Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0411(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0150/2018

Předložené texty :

A8-0150/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 29/11/2018 - 8.8

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0473

Přijaté texty
PDF 547kWORD 46k
Čtvrtek, 29. listopadu 2018 - Brusel Předběžné znění
Společná pravidla pro provozování leteckých služeb ve Společenství ***I
P8_TA-PROV(2018)0473A8-0150/2018
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. listopadu 2018 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1008/2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství (COM(2016)0818 – C8-0531/2016 – 2016/0411(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0818),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 100 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0531/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 5. července 2017(1),

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 23. října 2018 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0150/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 345, 13.10.2017, s. 126.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 29. listopadu 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/..., kterým se mění nařízení (ES) č. 1008/2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství
P8_TC1-COD(2016)0411

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 100 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem(2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Nařízení (ES) č. 1008/2008 obsahuje ustanovení, která umožňují dohody o nájmu letadel registrovaných ve třetích zemích, zejména dohody o pronájmu letadel s posádkou.

(2)  Tyto dohody jsou povoleny za výjimečných okolností, například v případě neexistence odpovídajícího letadla na trhu Unie. Měly by být striktně časově omezeny a měly by odpovídat bezpečnostním standardům rovnocenným bezpečnostním pravidlům stanoveným v právu Unie a vnitrostátním právu.

(3)  Dohoda o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy americkými na straně druhé(3) (dále jen „Dohoda o letecké dopravě“) byla podepsána 25 dubna 2007 a následně pozměněna protokolem ze dne 24. června 2010. Dohoda o letecké dopravě odráží závazek svých stran ke společnému cíli, tj. pokračovat v odstraňování překážek v přístupu na trh v zájmu dosažení co největšího přínosu pro spotřebitele, letecké dopravce, pracovníky a společnost na obou stranách Atlantského oceánu.

(4)  Dohoda o letecké dopravě stanoví otevřený režim pronájmu letadel s posádkou mezi svými stranami. Relevantní ustanovení, která jsou obsažena v článku 10 Dohody o letecké dopravě, povolují dohody o pronájmu letadel s posádkou pro mezinárodní leteckou dopravu za předpokladu, že všechny strany těchto dohod mají náležité povolení a splňují podmínky předepsané podle právních předpisů, které strany Dohody o letecké dopravě běžně uplatňují.

(5)  Relevantní vývoj a rozpravy ve smíšeném výboru zřízeném Dohodou o letecké dopravě prokázaly, že by strany uvedené dohody těžily ze zvláštní dohody o pronájmu letadel s posádkou, kterou by se relevantní ustanovení Dohody o letecké dopravě upřesnila.

(6)  Taková dohoda o pronájmu letadel s posádkou by znamenala uvolnění stávajících časových omezení, a proto by měla navazující důsledky pro nařízení (ES) č. 1008/2008, ve kterém jsou stanovena časová omezení v případech, kdy si dopravci Unie najímají letadla s posádkou od dopravců třetích zemí.

(7)  Nařízení (ES) č. 1008/2008 je proto třeba změnit tak, aby v mezinárodních dohodách uzavřených Unií se třetími zeměmi bylo možné dohodnout uvolnění časových omezení u pronájmů letadel s posádkou.

(8)  Vzhledem k tomu, že Komise v současnosti provádí přezkum nařízení (ES) č. 1008/2008, včetně jeho ustanovení o pronájmu letadel s posádkou a možného dopadu těchto ustanovení na zaměstnance a spotřebitele, a že tento přezkum může vést k celkové revizi nařízení (ES) č. 1008/2008, omezuje se toto nařízení na dosažení souladu nařízení (ES) č. 1008/2008 s příslušnými mezinárodními závazky. Mezinárodní dohoda o pronájmu letadel s posádkou by měla zahrnovat vzájemná práva a povinnosti obou stran a měla by vycházet z některé stávající dohody o letecké dopravě.

(9)  Nařízení (ES) č. 1008/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V čl. 13 odst. 3 písm. b) nařízení (ES) č. 1008/2008 se úvodní věta nahrazuje tímto:"

„je splněna jedna z těchto podmínek, pokud mezinárodní dohoda o pronájmu letadel s posádkou podepsaná Unií, která vychází z některé stávající dohody o letecké dopravě, jíž je Unie smluvní stranou a jež byla podepsána před 1. lednem 2008, nestanoví jinak:“

"

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve ... dne

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkyně

(1) Úř. věst. C 345, 13.10.2017, s. 126.
(2) Postoj Evropského parlamentu ze dne 29. listopadu 2018.
(3) Úř. věst. L 134, 25.5.2007, s. 4.

Poslední aktualizace: 30. listopadu 2018Právní upozornění