Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0905(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0380/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0380/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 29/11/2018 - 8.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0470

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 448kWORD 48k
Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018 - Βρυξέλλες Προσωρινή έκδοση
Διορισμός του Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
P8_TA-PROV(2018)0470A8-0380/2018

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με την πρόταση για τον διορισμό του Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (N8-0120/2018 – C8-0466/2018 – 2018/0905(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 7ης Νοεμβρίου 2018, για τον διορισμό του Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (C8-0466/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 26 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2013, για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων(1),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με τις πρακτικές λεπτομέρειες που αφορούν την άσκηση της δημοκρατικής λογοδοσίας και την επίβλεψη της άσκησης των καθηκόντων που ανατίθενται στην ΕΚΤ στο πλαίσιο του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 122α του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0380/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 26 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου προβλέπει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα υποβάλλει στο Κοινοβούλιο την πρότασή της για τον διορισμό του Προέδρου του Εποπτικού της Συμβουλίου και ότι ο Πρόεδρος επιλέγεται με ανοικτή διαδικασία επιλογής, μεταξύ ατόμων αναγνωρισμένου κύρους και πείρας σε τραπεζικά και χρηματοπιστωτικά ζητήματα, τα οποία δεν είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 26 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου προβλέπει ότι κατά τους διορισμούς για τη συγκρότηση του Εποπτικού Συμβουλίου κατ’ εφαρμογή του κανονισμού λαμβάνονται υπόψη η αρχή της ισόρροπης συμμετοχής των φύλων, η πείρα και τα προσόντα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε επιστολή με ημερομηνία 7 Νοεμβρίου 2018, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα υπέβαλε στο Κοινοβούλιο πρόταση για τον διορισμό του Andrea Enria ως Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Κοινοβουλίου πραγματοποίησε στη συνέχεια αξιολόγηση της εντολής του προτεινόμενου υποψήφιου, λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη τις απαιτήσεις του άρθρου 26 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1024/2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διενέργεια της αξιολόγησης η επιτροπή έλαβε βιογραφικό σημείωμα από τον προτεινόμενο υποψήφιο·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτροπή πραγματοποίησε, στις 20 Νοεμβρίου 2018, ακρόαση με τον προταθέντα υποψήφιο, κατά την οποία ο τελευταίος προέβη σε προκαταρκτική δήλωση και στη συνέχεια απάντησε στις ερωτήσεις των μελών της επιτροπής·

1.  εγκρίνει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τον διορισμό του Andrea Enria ως Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στο Συμβούλιο και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 63.
(2) ΕΕ L 320 της 30.11.2013, σ. 1.

Τελευταία ενημέρωση: 30 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου