Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0406(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0418/2018

Předložené texty :

A8-0418/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 11/12/2018 - 5.15

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0496

Přijaté texty
PDF 173kWORD 48k
Úterý, 11. prosince 2018 - Štrasburk Konečné znění
Společný systém daně z přidané hodnoty s ohledem na dočasné uplatňování všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti v souvislosti s dodáním zboží nebo poskytnutím služeb převyšujícím určitou prahovou hodnotu *
P8_TA(2018)0496A8-0418/2018

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. prosince 2018 o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o dočasné používání všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání zboží a poskytnutí služeb nad určitou prahovou hodnotu (COM(2016)0811 – C8-0023/2017 – 2016/0406(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2016)0811),

–  s ohledem na článek 113 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0023/2017),

–  s ohledem na článek 78c jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0418/2018),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4
(4)  Aby se omezilo riziko přesunu podvodných činností mezi členskými státy, mělo by být povoleno používat uvedený mechanismus přenesení daňové povinnosti všem členským státům, které splní určitá kritéria, pokud jde o rozsah podvodů, zejména kolotočových, a které jsou schopny prokázat, že jiná kontrolní opatření nejsou k boji proti těmto podvodům dostatečná.
(4)  Aby se omezilo riziko přesunu podvodných činností mezi členskými státy, mělo by být povoleno používat uvedený mechanismus přenesení daňové povinnosti všem členským státům, které splní určitá kritéria, pokud jde o rozsah podvodů, zejména kolotočových, a které jsou schopny prokázat, že jiná kontrolní opatření nejsou k boji proti těmto podvodům dostatečná. Členské státy by dále měly mít povinnost prokázat, že odhadovaný přínos dodržování daňových předpisů a výběru daní v důsledku zavedení všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti převáží nad odhadovaným celkovým dodatečným zatížením podniků a správců daně a že podnikům a správcům daně nevzniknou náklady vyšší než náklady vzniklé v důsledku uplatnění jiných kontrolních opatření.
Pozměňovací návrh 2
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5
(5)  Kromě toho by mělo být povoleno používat tento mechanismus také členským státům, jež sousedí s členským státem, kde byl mechanismus již povolen, a jež tedy čelí vážnému riziku, že se podvody přesunou na jejich území, a to též v případech, kdy by jiná kontrolní opatření nebyla proti tomuto riziku podvodu dostatečná.
vypouští se
Pozměňovací návrh 3
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6
(6)  Pokud se členský stát rozhodne všeobecný mechanismus přenesení daňové povinnosti používat, měl by ho uplatňovat na veškeré dodávky zboží a služeb nad stanovenou prahovou hodnotu faktury. Mechanismus by neměl být omezen na žádné konkrétní odvětví.
(6)   Pokud se členský stát rozhodne všeobecný mechanismus přenesení daňové povinnosti používat, měl by ho uplatňovat na veškeré jiné než přeshraniční dodávky zboží a poskytování služeb nad stanovenou prahovou hodnotu transakce. Mechanismus by neměl být omezen na žádné konkrétní odvětví.
Pozměňovací návrh 4
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 a (nový)
(7a)  V zájmu možnosti posoudit, zda zavedení mechanismu v jednom členském státě způsobuje přesun podvodných činností do jiných členských států, jakož i možnosti posoudit míru možného narušení fungování vnitřního trhu je vhodné stanovit konkrétní povinnost výměny informací mezi členskými státy, které mechanismus používají, a ostatními členskými státy. Na veškerou takovou výměnu informací by se měla vztahovat příslušná ustanovení týkající se ochrany osobních údajů a důvěrnosti. Tato ustanovení vymezují výjimky a omezení za účelem ochrany zájmů členských států a Unie v oblasti zdanění.
Pozměňovací návrh 5
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 199 c – odst. 1 – pododstavec 1
Odchylně od článku 193 může členský stát do dne 30. června 2022 jako všeobecný mechanismus přenesení daňové povinnosti stanovit, že osobou povinnou odvést daň je osoba povinná k dani, jíž je dodáno zboží či poskytnuty služby přesahující limit 10 000 EUR na fakturu.
Odchylně od článku 193 může členský stát do dne 30. června 2022 jako všeobecný mechanismus přenesení daňové povinnosti stanovit, že osobou povinnou odvést daň je osoba povinná k dani, jíž je dodáno zboží či poskytnuty služby přesahující limit 25 000 EUR na fakturu.
Pozměňovací návrh 6
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 199 c – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a
a)   výpadek příjmů z DPH vyjádřený jako procentní podíl celkové daňové povinnosti k DPH nejméně 5 procentních bodů nad mediánem výpadku příjmů z DPH ve Společenství;
a)  podle metod a údajů, které jsou obsaženy v závěrečné zprávě Komise z roku 2016 datované ze dne 23. srpna 2016 o výpadku z příjmů z DPH, měl v roce 2014 výpadek příjmů z DPH vyjádřený jako procentní podíl celkové daňové povinnosti k DPH ve výši nejméně 15 procentních bodů nad mediánem výpadku příjmů z DPH ve Společenství;
Pozměňovací návrh 7
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 199 c – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b
b)  podíl kolotočových podvodů na jeho celkovém výpadku příjmů z DPH činí více než 25 %;
b)  na základě posouzení dopadů doprovázejícího legislativní návrh u tohoto článku, činí v roce, jehož se týká zpráva uvedená v písm. a), podíl kolotočových podvodů na jeho celkovém výpadku příjmů z DPH více než 25 %; a
Pozměňovací návrh 8
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 199 c – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. c
c)  stanoví, že jiná kontrolní opatření nejsou pro boj proti kolotočovým podvodům na jeho území dostatečná.
c)  prokáže, že jiná kontrolní opatření nejsou dostatečná pro boj proti kolotočovým podvodům na jeho území, zejména tím, že uvede uplatňovaná kontrolní opatření a konkrétní důvody, proč tato opatření nejsou účinná, jakož i důvody, proč se správní spolupráce v oblasti DPH ukázala jako nedostačující; a
Pozměňovací návrh 9
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 199 c – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. c a (nové)
ca)  prokáže, že odhadovaný přínos dodržování daňových předpisů a výběru daní v důsledku zavedení všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti převáží očekávané celkové dodatečné zatížení podniků a správců daně o minimálně 25 %; a
Pozměňovací návrh 10
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 199 c – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. c b (nové)
cb)  prokáže, že podnikům a správcům daně nevzniknou v důsledku zavedení všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti náklady vyšší než náklady vzniklé v důsledku uplatnění jiných kontrolních opatření.
Pozměňovací návrh 11
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 199 c – odst. 1 – pododstavec 3
Členský stát přiloží k žádosti podle odstavce 4 výpočet výpadku příjmů z DPH podle metody a údajů, které jsou k dispozici v poslední zprávě o výpadcích příjmů z DPH, již zveřejňuje Komise.
Členský stát přiloží k žádosti podle odstavce 4 výpočet výpadku příjmů z DPH podle metody a údajů, které jsou k dispozici ve zprávě o výpadcích příjmů z DPH, již zveřejňuje Komise, jak je uvedeno v druhém pododstavci písm. a).
Pozměňovací návrh 12
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 199 c – odst. 2
2.  Do dne 30. června 2022 může členský stát stanovit, že osobou povinnou odvést daň je osoba povinná k dani, jíž je dodáno zboží či poskytnuty služby přesahující limit 10 000 EUR na fakturu, pokud tento členský stát:
vypouští se
a)  má společnou hranici s členským státem, který je oprávněn používat všeobecný mechanismus přenesení daňové povinnosti;
b)  stanoví, že vzhledem k povolení používat všeobecný mechanismus přenesení daňové povinnosti v sousedícím členském státě existuje závažné riziko přesunutí podvodů na jeho území;
c)  stanoví, že jiná kontrolní opatření nejsou pro boj proti podvodům na jeho území dostatečná.
Pozměňovací návrh 13
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 199 c – odst. 3
3.  Členské státy, které používají všeobecný mechanismus přenesení daňové povinnosti, zavedou povinnost náležitého a účinného elektronického podávání zpráv pro všechny osoby povinné k dani, a zejména pro osoby povinné k dani, které dodávají či pořizují zboží nebo služby, na které se tento mechanismus vztahuje.
3.  Členské státy, které používají všeobecný mechanismus přenesení daňové povinnosti, zavedou povinnost náležitého a účinného elektronického podávání zpráv pro všechny osoby povinné k dani, a zejména pro osoby povinné k dani, které dodávají či pořizují zboží nebo služby, na které se tento mechanismus vztahuje, s cílem zajistit účinné fungování všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti a sledování jeho uplatňování.
Pozměňovací návrh 14
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 199 c – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. a
a)  podrobné odůvodnění dokládající, že podmínky stanovené v odstavcích 1 nebo 2 jsou splněny;
a)  podrobné odůvodnění dokládající, že podmínky stanovené v odstavci 1 jsou splněny; a
Pozměňovací návrh 15
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 199 c – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. b
b)  datum zahájení používání všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti a období, po které se má používat;
b)  datum zahájení používání všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti a období, po které se má používat; a
Pozměňovací návrh 16
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 199 c – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. c
c)  opatření, která mají být přijata s cílem informovat osoby povinné k dani o zavedení všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti;
c)  opatření, která mají být přijata s cílem informovat osoby povinné k dani o zavedení všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti; a
Pozměňovací návrh 17
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 199 c – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. d
d)  podrobný popis doprovodných opatření uvedených v odstavci 3.
d)  podrobný popis doprovodných opatření uvedených v odstavci 2.
Pozměňovací návrh 18
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 199 c – odst. 7 – pododstavec 1
Členské státy používající všeobecný mechanismus přenesení daňové povinnosti předloží Komisi nejpozději dva roky po zahájení používání mechanismu průběžnou zprávu. Zpráva obsahuje podrobné posouzení účinnosti mechanismu.
Členské státy používající všeobecný mechanismus přenesení daňové povinnosti poskytnou všem členským státům elektronickou formou:
a)  jména osob, vůči nimž bylo během dvanácti měsíců předcházejících datu zavedení mechanismu vedeno trestní nebo správní řízení pro podvod s DPH,
b)  jména osob (včetně jmen ředitelů případných právnických osob), jejichž registrace k DPH v daném členském státě byla po zavedení mechanismu ukončena, a
c)  jména osob (včetně jmen ředitelů případných právnických osob), které nepodaly přiznání k DPH za dvě po sobě jdoucí zdaňovací období po zavedení mechanismu.
Informace uvedené v písmenech a) a b) se podávají nejpozději do tří měsíců po zavedení mechanismu a poté se každé tři měsíce aktualizují. Informace uvedené v písmeni c) se podávají nejpozději do devíti měsíců po zavedení mechanismu a poté se každé tři měsíce aktualizují.
Členské státy používající všeobecný mechanismus přenesení daňové povinnosti předloží Komisi nejpozději jeden rok po zahájení používání mechanismu průběžnou zprávu. Zpráva obsahuje podrobné posouzení účinnosti mechanismu.
Pozměňovací návrh 19
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 199 c – odst. 8 – pododstavec 1
Členské státy, které všeobecný mechanismus přenesení daňové povinnosti nepoužívají, předloží Komisi nejpozději dne 30. června 2019 průběžnou zprávu o dopadu použití mechanismu v jiných členských státech na jejich území, pokud k uvedenému datu bude alespoň jeden členský stát alespoň jeden rok daný mechanismus používat.
Členské státy, které všeobecný mechanismus přenesení daňové povinnosti nepoužívají, předloží Komisi průběžnou zprávu o dopadu použití mechanismu v jiných členských státech na jejich území. Tato zpráva se do tří měsíců od použití mechanismu na jeden rok v jednom členském státě předloží Komisi.
Pozměňovací návrh 20
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 199 c – odst. 10 – písm. a
a)  vývoje výpadku příjmů z DPH;
vypouští se
Pozměňovací návrh 21
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2
Použije se do dne 30. září 2022.
Použije se do dne 30. června 2022.
Poslední aktualizace: 7. října 2019Právní upozornění