Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/2240(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0377/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0377/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 29/11/2018 - 8.6

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0471

Usvojeni tekstovi
PDF 433kWORD 54k
Četvrtak, 29. studenog 2018. - Bruxelles Privremeno izdanje
Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2018/003 EL/Attica publishing
P8_TA-PROV(2018)0471A8-0377/2018
Rezolucija
 Prilog

Rezolucija Europskog parlamenta od 29. studenoga 2018. o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev koji je podnijela Grčka – EGF/2018/003 EL/Attica publishing) (COM(2018)0667 – C8-0430/2018 – 2018/2240(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0667 – C8-0430/2018),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006(1) (Uredba o EGF-u),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3) (Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013.), a posebno njegovu točku 13.,

–  uzimajući u obzir postupak trijaloga predviđen točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013.,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za regionalni razvoj,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0377/2018),

A.  budući da je Unija uspostavila zakonodavne i proračunske instrumente kako bi pružila dodatnu potporu radnicima suočenima s posljedicama velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine ili svjetske financijske i gospodarske krize te kako bi im se pomoglo da se ponovno uključe na tržište rada;

B.  budući da bi financijska pomoć Unije radnicima koji su proglašeni viškom trebala biti dinamična i dostupna što je brže i učinkovitije moguće;

C.  budući da je Grčka podnijela zahtjev EGF/2018/003 EL/Attica publishing za financijski doprinos iz EGF-a nakon otpuštanja 550 radnika u gospodarskom sektoru razvrstanom u odjeljak 58 NACE-a Rev. 2 (Izdavačke djelatnosti) u regiji Atika (EL30) razine NUTS 2 u Grčkoj;

D.  budući da se zahtjev temelji na intervencijskim kriterijima iz članka 4. stavka 1. točke (b) Uredbe o EGF-u kojima se uvjetuje da najmanje 500 radnika bude proglašeno viškom u referentnom razdoblju od devet mjeseci u poduzećima koja djeluju u istom ekonomskom sektoru na razini odjeljka NACE-a Rev. 2 i smještena su u istoj regiji ili dvjema susjednim regijama ili u više od dviju susjednih regija razine NUTS 2 pod uvjetom da je više od 500 radnika pogođeno u dvije regije zajedno u državi članici;

1.  slaže se s Komisijom da su uvjeti iz članka 4. stavka 1. točke (b) Uredbe o EGF-u ispunjeni i da Grčka u skladu s tom Uredbom ima pravo na financijski doprinos u iznosu od 2 308 500 EUR, odnosno 60 % ukupnog troška od 3 847 500 EUR;

2.  napominje da su grčke vlasti zahtjev podnijele 22. svibnja 2018. te da je, na temelju dodatnih informacija koje je Grčka pružila, Komisija ocjenjivanje zahtjeva dovršila 4. listopada 2018. i o tome istoga dana obavijestila Parlament te ispoštovale rok od 12 tjedana;

3.  napominje da Grčka tvrdi da su otpuštanja povezana sa svjetskom financijskom i gospodarskom krizom, posebno njezinim učincima na grčko gospodarstvo, koji obuhvaćaju pad realnog BDP-a po stanovniku, porast nezaposlenosti, smanjenje plaća i dohotka kućanstva u kombinaciji s brzim digitalnim razvojem koje, uz smanjenja u rashodima namijenjenima za marketing kod velikih marketinških kuća, mijenja izdavački sektor; napominje da je taj sektor suočen sa smanjenjem prihoda od oglašavanja i prihoda od prodaje;

4.  podsjeća da se očekuje da će otpuštanja do kojih je došlo u tri poduzeća koja djeluju u grčkom izdavačkom sektoru imati znatne negativne posljedice za lokalno gospodarstvo te da je učinak otpuštanja povezan s poteškoćama u preraspodjeli radnika zbog nedostatka radnih mjesta, nedostatka tečajeva za strukovno osposobljavanje koji odgovaraju prepoznatim potrebama na tržištu rada i velikog broja ljudi koji traže posao;

5.  sa zabrinutošću naglašava da na regiju Atiku otpada velik udio nezaposlenosti i dugoročne nezaposlenosti u Grčkoj, gdje je nezaposlenost i dalje visoka;

6.  podsjeća na to da je to drugi zahtjev Grčke za financijski doprinos iz EGF-a u vezi s otpuštanjima u sektoru izdavačkih djelatnosti regije Atika, nakon podnošenja prethodnog zahtjeva EGF/2014/018 u 2014. i njegova odobrenja(4);

7.  napominje da se zahtjev odnosi na 550 radnika koji su proglašeni viškom, od čega velik broj čine žene (41,82 %); nadalje, napominje da je 14,73 % radnika koji su proglašeni viškom starije od 55 godina, a 1,6 % mlađe od 30 godina; s obzirom na tu činjenicu uviđa važnost aktivnih mjera tržišta rada koje sufinancira EGF kako bi se povećali izgledi da se te ranjive skupine ponovno uključe na tržište rada;

8.  pozdravlja činjenicu da se u planiranoj ponudi osposobljavanja uzimaju u obzir pouke iz zahtjeva EGF-2014-018 GR/Attica, kada su, u skladu s evaluacijom koja je u tijeku, ostvarene visoke stope integracije;

9.  napominje da se ne planiraju nikakve mjere za mlade koji nisu zaposleni, ne obrazuju se i ne osposobljavaju (NEET) iako su njihove stope u Grčkoj i dalje visoke;

10.  ističe da su financijske naknade uvjetovane aktivnim sudjelovanjem ciljanih korisnika i mogu biti istinski poticaj u specifičnom gospodarskom kontekstu Grčke;

11.  napominje da su financijske naknade i poticaji, tj. poticaji za zapošljavanje, naknade za traženje posla i osposobljavanje, blizu maksimalnih 35 % utvrđenih Uredbom o EGF-u;

12.  napominje da Grčka priprema pet vrsta mjera zaradnike koji su proglašeni viškom obuhvaćenih ovim zahtjevom: (i) profesionalna orijentacija i pomoć pri traženju posla, (ii) osposobljavanje, prekvalifikacija i strukovno osposobljavanje, (iii) doprinos za pokretanje poduzeća, (iv) naknada za traženje posla i osposobljavanje, (v) poticaji za zapošljavanje;

13.  potvrđuje da je koordinirani paket personaliziranih usluga sastavljen u dogovoru s predstavnicima sindikata novinara atenskih dnevnih novina (ΕΣΗΕΑ), udruženjem radnika dnevnih tiskovina u Ateni (ΕΠΗΕΑ) i Ministarstvom rada;

14.  naglašava da su grčke vlasti potvrdile da za prihvatljive mjere nije dodijeljena pomoć iz drugih financijskih instrumenata ili fondova Unije te da će se spriječiti svako dvostruko financiranje;

15.  podsjeća da bi se u skladu s člankom 7. Uredbe o EGF-u pri izradi usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama radnika proglašenih viškom trebale predvidjeti buduće perspektive na tržištu rada i tražene vještine te da bi taj paket trebao biti usklađen sa zaokretom prema održivom gospodarstvu koje se temelji na učinkovitom korištenju resursa;

16.  ponavlja da doprinosi iz EGF-a ne smiju zamijeniti ni aktivnosti za koje su prema nacionalnom pravu ili kolektivnim ugovorima odgovorna poduzeća ni mjere za restrukturiranje poduzeća ili sektora te pozdravlja potvrdu Grčke u tom pogledu;

17.  poziva Komisiju da potakne nacionalne vlasti da u budućim prijedlozima preciznije utvrde sektore koji imaju potencijal za rast, a stoga i za zapošljavanje, te da prikupe utemeljene podatke o učinku financiranja iz EGF-a, pa i one o kvaliteti radnih mjesta te stopi ponovnog uključenja na tržište rada zahvaljujući EGF-u;

18.  podsjeća na svoj poziv Komisiji da javnosti omogući pristup svim dokumentima povezanima s predmetima EGF-a;

19.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

20.  nalaže svojem predsjedniku/svojoj predsjednici da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom/predsjednicom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

21.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL L 347, 20.12.2013., str. 855.
(2) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(3) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(4) Odluka (EU) 2015/644 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. travnja 2015. o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev EGF/2014/018 GR/Attica broadcasting, iz Grčke) (SL L 106, 24.4.2015., str. 29. – 30.).


PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva iz Grčke – EGF/2018/003 EL/Attica publishing

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006(1), a posebno njezin članak 15. stavak 4.,

uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(2), a posebno njegovu točku 13.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)  Svrha je Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF) pružiti potporu radnicima koji su proglašeni viškom i samozaposlenim osobama koje su prestale sa svojom djelatnošću zbog velikih strukturnih promjena u moedlima svjetske trgovine uzrokovanih globalizacijom, zbog nastavka svjetske financijske i gospodarske krize ili zbog nove svjetske financijske i gospodarske krize te im pomaći da se ponovno uključe na tržište rada.

(2)  EGF ne smije premašiti najviši godišnji iznos od 150 milijuna EUR (u cijenama iz 2011.), kako je utvrđeno člankom 12. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013(3).

(3)  Grčka je 22. svibnja 2018. podnijela zahtjev za mobilizaciju EGF-a u vezi s otpuštanjima u sektoru izdavačkih djelatnosti u regiji Atika. Zahtjev je dopunjen dodatnim informacijama dostavljenima u skladu s člankom 8. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1309/2013. Taj zahtjev ispunjava uvjete za određivanje financijskog doprinosa iz EGF-a utvrđene člankom 13. Uredbe (EU) br. 1309/2013.

(4)  Stoga bi trebalo mobilizirati EGF kako bi se za zahtjev koji je podnijela Grčka osigurao financijski doprinos u iznosu od 2 308 500 EUR.

(5)  Ova bi se Odluka trebala primjenjivati od dana njezina donošenja kako bi se što više skratilo vrijeme za mobilizaciju EGF-a,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

U okviru općeg proračuna Unije za financijsku godinu 2018. mobilizira se Europski fond za prilagodbu globalizaciji da bi se osigurao iznos od 2 308 500 EUR u obliku odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i plaćanja.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije. Primjenjuje se od [datuma njezina donošenja](4).

Sastavljeno u

Za Europski parlament Za Vijeće

Predsjednik Predsjednik

(1) SL L 347, 20.12.2013., str. 855.
(2) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(3) Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (SL L 347, 20.12.2013., str. 884.).
(4)* Datum unosi Parlament prije objave u SL-u.

Posljednje ažuriranje: 30. studenog 2018.Pravna napomena