Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0245(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0356/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0356/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 29/11/2018 - 8.7
CRE 29/11/2018 - 8.7
PV 04/04/2019 - 6.24
CRE 04/04/2019 - 6.24

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0472
P8_TA(2019)0356

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 684kWORD 70k
Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018 - Βρυξέλλες Προσωρινή έκδοση
Προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα ***I
P8_TA-PROV(2018)0472A8-0356/2018

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2018 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 όσον αφορά τους κανόνες που εφαρμόζονται για την προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα (COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD))(1)

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη -1 (νέα)
(-1)  Η δημιουργία ενός χώρου στον οποίο διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων εντός των εσωτερικών συνόρων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της Ένωσης. Η εύρυθμη λειτουργία και ενίσχυση αυτού του χώρου, ο οποίος βασίζεται στην εμπιστοσύνη και την αλληλεγγύη, θα πρέπει να αποτελεί κοινό στόχο της Ένωσης και των κρατών μελών που έχουν συμφωνήσει να συμμετέχουν σε αυτόν. Ταυτόχρονα, είναι απαραίτητη η κοινή αντιμετώπιση καταστάσεων που επηρεάζουν σοβαρά τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια του χώρου αυτού ή μερών του, επιτρέποντας προσωρινά την επαναφορά των συνοριακών ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα σε εξαιρετικές περιστάσεις και ως έσχατη λύση, ενισχύοντας παράλληλα τη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων κρατών μελών.
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Σε ένα χώρο ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, η επαναφορά του ελέγχου των εσωτερικών συνόρων θα πρέπει να αποτελεί εξαίρεση. Η επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα θα πρέπει να αποφασίζεται μόνο ως μέτρο έσχατης ανάγκης, για περιορισμένο χρονικό διάστημα και στον βαθμό που οι εν λόγω έλεγχοι είναι αναγκαίοι και αναλογικοί προς τη διαπιστωθείσα σοβαρή απειλή για τη δημόσια τάξη και την εσωτερική ασφάλεια.
(1)  Σε ένα χώρο ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, η επαναφορά του ελέγχου των εσωτερικών συνόρων θα πρέπει να αποτελεί εξαίρεση. Καθώς η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων επηρεάζεται από την προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, αυτή θα πρέπει να επανεισάγεται μόνο ως μέτρο έσχατης ανάγκης, για περιορισμένο χρονικό διάστημα και στον βαθμό που οι εν λόγω έλεγχοι είναι αναγκαίοι και αναλογικοί προς τη διαπιστωθείσα σοβαρή απειλή για τη δημόσια τάξη και την εσωτερική ασφάλεια. Κάθε τέτοιο μέτρο θα πρέπει να αποσύρεται μόλις παύσουν να υφίστανται οι λόγοι στους οποίους βασίζεται.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)
(1α)  Η μετανάστευση και η διέλευση των εξωτερικών συνόρων από μεγάλο αριθμό υπηκόων τρίτων χωρών δεν θα πρέπει καθαυτή να θεωρείται απειλή για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Οι διαπιστωθείσες σοβαρές απειλές μπορούν να αντιμετωπιστούν με διάφορα μέτρα, ανάλογα με τη φύση και την κλίμακα που τις χαρακτηρίζει. Τα κράτη μέλη έχουν επίσης στη διάθεσή τους αστυνομικές αρμοδιότητες, όπως αναφέρεται στο άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, περί κώδικα της Ένωσης σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν)8, οι οποίες μπορούν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να χρησιμοποιηθούν στις παραμεθόριες περιοχές. Η σύσταση της Επιτροπής σχετικά με τους αναλογικούς αστυνομικούς ελέγχους και την αστυνομική συνεργασία στον χώρο Σένγκεν9 παρέχει κατευθυντήριες γραμμές προς τα κράτη μέλη για τον σκοπό αυτό.
(2)  Οι διαπιστωθείσες σοβαρές απειλές μπορούν να αντιμετωπιστούν με διάφορα μέτρα, ανάλογα με τη φύση και την κλίμακα που τις χαρακτηρίζει. Αν και παραμένει σαφές ότι οι αστυνομικές εξουσίες είναι διαφορετικές ως προς τη φύση και τον σκοπό τους από τον συνοριακό έλεγχο, τα κράτη μέλη έχουν στη διάθεσή τους αυτές τις αστυνομικές αρμοδιότητες, όπως αναφέρεται στο άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, περί κώδικα της Ένωσης σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν)8, οι οποίες μπορούν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να χρησιμοποιηθούν σε παραμεθόριες περιοχές. Η σύσταση της Επιτροπής σχετικά με τους αναλογικούς αστυνομικούς ελέγχους και την αστυνομική συνεργασία στον χώρο Σένγκεν9 παρέχει κατευθυντήριες γραμμές προς τα κράτη μέλη για τον σκοπό αυτό.
__________________
__________________
8 ΕΕ L 77 της 23.3.2016, σ. 1.
8 ΕΕ L 77 της 23.3.2016, σ. 1.
9 C(2017) 3349 final της 12.5.2017.
9 C(2017) 3349 final της 12.5.2017.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)
(2α)  Προτού προσφύγουν στην επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα σε εναλλακτικά μέτρα. Ειδικότερα, το οικείο κράτος μέλος θα πρέπει, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο και δικαιολογημένο, να εξετάσει την αποτελεσματικότερη χρήση ή την εντατικοποίηση των αστυνομικών ελέγχων εντός της επικράτειάς του, μεταξύ άλλων σε παραμεθόριες περιοχές και στις κύριες διαδρομές μεταφορών, βάσει αξιολόγησης κινδύνου, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι εν λόγω αστυνομικοί έλεγχοι δεν έχουν ως στόχο τον έλεγχο των συνόρων. Οι σύγχρονες τεχνολογίες συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των απειλών κατά της δημόσιας τάξης ή της εσωτερικής ασφάλειας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αξιολογούν κατά πόσον η κατάσταση θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί επαρκώς μέσω αυξημένης διασυνοριακής συνεργασίας, τόσο από επιχειρησιακή άποψη όσο και από την άποψη της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της αστυνομίας και των υπηρεσιών πληροφοριών.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Ωστόσο, όπως προκύπτει από την εμπειρία, ορισμένες σοβαρές απειλές για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια, όπως οι διασυνοριακές τρομοκρατικές απειλές ή συγκεκριμένες περιπτώσεις δευτερογενών μετακινήσεων παράτυπων μεταναστών εντός της Ένωσης που δικαιολογούσαν την επαναφορά συνοριακών ελέγχων, είναι πιθανόν να συνεχίζονται πέραν των προαναφερθέντων χρονικών διαστημάτων. Συνεπώς, κρίνεται αναγκαίο και δικαιολογημένο τα χρονικά πλαίσια που εφαρμόζονται στην προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα να προσαρμόζονται στις τρέχουσες ανάγκες, και παράλληλα να διασφαλίζεται ότι το εν λόγω μέτρο δεν εφαρμόζεται καταχρηστικά, ότι εξακολουθεί να αποτελεί εξαίρεση και ότι χρησιμοποιείται μόνο ως μέτρο έσχατης ανάγκης. Για τον σκοπό αυτό, η γενική προθεσμία που εφαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο 25 του κώδικα συνόρων του Σένγκεν θα πρέπει να παρατείνεται για διάστημα ενός έτους κατ’ ανώτατο όριο.
(4)  Ωστόσο, όπως προκύπτει από την εμπειρία, σπάνια υπάρχει η ανάγκη για επαναφορά των συνοριακών ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα για περιόδους μεγαλύτερες των δύο μηνών. Μόνο σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις, ενδέχεται να εξακολουθούν να υφίστανται ορισμένες σοβαρές απειλές για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια πέραν των μέγιστων περιόδων των έξι μηνών που επιτρέπονται σήμερα για την επαναφορά των συνοριακών ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα. Συνεπώς, κρίνεται αναγκαία η προσαρμογή των χρονικών πλαισίων που εφαρμόζονται στην προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, και παράλληλα να διασφαλίζεται ότι το εν λόγω μέτρο δεν εφαρμόζεται καταχρηστικά, ότι εξακολουθεί να αποτελεί εξαίρεση και ότι χρησιμοποιείται μόνο ως μέτρο έσχατης ανάγκης.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
(4α)  Κάθε παρέκκλιση από τη θεμελιώδη αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων θα πρέπει να ερμηνεύεται αυστηρά, η δε έννοια της δημόσιας τάξης προϋποθέτει την ύπαρξη πραγματικής, συντρέχουσας και αρκούντως σοβαρής απειλής για κάποιο από τα θεμελιώδη συμφέροντα της κοινωνίας.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι εν λόγω έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα εξακολουθούν να αποτελούν εξαίρεση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν αξιολόγηση κινδύνου αναφορικά με τη σκοπούμενη επαναφορά ή παράταση των συνοριακών ελέγχων. Η αξιολόγηση κινδύνου θα πρέπει ιδίως να αξιολογεί το χρονικό διάστημα για το οποίο αναμένεται να διαρκέσει η διαπιστωθείσα απειλή και τα τμήματα των συνόρων που επηρεάζονται, να καταδεικνύει ότι η παράταση των συνοριακών ελέγχων αποτελεί μέτρο έσχατης ανάγκης και να διευκρινίζει τον τρόπο με τον οποίο οι συνοριακοί έλεγχοι μπορούν να συνδράμουν στην αντιμετώπιση της διαπιστωθείσας απειλής. Σε περίπτωση που οι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα υπερβαίνουν τους έξι μήνες, η αξιολόγηση κινδύνου θα πρέπει επίσης να καταδεικνύει αναδρομικά την αποτελεσματικότητα της επαναφοράς των συνοριακών ελέγχων στην αντιμετώπιση της διαπιστωθείσας απειλής και να εξηγεί αναλυτικά τον τρόπο διαβούλευσης με κάθε γειτονικό κράτος μέλος που επηρεάζεται από την εν λόγω παράταση καθώς και τη συμμετοχή του εν λόγω κράτους μέλους στον καθορισμό των λιγότερο επαχθών λειτουργικών ρυθμίσεων.
(5)  Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι εν λόγω έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα αποτελούν μέτρο έσχατης ανάγκης και εξακολουθούν να αποτελούν εξαίρεση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν αξιολόγηση κινδύνου αναφορικά με τη σκοπούμενη παράταση των συνοριακών ελέγχων πέραν των δύο μηνών. Η αξιολόγηση κινδύνου θα πρέπει ιδίως να αξιολογεί το χρονικό διάστημα για το οποίο αναμένεται να διαρκέσει η διαπιστωθείσα απειλή και τα τμήματα των συνόρων που επηρεάζονται, να καταδεικνύει ότι η παράταση των συνοριακών ελέγχων αποτελεί μέτρο έσχατης ανάγκης, ιδίως καταδεικνύοντας ότι οιαδήποτε εναλλακτικά μέτρα έχουν αποδειχθεί ή κρίνονται αναποτελεσματικά, και να διευκρινίζει τον τρόπο με τον οποίο οι συνοριακοί έλεγχοι μπορούν να συνδράμουν στην αντιμετώπιση της διαπιστωθείσας απειλής. Η αξιολόγηση κινδύνου θα πρέπει επίσης να καταδεικνύει αναδρομικά την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της επαναφοράς των συνοριακών ελέγχων στην αντιμετώπιση της διαπιστωθείσας απειλής και να εξηγεί αναλυτικά τον τρόπο διαβούλευσης με κάθε γειτονικό κράτος μέλος που επηρεάζεται από την εν λόγω παράταση καθώς και τη συμμετοχή του εν λόγω κράτους μέλους στον καθορισμό των λιγότερο επαχθών λειτουργικών ρυθμίσεων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διατηρούν τη δυνατότητα να διαβαθμίζουν, όταν χρειάζεται, το σύνολο ή μέρος των παρεχόμενων πληροφοριών.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)
(5α)   Όταν η επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα συνδέεται με συγκεκριμένες προγραμματισμένες εκδηλώσεις των οποίων η φύση και η διάρκεια είναι έκτακτες, όπως αθλητικές δραστηριότητες, η διάρκεια των ελέγχων αυτών θα πρέπει να είναι πολύ ακριβής, περιορισμένη και σχετική με την πραγματική διάρκεια της εκδήλωσης.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Η ποιότητα της αξιολόγησης κινδύνου που υποβάλλεται από το κράτος μέλος θα είναι ιδιαίτερης σημασίας για την αξιολόγηση της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας της σκοπούμενης επαναφοράς ή παράτασης των συνοριακών ελέγχων. Στην εν λόγω αξιολόγηση θα πρέπει να συμμετέχουν η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και η Ευρωπόλ.
(6)  Η ποιότητα της αξιολόγησης κινδύνου που υποβάλλεται από το κράτος μέλος θα είναι ιδιαίτερης σημασίας για την αξιολόγηση της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας της σκοπούμενης επαναφοράς ή παράτασης των συνοριακών ελέγχων. Στην εν λόγω αξιολόγηση θα πρέπει να συμμετέχουν η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή, η Ευρωπόλ, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης και ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Η αρμοδιότητα της Επιτροπής να εκδίδει γνώμη σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 του κώδικα συνόρων του Σένγκεν θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να αποτυπώνονται οι νέες υποχρεώσεις των κρατών μελών που σχετίζονται με την αξιολόγηση κινδύνου, περιλαμβανομένης της συνεργασίας με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη. Όταν διενεργείται έλεγχος στα εσωτερικά σύνορα για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών, τότε η Επιτροπή θα πρέπει να υποχρεούται να εκδώσει γνώμη. Επίσης, η διαδικασία διαβούλευσης που προβλέπεται στο άρθρο 27 παράγραφος 5 του κώδικα συνόρων του Σένγκεν θα πρέπει να τροποποιηθεί προκειμένου να αποτυπώνει τον ρόλο των οργανισμών (Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και Ευρωπόλ) και να επικεντρώνεται στην πρακτική υλοποίηση των διαφορετικών πτυχών της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, περιλαμβανομένου του συντονισμού, όταν συντρέχει περίπτωση, των διαφορετικών μέτρων εκατέρωθεν των συνόρων.
(7)  Η διαδικασία διαβούλευσης που προβλέπεται στο άρθρο 27 παράγραφος 5 του κώδικα συνόρων του Σένγκεν θα πρέπει να τροποποιηθεί προκειμένου να αποτυπώνει τον ρόλο των οργανισμών της Ένωσης και να επικεντρώνεται στην πρακτική υλοποίηση των διαφορετικών πτυχών της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Προκειμένου οι αναθεωρημένοι κανόνες να είναι καλύτερα προσαρμοσμένοι στις προκλήσεις που σχετίζονται με διαρκείς σοβαρές απειλές για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια, θα πρέπει να προβλέπεται ειδική δυνατότητα παράτασης του ελέγχου στα εσωτερικά σύνορα πέραν του ενός έτους. Η εν λόγω παράταση θα πρέπει να συνοδεύει ανάλογα εξαιρετικά εθνικά μέτρα που λαμβάνονται επίσης εντός της επικράτειας για την αντιμετώπιση της απειλής, λόγου χάρη σε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Σε κάθε περίπτωση, η εν λόγω δυνατότητα δεν θα πρέπει να οδηγεί σε περαιτέρω παράταση των προσωρινών ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα για διάστημα μεγαλύτερο των δύο ετών.
(8)  Προκειμένου οι αναθεωρημένοι κανόνες να είναι καλύτερα προσαρμοσμένοι στις προκλήσεις που σχετίζονται με διαρκείς σοβαρές απειλές για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια, θα πρέπει να προβλέπεται ειδική δυνατότητα παράτασης του ελέγχου στα εσωτερικά σύνορα πέραν των έξι μηνών σε εξαιρετικές περιστάσεις. Η εν λόγω παράταση θα πρέπει να συνοδεύει ανάλογα εξαιρετικά εθνικά μέτρα που λαμβάνονται επίσης εντός της επικράτειας για την αντιμετώπιση της απειλής, λόγου χάρη σε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Σε κάθε περίπτωση, η εν λόγω δυνατότητα δεν θα πρέπει να οδηγεί σε περαιτέρω παράταση των προσωρινών ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)
(8α)   Η αναγκαιότητα και η αναλογικότητα του μέτρου της επαναφοράς των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα θα πρέπει να εξετάζεται σε σχέση με την απειλή για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια που αποτέλεσε το έναυσμα για την ανάγκη για αυτή την επαναφορά, όπως θα πρέπει να εξετάζονται και εναλλακτικά μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν σε εθνικό ή ενωσιακό επίπεδο, ή αμφότερα, και παράλληλα με τις επιπτώσεις ενός τέτοιου μέτρου στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων εντός του χώρου χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Η αναφορά στο άρθρο 29 που περιλαμβάνεται στο άρθρο 25 παράγραφος 4 θα πρέπει να τροποποιηθεί προκειμένου να διευκρινιστεί η σχέση ανάμεσα στα εφαρμοστέα χρονικά διαστήματα δυνάμει των άρθρων 29 και 25 του κώδικα συνόρων του Σένγκεν.
διαγράφεται
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Η δυνατότητα διενέργειας προσωρινών ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα για την αντιμετώπιση συγκεκριμένης απειλής για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια που διαρκεί για χρονικό διάστημα πέραν του ενός έτους θα πρέπει να υπόκειται σε ειδική διαδικασία.
(10)  Η δυνατότητα διενέργειας προσωρινών ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα για την αντιμετώπιση συγκεκριμένης απειλής για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια που διαρκεί για χρονικό διάστημα πέραν των έξι μηνών θα πρέπει να υπόκειται σε ειδική διαδικασία που απαιτεί σύσταση του Συμβουλίου.
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να εκδίδει γνώμη σχετικά με την αναγκαιότητα και την αναλογικότητα μιας τέτοιας παράτασης και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, σχετικά με τη συνεργασία με τα γειτονικά κράτη μέλη.
(11)  Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να εκδίδει γνώμη σχετικά με την αναγκαιότητα και την αναλογικότητα μιας τέτοιας παράτασης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ενημερώνεται αμέσως για την προτεινόμενη παράταση. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν παρατηρήσεις στην Επιτροπή προτού εκδώσει τη γνώμη της.
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)  Το Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής, δύναται να συστήνει κατ’ εξαίρεση περαιτέρω παράταση και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, να καθορίζει τις προϋποθέσεις συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων κρατών μελών, με σκοπό να διασφαλίζεται ότι πρόκειται για έκτακτο μέτρο το οποίο τίθεται σε εφαρμογή μόνο το χρονικό διάστημα για το οποίο είναι αναγκαίο και δικαιολογημένο και είναι συνεπές με τα μέτρα που επίσης λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο εντός της επικράτειας με σκοπό την αντιμετώπιση της ίδιας συγκεκριμένης απειλής για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια. Η σύσταση του Συμβουλίου θα πρέπει να είναι προαπαιτούμενο για τυχόν περαιτέρω παράταση πέραν της περιόδου του ενός έτους και, ως εκ τούτου, να φέρει τα ίδια χαρακτηριστικά με εκείνη που προβλέπεται στο άρθρο 29.
(13)  Το Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής, δύναται να συστήνει κατ’ εξαίρεση περαιτέρω παράταση και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, να ορίζει τις προϋποθέσεις συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων κρατών μελών, με σκοπό να διασφαλίζεται ότι πρόκειται για έκτακτο μέτρο το οποίο τίθεται σε εφαρμογή μόνο το χρονικό διάστημα για το οποίο είναι αναγκαίο και δικαιολογημένο και είναι συνεπές με τα μέτρα που επίσης λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο εντός της επικράτειας με σκοπό την αντιμετώπιση της ίδιας συγκεκριμένης απειλής για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια. Η σύσταση του Συμβουλίου θα πρέπει να είναι προαπαιτούμενο για τυχόν περαιτέρω παράταση πέραν της περιόδου των έξι μηνών. Η σύσταση του Συμβουλίου θα πρέπει να διαβιβάζεται αμέσως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)
(13α)  Τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο της ειδικής διαδικασίας, όταν εξαιρετικές περιστάσεις θέτουν σε κίνδυνο τη συνολική λειτουργία του χώρου χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα, δεν θα πρέπει να παρατείνονται σύμφωνα με, ή να συνδυάζονται με, μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο άλλης διαδικασίας για την επαναφορά ή την παράταση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα όπως προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/399.
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα)
(13β)  Όταν θεωρεί ότι ένα κράτος μέλος δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις Συνθήκες, η Επιτροπή, ως θεματοφύλακας των Συνθηκών που επιβλέπει την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης, θα πρέπει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 258 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσφεύγοντας, μεταξύ άλλων, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399
Άρθρο 25 – παράγραφος 1
1.  Όταν στον χώρο χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα υπάρχει σοβαρή απειλή για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια σε ένα κράτος μέλος, το εν λόγω κράτος μέλος μπορεί κατ’ εξαίρεση να επαναφέρει τους ελέγχους στα σύνορα σε όλα τα εσωτερικά του σύνορα ή σε συγκεκριμένα μέρη τους για περιορισμένη περίοδο που δεν υπερβαίνει τις 30 ημέρες ή για την προβλεπόμενη διάρκεια της σοβαρής απειλής εάν αυτή υπερβαίνει τις 30 ημέρες, αλλά δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες. Η εμβέλεια και η διάρκεια της προσωρινής επαναφοράς του ελέγχου στα εσωτερικά σύνορα περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα για την αντιμετώπιση της σοβαρής απειλής.
1.  Όταν στον χώρο χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα υπάρχει σοβαρή απειλή για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια σε ένα κράτος μέλος, το εν λόγω κράτος μέλος μπορεί κατ’ εξαίρεση να επαναφέρει τους ελέγχους στα σύνορα σε όλα τα εσωτερικά του σύνορα ή σε συγκεκριμένα μέρη τους για περιορισμένη περίοδο ως μέτρο έσχατης ανάγκης. Η εμβέλεια και η διάρκεια της προσωρινής επαναφοράς του ελέγχου στα εσωτερικά σύνορα περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα για την αντιμετώπιση της σοβαρής απειλής.
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399
Άρθρο 25 – παράγραφος 2
2.  Οι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα επαναφέρονται μόνο ως έσχατη ανάγκη και σύμφωνα με τα άρθρα 27, 27α, 28 και 29. Τα κριτήρια που αναφέρονται στα άρθρα 26 και 30 αντίστοιχα λαμβάνονται υπόψη σε κάθε περίπτωση που εξετάζεται το ενδεχόμενο να ληφθεί απόφαση για την επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα σύμφωνα με τα άρθρα 27, 27α, 28 ή 29 αντίστοιχα.
διαγράφεται
Τροπολογίες 22 και 52
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399
Άρθρο 25 – παράγραφος 3
3.  Εάν η σοβαρή απειλή για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια στο συγκεκριμένο κράτος μέλος συνεχίζεται πέραν της περιόδου που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, το εν λόγω κράτος μέλος μπορεί να παρατείνει τους ελέγχους στα εσωτερικά του σύνορα, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που απαριθμούνται στο άρθρο 26 και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 27, για τους ίδιους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν νέα στοιχεία, για ανανεώσιμες περιόδους που αντιστοιχούν στην προβλέψιμη διάρκεια της σοβαρής απειλής και δεν υπερβαίνουν τους έξι μήνες.
διαγράφεται
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399
Άρθρο 25 – παράγραφος 4
Η συνολική περίοδος κατά την οποία επαναφέρονται οι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα περιλαμβανομένων και των παρατάσεων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, δεν υπερβαίνει το ένα έτος.
διαγράφεται
Όταν συντρέχουν οι εξαιρετικές περιστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 27α, η συνολική περίοδος μπορεί να παραταθεί κατ’ ανώτατο όριο στα δύο έτη, σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο.
Όταν συντρέχουν οι εξαιρετικές περιστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 29, η συνολική περίοδος μπορεί να παραταθεί κατ’ ανώτατο όριο έως δύο έτη, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου.
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399
Άρθρο 26
(1α)  Το άρθρο 26 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Άρθρο 26
«Άρθρο 26
Κριτήρια για την προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα
Κριτήρια για την προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα
Όταν ένα κράτος μέλος αποφασίζει ως έσχατη ανάγκη να επαναφέρει προσωρινά τους ελέγχους σε ένα ή περισσότερα εσωτερικά σύνορά του ή σε τμήματα αυτών ή αποφασίζει να παρατείνει την εν λόγω επαναφορά σύμφωνα με το άρθρο 25 ή το άρθρο 28 παράγραφος 1, εξετάζει τον βαθμό στον οποίο ένα τέτοιο μέτρο ενδέχεται να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την απειλή για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια και αξιολογεί την αναλογικότητα του μέτρου σε σχέση με την απειλή αυτή. Κατά την αξιολόγηση αυτή τα κράτη μέλη λαμβάνουν ιδίως υπόψη τα ακόλουθα:
Πριν ένα κράτος μέλος αποφασίσει ως μέτρο έσχατης ανάγκης να επαναφέρει προσωρινά τους ελέγχους σε ένα ή περισσότερα εσωτερικά σύνορά του ή σε τμήματα αυτών ή αποφασίσει να παρατείνει την εν λόγω προσωρινή επαναφορά, εξετάζει:
α)  κατά πόσον η προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα μπορεί να θεωρηθεί ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσει επαρκώς την απειλή για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια·
β)  κατά πόσον η λήψη μέτρων διαφορετικών της προσωρινής επαναφοράς των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, όπως η ενίσχυση της διασυνοριακής αστυνομικής συνεργασίας ή η εντατικοποίηση των αστυνομικών ελέγχων, ενδέχεται να αντιμετωπίσει επαρκώς την απειλή για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια·
γ)  την αναλογικότητα της προσωρινής επαναφοράς των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα σε σχέση με την απειλή για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη:
α)   τις πιθανές επιπτώσεις των απειλών για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλειά του, ειδικότερα έπειτα από τρομοκρατικά συμβάντα ή απειλές, και συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συνδέονται με το οργανωμένο έγκλημα·
i)   τις πιθανές επιπτώσεις των απειλών για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλειά του, ειδικότερα έπειτα από τρομοκρατικά συμβάντα ή απειλές, και συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συνδέονται με το οργανωμένο έγκλημα· και
β)   τις πιθανές επιπτώσεις ενός τέτοιου μέτρου στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων εντός του χώρου χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα.
ii)   τις πιθανές επιπτώσεις της προσωρινής επαναφοράς των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων εντός του χώρου χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα.
Όταν ένα κράτος μέλος αξιολογεί, σύμφωνα με το στοιχείο α) του πρώτου εδαφίου, ότι η προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα δεν είναι πιθανόν να αντιμετωπίσει επαρκώς την απειλή για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια, δεν επαναφέρει τους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα.
Όταν ένα κράτος μέλος αξιολογεί, σύμφωνα με το στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου, ότι η λήψη μέτρων διαφορετικών της προσωρινής επαναφοράς των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα είναι πιθανόν να αντιμετωπίσει επαρκώς την απειλή για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια, δεν επαναφέρει ούτε παρατείνει τους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα, και λαμβάνει τα εν λόγω άλλα μέτρα.
Όταν ένα κράτος μέλος αξιολογεί, σύμφωνα με το στοιχείο γ) του πρώτου εδαφίου, ότι η προτεινόμενη επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα δεν είναι αναλογική προς την απειλή, δεν επαναφέρει ούτε παρατείνει τους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα.»·
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – επιμέρους σημείο -i (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399
Άρθρο 27 – τίτλος
-i)  Ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Διαδικασία για την προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα βάσει του άρθρου 25
«Διαδικασία για την προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα σε περίπτωση προβλέψιμης σοβαρής απειλής για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια»·
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – επιμέρους σημείο -i α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399
Άρθρο 27 – παράγραφος -1 (νέα)
-iα) Στο άρθρο 27 προστίθεται η ακόλουθη νέα παράγραφος πριν από την παράγραφο 1:
«-1. Όταν, στον χώρο χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα, υφίσταται σοβαρή απειλή για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια σε ένα κράτος μέλος, το εν λόγω κράτος μέλος μπορεί, ως μέτρο έσχατης ανάγκης και σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 26, να επαναφέρει τους ελέγχους στο σύνολο ή σε συγκεκριμένα τμήματα των εσωτερικών συνόρων του για περιορισμένη περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τις 30 ημέρες ή, εάν η σοβαρή απειλή συνεχίζεται και πέραν των 30 ημερών, για την προβλεπόμενη διάρκεια της σοβαρής απειλής, αλλά, σε κάθε περίπτωση, για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες.»·
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – επιμέρους σημείο -i β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
-iβ) στην παράγραφο 1, το εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
1.  Όταν ένα κράτος μέλος σχεδιάζει να επαναφέρει τους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα βάσει του άρθρου 25, προβαίνει σε κοινοποίηση στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή το αργότερο εντός τεσσάρων εβδομάδων πριν από τη σχεδιαζόμενη επαναφορά ή εντός συντομότερης προθεσμίας όταν οι περιστάσεις που επιτάσσουν την επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα δεν γίνονται γνωστές νωρίτερα από τέσσερις εβδομάδες πριν από τη σχεδιαζόμενη επαναφορά. Προς τον σκοπό αυτό, το εν λόγω κράτος μέλος παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:
«1. Για τους σκοπούς της παραγράφου -1, το οικείο κράτος μέλος προβαίνει σε κοινοποίηση στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή το αργότερο εντός τεσσάρων εβδομάδων πριν από τη σχεδιαζόμενη επαναφορά ή εντός συντομότερης προθεσμίας όταν οι περιστάσεις που επιτάσσουν την επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα δεν γίνονται γνωστές νωρίτερα από τέσσερις εβδομάδες πριν από τη σχεδιαζόμενη επαναφορά. Προς τον σκοπό αυτό, το εν λόγω κράτος μέλος παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:»·
Τροπολογίες 28 και 57
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – επιμέρους σημείο i
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α
i)  Στην παράγραφο 1, προστίθεται το νέο στοιχείο αα) ως εξής:
διαγράφεται
α α)  αξιολόγηση κινδύνου η οποία αξιολογεί το χρονικό διάστημα για το οποίο αναμένεται να διαρκέσει η διαπιστωθείσα απειλή και τα τμήματα των εσωτερικών συνόρων που επηρεάζονται, καταδεικνύει ότι η παράταση των συνοριακών ελέγχων αποτελεί μέτρο έσχατης ανάγκης και διευκρινίζει τον τρόπο με τον οποίο οι συνοριακοί έλεγχοι μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της διαπιστωθείσας απειλής. Εάν ο συνοριακός έλεγχος έχει ήδη επαναφερθεί για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών, στην αξιολόγηση κινδύνου διευκρινίζεται επίσης ο τρόπος με τον οποίο η προηγούμενη επαναφορά του συνοριακού ελέγχου συνεισέφερε στην αντιμετώπιση της διαπιστωθείσας απειλής.
Η αξιολόγηση κινδύνου περιλαμβάνει επίσης αναλυτική έκθεση σχετικά με τον συντονισμό που έχει συντελεστεί μεταξύ του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους και του κράτους μέλους ή των κρατών μελών με το οποίο ή τα οποία έχει κοινά εσωτερικά σύνορα στα οποία διενεργούνται συνοριακοί έλεγχοι.
Η Επιτροπή κοινοποιεί την αξιολόγηση κινδύνου στην Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και την Ευρωπόλ, κατά περίπτωση.
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – επιμέρους σημείο i α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο α β (νέο)
iα)  Στην παράγραφο 1, προστίθεται το ακόλουθο νέο στοιχείο αβ):
«αβ) κάθε μέτρο διαφορετικό της προτεινόμενης επαναφοράς, που λαμβάνεται ή σχεδιάζεται από το κράτος μέλος με σκοπό την αντιμετώπιση της απειλής για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια, καθώς και τον λόγο για τον οποίο εναλλακτικά μέτρα, όπως η ενισχυμένη διασυνοριακή αστυνομική συνεργασία ή οι εντατικοποιημένοι αστυνομικοί έλεγχοι, κρίθηκαν ανεπαρκή·»
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – επιμέρους σημείο ii
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
ε)  όπου απαιτείται, τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τα άλλα κράτη μέλη όπως έχει συμφωνηθεί πριν από την προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα.
ε)  όπου απαιτείται, τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τα άλλα κράτη μέλη όπως έχει συμφωνηθεί πριν από την προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα σχετικά εσωτερικά σύνορα.
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – επιμέρους σημείο iii
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399
Άρθρο 27– παράγραφος 1 – τελευταίο εδάφιο
Εάν απαιτείται, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες από το οικείο/οικεία κράτος μέλος / κράτη μέλη, μεταξύ άλλων, σχετικά με τη συνεργασία με τα κράτη μέλη που επηρεάζονται από τη σχεδιαζόμενη παράταση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, καθώς και επιπρόσθετες πληροφορίες που είναι αναγκαίες προκειμένου να αξιολογήσει κατά πόσον πρόκειται για μέτρο έσχατης ανάγκης.
Εάν απαιτείται, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες από το οικείο/οικεία κράτος μέλος / κράτη μέλη, μεταξύ άλλων, σχετικά με τη συνεργασία με τα κράτη μέλη που επηρεάζονται από τη σχεδιαζόμενη επαναφορά ή παράταση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, καθώς και περαιτέρω πληροφορίες που είναι αναγκαίες προκειμένου να αξιολογήσει κατά πόσον πρόκειται για μέτρο έσχατης ανάγκης.
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – επιμέρους σημείο iii α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 α (νέα)
iiiα) παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 1α:
«1α. Εάν η σοβαρή απειλή για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια στο οικείο κράτος μέλος συνεχίζεται πέραν των δύο μηνών, το εν λόγω κράτος μέλος μπορεί να παρατείνει τους ελέγχους στα εσωτερικά του σύνορα, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 26, για τους ίδιους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο -1 του παρόντος άρθρου και, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν νέα στοιχεία, για χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί στην προβλέψιμη διάρκεια της σοβαρής απειλής και που, σε καμία περίπτωση, δεν υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες. Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει σχετικά τα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή εντός του χρονικού διαστήματος που αναφέρεται στην παράγραφο 1.»
Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – επιμέρους σημείο iii β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 β (νέα)
iiiβ) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 1β:
«1β. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1α, πέραν των πληροφοριών που παρέχονται βάσει της παραγράφου 1, το οικείο κράτος μέλος παρέχει αξιολόγηση κινδύνου η οποία:
i)  εκτιμά το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η διαπιστωθείσα απειλή αναμένεται να συνεχιστεί και το τμήμα των εσωτερικών του συνόρων που επηρεάζεται·
ii)  περιγράφει τις εναλλακτικές δράσεις ή μέτρα που θεσπίστηκαν προηγουμένως για την αντιμετώπιση της διαπιστωθείσας απειλής·
iii)  εξηγεί τους λόγους για τους οποίους οι εναλλακτικές δράσεις ή τα εναλλακτικά μέτρα που αναφέρονται στο σημείο ii) δεν αντιμετώπισαν επαρκώς τη διαπιστωθείσα απειλή·
iv)  καταδεικνύει ότι η παράταση των συνοριακών ελέγχων αποτελεί έσχατη ανάγκη· και
v)  εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο οι συνοριακοί έλεγχοι θα μπορούσαν να συμβάλουν καλύτερα στην αντιμετώπιση της διαπιστωθείσας απειλής.
Η αξιολόγηση κινδύνου που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο περιλαμβάνει επίσης αναλυτική έκθεση σχετικά με τη συνεργασία που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του οικείου κράτους μέλους και του κράτους μέλους ή των κρατών μελών που επηρεάζονται από την επαναφορά των συνοριακών ελέγχων, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών με τα οποία το οικείο κράτος μέλος έχει κοινά εσωτερικά σύνορα στα οποία διενεργούνται συνοριακοί έλεγχοι.
Η Επιτροπή κοινοποιεί την αξιολόγηση κινδύνου στον Οργανισμό και την Ευρωπόλ και μπορεί να ζητήσει, κατά περίπτωση, τις απόψεις τους σχετικά με το θέμα.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 37 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, θεσπίζοντας τη μεθοδολογία για την αξιολόγηση κινδύνου.»·
Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – επιμέρους σημείο iii γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399
Άρθρο 27 – παράγραφος 2
iiiγ) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
2.  Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο την ίδια στιγμή που κοινοποιούνται στα λοιπά κράτη μέλη και στην Επιτροπή, σύμφωνα με την εν λόγω παράγραφο.
2.  Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 1β διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο την ίδια στιγμή που κοινοποιούνται στα λοιπά κράτη μέλη και στην Επιτροπή, σύμφωνα με τις εν λόγω παραγράφους.
Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – επιμέρους σημείο iii δ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399
Άρθρο 27 – παράγραφος 3
iiiδ) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
3.  Τα κράτη μέλη που προβαίνουν σε κοινοποίηση κατά την παράγραφο 1 μπορούν, όταν κρίνεται απαραίτητο και σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, να αποφασίσουν τη διαβάθμιση μέρους των πληροφοριών. Η διαβάθμιση αυτή δεν αποκλείει τη διάθεση των πληροφοριών από την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η διαβίβαση και η διαβάθμιση των πληροφοριών και των εγγράφων που διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δυνάμει του παρόντος άρθρου συνάδουν με τους ισχύοντες κανόνες περί προώθησης και διαχείρισης διαβαθμισμένων πληροφοριών μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής.
«3. Τα κράτη μέλη που υποβάλλουν κοινοποίηση μπορούν να διαβαθμίσουν, όταν κρίνεται απαραίτητο και σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, το σύνολο ή μέρος των πληροφοριών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 1β. Η διαβάθμιση αυτή δεν αποκλείει την πρόσβαση σε πληροφορίες, μέσω κατάλληλων και ασφαλών διαύλων αστυνομικής συνεργασίας, από τα άλλα κράτη μέλη που επηρεάζονται από την προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα και δεν αποκλείει τη διάθεση των πληροφοριών από την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η διαβίβαση και η διαβάθμιση των πληροφοριών και των εγγράφων που διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δυνάμει του παρόντος άρθρου συνάδουν με τους ισχύοντες κανόνες περί προώθησης και διαχείρισης διαβαθμισμένων πληροφοριών μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής.»·
Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – επιμέρους σημείο iv
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399
Άρθρο 27 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1
Μετά την κοινοποίηση εκ μέρους του κράτους μέλους δυνάμει της παραγράφου 1 και ενόψει της διαβούλευσης που προβλέπεται στην παράγραφο 5, η Επιτροπή ή οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα κράτη μέλη μπορεί, με την επιφύλαξη του άρθρου 72 ΣΛΕΕ, να διατυπώσει γνώμη.
Μετά την κοινοποίηση εκ μέρους του κράτους μέλους δυνάμει των παραγράφων 1 και και ενόψει της διαβούλευσης που προβλέπεται στην παράγραφο 5, η Επιτροπή ή οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα κράτη μέλη μπορεί, με την επιφύλαξη του άρθρου 72 ΣΛΕΕ, να διατυπώσει γνώμη.
Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – επιμέρους σημείο iv
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399
Άρθρο 27 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2
Εάν η Επιτροπή διατηρεί αμφιβολίες όσον αφορά την αναγκαιότητα ή την αναλογικότητα της σχεδιαζόμενης επαναφοράς των συνοριακών ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα ή εάν εκτιμά ότι θα ήταν σκόπιμο να διεξαχθούν διαβουλεύσεις για κάποιες πτυχές της κοινοποίησης, εκδίδει γνώμη προς τον σκοπό αυτό.
Εάν, βάσει των πληροφοριών που περιέχονται στην κοινοποίηση ή άλλων πρόσθετων πληροφοριών που έχει λάβει, η Επιτροπή διατηρεί αμφιβολίες όσον αφορά την αναγκαιότητα ή την αναλογικότητα της σχεδιαζόμενης επαναφοράς των συνοριακών ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα ή εάν εκτιμά ότι θα ήταν σκόπιμο να διεξαχθούν διαβουλεύσεις για κάποια πτυχή της κοινοποίησης, εκδίδει γνώμη προς τον σκοπό αυτό χωρίς καθυστέρηση.
Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – επιμέρους σημείο iv
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399
Άρθρο 27 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3
Εάν έχει ήδη γίνει επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα για έξι μήνες, η Επιτροπή εκδίδει γνώμη.
διαγράφεται
Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – επιμέρους σημείο v
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399
Άρθρο 27 – παράγραφος 5
Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, καθώς και η γνώμη που μπορεί να διατυπώσει η Επιτροπή ή οποιοδήποτε κράτος μέλος σύμφωνα με την παράγραφο 4 αποτελούν αντικείμενο διαβουλεύσεων που διεξάγει η Επιτροπή. Όπου απαιτείται, οι διαβουλεύσεις περιλαμβάνουν κοινές συνεδριάσεις μεταξύ του κράτους μέλους που σχεδιάζει την επαναφορά των ελέγχων των εσωτερικών συνόρων, των υπόλοιπων κρατών μελών, ιδίως εκείνων που επηρεάζονται άμεσα από τη λήψη τέτοιων μέτρων, και των συναφών οργανισμών. Εξετάζονται η αναλογικότητα των σκοπούμενων μέτρων, η διαπιστωθείσα απειλή για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια, καθώς και οι τρόποι διασφάλισης της υλοποίησης της αμοιβαίας συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών. Το κράτος μέλος που σχεδιάζει την επαναφορά ή την παράταση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη τα αποτελέσματα των εν λόγω διαβουλεύσεων κατά τη διενέργεια των συνοριακών ελέγχων.
Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 1β, καθώς και η γνώμη που μπορεί να διατυπώσει η Επιτροπή ή οποιοδήποτε κράτος μέλος σύμφωνα με την παράγραφο 4 αποτελούν αντικείμενο διαβουλεύσεων. Οι διαβουλεύσεις περιλαμβάνουν:
i)  κοινές συνεδριάσεις μεταξύ του κράτους μέλους που σχεδιάζει την επαναφορά των ελέγχων των εσωτερικών συνόρων, των υπόλοιπων κρατών μελών, ιδίως εκείνων που επηρεάζονται άμεσα από τη λήψη τέτοιων μέτρων, και της Επιτροπής, οι οποίες διεξάγονται με σκοπό να οργανωθεί, όπου ενδείκνυται, η αμοιβαία συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και να εξετασθεί η αναλογικότητα των μέτρων με τα γεγονότα που οδήγησαν στην επαναφορά των ελέγχων στα σύνορα, συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων εναλλακτικών μέτρων, και με την απειλή για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια·
ii)  όπου κρίνεται σκόπιμο, αιφνιδιαστικές επιτόπιες επισκέψεις από την Επιτροπή στα σχετικά εσωτερικά σύνορα και, ενδεχομένως, με την υποστήριξη εμπειρογνωμόνων από κράτη μέλη και τον Οργανισμό, την Ευρωπόλ ή κάθε άλλο αρμόδιο φορέα, όργανο ή οργανισμό της Ένωσης, για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων στα συγκεκριμένα εσωτερικά σύνορα και της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό· οι εκθέσεις αυτών των αιφνιδιαστικών επιτόπιων επισκέψεων διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399
Άρθρο 27 α – τίτλος
Ειδική διαδικασία σε περίπτωση σοβαρής απειλής για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια που υπερβαίνει το ένα έτος.
Ειδική διαδικασία σε περίπτωση σοβαρής απειλής για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια που υπερβαίνει τους έξι μήνες.
Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399
Άρθρο 27 α – παράγραφος 1
1.  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν το κράτος μέλος αντιμετωπίζει την ίδια σοβαρή απειλή για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια για διάστημα πέραν εκείνου που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 4 πρώτη περίοδος, και όταν λαμβάνονται επίσης ανάλογα έκτακτα εθνικά μέτρα εντός της επικράτειας για την αντιμετώπιση της εν λόγω απειλής, ο συνοριακός έλεγχος που έχει προσωρινά επαναφερθεί για την αντιμετώπιση της εν λόγω απειλής μπορεί να παραταθεί περαιτέρω σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
1.  Σε εξαιρετικές περιστάσεις, όταν το κράτος μέλος αντιμετωπίζει την ίδια σοβαρή απειλή για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια για διάστημα πέραν εκείνου που αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος , και όταν λαμβάνονται επίσης ανάλογα έκτακτα εθνικά μέτρα εντός της επικράτειας για την αντιμετώπιση της εν λόγω απειλής, ο συνοριακός έλεγχος που έχει προσωρινά επαναφερθεί για την αντιμετώπιση της εν λόγω απειλής μπορεί να παραταθεί περαιτέρω σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399
Άρθρο 27 α – παράγραφος 2
2.  Το αργότερο έξι εβδομάδες πριν από τη λήξη της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 4 πρώτη περίοδος, το κράτος μέλος κοινοποιεί στα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή ότι ζητεί περαιτέρω παράταση σύμφωνα με την ειδική διαδικασία που καθορίζεται στο παρόν άρθρο. Στην κοινοποίηση περιλαμβάνονται οι πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του άρθρου 27 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ε). Εφαρμόζεται το άρθρο 27 παράγραφοι 2 και 3.
2.  Το αργότερο τρεις εβδομάδες πριν από τη λήξη της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος , το κράτος μέλος κοινοποιεί στα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή ότι ζητεί περαιτέρω παράταση σύμφωνα με την ειδική διαδικασία που καθορίζεται στο παρόν άρθρο. Στην κοινοποίηση αυτή περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του άρθρου 27 παράγραφοι 1 και 1β. Εφαρμόζεται το άρθρο 27 παράγραφοι 2 και 3.
Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399
Άρθρο 27 α – παράγραφος 3
3.  Η Επιτροπή εκδίδει γνώμη.
3.  Η Επιτροπή εκδίδει γνώμη σχετικά με το κατά πόσο η προτεινόμενη παράταση πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 και σχετικά με την αναγκαιότητα και την αναλογικότητα της προτεινόμενης παράτασης. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλουν παρατηρήσεις στην Επιτροπή προτού εκδώσει τη γνώμη αυτή.
Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399
Άρθρο 27 α – παράγραφος 4
4.  Το Συμβούλιο, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής, μπορεί να συστήσει στο κράτος μέλος να αποφασίσει την περαιτέρω παράταση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα για διάστημα έως και έξι μηνών. Η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί το πολύ τρεις φορές για επιπλέον διάστημα μέγιστης διάρκειας έξι μηνών. Στη σύστασή του το Συμβούλιο αναφέρει τουλάχιστον τις πληροφορίες που απαριθμούνται στο άρθρο 27 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ε). Όπου απαιτείται, καθορίζει τις προϋποθέσεις συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων κρατών μελών.
4.  Το Συμβούλιο, αφού λάβει υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής, μπορεί, ως έσχατη ανάγκη, να συστήσει στο οικείο κράτος μέλος να προβεί στην περαιτέρω παράταση των ελέγχων στα εσωτερικά του σύνορα για διάστημα έως και έξι μηνών. Στη σύστασή του το Συμβούλιο αναφέρει τις πληροφορίες που απαριθμούνται στο άρθρο 27 παράγραφοι 1 και 1β και ορίζει τις προϋποθέσεις συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων κρατών μελών.
Τροπολογίες 45 και 66
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399
Άρθρο 28 – παράγραφος 4
(3α)  στο άρθρο 28, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
4.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 25 παράγραφος 4, η συνολική περίοδος κατά την οποία επαναφέρονται οι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα, βάσει της αρχικής περιόδου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και τυχόν παρατάσεων δυνάμει της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες.
«4. Η συνολική περίοδος κατά την οποία επαναφέρονται οι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα, βάσει της αρχικής περιόδου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και τυχόν παρατάσεων δυνάμει της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες.»·
Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399
Άρθρο 28 α (νέο)
(3β)  προστίθεται νέο άρθρο 28α:
«Άρθρο 28α
Υπολογισμός της περιόδου κατά την οποία επαναφέρονται ή παρατείνονται οι έλεγχοι στα σύνορα λόγω προβλεπόμενης απειλής για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια, όταν η σοβαρή απειλή για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια υπερβαίνει τους έξι μήνες και σε περιπτώσεις που απαιτούν άμεση δράση
Τυχόν επαναφορά ή παράταση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα πριν από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού] περιλαμβάνεται στον υπολογισμό των περιόδων που αναφέρονται στα άρθρα 27, 27α και 28.»·
Τροπολογία 67
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)
3γ)  Στο άρθρο 29 παράγραφος 1 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 30 λαμβάνονται υπόψη σε κάθε περίπτωση που εξετάζεται το ενδεχόμενο να ληφθεί απόφαση για την προσωρινή επαναφορά ή παράταση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα σύμφωνα με το παρόν άρθρο.»
Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 δ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399
Άρθρο 29 – παράγραφος 5
3δ)  στο άρθρο 29, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
5.  Το παρόν άρθρο δεν θίγει τα μέτρα που δύνανται να λάβουν τα κράτη μέλη σε περίπτωση σοβαρής απειλής για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια σύμφωνα με τα άρθρα 25, 27 και 28.
«5. Το παρόν άρθρο δεν θίγει τα μέτρα που δύνανται να λάβουν τα κράτη μέλη σε περίπτωση σοβαρής απειλής για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια σύμφωνα με τα άρθρα 27, 27α και 28. Ωστόσο, η συνολική περίοδος κατά την οποία επαναφέρονται ή παρατείνονται οι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα βάσει του παρόντος άρθρου δεν παρατείνεται σύμφωνα με, ούτε συνδυάζεται με, μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με τα άρθρα 27, 27α ή 28.»·
Τροπολογία 69
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 α (νέο)
Άρθρο 1α
Ο παρών κανονισμός ισχύει για κοινοποιήσεις που πραγματοποιούν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 27 του κώδικα συνόρων του Σένγκεν από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].
Τυχόν χρονική περίοδος εν εξελίξει διαδικασίας κοινοποίησης για την επαναφορά ή την παράταση των συνοριακών ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, που θα έχει παρέλθει πριν από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της χρονικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 4.

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0356/2018).

Τελευταία ενημέρωση: 30 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου