Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2240(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0377/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0377/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 29/11/2018 - 8.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0471

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 511kWORD 57k
Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018 - Βρυξέλλες Προσωρινή έκδοση
Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2018/003 EL/Attica Publishing
P8_TA-PROV(2018)0471A8-0377/2018
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε η Ελλάδα – EGF/2018/003 EL/Attica publishing) (COM(2018)0667 – C8-0430/2018 – 2018/2240(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0667 – C8‑0430/2018),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1) (κανονισμός ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου 2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (ΔΣ της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της ΔΣ της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0377/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ή από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση, και για να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζομένους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ελλάδα υπέβαλε την αίτηση EGF/2018/003 EL/Attica Publishing για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ, λόγω 550 απολύσεων που πραγματοποιήθηκαν στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται στον κλάδο 58 της NACE αναθ. 2 («εκδοτικές δραστηριότητες») στην περιφέρεια Αττικής επιπέδου NUTS 2 (EL30) στην Ελλάδα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση βασίζεται στα κριτήρια παρέμβασης που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού ΕΤΠ, σύμφωνα με το οποίο απαιτούνται τουλάχιστον 500 απολύσεις εντός περιόδου αναφοράς εννέα μηνών σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ίδιο οικονομικό τομέα που ορίζεται στο επίπεδο υποδιαίρεσης της NACE αναθ. 2 και είναι εγκατεστημένες σε μία ή σε δύο συνορεύουσες περιφέρειες ή σε περισσότερες από δύο συνορεύουσες περιφέρειες, όπως καθορίζονται σε επίπεδο NUTS 2, υπό την προϋπόθεση ότι πλήττονται πάνω από 500 εργαζόμενοι σε δύο περιφέρειες από το σύνολο των περιφερειών·

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού ΕΤΠ και ότι η Ελλάδα δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά 2 308 500 EUR δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, ποσό που αντιστοιχεί στο 60 % του συνολικού κόστους ύψους 3 847 500 EUR·

2.  σημειώνει ότι οι ελληνικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση στις 22 Μαΐου 2018 και ότι, μετά την παροχή πρόσθετων πληροφοριών από την Ελλάδα, η Επιτροπή ολοκλήρωσε την αξιολόγησή της στις 4 Οκτωβρίου 2018 και τη διαβίβασε στο Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα, δηλαδή εντός της προθεσμίας των 12 εβδομάδων·

3.  σημειώνει ότι η Ελλάδα υποστηρίζει ότι οι απολύσεις συνδέονται με την παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση, ειδικότερα με τις επιπτώσεις της στην ελληνική οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του κατά κεφαλήν πραγματικού ΑΕΠ, της αύξησης της ανεργίας, της μείωσης των μισθών και της μείωσης του εισοδήματος των νοικοκυριών, σε συνδυασμό με την ταχεία ψηφιακή εξέλιξη, η οποία, μαζί με περικοπές στις διαφημιστικές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από σημαντικούς διαφημιστές, μεταμορφώνει τον εκδοτικό τομέα· σημειώνει ότι ο τομέας αντιμετωπίζει μείωση των εσόδων τόσο από τις διαφημίσεις όσο και από τις πωλήσεις·

4.  υπενθυμίζει ότι οι απολύσεις που πραγματοποιήθηκαν σε τρεις επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον ελληνικό εκδοτικό τομέα αναμένεται να έχουν σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στην τοπική οικονομία και ότι ο αντίκτυπος των απολύσεων συνδέεται με τις δυσκολίες ανακατανομής του προσωπικού εξαιτίας της έλλειψης θέσεων εργασίας, της απουσίας προγραμμάτων επαγγελματικής επιμόρφωσης που αντιστοιχούν σε αναγνωρισμένες ανάγκες στην αγορά εργασίας και του υψηλού αριθμού αιτούντων εργασία·

5.  τονίζει με ανησυχία ότι στην περιφέρεια Αττικής καταγράφεται μεγάλο ποσοστό της ανεργίας και της μακροχρόνιας ανεργίας στην Ελλάδα, όπου η ανεργία παραμένει πάντα σε υψηλά επίπεδα·

6.  υπενθυμίζει ότι πρόκειται για τη δεύτερη αίτηση της Ελλάδας για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ σε σχέση με απολύσεις στον τομέα εκδοτικών δραστηριοτήτων της Αττικής, ύστερα από την αίτηση EGF/2014/018 το 2014 και τη σχετική θετική απόφαση(4)·

7.  επισημαίνει ότι η αίτηση αφορά 550 εργαζομένους που απολύθηκαν, εκ των οποίων μεγάλο ποσοστό είναι γυναίκες (41,82 %)· σημειώνει επίσης ότι 14,73 % των απολυμένων εργαζομένων είναι άνω των 55 ετών και 1,6 % είναι κάτω των 30 ετών· αναγνωρίζει, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω στοιχεία, τη σημασία που έχουν τα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΤΠ ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας, προκειμένου οι ευάλωτες αυτές ομάδες εργαζομένων να έχουν περισσότερες πιθανότητες επανένταξης στην αγορά εργασίας·

8.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η προγραμματισμένη προσφορά κατάρτισης βασίζεται σε διδάγματα που αποκομίστηκαν από την πρώτη αίτηση EGF-2014-018 GR/Attica που πέτυχε ικανοποιητικά ποσοστά ένταξης σύμφωνα με την εν εξελίξει αξιολόγηση·

9.  σημειώνει ότι δεν έχουν προγραμματιστεί μέτρα για τους νέους που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ), παρά τα ποσοστά ΕΕΑΚ που παραμένουν σε υψηλά επίπεδα στην Ελλάδα·

10.  υπογραμμίζει ότι τα οικονομικά βοηθήματα εξαρτώνται από την ενεργό συμμετοχή των στοχευόμενων δικαιούχων και μπορούν να λειτουργήσουν ως πραγματικό κίνητρο στο συγκεκριμένο οικονομικό πλαίσιο της Ελλάδας·

11.  σημειώνει ότι τα οικονομικά βοηθήματα και τα κίνητρα, δηλαδή τα κίνητρα για προσλήψεις, τα επιδόματα αναζήτησης εργασίας και τα επιδόματα κατάρτισης, προσεγγίζουν το ανώτατο όριο του 35 % που ορίζεται στον κανονισμό για το ΕΤΠ·

12.  σημειώνει ότι η Ελλάδα σχεδιάζει πέντε ειδών ενέργειες για τους απολυθέντες εργαζόμενους που καλύπτονται από την παρούσα αίτηση: i) επαγγελματικός προσανατολισμός και συνδρομή στην αναζήτηση εργασίας· ii) κατάρτιση, επανακατάρτιση και επαγγελματική κατάρτιση σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας· iii) συνεισφορά για τη σύσταση επιχειρήσεων· iv) επίδομα αναζήτησης εργασίας και επίδομα κατάρτισης· v) κίνητρα για προσλήψεις·

13.  λαμβάνει γνώση του γεγονότος ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών έχει καταρτιστεί σε διαβούλευση με εκπροσώπους της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ), της Ένωσης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΠΗΕΑ) και του Υπουργείου Εργασίας·

14.  τονίζει ότι οι ελληνικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει ότι για τις επιλέξιμες ενέργειες δεν χορηγείται ενίσχυση από άλλα ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης και ότι θα αποφευχθεί οποιαδήποτε διπλή χρηματοδότηση·

15.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών θα πρέπει να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να είναι συμβατός με τη μετάβαση προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία·

16.  επαναλαμβάνει ότι η ενίσχυση από το ΕΤΠ δεν πρέπει να αντικαθιστά ούτε ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων, βάσει του εθνικού δικαίου ή των συλλογικών συμβάσεων, ούτε μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων και επικροτεί τη σχετική διαβεβαίωση εκ μέρους της Ελλάδας·

17.  ζητεί από την Επιτροπή να παροτρύνει τις εθνικές αρχές να παρέχουν περισσότερες λεπτομέρειες, στο πλαίσιο μελλοντικών νομοθετικών προτάσεων, σχετικά με τους τομείς που έχουν προοπτικές ανάπτυξης και κατά συνέπεια ενδέχεται να προβούν σε προσλήψεις, καθώς και να συγκεντρώσει τεκμηριωμένα στοιχεία σχετικά με τον αντίκτυπο της χρηματοδότησης από το ΕΤΠ, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ποιότητα των θέσεων εργασίας και τα ποσοστά επανένταξης που επιτυγχάνονται μέσω του ΕΤΠ·

18.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε το κοινό να έχει πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με υποθέσεις του ΕΤΠ·

19.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

21.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(4) Απόφαση (ΕΕ) 2015/644 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Απριλίου 2015, σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση EGF/2014/018 GR/Attica broadcasting, Ελλάδα) (ΕΕ L 106 της 24.4.2015, σ. 29).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση έπειτα από αίτηση που υπέβαλε η Ελλάδα – EGF/2018/003 EL/Attica Publishing

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1), και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 4,

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(2), και ιδίως το σημείο 13,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Σκοπός του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) είναι να παρέχει στήριξη στους εργαζομένους που απολύονται και στους αυτοαπασχολούμενους των οποίων η δραστηριότητα έχει παύσει εξ αιτίας μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή διεξαγωγής του παγκόσμιου εμπορίου που οφείλονται στην παγκοσμιοποίηση, εξ αιτίας της συνεχιζόμενης παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης ή εξ αιτίας μιας νέας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης και να τους βοηθά να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

(2)  Το ΕΤΠ δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο ετήσιο ποσό των 150 εκατομμυρίων EUR (σε τιμές 2011), όπως ορίζεται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου(3).

(3)  Στις 22 Μαΐου 2018 η Ελλάδα υπέβαλε αίτηση να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ, για να αντιμετωπισθούν οι απολύσεις στον τομέα των εκδοτικών δραστηριοτήτων στην περιφέρεια της Αττικής. Η αίτηση αυτή συνοδεύεται από συμπληρωματικές πληροφορίες που παρασχέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013. Η αίτηση πληροί τις απαιτήσεις που ισχύουν για τον καθορισμό της χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ, σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013.

(4)  Συνεπώς, θα πρέπει να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς ποσού 2 308 500 EUR για την αίτηση της Ελλάδας.

(5)  Για την ταχύτερη δυνατή κινητοποίηση του ΕΤΠ, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να εφαρμοστεί από την ημερομηνία της έκδοσής της,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση κινητοποιείται για την παροχή ποσού 2 308 500 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από [ημερομηνία της έκδοσής της](4).

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.
(2) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(3) Κανονισμός (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884).
(4)* Η ημερομηνία θα προστεθεί από το Κοινοβούλιο πριν από τη δημοσίευση στην ΕΕ.

Τελευταία ενημέρωση: 30 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου