Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0160(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0387/2018

Predkladané texty :

A8-0387/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 29/11/2018 - 8.2

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0467

Prijaté texty
PDF 1347kWORD 763k
Štvrtok, 29. novembra 2018 - Brusel Prechodná verzia
Obchodovanie s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté zaobchádzanie alebo trestanie ***I
P8_TA-PROV(2018)0467A8-0387/2018
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 29. novembra 2018 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie (kodifikované znenie) (COM(2018)0316 – C8-0210/2018 – 2018/0160(COD))

(Riadny legislatívny postup – kodifikácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0316),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0210/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 20. decembra 1994   - Zrýchlená pracovná metóda pre úradnú kodifikáciu právnych textov(1),

–  so zreteľom na články 103 a 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0387/2018),

A.  keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie je predmetom uvedeného návrhu iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných textov bez zmeny ich podstaty;

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. ES C 102, 4.4.1996, s. 2.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 29. novembra 2018 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/... o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie (kodifikované znenie)
P8_TC1-COD(2018)0160

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(1),

keďže:

(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 1236/2005(2) bolo opakovane podstatným spôsobom zmenené(3). V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa toto nariadenie malo kodifikovať.

(2)  Podľa článku 2 Zmluvy o Európskej únii predstavuje dodržiavanie ľudských práv jednu z hodnôt, ktoré majú členské štáty spoločné. V roku 1995 Európske spoločenstvo rozhodlo stanoviť rešpektovanie ľudských práv a základných slobôd za podstatnú súčasť svojich vzťahov s tretími krajinami. Prijalo sa rozhodnutie vložiť doložku na tento účel do každej novej dohody o obchode, spolupráci a pridružení všeobecnej povahy, ktorú Spoločenstvo uzatvorilo s tretími krajinami.

(3)  Článok 5 Všeobecnej deklarácie ľudských práv, článok 7 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach a článok 3 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd stanovujú bezpodmienečný úplný zákaz mučenia a iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania. Ďalšie ustanovenia, najmä Deklarácia OSN na ochranu všetkých osôb proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu(4) a Dohovor OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu z roku 1984 ukladajú štátom povinnosť zabrániť mučeniu.

(4)  Článok 2 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie (ďalej len „Charta“) stanovuje, že nikto nesmie byť odsúdený na trest smrti ani popravený. Rada 22. apríla 2013 schválila „Usmernenia EÚ týkajúce sa trestu smrti“ a rozhodla, že Únia sa bude usilovať o všeobecné zrušenie trestu smrti.

(5)  Článok 4 Charty stanovuje, že nikoho nemožno mučiť ani podrobovať neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu a trestu. Rada 20. marca 2012 schválila „Usmernenia politiky EÚ vo vzťahu k tretím krajinám týkajúce sa mučenia a iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania“ (ďalej len „aktualizované usmernenia“). V súlade s uvedenými usmerneniami je potrebné vyzývať tretie krajiny, aby zabraňovali používaniu, výrobe a obchodovaniu so zariadeniami, ktoré sú určené na mučenie alebo na iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie, a aby zabraňovali zneužitiu akýchkoľvek iných zariadení na tento účel. Takisto zákaz krutého, neľudského alebo ponižujúceho trestania by mal stanoviť jasné hranice uplatňovania trestu smrti. Z týchto dôvodov sa trest smrti za žiadnych okolností nemá považovať za zákonný trest.

(6)  Preto je vhodné stanoviť pravidlá Únie o obchodovaní s tretími krajinami s tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti a s tovarom, ktorý možno použiť na mučenie a iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie. Tieto pravidlá slúžia ako nástroj na podporu úcty k ľudskému životu a podporu základných ľudských práv, a tým slúžia na ochranu verejnej morálky. Mali by zabezpečiť, aby hospodárske subjekty Únie nezískavali žiadne výhody z obchodovania, ktoré buď podporuje alebo inak uľahčuje vykonávanie politík týkajúcich sa trestu smrti alebo mučenia alebo iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania, ktoré nie sú zlučiteľné s príslušnými usmerneniami EÚ, s Chartou a medzinárodnými dohovormi a zmluvami.

(7)  Na účel tohto nariadenia sa považuje za vhodné používať definíciu mučenia, ktorá je stanovená v Dohovore OSN proti mučeniu alebo inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu z roku 1984 a v rezolúcii 3452 (XXX) Valného zhromaždenia OSN. Pri výklade tejto definície treba brať do úvahy judikatúru v oblasti výkladu zodpovedajúceho pojmu v Európskom dohovore o ľudských právach a v príslušných textoch prijatých Úniou alebo jej členskými štátmi. Vymedzenie pojmu „iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie“, ktoré sa v uvedenom dohovore nenachádza, by malo byť v súlade s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva. Význam pojmu „zákonné sankcie“ vo vymedzeniach pojmov „mučenie“ a „iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie“, by mal zohľadniť politiku Únie v oblasti trestu smrti.

(8)  Považuje sa za nutné zakázať vývoz a dovoz tovaru, ktorý nemá žiadne iné praktické použitie ako na účel vykonania trestu smrti alebo mučenia alebo iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania a zakázať poskytovanie technickej pomoci v súvislosti s takýmto tovarom.

(9)  Ak sa takýto tovar nachádza v tretích krajinách, je potrebné zakázať sprostredkovateľom v Únii poskytovanie sprostredkovateľských služieb v súvislosti s takýmto tovarom.

(10)  S cieľom prispieť k zrušeniu trestu smrti v tretích krajinách a k prevencii mučenia alebo iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania sa považuje za nevyhnutné zakázať poskytovanie technickej pomoci tretím krajinám týkajúcej sa tovaru, ktorý nemá iné praktické použitie ako vykonávanie trestu smrti alebo mučenia alebo iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania.

(11)  Takisto je vhodné zakázať sprostredkovateľom a poskytovateľom technickej pomoci poskytovať školenia o použití takéhoto tovaru tretím krajinám, ako aj zakázať propagáciu takéhoto tovaru na veľtrhoch alebo výstavách v Únii, a predaj alebo kúpu reklamného priestoru v printových médiách alebo na internete a reklamného času v televízii alebo rozhlase v súvislosti s takýmto tovarom.

(12)  S cieľom zabrániť tomu, aby hospodárske subjekty získali výhody z prepravy tovaru, ktorý je určený na použitie na vykonávanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie, a ktorý prechádza cez colné územie Únie na ceste do tretej krajiny, je nevyhnutné zakázať prepravu takéhoto tovaru v rámci Únie, ak je uvedený v prílohe II k tomuto nariadeniu.

(13)  Členské štáty by mali mať možnosť uplatňovať opatrenia obmedzujúce poskytovanie určitých služieb súvisiacich s tovarom, ktorý nemá žiadne iné praktické využitie než na vykonávanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie, v súlade s platnými pravidlami Únie.

(14)  Toto nariadenie stanovuje systém povolení na vývoz, ktorého cieľom je zabrániť používaniu určitého tovaru na vykonávanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie.

(15)  Je preto nutné zaviesť kontrolné mechanizmy pre vývoz určitého tovaru, ktorý by sa mohol používať nielen na účel mučenia alebo iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania, ale tiež na oprávnené účely. Tieto kontrolné mechanizmy by mali platiť na tovar, ktorý sa prvotne používa na účely vynucovania práva, a pokiaľ sa takéto kontrolné mechanizmy nepreukážu neprimerané, na všetky iné zariadenia, alebo výrobky, ktoré by sa mohli zneužiť na účel mučenia alebo iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania, pri zohľadnení ich konštrukcie a technických vlastností.

(16)  Pokiaľ ide o prostriedky používané pri vynucovaní práva, je potrebné uviesť, že článok 3 Kódexu správania OSN pre príslušníkov orgánov vynútenia práva(5) stanovuje, že príslušníci orgánov vynútenia práva môžu použiť silu len v prípade nevyhnutnosti a v miere potrebnej pre plnenie ich povinností. Základné zásady použitia sily a strelných zbraní príslušníkmi orgánov vynútenia práva, ktoré sa prijali na Ôsmom kongrese OSN o predchádzaní zločinu a zaobchádzaní s páchateľmi trestných činov z roku 1990, stanovujú, že by príslušníci orgánov vynútenia práva pri vykonávaní svojich povinností mali v maximálnej možnej miere používať nenásilné prostriedky, kým sa uchýlia k použitiu sily a strelných zbraní.

(17)  Vzhľadom na tieto skutočnosti uvedené základné zásady podporujú vývoj nesmrtiacich paralyzujúcich zbraní na použitie v primeraných situáciách a uznávajú, že používanie takýchto zbraní treba starostlivo kontrolovať. V spojitosti s tým boli niektoré zariadenia, ktoré polícia tradične používa na sebaobranu a potláčanie nepokojov, upravené tak, aby sa mohli používať na spôsobovanie elektrických šokov a používanie chemických látok na paralyzovanie osôb. Existujú náznaky, že v niektorých krajinách sa takéto zbrane zneužívajú na mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie.

(18)  Základné zásady zdôrazňujú, že príslušníci orgánov vynútenia práva by mali byť vybavení výstrojom na sebaobranu. Toto nariadenie by preto nemalo platiť pre obchodovanie s tradičným výstrojom na sebaobranu, ako sú napríklad štíty.

(19)  Toto nariadenie by malo platiť pre obchodovanie s niektorými osobitnými chemickými látkami používanými na paralyzovanie osôb.

(20)  Pokiaľ ide o putá na nohy, skupinové reťaze, náramky a putá, je potrebné uviesť, že článok 33 Štandardných minimálnych pravidiel OSN pre zaobchádzanie s väzňami(6) stanovuje, že nástroje na obmedzenie voľnosti pohybu sa nesmú používať ako trest. Reťaze a putá na nohy sa taktiež nesmú používať na obmedzenie pohybu. Tiež je potrebné uviesť, že Štandardné minimálne pravidlá OSN pre zaobchádzanie s väzňami stanovujú, že nástroje na obmedzenie voľnosti pohybu sa majú použiť iba ako preventívne opatrenie na zabránenie úteku počas prevozu, z lekárskych dôvodov podľa nariadenia úradného lekára alebo ak zlyhajú iné metódy s cieľom zabrániť väzňovi, aby ublížil sebe alebo iným alebo aby poškodil majetok.

(21)  S cieľom chrániť zamestnancov a ďalšie osoby pred pľuvaním sú väzni niekedy nútení nosiť tzv. masku zabraňujúcu pľuvaniu. Keďže takáto maska pokrýva ústa a často aj nos, predstavuje inherentné riziko udusenia. Ak sa kombinuje s inými prostriedkami na obmedzenie pohybu, ako sú napríklad putá, existuje tiež riziko poranenia krku. Vývoz masiek zabraňujúcich pľuvaniu by sa mal preto kontrolovať.

(22)  Okrem prenosných zbraní by rozsah kontrol vývozu mal zahŕňať aj pevné alebo vstavané zbrane vydávajúce elektrický výboj so širokým rozsahom a zasahujúce viaceré osoby. Takéto zbrane sú často prezentované ako zbrane, ktoré nespôsobujú smrť, ale predstavujú prinajmenšom rovnaké riziko spôsobenia silnej bolesti alebo utrpenia ako prenosné zbrane vydávajúce elektrický výboj.

(23)  Keďže sa s pevnými zariadeniami na rozptyľovanie dráždivých chemických látok, ktoré sú určené na používanie v budove, obchoduje, a keďže použitie takýchto látok vo vnútorných priestoroch predstavuje riziko spôsobenia silnej bolesti alebo utrpenia, ktoré sa nespája s ich tradičným použitím vo vonkajších priestoroch, mal by sa vývoz takýchto zariadení kontrolovať.

(24)  Kontroly vývozu by sa mali uplatňovať aj na pevné alebo vstavané zariadenia na rozptyľovanie paralyzujúcich alebo dráždivých látok so širokým rozsahom, ak takéto zariadenia ešte nie sú predmetom kontrol vývozu v súlade so spoločnou pozíciou Rady 2008/944/SZBP(7). Takéto zariadenia sú často prezentované ako technológie, ktoré nespôsobujú smrť, ale predstavujú prinajmenšom rovnaké riziko spôsobenia silnej bolesti alebo utrpenia ako prenosné zbrane a zariadenia. Hoci voda nepatrí medzi paralyzujúce alebo dráždivé chemické látky, na šírenie týchto látok v tekutej forme sa môžu použiť vodné delá a ich vývoz by sa mal preto kontrolovať.

(25)  Vývozné kontroly látky oleorasin capsicum (OC) a vanilylamidu kyseliny pelargónovej (PAVA) by sa mali doplniť o kontrolu vývozu určitých zmesí obsahujúcich tieto látky, ktoré sa môžu podávať ako paralyzujúce alebo dráždivé činitele alebo sa môžu používať na výrobu týchto látok. Prípadné odkazy na paralyzujúce či dráždivé chemické činitele je potrebné chápať tak, že zahŕňajú látku oleoresin capsicum a príslušné zmesi s obsahom tejto látky.

(26)  Je vhodné stanoviť osobitné výnimky z kontroly vývozu, aby sa nebránilo fungovaniu policajných zložiek členských štátov a vykonávaniu operácii na udržiavanie mieru alebo krízového riadenia.

(27)  S prihliadnutím na to, že niektoré členské štáty už zakázali dovoz a vývoz takéhoto tovaru, je vhodné udeliť členským štátom právo zakázať vývoz a dovoz pút na nohy, skupinových reťazí a prenosných zariadení na elektrošoky, s výnimkou elektrošokových pásov. Členské štáty by tiež mali mať právomoc, podľa svojho želania, uplatňovať kontrolu vývozu na putá, ktorých celkový rozmer vrátane reťaze v zamknutej pozícii presahuje 240 mm.

(28)  S cieľom obmedziť administratívne zaťaženie vývozcov by mali mať príslušné orgány možnosť udeliť vývozcovi rámcové povolenie na tovar uvedený v prílohe III k tomuto nariadeniu, aby sa zabránilo používaniu príslušného tovaru na mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie.

(29)  V niektorých prípadoch boli lieky vyvážané do tretích krajín presmerované a použité na trest smrti, najmä podaním smrteľnej dávky pomocou injekcie. Únia odsudzuje trest smrti za všetkých okolností a pracuje na jeho všeobecnom zrušení. Vývozcovia namietali proti ich nedobrovoľnému spájaniu s takýmto použitím produktov, ktoré vyvinuli na lekárske účely.

(30)  Je preto potrebné stanoviť kontrolu vývozu na určitý tovar, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, s cieľom zabrániť používaniu niektorých liekov na uvedený účel a zabezpečiť, aby sa na všetých vývozcov liekov v Únii vzťahovali v tomto zmysle rovnaké podmienky. Príslušné lieky boli okrem iného vyvinuté ako anestetiká a sedatíva.

(31)  Systém povolení na vývoz by nemal prekračovať primeranú mieru. Preto by nemal zabraňovať vývozu liekov používaných na legitímne liečebné účely.

(32)  Zoznam tovaru, na vývoz, ktorého sa vyžaduje povolenie s cieľom predchádzať použitiu tohto tovaru na vykonávanie trestu smrti, by mal zahŕňať len tovar, ktorý sa používal na vykonávanie trestu smrti v tretej krajine, ktorá nezrušila trest smrti, a tovar, ktorého použitie na vykonávanie trestu smrti ktorákoľvek takáto tretia krajina schválila bez toho, aby ho už použila na uvedený účel. Nemal by zahŕňať neletálny tovar, ktorý nie je nevyhnutný na popravenie odsúdenej osoby, ako napríklad bežný nábytok, ktorý sa môže nachádzať aj v popravnej miestnosti.

(33)  Vzhľadom na rozdiely medzi trestom smrti na jednej strane a mučením a iným krutým, neľudským alebo ponižujúcim zaobchádzaním alebo trestaním na strane druhej je vhodné stanoviť systém povolení na vývoz s cieľom zabrániť používaniu určitých tovarov na vykonávanie trestu smrti. Pri takomto systéme by sa mala zohľadniť skutočnosť, že množstvo krajín zrušilo trest smrti za všetky trestné činy a v tejto veci prijalo medzinárodný záväzok. Keďže však existuje riziko opätovného vývozu do krajín, ktoré tak neurobili, mali by sa pri povoľovaní vývozu do krajín, ktoré zrušili trest smrti, zaviesť určité podmienky a požiadavky. Preto je vhodné udeliť všeobecné povolenie na vývoz do tých krajín, ktoré zrušili trest smrti za všetky trestné činy a uvedené zrušenie potvrdili medzinárodným záväzkom.

(34)  Ak krajina nezrušila trest smrti za všetky trestné činy a uvedené zrušenie nepotvrdila medzinárodným záväzkom, príslušné orgány by mali pri skúmaní žiadosti o povolenie na vývoz zisťovať, či existuje riziko, že konečný užívateľ v cieľovej krajine použije vyvezený tovar na vykonanie takéhoto trestu. Na kontrolu predaja alebo prepravy tretím stranám zo strany konečného užívateľa by sa mali zaviesť primerané podmienky a požiadavky. V prípade uskutočnenia viacerých zásielok medzi rovnakým vývozcom a konečným užívateľom by sa malo príslušným orgánom umožniť pravidelné skúmanie postavenia konečného užívateľa, napríklad radšej každých šesť mesiacov než pri každom udeľovaní povolenia na vývoz na zásielku, a to bez toho, aby bolo dotknuté právo príslušných orgánov na zrušenie, pozastavenie, pozmenenie alebo odňatie povolenia na vývoz v prípadoch, keď je to odôvodnené.

(35)  S cieľom obmedziť administratívne zaťaženie vývozcov by sa malo príslušným orgánom umožniť udeľovanie rámcového povolenia na všetky zásielky liekov od vývozcu konkrétnemu konečnému užívateľovi na pevne stanovené obdobie, pričom sa v prípade potreby uvedie množstvo zodpovedajúce bežnému použitiu takýchto liekov konečným užívateľom. Takéto povolenie by malo platiť na obdobie od jedného do troch rokov a mohlo by sa predĺžiť o ďalšie dva roky.

(36)  Udelenie rámcového povolenia by bolo vhodné aj v prípade, ak má výrobca v úmysle vyviezť lieky, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, distribútorovi v krajine, ktorá nezrušila trest smrti, a to za predpokladu, že vývozca a distribútor uzavreli právne záväznú dohodu, ktorou sa od distribútora vyžaduje uplatňovanie vhodného súboru opatrení, aby sa lieky nepoužívali na vykonávanie trestu smrti.

(37)  Lieky, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia môžu podliehať kontrolám podľa medzinárodných dohovorov o omamných a psychotropných látkach, akým je Dohovor o psychotropných látkach z roku 1971. Keďže takéto kontroly neslúžia na to, aby sa zabránilo v používaní príslušných liekov na vykonávanie trestu smrti, ale aby sa predchádzalo obchodu s drogami, mali by sa okrem uvedených medzinárodných kontrol používať aj kontroly vývozu podľa tohto nariadenia. Členské štáty je však potrebné povzbudiť, aby na uplatňovanie systémov kontroly používali jednotný postup.

(38)  Kontroly vývozu v súlade s týmto nariadením by sa nemali vzťahovať na tovar, ktorého vývoz sa kontroluje v súlade so spoločnou pozíciou 2008/944/SZBP, nariadením Rady (ES) č. 428/2009(8) a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 258/2012(9).

(39)  Poskytovanie sprostredkovateľských služieb a technickej pomoci v súvislosti s tovarom uvedeným v prílohe III alebo prílohe IV k tomuto nariadeniu by malo podliehať predchádzajúcemu povoleniu, aby sprostredkovateľské služby alebo technická pomoc neprispievali k tomu, že tovar, ktorý s nimi súvisí, sa použije na účel vykonania trestu smrti, mučenia alebo iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania.

(40)  Sprostredkovateľské služby a technická pomoc, ktoré na základe tohto nariadenia podliehajú predchádzajúcemu povoleniu, by mali byť tie, ktoré sú poskytované z Únie, teda z území v oblasti územnej pôsobnosti zmlúv vrátane vzdušného priestoru a akéhokoľvek lietadla alebo akéhokoľvek plavidla, ktoré patria do jurisdikcie niektorého členského štátu.

(41)  Pri vydávaní povolenia na poskytovanie technickej pomoci vzťahujúcej sa na tovar uvedený v prílohe III k tomuto nariadeniu by sa príslušné orgány mali usilovať zabezpečiť, aby sa technická pomoc a akékoľvek školenia o používaní takéhoto tovaru, ktorý by bol dodávaný alebo ponúkaný v spojení s technickou pomocou, ktorá je predmetom žiadosti o povolenie, poskytovali tak, aby podporovali normy presadzovania práva, ktoré rešpektujú ľudské práva a prispievali k predchádzaniu mučenia a iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania.

(42)  S cieľom zabrániť tomu, aby hospodárske subjekty získali výhody z prepravy tovaru, ktorý prechádza cez colné územie Únie na ceste do tretej krajiny a ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie, je nevyhnutné zakázať prepravu takéhoto tovaru v rámci Únie, ak je uvedený v prílohe III alebo prílohe IV k tomuto nariadeniu, za predpokladu, že hospodársky subjekt má poznatky o zamýšľanom použití tovaru.

(43)  Usmernenia politiky EÚ vo vzťahu k tretím krajinám týkajúce sa mučenia a iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania okrem iného stanovujú, že vedúci predstavitelia misií v tretích krajinách budú do svojich pravidelných správ zahŕňať analýzu výskytu mučenia alebo iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania v štáte ich akreditácie a opatrení prijatých na boj proti nim. Príslušné orgány by tieto a podobné správy vypracované príslušnými medzinárodnými organizáciami a organizáciami občianskej spoločnosti mali brať do úvahy pri rozhodovaní o žiadostiach o povolenie. Takéto správy by mali tiež popísať akékoľvek zariadenia používané v tretích krajinách na vykonávanie trestu smrti alebo na mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie.

(44)  Hoci by si colné orgány mali vymieňať určité informácie s inými colnými orgánmi prostredníctvom spoločného colného systému riadenia rizík v súlade s colnými predpismi Únie, príslušné orgány uvedené v tomto nariadení by si mali vymieňať určité informácie s inými príslušnými orgánmi. Je vhodné požadovať, aby príslušné orgány využívali zabezpečený a zašifrovaný systém výmeny informácií o zamietnutiach. Na tento účel by Komisia mala sprístupniť novú funkciu v existujúcom systéme vytvorenom podľa článku 19 ods. 4 nariadenia (ES) č. 428/2009.

(45)  V rozsahu, v akom ide o osobné údaje, by sa mali pri spracúvaní a výmene informácií dodržiavať platné pravidlá týkajúce sa spracovania a výmeny osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679(10) a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725(11).

(46)  S cieľom prijať ustanovenia potrebné na uplatňovanie tohto nariadenia by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zmeny príloh I až IX k tomuto nariadeniu. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva(12). Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov, a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(47)  S cieľom umožniť Únii rýchlo reagovať na vývoj nového tovaru, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie, a ak existuje jasné a bezprostredné riziko, že uvedený tovar sa bude používať na účely, ktoré zahŕňajú takéto porušovanie ľudských práv, je vhodné stanoviť okamžité uplatňovanie príslušného aktu Komisie, keď je v prípade zmien v prílohách II alebo III k tomuto nariadeniu mimoriadne naliehavé uskutočniť takúto zmenu. S cieľom umožniť Únii rýchlo reagovať, keď jedna alebo viacero tretích krajín schvália určitý tovar na použitie na vykonávanie trestu smrti, alebo prijmú alebo porušia medzinárodný záväzok zrušiť trest smrti za všetky zločiny, je vhodné stanoviť okamžité uplatňovanie príslušného aktu Komisie, keď si to v prípade zmien v prílohách IV alebo V k tomuto nariadeniu vyžadujú vážne a naliehavé dôvody. Ak sa uplatňuje postup pre naliehavé prípady, je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov.

(48)  Mala by byť zriadená koordinačná skupina. Skupina by mala slúžiť ako platforma pre odborníkov členských štátov a Komisie na výmenu informácií o správnych postupoch a na diskusiu o otázkach výkladu tohto nariadenia, technických problémov, pokiaľ ide o tovar zo zoznamu, vývoj súvisiaci s týmto nariadením a iné otázky, ktoré môžu vzniknúť. Skupina by mala mať možnosť diskutovať najmä o otázkach týkajúcich sa povahy a zamýšľaného účinku tovaru, dostupnosti tovaru v tretích krajinách a otázke, či je tovar osobitne navrhnutý alebo upravený na vykonávanie trestu smrti alebo na mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie. Ak sa Komisia rozhodne konzultovať s touto skupinou pri príprave delegovaných aktov, mala by tak urobiť v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

(49)  Komisia neobstaráva zariadenia na účely presadzovania práva, keďže nie je zodpovedná za udržiavanie práva a poriadku, konania v trestných veciach alebo za presadzovanie súdnych rozhodnutí v trestných veciach. Preto by sa mal zaviesť postup, ktorým sa zabezpečí, aby Komisia prijímala informácie o zariadeniach na presadzovanie práva a výrobkoch uvádzaných na trh v Únii neuvedených v zozname, aby sa zabezpečila aktualizácia zoznamov tovaru, s ktorým je zakázané obchodovanie alebo takéto obchodovanie je kontrolované a aby sa tým zohľadnil nový vývoj. Pri adresovaní svojej žiadosti Komisii by mal žiadajúci členský štát postúpiť svoju žiadosť o doplnenie tovaru do prílohy II, prílohy III alebo prílohy IV k tomuto nariadeniu, ostatným členským štátom.

(50)  Opatrenia tohto nariadenia majú za cieľ zabrániť trestu smrti, ako aj mučeniu alebo inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu v tretích krajinách. Medzi ne patria obmedzenia obchodovania s tretími krajinami s tovarom, ktorý by sa mohol použiť na účel vykonania trestu smrti alebo na účel mučenia alebo iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania. Nepovažuje sa za potrebné stanoviť podobné kontrolné mechanizmy vo vzťahu k transakciám v rámci Únie, keďže v členských štátoch trest smrti neexistuje a členské štáty prijmú primerané opatrenia na legislatívny zákaz a zabránenie mučeniu alebo inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu.

(51)  Usmernenia politiky EÚ vo vzťahu k tretím krajinám týkajúce sa mučenia a iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania uvádzajú, že na splnenie cieľa prijať účinné opatrenia proti mučeniu alebo inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu treba prijať opatrenia na zabránenie používania, výroby a obchodovania so zariadeniami, ktoré sú konštruované na mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie. Úlohou členských štátov je uložiť a uplatňovať potrebné obmedzenia používania a výroby takýchto zariadení.

(52)  Komisia a členské štáty by sa mali vzájomne informovať o opatreniach prijatých podľa tohto nariadenia a o ostatných významných skutočnostiach, ktoré majú k dispozícii v súvislosti s týmto nariadením.

(53)  Členské štáty by mali stanoviť pravidlá, pokiaľ ide o sankcie uplatniteľné pri porušení ustanovení tohto nariadenia, a zabezpečiť ich uplatňovanie. Uvedené sankcie by mali byť účinné, primerané a odrádzajúce,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

Predmet a vymedzenie pojmov

Článok 1

Predmet úpravy

V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá Únie, ktoré upravujú obchodovanie s tretími krajinami s tovarom, ktorý možno použiť na účel vykonania trestu smrti alebo na účel mučenia alebo iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania, ako aj pravidlá, ktoré upravujú poskytovanie sprostredkovateľských služieb, technickej pomoci, školenia a reklamy súvisiacich s takýmto tovarom.

Článok 2

Vymedzenia pojmov

Na účely tohto nariadenia:

a)  „mučenie“ je akékoľvek konanie, ktorým sa určitej osobe zámerne pôsobí krutá bolesť alebo utrpenie, fyzické alebo duševné, napríklad s cieľom získať od uvedenej osoby alebo od tretej osoby informácie alebo priznanie, potrestať uvedenú osobu za čin, ktorý spáchala uvedená osoba alebo tretia osoba, alebo zo spáchania ktorého je podozrivá, alebo zastrašiť alebo donútiť uvedenú osobu alebo tretiu osobu; alebo z akéhokoľvek dôvodu založeného na diskriminácii akéhokoľvek druhu, ak túto bolesť alebo utrpenie pôsobí verejný činiteľ alebo iná osoba konajúca v úradnom postavení alebo sú spôsobené na jej podnet alebo s jej výslovným alebo tichým súhlasom. Nezahŕňa však bolesť alebo trápenie, ktoré vyplýva výlučne z právoplatne uložených trestov, neoddeliteľne k nim patrí alebo s nimi súvisí. Trest smrti sa za žiadnych okolností nepovažuje za zákonný trest;

b)  „iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie“ je akékoľvek konanie, ktorým sa určitej osobe spôsobí bolesť alebo utrpenie dosahujúce minimálnu úroveň závažnosti, fyzické alebo duševné, ak túto bolesť alebo trápenie spôsobí verejný činiteľ alebo iná osoba konajúca v úradnom postavení, alebo sú spôsobené na jej podnet alebo s jej výslovným alebo tichým súhlasom. Nezahŕňa však bolesť alebo trápenie, ktoré vyplýva výlučne z právoplatne uložených trestov, neoddeliteľne k nim patrí alebo s nimi súvisí. Trest smrti sa za žiadnych okolností nepovažuje za zákonný trest;

c)  „orgán presadzovania práva“ je akýkoľvek orgán zodpovedný za prevenciu, odhaľovanie, vyšetrovanie, potláčanie a trestanie trestných činov, okrem iného polícia, akýkoľvek prokurátor, súdny orgán, verejný alebo súkromný ústav na výkon väzby a trestu a, kde to je vhodné, štátne bezpečnostné sily a vojenské orgány;

d)  „vývoz“ je akýkoľvek výstup tovaru z colného územia Únie vrátane výstupu tovaru, pri ktorom sa vyžaduje podanie colného vyhlásenia, a výstupu tovaru po jeho uskladnení v slobodnom pásme v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013(13);

e)  „dovoz“ je akýkoľvek vstup tovaru na colné územie Únie vrátane dočasného uskladnenia, umiestnenia v slobodnom pásme, prepustenia do osobitného režimu a prepustenia do voľného obehu v zmysle nariadenia (EÚ) č. 952/2013;

f)  „technická pomoc“ je akákoľvek technická pomoc týkajúca sa opráv, vývoja, výroby, skúšania, údržby, montáže alebo akýchkoľvek iných technických služieb, pričom môže mať napríklad podobu pokynov, rád, školenia, odovzdávania pracovných vedomostí alebo zručností alebo konzultačných služieb. Technická pomoc zahŕňa verbálne formy pomoci a pomoc poskytnutú elektronickými prostriedkami;

g)  „múzeum“ je nezisková stála inštitúcia v službách spoločnosti a jej rozvoja, otvorená pre verejnosť, ktorá získava, uchováva, skúma, sprostredkováva a vystavuje hmotné dôkazy o ľuďoch a ich prostredí s cieľom štúdia, vzdelávania a zábavy;

h)  „príslušný orgán“ je orgán jedného z členských štátov uvedený v prílohe I, ktorý je podľa článku 20 oprávnený rozhodnúť o žiadosti o povolenie alebo zakázať vývozcovi používať všeobecné povolenie Únie na vývoz;

i)  „žiadateľ“ je:

1.  vývozca, v prípade vývozov uvedených v článku 3, 11 alebo 16;

2.  fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán prepravujúci tovar v rámci colného územia Únie v prípade tranzitu uvedeného v článku 5;

3.  poskytovateľ technickej pomoci, v prípade poskytovania technickej pomoci uvedenej v článku 3;

4.  múzeum, ktoré bude vystavovať tovar, v prípade dovozu a poskytovania technickej pomoci uvedeného v článku 4;

5.  poskytovateľ technickej pomoci alebo sprostredkovateľ v prípade poskytovania technickej pomoci uvedenej v článku 15 alebo sprostredkovateľských služieb uvedených v článku v článku 19;

j)  „colné územie Únie“ je územie stanovené v článku 4 nariadenia (EÚ) č. 952/2013;

k)  „sprostredkovateľské služby“ sú:

1.  rokovanie alebo dojednávanie transakcií na účely nákupu, predaja alebo dodávky príslušného tovaru z tretej krajiny do akejkoľvek inej tretej krajiny alebo

2.  predaj alebo nákup príslušného tovaru, ktorý sa nachádza v tretej krajine, na účely jeho prepravy do inej tretej krajiny.

Na účely tohto nariadenia sa z tohto vymedzenia pojmov vypúšťa samostatné ustanovenie o doplnkových službách. Medzi doplnkové služby patrí doprava, finančné služby, poistenie alebo zaistenie, alebo všeobecná reklama či propagácia;

l)  „sprostredkovateľ“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán vrátane partnerstva, ktoré majú bydlisko alebo sú usadené v členskom štáte Únie, ktoré poskytujú služby vymedzené v písmene k) z Únie; akákoľvek fyzická osoba so štátnou príslušnosťou členského štátu, bez ohľadu na bydlisko, ktorá poskytuje takéto služby z Únie; a akákoľvek právnická osoba, subjekt alebo orgán zriadené alebo založené podľa práva členského štátu, bez ohľadu na miesto ich usadenia, ktorá poskytuje takéto služby z Únie;

m)  „poskytovateľ technickej pomoci“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán vrátane partnerstva, ktoré majú bydlisko alebo sú usadené v členskom štáte, ktoré poskytujú služby vymedzené v písmene f) z Únie; akákoľvek fyzická osoba so štátnou príslušnosťou členského štátu, bez ohľadu na bydlisko, ktorá poskytuje takúto pomoc z Únie; a akákoľvek právnická osoba, subjekt alebo orgán zriadené alebo založené podľa práva členského štátu, bez ohľadu na miesto ich usadenia, ktorá poskytuje takúto pomoc z Únie;

n)  „vývozca“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán vrátane partnerstva, v mene ktorých sa robí vývozné vyhlásenie, t. j. osoba, subjekt alebo orgán, ktorá je v čase prijatia vyhlásenia zmluvnou stranou zmluvy s adresátom v dotknutej tretej krajine a má potrebnú právomoc rozhodnúť o odoslaní tovaru mimo colného územia Únie; v prípade, že zmluva o vývoze nebola uzavretá, alebo ak zmluvná strana nekoná vo vlastnom mene, potom je vývozcom osoba, subjekt alebo orgán, ktorý má právomoc rozhodnúť o odoslaní tovaru mimo colného územia Únie; ak zisk z práva nakladať s tovarom patrí osobe, subjektu alebo orgánu, ktorá je usadená mimo Únie, podľa uvedenej zmluvy, za vývozcu sa považuje zmluvná strana, ktorá má bydlisko alebo je usadená na území Únie;

o)  „všeobecné povolenie Únie na vývoz“ je povolenie na vývoz ako je vymedzené v písmene d) do určitých krajín, ktoré sa udeľuje všetkým vývozcom spĺňajúcim podmienky a požiadavky jeho využívania uvedené v prílohe V;

p)  „individuálne povolenie“ je povolenie udelené:

1.  jednému konkrétnemu vývozcovi pre vývozy ako je vymedzené v písmene d) jednému konečnému užívateľovi alebo príjemcovi v tretej krajine, ktoré sa vzťahuje na jeden alebo viacero tovarov;

2.  jednému konkrétnemu sprostredkovateľovi na poskytovanie sprostredkovateľských služieb ako je vymedzené v písmene k), jednému konečnému užívateľovi alebo príjemcovi v tretej krajine, ktoré sa vzťahuje na jeden alebo viacero tovarov; alebo

3.  fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu prepravujúcemu tovar na colnom území Únie na tranzit ako je vymedzené v písmene s);

q)  „rámcové povolenie“ je povolenie udelené jednému konkrétnemu vývozcovi alebo sprostredkovateľovi na určitý druh tovaru uvedeného v prílohe III alebo v prílohe IV, ktoré môže byť platné pre:

1.  vývozy vymedzené v písmene d) jednému alebo viacerým konkrétnym konečným užívateľom v jednej alebo viacerých vymedzených tretích krajinách;

2.  vývozy vymedzené v písmene d) jednému alebo viacerým vymedzeným distribútorom v jednej alebo viacerých vymedzených tretích krajinách, ak je vývozca aj výrobcom tovaru uvedeného v prílohe III bode 3.2 alebo 3.3 alebo v prílohe IV oddiele 1;

3.  poskytovanie sprostredkovateľských služieb súvisiacich s prepravou tovaru, ktorý sa nachádza v tretej krajine, jednému alebo viacerým konkrétnym konečným užívateľom v jednej alebo viacerých vymedzených tretích krajinách;

4.  poskytovanie sprostredkovateľských služieb súvisiacich s prepravou tovaru, ktorý sa nachádza v tretej krajine, jednému alebo viacerým vymedzeným distribútorom v jednej alebo viacerých vymedzených tretích krajinách, ak je sprostredkovateľ aj výrobcom tovaru uvedeného v prílohe III bode 3.2 alebo 3.3 alebo v prílohe IV oddiele 1;

r)  „distribútor“ je hospodársky subjekt vykonávajúci veľkoobchodné činnosti súvisiace s tovarom uvedeným v prílohe III bode 3.2 alebo 3.3 alebo v prílohe IV oddiele 1, ako napríklad obstarávanie takéhoto tovaru od výrobcov alebo držanie, dodávanie alebo vyvážanie takéhoto tovaru; k veľkoobchodným činnostiam s takýmto tovarom nepatrí obstarávanie nemocničného, farmaceutického alebo zdravotníckeho odborníka na výhradný účel dodávania takéhoto tovaru verejnosti;

s)  „tranzit“ je preprava v rámci colného územia Únie tovaru, ktorý nie je tovarom Únie a ktorý prechádza cez colné územie Únie na miesto určenia mimo colného územia Únie.

KAPITOLA II

Tovar, ktorý nemá iné praktické použitie ako na účely vykonania trestu smrti, mučenia alebo iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania

Článok 3

Zákaz vývozu

1.  Zakazuje sa akýkoľvek vývoz tovaru uvedeného v prílohe II, bez ohľadu na pôvod takéhoto tovaru.

Príloha II zahŕňa tovar, ktorý nemá žiadne iné praktické použitie ako vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie.

Poskytovateľom technickej pomoci sa zakazuje poskytovanie technickej pomoci v súvislosti s tovarom uvedeným v prílohe II akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu v tretej krajine, či už za protihodnotu, alebo bezplatne.

2.  Odchylne od odseku 1 môže príslušný orgán povoliť vývoz tovaru uvedeného v prílohe II a poskytnutie súvisiacej technickej pomoci, ak sa preukáže, že v tretej krajine, do ktorej sa daný tovar vyvezie, sa tento tovar bude používať výhradne na účely verejného vystavenia v múzeu na základe jeho historického významu.

Článok 4

Zákaz dovozu

1.  Zakazuje sa akýkoľvek dovoz tovaru uvedeného v prílohe II, bez ohľadu na pôvod takéhoto tovaru.

Zakazuje sa prijatie akoukoľvek osobou, subjektom alebo orgánom v Únii technickej pomoci, ktorá sa vzťahuje na tovar uvedený v prílohe II a poskytuje sa z tretej krajiny akoukoľvek osobou, subjektom alebo orgánom, či už za protihodnotu, alebo bezplatne.

2.  Odchylne od odseku 1 príslušný orgán môže povoliť dovoz tovaru uvedeného v prílohe II a poskytnutie súvisiacej technickej pomoci, ak sa preukáže, že tento tovar sa v členskom štáte určenia bude používať výhradne na účely verejného vystavenia v múzeu na základe jeho historického významu.

Článok 5

Zákaz tranzitu

1.  Zakazuje sa akýkoľvek tranzit tovaru uvedeného v prílohe II.

2.  Odchylne od odseku 1 môže príslušný orgán povoliť tranzit tovaru uvedeného v prílohe II, ak sa preukáže, že v krajine určenia sa takýto tovar bude vzhľadom na jeho historický význam používať výhradne na účely verejného vystavenia v múzeu.

Článok 6

Zákaz sprostredkovateľských služieb

Sprostredkovateľovi sa zakazuje poskytovať sprostredkovateľské služby akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu v tretej krajine, ktoré by súviseli s tovarom uvedeným v prílohe II, a to bez ohľadu na pôvod takéhoto tovaru.

Článok 7

Zákaz školenia

Poskytovateľovi technickej pomoci alebo sprostredkovateľovi sa zakazuje poskytovať akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu v tretej krajine školenia, ktoré súvisia s použitím tovaru uvedeného v prílohe II.

Článok 8

Veľtrhy

Zakazuje sa akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu vrátane partnerstva, bez ohľadu na to, či majú bydlisko alebo sú usadené v niektorom členskom štáte, vystavovanie alebo ponúkanie na predaj akéhokoľvek tovaru uvedeného v prílohe II na výstave alebo veľtrhu v Únii, pokiaľ nie je preukázané, že vzhľadom na povahu výstavy alebo veľtrhu takéto vystavovanie alebo ponúkanie na predaj nie je ani nevyhnutné, ani nepropaguje predaj alebo dodávku príslušného tovaru, akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu v tretej krajine.

Článok 9

Reklama

Zakazuje sa akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu vrátane partnerstva, ktoré majú bydlisko alebo sú usadené v niektorom členskom štáte a ktoré predávajú alebo kupujú reklamný priestor alebo čas na vysielanie reklamy v rámci Únie, akejkoľvek fyzickej osobe, ktorá je štátnym príslušníkom niektorého členského štátu a ktorá predáva alebo kupuje reklamný priestor alebo čas na vysielanie reklamy v rámci Únie, a akejkoľvek právnickej osobe, subjektu alebo orgánu zriadenému alebo založenému podľa práva niektorého členského štátu, ktorý predáva alebo kupuje reklamný priestor alebo čas na vysielanie reklamy v rámci Únie, predávať alebo kupovať od akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osoby, subjektu alebo orgánu v tretej krajine reklamný priestor v printových médiách alebo na internete alebo vysielací čas na reklamu v televízii alebo rozhlase, ktoré by súviseli s tovarom uvedeným v prílohe II.

Článok 10

Vnútroštátne opatrenia

1.  Bez toho, aby boli dotknuté uplatniteľné pravidlá Únie vrátane zákazu diskriminácie na základe štátnej príslušnosti, môžu členské štáty prijať alebo zachovať vnútroštátne opatrenia obmedzujúce prepravu, finančné služby, poistenie alebo zaistenie, alebo všeobecnú reklamu či propagáciu vo vzťahu k tovaru uvedenému v prílohe II.

2.  Členské štáty oznámia Komisii akékoľvek opatrenia prijaté podľa odseku 1, alebo ich zmenu a zrušenie pred tým, ako nadobudnú účinnosť.

KAPITOLA III

Tovar, ktorý možno použiť na účely mučenia alebo iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania

Článok 11

Požiadavka vývozného povolenia

1.  Pre každý vývoz tovaru uvedeného v prílohe III sa vyžaduje povolenie, a to bez ohľadu na pôvod takéhoto tovaru. Povolenie sa však nevyžaduje na tovar, ktorý len prechádza colným územím Únie, t. j. ktorému nie je pridelené iné colne schválené určenie alebo použitie ako režim vonkajší tranzit podľa článku 226 nariadenia (EHS) č. 952/2013 vrátane uskladnenia iného tovaru ako tovaru Únie v slobodnom pásme.

Príloha III obsahuje len tento tovar, ktorý možno použiť na účely mučenia alebo iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania:

a)  tovar, ktorý sa prvotne používa na účely presadzovania práva;

b)  tovar, ktorý vzhľadom na svoju konštrukciu a technické vlastnosti predstavuje závažné riziko použitia na mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie.

Príloha III neobsahuje:

a)  strelné zbrane kontrolované nariadením (EÚ) č. 258/2012;

b)  položky s dvojakým použitím kontrolované nariadením (ES) č. 428/2009;

c)  tovar kontrolovaný spoločnou pozíciou 2008/944/SZBP.

2.  Odsek 1 sa nevzťahuje na vývoz na územia tých členských štátov, ktoré sú uvedené v prílohe VI a nie sú súčasťou colného územia Únie za podmienky, že tovar použijú orgány presadzovania práva v krajine určenia alebo na území určenia, ako aj v metropolitnej časti členského štátu, ku ktorému dané územie patrí. Colné alebo iné príslušné orgány majú právo overovať, či je táto podmienka splnená, a môžu rozhodnúť, že vývoz nepovolia, kým sa takéto overovanie neukončí.

3.  Odsek 1 sa nevzťahuje na vývoz do tretích krajín za podmienky, že tovar použije vojenský alebo civilný personál členského štátu, ak sa tento personál zúčastňuje operácie na udržanie mieru alebo operácie krízového riadenia EÚ alebo OSN v dotknutej tretej krajine, alebo operácie založenej na dohodách medzi členskými štátmi a tretími krajinami v oblasti obrany. Colné alebo iné príslušné orgány majú právo overovať, či sú tieto podmienky splnené. Vývoz sa neuskutoční, kým sa takéto overovanie neukončí.

Článok 12

Kritériá pre udeľovanie povolení na vývoz

1.  Rozhodnutia o žiadostiach o povolenie na vývoz na tovar uvedený v prílohe III prijme príslušný orgán po zvážení všetkých príslušných dôvodov, najmä skutočnosti, či žiadosť o povolenie v podstate rovnakého vývozu za posledné tri roky zamietol iný členský štát, a po zvážení zamýšľaného konečného použitia a rizika odklonenia.

2.  Príslušný orgán neudelí povolenie, ak existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že tovar uvedený v prílohe III môže byť použitý na mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie, vrátane telesných trestov uložených súdom, orgánmi presadzovania práva alebo akoukoľvek fyzickou alebo právnickou osobou v tretej krajine.

Príslušný orgán zohľadní:

a)  dostupné rozhodnutia medzinárodného súdu;

b)  zistenia príslušných orgánov OSN, Rady Európy a EÚ a správy Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania Rady Európy a Osobitného spravodajcu OSN pre mučenie a neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie.

Do úvahy možno vziať aj iné významné informácie, vrátane dostupných rozsudkov vnútroštátnych súdov, správ alebo iných informácii, ktoré pripravili organizácie občianskej spoločnosti, a informácie o obmedzeniach pre vývoz tovaru uvedeného v prílohách II a III uplatňovaných v krajine určenia.

3.  Na overenie zamýšľaného konečného použitia a rizika odklonenia sa uplatnia pravidlá stanovené v druhom a treťom pododseku.

Ak výrobca tovaru uvedeného v prílohe III bode 3.2 alebo 3.3 požiada o povolenie na vývoz na takýto tovar pre distribútora, príslušný orgán posúdi podmienky zmluvy medzi výrobcom a distribútorom a opatrenia, ktoré prijímajú, aby sa zabezpečilo, že tento tovar a prípadne výrobky, do ktorých bude včlenený, sa nepoužijú na mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie.

Ak sa vyžaduje povolenie na vývoz na tovar uvedený v prílohe III bode 3.2 alebo 3.3 pre konečného užívateľa, príslušný orgán môže pri posudzovaní rizika odklonenia zohľadniť platné zmluvné podmienky a vyhlásenie o konečnom použití podpísané konečným užívateľom, ak sa takéto vyhlásenie poskytuje. Ak sa vyhlásenie o konečnom použití neposkytne, vývozca musí preukázať, kto bude konečným užívateľom a na aký účel sa bude tovar používať. Ak vývozca neposkytne dostatočné informácie o konečnom užívateľovi a konečnom použití, príslušný orgán sa môže odôvodnene domnievať, že tovar môže byť použitý na mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie.

4.  Okrem kritérií uvedených v odseku 1 príslušný orgán pri posudzovaní žiadosti o rámcové povolenie zohľadní, či vývozca používa primerané a vhodné spôsoby a postupy na zabezpečenie súladu s ustanoveniami a cieľmi tohto nariadenia a s podmienkami povolenia.

Článok 13

Zákaz tranzitu

Zakazuje sa akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu vrátane partnerstva, bez ohľadu na to, či majú bydlisko alebo sú usadené v niektorom členskom štáte, vykonávať tranzit tovaru uvedeného v prílohe III, ak vie, že akákoľvek časť zásielky takéhoto tovaru je určená na použitie pri mučení alebo inom krutom, neľudskom alebo ponižujúcom zaobchádzaní alebo trestaní.

Článok 14

Vnútroštátne opatrenia

1.  Bez ohľadu na články 11 a 12 členský štát môže prijať, alebo zachovať zákaz vývozu a dovozu pút na nohy, skupinových reťazí a prenosných elektrošokových prístrojov.

2.  Členský štát môže uložiť na vývoz pút, ktorých celkový rozmer, vrátane reťaze, meraný od vonkajšieho okraja jedného náramku k druhému v uzamknutom stave, presahuje 240 mm, požiadavku vývozného povolenia. Dotknutý členský štát na takéto putá uplatní kapitoly III a V.

3.  Členské štáty oznámia Komisii akékoľvek prijaté opatrenia podľa odsekov 1 a 2 pred tým, ako nadobudnú platnosť.

Článok 15

Povinnosť povolenia pre určité služby

1.  Vyžaduje sa povolenie pre poskytnutie akejkoľvek z týchto služieb poskytovateľom technickej pomoci, respektíve sprostredkovateľom, akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu v tretej krajine, či už za protihodnotu, alebo bezplatne:

a)  technickej pomoci súvisiacej s tovarom uvedeným v prílohe III, a to bez ohľadu na pôvod takéhoto tovaru; a

b)  sprostredkovateľských služieb súvisiacich s tovarom uvedeným v prílohe III, a to bez ohľadu na pôvod takéhoto tovaru.

2.  Pri rozhodovaní o žiadostiach o povolenie na poskytovanie sprostredkovateľských služieb v súvislosti s tovarom uvedeným v prílohe III sa článok 12 uplatňuje obdobne.

Pri rozhodovaní o žiadostiach o povolenie na poskytovanie technickej pomoci v súvislosti s tovarom uvedeným v prílohe III sa zohľadňujú kritériá uvedené v článku 12 na posúdenie:

a)  či sa technická pomoc poskytuje osobe, subjektu alebo orgánu, ktorý môže použiť tovar, ktorého sa technická pomoc týka, na mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie, a

b)  či sa technická pomoc použije na opravu, vývoj, výrobu, skúšku, údržbu alebo zloženie tovaru uvedeného v prílohe III, alebo sa poskytuje technická pomoc pre osoby, subjekty alebo orgány, ktoré by mohli používať tovar, na ktorý sa vzťahuje technická pomoc, na mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie.

3.  Odsek 1 sa neuplatňuje na poskytovanie technickej pomoci, ak:

a)  sa technická pomoc poskytuje orgánu presadzovania práva členského štátu alebo vojenskému alebo civilnému personálu členského štátu v zmysle prvej vety článku 11 ods. 3;

b)  technická pomoc spočíva v poskytovaní informácií, ktoré sú verejne dostupné; alebo

c)  technická pomoc predstavuje nevyhnutné minimum na inštaláciu, prevádzku, údržbu alebo opravu tovaru uvedeného v prílohe III, ktorého vývoz bol povolený príslušným orgánom v súlade s týmto nariadením.

4.  Bez ohľadu na odsek 1, môže členský štát zachovať zákaz poskytovania sprostredkovateľských služieb v súvislosti s putami na nohy, skupinovými reťazami a prenosnými elektrošokovými prístrojmi. Ak si členský štát ponechá takýto zákaz, informuje Komisiu , ak sa skôr prijaté opatrenia oznámené v súlade s článkom 7a ods. 4 nariadenia (ES) č. 1236/2005 zmenia alebo zrušia.

KAPITOLA IV

Tovar, ktorý by sa mohol použiť na účely vykonávania trestu smrti

Článok 16

Požiadavka povolenia na vývoz

1.  Pre každý vývoz tovaru uvedeného v prílohe IV sa vyžaduje povolenie, a to bez ohľadu na pôvod takéhoto tovaru. Povolenie sa však nevyžaduje na tovar, ktorý len prechádza colným územím Únie, t. j. ktorému nie je pridelené iné colne schválené určenie alebo použitie ako režim vonkajší tranzit podľa článku 226 nariadenia (EÚ) č. 952/2013, vrátane uskladnenia iného tovaru ako tovaru Únie v slobodnom pásme.

Príloha IV zahŕňa len tovar, ktorý by sa mohol použiť na účely vykonávania trestu smrti a bol schválený alebo skutočne používaný na vykonávanie trestu smrti v jednej alebo viacerých tretích krajinách, ktoré nezrušili trest smrti. Nezahŕňa:

a)  strelné zbrane kontrolované nariadením (EÚ) č. 258/2012;

b)  položky s dvojakým použitím kontrolované nariadením (ES) č. 428/2009 a

c)  tovar kontrolovaný spoločnou pozíciou 2008/944/SZBP.

2.  Keď sa na vývoz liekov vyžaduje povolenie na vývoz podľa tohto nariadenia a na vývoz sa vzťahujú aj požiadavky na vydanie povolenia podľa medzinárodných dohovorov o kontrole omamných a psychotropných látok, akým je Dohovor o psychotropných látkach z roku 1971, môžu členské štáty na vykonávanie povinností, ktoré im vyplývajú z tohto nariadenia a príslušného dohovoru, využiť jednotný postup.

Článok 17

Kritériá udeľovania povolení na vývoz

1.  Rozhodnutia o žiadostiach o povolenie na vývoz na tovar uvedený v prílohe IV prijme príslušný orgán po zvážení všetkých príslušných dôvodov, najmä skutočnosti, či žiadosť o povolenie v podstate rovnakého vývozu za posledné tri roky zamietol iný členský štát, a po zvážení zamýšľaného konečného použitia a rizika odklonenia.

2.  Príslušný orgán neudelí povolenie, ak existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že tovar uvedený v prílohe IV môže byť použitý na vykonávanie trestu smrti v tretej krajine.

3.  Na overenie zamýšľaného konečného použitia a rizika odklonenia sa uplatňujú pravidlá uvedené v druhom, treťom a štvrtom pododseku.

Ak výrobca tovaru uvedeného v prílohe IV oddiele 1 požiada o povolenie na vývoz na takéto výrobky pre distribútora, príslušný orgán posúdi podmienky zmluvy medzi výrobcom a distribútorom a opatrenia, ktoré prijímajú, aby sa zabezpečilo, že daný tovar sa nepoužije na vykonávanie trestu smrti.

Ak sa vyžaduje povolenie na vývoz na tovar uvedený v prílohe IV oddiele 1 pre konečného užívateľa, príslušný orgán môže pri posudzovaní rizika odklonenia zohľadniť platné zmluvné podmienky a vyhlásenie o konečnom použití podpísané konečným užívateľom, ak sa takéto vyhlásenie poskytuje. Ak sa vyhlásenie o konečnom použití neposkytuje, vývozca musí preukázať, kto bude konečným užívateľom a na aký účel sa bude tovar používať. Ak vývozca neposkytne dostatočné informácie o konečnom užívateľovi a konečnom použití, príslušný orgán sa môže odôvodnene domnievať, že tovar sa môže používať na vykonávanie trestu smrti.

Komisia v spolupráci s príslušnými orgánmi členských štátov môže prijať usmernenia o najlepších postupoch posudzovania konečného použitia a účelu, na ktorý by sa použila technická pomoc.

4.  Okrem kritérií uvedených v odseku 1 príslušný orgán pri posudzovaní žiadosti o rámcové povolenie zohľadní, či vývozca používa primerané a vhodné spôsoby a postupy na zabezpečenie súladu s ustanoveniami a cieľmi tohto nariadenia a s podmienkami povolenia.

Článok 18

Zákaz tranzitu

Zakazuje sa akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu vrátane partnerstva, bez ohľadu na to, či majú bydlisko alebo sú usadené v niektorom členskom štáte, vykonávať tranzit tovaru uvedeného v prílohe IV, ak vie, že akákoľvek časť zásielky takéhoto tovaru je určená na použitie na vykonávanie trestu smrti v tretej krajine.

Článok 19

Požiadavka povolenia pre určité služby

1.  Vyžaduje sa povolenie na poskytovanie akejkoľvek z týchto služieb poskytovateľom technickej pomoci, respektíve sprostredkovateľom, akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu v tretej krajine, či už za protihodnotu, alebo bezplatne:

a)  technickej pomoci súvisiacej s tovarom uvedeným v prílohe IV, a to bez ohľadu na pôvod takéhoto tovaru, a

b)  sprostredkovateľských služieb súvisiacich s tovarom uvedeným v prílohe IV, a to bez ohľadu na pôvod takéhoto tovaru.

2.  Pri rozhodovaní o žiadostiach o povolenie na poskytovanie sprostredkovateľských služieb v súvislosti s tovarom uvedeným v prílohe IV sa článok 17 uplatňuje obdobne.

Pri rozhodovaní o žiadostiach o povolenie na poskytovanie technickej pomoci v súvislosti s tovarom uvedeným v prílohe IV sa zohľadňujú kritériá uvedené v článku 17 na posúdenie:

a)  či sa technická pomoc poskytuje osobe, subjektu alebo orgánu, ktoré môžu použiť tovar, ktorého sa technická pomoc týka, na vykonávanie trestu smrti, a

b)  či sa technická pomoc použije na opravu, vývoj, výrobu, skúšku, údržbu alebo zloženie tovaru uvedeného v prílohe IV, alebo sa poskytuje technická pomoc pre osoby, subjekty alebo orgány, ktoré by mohli používať tovar, na ktorý sa vzťahuje technická pomoc, na vykonávanie trestu smrti.

3.  Odsek 1 sa neuplatňuje na poskytovanie technickej pomoci, ak:

a)  technická pomoc spočíva v poskytovaní informácií, ktoré sú verejne dostupné, alebo

b)  technická pomoc predstavuje nevyhnutné minimum na inštaláciu, prevádzku, údržbu alebo opravu tovaru uvedeného v prílohe IV, ktorého vývoz bol povolený príslušným orgánom v súlade s týmto nariadením.

KAPITOLA V

Postupy pri udeľovaní povolenia

Článok 20

Druhy povolení a orgány vydávajúce povolenia

1.  Týmto nariadením sa zavádza všeobecné povolenie Únie na vývoz v prípade určitých vývozov stanovených v prílohe V.

Príslušný orgán členského štátu, v ktorom má vývozca bydlisko alebo je usadený, môže zakázať vývozcovi používať toto povolenie v prípade existencie odôvodneného podozrenia na neschopnosť vývozcu splniť podmienky povolenia alebo ustanovenia právnych predpisov o kontrole vývozu.

Príslušné orgány členských štátov si vymieňajú informácie o všetkých vývozcoch, ktorým bolo odobraté právo na používanie všeobecného povolenia Únie na vývoz, ak nezistia, že konkrétny vývozca sa nebude pokúšať vyvážať tovar uvedený v prílohe IV cez iný členský štát. Na tento účel sa použije zabezpečený a zašifrovaný systém výmeny informácií.

2.  Povolenie na vývoz na iný tovar ako ten, ktorý je uvedený v odseku 1, pre ktorý sa vyžaduje povolenie podľa tohto nariadenia, udeľuje príslušný orgán členského štátu, v ktorom má vývozca bydlisko alebo je v ňom usadený, ako je to uvedené v prílohe I. Pokiaľ ide o tovar uvedený v prílohe III alebo v prílohe IV, toto povolenie môže byť individuálne alebo rámcové. Povolenie týkajúce sa tovaru uvedeného v prílohe II je individuálne.

3.  Povolenie na tranzit tovaru uvedeného v prílohe II udeľuje príslušný orgán členského štátu, v ktorom má fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán prepravujúci tovar v rámci colného územia Únie bydlisko alebo je v ňom usadená, ako je uvedené v prílohe I. Ak uvedená osoba, subjekt alebo orgán nemá bydlisko alebo nie je usadená v niektorom členskom štáte, povolenie udelí príslušný orgán členského štátu, v ktorom tovar vstupuje na colné územie Únie. Takéto povolenie je individuálnym povolením.

4.  Dovozné povolenie na dovoz, pre ktorý sa podľa tohto nariadenia vyžaduje povolenie, udeľuje príslušný orgán členského štátu, v ktorom má múzeum sídlo, ako je to uvedené v prílohe I. Povolenie týkajúce sa tovaru uvedeného v prílohe II je individuálne.

5.  Povolenie na poskytovanie technickej pomoci týkajúcej sa tovaru uvedeného v prílohe II udeľuje:

a)  príslušný orgán členského štátu, v ktorom má poskytovateľ technickej pomoci bydlisko alebo je usadený, ako je uvedené v prílohe I, alebo ak neexistuje takýto členský štát, príslušný orgán členského štátu, ktorého je poskytovateľ technickej pomoci štátnym príslušníkom alebo podľa ktorého právnych predpisov bol zriadený alebo založené, ak sa pomoc poskytuje múzeu v tretej krajine; alebo

b)  príslušný orgán členského štátu, v ktorom má múzeum sídlo, ako je uvedené v prílohe I, ak sa pomoc poskytuje múzeu v Únii.

6.  Povolenie na poskytovanie technickej pomoci týkajúcej sa tovaru uvedeného v prílohe III alebo prílohe IV udeľuje príslušný orgán členského štátu, v ktorom má poskytovateľ technickej pomoci bydlisko alebo je usadený, ako je uvedené v prílohe I, alebo ak neexistuje takýto členský štát, príslušný orgán členského štátu, ktorého je poskytovateľ technickej pomoci štátnym príslušníkom alebo podľa ktorého právnych predpisov bol zriadený alebo založený.

7.  Povolenie na poskytovanie sprostredkovateľských služieb týkajúcich sa tovaru uvedeného v prílohe III alebo prílohe IV udeľuje príslušný orgán členského štátu, v ktorom má sprostredkovateľ bydlisko alebo je usadený, ako je uvedené v prílohe I, alebo ak neexistuje takýto členský štát, príslušný orgán členského štátu, ktorého je poskytovateľ technickej pomoci štátnym príslušníkom alebo podľa ktorého právnych predpisov bol zriadený alebo založený. Takéto povolenie sa udeľuje na stanovené množstvo konkrétneho tovaru prepravovaného medzi dvoma alebo viacerými tretími krajinami. Jednoznačne sa v ňom určí miesto, kde sa tovar v tretej krajine pôvodu nachádza, konečný užívateľ a presné miesto, kde sa nachádza.

8.  Žiadatelia poskytnú príslušnému orgánu všetky relevantné informácie požadované k ich žiadostiam o individuálne alebo rámcové povolenie na vývoz alebo o povolenie na sprostredkovateľské služby, o povolenie na technickú pomoc, o individuálne dovozné povolenie alebo o individuálne povolenie na tranzit.

Pokiaľ ide o vývozy, príslušným orgánom sa poskytnú všetky informácie, najmä o konečnom užívateľovi, cieľovej krajine a konečnom použití tovaru.

Čo sa týka sprostredkovateľských služieb, príslušným orgánom sa poskytnú najmä podrobné informácie o mieste, kde sa tovar v tretej krajine pôvodu nachádza, jasný opis tovaru a príslušné množstvo, podrobné informácie o tretích stranách zúčastňujúcich sa na transakcii, o tretej krajine určenia, konečnom užívateľovi v tejto krajine a presnom mieste, kde sa nachádza.

Udelenie povolenia môže v prípade potreby podliehať vyhláseniu o konečnom použití.

9.  Odchylne od odseku 8, ak má výrobca alebo zástupca výrobcu vyviezť alebo predať a prepraviť tovar uvedený v bode 3.2 alebo 3.3 prílohy III alebo v oddiele 1 prílohy IV distribútorovi v tretej krajine, poskytne výrobca informácie o dohodách a opatreniach prijatých na zabránenie tomu, aby sa tovar uvedený v bode 3.2 alebo 3.3 prílohy III používal na mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie, alebo na zabránenie tomu, aby sa tovar uvedený v časti 1 prílohy IV používal na vykonávanie trestu smrti v cieľovej krajine, a ak sú k dispozícii, aj informácie o konečnom použití a konečných užívateľoch tovaru.

10.  Na žiadosť národného preventívneho mechanizmu zriadeného na základe Opčného protokolu k Dohovoru OSN z roku 1984 proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu môžu príslušné orgány rozhodnúť sprístupniť žiadajúcemu národnému preventívnemu mechanizmu informácie o krajine určenia, príjemcovi, konečnom použití a konečných užívateľoch alebo prípadne distribútorovi a dohodách a opatreniach uvedených v odseku 9, ktoré získali od žiadateľa. Príslušné orgány predtým, ako informácie sprístupnia, vypočujú žiadateľa, pričom na využitie týchto informácií môžu uložiť obmedzenia. Príslušné orgány prijímajú rozhodnutia v súlade s vnútroštátnym právom a praxou.

11.  Členské štáty spracúvajú požiadavky na individuálne alebo rámcové povolenia v lehote, ktorá sa určí podľa vnútroštátneho práva alebo praxe.

Článok 21

Povolenia

1.  Povolenia na vývoz, dovozné povolenia alebo povolenia na tranzit sa vydávajú na tlačive zhodujúcom sa so vzorom uvedeným v prílohe VII. Povolenia na poskytovanie sprostredkovateľských služieb sa vydávajú na tlačive zhodujúcom sa so vzorom uvedeným v prílohe VIII. Povolenia na poskytovanie technickej pomoci sa vydávajú na tlačive zhodujúcom sa so vzorom uvedeným v prílohe IX. Takéto povolenia sú platné v celej Únii. Doba platnosti povolenia je od troch do dvanástich mesiacov s možnosťou predĺženia až o 12 mesiacov. Doba platnosti rámcového povolenia je od jedného do troch rokov s možnosťou predĺženia až o dva roky.

2.  Povolenie na vývoz udelené v súlade s článkom 12 alebo článkom 17 zahŕňa povolenie pre vývozcu poskytovať technickú pomoc konečnému užívateľovi do tej miery, nakoľko je takáto pomoc potrebná na inštaláciu, prevádzku, údržbu alebo opravu tovaru, ktorého vývoz je povolený.

3.  Povolenia možno vydať elektronicky. Osobitné postupy sa stanovia na vnútroštátnom základe. Členské štáty, ktoré využijú túto možnosť, o tom informujú Komisiu.

4.  Povolenia na vývoz, dovozné povolenia, povolenia na tranzit, povolenia na poskytovanie technickej pomoci alebo povolenia na poskytovanie sprostredkovateľských služieb podliehajú všetkým požiadavkám a podmienkam, ktoré príslušný orgán považuje za vhodné.

5.  Príslušné orgány, konajúc v súlade s týmto nariadením, môžu zamietnuť udeliť povolenie a môžu zrušiť, pozastaviť, pozmeniť, alebo odňať povolenie, ktoré už predtým udelili.

Článok 22

Colné formality

1.  Vývozca alebo dovozca pri vybavovaní colných formalít predloží riadne vyplnené tlačivo uvedené v prílohe VII ako dôkaz, že získal potrebné povolenie na dotknutý vývoz alebo dovoz. Ak toto tlačivo nie je vyplnené v úradnom jazyku členského štátu, v ktorom sa vybavujú colné formality, vývozcovi alebo dovozcovi môže byť uložená povinnosť poskytnúť preklad do tohto úradného jazyka.

2.  Ak sa colné vyhlásenie podáva na tovar uvedený v prílohe II, III alebo IV a ak sa potvrdilo, že na plánovaný vývoz alebo dovoz nebolo udelené povolenie podľa tohto nariadenia, colné orgány zadržia deklarovaný tovar a upozornia vývozcu alebo dovozcu na možnosť požiadať o povolenie podľa tohto nariadenia. Ak sa žiadosť o povolenie nepodá do šiestich mesiacov od zadržania alebo ak príslušný orgán takúto žiadosť zamietne, colné úrady naložia so zadržaným tovarom v súlade s platným vnútroštátnym právom.

Článok 23

Požiadavka oznamovania a konzultácií

1.  Členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu, ak jeho príslušné orgány uvedené v prílohe I prijmú rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o povolenie podľa tohto nariadenia alebo ak zrušia povolenie, ktoré udelili. Takéto oznámenie sa urobí najneskôr do 30 dní od dátumu rozhodnutia alebo zrušenia.

2.  Príslušný orgán v prípade, že je to potrebné alebo vhodné, konzultuje diplomatickou cestou s orgánom alebo orgánmi, ktoré v predchádzajúcich troch rokoch zamietli žiadosť o povolenie na vývoz, povolenie na tranzit, povolenie na poskytovanie technickej pomoci osobe, subjektu alebo orgánu v tretej krajine alebo povolenie na poskytovanie sprostredkovateľských služieb podľa tohto nariadenia, ak dostane žiadosť týkajúcu sa vývozu, tranzitu, poskytovania technickej pomoci osobe, subjektu alebo orgánu v tretej krajine alebo poskytovania sprostredkovateľských služieb zahŕňajúcu v podstate rovnakú transakciu uvedenú v takejto skoršej žiadosti a ak sa domnieva, že povolenie by sa predsa len malo udeliť.

3.  Ak sa príslušný orgán po konzultáciách uvedených v odseku 2 rozhodne udeliť povolenie, príslušný členský štát okamžite informuje ostatné členské štáty a Komisiu o svojom rozhodnutí a vysvetlí dôvody svojho rozhodnutia, pričom predloží všetky vhodné podporné informácie.

4.  Ak sa zamietnutie udelenia povolenia zakladá na vnútroštátnom zákaze v súlade s článkom 14 ods. 1 alebo článkom 15 ods. 4, nepredstavuje rozhodnutie o zamietnutí žiadosti v zmysle odseku 1 tohto článku.

5.  Všetky oznámenia vyžadované podľa tohto článku sa uskutočňujú prostredníctvom zabezpečeného a zašifrovaného systému výmeny informácií.

KAPITOLA VI

Všeobecné a záverečné ustanovenia

Článok 24

Zmena príloh

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 29 s cieľom zmeniť prílohy I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a IX. Údaje v prílohe I týkajúce sa príslušných orgánov členských štátov sa zmenia na základe informácií poskytnutých členskými štátmi.

Ak sa to v prípade zmeny prílohy II, III, IV alebo V vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov, na delegované akty prijaté podľa tohto článku sa uplatňuje postup ustanovený v článku 30.

Článok 25

Žiadosti o doplnenie tovaru do niektorého zo zoznamov tovaru

1.  Každý členský štát môže Komisii adresovať riadne odôvodnenú žiadosť o doplnenie tovaru určeného alebo uvádzaného na trh na účely presadzovania práva do prílohy II, prílohy III alebo prílohy IV. Takáto žiadosť obsahuje informácie o:

a)  konštrukcii a vlastnostiach tovaru;

b)  všetkých účeloch, na ktorý môže byť použitý, a

c)  medzinárodných alebo vnútroštátnych pravidlách, ktoré by sa porušili, keby sa tovar použil na presadzovanie práva.

Keď žiadajúci členský štát zašle svoju žiadosť Komisii, uvedenú žiadosť postúpi takisto ostatným členským štátom.

2.  Komisia môže do troch mesiacov od doručenia žiadosti požiadať žiadajúci členský štát o poskytnutie doplňujúcich informácií, ak sa domnieva, že žiadosť neobsahuje jeden alebo viac podstatných bodov, alebo ak sú potrebné dodatočné informácie o jednom alebo viacerých podstatných bodoch. Oznámi body, ku ktorým je potrebné poskytnúť doplňujúce informácie. Komisia postúpi svoje otázky ostatným členským štátom. Ostatné členské štáty môžu tiež poskytnúť Komisii ďalšie informácie na posúdenie žiadosti.

3.  Ak sa Komisia domnieva, že nie je potrebné vyžiadať doplňujúce informácie, prípadne hneď, ako prijme doplňujúce informácie, ktoré vyžiadala, začne do 20 týždňov od doručenia žiadosti alebo od prijatia doplňujúcich informácií postup prijatia požadovanej zmeny alebo informuje žiadajúci členský štát o dôvodoch, prečo tak neurobí.

Článok 26

Výmena informácií medzi orgánmi členských štátov a Komisiou

1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 23, Komisia a členské štáty sa na požiadanie vzájomne informujú o prijatých opatreniach podľa tohto nariadenia a poskytujú si navzájom všetky významné informácie súvisiace s týmto nariadením, ktoré majú k dispozícii, najmä informácie o udelených a zamietnutých povoleniach.

2.  Významné informácie o udelených a zamietnutých povoleniach obsahujú minimálne druh rozhodnutia, dôvody rozhodnutia alebo ich zhrnutie, mená príjemcov, a ak to nie sú tie isté osoby, konečných užívateľov, ako aj dotknutý tovar.

3.  Členské štáty, ak je to možné v spolupráci s Komisiou, vypracujú verejenú výročnú správu o činnosti, v ktorej poskytnú informácie o počte prijatých žiadostí, o tovare a krajinách, ktorých sa tieto žiadosti týkali, a o rozhodnutiach, ktoré prijali vo vzťahu k týmto žiadostiam. Táto správa nezahŕňa informácie, ktorých zverejnenie členský štát považuje za odporujúce jeho základným bezpečnostným záujmom.

4.  Komisia vypracuje výročnú správu pozostávajúcu z výročných správ o činnostiach uvedených v odseku 3. Uvedená správa sa sprístupní verejnosti.

5.  Okrem poskytovania informácii uvedených v odseku 2 orgánom iných členských štátov a Komisii sa tento článok nedotýka platných vnútroštátnych pravidiel o utajení a služobnom tajomstve.

6.  Zamietnutie udelenia povolenie, ak je založené na vnútroštátnom zákaze prijatom v súlade s článkom 14 ods. 1, nepredstavuje zamietnuté povolenie v zmysle odsekov 1, 2 a 3 tohto článku.

Článok 27

Spracúvanie osobných údajov

Osobné údaje sa spracúvajú a vymieňajú v súlade s pravidlami stanovenými v nariadení (EÚ) 2016/679 a v nariadení (EÚ) 2018/1725.

Článok 28

Použitie informácií

Bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001(14) a vnútroštátne právne predpisy o prístupe verejnosti k dokumentom, informácie prijaté podľa tohto nariadenia sa použijú len na účel, na ktorý boli vyžiadané.

Článok 29

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 24 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 16. decembra 2016. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 24 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 24 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 30

Postup pre naliehavé prípady

1.  Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť okamžite a uplatňujú sa, pokiaľ voči nim nie je v súlade s odsekom 2 vznesená námietka. V oznámení delegovaného aktu Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady.

2.  Európsky parlament alebo Rada môžu vzniesť voči delegovanému aktu námietku v súlade s postupom uvedeným v článku 29 ods. 6. V takom prípade Komisia okamžite po oznámení rozhodnutia Európskeho parlamentu alebo Rady vzniesť námietku akt zruší.

Článok 31

Koordinačná skupina na zabránenie mučeniu

1.  Zriaďuje sa koordinačná skupina na zabránenie mučeniu, ktorej predsedá zástupca Komisie. Každý členský štát vymenuje do uvedenej skupiny jedného zástupcu.

2.  Koordinačná skupina na zabránenie mučeniu preskúma akékoľvek otázky týkajúce sa uplatňovania tohto nariadenia, okrem iného vrátane výmeny informácií o správnych postupoch a akýchkoľvek problémoch, ktoré môže vzniesť buď predseda, alebo zástupca členského štátu.

3.  Predseda koordinačnej skupiny na zabránenie mučeniu môže vždy, keď to považuje za potrebné, konzultovať s vývozcami, sprostredkovateľmi, poskytovateľmi technickej pomoci a ostatnými príslušnými zainteresovanými stranami, ktorých sa toto nariadenie týka.

4.  Komisia predloží písomne Európskemu parlamentu výročnú správu o činnostiach, preskúmaniach a konzultáciách koordinačnej skupiny na zabránenie mučeniu.

Výročná správa sa vypracuje s náležitým zreteľom na to, že je potrebné neohroziť obchodné záujmy fyzických alebo právnických osôb. Rokovania koordinačnej skupiny na zabránenie mučeniu sú dôverné.

Článok 32

Preskúmanie

1.  Do 31. júla 2020 a následne každých päť rokov Komisia preskúma vykonávanie tohto nariadenia a predloží Európskemu parlamentu a Rade komplexnú správu o vykonávaní a hodnotení vplyvu, ktorá môže obsahovať návrhy na jeho zmenu. Preskúmanie zhodnotí potrebu zahrnúť činnosti štátnych príslušníkov Únie v zahraničí. Členské štáty poskytnú Komisii všetky príslušné informácie potrebné na vypracovanie správy.

2.  Osobitné časti správy sú venované:

a)  koordinačnej skupine na zabránenie mučeniu a jej činnostiam. Správa sa vypracuje s náležitým zreteľom na to, že je potrebné neohroziť obchodné záujmy fyzických alebo právnických osôb. Rokovania skupiny sú dôverné;

b)  informáciám o opatreniach, ktoré členské štáty prijali podľa článku 33 ods. 1 a ktoré oznámili Komisii podľa článku 33 ods. 2.

Článok 33

Sankcie

1.  Členské štáty stanovia pravidlá, pokiaľ ide o sankcie uplatniteľné pri porušení tohto nariadenia a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich uplatňovania. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

2.  Členské štáty bezodkladne oznámia Komisii každú zmenu, ktorá ovplyvní pravidlá o sankciách, ktoré oznámili v súlade s článkom 17 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1236/2005.

Článok 34

Územná pôsobnosť

1.  Toto nariadenie má rovnakú územnú pôsobnosť ako zmluvy, s výnimkou článku 3 ods. 1 prvého pododseku, článku 4 ods. 1 prvého pododseku, článkov 5, 11, 13, 14, 16 a 18, článku 20 ods. 1 až 4 a článku 22, ktoré sa uplatňujú na:

—  colné územie Únie;

—  španielske územia Ceuta a Melilla;

—  nemecké územie Helgoland.

2.  Na účely tohto nariadenia sa Ceuta, Helgoland a Melilla považujú za súčasť colného územia Únie.

Článok 35

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 1236/2005 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe XI.

Článok 36

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V ...

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

PRÍLOHA I

Zoznam orgánov podľa článkov 20 a 23 a adresa na zasielanie oznámení Európskej komisii

A.  Orgány členských štátov

BELGICKO

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie

Dienst Vergunningen

Vooruitgangstraat 50

1210 Brussel

BELGIË

Service public fédéral économie, PME, classes moyennes et énergie

Direction générale des analyses économiques et de l'économie internationale

Service licences

Rue du Progrès 50

1210 Bruxelles

BELGIQUE

Telefón: +32 22776713, +32 22775459

Fax: +32 22775063

E-mail: frieda.coosemans@economie.fgov.be

johan.debontridder@economie.fgov.be

BULHARSKO

Министерство на икономиката

ул. „Славянска“ № 8

1052 София/Sofia

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

Ministry of Economy

8, Slavyanska Str.

1052 Sofia

BULGARIA

Telefón: +359 29407771

Fax: +359 29880727

E-mail: exportcontrol@mi.government.bg

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Telefón: +420 224907638

Fax: +420 224214558

E-mail: dual@mpo.cz

DÁNSKO

Príloha III, č. 2 a 3

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

DK-1216 København K

DANMARK

Telefón: +45 72268400

Fax: +45 33933510

E-mail: jm@jm.dk

Príloha II a príloha III, č. 1

Erhvervs- og Vækstministeriet

Erhvervsstyrelsen

Eksportkontrol

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

DANMARK

Telefón: +45 35291000

Fax: +45 35291001

E-mail: eksportkontrol@erst.dk

NEMECKO

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29–35

D-65760 Eschborn

DEUTSCHLAND

Telefón: +49 6196 908 2217

Fax: +49 6196 908 1800

E-mail: ausfuhrkontrolle@bafa.bund.de

ESTÓNSKO

Strateegilise kauba komisjon

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

EESTI/ESTONIA

Telefón: +372 6377192

Fax: +372 6377199

E-mail: stratkom@vm.ee

ÍRSKO

An tAonad Ceadúnúcháin

An Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta

23 Sráid Chill Dara

Baile Átha Cliath 2

ÉIRE

Tel. +353 16312121

Fax +353 16312562

E-mail:

Licensing Unit

Department of Jobs, Enterprise and Innovation

23 Kildare Street

Dublin 2

ÉIRE

Telefón: +353 16312121

Fax: +353 16312562

E-mail: exportcontrol@djei.ie

GRÉCKO

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Ερμού και Κορνάρου 1,

GR-105 63 Αθήνα/Athens

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Ministry of Development, Competitiveness, Infrastructure, Transport and Networks

General Directorate for International Economic Policy

Directorate of Import-Export Regimes, Trade Defence Instruments

Ermou and Kornarou 1,

GR-105 63 Athens

GREECE

Telefón: +30 2103286021-22, +30 2103286051-47

Fax: +30 2103286094

E-mail: e3a@mnec.gr, e3c@mnec.gr

ŠPANIELSKO

Subdirección General de Comercio Internacional de Material de Defensa y Doble Uso

Secretaría de Estado de Comercio

Ministerio de Economía y Competitividad

Paseo de la Castellana 162, planta 7

E-28046 Madrid

ESPAÑA

Telefón: +34 913492587

Fax: +34 913492470

E-mail: sgdefensa.sscc@comercio.mineco.es

FRANCÚZSKO

Ministère des finances et des comptes publics

Direction générale des douanes et droits indirects

Bureau E2

11 Rue des Deux Communes

F-93558 Montreuil Cedex

FRANCE

Telefón: +33 1 57 53 43 98

Fax: +33 1 57 53 48 32

E-mail: dg-e2@douane.finances.gouv.fr

CHORVÁTSKO

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Samostalni sektor za trgovinsku politiku i gospodarsku multilateralu

Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8

10 000 Zagreb

Republika Hrvatska

Telefón: +385 1 6444 625 (626)

Fax + 385 1 6444 601

TALIANSKO

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale

Divisione IV

Viale Boston, 25

IT-00144 Roma

ITALIA

Telefón: +39 0659932439

Fax: +39 0659647506

E-mail: polcom4@mise.gov.it

CYPRUS

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Κλάδος Έκδοσης Αδειών Εισαγωγών/Εξαγωγών

Ανδρέα Αραούζου 6

CY-1421 Λευκωσία

ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS

Ministry of Energy, Commerce, Industry and Tourism

Trade Service

Import/Export Licensing Section

6 Andreas Araouzos Street

CY-1421 Nicosia

CYPRUS

Tel. +357 22867100, +357 22867197, +357 22867332

Fax +357 22375443

E-mail: ,

LOTYŠSKO

Ārlietu ministrija

K.  Valdemāra iela 3

LV-1395 Rīga

LATVIJA

Telefón: +371 67016426

Fax: +371 67828121

E-mail: mfa.cha@mfa.gov.lv

LITVA

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos

Viešosios policijos valdybos Licencijavimo skyrius

Saltoniškių g. 19

LT-08105 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Telefón: +370 82719767

Fax: +370 52719976

E-mail: leidimai.pd@policija.lt

LUXEMBURSKO

Ministère de l'Economie

Office des Licences

19-21, boulevard Royal

L-2449 Luxembourg

BP 113/L-2011 Luxembourg

Luxembourg

Telefón: +352 22 61 62

Fax: +352 46 61 38

E-mail: office.licences@eco.etat.lu

MAĎARSKO

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Németvölgyi út 37-39

H-1124 Budapest

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Telefón: +36 14585599

Fax: +36 14585885

E-mail: armstrade@mkeh.gov.hu

ΜΑLTA

Dipartiment tal-Kummerċ

Servizzi ta' Kummerċ

Lascaris

Valletta VLT2000

ΜΑLTA

Commerce Department

Trade Services

Lascaris

Valletta VLT2000

ΜΑLTA

Telefón: +356 21242270

Fax: +356 25690286

HOLANDSKO

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Directoraat-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen

Directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061

2500 EB Den Haag

NEDERLAND

Telefón: +31 703485954, +31 703484652

RAKÚSKO

Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

Abteilung „Außenwirtschaftskontrolle“ C2/9

Stubenring 1

1011 Wien

ÖSTERREICH

Telefón: +43 1711008341

Fax: +43 1711008366

E-mail: post.c29@bmwfw.gv.at

POĽSKO

Ministerstwo Gospodarki

Departament Handlu i Usług

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

POLSKA/POLAND

Telefón: +48 226935553

Fax: +48 226934021

E-mail: SekretariatDHU@mg.gov.pl

PORTUGALSKO

Ministério das Finanças

AT- Autoridade Tributária e Aduaneira

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua da Alfândega, n.5, r/c

P-1149-006 Lisboa

PORTUGAL

Telefón: +351 218813843

Fax: +351 218813986

E-mail: dsl@at.gov.pt

RUMUNSKO

Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului

Departamentul pentru Comerț Exterior și Relații Internaționale

Direcția Politici Comerciale

Calea Victoriei nr. 152

București, sector 1

Cod poștal 010096

ROMÂNIA

Telefón: 0040214010552, 0040214010504, 0040214010507

Fax: 0040214010568, 0040213150454

E-mail: adrian.berezintu@dce.gov.ro

SLOVINSKO

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Direktorat za notranji trg, Sektor za trgovinsko politiko

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

Republika Slovenija

Tel. +386 1 400 3564;

Fax. +386 1 400 3588

Ministry for Economic Development and Technology

Directorate for Internal Market, Trade Policy Division

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

The Republic of Slovenia

Tel. +386 1 400 3564;

Fax. +386 1 400 3588

SLOVENSKO

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

odbor výkonu obchodných opatrení

Mierová 19

827 15 Bratislava

SLOVENSKO

Telefón: +421 248542163

Fax: +421 243423915

E-mail: lucia.filipkova@economy.gov.sk

FÍNSKO

Sisäministeriö

Poliisiosasto

PL 26

FI-00023 VALTIONEUVOSTO

FINLAND

Inrikesministeriet

Polisavdelningen

PB 26

FI-00023 STATSRÅDET

SUOMI/FINLAND

Telefón: +358 295 480 171

Fax: +358 9 160 44635

E-mail: kirjaamo@intermin.fi

ŠVÉDSKO

Kommerskollegium

PO Box 6803

SE-113 86 Stockholm

SVERIGE

Telefón: +46 86904800

Fax: +46 8306759

E-mail: registrator@kommers.se

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Dovoz tovarov uvedených v prílohe II:

Department for Business, Innovation and Skills (BIS)

Import Licensing Branch (ILB)

E-mail: enquiries.ilb@bis.gsi.gov.uk

Vývoz tovarov uvedených v prílohe II alebo III a poskytovanie technickej pomoci vzťahujúcej sa na tovary uvedené v prílohe II v súlade s ustanoveniami článku 3 ods. 1 a článku 4 ods. 1:

Department for Business, Innovation and Skills (BIS)

Export Control Organisation

1 Victoria Street

London

SW1H 0ET

UNITED KINGDOM

Telefón: +44 2072154594

Fax: +44 2072152635

E-mail: eco.help@bis.gsi.gov.uk

B.  Adresa Európskej komisie na účely zasielania oznámení

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments

Office EEAS 7/99

B-1049 Bruxelles/Brussel

BELGIUM

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

_____________

PRÍLOHA II

Zoznam tovaru podľa článkov 3 a 4

Úvodná poznámka:

„Číselné znaky KN“ v tejto prílohe zodpovedajú číselným znakom uvedeným v druhej časti prílohy I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87(15).

Tam, kde je pred číselným znakom KN uvedený symbol „ex“, tovar, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie, predstavuje len časť rozsahu číselného znaku KN a je stanovený opisom uvedeným v tejto prílohe a rozsahom číselného znaku KN.

Poznámky:

1.  Body 1.3 a 1.4 v časti 1 týkajúce sa tovaru navrhnutého na vykonávanie popráv ľudí, nezahŕňajú lekársko-technický tovar.

2.  Predmet kontrol uvedených v tejto prílohe nesmie byť zmarený vývozom žiadnych nekontrolovaných tovarov (vrátane zariadení) obsahujúcich jednu alebo viacero kontrolovaných súčastí, ak je kontrolovaná súčasť alebo súčasti základným prvkom tovarov a dá sa reálne odstrániť alebo použiť na iné účely.

NB: Dôležité upozornenie: Pri posudzovaní, či kontrolovanú súčasť alebo súčasti je potrebné považovať za základný prvok, je nevyhnutné zvážiť činitele množstva, hodnoty a obsiahnutého technologického know-how a ďalšie osobitné okolnosti, ktoré môžu urobiť z kontrolovanej súčasti alebo súčastí základný prvok zaobstarávaných tovarov.

Číselný znak KN

Opis

 

1.  Tovar určený na vykonávanie popráv ľudí:

1 ex44219097

ex82089000

1.1.  Šibenice, gilotíny a čepele pre gilotíny

ex85437090

ex94017900

ex94018000

ex94021000

1.2.  Elektrické kreslá na vykonávanie popráv ľudí

ex94060038

ex94060080

1.3.  Vzduchotesné komory vyrobené napr. z ocele a skla, určené na popravu ľudí zavedením smrtiaceho plynu alebo látky

ex84138100

ex90189050

ex90189060

ex90189084

1.4.  Automatické injekčné systémy určené na popravu ľudí podaním smrtiacej chemickej látky

 

2.  Tovar, ktorý nie je vhodný na použitie orgánmi presadzovania práva na obmedzenie pohybu ľudí:

ex85437090

2.1.  Elektrošokové zariadenia prenosné na tele zadržiavaných osôb, ako sú napr. opasky, rukávy a putá, určené na obmedzenie pohybu ľudí aplikáciou elektrických šokov

ex73269098

ex76169990

ex83015000

ex39269097

ex42033000

ex42034000

ex42050090

2.2.  Putá na palce, putá na prsty, skrutky na palce a skrutky na prsty

Poznámka:

Táto položka zahŕňa tak vrúbkované, ako aj nevrúbkované putá a skrutky.

ex73269098

ex76169990

ex83015000

ex39269097

ex42033000

ex42034000

ex42050090

ex62171000

ex63079098

2.3.  Okovy, závažia na nohy a skupinové reťaze s okovami alebo závažiami na nohy

Poznámky:

1.  Okovy sú putá na nohy alebo členky vybavené uzamykacím mechanizmom, spojené pevnou tyčou, zvyčajne kovovou.

2.  Táto položka zahŕňa okovy a závažia na nohy, ktoré sú spojené reťazou s bežnými putami na ruky.

ex73269098

ex76169990

ex83015000

ex39269097

ex42033000

ex42034000

ex42050090

ex62171000

ex63079098

2.4.  Putá na obmedzenie pohybu ľudí určené na ukotvenie k stene, podlahe alebo stropu

ex94016100

ex94016900

ex94017100

ex94017900

ex94018000

ex94021000

2.5.  Stoličky na obmedzenie pohybu: stoličky vybavené putami alebo inými zariadeniami obmedzujúcimi pohyb ľudí

Poznámka:

Táto položka nezakazuje stoličky vybavené iba popruhmi alebo pásmi.

ex94029000

ex94032020

ex94032080

ex94035000

ex94037000

ex94038100

ex94038900

2.6.  Pripútavacie dosky a lôžka: dosky a lôžka vybavené putami alebo inými zariadeniami na znehybnenie ľudí

Poznámka:

Táto položka nezakazuje dosky a lôžka vybavené iba popruhmi a pásmi.

ex94029000

ex94032020

ex94035000

ex94037000

ex94038100

ex94038900

2.7.  Klietkové postele: postele tvoriace klietku (štyri strany a strop) alebo podobná konštrukcia, v ktorých je človek držaný v priestoroch postele, ktorých strop alebo jedna či viac strán sú vybavené kovovými alebo inými tyčami, a ktoré sa môžu otvárať len zvonka

ex94029000

ex94032020

ex94035000

ex94037000

ex94038100

ex94038900

2.8.  Sieťové postele: postele tvoriace klietku (štyri strany a strop) alebo podobná konštrukcia, v ktorých je človek držaný v priestoroch postele, ktorých strop alebo jedna či viac strán sú vybavené sieťami, a ktoré sa môžu otvárať len zvonka

 

3.  Prenosné zariadenia, ktoré nie sú vhodné na použitie orgánmi presadzovania práva na potláčanie nepokojov alebo sebaobranu, ako sa uvádza ďalej:

ex93040000

3.1.  Rôzne typy obuškov vyrobené z kovu alebo iného materiálu, ktoré majú násadu s kovovými hrotmi

ex39269097

ex73269098

3.2.  Štíty s kovovými hrotmi

 

4.  Biče:

ex66020000

4.1.  Biče pozostávajúce z viacerých remienkov alebo pásov, ako napríklad knuty alebo tzv. deväťchvostové mačky

ex66020000

4.2.  Biče, ktoré majú jeden alebo viac remienkov a pásov osadené ostňami, hákmi, hrotmi, kovovým drôtom alebo podobnými prostriedkami zvyšujúcimi účinok remienku či pásu

_____________

PRÍLOHA III

Zoznam tovaru podľa článku 11

Úvodná poznámka:

Číselné znaky KN v tejto prílohe zodpovedajú číselným znakom uvedeným v druhej časti prílohy I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87.

Tam, kde je pred číselným znakom KN uvedený symbol „ex“, tovar, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie, predstavuje len časť rozsahu číselného znaku KN a je stanovený opisom uvedeným v tejto prílohe a rozsahom číselného znaku KN.

Poznámky:

1.  Predmet kontrol uvedených v tejto prílohe nesmie byť zmarený vývozom žiadnych nekontrolovaných tovarov (vrátane zariadení) obsahujúcich jednu alebo viacero kontrolovaných súčastí, ak je kontrolovaná súčasť alebo súčasti základným prvkom tovarov a dá sa reálne odstrániť alebo použiť na iné účely.

NB: Dôležité upozornenie: Pri posudzovaní, či kontrolovanú súčasť alebo súčasti je potrebné považovať za základný prvok, je nevyhnutné zvážiť činitele množstva, hodnoty a obsiahnutého technologického know-how a ďalšie osobitné okolnosti, ktoré môžu urobiť z kontrolovanej súčasti alebo súčastí základný prvok zaobstarávaných tovarov.

2.  V niektorých prípadoch sú chemické látky uvedené názvom a číslom CAS. Zoznam sa vzťahuje na chemické látky s rovnakým štruktúrnym vzorcom (vrátane hydrátov) bez ohľadu na názov alebo číslo CAS. Čísla CAS sú uvedené s cieľom pomôcť určiť konkrétnu chemickú látku alebo zmes bez ohľadu na nomenklatúru. Čísla CAS nemožno použiť ako jedinečné identifikátory, pretože niektoré formy uvedených chemických látok majú odlišné čísla CAS a zmesi obsahujúce uvedenú chemickú látku môžu mať tiež odlišné čísla.

Číselný znak KN

Opis

 

1.  Tovar určený na obmedzenie pohybu ľudí:

ex73269098

ex76169990

ex83015000

ex39269097

ex42033000

ex42034000

ex42050090

ex62171000

ex63079098

1.1.  Okovy a skupinové reťaze

Poznámky:

1.  Okovy sú prostriedky obmedzujúce pohyb pozostávajúce z dvoch pút alebo náramkov vybavených uzamykacím mechanizmom, spojených reťazou alebo tyčou.

2.  Táto položka nezahŕňa okovy na nohy a skupinové reťaze, ktoré sú zakázané v bode 2.3 prílohy II.

3.  Táto položka nezahŕňa „bežné putá“. Bežnými putami sa myslia putá, ktoré spĺňajú všetky tieto podmienky:

—  ich celkový rozmer vrátane reťaze, meraný od vonkajšieho okraja jedného puta k vonkajšiemu okraju druhého puta, je v rozmedzí od 150 do 280 mm, keď sú obe putá zamknuté;

—  vnútorný obvod každého puta je najviac 165 mm, keď je západka zapadnutá do posledného zárezu vstupujúceho do uzamykacieho mechanizmu;

—  vnútorný obvod každého puta je najmenej 200 mm, keď je západka zapadnutá do prvého zárezu vstupujúceho do uzamykacieho mechanizmu; ako aj

—  putá neboli upravené tak, aby spôsobovali fyzickú bolesť alebo utrpenie.

ex73269098

ex76169990

ex83015000

ex39269097

ex42033000

ex42034000

ex42050090

ex62171000

ex63079098

1.2.  Jednotlivé putá alebo náramky vybavené uzamykacím mechanizmom, s vnútorným obvodom väčším ako 165 mm, keď je západka zapadnutá do posledného zárezu vstupujúceho do uzamykacieho mechanizmu

Poznámka:

Táto položka zahŕňa obojky a ďalšie jednotlivé putá alebo náramky vybavené uzamykacím mechanizmom, ktoré sú spojené reťazou s bežnými putami na ruky.

ex65050010

ex65050090

ex65069100

ex65069910

ex65069990

1.3.  Maska zabraňujúca pľuvaniu: masky, vrátane masiek zo sieťoviny, s krytom na ústa, ktorý zabraňuje pľuvaniu

Poznámka:

Táto položka zahŕňa masky zabraňujúce pľuvaniu, ktoré sú spojené reťazou s bežnými putami na ruky.

 

2.  Zbrane a zariadenia určené na potláčanie nepokojov alebo sebaobranu:

ex85437090

ex93040000

2.1.  Prenosné elektrošokové zbrane, ktoré môžu každým elektrošokom zasiahnuť len výhradne jednu osobu, vrátane, okrem iného, elektrošokových obuškov, elektrošokových štítov, omračovacích pušiek a elektrošokových šípových pušiek

Poznámky:

1.  Táto položka nezahŕňa elektrošokové opasky a iné zariadenia spadajúce pod položku 2.1 prílohy II.

2.  Táto položka nezahŕňa osobné elektrošokové zariadenia, ak ich používateľ nosí pre osobnú ochranu.

ex85439000

ex93059900

2.2.  Súpravy obsahujúce všetky základné prvky na montáž prenosných elektrošokových zbraní, na ktoré sa vzťahuje bod 2.1

Poznámka:

Za základné súčasti sa považujú tieto výrobky:

—  zariadenie spôsobujúce elektrický šok,

—  spínač na diaľkovom ovládači alebo mimo neho a

—  elektródy prípadne drôty, cez ktoré sa vykonáva elektrický šok

ex85437090

ex93040000

2.3.  Pevné alebo vstavané elektrošokové zbrane so širokým rozsahom, ktoré môžu elektrošokom zasiahnuť viaceré osoby

 

3.  Zbrane a zariadenia rozptyľujúce paralyzujúce alebo dráždivé chemické látky určené na potláčanie nepokojov alebo sebaobranu a s nimi súvisiace látky:

ex84242000

ex84248900

ex93040000

3.1.  Prenosné zbrane a zariadenia, z ktorých vychádza buď dávka paralyzujúcej alebo dráždivej chemickej látky mieriaca na jednu osobu alebo dávka takejto látky, ktorá vo forme napr. rozstrieknutej hmly alebo oblaku, po rozptyle zasiahne malý priestor

Poznámky:

1.  Táto položka sa nevzťahuje na zariadenia uvedené v položke ML7 písm. e) Spoločného zoznamu vojenského materiálu Európskej únie(16).

2.  Táto položka nezahŕňa osobné prenosné zariadenia, ak aj obsahujú chemické látky, ak ich používateľ nosí pre osobnú ochranu.

3.  Okrem príslušných chemických látok, ako napríklad látok na potláčanie nepokojov alebo vanilylamidu kyseliny pelargónovej (PAVA), sa tovar kontrolovaný bodmi 3.3 a 3.4 považuje za paralyzujúce alebo dráždivé chemické látky.

ex29242998

3.2.  Vanilylamid kyseliny pelargónovej (PAVA) (CAS RN 2444-46-4).

ex33019030

3.3.  Oleoresin capsicum (OC) (CAS RN 8023-77-6).

ex29242998

ex29399900

ex33019030

ex33021090

ex33029010

ex33029090

ex38249097

3.4.  Zmesi obsahujúce najmenej 0,3 % hmotnostných PAVA alebo OC a rozpúšťadlo (napr. etanol, propán‑1‑ol alebo hexán), ktoré by sa ako také dali aplikovať ako paralyzujúce alebo dráždivé látky, najmä v aerosóloch a v tekutej forme, alebo by sa dali použiť na výrobu paralyzujúcich alebo dráždivých látok

Poznámky:

1.  Táto položka nezahŕňa omáčky a prípravky do omáčok, polievok alebo prípravky do polievok, zmesi korení a prísad na ochutenie za predpokladu, že PAVA alebo OC v nich nie je jedinou podstatnou chuťovou zložkou.

2.  Táto položka nezahŕňa lieky, pre ktoré bolo vydané povolenie na uvedenie na trh v súlade s právnymi predpismi Únie(17).

ex84242000

ex84248900

3.5.  Pevné alebo vstavané zariadenie na rozptyľovanie paralyzujúcich alebo dráždivých chemických látok, ktoré môžu byť pripevnené k stene alebo stropu vo vnútri budovy, zahŕňajúce nádobu s dráždivými a paralyzujúcimi chemickými látkami, aktivované pomocou systému diaľkového ovládania

Poznámka:

Okrem príslušných chemických látok, ako napríklad látok na potláčanie nepokojov alebo vanilylamidu kyseliny pelargónovej (PAVA), sa tovar kontrolovaný bodmi 3.3 a 3.4 považuje za paralyzujúce alebo dráždivé chemické látky.

ex84242000

ex84248900

ex93040000

3.6.  Pevné alebo vstavané zariadenia na rozptyľovanie paralyzujúcich alebo dráždivých chemických látok so širokým rozsahom, ktoré nie sú určené na pripevnenie k stene alebo stropu vo vnútri budovy

Poznámky:

1.  Táto položka sa nevzťahuje na zariadenia uvedené v položke ML7 písm. e) Spoločného zoznamu vojenského materiálu Európskej únie.

2.  Táto položka zahŕňa aj vodné delá.

3.  Okrem príslušných chemických látok, ako napríklad látok na potláčanie nepokojov alebo vanilylamidu kyseliny pelargónovej (PAVA), sa tovar kontrolovaný bodmi 3.3 a 3.4 považuje za paralyzujúce alebo dráždivé chemické látky.

_____________

PRÍLOHA IV

Tovar, ktorý by sa mohol použiť na účely vykonávania trestu smrti podľa článku 16

Číselný znak KN

Opis

 

1.  Produkty, ktoré by mohli byť použité na vykonávanie popráv ľudí prostredníctvom smrtiacej injekcie:

 

1.1.  Okamžite alebo krátkodobo pôsobiace barbiturátové anestetiká ako sú napríklad:

ex29335390 [a) až f)]

ex29335995 [g) až h)]

a)  amobarbitál

(CAS RN 57-43-2)

b)  nátrium-amobarbitál

(CAS RN 64-43-7)

c)  pentobarbitál

(CAS RN 76-74-4)

d)  nátrium-pentobarbitál

(CAS 57-33-0)

e)  sekobarbitál

(CAS RN 76-73-3)

f)  nátrium-sekobarbitál

(CAS RN 309-43-3)

g)  tiopentál (CAS RN 76-75-5)

h)  nátrium-tiopentál

(CAS RN 71-73-8), známy aj ako nátrium-tiopentón

ex30039000

ex30049000

ex38249096

Poznámka:

Táto položka zahŕňa aj produkty, ktoré obsahujú jedno z anestetík, ktoré patria medzi okamžite alebo krátkodobo pôsobiace barbiturátové anestetiká.

_____________

PRÍLOHA V

Všeobecné povolenie únie na vývoz č. EU GEA [... Ú. v.: vložte, prosím, číslo tohto nariadenia podľa úradného vestníka]

Časť 1 – Tovar

Toto všeobecné povolenie na vývoz sa týka tovaru uvedeného v akomkoľvek zázname v prílohe IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [... Ú. v.: vložte, prosím, číslo tohto nariadenia podľa úradného vestníka a doplňte príslušnú poznámku pod čiarou](18).

Zahŕňa tiež poskytovanie technickej pomoci konečnému užívateľovi do tej miery, nakoľko je takáto pomoc potrebná na inštaláciu, prevádzku, údržbu alebo opravu tovaru, ktorého vývoz je povolený, ak vývozca takúto pomoc poskytuje.

Časť 2 – Cieľové krajiny a územia

Na dodávky do krajiny alebo na územie, ktoré je súčasťou colného územia Únie, do ktorého na účely tohto nariadenia patria Ceuta, Helgoland a Melilla (článok 34 ods. 2), sa nevyžaduje žiadne povolenie na vývoz podľa nariadenia (EÚ) [... Ú. v.: vložte, prosím, číslo tohto nariadenia podľa úradného vestníka].

Toto všeobecné povolenie na vývoz platí v celej Únii na vývoz do týchto cieľových krajín alebo území:

Dánske územia nepatriace do colného územia:

—  Faerské ostrovy,

—  Grónsko.

Francúzske územia nepatriace do colného územia:

—  Francúzska Polynézia,

—  Francúzske južné a antarktické územia,

—  Nová Kaledónia a závislé územia,

—  Svätý Bartolomej,

—  Saint Pierre a Miquelon,

—  ostrovy Wallis a Futuna.

Holandské územia nepatriace do colného územia:

—  Aruba,

—  Bonaire,

—  Curaçao,

—  Saba,

—  Sint Eustatius,

—  Svätý Martin.

Príslušné britské územia nepatriace do colného územia:

—  Anguilla,

—  Bermudy,

—  Falklandské ostrovy,

—  Gibraltár,

—  Montserrat,

—  Svätá Helena a závislé územia,

—  Južná Georgia a Južné Sandwichove ostrovy,

—  Ostrovy Turks a Caicos

Albánsko

Andorra

Argentína

Austrália

Benin

Bolívia

Bosna a Hercegovina

bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko

Čierna Hora

Dominikánska republika

Džibutsko

Ekvádor

Filipíny

Gabon

Gruzínsko

Guinea-Bissau

Island

Južná Afrika

Kanada

Kapverdy

Kirgizsko

Kolumbia

Kostarika

Libéria

Lichtenštajnsko

Mexiko

Moldavsko

Mongolsko

Mozambik

Namíbia

Nepál

Nigéria

Nikaragua

Nórsko

Nový Zéland

Panama

Paraguaj

Rwanda

San Maríno

Seychely

Srbsko

Svätý Tomáš a Princov ostrov

Švajčiarsko (vrátane území Büsingen a Campione d'Italia)

Togo

Turecko

Turkménsko

Ukrajina

Uruguaj

Uzbekistan

Venezuela

Východný Timor

Časť 3 – Podmienky a požiadavky na používanie tohto všeobecného povolenia na vývoz

1.  Toto všeobecné povolenie na vývoz sa nesmie používať, ak:

a)  sa vývozcovi zakázalo používať toto všeobecné povolenie na vývoz v súlade s článkom 20 ods. 1 nariadenia (EÚ) [... Ú. v.: vložte, prosím, číslo tohto nariadenia podľa úradného vestníka];

b)  príslušné orgány členského štátu, v ktorom má vývozca bydlisko alebo je usadený, informovali vývozcu, že predmetný tovar je alebo môže byť vcelku alebo sčasti určený buď na opätovný vývoz do tretej krajiny, alebo na použitie pri vykonávaní trestu smrti v tretej krajine;

c)  vývozca vie alebo má opodstatnené dôvody domnievať sa, že predmetný tovar je vcelku alebo sčasti určený buď na opätovný vývoz do tretej krajiny, alebo na použitie pri vykonávaní trestu smrti v tretej krajine;

d)  je príslušný tovar vyvážaný do slobodného pásma alebo slobodného colného skladu, ktorý sa nachádza v mieste určenia, na ktoré sa vzťahuje toto všeobecné povolenie na vývoz;

e)  vývozca je výrobcom predmetných liekov a neuzavrel právne záväznú zmluvu s distribútorom, v ktorej by sa vyžadovalo, aby distribútor uzavrel právne záväznú zmluvu so zákazníkom na všetky dodávky a prepravy, v ktorej by sa vyžadovalo, najlepšie pod hrozbou uloženia odrádzajúcej zmluvnej pokuty, aby zákazník:

i)  nepoužil žiadny tovar prijatý od distribútora na vykonávanie trestu smrti;

ii)  nedodával ani nevykonával prepravu žiadneho tovaru tretej strane, ak zákazník vie alebo má opodstatnené dôvody domnievať sa, že tovar je alebo môže byť určený na použitie pri vykonávaní trestu smrti, a

iii)  rovnaké požiadavky kládol na tretiu stranu, ktorej môže zákazník dodávať alebo prepravovať akýkoľvek z tohto tovaru;

f)  vývozca nie je výrobcom predmetných liekov a nezískal od konečného užívateľa v cieľovej krajine podpísané vyhlásenie konečného užívateľa;

g)  vývozca liekov neuzavrel právne záväznú zmluvu s distribútorom alebo konečným užívateľom, v ktorej sa vyžaduje, najlepšie pod hrozbou odrádzajúcej zmluvnej pokuty, aby distribútor alebo v prípade uzavretia zmluvy s konečným užívateľom konečný užívateľ získali predtým povolenie od vývozcu na:

i)  akúkoľvek prepravu alebo dodávku akejkoľvek časti zásielky orgánu presadzovania práva v krajine alebo na území, kde nie je zrušený trest smrti;

ii)  akúkoľvek prepravu alebo dodávku akejkoľvek časti zásielky fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu obstarávajúcemu príslušné tovary na použitie takéhoto tovaru alebo poskytovanie služieb obsahujúcich použitie takéhoto tovaru pre takýto orgán presadzovania práva, a

iii)  akýkoľvek opätovný vývoz alebo prepravu akejkoľvek časti zásielky do krajiny alebo na územie, kde nie je zrušený trest smrti, alebo

h)  vývozca iného tovaru ako sú lieky, neuzavrel s konečným užívateľom právne záväznú zmluvu uvedenú v písmene g).

2.  Vývozcovia, ktorí používajú toto všeobecné povolenie na vývoz č. EU GEA [... Ú. v.: vložte, prosím, číslo tohto nariadenia podľa úradného vestníka.] informujú príslušné orgány členského štátu, v ktorom majú bydlisko alebo sú usadené, o prvom použití tohto všeobecného povolenia na vývoz najneskôr 30 dní od dátumu uskutočnenia prvého vývozu.

Vývozcovia takisto v colnom vyhlásení uvedú skutočnosť, že toto všeobecné povolenie na vývoz č. EU GEA [... Ú. v.: vložte, prosím, číslo tohto nariadenia podľa úradného vestníka] používajú, a to tak, že do kolónky 44 uvedú príslušný kód z databázy TARIC.

3.  Požiadavky na podávanie správ súvisiace s použitím tohto všeobecného povolenia na vývoz a všetky dodatočné informácie, ktoré môže vyvážajúci členský štát požadovať o položkách, ktoré sa na základe tohto všeobecného povolenia na vývoz vyvážajú, stanovujú členské štáty.

Členský štát môže vyžadovať, aby sa vývozcovia, ktorí majú bydlisko alebo sú usadení v danom členskom štáte, pred prvým použitím tohto všeobecného povolenia na vývoz zaregistrovali. Bez toho, aby bol dotknutý článok 20 ods. 1 nariadenia (EÚ) [... Ú. v.: vložte, prosím, číslo tohto nariadenia podľa úradného vestníka], registrácia je automatická a príslušné orgány ju potvrdia vývozcovi bezodkladne, najneskôr však do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.

_____________

PRÍLOHA VI

Zoznam území členských štátov podľa článku 11 ods. 2

DÁNSKO:

—  Grónsko.

FRANCÚZSKO:

—  Nová Kaledónia a závislé územia,

—  Francúzska Polynézia,

—  Francúzske južné a antarktické územia,

—  Ostrovy Wallis a Futuna,

—  St Pierre a Miquelon.

NEMECKO:

—  Büsingen.

_____________

PRÍLOHA VII

Tlačivo vývozného alebo dovozného povolenia podľa článku 21 ods. 1

Technické špecifikácie:

Tlačivá majú veľkosť 210 × 297 mm s najväčšou odchýlkou mínus 5 mm a plus 8 mm. Vodorovné rozmery kolóniek vychádzajú z dĺžkovej jednotky jedna desatina palca a zvislé z jednej šestiny palca. Vodorovné rozmery podpolí vychádzajú z dĺžkovej jednotky jedna desatina palca.

20181129-P8_TA-PROV(2018)0467_SK-p0000002.png

20181129-P8_TA-PROV(2018)0467_SK-p0000003.png

[Ú. v.: vložte, prosím, číslo tohto nariadenia podľa úradného vestníka na všetkých miestach, kde sa odkazuje na nariadenie 1236/2005: kolónka na pravej strane kolónky 1 a kolónka 15]

Vysvetlivky k tlačivu

„Povolenie vývozu alebo dovozu tovaru, ktorý by mohol byť použitý na mučenie [nariadenie (EÚ) [... Ú. v.: vložte, prosím, číslo tohto nariadenia podľa úradného vestníka]]“

Tento povoľovací formulár sa používa na vydanie povolenia na vývoz alebo dovoz tovaru v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [... Ú. v.: vložte, prosím, číslo tohto nariadenia podľa úradného vestníka a doplňte príslušnú poznámku pod čiarou](19). Toto tlačivo by sa nemalo používať na povolenie poskytovať technickú pomoc.

Vydávajúci orgán je orgán vymedzený v článku 2 písm. h) nariadenia (EÚ) [... Ú. v.: vložte, prosím, číslo tohto nariadenia podľa úradného vestníka], ktorý je uvedený v prílohe I k uvedenému nariadeniu.

Povolenia sa vydávajú na jednostranovom formulári, ktorý by mal byť potlačený z oboch strán. Príslušný colný úrad odpočíta vyvážané množstvo od celkového dostupného množstva. Musí zabezpečiť, aby rozdielne položky, ktoré podliehajú povoľovaniu, boli na tento účel jasne oddelené.

Ak si vnútroštátne postupy členských štátov vyžadujú dodatočné kópie formuláru (napríklad pri podávaní žiadosti), možno tento povoľovací formulár priložiť k súboru formulárov obsahujúcich potrebné kópie podľa uplatniteľných vnútroštátnych predpisov. V kolónke nad kolónkou 3 každého exempláru a na ľavom okraji by malo byť jasne uvedené na aký účel (napr. žiadosť, kópia pre žiadateľa) sú určené príslušné kópie. Povoľovací formulár uvedený v prílohe VII k nariadeniu (EÚ) [... Ú. v.: vložte, prosím, číslo tohto nariadenia podľa úradného vestníka] je len v jednom vyhotovení.

Kolónka 1

Žiadateľ:

Uveďte meno žiadateľa a úplnú adresu.

Možno tiež uviesť colné číslo žiadateľa (väčšinou nepovinné).

Mal by sa uviesť typ žiadateľa (nepovinné) v príslušnej kolónke, pomocou čísel 1, 2 alebo 4, odkazujúc na body ustanovené vo vymedzení pojmov v článku 2 písm. i) nariadenia (EÚ) [... Ú. v.: vložte, prosím, číslo tohto nariadenia podľa úradného vestníka].

Kolónka 3

Povolenie č.:

Uveďte číslo a zaškrtnite kolónku vývoz alebo dovoz. Pre vymedzenia pojmov „vývoz“ a „dovoz“ 1 pozri článok 2 písm. d) a e) a článok 34 nariadenia (EÚ) [... Ú. v.: vložte, prosím, číslo tohto nariadenia podľa úradného vestníka].

Kolónka 4

Dátum uplynutia platnosti:

Uveďte rok (štyri číslice), mesiac (dve číslice) a deň (dve číslice).

Kolónka 5

Zástupca:

Uveďte meno riadne splnomocneného zástupcu, alebo (colného) zástupcu, ktorý koná v mene žiadateľa, ak žiadosť neprekladá osobne. Pozri tiež článok 18 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.

Kolónka 6

Krajina, kde sa tovar nachádza:

Uveďte názov dotknutej krajiny a jej príslušný kód prevzatý z kódov stanovených podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009(20). 1 Pozri nariadenie Komisie (EÚ) č. 1106/2012(21).

Kolónka 7

Krajina určenia:

Uveďte názov dotknutej krajiny jej príslušný kód prevzatý z kódov stanovených podľa nariadenia (ES) č. 471/2009. 1 Pozri nariadenie (EÚ) č. 1106/2012.

Kolónka 10

Popis položky:

Zvážte uvedenie údajov o balení dotknutého tovaru. Všimnite si, že v kolónke 10 môžete uviesť aj hodnotu tovaru.

Ak v kolónke 10 nie je dosť miesta, pokračujte na priloženom čistom liste a uveďte číslo povolenia. V kolónke 16 uveďte počet príloh.

Tento formulár je určený najviac pre tri rozdielne druhy tovaru (pozri prílohy II a III k nariadeniu (EÚ) [... Ú. v.: vložte, prosím, číslo tohto nariadenia podľa úradného vestníka]). Ak je potrebné povoliť vývoz alebo dovoz viac ako troch typov tovaru, udeľte dve povolenia.

Kolónka 11

Položka č.:

Túto kolónku je potrebné vyplniť len na zadnej strane formulára. Zaistite, aby číslo položky zodpovedalo vytlačenému číslu položky v kolónke 11 vedľa opisu dotknutej položky na lícnej strane.

Kolónka 14

Osobitné požiadavky a podmienky:

Ak nie je v kolónke 14 dosť miesta, pokračujte na priloženom čistom liste a uveďte číslo povolenia. V kolónke 16 uveďte počet príloh.

Kolónka 16

Počet príloh:

Uveďte počet príloh (ak nejaké sú, pozri vysvetlenia pre kolónky 10 a 14).

_____________

PRÍLOHA VIII

Tlačivo povolenia na poskytovanie sprostredkovateľských služieb podľa článku 21 ods. 1

Technická špecifikácia:

Toto tlačivo má rozmery 210 × 297 mm pri maximálnej odchýlke mínus 5 mm a plus 8 mm. Vodorovné rozmery kolóniek vychádzajú z dĺžkovej jednotky jedna desatina palca a zvislé z jednej šestiny palca. Pododseky sú založené na mernej jednotke, ktorá predstavuje jednu desatinu palca horizontálne.

20181129-P8_TA-PROV(2018)0467_SK-p0000004.png

20181129-P8_TA-PROV(2018)0467_SK-p0000005.png

[Ú. v.: vložte, prosím, číslo tohto nariadenia podľa úradného vestníka na všetkých miestach, kde sa odkazuje na nariadenie 1236/2005: kolónka na pravej strane kolónky 1, kolónka na ľavej strane kolónky 1 (zvislý text), kolónka 19, kolónka na pravej strane kolónky „Správa o použití povoleného množstva“]

Vysvetlivky k tlačivu

„Povolenie na poskytovanie sprostredkovateľských služieb v súvislosti s tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti alebo mučenie [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [... Ú. v.: vložte, prosím, číslo tohto nariadenia podľa úradného vestníka a doplňte príslušnú poznámku pod čiarou](22)]“.

Toto tlačivo povolenia sa používa na vydanie povolenia na poskytovanie sprostredkovateľských služieb v súlade s nariadením (EÚ) [... Ú. v.: vložte, prosím, číslo tohto nariadenia podľa úradného vestníka].

Vydávajúci orgán je orgán vymedzený v článku 2 písm. h) nariadenia (EÚ) [... Ú. v.: vložte, prosím, číslo tohto nariadenia podľa úradného vestníka]. Je to orgán, ktorý je zahrnutý do zoznamu príslušných orgánov v prílohe I k uvedenému nariadeniu.

Kolónka 1

Sprostredkovateľ podávajúci žiadosť

Uveďte meno a úplnú adresu sprostredkovateľa podávajúceho žiadosť. Sprostredkovateľ je vymedzený v článku 2 písm. l) nariadenia (EÚ) [... Ú. v.: vložte, prosím, číslo tohto nariadenia podľa úradného vestníka].

Kolónka 3

Povolenie č.

Doplňte číslo a zaškrtnite príslušnú kolónku s uvedením, či je povolenie individuálne alebo rámcové [vymedzenie pojmov pozri v článku 2 písm. p) a q) nariadenia (EÚ) [... Ú. v.: vložte, prosím, číslo tohto nariadenia podľa úradného vestníka]].

Kolónka 4

Dátum skončenia platnosti

Uveďte deň (dve číslice), mesiac (dve číslice) a rok (štyri číslice). Doba platnosti individuálneho povolenia je od troch mesiacov do dvanástich mesiacov a rámcového povolenia od jedného roka do troch rokov. Po skončení doby platnosti je v prípade potreby možné požiadať o predĺženie.

Kolónka 5

Adresát

Okrem mena a adresy uveďte, či je príjemca v tretej krajine určenia konečný užívateľ, distribútor v zmysle článku 2 písm. r) nariadenia (EÚ) [... Ú. v.: vložte, prosím, číslo tohto nariadenia podľa úradného vestníka] alebo zmluvná strana, ktorá má v transakcii inú úlohu.

Ak je príjemca distribútorom, ale zároveň využíva časť zásielky na špecifické konečné použitie, zaškrtnite „distribútor“ a „konečný užívateľ“ a v kolónke 11 uveďte konečné použitie.

Kolónka 6

Tretia krajina, kde sa tovar nachádza

Uveďte názov dotknutej krajiny a jej príslušný kód prevzatý z kódov stanovených podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009(23). Pozri nariadenie Komisie (EÚ) č. 1106/2012(24).

Kolónka 7

Tretia krajina určenia

Uveďte názov dotknutej krajiny a jej príslušný kód prevzatý z kódov stanovených podľa nariadenia (ES) č. 471/2009. Pozri nariadenie (EÚ) č. 1106/2012.

Kolónka 9

Členský štát, ktorý vydal povolenie

Uveďte v náležitom riadku názov dotknutého členského štátu a príslušný kód krajiny prevzatý z kódov stanovených podľa nariadenia (ES) č. 471/2009. Pozri nariadenie (EÚ) č. 1106/2012.

Kolónka 11

Konečné použitie

Presne popíšte, ako sa tovar bude využívať, a uveďte tiež, či je konečným užívateľom orgán presadzovania práva, ako je vymedzený v článku 2 písm. c) nariadenia (EÚ) [... Ú. v.: vložte, prosím, číslo tohto nariadenia podľa úradného vestníka] alebo poskytovateľ odbornej prípravy o používaní sprostredkovaného tovaru.

Nechajte prázdne, ak sa sprostredkovateľské služby poskytujú distribútorovi, pokiaľ samotný distribútor nevyužíva časť tovaru na špecifické konečné použitie.

Kolónka 12

Presné miesto, kde sa tovar nachádza v tretej krajine, z ktorej sa vyvezie

Opíšte, kde sa tovar nachádza v tretej krajine, z ktorej sa dodá osobe, subjektu alebo orgánu uvedeným v kolónke 2. Týmto miestom musí byť adresa v krajine uvedenej v kolónke 6 alebo podobné informácie opisujúce, kde sa tovar nachádza. Nie je dovolené uviesť číslo poštovej schránky alebo podobnú poštovú adresu.

Kolónka 13

Opis položky

Opis tovaru by mal zahŕňať odkaz na konkrétnu položku prílohy III alebo IV k nariadeniu (EÚ) [... Ú. v.: vložte, prosím, číslo tohto nariadenia podľa úradného vestníka]. Zvážte uvedenie údajov o balení daného tovaru.

Ak nie je v kolónke 13 dosť miesta, pokračujte na priloženom čistom liste a uveďte číslo povolenia. V kolónke 20 uveďte počet príloh.

Kolónka 14

Číslo položky

Túto kolónku je potrebné vyplniť len na zadnej strane tlačiva. Zaistite, aby číslo položky zodpovedalo vytlačenému číslu položky v kolónke 14, ktoré je uvedené vedľa opisu dotknutej položky na lícnej strane.

Kolónka 15

Kód HS

Kód HS je colný kód priradený tovaru v harmonizovanom systéme. Ak je známy kód kombinovanej nomenklatúry EÚ, môže sa použiť namiesto neho. Súčasnú verziu kombinovanej nomenklatúry nájdete vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2016/1821(25).

Kolónka 17

Mena a hodnota

Uveďte hodnotu a menu s použitím splatnej ceny (bez konvertovania meny). Ak táto cena nie je známa, mali by sa uviesť odhadované hodnoty, pričom sa pred nimi uvedie OH. Mena musí byť označená abecedným kódom (ISO 4217:2015).

Kolónka 18

Osobitné požiadavky a podmienky

Kolónka 18 sa týka položky 1, 2 alebo 3 (v prípade potreby špecifikujte) opísanej v predchádzajúcich kolónkach 14 až 16. Ak nie je v kolónke 18 dosť miesta, pokračujte na priloženom čistom liste a uveďte číslo povolenia. V kolónke 20 uveďte počet príloh.

Kolónka 20

Počet príloh

Uveďte počet príloh, ak nejaké pripájate (pozri vysvetlenia pre kolónky 13 a 18).

_____________

PRÍLOHA IX

Tlačivo povolenia na poskytovanie technickej pomoci podľa článku 21 ods. 1

Technická špecifikácia:

Toto tlačivo má rozmery 210 × 297 mm pri maximálnej odchýlke mínus 5 mm a plus 8 mm. Vodorovné rozmery kolóniek vychádzajú z dĺžkovej jednotky jedna desatina palca a zvislé z jednej šestiny palca. Pododseky sú založené na mernej jednotke, ktorá predstavuje jednu desatinu palca horizontálne.

20181129-P8_TA-PROV(2018)0467_SK-p0000006.png

[Ú. v.: vložte, prosím, číslo tohto nariadenia podľa úradného vestníka na všetkých miestach, kde sa odkazuje na nariadenie 1236/2005: kolónka na pravej strane kolónky 1, kolónka na ľavej strane kolónky 1 (zvislý text), kolónka 15]

Vysvetlivky k tlačivu

„Povolenie na poskytovanie technickej pomoci v súvislosti s tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti alebo mučenie [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [... Ú. v.: vložte, prosím, číslo tohto nariadenia podľa úradného vestníka a doplňte príslušnú poznámku pod čiarou](26)]“.

Toto tlačivo povolenia sa používa na vydanie povolenia na poskytovanie technickej pomoci v súlade s nariadením (EÚ) [... Ú. v.: vložte, prosím, číslo tohto nariadenia podľa úradného vestníka]. V prípade, že technická pomoc sprevádza vývoz, na ktorý sa udelí povolenie na základe nariadenia (EÚ) [... Ú. v.: vložte, prosím, číslo tohto nariadenia podľa úradného vestníka] alebo v súlade s týmto nariadením, toto tlačivo by sa nemalo používať, s výnimkou týchto prípadov:

—  technická pomoc sa týka tovaru uvedeného v prílohe II k nariadeniu (EÚ) [... Ú. v.: vložte, prosím, číslo tohto nariadenia podľa úradného vestníka] (pozri článok 3 ods. 2) alebo

–  technická pomoc v súvislosti s tovarom uvedeným v prílohe III alebo prílohe IV k nariadeniu (EÚ) [... Ú. v.: vložte, prosím, číslo tohto nariadenia podľa úradného vestníka] prekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na inštaláciu, prevádzku, údržbu alebo opravu vyvážaného tovaru (pozri článok 21 ods. 2, a pokiaľ ide o tovar uvedený v prílohe IV, časť 1 všeobecného povolenia Únie na vývoz č. EU GEA [Ú. v.: vložte, prosím, číslo tohto nariadenia podľa úradného vestníka] v prílohe V k nariadeniu (EÚ) [... Ú. v.: vložte, prosím, číslo tohto nariadenia podľa úradného vestníka]).

Vydávajúci orgán je orgán vymedzený v článku 2 písm. h) nariadenia (EÚ) [... Ú. v.: vložte, prosím, číslo tohto nariadenia podľa úradného vestníka]. Je to orgán, ktorý je zahrnutý do zoznamu príslušných orgánov v prílohe I k uvedenému nariadeniu.

Povolenia sa vydávajú na jednostranovom tlačive, ku ktorému sa v prípade potreby pripojí príloha.

Kolónka 1

Poskytovateľ technickej pomoci podávajúci žiadosť

Uveďte meno žiadateľa a úplnú adresu. Poskytovateľ technickej pomoci je vymedzený v článku 2 písm. m) nariadenia (EÚ) [... Ú. v.: vložte, prosím, číslo tohto nariadenia podľa úradného vestníka].

V prípade, že sa technická pomoc poskytuje pri vývoze, na ktorý sa udelí povolenie, uveďte tiež colné číslo žiadateľa, ak je to možné, a v kolónke 14 uveďte číslo príslušného povolenia na vývoz.

Kolónka 3

Povolenie č.

Doplňte číslo a zaškrtnite príslušnú kolónku s uvedením článku nariadenia (EÚ) [... Ú. v.: vložte, prosím, číslo tohto nariadenia podľa úradného vestníka], na ktorom sa povolenie zakladá.

Kolónka 4

Dátum skončenia platnosti

Uveďte deň (dve číslice), mesiac (dve číslice) a rok (štyri číslice). Doba platnosti povolenia je od troch do dvanástich mesiacov. Po skončení doby platnosti je v prípade potreby možné požiadať o predĺženie.

Kolónka 5

Činnosť fyzickej alebo právnickej osoby, subjektu alebo orgánu uvedených v bode 2

Uveďte hlavnú činnosť osoby, subjektu alebo orgánu, ktorému sa technická pomoc poskytne. Pojem orgán presadzovania práva je vymedzený v článku 2 písm. c) nariadenia (EÚ) [... Ú. v.: vložte, prosím, číslo tohto nariadenia podľa úradného vestníka].

Ak hlavná činnosť nie je v zozname, zaškrtnite kolónku „žiadne z uvedených“ a opíšte hlavnú činnosť použitím všeobecných výrazov (napr. veľkoobchodník, maloobchodník, nemocnica).

Kolónka 6

Tretia krajina alebo členský štát, ktorému sa technická pomoc poskytne

Uveďte názov dotknutej krajiny a jej príslušný kód prevzatý z kódov stanovených podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009(27). Pozri nariadenie Komisie (EÚ) č. 1106/2012(28).

V kolónke 6 by sa členský štát mal uviesť iba vtedy, ak sa povolenie zakladá na článku 4 nariadenia (EÚ) [... Ú. v.: vložte, prosím, číslo tohto nariadenia podľa úradného vestníka].

Kolónka 7

Druh povolenia

Uveďte, či sa technická pomoc poskytuje počas určitého obdobia, a ak áno, uveďte obdobie v dňoch, týždňoch alebo mesiacoch, počas ktorých poskytovateľ technickej pomoci musí reagovať na žiadosti o poradenstvo, podporu alebo odbornú prípravu. Jediné poskytnutie technickej pomoci sa týka jednej konkrétnej žiadosti o poradenstvo alebo podporu alebo osobitnú odbornú prípravu (aj v prípade, že sa to týka kurzu trvajúceho niekoľko dní).

Kolónka 8

Členský štát, ktorý vydal povolenie

Uveďte v náležitom riadku názov dotknutého členského štátu a príslušný kód krajiny prevzatý z kódov stanovených podľa nariadenia (ES) č. 471/2009. Pozri nariadenie (EÚ) č. 1106/2012.

Kolónka 9

Opis druhu tovaru, ktorého sa technická pomoc týka

Opíšte druh tovaru, ktorého sa technická pomoc týka. Popis tovaru by mal zahŕňať odkaz na konkrétny bod prílohy II, III alebo IV k nariadeniu (EÚ) [... Ú. v.: vložte, prosím, číslo tohto nariadenia podľa úradného vestníka].

Kolónka 10

Opis technickej pomoci, ktorá je povolená

Opíšte technickú pomoc jasným a presným spôsobom. Vložte odkaz na dátum a číslo dohody uzavretej poskytovateľom technickej pomoci, prípadne priložte takúto dohodu.

Kolónka 11

Spôsob poskytovania

Kolónka 11 by sa nemala vypĺňať, ak sa povolenie zakladá na článku 4 nariadenia (EÚ) [... Ú. v.: vložte, prosím, číslo tohto nariadenia podľa úradného vestníka].

Ak sa technická pomoc poskytuje z inej tretej krajiny ako je tretia krajina, v ktorej má príjemca bydlisko alebo je usadený, uveďte názov dotknutej krajiny a jej príslušný kód prevzatý z kódov stanovených podľa nariadenia (ES) č. 471/2009. Pozri nariadenie (EÚ) č. 1106/2012.

Kolónka 12

Opis všetkých školení o používaní tovaru, s ktorým súvisí technická pomoc

Uveďte, či technickú podporu alebo technickú službu, na ktoré sa vzťahuje vymedzenie technickej pomoci uvedené v článku 2 písm. f) nariadenia (EÚ) [... Ú. v.: vložte, prosím, číslo tohto nariadenia podľa úradného vestníka], dopĺňa školenie pre používateľov príslušného tovaru. Uveďte, akí používatelia dostanú takéto školenie a špecifikujte ciele a obsah školenia.

Kolónka 14

Osobitné požiadavky a podmienky

Ak nie je v kolónke 14 dosť miesta, pokračujte na priloženom čistom liste a uveďte číslo povolenia. V kolónke 16 uveďte počet príloh.

Kolónka 16

Počet príloh

Uveďte počet príloh, ak nejaké pripájate (pozri vysvetlenia pre kolónky 10 a 14).

_____________

PRÍLOHA X

Zrušené nariadenie so zoznamom neskorších zmien

Nariadenie Rady (ES) č. 1236/2005

(Ú. v. EÚ L 200, 30.7.2005, s. 1)

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1377/2006

(Ú. v. EÚ L 255, 19.9.2006, s. 3)

 

 

Nariadenie Rady (ES) č. 1791/2006

(Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1)

Iba článok 1 ods. 1 trinásta zarážka, pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 1236/2005 a bod 13 podbod 5 prílohy

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 675/2008

(Ú. v. EÚ L 189, 17.7.2008, s. 14)

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1226/2010

(Ú. v. EÚ L 336, 21.12.2010, s. 13)

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č.1352/2011

(Ú. v. EÚ L 338, 21.12.2011, s. 31)

 

 

Nariadenie Rady (ES) č. 517/2013

(Ú. v. EÚ L 158, 10.6.2013, s. 1)

Iba článok 1 ods. 1 písm. n) štvrtá zarážka a bod 16 podbod 4 prílohy

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 585/2013

(Ú. v. EÚ L 169, 21.6.2013, s. 46)

 

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 37/2014

(Ú. v. EÚ L 18, 21.1.2014, s. 1)

Iba bod 12 prílohy

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 775/2014

(Ú. v. EÚ L 210, 17.7.2014, s. 1)

 

 

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1113

(Ú. v. EÚ L 182, 10.7.2015, s. 10)

 

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2134

(Ú. v. EÚ L 338, 13.12.2016, s. 1)

 

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/181

(Ú. v. EÚ L 40, 13.2.2018, s. 1)

 

_____________

PRÍLOHA XI

Tabuľka zhody

Nariadenie (ES) č. 1236/2005

Toto nariadenie

Článok 1

Článok 1

Článok 2

Článok 2

Článok 3

Článok 3

Článok 4

Článok 4

Článok 4a

Článok 5

Článok 4b

Článok 6

Článok 4c

Článok 7

Článok 4d

Článok 8

Článok 4e

Článok 9

Článok 4f

Článok 10

Článok 5

Článok 11

Článok 6 ods. 1

Článok 12 ods. 1

Článok 6 ods. 2 prvý pododsek

Článok 12 ods. 2 prvý pododsek

Článok 6 ods. 2 druhý pododsek úvodné slová

Článok 12 ods. 2 druhý pododsek úvodné slová

Článok 6 ods. 2 druhý pododsek prvá zarážka

Článok 12 ods. 2 druhý pododsek písmeno a)

Článok 6 ods. 2 druhý pododsek druhá zarážka

Článok 12 ods. 2 druhý pododsek písmeno b)

Článok 6 ods. 2 tretí pododsek

Článok 12 ods. 2 tretí pododsek

Článok 6 ods. 3 úvodné slová

Článok 12 ods. 3 prvý pododsek

Článok 6 ods. 3 bod 3.1

Článok 12 ods. 3 druhý pododsek

Článok 6 ods. 3 bod 3.2

Článok 12 ods. 3 tretí pododsek

Článok 6a

Článok 13

Článok 7

Článok 14

Článok 7a

Článok 15

Článok 7b

Článok 16

Článok 7c ods. 1

Článok 17 ods. 1

Článok 7c ods. 2

Článok 17 ods. 2

Článok 7c ods. 3 úvodné slová

Článok 17 ods. 3 prvý pododsek

Článok 7c ods. 3 bod 3.1

Článok 17 ods. 3 druhý pododsek

Článok 7c ods. 3 bod 3.2

Článok 17 ods. 3 tretí pododsek

Článok 7c ods. 3 bod 3.3

Článok 17 ods. 3 štvrtý pododsek

Článok 7c ods. 4

Článok 17 ods. 4

Článok 7d

Článok 18

Článok 7e

Článok 19

Článok 8

Článok 20

Článok 9

Článok 21

Článok 10

Článok 22

Článok 11

Článok 23

Článok 12

Článok 24

Článok 12a

Článok 25

Článok 13 ods. 1, ods. 2 a ods. 3

Článok 26 ods. 1, ods. 2 a ods. 3

Článok 13 ods. 3a

Článok 26 ods. 4

Článok 13 ods. 4

Článok 26 ods. 5

Článok 13 ods. 5

Článok 26 ods. 6

Článok 13a

Článok 27

Článok 14

Článok 28

Článok 15a

Článok 29

Článok 15b

Článok 30

Článok 15c

Článok 31

Článok 15d

Článok 32

Článok 17

Článok 33

Článok 18

Článok 34

-

Článok 35

Článok 19

Článok 36

Príloha I

Príloha I

Príloha II

Príloha II

Príloha III

Príloha III

Príloha IIIa

Príloha IV

Príloha IIIb

Príloha V

Príloha IV

Príloha VI

Príloha V

Príloha VII

Príloha VI

Príloha VIII

Príloha VII

Príloha IX

Príloha X

Príloha XI

_____________

(1) Pozícia Európskeho parlamentu z 29. novembra 2018.
(2)Nariadenie Rady (ES) č. 1236/2005 z 27. júna 2005 o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie (Ú. v. EÚ L 200, 30.7.2005, s. 1).
(3)Pozri prílohu X.
(4)Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN 3452 (XXX) z 9. decembra 1975.
(5)Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN 34/169 zo 17. decembra 1979.
(6)Schválené rezolúciami Hospodárskej a sociálnej rady OSN 663 C (XXIV) z 31. júla 1957 a 2076 (LXII) z 13. mája 1977.
(7)Spoločná pozícia Rady 2008/944/SZBP z 8. decembra 2008, ktorou sa vymedzujú spoločné pravidlá upravujúce kontrolu vývozu vojenskej technológie a materiálu (Ú. v. EÚ L 335, 13.12.2008, s. 99).
(8)Nariadenie Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím (Ú. v. EÚ L 134, 29.5.2009, s. 1).
(9)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 258/2012 zo 14. marca 2012, ktorým sa vykonáva článok 10 Protokolu Organizácie Spojených národov proti nezákonnej výrobe a obchodovaniu so strelnými zbraňami, ich súčasťami a komponentmi a strelivom doplňujúceho Dohovor Organizácie spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu (protokol OSN o strelných zbraniach) a ktorým sa ustanovujú vývozné povolenia a opatrenia týkajúce sa dovozu a tranzitu strelných zbraní, ich súčastí a častí a streliva (Ú. v. EÚ L 94, 30.3.2012, s. 1).
(10)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).
(11)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).
(12)Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.
(13)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).
(14)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).
(15)Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).
(16)Najnovšia verzia prijatá Radou 26. februára 2018 (Ú. v. EÚ C 98, 15.3.2018, s. 1).
(17)Pozri najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 z 31. marca 2004, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky (Ú. v. EÚ L 136, 30.4.2004, s. 1) a smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch (Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 67).
(18)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [...] z [...] o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie (Ú. v. EÚ L […], […], s. […]).
(19)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [...] z [...] o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie (Ú. v. EÚ L […], […], s. […]).
(20)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 zo 6. mája 2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1172/95 (Ú. v. EÚ L 152, 16.6.2009, s. 23).
(21)Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1106/2012 z 27. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o aktualizáciu nomenklatúry krajín a území (Ú. v. EÚ L 328, 28.11.2012, s. 7).
(22)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [...] z [...] o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie (Ú. v. EÚ L [...], [...], s. [...]).
(23)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 zo 6. mája 2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1172/95 (Ú. v. EÚ L 152, 16.6.2009, s. 23).
(24)Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1106/2012 z 27. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o aktualizáciu nomenklatúry krajín a území (Ú. v. EÚ L 328, 28.11.2012, s. 7).
(25)Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1821 zo 6. októbra 2016, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. EÚ L 294, 28.10.2016, s. 1).
(26)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [...] z [...] o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie (Ú. v. EÚ L [...], [...], s. [...]).
(27)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 zo 6. mája 2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1172/95 (Ú. v. EÚ L 152, 16.6.2009, s. 23).
(28)Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1106/2012 z 27. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o aktualizáciu nomenklatúry krajín a území (Ú. v. EÚ L 328, 28.11.2012, s. 7).

Posledná úprava: 3. decembra 2018Právne oznámenie