Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/2084(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0379/2018

Pateikti tekstai :

A8-0379/2018

Debatai :

PV 28/11/2018 - 20
CRE 28/11/2018 - 20

Balsavimas :

PV 29/11/2018 - 8.12
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0477

Priimti tekstai
PDF 345kWORD 48k
Ketvirtadienis, 2018 m. lapkričio 29 d. - Briuselis Negalutinė teksto versija
PPO: tolesni veiksmai
P8_TA-PROV(2018)0477A8-0379/2018

2018 m. lapkričio 29 d. Europos Parlamento rezoliucija „PPO: tolesni veiksmai“ (2018/2084(INI))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 1994 m. balandžio 14 d. Marakešo susitarimą, pagal kurį įsteigiama Pasaulio prekybos organizacija,

–  atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 14 d. PPO Dohos ministrų deklaraciją(1),

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl PPO, ypač į 2008 m. balandžio 24 d. rezoliuciją dėl siekio reformuoti Pasaulio prekybos organizaciją(2) ir 2017 m. lapkričio 15 d. rezoliuciją dėl daugiašalių derybų rengiantis 11-ajai PPO ministrų konferencijai(3),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. gruodžio 10 d. Buenos Airėse vykusioje parlamentinės konferencijos metinėje sesijoje PPO klausimais bendru sutarimu priimtą baigiamąjį dokumentą(4),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. gruodžio mėn. Buenos Airėse vykusios 11-osios ministrų konferencijos rezultatus, įskaitant ministrų sprendimus, ir į tai, kad nebuvo įmanoma priimti ministrų deklaracijos(5),

–  atsižvelgdamas į 6-ąją visuotinę pagalbos prekybai peržiūrą, kuri vyko 2017 m. liepos 11–13 d. Ženevoje(6),

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus(7),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. lapkričio mėn. įsigaliojusį Paryžiaus susitarimą, priimtą pagal Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją (UNFCCC),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. spalio 8 d. paskelbtą naujausią Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos pranešimą, iš kurio matyti, kad vis dar įmanoma apriboti visuotinį atšilimą iki 1,5 °C, jeigu šalys iki 2020 m. sustiprins savo nacionaliniu lygmeniu nustatytus įpareigojančius veiksmus,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. birželio 28 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvadų 16 dalį(8),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gegužės 31 d. priimtą Jungtinių Amerikos Valstijų, Japonijos ir Europos Sąjungos prekybos ministrų trišalio susitikimo jungtinį pareiškimą(9),

–  atsižvelgdamas į 20-ojo ES ir Kinijos aukščiausiojo lygio susitikimo bendrą pranešimą, kuriuo sukurta PPO reformos bendra darbo grupė, kuriai pirmininkauja ministrų pavaduotojai(10),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. rugsėjo 18 d. Komisijos koncepcijos dokumentą dėl PPO modernizavimo(11),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą ir Vystymosi komiteto nuomonę (A8-0379/2018),

A.  kadangi PPO nuo pat jos sukūrimo atliko itin svarbų vaidmenį stiprinant daugiašališkumą, skatinant įtraukią pasaulio ekonominę tvarką ir puoselėjant atvirą, taisyklėmis grindžiamą ir nediskriminacinę daugiašalę prekybos sistemą; kadangi besivystančių šalių prekyba šiuo metu sudaro apie pusę pasaulio prekybos, t. y. padidėjo, palyginti su 33 proc. dalimi 2000 m., o žmonių, gyvenančių itin skurdžiai, skaičius nuo 1990 m. perpus sumažėjo ir tas skaičius siekia jau truputį mažiau negu milijardą; kadangi PPO pagrįsta teisių ir pareigų sistema, pagal kurią nariai įpareigojami atverti savo rinkas ir nediskriminuoti;

B.  kadangi PPO turėtų išlikti atskaitos tašku, kai vyriausybės ir įmonės nustato taisykles ar joms kyla ginčai dėl prekybos;

C.  kadangi ES nuolat pasisako už tvirtą, daugiašalį ir taisyklėmis grindžiamą požiūrį į prekybą, nes ES ekonomika ir darbuotojai bei vartotojai ES ir jos partnerėse yra vis labiau integruoti į pasaulines vertės grandines ir priklauso nuo numatomų tarptautinės prekybos importo ir jos eksporto pokyčių bei socialinių ir aplinkos sąlygų;

D.  kadangi 2017 m. Buenos Airėse vykusios 11-osios PPO ministrų konferencijos rezultatai nuvylė ir aiškiai parodė, kad šios organizacijos derybinė funkcija neveikia;

E.  kadangi taisyklėmis pagrįsta daugiašalė prekybos sistema susiduria su didžiausia nuo PPO įkūrimo krize, kuri kelia grėsmę pagrindinėms organizacijos funkcijoms, visų pirma nustatant pagrindines tarptautinės prekybos taisykles ir struktūrą bei užtikrinant veiksmingiausią ir efektyviausią bet kurios daugiašalės organizacijos ginčų sprendimo mechanizmą;

F.  kadangi nepaisant tokių svarbių išimčių, kaip prekybos lengvinimo susitarimas, nuo šio amžiaus 1-ojo dešimtmečio vėluojama priimti PPO prekybos reformą;

G.  kadangi Apeliacinis komitetas yra PPO brangakmenis, nes jo sprendimai privalomi ir jis veikia kaip nepriklausoma ir nešališka peržiūros institucija; kadangi PPO Apeliacinis komitetas sumažėjo iki jo veiklai reikalingo minimalaus teisėjų skaičiaus, kai po teisėjo Shree Baboo Chekitano Servansingo kadencijos pabaigos liko tik trys paskirtieji teisėjai; kadangi dėl šios aklavietės, kurią lėmė JAV administracija, gali žlugti ginčams tarp visų PPO valstybių narių spręsti būtina sistema;

1.  pakartoja, kad yra visapusiškai įsipareigojęs siekti ilgalaikės naudos, gaunamos laikantis daugiašališkumo principo, ir ragina parengti prekybos darbotvarkę, kuri visų labui būtų grindžiama sąžininga ir taisyklėmis paremta prekyba, kurią vykdant būtų prisidedama prie taikos, saugumo ir darnaus vystymosi darbotvarkės įtraukiant ir stiprinant socialines, aplinkosaugos ir žmogaus teises ir kuria būtų užtikrinama, kad daugiašaliu lygmeniu sutartos ir suderintos taisyklės būtų vienodai taikomos visiems ir jų būtų veiksmingai laikomasi; pabrėžia, kad PPO taip pat turi prisidėti skatinant lygiateisę prekybą ir kovojant su nesąžiningos prekybos praktika; pabrėžia, kad prekyba nėra savaime galutinis tikslas, ji – priemonė, padedanti pasiekti visuotinių vystymosi tikslų;

2.  mano, kad dabar svarbu skubiai modernizuoti PPO, atsižvelgiant į naujausius pokyčius ir į tai, kad ilgai nepasiekta pažangos, susijusios su Dohos vystymosi darbotvarke, ir iš esmės peržiūrėti keletą PPO veikimo aspektų, siekiant padidinti jos veiksmingumą ir teisėtumą; šiuo atžvilgiu mano, kad labai svarbu, kad PPO sekretoriatas sudarytų sąlygas visoms PPO narėms nuo pat pradžių dalyvauti diskusijose; ragina Komisiją ir PPO priklausančias ES valstybes nares susisiekti su kitomis PPO narėmis, visų pirma pagrindinėmis mūsų prekybos partnerėmis, kaip antai JAV, Japonija, Kinija, Kanada, Brazilija ir Indija, kad būtų sutarta dėl bendrų pozicijų; palankiai vertina pirmuosius pranešimus iš ES ir Kinijos aukščiausiojo lygio susitikimo dėl PPO reformos;

3.  taigi palankiai vertina Europos Vadovų Tarybos Komisijai 2018 m. birželio 28–29 d. suteiktą įgaliojimą ir atsižvelgia į išvadose išdėstytą požiūrį, taip pat palankiai vertina 2018 m. rugsėjo 18 d. Komisijos koncepcijos dokumentą dėl PPO modernizavimo ir 2018 m. rugsėjo 25 d. Kanados pasiūlymą dėl PPO reformos; tikisi, kad bus pateikta daugiau pasiūlymų, visų pirma iš besivystančių šalių, taip pat iš darbo grupių, kurios jau įsteigtos tarp PPO valstybių narių;

4.  išreiškia didžiausią susirūpinimą dėl to, kad tik trys Apeliacinio komiteto pareigybės užimtos ir tai labai trukdo dabartiniam ir tinkamam ginčų sprendimo proceso veikimui, ir ragina Jungtines Amerikos Valstijas išspręsti šią problemą taip, kad būtų galima greitai vėl užpildyti laisvas Apeliacinio komiteto vietas; palankiai vertina Komisijos koncepcijos dokumente dėl PPO modernizavimo jos pateiktus pirminius pasiūlymus išspręsti problemą, sprendžiant tam tikras iškeltas problemas, pavyzdžiui, be kita ko, nustatyti kadenciją baigiantiems nariams skirtas pereinamojo laikotarpio taisykles arba pakeisti Apeliacinio komiteto kadencijų trukmę, arba pakeisti ilgiausią leidžiamą laikotarpį iki ataskaitos paskelbimo ir nustatyti naują Apeliacinio komiteto teismų praktiką; pažymi, kad JAV išreikštas susirūpinimas dėl Apeliacinio komiteto apima ne tik procedūrinius pokyčius, bet ir svarbias institucijos teisėjų sprendimų reformas;

5.  mano, kad 2018 m. gegužės 31 d. JAV sprendimas dėl „nacionalinio saugumo“ pagal 1962 m. Prekybos plėtros akto 232 skirsnį taikyti tarifus plieno ir aliuminio gaminiams yra nepagrįstas, taip pat mano, kad juo nesprendžiama plieno pertekliaus problema pasaulio rinkose ir jis neatitinka PPO taisyklių; tvirtai ragina Komisiją bendradarbiauti su JAV, kad būtų išspręsti nesutarimai dėl prekybos ir panaikintos kliūtys prekybai pagal PPO taisyklėmis pagrįstą ginčų sprendimo sistemą;

6.   mano, kad, siekiant pašalinti pagrindines dabartinės krizės priežastis, PPO būtina prisitaikyti prie kintančio pasaulio ir kartu išspręsti tam tikrus neišspręstus Dohos derybų raundo klausimus, visų pirma susijusius su aprūpinimu maistu; mano, kad todėl būtina:

   a) pašalinti dabartines taisyklių spragas siekiant suvienodinti sąlygas dėl rinką iškraipančių subsidijų ir valstybinių įmonių, taip pat stengtis, kad intelektinės nuosavybės apsauga ir galimybės patekti į investicijų rinką būtų nuolat atnaujinamos; be to, spręsti apsaugos ir privalomo šaltinio kodo atskleidimo problemas ir kitos valstybės valdomos veiklos, dėl kurios padaugėja perteklinių pajėgumų, taip pat reguliavimo kliūčių paslaugoms ir investicijoms, įskaitant technologijų perdavimą, bendrųjų įmonių reikalavimus ir vietos turinio reikalavimus, klausimus; taip pat vykdyti galiojančių susitarimų įgyvendinimo, administravimo ir veikimo stebėseną;
   b) sukurti būtiną teisinį pagrindą, kad būtų galima spręsti technologinių naujovių klausimus, kuris apimtų e. prekybą, pasaulines vertės grandines, viešuosius pirkimus, atnaujintą vidaus reglamentavimą paslaugų srityje, taip pat labai mažas, mažąsias ir vidutines įmones;
   c) valdyti didžiausias visuotines aplinkosaugos ir socialines problemas, užtikrinant sistemingą prekybos, darbo ir aplinkos apsaugos darbotvarkių politikos suderinamumą;
   d) šiuo požiūriu palankiai vertinti Buenos Airėse priimtus bendrus pareiškimus dėl e. prekybos, vidaus reglamentavimo, investicijų lengvinimo ir moterų ekonominio įgalėjimo, taip pat nuo tada nuveiktą darbą šiais klausimais;

7.  pabrėžia, jog Europos Sąjunga turėtų pabrėžti savo privatumo ir duomenų apsaugos taisykles, kad būtų skatinama jas taikyti tarptautiniu lygmeniu ir kad jos taptų atskaitos tašku rengiant tarptautinius ir daugiašalius standartus;

8.  primena, kad galimybė dalyvauti viešuosiuose pirkimuose yra vienas iš Europos Sąjungos prioritetų jai vedant prekybos derybas, todėl tikimasi, kad PPO nariai vykdys įsipareigojimus prisijungti prie Sutarties dėl viešųjų pirkimų, taip pat pagerins šios sutarties veikimą ir laikysis jos nuostatų paisydami abipusiškumo ir abipusės naudos principų; pažymi, kad galimų valstybės pagalbos sistemos patobulinimu ir viešųjų įmonių vaidmens visapusiškas veiksmingumas iš dalies priklauso nuo pažangos šioje srityje; ragina Komisiją bendradarbiauti su tomis narėmis, kurie vykdo prisijungimo prie Sutarties dėl viešųjų pirkimų procesą, kad būtų paspartinti jų veiksmai, siekiant padidinti viešųjų pirkimų liberalizavimo naudą PPO narėms;

9.  yra įsitikinęs, kad dabartinis išsivysčiusių ir besivystančių šalių skyrimas neatspindi ekonominės padėties ir tikrosios padėties PPO ir kad tai yra kliūtis siekti pažangos Dohos derybų raundo klausimais, kuri kenkia skurdžiausioms šalims; primygtinai ragina pažengusias besivystančias šalis prisiimti atsakomybę ir užtikrinti, kad įnašai būtų proporcingi jų išsivystymo lygiui ir (sektoriaus) konkurencingumui; atkreipia dėmesį, kad Komisijos koncepcijos dokumente raginama priimti taisykles, pagal kurias besivystančios šalys neteks savo mažų pajamų statuso, kai jos taps turtingesnės; mano, kad, siekiant geriau atspindėti žmogaus socialinės raidos indeksus, reikėtų papildomai išnagrinėti specialaus ir diferencijuoto režimo mechanizmą, kaip politikos priemonę, kuria besivystančios šalys galės daugiašalių susitarimų įgyvendinimą susieti su gaunama parama iš turtingesnių šalių ir paramą teikiančių organizacijų;

10.  tvirtai pritaria tam, kad 2017 m. vasario mėn. du trečdaliai PPO narių ratifikavo prekybos lengvinimo susitarimą; yra įsitikinęs, kad prekybos lengvinimo susitarimu teikiamas svarbus pavyzdys ir jis galėtų tapti būsimų PPO susitarimų modeliu, atsižvelgiant į vystymosi statuso ir PPO narių poreikių skirtumus; ragina PPO nares prisiimti atsakomybę ir laikytis įsipareigojimų, atsižvelgiant į tikrą jų ekonominę galią ir pajėgumus; mano, kad ateityje kils sunkumų dėl visiško šio susitarimo ratifikavimo, būtent Afrikos šalyse narėse, kurioms numatoma didžiausia susitarimo nauda, veiksmingo prekybos lengvinimo susitarimo įgyvendinimo ir pranešimo apie paramą vystymuisi pagal susitarimą;

11.  pripažįsta, kad iš esmės Kinijos prisijungimas prie PPO 2001 m. padidino jos vidaus rinkos prieinamumą, o tai buvo naudinga pasaulio ekonomikai; yra susirūpinęs, kad Kinija nesilaiko PPO nacionalinio režimo principų ir jų dvasios;

12.  laikosi nuomonės, kad reikia persvarstyti derybų proceso veikimą, nustatant didesnį lankstumą nei šiuo metu suteikiamas pagal konsensuso taisyklę, tuo pat metu pripažįstant, kad požiūris, pagal kurį dėl visų darbotvarkės klausimų privaloma susitarti kartu, riboja daugiašalio prekybos valdymo veiksmingumą; išreiškia savo paramą lankstaus daugiašališkumo principui, pagal kurį PPO narės, suinteresuotos toliau spręsti tam tikrą klausimą, dėl kurio vis dar neįmanoma pasiekti bendro sutarimo, turėtų turėti galimybę iš anksto sudaryti keliašalius susitarimus arba pagal vadinamuosius PPO 4 priedo susitarimus, laikantis Marakešo susitarimo II straipsnio 3 dalies, III straipsnio 1 dalies ir X straipsnio 9 dalies, arba pagal vadinamuosius kritinės masės susitarimus, kuriais susiderėtos nuolaidos PPO narėms taikomos remiantis didžiausio palankumo statusu; ragina Komisiją pasinaudoti šiais straipsniais kaip alternatyva konstruktyviam dialogui su PPO narėmis, kad būtų išspręsti prekybos kliūčių ir PPO reformos bei jos veiklos klausimai; todėl mano, kad PPO nariai turėtų paskatinti PPO pajėgumų stiprinimą siekiant užtikrinti, kad PPO turėtų finansinių ir žmogiškųjų išteklių, atitinkančių padidėjusius poreikius, kad būtų galima išlaikyti tą pačią darbo kokybę; mano, kad iš esmės naujų narių piniginiai įnašai turėtų padidinti PPO biudžetą ir neskatinti mažesnių nario mokesčių dabartinėms narėms;

13.  pripažįsta, kad, nors taisyklėmis grindžiamas daugiašališkumas ir toliau yra svarbiausia PPO struktūros dalis, esama galimybių plėtoti gilesnį ir lankstesnį keliašalį bendradarbiavimą tarp suinteresuotųjų valstybių srityse, kuriose, kaip įrodyta, sunku pasiekti konsensuso; pažymi, kad tokiais susitarimais reikia papildyti daugiašalę darbotvarkę, o ne jai kenkti, ir jie neturėtų būti naudojami kaip alternatyvūs forumai, kuriais sprendžiami prekybos kliūčių klausimai, o jie turėtų būti laikomis tarpiniu žingsniu siekiant pažangos daugiašaliu lygmeniu; ragina atnaujinti keliašales derybas dėl Susitarimo dėl aplinkosaugos prekių ir prekybos paslaugomis susitarimo (TISA) ir prašo keliašaliuose ir daugiašaliuose susitarimuose nustatyti specialias taisykles, taikomas MVĮ; pabrėžia, kaip svarbu, kad PPO tęstų ir intensyvintų savo darbą, plėtodama tarptautinį bendradarbiavimą su kitomis tarptautinėmis organizacijomis, kaip antai JT, EBPO, Pasaulio muitinių organizacija ir TDO, tačiau jomis neapsiribojant;

14.   pabrėžia, vaidmenį, kurį prekyba gali ir privalo atlikti prisidėdama prie vystymosi ir prie darnaus vystymosi tikslų (DVT) iki 2030 m. pasiekimo, taip pat Paryžiaus susitarimo įsipareigojimų kovos su klimato kaita srityje įvykdymo; apgailestauja, kad 2016 m. blokuotas Susitarimas dėl aplinkosaugos prekių, ir primena, kad juo būtų galima užtikrinti didesnį žaliųjų technologijų prieinamumą ir jis padėtų įvykdyti pirmiau minėtus įsipareigojimus; pabrėžia, kad po derybų dėl žuvininkystės subsidijų PPO dabar turi apibrėžti konkretesnius veiksmus, kurių reikia imtis šioje srityje, kad būtų apsaugota gyvybė jūroje; primena, kad PPO gamybos procesas ir metodai (angl. PPMs) suteikia galimybę išskirti vadinamuosius „panašius produktus“ pagal jų poveikį aplinkai; siūlo atnaujinti PPO Prekybos ir aplinkos komiteto veiklą ir suteikti jam įgaliojimą parengti aiškius kovos su aplinkai žalinga veikla kriterijus bei nustatyti glaudesnius ryšius su UNFCCC sekretoriatu;

15.  dar kartą patvirtina ryšį tarp lyčių lygybės ir įtraukaus vystymosi, kaip nurodoma ir 5-tajame DVT, ir kartu pabrėžia, kad moterų įgalėjimas yra itin svarbus veiksnys siekiant panaikinti skurdą, taip pat kad kliūčių moterims dalyvauti prekyboje panaikinimas yra ypač svarbus ekonominei plėtrai; palankiai vertina didesnį PPO dėmesį su prekyba ir lytimi susijusiems klausimams ir ragina 121 pasirašiusią 2017 m. Buenos Airių deklaraciją dėl prekybos ir ekonominio moterų įgalėjimo šalį laikytis savo įsipareigojimų; pabrėžia, kad reikia sistemingo lyčių aspektu grindžiamo požiūrio į visas PPO taisyklių rengimo sritis parengiant poveikio konkrečioms lytims vertinimus; pažymi, kokia svarbi tokia iniciatyva, kaip „SheTrades“, kad būtų atkreiptas dėmesys į teigiamą moterų vaidmenį prekybos srityje ir visame pasaulyje būtų skatinamas didesnis moterų dalyvavimas tarptautinėje prekyboje;

16.  atkreipia dėmesį į 2017 m. liepos mėn. Ženevoje vykusios 6-osios visuotinės pagalbos prekybai peržiūros „Prekybos, įtraukumo ir junglumo skatinimas siekiant darnaus vystymosi“ išvadas; pritaria nuomonei, kad tai turėtų būti įgyvendinta konkrečiais veiksmais, siekiant palengvinti e. prekybą, o skaitmenines galimybes, pvz., blokų grandinę, paversti prekybos realijomis, taip pat ir besivystančioms šalims; taigi pažymi, kad investicijos tiek į fizinę, tiek į skaitmeninę infrastruktūrą, kurios turi lemiamą svarbą siekiant padaryti pažangą šioje srityje, tebėra viena iš pagrindinių užduočių; todėl ragina PPO nares skatinti investicijas tiek į fizinę, tiek į skaitmeninę infrastruktūrą, be kitų iniciatyvų, skatinant viešojo ir privačiojo sektorių partnerystes;

17.  pakartoja raginimą ES užtikrinti, kad jos veikla su besivystančiomis šalimis vystymosi ir prekybos srityse būtų grindžiama harmoninga sistema, taikoma lygiems partneriams, suderinta su politikos suderinamumo vystymosi labui principu, įtvirtintu Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 208 straipsnyje, ir ta veikla būtų siekiama skatinti ir gerbti žmogaus teises;

18.  apgailestauja, kad 11-toji PPO ministrų konferencija neužtikrino pažangos klausimais, kurie itin svarbūs besivystančioms šalims; vis dėlto palankiai vertina sustiprintą lengvatinį režimą, užtikrintą Pasaulio prekybos organizacijoje mažiausiai išsivysčiusioms šalims, įskaitant preferencines kilmės taisykles ir lengvatinį režimą paslaugų teikėjams, taip pat pabrėžia, kad reikia imtis pajėgumų kūrimo priemonių, kurios sudarytų galimybes tiekėjams iš mažiausiai išsivysčiusių šalių pasinaudoti išimtimi paslaugų srityje mažiausiai išsivysčiusioms šalims;

19.  pabrėžia, kad skaidrumas yra esminis elementas užtikrinant stabilią ir nuspėjamą prekybos ir investavimo aplinką; mano, kad svarbu gerinti priežiūros procedūrų skaidrumą didinant paskatas PPO narėms laikytis pranešimo reikalavimų, mažinant jų sudėtingumą bei naštą ir prireikus užtikrinant pajėgumų stiprinimą, o su tyčiniu reikalavimų nesilaikymu turėtų būti kovojama ir nuo jo atgrasoma;

20.  pabrėžia, kad PPO sekretoriato vaidmuo supaprastinant ir apsaugant principo „iš apačios į viršų“ taikymą visų narių aktyviam dalyvavimui yra labai svarbus ir kad jis turėtų būti toliau stiprinamas ir paverčiamas lankstesniu remiant įvairius derybų procesus, taip pat įgyvendinimo ir stebėsenos funkcijas; mano, kad būtina stiprinti PPO sekretoriato finansinius bei žmogiškuosius išteklius, ir primygtinai ragina PPO nares bendrai vykdyti su tuo susijusius savo įsipareigojimus; reiškia nuomonę, kad taip pat reikėtų atgaivinti įprastą PPO komitetų darbą jų pirmininkams suteikiant aktyvesnį vaidmenį rengiant ir siūlant sprendimus ir kompromisus, tokiu būdu apimant ne tik narių įnašų mažinimą, ir sekretoriatas turėtų remti šią platesnio masto užduotį;

21.  primygtinai ragina PPO nares užtikrinti demokratinį teisėtumą ir skaidrumą stiprinant PPO parlamentinį aspektą ir remti susitarimo memorandumą, kuriuo nustatomi oficialūs darbo santykiai su Parlamentine konferencija dėl PPO; todėl pabrėžia, kad būtina užtikrinti parlamentų narių galimybes visapusiškai susipažinti su derybomis dėl prekybos, dalyvauti rengiant ir įgyvendinant PPO sprendimus ir užtikrinti deramą prekybos politikos priežiūrą savo piliečių labui;

22.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams ir PPO generaliniam direktoriui.

(1) 2001 m. lapkričio 14 d. Dohos ministrų deklaracija (WT/MIN(01)/DEC/1) – https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_e.htm
(2) OL C 259 E, 2009 10 29, p. 77.
(3) Priimti tekstai, P8_TA(2017)0439.
(4) http://www.europarl.europa.eu/pcwto/en/sessions/2017.html
(5) https://www.wto.org/english/news_e/news17_e/mc11_10dec17_e.htm
(6) https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/a4t_e/gr17_e/gr17programme_e.htm
(7) http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
(8) http://www.consilium.europa.eu/lt/press/press-releases/2018/06/29/20180628-euco-conclusions-final/
(9) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/may/tradoc_156906.pdf
(10) https://www.consilium.europa.eu/media/36165/final-eu-cn-joint-statement-consolidated-text-with-climate-change-clean-energy-annex.pdf
(11) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/september/tradoc_157331.pdf

Atnaujinta: 2018 m. lapkričio 30 d.Teisinis pranešimas