Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/0411(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0150/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0150/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 29/11/2018 - 8.8

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0473

Elfogadott szövegek
PDF 421kWORD 46k
2018. november 29., Csütörtök - Brüsszel Ideiglenes kiadás
A légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályok ***I
P8_TA-PROV(2018)0473A8-0150/2018
Állásfoglalás
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Az Európai Parlament 2018. november 29-i jogalkotási állásfoglalása a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0818 – C8-0531/2016 – 2016/0411(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0818),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 100. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0531/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2017. július 5-i véleményére(1),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 69f. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2018. október 23-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A8-0150/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 345., 2017.10.13., 126. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2018. november 29-én került elfogadásra a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK rendelet módosításáról szóló (EU) 2018/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2016)0411

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 100. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére(1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében(2),

mivel:

(1)  Az 1008/2008/EK rendelet rendelkezései lehetővé teszik harmadik országokban lajstromba vett légi járművekre vonatkozó bérleti, különösen teljes bérleti megállapodások megkötését.

(2)  Ilyen megállapodásokat kivételes esetekben, például az uniós piacon a megfelelő járművek hiánya esetében szabad alkalmazni. Az ilyen megállapodásokat szigorú időkorláthoz kell kötni, az uniós és nemzeti jogban előírtakkal egyenértékű biztonsági normák teljesülése mellett.

(3)  2007. április 25-én aláírták az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Amerikai Egyesült Államok közötti légiközlekedési megállapodást(3) (továbbiakban: a légi közlekedési megállapodás), amelyet ezt követően a 2010. június 24-i jegyzőkönyv módosított. A légi közlekedési megállapodással a felek hitet tesznek azon közös cél mellett, hogy az Atlanti-óceán mindkét partjának fogyasztói, légitársaságai, munkavállalói és közösségei számára nyújtott előnyök maximalizálása érdekében felszámolják a piaci hozzáférés akadályait.

(4)  A légi közlekedési megállapodás nyitott teljes bérleti rendszerről rendelkezik a felek között. A légi közlekedési megállapodás 10. cikkében foglalt, releváns rendelkezések lehetővé teszik a nemzetközi légi közlekedésben a teljes bérleti megállapodásokat azzal a feltétellel, hogy a megállapodás valamennyi részes fele rendelkezik a megfelelő engedéllyel, és eleget tesz a légi közlekedési megállapodás felei által szokásosan alkalmazott törvények és rendelkezések értelmében meghatározott feltételeknek.

(5)  A közelmúlt fejleményei, valamint a légi közlekedési megállapodással létrehozott vegyes bizottságban folytatott viták azt mutatták, hogy a légi közlekedési megállapodás felei számára előnyös lenne egy olyan teljes bérleti megállapodás megkötése, amely pontosításokat fűzne a légi közlekedési megállapodás releváns rendelkezéseihez.

(6)  Mivel ez a megállapodás a meglévő időbeli korlátozások lazítását irányozza elő, hatással van az 1008/2008/EK rendeletre, amely időbeli korlátozásokat ír elő arra az esetre, ha az uniós légi fuvarozók harmadik országbeli fuvarozóktól vesznek teljes bérletbe légi járműveket.

(7)  Ezért az 1008/2008/EK rendeletet módosítani kell, hogy lehetővé váljon az időbeli korlátozások lazítása azon teljes bérletek esetében, amelyekről az Unió és a harmadik országok között létrejövő nemzetközi megállapodások rendelkeznek.

(8)  Tekintettel arra, hogy a Bizottság jelenleg felülvizsgálja az 1008/2008/EK rendeletet, ideértve annak a légi járművek teljes bérletére vonatkozó rendelkezéseit és ezeknek a munkavállalókra és a fogyasztókra gyakorolt lehetséges hatásait, amely felülvizsgálat idővel az 1008/2008/EK rendelet általános felülvizsgálatához vezethet, e rendeletet az 1008/2008/EK rendeletnek a releváns nemzetközi kötelezettségekhez való hozzáigazítására kell korlátozni. A teljes légijármű-bérletre vonatkozó nemzetközi megállapodásnak mindkét fél számára kölcsönös jogokat kell biztosítania és kölcsönös kötelezettségeket kell előírnia, és egy meglévő légiközlekedési megállapodáson kell alapulnia.

(9)  Az 1008/2008/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1008/2008/EK rendelet 13. cikke (3) bekezdése b) pontja bevezető mondatának helyébe a következő szöveg lép:"

„teljesül az alábbi feltételek egyike, kivéve, ha egy az Unió által aláírt, légi járművek teljes bérletéről szóló – és az Unió által részes félként kötött, 2008. január 1-je előtt aláírt légiközlekedési megállapodáson alapuló – nemzetközi megállapodás ettől eltérően rendelkezik:”

"

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt: ...,

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

(1)HL C 345., 2017.10.13., 126. o.
(2) Az Európai Parlament 2018. november 29-i álláspontja.
(3)HL L 134., 2007.5.25., 4. o.

Utolsó frissítés: 2018. november 30.Jogi nyilatkozat