Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0371(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0370/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0370/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 29/11/2018 - 8.3
CRE 29/11/2018 - 8.3
PV 11/12/2018 - 5.4

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0468
P8_TA(2018)0486

Hyväksytyt tekstit
PDF 353kWORD 48k
Torstai 29. marraskuuta 2018 - Bryssel Väliaikainen painos
Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto: maksusitoumusten jäljellä olevien määrien sitominen uudelleen ***I
P8_TA-PROV(2018)0468A8-0370/2018

Euroopan parlamentin tarkistukset 29. marraskuuta 2018 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 516/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse neuvoston päätösten (EU) 2015/1523 ja (EU) 2015/1601 täytäntöönpanon tukemiseksi tehtyjen maksusitoumusten jäljellä olevien määrien sitomisesta uudelleen tai niiden siirtämisestä muihin kansallisten ohjelmien mukaisiin toimiin (COM(2018)0719 – C8-0448/2018 – 2018/0371(COD))(1)

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale
(1)  Tämän asetuksen tarkoituksena on mahdollistaa päätösten (EU) 2015/1523 ja (EU) 2015/1601 täytäntöönpanon tukemiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 516/20148 mukaisesti tehtyjen maksusitoumusten jäljellä olevien määrien sitominen uudelleen tai niiden siirtäminen muihin kansallisten ohjelmien mukaisiin toimiin muuttoliike- ja turvapaikka-asioihin liittyvien unionin painopisteiden ja jäsenvaltioiden tarpeiden mukaisesti.
(1)  Tämän asetuksen tarkoituksena on mahdollistaa päätösten (EU) 2015/1523 ja (EU) 2015/1601 täytäntöönpanon tukemiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 516/20148 mukaisesti tehtyjen maksusitoumusten jäljellä olevien määrien sitominen uudelleen tai niiden siirtäminen muihin kansallisten ohjelmien mukaisiin toimiin tiettyihin muuttoliike- ja turvapaikka-asioihin liittyvien unionin painopisteiden ja jäsenvaltioiden tarpeiden mukaisesti. Olisi myös varmistettava, että tällainen sitominen uudelleen tai siirtäminen tapahtuu avoimesti.
_____________
__________________
8.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 516/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston perustamisesta, neuvoston päätöksen 2008/381/EY muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätösten N:o 573/2007/EY ja N:o 575/2007/EY ja neuvoston päätöksen 2007/435/EY kumoamisesta (EUVL L 150, 20.5.2014, s. 168).
8.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 516/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston perustamisesta, neuvoston päätöksen 2008/381/EY muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätösten N:o 573/2007/EY ja N:o 575/2007/EY ja neuvoston päätöksen 2007/435/EY kumoamisesta (EUVL L 150, 20.5.2014, s. 168).
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale
(4)  Jäsenvaltioiden olisi voitava käyttää edellä tarkoitettuja määriä sisäisten siirtojen toteutuksen jatkamiseksi siten, että määrät sidotaan uudelleen samaan kansallisen ohjelman toimeen. Tätä rahoitusta olisi lisäksi voitava käyttää myös muiden muuttoliike- ja turvapaikka-asioihin liittyvien haasteiden käsittelyyn turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoa koskevan asetuksen mukaisesti, jos tämä on asianmukaisesti perusteltu kansallisen ohjelman tarkistuksen yhteydessä. Jäsenvaltioiden tarpeet näillä aloilla ovat edelleen merkittäviä. Edellä mainittujen määrien sitominen uudelleen samaan toimeen tai niiden siirtäminen muihin kansallisen ohjelman toimiin olisi voitava tehdä vain kerran ja komission suostumuksella.
(4)  Jäsenvaltioiden olisi voitava käyttää edellä tarkoitettuja määriä sisäisten siirtojen toteutuksen jatkamiseksi siten, että määrät sidotaan uudelleen samaan kansallisen ohjelman toimeen. Jäsenvaltioiden olisi sidottava uudelleen vähintään 20 prosenttia näistä määristä kansallisiin ohjelmiin sisältyviin toimiin, jotka koskevat kansainvälistä suojelua hakevien tai kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden sisäisiä siirtoja tai uudelleensijoittamista ja muunlaista tilapäistä humanitaarisin perustein tapahtuvaa maahantuloa. Jäljelle jäävien määrien osalta tätä rahoitusta olisi voitava käyttää II ja III luvussa säädettyihin erityistoimiin muuttoliike- ja turvapaikka-asioissa turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoa koskevan asetuksen mukaisesti, jos tämä on asianmukaisesti perusteltu kansallisen ohjelman tarkistuksen yhteydessä, erityisesti Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän näkökohtien kehittämiseen ja etenkin perheiden yhdistämiseen tai jäsenvaltioihin tapahtuvan laillisen maahanmuuton tukemiseen ja kolmansien maiden kansalaisten tehokkaan kotouttamisen edistämisen. Jäsenvaltioiden tarpeet kyseisillä aloilla ovat edelleen merkittäviä. Edellä mainittujen määrien sitominen uudelleen samaan toimeen tai niiden siirtäminen muihin kansallisen ohjelman toimiin olisi voitava tehdä vain kerran ja komission suostumuksella. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että varojen jakamisessa noudatetaan täysimääräisesti varainhoitoasetuksessa vahvistettuja periaatteita, erityisesti tehokkuutta ja avoimuutta.
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale
(5)  Siirtojen piiriin kuuluvien henkilöiden joukkoa olisi laajennettava, jotta jäsenvaltiot voisivat toteuttaa siirtoja joustavammin.
(5)  Siirtojen piiriin kuuluvien henkilöiden joukkoa samoin kuin niiden maiden joukkoa, joista siirto tapahtuu, olisi laajennettava, jotta jäsenvaltiot voisivat toteuttaa siirtoja joustavammin. Etusijalle olisi asetettava ilman huoltajaa olevien alaikäisten, muiden haavoittuvassa asemassa olevien hakijoiden ja kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden perheenjäsenten sisäinen siirto.
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale
(7)  Jäsenvaltioilla olisi myös oltava riittävästi aikaa käyttää samaan toimeen uudelleen sidotut tai muihin toimiin siirretyt määrät ennen kyseisten määrien vapauttamista. Kun komissio hyväksyy tällaiset kansalliseen ohjelmaan sisältyvät uudelleen sidotut tai siirretyt määrät, kyseiset määrät olisi sen vuoksi katsottava sidotuiksi sinä vuonna, jona tehdään kansallisen ohjelman tarkistus, jossa hyväksytään kyseisten määrien sitominen uudelleen tai niiden siirtäminen.
(7)  Jäsenvaltioilla olisi myös oltava riittävästi aikaa käyttää samaan toimeen uudelleen sidotut tai muihin erityistoimiin siirretyt määrät ennen kyseisten määrien vapauttamista. Kun komissio hyväksyy tällaiset kansalliseen ohjelmaan sisältyvät uudelleen sidotut tai siirretyt määrät, kyseiset määrät olisi sen vuoksi katsottava sidotuiksi sinä vuonna, jona tehdään kansallisen ohjelman tarkistus, jossa hyväksytään kyseisten määrien sitominen uudelleen tai niiden siirtäminen.
Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)
(7 a)  Komission olisi raportoitava Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosittain kansainvälistä suojelua hakevien ja kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden siirtoihin tarkoitettujen määrärahojen käytöstä ja erityisesti määrärahasiirroista muihin kansallisen ohjelman mukaisiin toimiin ja uudelleen sidotuista määristä.
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)
(12 a)  Jollei asetusta (EU) N:o 516/2014 muuteta vuoden 2018 loppuun mennessä, asianomainen rahoitus ei ole enää jäsenvaltioiden käytettävissä turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta tuetuissa kansallisissa ohjelmissa. Asetuksen (EU) N:o 516/2014 tarkistamisen kiireellisyyden vuoksi olisi poikettava Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukseen liitetyssä, kansallisten parlamenttien asemasta Euroopan unionissa tehdyssä pöytäkirjassa N:o 1 olevassa 4 artiklassa tarkoitetusta kahdeksan viikon määräajasta.
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 516/2014
18 artikla – otsikko
(-1)  Korvataan otsikko seuraavasti:
Kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden siirtoja varten tarkoitetut määrärahat
”Kansainvälistä suojelua hakevien tai kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden siirtoja varten tarkoitetut määrärahat”
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EU) N:o 516/2014
18 artikla – 1 kohta
(1)  Korvataan 1 kohdassa ilmaisu ”kansainvälistä suojelua saavaa [...] henkilöä” ilmaisulla ”kansainvälistä suojelua hakevaa tai saavaa [...] henkilöä”.
Poistetaan.
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 516/2014
18 artikla – 1 kohta
(1 a)  Korvataan 1 kohta seuraavasti:
”1. Oikeudenmukaisen vastuunjaon ja yhteisvastuullisuuden periaatteiden toteuttamiseksi sekä rahaston täytäntöönpanokaudella tapahtuneiden unionin toimintapoliittisten muutosten perusteella jäsenvaltiot saavat 15 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti lasketun osuutensa lisäksi 15 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun täydentävän määrän, joka perustuu 6 000 euron suuruiseen kertakorvaukseen kutakin kansainvälistä suojelua saavaa toisesta jäsenvaltiosta siirrettyä henkilöä kohden.
”1. Oikeudenmukaisen vastuunjaon ja yhteisvastuullisuuden periaatteiden toteuttamiseksi sekä rahaston täytäntöönpanokaudella tapahtuneiden unionin toimintapoliittisten muutosten perusteella jäsenvaltiot saavat 15 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti lasketun osuutensa lisäksi 15 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun täydentävän määrän, joka perustuu 10 000 euron suuruiseen kertakorvaukseen kutakin kansainvälistä suojelua hakevaa ja kansainvälistä suojelua saavaa toisesta jäsenvaltiosta siirrettyä henkilöä kohden.”;
Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 516/2014
18 artikla – 3 kohta
3.  Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut täydentävät määrät osoitetaan jäsenvaltioille ensimmäisen kerran yksilöllisissä rahoituspäätöksissä, joilla hyväksytään niiden kansallinen ohjelma asetuksen (EU) N:o 514/2014 14 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti, ja sen jälkeen rahoituspäätöksessä, joka liitetään kansallisen ohjelman hyväksymispäätökseen. Nämä määrät voidaan sitoa uudelleen samaan kansallisen ohjelman mukaiseen toimeen tai siirtää muihin kansallisen ohjelman mukaisiin toimiin, jos tämä on asianmukaisesti perusteltu kyseisen kansallisen ohjelman tarkistuksen yhteydessä. Määrä voidaan sitoa uudelleen tai siirtää vain kerran. Komissio hyväksyy määrän uudelleen sitomisen tai siirron kansallisen ohjelman tarkistuksen yhteydessä.
3.  Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut täydentävät määrät osoitetaan jäsenvaltioille ensimmäisen kerran yksilöllisissä rahoituspäätöksissä, joilla hyväksytään niiden kansallinen ohjelma asetuksen (EU) N:o 514/2014 14 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti, ja sen jälkeen rahoituspäätöksessä, joka liitetään kansallisen ohjelman hyväksymispäätökseen. Nämä määrät voidaan sitoa uudelleen samaan kansallisen ohjelman mukaiseen toimeen tai siirtää muihin kansallisen ohjelman mukaisiin tämän asetuksen II ja III luvussa säädettyihin erityistoimiin, jos tämä on asianmukaisesti perusteltu kyseisen kansallisen ohjelman tarkistuksen yhteydessä. Määrä voidaan sitoa uudelleen tai siirtää vain kerran. Komissio hyväksyy määrän uudelleen sitomisen tai siirron kansallisen ohjelman tarkistuksen yhteydessä. Rahoitus on jaettava avoimesti ja tehokkaasti kansallisen ohjelman tavoitteiden mukaisesti.
Päätöksellä (EU) 2015/1523 ja päätöksellä (EU) 2015/1601 käyttöön otetuista väliaikaisista toimenpiteistä johtuvista uudelleen sidottavista määristä vähintään 20 prosenttia on sidottava uudelleen samaan kansallisen ohjelman mukaisiin toimiin, jotka koskevat kansainvälistä suojelua hakevien tai kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden sisäistä siirtoa tai uudelleen sijoittamista sekä muunlaista tilapäistä humanitaarisin perustein tapahtuvaa maahantuloa.
Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EU) N:o 516/2014
18 artikla – 3 a kohta
3 a.  Asetuksen (EU) N:o 514/2014 50 artiklan 1 kohtaa sovellettaessa päätöksellä (EU) 2015/1523 ja päätöksellä (EU) 2015/1601 käyttöön otetuista väliaikaisista toimenpiteistä johtuvat määrät, jotka sidotaan uudelleen samaan kansallisen ohjelman mukaiseen toimeen tai siirretään muihin kansallisen ohjelman mukaisiin toimiin 3 kohdan mukaisesti, katsotaan sidotuiksi sinä vuonna, jona tehdään kansallisen ohjelman tarkistus, jossa hyväksytään kyseisten määrien sitominen uudelleen tai niiden siirtäminen.
3 a.  Asetuksen (EU) N:o 514/2014 50 artiklan 1 kohtaa sovellettaessa päätöksellä (EU) 2015/1523 ja päätöksellä (EU) 2015/1601 käyttöön otetuista väliaikaisista toimenpiteistä johtuvat määrät, jotka sidotaan uudelleen samaan kansallisen ohjelman mukaiseen toimeen tai siirretään muihin kansallisen ohjelman mukaisiin erityistoimiin 3 kohdan mukaisesti, katsotaan sidotuiksi sinä vuonna, jona tehdään kansallisen ohjelman tarkistus, jossa hyväksytään kyseisten määrien sitominen uudelleen tai niiden siirtäminen.
Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EU) N:o 516/2014
18 artikla – 3 c kohta (uusi)
3 c.  Komissio raportoi Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosittain tämän artiklan soveltamisesta, erityisesti määrien siirroista muihin kansallisen ohjelman mukaisiin toimiin ja uudelleen sidotuista määristä.
Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Asetus (EU) N:o 516/2014
18 artikla – 4 kohta
(4)  Korvataan 4 kohdassa ilmaisu ”kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden” ilmaisulla ”kansainvälistä suojelua hakevien tai saavien henkilöiden”.
Poistetaan.
Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 516/2014
18 artikla – 4 kohta
(4 a)  Korvataan 4 kohta seuraavasti:
4.  Jotta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 80 artiklassa tarkoitetut jäsenvaltioiden yhteisvastuullisuuden ja vastuunjaon tavoitteet voidaan tehokkaasti saavuttaa käytettävissä olevilla varoilla, komissiolle siirretään valta antaa tämän asetuksen 26 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kertakorvausten mukauttamiseksi, ottaen erityisesti huomioon vallitsevan inflaatiotason, kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden jäsenvaltiosta toiseen siirtämiseen liittyvät kehityssuunnat sekä tekijät, joilla voidaan optimoida kertakorvausten muodostama taloudellinen kannustinvaikutus.
”4. Jotta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 80 artiklassa tarkoitetut jäsenvaltioiden yhteisvastuullisuuden ja vastuunjaon tavoitteet voidaan tehokkaasti saavuttaa käytettävissä olevilla varoilla, komissiolle siirretään valta antaa tämän asetuksen 26 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kertakorvausten mukauttamiseksi, ottaen erityisesti huomioon vallitsevan inflaatiotason, kansainvälistä suojelua hakevien ja kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden jäsenvaltiosta toiseen siirtämiseen, uudelleensijoittamiseen sekä muunlaiseen tilapäiseen humanitaarisin perustein hyväksyttävään maahantuloon liittyvät kehityssuunnat sekä tekijät, joilla voidaan optimoida kertakorvausten muodostama taloudellinen kannustinvaikutus.”

(1) Asia päätettiin palauttaa asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan neljännen alakohdan mukaisesti (A8-0370/2018).

Päivitetty viimeksi: 30. marraskuuta 2018Oikeudellinen huomautus