Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0411(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0150/2018

Indgivne tekster :

A8-0150/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 29/11/2018 - 8.8

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0473

Vedtagne tekster
PDF 260kWORD 45k
Torsdag den 29. november 2018 - Bruxelles Foreløbig udgave
Fælles regler for driften af lufttrafiktjenester ***I
P8_TA-PROV(2018)0473A8-0150/2018
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 29. november 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet (COM(2016)0818 – C8-0531/2016 – 2016/0411(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0818),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 100, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0531/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 5. juli 2017 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 23. oktober 2018 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0150/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 345 af 13.10.2017, s. 126.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 29. november 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/… om ændring af forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet
P8_TC1-COD(2016)0411

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 100, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter den almindelige lovgivningsprocedure(2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Forordning (EU) nr. 1008/2008 indeholder bestemmelser, i henhold til hvilke leasingaftaler for luftfartøjer registreret i tredjelande er tilladt, særlig når det drejer sig om wet lease-aftaler.

(2)  Disse aftaler tillades under ekstraordinære omstændigheder, f.eks. i tilfælde af mangel på egnede luftfartøjer på Unionens marked. De bør begrænses tidsmæssigt og bør opfylde sikkerhedsnormer svarende til sikkerhedsreglerne i EU-retten og national ret.

(3)  Lufttransportaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Amerikas Forenede Stater på den anden side(3) (lufttransportaftalen) blev undertegnet den 25. april 2007 og efterfølgende ændret ved en protokol af 24. juni 2010. Lufttransportaftalen afspejler, at dens parter forpligter sig til et fælles mål om fortsat at fjerne hindringer for markedsadgang for at skabe flest muligt fordele for forbrugere, luftfartsselskaber, arbejdskraft og befolkninger på begge sider af Atlanterhavet.

(4)  Lufttransportaftalen omfatter en åben ordning for wet lease mellem dens parter. De relevante bestemmelser, som er omfattet af artikel 10 i lufttransportaftalen, tillader wet lease-aftaler for international lufttransport under forudsætning af, at alle parter i sådanne aftaler har de fornødne bemyndigelser og opfylder betingelserne fastsat i de love og forskrifter, som lufttransportaftalens parter normalt anvender.

(5)  Relevant udvikling og tidligere drøftelser i Det Fælles Udvalg, der er nedsat i henhold til lufttransportaftalen, har vist, at lufttransportaftalens parter ville have fordel af en specifik wet lease-aftale, hvori lufttransportaftalens bestemmelser præciseres.

(6)  Da en sådan wet lease-aftale ville omfatte en lempelse af de gældende tidsbegrænsninger, ville den indvirke på forordning (EF) nr. 1008/2008, hvori der er fastsat tidsbegrænsninger, i de tilfælde, hvor EU-luftfartsselskaber wetleaser fra luftfartsselskaber fra tredjelande.

(7)  Forordning (EF) nr. 1008/2008 bør derfor ændres for at gøre det muligt at lempe tidsbegrænsningerne for wetleasing, der skal fastsættes i internationale aftaler, som Unionen indgår med tredjelande.

(8)  I betragtning af at Kommissionen i øjeblikket er ved at gennemgå forordning (EF) nr. 1008/2008, herunder dens bestemmelser om wetleasing og disses mulige indvirkning på arbejdstagere og forbrugere, og at Kommissionens gennemgang kan føre til en generel revision af forordning (EF) nr. 1008/2008, er nærværende forordning begrænset til at bringe forordning (EF) nr. 1008/2008 i overensstemmelse med de relevante internationale forpligtelser. Den internationale aftale om wetleasing bør omfatte gensidige rettigheder og forpligtelser for begge parter og bør være baseret på en eksisterende lufttransportaftale.

(9)  Forordning (EF) nr. 1008/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 13, stk. 3, litra b), i forordning (EF) nr. 1008/2008 affattes indledningen således:"

"en af følgende betingelser er opfyldt, medmindre andet er fastsat i en international aftale om wetleasing, som Unionen har undertegnet, og som bygger på en lufttransportaftale, som Unionen er part i, og som blev undertegnet inden den 1. januar 2008:".

"

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i ...,

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

(1)EUT C 345 af 13.10.2017, s. 126.
(2) Europa-Parlamentets holdning af 29.11.2018.
(3) EUT L 134 af 25.5.2007, s. 4.

Seneste opdatering: 30. november 2018Juridisk meddelelse