Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0406(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0418/2018

Ingivna texter :

A8-0418/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 11/12/2018 - 5.15

Antagna texter :

P8_TA(2018)0496

Antagna texter
PDF 153kWORD 47k
Tisdagen den 11 december 2018 - Strasbourg Slutlig utgåva
Gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller tillfällig tillämpning av ett allmänt förfarande för omvänd betalningsskyldighet på leveranser av varor och tjänster över ett visst tröskelvärde *
P8_TA(2018)0496A8-0418/2018

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 december 2018 om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller tillfällig tillämpning av ett allmänt förfarande för omvänd betalningsskyldighet på leveranser av varor och tjänster över ett visst tröskelvärde (COM(2016)0811 – C8–0023/2017 – 2016/0406(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2016)0811),

–  med beaktande av artikel 113 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C8-0023/2017),

–  med beaktande av artikel 78c i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8‑0418/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till direktiv
Skäl 4
(4)  För att begränsa risken för att bedrägerier flyttar mellan medlemsstater, bör alla medlemsstater som uppfyller vissa kriterier i fråga om bedrägeri, särskilt när det gäller karusellbedrägeri, och som kan visa att andra kontrollåtgärder inte är tillräckliga för att motverka sådana bedrägerier, tillåtas att tillämpa omvänd betalningsskyldighet.
(4)  För att begränsa risken för att bedrägerier flyttar mellan medlemsstater, bör alla medlemsstater som uppfyller vissa kriterier i fråga om bedrägeri, särskilt när det gäller karusellbedrägeri, och som kan visa att andra kontrollåtgärder inte är tillräckliga för att motverka sådana bedrägerier, tillåtas att tillämpa omvänd betalningsskyldighet. Dessutom bör de vara skyldiga att fastställa att de beräknade vinster när det gäller skattemoral och skatteuppbörd som förväntas bli resultatet av införandet av omvänd betalningsskyldighet överskrider de förväntade totala ytterligare bördorna på företag och skatteförvaltningar och att kostnaderna för företag och skatteförvaltningar inte blir högre än de som användningen av andra kontrollåtgärder resulterar i.
Ändring 2
Förslag till direktiv
Skäl 5
(5)  Dessutom bör även angränsande medlemsstater som upplever en allvarlig risk för att bedrägerierna flyttar till deras territorium, till följd av att mekanismen med omvänd betalningsskyldighet godkänns i en annan medlemsstat, tillåtas att använda omvänd betalningsskyldighet om andra kontrollåtgärder inte skulle räcka för att motverka risken för bedrägeri.
utgår
Ändring 3
Förslag till direktiv
Skäl 6
(6)  Om medlemsstaterna väljer att tillämpa omvänd betalningsskyldighet bör de tillämpa denna mekanism på alla leveranser av varor och tjänster över ett visst tröskelvärde per faktura. Omvänd betalningsskyldighet bör inte begränsas till en viss sektor.
(6)  Om medlemsstaterna väljer att tillämpa omvänd betalningsskyldighet bör de tillämpa denna mekanism på alla inhemska leveranser av varor och tjänster över ett visst tröskelvärde per transaktion. Omvänd betalningsskyldighet bör inte begränsas till en viss sektor.
Ändring 4
Förslag till direktiv
Skäl 7a (nytt)
(7a)  För att kunna bedöma huruvida införandet av den omvända betalningsskyldigheten i en medlemsstat leder till att bedrägerier flyttar till andra medlemsstater och för att kunna bedöma graden av eventuella störningar i den inre marknadens funktion är det lämpligt att föreskriva en specifik skyldighet att utbyta information mellan de medlemsstater som tillämpar den omvända betalningsskyldigheten och de övriga medlemsstaterna. Allt sådant informationsutbyte bör omfattas av de tillämpliga bestämmelserna om skydd av personuppgifter och konfidentialitet. I de bestämmelserna föreskrivs undantag och begränsningar för att skydda medlemsstaternas och unionens intressen på skatteområdet.
Ändring 5
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 199c – punkt 1 – stycke 1
Till och med den 30 juni 2022 får en medlemsstat genom undantag från artikel 193, som allmän omvänd betalningsskyldighet, föreskriva att den person som är skyldig att betala mervärdesskatt är den beskattningsbara person till vilken varor levereras eller tjänster tillhandahålls över en tröskel på 10 000 euro per faktura.
Till och med den 30 juni 2022 får en medlemsstat genom undantag från artikel 193, som allmän omvänd betalningsskyldighet, föreskriva att den person som är skyldig att betala mervärdesskatt är den beskattningsbara person till vilken varor levereras eller tjänster tillhandahålls över en tröskel på 25 000 euro per faktura.
Ändring 6
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 199c – punkt 1 – stycke 2 – led a
(a)  Den ska ha ett mervärdesskattegap, uttryckt som en procentandel av den totala mervärdesskatteskulden, på minst 5 procentenheter över gemenskapens medianvärde för mervärdesskattegapet.
(a)  Den hade år 2014, enligt den metod och de siffror som finns i 2016 års slutliga rapport av den 23 augusti 2016 om mervärdesskattegapet som offentliggjorts av kommissionen, ett mervärdesskattegap, uttryckt som en procentandel av den totala mervärdesskatteskulden, på minst 15 procentenheter över gemenskapens medianvärde för mervärdesskattegapet.
Ändring 7
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 199c – punkt 1 – stycke 2 – led b
(b)  Den ska ha en karusellbedrägerinivå inom sitt totala mervärdesskattegap på mer än 25 %.
(b)  Den ska, på grundval av den konsekvensbedömning som åtföljer lagförslaget när det gäller denna artikel, under det år som omfattas av den rapport som avses i led a, ha en karusellbedrägerinivå inom sitt totala mervärdesskattegap på mer än 25 %.
Ändring 8
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 199c – punkt 1 – stycke 2 – led c
(c)  Den ska ha konstaterat att andra kontrollåtgärder inte är tillräckliga för att bekämpa karusellbedrägerier inom sitt territorium.
(c)  Den ska ha konstaterat att andra kontrollåtgärder inte är tillräckliga för att bekämpa karusellbedrägerier inom sitt territorium, särskilt genom att ange vilka kontrollåtgärder som använts och de särskilda orsakerna till deras bristande effektivitet samt skälen till att det administrativa momssamarbetet varit otillräckligt.
Ändring 9
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 199c – punkt 1 – stycke 2 – led ca (nytt)
(ca)  Den ska fastställa att de beräknade vinster när det gäller skattemoral och skatteuppbörd som förväntas bli resultatet av införandet av omvänd betalningsskyldighet överskrider de förväntade totala ytterligare bördorna på företag och skatteförvaltningar med minst 25 %.
Ändring 10
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 199c – punkt 1 – stycke 2 – led cb (nytt)
(cb)  Den ska fastställa att införandet av omvänd betalningsskyldighet inte leder till att kostnaderna för företag och skatteförvaltningar blir högre än de som användningen av andra kontrollåtgärder resulterar i.
Ändring 11
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 199c – punkt 1 – stycke 3
Medlemsstaten ska till en ansökan enligt punkt 4 foga en beräkning av mervärdesskattegapet enligt den metod och de siffror som finns tillgängliga i den senaste rapporten om mervärdesskattegapet som offentliggjorts av kommissionen.
Medlemsstaten ska till en ansökan enligt punkt 4 foga en beräkning av mervärdesskattegapet enligt den metod och de siffror som finns tillgängliga i den rapport om mervärdesskattegapet som offentliggjorts av kommissionen och som nämns i andra stycket led a.
Ändring 12
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 199c – punkt 2
2.  Till och med den 30 juni 2022 får en medlemsstat föreskriva att den betalningsskyldige för mervärdesskatt är den beskattningsbara person till vilken varor levereras eller tjänster tillhandahålls över en tröskel på 10 000 euro per faktura om denna medlemsstat
utgår
(a)  har en gemensam gräns med en medlemsstat som har fått tillstånd att tillämpa omvänd betalningsskyldighet,
(b)  konstaterar att en allvarlig risk föreligger för flytt av bedrägerier till dess territorium till följd av att en annan medlemsstat fått tillstånd att tillämpa omvänd betalningsskyldighet,
(c)  konstaterar att andra kontrollåtgärder inte är tillräckliga för att bekämpa bedrägerier på dess territorium.
Ändring 13
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 199c – punkt 3
3.  Medlemsstater som tillämpar omvänd betalningsskyldighet ska införa lämpliga och effektiva elektroniska rapporteringskrav för alla beskattningsbara personer och i synnerhet för beskattningsbara personer som levererar eller tar emot varor eller tjänster vilka omfattas av denna mekanism.
3.  Medlemsstater som tillämpar omvänd betalningsskyldighet ska införa lämpliga och effektiva elektroniska rapporteringskrav för alla beskattningsbara personer och i synnerhet för beskattningsbara personer som levererar eller tar emot varor eller tjänster vilka omfattas av denna mekanism för att säkerställa att den omvända betalningsskyldigheten fungerar effektivt i praktiken och övervakas väl.
Ändring 14
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 199c – punkt 4 – stycke 1 – led a
(a)  En detaljerad motivering som visar att de villkor som avses i punkt 1 eller 2 är uppfyllda.
(a)  En detaljerad motivering som visar att de villkor som avses i punkt 1 är uppfyllda, och
Ändring 15
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 199c – punkt 4 – stycke 1 – led b
(b)  Startdatumet för tillämpningen av den omvända betalningsskyldigheten och den period som omfattas.
(b)  Startdatumet för tillämpningen av den omvända betalningsskyldigheten och den period som omfattas, och
Ändring 16
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 199c – punkt 4 – stycke 1 – led c
(c)  Åtgärder som ska vidtas för att informera de beskattningsbara personerna om tillämpningen av omvänd betalningsskyldighet.
(Berör inte den svenska versionen.)
Ändring 17
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 199c – punkt 4 – stycke 1 – led d
(d)  En detaljerad beskrivning av de kompletterande åtgärder som avses i punkt 3.
(d)  En detaljerad beskrivning av de kompletterande åtgärder som avses i punkt 2.
Ändring 18
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 199c – punkt 7 – stycke 1
Medlemsstater som tillämpar omvänd betalningsskyldighet ska lämna en delrapport till kommissionen senast två år efter det att den omvända betalningsskyldigheten börjar tillämpas. Rapporten ska innehålla en detaljerad bedömning av hur ändamålsenlig den omvända betalningsskyldigheten är.
Medlemsstater som tillämpar omvänd betalningsskyldighet ska i elektronisk form till samtliga medlemsstater översända
(a)   namnen på de personer som under de tolv månader som föregick tillämpningen av den omvända betalningsskyldigheten har varit föremål för förfaranden, oavsett om de är straffrättsliga eller förvaltningsrättsliga, avseende momsbedrägerier,
(b)   namnen på de personer, för juridiska personer även namnen på deras direktörer, vars momsregistrering är avslutad i den medlemsstaten efter införandet av den omvända betalningsskyldigheten, och
(c)   namnen på de personer, för juridiska personer även namnen på deras direktörer, som under två på varandra följande beskattningsår inte har lämnat in en mervärdesskattedeklaration efter införandet av den omvända betalningsskyldigheten.
Den information som avses i leden a och b ovan ska lämnas senast tre månader efter införandet av den omvända betalningsskyldigheten och ska uppdateras var tredje månad därefter. Den information som avses i led c ovan ska lämnas senast nio månader efter införandet av den omvända betalningsskyldigheten och ska uppdateras var tredje månad därefter.
Medlemsstater som tillämpar omvänd betalningsskyldighet ska lämna en delrapport till kommissionen senast ett år efter det att den omvända betalningsskyldigheten börjar tillämpas. Rapporten ska innehålla en detaljerad bedömning av hur ändamålsenlig den omvända betalningsskyldigheten är.
Ändring 19
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 199c – punkt 8 – stycke 1
Medlemsstater som inte tillämpar mekanismen ska senast den 30 juni 2019 lämna en delrapport till kommissionen om inverkan på deras territorium av att andra medlemsstater tillämpar omvänd betalningsskyldighet, förutsatt att omvänd betalningsskyldighet vid detta datum har tillämpats under minst ett år i en medlemsstat.
Medlemsstater som inte tillämpar mekanismen ska lämna en delrapport till kommissionen om inverkan på deras territorium av att andra medlemsstater tillämpar omvänd betalningsskyldighet. En sådan rapport ska lämnas till kommissionen inom tre månader efter det att omvänd betalningsskyldighet har tillämpats under ett år i en medlemsstat.
Ändring 20
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 199c – punkt 10 – led a
(a)  Utvecklingen av mervärdesskattegapet.
utgår
Ändring 21
Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 2
Det ska tillämpas till och med den 30 september 2022.
Det ska tillämpas till och med den 30 juni 2022.
Senaste uppdatering: 7 oktober 2019Rättsligt meddelande