Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/0406(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0418/2018

Esitatud tekstid :

A8-0418/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 11/12/2018 - 5.15

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0496

Vastuvõetud tekstid
PDF 149kWORD 54k
Teisipäev, 11. detsember 2018 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Ühine käibemaksusüsteem teatavat künnist ületavate kaupade ja teenuste tarnete suhtes ajutiselt kohaldatava üldise pöördmaksustamise mehhanismi osas *
P8_TA(2018)0496A8-0418/2018

Euroopa Parlamendi 11. detsembri 2018. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) teatavat künnist ületava kaupade tarnimise ja teenuste osutamise suhtes ajutiselt kohaldatava üldise pöördmaksustamise mehhanismi osas (COM(2016)0811 – C8‑0023/2017 – 2016/0406(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2016)0811),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 113, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8‑0023/2017),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 78c,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A8‑0418/2018),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 293 lõiget 2;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4
(4)  Selleks et vältida pettuseohu kandumist teistesse liikmesriikidesse, peaks kõikidel liikmesriikidel, kes vastavad teatavatele kriteeriumidele pettuse taseme osas, eelkõige seoses karussellpettusega, ja kelle puhul on kindlaks tehtud, et muud kontrollimeetmed ei ole kõnealuse pettuse vastu võitlemiseks piisavad, olema lubatud kasutada üldist pöördmaksustamise mehhanismi.
(4)  Selleks et vältida pettuseohu kandumist teistesse liikmesriikidesse, peaks kõikidel liikmesriikidel, kes vastavad teatavatele kriteeriumidele pettuse taseme osas, eelkõige seoses karussellpettusega, ja kelle puhul on kindlaks tehtud, et muud kontrollimeetmed ei ole kõnealuse pettuse vastu võitlemiseks piisavad, olema lubatud kasutada üldist pöördmaksustamise mehhanismi. Lisaks peaksid nad olema kohustatud kindlaks tegema, et maksukohustuse täitmisest saadav hinnanguline kasu ja maksusumma, mille kogumist eeldatakse üldise pöördmaksustamise mehhanismi kasutuselevõtmise tulemusena, kaaluvad üles üldise hinnangulise lisakoormuse ettevõtetele ja maksuhalduritele ning et ettevõtetele ja maksuhalduritele tekkivad kulud ei ole suuremad muude kontrollimeetmete kohaldamisest tulenevatest kuludest.
Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5
(5)  Samuti peaks liikmesriigil, kelle puhul on suur oht, et pettus kandub tema territooriumile kõnealuse mehhanismi lubamise tõttu piirnevas liikmesriigis, olema lubatud üldise pöördmaksustamise mehhanismi teatavatel tingimustel kohaldada, kui muud kontrollimeetmed oleksid pettuseohu vältimisel ebapiisavad.
välja jäetud
Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6
(6)  Kui liikmesriik otsustab kohaldada üldist pöördmaksustamise mehhanismi, peaks ta seda kohaldama kõikide kindlaksmääratud arvekünnist ületavate kaupade ja teenuste tarnete suhtes. Üldine pöördmaksustamise mehhanism ei tohiks piirduda ühegi konkreetse sektoriga.
(6)  Kui liikmesriik otsustab kohaldada üldist pöördmaksustamise mehhanismi, peaks ta seda kohaldama igasuguse kindlaksmääratud tehingukünnist ületava riigisisese kaupade tarnimise ja teenuste osutamise suhtes. Üldine pöördmaksustamise mehhanism ei tohiks piirduda ühegi konkreetse sektoriga.
Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 a (uus)
(7a)  Selleks et oleks võimalik hinnata, kas üldise pöördmaksustamise mehhanismi kasutuselevõtt ühes liikmesriigis ei too kaasa pettuse kandumist teistesse liikmesriikidesse, samuti siseturu toimimist mõjutavate võimalike häirete ulatust, on asjakohane näha ette üldist pöördmaksustamise mehhanismi kohaldavate liikmesriikide ja teiste liikmesriikide vahel teabe vahetamise kohustus. Kogu sellise teabevahetuse suhtes tuleks kohaldada isikuandmete kaitse ja konfidentsiaalsuse sätteid. Need sätted näevad ette erandid ja piirangud liikmesriikide ja liidu huvide kaitsmiseks maksustamise valdkonnas.
Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 199c – lõige 1 – lõik
Kuni 30. juunini 2022 võib liikmesriik erandina artiklist 139 näha üldise pöördmaksustamise mehhanismina ette, et käibemaksu on kohustatud tasuma maksukohustuslane, kellele tarnitakse kaupu ja teenuseid, kellele tarnitavate kaupade ja teenuste maksumus ületab 10 000 eurot arve kohta.
Kuni 30. juunini 2022 võib liikmesriik erandina artiklist 139 näha üldise pöördmaksustamise mehhanismina ette, et käibemaksu on kohustatud tasuma maksukohustuslane, kellele tarnitakse kaupu ja osutatakse teenuseid, kellele tarnitavate kaupade ja osutatavate teenuste maksumus ületab 25 000 eurot arve kohta.
Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 199c – lõige 1 – lõik 2 – punkt a
(a)  käibemaksu alalaekumine (väljendatuna protsendina käibemaksukohustuste kogusummast) on viis protsendipunkti üle ELi keskmise;
a)  arvutatuna vastavalt komisjoni poolt 23. augustil 2016 avaldatud käibemaksu alalaekumist käsitlevas 2016. aasta lõpparuandes esitatud meetodile ja andmetele oli tema käibemaksu alalaekumine 2014. aastal (väljendatuna protsendina käibemaksukohustuste kogusummast) vähemalt 15 protsendipunkti üle ühenduse käibemaksu alalaekumise mediaani;
Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 199c – lõige 1 – lõik 2 – punkt b
(b)  karussellpettuse tase on üle 25 % kogu käibemaksu alalaekumise summast;
b)  tema karussellpettuse tase on, tuginedes mõjuhinnangule, mis oli lisatud käesoleva artikli seadusandlikule ettepanekule, punktis a osutatud aruandes nimetatud aastal üle 25 % kogu käibemaksu alalaekumise summast ning
Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 199c – lõige 1 – lõik 2 – punkt c
(c)  on tehtud kindlaks, et muud kontrollimeetmed ei ole piisavad karussellpettuse vastu võitlemiseks tema territooriumil.
c)  ta on teinud kindlaks, et muud kontrollimeetmed ei ole piisavad karussellpettuse vastu võitlemiseks tema territooriumil, täpsustades eelkõige, milliseid kontrollimeetmeid on kohaldatud ja mis olid konkreetsed tulemuslikkuse puudumise põhjused, samuti täpsustades põhjused, miks käibemaksualane halduskoostöö on osutunud ebapiisavaks, ning
Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 199c – lõige 1 – lõik 2 – punkt c a (uus)
ca)  ta on teinud kindlaks, et maksukohustuse täitmisest saadav hinnanguline kasu ja maksusumma, mille kogumist eeldatakse üldise pöördmaksustamise mehhanismi kasutuselevõtmise tulemusena, kaaluvad üles üldise eeldatava lisakoormuse ettevõtetele ja maksuhalduritele vähemalt 25 % võrra, ning
Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 199c – lõige 1 – lõik 2 – punkt c b (uus)
cb)  ta on teinud kindlaks, et ettevõtetele ja maksuhalduritele üldise pöördmaksustamise mehhanismi kasutuselevõtmise tulemusena tekkivad kulud ei ole suuremad muude kontrollimeetmete kohaldamisest tulenevatest kuludest.
Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 199c – lõige 1 – lõik 3
Liikmesriigid lisavad lõikes 4 osutatud taotlusele käibemaksu alalaekumise arvutuse vastavalt viimases komisjoni avaldatud käibemaksu alalaekumist käsitlevas aruandes esitatud meetoditele ja andmetele.
Liikmesriigid lisavad lõikes 4 osutatud taotlusele teise lõigu punktis a osutatud käibemaksu alalaekumise arvutuse vastavalt komisjoni avaldatud käibemaksu alalaekumist käsitlevas aruandes esitatud meetodile ja andmetele.
Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 199c – lõige 2
2.  Kuni 30. juunini 2022 võib liikmesriik näha ette, et käibemaksu on kohustatud tasuma maksukohustuslane, kellele tarnitavate kaupade ja teenuste maksumus ületab 10 000 eurot arve kohta, kui:
välja jäetud
(a)  sellel liikmesriigil on ühine piir liikmesriigiga, kellel on lubatud üldise pöördmaksustamise mehhanismi kohaldada;
(b)  selle liikmesriigi puhul on suur oht, et pettus kandub tema territooriumile üldise pöördmaksustamise mehhanismi lubamise tõttu naaberliikmesriigis,
(c)  on tehtud kindlaks, et muud kontrollimeetmed ei ole piisavad pettuse vastu võitlemiseks tema territooriumil.
Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 199c – lõige 3
3.  Üldist pöördmaksustamise mehhanismi kohaldavad liikmesriigid kehtestavad asjakohased ja tulemuslikud elektroonilised aruandluskohustused kõigile maksukohustuslastele, eelkõige maksukohustuslastele, kes tarnivad või ostavad kaupu ja teenuseid, mille suhtes kõnealust mehhanismi kohaldatakse.
3.  Üldist pöördmaksustamise mehhanismi kohaldavad liikmesriigid kehtestavad asjakohased ja tulemuslikud elektroonilise aruandluse kohustused kõigile maksukohustuslastele, eelkõige neile, kes tarnivad või saavad kaupu või osutavad või saavad teenuseid, mille suhtes kõnealust mehhanismi kohaldatakse, eesmärgiga tagada üldise pöördmaksustamise mehhanismi kohaldamise tõhus toimimine ja jälgimine.
Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 199c – lõige 4 – lõik 1 – punkt a
(a)  üksikasjalik põhjendus lõigetes 1 ja 2 osutatud tingimuste täitmise kohta;
a)  üksikasjalik põhjendus lõikes 1 osutatud tingimuste täitmise kohta ning
Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 199c – lõige 4 – lõik 1 – punkt b
(b)  üldise pöördmaksustamise mehhanismi kohaldamise alguskuupäev ja kohaldamisperiood;
b)  üldise pöördmaksustamise mehhanismi kohaldamise alguskuupäev ja kohaldamisperiood ning
Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 199c – lõige 4 – lõik 1 – punkt c
(c)  meetmed maksukohustuslaste teavitamiseks üldise pöördmaksustamise mehhanismi kohaldamise algusest;
c)  meetmed maksukohustuslaste teavitamiseks üldise pöördmaksustamise mehhanismi kohaldamise algusest ning
Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 199c – lõige 4 – lõik 1 – punkt d
(d)  lõikes 3 osutatud kaasnevate meetmete üksikasjalik kirjeldus.
d)  lõikes 2 osutatud kaasnevate meetmete üksikasjalik kirjeldus.
Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 199c – lõige 7 – lõik 1
Üldist pöördmaksustamise mehhanismi kohaldavad liikmesriigid esitavad komisjonile vahearuande hiljemalt kaks aastat pärast üldise pöördmaksustamise mehhanismi kohaldamise algust. Selles aruandes antakse üksikasjalik hinnang üldise pöördmaksustamise mehhanismi tulemuslikkuse kohta.
Üldist pöördmaksustamise mehhanismi kohaldav liikmesriik esitab elektrooniliselt kõigile liikmesriikidele:
a)   nende isikute nimed, kelle suhtes on üldise pöördmaksustamise mehhanismi kohaldamise alguskuupäevale eelnenud 12 kuu jooksul algatatud kas kriminaal- või haldusmenetlus käibemaksupettuse eest,
b)   nende isikute nimed, sealhulgas juriidiliste isikute korral nende juhatajate nimed, kelle käibemaksukohustuslasena registreerimine kõnealuses liikmesriigis lõpetati üldise pöördmaksustamise mehhanismi kasutuselevõtu ajal, ning
c)   nende isikute nimed, sealhulgas juriidiliste isikute korral nende juhatajate nimed, kes ei ole üldise pöördmaksustamise mehhanismi kasutuselevõtule järgnenud kahe järjestikuse maksustamisperioodi kohta esitanud oma käibedeklaratsiooni.
Punktides a ja b osutatud teave esitatakse hiljemalt kolme kuu möödumisel pärast üldise pöördmaksustamise mehhanismi kasutuselevõttu ning seda ajakohastatakse seejärel iga kolme kuu tagant. Punktis c osutatud teave esitatakse hiljemalt üheksa kuu möödumisel pärast üldise pöördmaksustamise mehhanismi kasutuselevõttu ning seda ajakohastatakse seejärel iga kolme kuu tagant.
Üldist pöördmaksustamise mehhanismi kohaldavad liikmesriigid esitavad komisjonile vahearuande hiljemalt ühe aasta möödumisel pärast üldise pöördmaksustamise mehhanismi kohaldamise algust. Selles aruandes antakse üksikasjalik hinnang üldise pöördmaksustamise mehhanismi tulemuslikkuse kohta.
Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 199c – lõige 8 – lõik 1
Liikmesriigid, kes ei kohalda üldist pöördmaksustamise mehhanismi, esitavad komisjonile vahearuande seoses tema territooriumile teises liikmesriigis üldise pöördmaksustamise mehhanismi kohaldamisest tuleneva mõju kohta hiljemalt 30. juuniks 2019, kui kõnealuseks kuupäevaks on üldist pöördmaksustamise mehhanismi kohaldatud ühes liikmesriigis vähemalt üks aasta.
Liikmesriigid, kes kõnealust mehhanismi ei kohalda, esitavad komisjonile vahearuande nende territooriumile teistes liikmesriikides üldise pöördmaksustamise mehhanismi kohaldamisest tulenenud mõju kohta. Kõnealune aruanne esitatakse komisjonile kolme kuu jooksul pärast üldise pöördmaksustamise mehhanismi kohaldamist ühes liikmesriigis ühe aasta jooksul.
Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 199c – lõige 10 – punkt a
a)  muutused käibemaksu alalaekumises;
välja jäetud
Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 2
Seda kohaldatakse kuni 30. septembrini 2022.
Seda kohaldatakse kuni 30. juunini 2022.
Viimane päevakajastamine: 7. oktoober 2019Õigusalane teave