Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0406(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0418/2018

Texte depuse :

A8-0418/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 11/12/2018 - 5.15

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0496

Texte adoptate
PDF 158kWORD 53k
Marţi, 11 decembrie 2018 - Strasbourg Ediţie definitivă
Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește aplicarea temporară a unui mecanism generalizat de taxare inversă în legătură cu furnizarea de bunuri și servicii care depășesc un anumit prag *
P8_TA(2018)0496A8-0418/2018

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 11 decembrie 2018 referitoare la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește aplicarea temporară a unui mecanism generalizat de taxare inversă în legătură cu livrarea de bunuri și prestarea de servicii care depășesc un anumit prag (COM(2016)0811 – C8-0023/2017 – 2016/0406(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2016)0811),

–  având în vedere articolul 113 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C8-0023/2017),

–  având în vedere articolul 78c din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0418/2018),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de directivă
Considerentul 4
(4)  Pentru a limita riscul de deplasare a fraudei dintr-un stat membru în altul, toate statele membre care îndeplinesc anumite criterii privind nivelul fraudei de pe teritoriul lor, în special în legătură cu frauda de tip carusel, și care pot stabili că alte măsuri de control nu sunt suficiente pentru a combate acest tip de fraudă, ar trebui autorizate să utilizeze un GRCM.
(4)  Pentru a limita riscul de deplasare a fraudei dintr-un stat membru în altul, toate statele membre care îndeplinesc anumite criterii privind nivelul fraudei de pe teritoriul lor, în special în legătură cu frauda de tip carusel, și care pot stabili că alte măsuri de control nu sunt suficiente pentru a combate acest tip de fraudă, ar trebui autorizate să utilizeze un GRCM. În plus, acestea ar trebui să fie obligate să stabilească faptul că câștigurile preconizate prin asigurarea respectării obligațiilor fiscale și a colectării prevăzute ca urmare a introducerii GRCM compensează nivelul global previzionat de sarcini suplimentare pentru întreprinderi și administrațiile fiscale, precum și faptul că întreprinderile și administrațiile fiscale nu vor suporta costuri mai ridicate decât cele suportate ca urmare a punerii în aplicare a altor măsuri de control.
Amendamentul 2
Propunere de directivă
Considerentul 5
(5)  În plus, statele membre învecinate care se confruntă cu un risc grav de deplasare a fraudei pe teritoriul lor din cauza autorizației de utilizare a mecanismului respectiv în alt stat membru ar trebui să primească, la rândul lor, autorizația de a utiliza GRCM în cazul în care alte măsuri de control ar fi insuficiente pentru a combate respectivul risc de fraudă.
eliminat
Amendamentul 3
Propunere de directivă
Considerentul 6
(6)  Dacă statele membre aleg să aplice GRCM, ele ar trebui să aplice acest mecanism tuturor furnizărilor de bunuri și servicii care depășesc un prag definit per factură. GRCM nu ar trebui să fie restricționat la anumite sectoare.
(6)  Dacă statele membre aleg să aplice GRCM, ele ar trebui să aplice acest mecanism tuturor livrărilor și prestărilor fără caracter transfrontalier de bunuri și servicii care depășesc un prag definit per tranzacție. GRCM nu ar trebui să fie restricționat la anumite sectoare.
Amendamentul 4
Propunere de directivă
Considerentul 7 a (nou)
(7a)  Pentru a se putea aprecia dacă introducerea GRCM într-un stat membru nu duce la deplasarea fraudei către alte state membre și, totodată, pentru a se putea evalua gradul de eventuală perturbare a funcționării pieței interne, este necesar să se prevadă o obligație specifică de a se face schimb de informații între statele membre care aplică GRCM și celelalte state membre. Toate aceste schimburi de informații ar trebui să se supună dispozițiilor aplicabile în materie de protecție a datelor cu caracter personal și de confidențialitate. Aceste dispoziții prevăd excepții și restricții pentru a proteja interesele statelor membre și ale Uniunii în domeniul fiscalității.
Amendamentul 5
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2006/112/CE
Articolul 199 c – alineatul 1 – paragraful 1
Până la 30 iunie 2022, un stat membru poate prevedea, ca mecanism generalizat de taxare inversă (GRCM), că persoana responsabilă pentru plata TVA este, prin derogare de la articolul 193, persoana impozabilă căreia i se livrează bunuri și servicii care depășesc un prag de 10 000 EUR per factură.
Până la 30 iunie 2022, un stat membru poate prevedea, ca mecanism generalizat de taxare inversă (GRCM), că persoana responsabilă pentru plata TVA este, prin derogare de la articolul 193, persoana impozabilă căreia i se livrează bunuri și servicii care depășesc un prag de 25 000 EUR per factură.
Amendamentul 6
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2006/112/CE
Articolul 199 c – alineatul 1 – paragraful 2 – litera a
(a)  să aibă un deficit de TVA, exprimat ca procent din datoria fiscală totală estimată în materie de TVA, cu cel puțin 5 puncte procentuale mai mare decât deficitul de TVA mediu din UE;
(a)  să fi avut, în conformitate cu metoda și cifrele din Raportul final pe 2016 din 23 august 2016 privind deficitul de TVA publicat de Comisie, un deficit de TVA, exprimat ca procent din datoria fiscală totală în materie de TVA, cu cel puțin 15 puncte procentuale peste media comunitară a deficitului de TVA;
Amendamentul 7
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2006/112/CE
Articolul 199 c – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b
(b)  ponderea fraudei de tip carusel în cadrul deficitului total de TVA să fie de peste 25 %;
(b)  să aibă, pe baza evaluării impactului care a însoțit propunerea legislativă referitoare la acest articol, în exercițiul vizat de raportul menționat la litera (a) o pondere a fraudei de tip carusel în cadrul deficitului total de TVA de peste 25 %; și
Amendamentul 8
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2006/112/CE
Articolul 199 c – alineatul 1 – paragraful 2 – litera c
(c)  să decidă că alte măsuri de control nu sunt suficiente pentru a combate frauda de pe teritoriul său.
(c)  să stabilească că aplicarea altor măsuri de control nu este suficientă pentru a combate frauda de tip carusel pe teritoriul său, în special prin specificarea măsurilor de control aplicate și a motivelor pentru care acestea nu au avut efect, precum și a motivelor pentru care cooperarea administrativă în domeniul TVA s-a dovedit insuficientă; și
Amendamentul 9
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2006/112/CE
Articolul 199 c – alineatul 1 – paragraful 2 – litera ca (nouă)
(ca)  să stabilească faptul că nivelul estimat de creștere a veniturilor prin asigurarea respectării obligațiilor fiscale și a colectării prevăzut ca urmare a introducerii GRCM compensează nivelul global previzionat de sarcini suplimentare pentru întreprinderi și administrațiile fiscale cu cel puțin 25 %; și
Amendamentul 10
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2006/112/CE
Articolul 199 c – alineatul 1 – paragraful 2 – litera cb (nouă)
(cb)  să stabilească că întreprinderile și administrațiile fiscale nu vor suporta, ca urmare a introducerii GRCM, costuri mai mari decât cele suportate ca urmare a punerii în aplicare a altor măsuri de control.
Amendamentul 11
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2006/112/CE
Articolul 199 c – alineatul 1 – paragraful 3
Statul membru anexează la cererea menționată la alineatul (4) calculul deficitului de TVA, realizat conform metodelor și cifrelor disponibile în ultimul raport privind deficitul de TVA publicat de Comisie.
Statul membru anexează la cererea menționată la alineatul (4) calculul deficitului de TVA, realizat conform metodei și cifrelor disponibile în raportul privind deficitul de TVA publicat de Comisie, menționat la litera (a) de la al doilea paragraf.
Amendamentul 12
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2006/112/CE
Articolul 199 c – alineatul 2
2.  Până la 30 iunie 2022, un stat membru poate prevedea că persoana responsabilă pentru plata TVA este persoana impozabilă căreia i se livrează bunuri și servicii care depășesc un prag de 10 000 EUR per factură, dacă statul membru în cauză:
eliminat
(a)  are o graniță comună cu un stat membru care este autorizat să aplice GRCM;
(b)  stabilește că există un risc grav de deplasare a fraudei către teritoriul său din cauza autorizației de aplicare a GRCM acordată respectivului stat membru;
(c)  stabilește că alte măsuri de control nu sunt suficiente pentru a combate frauda de pe teritoriul său.
Amendamentul 13
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2006/112/CE
Articolul 199 c – alineatul 3
3.  Statele membre care aplică GRCM stabilesc obligații adecvate și eficace în materie de raportare electronică pentru toate persoanele impozabile și, în special, pentru persoanele impozabile care furnizează sau care primesc bunurile și serviciile care fac obiectul acestui mecanism.
3.  Statele membre care aplică GRCM stabilesc obligații adecvate și eficace în materie de raportare electronică pentru toate persoanele impozabile și, în special, pentru persoanele impozabile care livrează sau prestează sau care primesc bunurile și serviciile care fac obiectul acestui mecanism, astfel încât să asigure funcționarea și monitorizarea eficace a aplicării GRCM.
Amendamentul 14
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2006/112/CE
Articolul 199 c – alineatul 4 – paragraful 1 – litera a
(a)  o justificare detaliată cu privire la faptul că sunt îndeplinite condițiile menționate la alineatul (1) sau (2);
(a)  o justificare detaliată a îndeplinirii condițiilor menționate la alineatul (1); și
Amendamentul 15
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2006/112/CE
Articolul 199 c – alineatul 4 – paragraful 1 – litera b
(b)  data de începere a aplicării GRCM și perioada în care urmează să fie aplicat;
(b)  data de începere a aplicării GRCM și perioada în care urmează să fie aplicat; și
Amendamentul 16
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2006/112/CE
Articolul 199 c – alineatul 4 – paragraful 1 – litera c
(c)  măsurile care urmează a fi luate pentru a informa persoanele impozabile cu privire la introducerea aplicării GRCM;
(c)  măsurile care urmează a fi luate pentru a informa persoanele impozabile cu privire la introducerea aplicării GRCM; și
Amendamentul 17
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2006/112/CE
Articolul 199 c – alineatul 4 – paragraful 1 – litera d
(d)  o descriere amănunțită a măsurilor de însoțire menționate la alineatul (3).
(d)  o descriere amănunțită a măsurilor de însoțire menționate la alineatul (2).
Amendamentul 18
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2006/112/CE
Articolul 199 c – alineatul 7 – paragraful 1
Statele membre care aplică GRCM prezintă Comisiei un raport interimar cel târziu la doi ani de la începerea aplicării GRCM. Acest raport trebuie să conțină o evaluare detaliată a eficacității GRCM.
Statele membre care aplică GRCM prezintă în format electronic tuturor statelor membre:
(a)  numele persoanelor care, în cele douăsprezece luni care preced data aplicării GRCM, au fost supuse unor proceduri penale sau administrative pentru fraudă în materie de TVA;
(b)  numele persoanelor, inclusiv, în cazul persoanelor juridice, numele directorilor acestora, a căror înregistrare în scopuri de TVA în statul membru respectiv se încheie după introducerea GRCM; și
(c)  numele persoanelor, inclusiv, în cazul persoanelor juridice, numele directorilor acestora, care nu au transmis o declarație de TVA pentru două perioade fiscale consecutive după introducerea GRCM.
Informațiile de la literele (a) și (b) se prezintă în termen de cel mult trei luni de la introducerea GRCM și se actualizează ulterior la fiecare trei luni. Informațiile de la litera (c) se prezintă în termen de cel mult nouă luni de la introducerea GRCM și se actualizează ulterior la fiecare trei luni.
Statele membre care aplică GRCM prezintă Comisiei un raport interimar cel târziu la un an de la începerea aplicării GRCM. Acest raport trebuie să conțină o evaluare detaliată a eficacității GRCM.
Amendamentul 19
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2006/112/CE
Articolul 199 c – alineatul 8 – paragraful 1
Statele membre care nu aplică mecanismul prezintă Comisiei, cel târziu până la 30 iunie 2019, un raport interimar privind impactul, pe teritoriile lor, al aplicării GRCM de către alte state membre, cu condiția ca GRCM să fi fost aplicat timp de cel puțin un an într-un stat membru până la data respectivă.
Statele membre care nu aplică mecanismul prezintă Comisiei un raport interimar cu privire la impactul, pe teritoriile lor, al aplicării GRCM de către alte state membre. Acest raport este prezentat Comisiei în termen de trei luni de la data la se împlinește un an de aplicare a GRCM într-un stat membru.
Amendamentul 20
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2006/112/CE
Articolul 199 c – alineatul 10 – litera a
(a)  evoluția deficitului de TVA;
eliminat
Amendamentul 21
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 2
Prezenta directivă se aplică până la 30 septembrie 2022.
Prezenta directivă se aplică până la 30 iunie 2022.
Ultima actualizare: 7 octombrie 2019Notă juridică