Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0257(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0273/2017

Ingivna texter :

A8-0273/2017

Debatter :

PV 10/12/2018 - 17
CRE 10/12/2018 - 17

Omröstningar :

PV 11/12/2018 - 5.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0490

Antagna texter
PDF 239kWORD 75k
Tisdagen den 11 december 2018 - Strasbourg Preliminär utgåva
Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) ***I
P8_TA-PROV(2018)0490A8-0273/2017
Resolution
 Konsoliderad text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 december 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) och om upphävande av förordning (EEG) nr 337/75 (COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0532),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 166.4, 165.4 och 149 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0343/2016),

–  med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor över den föreslagna rättsliga grunden,

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 30 mars 2017(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 9 november 2018 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artiklarna 59 och 39 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och yttrandet från budgetutskottet (A8-0273/2017).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 209, 30.6.2017, s. 49.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 december 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/… om inrättande av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 337/75
P8_TC1-COD(2016)0257

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 166.4 och 165.4 ▌,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet(2), och

av följande skäl:

(1)  Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) inrättades genom rådets förordning (EEG) nr 337/75(3) för att bistå kommissionen med att på unionsnivå främja och utveckla yrkesutbildning och personalutbildning.

(2)  Sedan Cedefop inrättades 1975 har Cedefop aktivt arbetat för att utveckla en gemensam strategi för yrkesutbildning. Samtidigt har begreppet yrkesutbildning och dess betydelse utvecklats till följd av förändringarna på arbetsmarknaden, den tekniska utvecklingen, särskilt på det digitala området, och den ökade rörligheten på arbetsmarknaden. Dessa faktorer bidrar till utmaningen att bättre matcha färdigheter och kvalifikationer med en ständigt ökande efterfrågan. Strategier för yrkesutbildning har utarbetats i samma takt och omfattar en rad instrument och initiativ, inbegripet dem som rör kompetens och kvalifikationer och validering av lärande, som går utöver de traditionella gränserna för yrkesutbildning. Det som karaktäriserar Cedefops verksamhet bör därför tydligt definieras för att bättre återspegla dess nuvarande verksamhet, som går utöver yrkesutbildning och omfattar arbete med kompetens och kvalifikationer, och den terminologi som används för att beskriva Cedefops mål och uppgifter bör anpassas för att återspegla denna utveckling.

(3)  I Cedefops utvärderingsrapport för 2013 fastställs det att förordning (EEG) nr 337/75 bör ändras så att Cedefops arbete med kompetens ingår i dess uppgifter, och dess arbete med politikrapportering och gemensamma europeiska verktyg och initiativ tydligare integreras.

(4)  För att kunna stödja genomförandet av strategierna för yrkesutbildning kommer tonvikten att ligga på förbindelselänken mellan utbildning och arbetslivet, för att se till att den kunskap, kompetens och de färdigheter som förvärvats stöder livslångt lärande, integration och anställbarhet på en arbetsmarknad i förändring och motsvarar medborgarnas och samhällets behov.

(5)  Förordning (EG) nr 337/75 har ändrats flera gånger. Eftersom ytterligare ändringar ska göras bör den förordningen av tydlighetsskäl ersättas och upphävas.

(6)  Reglerna för Cedefop bör, i möjligaste mån och med beaktande av dess trepartsstruktur, fastställas i överensstämmelse med principerna i det gemensamma uttalandet från Europaparlamentet, rådet och kommissionen av den 19 juli 2012 om decentraliserade byråer. ▌

(7)  Eftersom det i de tre trepartsorganen, det vill säga Cedefop, Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) och Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha), behandlas frågor som rör arbetsmarknad, arbetsmiljö, yrkesutbildning och kompetens, behövs en nära samordning dem emellan. Det behövs också en nära samordning med Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF). I sitt arbete bör Cedefop därför komplettera ETF:s, Eurofounds och EU-Oshas arbete, där alla har liknande intresseområden, och samtidigt gynna välfungerande verktyg, såsom samförståndsavtal. Cedefop bör undersöka olika sätt att öka effektiviteten och synergieffekterna och, i sin verksamhet, undvika överlappning med ETF:s, Eurofounds och EU-Oshas samt kommissionens verksamhet. När så är lämpligt bör Cedefop även sträva efter att samarbeta effektivt med den interna forskningskapaciteten vid unionens institutioner och externa specialiserade organ.

(8)  Kommissionen bör samråda med de viktigaste aktörerna, inbegripet ledamöter av styrelsen och ledamöter av Europaparlamentet, under utvärderingen av Cedefop.

(9)  Den trepartsstruktur som präglar Cedefop, Eurofound och EU-Osha är ett mycket värdefullt uttryck för en heltäckande strategi som bygger på en dialog mellan arbetsmarknadens parter och unionen samt nationella myndigheter, vilket är mycket viktigt för att hitta gemensamma och hållbara sociala och ekonomiska lösningar.

(10)  För att effektivisera Cedefops beslutsprocess och bidra till att öka effektiviteten och ändamålsenligheten bör en styrelsestruktur med två nivåer inrättas. För detta ändamål bör medlemsstaterna, de nationella arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna och kommissionen vara företrädda i en styrelse med nödvändiga befogenheter, inklusive befogenheten att anta budgeten och godkänna programplaneringsdokumentet. I programplaneringsdokumentet, som innehåller Cedefops fleråriga arbetsprogram och dess årliga arbetsprogram, bör styrelsen fastställa de strategiska prioriteringarna för Cedefops verksamhet. Dessutom bör de regler som antas av styrelsen för förebyggande och hantering av intressekonflikter innehålla åtgärder för att upptäcka potentiella risker i ett tidigt skede.

(11)  För att Cedefop ska fungera väl bör medlemsstaterna, de europeiska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna och kommissionen säkerställa att personer som utses till styrelsen har lämpliga kunskaper på området yrkesutbildning, kompetens och kvalifikationer, så att de kan fatta strategiska beslut och övervaka Cedefops verksamheter.

(12)  Det bör inrättas en direktion med uppgift att på lämpligt sätt förbereda styrelsens möten och stödja dess besluts- och övervakningsprocesser. När den bistår styrelsen bör det vara möjligt för direktionen, om det är nödvändigt av brådskande skäl, att fatta vissa preliminära beslut på styrelsens vägnar. Styrelsen bör anta direktionens arbetsordning.

(13)  Den verkställande direktören bör vara ansvarig för Cedefops övergripande förvaltning i enlighet med den strategiska inriktning som styrelsen fastställt, inbegripet löpande förvaltning liksom förvaltning av ekonomi och personella resurser. Den verkställande direktören bör utöva de befogenheter som han eller hon tilldelats. Det bör vara möjligt att tillfälligt dra in dessa befogenheter i exceptionella omständigheter, såsom intressekonflikter eller allvarlig underlåtenhet att fullgöra skyldigheter enligt tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen (nedan kallade tjänsteföreskrifterna).

(14)  Jämställdhetsprincipen är en av unionsrättens grundläggande principer. Den kräver att jämställdhet ska säkerställas på alla områden, inbegripet anställning, arbete och lön. Alla parter bör sträva efter att uppnå en jämn könsfördelning i styrelsen och direktionen. Det målet bör också eftersträvas av styrelsen när det gäller dess ordförande och vice ordförandena, liksom av de grupper som företräder regeringar och arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i styrelsen när det gäller utnämning av suppleanter som ska delta i direktionens möten.

(15)  Cedefop har för närvarande ett sambandskontor i Bryssel. Cedefop bör ha möjlighet att behålla detta.

(16)  De ekonomiska föreskrifter och bestämmelser för programplanering och rapportering bör uppdateras. Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013(4) föreskriver att Cedefop ska utföra förhands- och efterhandsutvärderingar av de program och verksamheter som medför betydande utgifter. Dessa utvärderingar bör beaktas av Cedefop i dess fleråriga och årliga programplanering.

(17)  För att säkerställa Cedefops fullständiga oberoende och självständighet och göra det möjligt för byrån att handla i enlighet med mål- och uppgiftsbeskrivningen i denna förordning, bör den ges en adekvat egen budget, med inkomster som främst består av ett bidrag från unionens allmänna budget. Unionens budgetförfarande bör tillämpas för Cedefop när det handlar om unionens bidrag och alla andra bidrag från unionens allmänna budget. Cedefops räkenskaper bör revideras av revisionsrätten.

(18)  De översättningstjänster som krävs för Cedefops funktionssätt bör tillhandahållas av Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (nedan kallat översättningscentrum). Cedefop bör arbeta tillsammans med översättningscentrum för att fastställa indikatorer för kvalitet, tidsramar och konfidentialitet, för att tydligt kartlägga Cedefops behov och prioriteringar och skapa öppna och objektiva förfaranden för översättningsarbetet.

(19)  Bestämmelserna gällande Cedefops ▌personal bör anpassas till tjänsteföreskrifterna och anställningsvillkoren för övriga anställda i unionen (nedan kallade anställningsvillkoren för övriga anställda), som fastställs i rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68(5).

(20)  Cedefop bör vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att konfidentiella uppgifter hanteras och behandlas säkert. Cedefop bör vid behov anta säkerhetsbestämmelser motsvarande dem i kommissionens beslut (EU, Euratom) 2015/443(6) och (EU, Euratom) 2015/444(7).

(21)  Det är nödvändigt att fastställa övergångsbestämmelser för budgeten och övergångsbestämmelser gällande styrelsen och personalen ▌för att säkerställa Cedefops fortsatta verksamhet i väntan på genomförandet av denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

MÅL OCH UPPGIFTER

Artikel 1

Inrättande och mål

1.  Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) inrättas härmed som en unionsbyrå.

2.  Cedefops mål ska vara att stödja främjandet, utvecklingen och genomförandet av unionens politik inom yrkesutbildning samt kompetens och kvalifikationer genom att samarbeta med kommissionen, medlemsstaterna och arbetsmarknadens parter.

Cedefop ska därför öka och sprida kunskap och tillhandahålla underlag och tjänster för beslutsfattande, för politikutformning, inbegripet forskningsbaserade slutsatser, samt underlätta kunskapsdelning inom unionen och bland nationella aktörer samt mellan unionen och nationella aktörer.

Artikel 2

Uppgifter

1.  Cedefop ska ha följande uppgifter avseende de politikområden som avses i artikel 1.2 och samtidigt fullt ut respektera medlemsstaternas ansvarsområden:

a)  Analysera tendenser inom politiken och systemen för yrkesutbildning, kompetens och kvalifikationer och tillhandahålla jämförande analyser av dessa i olika länder.

b)  Analysera tendenser på arbetsmarknaden när det gäller kompetens och kvalifikationer samt yrkesutbildning.

c)  Analysera och bidra till utformningen och tilldelningen av kvalifikationer, organisationen av dem i ramverk och deras funktion på arbetsmarknaden, och i förhållande till yrkesutbildning, i syfte att förbättra insynen i dem och erkännandet av dem.

d)  Analysera och bidra till valideringen av icke-formellt och informellt lärande.

e)  Utföra eller låta utföra utredningar och bedriva forskning om relevant socioekonomisk utveckling och relaterade politikfrågor.

f)  Skapa forum för utbyte av erfarenheter och information mellan regeringarna, arbetsmarknadens parter och andra aktörer på nationell nivå ▌.

g)  Bidra till genomförandet av reformer och politik på nationell nivå, bland annat genom evidensbaserad information och analys.

h)  Sprida information för att bidra till politiken och öka medvetenheten och förståelsen av de möjligheter som yrkesutbildning ger när det gäller att främja och stödja anställbarhet, produktivitet och livslångt lärande.

i)  Förvalta och ta fram tillgängliga verktyg, dataset och tjänster för yrkesutbildning, kompetens, yrken och kvalifikationer för medborgare, företag, beslutsfattare, arbetsmarknadens parter och övriga aktörer.

j)  Utarbeta en strategi för förbindelserna med tredjeländer och internationella organisationer i enlighet med artikel 29 i frågor där Cedefop har behörighet.

2.  Om nya studier behövs ska unionens institutioner, innan politiska beslut fattas, beakta Cedefops sakkunskap och eventuella studier som den har genomfört på det berörda området eller som den kan genomföra i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046(8).

3.  Cedefop ska i sin verksamhet ta hänsyn till de kopplingar som finns mellan yrkesutbildning och annan utbildningsverksamhet.

4.  Cedefop får ingå samarbetsavtal med andra relevanta unionsbyråer för att underlätta och främja samarbete.

5.  Cedefop ska när det utför sina uppgifter föra en nära dialog särskilt med specialiserade organ, såväl offentliga som privata, nationella eller internationella, som utarbetar politik för yrkesutbildning samt kompetens och kvalifikationer, med offentliga myndigheter och utbildningsanstalter, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, samt med nationella trepartsorgan om sådana finns.. Utan att det påverkar dess mål och syften ska Cedefop samarbeta med andra unionsbyråer, särskilt med ETF, Eurofound och EU-Osha, och främja synergieffekter och komplementaritet med deras verksamheter, samtidigt som överlappningar undviks.

KAPITEL II

CEDEFOPS ORGANISATION

Artikel 3

Förvaltnings- och ledningsstruktur

Cedefops förvaltnings- och ledningsstruktur ska bestå av följande:

a)  En styrelse.

b)  En direktion.

c)  En verkställande direktör.

AVSNITT 1

STYRELSE

Artikel 4

Styrelsens sammansättning

1.  Styrelsen ska bestå av

a)  en ledamot som företräder regeringen i varje medlemsstat,

b)  en ledamot som företräder arbetsgivarorganisationerna i varje medlemsstat,

c)  en ledamot som företräder arbetstagarorganisationerna i varje medlemsstat,

d)  tre ledamöter som företräder kommissionen,

e)   en oberoende expert som utses av Europaparlamentet.

Var och en av de ledamöter som avses i leden a–d ska ha rösträtt.

Rådet ska utse de ledamöter som avses i leden a, b och c på grundval av de kandidater som utsetts av medlemsstaterna och de europeiska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna.

Kommissionen ska utse de ledamöter som avses i led d.

Europaparlamentets ansvariga utskott ska utse den expert som avses i led e.

2.  Varje styrelseledamot ska ha en suppleant. Suppleanten ska företräda ledamoten i ledamotens frånvaro. Suppleanten ska utses i enlighet med punkt 1.

3.  Styrelseledamöterna och deras suppleanter ska utses och tillsättas på grundval av deras kunskaper om yrkesutbildning, kompetens och kvalifikationer, med hänsyn till deras relevanta kompetenser inom till exempel ledarskap, förvaltning och budget och sakkunskap inom området för Cedefops kärnverksamhet, för att de ska kunna hantera sin övervakande roll effektivt. Alla parter som är representerade i styrelsen ska sträva efter att begränsa omsättningen av företrädare i syfte att säkerställa kontinuiteten i dess arbete. Alla parter ska sträva efter att uppnå en jämn könsfördelning i styrelsen.

4.  Alla ledamöter och suppleanter ska underteckna en skriftlig förklaring när de tillträder sin tjänst där de uppger att de inte befinner sig i en intressekonflikt. Alla ledamöter och suppleanter ska uppdatera sin förklaring om det sker en förändring avseende intressekonflikter. Cedefop ska offentliggöra förklaringarna och uppdateringarna på sin webbplats.

5.  Ledamöternas och suppleanternas mandatperiod ska vara fyra år. Denna period får förnyas. Vid mandatperiodens utgång eller om de avgår ska ledamöterna och suppleanterna sitta kvar tills deras mandat har förnyats eller tills de har ersatts.

6.  I styrelsen ska företrädarna för regeringarna och arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna bilda varsin grupp. Varje grupp ska utse en samordnare för att effektivisera överläggningar inom och mellan grupperna. Samordnarna för arbetsgivarnas och arbetstagarnas grupper ska vara företrädare för sina respektive europeiska organisationer och får utses bland de utsedda styrelseledamöterna. Samordnare som inte är utsedda styrelseledamöter i enlighet med punkt 1 ska delta i styrelsemöten men utan rösträtt.

Artikel 5

Styrelsens uppgifter

1.  Styrelsen ska

a)  fastställa den strategiska inriktningen för Cedefops verksamhet ▌,

b)  varje år, i enlighet med artikel 6 och med två tredjedelars majoritet av de röstberättigade ledamöterna, anta Cedefops programplaneringsdokument, som ska innehålla Cedefops fleråriga arbetsprogram och dess årliga arbetsprogram för det kommande året,

c)  med två tredjedelars majoritet av de röstberättigade styrelseledamöterna, anta Cedefops årsbudget och utföra andra uppgifter rörande budgeten enligt kapitel III,

d)  anta en konsoliderad årlig verksamhetsrapport och en bedömning av Cedefops verksamhet, och överlämna dessa senast den 1 juli varje år till Europaparlamentet, rådet, kommissionen och revisionsrätten, och offentliggöra den konsoliderade årliga verksamhetsrapporten,

e)  anta de ekonomiska reglerna för Cedefop i enlighet med artikel 16,

f)  anta en strategi för bedrägeribekämpning, som står i proportion till risken för bedrägerier, med hänsyn till kostnaderna och fördelarna för de åtgärder som ska genomföras,

g)  anta regler för att förebygga och hantera intressekonflikter bland ledamöterna och oberoende experter samt utstationerade nationella experter och annan personal som inte är anställd av Cedefop enligt artikel 19,

h)  anta och regelbundet uppdatera planerna för kommunikation och informationsspridning efter behovsanalys och låta detta återspeglas i Cedefops programplaneringsdokument,

i)  anta sin arbetsordning,

j)  i enlighet med punkt 2, med avseende på Cedefops personal, utöva de befogenheter som i tjänsteföreskrifterna tilldelas tillsättningsmyndigheten och i anställningsvillkoren för övriga anställda tilldelas den myndighet som är behörig att sluta anställningsavtal (nedan kallade tillsättningsbefogenheter),

k)  i enlighet med artikel 110 i tjänsteföreskrifterna anta lämpliga genomföranderegler för att ge verkan åt tjänsteföreskrifterna och anställningsvillkoren för övriga anställda,

l)  utse en verkställande direktör och, i förekommande fall, förlänga den verkställande direktörens mandatperiod eller säga upp vederbörande i enlighet med artikel 18,

m)  utse en räkenskapsförare, i enlighet med tjänsteföreskrifterna och anställningsvillkoren för övriga anställda, som ska vara helt oberoende i sin tjänsteutövning.

n)  anta direktionens arbetsordning,

o)  övervaka lämplig uppföljning av resultat och rekommendationer som härrör från de interna eller externa revisionsrapporterna och utvärderingarna, samt från utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf),

p)  godkänna ingåendet av samarbetsavtal med behöriga myndigheter i tredjeländer och med internationella organisationer i enlighet med artikel 29.

2.  Styrelsen ska, i enlighet med artikel 110 i tjänsteföreskrifterna, anta ett beslut grundat på artikel 2.1 i tjänsteföreskrifterna och artikel 6 i anställningsvillkoren för övriga anställda om att delegera relevanta tillsättningsbefogenheter till den verkställande direktören och fastställa på vilka villkor denna delegering av befogenheter kan dras in. Den verkställande direktören får vidaredelegera dessa befogenheter.

Om exceptionella omständigheter kräver det får styrelsen tillfälligt dra in delegeringen av tillsättningsbefogenheter till den verkställande direktören och de befogenheter som den verkställande direktören vidaredelegerat. I sådana fall ska styrelsen under en begränsad tid delegera dem till en av företrädarna för kommissionen som den utser eller till någon annan anställd än den verkställande direktören.

Artikel 6

Flerårig och årlig programplanering

1.  Den verkställande direktören ska varje år, i enlighet med artikel 11.5 e, utarbeta ett utkast till programplaneringsdokument som ska innehålla ett flerårigt och ett årligt arbetsprogram i enlighet med artikel 32 i delegerad förordning (EU) nr 1271/2013.

2.  Den verkställande direktören ska till styrelsen överlämna det utkast till programplaneringsdokument som avses i punkt 1. Efter styrelsens godkännande ska utkastet till programplaneringsdokument lämnas in till kommissionen, Europaparlamentet och rådet senast den 31 januari varje år. Den verkställande direktören ska överlämna eventuella uppdaterade versioner av det dokumentet i enlighet med samma förfarande. Styrelsen ska anta programplaneringsdokumentet med beaktande av kommissionens yttrande.

Programplaneringsdokumentet ska anses som slutgiltigt efter det att unionens allmänna budget slutligen har antagits och vid behov anpassas i enlighet därmed.

3.  Det fleråriga arbetsprogrammet ska fastställa den övergripande strategiska programplaneringen, inklusive mål, förväntade resultat och resultatindikatorer och undvika överlappningar med andra byråers programplanering. Det ska också fastställa resursplanering, inklusive flerårig budget och personal. Det ska inbegripa en strategi för förbindelserna med tredjeländer och internationella organisationer i enlighet med artikel 29 och de åtgärder som är kopplade till denna strategi samt ange vilka resurser som krävs.

4.  Det årliga arbetsprogrammet ska överensstämma med det fleråriga arbetsprogram som avses i punkt 3 och ska innehålla

a)  detaljerade mål och förväntade resultat, inklusive resultatindikatorer,

b)   ▌en beskrivning av de åtgärder som ska finansieras, inklusive planerade åtgärder som syftar till att öka effektiviteten,

c)   ▌en indikation på de ekonomiska och personella resurser som anslagits för varje åtgärd, i enlighet med principerna om verksamhetsbaserad budgetering och förvaltning,

d)   möjliga åtgärder för förbindelserna med tredjeländer och internationella organisationer i enlighet med artikel 29.

▌Det ska tydligt framgå vilka åtgärder som lagts till, ändrats eller strukits jämfört med föregående budgetår.

5.  Styrelsen ska ändra det antagna årliga arbetsprogrammet om Cedefop tilldelas någon ny verksamhet. Styrelsen får till den verkställande direktören delegera befogenheten att göra icke-väsentliga ändringar i det årliga arbetsprogrammet.

Varje betydande ändring av det årliga arbetsprogrammet ska antas i enlighet med samma förfarande som det ursprungliga årliga arbetsprogrammet.

6.   Resursplaneringen ska uppdateras årligen. Den strategiska programplaneringen ska uppdateras vid behov, och ska i synnerhet ta hänsyn till resultatet av den utvärdering som avses i artikel 27.

Om Cedefop tilldelas en ny verksamhet för att kunna utföra de uppgifter som fastställs i artikel 2, ska detta beaktas i dess resurs- och budgetplanering, utan att det påverkar Europaparlamentets och rådets (nedan kallade budgetmyndigheten) befogenheter.

Artikel 7

Styrelsens ordförande

1.  Styrelsen ska välja en ordförande och tre vice ordförande:

a)   En bland de ledamöter som företräder medlemsstaternas regeringar.

b)  En bland de ledamöter som företräder arbetsgivarorganisationerna.

c)   En bland de ledamöter som företräder arbetstagarorganisationerna.

d)  En bland de ledamöter som företräder kommissionen.

Ordföranden och vice ordförandena ska väljas med två tredjedelars majoritet av röstberättigade ledamöter i styrelsen.

2.  Ordförandens och vice ordförandenas mandatperiod ska vara ett år. Deras mandatperiod får förnyas ▌. Om deras uppdrag som styrelseledamot emellertid upphör någon gång under deras mandatperiod, upphör deras mandatperiod automatiskt vid den tidpunkten.

Artikel 8

Styrelsemöten

1.  Ordföranden ska sammankalla till styrelsens möten.

2.  Den verkställande direktören ska delta i överläggningarna utan rösträtt.

3.  Styrelsen ska hålla ett ordinarie möte per år. Dessutom ska styrelsen hålla möte på ordförandens initiativ, på begäran av kommissionen eller på begäran av minst en tredjedel av dess ledamöter.

4.  Styrelsen får bjuda in personer vars synpunkter kan vara av intresse som observatörer till sina möten. Företrädare för länder i Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta) som är part i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) får närvara vid styrelsens möten som observatörer om det i EES-avtalet föreskrivs att de ska delta i Cedefops verksamhet.

5.  Cedefop ska bistå styrelsen med ett sekretariat.

Artikel 9

Omröstningsbestämmelser för styrelsen

1.  Styrelsen ska fatta beslut med en majoritet av de röstberättigade styrelseledamöterna, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 5.1 b och c, artikel 7.1 andra stycket samt artikel 18.7.

2.  Varje röstberättigad styrelseledamot ska ha en röst. Om en röstberättigad styrelseledamot är frånvarande ska dennes suppleant ha rätt att rösta i ledamotens ställe.

3.  Ordföranden har rösträtt.

4.  Den verkställande direktören ska delta i överläggningarna utan rösträtt.

5.  Närmare bestämmelser om röstningsförfarandena ska fastställas i styrelsens arbetsordning, och i synnerhet på vilka villkor som en ledamot får agera på en annan ledamots vägnar.

AVSNITT 2

DIREKTION

Artikel 10

Direktion

1.  Styrelsen ska bistås av en direktion.

2.  Direktionen ska

a)  förbereda beslut som ska antas av styrelsen,

b)  tillsammans med styrelsen, övervaka lämplig uppföljning av de resultat och rekommendationer som härrör från interna eller externa revisionsrapporter och utvärderingar samt från utredningar som utförs av ▌Olaf,

c)  utan att det påverkar den verkställande direktörens ansvarsskyldigheter enligt artikel 11, vid behov råda den verkställande direktören i genomförandet av styrelsens beslut, i syfte att förstärka tillsynen av den administrativa förvaltningen och budgetförvaltningen.

3.  När det är nödvändigt av brådskande skäl får direktionen fatta vissa preliminära beslut på styrelsens vägnar, ▌inklusive om tillfälligt upphävande av delegering av tillsättningsbefogenheter, i enlighet med villkoren i artikel 5.2, och om budgetfrågor.

4.  Direktionen ska bestå av styrelsens ordförande, de tre vice ordförandena, samordnarna för de tre grupper som avses i artikel 4.6 och en företrädare för kommissionen. Varje grupp som avses i artikel 4.6 får utse högst två suppleanter som ska delta i direktionens möten om en ledamot som utsetts av den berörda gruppen är frånvarande. Styrelsens ordförande ska också vara ordförande i direktionen. Den verkställande direktören ska delta i direktionens möten, men utan rösträtt.

5.  Mandatperioden för ledamöterna i direktionen ska vara två år. Denna period får förnyas. Mandatperioden för en ledamot i direktionen ska upphöra det datum då uppdraget som styrelseledamot upphör.

6.  Direktionen ska sammanträda tre gånger om året. Ordföranden kan dessutom sammankalla till ytterligare möten på eget initiativ eller på begäran av ledamöterna. Efter varje möte ska samordnarna för de tre grupper som avses i artikel 4.6 göra sitt bästa för att utan dröjsmål och på ett insynsvänligt sätt informera ledamöterna i deras egen grupp om innehållet i diskussionen.

AVSNITT 3

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Artikel 11

Den verkställande direktörens ansvar

1.  Den verkställande direktören ska ansvara för ledningen av Cedefop i enlighet med den strategiska inriktning som fastställts av styrelsen, och vara ansvarig inför styrelsen.

2.  Utan att det påverkar befogenheterna för kommissionen, styrelsen och direktionen ska den verkställande direktören vara oberoende i tjänsteutövningen och får varken begära eller ta emot instruktioner från någon regering eller något annat organ.

3.  Den verkställande direktören ska på begäran rapportera till Europaparlamentet om utförandet av sitt uppdrag. Rådet får uppmana den verkställande direktören att rapportera om utförandet av sitt uppdrag.

4.  Den verkställande direktören ska vara den rättsliga företrädaren för Cedefop.

5.  Den verkställande direktören ska ansvara för genomförandet av de uppgifter som Cedefop tilldelas i denna förordning. Den verkställande direktören ska i synnerhet ha ansvaret för följande:

a)  Cedefops löpande förvaltning, inbegripet utövandet av de befogenheter avseende personalfrågor som han eller hon tilldelats i enlighet med artikel 5.2.

b)  Genomföra de beslut som antas av styrelsen.

c)  I enlighet med det beslut som avses i artikel 5.2, fatta beslut om personalförvaltningen.

d)   Med beaktande av Cedefops verksamhetsbehov och sunda budgetförvaltning, fatta beslut om Cedefops interna strukturer, och vid behov även agera ställföreträdare och utföra uppgifter som kan omfatta den dagliga förvaltningen av Cedefop.

e)  Utarbeta programplaneringsdokument och överlämna dessa till styrelsen efter samråd med kommissionen.

f)  Genomföra programplaneringsdokument och rapportera till styrelsen om genomförandet.

g)  Utarbeta den konsoliderade årliga rapporten om Cedefops verksamhet samt lägga fram denna för styrelsen för bedömning och antagande.

h)  Införa ett effektivt övervakningssystem som möjliggör de regelbundna utvärderingar som avses i artikel 27 och ett rapporteringssystem för att sammanfatta resultaten av dessa.

i)  Utarbeta ett utkast till ekonomiska regler för Cedefop.

j)  Utarbeta ett utkast till beräkning av Cedefops inkomster och utgifter, som en del av Cedefops programplaneringsdokument, och genomföra Cedefops budget.

k)  Utarbeta en åtgärdsplan som uppföljning av slutsatserna från interna eller externa revisionsrapporter och utvärderingar, liksom utredningar utförda av ▌Olaf, samt överlämna en lägesrapport till kommissionen två gånger om året och regelbundet till styrelsen och direktionen.

l)  Sträva efter att säkerställa en jämn könsfördelning inom Cedefop.

m)  Skydda unionens ekonomiska intressen genom att vidta förebyggande åtgärder mot bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet med hjälp av effektiva kontroller och, om oriktigheter upptäcks, genom att belopp som felaktigt betalats ut återkrävs samt, när så krävs, genom att förelägga effektiva, proportionella och avskräckande administrativa och ekonomiska sanktioner.

n)  Ta fram en strategi för bedrägeribekämpning för Cedefop och lägga fram den för styrelsen för godkännande.

o)  Där så är lämpligt, samarbeta med andra unionsbyråer ,och ingå samarbetsavtal med dem.

6.  Den verkställande direktören ska också ansvara för att besluta huruvida det är nödvändigt att inrätta ett sambandskontor i Bryssel i syfte att öka Cedefops samarbete med de relevanta unionsinstitutionerna, för att Cedefops ska kunna utföra sina uppgifter på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Ett sådant beslut kräver ett förhandsgodkännande från kommissionen, styrelsen och den relevanta medlemsstaten. I beslutet ska anges omfattningen av den verksamhet som ska bedrivas vid sambandskontoret på ett sätt som undviker onödiga kostnader och överlappning med Cedefops administrativa uppgifter.

KAPITEL III

EKONOMISKA BESTÄMMELSER

Artikel 12

Budget

1.  Alla Cedefops inkomster och utgifter ska beräknas varje budgetår ▌och redovisas i Cedefops budget. Budgetåret ska motsvara kalenderåret.

2.  Cedefops budget ska vara balanserad i fråga om inkomster och utgifter.

3.  Utan att det påverkar andra medel ska Cedefops inkomster omfatta

a)  ett bidrag från unionen som finns infört i unionens allmänna budget,

b)  eventuella frivilliga ekonomiska bidrag från medlemsstaterna,

c)  avgifter som tas ut för publikationer och andra tjänster som Cedefop tillhandahåller,

d)  eventuella bidrag från tredjeländer som deltar i Cedefops arbete som anges i artikel 29.

4.  Cedefops utgifter ska omfatta löner till personalen, kostnader för administration och infrastruktur samt driftskostnader.

Artikel 13

Upprättande av budgeten

1.  Varje år ska den verkställande direktören göra ett preliminärt utkast till beräkning av Cedefops förväntade inkomster och utgifter för påföljande budgetår, inbegripet tjänsteförteckningen, och översända det till styrelsen.

Det preliminära utkastet till beräkning ska baseras på målen och det förväntade resultatet enligt det årliga programplaneringsdokument som avses i artikel 6.1, och i enlighet med principen om resultatbaserad budgetering ska där beaktas vilka ekonomiska resurser som behövs för att uppnå dessa mål och förväntade resultat.

2.  På grundval av detta preliminära utkast till beräkning ska styrelsen anta en preliminär beräkning av Cedefops inkomster och utgifter för påföljande budgetår och översända den till kommissionen senast den 31 januari varje år.

3.  Kommissionen ska översända utkastet till beräkning till budgetmyndigheten, tillsammans med förslaget till unionens allmänna budget. Utkastet till beräkning ska också göras tillgängligt för Cedefop.

4.  På grundval av utkastet till beräkning ska kommissionen i förslaget till unionens allmänna budget föra in de beräkningar som den betraktar som nödvändiga med tanke på tjänsteförteckningen och storleken på det bidrag som ska belasta den allmänna budgeten, som den ska förelägga budgetmyndigheten i enlighet med artiklarna 313 och 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

5.  Budgetmyndigheten ska bevilja anslagen från unionens allmänna budget till Cedefop.

6.  Budgetmyndigheten ska anta Cedefops tjänsteförteckning.

7.  Cedefops budget ska antas av styrelsen. Budgeten blir slutgiltig när Europeiska unionens allmänna budget slutligen antas, och vid behov ska den anpassas i enlighet med det slutgiltiga antagandet. Alla eventuella ändringar av Cedefops budget, inklusive tjänsteförteckningen, ska antas i enlighet med samma förfarande.

8.  Alla byggnadsprojekt som kan komma att påverka Cedefops budget väsentligt ska omfattas av delegerad förordning (EU) nr 1271/2013.

Artikel 14

Genomförande av budgeten

1.  Den verkställande direktören ska genomföra Cedefops budget.

2.  Den verkställande direktören ska varje år till budgetmyndigheten skicka alla uppgifter som rör resultatet av utvärderingsförfarandena.

Artikel 15

Redovisning och förfarande för att bevilja ansvarsfrihet

1.  Cedefops räkenskapsförare ska översända de preliminära redovisningarna för budgetåret (år N) till kommissionens räkenskapsförare och till revisionsrätten senast den 1 mars det påföljande budgetåret (år N + 1).

2.  Cedefop ska översända en rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen för år N till Europaparlamentet, rådet, kommissionen och revisionsrätten senast den 31 mars år N + 1.

3.   ▌Kommissionens räkenskapsförare ska översända Cedefops preliminära redovisningar för år N som konsoliderats med kommissionens redovisningar till revisionsrätten senast den 31 mars år N + 1.

4.  Efter det att revisionsrättens iakttagelser om Cedefops preliminära redovisningar för år N enligt artikel 246 i förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046 har inkommit, ska räkenskapsföraren upprätta en slutlig redovisning av Cedefops räkenskaper för det året. Den verkställande direktören ska överlämna denna till styrelsen för ett yttrande.

5.  Styrelsen ska avge ett yttrande om Cedefops slutliga redovisning för år N.

6.  Cedefops räkenskapsförare ska senast den 1 juli år N + 1 översända de slutliga redovisningarna för år N till Europaparlamentet, rådet, kommissionen och revisionsrätten, tillsammans med styrelsens yttrande.

7.  De slutliga redovisningarna för år N ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning senast den 15 november år N + 1.

8.  Senast den 30 september år N + 1 ska den verkställande direktören översända ett svar till revisionsrätten om de iakttagelser som den framfört i sin årsrapport. Den verkställande direktören ska också skicka det svaret till styrelsen.

9.  Den verkställande direktören ska, på Europaparlamentets begäran, för parlamentet överlämna alla uppgifter som behövs för att förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet för år N ska kunna tillämpas på ett smidigt sätt, i enlighet med artikel 109.3 i delegerad förordning (EU) nr 1271/2013.

10.  Europaparlamentet ska före den 15 maj år N + 2 på rekommendation av rådet, som ska fatta beslut med kvalificerad majoritet, bevilja den verkställande direktören ansvarsfrihet för budgetens genomförande år N.

Artikel 16

Ekonomiska regler

De ekonomiska regler som är tillämpliga på Cedefop ska antas av styrelsen efter samråd med kommissionen. De ska inte avvika från delegerad förordning (EU) nr 1271/2013 såvida inte en sådan avvikelse är specifikt nödvändig för Cedefops verksamhet och kommissionen har gett sitt förhandsgodkännande.

KAPITEL IV

PERSONAL

Artikel 17

Allmänna bestämmelser

1.  Tjänsteföreskrifterna och anställningsvillkoren för övriga anställda samt de bestämmelser som har antagits gemensamt av unionens institutioner för tillämpningen av tjänsteföreskrifterna och anställningsvillkoren för övriga anställda ska gälla för Cedefops personal.

2.  Styrelsen ska anta lämpliga genomföranderegler för att ge verkan åt tjänsteföreskrifterna och anställningsvillkoren för övriga anställda i enlighet med artikel 110 i tjänsteföreskrifterna.

Artikel 18

Verkställande direktör

1.  Den verkställande direktören ska vara medlem av personalen och ska vara tillfälligt anställd vid Cedefop enligt artikel 2 a i anställningsvillkoren för övriga anställda.

2.  Den verkställande direktören ska utses av styrelsen från en förteckning över kandidater som föreslagits av kommissionen efter ett öppet och transparent urvalsförfarande.

Den utvalda kandidaten ska uppmanas att göra ett uttalande inför Europaparlamentet och besvara frågor från parlamentets ledamöter. Denna diskussion får inte i onödan fördröja utnämningen.

Cedefop ska företrädas av styrelseordföranden när den ingår anställningsavtalet med den verkställande direktören.

3.  Den verkställande direktörens mandatperiod ska vara fem år. Före periodens utgång ska kommissionen göra en utvärdering som beaktar den verkställande direktörens arbetsinsats och Cedefops framtida uppgifter och utmaningar.

4.  Styrelsen får, ▌med beaktande av den utvärdering som avses i punkt 3, förlänga den verkställande direktörens mandatperiod en gång och med högst fem år.

5.  En verkställande direktör vars mandatperiod har förlängts får inte delta i ett annat urvalsförfarande för samma befattning vid utgången av den sammantagna mandatperioden.

6.  Den verkställande direktören kan avsättas från sin post endast efter styrelsebeslut. I sitt beslut ska styrelsen ta hänsyn till kommissionens utvärdering av den verkställande direktörens arbetsinsats, enligt punkt 3.

7.  Styrelsen ska fatta beslut om utnämning, förlängning av mandatperioden och avsättning av den verkställande direktören med två tredjedelars majoritet av de röstberättigade ledamöterna.

Artikel 19

Utstationerade nationella experter och annan personal

1.  Cedefop får använda sig av utstationerade nationella experter och annan personal som inte är anställd av Cedefop.

2.  Styrelsen ska anta ett beslut om bestämmelser för utstationering av nationella experter till Cedefop.

KAPITEL V

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 20

Rättslig ställning

1.  Cedefop ska vara en unionsbyrå. Den ska vara en juridisk person.

2.  Cedefop ska i alla medlemsstater ha den mest omfattande rättskapacitet som en juridisk person kan ha enligt nationell rätt. Den får i synnerhet förvärva och avyttra lös och fast egendom samt föra talan inför domstol och andra myndigheter.

3.  Cedefop ska ha sitt säte i Thessaloniki.

4.  Cedefop får inrätta ett sambandskontor i Bryssel för att öka sitt samarbete med de relevanta unionsinstitutionerna i enlighet med artikel 11.6.

Artikel 21

Privilegier och immunitet

Cedefop och dess personal ska omfattas av protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier.

Artikel 22

Språkordning

1.  De bestämmelser som anges i förordning nr 1(9) ska tillämpas på Cedefop.

2.  De översättningstjänster som krävs för Cedefops arbete ska tillhandahållas av översättningscentrum.

Artikel 23

Öppenhet och dataskydd

1.  Cedefop ska utföra sin verksamhet med en hög grad av öppenhet.

2.  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001(10) ska tillämpas på de handlingar som finns på Cedefop.

3.  Inom sex månader efter sitt första möte ska styrelsen anta närmare bestämmelser om tillämpningen av förordning (EG) nr 1049/2001.

4.  Cedefops behandling av personuppgifter ska ske i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725(11). Styrelsen ska inom sex månader efter sitt första möte fastställa bestämmelser för Cedefops tillämpning av förordning (EU) nr 2018/1725, inklusive bestämmelser om utnämning av ett dataskyddsombud. Bestämmelserna ska fastställas efter samråd med Europeiska datatillsynsmannen.

Artikel 24

Bedrägeribekämpning

1.  För att underlätta kampen mot bedrägerier, korruption och annan olaglig verksamhet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013(12) ska Cedefop senast den... [sex månader efter den dag då denna förordning träder i kraft] ansluta sig till det interinstitutionella avtalet av den 25 maj 1999 mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska gemenskapernas kommission om interna utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning ▌(Olaf)(13), och ska anta lämpliga bestämmelser som ska tillämpas på alla dess anställda, genom att använda den mall som finns i bilagan till avtalet.

2.  Revisionsrätten ska ha befogenhet att utföra revisioner, av dokument och på plats, hos alla stödmottagare, uppdragstagare och underleverantörer som erhållit unionsfinansiering från Cedefop.

3.  Olaf får göra utredningar, inklusive kontroller på plats och inspektioner, i syfte att fastställa om det har förekommit bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen i samband med bidragsavtal, bidragsbeslut eller kontrakt som finansierats av Cedefop, i enlighet med de bestämmelser och förfaranden som fastställs i förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 och rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96(14).

4.  Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 1, 2 och 3 ska Cedefops samarbetsavtal med tredjeländer och med internationella organisationer, kontrakt, bidragsavtal och bidragsbeslut innehålla bestämmelser som uttryckligen tillerkänner revisionsrätten och Olaf rätten att utföra sådan revision och genomföra sådana utredningar inom ramen för sina respektive behörigheter.

Artikel 25

Säkerhetsbestämmelser om skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och känsliga icke-säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter

Cedefop ska vid behov anta säkerhetsbestämmelser som motsvarar kommissionens säkerhetsbestämmelser för säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter och känsliga icke-säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, som anges i beslut (EU, Euratom) 2015/443 och 2015/444. Cedefops säkerhetsbestämmelser ska bland annat och när så är nödvändigt omfatta bestämmelser om utbyte, behandling och lagring av sådana uppgifter.

Artikel 26

Ansvar

1.  Cedefops inomobligatoriska ansvar ska regleras av den rätt som är tillämplig på avtalet i fråga.

2.  Europeiska unionens domstol (nedan kallad domstolen) ska vara behörig att träffa avgöranden enligt skiljedomsklausul i avtal som Cedefop ingått.

3.  Vad beträffar utomobligatoriskt ansvar ska Cedefop ersätta skada som den eller dess personal har orsakat under tjänsteutövning, i enlighet med de allmänna principer som är gemensamma för medlemsstaternas rätt.

4.  Domstolen ska vara behörig vad gäller ersättning för sådana skador som avses i punkt 3.

5.  Personalens personliga ansvar gentemot Cedefop ska regleras av bestämmelserna i tjänsteföreskrifter och i anställningsvillkoren för övriga anställda .

Artikel 27

Utvärdering

1.   I enlighet med artikel 29.5 i delegerad förordning (EU) nr 1271/2013 ska Cedefop genomföra förhands- och efterhandsutvärderingar av dessa program och verksamheter som medför betydande utgifter.

2.  Senast den... [fem år efter den dag då denna förordning träder i kraft], och därefter vart femte år, ska kommissionen säkerställa att en utvärdering genomförs i enlighet med kommissionens riktlinjer, för att utvärdera Cedefops resultat i förhållande till dess mål, uppdrag och arbetsuppgifter. Kommissionen ska samråda med styrelseledamöterna och de andra viktiga aktörerna under sin utvärdering. Utvärderingen ska särskilt omfatta eventuella behov av att ändra Cedefops uppdrag samt de ekonomiska konsekvenserna av sådana ändringar.

3.  Kommissionen ska meddela resultatet av utvärderingen till Europaparlamentet, rådet och styrelsen. Resultatet av utvärderingen ska offentliggöras.

Artikel 28

Administrativa undersökningar

Cedefops verksamhet ska vara föremål för undersökningar av Europeiska ombudsmannen i enlighet med artikel 228 i EUF-fördraget.

Artikel 29

Samarbete med tredjeländer och internationella organisationer

1.  I den mån det är nödvändigt för att uppfylla de syften som fastställs i denna förordning och utan att det påverkar de respektive behörighetsområdena för medlemsstaterna och unionens institutioner, får Cedefop samarbeta med de behöriga myndigheterna i tredjeländer och med internationella organisationer.

För detta ändamål får Cedefop, efter godkännande från styrelsen och kommissionen, upprätta samarbetsavtal med de behöriga myndigheterna i tredjeländer och med internationella organisationer. Dessa avtal får inte medföra några juridiska förpliktelser för unionen eller medlemsstaterna.

2.  Cedefop ska vara öppet för deltagande av tredjeländer som har ingått avtal med unionen i detta syfte.

Det ska, i enlighet med de relevanta bestämmelserna i de avtal som avses i första stycket, utarbetas överenskommelser i vilka särskilt karaktär, omfattning och utformning av de berörda tredjeländernas deltagande i Cedefops arbete anges, inklusive bestämmelser om deltagande i Cedefops initiativ, ekonomiska bidrag och personal. När det gäller personalfrågor ska dessa överenskommelser under alla omständigheter vara förenliga med tjänsteföreskrifterna.

3.  Styrelsen ska anta en strategi för förbindelserna med tredjeländer och internationella organisationer i de frågor där Cedefop har behörighet.

Artikel 30

Avtal om säte och villkor för verksamheten

1.  De nödvändiga bestämmelserna om Cedefops lokaler i värdmedlemsstaten och de resurser som ska tillhandahållas av den medlemsstaten samt de särskilda regler som i den staten är tillämpliga på den verkställande direktören, styrelseledamöterna, personal och deras familjemedlemmar ska fastställas i ett avtal om säte som ska ingås av Cedefop och värdmedlemsstaten.

2.  Cedefops värdmedlemsstat ska tillhandahålla de förutsättningar som krävs för att Cedefop ska kunna fungera, vilket inkluderar Europaorienterad skolundervisning på flera språk och lämpliga transportförbindelser.

KAPITEL VI

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

Artikel 31

Övergångsbestämmelser om styrelsen

Ledamöterna av den styrelse som inrättades enligt artikel 4 i förordning (EEG) nr 337/75 ska sitta kvar och utföra de styrelseuppgifter som avses i artikel 5 i den här förordningen till dess att styrelseledamöter och en oberoende expert utses enligt artikel 4.1 i den här förordningen.

Artikel 32

Övergångsbestämmelser om personalen

1.   Cedefops direktör, som utsetts på grundval av artikel 6 i förordning (EEG) nr 337/75, ska för den återstående perioden av sitt uppdrag vara verkställande direktör enligt artikel 11 i den här förordningen. De övriga villkoren i anställningsavtalet förblir oförändrade.

2.  Om det pågår ett förfarande för urval och utnämning av verkställande direktör vid den tidpunkt då denna förordning träder i kraft, ska artikel 6 i förordning (EEG) nr 337/75 tillämpas fram till dess att förfarandet har avslutats.

3.  Den här förordningen ska inte påverka rättigheter och skyldigheter för personal som anställts enligt förordning (EEG) nr 337/75. Deras anställningsavtal får förnyas enligt den här förordningen i enlighet med tjänsteföreskrifterna och anställningsvillkoren för övriga anställda.

Cedefops eventuella sambandskontor som är i drift då denna förordning träder i kraft ska bibehållas.

Artikel 33

Övergångsbestämmelser för budgeten

Förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet för de budgetar som fastställts på grundval av artikel 11 i förordning (EEG) nr 337/75 ska genomföras i enlighet med artikel 12a i den förordningen.

KAPITEL VII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 34

Upphävande

Förordning (EEG) nr 337/75 ska upphöra att gälla och alla hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen.

Artikel 35

Fortsatt tillämpning av interna regler antagna av styrelsen

Interna regler som antagits av styrelsen på grundval av förordning (EEG) nr 337/75 ska fortsätta att gälla efter den ... [dag då denna förordning träder ikraft], såvida inte styrelsen beslutar något annat i samband med tillämpningen av denna förordning.

Artikel 36

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

(1) EUT C 209, 30.6.2017, s. 49.
(2) Europaparlamentets ståndpunkt av den 11 december 2018.
(3) Rådets förordning (EEG) nr 337/75 av den 10 februari 1975 om uppbyggnaden av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (EGT L 39, 13.2.1975, s. 1).
(4) Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 328, 7.12.2013, s. 42).
(5) EGT L 56, 4.3.1968, s. 1.
(6) Kommissionens beslut (EU, Euratom) 2015/443 av den 13 mars 2015 om säkerhet inom kommissionen (EUT L 72, 17.3.2015, s. 41).
(7) Kommissionens beslut (EU, Euratom) 2015/444 av den 13 mars 2015 om säkerhetsbestämmelser för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter (EUT L 72, 17.3.2015, s. 53).
(8) Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1).
(9) Rådets förordning nr 1 om vilka språk som skall användas i Europeiska ekonomiska gemenskapen (EGT 17, 6.10.1958, s. 385).
(10) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43).
(11) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).
(12) Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).
(13) EGT L 136, 31.5.1999, s. 15.
(14) Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 2).

Senaste uppdatering: 12 december 2018Rättsligt meddelande