Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0411(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0150/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0150/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 29/11/2018 - 8.8

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0473

Hyväksytyt tekstit
PDF 252kWORD 41k
Torstai 29. marraskuuta 2018 - Bryssel Väliaikainen painos
Lentoliikenteen harjoittamisen yhteiset säännöt ***I
P8_TA-PROV(2018)0473A8-0150/2018
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 29. marraskuuta 2018 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun asetuksen (EY) N:o 1008/2008 muuttamisesta (COM(2016)0818 – C8-0531/2016 – 2016/0411(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0818),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 100 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0531/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 5. heinäkuuta 2017 antaman lausunnon(1),

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 69 f artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 23. lokakuuta 2018 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön (A8-0150/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 345, 13.10.2017, s. 126.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 29. marraskuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/… antamiseksi lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun asetuksen (EY) N:o 1008/2008 muuttamisesta
P8_TC1-COD(2016)0411

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 100 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Asetukseen (EY) N:o 1008/2008 sisältyy säännöksiä, joissa mahdollistetaan kolmannessa maassa rekisteröityjen ilma-alusten vuokraussopimukset ja erityisesti sopimukset ilma-aluksen vuokraamisesta miehistöineen.

(2)  Kyseiset sopimukset sallitaan poikkeuksellisissa olosuhteissa, kuten siinä tapauksessa, että sopivaa ilma-alusta ei ole saatavilla unionin markkinoilla. Näiden sopimusten olisi oltava ajallisesti tiukasti rajattuja ja niissä olisi noudatettava unionin oikeuteen ja kansalliseen oikeuteen sisältyviä turvallisuussääntöjä vastaavia turvallisuusnormeja.

(3)  Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan Yhdysvaltojen välinen lentoliikennesopimus(3), jäljempänä ’lentoliikennesopimus’, allekirjoitettiin 25 päivänä huhtikuuta 2007, ja sitä muutettiin myöhemmin 24 päivänä kesäkuuta 2010 tehdyllä pöytäkirjalla. Lentoliikennesopimuksessa heijastuu sen osapuolten yhteinen tavoite jatkaa markkinoille pääsyn esteiden poistamista, jotta voitaisiin maksimoida kuluttajille, lentoyhtiöille, työntekijöille ja yhteisöille Atlantin molemmin puolin aiheutuvat hyödyt.

(4)  Lentoliikennesopimuksessa määrätään sen osapuolten välisestä avoimesta järjestelystä ilma-alusten vuokraamiseksi miehistöineen. Sopimukset ilma-aluksen vuokraamiseksi miehistöineen ovat mahdollisia kansainvälisessä lentoliikenteessä lentoliikennesopimuksen 10 artiklan asiaa koskevien määräysten nojalla sillä edellytyksellä, että kaikilla tällaisten sopimusten osapuolilla on asianmukaiset luvat ja että ne noudattavat sellaisia lakeja ja määräyksiä, joita lentoliikennesopimuksen osapuolet tavanomaisesti soveltavat.

(5)  Alan kehityssuuntaukset sekä lentoliikennesopimuksella perustetussa sekakomiteassa aiheesta käydyt keskustelut ovat osoittaneet, että lentoliikennesopimuksen osapuolet hyötyisivät erillisestä miehistöineen vuokraamista koskevasta sopimuksesta, jolla tarkennettaisiin lentoliikennesopimuksen asiaa koskevia määräyksiä.

(6)  Koska tällaisella miehistöineen vuokraamista koskevalla sopimuksella höllennettäisiin voimassa olevia aikarajoituksia, siitä aiheutuisi seurannaisvaikutuksia asetukselle (EY) N:o 1008/2008, jossa säädetään aikarajoituksista, jotka koskevat unionin lentoliikenteen harjoittajien kolmansien maiden lentoliikenteen harjoittajilta miehistöineen vuokraamia ilma-aluksia.

(7)  Sen vuoksi on tarpeen muuttaa asetusta (EY) N:o 1008/2008, jotta voidaan höllentää aikarajoituksia sellaisen ilma-alusten miehistöineen vuokrauksen osalta, josta sovitaan unionin kolmansien maiden kanssa tekemissä kansainvälisissä sopimuksissa.

(8)  Koska komissio uudelleentarkastelee parhaillaan asetusta (EY) N:o 1008/2008 ja myös sen miehistöineen tapahtuvaa vuokrausta koskevia säännöksiä ja niiden mahdollista vaikutusta työntekijöihin ja kuluttajiin ja koska komission uudelleentarkastelu voi johtaa asetuksen (EY) N:o 1008/2008 yleiseen tarkistamiseen, tällä asetuksella ainoastaan yhdenmukaistetaan asetus (EY) N:o 1008/2008 asiaa koskevien kansainvälisten velvoitteiden kanssa. Miehistöineen tapahtuvaa vuokrausta koskevan kansainvälisen sopimuksen olisi sisällettävä vastavuoroiset oikeudet ja velvollisuudet molemmille osapuolille, ja sen olisi perustuttava johonkin olemassa olevaan lentoliikennesopimukseen.

(9)  Asetus (EY) N:o 1008/2008 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1008/2008 13 artiklan 3 kohdan b alakohdan johdantolause seuraavasti:"

”jokin seuraavista ehdoista täyttyy, paitsi jos unionin allekirjoittamassa ja johonkin ennen 1 päivää tammikuuta 2008 allekirjoitettuun lentoliikennesopimukseen, jonka osapuoli unioni on, perustuvassa miehistöineen tapahtuvaa vuokrausta koskevassa kansainvälisessä sopimuksessa toisin määrätään:”.

"

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty …ssa/ssä … päivänä …kuuta … .

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

(1)EUVL C 345, 13.10.2017, s. 126.
(2) Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 29. marraskuuta 2018.
(3)EUVL L 134, 25.5.2007, s.4.

Päivitetty viimeksi: 30. marraskuuta 2018Oikeudellinen huomautus