Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0254(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0274/2017

Ingivna texter :

A8-0274/2017

Debatter :

PV 10/12/2018 - 17
CRE 10/12/2018 - 17

Omröstningar :

PV 11/12/2018 - 5.9

Antagna texter :

P8_TA(2018)0491

Antagna texter
PDF 117kWORD 49k
Tisdagen den 11 december 2018 - Strasbourg Slutlig utgåva
Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) ***I
P8_TA(2018)0491A8-0274/2017
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 december 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2062/94 (COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0528),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 153.2 a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0344/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 30 mars 2017(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 9 november 2018 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och yttrandet från budgetutskottet (A8-0274/2017).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentlig ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 209, 30.6.2017, s. 49.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 december 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om inrättande av Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2062/94
P8_TC1-COD(2016)0254

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2019/126.)

Senaste uppdatering: 7 oktober 2019Rättsligt meddelande