Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2240(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0377/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0377/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 29/11/2018 - 8.6

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0471

Hyväksytyt tekstit
PDF 274kWORD 44k
Torstai 29. marraskuuta 2018 - Bryssel Väliaikainen painos
Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2018/003 EL/Attica publishing
P8_TA-PROV(2018)0471A8-0377/2018
Päätöslauselma
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 29. marraskuuta 2018 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Kreikan hakemus – EGF/2018/003 EL/Attica publishing) (COM(2018)0667 – C8-0430/2018 – 2018/2240(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0667 – C8‑0430/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013(1) (EGR-asetus),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(2) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) ja erityisesti sen 13 kohdan,

–  ottaa huomioon 2. joulukuuta 2013 tehdyn toimielinten sopimuksen 13 kohdassa tarkoitetun trilogimenettelyn,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0377/2018),

A.  ottaa huomioon, että unioni on ottanut käyttöön lainsäädäntö- ja budjettivälineitä voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten tai maailmanlaajuisen talous- ja rahoituskriisin seurauksista, ja auttaakseen heitä palaamaan työmarkkinoille;

B.  katsoo, että unionin taloudellisen tuen vähennetyille työntekijöille olisi oltava dynaamista ja sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti;

C.  ottaa huomioon, että Kreikka toimitti hakemuksen EGF/2018/003 EL/Attica publishing EGR:n rahoitustuen saamiseksi sen jälkeen, kun NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 58 (Kustannustoiminta) luokitellulla toimialalla oli vähennetty 550 työntekijää NUTS 2 ‑tason alueella Attika (EL30) Kreikassa;

D.  ottaa huomioon, että hakemus perustuu EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan toimintakriteeriin, jossa edellytetään, että vähintään 500 työntekijää vähennetään yhdeksän kuukauden viiteajanjaksona yrityksissä, jotka toimivat samalla NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon määritellyllä talouden alalla ja sijaitsevat yhdellä NUTS 2 ‑tason alueella tai kahdella vierekkäisellä alueella taikka useammalla kuin kahdella vierekkäisellä NUTS 2 -tason alueella edellyttäen, että vaikutukset kohdistuvat jäsenvaltion kahdella alueella yhteensä yli 500 työntekijään;

1.  on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät ja että sen vuoksi Kreikka on oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea 2 308 500 euroa eli 60 prosenttia 3 847 500 euron kokonaiskustannuksista;

2.  toteaa, että Kreikan viranomaiset jättivät hakemuksen 22. toukokuuta 2018 ja että Kreikan toimitettua hakemusta koskevia lisätietoja komissio sai sitä koskevan arvionsa valmiiksi 4. lokakuuta 2018 ja ilmoitti asiasta parlamentille samana päivänä 12 viikon määräaikaa noudattaen;

3.  panee merkille, että Kreikan mukaan työntekijävähennykset liittyvät maailmanlaajuiseen rahoitus- ja talouskriisiin, erityisesti sen vaikutuksiin Kreikan talouteen, kuten asukasta kohti lasketun reaalisen BKT:n aleneminen, kasvava työttömyys, palkkojen aleneminen ja kotitalouksien tulojen väheneminen, sekä nopeaan digitaaliseen kehitykseen, joka yhdessä suurten mainostajien mainosmenoihinsa tekemien leikkausten kanssa muuttaa kustannusalaa; panee merkille, että alan mainos- ja myyntitulot ovat laskussa;

4.  muistuttaa, että kolmen Kreikan kustannusalalla toimivan yrityksen työntekijävähennyksillä odotetaan olevan huomattavia kielteisiä vaikutuksia paikalliseen talouteen ja että vähennysten vaikutukset kytkeytyvät uudelleentyöllistymisen vaikeuksiin, jotka johtuvat työpaikkojen vähyydestä, työmarkkinoiden tarpeita vastaavien ammatillisen koulutuksen kurssien puutteesta sekä työnhakijoiden suuresta määrästä;

5.  korostaa huolestuneena, että Kreikassa työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys sijoittuu etenkin Attikan alueelle ja että työttömyys on koko Kreikassa edelleen korkealla tasolla;

6.  toteaa, että Kreikka hakee EGR-rahoitustukea toisen kerran Attikan alueen kustannusalalla toteutettujen työntekijävähennysten vuoksi ja että edellinen hakemus EGF/2014/018 jätettiin vuonna 2014 ja se hyväksyttiin(4);

7.  toteaa, että hakemus koskee 550:tä vähennettyä työntekijää, joista suuri osa on naisia (41,82 prosenttia); toteaa lisäksi, että 14,73 prosenttia vähennetyistä työntekijöistä on yli 55-vuotiaita ja 1,6 prosenttia on alle 30-vuotiaita; pitää siksi EGR:stä osarahoitettuja aktiivisia työmarkkinatoimenpiteitä tärkeinä, sillä ne parantavat näiden haavoittuvien ryhmien mahdollisuuksia palata työmarkkinoille;

8.  panee tyytyväisenä merkille, että suunnitellussa koulutustarjonnassa on otettu huomioon ensimmäisestä hakemuksesta (EGF-2014-018 GR/Attica) saadut kokemukset, koska käynnissä olevan arvioinnin mukaan sillä on saavutettu hyvät integroitumisosuudet;

9.  toteaa, että toimenpiteitä ei ole suunniteltu työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille (NEET), vaikka heidän määränsä Kreikassa on edelleen suuri;

10.  korostaa, että taloudellisten avustusten edellytyksenä on toimenpiteiden kohteena olevien edunsaajien aktiivinen osallistuminen ja että ne voivat toimia todellisina kannustimina Kreikan erityisessä taloudellisessa ympäristössä;

11.  toteaa, että taloudelliset avustukset ja kannustimet, esimerkiksi työhönottokannustimet sekä työnhaku- ja koulutusavustukset, ovat lähellä EGR-asetuksessa vahvistettua 35 prosentin enimmäisosuutta;

12.  toteaa, että Kreikka suunnittelee viidenlaisia toimia hakemuksen piiriin kuuluville vähennetyille työntekijöille: i) ammatillinen ohjaus ja työnhakuneuvonta; ii) työmarkkinoiden tarpeita vastaava koulutus, uudelleenkoulutus ja ammatillinen koulutus; iii) tuki yrityksen perustamiseen; iv) työnhaku- ja koulutusavustukset sekä v) kannustimet työntekijöiden palkkaamiseen;

13.  toteaa, että yksilöllisten palvelujen koordinoitu paketti on laadittu yhdessä Ateenan päivälehtien toimittajaliiton (ΕΣΗΕΑ), Ateenan päivittäisjulkaisujen työntekijäjärjestön (ΕΠΗΕΑ) ja työministeriön edustajien kanssa;

14.  korostaa Kreikan viranomaisten vahvistaneen, ettei tukikelpoisille toimille saada avustusta muista unionin rahastoista tai rahoitusvälineistä ja että kaksinkertainen rahoitus estetään;

15.  palauttaa mieliin, että yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin suunnittelussa olisi EGR-asetuksen 7 artiklan mukaisesti ennakoitava tulevia työmarkkinanäkymiä sekä tarvittavia taitoja ja että sen olisi sovittava yhteen resurssitehokkaaseen ja kestävään talouteen siirtymisen kanssa;

16.  toteaa jälleen, ettei EGR-tuki saa korvata toimenpiteitä, jotka kuuluvat kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla yritysten vastuulle, eikä EGR:stä rahoiteta myöskään yritysten tai toimialojen rakenneuudistuksia, ja pitää myönteisenä Kreikan asiasta antamaa vahvistusta;

17.  pyytää, että komissio kehottaa kansallisia viranomaisia antamaan tulevissa ehdotuksissa yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, millä aloilla on kasvumahdollisuuksia ja siten mahdollisuuksia palkata työntekijöitä, sekä keräämään perusteltuja tietoja EGR-rahoituksen vaikutuksesta muun muassa työpaikkojen laatuun ja EGR:n toimien avulla saavutetusta työmarkkinoille paluun asteesta;

18.  pyytää jälleen komissiota varmistamaan kaikkien EGR-tapauksiin liittyvien asiakirjojen julkisuuden;

19.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

20.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

21.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1) EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2015/644, annettu 15. huhtikuuta 2015, Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (hakemus EGF/2014/018 GR/Attica broadcasting, Kreikka) (EUVL L 106, 24.4.2015, s. 29–30).


LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta Kreikan hakemuksen johdosta – EGF/2018/003 EL/Attica publishing

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottavat huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013(1) ja erityisesti sen 15 artiklan 4 kohdan,

ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(2) ja erityisesti sen 13 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Euroopan globalisaatiorahaston, jäljempänä ’EGR’, tarkoituksena on tarjota tukea globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten, maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin jatkumisen taikka uuden maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin vuoksi työttömiksi jääneille työntekijöille ja itsenäisille ammatinharjoittajille, joiden työskentely on loppunut, ja auttaa heitä integroitumaan uudelleen työmarkkinoille.

(2)  EGR ei saa ylittää 150 miljoonan euron vuotuista enimmäismäärää (vuoden 2011 hintoina), kuten neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(3) 12 artiklassa säädetään.

(3)  Kreikka toimitti 22 päivänä toukokuuta 2018 hakemuksen EGR:n varojen ottamiseksi käyttöön sen vuoksi, että työntekijöitä on vähennetty kustannustoiminnan toimialalla Attikan alueella. Hakemusta on täydennetty lisätiedoin asetuksen (EU) N:o 1309/2013 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Hakemus on asetuksen (EU) N:o 1309/2013 13 artiklassa säädettyjen EGR:n rahoitustuen vahvistamista koskevien vaatimusten mukainen.

(4)  Tämän vuoksi EGR:stä olisi otettava käyttöön 2 308 500 euroa rahoitustuen antamiseksi Kreikan hakemuksen perusteella.

(5)  Jotta EGR:n varat saataisiin käyttöön mahdollisimman nopeasti, tätä päätöstä olisi sovellettava siitä päivästä, jona se hyväksytään,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Otetaan Euroopan globalisaatiorahastosta käyttöön 2 308 500 euroa maksusitoumusmäärärahoina ja maksumäärärahoina osana varainhoitovuotta 2018 koskevaa unionin yleistä talousarviota.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Sitä sovelletaan [sen hyväksymispäivästä](4).

Tehty [...],

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

(1) EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
(3) Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884).
(4)* Parlamentti lisää päivämäärän ennen julkaisemista EUVL:ssä.

Päivitetty viimeksi: 6. joulukuuta 2018Oikeudellinen huomautus