Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/0411(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0150/2018

Esitatud tekstid :

A8-0150/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 29/11/2018 - 8.8

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0473

Vastuvõetud tekstid
PDF 256kWORD 51k
Neljapäev, 29. november 2018 - Brüssel Ajutine väljaanne
Lennuteenuste osutamist käsitlevad ühiseeskirjad ***I
P8_TA-PROV(2018)0473A8-0150/2018
Resolutsioon
 Terviktekst

Euroopa Parlamendi 29. novembri 2018. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1008/2008 ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta (COM(2016)0818 – C8‑0531/2016 – 2016/0411(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0818),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 100 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8‑0531/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 5. juuli 2017. aasta arvamust(1),

–  olles konsulteerinud Regioonide Komiteega,

–  võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 69f lõike 4 alusel heaks kiidetud esialgset kokkulepet ja nõukogu esindaja poolt 23. oktoobri 2018. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit (A8‑0150/2018),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 345, 13.10.2017, lk 126.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 29. novembril 2018. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/…, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1008/2008 ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta
P8_TC1-COD(2016)0411

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 100 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust(1),

pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt(2)

ning arvestades järgmist:

(1)  Määrus (EÜ) nr 1008/2008 sisaldab sätteid, mis võimaldavad kasutada kolmandates riikides registreeritud õhusõidukeid rendilepingute, eelkõige märgrendi lepingute alusel.

(2)  Nimetatud lepingud on lubatud erandjuhul, näiteks kui vastavat õhusõidukit liidu turul ei ole. Sellised lepingud peaksid olema ajaliselt rangelt piiratud ning peaksid vastama liidu ja liikmesriikide õiguses sätestatud ohutusnõuetega samaväärsetele ohutusstandarditele.

(3)  Ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Ameerika Ühendriikide vaheline lennutranspordileping(3) (edaspidi „lennutranspordileping“) allkirjastati 25. aprillil 2007. aastal ja seda muudeti 24. juuni 2010. aasta protokolliga. Lennutranspordileping kajastab lepinguosaliste soovi saavutada ühine eesmärk jätkata turulepääsemise tõkete kõrvaldamist, et tagada maksimaalne kasu tarbijatele, lennuettevõtjatele, töötajatele ja üldsusele mõlemal pool Atlandi ookeani.

(4)  Lennutranspordileping sätestab lepinguosaliste vahel avatud märgrendikorra. Lennutranspordilepingu artiklis 10 sisalduvad asjakohased sätted võimaldavad märgrendi lepinguid kohaldada rahvusvahelises lennutranspordis tingimusel, et kõigil märgrendi lepingu osalistel on asjakohased volitused ja et märgrendi lepingud vastavad lennutranspordilepingu osaliste poolt tavaliselt kohaldatavates õigusnormides sätestatud tingimustele.

(5)  Asjakohased suundumused ja lennutranspordilepingu alusel loodud ühiskomitee arutelud on näidanud, et lennutranspordilepingu osalistel oleks kasulik sõlmida eraldi märgrendi leping, milles täpsustatakse lennutranspordilepingu asjakohaseid sätteid.

(6)  Kuna nimetatud märgrendi leping hõlmaks kehtivate ajaliste piirangute leevendamist, mõjutaks see omakorda määrust (EÜ) nr 1008/2008, milles on sätestatud ajalised piirangud juhuks, kui liidu lennuettevõtja võtab märgrendile kolmanda riigi lennuettevõtja õhusõiduki.

(7)  Seepärast tuleb määrust (EÜ) nr 1008/2008 muuta, et võimaldada liidu ja kolmandate riikide vahel sõlmitavates rahvusvahelistes lepingutes leppida kokku märgrendi suhtes kohaldatavate ajaliste piirangute leevendamises.

(8)  Võttes arvesse asjaolu, et komisjon vaatab parajasti läbi määrust (EÜ) nr 1008/2008, sealhulgas selle sätteid märgrendi kohta ning nende võimalikku mõju töötajatele ja tarbijatele, ning et komisjoni läbivaatamine võib tuua kaasa määruse (EÜ) nr 1008/2008 üldise läbivaatamise, piirdub käesolev määrus määruse (EÜ) nr 1008/2008 viimisega kooskõlla asjakohaste rahvusvaheliste kohustustega. Rahvusvaheline märgrendi leping peaks sisaldama mõlema lepinguosalise vastastikuseid õigusi ja kohustusi ning peaks põhinema kehtival lennutranspordilepingul.

(9)  Määrust (EÜ) nr 1008/2008 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1008/2008 artikli 13 lõike 3 punkti b sissejuhatus asendatakse järgmisega:"

„on täidetud üks järgmistest tingimustest (välja arvatud juhul, kui liidu allkirjastatud rahvusvahelises märgrendi lepingus, mis põhineb enne 1. jaanuari 2008 allkirjastatud lennutranspordilepingul, mille osaline liit on, on sätestatud teisiti):“.

"

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

…,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja

(1)ELT C 345, 13.10.2017, lk 126.
(2) Euroopa Parlamendi 29. novembri 2018. aasta seisukoht.
(3)ELT L 134, 25.5.2007, lk 4.

Viimane päevakajastamine: 30. november 2018Õigusalane teave