nu obțin niciun profit din comerțul care fie încurajează, fie facilitează într-un alt mod aplicarea unor politici în domeniul pedepsei capitale sau al torturii sau al altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante care nu sunt compatibile cu orientările relevante ale Uniunii Europene, cu Carta și cu convențiile și tratatele internaționale.

(7)  În sensul prezentului regulament, ar trebui aplicată definiția torturii prevăzută în Convenția Organizației Națiunilor Unite din 1984 împotriva torturii și a altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante și în Rezoluția 3542 (XXX) a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. Definiția respectivă ar trebui interpretată ținându-se seama de jurisprudența referitoare la interpretarea termenilor corespunzători care se găsesc în Convenția europeană a drepturilor omului și în documentele relevante adoptate de Uniune sau de statele sale membre ale acesteia. Definiția „altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante”, care nu se găsește în convenția respectivă, ar trebui să fie în concordanță cu jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului. Înțelesul noțiunii de „sancțiuni legitime” în definițiile privind „tortura” și „alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante”, ar trebui să ia în considerare politica Uniunii privind pedeapsa capitală.

(8)  Se consideră necesar să se interzică exporturile și importurile de bunuri care nu au nicio altă utilizare practică decât cea de a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante , precum și să se interzică acordarea de asistență tehnică în legătură cu aceste bunuri .

(9)  Dacă aceste bunuri se află în țări terțe, este necesar să se interzică brokerilor, în cadrul Uniunii, furnizarea de servicii de intermediere în legătură cu aceste bunuri.

(10)  Pentru a contribui la abolirea pedepsei cu moartea în țările terțe și a preveni tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, se consideră necesară interzicerea furnizării către țările terțe de asistență tehnică pentru bunurile care nu au nicio altă utilizare practică în afară de aplicarea pedepsei capitale, a torturii sau a altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante.

(11)  De asemenea, este necesar să li se interzică brokerilor și furnizorilor de asistență tehnică să ofere țărilor terțe măsuri de formare pentru utilizarea acestor bunuri, precum și să se interzică atât promovarea unor astfel de bunuri în cadrul târgurilor sau al expozițiilor din Uniune, cât și vânzarea sau cumpărarea de spațiu publicitar în presa scrisă sau pe internet și de timp de difuzare de publicitate la televiziune sau radio în legătură cu aceste bunuri.

(12)  Pentru a împiedica operatorii economici să extragă beneficii din transportul de bunuri care sunt menite pentru a fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, și care tranzitează teritoriul vamal al Uniunii pentru a fi livrate într-o țară terță, este necesar să fie interzis transportul de astfel de bunuri pe teritoriul Uniunii, dacă acestea sunt incluse în anexa II la prezentul Regulament.

(13)  Ar trebui ca statele membre să poată aplica măsuri care limitează furnizarea de anumite servicii în legătură cu bunurile nu au nicio altă utilizare practică decât pentru aplicarea pedepsei capitale, a torturii sau a altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante , cu respectarea normelor aplicabile ale Uniunii.

(14)  Prezentul regulament stabilește un sistem de autorizare a exportului care este destinat să împiedice utilizarea anumitor bunuri în vederea utilizării pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante.

(15)  Prin urmare, este necesar să se supună controalelor exporturile de anumite bunuri care nu sunt susceptibile doar de a fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, ci și în scopuri legitime. Aceste controale ar trebui să se aplice bunurilor care sunt în principal utilizate în scopuri de reprimare și cu excepția cazurilor în care devin disproporționate, oricărui alt echipament sau produs care ar putea fi utilizat în mod abuziv sau pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, ținându-se seama de motivele pentru care a fost conceput și de caracteristicile sale tehnice.

(16)  În ceea ce privește materialele destinate unor scopuri de reprimare, trebuie menționat că articolul 3 din Codul de conduită pentru cei care răspund de aplicarea legii(5) dispune că aceștia pot recurge la forță numai în cazul în care acest fapt devine strict necesar și în măsura cerută de efectuarea îndatoririlor lor. Principiile de bază pentru recurgerea la forță și utilizarea armelor de foc de către responsabilii privind aplicarea legii, adoptate de al optulea Congres al Organizației Națiunilor Unite privind prevenirea criminalității și tratamentele aplicate delincvenților din 1990, prevăd că responsabilii privind aplicarea legii, în cadrul îndeplinirii îndatoririlor lor, ar trebui, în măsura în care este posibil, să recurgă la mijloace nonviolente înainte de a face uz de forță sau de arme de foc.

(17)  În acest spirit, aceste principii de bază preconizează perfecționarea unor armamente neletale de imobilizare care trebuie utilizate în situațiile adecvate, admițându-se că utilizarea acestor arme ar trebui controlată în mod strict. În acest context, anumite echipamente utilizate în mod tradițional de poliție în scopul autoapărării sau în vederea controlului luptelor de stradă au fost modificate pentru a putea fi utilizate cu scopul de a cauza șocuri electrice sau a proiecta substanțe chimice în vederea imobilizării unor persoane. Există indicații conform cărora, în mai multe țări, aceste arme sunt utilizate în mod abuziv, pentru tortură și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante.

(18)  Principiile de bază subliniază că responsabilii privind aplicarea legii ar trebui să posede echipamente defensive. În consecință, prezentul regulament nu ar trebui să se aplice comerțului cu echipamente defensive tradiționale, cum sunt scuturile.

(19)  Prezentul regulament ar trebui să se aplice comerțului cu anumite substanțe chimice specifice care servesc la imobilizarea persoanelor.

(20)  În ceea ce privește lanțurile de picioare, lanțurile multiple și cătușele, ar trebui notat că articolul 33 din Ansamblul de norme minime ale Organizației Națiunilor Unite pentru tratamentul deținuților(6) prevede că instrumentele de constrângere nu trebuie niciodată să fie aplicate ca pedepse. Lanțurile și fiarele nu trebuie utilizate nici ca mijloace de constrângere. Ar trebui notat, de asemenea, că Ansamblul de norme minime ale Organizației Națiunilor Unite pentru tratamentul deținuților dispune că celelalte instrumente de constrângere pot fi utilizate numai ca măsură de precauție în cazul unei evadări pe parcursul unui transfer, din motive medicale în conformitate cu indicația unui medic sau în cazul în care alte modalități de control al unui deținut au eșuat, pentru a-l împiedica pe acesta să se rănească sau să rănească alte persoane sau să cauzeze daune materiale.

(21)  Pentru a proteja angajații sau alte persoane împotriva scuipatului, deținuții sunt uneori obligați să poarte o așa-numită „mască antiscuipat”. Deoarece o asemenea mască acoperă gura și, deseori, și nasul, aceasta prezintă un risc inerent de asfixiere. Dacă este combinată cu mijloace de imobilizare, cum ar fi cătușele, există, de asemenea, un risc al vătămării gâtului. Exporturile de măști antiscuipat ar trebui, prin urmare, să fie controlate.

(22)  Pe lângă armele portabile, domeniul de aplicare al controlului exporturilor ar trebui sa includă armele cu descărcare electrică, fixe sau montabile, care acoperă o suprafață vastă și care vizează mai multe persoane. Astfel de arme sunt deseori prezentate drept așa-numite arme neletale, dar prezintă, cel puțin, același risc de a provoca o durere sau suferință acută ca armele cu descărcare electrică portabile.

(23)  Deoarece dispozitivele fixe pentru difuzarea de substanțe chimice iritante destinate utilizării în interiorul clădirilor pot fi comercializate, iar utilizarea acestor substanțe în interior prezintă un risc de a provoca o durere sau o suferință acută care nu este asociat cu utilizarea tradițională în exterior, exporturile acestor echipamente ar trebui să fie controlate.

(24)  Controlul exporturilor ar trebui să se aplice, de asemenea, echipamentelor fixe sau montabile pentru difuzarea de substanțe iritante sau cu proprietăți incapacitante care acoperă o suprafață vastă, în cazul în care aceste echipamente nu fac deja obiectul controalelor la export, în conformitate cu Poziția comună 2008/944/PESC a Consiliului(7). Astfel de echipamente sunt adesea prezentate drept așa-numite tehnologii neletale, dar prezintă cel puțin același risc de a provoca o durere sau o suferință acută ca dispozitivele și armele portabile. Cu toate că apa nu face parte din categoria agenților chimici cu proprietăți incapacitante sau iritante, tunurile cu apă pot fi utilizate pentru diseminarea unor astfel de agenți sub formă lichidă și exporturile acestora ar trebui să fie controlate.

(25)  Controalele privind exportul de oleorășină de Capsicum (OC) și de vanillylamidă de acid pelargonic (PAVA) ar trebui completate prin controale privind exportul anumitor amestecuri conținând aceste substanțe care pot fi administrate ca agenți cu proprietăți incapacitante sau iritante sau care pot fi utilizate pentru fabricarea acestor agenți. Dacă este cazul, trimiterile la agenții chimici cu proprietăți incapacitante sau iritante ar trebui să fie interpretate ca incluzând oleorășina de Capsicum și amestecurile relevante care conțin această substanță.

(26)  Ar trebui prevăzute scutiri specifice de la controalele la export pentru a nu se împiedica buna funcționare a serviciilor de poliție ale statelor membre și buna derulare a operațiunilor de menținere a păcii sau de gestionare a crizelor.

(27)  Având în vedere că anumite state membre au interzis deja exporturile și importurile acestor bunuri, ar trebui să se acorde statelor membre dreptul de a interzice exporturile și importurile de lanțuri de picioare, de lanțuri multiple și de dispozitive portabile cu energie electrostatică, altele decât centurile electrice. Ar trebui, de asemenea, să se autorizeze statele membre să aplice, dacă doresc, controale la exportul de cătușe de mâini a căror dimensiune totală, inclusiv lanțul, măsurată în poziție închisă, este mai mare de 240 mm.

(28)  Pentru a limita sarcina administrativă pentru exportatori, autoritățile competente ar trebui să poată acorda unui exportator o autorizație globală în ceea ce privește bunurile enumerate în anexa III la prezentul Regulament, pentru a împiedica utilizarea bunurilor respective în scopul torturii sau al altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante.

(29)  În câteva cazuri, unele medicamente exportate către țări terțe au fost deturnate și folosite pentru a aplica pedeapsa capitală, în special prin administrarea unei supradoze letale prin injectare. Uniunea dezaprobă pedeapsa capitală în toate circumstanțele și acționează în vederea abolirii universale a acesteia. Exportatorii au obiectat față de asocierea lor involuntară la o astfel de utilizare a produselor pe care le-au creat pentru uz medical.

(30)  Prin urmare, este necesar să se impună controale asupra exporturilor de anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală în vederea prevenirii utilizării anumitor medicamente în acest scop și în vederea garantării faptului că toți exportatorii de medicamente din Uniune fac obiectul unor condiții uniforme în acest sens. Medicamentele în cauză au fost elaborate, inter alia, pentru a fi utilizate în anestezii și sedări.

(31)  Sistemul de autorizare a exportului nu ar trebui să depășească ceea ce este proporțional. Prin urmare, acesta ar trebui să nu împiedice exporturile de medicamente utilizate pentru scopuri terapeutice legitime.

(32)  Lista bunurilor pentru care este necesară o autorizație în vederea exportului, pentru a împiedica utilizarea lor în aplicarea pedepsei capitale, ar trebui să conțină numai bunuri ce au fost folosite pentru pedeapsa capitală într-o țară terță care nu a abolit această pedeapsă, precum și bunuri aprobate de țări terțe pentru utilizarea lor în aplicarea pedepsei capitale, fără ca acestea să fi fost folosite deja în acest scop. Lista nu ar trebui să conțină bunuri neletale, care nu sunt esențiale pentru executarea unei persoane condamnate, cum ar fi mobilierul obișnuit care se poate instala și într-o sală de execuții.

(33)  Având în vedere diferențele dintre pedeapsa capitală, pe de o parte, și tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, pe de altă parte, este necesar să se stabilească un sistem specific de autorizare a exportului, cu scopul de a împiedica utilizarea anumitor bunuri pentru a aplica pedeapsa capitală. Un astfel de sistem ar trebui să țină seama de faptul că o serie de țări au abolit pedeapsa capitală pentru toate infracțiunile și și-au asumat un angajament internațional cu privire la acest aspect. Întrucât există riscul de re-export către țări care nu au făcut acest lucru, ar trebui să se impună anumite condiții și cerințe atunci când se autorizează exporturile către țările care au abolit pedeapsa capitală. Prin urmare, este oportun să se acorde o autorizație generală de export pentru exporturile către țările care au abolit pedeapsa capitală pentru toate infracțiunile și au confirmat respectiva abolire printr-un angajament internațional.

(34)  În cazul în care o țară nu a abolit pedeapsa capitală pentru toate infracțiunile și nu a confirmat respectiva abolire printr-un angajament internațional, autoritățile competente ar trebui, atunci când examinează o cerere pentru emiterea unei autorizații de export, să verifice dacă există riscul ca utilizatorul final din țara de destinație să folosească bunurile exportate pentru astfel de pedepse. Ar trebui să se impună condiții și cerințe corespunzătoare pentru a controla vânzările sau transferurile către terți de către utilizatorul final. În cazul în care au loc mai multe transferuri între același exportator și utilizator final, autoritățile competente ar trebui să aibă posibilitatea de a revizui statutul utilizatorului final în mod periodic, de exemplu o dată la șase luni, mai degrabă decât de fiecare dată când se acordă o autorizație de export pentru un transfer, fără a aduce atingere dreptului autorităților competente de a anula, a suspenda, a modifica sau a revoca o autorizație de export, în cazul în care acest lucru se justifică.

(35)  Pentru a limita sarcina administrativă pentru exportatori, autoritățile competente ar trebui să poată acorda unui exportator o autorizație globală pentru toate transferurile de medicamente de la exportator către un anumit utilizator final pe o perioadă de timp determinată, specificând, atunci când este necesar, o cantitate corespunzătoare utilizării normale a unor astfel de bunuri de către utilizatorul final. O astfel de autorizație, ar trebui să fie valabilă de la un an până la trei ani, cu posibilitatea unei prelungiri de până la doi ani.

(36)  Acordarea unei autorizații globale ar fi adecvată, de asemenea, în cazul în care un producător intenționează să exporte medicamente care fac obiectul prezentului Regulament către un distribuitor dintr-o țară care nu a abolit pedeapsa capitală, cu condiția ca exportatorul și distribuitorul să fi încheiat un acord cu forță juridică obligatorie care prevede ca distribuitorul să aplice un set adecvat de măsuri pentru a se asigura că medicamentele nu vor fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală.

(37)  Medicamentele care fac obiectul prezentului regulament pot fi supuse controalelor în conformitate cu convențiile internaționale privind stupefiantele și substanțele psihotrope, cum ar fi Convenția din 1971 privind substanțele psihotrope. Întrucât astfel de controale nu sunt aplicate pentru a împiedica utilizarea medicamentelor relevante în scopul aplicării pedepsei capitale, ci pentru a preveni traficul ilicit de droguri, controlul exporturilor în conformitate cu prezentul regulament ar trebui să fie aplicat în plus față de respectivele controale internaționale. Cu toate acestea, statele membre ar trebui să fie încurajate să utilizeze o procedură unică pentru a aplica ambele sisteme de control.

(38)  Controalele privind exporturile în conformitate cu prezentul regulament nu ar trebui să se aplice bunurilor al căror export este reglementat în conformitate cu Poziția comună 2008/944/PESC, Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului(8)și Regulamentul (UE) nr. 258/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(9).

(39)  Furnizarea de servicii de intermediere și furnizarea de asistență tehnică în legătură cu bunurile enumerate în anexa III sau anexa IV la prezentul regulament ar trebui să facă obiectul unei autorizații prealabile, pentru a împiedica serviciile de intermediere sau asistența tehnică să contribuie la utilizarea bunurilor la care acestea se referă în scopul aplicării pedepsei capitale, torturii sau altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante.

(40)  Serviciile de intermediere și asistența tehnică în privința cărora prezentul regulament impune o autorizație prealabilă ar trebui să fie cele furnizate în cadrul Uniunii, și anume pe teritoriile din domeniul de aplicare teritorială a tratatelor, inclusiv spațiul aerian și orice aeronavă sau navă maritimă aflată sub jurisdicția unui stat membru.

(41)  Atunci când autorizează furnizarea de asistență tehnică în legătură cu bunurile enumerate în anexa III la prezentul regulament, autoritățile competente ar trebui să depună eforturi pentru a garanta că asistența tehnică și eventualele măsuri de formare pentru utilizarea acestor bunuri, care ar fi organizate sau oferite în legătură cu asistența tehnică pentru care este solicitată autorizarea, sunt furnizate astfel încât să promoveze standarde de aplicare a legii care respectă drepturile omului și contribuie la prevenirea torturii și a altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante.

(42)  Pentru a împiedica operatorii economici să extragă beneficii din transportul de bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante și care tranzitează teritoriul vamal al Uniunii pentru a fi livrate într-o țară terță, este necesar să fie interzis transportul de astfel de bunuri pe teritoriul Uniunii, dacă acestea sunt enumerate în anexa III sau anexa IV la prezentul regulament, dacă operatorul economic în cauză cunoaște scopul în care se intenționează a fi utilizate aceste bunuri.

(43)  Orientările politicii Uniunii Europene în privința țărilor terțe în ceea ce privește tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante prevede, între altele, ca șefii de misiune din țările terțe să includă în rapoartele lor periodice o analiză a cazurilor de tortură și de alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante din statul în care sunt acreditați, precum și măsurile luate pentru a le combate. Ar trebui ca autoritățile competente să țină seama de acele rapoarte și de rapoartele similare întocmite de organizațiile internaționale competente și de societatea civilă atunci când se pronunță în privința cererilor de autorizație. Aceste rapoarte ar trebui, de asemenea, să descrie orice echipament utilizat în țara terță pentru aplicarea pedepsei capitale, a torturii sau a altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante.

(44)  În timp ce autoritățile vamale ar trebui să schimbe anumite informații cu alte autorități vamale prin intermediul sistemului de gestionare a riscurilor în domeniul vamal în conformitate cu legislația vamală a Uniunii, autoritățile competente menționate în prezentul regulament ar trebui să schimbe anumite informații cu alte autorități competente. Este adecvat ca autoritățile competente să fie obligate să recurgă la un sistem securizat și criptat pentru schimbul de informații privind deciziile de respingere. Pentru aceasta, Comisia ar trebui să pună la dispoziție o nouă funcționalitate în configurația sistemului existent instituit în temeiul articolului 19 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 428/2009.

(45)  În măsura în care vizează datele cu caracter personal, prelucrarea și schimbul de informații ar trebui să respecte normele aplicabile privind prelucrarea și schimbul de date cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului(10) și cu Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului(11).

(46)  În vederea adoptării dispozițiilor necesare pentru aplicarea prezentului regulament, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește modificarea anexelor I-IX la prezentul regulament. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare(12). În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei, însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

(47)  Pentru a permite Uniunii să reacționeze rapid atunci când sunt create noi bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante și atunci când există un risc clar și imediat ca aceste bunuri să fie folosite în scopuri ce presupun astfel de încălcări ale drepturilor omului, este necesar să se prevadă aplicarea imediată a actului relevant al Comisiei, în cazul în care, atunci când se aduce o modificare la anexa II sau III la prezentul regulament, există motive imperioase de urgență pentru o astfel de modificare. Pentru a permite Uniunii să reacționeze rapid atunci când una sau mai multe țări terțe fie aprobă anumite bunuri în vederea utilizării lor pentru aplicarea pedepsei capitale, fie acceptă sau încalcă un angajament internațional de a aboli pedeapsa capitală în cazul tuturor infracțiunilor, este necesar să se prevadă aplicarea imediată a actului relevant al Comisiei, în cazul în care, atunci când se aduce o modificare la anexa IV sau V la prezentul regulament, există motive imperioase de urgență care impun acest lucru. În cazul în care se aplică procedura de urgență, este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți.

(48)  Ar trebui creat un grup de coordonare. Acest grup ar trebui să servească drept platformă în cadrul căreia experții statelor membre și Comisia să poată proceda la schimburi de informații cu privire la practicile administrative și la discuții privind interpretarea prezentului regulament, aspectele tehnice legate de bunurile enumerate în anexe, evoluțiile legate de prezentul regulament și alte chestiuni care pot apărea. Grupul ar trebui să poată discuta, în special, chestiuni legate de caracterul și efectul urmărit al bunurilor, disponibilitatea acestor bunuri în țările terțe și chestiuni privind faptul dacă bunurile sunt concepute în mod specific sau sunt modificate pentru a fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală sau pentru tortură și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante. Dacă decide să consulte grupul atunci când pregătește acte delegate, Comisia ar trebui să facă acest lucru în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

(49)  Comisia nu achiziționează echipamente în scopul asigurării respectării legii, deoarece aceasta nu este responsabilă pentru menținerea legii și a ordinii, pentru procedurile în materie penală sau pentru executarea hotărârilor judecătorești în materie penală. Prin urmare, ar trebui să se stabilească o procedură pentru a se asigura furnizarea către Comisie a informațiilor privind echipamentele și produsele pentru asigurarea respectării legii, comercializate în Uniune, neincluse în liste, pentru a asigura faptul că listele bunurilor a căror comercializare este interzisă sau controlată sunt actualizate pentru a ține seama de noile evoluții. Atunci când adresează cererea Comisiei, statul membru solicitant ar trebui să transmită și celorlalte state membre cererea sa privind adăugarea de bunuri la anexa II, anexa III sau anexa IV la prezentul regulament.

(50)  Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt destinate pentru a împiedica ca pedeapsa capitală, dar și tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante să fie administrate în țările terțe. Acestea conțin restricții ale comerțului cu aceste țări cu bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, a torturii sau a altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante. Nu se consideră necesar să se supună unor controale similare operațiunile din interiorul Uniunii , dat fiind că pedeapsa capitală nu există în statele membre și că acestea vor fi adoptat măsuri adecvate pentru a împiedica tortura și celelalte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante.

(51)  Este indicat în Orientările politicii Uniunii Europene în privința țărilor terțe în ceea ce privește tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante , că, pentru a se garanta că s-au luat măsurile adecvate împotriva torturii și a altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, ar trebui să se ia măsuri pentru a se împiedica utilizarea, producția și comerțul cu echipamente concepute pentru tortură și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante. Este responsabilitatea statelor membre să impună și să aplice restricțiile necesare privind utilizarea și producția acestor echipamente.

(52)  Comisia și statele membre ar trebui să se informeze reciproc cu privire la măsurile luate în cadrul prezentului regulament și cu privire la orice altă informație pertinentă de care dispun în legătură cu prezentul regulament.

(53)  Ar trebui ca statele membre să stabilească norme privind sancțiunile aplicabile încălcărilor prezentului regulament și să se asigure că acestea sunt aplicate. Aceste sancțiuni ar trebui să fie eficiente, proporționale și cu efect de descurajare,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

Obiect și definiții

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește normele Uniunii care reglementează comerțul cu țările terțe având ca obiect bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală sau tortura sau alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, precum și normele care reglementează furnizarea de servicii de intermediere, de asistență tehnică, de formare și de publicitate în legătură cu astfel de bunuri.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament se aplică următoarele definiții:

(a)  „tortură”: înseamnă orice act prin care unei persoane i se cauzează durere sau suferințe acute, fizice sau mentale, în mod intenționat, în scopul de a obține de la aceasta sau de la o terță persoană informații sau mărturisiri, de a o pedepsi pentru un act pe care aceasta sau o terță persoană l-a săvârșit sau este bănuită a-l fi săvârșit, de a o intimida sau a o constrânge sau de a intimida sau a constrânge o terță persoană, sau pentru orice alt motiv bazat pe orice formă de discriminare, în cazul în care durerea sau suferințele respective sunt provocate de către, la inițiativa sau cu consimțământul sau acceptul unui funcționar public sau al unei alte persoane care acționează în calitate oficială. Acest termen nu include, cu toate acestea, durerea sau suferințele care rezultă exclusiv din sancțiuni legitime sau care sunt inerente sau conexe unor astfel de sancțiuni. Pedeapsa capitală nu este considerată în niciun caz o sancțiune legitimă;

(b)  „alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante”: înseamnă orice act prin care unei persoane i se cauzează durere sau suferințe, fizice sau mentale, ce ating un nivel minim de severitate, în cazul în care durerea sau suferințele respective sunt provocate de către, la inițiativa sau cu consimțământul ori acceptul unui funcționar public sau al unei alte persoane care acționează în calitate oficială. Acest termen nu include, cu toate acestea, durerea sau suferințele care rezultă exclusiv din sancțiuni legitime sau care sunt inerente sau conexe unor astfel de sancțiuni. Pedeapsa capitală nu este considerată în niciun caz o sancțiune legitimă;

(c)  „autoritate de aplicare a legii”: înseamnă orice autoritate responsabilă de prevenirea, depistarea, investigarea, combaterea și pedepsirea infracțiunilor, ceea ce cuprinde dar nu se limitează la poliție, precum și orice procuror, orice autoritate judiciară, orice autoritate penitenciară publică sau privată și, după caz, oricare dintre forțele de securitate a statului și autorități militare;

(d)  „export”: înseamnă orice scoatere a bunurilor de pe teritoriul vamal al Uniunii, inclusiv orice scoatere a bunurilor care trebuie să facă obiectul unei declarații la vamă și orice scoatere a bunurilor care au fost depozitate într-o zonă liberă în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului(13);

(e)  „import”: înseamnă orice introducere a bunurilor pe teritoriul vamal al Uniunii, inclusiv orice depozitare temporară, orice plasare în zonă liberă, orice plasare într-un regim special și orice punere în liberă circulație în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 952/2013;

(f)  „asistență tehnică”: orice asistență tehnică pentru reparația, dezvoltarea, fabricația, testarea, întreținerea, montarea și orice alt serviciu tehnic care poate să ia următoarele forme: instruire, consiliere, formare, transmitere a cunoștințelor sau a calificărilor operaționale sau servicii de consultanță. Asistența tehnică cuprinde formele de asistență verbală și asistență furnizată pe cale electronică;

(g)  „muzeu”: o instituție permanentă non-profit, în serviciul societății și a dezvoltării acesteia, deschisă publicului, care dobândește, conservă, studiază, comunică și expune, în scopul studiului, educației și divertismentului, dovezi materiale despre om și mediul înconjurător al acestuia;

(h)  „autoritate competentă”: înseamnă o autoritate a unuia dintre statele membre, enumerate în anexa I, care, în conformitate cu articolul 20, este abilitată să decidă cu privire la o cerere de autorizare sau să interzică unui exportator să utilizeze autorizația generală de export a Uniunii;

(i)  „solicitant”: înseamnă:

—  1. exportatorul, în cazul exporturilor menționate la articolul 3, 11 sau 16;

—  2. persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul care transportă bunurile pe teritoriul vamal al Uniunii, în cazul tranzitului menționat la articolul 5;

—  3. furnizorul de asistență tehnică, în cazul furnizării de asistență tehnică menționată la articolul 3;

—  4. muzeul în care vor fi expuse bunurile, în cazul importurilor și al furnizării de asistență tehnică menționate la articolul 4;

—  5. furnizorul de asistență tehnică sau brokerul, în cazul furnizării de asistență tehnică menționată la articolul 15, sau de servicii de intermediere menționate la articolul 19;

(j)  „teritoriul vamal al Uniunii”: înseamnă teritoriul astfel cum este stabilit la articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013;

(k)  „servicii de intermediere”: înseamnă:

1.  negocierea sau pregătirea tranzacțiilor privind achiziționarea, vânzarea sau furnizarea de bunuri relevante dinspre o țară terță către oricare altă țară terță; sau

2.  vânzarea sau cumpărarea de bunuri relevante care se află în țări terțe, în vederea transferului lor către o altă țară terță.

În sensul prezentului regulament, prestarea în exclusivitate de servicii auxiliare este exclusă din această definiție. Serviciile auxiliare sunt transportul, serviciile financiare, asigurarea sau reasigurarea sau publicitatea sau promovarea cu caracter general;

(l)  „broker”: înseamnă orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism, inclusiv un parteneriat, rezident sau stabilit într-un stat membru, care furnizează serviciile definite la litera (k) de pe teritoriul Uniunii, orice persoană fizică având cetățenia unui stat membru, indiferent de locul său de reședință, care furnizează astfel de servicii de pe teritoriul Uniunii și orice persoană juridică, entitate sau organism înregistrat sau constituit în temeiul legislației unui stat membru, indiferent de locul în care este stabilit, care furnizează astfel de servicii de pe teritoriul Uniunii;

(m)  „furnizor de asistență tehnică”: înseamnă orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism, inclusiv un parteneriat, rezident sau stabilit într-un stat membru, care furnizează, de pe teritoriul Uniunii, asistența tehnică definită la litera (f), orice persoană fizică având cetățenia unui stat membru, indiferent de locul său de reședință, care furnizează astfel de asistență de pe teritoriul Uniunii și orice persoană juridică, entitate sau organism înregistrat sau constituit în temeiul legislației unui stat membru, indiferent de locul în care este stabilit, care furnizează astfel de asistență de pe teritoriul Uniunii;

(n)  „exportator”: înseamnă orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism, inclusiv un parteneriat, în numele căruia se face o declarație de export, mai precis persoana, entitatea sau organismul care, în momentul acceptării declarației de export, deține un contract cu destinatarul din țara terță în cauză și are competența necesară pentru a decide expedierea bunurilor în afara teritoriului vamal al Uniunii. În cazul în care nu a fost încheiat un astfel de contract sau în cazul în care titularul contractului nu acționează în nume propriu, prin exportator se înțelege persoana, entitatea sau organismul care are competența necesară pentru a decide expedierea bunurilor în afara teritoriului vamal al Uniunii. În cazul în care dreptul de a dispune de bunuri aparține unei persoane, entități sau organism rezident sau stabilit în afara Uniunii în temeiul respectivului contract, exportatorul este considerat a fi partea contractantă rezidentă sau stabilită în Uniune;

(o)  „autorizație generală de export a Uniunii”: înseamnă o autorizație pentru exporturi astfel cum sunt definite la litera (d) către anumite țări, care este disponibilă pentru toți exportatorii care îndeplinesc condițiile și cerințele de utilizare enumerate în anexa V;

(p)  „autorizație individuală”: înseamnă o autorizație acordată:

—  1. unui anumit exportator pentru exporturile definite la litera (d) către un utilizator final sau destinatar dintr-o țară terță și care acoperă unul sau mai multe bunuri;

—  2. unui anumit broker pentru furnizarea de servicii de intermediere definite la litera (k) către un utilizator final sau destinatar dintr-o țară terță și care acoperă unul sau mai multe bunuri; ori

—  3. unei persoane fizice sau juridice, unei entități sau unui organism care transportă bunuri pe teritoriul vamal al Uniunii în scopul tranzitului definit la litera (s);

(q)  „autorizație globală”: înseamnă o autorizație acordată unui anumit exportator sau broker cu privire la un tip de bunuri enumerate în anexa III sau în anexa IV, care poate fi valabilă pentru:

—  1. exporturi conform definiției de la litera (d) către unul sau mai mulți utilizatori finali specificați din una sau mai multe țări terțe specificate;

—  2. exporturi conform definiției de la litera (d) către unul sau mai mulți distribuitori specificați din una sau mai multe țări terțe specificate, în cazul în care exportatorul este un producător de bunuri incluse la punctul 3.2 sau 3.3 din anexa III sau în secțiunea 1 din anexa IV;

—  3. furnizarea de servicii de intermediere legate de transferul de bunuri aflate într-o țară terță către unul sau mai mulți utilizatori finali specificați din una sau mai multe țări terțe specificate;

—  4. furnizarea de servicii de intermediere în legătură cu transferul de bunuri aflate într-o țară terță către unul sau mai mulți distribuitori specificați din una sau mai multe țări terțe specificate, în cazul în care brokerul este un producător de bunuri incluse la punctul 3.2 sau 3.3 din anexa III sau în secțiunea 1 din anexa IV;

(r)  „distribuitor”: înseamnă un operator economic care desfășoară activități de vânzare cu ridicata a bunurilor enumerate la punctul 3.2 sau 3.3 din anexa III sau în secțiunea 1 din anexa IV, cum ar fi achiziționarea de astfel de bunuri de la producători ori păstrarea, furnizarea sau exportul bunurilor respective; activitățile de vânzare cu ridicata a unor astfel de bunuri nu includ achiziția de către un spital, o farmacie sau un cabinet medical în scopul unic al furnizării acestor bunuri către public;

(s)  „tranzit”: înseamnă transportul unor bunuri din afara Uniunii pe teritoriul vamal al Uniunii, care trec pe teritoriul vamal al Uniunii pentru a ajunge la o destinație aflată în afara teritoriului vamal al Uniunii.

CAPITOLUL II

Bunurile care nu au nicio altă utilizare practică decât cea în scopulaplicării pedepsei capitale, torturii și altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante

Articolul 3

Interdicția exporturilor

(1)  Este interzis orice export de bunuri enumerate în anexa II, indiferent de proveniența acestor bunuri.

Anexa II cuprinde bunuri care nu au nicio altă utilizare practică decât cea de a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante.

Furnizorilor de asistență tehnică li se interzice să furnizeze asistență tehnică, contra cost sau nu, în legătură cu bunurile enumerate în anexa II oricărei persoane, entități sau organism dintr-o țară terță.

(2)  Prin derogare de la alineatul (1), autoritatea competentă poate să autorizeze exportul bunurilor enumerate în anexa II, precum și furnizarea de asistență tehnică pentru aceste bunuri, dacă se dovedește că, în țara lor de destinație, aceste bunuri vor fi utilizate exclusiv în scopul expunerii publice într-un muzeu, din motivul semnificației lor istorice.

Articolul 4

Interdicția importurilor

(1)  Este interzis orice import de bunuri enumerate în anexa II, indiferent de proveniența acestor bunuri.

Este interzisă acceptarea de către orice persoană, entitate sau organism de pe teritoriul Uniunii a asistenței tehnice în legătură cu bunurile enumerate în anexa II, furnizată dintr-o țară terță, contra cost sau nu, de către orice persoană, entitate sau organism.

(2)  Prin derogare de la alineatul (1), autoritatea competentă poate să autorizeze importul bunurilor enumerate în anexa II, precum și furnizarea de asistență tehnică pentru aceste bunuri, dacă se dovedește că în statul membru de destinație, aceste bunuri vor fi utilizate exclusiv în scopul expunerii publice într-un muzeu, din motivul semnificației lor istorice.

Articolul 5

Interzicerea tranzitului

(1)  Este interzis tranzitul tuturor bunurilor enumerate în anexa II.

(2)  Prin derogare de la alineatul (1), autoritatea competentă poate să autorizeze tranzitul bunurilor enumerate în anexa II, dacă se dovedește că, în țara lor de destinație, aceste bunuri vor fi utilizate exclusiv în scopul expunerii publice într-un muzeu, din motivul semnificației lor istorice.

Articolul 6

Interzicerea serviciilor de intermediere

Este interzis ca un broker să furnizeze către orice persoană, entitate sau organism situat într-o țară terță, servicii de intermediere legate de bunurile enumerate în anexa II, indiferent de proveniența bunurilor respective.

Articolul 7

Interzicerea formării

Este interzis ca un furnizor de asistență tehnică sau un broker să furnizeze către orice persoană, entitate sau organism situat într-o țară terță, formare în ceea ce privește utilizarea bunurilor enumerate în anexa II.

Articolul 8

Târgurile comerciale

Este interzis ca o persoană fizică sau juridică, entitate sau organism, inclusiv un parteneriat, indiferent dacă are reședința sau este stabilit într-un stat membru sau nu, să prezinte sau să ofere spre vânzare în cadrul unei expoziții sau al unui târg organizat în Uniune un bun enumerat în anexa II, cu excepția cazului în care se dovedește că, având în vedere natura expoziției sau a târgului, prezentarea sau oferirea spre vânzare nu are loc nici în scopul vânzării sau furnizării bunurilor respective către vreo persoană, entitate sau organism dintr-o țară terță, nici nu promovează un astfel de demers.

Articolul 9

Publicitatea

Este interzis ca o persoană fizică sau juridică, entitate sau organism, inclusiv un parteneriat, care are reședința sau este stabilit într-un stat membru și care vinde sau achiziționează spațiu sau timp de publicitate din Uniune, o persoană fizică care este cetățean al unui stat membru și care vinde sau achiziționează spațiu sau timp de publicitate din Uniune și o persoană juridică, o entitate sau un organism constituit în conformitate cu legislația unui stat membru care vinde au achiziționează spațiu sau timp de publicitate din Uniune să vândă sau să achiziționeze de la o persoană, entitate sau organism dintr-o țară terță spațiu de publicitate în mass-media scrise sau pe internet sau timp de publicitate la televiziune sau radio în legătură cu bunurile enumerate în anexa II.

Articolul 10

Măsurile naționale

(1)  Fără a aduce atingere măsurilor Uniunii în vigoare, între care se numără și interzicerea discriminării pe motiv de naționalitate, statele membre pot adopta sau menține în vigoare măsuri naționale de limitare a transportului, serviciilor financiare, asigurării și reasigurării sau a publicității sau promovării la scară largă a bunurilor enumerate în anexa II.

(2)  Statele membre adresează o notificare Comisiei cu privire la orice măsuri adoptate în temeiul alineatului (1), sau modificările și abrogările acestora , înainte de intrarea lor în vigoare.

CAPITOLUL III

Bunurile care ar putea fi utilizate pentru a aplica tortura sau alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante

Articolul 11

Obligația unei autorizații de export

(1)  Pentru orice export de bunuri enumerate în anexa III este necesară o autorizație, indiferent de proveniența bunurilor respective. Cu toate acestea, nu este necesară nicio autorizație pentru bunurile care nu fac decât să traverseze teritoriul vamal al Uniunii, și anume, bunurile care nu au primit o destinație sau o utilizare vamală aprobată altele decât regimul de tranzit extern în conformitate cu articolul 226 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, inclusiv depozitarea de bunuri non-UE într-o zonă liberă.

Anexa III cuprinde numai următoarele bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica tortura sau alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante:

(a)  bunuri utilizate, în principal, pentru asigurarea respectării legii;

(b)  bunuri care, ținând seama de caracteristicile lor tehnice și de concepere, prezintă un risc substanțial de utilizare în scopul torturii sau al altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante.

Anexa III nu cuprinde:

(a)  armele de foc reglementate de Regulamentul (UE) nr. 258/2012;

(b)  produsele cu dublă utilizare reglementate de Regulamentul (CE) nr. 428/2009;

(c)  bunuri reglementate de Poziția comună a 2008/944/PESC.

(2)  Alineatul (1) nu se aplică exporturilor către teritoriile statelor membre care sunt enumerate la anexa VI și care nu fac parte din teritoriul vamal al Uniunii , cu condiția ca bunurile în cauză să fie utilizate de către o autoritate însărcinată cu aplicarea legii atât pe teritoriul de destinație, cât și pe teritoriul metropolitan al statului membru de care depinde teritoriul respectiv. Autoritățile vamale sau celelalte autorități competente sunt abilitate să verifice dacă această condiție este îndeplinită și pot decide, până la efectuarea acestei verificări, să suspende exportul.

(3)  Alineatul (1) nu se aplică exporturilor către țări terțe, cu condiția ca bunurile respective să fie utilizate de către personalul militar sau civil al unui stat membru și acest personal să participe la o operațiune de menținere a păcii sau de gestiune a situațiilor de criză a UE sau a ONU în țara terță în cauză, sau la o operațiune pe baza unor acorduri încheiate între state membre și țări terțe în domeniul apărării. Autoritățile vamale și celelalte autorități competente sunt abilitate să verifice dacă această condiție este îndeplinită. Exportul se suspendă până la efectuarea acestei verificări.

Articolul 12

Criterii de acordare a autorizațiilor de export

(1)  Deciziile privind cererile de autorizare pentru exportul de bunuri enumerate în anexa III se iau de către autoritățile competente, luând în considerare toate aspectele relevante, inclusiv, în special, dacă o cerere pentru un export identic în esență a fost respinsă de alt stat membru în ultimii trei ani, precum și aspecte privind utilizarea finală prevăzută și riscul de deturnare de la aceasta.

(2)  Autoritatea competentă nu acordă autorizația în cazul în care există motive întemeiate de a se crede că bunurile enumerate la anexa III ar putea fi utilizate în scopul torturii sau pentru a aplica alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, inclusiv pedepse corporale impuse de o instanță judecătorească, de o autoritate de aplicare a legii sau de către orice persoană fizică sau juridică dintr-o țară terță.

Autoritatea competentă ține seama de:

(a)  hotărârile judecătorești deja publicate, adoptate de jurisdicții internaționale;

(b)  rezultatele lucrărilor organismelor competente ale ONU, ale Consiliului Europei și ale UE, precum și de rapoartele Comitetului European pentru prevenirea torturii și a altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante al Consiliului Europei și ale raportorului special al ONU privind tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante.

Alte informații pertinente pot fi luate în considerare, cum sunt hotărârile deja publicate, luate de către jurisdicțiile naționale, rapoartele sau alte informații elaborate de organizațiile societății civile și informațiile privind restricțiile aplicate de țările de destinație exporturilor de bunuri enumerate la anexele II și III.

(3)  Se aplică normele prevăzute la al doilea si al treilea paragraf pentru verificarea utilizării finale prevăzute și riscul de deturnare de la aceasta.

În cazul în care producătorul unui bun enumerat în anexa III punctul 3.2 sau 3.3 solicită o autorizație pentru exportul unor astfel de bunuri către un distribuitor, autoritatea competentă evaluează dispozițiile contractului încheiat de către producător și distribuitor, precum și măsurile pe care le iau aceștia pentru a se asigura că bunurile și, dacă e cazul, produsele în care acestea vor fi incluse nu vor fi utilizate pentru tortură sau alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante.

În cazul în care se solicită o autorizație pentru exportul de bunuri enumerate în anexa III punctul 3.2 sau 3.3 către un utilizator final, autoritatea competentă poate, atunci când evaluează riscul de deturnare, ține seama de dispozițiile contractuale aplicabile și de declarația privind utilizarea finală semnată de către utilizatorul final, în cazul în care există o astfel de declarație. În cazul în care nu există o declarație privind utilizarea finală, este responsabilitatea exportatorului să demonstreze identitatea utilizatorului final și modul în care vor fi utilizate bunurile. În cazul în care exportatorul nu furnizează suficiente informații privind utilizatorul final și utilizarea finală, se consideră că autoritatea competentă are motive întemeiate să creadă că bunurile ar putea fi utilizate pentru tortură sau alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante.

(4)  În plus față de criteriile stabilite la alineatul (1), atunci când evaluează o cerere de autorizație globală, autoritatea competentă trebuie să ia în considerare aplicarea de către exportator de mijloace proporționale și adecvate și de proceduri care să asigure conformitatea cu dispozițiile și obiectivele prezentului regulament și cu termenii și condițiile de autorizare.

Articolul 13

Interzicerea tranzitului

Este interzis ca o persoană fizică sau juridică, entitate sau organism, inclusiv un parteneriat, indiferent dacă are reședința sau este stabilit într-un stat membru sau nu, să efectueze tranzitul unor bunuri enumerate în anexa III dacă el sau ea știe că este prevăzut ca o parte din bunurile trimise să fie utilizate pentru acte de tortură sau alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, într-o țară terță.

Articolul 14

Măsuri naționale

(1)  În pofida articolelor 11 și 12, un stat membru poate să adopte sau să mențină o interdicție a exporturilor și a importurilor de lanțuri de picioare, de lanțuri multiple și de dispozitive portabile cu energie electrostatică.

(2)  Un stat membru poate înainta o cerere de autorizație pentru exportul de cătușe de mâini ale căror dimensiuni totale, inclusiv lanțurile, măsoară, în poziția închis, de la marginea exterioară a uneia dintre cătușe la marginea exterioară a celeilalte mai mult de 240 mm. Statul membru în cauză aplică capitolele III și V cătușelor respective .

(3)  Statele membre adresează o notificare Comisiei cu privire la orice măsură adoptată în temeiul alineatelor (1) și (2) înainte de intrarea lor în vigoare.

Articolul 15

Cererea de autorizație pentru anumite servicii

(1)  Un furnizor de asistență tehnică sau un broker care furnizează unul din următoarele servicii către o persoană, entitate sau organism dintr-o țară terță, gratuit sau nu, are nevoie de o autorizație pentru:

(a)  asistență tehnică în legătură cu bunurile enumerate în anexa III, indiferent de proveniența acestora; și

(b)  servicii de intermediere privind bunurile enumerate în anexa III, indiferent de proveniența acestora.

(2)  Pentru luarea deciziilor privind cererile de autorizare pentru furnizarea de servicii de intermediere privind bunurile enumerate în anexa III se aplică mutatis mutandis articolul 12.

Pentru luarea deciziilor privind cererile de autorizare pentru furnizarea de asistență tehnică în legătură cu bunurile enumerate în anexa III se ține seama de criteriile de la articolul 12 pentru a evalua:

(a)  dacă asistența tehnică respectivă ar urma să fie furnizată către o persoană, entitate sau organism care ar putea folosi bunurile pentru care asistența tehnică este furnizată în scopul torturii sau al altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante; și

(b)  dacă asistența tehnică respectivă ar urma să fie folosită pentru a repara, dezvolta, produce, testa, întreține sau asambla bunuri enumerate în anexa III sau pentru a furniza asistență tehnică către o persoană, entitate sau organism care ar putea folosi bunurile pentru care este furnizată în scopul torturii sau al altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante.

(3)  Alineatul (1) nu se aplică în cazul furnizării de asistență tehnică în cazul în care

(a)  asistența tehnică este furnizată unei autorități de aplicare a legii dintr-un stat membru sau personalului militar sau civil dintr-un stat membru astfel cum se prevede la articolul 11 alineatul (3) prima teză;

(b)  asistența tehnică constă în furnizarea unor informații din domeniul public; sau

(c)  asistența tehnică reprezintă minimumul necesar pentru instalarea, funcționarea, întreținerea sau repararea bunurilor enumerate în anexa III al căror export a fost autorizat de o autoritate competentă în conformitate cu prezentul regulament.

(4)  În pofida alineatului (1), un stat membru poate menține în vigoare o interdicție privind furnizarea de servicii de intermediere legate de lanțuri de picioare, de lanțuri multiple și de dispozitive portabile cu energie electrostatică. În cazul în care un stat membru menține în vigoare o astfel de interdicție, acesta informează Comisia dacă măsurile adoptate și notificate anterior în conformitate cu articolul 7a alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1236/2005 sunt modificate sau abrogate.

CAPITOLUL IV

Bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală

Articolul 16

Obligația obținerii unei autorizații de export

(1)  Este necesară o autorizație pentru orice export care implică bunurile enumerate în anexa IV, indiferent de proveniența bunurilor respective. Cu toate acestea, nu este necesară nicio autorizație pentru bunurile care nu fac decât să traverseze teritoriul vamal al Uniunii, și anume, bunurile care nu au primit o destinație sau o utilizare vamală aprobată altele decât regimul de tranzit extern în conformitate cu articolul 226 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, inclusiv depozitarea de bunuri non-UE într-o zonă liberă.

Anexa IV cuprinde numai bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală și care au fost aprobate sau efectiv utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală de către una sau mai multe țări terțe care nu au abolit pedeapsa capitală. Nu sunt incluse:

(a)  armele de foc reglementate de Regulamentul (UE) nr. 258/2012;

(b)  produsele cu dublă utilizare reglementate de Regulamentul (CE) nr. 428/2009; și

(c)  bunurile reglementate de Poziția comună 2008/944/PESC.

(2)  În cazul în care exportul de medicamente necesită o autorizație de export în temeiul prezentului regulament și exportul respectiv face, de asemenea, obiectul unor cerințe de autorizare în conformitate cu convențiile internaționale privind controlul stupefiantelor și al substanțelor psihotrope, cum ar fi Convenția din 1971 privind substanțele psihotrope, statele membre pot folosi o procedură unică pentru a îndeplini obligațiile impuse de prezentul regulament și de convenția relevantă.

Articolul 17

Criterii de acordare a autorizațiilor de export

(1)  Deciziile privind cererile de autorizare pentru exportul de bunuri enumerate în anexa IV se iau de către autoritățile competente, luând în considerare toate aspectele relevante, inclusiv, în special, dacă o cerere pentru un export identic în esență a fost respinsă de alt stat membru în ultimii trei ani, precum și aspecte privind utilizarea finală prevăzută și riscul de deturnare de la aceasta.

(2)  Autoritatea competentă nu acordă autorizația în cazul în care există motive întemeiate să creadă că bunurile enumerate în anexa IV ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală într-o țară terță.

(3)  Normele de la al doilea, al treilea și al patrulea paragraf se aplică pentru verificarea utilizării finale prevăzute și riscul de deturnare de la aceasta.

În cazul în care producătorul unui bun enumerat în anexa IV secțiunea 1 solicită o autorizație pentru exportul unor astfel de produse către un distribuitor, autoritatea competentă evaluează dispozițiile contractului încheiat de către producător și distribuitor, precum și măsurile pe care le iau aceștia pentru a se asigura că bunurile nu vor fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală.

În cazul în care se solicită o autorizație pentru exportul de bunuri enumerate în anexa IV secțiunea I către un utilizator final, autoritatea competentă poate, atunci când evaluează riscul de deturnare, ține seama de dispozițiile contractuale aplicabile și de declarația privind utilizarea finală semnată de către utilizatorul final, în cazul în care există o astfel de declarație. În cazul în care nu există o declarație privind utilizarea finală, este responsabilitatea exportatorului să demonstreze identitatea utilizatorului final și modul în care vor fi utilizate bunurile. În cazul în care exportatorul nu furnizează suficiente informații privind utilizatorul final și utilizarea finală, se consideră că autoritatea competentă are motive întemeiate să creadă că bunurile ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală.

Comisia, în cooperare cu autoritățile competente din statele membre, poate adopta orientări în materie de bune practici referitoare la evaluarea utilizării finale și a scopului în care ar urma să fie folosită asistența tehnică.

(4)  În plus față de criteriile stabilite la alineatul (1), atunci când evaluează o cerere de autorizație globală, autoritatea competentă trebuie să ia în considerare aplicarea de către exportator de mijloace proporționale și adecvate și de proceduri care să asigure conformitatea cu dispozițiile și obiectivele prezentului regulament și cu termenii și condițiile de autorizare.

Articolul 18

Interzicerea tranzitului

Este interzis ca o persoană fizică sau juridică, entitate sau organism, inclusiv un parteneriat, indiferent dacă are reședința sau este stabilit într-un stat membru sau nu, să efectueze tranzitul unor bunuri enumerate în anexa IV, dacă el sau ea știe că este prevăzut ca o parte din bunurile trimise să fie utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală într-o țară terță.

Articolul 19

Obligația de obținere a unei autorizații pentru anumite servicii

(1)  Un furnizor de asistență tehnică sau un broker care furnizează unul din următoarele servicii către o persoană, entitate sau organism dintr-o țară terță, gratuit sau nu, are nevoie de o autorizație:

(a)  asistență tehnică în legătură cu bunurile enumerate în anexa IV, indiferent de proveniența acestora; și

(b)  servicii de intermediere privind bunurile enumerate în anexa IV, indiferent de proveniența acestora.

(2)  Pentru luarea deciziilor privind cererile de autorizare pentru furnizarea de servicii de intermediere privind bunurile enumerate în anexa IV, se aplică mutatis mutandis articolul 17.

Pentru luarea deciziilor privind cererile de autorizare pentru furnizarea de asistență tehnică în legătură cu bunurile enumerate în anexa IV, se ține seama de criteriile de la articolul 17 pentru a evalua:

(a)  dacă asistența tehnică respectivă ar urma să fie furnizată către o persoană, entitate sau organism care ar putea folosi bunurile pentru care asistența tehnică este furnizată în scopul aplicării pedepsei capitale; și

(b)  dacă asistența tehnică respectivă ar urma să fie folosită pentru a repara, dezvolta, produce, testa, întreține sau asambla bunurile enumerate în anexa IV sau pentru a furniza asistență tehnică către o persoană, entitate sau organism care ar putea folosi bunurile pentru care este furnizată în scopul aplicării pedepsei capitale.

(3)  Alineatul (1) nu se aplică în cazul furnizării de asistență tehnică în cazul în care

(a)  asistența tehnică constă în furnizarea unor informații din domeniul public; sau

(b)  asistența tehnică reprezintă minimumul necesar pentru instalarea, funcționarea, întreținerea sau repararea bunurilor enumerate în anexa IV al căror export a fost autorizat de o autoritate competentă în conformitate cu prezentul regulament.

CAPITOLUL V

Proceduri de autorizare

Articolul 20

Tipuri de autorizații și autoritățile emitente

(1)  Prezentul regulament instituie o autorizație generală de export a Uniunii pentru anumite exporturi prevăzute în anexa V.

Autoritatea competentă a statului membru în care are reședința sau este stabilit exportatorul poate interzice exportatorului să utilizeze această autorizație, în cazul în care există bănuieli întemeiate cu privire la capacitatea acestuia de a se conforma condițiilor autorizației sau unei dispoziții din legislația privind controlul exporturilor.

Autoritățile competente ale statelor membre fac schimb de informații privind toți exportatorii cărora li s-a retras dreptul de a utiliza autorizația generală de export a Uniunii, cu excepția cazului în care acestea stabilesc faptul că un anumit exportator nu va încerca să exporte bunurile enumerate în anexa IV prin intermediul unui alt stat membru. În acest scop, se utilizează un sistem securizat și criptat pentru schimbul de informații.

(2)  Autorizația pentru exporturi altele decât cele menționate la alineatul (1) pentru care este necesară o autorizație în temeiul prezentului regulament este acordată de autoritatea competentă a statului membru în care are reședința sau este stabilit exportatorul, în conformitate cu lista din anexa I. Autorizația poate fi individuală sau globală, în cazul în care vizează bunurile enumerate în anexa III sau în anexa IV. Autorizația pentru bunurile enumerate în anexa II trebuie să fie o autorizație individuală.

(3)  Autorizația de tranzit pentru bunurile enumerate în anexa II se acordă de autoritatea competentă a statului membru în care are reședința sau este stabilită persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul care transportă bunurile pe teritoriul vamal al Uniunii, în conformitate cu lista din anexa I. În cazul în care persoana, entitatea sau organismul respectiv nu are reședința sau nu este stabilit într-un stat membru, autorizația este acordată de autoritatea competentă a statului membru prin care bunurile intră pe teritoriul vamal al Uniunii. Acest tip de autorizație este o autorizație individuală.

(4)  Autorizația pentru importurile care necesită emiterea unei autorizații în temeiul prezentului regulament este acordată de autoritatea competentă a statului membru în care este stabilit muzeul, în conformitate cu lista din anexa I. Autorizația pentru bunurile enumerate în anexa II trebuie să fie o autorizație individuală.

(5)  Autorizația pentru furnizarea de asistență tehnică în legătură cu bunurile enumerate în anexa II este acordată de către:

(a)  autoritatea competentă din statul membru în care are reședința sau este stabilit furnizorul de asistență tehnică, în conformitate cu lista din anexa I sau, dacă nu există un astfel de stat membru, autoritatea competentă a statului membru al cărei cetățean este furnizorul de asistență tehnică sau a cărui legislație a fost respectată pentru constituirea sau înregistrarea acestuia, în cazul în care asistența urmează să fie acordată unui muzeu din dintr-o țară terță; sau

(b)  autoritatea competentă din statul membru în care este stabilit muzeul, în conformitate cu lista din anexa I, în cazul în care asistența urmează să fie acordată unui muzeu din Uniune.

(6)  Autorizația pentru furnizarea asistenței tehnice în legătură cu bunurile enumerate în anexa III sau în anexa IV este acordată de autoritatea competentă a statului membru în care are reședința sau este stabilit furnizorul de asistență tehnică, în conformitate cu lista din anexa I sau, dacă nu există un astfel de stat membru, de autoritatea competentă a statului membru al cărui cetățean este furnizorul de asistență tehnică sau a cărui legislație a fost respectată pentru constituirea sau înregistrarea acestuia.

(7)  Autorizația pentru furnizarea unor servicii de intermediere pentru bunurile enumerate în anexa III sau în anexa IV este acordată de autoritatea competentă a statului membru în care are reședința sau este stabilit brokerul, în conformitate cu lista din anexa I, sau, dacă nu există un astfel de stat membru, de autoritatea competentă a statului membru al cărui cetățean este brokerul sau a cărui legislație a fost respectată pentru constituirea sau înregistrarea acestuia. Aceste autorizații se acordă pentru o cantitate stabilită de produse specifice care circulă între două sau mai multe țări terțe. Amplasamentul produselor în țara terță de origine, utilizatorul final și amplasamentul exact al acestuia se precizează într-un mod clar.

(8)  Solicitanții furnizează autorității competente toate informațiile relevante necesare pentru cererile de autorizații individuale sau globale pentru exportul sau serviciile de intermediere, pentru autorizații de asistență tehnică, pentru autorizații de import individuale sau pentru autorizații de tranzit individuale.

În ceea ce privește exporturile, autoritățile competente trebuie să primească informații complete, în special cu privire la utilizatorul final, țara de destinație și utilizarea finală a bunurilor.

În ceea ce privește serviciile de intermediere, autoritățile competente trebuie să primească în special detalii legate de amplasamentul bunurilor în țara terță de origine, o descriere clară a bunurilor și cantității acestora, părțile terțe implicate în tranzacție, țara terță de destinație, utilizatorul final din țara respectivă și amplasamentul exact al acestuia.

Acordarea unei autorizații poate fi condiționată de o declarație cu privire la utilizarea finală, dacă este cazul.

(9)  Prin derogare de la alineatul (8), în cazul în care un producător sau un reprezentant al producătorului urmează să exporte sau să vândă și să transfere bunuri care sunt incluse în anexa III punctul 3.2 sau 3.3 sau în anexa IV secțiunea 1 către un distribuitor dintr-o țară terță, producătorul trebuie să furnizeze informații cu privire la pregătirile realizate și la măsurile luate pentru a împiedica utilizarea bunurilor incluse în anexa III punctul 3.2 sau 3.3 în scopul torturii sau altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante sau pentru a împiedica utilizarea bunurilor incluse în anexa IV secțiunea 1 în scopul aplicării pedepsei capitale, cu privire la țara de destinație, și, în măsura în care acestea sunt disponibile, la utilizarea finală și utilizatorii finali ai bunurilor.

(10)  La solicitarea unui mecanism național de prevenire înființat în temeiul Protocolului opțional la Convenția Organizației Națiunilor Unite din 1984 împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, autoritățile competente pot decide să pună la dispoziția acestuia informațiile primite de la un solicitant cu privire la țara de destinație, destinatar, utilizarea finală și utilizatorii finali sau, dacă e cazul, distribuitor și la pregătirile și măsurile menționate la alineatul (9). Autoritățile competente audiază solicitantul înainte ca informațiile să fie puse la dispoziție și pot impune restricții asupra modului în care pot fi utilizate aceste informații. Autoritățile competente iau decizii în conformitate cu legislația și practicile naționale.

(11)  Statele membre prelucrează cererile de autorizații individuale sau globale într-un termen care urmează să fie stabilit de legislația sau practica națională.

Articolul 21

Autorizații

(1)  Autorizațiile de export, import și tranzit se eliberează pe un formular întocmit după modelul de la anexa VII. Autorizațiile privind serviciile de intermediere se eliberează pe un formular întocmit după modelul de la anexa VIII. Autorizațiile privind asistența tehnică se eliberează pe un formular întocmit după modelul de la anexa IX. Aceste autorizații sunt valabile în întreaga Uniune. O autorizație este valabilă de la trei până la 12 luni, cu posibilitatea unei prelungiri de până la 12 luni. Perioada de validitatea unei autorizații globale este de la un an la trei ani, cu posibilitatea unei prelungiri de până la doi ani.

(2)  O autorizație de export acordată în conformitate cu articolul 12 sau cu articolul 17 implică autorizarea exportatorului de a furniza asistență tehnică utilizatorului final, în măsura în care asistența este necesară pentru instalarea, funcționarea, întreținerea sau repararea bunurilor care au autorizație de export.

(3)  Autorizațiile se pot elibera pe cale electronică. Procedurile specifice se stabilesc pentru fiecare țară. Statele membre care folosesc această opțiune informează Comisia despre aceasta.

(4)  Autorizațiile de export, import și tranzit, furnizarea de asistență tehnică sau de servicii de intermediere sunt supuse oricărei cerințe și condiții pe care autoritatea competentă le consideră adecvate.

(5)  Autoritățile competente pot, în conformitate cu prezentul regulament, să refuze acordarea unei autorizații și să anuleze, să suspende, să modifice sau să retragă o autorizație de export deja acordată.

Articolul 22

Formalități vamale

(1)  La îndeplinirea formalităților vamale, exportatorul sau importatorul prezintă formularul de la anexa VII completat în mod corespunzător, ca dovadă a obținerii autorizației necesare pentru exportul sau importul în cauză. În cazul în care documentul nu este completat într-o limbă oficială a statului membru în care se îndeplinesc formalitățile vamale, se poate cere exportatorului sau importatorului să furnizeze o traducere în limba oficială respectivă.

(2)  În cazul în care se prezintă o declarație vamală privind bunurile enumerate în anexele II, III sau IV și se confirmă că nu s-a acordat nicio autorizație în temeiul prezentului regulament pentru exportul sau importul dorit, autoritățile vamale rețin bunurile declarate și aduc la cunoștința exportatorului sau importatorului posibilitatea de a solicita o autorizație, în conformitate cu prezentul regulament. În cazul în care nu se prezintă nicio cerere de autorizație în termen de șase luni de la data reținerii sau în cazul în care autoritatea competentă respinge cererea, autoritățile vamale dispun de bunurile reținute în conformitate cu dreptul intern aplicabil.

Articolul 23

Obligația de notificare și de consultare

(1)  Un stat membru notifică celelalte state membre și Comisia în cazul în care autoritățile sale competente, enumerate în anexa I, iau decizia de a respinge o cerere de autorizație în temeiul prezentului regulament sau în cazul în care acestea anulează o autorizație pe care au acordat-o. Notificarea respectivă se efectuează cel târziu la 30 de zile de la data deciziei sau a anulării.

(2)  Autoritatea competentă consultă, prin canale diplomatice, dacă e necesar sau dacă e cazul, autoritatea sau autoritățile care, pe durata celor trei ani precedenți, au respins o cerere de autorizație de export, tranzit, furnizare de asistență tehnică către o persoană, entitate sau organism dintr-o țară terță sau furnizare de servicii de intermediere în temeiul prezentului regulament, în cazul în care aceasta primește o cerere privind exportul, tranzitul, furnizarea de asistență tehnică către o persoană, entitate sau organism dintr-o țară terță sau furnizarea de servicii de intermediere ce implică o operațiune identică, în esență, menționată într-o cerere anterioară de acest tip și consideră că ar trebui, cu toate acestea, să se acorde o autorizație.

(3)  În cazul în care, după consultările menționate la alineatul (2), autoritatea competentă decide să acorde autorizația, statul membru respectiv informează de îndată statele membre și Comisia cu privire la decizia sa și explică motivele pentru aceasta, prezentând, după caz, informații justificative.

(4)  În cazul în care refuzul acordării unei autorizații se bazează pe o interdicție națională în conformitate cu articolul 14 alineatul (1) sau cu articolul 15 alineatul (4), acesta nu constituie o decizie de respingere a unei cereri în înțelesul alineatului (1) din prezentul articol.

(5)  Toate notificările necesare în temeiul prezentului articol se realizează prin intermediul unui sistem de schimb de informații securizat și criptat.

CAPITOLUL VI

Dispoziții generale și finale

Articolul 24

Modificarea anexelor

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 29 în ceea ce privește modificarea anexelor I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII și IX. Datele din anexa I privind autoritățile competente din statele membre se modifică pe baza informațiilor furnizate de statele membre.

În cazul modificării anexelor II, III, IV sau V, atunci când există motive imperioase de urgență care impun acest lucru, procedura prevăzută la articolul 30 se aplică actelor delegate adoptate în conformitate cu prezentul articol.

Articolul 25

Cererile de adăugare a unor bunuri pe una din listele de bunuri

(1)  Fiecare stat membru poate adresa Comisiei o cerere justificată temeinic pentru a adăuga bunuri concepute sau comercializate în scopul aplicării legii în anexa II, anexa III sau anexa IV. O astfel de cerere trebuie să includă informații referitoare la:

(a)  conceperea și caracteristicile bunurilor;

(b)  toate scopurile în care pot fi utilizate bunurile; și

(c)  normele naționale sau internaționale care ar fi încălcate în cazul în care bunurile ar fi utilizate în scopul aplicării legii.

Atunci când adresează cererea Comisiei, statul membru solicitant transmite și celorlalte state membre cererea sa.

(2)  În termen de trei luni de la primirea cererii, Comisia poate solicita statului membru solicitant să furnizeze informații suplimentare, în cazul în care consideră că cererea nu abordează unul sau mai multe aspecte relevante sau că sunt necesare informații suplimentare privind unul sau mai multe aspecte relevante. Aceasta comunică aspectele asupra cărora este necesară furnizarea de informații suplimentare. Comisia transmite întrebările sale și celorlalte state membre. Celelalte state membre pot, de asemenea, furniza Comisiei informații suplimentare în scopul evaluării cererii.

(3)  În cazul în care consideră că nu este necesar să solicite informații suplimentare sau, dacă este cazul, la primirea informațiilor suplimentare pe care le-a solicitat, Comisia inițiază, în termen de 20 de săptămâni de la primirea cererii, respectiv de la primirea informațiilor suplimentare, procedura de adoptare a modificării solicitate sau informează statele membre solicitante cu privire la motivele pentru care nu a procedat astfel.

Articolul 26

Schimbul de informații între autoritățile statelor membre și Comisie

(1)  Fără a aduce atingere articolului 23, Comisia și statele membre se informează reciproc și la cerere cu privire la măsurile luate în temeiul prezentului regulament și își comunică orice informație pertinentă de care dispun în legătură cu prezentul regulament, în special informațiile privind autorizațiile acordate și retrase.

(2)  Informațiile relevante privind autorizațiile acordate și retrase menționează cel puțin tipul deciziei, motivele deciziei sau un rezumat al acestora, numele destinatarilor și dacă diferă, cele ale utilizatorilor finali, precum și bunurile în cauză.

(3)  Statele membre stabilesc, dacă este posibil în colaborare cu Comisia, un raport de activități anual public în care furnizează informațiile privind numărul de cereri primite, bunurile și țările în cauză, precum și deciziile pe care le-au luat în privința acestora. Acest raport nu conține nicio informație a cărei divulgare ar putea fi considerată de un stat membru ca fiind contrară intereselor sale esențiale de securitate.

(4)  Comisia întocmește un raport anual care cuprinde rapoartele de activitate anuale menționate la alineatul (3). Raportul anual se pune la dispoziția publicului.

(5)  Cu excepția comunicării informațiilor menționate la alineatul (2) autorităților celorlalte state membre și ale Comisiei, prezentul articol nu aduce atingeredispozițiile naționale aplicabile în materie de confidențialitate și de secret profesional.

(6)  Refuzul de a acorda o autorizație, în cazul în care se bazează pe o interdicție națională adoptată în conformitate cu articolul 14 alineatul (1), nu constituie un refuz de autorizare în sensul alineatelor (1), (2) și (3) din prezentul articol.

Articolul 27

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate și fac obiectul schimburilor de informații în conformitate cu normele prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679 și în Regulamentul (UE) 2018/1725.

Articolul 28

Utilizarea informațiilor

Fără a aduce atingere Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului(14) și legislației naționale privind accesul public la documente oficiale, informațiile primite în conformitate cu prezentul regulament se utilizează numai în scopul pentru care au fost cerute.

Articolul 29

Exercitarea delegării de competențe

(1)  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute în prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 24 este conferită Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la 16 decembrie 2016. Comisia întocmește un raport cu privire la delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește în mod tacit, pentru perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune unei astfel de reînnoiri cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 24 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Aceasta intră în vigoare în ziua următoare publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară specificată în decizie. Decizia nu afectează valabilitatea actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

(5)  Imediat după adoptarea unui act delegat, Comisia notifică simultan Parlamentului European și Consiliului acest lucru.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolul 24 intră în vigoare numai în cazul în care nu au fost exprimate obiecțiuni nici de către Parlamentul European, nici de către Consiliu în termen de două luni de la notificarea actului către Parlamentul European și Consiliu sau dacă, înainte de expirarea acestei perioade, Parlamentul European și Consiliul informează Comisia că nu au obiecțiuni. Termenul se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 30

Procedura de urgență

(1)  Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră în vigoare fără întârziere și se aplică atât timp cât nu se formulează nicio obiecțiune în conformitate cu alineatul (2). În notificarea unui act delegat Parlamentului European și Consiliului se precizează motivele pentru care s-a folosit procedura de urgență.

(2)  Fie Parlamentul European, fie Consiliul poate formula obiecțiuni cu privire la un act delegat, în conformitate cu procedura menționată la articolul 29 alineatul (6). Într-un astfel de caz, Comisia abrogă actul imediat, în urma notificării deciziei de a formula obiecțiuni de către Parlamentul European sau de către Consiliu.

Articolul 31

Grupul de coordonare pentru combaterea torturii

(1)  Se înființează un Grup de coordonare pentru combaterea torturii, prezidat de un reprezentant al Comisiei. Fiecare stat membru numește un reprezentant în respectivul grup.

(2)  Grupul de coordonare pentru combaterea torturii examinează orice chestiune privind punerea în aplicare a prezentului regulament, inclusiv, fără limitare, schimbul de informații privind practicile administrative și orice întrebări care pot fi ridicate de către președinte sau de către un reprezentant al unui stat membru.

(3)  Grupul de coordonare pentru combaterea torturii poate consulta, ori de câte ori consideră necesar, exportatorii, brokerii, furnizorii de asistență tehnică și alte părți interesate vizate de prezentul regulament.

(4)  Comisia înaintează Parlamentului European un raport anual scris referitor la activitățile, analizele și consultările Grupului de coordonare pentru combaterea torturii.

Raportul anual se elaborează ținând seama în mod corespunzător de nevoia de a nu aduce atingere intereselor comerciale ale persoanelor fizice sau juridice. Discuțiile din cadrul Grupului de coordonare pentru combaterea torturii sunt confidențiale.

Articolul 32

Revizuire

(1)  Până la 31 iulie 2020 și din cinci în cinci ani după aceea, Comisia reexaminează punerea în aplicare a prezentului regulament și prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport cuprinzător de punere în aplicare și de evaluare a impactului, care poate conține propuneri în vederea modificării acestuia. În cadrul reexaminării se va evalua dacă este nevoie să se includă activitățile cetățenilor Uniunii din străinătate. Statele membre furnizează Comisiei toate informațiile necesare pentru întocmirea raportului.

(2)  Secțiunile speciale ale raportului abordează următoarele aspecte:

(a)  Grupul de coordonare pentru combaterea torturii și activitatea acestuia. Raportul se elaborează ținând seama în mod corespunzător de nevoia de a nu aduce atingere intereselor comerciale ale persoanelor fizice sau juridice. Discuțiile din cadrul grupului sunt confidențiale;

(b)  informații privind măsurile adoptate de statele membre în temeiul articolului 33 alineatul (1) și notificate Comisiei în temeiul articolului 33 alineatul (2).

Articolul 33

Sancțiuni

(1)  Statele membre stabilesc regimul sancțiunilor aplicabile în cazul încălcării prezentului regulament și adoptă toate măsurile necesare pentru a se asigura că acestea sunt aplicate. Sancțiunile prevăzute sunt efective, proporționale și cu efect de descurajare.

(2)  Statele membre adresează o notificare Comisiei, fără întârziere, cu privire la orice modificare a regimului sancțiunilor notificate în conformitate cu articolul 17 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1236/2005 .

Articolul 34

Sferă de aplicare teritorială

(1)  Prezentul regulament are același domeniu de aplicare teritorială ca tratatele, cu excepția articolului 3 alineatul (1) primul paragraf, a articolului 4 alineatul (1) primul paragraf, a articolelor 5, 11, 13, 14, 16 și 18, a articolului 20 alineatele (1)-(4) și a articolului 22, care se aplică pe:

—  teritoriul vamal al Uniunii;

—  teritoriile spaniole Ceuta și Melilla;

—  teritoriului german Helgoland.

(2)  În sensul prezentului regulament, Ceuta, Helgoland și Melilla sunt tratate ca făcând parte din teritoriul vamal al Uniunii.

Articolul 35

Abrogare

Regulamentul (CE) nr. 1236/2005 se abrogă.

Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa XI.

Articolul 36

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene .

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la …,

Pentru Parlamentul European, Pentru Consiliu,

Preşedintele Preşedintele

ANEXA I

Lista autorităților menționate la articolele 20 și 23 și adresa pentru notificarea Comisiei Europene

A.  Autoritățile din statele membre

BELGIA

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie

Dienst Vergunningen

Vooruitgangstraat 50

B-1210 Brussel

BELGIË

Service public fédéral économie, PME, classes moyennes et énergie

Direction générale des Analyses économiques et de l'Economie internationale

Service licences

Rue du Progrès 50

B-1210 Bruxelles

BELGIQUE

Tel. +32 22776713, +32 22775459

Fax +32 22775063

E-mail: frieda.coosemans@economie.fgov.be

johan.debontridder@economie.fgov.be

BULGARIA

Министерство на икономиката

ул.„Славянска” № 8

1052 София/Sofia

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

Ministry of Economy

8, Slavyanska Str.

1052 Sofia

BULGARIA

Tel. +359 29407771

Fax +359 29880727

E-mail: exportcontrol@mi.government.bg

REPUBLICA CEHĂ

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Tel. +420 224907638

Fax +420 224214558

E-mail: dual@mpo.cz

DANEMARCA

Anexa III, punctele 2 și 3

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

DK-1216 København K

DANMARK

Tel. +45 72268400

Fax +45 33933510

E-mail: jm@jm.dk

Anexa II și anexa III, punctul 1

Erhvervs- og Vækstministeriet

Erhvervsstyrelsen

Eksportkontrol

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

DANMARK

Tel. +45 35291000

Fax +45 35291001

E-mail: eksportkontrol@erst.dk

GERMANIA

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29-35

D-65760 Eschborn

DEUTSCHLAND

Tel. +49 61969082217

Fax +49 61969081800

E-mail: ausfuhrkontrolle@bafa.bund.de

ESTONIA

Strateegilise kauba komisjon

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

EESTI/ESTONIA

Tel. +372 6377192

Fax +372 6377199

E-mail: stratkom@vm.ee

IRLANDA

An tAonad Ceadúnúcháin

An Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta

23 Sráid Chill Dara

Baile Átha Cliath 2

ÉIRE

Tel. +353 16312121

Fax +353 16312562

E-mail: exportcontrol@djei.ie

Licensing Unit

Department of Jobs, Enterprise and Innovation

23 Kildare Street

Dublin 2

ÉIRE

Tel. +353 16312121

Fax +353 16312562

E-mail: exportcontrol@djei.ie

GRECIA

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Ερμού και Κορνάρου 1,

GR-105 63 Αθήνα/Athens

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Ministry of Development, Competitiveness, Infrastructure, Transport and Networks

General Directorate for International Economic Policy

Directorate of Import-Export Regimes, Trade Defence Instruments

Ermou and Kornarou 1,

GR-105 63 Athens

GREECE

Tel. +30 2103286021-22, +30 2103286051-47

Fax +30 2103286094

E-mail: e3a@mnec.gr, e3c@mnec.gr

SPANIA

Subdirección General de Comercio Internacional de Material de Defensa y Doble Uso

Secretaría de Estado de Comercio

Ministerio de Economía y Competitividad

Paseo de la Castellana 162, planta 7

E-28046 Madrid

ESPAÑA

Tel.: +34 913492587

Fax +34 913492470

E-mail: sgdefensa.sscc@comercio.mineco.es

FRANȚA

Ministère des finances et des comptes publics

Direction générale des douanes et droits indirects

Bureau E2

11 rue des Deux Communes

F-93558 Montreuil Cedex

FRANCE

Tel.: +33 157534398

Fax + 33 157534832

E-mail: dg-e2@douane.finances.gouv.fr

CROAȚIA

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Samostalni sektor za trgovinsku politiku i gospodarsku multilateralu

Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8

10 000 Zagreb

Republika Hrvatska

Tel. +385 16444625 (626)

Fax + 385 16444601

ITALIA

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale

Divisione IV

Viale Boston, 25

00144 Roma

ITALIA

Tel. +39 0659932439

Fax +39 0659647506

E-mail: polcom4@mise.gov.it

CIPRU

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Κλάδος Έκδοσης Αδειών Εισαγωγών/Εξαγωγών

Ανδρέα Αραούζου 6

CY-1421 Λευκωσία

ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS

Ministry of Energy, Commerce, Industry and Tourism

Trade Service

Import/Export Licensing Section

6 Andreas Araouzos Street

CY-1421 Nicosia

CYPRUS

Tel. +357 22867100, +357 22867197, +357 22867332

Fax +357 22375443

E-mail: ts@mcit.gov.cy, pevgeniou@mcit.gov.cy

LETONIA

Ārlietu ministrija

K.  Valdemāra iela 3

LV-1395 Rīga

LATVIJA

Tel. +371 67016426

Fax +371 67828121

E-mail: mfa.cha@mfa.gov.lv

LITUANIA

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos

Viešosios policijos valdybos Licencijavimo skyrius

Saltoniškių g. 19

LT-08105 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Tel.: +370 82719767

Fax +370 52719976

E-mail: leidimai.pd@policija.lt

LUXEMBURG

Ministère de l'Economie

Office des Licences

19-21, boulevard Royal

L-2449 LUXEMBOURG

BP 113/L-2011 Luxembourg

Luxembourg

Tel.: +352 226162

Fax +352 466138

E-mail: office.licences@eco.etat.lu

UNGARIA

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Németvölgyi út 37-39

H-1124 Budapest

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Tel. +36 14585599

Fax +36 14585885

E-mail: armstrade@mkeh.gov.hu

MALTA

Dipartiment tal-Kummerċ

Servizzi ta' Kummerċ

Lascaris

Valletta VLT2000

MALTA

Commerce Department

Trade Services

Lascaris

Valletta VLT2000

MALTA

Tel. +356 21242270

Fax +356 25690286

ȚĂRILE DE JOS

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Directoraat-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen

Directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061

2500 EB Den Haag

NEDERLAND

Tel. +31 703485954, +31 703484652

AUSTRIA

Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

Abteilung „Außenwirtschaftskontrolle” C2/9

Stubenring 1

A-1011 Wien

ÖSTERREICH

Tel. +43 1711008341

Fax +43 1711008366

E-mail: post.c29@bmwfw.gv.at

POLONIA

Ministerstwo Gospodarki

Departament Handlu i Usług

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

POLSKA/POLAND

Tel. +48 226935553

Fax +48 226934021

E-mail: SekretariatDHU@mg.gov.pl

PORTUGALIA

Ministério das Finanças

AT- Autoridade Tributária e Aduaneira

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua da Alfândega, n.5, r/c

P-1149-006 Lisboa

PORTUGAL

Tel. +351 218813843

Fax +351 218813986

E-mail: dsl@at.gov.pt

ROMÂNIA

Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului

Departamentul pentru Comerț Exterior și Relații Internaționale

Direcția Politici Comerciale

Calea Victoriei nr. 152

București, sector 1

Cod poștal 010096

ROMÂNIA

Tel: +40 214010552, + 40 214010504, +40 214010507

Fax +40 214010568, +40 213150454

E-mail: adrian.berezintu@dce.gov.ro

SLOVENIA

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Direktorat za notranji trg, Sektor za trgovinsko politiko

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

Republika Slovenija

Tel. +386 1 400 3564;

Fax. +386 1 400 3588

Ministerul pentru dezvoltare economică și tehnologie

Direcția pentru piața internă, secția politică comercială

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

Republica Slovenia

Tel. +386 1 400 3564;

Fax. +386 1 400 3588

SLOVACIA

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor výkonu obchodných opatrení

Mierová 19

827 15 Bratislava

SLOVENSKO

Tel. +421 248542163

Fax +421 243423915

E-mail: lucia.filipkova@economy.gov.sk

FINLANDA

Sisäministeriö

Poliisiosasto

PL 26

FI-00023 VALTIONEUVOSTO

FINLAND

Inrikesministeriet

Polisavdelningen

PB 26

FI-00023 STATSRÅDET

SUOMI/FINLAND

Tel. +358 295480171

Fax +358 916044635

E-mail: kirjaamo@intermin.fi

SUEDIA

Kommerskollegium

PO Box 6803

SE-113 86 Stockholm

SVERIGE

Tel. +46 86904800

Fax +46 8306759

E-mail: registrator@kommers.se

REGATUL UNIT

Importul mărfurilor enumerate în anexa II:

Department for Business, Innovation and Skills (BIS)

Import Licensing Branch (ILB)

E-mail: enquiries.ilb@bis.gsi.gov.uk

Exportul mărfurilor enumerate în anexele II sau III și furnizarea de asistență tehnică în legătură cu mărfurile enumerate în anexa II, după cum se prevede la articolul 3 alineatul (1) și la articolul 4 alineatul (1):

Department for Business, Innovation and Skills (BIS)

Export Control Organisation

1 Victoria Street

London

SW1H 0ET

UNITED KINGDOM

Tel.: +44 2072154594

Fax +44 2072152635

E-mail: eco.help@bis.gsi.gov.uk

B.  Adresa pentru notificarea Comisiei Europene

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments

Office EEAS 7/99

B-1049 Bruxelles/Brussel

BELGIUM

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

_____________

ANEXA II

Lista bunurilor menționate la articolele 3 și 4

Notă introductivă:

„Codurile NC” din prezenta anexă se referă la coduri prevăzute în partea a doua a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului(15).

Atunci când codul NC este precedat de „ex”, bunurile care intră sub incidența prezentului regulament reprezintă doar o parte din domeniul de aplicare al codului NC și sunt determinate atât de descrierea din prezenta anexă, cât și de domeniul de aplicare al codului NC.

Note:

1.  Punctele 1.3 și 1.4 din secțiunea 1 privind bunurile concepute pentru execuția ființelor umane nu includ bunurile medico-tehnice.

2.  Controalele la care se referă prezenta anexă nu devin inoperante din cauza exportului de bunuri nesupuse controlului (inclusiv de instalații) care conțin una sau mai multe componente supuse controlului, atunci când respectivele componente constituie elementul principal al acestor bunuri și pot fi demontate sau folosite în alte scopuri.

—  NB: Pentru a decide dacă una sau mai multe componente supuse controlului sunt considerate element principal, este necesar să se evalueze factorii cantitate, valoare și know-how tehnologic implicați, precum și alte circumstanțe speciale care ar putea face din componenta sau componentele supuse controlului elementul principal al bunurilor furnizate.

Codul NC

Descriere

 

1.  Bunuri concepute pentru execuția ființelor umane, și anume:

1 ex44219097

ex82089000

1 1.1. Spânzurători, ghilotine și cuțite de ghilotină

ex85437090

ex94017900

ex94018000

ex94021000

1.2.  Scaune electrice concepute pentru execuția ființelor umane

ex94060038

ex94060080

1.3.  Camere ermetice, de exemplu din oțel și sticlă, concepute pentru execuția ființelor umane prin administrarea unui gaz sau a unui agent mortal

ex84138100

ex90189050

ex90189060

ex90189084

1.4.  Sisteme de injectare automate concepute pentru execuția ființelor umane prin administrarea unui agent chimic mortal

 

2.  Bunuri care nu sunt adecvate utilizării de către autoritățile de aplicare a legii în scopul imobilizării ființelor umane, după cum urmează:

ex85437090

2.1.  Dispozitive cu energie electrostatică destinate să fie aplicate pe corpul unei persoane imobilizate, cum ar fi centuri, manșoane și manșete, concepute pentru imobilizarea ființelor umane prin administrarea de șocuri electrice

ex73269098

ex76169990

ex83015000

ex39269097

ex42033000

ex42034000

ex42050090

2.2.  Cătușe pentru degetul mare, cătușe pentru degete, șuruburi pentru zdrobit degetul mare și șuruburi pentru zdrobit degetele

Notă:

Acest punct include atât cătușele și șuruburile dințate, cât și cele nedințate.

ex73269098

ex76169990

ex83015000

ex39269097

ex42033000

ex42034000

ex42050090

ex62171000

ex63079098

2.3.  Bare de imobilizare, instrumente cu greutăți pentru imobilizarea picioarelor și lanțuri multiple care includ bare de imobilizare sau instrumente cu greutăți pentru imobilizarea picioarelor

Note:

1.  Barele de imobilizare sunt cătușe pentru mâini sau glezne prevăzute cu un mecanism de blocare, legate printr-o bară rigidă, care este confecționată, de regulă, din metal.

2.  Acest punct include barele de imobilizare și instrumentele cu greutăți pentru imobilizarea picioarelor care sunt legate de cătușele obișnuite prin intermediul unui lanț.

ex73269098

ex76169990

ex83015000

ex39269097

ex42033000

ex42034000

ex42050090

ex62171000

ex63079098

2.4.  Cătușe pentru imobilizarea ființelor umane, concepute să fie atașate de un perete, de o pardoseală sau de un plafon

ex94016100

ex94016900

ex94017100

ex94017900

ex94018000

ex94021000

2.5.  Scaune de constrângere: scaune prevăzute cu cătușe sau alte dispozitive de imobilizare a ființelor umane

Notă:

Acest punct nu interzice scaunele prevăzute doar cu curele sau centuri

ex94029000

ex94032020

ex94032080

ex94035000

ex94037000

ex94038100

ex94038900

2.6.  Mese și paturi de constrângere: mese și paturi prevăzute cu cătușe sau alte dispozitive de imobilizare a ființelor umane

Notă:

Acest punct nu interzice mesele și paturile prevăzute doar cu curele sau centuri.

ex94029000

ex94032020

ex94035000

ex94037000

ex94038100

ex94038900

2.7.  Paturi-cușcă: paturi prevăzute cu o cușcă (patru laturi și un plafon) sau cu o structură similară pentru închiderea ființelor umane în spațiul dintre marginile patului, plafonul sau una ori mai multe laturi ale acesteia fiind prevăzute cu bare din metal sau alte tipuri de bare, și care poate fi deschisă numai din exterior

ex94029000

ex94032020

ex94035000

ex94037000

ex94038100

ex94038900

2.8.  Paturi cu plasă: paturi prevăzute cu o cușcă (patru laturi și un plafon) sau cu o structură similară pentru închiderea ființelor umane în spațiul dintre marginile patului, plafonul sau una ori mai multe laturi ale acestuia fiind prevăzute cu plase, și care poate fi deschisă numai din exterior

 

3.  Dispozitive portabile care nu sunt adecvate utilizării de către autoritățile de aplicare a legii în vederea combaterii dezordinilor publice sau pentru autoprotecție, și anume:

ex93040000

3.1.  Bastoane sau matrace fabricate din metal sau din alt material, a căror tijă este prevăzută cu ținte de metal

ex39269097

ex73269098

3.2.  Scuturi prevăzute cu ținte de metal

 

4.  Bice, și anume:

ex66020000

4.1.  Bice cu mai multe curele sau șnururi, cum ar fi cnuturile sau gârbacele cu nouă șfichiuri

ex66020000

4.2.  Bice cu una sau mai multe curele sau șnururi prevăzute cu elemente ascuțite, cârlige, ținte, sârmă metalică sau obiecte similare care sporesc impactul curelei sau al șnurului

_____________

ANEXA III

Lista bunurilor menționate la articolul 11

Notă introductivă:

Codurile NC din prezenta anexă se referă la coduri prevăzute în partea a doua a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87.

Atunci când codul NC este precedat de „ex”, bunurile care intră sub incidența prezentului regulament reprezintă doar o parte din domeniul de aplicare al codului NC și sunt determinate atât de descrierea din prezenta anexă, cât și de domeniul de aplicare al codului NC.

Note:

1.  Controalele la care se referă prezenta anexă nu devin inoperante din cauza exportului de bunuri (inclusiv de instalații) nesupuse controlului care conțin una sau mai multe componente supuse controlului, atunci când respectivele componente constituie elementul principal al acestor bunuri și pot fi demontate sau folosite în alte scopuri.

—  NB: Pentru a decide dacă una sau mai multe componente supuse controlului sunt considerate element principal, este necesar să se evalueze factorii cantitate, valoare și know-how tehnologic implicați, precum și alte circumstanțe speciale care ar putea face din componenta sau componentele supuse controlului elementul principal al bunurilor furnizate.

2.  În anumite cazuri, substanțele chimice sunt prezentate după denumire și numărul CAS. Lista se aplică substanțelor chimice cu aceeași formulă structurală (inclusiv hidraților), indiferent de denumire sau de numărul CAS. Numerele CAS sunt prezentate pentru a facilita identificarea unei anumite substanțe chimice sau a unui anumit amestec, indiferent de nomenclatură. Numerele CAS nu pot fi utilizate ca unic mijloc de identificare, deoarece unele forme ale substanțelor chimice cuprinse în listă au numere CAS diferite, iar amestecurile conținând substanțe chimice cuprinse în listă pot avea, de asemenea, numere CAS diferite.

Codul NC

Descriere

 

1.  Bunuri concepute pentru imobilizarea ființelor umane, și anume:

ex73269098

ex76169990

ex83015000

ex39269097

ex42033000

ex42034000

ex42050090

ex62171000

ex63079098

1.1.  Cătușe și lanțuri multiple

Note:

1.  Cătușele sunt instrumente de imobilizare compuse din două manșete sau verigi prevăzute cu un mecanism de blocare, legate printr-un lanț sau o bară.

2.  Acest punct nu se aplică instrumentelor de imobilizare a picioarelor și lanțurilor multiple interzise la punctul 2.3 din anexa II.

3.  Acest punct nu se aplică „cătușelor obișnuite”. „Cătușele obișnuite” sunt cătușele care îndeplinesc toate condițiile următoare:

—  dimensiunea lor totală, inclusiv lanțul, măsurată de la marginea exterioară a uneia dintre cătușe până la marginea exterioară a celeilalte, este cuprinsă între 150 și 280 mm în poziția „închis”;

—  circumferința interioară a fiecărei cătușe este de maximum 165 mm atunci când roata cu clichet este cuplată la ultima treaptă care declanșează mecanismul de blocare;

—  circumferința interioară a fiecărei cătușe este de minimum 200 mm atunci când roata cu clichet este cuplată la prima treaptă care declanșează mecanismul de blocare; și

—  nu au fost modificate pentru a provoca durere fizică sau suferințe.

ex73269098

ex76169990

ex83015000

ex39269097

ex42033000

ex42034000

ex42050090

ex62171000

ex63079098

1.2.  Cătușe sau verigi individuale prevăzute cu un mecanism de blocare, având o circumferință interioară de peste 165 mm atunci când roata cu clichet este cuplată la ultima treaptă care declanșează mecanismul de blocare

Notă:

Acest punct include instrumentele de imobilizare a gâtului și alte cătușe sau verigi individuale prevăzute cu un mecanism de blocare, care sunt legate de cătușele obișnuite prin intermediul unui lanț.

ex65050010

ex65050090

ex65069100

ex65069910

ex65069990

1.3.  Măști antiscuipat: măști, inclusiv măști din plasă, conținând o botniță care acoperă gura pentru a împiedica scuipatul

Notă:

Acest punct include măștile antiscuipat care sunt legate de cătușele obișnuite prin intermediul unui lanț.

 

2.  Arme și dispozitive concepute pentru combaterea dezordinilor publice sau pentru autoprotecție, și anume:

ex85437090

ex93040000

2.1.  Arme portabile cu descărcare electrică ce pot viza un singur individ de fiecare dată când este administrat un șoc electric, inclusiv, dar fără însă a se limita la: bastoane cu electroșocuri, scuturi cu electroșocuri, pistoale electrice paralizante și pistoale electrice cu săgeți

Note:

1.  Acest punct nu se aplică centurilor electrice și altor dispozitive care intră în domeniul de aplicare al punctului 2.1 din anexa II.

2.  Acest punct nu se aplică dispozitivelor cu energie electrostatică individuale în cazul în care acestea însoțesc utilizatorul pentru protecția sa personală.

ex85439000

ex93059900

2.2.  Seturi care conțin toate componentele esențiale pentru asamblarea armelor portabile cu descărcare electrică menționate la punctul 2.1

Notă:

Următoarele bunuri sunt considerate a fi componente esențiale:

—  unitatea producătoare de șoc electric;

—  întrerupătorul, acționat prin telecomandă sau nu; și

—  electrozii sau, după caz, firele prin intermediul cărora urmează să fie administrat șocul electric.

ex85437090

ex93040000

2.3.  Arme cu descărcare electrică, fixe sau montabile, care acoperă o zonă vastă și care pot viza mai multe persoane în vederea administrării de electroșocuri

 

3.  Arme și dispozitive de difuzare a unor substanțe chimice cu proprietăți incapacitante sau iritante, utilizate în vederea combaterii dezordinilor publice sau pentru autoprotecție, și anumite substanțe aferente, și anume:

ex84242000

ex84248900

ex93040000

3.1.  Arme și echipamente portabile care fie administrează o doză dintr-o substanță chimică incapacitantă sau iritantă care vizează o persoană, fie difuzează o doză dintr-o astfel de substanță care afectează o zonă restrânsă, de exemplu sub formă de ceață fină sau nor, atunci când substanța chimică respectivă este administrată sau difuzată

Note:

1.  Acest punct nu se aplică echipamentelor menționate la punctul ML7 litera (e) din Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare(16).

2.  Acest punct nu se aplică echipamentelor portabile individuale în cazul în care acestea însoțesc utilizatorul pentru protecția sa personală, chiar dacă conțin un agent chimic.

3.  În plus față de substanțele chimice relevante, cum ar fi agenții pentru combaterea dezordinilor publice sau PAVA, bunurile menționate la punctele 3.3 și 3.4 sunt considerate a fi substanțe chimice iritante sau incapacitante.

ex29242998

3.2.  Vanillylamidă de acid pelargonic (PAVA) (CAS RN 2444-46-4)

ex33019030

3.3.  Oleorășină de Capsicum (OC) (CAS RN 8023-77-6)

ex29242998

ex29399900

ex33019030

ex33021090

ex33029010

ex33029090

ex38249097

3.4.  Amestecuri care conțin cel puțin 0,3 % din greutate PAVA sau OC și un solvent (de exemplu, etanol, 1-propanol sau hexan), care ar putea fi administrate ca agenți chimici iritanți sau incapacitanți, în special sub formă de aerosoli și sub formă lichidă, sau ar putea fi utilizate la fabricarea de agenți chimici iritanți sau incapacitanți

Note:

1.  Acest punct nu se aplică sosurilor și preparatelor pentru sosuri, supelor sau preparatelor pentru supe, condimentelor și produselor de asezonare amestecate, cu condiția ca PAVA sau OC să nu fie singura substanță aromatizantă componentă.

2.  Acest punct nu se aplică medicamentelor pentru care s-a acordat o autorizație de comercializare în conformitate cu legislația Uniunii(17).

ex84242000

ex84248900

3.5.  Echipamente fixe pentru difuzarea de substanțe chimice iritante sau incapacitante, care pot fi atașate de un perete sau de un plafon în interiorul unei clădiri, conțin un rezervor cu substanțe chimice iritante sau incapacitante și sunt activate prin utilizarea unui sistem de comandă de la distanță

Notă:

În plus față de substanțele chimice relevante, cum ar fi agenții pentru combaterea dezordinilor publice sau PAVA, bunurile menționate la punctele 3.3 și 3.4 sunt considerate a fi substanțe chimice iritante sau incapacitante.

ex84242000

ex84248900

ex93040000

3.6.  Echipamente fixe sau montabile pentru difuzarea de substanțe chimice incapacitante sau iritante care acoperă o suprafață vastă și nu sunt concepute pentru a fi atașate de un perete sau de un plafon în interiorul unei clădiri

Note:

1.  Acest articol nu se aplică echipamentelor menționate la punctul ML7 litera (e) din Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare.

2.  Acest punct se aplică, de asemenea, tunurilor cu apă.

3.  În plus față de substanțele chimice relevante, cum ar fi agenții pentru combaterea dezordinilor publice sau PAVA, bunurile menționate la punctele 3.3 și 3.4 sunt considerate a fi substanțe chimice iritante sau incapacitante.

_____________

ANEXA IV

Bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, menționate la articolul 16

Codul NC

Descriere

 

1.  Produse care ar putea fi utilizate pentru execuția ființelor umane prin injecție letală, după cum urmează:

 

1.1.  Anestezice barbiturice cu acțiune scurtă sau medie, inclusiv, dar nelimitându-se la:

ex29335390 [(a)-(f)]

ex29335995 [(g) și (h)]

(a)  amobarbital (CAS RN 57-43-2)

(b)  amobarbital sodic (CAS RN 64-43-7)

(c)  pentobarbital (CAS RN 76-74-4)

(d)  pentobarbital sodic (CAS 57-33-0)

(e)  secobarbital (CAS RN 76-73-3)

(f)  secobarbital sodic (CAS RN 309-43-3)

(g)  tiopental (CAS RN 76-75-5)

(h)  tiopental sodic (CAS RN 71-73-8), cunoscut și sub denumirea de tiopentonă de sodiu (thiopentone sodium)

ex30039000

ex30049000

ex38249096

Notă:

Acest articol controlează, de asemenea, produsele care conțin unul dintre anestezicele incluse în grupul anestezicelor barbiturice cu acțiune scurtă sau medie.

_____________

ANEXA V

Autorizație generală de export a uniunii nr. EU GEA […JO: a se introduce numărul prezentului regulament]

Partea I – Bunuri

Prezenta autorizație generală de export se aplică bunurilor enumerate la orice rubrică din anexa IV la Regulamentul (UE) […JO: a se introduce numărul prezentului regulament și a se completa nota de subsol corespunzătoare] al Parlamentului European şi al Consiliului (18).

De asemenea, se aplică furnizării de asistență tehnică utilizatorului final, în măsura în care asistența este necesară pentru instalarea, funcționarea, întreținerea sau repararea acestor bunuri care au autorizație de export și în cazul în care este asigurată de exportator.

Partea a II-a – Destinații

Nu este necesară o autorizație de export în temeiul Regulamentului (UE) […JO: a se introduce numărul prezentului regulament] pentru livrările către o țară sau un teritoriu care face parte din teritoriul vamal al Uniunii, care, în sensul acestui regulament, include Ceuta, Helgoland și Melilla [articolul alineatul 34(2)].

Prezenta autorizație generală de export este valabilă pe întreg teritoriul Uniunii pentru exporturile către următoarele destinații:

Teritoriile daneze care nu sunt incluse în teritoriul vamal:

—  Groenlanda;

—  Insulele Feroe.

Teritoriile franceze care nu sunt incluse în teritoriul vamal:

—  Noua Caledonie și teritoriile dependente;

—  Polinezia franceză;

—  Saint-Barthélemy;

—  Saint Pierre și Miquelon;

—  Teritoriile Australe și Antarctice Franceze;

—  Insulele Wallis și Futuna.

Teritoriile olandeze care nu sunt incluse în teritoriul vamal:

—  Aruba;

—  Bonaire;

—  Curaçao;

—  Saba;

—  Sint Eustatius;

—  Sint Maarten.

Teritoriile britanice relevante care nu sunt incluse în teritoriul vamal:

—  Anguilla;

—  Insulele Bermude;

—  Insulele Falkland;

—  Insulele Turks și Caicos;

—  Georgia de Sud și Insulele Sandwich de Sud;

—  Gibraltar;

—  Montserrat;

—  Sfânta Elena și teritoriile dependente.

Africa de Sud

Albania

Andorra

Argentina

Australia

Benin

Bolivia

Bosnia și Herțegovina

Canada

Capul Verde

Columbia

Costa Rica

Djibouti

Ecuador

Elveția (inclusiv Büsingen și Campione d'Italia)

Filipine

Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei

Gabon

Georgia

Guinea-Bissau

Honduras

Islanda

Kârgâzstan

Liberia

Liechtenstein

Mexic

Moldova

Mongolia

Muntenegru

Mozambic

Namibia

Nepal

Nicaragua

Norvegia

Noua Zeelandă

Panama

Paraguay

Republica Dominicană

Rwanda

San Marino

São Tomé și Principe

Serbia

Seychelles

Timorul de Est

Togo

Turcia

Turkmenistan

Ucraina

Uruguay

Uzbekistan

Venezuela

Partea a III-a – Condiții și cerințe pentru utilizarea prezentei autorizații generale de export

1.  Prezenta autorizație generală de export nu poate fi utilizată în cazul în care:

—  (a) exportatorului i s-a interzis utilizarea prezentei autorizații generale de export în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din Regulamentul (UE) […JO: a se introduce numărul prezentului regulament];

—  (b) exportatorul a fost informat de către autoritățile competente ale statului membru în care își are reședința sau în care este stabilit că bunurile în cauză sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, fie pentru reexportul către o țară terță, fie pentru a fi utilizate în scopul aplicării pedepsei capitale într-o țară terță;

—  (c) exportatorul știe sau are motive întemeiate să creadă că bunurile în cauză sunt destinate, integral sau parțial, fie pentru reexportul către o țară terță, fie pentru a fi utilizate în scopul aplicării pedepsei capitale într-o țară terță;

—  (d) bunurile în cauză sunt exportate către o zonă scutită de taxe vamale sau un antrepozit liber situat într-o zonă acoperită de prezenta autorizație generală de export;

—  (e) exportatorul este producătorul medicamentelor în cauză și nu a încheiat un acord cu forță juridică obligatorie cu distribuitorul, ceea ce înseamnă că acesta din urmă trebuie să efectueze toate livrările și transferurile sub rezerva încheierii unui acord cu forță juridică obligatorie care dispune, de preferință sub rezerva unei sancțiuni contractuale disuasive, ca clientul:

—  (i) să nu utilizeze bunurile primite de la distribuitor pentru a aplica pedeapsa capitală;

—  (ii) să nu furnizeze sau să transfere bunurile către o terță parte, în cazul în care clientul știe sau are motive întemeiate să creadă că bunurile sunt destinate a fi utilizate pentru aplicarea pedepsei capitale; și

—  (iii) să impună aceleași cerințe oricărei părți terțe către care clientul ar putea furniza sau transfera oricare dintre bunuri;

—  (f) exportatorul nu este producătorul medicamentelor în cauză și nu a primit o declarație semnată privind destinatarul final din partea destinatarului final din țara de destinație;

—  (g) exportatorul medicamentelor nu a încheiat un acord cu forță juridică obligatorie cu distribuitorul sau utilizatorul final care prevede, de preferință sub rezerva unei sancțiuni contractuale disuasive, ca distribuitorul sau, în cazul în care contractul a fost încheiat de către utilizatorul final, utilizatorul final să obțină o autorizație prealabilă din partea exportatorului pentru:

—  (i) orice transfer sau livrare a oricărei părți a transportului către o autoritate de aplicare a legii dintr-o țară sau un teritoriu care nu a abolit pedeapsa capitală;

—  (ii) orice transfer sau livrare a oricărei părți a transportului către o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism care achiziționează bunurile relevante pentru o astfel de autoritate de aplicare a legii sau care furnizează servicii care implică utilizarea bunurilor relevante către o astfel de autoritate de asigurare a respectării legii; și

—  (iii) orice reexport sau transfer al oricărei părți a transportului către o țară sau un teritoriu care nu a abolit pedeapsa capitală; sau

—  (h) exportatorul bunurilor care nu sunt medicamente nu a încheiat cu utilizatorul final un acord cu forță juridică obligatorie menționat la litera (g).

2.  Exportatorii care utilizează prezenta autorizație generală de export nr. EU GEA […JO: a se insera numărul prezentului regulament] informează autoritățile competente din statul membru în care își au reședința sau în care sunt stabiliți cu privire la prima utilizare a prezentei autorizații generale de export în termen de maxim 30 de zile de la data efectuării primului export.

De asemenea, exportatorii au obligația de a raporta în declarația vamală utilizarea prezentei autorizații generale de export nr. EU GEA […JO: a se insera numărul prezentului regulament], indicând în rubrica 44 codul relevant din baza de date TARIC.

3.  Cerințele de raportare aferente utilizării prezentei autorizații generale de export, precum și eventualele informații suplimentare pe care statul membru de export le-ar putea solicita despre produsele exportate în temeiul prezentei autorizații generale de export sunt definite de statele membre.

Un stat membru poate solicita ca exportatorii care își au reședința sau care sunt stabiliți în statul membru respectiv să se înregistreze înainte de prima utilizare a prezentei autorizații generale de export. Fără a aduce atingere articolului 20 alineatul (1) din Regulamentul (UE) […JO: a se introduce numărul prezentului regulament], înregistrarea este automată și este notificată exportatorului de către autoritățile competente fără întârziere și, în orice caz, în termen de zece zile lucrătoare de la primire.

_____________

ANEXA VI

Lista teritoriilor statelor membre menționate la articolul 11 alineatul (2)

DANEMARCA:

—  Groenlanda

FRANȚA:

—  Noua Caledonie și teritoriile anexe;

—  Polinezia Franceză;

—  Teritoriile australe și antarctice franceze;

—  Wallis și Futuna;

—  Saint-Pierre și Miquelon.

GERMANIA:

—  Büsingen

_____________

ANEXA VII

Formularul de autorizație de import sau de export menționat la articolul 21 alineatul (1)

Precizări tehnice:

Formularul care se găsește mai jos are un format de 210 × 297 mm, cu o toleranță maximă de 5 mm cel puțin și 8 mm cel mult. Rubricile se bazează pe o unitate de măsură egală cu a zecea parte dintr-un inch pe orizontală și a șasea parte dintr-un inch pe verticală. Subdiviziunile se bazează pe o unitate de măsură egală cu a zecea parte dintr-un inch pe orizontală.

20181129-P8_TA-PROV(2018)0467_RO-p0000002.png

20181129-P8_TA-PROV(2018)0467_RO-p0000003.png

[JO: a se introduce numărul prezentului regulament în toate locurile în care se face referire la Regulamentul 1236/2005: rubrica situată la dreapta rubricii 1, și rubrica 15]

Notă explicativă privind formularul

„Autorizație de export sau import a bunurilor care ar putea fi utilizate pentru a aplica tortura [Regulamentul (UE)[…JO: a se introduce numărul prezentului regulament]]”

Acest formular de autorizare se utilizează pentru emiterea unei autorizații de export sau de import pentru bunuri în conformitate cu Regulamentul (UE) […JO: a se introduce numărul prezentului regulament și a se completa note de subsol aferentă] al Parlamentului European şi al Consiliului(19). Acesta nu trebuie utilizat pentru a autoriza furnizarea de asistență tehnică.

Autoritatea emitentă este autoritatea definită la articolul 2 litera (h) din Regulamentul (UE) […JO: a se introduce numărul prezentului regulament], care este indicată în anexa I la respectivul regulament.

Autorizațiile se emit pe acest formular de o pagină, care trebuie tipărit recto verso. Biroul vamal competent deduce cantitățile exportate din cantitatea totală disponibilă. Acesta trebuie să se asigure că diferitele produse care fac obiectul autorizației sunt indicate în mod net distinct în acest scop.

În cazul în care procedura prevăzută de un stat membru necesită exemplare suplimentare ale formularului (de exemplu, pentru cerere), acest formular de autorizare se poate include într-un set de formulare care conțin exemplarele cerute de dispozițiile naționale în vigoare. În caseta de deasupra rubricii nr. 3 a fiecărui specimen și în marginea stângă se indică în mod clar scopul (de exemplu, cerere, exemplar pentru solicitant) diferitelor exemplare. Un singur specimen constituie formularul de autorizare reprodus în anexa VII la Regulamentul (UE) […JO: a se introduce numărul prezentului regulament].

Rubrica 1

Solicitant:

Se indică numele solicitantului și adresa completă a acestuia.

Solicitantul poate indica de asemenea și numărul său vamal (facultativ în majoritatea cazurilor).

Ar trebui să se indice la rubrica adecvată, tipul de solicitant (facultativ), cu ajutorul cifrelor 1, 2 sau 4, care se raportează la diferitele puncte definite la articolul 2 litera (i) din Regulamentul (UE) […JO: a se introduce numărul prezentului regulament].

Rubrica 3

Nr.  autorizației:

Se indică numărul și se bifează căsuța „export” sau „import”. 1 A se vedea articolul 2 literele (d) și (e) și articolul 34 din Regulamentul (UE) […JO: a se insera numărul prezentului regulament] pentru definițiile termenilor „export” și „import”.

Rubrica 4

Data expirării:

Se indică ziua (două cifre), luna (două cifre) și anul (patru cifre).

Rubrica 5

Agent/reprezentant:

Se indică numele unui reprezentant mandatat în mod corespunzător sau al unui agent (vamal) care acționează în numele solicitantului, în cazul în care cererea nu este prezentată de acesta din urmă. A se vedea de asemenea articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013.

Rubrica 6

Țara în care se găsesc bunurile:

Se indică în același timp numele țării în cauză și codul adecvat al țării, printre codurile stabilite în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului(20) 1 A se vedea Regulamentul (UE) nr.1106/2012 al Comisiei(21).

Rubrica 7

Țara de destinație:

Se indică în același timp numele țării în cauză și codul adecvat al țării, printre codurile stabilite în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 471/2009. 1 A se vedea Regulamentul (UE) nr. 1106/2012 .

Rubrica 10

Descrierea produsului:

Se indică eventual informațiile de pe ambalajul bunurilor respective. A se nota că valoarea bunurilor se poate indica și la rubrica 10.

În cazul în care nu este suficient spațiu la rubrica 10, se continuă pe o foaie albă anexată, precizându-se numărul autorizației. Numărul acestor apendice se indică la rubrica 16.

Acest formular se poate utiliza pentru maxim trei tipuri de bunuri diferite (a se vedea anexele II și III la Regulamentul (UE) […JO: a se insera numărul prezentului regulament]). În cazul în care trebuie autorizat exportul sau importul a mai mult de trei tipuri de bunuri, se eliberează două autorizații diferite.

Rubrica 11

Nr.  produsului:

Această rubrică se completează numai pe partea verso a formularului. Se asigură că nr. produsului corespunde cu numărul imprimat la rubrica 11, în ceea ce privește descrierea produsului corespunzător, pe partea recto.

Rubrica 14

Cerințe și condiții specifice:

În cazul în care nu este suficient spațiu la rubrica 14, se continuă pe o foaie albă anexată, precizându-se numărul autorizației. Numărul acestor apendice se indică la rubrica 16.

Rubrica 16

Numărul de apendice:

După caz, se indică aici numărul apendicelor (a se vedea explicațiile de la rubricile 10 și 14).

_____________

ANEXA VIII

Formularul de autorizare pentru furnizarea serviciilor de intermediere menționate la articolul 21 alineatul (1)

Specificații tehnice:

Formularul care se găsește mai jos are un format de 210 × 297 mm, cu o toleranță maximă de 5 mm în minus și de 8 mm în plus. Dimensiunile rubricilor au la bază o unitate de măsură de o zecime de inci pe orizontală și o șesime de inci pe verticală. Subdiviziunile au la bază o unitate de măsură de o zecime de inci pe orizontală.

20181129-P8_TA-PROV(2018)0467_RO-p0000004.png

20181129-P8_TA-PROV(2018)0467_RO-p0000005.png

[JO: a se introduce numărul prezentului regulament în toate locurile în care se face referire la Regulamentul 1236/2005: rubrica situată la dreapta rubricii 1, rubrica situată la stânga rubricii 1 (text vertical), rubrica 19, rubrica situată la dreapta rubricii „Raport privind utilizarea cantităților autorizate”]

Notă explicativă privind formularul

„Autorizație pentru furnizarea serviciilor de intermediere legate de bunurile care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală sau tortura [Regulamentul (UE) […JO: a se introduce numărul prezentului regulament și a se completa nota de subsol corespunzătoare] al Parlamentului European şi al Consiliului(22)]”

Acest formular de autorizare se utilizează pentru emiterea unei autorizații pentru furnizarea de servicii de intermediere în conformitate cu Regulamentul (UE) […JO: a se introduce numărul prezentului regulament].

Autoritatea emitentă este autoritatea definită la articolul 2 litera (h) din Regulamentul (UE) […JO: a se introduce numărul prezentului regulament]. Este o autoritate inclusă în lista autorităților competente din anexa I la regulamentul respectiv.

Rubrica 1

Brokerul care solicită autorizația

Se indică numele și adresa completă a brokerului care solicită autorizația. Conceptul de „broker” este definit la articolul 2 litera (l) din Regulamentul (UE) […JO: a se introduce numărul prezentului regulament].

Rubrica 3

Nr.  autorizației

Se completează numărul autorizației și se bifează rubrica corespunzătoare pentru a indica dacă autorizația este individuală sau globală [a se vedea articolul 2 literele (p) și (q) din Regulamentul (UE) […JO: a se introduce numărul prezentului regulament] pentru definiții].

Rubrica 4

Data expirării

Se indică ziua (două cifre), luna (două cifre) și anul (patru cifre). Durata de valabilitate a unei autorizații individuale este cuprinsă între trei luni și douăsprezece luni, iar cea a unei autorizații globale între un an și trei ani. La expirarea perioadei de valabilitate, se poate solicita, dacă este necesar, o prelungire.

Rubrica 5

Destinatarul

Se indică numele și adresa destinatarului din țara terță de destinație, precum și dacă acesta este utilizator final, distribuitor astfel cum este menționat la articolul 2 litera (r) din Regulamentul (UE) […JO: a se introduce numărul prezentului regulament] sau o parte cu un alt rol în cadrul tranzacției.

Dacă destinatarul este distribuitor dar folosește, de asemenea, o parte a transportului pentru o utilizare finală specifică, se bifează atât „Distribuitor”, cât și „Utilizator final” și se menționează în rubrica 11 utilizarea finală.

Rubrica 6

Țara terță în care se găsesc bunurile

Se indică atât numele țării în cauză, cât și codul adecvat al țării preluat din lista codurilor stabilite în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului(23). A se vedea Regulamentul (UE) nr. 1106/2012 al Comisiei(24).

Rubrica 7

Țara terță de destinație

Se indică atât numele țării în cauză, cât și codul adecvat al țării preluat din lista codurilor stabilite în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 471/2009. A se vedea Regulamentul (UE) nr. 1106/2012.

Rubrica 9

Statul membru emitent

Se indică, pe rândul adecvat, atât numele statului membru în cauză, cât și codul adecvat al țării preluat din lista codurilor stabilite în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 471/2009. A se vedea Regulamentul (UE) nr. 1106/2012.

Rubrica 11

Utilizarea finală

Se descrie cât mai exact cum vor fi utilizate bunurile și se indică, de asemenea, dacă utilizatorul final este o autoritate de aplicare a legii așa cum este definită la articolul 2 litera (c) din Regulamentul (UE) […JO: a se introduce numărul prezentului regulament] sau un furnizor care asigură formarea cu privire la utilizarea bunurilor tranzacționate prin intermediere.

Nu se completează nimic în această rubrică dacă serviciile de intermediere sunt furnizate de un distribuitor, cu excepția cazului în care distribuitorul însuși folosește o parte din bunuri pentru o utilizare finală specifică.

Rubrica 12

Se precizează locația bunurilor din țara terță din care urmează să fie exportate.

Se descrie locul în care se află bunurile în țara terță din care urmează să fie furnizate persoanei, entității sau organismului menționat/ă în rubrica 2. Locația trebuie să fie o adresă din țara menționată în rubrica 6; se pot indica, de asemenea, informații similare care descriu locul în care se află bunurile. Nu este permisă indicarea unui număr al unei căsuțe de la oficiul poștal sau a unei adrese poștale similare.

Rubrica 13

Descrierea produsului

Descrierea bunurilor ar trebui să includă o referință la un produs specific din anexa III sau anexa IV la Regulamentul (UE) […JO: a se introduce numărul prezentului regulament]. Se indică eventual informațiile de pe ambalajul bunurilor respective.

În cazul în care nu este suficient spațiu în rubrica 13, se continuă pe o foaie albă anexată, precizându-se numărul autorizației. Numărul acestor apendice se indică în rubrica 20.

Rubrica 14

Nr.  crt.

Această rubrică se completează numai pe versoul formularului. Asigurați-vă că nr. crt. corespunde numărului produsului indicat în rubrica 14 care se află lângă cea cu descrierea produsului corespunzător, pe partea recto.

Rubrica 15

Codul SA

Codul SA este un cod vamal atribuit bunurilor în cadrul Sistemului armonizat. În cazul în care se cunoaște codul din Nomenclatura Combinată a UE, este posibilă indicarea acestuia în loc. A se vedea Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2016/1821 al Comisiei(25) pentru versiunea actuală a Nomenclaturii Combinate.

Rubrica 17

Moneda și valoarea

Se indică valoarea produsului (prețul la care este scos la vânzare produsul) și moneda aferentă (fără conversia în altă monedă). Dacă nu se cunoaște acest preț, se indică valoarea estimativă, precedată de mențiunea VE. Pentru indicarea monedei se folosește codul alfabetic (ISO 4217:2015).

Rubrica 18

Cerințe și condiții specifice

În rubrica 18 se indică informații despre produsul 1, 2 sau 3 (se precizează care) descris în rubricile 14 și 16 anterioare. În cazul în care nu este suficient spațiu în rubrica 18, se continuă pe o foaie albă anexată, precizându-se numărul autorizației. Numărul de apendice se indică în rubrica 20.

Rubrica 20

Numărul de apendice

După caz, se indică aici numărul apendicelor (a se vedea explicațiile de la rubricile 13 și 18).

_____________

ANEXA IX

Formularul de autorizare pentru furnizarea asistenței tehnice menționate la articolul 21 alineatul (1)

Specificații tehnice:

Formularul care se găsește mai jos are un format de 210 × 297 mm, cu o toleranță maximă de 5 mm în minus și de 8 mm în plus. Dimensiunile rubricilor au la bază o unitate de măsură de o zecime de inci pe orizontală și o șesime de inci pe verticală. Subdiviziunile au la bază o unitate de măsură de o zecime de inci pe orizontală.

20181129-P8_TA-PROV(2018)0467_RO-p0000006.png

[JO: a se introduce numărul prezentului regulament în toate locurile în care se face referire la Regulamentul 1236/2005: rubrica situată la dreapta rubricii 1, rubrica situată la stânga rubricii 1 (text vertical), rubrica 15]

Notă explicativă privind formularul

„Autorizație pentru furnizarea asistenței tehnice în legătură cu bunurile care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală sau tortura (Regulamentul (UE) […JO: a se introduce numărul prezentului regulament și a se completa nota de subsol corespunzătoare] al Parlamentului European şi al Consiliului(26))”

Acest formular de autorizare se utilizează pentru a autoriza furnizarea de asistență tehnică în conformitate cu Regulamentul (UE) […JO: a se introduce numărul prezentului regulament]. În cazul în care asistența tehnică însoțește un export pentru care se acordă autorizație prin sau în conformitate cu Regulamentul (UE) […JO: a se introduce numărul prezentului regulament], nu se utilizează acest formular, cu excepția situațiilor în care:

—  asistența tehnică este legată de bunurile enumerate în anexa II la Regulamentul (UE) […JO: a se introduce numărul prezentului regulament] [a se vedea articolul 3 alineatul (2)]; sau

—  asistența tehnică legată de bunurile enumerate în anexa III sau în anexa IV la Regulamentul (UE) […JO: a se introduce numărul prezentului regulament] depășește limitele a ceea ce este necesar pentru asigurarea instalării, funcționării, întreținerii sau reparației bunurilor exportate [a se vedea articolul 21 alineatul (2) și, în ceea ce privește bunurile enumerate în anexa IV, partea 1 din Autorizația generală de export a Uniunii Europene nr. EU GEA […] din anexa V la Regulamentul (UE) […JO: a se introduce numărul prezentului regulament].

Autoritatea emitentă este autoritatea definită la articolul 2 litera (h) din Regulamentul (UE) […JO: a se introduce numărul prezentului regulament]. Este o autoritate inclusă în lista autorităților competente din anexa I la regulamentul respectiv.

Autorizațiile se emit pe acest formular de o pagină, însoțit de apendice, dacă este cazul.

Rubrica 1

Furnizorul de asistență tehnică care solicită autorizația

Se indică numele solicitantului și adresa completă a acestuia. Furnizorul de asistență tehnică este definit la articolul 2 litera (m) din Regulamentul (UE) […JO: a se introduce numărul prezentului regulament].

În cazul în care asistența tehnică însoțește un export care face obiectul unei autorizații, se indică, de asemenea, numărul vamal al solicitantului, dacă este posibil, și se indică totodată în rubrica 14 numărul autorizației de export aferente.

Rubrica 3

Nr.  autorizației

Se completează numărul autorizației și se bifează rubrica corespunzătoare pentru a indica articolul din Regulamentul (UE) […JO: a se introduce numărul prezentului regulament] în temeiul căruia se acordă autorizația.

Rubrica 4

Data expirării

Se indică ziua (două cifre), luna (două cifre) și anul (patru cifre). Durata de valabilitate a unei autorizații este cuprinsă între trei și douăsprezece luni. La expirarea perioadei de valabilitate, se poate solicita, dacă este necesar, o prelungire.

Rubrica 5

Activitatea persoanei fizice sau juridice, entității sau organismului menționat/ă în rubrica 2

Se indică principala activitate a persoanei, entității sau organismului pentru care urmează să se furnizeze asistența tehnică. Termenul „autoritate de aplicare a legii” este definit la articolul 2 litera (c) din Regulamentul (UE) […JO: a se introduce numărul prezentului regulament].

Dacă principala activitate nu se regăsește pe listă, se bifează rubrica „niciuna din cele de mai sus” și se descrie principala activitate utilizând termeni generici (de exemplu, distribuitor angro, distribuitor cu amănuntul, spital).

Rubrica 6

Țara terță sau statul membru pentru care urmează să se acorde asistența tehnică

Se indică atât numele țării în cauză, cât și codul adecvat al țării preluat din lista codurilor stabilite în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului(27). A se vedea Regulamentul (UE) nr. 1106/2012 al Comisiei(28).

În rubrica 6 se menționează un stat membru numai dacă autorizația se acordă în temeiul articolului 4 din Regulamentul (UE) […JO: a se introduce numărul prezentului regulament].

Rubrica 7

Tipul de autorizație

Se indică dacă asistența tehnică este furnizată într-o anumită perioadă, caz în care se precizează, în zile, săptămâni sau luni, perioada în care furnizorul de asistență tehnică trebuie să răspundă solicitărilor de consiliere, suport sau formare. O singură prestare de servicii de asistență tehnică se referă la o singură solicitare specifică de consiliere sau suport sau la o formare specifică (chiar dacă este vorba despre un curs care durează mai multe zile).

Rubrica 8

Statul membru emitent

Se indică, pe rândul adecvat, atât numele statului membru în cauză, cât și codul adecvat al țării preluat din lista codurilor stabilite în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 471/2009. A se vedea Regulamentul (UE) nr. 1106/2012.

Rubrica 9

Descrierea tipului de bunuri în legătură cu care se acordă asistența tehnică

Se descrie tipul de bunuri în legătură cu care se acordă asistența tehnică. Descrierea ar trebui să includă o referință la un produs specific din anexa II, III sau IV la Regulamentul (UE) […JO: a se introduce numărul prezentului regulament].

Rubrica 10

Descrierea asistenței tehnice autorizate

Se descrie clar și precis asistența tehnică. Se introduce o trimitere la data și numărul unui acord încheiat de furnizorul de asistență tehnică sau se anexează un astfel de acord, după caz.

Rubrica 11

Modul de furnizare a asistenței tehnice

Rubrica 11 nu se completează dacă autorizația se acordă în temeiul articolului 4 din Regulamentul (UE) […JO: a se introduce numărul prezentului regulament].

Dacă serviciile de asistență tehnică sunt furnizate dintr-o altă țară terță decât cea în care destinatarul își are reședința sau este stabilit, se indică atât numele țării în cauză, cât și codul adecvat al țării preluat din lista codurilor stabilite în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 471/2009. A se vedea Regulamentul (UE) nr. 1106/2012.

Rubrica 12

Descrierea formării privind utilizarea bunurilor în legătură cu care se acordă asistența tehnică

Se indică dacă, pe lângă suportul tehnic sau serviciul tehnic care face obiectul definiției asistenței tehnice de la articolul 2 litera (f) din Regulamentul (UE) […JO: a se introduce numărul prezentului regulament], se asigură și formarea utilizatorilor bunurilor respective. Se indică ce tip de utilizatori vor beneficia de această formare și se specifică obiectivele și conținutul programului de formare.

Rubrica 14

Cerințe și condiții specifice

În cazul în care nu este suficient spațiu în rubrica 14, se continuă pe o foaie albă anexată, precizându-se numărul autorizației. Numărul de apendice se indică în rubrica 16.

Rubrica 16

Numărul de apendice

După caz, se indică aici numărul apendicelor (a se vedea explicațiile de la rubricile 10 și 14).

_____________

ANEXA X

Regulament abrogat şi lista modificărilor ulterioare

Regulamentul (CE) nr. 1236/2005 al Consiliului

(JO L 200, 30.7.2005, p. 1)

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1377/2006 al Comisiei

(JO L 255, 19.9.2006, p. 3)

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 al Consiliului

(JO L 363, 20.12.2006, p. 1)

Numai a treisprezecea liniuță a articolului 1 alineatul (1) cu privire la Regulamentul (CE) nr. 1236/2005 și punctul 13(5) din anexă

 

Regulamentul (CE) nr. 675/2008 al Comisiei

(JO L 189, 17.7.2008, p. 14)

 

 

Regulamentul (UE) nr. 1226/2010 al Comisiei

(JO L 336, 21.12.2010, p. 13)

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1352/2011 al Comisiei

(JO L 338, 21.12.2011, p. 31)

 

 

Regulamentul (UE) nr. 517/2013 al Consiliului

(JO L 158, 10.6.2013, p. 1)

Numai articolul 1alineatul (1) litera n) și punctul 16(4) din anexă

 

Regulamentul (UE) nr. 585/2013 al Comisiei

(JO L 169, 21.6.2013, p. 46)

 

 

Regulamentul (UE) nr. 37/2014 al Parlamentului European și al Consiliului

(JO L 18, 21.1.2014, p. 1)

Numai punctul 12 din anexă

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 775/2014 al Comisiei

(JO L 210, 17.7.2014, p. 1)

 

 

Regulamentul delegat (UE) 2015/1113 al Comisiei

(JO L 182, 10.7.2015, p. 10)

 

 

Regulamentul (UE) 2016/2134 al Parlamentului European și al Consiliului

(JO L 338, 13.12.2016, p. 1)

 

 

Regulamentul delegat (UE) 2018/181 al Comisiei

(JO L 40, 13.2.2018, p. 1)

 

_____________

ANEXA XI

Tabel de corespondenţă

Regulamentul (CE) nr. 1236/2005

Prezentul regulament

Articolul 1

Articolul 1

Articolul 2

Articolul 2

Articolul 3

Articolul 3

Articolul 4

Articolul 4

Articolul 4a

Articolul 5

Articolul 4b

Articolul 6

Articolul 4c

Articolul 7

Articolul 4d

Articolul 8

Articolul 4e

Articolul 9

Articolul 4f

Articolul 10

Articolul 5

Articolul 11

Articolul 6 alineatul (1)

Articolul 12 alineatul (1)

Articolul 6 alineatul (2) primul paragraf

Articolul 12 alineatul (2) primul paragraf

Articolul 6 alineatul (2) al doilea paragraf teza introductivă

Articolul 12 alineatul (2) al doilea paragraf teza introductivă

Articolul 6 alineatul (2) al doilea paragraf prima liniuță

Articolul 12 alineatul (2) al doilea paragraf litera (a)

Articolul 6 alineatul (2) al doilea paragraf a doua liniuță

Articolul 12 alineatul (2) al doilea paragraf litera (b)

Articolul 6 alineatul (2) al treilea paragraf

Articolul 12 alineatul (2) al treilea paragraf

Articolul 6 alineatul (3) teza introductivă

Articolul 12 alineatul (3) primul paragraf

Articolul 6 alineatul (3) punctul 3.1

Articolul 12 alineatul (3) al doilea paragraf

Articolul 6 alineatul (3) punctul 3.2

Articolul 12 alineatul (3) al treilea paragraf

Articolul 6a

Articolul 13

Articolul 7

Articolul 14

Articolul 7a

Articolul 15

Articolul 7b

Articolul 16

Articolul 7c alineatul (1)

Articolul 17 alineatul (1)

Articolul 7c alineatul (2)

Articolul 17 alineatul (2)

Articolul 7c alineatul (3) teza introductivă

Articolul 17 alineatul (3) primul paragraf

Articolul 7c alineatul (3) punctul 3.1

Articolul 17 alineatul (3) al doilea paragraf

Articolul 7c alineatul (3) punctul 3.2

Articolul 17 alineatul (3) al treilea paragraf

Articolul 7c alineatul (3) punctul 3.3

Articolul 17 alineatul (3) al patrulea paragraf

Articolul 7c alineatul (4)

Articolul 17 alineatul (4)

Articolul 7d

Articolul 18

Articolul 7e

Articolul 19

Articolul 8

Articolul 20

Articolul 9

Articolul 21

Articolul 10

Articolul 22

Articolul 11

Articolul 23

Articolul 12

Articolul 24

Articolul 12a

Articolul 25

Articolul 13 alineatele (1), (2) şi (3)

Articolul 26 alineatele (1), (2) şi (3)

Articolul 13 alineatul (3a)

Articolul 26 alineatul (4)

Articolul 13 alineatul (4)

Articolul 26 alineatul (5)

Articolul 13 alineatul (5)

Articolul 26 alineatul (6)

Articolul 13a

Articolul 27

Articolul 14

Articolul 28

Articolul 15a

Articolul 29

Articolul 15b

Articolul 30

Articolul 15c

Articolul 31

Articolul 15d

Articolul 32

Articolul 17

Articolul 33

Articolul 18

Articolul 34

Articolul 35

Articolul 19

Articolul 36

Anexa I

Anexa I

Anexa II

Anexa II

Anexa III

Anexa III

Anexa IIIa

Anexa IV

Anexa IIIb

Anexa V

Anexa IV

Anexa VI

Anexa V

Anexa VII

Anexa VI

Anexa VIII

Anexa VII

Anexa IX

Anexa X

Anexa XI

(1) Poziția Parlamentului European din 29 noiembrie 2018.
(2)Regulamentul (CE) nr. 1236/2005 al Consiliului din 27 iunie 2005 privind comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante (JO L 200, 30.7.2005, p. 1).
(3)A se vedea anexa X.
(4)Rezoluția 3452 (XXX) din 9.12.1975 a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite.
(5)Rezoluția 34/169 din 17.12.1979 a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite.
(6)Aprobate prin Rezoluțiile 663 C (XXIV) din 31.7.1957 și 2076 (LXII) din 13.5.1977 ale Consiliului Economic și Social al Organizației Națiunilor Unite.
(7)Poziția comună 2008/944/PESC a Consiliului de definire a normelor comune care reglementează controlul exporturilor de tehnologie și echipament militar (JO L 335, 13.12.2008, p. 99).
(8)Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare ().
(9)Regulamentul (UE) nr. 258/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 martie 2012 privind punerea în aplicare a articolului 10 din Protocolul Organizației Națiunilor Unite împotriva fabricării și traficului ilegale de arme de foc, piese și componente ale acestora, precum și de muniții, adițional la Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate (Protocolul ONU privind armele de foc) și de stabilire a măsurilor privind autorizațiile de export, importul și tranzitul pentru arme de foc, piese și componente ale acestora, precum și muniții ().
(10)Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).
(11)Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).
(12).
(13)Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 269, 10.10.2013, p. 1).
(14)Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, 31.5.2001, p. 43).
(15)Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (JO L 256, 7.9.1987, p. 1).
(16)Ultima versiune a fost adoptată de Consiliu la 26 Februarie 2018 (JO C 98, 15.3.2018, p. 1) .
(17)A se vedea, în special, Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar și de instituire a unei Agenții europene pentru Medicamente (JO L 136, 30.4.2004, p. 1) și Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman (JO L 311, 28.11.2001, p. 67).
(18)Regulamentul (UE) […] al Parlamentului European şi al Consiliului privind comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante (JO L ,[…], […], p. […]).
(19)Regulamentul (UE) […] al Parlamentului European şi al Consiliului din […] privind comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante (JO L […], […], p. […]).
(20)Regulamentul (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 mai 2009 privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1172/95 al Consiliului (JO L 152, 16.6.2009, p. 23).
(21)Regulamentul (UE) nr. 1106/2012 al Comisiei din 27 noiembrie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe, în ceea ce privește actualizarea nomenclatorului țărilor și teritoriilor (JO L 328, 28.11.2012, p. 7).
(22)Regulamentul (UE) […] al Parlamentului European şi al Consiliului din […] privind comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante (JO L […], […], p. […]).
(23)Regulamentul (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 mai 2009 privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1172/95 al Consiliului (JO L 152, 16.6.2009, p. 23).
(24)Regulamentul (UE) nr. 1106/2012 al Comisiei din 27 noiembrie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe, în ceea ce privește actualizarea nomenclatorului țărilor și teritoriilor (JO L 328, 28.11.2012, p. 7).
(25)Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1821 al Comisiei din 6 octombrie 2016 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (JO L 294, 28.10.2016, p. 1).
(26)Regulamentul (UE) […] al Parlamentului European şi al Consiliului din […] privind comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante (JO L […], […], p. […]).
(27)Regulamentul (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 mai 2009 privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1172/95 al Consiliului (JO L 152, 16.6.2009, p. 23).
(28)Regulamentul (UE) nr. 1106/2012 al Comisiei din 27 noiembrie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe, în ceea ce privește actualizarea nomenclatorului țărilor și teritoriilor (JO L 328, 28.11.2012, p. 7).

Ultima actualizare: 3 decembrie 2018Notă juridică