Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0411(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0150/2018

Predkladané texty :

A8-0150/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 29/11/2018 - 8.8

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0473

Prijaté texty
PDF 482kWORD 45k
Štvrtok, 29. novembra 2018 - Brusel Prechodná verzia
Spoločné pravidlá prevádzky leteckých dopravných služieb ***I
P8_TA-PROV(2018)0473A8-0150/2018
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 29. novembra 2018 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (COM(2016)0818 – C8-0531/2016 – 2016/0411(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0818),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 100 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8‑0531/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 5. júla 2017(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 23. októbra 2018, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0150/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 345, 13.10.2017, s. 126.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 29. novembra 2018 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/..., ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve
P8_TC1-COD(2016)0411

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 100 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(2),

keďže:

(1)  Nariadenie (ES) č. 1008/2008 obsahuje ustanovenia umožňujúce dohody o prenájme lietadiel zaregistrovaných v tretích krajinách, najmä dohody o prenájme lietadiel s posádkou.

(2)  Uvedené dohody sa povoľujú za výnimočných okolností, ako napríklad v prípade nedostatku vhodných lietadiel na trhu Únie. Mali by byť striktne časovo obmedzené a mali by spĺňať bezpečnostné normy rovnocenné s bezpečnostnými normami stanovenými v práve Únie a vo vnútroštátnom práve.

(3)  Dohoda o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi americkými na strane druhej(3) (ďalej len "dohoda ATA") bola podpísaná 25. apríla 2007 a následne zmenená protokolom z 24. júna 2010. V dohode ATA sa vyjadruje záväzok jej zmluvných strán napĺňať spoločný cieľ, a síce pokračovať v odstraňovaní prekážok prístupu na trh s cieľom maximalizovať výhody pre spotrebiteľov, letecké spoločnosti, pracovníkov a verejnosť na obidvoch stranách Atlantického oceánu.

(4)  Dohoda ATA ustanovuje medzi jej zmluvnými stranami otvorený režim prenájmu lietadla s posádkou. Príslušné ustanovenia, ktoré sa nachádzajú v článku 10 dohody ATA, umožňujú dohody o prenájme lietadla s posádkou v prípade medzinárodnej leteckej dopravy za predpokladu, že všetky zmluvné strany takýchto dohôd majú príslušné oprávnenie a spĺňajú podmienky stanovené v zákonoch a iných právnych predpisoch, ktoré zmluvné strany dohody ATA zvyčajne uplatňujú.

(5)  Súvisiaci vývoj a doterajšie diskusie v spoločnom výbore zriadenom na základe dohody ATA ukázali, že zmluvným stranám dohody ATA by prospela osobitná dohoda o prenájme lietadla s posádkou, ktorou by sa spresnili príslušné ustanovenia dohody ATA.

(6)  Keďže takáto dohoda o prenájme lietadla s posádkou by zahŕňala uvoľnenie existujúcich časových obmedzení, mala by reťazový dôsledok na nariadenie (ES) č. 1008/2008, v ktorom sa stanovujú časové obmedzenia v prípadoch, keď si dopravcovia z Únie prenajímajú lietadlo s posádkou od dopravcov z tretích krajín.

(7)  Nariadenie (ES) č. 1008/2008 je potrebné zmeniť, aby umožňovalo uvoľnenie časových obmedzení prenájmu lietadla s posádkou, ktoré má byť dohodnuté v medzinárodných dohodách uzavretých medzi Úniou a tretími krajinami.

(8)  Vzhľadom na to, že Komisia v súčasnosti preskúmava nariadenie (ES) č. 1008/2008 vrátane jeho ustanovení o prenájme lietadla s posádkou a ich možného vplyvu na zamestnancov a spotrebiteľov, a že preskúmanie Komisie by mohlo viesť k všeobecnej revízii nariadenia (ES) č. 1008/2008, toto nariadenie sa obmedzuje na zosúladenie nariadenia (ES) č. 1008/2008 s príslušnými medzinárodnými záväzkami. Medzinárodná dohoda o prenájme lietadla s posádkou by mala obsahovať práva a povinnosti obidvoch strán založené na reciprocite a mala by byť založená na existujúcej dohode ATA.

(9)  Nariadenie (ES) č. 1008/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 13 ods. 3 písm. b) nariadenia (ES) č. 1008/2008 sa úvodná veta nahrádza takto:"

„je splnená jedna z týchto podmienok, pokiaľ medzinárodná dohoda o prenájme lietadla s posádkou, ktorú podpísala Únia a ktorá je založená na dohode o leteckej doprave, ktorej zmluvnou stranou je Únia a ktorá bola podpísaná pred 1. januárom 2008, neustanovuje inak:“

"

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V ...

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1)Ú. v. EÚ C 345, 13.10.2017, s. 126.
(2)Pozícia Európskeho parlamentu z 29. novembra 2018.
(3) Ú. v. EÚ L 134, 25.5.2007, s. 4.

Posledná úprava: 30. novembra 2018Právne oznámenie