Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0209(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0397/2018

Ingivna texter :

A8-0397/2018

Debatter :

PV 10/12/2018 - 13
CRE 10/12/2018 - 13

Omröstningar :

PV 11/12/2018 - 5.5
CRE 11/12/2018 - 5.5
Röstförklaringar
PV 17/04/2019 - 8.13
CRE 17/04/2019 - 8.13

Antagna texter :

P8_TA(2018)0487
P8_TA(2019)0405

Antagna texter
PDF 268kWORD 112k
Tisdagen den 11 december 2018 - Strasbourg Slutlig utgåva
Inrättande av ett program för miljö och klimatpolitik (Life) ***I
P8_TA(2018)0487A8-0397/2018

Europaparlamentets ändringar antagna den 11 december 2018 av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för miljö och klimatpolitik (Life) samt om upphävande av förordning (EU) nr 1293/2013 (COM(2018)0385 - C8-0249/2018 – 2018/0209(COD))(1)

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till förordning
Skäl 2
(2)  Programmet för miljö och klimatpolitik (Life), inrättat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1293/20136 för perioden 2014–2020, är det senaste i en rad unionsprogram under en 25-årsperiod som stöder genomförandet av miljö- och klimatlagstiftningen och åtföljande politiska prioriteringar. I den nyligen gjorda halvtidsutvärderingen7 fick programmet en positiv bedömning och ansågs vara ändamålsenligt, effektivt och relevant. Life-programmet 2014–2020 bör därför förlängas med vissa ändringar som identifierats i halvtidsutvärderingen och i efterföljande bedömningar. Följaktligen bör ett program för miljö och klimatpolitik (Life) (nedan kallat programmet) inrättas för perioden från och med 2021.
(2)  Programmet för miljö och klimatpolitik (Life), inrättat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1293/20136 för perioden 2014–2020, är det senaste i en rad unionsprogram under en 25-årsperiod som stöder genomförandet av miljö- och klimatlagstiftningen och åtföljande politiska prioriteringar. I den nyligen gjorda halvtidsutvärderingen7 fick programmet en positiv bedömning och ansågs redan vara mycket kostnadseffektivt och på väg att bli ändamålsenligt i allmänna termer samt effektivt och relevant. Life-programmet 2014–2020 bör därför förlängas med vissa ändringar som identifierats i halvtidsutvärderingen och i efterföljande bedömningar. Följaktligen bör ett program för miljö och klimatpolitik (Life) (nedan kallat programmet) inrättas för perioden från och med 2021.
_________________
_________________
6 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1293/2013 av den 11 december 2013 om inrättandet av ett program för miljö och klimatpolitik (Life) samt om upphävande av förordning (EG) nr 614/2007 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 185).
6 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1293/2013 av den 11 december 2013 om inrättandet av ett program för miljö och klimatpolitik (Life) samt om upphävande av förordning (EG) nr 614/2007 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 185).
7 Rapport om halvtidsutvärderingen av programmet för miljö och klimatpolitik (Life) (SWD(2017)0355).
7 Rapport om halvtidsutvärderingen av programmet för miljö och klimatpolitik (Life) (SWD(2017)0355).
Ändring 102
Förslag till förordning
Skäl 3
(3)  I strävan efter att nå unionens mål som fastställs i lagstiftning, strategier, planer och internationella åtaganden för miljö, klimat och relaterad ren energi, bör programmet bidra till övergången till en ren, cirkulär, energieffektiv, koldioxidsnål och klimattålig ekonomi, till skydd och förbättring av miljön och till att stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald, antingen genom direkta insatser eller genom att stödja integrering av dessa mål i andra politikområden.
(3)  I strävan efter att nå unionens mål som fastställs i lagstiftning, strategier, planer och internationella åtaganden för miljö, klimat och relaterad ren energi, bör programmet inom ramen för en rättvis omställning bidra till övergången till en ren, cirkulär, energieffektiv och klimattålig ekonomi med netto-nollutsläpp, till skydd och förbättring av miljön och hälsan, och till att stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald, bland annat genom stöd till Natura 2000, effektiv förvaltning och åtgärder för att motverka förstöringen av ekosystem, antingen genom direkta insatser eller genom att stödja integrering av dessa mål i andra politikområden. Den rättvisa omställningen bör uppnås i samråd och dialog med arbetsmarknadens parter och berörda regioner och samhällen. Dessa bör också i möjligaste mån tas med i utvecklingen och genomförandet av projekt.
Ändring 3
Förslag till förordning
Skäl 4
(4)  Unionen har åtagit sig att utveckla ett övergripande svar på målen för hållbar utveckling i Förenta nationernas Agenda 2030 för hållbar utveckling, där man lyfter fram det inneboende sambandet mellan förvaltningen av naturresurser för att säkerställa deras tillgänglighet på lång sikt, ekosystemtjänster och deras koppling till människors hälsa samt en hållbar och socialt inkluderande ekonomisk tillväxt. I denna anda bör programmet ge ett substantiellt bidrag till både ekonomisk utveckling och social sammanhållning.
(4)  Unionen har åtagit sig att utveckla ett övergripande svar på målen för hållbar utveckling i Förenta nationernas Agenda 2030 för hållbar utveckling, där man lyfter fram det inneboende sambandet mellan förvaltningen av naturresurser för att säkerställa deras tillgänglighet på lång sikt, ekosystemtjänster och deras koppling till människors hälsa samt en hållbar och socialt inkluderande ekonomisk tillväxt. I denna anda bör programmet spegla principerna om solidaritet och ansvarsfördelning och ge ett väsentligt bidrag till både ekonomisk utveckling och social sammanhållning.
Ändring 4
Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)
(4a)  För att främja hållbar utveckling bör kraven gällande miljö- och klimatskydd integreras i definitionen och genomförandet av unionens samtliga strategier och verksamheter. Synergier och komplementaritet med unionens övriga finansieringsprogram bör därför främjas, bland annat genom att man underlättar finansieringen av verksamheter som kompletterar strategiska integrerade projekt och strategiska naturprojekt och stöder utnyttjandet och reproduktionen av lösningar som tas fram inom ramen för programmet. Samordning krävs för att förebygga dubbelfinansiering. Kommissionen och medlemsstaterna bör vidta åtgärder för att förhindra administrativa överlappningar och bördor för stödmottagande projekt som härrör från rapporteringsskyldigheter enligt olika finansiella instrument.
Ändring 5
Förslag till förordning
Skäl 5
(5)  Programmet bör bidra till hållbar utveckling och till uppnåendet av målen för unionens lagstiftning, strategier, planer och internationella åtaganden för miljö, klimat och i relevanta delar för ren energi, inbegripet Förenta nationernas Agenda 2030 för hållbar utveckling8, konventionen om biologisk mångfald9 och Parisavtalet som antagits inom ramen för Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (nedan kallat Parisavtalet om klimatförändringar).
(5)  Programmet bör bidra till hållbar utveckling och till uppnåendet av målen för unionens lagstiftning, strategier, planer och internationella åtaganden för miljö, klimat och i relevanta delar för ren energi, inbegripet Förenta nationernas Agenda 2030 för hållbar utveckling8, konventionen om biologisk mångfald9, Parisavtalet som antagits inom ramen för Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar10 (nedan kallat Parisavtalet om klimatförändringar), Uneces konvention om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (Århuskonventionen), Uneces konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar samt FN:s Baselkonvention om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av farligt avfall, FN:s Rotterdamkonvention om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel och FN:s Stockholmskonvention om långlivade organiska föroreningar.
_________________
_________________
8 Agenda 2030, resolution antagen av FN:s generalförsamling den 25 september 2015.
8 Agenda 2030, resolution antagen av FN:s generalförsamling den 25 september 2015.
9 93/626/EEG: Rådets beslut av den 25 oktober 1993 om ingående av konventionen om biologisk mångfald (EGT L 309, 13.12.1993, s. 1).
9 93/626/EEG: Rådets beslut av den 25 oktober 1993 om ingående av konventionen om biologisk mångfald (EGT L 309, 13.12.1993, s. 1).
10 EUT L 282, 19.10.2016, s. 4.
10 EUT L 282, 19.10.2016, s. 4.
Ändringar 6 och 101
Förslag till förordning
Skäl 6
(6)  Av särskild betydelse för att nå de övergripande målen är genomförandet av paketet för den cirkulära ekonomin11, ramen för klimat- och energipolitiken fram till 203012 ,13 ,14, unionens naturvårdslagstiftning15, samt tillhörande strategier16 ,17 ,18 ,19 ,20.
(6)  Av särskild betydelse för att nå de övergripande målen är genomförandet av paketet för den cirkulära ekonomin11, ramen för klimat- och energipolitiken fram till 203012, 13, 14, unionens naturvårdsregelverk14a, 14b, 15, samt tillhörande strategier16, 17, 18, 19, 20, 20a, men även genomförandet20b av de allmänna handlingsprogrammen om miljö- och klimatpolitik som antagits i enlighet med artikel 192.3 i EUF-fördraget, såsom det sjunde miljöhandlingsprogrammet20c.
_________________
_________________
11 COM(2015)0614, 2.12.2015.
11 COM(2015)0614, 2.12.2015.
12 Ram för klimat- och energipolitiken fram till 2030, COM(2014)0015, 22.1.2014.
12 Ram för klimat- och energipolitiken fram till 2030, COM(2014)0015, 22.1.2014.
13 En EU-strategi för klimatanpassning, COM(2013)0216, 16.4.2013.
13 En EU-strategi för klimatanpassning, COM(2013)0216, 16.4.2013.
14 Ren energi för alla i Europa, COM(2016)0860, 30.11.2016.
14 Ren energi för alla i Europa, COM(2016)0860, 30.11.2016.
14a Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar (EUT L 20, 26.1.2010, s. 7).
14bRådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (EGT L 206, 22.7.1992, s. 7).
15 En handlingsplan för naturen, människorna och näringslivet, COM(2017)0198, 27.4.2017.
15 En handlingsplan för naturen, människorna och näringslivet, COM(2017)0198, 27.4.2017.
16 Ett program för ren luft i Europa, COM(2013)0918.
16 Ett program för ren luft i Europa, COM(2013)0918.
17 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (EGT L 327, 22.12.2000, s. 1).
17 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (EGT L 327, 22.12.2000, s. 1).
18 En temainriktad strategi för markskydd, KOM(2006)0231.
18 En temainriktad strategi för markskydd, KOM(2006)0231.
19 En europeisk strategi för utsläppssnål rörlighet, COM(2016)0501.
19 En europeisk strategi för utsläppssnål rörlighet, COM(2016)0501.
20 Handlingsplan för infrastruktur för alternativa bränslen i enlighet med artikel 10.6 i direktiv 2014/94/EU, 8.11.2017.
20 Handlingsplan för infrastruktur för alternativa bränslen i enlighet med artikel 10.6 i direktiv 2014/94/EU, 8.11.2017.
20aEuropaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1).
20b Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om minimikrav för återanvändning av vatten.
20c Europaparlamentets och rådets beslut nr 1386/2013/EU av den 20 november 2013 om ett allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2020 – Att leva gott inom planetens gränser (EUT L 354, 28.12.2013, s. 171).
Ändring 7
Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)
(6a)  Unionen fäster stor vikt vid den långsiktiga hållbarheten hos Life-projektets resultat och kapaciteten att säkerställa och upprätthålla dem efter projektets genomförande, bland annat genom att fortsätta dem, reproducera dem och/eller överföra dem. Detta innebär att särskilda krav ställs på sökandena liksom att det krävs garantier på unionsnivå för att säkerställa att andra projekt som finansieras av unionen inte undergräver resultaten av de Life-projekt som genomförs.
Ändring 8
Förslag till förordning
Skäl 7
(7)  För att uppfylla unionens åtaganden enligt Parisavtalet om klimatförändringar krävs att unionen omvandlas till ett energieffektivt, koldioxidsnålt och klimattåligt samhälle. Detta kräver i sin tur åtgärder som är särskilt inriktade på sektorer som bidrar mest till nuvarande koldioxidutsläpp och föroreningar, och som bidrar till genomförandet av ramen för energi- och klimatpolitiken fram till 2030 och till medlemsstaternas integrerade nationella energi- och klimatplaner. Dessutom behövs förberedelser för unionens långsiktiga klimat- och energistrategi fram till mitten av det här århundradet. Programmet bör också omfatta åtgärder som bidrar till genomförandet av unionens politik för klimatanpassning för att minska sårbarheten för klimatförändringens negativa effekter.
(7)  För att uppfylla unionens åtaganden enligt Parisavtalet om klimatförändringar krävs att unionen omvandlas till ett hållbart, cirkulärt, förnybart, energieffektivt och klimattåligt samhälle med netto-nollutsläpp. Detta kräver i sin tur åtgärder som är särskilt inriktade på sektorer som bidrar mest till nuvarande växthusgasutsläpp och föroreningar, och som bidrar till genomförandet av ramen för energi- och klimatpolitiken fram till 2030 och till medlemsstaternas integrerade nationella energi- och klimatplaner. Dessutom behöver unionens långsiktiga klimat- och energistrategi genomföras fram till mitten av det här århundradet, i linje med Parisavtalets mål om att minska koldioxidutsläppen. Programmet bör också omfatta åtgärder som bidrar till genomförandet av unionens politik för klimatanpassning för att minska sårbarheten för klimatförändringens negativa effekter.
Ändring 9
Förslag till förordning
Skäl 8
(8)  Övergången till ren energi är ett viktigt bidrag till begränsningen av klimatförändring och ger också sidovinster för miljön. Åtgärder för kapacitetsuppbyggnad som stöder övergången till ren energi, som fram till 2020 finansieras inom ramen för Horisont 2020, bör integreras i programmet, eftersom deras syfte inte är att finansiera spetskompetens och skapa innovation, utan att underlätta införandet av redan tillgänglig teknik som kommer att bidra till begränsning av klimatförändringen. Införandet av dessa åtgärder för kapacitetsuppbyggnad i programmet ger potential för synergieffekter mellan delprogrammen och gör unionsfinansieringen generellt sett mer sammanhängande. Därför bör data om utnyttjandet av befintliga forskningsresultat och innovativa lösningar i Life-projekten samlas in och spridas, inbegripet från Horisont Europa och dess föregångare.
(8)  Övergången till förnybar och energieffektiv energi med netto-nollutsläpp är ett viktigt bidrag till begränsningen av klimatförändring och ger också sidovinster för miljön. Åtgärder för kapacitetsuppbyggnad som stöder övergången till ren energi, som fram till 2020 finansieras inom ramen för Horisont 2020, bör integreras i programmet, eftersom deras syfte inte är att finansiera spetskompetens och skapa innovation, utan att underlätta införandet av redan tillgänglig teknik för förnybar energi och energieffektivitet, som kommer att bidra till begränsning av klimatförändringen. Programmet bör involvera alla berörda parter och sektorer som spelar en roll för övergången till ren energi, såsom byggsektorn, industrin, transportbranschen och jordbruket. Införandet av dessa åtgärder för kapacitetsuppbyggnad i programmet ger potential för synergieffekter mellan delprogrammen och gör unionsfinansieringen generellt sett mer sammanhängande. Därför bör data om utnyttjandet av befintliga forskningsresultat och innovativa lösningar i Life-projekten samlas in och spridas, inbegripet från Horisont Europa och dess föregångare.
Ändring 10
Förslag till förordning
Skäl 9
(9)  I konsekvensbedömningarna av lagstiftningen om ren energi bedöms att det kommer att krävas ytterligare investeringar på 177 miljarder EUR per år under perioden 2021–2030 för att nå unionens energimål för 2030. De största bristerna rör investeringar för minskning av koldioxidutsläpp från byggnader (energieffektivitet och småskalig förnybar energi), där kapital måste inriktas på projekt med en mycket decentraliserad karaktär. Ett av målen för delprogrammet Övergång till ren energi är att bygga upp kapacitet för utveckling och aggregering av projekt, för att därigenom bidra till att absorbera medel från de europeiska struktur- och investeringsfonderna och fungera som katalysator för investeringar i ren energi, även med hjälp av finansieringsinstrumenten inom InvestEU.
(9)  I konsekvensbedömningarna av lagstiftningen om ren energi bedöms att det kommer att krävas ytterligare investeringar på 177 miljarder EUR per år under perioden 2021–2030 för att nå unionens energimål för 2030. De största bristerna rör investeringar för minskning av koldioxidutsläpp från byggnader (energieffektivitet och småskalig förnybar energi), där kapital måste inriktas på projekt med en mycket decentraliserad karaktär. Ett av målen för delprogrammet Övergång till ren energi är att bygga upp kapacitet för utveckling och aggregering av projekt, för att därigenom bidra till att absorbera medel från de europeiska struktur- och investeringsfonderna och fungera som katalysator för investeringar i förnybar energi och energieffektivitet, även med hjälp av finansieringsinstrumenten inom InvestEU.
Ändring 11
Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)
(9a)   Life-programmet är det enda program som är avsett särskilt för miljö- och klimatåtgärder och spelar därför en avgörande roll som stöd till genomförandet av unionens lagstiftning på dessa områden.
Ändring 12
Förslag till förordning
Skäl 11
(11)  En åtgärd som har fått stöd från programmet kan också erhålla ett bidrag från ett annat unionsprogram, under förutsättning att bidragen inte täcker samma kostnader. Åtgärder som får kumulativ finansiering från olika unionsprogram ska granskas endast en gång, varvid alla berörda program och deras respektive tillämpliga bestämmelser ska beaktas.
(11)  En åtgärd som har fått stöd från programmet kan också erhålla ett bidrag från ett annat unionsprogram, under förutsättning att bidragen inte täcker samma kostnader. Åtgärder som får kumulativ finansiering från olika unionsprogram bör granskas endast en gång, varvid alla berörda program och deras respektive tillämpliga bestämmelser ska beaktas.
Ändring 13
Förslag till förordning
Skäl 12
(12)  Unionens senaste paket för granskning av genomförandet av miljöpolitiken21 visar att betydande framsteg krävs för att påskynda genomförandet av unionens miljölagstiftning och öka integreringen av miljö- och klimatmål i andra politikområden. Programmet bör därför fungera som en katalysator för att åstadkomma de nödvändiga framstegen genom att utveckla, prova och reproducera nya metoder, stödja utveckling, övervakning och översyn av politik, öka de berörda parternas delaktighet, mobilisera investeringar från unionens investeringsprogram eller andra finansiella källor och stödja åtgärder för att övervinna de olika hindren för ett effektivt genomförande av viktiga planer som krävs enligt miljölagstiftningen.
(12)  Unionens senaste paket för granskning av genomförandet avmiljöpolitiken21 visar att betydande framsteg krävs för att påskynda genomförandet av unionens miljölagstiftning och öka integreringen av miljö- och klimatmål i andra politikområden. Programmet bör därför fungera som en katalysator för att ta itu med övergripande systemiska utmaningar liksom de bakomliggande orsakerna till bristerna i genomförandet enligt vad som fastställs i miljökonsekvensbeskrivningen och för att åstadkomma de nödvändiga framstegen genom att utveckla, prova och reproducera nya metoder, stödja utveckling, övervakning och översyn av politik, förbättra styrningen i frågor som rör miljö, klimatförändringar och relaterad övergång till ren energi, bland annat genom att öka delaktigheten på flera nivåer för allmänheten och de berörda parterna, kapacitetsuppbyggnad, kommunikation och medvetenhet, mobilisera investeringar från unionens investeringsprogram eller andra finansiella källor och stödja åtgärder för att övervinna de olika hindren för ett effektivt genomförande av viktiga planer som krävs enligt miljölagstiftningen.
_________________
_________________
21 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Granskningen av genomförandet av EU:s miljöpolitik: Gemensamma utmaningar och hur vi kan samarbeta för att nå bättre resultat (COM(2017)0063).
21 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Granskningen av genomförandet av EU:s miljöpolitik: Gemensamma utmaningar och hur vi kan samarbeta för att nå bättre resultat (COM(2017)0063).
Ändring 14
Förslag till förordning
Skäl 13
(13)  För att stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald, inbegripet i marina ekosystem, krävs stöd till utveckling, genomförande, upprätthållande och utvärdering av unionens lagstiftning och politik, inbegripet EU:s strategi för biologisk mångfald fram till 202022, rådets direktiv 92/43/EEG23, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG24 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/201425. Detta bör särskilt ske genom att utveckla kunskapsbasen för utarbetande och genomförande av politik och genom att utveckla, prova, demonstrera och tillämpa bästa praxis och lösningar i liten skala eller skräddarsydda för särskilda lokala, regionala eller nationella förhållanden, inbegripet integrerade strategier för genomförandet av de prioriterade åtgärdsplaner som utarbetas på grundval av direktiv 92/43/EEG. Unionen bör spåra sina utgifter relaterade till biologisk mångfald för att fullgöra sina rapporteringsskyldigheter enligt konventionen om biologisk mångfald. Krav för spårning i annan relevant unionslagstiftning bör också uppfyllas.
(13)  För att stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald och försämringen av ekosystem, inbegripet i marina ekosystem och andra havsekosystem, krävs stöd till utveckling, genomförande, upprätthållande och utvärdering av unionens lagstiftning och politik, inbegripet EU:s strategi för biologisk mångfald fram till 202022, rådets direktiv 92/43/EEG23, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG24 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/201425. Detta bör särskilt ske genom att utveckla kunskapsbasen för utarbetande och genomförande av politik och genom att utveckla, prova, demonstrera och tillämpa bästa praxis och lösningar, såsom effektiv förvaltning, i liten skala eller skräddarsydda för särskilda lokala, regionala eller nationella förhållanden, inbegripet integrerade strategier för genomförandet av de prioriterade åtgärdsplaner som utarbetas på grundval av direktiv 92/43/EEG. Unionen och medlemsstaterna bör spåra sina utgifter relaterade till biologisk mångfald för att fullgöra sina rapporteringsskyldigheter enligt konventionen om biologisk mångfald. Krav för spårning i annan relevant unionslagstiftning bör också uppfyllas.
_________________
_________________
22 COM(2011)0244.
22 COM(2011)0244.
23 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (EGT L 206, 22.7.1992, s. 7).
23 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (EGT L 206, 22.7.1992, s. 7).
24 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar (EUT L 20, 26.1.2010, s. 7).
24 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar (EUT L 20, 26.1.2010, s. 7).
25 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter (EUT L 317, 4.11.2014, s. 35).
25 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter (EUT L 317, 4.11.2014, s. 35).
Ändring 15
Förslag till förordning
Skäl 14
(14)  Den senaste tidens utvärderingar och bedömningar, bland annat halvtidsöversynen av EU:s strategi för biologisk mångfald fram till 2020 och kontrollen av naturvårdslagstiftningens ändamålsenlighet, visar att en av de främsta orsakerna till bristande genomförande av EU:s naturvårdslagstiftning och strategin för biologisk mångfald är avsaknaden av tillräcklig finansiering. Unionens huvudsakliga finansieringsinstrument, däribland Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, kan ge ett viktigt bidrag för att uppfylla dessa behov. Programmet kan ytterligare öka effektiviteten i integreringen genom strategiska projekt som syftar till att påskynda genomförandet av unionens lagstiftning om natur och biologisk mångfald, inklusive de åtgärder som anges i de prioriterade åtgärdsplaner som utarbetats i enlighet med direktiv 92/43/EEG. De strategiska naturprojekten bör stödja program för åtgärder i medlemsstaterna som syftar till att integrera relevanta mål för natur och biologisk mångfald i övriga politikområden och finansieringsprogram, och därigenom garantera att tillräckliga medel mobiliseras för att genomföra politiken. Medlemsstaterna skulle inom sin strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken kunna använda en viss andel av anslagen från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling för att förstärka stödet för åtgärder som kompletterar de strategiska naturprojekt som definieras i denna förordning.
(14)  Den senaste tidens utvärderingar och bedömningar, bland annat halvtidsöversynen av EU:s strategi för biologisk mångfald fram till 2020 och kontrollen av naturvårdslagstiftningens ändamålsenlighet, visar att en av de främsta orsakerna till bristande genomförande av EU:s naturvårdslagstiftning och strategin för biologisk mångfald är avsaknaden av tillräcklig finansiering. Unionens huvudsakliga finansieringsinstrument, däribland Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, kan ge ett viktigt bidrag för att uppfylla dessa behov, under förutsättning att finansieringen är kompletterande. Programmet kan ytterligare öka effektiviteten i integreringen genom strategiska projekt som syftar till att påskynda genomförandet av unionens lagstiftning om natur och biologisk mångfald, inklusive de åtgärder som anges i de prioriterade åtgärdsplaner som utarbetats i enlighet med direktiv 92/43/EEG. De strategiska naturprojekten bör stödja program för åtgärder för att bistå vid integreringen av relevanta mål för natur och biologisk mångfald i övriga politikområden och finansieringsprogram, och därigenom garantera att tillräckliga medel mobiliseras för att genomföra politiken. Medlemsstaterna skulle inom sin strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken kunna använda en viss andel av anslagen från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling för att förstärka stödet för åtgärder som kompletterar de strategiska naturprojekt som definieras i denna förordning.
Ändring 16
Förslag till förordning
Skäl 15
(15)  Det frivilliga systemet för biologisk mångfald och ekosystemtjänster i utomeuropeiska territorier (Best) främjar bevarande av biologisk mångfald, inklusive marin biologisk mångfald, och hållbar användning av ekosystemtjänster, däribland ekosystembaserade strategier för anpassning till och begränsning av klimatförändringar i EU:s yttersta randområden och de utomeuropeiska länderna och territorierna. Best har bidragit till att öka medvetenheten om den ekologiska betydelsen av de yttersta randområdena och de utomeuropeiska länderna och territorierna för att bevara den biologiska mångfalden på global nivå. I sina ministerförklaringar från 2017 och 2018 har de utomeuropeiska länderna och territorierna uttryckt sin uppskattning för detta system med små bidrag för biologisk mångfald. Det är lämpligt att programmet får fortsätta finansiera små bidrag för den biologiska mångfalden i de yttersta randområdena och de utomeuropeiska länderna och territorierna.
(15)  Det frivilliga systemet för biologisk mångfald och ekosystemtjänster i utomeuropeiska territorier (Best) främjar bevarande av biologisk mångfald, inklusive marin biologisk mångfald, och hållbar användning av ekosystemtjänster, däribland ekosystembaserade strategier för anpassning till och begränsning av klimatförändringar i EU:s yttersta randområden och de utomeuropeiska länderna och territorierna. Tack vare den förberedande åtgärden Best, som antogs 2011, och de senare programmen Best 2.0 och Best för de yttersta randområdena har Best bidragit till att öka medvetenheten om den ekologiska betydelsen av de yttersta randområdena och de utomeuropeiska länderna och territorierna och deras nyckelroll för att bevara den biologiska mångfalden på global nivå. Kommissionen uppskattar att behovet av ekonomiskt stöd för projekt på ort och ställe i dessa territorier uppgår till 8 miljoner euro per år. I sina ministerförklaringar från 2017 och 2018 har de utomeuropeiska länderna och territorierna uttryckt sin uppskattning för detta system med små bidrag för biologisk mångfald. Det är följaktligen lämpligt att programmet fortsätter att finansiera små bidrag för den biologiska mångfalden, inklusive kapacitetsuppbyggnad och kapitalisering av finansierade åtgärder, i både de yttersta randområdena och de utomeuropeiska länderna och territorierna.
Ändring 17
Förslag till förordning
Skäl 16
(16)  Främjande av den cirkulära ekonomin kräver en förändrad syn på sättet att utforma, producera, konsumera och bortskaffa material och produkter, däribland plast. Programmet bör bidra till övergången till en cirkulär ekonomisk modell genom ekonomiskt stöd som inriktas på en rad olika aktörer (företag, myndigheter och konsumenter), i synnerhet genom att tillämpa, utveckla och reproducera bästa teknik, metoder och lösningar som är skräddarsydda för lokala, regionala eller nationella förhållanden, bland annat genom integrerade strategier för genomförandet av planer för avfallshantering och förebyggande av avfall. Genom att stödja genomförandet av plaststrategin kan åtgärder vidtas i synnerhet för att försöka lösa problemet med marint skräp.
(16)  Främjande av den cirkulära ekonomin och resurseffektivitet kräver en förändrad syn på sättet att utforma, producera, konsumera och bortskaffa material och produkter, däribland plast. Programmet bör bidra till övergången till en cirkulär ekonomisk modell genom ekonomiskt stöd som inriktas på en rad olika aktörer (företag, myndigheter och konsumenter), i synnerhet genom att tillämpa, utveckla och reproducera bästa teknik, metoder och lösningar som är skräddarsydda för lokala, regionala eller nationella förhållanden, bland annat genom integrerade strategier för tillämpningen av avfallshierarkin och genomförandet av planer för avfallshantering och förebyggande av avfall. Genom att stödja genomförandet av plaststrategin kan åtgärder vidtas i synnerhet för att försöka lösa problemet med marint skräp.
Ändring 18
Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)
(16a)  En hög nivå av miljöskydd är av grundläggande betydelse för unionsmedborgarnas hälsa och välmående. Programmet bör stödja unionens mål att framställa och använda kemikalier på ett sätt som minimerar de betydande negativa effekterna för människors hälsa och miljön, och att ta fram en unionsstrategi för en giftfri miljö. Programmet bör också stödja verksamhet som främjar genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG1a i syfte att uppnå bullernivåer som inte medför avsevärda negativa konsekvenser och risker för människors hälsa.
___________________
1aEuropaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG av den 25 juni 2002 om bedömning och hantering av omgivningsbuller – Kommissionens förklaring i förlikningskommittén om direktivet om bedömning och hantering av omgivningsbuller (EGT L 189, 18.7.2002, s. 12).
Ändring 19
Förslag till förordning
Skäl 17
(17)  Unionens långsiktiga mål för luftpolitiken är att uppnå luftkvalitetsnivåer som inte medför betydande negativa effekter på, och risker för, människors hälsa. Allmänhetens medvetenhet om luftföroreningar är hög och medborgarna förväntar sig att myndigheterna ska agera. I Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/228426 understryks att unionsfinansiering kan ha betydelse för att nå målen för ren luft. Därför bör programmet stödja projekt, inklusive strategiska integrerade projekt, som har potential att mobilisera offentliga och privata medel och att tjäna som exempel på god praxis och katalysatorer för genomförandet av luftkvalitetsplaner och lagstiftning på lokal, regional, multiregional, nationell och transnationell nivå.
(17)  Unionens långsiktiga mål för luftpolitiken är att uppnå luftkvalitetsnivåer som inte medför betydande negativa effekter på, och risker för, människors hälsa och miljön, samtidigt som man stärker synergierna mellan förbättringar av luftkvaliteten och minskning av växthusgasutsläppen. Allmänhetens medvetenhet om luftföroreningar är hög och medborgarna förväntar sig att myndigheterna ska agera, särskilt i områden där befolkningen och ekosystemen utsätts för höga nivåer av luftföroreningar. I Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/228426 understryks att unionsfinansiering kan ha betydelse för att nå målen för ren luft. Därför bör programmet stödja projekt, inklusive strategiska integrerade projekt, som har potential att mobilisera offentliga och privata medel och att tjäna som exempel på god praxis och katalysatorer för genomförandet av luftkvalitetsplaner och lagstiftning på lokal, regional, multiregional, nationell och transnationell nivå.
_________________
_________________
26 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2284 av den 14 december 2016 om minskning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar, om ändring av direktiv 2003/35/EG och om upphävande av direktiv 2001/81/EG (EUT L 344, 17.12.2016, s. 1).
26 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2284 av den 14 december 2016 om minskning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar, om ändring av direktiv 2003/35/EG och om upphävande av direktiv 2001/81/EG (EUT L 344, 17.12.2016, s. 1).
Ändring 20
Förslag till förordning
Skäl 19
(19)  Skydd och återställande av den marina miljön är ett av de övergripande målen för unionens miljöpolitik. Programmet bör stödja följande: förvaltning, bevarande, återställande och övervakning av biologisk mångfald och marina ekosystem, särskilt i marina områden inom Natura 2000, och skydd av arter i enlighet med de prioriterade åtgärdsplaner som utarbetas i enlighet med direktiv 92/43/EEG; uppnående av god miljöstatus i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG; främjande av rena och friska hav; genomförande av den europeiska strategin för plast i en cirkulär ekonomi, för att försöka lösa problemet med förlorade fiskeredskap och marint skräp i synnerhet; främjande av unionens deltagande i den internationella havsförvaltningen som är avgörande för att nå målen för Förenta nationernas Agenda 2030 för hållbar utveckling och garantera friska hav för framtida generationer. Programmets strategiska integrerade projekt och strategiska naturprojekt bör inkludera relevanta åtgärder som syftar till skydd av den marina miljön.
(19)  Skydd och återställande av vattenmiljön är ett av de övergripande målen för unionens miljöpolitik. Programmet bör stödja följande: förvaltning, bevarande, återställande och övervakning av biologisk mångfald och akvatiska ekosystem, särskilt i marina områden inom Natura 2000, och skydd av arter i enlighet med de prioriterade åtgärdsplaner som utarbetas i enlighet med direktiv 92/43/EEG; uppnående av god miljöstatus i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG28; främjande av rena och friska hav; genomförande av den europeiska strategin för plast i en cirkulär ekonomi, för att försöka lösa problemet med förlorade fiskeredskap och marint skräp i synnerhet; främjande av unionens deltagande i den internationella havsförvaltningen som är avgörande för att nå målen för Förenta nationernas Agenda 2030 för hållbar utveckling och garantera friska hav för framtida generationer. Programmets strategiska integrerade projekt och strategiska naturprojekt bör inkludera relevanta åtgärder som syftar till skydd av vattenmiljön.
_________________
_________________
28 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område (Ramdirektiv om en marin strategi) (EUT L 164, 25.6.2008, s. 19).
28 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område (Ramdirektiv om en marin strategi) (EUT L 164, 25.6.2008, s. 19).
Ändring 21
Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)
(19a)  Den nuvarande bevarandestatusen för Natura 2000-områden på jordbruksmark är mycket dålig, vilket innebär att sådana områden fortfarande behöver skydd. De aktuella stöden till Natura 2000-områden inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken utgör det effektivaste sättet att bevara den biologiska mångfalden i jordbruksområden1a. Dessa stöd är dock otillräckliga och speglar inte områdenas höga värde för naturkapitalet. För att uppmuntra miljöskyddet i sådana områden bör stöden till Natura 2000-områden inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken därför höjas.
_________________
1a G. Pe’er, S. Lakner, R. Müller, G. Passoni, V. Bontzorlos, D. Clough, F. Moreira,C. Azam, J. Berger, P. Bezak, A. Bonn, B. Hansjürgens, L. Hartmann, J.Kleemann, A. Lomba, A. Sahrbacher, S. Schindler, C. Schleyer, J. Schmidt, S. Schüler, C. Sirami, M. von Meyer-Höfer och Y. Zinngrebe (2017). Is the CAP Fit for purpose? An evidence based fitness-check assessment. Leipzig, German Centre for Integrative Biodiversity Research (iDiv) Halle-Jena-Leipzig.
Ändring 22
Förslag till förordning
Skäl 20
(20)  För att få en bättre styrning i frågor som rör miljö, klimat och relaterad övergång till ren energi krävs att det civila samhället medverkar genom att höja allmänhetens medvetenhet och öka konsumenternas engagemang samt ett bredare deltagande från berörda parter, inbegripet icke-statliga organisationer, i samråd om och genomförande av politiken.
(20)  För att få en bättre styrning i frågor som rör miljö, klimat och relaterad övergång till ren energi krävs att det civila samhället medverkar genom att höja allmänhetens medvetenhet, bland annat genom en kommunikationsstrategi som tar hänsyn till de nya medierna och sociala nätverken, ökar konsumenternas engagemang och breddar deltagandet på flera nivåer och från berörda parter, inbegripet icke-statliga organisationer, i samråd om och genomförande av politiken. Programmet bör därför stödja ett brett spektrum av icke-statliga organisationer samt nätverk av ideella organisationer som arbetar för mål av allmänt unionsintresse, och som främst är verksamma inom området miljö eller klimatpolitik, genom att på ett konkurrensutsatt och öppet sätt bevilja driftsbidrag i syfte att hjälpa sådana icke-statliga organisationer, nätverk och organisationer att effektivt bidra till unionens politik, och att bygga upp och stärka sin kapacitet att bli effektivare partner.
Ändring 23
Förslag till förordning
Skäl 21
(21)  Medan bättre styrning på alla nivåer bör vara ett övergripande mål för programmets alla delprogram, bör programmet stödja utarbetande och genomförande av övergripande lagstiftning om miljöstyrning, inklusive den lagstiftning som genomför Uneces (FN:s ekonomiska kommission för Europa) konvention om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor29.
(21)  Medan bättre styrning på alla nivåer bör vara ett övergripande mål för programmets alla delprogram, bör programmet stödja utarbetande, genomförande, upprätthållande och effektiv efterlevnad av miljö- och klimatregelverket, i synnerhet av övergripande lagstiftning om miljöstyrning, inklusive den lagstiftning som genomför Uneces (FN:s ekonomiska kommission för Europa) konvention om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor29, 29a, även med hänsyn tagen till Århuskonventionens efterlevnadskommitté.
_________________
_________________
29 EUT L 124, 17.5.2005, s. 4.
29 EUT L 124, 17.5.2005, s. 4.
29a Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1367/2006 av den 6 september 2006 om tillämpning av bestämmelserna i Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor på gemenskapens institutioner och organ (EUT L 264, 25.9.2006, s. 13).
Ändring 24
Förslag till förordning
Skäl 22
(22)  Programmet bör förbereda marknadsaktörerna för och stödja dem i övergången till en ren, cirkulär, energieffektiv, koldioxidsnål och klimattålig ekonomi genom att prova nya affärsmöjligheter, förbättra yrkeskunskaper, underlätta konsumenternas tillgång till hållbara produkter och tjänster, engagera och stärka opinionsbildare och prova nya metoder för att anpassa befintliga processer och affärslandskapet. För att stödja en bredare marknadsspridning av hållbara lösningar bör allmänhetens acceptans och konsumenternas engagemang främjas.
(22)  Programmet bör förbereda marknadsaktörerna för och stödja dem i övergången till en ren, cirkulär, energieffektiv och klimattålig ekonomi med netto-nollutsläpp genom att prova nya affärsmöjligheter, förbättra yrkeskunskaper, underlätta konsumenternas tillgång till hållbara produkter och tjänster, engagera och stärka opinionsbildare och prova nya metoder för att anpassa befintliga processer och affärslandskapet. För att stödja en bredare marknadsspridning av hållbara lösningar bör allmänhetens acceptans och konsumenternas engagemang främjas.
Ändring 25
Förslag till förordning
Skäl 22a (nytt)
(22a)  Programmet är utformat för att stödja demonstration av teknik, tillvägagångssätt och bästa praxis som kan reproduceras och skalas upp. Innovativa lösningar skulle bidra till bättre miljöprestanda och hållbarhet, särskilt för att utveckla hållbara jordbruksmetoder i de områden som är aktiva när det gäller klimat, vatten, mark, biologisk mångfald och avfall. I detta avseende bör man betona synergier med andra program och strategier som det europeiska innovationspartnerskapet för produktivitet och hållbarhet inom jordbruket och EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning.
Ändring 26
Förslag till förordning
Skäl 23
(23)  På unionsnivå finansieras stora investeringar i miljö- och klimatåtgärder huvudsakligen genom unionens stora finansieringsprogram. Med tanke på programmets funktion som katalysator bör strategiska integrerade projekt och strategiska naturprojekt som utarbetas inom programmet mobilisera finansieringsmöjligheter inom ramen för dessa finansieringsprogram och andra finansieringskällor, t.ex. nationell finansiering, och skapa synergieffekter.
(23)  På unionsnivå finansieras stora investeringar i miljö- och klimatåtgärder huvudsakligen genom unionens stora finansieringsprogram. Det är därför nödvändigt att man ökar integreringsinsatserna för att garantera hållbarhet, biologisk mångfald och klimatsäkring för unionens övriga finansieringsprogram samt integrering av skyddsmekanismer för hållbarhet i alla unionsinstrument. Kommissionen bör ges befogenhet att anta en gemensam metod och vidta effektiva åtgärder för att säkerställa att Life-projekten inte påverkas negativt av andra unionsprogram och annan unionspolitik. Med tanke på programmets funktion som katalysator bör strategiska integrerade projekt och strategiska naturprojekt som utarbetas inom programmet mobilisera finansieringsmöjligheter inom ramen för dessa finansieringsprogram och andra finansieringskällor, t.ex. nationell finansiering, och skapa synergieffekter.
Ändring 27
Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)
(23a)  Framgången för de strategiska naturprojekten och strategiska integrerade projekten är beroende av ett nära samarbete mellan nationella, regionala och lokala myndigheter och de icke-statliga aktörer som påverkas av programmets mål. Man bör därför tillämpa principerna om öppenhet och offentliggörande när det gäller beslut som rör utarbetande, genomförande, bedömning och övervakning av projekt, särskilt när det gäller integrering eller när flera finansieringskällor är inblandade.
Ändring 28
Förslag till förordning
Skäl 24
(24)  Med tanke på betydelsen av att ta itu med klimatförändringar i linje med unionens åtaganden att genomföra Parisavtalet och uppfylla Förenta nationernas mål för hållbar utveckling kommer detta program att bidra till att integrera klimatfrågor och till uppnåendet av det övergripande målet att 25 % av utgifterna i EU-budgeten ska bidra till klimatmålen. Åtgärder inom detta program väntas bidra med 61 % av programmets totala finansieringsram för klimatmål. De berörda åtgärderna kommer att identifieras under programmets utarbetande och genomförande och omprövas i samband med relevanta utvärderingar och översyner.
(24)  Med tanke på betydelsen av att ta itu med klimatförändringar på ett samordnat och ambitiöst sätt, i linje med unionens åtaganden att genomföra Parisavtalet och uppfylla Förenta nationernas mål för hållbar utveckling kommer detta program att bidra till att integrera klimatfrågor och till uppnåendet av det övergripande målet att minst 25 % av utgifterna i EU-budgeten ska bidra till klimatmålen under perioden för den fleråriga budgetramen 2021–2027, och ett årligt mål på 30 % så snart som möjligt, men senast 2027. Åtgärder inom detta program väntas bidra med [61 %] av programmets totala finansieringsram för klimatmål. De berörda åtgärderna kommer att identifieras under programmets utarbetande och genomförande och omprövas i samband med relevanta utvärderingar och översyner.
Ändring 29
Förslag till förordning
Skäl 25
(25)  Vid genomförandet av programmet bör vederbörlig hänsyn tas till strategin för de yttersta randområdena med beaktande av artikel 349 i EUF-fördraget och dessa områdens särskilda behov och sårbarhet. Unionens politik på andra områden än politik för miljö, klimat och i relevanta delar för övergång till ren energi bör också beaktas.
(25)  Vid genomförandet av programmet bör vederbörlig hänsyn tas till strategin för de yttersta randområdena med beaktande av artikel 349 i EUF-fördraget och dessa områdens särskilda behov och sårbarhet. I detta avseende bör unionens och medlemsstaternas finansiering stärkas på lämpligt sätt. Unionens politik på andra områden än politik för miljö, klimat och i relevanta delar för övergång till ren energi bör också beaktas.
Ändring 30
Förslag till förordning
Skäl 26
(26)  Till stöd för genomförandet av programmet bör kommissionen samarbeta med programmets nationella kontaktpunkter, anordna seminarier och workshoppar, offentliggöra förteckningar över projekt som finansierats inom programmet eller genomföra andra aktiviteter för att sprida projektresultaten och underlätta utbyte av erfarenheter, kunskaper och bästa praxis och reproduktion av projektresultat i hela unionen. Sådan verksamhet bör framför allt inriktas på medlemsstater med lågt utnyttjande av medel och bör underlätta kommunikationen och samarbetet mellan projektens stödmottagare, sökande eller berörda parter för avslutade och pågående projekt inom samma område.
(26)  Till stöd för genomförandet av programmet bör kommissionen samarbeta med programmets nationella, regionala och lokala kontaktpunkter, även i samband med inrättandet av ett rådgivande nätverk på lokal nivå för att underlätta utvecklingen av projekt med högt mervärde och stora politiska effekter, och för att säkerställa tillhandahållande av information om kompletterande finansiering, att projekten kan överföras och deras långsiktiga hållbarhet, anordna seminarier och workshoppar, offentliggöra förteckningar över projekt som finansierats inom programmet eller genomföra andra aktiviteter, exempelvis mediekampanjer, för att bättre sprida projektresultaten och underlätta utbyte av erfarenheter, kunskaper och bästa praxis och reproduktion av projektresultat i hela unionen, och därmed främja samarbete och kommunikation. Sådan verksamhet bör framför allt inriktas på medlemsstater med lågt utnyttjande av medel och bör underlätta kommunikationen och samarbetet mellan projektens stödmottagare, sökande eller berörda parter för avslutade och pågående projekt inom samma område. Det är avgörande att kommunikationen och samarbetet också involverar regionala och lokala myndigheter och berörda parter.
Ändring 31
Förslag till förordning
Skäl 28a (nytt)
(28a)  Minimi- och maximisatserna för samfinansiering bör fastställas till sådana nivåer som krävs för att upprätthålla en effektiv stödnivå i programmet, samtidigt som hänsyn tas till den flexibilitet och anpassbarhet som behövs för att hantera befintliga åtgärder och enheter.
Ändring 32
Förslag till förordning
Skäl 31
(31)  Valet av finansieringstyp och genomförandemetod bör göras utifrån vad som är bäst för att uppnå åtgärdernas särskilda mål och leverera resultat, med beaktande av framför allt kostnader för kontroller, administrativa bördor och förväntad risk för bristande regelefterlevnad. När det gäller bidrag bör även användning av enhetsbelopp, schablonsatser och skalor för enhetskostnader beaktas.
(31)  Valet av finansieringstyp och genomförandemetod bör göras utifrån vad som är bäst för att uppnå åtgärdernas särskilda mål och leverera resultat, med beaktande av framför allt kostnader för kontroller, administrativa bördor och förväntad risk för bristande regelefterlevnad. När det gäller bidrag bör även användning av enhetsbelopp, schablonsatser och skalor för enhetskostnader beaktas. Kommissionen bör säkerställa att genomförandet är lättförståeligt och arbeta för en verklig förenkling till förmån för de projektansvariga.
Ändring 33
Förslag till förordning
Skäl 36a (nytt)
(36a)  För att säkerställa att stöd från och genomförande av programmet är förenligt med unionens politik och prioriteringar och att det kompletterar unionens övriga finansiella instrument, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen i syfte att komplettera denna förordning och anta fleråriga arbetsprogram. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.
Ändring 34
Förslag till förordning
Skäl 38
(38)  Eftersom målen för denna förordning, nämligen att bidra till hållbar utveckling och till uppnåendet av målen för unionens lagstiftning, strategier, planer eller internationella åtaganden för miljö, klimat och i relevanta delar för ren energi, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och därför, på grund av denna förordnings omfattning och verkningar, bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.
(38)  Eftersom målen för denna förordning, nämligen att bidra till en hög nivå av miljöskydd och ambitiösa klimatåtgärder med god förvaltning och en flerpartsstrategi, och till uppnåendet av målen för unionens lagstiftning, strategier, planer eller internationella åtaganden för miljö, biologisk mångfald, klimat, cirkulär ekonomi och i relevanta delar för förnybar energi och energieffektivitet, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och därför, på grund av denna förordnings omfattning och verkningar, bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.
Ändring 35
Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1
Genom denna förordning inrättas programmet för miljö och klimatpolitik (Life) (nedan kallat programmet).
Genom denna förordning inrättas ett program för miljö och klimatpolitik (Life) (nedan kallat programmet), som omfattar perioden från den 1 januari 2021 till den 31 december 2027.
Ändring 36
Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 2
Här fastställs målen för programmet, budgeten för perioden 2021–2027, formerna för unionsfinansiering och reglerna för tillhandahållande av sådan finansiering.
Här fastställs målen för programmet, budgeten för den perioden, formerna för unionsfinansiering och reglerna för tillhandahållande av sådan finansiering.
Ändring 37
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1
(1)  strategiska naturprojekt: projekt som stöder uppnåendet av unionens mål för natur och biologisk mångfald genom att genomföra sammanhållna handlingsprogram i medlemsstaterna för att integrera dessa mål och prioriteringar i andra politikområden och finansieringsinstrument, även genom ett samordnat genomförande av prioriterade åtgärdsplaner som upprättas i enlighet med direktiv 92/43/EEG.
(1)  strategiska naturprojekt: projekt som stöder uppnåendet av unionens mål för natur och biologisk mångfald genom att genomföra sammanhållna handlingsprogram, särskilt genom att integrera dessa mål och prioriteringar i andra politikområden och finansieringsinstrument, även genom ett samordnat genomförande av prioriterade åtgärdsplaner som upprättas i enlighet med direktiv 92/43/EEG.
Ändring 103
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1
1.  Programmets allmänna mål är att bidra till övergången till en ren, cirkulär, energieffektiv, koldioxidsnål och klimattålig ekonomi, inbegripet genom övergången till ren energi, samt att bidra till skydd och förbättring av miljön och till att stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald, för att därigenom bidra till en hållbar utveckling.
1.  Programmets allmänna mål är att inom ramen för en rättvis omställning bidra till övergången till en ren, cirkulär, energieffektiv och klimattålig ekonomi med netto-nollutsläpp, samt att skydda och förbättra miljön och till att stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald och förstöringen av ekosystem, för att därigenom bidra till en hållbar utveckling.
Ändring 39
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led a
(a)  Utveckla, demonstrera och främja innovativa tekniker och metoder för att uppnå målen för unionens lagstiftning och politik på miljö- och klimatområdet, inbegripet övergången till ren energi, och bidra till tillämpningen av bästa praxis för natur och biologisk mångfald.
(a)  Utveckla, demonstrera och främja innovativa tekniker och metoder för att uppnå målen för unionens lagstiftning och politik på miljö- och klimatområdet, inbegripet övergången till ren, förnybar energi och bättre energieffektivitet, och bidra till kunskapsbasen, effektiv förvaltning och tillämpningen av bästa praxis för natur och biologisk mångfald, inbegripet genom stöd till Natura 2000-nätverket.
Ändring 40
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led b
(b)  Stödja utveckling, genomförande, övervakning och efterlevnad av unionens relevanta lagstiftning och politik, inbegripet genom att förbättra styrningen genom att öka offentliga och privata aktörers kapacitet och det civila samhällets deltagande.
(b)  Stödja utveckling, genomförande, övervakning samt effektiv efterlevnad och tillsyn av unionens relevanta lagstiftning och politik, särskilt genom att stödja genomförandet av de allmänna miljöhandlingsprogrammen för unionen som antagits enligt artikel 192.3 i EUF-fördraget och genom att förbättra miljö- och klimatstyrningen på alla nivåer, inbegripet genom att öka offentliga och privata aktörers kapacitet och det civila samhällets deltagande.
Ändring 41
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1
1.  Finansieringsramen för genomförandet av programmet för perioden 2021–2027 ska vara 5 450 000 000 EUR i löpande priser.
1.  Finansieringsramen för genomförandet av programmet för perioden 2021–2027 ska vara 6 442 000 000 EUR i 2018 års priser (7 272 000 000 EUR i löpande priser).
Ändring 42
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2
2.  Den vägledande fördelningen av det belopp som avses i punkt 1 ska vara
2.  Den vägledande fördelningen av det belopp som avses i punkt 1 ska vara
(a)  3 500 000 000 EUR för området Miljö, varav
(a)  4 715 000 000 EUR i 2018 års priser (5 322 000 000 EUR i löpande priser, vilket utgör 73,2 % av programmets totala finansieringsram) för området Miljö, varav
(1)  2 150 000 000 EUR för delprogrammet Natur och biologisk mångfald, och
(1)  2 829 000 000 EUR i 2018 års priser (3 261 420 000 EUR i löpande priser, vilket utgör 44,9 % av programmets totala finansieringsram) för delprogrammet Natur och biologisk mångfald, och
(2)  1 350 000 000 EUR för delprogrammet Cirkulär ekonomi och livskvalitet,
(2)  1 886 000 000 EUR i 2018 års priser (2 060 580 000 EUR i löpande priser, vilket utgör 28,3 % av programmets totala finansieringsram) för delprogrammet Cirkulär ekonomi och livskvalitet,
(b)  1 950 000 000 EUR för området Klimatpolitik, varav
(b)  1 950 000 000 EUR för området Klimatpolitik, varav
(1)  950 000 000 EUR för delprogrammet Begränsning av och anpassning till klimatförändringar, och
(1)  950 000 000 EUR för delprogrammet Begränsning av och anpassning till klimatförändringar, och
(2)  1 000 000 000 EUR för delprogrammet Övergång till ren energi.
(2)  1 000 000 000 EUR för delprogrammet Övergång till ren energi.
Ändring 43
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – inledningen
1.  Programmet ska vara öppet för följande tredjeländer:
1.  Förutsatt att de följer samtliga tillämpliga regler och bestämmelser ska programmet vara öppet för följande tredjeländer:
Ändring 44
Förslag till förordning
Artikel 6a (ny)
Artikel 6a
Internationellt samarbete
Under genomförandet av programmet ska samarbete med relevanta internationella organisationer, och med deras institutioner och organ vara möjligt om det krävs för att uppnå de allmänna mål som anges i artikel 3.
Ändring 45
Förslag till förordning
Artikel 7
Programmet ska genomföras på ett sätt som säkerställer dess samordning med Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, Horisont Europa, Fonden för ett sammanlänkat Europa och InvestEU, i syfte att skapa synergieffekter, särskilt vad gäller strategiska naturprojekt och strategiska integrerade projekt, och att stödja spridning och reproduktion av lösningar som utvecklats inom programmet.
Kommissionen ska säkerställa att programmet genomförs på ett konsekvent sätt, och kommissionen och medlemsstaterna ska säkerställa samstämmighet och samordning med Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, Horisont Europa, Fonden för ett sammanlänkat Europa, innovationsfonden inom utsläppshandelssystemet och InvestEU, i syfte att skapa synergieffekter, särskilt vad gäller strategiska naturprojekt och strategiska integrerade projekt, och att stödja spridning och reproduktion av lösningar som utvecklats inom programmet. Kommissionen och medlemsstaterna ska säkerställa komplementaritet på alla nivåer. Kommissionen ska fastställa särskilda åtgärder, mobilisera lämplig finansiering inom ramen för andra unionsprogram och underlätta ett samordnat och enhetligt genomförande av de kompletterande åtgärder som finansieras genom andra källor.
Ändring 104
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1a (ny)
1a.  Programmet ska genomföras inom ramen för en rättvis omställning, varigenom berörda samhällen och territorier inkluderas i utvecklingen och genomförandet av projekt, särskilt genom samråd och dialog.
Ändring 46
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3
3.  Projekt inom delprogrammet Natur och biologisk mångfald som gäller förvaltning, återställande och övervakning av Natura 2000-områden i enlighet med direktiven 92/43/EEG och 2009/147/EG ska stödjas i enlighet med de prioriterade åtgärdsplaner som upprättas i enlighet med direktiv 92/43/EEG.
3.  Projekt inom delprogrammet Natur och biologisk mångfald som gäller förvaltning, återställande och övervakning av Natura 2000-områden i enlighet med direktiven 92/43/EEG och 2009/147/EG ska beakta de prioriteringar som anges i nationella och regionala planer, strategier och politik, bland annat i de prioriterade åtgärdsplaner som upprättas i enlighet med direktiv 92/43/EEG.
Ändring 47
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4
4.  Bidrag får finansiera verksamhet utanför unionen under förutsättning att projektet eftersträvar unionens miljö- och klimatmål och att verksamhet utanför unionen är nödvändig för att säkerställa effektiviteten hos insatser som genomförs i medlemsstatsterritorier.
4.  Bidrag får finansiera verksamhet utanför en av unionens medlemsstater eller ett utomeuropeiskt land eller territorium som är knutet till den medlemsstaten, under förutsättning att projektet eftersträvar unionens miljö- och klimatmål och att verksamhet utanför unionen är nödvändig för att säkerställa effektiviteten hos insatser som genomförs i medlemsstatsterritorier eller i ett utomeuropeiskt land eller territorium, eller för att stödja internationella avtal som unionen är part i.
Ändring 48
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2 – led a – led 3
(3)  Andra tredjeländer som förtecknas i arbetsprogrammet på de villkor som anges i punkterna 4–6.
(3)  Andra tredjeländer som förtecknas i de fleråriga arbetsprogrammen på de villkor som anges i punkterna 4–6.
Ändring 49
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 6a (ny)
6a.   För att säkerställa effektivt utnyttjande av programmets medel och effektivt deltagande för de rättsliga enheter som avses i punkt 4, ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 21 för att komplettera denna artikel genom att fastställa hur omfattande dessa rättsliga enheters deltagande i unionens miljö- och klimatpolitik ska vara för att de ska anses berättigade till stöd från programmet.
Ändring 50
Förslag till förordning
Artikel 12a (ny)
Artikel 12a
Förfaranden för inlämning och urval av projekt
1.  Genom programmet ska följande förfaranden för inlämning och urval av projekt införas:
(a)  En förenklad tvåstegsmetod som bygger på inlämning och utvärdering av en sammanfattning, följd av ett fullständigt förslag för de sökande vars förslag valts ut i det första steget.
(b)  En standardmetod i ett steg som endast bygger på inlämning och utvärdering av fullständiga förslag. Om standardmetoden föredras framför den förenklade metoden ska detta val motiveras i arbetsprogrammet, med tanke på de organisatoriska och operativa begränsningar som är kopplade till varje delprogram och, i förekommande fall, till varje ansökningsomgång.
2.  För tillämpningen av punkt 1 ska ’sammanfattning’ avse ett dokument på högst 10 sidor med en beskrivning av projektinnehåll, eventuella partner, sannolika begränsningar och en beredskapsplan för att hantera dem, samt den strategi som valts för att säkerställa projektresultatens hållbarhet efter det att projektet har avslutats, administrativa formulär avseende de stödmottagare som deltar i projektet och en detaljerad projektbudget.
Ändring 51
Förslag till förordning
Artikel 13
Artikel 13
Artikel 13
Tilldelningskriterier
Tilldelningskriterier
Tilldelningskriterierna ska anges i meddelandena om ansökningsomgångar, med beaktande av följande:
Tilldelningskriterierna ska definieras i de fleråriga arbetsprogram som avses i artikel 17 och i meddelandena om ansökningsomgångar, med beaktande av följande:
(a)  Projekt som finansieras genom programmet ska undvika att äventyra programmets mål för miljö och klimat eller i relevanta delar för ren energi och ska, där så är möjligt, främja användning av miljöanpassad offentlig upphandling.
(a)  Projekt som finansieras genom programmet ska inte äventyra programmets mål för miljö och klimat eller i relevanta delar för ren energi och ska, när så är möjligt, främja användning av miljöanpassad offentlig upphandling.
(aa)  Projekt ska ha ett kostnadseffektivt tillvägagångssätt och vara tekniskt och finansiellt enhetliga.
(ab)  Projekt med största potentiella bidrag för att uppnå de mål som anges i artikel 3 ska prioriteras.
(b)  Projekt som ger sidovinster och främjar synergieffekter mellan de olika delprogram som avses i artikel 4 ska prioriteras.
(b)  Projekt som ger sidovinster och främjar synergieffekter mellan de olika delprogram som avses i artikel 4 ska prioriteras.
(c)  Projekt med störst potential att reproduceras och spridas av den offentliga eller privata sektorn eller att mobilisera de största investeringarna eller finansiella resurserna (katalyspotential) ska prioriteras.
(c)  Projekt med störst potential att reproduceras och spridas av den offentliga eller privata sektorn eller att mobilisera de största investeringarna eller finansiella resurserna (katalyspotential) ska få en bonus i utvärderingen.
(d)  Det ska säkerställas att resultaten från standardåtgärdsprojekt kan reproduceras.
(d)  Det ska säkerställas att resultaten från standardåtgärdsprojekt kan reproduceras.
(e)  Projekt som bygger på eller skalar upp resultaten från andra projekt som finansieras genom programmet, dess föregångare eller unionens andra fonder ska få en bonus i utvärderingen.
(e)  Projekt som bygger på eller skalar upp resultaten från andra projekt som finansieras genom programmet, dess föregångare eller unionens andra fonder ska få en bonus i utvärderingen.
(f)  I förekommande fall ska särskild hänsyn tas till projekt i geografiska områden med särskilda behov eller svårigheter, t.ex. områden med särskilda miljöproblem eller naturliga begränsningar, gränsöverskridande områden eller yttersta randområden.
(f)  I förekommande fall ska särskild hänsyn tas till den biogeografiska balansen mellan projekt och projekt i geografiska områden med särskilda behov eller svårigheter, t.ex. områden med särskilda miljöproblem eller naturliga begränsningar, gränsöverskridande områden, områden med högt naturvärde eller yttersta randområden.
Ändring 52
Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1
1.  En åtgärd som har fått bidrag från något annat unionsprogram får också erhålla bidrag genom programmet, under förutsättning att bidragen inte täcker samma kostnader. Bestämmelserna för varje bidragande unionsprogram ska tillämpas för dess respektive bidrag till åtgärden. Den kumulativa finansieringen får inte överstiga de totala stödberättigande kostnaderna för åtgärden och stödet från de olika unionsprogrammen får beräknas proportionellt i enlighet med de dokument som anger villkoren för stödet.
1.  En åtgärd som har fått bidrag från något annat unionsprogram får också erhålla bidrag genom programmet, under förutsättning att bidragen inte täcker samma kostnader. För att en åtgärd som har finansierats genom andra unionsprogram ska vara berättigad till bidrag från programmet, ska den inte ha äventyrat miljö- och klimatmålen som anges i artikel 3. Bestämmelserna för varje bidragande unionsprogram ska tillämpas för dess respektive bidrag till åtgärden. Den kumulativa finansieringen får inte överstiga de totala stödberättigande kostnaderna för åtgärden och stödet från de olika unionsprogrammen får beräknas proportionellt i enlighet med de dokument som anger villkoren för stödet.
Ändring 53
Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2
2.  Åtgärder som certifierats med en spetskompetensstämpel, eller som uppfyller följande kumulativa, jämförande villkor:
2.  Åtgärder som certifierats med en spetskompetensstämpel, eller som uppfyller följande kumulativa, jämförande villkor:
(a)  de har bedömts i en ansökningsomgång enligt programmet,
(a)  de har bedömts i en ansökningsomgång enligt programmet,
(b)  de uppfyller minimikvalitetskraven i den ansökningsomgången,
(b)  de uppfyller minimikvalitetskraven i den ansökningsomgången,
(c)  de kan inte finansieras i den ansökningsomgången på grund av begränsningar i fråga om budgetmedel,
(c)  de kan inte finansieras i den ansökningsomgången på grund av begränsningar i fråga om budgetmedel,
får erhålla stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska socialfonden+ eller Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, i enlighet med artikel [67].5 i förordning (EU) XX [förordningen om gemensamma bestämmelser] och artikel [8] i förordning (EU) XX [finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken], förutsatt att åtgärderna är förenliga med målen för programmet i fråga. Bestämmelserna för den fond som ger stöd ska tillämpas.
får erhålla stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska socialfonden+ eller Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, i enlighet med artikel [67].5 i förordning (EU) XX [förordningen om gemensamma bestämmelser] och artikel [8] i förordning (EU) XX [finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken], förutsatt att åtgärderna är förenliga med målen och urvalskriterierna för programmet i fråga. Bestämmelserna för den fond som ger stöd ska tillämpas.
Ändring 54
Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1
Blandfinansieringsinsatser enligt detta program ska genomföras i enlighet med [InvestEU-förordningen] och avdelning X i budgetförordningen.
Blandfinansieringsinsatser enligt detta program ska genomföras i enlighet med [InvestEU-förordningen] och avdelning X i budgetförordningen, med vederbörlig hänsyn till kraven om hållbarhet och insyn.
Ändring 55
Förslag till förordning
Artikel 17 – rubriken
Arbetsprogram
Flerårigt arbetsprogram
Ändring 56
Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1
1.  Programmet ska genomföras med hjälp av minst två fleråriga arbetsprogram som avses i artikel 110 i budgetförordningen. I tillämpliga fall ska det totala belopp som reserveras för blandfinansieringsinsatser fastställas i arbetsprogrammet.
1.  Programmet ska genomföras med hjälp av minst två fleråriga arbetsprogram som avses i artikel 110 i budgetförordningen. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 21 i syfte att komplettera denna förordning och anta fleråriga arbetsprogram.
Ändring 57
Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1a (ny)
1a.   Kommissionen ska säkerställa att arbetsprogrammen utarbetas i adekvat samråd med medlagstiftarna och de berörda parterna, medräknat organisationer i det civila samhället.
Ändring 58
Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – led aa (nytt)
(aa)  Minimi- och maximinivåerna för samfinansiering, uppdelade enligt de delprogram som anges i artikel 4 och de stödberättigande åtgärder som anges i artikel 10, för vilka de totala maximinivåerna för samfinansiering i det första fleråriga arbetsprogrammet för de åtgärder som avses i artikel 10.2 a, b och d, ska vara upp till [60 %] av de stödberättigande kostnaderna och [75 %] för projekt som finansieras inom delprogrammet Natur och biologisk mångfald, och som rör prioriterade livsmiljöer eller arter för genomförande av direktiv 92/43/EEG, eller de fågelarter som bör prioriteras för finansiering enligt den kommitté för anpassning till teknisk och vetenskaplig utveckling som inrättats i enlighet med artikel 16 i direktiv 2009/147/EG, när detta är nödvändigt för att nå bevarandemålet.
Ändring 59
Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – led ab (nytt)
(ab)  Det totala maximibelopp som reserveras för blandfinansieringsinsatser.
Ändring 60
Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – led da (nytt)
(da)  Vägledande tidsplaner för ansökningsomgångarna under den period som omfattas av det fleråriga arbetsprogrammet.
Ändring 61
Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – led db (nytt)
(db)  Den tekniska metoden för förfarandet för inlämning och urval av projekt samt kriterierna för urval och bidragstilldelning i enlighet med artikel 13.
Ändring 62
Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2a (ny)
2a.  Löptiden för det första fleråriga arbetsprogrammet ska vara fyra år och löptiden för det andra fleråriga arbetsprogrammet ska vara tre år.
Ändring 63
Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2b (ny)
2b.  Kommissionen ska se till att outnyttjade medel i en viss ansökningsomgång omfördelas mellan de olika typer av åtgärder som avses i artikel 10.2.
Ändring 64
Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2c (ny)
2c.  Kommissionen ska se till att det hålls samråd med berörda parter under utarbetandet av de fleråriga arbetsprogrammen.
Ändring 65
Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1
1.  Utvärderingar ska utföras i god tid för att kunna användas i beslutsprocessen.
1.  Utvärderingar ska utföras i god tid för att kunna användas i beslutsprocessen, med vederbörlig hänsyn till samstämmighet, synergier, mervärde för unionen och långsiktig hållbarhet, samtidigt som man utnyttjar det tillämpliga miljöhandlingsprogrammets prioriterade områden.
Ändring 66
Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2
2.  En halvtidsutvärdering av programmet ska göras när det väl föreligger tillräcklig information om genomförandet av programmet, dock senast fyra år efter det att programmet började genomföras.
2.  Halvtidsutvärderingen av programmet ska göras när det väl föreligger tillräcklig information om genomförandet av programmet, dock senast tre år efter det att programmet började genomföras, genom att man utnyttjar de output- och resultatindikatorer som fastställs enligt bilaga II. Denna utvärdering ska vid behov åtföljas av ett förslag till ändring av denna förordning.
Utvärderingen ska åtminstone omfatta följande:
(a)  Kvalitativa och kvantitativa aspekter av genomförandet av programmet.
(b)  Effektiviteten i resursanvändningen.
(c)  I vilken utsträckning målen för samtliga åtgärder har uppnåtts, om möjligt med uppgift om resultat och effekter.
(d)  Projektens faktiska eller förväntade resultat när det gäller att frigöra andra unionsmedel, särskilt med beaktande av fördelarna med ökad samstämmighet med EU:s övriga finansieringsinstrument.
(e)  I vilken utsträckning synergier mellan målen har uppnåtts samt programmets komplementaritet med andra relevanta unionsprogram.
(f)  Programmets mervärde för unionen och långsiktiga verkan, i syfte att fatta beslut om förlängning, ändring eller upphävande av åtgärderna.
(g)  I vilken utsträckning berörda parter har involverats.
(h)  En kvantitativ och kvalitativ analys av programmets bidrag till bevarandestatusen för de livsmiljöer och arter som anges i direktiven 92/43/EEG och 2009/147/EG.
Ändring 67
Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3
3.  Vid slutet av programmets genomförande, dock senast fyra år efter slutet av den period som anges i artikel 1 andra stycket, ska en slututvärdering av programmet genomföras av kommissionen.
3.  Vid slutet av programmets genomförande, dock senast fyra år efter slutet av den period som anges i artikel 1 andra stycket, ska en slututvärdering av programmet genomföras av kommissionen och kompletteras med en extern och oberoende utvärderingsrapport i efterhand om programmets genomförande och resultat.
Ändring 68
Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 4
4.  Kommissionen ska överlämna slutsatserna från dessa utvärderingar tillsammans med sina egna kommentarer till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.
4.  Kommissionen ska lägga fram slutsatserna från dessa utvärderingar tillsammans med sina egna kommentarer för Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén, och ska offentliggöra resultaten av utvärderingarna.
Ändring 69
Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1
1.  Mottagarna av unionsfinansiering ska framhålla unionsfinansieringens ursprung och säkerställa dess synlighet (i synnerhet när de främjar projekten och deras resultat) genom att tillhandahålla enhetlig, verkningsfull och proportionell riktad information till olika målgrupper, däribland medierna och allmänheten.
1.  Mottagarna av unionsfinansiering ska framhålla unionsfinansieringens ursprung och säkerställa dess synlighet (i synnerhet när de främjar projekten och deras resultat) genom att tillhandahålla enhetlig, verkningsfull och proportionell riktad information till olika målgrupper, däribland medierna och allmänheten. För detta ändamål ska mottagarna använda programmets logotyp, avbildad i bilaga IIa, för all kommunikationsverksamhet, och logotypen ska visas på anslagstavlor på strategiska platser som är synliga för allmänheten. Alla varaktiga varor som erhålls inom ramen för programmet ska bära programmets logotyp såvida inte kommissionen har angivit något annat.
Ändring 70
Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4
4.  Återflöden från finansieringsinstrument som inrättats genom förordning (EU) nr 1293/2013 får investeras i finansieringsinstrument som inrättats inom [fonden InvestEU].
4.  Återflöden från finansieringsinstrument som inrättats genom förordning (EU) nr 1293/2013 ska omfördelas mellan åtgärderna inom detta program.
Ändring 71
Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – punkt 2.1 – strecksats 3a (ny)
–  Kemikalier
Ändring 72
Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – punkt 2.1 – strecksats 5a (ny)
–  Buller
Ändring 73
Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – punkt 2.1 – strecksats 5b (ny)
–  Resursanvändning och resurseffektivitet.
Ändring 74
Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2 – punkt 2.2a (ny)
2.2a.  Allmänhetens medvetenhet.
Ändring 75
Förslag till förordning
Bilaga IIa (ny)
BILAGA IIa
Programmets logotyp
20181211-P8_TA(2018)0487_SV-p0000002.png

(1) Ärendet återförvisades för interinstitutionella förhandlingar till det ansvariga utskottet, i enlighet med artikel 59.4 fjärde stycket i arbetsordningen (A8-0397/2018).

Senaste uppdatering: 7 oktober 2019Rättsligt meddelande