Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2092(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0365/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0365/2018

Keskustelut :

PV 10/12/2018 - 16
CRE 10/12/2018 - 16

Äänestykset :

PV 11/12/2018 - 5.16
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0497

Hyväksytyt tekstit
PDF 126kWORD 43k
Tiistai 11. joulukuuta 2018 - Strasbourg Lopullinen painos
Schengenin säännöstön täysimääräinen soveltaminen Bulgariassa ja Romaniassa
P8_TA(2018)0497A8-0365/2018

Euroopan parlamentin päätöslauselma 11. joulukuuta 2018 Schengenin säännöstön täysimääräisestä soveltamisesta Bulgariassa ja Romaniassa: tarkastusten poistaminen sisäisiltä maa-, meri- ja ilmarajoilta (2018/2092(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Schengenin säännöstön sisällyttämisestä osaksi Euroopan unionia tehdyn pöytäkirjan (11997D/PRO/02),

–  ottaa huomioon vuoden 2005 liittymisasiakirjan 4 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon 29. syyskuuta 2010 (14142/2010) ja 8. heinäkuuta 2011 (14142/1/2010) annetut esitykset neuvoston päätöksiksi Schengenin säännöstön määräysten täysimääräisestä soveltamisesta Bulgarian tasavallassa ja Romaniassa,

–  ottaa huomioon 7. joulukuuta 2011 annetun esityksen neuvoston päätökseksi Schengenin säännöstön määräysten täydellisen soveltamisen puitteista Bulgarian tasavallassa ja Romaniassa (14302/3/11),

–  ottaa huomioon 8. kesäkuuta 2011 antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Schengenin säännöstön määräysten täysimääräisestä soveltamisesta Bulgarian tasavallassa ja Romaniassa(1),

–  ottaa huomioon 9. ja 10. kesäkuuta 2011, 22. ja 23. syyskuuta 2011, 25. ja 26. lokakuuta 2012, 7. ja 9. maaliskuuta 2013 sekä 5. ja 6. joulukuuta 2013 annetut oikeus- ja sisäasioiden neuvoston päätelmät,

–  ottaa huomioon 13. lokakuuta 2011 antamansa päätöslauselman Bulgarian ja Romanian liittymisestä Schengen-alueeseen(2),

–  ottaa huomioon 15. joulukuuta 2015 annetun komission tiedonannon Schengen-alueen toimintaa koskevasta kahdeksannesta puolivuotiskertomuksesta (COM(2015)0675 final),

–  ottaa huomioon 30. toukokuuta 2018 antamansa päätöslauselman Schengen-alueen toimintaa koskevasta vuosikertomuksesta(3),

–  ottaa huomioon 12. lokakuuta 2017 annetun neuvoston päätöksen (EU) 2017/1908 viisumitietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön tiettyjen määräysten voimaansaattamisesta Bulgarian tasavallassa ja Romaniassa(4),

–  ottaa huomioon 18. huhtikuuta 2018 annetun esityksen neuvoston päätökseksi Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön jäljellä olevien määräysten voimaansaattamisesta Bulgarian tasavallassa ja Romaniassa (15820/1/2017),

–  ottaa huomioon 13. kesäkuuta 2018 antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman esityksestä neuvoston päätökseksi Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön jäljellä olevien määräysten voimaansaattamisesta Bulgarian tasavallassa ja Romaniassa(5),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A8-0365/2018),

A.  ottaa huomioon, että Bulgaria ja Romania hyväksyivät Schengenin säännöstön liittyessään Euroopan unioniin vuonna 2007; toteaa, että Bulgaria antoi vuonna 2008 ilmoituksensa valmiudesta aloittaa Schengen-alueen jäsenvaltioiden asiantuntijoista koostuvan Schengen-arviointityöryhmän (SCH-EVAL) arvioinnit; toteaa, että Romania antoi vuonna 2007 ja 2008 ilmoituksensa valmiudesta aloittaa Schengen-arviointityöryhmän arvioinnit;

B.  ottaa huomioon, että Schengen-arviointityöryhmän asiantuntijat vahvistivat ja neuvosto vahvisti 9. ja 10. kesäkuuta 2011 antamissaan päätelmissä Bulgarian ja Romanian Schengen-arviointiprosessin loppuun saattamisen ja maiden valmiudet panna täytäntöön kaikki Schengenin säännöstön määräykset; ottaa huomioon, että 8. heinäkuuta 2011 antamassaan esityksessä päätökseksi neuvosto tarkisti, että Schengenin säännöstön soveltamisedellytykset täyttyivät kaikilla aloilla (tietosuoja, ilmarajat, maarajat, poliisiyhteistyö, Schengenin tietojärjestelmä, merirajat ja viisumit); ottaa huomioon, että Euroopan unionin ulkorajojen hallintaa koskevan haasteen lisäksi Schengen-arviointiprosessin päätökseen saattaminen on merkinnyt sitä, että molemmat maat ovat uudistaneet perusteellisesti rajavalvontajärjestelmiään ja investoineet lainvalvontavalmiuksien lisäämiseen; ottaa huomioon, että vuoden 2005 liittymisasiakirjan mukaisesti Schengenin arviointimenettelyjen loppuun saattaminen on ainoa edellytys Schengenin säännöstön täysimääräiselle soveltamiselle sekä tarkastusten poistamiselle sisäisiltä maa-, meri- ja ilmarajoilta; ottaa huomioon, että valtion- ja hallitusten päämiehet ovat todenneet useaan otteeseen neuvostossa samoin kuin komissio viimeksi 27. syyskuuta 2017 antamassaan tiedonannossa ja parlamentti 30. toukokuuta 2018 antamassaan päätöslauselmassa, että Bulgarialla ja Romanialla on valmiudet soveltaa Schengenin säännöstöä täysimääräisesti;

C.  ottaa huomioon, että 29. syyskuuta 2010 antamassaan esityksessä päätökseksi neuvosto ehdotti, että Schengenin säännöstöä sovelletaan Bulgariassa ja Romaniassa täysimääräisesti ja että tarkastukset poistetaan sisäisiltä maa-, meri- ja ilmarajoilta; ottaa huomioon, että 8. kesäkuuta 2011 antamassaan lainsäädäntöpäätöslauselmassa parlamentti hyväksyi tämän päätöksen ja pyysi neuvostoa kuulemaan parlamenttia uudelleen, jos se aikoo tehdä huomattavia muutoksia päätökseen;

D.  ottaa huomioon, että syyskuussa 2011 neuvoston puheenjohtaja esitti Schengenin säännöstön määräysten osittaista täytäntöönpanoa Bulgariassa ja Romaniassa koskevan ehdotuksen, jonka mukaan tarkastukset poistetaan ainoastaan sisäisiltä meri- ja ilmarajoilta ja maarajoista tehdään erillinen päätös myöhemmässä vaiheessa;

E.  ottaa huomioon, että oikeus- ja sisäasioiden neuvosto on toistuvasti vahvistanut päätelmissään olevansa sitoutunut noudattamaan tulevissa päätöksissä lähestymistapaa, jonka mukaan Bulgarian ja Romanian sisärajoilla tehtävät tarkastukset poistetaan kahdessa vaiheessa; toteaa, että oikeus- ja sisäasioiden neuvoston päätöksen tekemistä on toistuvasti lykätty;

F.  ottaa huomioon, että 12. lokakuuta 2017 annetussa neuvoston päätöksessä Bulgarialle ja Romanialle myönnettiin passiivinen pääsy viisumitietojärjestelmään; ottaa huomioon, että 18. huhtikuuta 2018 tehdyssä esityksessä neuvoston päätökseksi neuvosto ehdotti, että kaikkia jäljellä olevia Schengenin tietojärjestelmää koskevia Schengenin säännöstön määräyksiä sovelletaan täysimääräisesti kummassakin jäsenvaltiossa;

G.  ottaa huomioon, ettei vuoden 2005 liittymisasiakirjassa eikä Schengenin arviointimekanismissa määrätä erillisten määräaikojen asettamisesta tarkastusten poistamiselle sisäisiltä maa-, meri- ja ilmarajoilta; ottaa huomioon, että kaikki aiemmat Schengen-alueen laajentumiset vahvistettiin yhdellä säädöksellä;

H.  ottaa huomioon, että Schengen-alue on ainutlaatuinen järjestely ja yksi Euroopan unionin suurimmista saavutuksista, sillä se mahdollistaa ihmisille vapaan liikkuvuuden Schengenin sisäisten rajojen yli; ottaa huomioon, että tämä on tehty mahdolliseksi useilla korvaavilla toimenpiteillä, joita ovat Schengenin tietojärjestelmän (SIS) perustaminen (lisäämään tiedonvaihtoa) ja arviointimekanismin luominen, jotta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoa voidaan valvoa jäsenvaltioissa ja edistää keskinäistä luottamusta Schengen-alueen toimintaan;

I.  ottaa huomioon, että sisärajatarkastusten säilyttämisellä unionissa tai tällaisten tarkastusten palauttamisella Schengen-alueelle on vakavia vaikutuksia EU:n kansalaisten ja kaikkien niiden elämään, jotka hyötyvät vapaan liikkuvuuden periaatteesta EU:n sisällä, ja se heikentää merkittävästi heidän luottamustaan unionin toimielimiin ja yhdentymiseen; ottaa huomioon, että tämä merkitsee suoria operatiivisia kustannuksia ja investointikustannuksia rajatylittäville työntekijöille, matkailijoille, maanteiden tavaraliikenteelle ja julkishallinnolle ja sillä on lamauttava vaikutus jäsenvaltioiden talouksiin ja sisämarkkinoiden toimintaan EU:ssa; katsoo, että sisärajatarkastusten jatkaminen Bulgariassa ja Romaniassa vaikuttaa kielteisesti kummankin jäsenvaltion vientiin ja tuontiin sekä joidenkin Euroopan suurimpien eteläisten matkustaja- ja rahtisatamien kuljetustoimintoihin, mikä tarkoittaa menetettyjä tuloja ja lisämenoja; ottaa huomioon, että arvioiden mukaan EU:n rajatarkastusten palauttamiseen liittyvät kustannukset ovat 0,05–20 miljardia euroa kertaluonteisina kustannuksina ja 2 miljardia euroa vuotuisina toimintakustannuksina(6);

J.  ottaa huomioon, että sisärajatarkastusten säilyttäminen unionissa tai tällaisten tarkastusten palauttaminen Schengen-alueelle vaikuttaa pikemminkin olevan yhteydessä miellettyihin yleiseen järjestykseen ja sisäiseen turvallisuuteen kohdistuviin uhkiin sen sijaan, että olisi vankkaa näyttöä vakavan uhan tosiasiallisesta olemassaolosta; toteaa, että sisärajatarkastusten poistaminen Schengenin säännöstön täysimääräisen soveltamisen seurauksena siihen aiemmin liittyneissä jäsenvaltioissa ei ole lisännyt rikollisuutta; toteaa, että Schengen-alueen laajentumisen yhteydessä vuonna 2007 omaisuusrikosten määrä pieneni sekä alueeseen liittyneissä maissa että vanhoissa Schengen-jäsenvaltioissa eikä laajentuminen ole aiheuttanut turvattomuuden tunteen lisääntymistä EU:n kansalaisten keskuudessa(7);

1.  muistuttaa, että Bulgaria ja Romania täyttivät vuonna 2011 kaikki tarvittavat Schengenin säännöstön täysimääräisen soveltamisen edellytykset;

2.  pitää valitettavana, että seitsemän vuoden kuluttua siitä neuvosto ei ole tehnyt päätöstä Schengenin säännöstön täysimääräisestä soveltamisesta Bulgariassa ja Romaniassa, vaikka sekä komissio että parlamentti ovat sitä toistuvasti pyytäneet;

3.  katsoo, että esitys jakaa sisärajoilla tehtävien tarkastusten poistaminen kahteen säädökseen, jotta voidaan asettaa erilliset määräajat maa-, meri- ja ilmarajoilla tehtävien rajatarkastusten poistamiselle, poikkeaa merkittävästi 29. syyskuuta 2010 annetusta esityksestä neuvoston päätökseksi, jonka parlamentti on hyväksynyt;

4.  palauttaa mieliin, että neuvosto voi tehdä päätöksen Schengenin säännöstön määräysten soveltamisesta Bulgariassa ja Romaniassa ainoastaan parlamentin kuulemisen jälkeen vuoden 2005 liittymisasiakirjan 4 artiklan 2 kohdasta johtuvan velvoitteen mukaisesti; kehottaa uudelleen neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin 8. kesäkuuta 2011 antamassa lainsäädäntöpäätöslauselmassa hyväksymästä sanamuodosta;

5.  on huolissaan siitä, että kaksivaiheisen lähestymistavan soveltaminen voisi haitata Schengen-alueen laajentumista tulevaisuudessa; korostaa, ettei neuvosto ole päässyt yksimielisyyteen, mikä kyseenalaistaa EU:n perussopimusten säännösten yhtenäisen soveltamisen ja EU:n uskottavuuden ja heikentää jatkuvasti kansalaisten tukea EU:n yhteiselle toiminnalle; toteaa, että se osoittaa myös, ettei jäsenvaltioita ja niiden kansalaisia kohdella tasapuolisesti, ja muodostaa unioniin keinotekoisia rajoja; on huolissaan siitä, että tällaiset käytännöt edistävät populismin ja nationalismin nousua koko maanosassa, mikä muodostaa merkittävän haasteen EU:n toiminnalle;

6.  korostaa, että henkilöiden vapaa liikkuvuus sisärajojen yli, joka perustuu Schengenin säännöstön sisällyttämiseen EU:n oikeudelliseen kehykseen, on EU:n merkittävimpiä saavutuksia; korostaa, että muiden EU:n politiikanalojen, kuten yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän, puutteet eivät saisi haitata Schengen-alueen toimintaa ja laajentumista;

7.  suhtautuu myönteisesti 12. lokakuuta 2017 annettuun neuvoston päätökseen, jolla Bulgarialle ja Romanialle myönnettiin passiivinen pääsy viisumitietojärjestelmään, ja neuvoston ehdotukseen kaikkien Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön jäljellä olevien määräysten täysimääräisestä soveltamisesta kummassakin jäsenvaltiossa; pitää valitettavana, ettei näitä päätöksiä tehty heti sen jälkeen, kun Schengenin arviointiprosessi oli onnistuneesti saatettu loppuun vuonna 2011, vaan niiden hyväksyminen aloitettiin tilapäisenä toimenpiteenä sen varmistamiseksi, että rajanylitystietojärjestelmän, jonka on määrä olla toiminnassa vuoteen 2020 mennessä, täytäntöönpanon edellytykset täyttyvät; katsoo, että näillä säädöksillä edistetään tietopuutteiden korjaamista Schengenin säännöstöä täysimääräisesti soveltavien ja osittain soveltavien jäsenvaltioiden välillä; painottaa, että näiden säädösten hyväksyminen ei saisi viivästyttää entisestään tarkastusten poistamista sisäisiltä maa-, meri- ja ilmarajoilta; panee merkille, että kun nämä päätökset hyväksytään, Bulgarialla ja Romanialla on kaikki Schengen-alueen täysivaltaiseen jäsenyyteen sisältyvät vastuut ja velvollisuudet mutta ei kaikkia siihen sisältyviä etuja;

8.  korostaa, että Schengenin säännöstöllä ei ole tarkoitus antaa tietyille jäsenvaltioille erilaista oikeudellista asemaa; kiinnittää huomiota siihen, että neuvoston pitkittynyt toimimattomuus on luonut tarpeen erottaa tieto- ja rajavalvontajärjestelmiä koskevassa EU:n lainsäädännössä selvästi toisistaan ne jäsenvaltiot, jotka soveltavat Schengenin säännöstöä täysimääräisesti, ja ne jäsenvaltiot, jotka soveltavat sitä osittain; on huolissaan siitä, että näin vahvistetaan oikeudellisesti tosiasiallinen tilanne, jossa on rinnakkain kaksi Schengen-aluetta, joista toisella sovelletaan vapaata liikkuvuutta ja toisella ei, mikä saattaa johtaa puutteisiin tiedonvaihdossa, lainsäädännössä sekä oikeus- ja sisäasioita koskevien järjestelmien yhteydessä;

9.  korostaa, ettei Schengenin säännöstön täysimääräistä soveltamista koskevissa edellytyksissä pitäisi ottaa käyttöön vuoden 2005 liittymisasiakirjassa vahvistettujen edellytysten lisäksi muita kriteerejä eikä yhteyksiä muihin unionin mekanismeihin ja politiikkoihin, kuten yhteistyö- ja tarkistusmekanismiin; toteaa, että tämän ei kuitenkaan pidä rajoittaa mainitun mekanismin soveltamista; kehottaa jäsenvaltioita päättämään Schengen-alueen laajentamisesta yksinomaan sen perusteella, täyttyvätkö asianomaiset kriteerit, joita Schengenin säännöstön soveltaminen edellyttää, sen jälkeen kun Schengenin arviointiprosessi on saatettu päätökseen;

10.  kehottaa neuvostoa esittämään mahdollisimman pian uuden ehdotuksen päätökseksi Schengenin säännöstön määräysten täysimääräisestä soveltamisesta Bulgariassa ja Romaniassa 29. syyskuuta 2010 (14142/2010) annetun päätösesityksen perusteella yhtenä säädöksenä ja päättämään välittömästi tarkastusten poistamisesta sisäisiltä maa-, meri- ja ilmarajoilta;

11.  kehottaa neuvostoa soveltamaan samaa lähestymistapaa Kroatiaan ja vahvistamaan maan täysimääräisen liittymisen Schengen-alueeseen heti kun Kroatia saattaa päätökseen arviointiprosessin ja kun asiaankuuluvat kriteerit on täytetty;

12.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 380 E, 11.12.2012, s. 160.
(2) EUVL C 94 E, 3.4.2013, s. 13.
(3) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0228.
(4) EUVL L 269, 19.10.2017, s. 39.
(5) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0253.
(6) Wouter van Ballegooij, ’The Cost of Non-Schengen: Civil Liberties, Justice and Home Affairs aspects’, Cost of Non-Europe Report, Euroopan tason lisäarvoyksikkö, 2016, s. 32.
(7) Ibid, s. 28 ja 31.

Päivitetty viimeksi: 7. lokakuuta 2019Oikeudellinen huomautus