Показалец 
Приети текстове
Четвъртък, 31 май 2018 г. - СтрасбургОкончателна версия
Положението на лишените от свобода граждани с двойно европейско и иранско гражданство в Иран
 Защитниците на правата на жените в Саудитска Арабия
 Судан, и по-конкретно положението на Нура Хюсеин Хамад
 Назначаване на член на комитета по подбора за Европейската прокуратура
 Манипулиране с километропоказателя при моторните превозни средства: преразглеждане на правната рамка на ЕС
 Механизъм за гражданска защита на Съюза ***I
 Механизмът за свързване на Европа след 2020 г.
 Положението в Никарагуа
 Равенство между половете и овластяване на жените: преобразяване на живота на момичетата и жените посредством външните отношения на ЕС през периода 2016—2020 г.
 Прилагане на стратегията на ЕС за младежта
 Прилагане на Директивата за екодизайна
 Предоставяне на отговор на петиции относно справянето с несигурността и злоупотребата със срочни договори

Положението на лишените от свобода граждани с двойно европейско и иранско гражданство в Иран
PDF 134kWORD 53k
Резолюция на Европейския парламент от 31 май 2018 г. относно положението на задържаните в Иран лица с двойно гражданство на ЕС и Иран (2018/2717(RSP))
P8_TA(2018)0231RC-B8-0254/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид предишните си резолюции относно Иран, и по-специално резолюциите от 25 октомври 2016 г. относно стратегията на ЕС по отношение на Иран след ядреното споразумение(1), от 3 април 2014 г. относно стратегията на ЕС спрямо Иран(2), от 17 ноември 2011 г. относно Иран — неотдавнашни случаи на нарушения на правата на човека(3), и от 10 март 2011 г. относно подхода на ЕС към Иран(4),

—  като взе предвид своите предишни резолюции относно годишните доклади на ЕС за правата на човека;

—  като взе предвид насоките на ЕС относно смъртното наказание, относно изтезанията, относно свободата на изразяване на мнение и относно защитниците на правата на човека,

—  като взе предвид новата стратегическа рамка и плана за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията, чиято цел е да поставят защитата и наблюдението на правата на човека в центъра на всички политики на ЕС;

—  като взе предвид Решение (ОВППС) 2018/568 на Съвета от 12 април 2018 г.(5), което удължи действието на ограничителните мерки, свързани със сериозни нарушения на правата на човека в Иран за една година, до 13 април 2019 г.,

—  като взе предвид съвместното изявление, направено в Техеран на 16 април 2016 г. от заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП), Федерика Могерини, и министъра на външните работи на Ислямска република Иран, Джавад Зариф, в което бе постигнато споразумение за провеждане на диалог за правата на човека и организиране на посещения за обмен между ЕС и Иран по въпроси, свързани с правата на човека,

—  като взе предвид годишния доклад на върховния комисар на ООН за правата на човека и докладите на Върховния комисариат и на генералния секретар на ООН за положението с правата на човека в Ислямска република Иран от 23 март 2018 г.,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г., по който Иран е страна,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че в иранските затвори се намират известен брой лица с двойно гражданство на ЕС и Иран, включително г-н Ахмадреза Джалали, изследовател с шведско и иранско гражданство, който бе обвинен в шпионаж и осъден на смърт след несправедлив съдебен процес, без достъп до адвокат, нито до необходимите медицински грижи, при непосредствена заплаха от изпълнение на екзекуцията и в лошо здравословно състояние;

Б.  като има предвид, че г-н Камран Гадери, австрийски и ирански гражданин, е бил в командировка в Иран, когато е бил арестуван и осъден на 10 години лишаване от свобода, след като прокуратурата е получила от него изтръгнати със сила признания; като има предвид, че също понастоящем задържана в Иран е г-жа Назанин Загари-Ратклиф, британска и иранска гражданка, която е работила за благотворителна организация и е диагностицирана с тежка депресия; като има предвид, че г-н Абас Едалат, академичен изследовател с британско и иранско гражданство, е бил задържан през април 2018 г. и обвиненията срещу него все още не са съобщени;

В.  като има предвид, че продължаващата практика на задържане на лица с двойно гражданство на ЕС и Иран бива последвана от модел на продължителен престой в изолация и разпити, липса на надлежен процес, отказ на достъп до консулска закрила или посещения от ООН или хуманитарни организации, тайни съдебни процеси, при които на задържаните лица се предоставя ограничен достъп до адвокат, дългосрочни затворнически присъди въз основа на неясни или неопределени обвинения във връзка с „националната сигурност“ и в „шпионаж“, както и ползващи се от държавна подкрепа кампании за оклеветяване на задържаните лица;

Г.  като има предвид, че Иран, като страна по Международния пакт за граждански и политически права (МПГПП), следва да зачита правото на свобода на мисълта, съвестта и религията, както и свободата на изразяване, на сдружаване и на мирни събрания, в съответствие със своите задължения;

Д.  като има предвид, че Иран продължава да лишава от свобода и напоследък увеличи броя на арестите на активисти на гражданското общество, защитници на правата на човека, активисти в областта на околната среда и политически активисти; като има предвид, че защитници на правата на човека, журналисти и политически активисти биват активно преследвани заради мирните им действия;

Е.  като има предвид, че задържаните в Иран граждани не винаги получават достъп до адвокат и справедлив съдебен процес; като има предвид, че на практика Иран третира лицата с двойно гражданство единствено като иранци, което ограничава достъпа на чуждестранните посолства до техните задържани в страната граждани, както и достъпа на задържаните до консулска закрила;

Ж.  като има предвид, че мнозина политически затворници и лица, обвинени в престъпления срещу националната сигурност, страдат от липса на адекватен достъп до медицински грижи по време на задържането, със сериозни последствия;

1.  осъжда продължаващата практика на лишаване от свобода от страна на иранските органи след несправедлив процес на лица с двойно гражданство на ЕС и Иран; призовава за незабавното им и безусловно освобождаване, или за това делата им да бъдат наново разгледани в съответствие с международните стандарти, както и за това длъжностните лица, отговорни за нарушаването на техните права, да бъдат подведени под отговорност;

2.  изразява дълбока загриженост относно арестите на лицата с двойно гражданство на ЕС и Иран без prima facie доказателства за извършването на престъпление, още при влизането им в Иран; подчертава, че тези арести възпрепятстват възможностите за междуличностни контакти;

3.  изразява огорчението си във връзка с факта, че граждани с двойно гражданство на ЕС и Иран биват задържани в затвори на Иран в лоши условия и че те често биват принуждавани да правят признания след изтезания и нечовешко отношение;

4.  призовава иранските органи на властта да гарантират на г-н Джалали пълен достъп до адвоката му, както и до всякакво медицинско лечение, в случай че той поиска това; настоятелно призовава иранските органи да отменят смъртната му присъда и незабавно да го освободят, както беше поискано от страна на международната общност;

5.  призовава иранските органи да гарантират повторен съдебен процес за Камран Гадери, за да се гарантира, че е зачетено правото му на справедлив съдебен процес, незабавно да освободят Назанин Загари-Ратклиф, която вече отговаря на условията за предсрочно освобождаване, и спешно да оповестят обвиненията срещу Абас Едалат;

6.  призовава иранските органи да зачитат основните права на обвиняемите да имат достъп до адвокат по техен избор, както и правото на справедлив съдебен процес, предвид международните задължения на Иран, както е посочено във Всеобщата декларация за правата на човека;

7.  осъжда, на базата на надеждна информация, изтезанията и другите форми на жестоко третиране, по-специално по време на разпити, и призовава иранските органи да зачитат човешкото достойнство на затворниците; изразява съжаление относно жестоките и нечовешки условия на задържане и призовава Иран да гарантира, че всички затворници получават подходящи медицински грижи;

8.  призовава съдебната система да гарантира принципите на справедлив и надлежен съдебен процес и да осигурят на заподозрените достъп до правни съвети, консулски посещения и посещения на представители на ООН и на хуманитарните организации, както и пълен достъп до медицинско лечение и здравни услуги в съответствие с международните задължения на Иран; призовава Иран да предприеме необходимите стъпки за преразглеждане на законодателството с цел да се гарантира провеждането на справедливи съдебни процеси и достъпът до адвокат на етапа на разследването, както и да бъде сложен край на принудителните признания, направени в резултат на изтезания;

9.  призовава Европейската служба за външна дейност и Комисията да създадат вътрешна работна група в подкрепа на гражданите на ЕС, които са заплашени от смъртно наказание или явно несправедливи съдебни процеси в трети държави, с цел да засилят подкрепата, предлагана от техните национални консулски или дипломатически служби;

10.  призовава иранските органи да си сътрудничат с посолствата на държавите членки на ЕС в Техеран за съставянето на списък на лицата с двойно гражданство на ЕС и Иран, които понастоящем са задържани в ирански затвори и да може всеки отделен случай да бъде проследяван отблизо, като се има предвид, че сигурността на гражданите и защитата на основните им права са от най-голямо значение за ЕС;

11.  призовава за освобождаване на всички лишени от свобода защитници на правата на човека в Иран и за прекратяване на всички актове на сплашване спрямо тях;

12.  приветства значителното повишаване на критериите за наказуемите със смърт престъпления, свързаните с наркотици, като първа стъпка към изпълнение на мораториума върху прилагането на смъртното наказание в Иран;

13.  призовава Иран да задълбочи ангажимента си по отношение на международните механизми в областта на правата на човека, като си сътрудничи със специалните докладчици и специалните механизми, включително чрез одобряването на исканията за достъп до страната за упълномощени лица; настоятелно призовава иранските органи да гарантират по-специално, че бъдещият специален докладчик на ООН относно положението с правата на човека в Иран ще получи разрешение за влизане в страната;

14.  подкрепя дискусиите по правата на човека в рамките на диалога на високо равнище между ЕС и Иран, започнали след сключването на Съвместния всеобхватен план за действие; подчертава, че ЕС следва да остане твърдо решен да продължи да повдига тревожните въпроси във връзка с правата на човека в Иран, както двустранно, така и в рамките на многостранните форуми;

15.  отново изтъква ангажимента на Иран в диалога по правата на човека и приветства готовността на иранските органи за продължаването на този диалог;

16.  призовава ЗП/ВП да постави въпроса за условията в затворите и нарушенията на правата на човека пред органите на властта, и по-конкретно случаите на лица с двойно гражданство на ЕС и Иран, лишени от свобода в Иран, за да се сложи край на жестокото и нечовешко отношение в иранските затвори; призовава ЗП/ВП и държавите членки системно да изразяват безпокойството си по въпроси на правата на човека пред иранските органи, включително положението на политическите затворници и защитниците на правата на човека и свободата на изразяване на мнение и на сдружаване;

17.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, правителствата и парламентите на държавите — членки на ЕС, генералния секретар на ООН, както и на правителството и парламента на Иран.

(1) Приети текстове, P8_TA(2016)0402.
(2) ОВ C 408, 30.11.2017 г., стр. 39.
(3) OВ C 153E, 31.5.2013 г., стр. 157.
(4) ОВ C 199E, 7.7.2012 г., стр. 163.
(5) OВ L 95, 13.4.2018 г., стр. 14.


Защитниците на правата на жените в Саудитска Арабия
PDF 143kWORD 57k
Резолюция на Европейския парламент от 31 май 2018 г. относно положението на защитниците на правата на жените в Саудитска Арабия (2018/2712(RSP))
P8_TA(2018)0232RC-B8-0259/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид своите предишни резолюции относно Саудитска Арабия, и по-специално резолюциите от 11 март 2014 г. относно Саудитска Арабия, нейните отношения с ЕС и ролята ѝ в Близкия изток и Северна Африка(1), от 12 февруари 2015 г. относно случая на Раиф Бадауи(2) и от 8 октомври 2015 г. относно случая на Али Мохамед ал-Нимр(3),

—  като взе предвид присъждането на наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта на саудитския блогър Раиф Бадауи през 2015 г.,

—  като взе предвид изявлението от 29 май 2018 г. на говорителя на Върховния комисар по правата на човека на ООН относно неотдавнашните арести в Саудитска Арабия, включително произволния арест и изчезването, без справедлив процес, на Науаф Талал Рашид, принц от династията Ал-Рашид и син на покойния поет Науаф Талал бин Абдул Азиз Ал-Рашид,

—  като взе предвид изявлението от 18 май 2018 г. на председателството за държавна сигурност на Саудитска Арабия относно задържането на седем заподозрени лица,

—  като взе предвид новия проект на закон, забраняващ тормоза, одобрен от Консултативния съвет (Шура) на Саудитска Арабия на 28 май 2018 г.,

—  като взе предвид въздействието върху правата на човека, както на национално, така и на регионално равнище, на санкциите, наложени от Саудитска Арабия и други страни срещу Катар, и доклада относно въздействието на кризата в Персийския залив върху правата на човека, публикувани от Службата на Върховния комисар по правата на човека на ООН (СВКПЧ) през декември 2017 г.,

—  като взе предвид членството на Саудитска Арабия в Съвета на ООН по правата на човека и в Комисията на ООН за положението на жените (КПЖ), както и бъдещото членство на страната в изпълнителния съвет на КПЖ от януари 2019 г.,

—  като взе предвид речта на члена на Комисията Христос Стилианидис, от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, в дебата на Европейския парламент от 4 юли 2017 г. относно избирането на Саудитска Арабия за член на Комисията за положението на жените,

—  като взе предвид заключителните бележки от 9 март 2018 г. на Комитета на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените относно комбинираните трети и четвърти периодични доклади на Саудитска Арабия(4),

—  като взе предвид съвместното изявление относно Саудитска Арабия от името на ALQST, Центъра за правата на човека в Персийския залив (GCHR), и Международната федерация за правата на човека (FIDH) от 69-ата сесия на Комитета на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените от 7 март 2018 г.,

—  като взе предвид Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените (CEDAW),

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г.,

—  като взе предвид Международния пакт за икономически, социални и културни права от 1966 г.,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

—  като взе предвид насоките на ЕС относно защитниците на правата на човека,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че след 15 май 2018 г. саудитските органи са арестували седем жени — Лужан ал-Хатлул, Айша ал-Мана, Мадеха ал-Ажруш, Еман ал-Нафиян, Азиза ал-Юсеф, Хеса ал-Шейк, Уалаа ал-Шубар — и четирима мъже — Ибраим Фахад ал-Нафиян, Ибраим ал-Модеймих, Мохамед ал-Рабиа и Абдулазиз ал-Мешаал — за дейността им в защита на правата на жените им; като има предвид, че арестуваните защитници на правата на човека са обвинени в подпомагане на дейностите на чуждестранни кръгове, наемане на хора на чувствителни правителствени длъжности и предоставяне на пари на чуждестранни кръгове с цел дестабилизиране на Кралството; като има предвид, че тези активисти са известни със своята кампания срещу забраната за управление на превозни средства от жени и за премахване на системата на мъжко настойничество; като има предвид, че те са били арестувани преди очакваното на 24 юни 2018 г. вдигане на забраната за управление на превозни средства от жени;

Б.  като има предвид, че се твърди, че г-жа Мадеха ал-Ажруш, г-жа Уалаа ал-Шубар, г-жа Айша ал-Мана и г-жа Хеса ал-Шейк са освободени на 24 май 2018 г.;

В.  като има предвид, че случаят на Лужан ал-Хатлул е особено тревожен, тъй като тя е била прехвърлена от Абу Даби в Саудитска Арабия против волята ѝ през март 2018 г., след като е участвала в сесията за преглед, посветена на Саудитска Арабия, на Комитета на ООН за премахване на дискриминацията по отношение на жените; като има предвид, че тя е била поставена под забрана за пътуване до последните ѝ арест и че се твърди, че понастоящем, заедно с други активисти, е държана в изолация;

Г.  като има предвид, че Саудитска Арабия има едни от най-строгите ограничения, налагани върху жените, въпреки неотдавнашните правителствени реформи, насочени към засилване на правата на жените в областта на заетостта; като има предвид, че политическата и социалната система на Саудитска Арабия остава недемократична и дискриминационна, прави жените граждани от втора класа, не разрешава свобода на религията и убежденията, дискриминира силно многобройната чуждестранна работна сила в страната и жестоко потиска всички гласове на несъгласие;

Д.  като има предвид, че разследването и работата по случая все още са в ход и трудно се намира информация относно задържанията поради ограничените сведения, предоставени от органите на Саудитска Арабия;

Е.  като има предвид, че на 25 май 2018 г. саудитските органи са арестували видния защитник на правата на човека Мохамед ал-Баяди, един от учредителите на забранената Саудитска асоциация за граждански и политически права, обвинила силите за сигурност в нарушения;

Ж.  като има предвид, че в рамките на няколко дни след задържането на защитниците на правата на човека свързани с правителството медии и платформи на социалните медии започнаха жестока кампания за тяхното оклеветяване, осъждайки ги като „предатели“, които представляват заплаха за държавната сигурност; като има предвид, че експертите считат, че водената понастоящем кампания за оклеветяване срещу защитниците на правата на човека подсказва намерение за налагане на потенциално много тежки наказания;

З.  като има предвид, че саудитското общество се променя постепенно, но непрекъснато, и като има предвид, че органите на Саудитска Арабия са приели редица мерки за подобряване на дължимото признание на жените като равноправни граждани, като им предоставят правото да гласуват на общински избори, дават им достъп до Консултативния съвет (Шура) и Националния съвет по правата на човека, премахват забраната за управление на превозни средства от жени и им предоставят достъп до публични спортни събития;

И.  като има предвид, че програмата за реформи „Визия 2030“, предвиждаща икономическа и социална трансформация на страната въз основа на овластяването на жените, следва да бъде реална възможност жените в Саудитска Арабия да обезпечат правната си еманципация, което е от жизненоважно значение за пълното упражняване на техните права, заложени в CEDAW; като има предвид обаче, че последната вълна от арести на активисти в областта на правата на жените изглежда да противоречи на тази цел и може да отвлече вниманието от програмата за реформи;

Й.  като има предвид, че саудитският престолонаследник принц Мохамад бин Салман Ал Сауд предложи реторична подкрепа за реформите в областта на правата на жените, особено по време на обиколката си в Европа и САЩ, но че тези реформи все още са ограничени и системата на мъжко настойничество, най-сериозната пречка пред правата на жените, остава до голяма степен непроменена; като има предвид освен това, че с неговото знание се извършват широкомащабни репресии срещу видни активисти, адвокати и защитници на правата на човека, които се засилват, откакто той е започнал да консолидира контрола над институциите за сигурност на страната;

К.  като има предвид, че в Саудитска Арабия има редица дискриминационни закони и практики, по-специално правните разпоредби, отнасящи се до личния статут, положението на работничките мигранти, Кодекса за гражданско състояние, Кодекса на труда, Закона за гражданството и системата на мъжко настойничество, които налагат изискване за разрешение от настойник мъж, за да могат жените да упражняват повечето от своите права, заложени в CEDAW;

Л.  като има предвид, че в Саудитска Арабия има оживена общност от онлайн активисти в областта на правата на човека и най-големи брой потребители на Туитър в Близкия изток; като има предвид, че Саудитска Арабия е в списъка на Репортери без граници за „Враговете на интернет“ поради цензурата на саудитските медии и интернет и наказването на хората, които критикуват правителството или религията; като има предвид, че свободата на изразяване на мнение и свободата на печата и медиите както онлайн, така и офлайн, са решаващи предварителни условия и катализатори за демократизация и реформа и представляват съществен фактор за контрол върху властта; като има предвид, че носителят на наградата „Сахаров“ за 2015 г. Раиф Бадауи е все още в затвора единствено заради това, че мирно е изразявал своите възгледи;

М.  като има предвид, че стойността на Саудитска Арабия в индекса на човешкото развитие на ООН за 2015 г. е 0,847, което я поставя на 38-то място от 188 държави и територии; като има предвид, че стойността на Саудитска Арабия в индекса на неравенството между половете на ООН за 2015 г. е 0,257, което я поставя на 50-то място от 159 държави; като има предвид, че Саудитска Арабия е на 138-то място от общо 144 държави в Световния доклад относно неравенството между половете за 2017 г., публикуван от Световния икономически форум;

Н.  като има предвид, че общата резерва на Саудитска Арабия към CEDAW, според Комитета за премахване на дискриминацията по отношение на жените, е несъвместима с предмета и целта на Конвенцията и е недопустима съгласно член 28 от нея; като има предвид, че Саудитска Арабия пое ангажимент да „поддържа най-високи стандарти при насърчаването и защитата на правата на човека“, когато страната кандидатства и стана член на Съвета на ООН по правата на човека през 2013 г.;

1.  призовава органите на Саудитска Арабия да прекратят всички форми на тормоз, включително на равнището на съдебната система, срещу г-жа Еман ал-Нафиян, г-жа Азиза ал-Юсеф, г-жа Лужан ал-Хатлул, г-жа Айша ал-Мана, г-жа Мадеха ал-Ажруш, г-жа Хеса ал-Шейк, г-жа Уалаа ал-Шубар, г-н Мохамед ал-Рабиа, г-н Ибраим ал-Модеймих и всички други защитници на правата на човека в страната, така че те да могат да извършват своята дейност без неоправдани пречки и страх от репресивни мерки;

2.  осъжда продължаващите репресии срещу защитници на правата на човека, включително защитници на правата на жените в Саудитска Арабия, което подкопава доверието в процеса на реформи в страната; призовава правителството на Саудитска Арабия незабавно и безусловно да освободи всички защитници на правата на човека и други лица, лишени от свобода заради убежденията си, задържани и осъдени просто заради упражняването на тяхното право на свобода на изразяване и тяхната мирна дейност в защита на правата на човека; осъжда продължаващата, системна дискриминация срещу жените и момичетата в Саудитска Арабия;

3.  отдава почит на жените в Саудитска Арабия и на защитниците на правата на жените, които се стремят да премахнат всяко несправедливо и дискриминационно третиране, и на онези лица, които защитават правата на човека въпреки трудностите, пред които са изправени;

4.  приветства обещанието за вдигане на забраната за управление на превозни средства от жени в Кралството като част от програмата „Визия 2030“;

5.  подчертава, че третирането на всички задържани лица, включително защитниците на правата на човека, по време на задържането трябва да отговаря на условията, установени в „Сборника с принципи за закрила на всички лица, намиращи се под всякаква форма на задържане или плен“, приет чрез Резолюция 43/173 на Общото събрание на ООН на 9 декември 1988 г.;

6.  отбелязва, че международните автомобилни дружества, и особено тези, установени в ЕС, вече са започнали полово-специфична реклама преди премахването на забраната за управление на превозни средства от жени;

7.  изразява дълбока загриженост относно широкото разпространение на основано на пола насилие в Саудитска Арабия, което до голяма степен остава нерегистрирано и недокументирано и се обосновава с причини като например необходимостта да се налага дисциплина на жените, които се намират под мъжко настойничество; настоятелно призовава саудитските органи да приемат всеобхватно законодателство, което да дефинира конкретно и да инкриминира всички форми на основано на пола насилие срещу жени, по-специално изнасилване, включително изнасилване от съпруг, сексуално посегателство и сексуален тормоз, и да премахнат всички пречки пред достъпа на жените до правосъдие;

8.  изразява съжаление за съществуването на системата на мъжко настойничество, според която все още се очаква разрешение от настойник мъж в редица области, включително за международни пътувания, достъп до здравни услуги, избор на място на пребиваване, брак, подаване на жалби в съда, напускане на държавните приюти за малтретирани жени и напускане на центровете за задържане; подчертава, че тази система е отражение на дълбоко вкоренената патриархална система, която ръководи страната;

9.  призовава саудитските органи да преразгледат Закона за асоциациите и фондациите от декември 2015 г., за да се даде възможност на жените активисти да се организират и да работят свободно и независимо, без ненужна намеса от страна на органите; настоятелно призовава също за преразглеждане на Закона за борба с тероризма, Закона за борба с киберпрестъпността и Закона за печата и публикациите, които многократно се използват за преследване на защитници на правата на човека, както и за преразглеждане на всички дискриминационни разпоредби в правната система;

10.  призовава саудитските органи да ратифицират Международния пакт за граждански и политически права, да вдигнат резервите, изразени към CEDAW, и да ратифицират факултативния протокол към CEDAW, така че жените в Саудитска Арабия да могат изцяло да се ползват от правата, установени в Конвенцията, и да прекратят детските бракове, принудителните бракове и задължителните изисквания по отношение на облеклото за жени; призовава Саудитска Арабия да отправи постоянна покана за всички специални процедури в рамките на Съвета на ООН по правата на човека;

11.  призовава органите на Саудитска Арабия да разрешат независимия печат и независимите медии и да гарантират свободата на изразяване на мнение, свободата на сдружаване и на мирни събирания за всички жители на Саудитска Арабия; осъжда репресиите срещу защитници на правата на човека и протестиращи, когато те участват в мирна демонстрация; подчертава, че мирните кампании за основните законни права или отправянето на критични забележки чрез използването на социалните медии са израз на важно право; настоятелно призовава саудитските органи да премахнат ограниченията, наложени на защитниците на правата на човека, които им забраняват да говорят открито в социалните медии и с международните медии;

12.  припомня, че Саудитска Арабия беше избрана за член на Комисията на ООН за положението на жените с подкрепата на няколко държави членки на ЕС;

13.  призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и държавите членки да гарантират пълното прилагане на насоките на ЕС относно защитниците на правата на човека и да разширят обхвата на защитата и подкрепата за защитниците на правата на човека, по-специално на жените защитници на правата на човека;

14.  призовава ЕС да внесе резолюция относно положението на защитниците на правата на човека в Саудитска Арабия на следващото заседание на Съвета на ООН по правата на човека; призовава ЕС, на следващото заседание на Съвета по правата на човека и на Комисията за положението на жените, да повдигне въпроса за членството на държави със съмнителни резултати в областта на правата на човека, включително по отношение на зачитането на правата на жените и равенството между половете; призовава ЕС да предложи на Съвета на ООН по правата на човека назначаване на специален докладчик за правата на човека в Саудитска Арабия;

15.  призовава ЕС да включи дискусия относно правата на човека, и по-специално положението на жените защитници на правата на човека, като постоянна точка в дневния ред на годишната среща на високо равнище между ЕС и Съвета за сътрудничество в Персийския залив, както и в други двустранни и многостранни форуми; призовава Съвета да обмисли въвеждането на целенасочени мерки срещу лица, отговорни за сериозни нарушения на правата на човека; отбелязва, че правилата за наградата „Шайὸ“ за насърчаване на правата на човека в региона на Съвета за сътрудничество в Персийския залив ограничават кандидатурите до лица, които са законно регистрирани и „работят конструктивно с органите“;

16.  призовава ЕСВД и Комисията да оказват активна подкрепа на групите от гражданското общество и лицата, защитаващи правата на човека в Саудитска Арабия, включително чрез организиране на посещения в затвори, наблюдение на съдебни процеси и публични изявления;

17.  настоятелно призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, ЕСВД и държавите членки да продължат да провеждат диалог със Саудитска Арабия по въпросите на правата на човека, основните свободи и пораждащата тревога роля на страната в региона; изразява готовността си за провеждане на конструктивен и открит диалог със саудитските органи, включително парламентаристи, относно изпълнението на техните международни ангажименти в областта на правата на човека; призовава за обмен на експертен опит в областта на правосъдието и правните въпроси, за да се засили защитата на индивидуалните права в Саудитска Арабия;

18.  призовава саудитските органи да прекратят всяко по-нататъшно бичуване на Раиф Бадауи и да го освободят незабавно и безусловно, тъй като той е считан за затворник заради убежденията си, задържан и осъден единствено заради упражняването на правото си на свобода на изразяване; призовава ЕС да продължи да повдига въпроса за неговия случай при всички евентуални контакти на високо равнище;

19.  призовава саудитските органи да наложат незабавен мораториум върху прилагането на смъртното наказание като стъпка към неговото премахване; призовава за преразглеждане на всички смъртни присъди, за да се гарантира, че процесите се придържат към международните стандарти;

20.  призовава саудитските органи да прекратят подбуждането към омраза и дискриминация срещу религиозните малцинства и срещу всякакви други лица и групи, подложени на нарушения на техните права на човека от Саудитска Арабия, включително чуждестранни граждани от държави от други региони;

21.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, Европейската служба за външна дейност, генералния секретар на ООН, Върховния комисар по правата на човека на ООН, Комисията за положението на жените, Съвета на ООН по правата на човека, Н.В. крал Салман бин Абдулазиз Ал Сауд и престолонаследника принц Мохамад бин Салман Ал Сауд, правителството на Кралство Саудитска Арабия, както и на генералния секретар на Центъра за национален диалог на Кралство Саудитска Арабия.

(1) ОВ С 378, 9.11.2017 г., стр. 64.
(2) OВ C 310, 25.8.2016 г., стр. 29.
(3) ОВ С 349, 17.10.2017 г., стр. 34.
(4) CEDAW/C/SAU/CO/3-4.


Судан, и по-конкретно положението на Нура Хюсеин Хамад
PDF 142kWORD 56k
Резолюция на Европейския парламент от 31 май 2018 г. относно Судан, и по-конкретно положението на Нура Хюсеин Хамад (2018/2713(RSP))
P8_TA(2018)0233RC-B8-0265/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид своите предходни резолюции относно Судан,

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г., по който Република Судан е страна от 1986 г.,

—  като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на детето, по която Судан е договаряща страна от 1990 г.,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

—  като взе предвид резолюцията на Общото събрание на ООН от 19 декември 2016 г. относно браковете в детска възраст, както и ранните и принудителните бракове,

—  като взе предвид Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените (CEDAW), приета от Общото събрание на ООН през 1979 г., и Декларацията на ООН за премахване на насилието срещу жените (DEVAW), приета от Общото събрание на ООН през 1993 г.,

—  като взе предвид Резолюция 62/149 на Общото събрание на ООН от 18 декември 2007 г., внесена от ЕС и потвърдена отново през 2008 г., 2010 г., 2012 г., 2014 г. и 2016 г., в която се призовава за мораториум върху прилагането на смъртното наказание,

—  като взе предвид първия Протокол относно правата на жените в Африка към Африканската харта за правата на човека и народите, приет през 1981 г.,

—  като взе предвид членове 16 и 21 от Африканската харта за правата и благосъстоянието на детето, която влезе в сила на 29 ноември 1999 г.,

—  като взе предвид писмото със спешен призив по случая на Нура Хюсеин Хамад, изпратено на 17 май 2018 г. от Африканския експертен комитет за правата и благополучието на детето (ACERWC) до Република Судан,

—  като взе предвид Конституцията на Судан от 2005 г.,

—  като взе предвид член 96 (клауза за правата на човека) от Споразумението от Котону, подписано от правителството на Судан през 2005 г.,

—  като взе предвид Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие,

—  като взе предвид член 135 параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че Нура Хюсеин Хамад е била принудена от своето семейство да сключи брак с Абдулрахман Хамад, когато е била дете на 16 г.; като има предвид, че Нура е заявила, че първо е била изнасилена от своя съпруг с помощта на членове на неговото семейство; като има предвид, че според показанията на Нура Хюсеин, на 2 май 2017 г. трима мъже са я държали, докато Абдулрахман я е изнасилвал; като има предвид, че Нура е намушкала до смърт своя съпруг при самоотбрана, когато той се е опитал да я изнасили отново на следващия ден; като има предвид, че последващ медицински преглед е показал, че тя също е била ранена по време на борбата със съпруга си;

Б.  като има предвид, че Нура Хюсеин Хамад е задържана в затвора в Омдурман до 29 април 2018 г., когато е призната за виновна по обвинение в предумишлено убийство; като има предвид, че Нура Хюсеин Хамад, понастоящем на 19 години, е осъдена на смърт от Централния наказателен съд на Омдурман за умъртвяване на мъжа, с когото нейният баща я е принудил да сключи брак; като има предвид, че при избора на присъдата семейството на съпруга избира смъртното наказание като подходящо „наказание“ за Нура Хюсеин; като има предвид, че е подадена жалба срещу присъдата ѝ;

В.  като има предвид, че Службата на върховния комисар по правата на човека събра информация, че принудителният брак на Нура Хюсеин, изнасилванията и другите форми на основано на пола насилие срещу нея не са взети под внимание от съда като доказателство за смекчаване на присъдата; като има предвид, че експертът на ООН по екзекуциите по бързата процедура твърди, че налагането на смъртното наказание в случаите, когато са налице безспорни доказателства за самоотбрана, съставлява произволно убийство;

Г.  като има предвид, че Судан се нарежда на 165-то място от общо 188 държави, участващи в индекса на човешкото развитие и индекса на ООН за неравенство между половете; като има предвид, че Комитетът на ООН по правата на детето (КООНПД) и Комитетът на ООН по правата на човека изразиха сериозна загриженост относно положението с човешките права на жените в Судан; като има предвид, че правната система в Судан се основава на ислямските закони на шериата; като има предвид, че фактите показват, че когато жените не са политически, културно и икономически равни на мъжете, те ще бъдат подложени на основано на пола насилие, независимо от своето вероизповедание, раса или националност;

Д.  като има предвид, че съгласно конституцията на Судан държавата трябва да защитава жените от несправедливост и да насърчава равенството между половете; като има предвид, че Прамила Патън, специалният представител на ООН по въпросите на сексуалното насилие по време на конфликти, отбеляза след посещението си в Судан от 18 до 25 февруари 2018 г., че в Судан е налице дълбоко вкоренена култура на отричане на сексуалното насилие; като има предвид, че принудителните бракове, изнасилванията и насилието, основано на пола, се считат за нещо нормално в Судан и всички тези форми на насилие биват обосновани с позоваване на традицията, културата и религията; като има предвид, че досега Специалната прокуратура не е разследвала нито един случай на сексуално насилие в обстановка на конфликт;

Е.  като има предвид, че в мандата на Международния наказателен съд (МНС) относно предприемане на мерки във връзка с безнаказаността за военни престъпления, престъпления срещу човечеството и геноцид, попадат също така и жестокости, чиято жертва обичайно са жените и които обхващат широк кръг от сексуални престъпления и престъпления, основани на пола; като има предвид, че МНС издаде на 4 март 2009 г. заповед за арест на президента на Република Судан Омар ал Башир по пет обвинения за престъпления срещу човечеството: убийство, избиване, насилствено преместване, изтезания и изнасилване;

Ж.  като има предвид, че беше започната световна кампания „Справедливост за Нура Хюсеин Хамад“, с искане за отмяна на смъртното наказание; като има предвид, че към май 2018 г. почти един милион души са подписали петиция, озаглавена „Справедливост за Нура Хюсеин Хамад“; като има предвид, че сплашването на адвокатите на защитата представлява атака срещу принципа на справедливия съдебен процес, като има предвид, че, тъй като е била изнасилена, Нура Хюсеин Хамад има нужда от психологическа подкрепа;

З.  като има предвид, че случаят на Нура Хюсеин Хамад привлече вниманието на международната общност към правата на жените и въпросите на принудителни бракове и изнасилване от съпруг в Судан, където законната възраст за брак е едва 10 години; като има предвид, че изнасилването от съпруг е признато от правото на Судан едва през 2015 г.; като има предвид обаче, че съдебните органи отказват да го признаят като престъпление;

И.  като има предвид, че активисти за правата на жените и на децата провеждат все повече кампании срещу принудителните бракове на момичетата и сключването на брак от непълнолетни момичета, което е широко разпространено явление в Судан; като има предвид, че предотвратяването и ответната реакция спрямо всички форми на насилие срещу жени и момичета, включително ранните и принудителните бракове, са една от целите в Плана за действие на ЕС в областта на равенството между половете за периода 2016—2020 г.;

Й.  като има предвид, че както организацията „Human Rights Watch“ (HRW), така и независимият експерт на ООН за Судан в неговия „Световен доклад за 2017 г.“ заявиха, че суданските сили за сигурност използват сексуално насилие, сплашване и други форми на тормоз, за да заглушат жените — защитници на правата на човека в страната; като има предвид, че Националната служба за сигурност и разузнаване (NISSs) забрани на адвоката на Нура Хюсеин Хамад да проведе пресконференция в контекста на все по-интензивна кампания за сплашване; като има предвид, че Нахид Габрала, директор на SEEMA, неправителствена организация, работеща с жертвите и оцелелите от насилие, основано на пола, в Хартум, столицата на Судан, е бил в затвора няколко пъти, докато е провеждал кампания в подкрепа на Нура Хюсеин Хамад, тъй като в Судан се прилагат ограничения на свободата на словото;

К.  като има предвид, че Судан е една от седемте държави, които все още не са страна по Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените (CEDAW);

Л.  като има предвид, че понастоящем ЕС предоставя финансиране на обща стойност 275 милиона евро за проекти в Судан, главно чрез Европейския фонд за развитие (ЕФР), Европейския инструмент за демокрация и права на човека (ЕИДПЧ) и Инструмента, допринасящ за мира и стабилността; като има предвид, че Судан не е ратифицирал преработената версия на Споразумението от Котону;

М.  като има предвид, че жените в Судан страдат от дискриминация, произволни арести и унизителни наказания; като има предвид, че според независимия експерт на ООН за Судан т.нар. „престъпления срещу обществения морал“, като например онези, които се използват срещу жени, за които се счита, че са облечени „непристойно“, заедно с унижението поради телесното наказание, нарушават международните стандарти за правата на човека; като има предвид, че членове 151, 152, 154 и 156 от Наказателния закон на Судан засилват ограниченията спрямо жените и начина, по който те се обличат и се държат на обществено място; като има предвид, че нарушенията на тези закони са наказуеми с глоби и в някои случаи дори с бичуване;

Н.  като има предвид, че ЕС подкрепя Судан с комбинация от помощ за развитие и хуманитарна помощ, но и предоставя подкрепа за крайно спорните операции на страната в областта на граничния контрол и борбата с контрабандата на мигранти и трафика на хора, наред с другото чрез т.нар. „проект ROCK“;

1.  изразява съжаление във връзка с произнасянето на смъртна присъда срещу Нура Хюсеин Хамад и го осъжда; призовава суданските органи да заменят смъртната присъда и изцяло да вземат предвид факта, че г-жа Хюсеин е действала при самоотбрана срещу опитите на мъж и съучастниците му да я изнасилят;

2.  призовава суданските органи да спазват националното законодателство и международните стандарти за правата на човека, включително Протокола към Африканската харта за правата на човека и народите относно правата на жените в Африка, както и Протокола на Съда на Африканския съюз, приет на 11 юли 2003 г.; припомня, че съгласно международните стандарти налагането на смъртно наказание въпреки наличието на ясно доказателство за самозащита представлява произволно убийство, особено в случаите, когато жените са били обвинени в убийство при самозащита;

3.  припомня на суданските органи задължението им да гарантират основните права, включително правото на справедлив съдебен процес; настоява, че трябва да бъдат взети всички необходими мерки, за да се гарантира, че процесът срещу Нура Хюсеин Хамад действително отговаря на най-високите стандарти на безпристрастност и справедлив процес;

4.  припомня, че е наложително някои ключови закони в Судан, включително Законът за националната сигурност от 2010 г. и законите, уреждащи медиите и гражданското общество, да бъдат преразгледани и реформирани, за да бъдат приведени в съответствие с международните стандарти, които защитават свободата на изразяване на мнение, на събрания и на сдружаване; изразява загриженост във връзка с широките правомощия за арест и задържане, предоставени на службата NISSs, която извършва произволни арести и задържане на хора, които в много случаи са подложени на мъчения и други форми на лошо третиране, а служителите на NISSs имат имунитет срещу наказателно преследване;

5.  отбелязва, че докато случаят е на етап съдебен процес, суданските органи все още имат задължението да покажат, че не толерират изнасилването или насилието, основано на пола, и, следователно, да спасят живота на млада жена, чието съществуване вече е опустошено поради причини, които са извън нейния контрол; призовава суданските органи да гарантират, че всички случаи на основано на пола насилие и сексуално насилие, включително изнасилването от съпруг и домашното насилие, биват разследвани и че извършителите са подведени под отговорност; настоятелно призовава суданските органи да се борят срещу браковете в детска възраст и принудителните бракове, както и изнасилването от съпруг;

6.  настоятелно призовава суданските органи да извършат незабавно, независимо и безпристрастно разследване на обвиненията срещу суданските сили за сигурност във връзка с използването на насилие, сплашване и други форми на тормоз срещу жени;

7.  изразява съжаление относно забраната, издадена от NISSs за провеждането на пресконференция, организирана от екипа по защитата на Нура Хюсеин Хамад след нейното осъждане; решително осъжда тормоза над активисти и адвокати в областта на правата на човека във връзка със случая на Нура Хюсеин Хамад;

8.  настоятелно призовава суданските органи да осигурят пълна защита на физическата и психическата неприкосновеност на Нура Хюсеин Хамад по време на нейното задържане, както и тази на нейните адвокати и семейство;

9.  отново подчертава, че категорично се противопоставя срещу налагането на смъртно наказание във всички случаи и при всякакви обстоятелства; счита, че смъртното наказание нарушава човешкото достойнство и представлява жестоко, нечовешко и унизително отнасяне; призовава суданските органи да спазват мораториума на ООН върху смъртното наказание; призовава Судан да ратифицира Конвенцията против изтезанията и CEDAW;

10.  припомня на суданските органи, че по-добрата защита на човешките права на жените и криминализирането на изнасилването от съпруг може да помогнат да бъде спасен животът на много хора и да се предотвратят последици, като например в случая с Нура Хюсеин Хамад;

11.  решително осъжда ранните и принудителните бракове, както и насилието срещу жени и момичета в Судан и другаде; посочва, че настоящото обжалване на присъдата срещу Нура Хюсеин, което е ограничено до формалните и правните аспекти на присъдата, без разглеждане на фактите, не е достатъчно съгласно Международния пакт за граждански и политически права, който Судан е ратифицирал; настоятелно призовава органите да изпълнят препоръките на Комитета на ООН по правата на детето и да изменят закона за личния статут с оглед повишаване на възрастта, на която бракът е законно разрешен;

12.  настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки да гарантират, че изпълнението на проекти със суданските органи спазва принципа за „ненанасяне на вреда“, което би изключило сътрудничество с участници, отговорни за нарушения на правата на човека;

13.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, президента на Судан, Африканския съюз, генералния секретар на ООН, съпредседателите на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ—ЕС и на Панафриканския парламент.


Назначаване на член на комитета по подбора за Европейската прокуратура
PDF 111kWORD 48k
Решение на Европейския парламент от 31 май 2018 г. относно назначаването на Антонио Мура за член на комитета по подбора, създаден съгласно член 14, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (2018/2071(INS))
P8_TA(2018)0234B8-0237/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 14, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура(1),

—  като взе предвид предложението на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (B8-0237/2018),

—  като взе предвид своя Правилник за дейността,

A.  като има предвид, че Антонио Мура отговаря на условията, посочени в член 14, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета;

1.  предлага Антонио Мура да бъде назначен за член на комитета по подбора;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията.

(1) OВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1.


Манипулиране с километропоказателя при моторните превозни средства: преразглеждане на правната рамка на ЕС
PDF 190kWORD 67k
Резолюция
Приложение
Резолюция на Европейския парламент от 31 май 2018 г. съдържаща препоръки към Комисията относно манипулирането с километропоказателя при моторните превозни средства: преразглеждане на правната рамка на ЕС (2017/2064(INL))
P8_TA(2018)0235A8-0155/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 225 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 91, параграф 1 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Директива 2014/45/EС на Европейския парламент и на Съвета(1),

—  като взе предвид Директива 2014/47/EС на Европейския парламент и на Съвета(2),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/1151 на Комисията(3), Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета(4), Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията(5) и Правило № 39 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на Обединените нации(6),

—  като взе предвид своята резолюция от 10 декември 2013 г. относно CARS 2020: План за действие за конкурентоспособна и устойчива автомобилна промишленост в Европа(7),

—  като взе предвид проучването на Службата на ЕП за парламентарни изследвания (EPRS) от ноември 2017 г., озаглавено „Вмешателство в километропоказателя — Мерки за предотвратяване“(8), и придружаващата го оценка на европейската добавена стойност, озаглавена „Манипулиране на километропоказателя при моторните превозни средства в ЕС“(9);

—  като взе предвид окончателния доклад на Европейската асоциация на производителите на превозни средства и на органите за регистриране на водачи озаглавен „Регистрация на километража на превозното средство“(10),

—  като взе предвид съобщението на Комисията „Проучване на потребителския пазар относно функционирането на пазара на употребявани автомобили от гледна точка на потребителите“,

—  като взе предвид писмена декларация 0030/2016 от 11 април 2016 г. относно борбата с измамите, свързани с пробега, на пазара на автомобили втора употреба,

—  като взе предвид членове 46 и 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм (A8-0155/2018),

Настоящо положение

А.  като има предвид, че вмешателството в километропоказателя, а именно практиката на умишлено и неправомерно преправяне на реалния пробег на превозно средство, показан на километража му, е сериозен и широко разпространен проблем в Съюза, по-специално в контекста на трансграничната търговия, и е в ущърб на трети държави, които внасят употребявани автомобили от Съюза;

Б.  като има предвид, че икономическата печалба от манипулирането на километропоказателя може да бъде значителна предвид ниските цени на необходимото оборудване и изкуственото увеличение на стойността на употребяваните автомобили; като има предвид, че според направените проучвания делът на манипулираните превозни средства е между 5% и 12% от националните продажби на употребявани автомобили и между 30% и 50% от трансграничните продажби, което води до натрупване на общи икономически вреди в размер между 5,6 и 9,6 милиарда евро в Съюза;

В.  като има предвид, че броят на изминатите километри е един от най-важните параметри, въз основа на който купувачите могат да оценят техническото състояние на превозното средство, а показанията на километропоказателя оказват значително въздействие върху пазарната стойност на превозното средство;

Г.  като има предвид, че показанията на километропоказателя се съхраняват и показват в цифров формат и че е лесно до тях да се получи външен достъп за прекалибриране, тъй като равнището на защитата на километропоказателя е по-ниско отколкото това на други компоненти на превозното средство;

Д.  като има предвид, че манипулирането на километропоказателя вреди на потребителите, дилърите на употребявани автомобили, застрахователите и предприятията за лизинг и облагодетелства финансово извършителите на тази измама, и че трябва да се намерят технически решения, за да се затрудни вмешателството в километропоказателя от страна на непрофесионалисти;

Е.  като има предвид, че повишеното износване за автомобилите с манипулиран километропоказател оказва отрицателно въздействие върху пътната безопасност докато купувачите на такива автомобили често могат да се сблъскат с повече от очакваните разходи за поддръжка и ремонт, тъй като автомобилите не се контролират според техния действителен пробег;

Ж.  като има предвид, че автомобилите с манипулиран километропоказател могат да покажат по-голямо потребление на гориво и по-високи емисии на замърсители от очакваното, като по този начин нарушават изискванията за дълготрайност в законодателството за типовото одобрение;

З.  като има предвид, че пазарът на употребявани автомобили в Съюза, който е два до три пъти по-голям от пазара за нови автомобили, е на последно място по потребителско доверие сред пазарите на стоки съгласно Индекса на Комисията за развитие на пазарите на дребно за 2014 година(11) и че манипулирането на километропоказателя допринася значително за загубата на доверие на потребителите в оказионните търговци и по този начин нарушава функционирането на вътрешния пазар и лоялната конкуренция;

И.  като има предвид, че потребителите не са достатъчно информирани относно възможните начини за предотвратяване на манипулирането на записите на километропоказателите на употребяваните автомобили и относно съществуващите техники за контрол на пробега и предотвратяване на измамите в тази област, както и относно начините за получаване на достъп до тези техники;

Й.  като има предвид, че много държави членки все още не предоставят на потребителите необходимите инструменти, които биха им дали възможност да проверят историята на дадено употребявано превозно средство;

К.  като има предвид, че измамите, свързани с пробега, засягат непропорционално социалните групи и географските области с по-ниски доходи, като излагат потребителите в присъединилите се към Съюза през или след 2004 г. държави членки и в държавите в непосредствена близост до Съюза (по-специално държавите от Западните Балкани, в които се внасят употребявани автомобили от Съюза без никакви или с незначителни по размер мита) на по-висок риск от закупуване на автомобил с манипулиран километропоказател, и във връзка с това те по-често са ощетени от тази злоупотреба;

Л.  като има предвид, че при липсата на обща, интегрирана система за обмен на информация между държавите членки съществува повишен риск от легализиране на записите за пробега, които вече са били манипулирани преди първоначалната им проверка в държавата, в която автомобилът в крайна сметка ще бъде регистриран и в която вече съществуват мерки за регистриране на превозното средство и проверка на неговия пробег;

М.  като има предвид, че бързото създаване на единни правила за предотвратяване на манипулирането на километропоказателите по принцип ще повиши безопасността и сигурността при трансграничните покупки на превозни средства, като с това ще се намали мащабът на нелоялните практики и ще се донесат значителни ползи за милиони потребители в Съюза;

Съществуващи мерки за справяне с измамите с километропоказателите

Н.  като има предвид, че някои държави членки вече въведоха инструменти за свеждане до минимум на манипулирането на километропоказателя като например „Car-Pass“ в Белгия и „Nationale AutoPas“ (NAP) в Нидерландия; като има предвид, че и двете държави членки използват база данни за събиране на показанията на километропоказателите при всяка операция по поддръжката, обслужването, ремонта или периодичния преглед на превозното средство, без да се събират каквито и да било лични данни, и че и в двете държави това доведе до почти пълно премахване на измамите с километропоказатели на техните територии в рамките на кратък период от време;

О.  като има предвид, че белгийската система по закон се управлява от организация с нестопанска цел и че нидерландската система се управлява от правителствена агенция, като и двете системи функционират на разумна цена, а успехът им се придружава и насърчава чрез информационни и осведомителни кампании, както и чрез силна правна рамка, която определя ясни правила и възпиращи санкции;

П.  като има предвид, че значително по-големият брой манипулирани автомобили в държавите без достъп до тези бази данни показва, че трансграничният обмен на данни и сътрудничеството между държавите членки е от решаващо значение за техния успех;

Р.  като има предвид, че Европейската информационна система за превозни средства и свидетелства за управление (Eucaris) вече предоставя инфраструктура и организация за обмен на хармонизирани данни, свързани с транспорта, между компетентните органи на държавите членки и се използва от всички държави членки за изпълнение на задълженията по Директива 2011/82/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(12) и че нейните функционалности вече включват записи на пробега;

С.  като има предвид, че съществуват също технически решения по отношение както на хардуера така и на софтуера, които могат да бъдат вградени в превозните средства от производителя и по този начин да се избегне манипулирането с километропоказателя от самото начало, и че вече се използват „хардуерни модули за сигурност“ (HSM) и „разширения за сигурност на хардуера“ (SHE) с цел защита на електронните блокове за управление (ECU) в превозните средства срещу неразрешен достъп, манипулиране или кражба на автомобила и че разходите за тях се изчисляват на едно евро на превозно средство;

Т.  като има предвид, че Регламент (ЕС) 2017/1151 задължава производителите, с цел получаване на одобрение на типа за превозно средство, да прилагат системни стратегии за защита срещу неразрешено манипулиране и възможности за възпрепятстване на препрограмирането на километропоказателя, като също така се вземат под внимание възможностите за обмен на данни на разстояние; като има предвид, че в него се изискват само информацията и разясненията, предоставени от производителя, но не се предвижда никакво изпитване дали километропоказателят е устойчив на манипулиране, въпреки че съществуват сертифицирани и международно признати процеси като Общите критерии за оценка на сигурността на информационните технологии; като има предвид, че международно признатите процеси, като Общите критерии (ISO/IEC 15408), могат да спомогнат да се осигури защита срещу манипулиране;

Законодателство и пропуски

У.  като има предвид, че манипулирането с километропоказателя е забранено в 26 държави членки, но че само в десет държави членки съществуват допълнителни мерки на разположение на потребителите за проверка на пробега, а едва шест признават манипулирането на километропоказателя за престъпление(13); като има предвид, че хардуерът и софтуерът, които се използват за манипулиране на километропоказателя, са свободно достъпни в Съюза, и че това не се счита за престъпление, и като има предвид, че повече държави членки са на път да криминализират дейностите, свързани с незаконното манипулиране на показанията на километропоказателя;

Ф.  като има предвид, че измамите с километропоказателя представляват заплаха за техническата изправност, както е посочено и в Директива 2014/45/ЕС, която изисква държавите членки да налагат ефективни, съразмерни и възпиращи санкции за подобно манипулиране; като има предвид, че Комисията следва да разгледа допълнително възможността за свързване на националните платформи, така че да се даде възможност за трансграничен обмен на информация относно техническата изправност, която включва показанията на километропоказателите;

Х.  като има предвид, че Директива 2014/45/ЕС съдържа задължението за записване на изминатите километри по време на периодичните технически прегледи (ПТП) и за предоставяне на тези записи на разположение при последващите ПТП, но това задължение се отнася единствено за записите на пробега по време на прегледите за техническа изправност от първия преглед нататък; като има предвид, че първият ПТП може да възникне до четири години след първата регистрация на превозното средство, което дава достатъчно време за манипулиране на километропоказателя преди първия преглед, както и между прегледите и дори може да доведе до официално записване на неправилни записи на пробега;

Ц.  като има предвид, че нито Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(14), нито Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията относно типовото одобрение, нито Правило № 39 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (Правило № 39 на ИКЕ на ООН) не съдържат препратки към измамите с пробега или устойчивите на манипулиране километропоказатели; като има предвид, че Регламент (ЕО) № 661/2009 съдържа препратка към Правило № 39 на ИКЕ на ООН относно изискванията за одобряване на скоростомери, но не предвижда изисквания относно километропоказателя или основните му характеристики;

Бъдещо развитие в сектора на автомобилната промишленост

Ч.  като има предвид, че автомобилната промишленост направи огромен напредък в разработването и производството на превозни средства, които са свързани, използват ИТС и общуват със своето обкръжение, така че повечето навлизащи на пазара автомобили вече са оборудвани със системи за свързване и че с това постепенно се създава свързан автомобилен парк по пътищата на Съюза;

Ш.  като има предвид, че според различни проучвания средната възраст на автомобилите по пътищата на Съюза е 7—11 години и постоянно нараства, докато в присъединилите се към Съюза през или след 2004 г. държави членки автомобилите са много над средната възраст, като това означава, че автомобилният парк се състои от по-нови, силно свързани автомобили и от по-стари автомобили без системи за свързване;

Щ.  като има предвид, че съвременните превозни средства редовно изпращат данни до производителите, включително действително изминатите километри и общото оперативно време, като предоставят важни данни за проверка на верността на записа на пробега;

АА.  като има предвид, че блокверижната технология би могла да бъде решение за бъдещото съхранение на данните от километропоказателя;

АБ.  като има предвид, че „CarTrustChain“ е успешен проект за използване на блокверижна технология за премахване на измамите с километропоказателите, който е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие,

1.  отправя искане към Комисията да представи, въз основа на член 91, параграф 1 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), законодателно предложение, което да задължава държавите членки да създадат правни, технически и оперативни пречки, така че манипулирането на километропоказателя да стане невъзможно, като следват препоръките, изложени в настоящата резолюция и в приложението към нея, в рамките на период от дванадесет месеца след приемане на тази резолюция от Парламента; призовава Комисията да преразгледа нормативните изисквания на Регламент (ЕС) 2017/1151;

2.  призовава Комисията да гарантира, че същите правни и технически пречки се прилагат и за вноса от трети държави

3.  приветства техническите решения, като например HSM и SHE, които вече се използват широко за защита на чувствителните данни в автомобилите и подчертава факта, че данните от километропоказателите следва да се ползват със същото равнище на защита с цел предотвратяване на манипулирането им;

4.  призовава Комисията да укрепи типовото одобрение за бордовите устройства за сигурност, особено за техническите мерки срещу измами с километропоказателите, но също и в контекста на увеличаването на броя на свързаните превозни средства;

5.  приветства факта, че Комисията включи изискванията за технологична сигурност на километропоказателите в Регламент 2017/1151; въпреки това посочва, че не съществуват разпоредби относно начина на мониторинг на тези изисквания, и поради това призовава Комисията да установи ясни критерии за ефективна проверка на сигурността на километропоказателите, ако е необходимо – да адаптира тези изисквания във възможно най-кратък срок и да докладва на Парламента относно ефективността на посочения регламент;

6.  отбелязва, че националните решения, при които се използват бази данни с чести записи на километража от периодичните технически прегледи, посещенията в автомобилен сервиз и други инспекции на превозните средства, постигнаха голям успех в борбата срещу манипулирането на километропоказателя в съответните държави членки, и поради това предлага онези държави членки, които до момента не са предприели съответните действия, да създадат подходящи решения във възможно най-кратък срок;

7.  подчертава във връзка с това, че всички държави членки следва да имат национални регистри и да участват в трансграничния обмен на данни от тези регистри, тъй като това е единственият начин, по който в Съюза може да се води ефикасна борба с измамите, свързани с пробега; следователно призовава Комисията да предложи законодателна рамка, така че държавите членки да създадат сравними и взаимно съвместими национални механизми за събиране на данни въз основа на съществуващите най-добри практики, които ще осигурят редовно и надеждно събиране на данни за пробега от момента на първоначалната регистрация на превозното средство и ще дадат възможност за международен обмен;

8.  подчертава, че трансграничният достъп до показанията на километропоказателите следва да бъде възможен и че лесният достъп до тази информация от купувач на употребявано превозно средство би бил важен принос към защитата на потребителите; подчертава факта, че купувачът на употребявано превозно средство следва да бъде в състояние да провери точността на показанията на километропоказателя, независимо от държавата членка, в която то е било регистрирано преди това; призовава Комисията и държавите членки активно да информират потребителите и заинтересованите страни за съществуващите мерки срещу измамите с километропоказателя и за начините за разкриване и предотвратяване на манипулирането на километропоказателя;

9.  подчертава, че Eucaris предлага налична инфраструктура за икономически ефективен обмен на данни за показанията на километропоказателите навсякъде в Съюза въз основа на база данни; изразява съжаление, че през 2017 г. единствено Белгия, Нидерландия и Словакия са използвали платформата EUCARIS за обмен на информация относно показанията на километропоказателите и във връзка с това насърчава държавите членки да участват в използването на възможностите, които тази система предлага;

10.  призовава Комисията да направи участието в Eucaris задължително и да я прилага като платформа с информация за превозните средства, като така се улеснява проверката на пробега в рамките на целия Съюз, с цел да се намалят възможностите за манипулиране на километропоказателите;

11.  изразява съжаление поради факта, че електронният регистър съгласно Директива 2014/45/ЕС все още не е създаден, както и че санкциите на държавите членки не са достатъчно възпиращи, вследствие на което целите за обмена на данни все още не са постигнати;

12.  призовава Комисията да осигури правна рамка, която позволява на държавите членки да регистрират задължително показанията на километропоказателя от всички извършени ПТП, инспекции, услуги, поддръжка и ремонт, и от други посещения в гараж, като се започне с първата регистрация на превозното средство;

13.  подчертава, че основано на блокверига решение би могло да бъде по-изгодно и призовава Комисията да извърши анализ на разходите и ползите от това решение в срок от дванадесет месеца след приемането на тази резолюция от Парламента, включително на сигурността, прозрачността и защитата на данните; до потенциалното навлизане на тази технология следва да бъдат приложени незабавно ефективни, лесни за използване и оперативни в кратък срок решения, по-специално бази данни;

14.  подчертава, че по-широкото прилагане на съвременни криптографски технологии, като например решения на базата на хардуерни модули за сигурност (HSM) или разширения за сигурност на хардуера (SHE), би могло да осигури допълнителна защита срещу манипулирането на километропоказателите, обезопасявайки ги чрез защитни чипове срещу неразрешен достъп;

15.  подчертава, че превозните средства имат все по-големи възможности за свързаност и че тази тенденция ще продължи, което дава възможност за автоматично зареждане на данните от километражния брояч в база данни или блокверижна мрежа; приветства усилията на автомобилната промишленост за разработване на множество технически предпазни устройства срещу непозволена манипулация на километропоказателя, включително криптиране на данните, защитата и сигурност на данните, но също така призовава производителите да повишат допълнително ефективността на своите технически решения;

16.  подчертава, че всички мерки, включващи предаване и съхранение на данни, следва да се придържат към достиженията на правото на Съюза в областта на защитата на личните данни, да се прилагат единствено с цел предотвратяване на манипулирането на километропоказателя и при възможно най-висока степен на киберзащита;

17.  призовава държавите членки да създадат или да изменят законодателството си относно манипулирането на километропоказателя, като го обявят за престъпление – включително предоставянето на хардуер, софтуер и свързани с непозволено манипулиране решения – тъй като манипулирането води до неправилни оценки на техническата изправност на превозните средства и по този начин оказва отрицателно въздействие върху пътната безопасност; призовава държавите членки да осигурят достатъчно човешки и финансови ресурси за ефективно, недискриминационно и пропорционално прилагане на такова законодателство;

18.  счита, че размяната на километропоказателя на дадено превозно средство с друг километропоказател с по-малък пробег следва да се счита за измама с километропоказателя на превозното средство, ако целта е прикриване на действителния пробег и реализиране на печалба;

19.  отправя искане към Комисията да представи въз основа на член 91, параграф 1 и на член 114 от ДФЕС предложение за акт относно мерки за справяне с манипулирането на километропоказателя, като следва препоръките, посочени в приложението към настоящата резолюция;

o
o   o

20.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция и приложените към нея препоръки на Комисията и на Съвета.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕЗОЛЮЦИЯТА

ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИСКАНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Насърчаване на технически решения и типово одобрение

С цел манипулирането на километропоказателя да стане по-трудно, следва да се установи по-високо равнище на бордова сигурност за данните от километражния брояч. Това се постига с помощта на следните мерки:

—  Мониторинг на прилагането на член 5, параграф 3, буква е) от Регламент (ЕС) № 2017/1151 и докладване на резултатите възможно най-бързо на Парламента;

—  Установяване на ясни изисквания за защита на записите на километропоказателя срещу манипулиране, включително, в случай че бъде дадена положителна оценка, криптографска защита срещу манипулиране, системи за разпознаване на случаите на манипулиране, отделно откриване и регистриране на пробега и сигурност на хардуера;

—  Въвеждане на метод за изпитване или прилагане на Общите критерии за оценка на сигурността на информационните технологии с цел прилагане на превантивните решения, предвидени в Регламент (ЕС) 2017/1151 относно измамите с километропоказателите;

Системи от бази данни

Базите данни със записи от километропоказателите значително намаляват броя на манипулираните превозни средства. Важно е да се постигне решение за целия Съюз, тъй като изолираните национални инициативи не могат да предотвратят измамите с километропоказателите при трансграничната търговия с употребявани автомобили. Поради това следва да бъдат предложени следните мерки:

—  задължителните записи на показанията на километропоказателите, предвидени в Директива 2014/45/ЕС, следва да бъдат предоставени за трансграничен обмен, а при поискване също така и на потребителите;

—  създаване на правна рамка за изготвяне на сравними бази данни за пробега в държавите членки, като се гарантира международен обмен и достъп до информация въз основа на съществуващите най-добри практики, които осигуряват често и надеждно събиране на данни за пробега;

—  съществуващите бази данни за записи от километропоказателите на равнището на държавите членки следва да бъдат взаимосвързани, съгласувани и оперативно съвместими на равнището на ЕС и да позволяват международен обмен на данни, а съществуващата инфраструктура, като например EUCARIS, следва да се използва за икономически ефективно и навременно въвеждане;

—  правилата за защита на данните следва да се спазват и, когато е необходимо – да се адаптират по начин, който позволява съхранение и обмен на съответните данни и защита на неприкосновеността на личния живот, като същевременно ефективно се предотвратява използването на събраните данни с цел измама;

—  купувачите на употребявани превозни средства следва да разполагат с начин, преди извършване на покупката, да проверят точността на показанието на километропоказателя на превозното средство въз основа на събраните данни за неговия пробег, независимо от държавата членка, в която то е било регистрирано преди това;

Блокверигата и свързаността като потенциални и допълнителни дългосрочни решения

Превозните средства стават все по-свързани и делът на свързаните превозни средства в европейския автомобилен парк постоянно нараства. Те вече прехвърлят данни, като например действителния запис на пробега, към сървърите на производителите. Тези данни биха могли вече да се използват за откриване на измами, свързани с пробега.

Блокверижната технология би могла в бъдеще да предложи надежден инструмент за обезпечаване на сигурността на данните в мрежа и за успешното предотвратяване на манипулирането на данните. Съчетаването на тези новости и технологии би могло да се проучи като дългосрочно решение на проблема с измамите с километропоказателите.

Поради това следва да бъдат предложени следните мерки:

—  оценка на потенциалните разходи и ползи от създаването на европейска блокверижна мрежа за записите на километропоказателите;

—  в случай че бъде дадена положителна оценка: създаване на правна и регулаторна рамкова уредба за автоматизирано предаване на записите на километропоказателя на автомобили, които са оборудвани със системи за свързване, и – независимо от оценката на едно евентуално блокверижно решение – за оценка на данните от километропоказтелите, съхранявани и събирани от производителите за допълване на ръчно въведените записи на пробега при ПТП и от други източници;

—  въвеждане на задължение за предаване на записа на километража от ПТП, посещения и проверки в автомобилен сервиз за постигане не само на интегриране, но и на напредък спрямо системата на базата данни.

Законодателство и правоприлагане

Измамите с километропоказателите не са престъпление във всички държави членки, въпреки че Директива 2014/45/ЕС изрично предвижда това. Прилагането на ефективни правни мерки, включителносанкции, е от решаващо значение за премахването на измамите с километропоказателите. Поради това следва да бъдат предложени следните мерки:

—  измамите с километропоказателите следва да се третират като правонарушение, извършено както от лицето, което нарежда показанията на километропоказателя да бъдат променени (собственикът на автомобила), така и от лицето, което извършва тази промяна, и наказуемо с ефективни, съразмерни, възпиращи и недискриминационни санкции, които се основават на много близко сравними стандарти в целия Съюз.

(1) Директива 2014/45/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. относно периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета и за отмяна на Директива 2009/40/ЕО (ОВ L 127, 29.4.2014 г., стр. 51).
(2) Директива 2014/47/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. относно крайпътната техническа проверка на изправността на търговски превозни средства, които се движат на територията на Съюза, и за отмяна на Директива 2000/30/ЕО (OВ L 257, 29.4.2014 г., стр. 134).
(3) Регламент (ЕС) 2017/1151 на Комисията от 1 юни 2017 г. за допълване на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства, за изменение на Директива (ЕО) 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 692/2008, Регламент (ЕС) № 1230/2012 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията (ОВ L 175, 7.7.2017 г., стр. 1).
(4) Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно изискванията за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях (ОВ L 200, 31.7.2009 г., стр. 1).
(5) Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията от 28 юли 2008 г. за прилагане и изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (ОВ L 199, 28.7.2008 г., стр. 1).
(6) Правило № 39 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни технически предписания за типово одобрение на превозни средства по отношение на оборудването за измерване на скоростта, в т.ч. и неговия монтаж (ОВ L 120, 13.5.2010 г., стр. 40).
(7) ОВ C 468, 15.12.2016 г., стр. 57.
(8) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/602012/IPOL_STU%282017%29602012_EN.pdf
(9) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615637/EPRS_STU%282018%29615637_EN.pdf
(10) https://www.ereg-association.eu/media/1122/final-report-ereg-topic-group-xiii-vehicle-mileage-registration.pdf
(11) https://ec.europa.eu/info/files/consumer-markets-scoreboard-2014-edition_bg
(12) Директива 2011/82/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за улесняване на трансграничния обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата (ОВ L 288, 5.11.2011 г., стр. 1).
(13) Вж. Мрежа на европейските потребителски центрове (ECC-NET, 2015 г.), Трансгранични покупки на автомобил: за какво да внимавате, когато търсите изгодна цена, стр. 236.
(14) Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (Рамкова директива) (ОВ L 263, 9.10.2007 г., стр. 1).


Механизъм за гражданска защита на Съюза ***I
PDF 249kWORD 89k
Изменения, приети от Европейския парламент на 31 май 2018 г. към предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1313/2013/ЕС относно Механизъм за гражданска защита на Съюза (COM(2017)0772/2 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD))(1)
P8_TA(2018)0236A8-0180/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за решение
Съображение 1
(1)  Механизмът за гражданска защита на Съюза (наричан по-нататък „Механизмът на Съюза“), който е уреден в Решение № 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета12, засилва сътрудничеството между Съюза и държавите членки и улеснява координацията в областта на гражданската защита с цел подобряване на реакцията на Съюза при природни и причинени от човека бедствия.
(1)  Механизмът за гражданска защита на Съюза (наричан по-нататък „Механизмът на Съюза“), който е уреден в Решение № 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета12, засилва сътрудничеството между Съюза, държавите членки и техните региони и улеснява координацията в областта на гражданската защита с цел подобряване на реакцията на Съюза при природни и причинени от човека бедствия.
_________________
_________________
12 Решение № 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Механизъм за гражданска защита на Съюза (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 924).
12 Решение № 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Механизъм за гражданска защита на Съюза (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 924).
Изменение 2
Предложение за решение
Съображение 3
(3)  Природните и причинените от човека бедствия могат да връхлетят навсякъде по света, често без наличие на предупреждение за тях. Независимо дали бедствията са природни или причинени от човека, те стават все по-чести, по-тежки и по-комплексни, като тяхното въздействие се влошава от последиците от изменението на климата и не се ограничава в националните граници. Човешките, екологичните и икономическите последствия, произтичащи от бедствията, могат да бъдат огромни.
(3)  Природните и причинените от човека бедствия могат да връхлетят навсякъде по света, често без наличие на предупреждение за тях. Независимо дали бедствията са природни или причинени от човека, те стават все по-чести, по-тежки и по-комплексни, като тяхното въздействие се влошава от последиците от изменението на климата и не се ограничава в националните граници. Човешките, екологичните, социалните и икономическите последствия, произтичащи от бедствията, могат да бъдат с неизвестен мащаб. За съжаление тези бедствия понякога са умишлено предизвикани, какъвто е случаят например с терористичните нападения.
Изменение 3
Предложение за решение
Съображение 4
(4)  Неотдавнашният опит показва, че разчитането на доброволни предложения за взаимопомощ, координирани и улеснявани от Механизма на Съюза, не винаги гарантира предоставяне на достатъчно способности за посрещане в задоволителна степен на основните потребности на хората, засегнати от бедствия, нито добра защита на околната среда и имуществото. Това важи особено за случаите, в които държави членки са засегнати едновременно от многократни бедствия и колективният капацитет е недостатъчен.
(4)  Неотдавнашният опит показва, че разчитането на доброволни предложения за взаимопомощ, координирани и улеснявани от Механизма на Съюза, не винаги гарантира предоставяне на достатъчно способности за посрещане в задоволителна степен на основните потребности на хората, засегнати от бедствия, нито добра защита на околната среда и имуществото. Това важи особено за случаите, в които държави членки са засегнати едновременно от многократни и неочаквани бедствия, както природни, така и причинени от човека, и колективният капацитет е недостатъчен. За преодоляването на този недостиг и на възникващите рискове всички инструменти на Съюза следва да се използват в условия на пълна гъвкавост, включително посредством насърчаване на активното участие на гражданското общество. При все това държавите членки следва да предприемат подходящи превантивни действия за запазване на определено равнище на национални способности, които са достатъчни за адекватно справяне с бедствия.
Изменение 4
Предложение за решение
Съображение 4 a (ново)
(4a)  Предотвратяването на горските пожари е от основно значение в контекста на глобалния ангажимент за намаляване на емисиите на CO2. Изгарянето на дървета и богати на торф почви при горските пожари води до емисии на CO2. Проучванията показват по-конкретно, че пожарите предизвикват 20% от всички емисии на CO2 в света, т.е. повече от комбинираните емисии от всички транспортни системи в света (автомобили, кораби и самолети).
Изменение 5
Предложение за решение
Съображение 5
(5)  Превенцията има решаващо значение за защитата от бедствия и изисква предприемане на по-нататъшни действия. За тази цел държавите членки следва редовно да обменят оценки на риска, както и обобщения на своето планиране на управлението на риска от бедствия с цел осигуряване на интегриран подход към управлението при бедствия, обединяващ действията за превенция на риска, готовност и реагиране. Освен това Комисията следва да може да изисква от държави членки да предоставят специфични планове за превенция и готовност във връзка със специфични бедствия, по-специално за да се увеличи цялостната подкрепа от Съюза за управлението на риска от бедствия. Административната тежест следва да се намали, а политиките за превенция следва да бъдат подсилени, включително чрез осигуряване на необходимите връзки с други ключови политики и инструменти на Съюза, и по-специално европейските структурни и инвестиционни фондове, посочени в съображение 2 от Регламент (ЕС) № 1303/201313.
(5)  Превенцията има решаващо значение за защитата от бедствия и изисква предприемане на по-нататъшни действия. За тази цел държавите членки следва редовно да обменят оценки на риска във връзка с рисковете за националната си безопасност и сигурност, както и обобщения на своето планиране на управлението на риска от бедствия с цел осигуряване на интегриран подход към управлението при природни и причинени от човека бедствия, обединяващ действията за превенция на риска, готовност и реагиране. Освен това Комисията следва да може да изисква от държави членки да предоставят специфични планове за превенция и готовност във връзка със специфични бедствия, включително причинените от човека, по-специално за да се увеличи цялостната подкрепа от Съюза, в частност от Европейската агенция за околна среда (ЕАОС), за управлението на риска от бедствия. От основно значение е административната тежест да се намали, а политиките за превенция да бъдат подсилени, включително чрез засилване на необходимите връзки и сътрудничество с други ключови политики и инструменти на Съюза, и по-специално европейските структурни и инвестиционни фондове, посочени в съображение 2 от Регламент (ЕС) № 1303/201313.
Изменение 6
Предложение за решение
Съображение 5 a (ново)
(5a)   Рискът представлява отрицателен стимул за развитието на регионите. Превенцията и управлението на риска включват преформулирането на политиките и институционалните рамки, както и укрепването на местните, националните и регионалните способности за разработване и прилагане на мерки за управление на риска при координиране на широк кръг от участници. Изготвянето на карти на рисковете по региони и/или държави членки, засилването на капацитета за реагиране и укрепването на действията за превенция, като се отделя специално внимание на рисковете, свързани с климата, са от решаващо значение. От решаващо значение е картите на рисковете да отчитат както рисковете в резултат на настоящата променливост на климата, така и предвижданията за траекториите на изменението на климата.
Изменение 7
Предложение за решение
Съображение 5 б (ново)
(5б)   Когато държавите членки изготвят своите оценки на риска и плановете си за управление на риска, те следва да отчитат специфичните рискове за дивата флора и фауна и хуманното отношение към животните. Комисията следва да насърчава разпространението в цяла Европа на информация за животните, засегнати от бедствията. Следва да бъдат допълнително разработени програми и курсове за обучение в тази връзка.
Изменение 8
Предложение за решение
Съображение 5 в (ново)
(5в)   Сезонът на горските пожари през 2017 г. беше особено дълъг и интензивен в много държави членки, което доведе до над 100 смъртни случая само в една отделна държава членка. Липсата на налични активи, подчертана в Доклада относно пропуските в капацитета, и неспособността на Европейския капацитет за реагиране при извънредни ситуации („EERC“ или „доброволно обединяване“) да отговори своевременно на всичките 17 искания за помощ във връзка с горски пожари доказаха, че доброволният принос на държавите членки е недостатъчен при извънредни ситуации с голям мащаб, засягащи няколко държави членки едновременно.
_________________
1a Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно постигнатия напредък и оставащите пропуски в Европейския капацитет за реагиране при извънредни ситуации, 17.2.2017 г.
Изменение 9
Предложение за решение
Съображение 5 г (ново)
(5г)   Най-логичните партньори за задълбочаване на сътрудничеството са съседните държави членки, които споделят един и същ експертен опит и структури и които е най-вероятно да бъдат засегнати от едни и същи бедствия и рискове.
Изменение 68
Предложение за решение
Съображение 5 д (ново)
(5д)  Сигурността на водните ресурси е от съществено значение за устойчивостта по отношение на изменението на климата. Държавите членки следва да картографират съществуващите водни ресурси, за да улеснят приспособяването към изменението на климата и да засилят устойчивостта на населението по отношение на свързани с климата заплахи, като например суша, пожари и наводнения. Целта на картографирането следва да бъде да се подкрепи разработването на действия за намаляване на уязвимостта на населението.
Изменение 10
Предложение за решение
Съображение 6
(6)  Необходимо е да се укрепи колективната способност за подготовка и реагиране при бедствия, по-специално чрез взаимна подкрепа в Европа. В допълнение към укрепването на възможностите, които вече се предлагат от Европейския капацитет за реагиране при извънредни ситуации (EERC или „доброволно обединяване“), наричан оттук-нататък „Европейски резерв за гражданска защита“, Комисията също така следва да създаде rescEU. Съставът на rescEU следва да включва способности за реагиране при извънредни ситуации на горски пожари, мащабни наводнения и земетресения, както и полева болница и медицински екипи, отговарящи на стандартите на Световната здравна организация, които да могат да бъдат използвани бързо.
(6)  Необходимо е да се укрепи колективната способност за подготовка и реагиране при бедствия, по-специално чрез взаимна подкрепа в Европа. В допълнение към укрепването на възможностите, които вече се предлагат от Европейския капацитет за реагиране при извънредни ситуации (EERC или „доброволно обединяване“), наричан оттук-нататък „Европейски резерв за гражданска защита“, Комисията също така следва да създаде rescEU. Съставът на rescEU следва да включва способности за реагиране при извънредни ситуации на горски пожари, мащабни наводнения и земетресения, терористични нападения и химически, биологични, радиологични и ядрени нападения, както и полева болница и медицински екипи, отговарящи на стандартите на Световната здравна организация, които да могат да бъдат използвани бързо. В тази връзка е важно да се подчертае значението на укрепването и включването на специфичните способности на местните и регионалните органи, предвид факта, че те са първите, които се намесват след бедствие. Тези органи следва да разработят модели за сътрудничество, при които общностите да могат да споделят добри практики, като им се дава възможност да подпомагат развитието на устойчивостта си по отношение на природните бедствия.
Изменение 11
Предложение за решение
Съображение 6 a (ново)
(6а)   Ролята на регионалните и местните органи в превенцията и управлението на бедствия е от голямо значение и способностите им за реагиране трябва да бъдат включвани по подходящ начин във всички дейности за координиране и използване, извършвани съгласно настоящото решение, в съответствие с институционалната и правната рамка на държавите членки, с цел свеждане до минимум на припокриването и насърчаване на оперативната съвместимост. Тези органи могат да имат важна превантивна функция, като също са и първите, които следва да реагират при бедствие заедно със способностите на своите доброволци. Поради това е налице необходимост от постоянно сътрудничество на местно, регионално и трансгранично равнище с цел създаване на общи системи за предупреждение за бърза намеса преди мобилизирането на rescEU, както и редовни кампании за информиране на обществеността относно първоначалните мерки за реагиране.
Изменение 12
Предложение за решение
Съображение 7
(7)  Съюзът следва да може да подпомага държавите членки, в които наличните способности не са достатъчни, за да дадат възможност за ефективна реакция при бедствия, като допринася за финансирането на договорни механизми за наем или лизинг с цел осигуряване на бърз достъп до такива способности или като финансира закупуването на такива способности. Това ще увеличи значително ефективността на Механизма на Съюза чрез осигуряване на налични способности в случаите, в които иначе не би била гарантирана ефективна реакция при бедствия, особено при бедствия с широкообхватни въздействия, които засягат значителен брой държави членки. Осигуряването на способности от Съюза следва да даде възможност за икономии от мащаба и за по-добра координация при реагирането на бедствия.
(7)  Съюзът следва да може да подпомага държавите членки, в които наличните материални и технически способности не са достатъчни, за да дадат възможност за ефективна реакция при бедствия, включително в случай на трансгранични събития, като допринася за финансирането на договорни механизми за наем или лизинг с цел осигуряване на бърз достъп до такива способности или като финансира закупуването на такива способности. Това ще увеличи значително ефективността и възможността за използването на Механизма на Съюза чрез бързо осигуряване на налични материални и технически способности, включително за спасяване на възрастни хора или хора с увреждания в случаите, в които иначе не би била гарантирана ефективна реакция при бедствия, особено при бедствия с широкообхватни въздействия, които засягат значителен брой държави членки, като например трансграничните епидемии. Предварително заделеното подходящо оборудване и осигуряването на способности от Съюза следва да даде възможност за икономии от мащаба и за по-добра координация при реагирането на бедствия. Следва да се гарантира оптимално и прозрачно използване на финансовите средства.
Изменение 13
Предложение за решение
Съображение 7 а (ново)
(7a)   Много държави членки са изправени пред липсата на материално и техническо оборудване при възникването на неочаквани бедствия. Затова Механизмът на Съюза следва да даде възможност за разширяване на материалната и техническата база, когато е необходимо, по-специално с цел спасяването на лица с увреждания, възрастните хора или болните.
Изменение 14
Предложение за решение
Съображение 9
(9)  За да се повишат ефикасността и ефективността на обучението и ученията и да се засили сътрудничеството между националните органи и служби за гражданска защита на държавите членки, е необходимо да се създаде Мрежа на Съюза за знания в областта на гражданската защита, която да се основава на съществуващите структури.
(9)  Обучението, научните изследвания и иновациите са основни аспекти на сътрудничеството в областта на гражданската защита. Ефикасността и ефективността на обучението и ученията, насърчаването на иновациите и диалогът и сътрудничеството между националните органи и служби за гражданска защита на държавите членки следва да се засилят въз основа на съществуващите структури, с участието на и обмена на информация с центрове за високи постижения, университети, научни изследователи и други източници на експертен опит в държавите членки.
Изменение 15
Предложение за решение
Съображение 9 a (ново)
(9а)   Макар укрепването на гражданската защита в контекста на тенденциите при бедствията, свързани и с метеорологичните условия, и с вътрешната сигурност, да е един от най-важните приоритети в целия Съюз, от основно значение е към инструментите на Съюза да се добави по-силно териториално и общностно измерение, тъй като действията на равнище местни общности са най-бързият и най-ефективен начин за ограничаване на щетите, причинени от дадено бедствие.
Изменение 16
Предложение за решение
Съображение 10
(10)  За да се осигури функционирането на капацитета rescEU, следва да се предоставят допълнителни бюджетни кредити за финансиране на действия по линия на Механизма на Съюза.
(10)  За да се осигури функционирането на капацитета rescEU, следва да се предоставят допълнителни бюджетни кредити за финансиране на действия по линия на Механизма на Съюза, но не за сметка на финансовите пакети, разпределени за други ключови политики на Съюза.
Изменение 17
Предложение за решение
Съображение 10 a (ново)
(10а)  За преразгледания Механизъм на Съюза следва да се гарантират отделно финансиране и отделни бюджетни средства. Като се има предвид необходимостта да се избегне всяко отрицателно въздействие върху финансирането на действащите многогодишни програми, увеличението на финансирането за целевото преразглеждане на Механизма на Съюза през 2018, 2019 и 2020 г. следва да се осигури изключително въз основа на всички налични средства съгласно Регламент (EC, Eвратом) № 1311/2013 на Съвета1a, като се използва по-специално Инструментът за гъвкавост.
___________________
1a Регламент (EC, Eвратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 (OВ L 347, 20.12.2013 г., стp. 884).
Изменение 18
Предложение за решение
Съображение 11
(11)  Необходимо е процедурите по Механизма на Съюза да бъдат опростени, за да се гарантира, че държавите членки могат да имат достъп до помощта и способностите, които са им необходими, за да могат възможно най-бързо да реагират на природни или предизвикани от човека бедствия.
(11)  Необходимо е процедурите по Механизма на Съюза да бъдат опростени и оптимизирани и да се увеличи гъвкавостта им, за да се гарантира, че държавите членки могат да имат бърз достъп до помощта и способностите, които са им необходими, за да могат възможно най-бързо и ефективно да реагират на природни или предизвикани от човека бедствия.
Изменение 19
Предложение за решение
Съображение 12
(12)  С цел да се увеличи максимално използването на съществуващите инструменти за финансиране и да се подкрепят държавите членки при предоставянето на помощ, особено при реакция на бедствия извън Съюза, следва да се предвиди дерогация от член 129, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета14 за случаите, когато се предоставя финансиране съгласно членове 21, 22 и 23 от Решение № 1313/2013/ЕС.
(12)  С цел да се увеличи максимално използването на съществуващите инструменти за финансиране и да се подкрепят държавите членки при предоставянето на помощ, включително при реакция на бедствия извън Съюза, следва да се предвиди дерогация от член 129, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета14 за случаите, когато се предоставя финансиране съгласно членове 21, 22 и 23 от Решение № 1313/2013/ЕС. Независимо от тази дерогация финансирането за дейности, свързани по-специално с гражданската защита и хуманитарната помощ, следва да остане ясно отделено във всеки бъдещ механизъм на Съюза за финансиране и да бъде в пълно съответствие с различните цели и правни изисквания на този механизъм.
__________________
__________________
14 Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).
14 Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).
Изменение 20
Предложение за решение
Съображение 13
(13)  Важно е да се гарантира, че държавите членки предприемат всички необходими действия за ефективното предотвратяване на природни и причинени от човека бедствия и за смекчаването на последиците от тях. Разпоредбите следва да засилят връзките между действията за превенция, готовност и реагиране по линия на Механизма на Съюза. Следва да се гарантира също така съгласуваност с други съответни законодателни актове на Съюза в областта на предотвратяването и управлението на риска от бедствия, включително по отношение на трансграничните превантивни действия и реагирането на заплахи като сериозните трансгранични заплахи за здравето15. Също така следва да бъде осигурена съгласуваност с международни ангажименти, като например Рамковата програма от Сендай за намаляване на риска от бедствия за периода 2015 – 2030 г., Парижкото споразумение и Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие.
(13)  Важно е да се гарантира, че държавите членки предприемат всички необходими действия за ефективното предотвратяване на природни и причинени от човека бедствия и за смекчаването на последиците от тях. Разпоредбите следва да засилят връзките между действията за превенция, готовност и реагиране по линия на Механизма на Съюза. Следва да се гарантира също така съгласуваност с други съответни законодателни актове на Съюза в областта на предотвратяването и управлението на риска от бедствия, включително по отношение на трансграничните превантивни действия и реагирането на заплахи като сериозните трансгранични заплахи за здравето15. Програмите за териториално сътрудничество в рамките на политиката на сближаване предвиждат специфични действия, за да се вземат под внимание устойчивостта на бедствия, превенцията на риска и управлението на риска и следва да се направят допълнителни усилия за по-силна интеграция и повече полезни взаимодействия. Освен това всички действия следва да бъдат последователни по отношение на международните ангажименти, като например Рамковата програма от Сендай за намаляване на риска от бедствия за периода 2015 – 2030 г., Парижкото споразумение и Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие, и активно да допринасят за тях.
__________________
__________________
15 Решение № 1082/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за сериозните трансгранични заплахи за здравето и за отмяна на Решение № 2119/98/ЕО (ОВ L 293, 5.11.2013 г., стр. 1).
15 Решение № 1082/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за сериозните трансгранични заплахи за здравето и за отмяна на Решение № 2119/98/ЕО (ОВ L 293, 5.11.2013 г., стр. 1).
Изменение 21
Предложение за решение
Съображение 13 a (ново)
(13а)   От първостепенно значение е регистрираните в Общата система за спешна комуникация и информация (CECIS) модули да се запазят и занапред, за да може да се отговаря на исканията за помощ, както и за да бъде възможно участието в системата за обучение в обичайната форма.
Изменение 22
Предложение за решение
Съображение 13 б (ново)
(13б)   Също толкова важно е Механизмът на Съюза, който се ограничава до периода непосредствено след бедствието, да се свърже с други инструменти на Съюза, насочени към възстановяване на щетите, като например Фонд „Солидарност“.
Изменение 23
Предложение за решение
Съображение 13 в (ново)
(13в)   От основно значение е Фонд „Солидарност“ да бъде променен, като се въведе задължението за възстановяване на щетите за околната среда и като се използва БВП на глава от населението на региона или на държавата членка, а не световният БВП като показател за одобрение, за да се избегне положение, при което се оказва, че големи населени региони с ниско равнище на богатство не отговарят на условията за допустимост, за да се възползват от Фонда. Много е важно да се направи икономическа оценка на околната среда, засегната от бедствие, и по-специално териториите с висока природна стойност, като например защитените територии или териториите, попадащи в мрежата „Натура 2000“, за да бъдат те възстановени.
Изменение 24
Предложение за решение
Съображение 13 г (ново)
(13г)   Необходимо е действията на Съюза да се съсредоточат върху предоставянето на помощ за техническо обучение, така че да се повиши капацитетът на общностите за самопомощ и те да са по-добре подготвени за първоначално реагиране и ограничаване на бедствието. Целенасоченото обучение и образование за специалистите в областта на обществената безопасност, като например ръководителите на отделните общности и специалистите в областта на социалното и медицинското обслужване, спасителните служби и службите за пожарна безопасност, както и местните доброволчески групи за намеса, които следва да разполагат с бързо достъпно оборудване за намеса, могат да спомогнат за ограничаване на бедствието и за намаляване на броя на смъртните случаи по време на кризата и след това.
Изменение 25
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 3 – параграф 1 – буква д
д)  увеличаване на наличността и използването на научни знания за бедствията.
д)  увеличаване на наличността и използването на научни знания за бедствията, включително най-отдалечените региони и отвъдморските страни и територии (ОСТ);
Изменение 26
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а а (нова)
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 3 – параграф 1 – буква д a (нова)
аа)  в параграф 1 се добавя следната буква:
„да) смекчаване на възможните непосредствени последици от бедствията за живота на хората и за културното и природното наследство;“
Изменение 27
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а б (нова)
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 3 – параграф 1 – буква д б (нова)
аб)  в параграф 1 се добавя следната буква:
„дб) засилване на сътрудничеството и координацията на трансгранично равнище;“
Изменение 28
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 5 – параграф 1 – буква а
а)  предприема действия за подобряване на базата от знания относно рисковете от бедствия и улеснява обмена на знания, резултати от научни изследвания, най-добри практики и информация, включително сред държавите членки, изложени на общи рискове.
а)  предприема действия за подобряване на базата от знания относно рисковете от бедствия и за да подобри улесняването и насърчаването на сътрудничеството и обмена на знания, резултати от научни изследвания и иновации, най-добри практики и информация, включително сред държавите членки, изложени на общи рискове;
Изменение 29
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 3 a (нова)
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 5 – параграф 1 – буква a а (нова)
(3а)  В член 5, параграф 1 се вмъква следната буква :
„аа) координира хармонизирането на информацията и насоките относно системите за предупреждение, включително на трансгранично равнище;“
Изменение 30
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 3 б (нова)
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 5 – параграф 1 – буква е
(3б)   В член 5, параграф 1, буква е) се заменя със следния текст:
е)  събира и разпространява информацията, предоставена от държавите членки, организира обмен на опит във връзка с оценките на способността за управление на риск; разработва, съвместно с държавите членки и до 22 декември 2014 г., насоки относно съдържанието, методиката и структурата на тези оценки; и улеснява обмена на добри практики в процеса на планиране на превенцията и готовността, включително чрез доброволни партньорски проверки;
е) събира и разпространява информацията, предоставена от държавите членки, организира обмен на опит във връзка с оценките на способността за управление на риск; разработва, съвместно с държавите членки и до 22 декември 2019 г., нови насоки относно съдържанието, методиката и структурата на тези оценки; и улеснява обмена на добри практики в процеса на планиране на превенцията и готовността, включително чрез доброволни партньорски проверки;
Изменение 31
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква а
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 6 – параграф 1 – буква а
а)  извършват оценки на риска на национално или на съответно поднационално равнище и ги предоставят на Комисията до 22 декември 2018 г. и на всеки три години след това;
а)  извършват оценки на риска на национално или на съответно поднационално равнище след консултация със съответните местни и регионални органи и в съответствие с Рамковата програма от Сендай за намаляване на риска от бедствия и ги предоставят на Комисията до 22 декември 2018 г. и на всеки три години след това въз основа на договорен с Комисията модел, като в този контекст се използват съществуващите национални информационни системи;
Изменение 32
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква а а (нова)
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 6 – параграф 1 – буква г
аа)  буква г) се замества от следното:
г)  участват на доброволен принцип в партньорски проверки за оценка на способността за управление на риска.
г)  участват на доброволен принцип в партньорски проверки на способността за управление на риска с цел определяне на действия, които да допринесат за намаляване на разликите.
Изменение 33
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква б
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 6 – параграф 2
До 31 януари 2019 г. и на всеки три години след това на Комисията се предоставя обобщение на съответните елементи от планирането на управлението на риска, включително информация за подбраните превантивни мерки и мерки за готовност. Освен това Комисията може да изисква от държави членки да представят специфични планове за превенция и готовност, които включват както краткосрочни, така и дългосрочни усилия. Съюзът отчита надлежно напредъка, постигнат от държавите членки по отношение на превенцията и готовността във връзка с бедствия, като част от всеки бъдещ механизъм за обвързване с предварителни условия по линия на европейските структурни и инвестиционни фондове.
До 31 януари 2019 г. и на всеки три години след това на Комисията се предоставя обобщение на съответните елементи от планирането на управлението на риска, включително информация за подбраните превантивни мерки и мерки за готовност, съгласно образец, който се определя чрез акт за изпълнение. Актът за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 33, параграф 2. Освен това Комисията може да изисква от държави членки да представят специфични планове за превенция и готовност, които включват както краткосрочни, така и дългосрочни усилия. За целта тези усилия могат да включват ангажимент от страна на държавите членки за насърчаване на инвестиции, основаващи се на оценките на риска, и за по-добро възстановяване след бедствията. Допълнителната административна тежест на национално и поднационално равнище трябва да бъде сведена до минимум.
Изменение 34
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква б
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 6 – параграф 3
Комисията може също така да създава специфични механизми за консултации с оглед засилване на подходящото планиране и координиране в областта на превенцията и готовността между държавите членки, които са изложени на сходни видове бедствия.
Комисията може, в сътрудничество с държавите членки, също така да създава специфични механизми за консултации с оглед засилване на подходящото планиране и координиране в областта на превенцията и готовността между държавите членки, които са изложени на сходни видове бедствия. Комисията и държавите членки, когато е възможно, насърчават също така съгласуваността между управлението на риска от бедствия и стратегиите за приспособяване към изменението на климата.
Изменение 36
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 4 a (нова)
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 8 – параграф 1 – буква к
(4a)  В член 8, параграф 1 буква к) се заменя със следното:
к)  в тесни консултации с държавите членки предприема други подкрепящи и допълващи действия в областта на готовността, необходими за постигането на целта, посочена в член 3, параграф 1, буква б).
к) в тесни консултации с държавите членки предприема други подкрепящи и допълващи действия в областта на готовността, включително чрез координиране с други инструменти на Съюза, за постигането на целта, посочена в член 3, параграф 1, буква б).
Изменение 37
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 4 б (нова)
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 9 – параграф 1 a (нов)
(4б)   В член 9 се вмъква следният параграф:
„1а. Държавите членки укрепват съответните административни капацитети на компетентните регионални и местни органи в съответствие със своята институционална и правна рамка.“
Изменение 38
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 10 – параграф 1
1.  Комисията и държавите членки работят съвместно за подобряване на извършваното в рамките на Механизма на Съюза планиране на операции за реагиране при бедствия, включително чрез разработване на сценарии за реагиране при бедствия въз основа на оценките на риска, посочени в член 6, буква а), и прегледа на рисковете, посочен в член 5, параграф 1, буква в), чрез картографиране на активи и чрез изготвяне на планове за използване на способности за реагиране.
1.  Комисията и държавите членки работят съвместно за подобряване на извършваното в рамките на Механизма на Съюза планиране на операции за реагиране както при природни, така и при причинени от човека бедствия, включително чрез разработване на сценарии за реагиране при бедствия въз основа на оценките на риска, посочени в член 6, буква а), и прегледа на рисковете, посочен в член 5, параграф 1, буква в), чрез картографиране на активи, като включват земекопни машини и устройства, мобилни генератори на електроенергия и мобилно противопожарно оборудване сред тези активи, и чрез изготвяне на планове за използване на способности за реагиране.
Изменение 39
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква б
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 11 – параграф 1
1.  Създава се Европейски резерв за гражданска защита. Той се изразява в обединяване на предварително заделени от държавите членки способности за реагиране и включва модули, други способности за реагиране и експерти.
1.  Създава се Европейски резерв за гражданска защита. Той се изразява в доброволно обединяване на предварително заделени от държавите членки способности за реагиране и включва модули, други способности за реагиране и експерти.
Изменение 40
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква б
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 11 – параграф 1 a (нов)
1а.   Тъй като превенцията на национално равнище следва да е първият приоритет на държавите членки за намаляване на рисковете за безопасността и сигурността, Европейският резерв за гражданска защита следва да допълва съществуващите национални способности.
Изменение 41
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква б
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 11 – параграф 2
2.  Въз основа на установените рискове Комисията определя видовете и броя ключови способности за реагиране, необходими за Европейския резерв за гражданска защита („цели по отношение на способностите“). Комисията следи напредъка към постигане на целите по отношение на способностите, както и оставащите пропуски и насърчава държавите членки да запълнят тези пропуски. Комисията може да подпомага държавите членки в съответствие с член 20, член 21, параграф 1, буква и) и член 21, параграф 2.
2.  Въз основа на установените на място потребности и рискове Комисията в сътрудничество с компетентните органи на държавите членки определя видовете и броя ключови способности за реагиране, необходими за Европейския резерв за гражданска защита („цели по отношение на способностите“). Комисията следи напредъка към постигане на целите по отношение на способностите, както и оставащите пропуски и насърчава държавите членки да запълнят тези пропуски. Комисията може да подпомага държавите членки в съответствие с член 20, член 21, параграф 1, буква и) и член 21, параграф 2.
Изменение 42
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква в
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 11 – параграф 7
7.  Способностите за реагиране, които държавите членки предоставят за Европейския резерв за гражданска защита, са на разположение за операции за реагиране по линия на Механизма на Съюза след отправено искане за помощ чрез ERCC, освен в случаите, когато държавите членки са изправени пред извънредна ситуация, която засяга в значителна степен изпълнението на националните задачи.
7.  Способностите за реагиране, които държавите членки предоставят за Европейския резерв за гражданска защита, са на разположение за операции за реагиране по линия на Механизма на Съюза след отправено искане за помощ чрез ERCC, освен в случаите на вътрешни за страната извънредни ситуации, непреодолима сила или когато държавите членки са изправени пред извънредна ситуация, която засяга в значителна степен изпълнението на националните задачи. Окончателното решение за използването им се взема от държавата членка, регистрирала съответната способност за реагиране.
Изменение 43
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква в
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 11 – параграф 8 – алинея 1
В случай че тези способности се използват, те остават под командването и контрола на предоставилите ги държави членки и могат да бъдат оттеглени, когато държавите членки са изправени пред извънредна ситуация, която засяга в значителна степен изпълнението на националните задачи, поради което не могат да поддържат на разположение тези способности за реагиране. В такива случаи се провеждат консултации с Комисията.
В случай че тези способности се използват, те остават под командването и контрола на предоставилите ги държави членки и могат да бъдат оттеглени, ако тези държави членки са изправени пред вътрешни за страната извънредни ситуации, непреодолима сила или ако поради извънредна ситуация, която засяга в значителна степен изпълнението на националните задачи, не могат да поддържат на разположение тези способности за реагиране. В такива случаи се провеждат консултации с Комисията.
Изменение 44
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 12 – параграф 1
1.  rescEU се създава с цел да предоставя помощ, когато съществуващите способности не позволяват ефективно реагиране при бедствия.“
1.  rescEU се създава с цел да предоставя помощ при изключителни обстоятелства, когато не са на разположение способности на национално равнище и когато съществуващите способности не позволяват ефективно реагиране при бедствия.“ Способностите на rescEU не се използват за заместване на собствени способности на държавите членки и на съответните им отговорности.
Изменение 45
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 12 – параграф 2
2.  Съставът на rescEU включва следните способности:
2.  Съставът на rescEU се състои от допълнителни способности спрямо тези, които вече съществуват в държавите членки, като има за цел по-специално да ги допълни и укрепи, и се стреми да реагира на настоящите и бъдещите рискове. Способностите трябва да се определят въз основа на всички пропуски в способностите за реагиране, свързани с извънредни ситуации в общественото здраве, промишлени, екологични, сеизмични или вулканични бедствия, наводнения и пожари, включително горски пожари, както и терористични нападения и химични, биологични, радиологични и ядрени заплахи.
Въз основа на установените пропуски rescEU съдържа най-малко следните способности:
а)  гасене на горски пожари от въздуха;
а)  гасене на горски пожари от въздуха;
б)  изпомпване с голям капацитет;
б)  изпомпване с голям капацитет;
в)  издирване и спасяване в градска среда;
в)  издирване и спасяване в градска среда;
г)  полева болница и екипи за спешна медицинска помощ.
г)  полева болница и екипи за спешна медицинска помощ.
Изменение 46
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 12 – параграф 2 а (нов)
2а.   Естеството на тези способности остава гъвкаво и може да се променя, за да се реагира на новите промени и бъдещите предизвикателства, например последствията от изменението на климата.
Изменение 47
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 12 – параграф 4
4.  На Комисията се предоставя правомощието да приема, въз основа на установените рискове и като възприема подход, отчитащ множество рискове, делегирани актове в съответствие с член 30, за да определя видовете способности за реагиране, необходими в допълнение към посочените в параграф 2 от настоящия член, и да внася съответни промени в състава на rescEU. Осигурява се съгласуваност с политиката на Съюза в други области.
4.  На Комисията се предоставя правомощието да приема, въз основа на установените рискове и способности и на планирането на управлението на риска по член 6 и като възприема подход, отчитащ множество рискове, делегирани актове в съответствие с член 30, за да определя видовете способности за реагиране, необходими в допълнение към посочените в параграф 2 от настоящия член, и да внася съответни промени в състава на rescEU. Осигурява се съгласуваност с политиката на Съюза в други области.
Когато в случай на бедствие или непосредствена заплаха от бедствие това се налага поради неотложни причини за спешност, към делегираните актове, приети съгласно настоящия член, се прилага процедурата, предвидена в член 31.
Когато в случай на бедствие или непосредствена заплаха от бедствие това се налага поради неотложни причини за спешност, към делегираните актове, приети съгласно настоящия член, се прилага процедурата, предвидена в член 31.
Изменение 48
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 12 – параграф 5
5.  Комисията определя изискванията за качеството на способностите за реагиране, които са част от rescEU. Изискванията за качество се основават на установени международни стандарти, когато такива стандарти вече съществуват.
5.  Комисията в сътрудничество с държавите членки определя изискванията за качеството на способностите за реагиране, които са част от rescEU. Изискванията за качество се основават на установени международни стандарти, когато такива стандарти вече съществуват.
Изменение 49
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 12 – параграф 7
7.  Способностите на rescEU се поставят на разположение за участие в операции за реагиране по линия на Механизма на Съюза, след като бъде отправено искане за помощ чрез ERCC. Решението за използването им се взема от Комисията, като тя запазва командването на способностите на rescEU и контрола върху тях.
7.  Способностите на rescEU се поставят на разположение за участие в операции за реагиране по линия на Механизма на Съюза, след като бъде отправено искане за помощ чрез ERCC. Решението за използването им се взема от Комисията, като тя запазва функцията за стратегическа координация на способностите на rescEU и е органът, който взема решения относно използването им, а оперативното командване и контрол се извършват от отговорните длъжностни лица в получаващата държава членка.
Изменение 50
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 12 – параграф 8
8.  В случай на използване на способностите Комисията се споразумява с поискалата помощ държава членка относно оперативното използване на способностите на rescEU. Поискалата помощ държава членка улеснява оперативната координация на собствените си способности и дейностите по линия на rescEU по време на операциите.
8.  В случай на използване на способностите Комисиятачрез ERCC се споразумява с поискалата помощ държава членка относно оперативното използване на способностите на rescEU. Поискалата помощ държава членка улеснява оперативната координация на собствените си способности и дейностите по линия на rescEU по време на операциите.
Изменение 51
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 12 – параграф 10
10.  Когато Комисията набавя оборудване, например оборудване за гасене на горски пожари от въздуха, чрез закупуване, лизинг или наем, се гарантира следното:
10.  Когато Комисията набавя оборудване, например оборудване за гасене на горски пожари от въздуха, чрез закупуване, лизинг или наем, се гарантира следното:
а)  при закупуване на оборудване — в споразумение между Комисията и държава членка се предвижда регистриране на оборудването във въпросната държава членка;
а)  при закупуване на оборудване — в споразумение между Комисията и държава членка се предвижда регистриране на оборудването във въпросната държава членка;
б)  при лизинг или наем — регистриране на оборудването в държава членка.
б)  при лизинг или наем — регистриране на оборудването в държава членка не е задължително.
ба)  управлението на търговските въздухоплавателни средства се възлага на сертифицирани от ЕААБ оператори.
Изменение 52
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 8
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 12a – параграф 1
Комисията информира Европейския парламент и Съвета на всеки две години за операциите и постигнатия напредък по членове 11 и 12.
Комисията информира Европейския парламент и Съвета ежегодно за операциите и постигнатия напредък по членове 11 и 12.
Изменение 53
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 8
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 12 а – параграф 1 a (нов)
Тази информация включва преглед на промените в бюджета и разходите с подробна техническа и финансова оценка, точна информация относно увеличаването на разходите и промените във видовете изисквани способности за реагиране и изискванията за качеството по отношение на тези способности, ако има такива изисквания, както и причините за всички такива увеличения или промени.“
Изменение 54
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 13 – параграф 1 – алинея 1
Комисията създава мрежа на съответните участници и институции, работещи в областта на гражданската защита и управлението при бедствия, която заедно с Комисията образува Мрежа на Съюза за знания в областта на гражданската защита.
Комисията създава мрежа на съответните участници и институции, работещи в областта на гражданската защита и управлението при бедствия, включваща центрове за високи постижения, университети и изследователи, която заедно с Комисията образува Мрежа на Съюза за знания в областта на гражданската защита. Комисията надлежно взема предвид опита, наличен в държавите членки и в действащите на място организации.
Изменение 55
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 13 – параграф 1 – алинея 2 – уводно изречение
Мрежата изпълнява следните задачи в областта на обучението, ученията, извличането на поуки и разпространяването на знания, в тясна координация със съответните центрове за знания и доколкото това е целесъобразно:
Мрежата, стремейки се към балансирано участие на половете, изпълнява следните задачи в областта на обучението, ученията, извличането на поуки и разпространяването на знания, в тясна координация със съответните центрове за знания и доколкото това е целесъобразно:
Изменение 56
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 9 a (нова)
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 13 – параграф 1 – алинея 2 – буква а
(9а)  В член 13, параграф 1 буква а) се заменя със следното:
а)  изготвяне и управление на програма за обучение на персонала в областта на гражданската защита и управлението при извънредни ситуации по въпроси на превенцията, готовността и реагирането при бедствия. Програмата включва общи курсове и система за обмен на експерти, която позволява командироването на лица в други държави членки.
а) изготвяне и управление на програма за обучение на персонала в областта на гражданската защита и управлението при извънредни ситуации по въпроси на превенцията, готовността и реагирането при бедствия. Програмата включва общи курсове и система за обмен на експерти, която позволява командироването на лица в други държави членки. Въвежда се нова програма „Еразъм за гражданска защита“ в съответствие с правилата и принципите, заложени в Регламент (ЕС) № 1288/2013*.
Програмата за обучение има за цел подобряване на координацията, съвместимостта и взаимното допълване между способностите, посочени в членове 9 и 11, както и повишаване на компетентността на експертите, посочени в член 8, букви г) и е);
Програмата „Еразъм за гражданска защита“ има за цел също така подобряване на координацията, съвместимостта и взаимното допълване между способностите, посочени в членове 9, 11 и 12, както и повишаване на компетентността на експертите, посочени в член 8, букви г) и е);
Програмата „Еразъм за гражданска защита“ включва международно измерение, целящо да подкрепи външната дейност на Съюза, включително неговите цели за развитие, чрез сътрудничество между държавите членки и държавите партньори.“
_______________
*Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на „Еразъм +“ – програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, и за отмяна на решения № 1719/2006/ЕО, № 1720/2006/ЕО и № 1298/2008/ЕО (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 50).
Изменение 57
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 9 б (нова)
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 13 – параграф 1 – алинея 2 – буква e
(9б)   В член 13, параграф 1 буква е) се заменя със следното:
е)  Стимулиране и насърчаване на въвеждането и използването на нови технологии за целите на механизма на Съюза.
е) Стимулиране на научни изследвания и иновации и насърчаване на въвеждането и използването на съответни нови технологии за целите на Механизма на Съюза.
Изменение 58
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 9 в (нова)
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 13 – параграф 3 а (нов)
(9в)  В член 13 се добавя следният параграф:
„3а. Комисията разширява възможностите за обучение и увеличава споделянето на знания и опит между Мрежата на Съюза за знания в областта на гражданската защита и международните организации и трети държави, за да допринесе за спазването на международните ангажименти по отношение на намаляването на риска от бедствия, и по-специално посочените в Рамковата програма от Сендай.“
Изменение 59
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 11 a (нова)
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 16 – параграф 2
(11a)  В член 16 параграф 2 се заменя със следното:
2.   Операциите по смисъла на настоящия член могат да се провеждат или като самостоятелни операции за оказване на помощ, или като подпомагане на операция, ръководена от международна организация. Координацията на Съюза се вписва изцяло в общата координация, осигурена от Службата на ООН за координация на хуманитарните дейности (OCHA), като се спазва нейната ръководна роля.
‘2. Операциите по смисъла на настоящия член могат да се провеждат или като самостоятелни операции за оказване на помощ, или като подпомагане на операция, ръководена от международна организация. Координацията на Съюза се вписва изцяло в общата координация, осигурена от Службата на ООН за координация на хуманитарните дейности (OCHA), като се спазва нейната ръководна роля. В случай на причинени от човека бедствия или сложни извънредни ситуации Комисията, след консултации с участниците в сферата на хуманитарната помощ, определя ясно обхвата на операцията и нейната връзка с участниците в цялостната хуманитарна реакция, така че да се гарантира съгласуваност с Европейския консенсус относно хуманитарната помощ и зачитането на хуманитарните принципи.“
Изменение 60
Предложение за решение
Член 1 – параграф – точка 12
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 19 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)
Необходимите бюджетни кредити за Механизма на Съюза се разрешават поетапно от Европейския парламент и от Съвета в рамките на годишната бюджетна процедура при надлежно отчитане на всички налични средства съгласно Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета*, като се използва по-специално Инструментът за гъвкавост в съответствие с приложение I.
____________________
* Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 (OВ L 347, 20.12.2013 г., стp. 884).
Изменение 61
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 13
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 20 a – параграф 1
За всяка помощ или финансиране, предоставени по силата на настоящото решение, се дава съответна видимост за ролята на Съюза, като за способностите, посочени в членове 11 и 12 и член 21, параграф 2, буква в) емблемата на Съюза се поставя на видно място.
За всяка помощ или финансиране, предоставени по силата на настоящото решение, се дава съответна видимост за ролята на Съюза, като за способностите, посочени в членове 11 и 12 и член 21, параграф 2, буква в) емблемата на Съюза се поставя на видно място. Разработва се комуникационна стратегия с цел осезаемите резултати от действията, предприети в рамките на механизма на Съюза, да станат видими за гражданите.
Изменение 62
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 15 – буква б
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 23 – параграф 2 а (нов)
2а.  За способностите на държавите членки, които не са предварително заделени в Европейския резерв за гражданска защита, размерът на финансовото подпомагане на Съюза за транспортните ресурси не надхвърля 55% от общите допустими разходи. За да имат право на подобно финансиране, държавите членки се задължават да съставят регистър на всички способности, които имат на свое разположение, заедно със съответните управленски структури, надхвърлящи предварително определените за Европейския резерв за гражданска защита, които им позволяват да реагират при здравни, промишлени, сеизмични или вулканични бедствия, наводнения и горски пожари, терористични нападения и химични, биологични, радиологични и ядрени нападения.
Изменение 63
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 16
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 26 – параграф 2
2.  Търси се полезно взаимодействие и взаимно допълване с други инструменти на Съюза, като например тези в подкрепа на политиките в областта на сближаването, развитието на селските райони, изследователската дейност, здравеопазването, както и миграцията и сигурността. При реагиране на хуманитарни кризи в трети държави Комисията осигурява взаимното допълване и съгласуваността на действията, финансирани съгласно настоящото решение, с тези, финансирани по силата на Регламент (ЕО) № 1257/96.
2.  Развиват се полезно взаимодействие, взаимно допълване и увеличено координиране с други инструменти на Съюза, като например тези в подкрепа на политиките в областта на сближаването, включително фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, развитието на селските райони, изследователската дейност, здравеопазването, както и миграцията и сигурността, без това да води до преразпределяне на средствата от тези области. При реагиране на хуманитарни кризи в трети държави Комисията осигурява взаимното допълване и съгласуваността на действията, финансирани съгласно настоящото решение, с тези, финансирани по силата на Регламент (ЕО) № 1257/96, като същевременно зачита отделния и независим характер на тези дейности и тяхното финансиране и гарантира, че те са в съответствие с Европейския консенсус относно хуманитарната помощ.
Изменение 64
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 18
Решение № 1313/2013/ЕС
Член 32 – параграф 1 – буква ж
ж)  изграждането, управлението и поддръжката на rescEU съгласно предвиденото в член 12, включително критериите за решенията относно използването и оперативните процедури;
ж)  изграждането, управлението и поддръжката на rescEU съгласно предвиденото в член 12, включително критериите за решенията относно използването, оперативните процедури и условията за използване на способностите на rescEU от държавите членки на национално равнище, както и финансовите и други договорености, свързани с тях;
Изменение 65
Предложение за решение
Приложение І (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ИНДИКАТИВНИ ДОПЪЛНИТЕЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ЗА ПЕРИОДА 2018 – 2020 г.

 

 

2018 г.

2019 г.

2020 г.

ОБЩО

Общо допълнителни бюджетни кредити по функция 3*

БКПЗ

19,157

115,2

122,497

256,854

 

PA

11

56,56

115,395

182,955

Общо допълнителни бюджетни кредити по функция 4*

БКПЗ

2

2

2,284

6,284

 

PA

0,8

1,8

2,014

4,614

Общо допълнителни бюджетни кредити по функции 3 и 4, взети заедно*

БКПЗ

21,157

117,2

124,781

263,138

 

PA

11,8

58,36

117,409

187,569

(сумите са в милиони евро)

* Целите суми трябва да бъдат предоставени чрез Инструмента за гъвкавост.

(1) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея от Правилника за дейността (А8-0180/2018).


Механизмът за свързване на Европа след 2020 г.
PDF 147kWORD 58k
Резолюция на Европейския парламент от 31 май 2018 г. относно транспортния стълб на Механизма за свързване на Европа след 2020 г. (2018/2718(RSP))
P8_TA(2018)0237RC-B8-0242/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид членове 311, 312 и 323 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(1) и неговото последващо изменение с Регламент (EC, Евратом) 2017/1123 на Съвета от 20 юни 2017 г.(2),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3),

—  като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2016 г. относно подготовката за преразглеждането след изборите на МФР за периода 2014—2020 г.: препоръки от страна на Парламента преди предложението на Комисията(4),

—  като взе предвид Документа за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС, публикуван от Комисията на 28 юни 2017 г. (COM(2017)0358),

—  като взе предвид своята резолюция от 24 октомври 2017 г. относно Документа за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС(5),

—  като взе предвид предложението на Комисията от 14 септември 2016 г. за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 (COM(2016)0604), съобщението на Комисията (COM(2016)0603) и придружаващия го работен документ SWD(2016)0299,

—  като взе предвид предложението на Комисията от 14 септември 2016 г. за изменение на Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (COM(2016)0606),

—  като взе предвид ратификацията на Парижкото споразумение от Европейския парламент на 4 октомври 2016 г. и от Съвета на 5 октомври 2016 г.,

—  като взе предвид своята резолюция от 26 октомври 2016 г. относно междинното преразглеждане на МФР за периода 2014—2020 г.(6),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 15 юни 2016 г. — „Средносрочен преглед на многогодишната финансова рамка (МФР)“(7),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 2 май 2018 г., озаглавено „Модерен бюджет за Съюз, който закриля, предоставя възможности и защитава. Многогодишна финансова рамка за периода 2021—2027 г.“ (COM(2018)0321),

—  като взе предвид съвместното съобщение на Комисията и на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 28 март 2018 г. относно елементите за нова стратегия на ЕС относно план за действие за военната мобилност (JOIN(2018)0005),

—  като взе предвид доклада на Комисията от 14 февруари 2018 г. относно средносрочната оценка на Механизма за свързване на Европа (МСЕ) (COM(2018)0066),

—  като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че развитието и рехабилитацията на транспортната инфраструктура в ЕС все още е по-скоро фрагментирана и представлява голямо предизвикателство по отношение на капацитета и финансирането, но е от съществено значение за осигуряването на устойчив растеж, работни места и конкурентоспособност, както и на социалното и териториалното сближаване в рамките на Съюза, като следователно преодолява неравновесието между регионите;

Б.  като има предвид, че Механизмът за свързване на Европа (МСЕ) е обща, централно управлявана програма за финансиране, имаща за цел да насърчава разработването на високоефективни, устойчиви и взаимосвързани трансевропейски мрежи (TEN) в областта на инфраструктурата на транспорта, енергетиката и цифровите услуги;

В.  като има предвид, че ранното завършване на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) ще допринесе съществено за постигането на целите на ЕС за намаляване на емисиите съгласно Парижкото споразумение относно изменението на климата, за декарбонизацията на европейската икономика и за целите на ЕС 20-20-20 в областта на енергетиката и политиката за климата; като има предвид, че основната мрежа следва да бъде завършена до 2030 г., а широкообхватната мрежа — до 2050 г.;

Г.  като има предвид, че 10% от европейците работят в транспортния сектор като цяло, и като има предвид, че инвестирането в транспортна инфраструктура ще доведе до създаването на нови работни места, като по приблизителни оценки всеки един милиард евро, инвестирани в основната мрежа на TEN-T, ще доведе до създаването на до 20 000 нови работни места;

Д.  като има предвид, че МСЕ е съсредоточен върху улесняването на трансграничните връзки, създаването на мултимодални и градски възли, преодоляването на неефективността на пазара и премахването на участъците с недостатъчен капацитет; като има предвид, че МСЕ е осигурил реализацията на проекти, които в противен случай не биха били осъществени, и по този начин осигурява безспорна европейска добавена стойност, като улеснява трансграничното сътрудничество и координация;

Е.  като има предвид, че за транспортния сектор е била заделена най-голяма част от бюджета на МСЕ за периода 2014—2020 г.; като има предвид, че този общ дял на транспорта беше разделен на общ пакет за всички държави членки и пакет за политиката на сближаване, който е на разположение на държавите членки, получаващи средства от Кохезионния фонд, и се превежда пряко от Кохезионния фонд;

Ж.  като има предвид, че МСЕ е една от най-успешните програми на ЕС, като при поканите за представяне на предложения интересът значително надхвърли предвидените средства; като има предвид, че до края на 2017 г. МСЕ-Транспорт вече е предоставил 21,3 милиарда евро под формата на безвъзмездни средства за проекти по TEN-T, което е генерирало инвестиции на обща стойност 41,6 милиарда евро; като има предвид, че през 2018 г. ще бъдат подписани допълнителни споразумения за отпускане на безвъзмездни средства за покана за смесено финансиране, съчетаващо безвъзмездни средства по МСЕ с частно финансиране, включително по линия на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ); като има предвид, че първоначалният бюджет от 1 милиард евро за тази покана беше увеличен през ноември 2017 г. с 350 млн. евро с цел да се предостави подкрепа за приоритетната програма „иновации и нови технологии“ в съответствие с целите на плана за действие за алтернативни горива;

З.  като има предвид, че въвеждането на принципа „използваш или губиш“ допринесе значително за успеха на МСЕ; като има предвид обаче, че възстановяването на бюджета за нереализирани проекти следва да бъде ускорено;

И.  като има предвид, че МСЕ има за цел да ускори инвестициите в транспортната инфраструктура и иновации и да привлече финансиране както от публичния, така и от частния сектор, като същевременно се повишава правната сигурност и се спазва принципът на технологична неутралност;

Й.  като има предвид, че се очаква Комисията да публикува законодателните си предложения за европейски стратегически инвестиции, които включват актуализация на Механизма за свързване на Европа (МСЕ), през юни 2018 г.;

1.  подчертава, че инвестирането в транспортна инфраструктура означава инвестиране в дългосрочен растеж, сближаване, конкурентоспособност и работни места; поради това подчертава стратегическото значение на програмата МСЕ по отношение на интеграцията на вътрешния пазар, интелигентната мобилност и възможността ЕС да осигури реална добавена стойност за гражданите чрез тази програма;

2.  подчертава, че МСЕ е бил, е и трябва да остане ефективен и целенасочен инструмент за инвестиции в трансевропейска инфраструктура (TEN) в областта на транспорта, енергетиката и цифровия сектор, както и за да се допринесе за приоритетите на ЕС в областта на работните места, растежа и инвестициите, вътрешния пазар, енергийния съюз и климата и цифровия единен пазар;

3.  подчертава успеха на програмата на МСЕ за периода 2014—2020 г. за постигането на висока европейска добавена стойност чрез подпомагане на проекти за свързване, които имат трансгранични измерения и измерения, свързани с оперативната съвместимост и мултимодалността, както и проекти, подобряващи свързаността във всички видове транспорт, включително по море, вътрешните пристанища и вътрешните водни пътища, като се отдава приоритет на проекти за изграждане на липсващи връзки и премахването на участъците с недостатъчен капацитет с цел постигане на единно европейско транспортно пространство, достъпно за всички, и на иновативен транспортен сектор; призовава Комисията да увеличи трансграничната добавена стойност на възли като морски пристанища, както и да предостави подкрепа на проекти за укрепване на връзките с партньорските трети държави;

4.  признава, че предимствата и потенциалът на инвестициите на ЕС в мрежата TEN-T могат да бъдат реализирани изцяло само след доизграждането на основната и на широкообхватната мрежа; призовава Комисията да има предвид, че завършването на тези мрежи ще изисква значителни инвестиции, част от които ще зависят от продължаващата подкрепа на ЕС или ще бъдат изложени на опасност от застой; настоява, че трябва да се поддържа натискът, за да може тяхното доизграждане да приключи съответно не по-късно от 2030 и 2050 г. и в съответствие със стандартите за 21-ви век по време на целия процес;

5.  призовава Комисията да гарантира, че програмата МСЕ в рамките на предложението за МФР за периода 2021—2027 г. е продължение на настоящата програма, с дори още по-широкообхватни амбиции по отношение на целите на политиката и финансовите ресурси; подчертава, че инвестициите в цифрови, иновационни и устойчиви транспортни проекти трябва да бъдат ускорени, за да преминем към по-екологична, действително интегрирана, модерна, достъпна за всички, по-безопасна и ефикасна транспортна система;

6.  признава, че намесата на МСЕ е била от решаващо значение за стартирането на повечето проекти, особено на проектите за свързване на трансгранично, национално, регионално и местно равнище; подчертава, че МСЕ се оказа основен катализатор за публичните и частните инвестиции; счита обаче, че следва да се предприемат допълнителни действия за разгръщане на неговия пълен потенциал;

7.  призовава Комисията да разгледа допълнителни начини за насърчаване на МСЕ като политически инструмент с конкретни секторни цели, насочен към реализирането на сложни проекти с трансгранично или европейско измерение на оперативната съвместимост;

8.  счита, че в следващата МФР, като се използва за основа задълбочен преглед на периода 2014—2020 г. и последиците от сложните взаимоотношения между МСЕ и други финансови програми и инструменти, като например „Хоризонт 2020“, европейските структурни и инвестиционни фондове и ЕФСИ, и по-специално ефектът на заместване, наблюдаван по отношение на МСЕ и ЕФСИ, Комисията следва допълнително да засили и гарантира взаимното допълване между МСЕ и други програми като „Хоризонт Европа“ и фонда InvestEU, за да се запазят и насърчават ясните цели на програмата, да се избегне дублирането и да се оптимизират бюджетните ресурси;

9.  подчертава, че всяко съкращаване на средствата по следващия МСЕ в полза на други програми, както се случи в рамките на МСЕ за периода 2014—2020 г., откъдето средства бяха насочени към ЕФСИ и Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната (EDIDP), ще се счита за неприемливо; насърчава Комисията да запази изцяло финансовия капацитет на МСЕ, тъй като голяма част от финансирането по МСЕ се отнася до проекти с регионални и европейски ползи в по-широк план, но за които няма достатъчно национално или пазарно финансиране;

10.  признава насърчаващия успех на първите резултати от поканата за представяне на предложения за смесено финансиране, стартирана в рамките на действащата програма МСЕ; поради това настоятелно насърчава Комисията да отправя отново такива покани в бъдеще и да продължи да използва по-активно МСЕ под формата на безвъзмездни средства, които да се съчетават с финансови инструменти на ЕС и извън рамките на ЕС, когато е възможно; приканва Комисията също така да намери начини за по-ефективно насърчаване на участието на частни съинвеститори, а държавите членки да премахнат законодателните и административни пречки пред този процес;

11.  призовава Комисията да продължава да насърчава полезните взаимодействия на ниво проекти между трите сектора, които понастоящем са ограничени поради липсата на гъвкавост на бюджетната рамка по отношение на допустимостта на проектите и допустимостта на разходите; настоятелно призовава Комисията да адаптира инфраструктурата към бъдещите нужди на чистата и интелигентната мобилност; очаква бъдещите насоки за секторната политика и инструментът на МСЕ да станат по-гъвкави, за да се улеснят полезните взаимодействия и да се предоставят по-ефективни отговори на новите технологични развития и приоритети, например цифровизацията, като същевременно се ускори създаването на икономика с ниски въглеродни емисии и се вземат мерки за преодоляване на общите предизвикателства пред обществото, като киберсигурността;

12.  подчертава значението на прякото управление, с цел осигуряване на общи за трите сектора процедури, бързо отпускане на средства и много добро изпълнение на бюджета; подчертава, че прякото управление на безвъзмездни средства по МСЕ доказа, че е много ефикасно, че разполага със солиден резерв от проекти и състезателна процедура за подбор, и обръща особено внимание на политическите цели на Съюза, на координираното прилагане и на пълноценното участие на държавите членки; потвърждава ключовата роля на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA) за успеха на МСЕ чрез оптимизиране на бюджета, по-специално благодарение на неговата гъвкавост при бързо пренасочване на неизразходваните средства към дейности по финансирането на нови проекти; настоява за засилване на INEA, за да се гарантира, че средствата на ЕС се изразходват по подходящ начин;

13.  изразява подкрепа за прилагането на принципа „използваш или губиш“ в прякото управление на МСЕ; същевременно настоява да се запази възможността за пренасочване на поетите задължения в случаите, когато проектите не постигат очакваните резултати, с цел да се повиши ефективността на МСЕ;

14.  признава сложността на процедурата за представяне на проект, особено за големи транспортни инфраструктури, както и значението на предоставяната техническа помощ, например чрез подкрепящи действия по програмата МСЕ, по-специално за държавите членки, получаващи средства от Кохезионния фонд, с цел да се насърчи допустимостта на зрели и висококачествени проекти; призовава Комисията да продължи да предоставя този вид помощ и да преосмисли критериите за оценяване в полза на по-ясното определяне на добавената стойност на проектите; призовава Комисията освен това да предприеме по-нататъшни стъпки с цел значително опростяване на административните изисквания, не само за безвъзмездните средства в малък размер, и да адаптира техническата помощ, предоставяна за кандидатите с по-малки проекти;

15.  приветства факта, че през програмния период 2014—2020 г. 11,3 милиарда евро са прехвърлени от Кохезионния фонд към пакета за политиката на сближаване в рамките на транспортния стълб на МСЕ и изтъква изключителния успех на поканите за представяне на предложения във връзка с политиката на сближаване;

16.  отбелязва предложението на Комисията да отпусне 42 265 млн. евро на Механизма за свързване на Европа за периода 2021—2027 г., в това число — 7 675 милиона евро за енергийни проекти и 2 662 млн. евро (по постоянни цени) за телекомуникационни и цифрови проекти; изразява съжаление обаче, че по постоянни цени разпределените за МСЕ-Транспорт средства възлизат на 384 милиона евро, а участието на Кохезионния фонд възлиза на 10 милиарда евро, което представлява намаление съответно с 12% и 13%; отбелязва и не може да приеме, че средствата, отпуснати за транспортния стълб, са единствените, които са били намалени; подчертава, че предизвикателствата, пред които е изправен транспортният сектор в рамките на вътрешния пазар, и успехът на МСЕ са в разрез с намаляването на размера на пакета за транспорта и призовава Комисията да преразгледа предложената сума;

17.  счита, че за да се запази високото равнище на надеждност и привлекателност на програмата МСЕ за инвеститорите, финансовият й капацитет за периода на следващата МФР следва да бъде увеличен; подчертава, че недостатъчният бюджет за транспорт ще изложи на опасност завършването на мрежата TEN-T и че това на практика ще обезцени вече направените инвестиции чрез публични финанси;

18.  подчертава освен това, че политиката на сближаване притежава силно регионално измерение, което отговаря на местното търсене и е от ключово значение за завършването на части от основната мрежа в държавите членки, участващи в политиката на сближаване, и следователно за териториалното сближаване на ЕС; отбелязва, че инвестициите в транспортната инфраструктура на ЕС, когато се осъществяват с участие на Кохезионния фонд, следва да продължат като добре балансирана система на централно управлявани и споделяни източници на управление; подчертава, че средствата, заделени от Кохезионния фонд в рамките на прякото управление на МСЕ от страна на Кохезионния фонд в следващата многогодишна финансова рамка (МФР) за периода 2021—2027 г. трябва да останат поне на същото равнище, както през предходната МФР за периода 2014—2020 г., и че тази сума трябва да бъде достатъчна за завършване, по време на следващата МФР 2021—2027 г., на проектите, финансирани от суми по Кохезионния фонд в рамките на настоящия МСЕ;

19.  припомня, че завършването на основната транспортна мрежа в ЕС и изпълнението на приоритетите на политиката ще продължат да се нуждаят от участието в процеса на вземане на решения на гражданите и заинтересованите страни, от прозрачност при оценката и мониторинга на околната среда и на финансовото изпълнение на проектите, от подобряване на интеграцията на различните видове транспорт, и от насърчаване на комодалните операции;

20.  призовава Комисията и държавите членки да запазят ангажираността си по отношение на основните политически цели на МСЕ в областта на транспорта: до 2030 г. — завършване на основната мрежа на TEN-T, включително осъществяване на изследванията в областта на управлението на въздушното движение в рамките на Единното европейско небе (SESAR), на морски магистрали (ММ) и Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS), както и преход към екологосъобразна, конкурентоспособна, иновативна и свързана мобилност, включително на основната структура на ЕС за зареждане с алтернативни горива до 2025 г.; напредък в посока завършване на цялостната трансевропейска транспортна мрежа до 2050 г.;

21.  подчертава необходимостта от по-силен акцент върху интелигентните хоризонтални проекти; следователно призовава Комисията да разгледа възможността за създаване на специфични, тематични и транснационални инициативи за ускоряване и гарантиране на правилното прилагане на хоризонтални приоритети като ERTMS чрез привличане на частни инвестиции, отчасти чрез обединяване на безвъзмездни средства и финансови инструменти;

22.  припомня, по отношение на транспортния сектор, че е важно да се постави акцент върху мултимодални и трансгранични връзки, цифрови решения, преминаване към други видове транспорт и по-устойчив транспорт; счита, че актуализираният МСЕ следва да отдаде приоритетно значение на по-преки връзки между основната и широкообхватната мрежа; счита, че тези цели следва да бъдат отразени в списъците с предварително определени проекти, включени в следващия регламент за МСЕ;

23.  признава, че транспортният сектор следва да се възползва изцяло от възможностите, предлагани от цифровите и иновативните технологии, и признава, че новата иновативна транспортна инфраструктура е винаги по-привлекателна за инвестиции, особено от страна на частния сектор; изтъква обаче, че съществуващата инфраструктура продължава да бъде гръбнакът на мрежата на ЕС и подчертава неотложната необходимост от инвестиране в по-голяма степен в поддръжката на съществуващата инфраструктура; поради това призовава Комисията да гарантира привлекателността на преоборудването или модернизирането на съществуващата инфраструктура с висока иновационна амбиция;

24.  призовава Комисията да отдели специално внимание на най-отдалечените региони (НОР), съгласно разпоредбите на член 349 от ДФЕС, като разшири основната инфраструктура на пристанищата с цел да подобри свързаността им с техните географски басейни, между самите региони, с континента и с трети държави; счита, че НОР следва да разполагат със съвместно финансиране до 85% за всички видове транспорт, за да се подобри техният достъп до покани за представяне на предложения и за да се създадат редовни морски връзки между НОР и континенталните региони; призовава Комисията да разгледа възможността за създаване на специална покана за представяне на предложения за НОР и да разгледа, освен това отпускането на финансиране за иновативни технологии за регионалните летища в НОР, така че да се гарантира безопасността и поддръжката на летищната инфраструктура;

25.  приветства целите, заложени в съвместното съобщение „План за действие относно военната мобилност“ по отношение на подобряването на инфраструктурата и насърчаването на полезното взаимодействие; призовава Комисията да използва МСЕ, за да подкрепи развитието на инфраструктура с двойна — гражданска и военна — употреба, съвместно с трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T);

26.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и на държавите членки.

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(2) OВ L 163, 24.6.2017 г., стр. 1.
(3) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(4) ОВ C 101, 16.3.2018 г., стр. 64.
(5) Приети текстове, P8_TA(2017)0401.
(6) Приети текстове, P8_TA(2016)0412.
(7) ОВ C 17, 18.1.2017 г., стр. 20.


Положението в Никарагуа
PDF 139kWORD 56k
Резолюция на Европейския парламент от 31 май 2018 г. относно положението в Никарагуа (2018/2711(RSP))
P8_TA(2018)0238RC-B8-0244/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид своите предходни резолюции относно Никарагуа, и по-специално резолюциите от 18 декември 2008 г.(1), 26 ноември 2009 г.(2) и 16 февруари 2017 г.(3),

—  като взе предвид Споразумението за асоцииране между ЕС и Централна Америка от 2012 г.,

—  като взе предвид стратегическия документ на ЕС и многогодишната индикативна програма за периода 2014—2020 г. за Никарагуа,

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г.,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

—  като взе предвид насоките на ЕС относно защитниците на правата на човека от юни 2004 г.,

—  като взе предвид Конституцията на Никарагуа,

—  като взе предвид изявлението на говорителя на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 19 ноември 2016 г. относно окончателните резултати от изборите в Никарагуа,

—  като взе предвид изявленията на говорителя на заместник-председателя/върховен представител от 22 април 2008 г. и 15 май 2018 г. относно Никарагуа,

—  като взе предвид съобщението за медиите на Службата на Върховния комисар по правата на човека на ООН (СВКПЧ) от 27 април 2018 г. относно положението с правата на човека в Никарагуа,

—  като взе предвид посещението на Междуамериканската комисия по правата на човека от 17 до 21 май 2018 г. с цел проучване на положението в Никарагуа и предварителното изявление във връзка с това посещение от 21 май 2018 г.,

—  като взе предвид изявлението на говорителката на Службата на ООН по правата на човека Лиз Тросел от 20 април 2018 г. относно насилието по време на протестите в Никарагуа,

—  като взе предвид съобщението за медиите на Организацията на американските държави (ОАД) от 14 май 2018 г. относно посещението с цел проучване на положението в Никарагуа,

—  като взе предвид доклада на генералния секретариат на Организацията на американските държави от 20 януари 2017 г. относно Никарагуа и неговото изявление от 22 април 2018 г., в което се осъжда насилието в Никарагуа,

—  като взе предвид комюникетата на Конференцията на епископите на Никарагуа, и по-специално последното от тях от 23 май 2018 г.,

—  като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че има сведения, че най-малко 84 души са били убити, над 860 — ранени, а над 400 — задържани, в резултат на оглавените от студентите мирни протести, започнали на 18 април 2018 г. срещу обявените от президента Даниел Ортега реформи на системата за социална сигурност; като има предвид, че при мнозинството от жертвите се наблюдават огнестрелни рани в главата, врата, гръдния кош или корема, което в голяма степен навежда на мисълта, че се касае за извънсъдебни екзекуции; като има предвид, че органите в Никарагуа открито заклеймиха протестиращите, като ги нарекоха „вандали“ и ги обвиниха в „политическа манипулация“;

Б.  като има предвид, че на 23 април 2018 г. президентът Ортега обяви отмяната на реформата на системата за социална сигурност, но че демонстрациите прераснаха в по-широки брожения и в призиви за сформиране на временно правителство и за възстановяване на демократичния ред; като има предвид, че друг източник на недоволство и открит конфликт е рязкото увеличаване на добивните дейности, насочени към износа („extractivism“);

В.  като има предвид, че на 20 април 2018 г. 600 студенти са били нападнати в новата катедрала на Манагуа от антибунтовнически сили и от група членове на Сандинисткия фронт за национално освобождение, ползващи се с пълна безнаказаност и със съучастието и съгласието на полицията; като има предвид, че Междуамериканската комисия по правата на човека e документирала нападения над четири университетски обекта (Централноамериканския университет (UCA), Политехническия университет на Никарагуа (UPOLI), Националния аграрен университет (UNA) и Автономния национален университет на Никарагуа (UNAN));

Г.  като има предвид, че големият брой на жертвите свидетелства за бруталната репресия от страна на държавните органи, която нарушава принципите на необходимост и пропорционалност в разрез с международното право и международните стандарти, които предвиждат ограничения на използването на сила; като има предвид, че началникът на националната полиция на Никарагуа Аминта Гранера подаде оставка вследствие на прекомерното използване на насилие;

Д.  като има предвид, че правителството произволно закри медии, отразяващи протестите, и че журналисти, изразили каквато и да е форма на съпротива, са били заплашвани и задържани; като има предвид, че репресиите срещу свободата на словото и тормозът на лидери на опозицията от страна на никарагуанските органи бяха осъдени като посегателство срещу гражданските свободи; като има предвид, че журналистът Анхел Гаона беше застрелян по време на предаване в ефир;

Е.  като има предвид, че правозащитни организации са документирали голям брой твърдения за отказ за оказване на помощ и лечение на ранени демонстранти в обществените болници;

Ж.  като има предвид, че на 27 април 2018 г. председателят на Националното събрание Густаво Порас обяви създаването на „комисия за истината“, която да разследва случилото се по време на протестите; като има предвид, че на 6 май 2018 г. съвет от седем законодатели — петима от които принадлежат към партията на президента Ортега — избраха петимата членове на комисията и Националното събрание одобри назначаването им;

З.  като има предвид, че Междуамериканската комисия по правата на човека посети Никарагуа от 17 до 21 май 2018 г.; като има предвид, че тя документира случаи на незаконни и произволни арести, изтезания и жестоко, нечовешко и унизително отношение, цензура и нападения срещу пресата, както и други форми на сплашване като заплахи, тормоз и преследване, насочени към разпръскване на протестите и възпрепятстване на участието на гражданите;

И.  като има предвид, че националният диалог между г-н Ортега и никарагуанската опозиция и гражданските групи, чието начало беше поставено на 16 май 2018 г. и който се провеждаше с посредничеството на Католическата църква, не успя да намери решение на кризата и беше преустановен, тъй като преговарящите от страна на правителството отказаха да обсъдят представената от посредниците програма от 40 точки, включваща пътна карта за демократични избори, в т.ч. реформи на избирателния закон, изтегляне на датата на изборите и забрана за преизбиране на президента; като има предвид, че беше предложено да се създаде съвместна комисия, състояща се от шестима души — трима представители на правителството и трима души от платформата „Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia“ („Граждански съюз за справедливост и демокрация“);

Й.  като има предвид, че от 2007 г. насам г-н Ортега беше избран за президент три последователни пъти въпреки факта, че Конституцията на Никарагуа забраняваше непосредственото преизбиране, като този факт свидетелства за корупцията и авторитаризма, които царят в държавата; като има предвид, че изборите през 2011 г. и 2016 г. бяха обект на остри критики от страна на институциите на ЕС и Организацията на американските държави поради нередностите, след като те бяха проведени без присъствието на наблюдатели от която и да е от двете организации и без каквито и да е други надеждни международни наблюдатели;

К.  като има предвид, че корупцията в публичния сектор, в т.ч. корупция, в която са замесени роднини на г-н Ортега, продължава да бъде едно от най-големите предизвикателства; като има предвид, че подкупването на длъжностни лица, незаконните изземвания и произволните оценки от страна на митническите и данъчните органи са много често срещано явление; като има предвид, че бяха изразени обосновани опасения за наличието на непотизъм в правителството на Никарагуа; като има предвид, че правозащитни групи осъдиха постепенната концентрация на властта, произтичаща от еднопартийното управление и подкопаването на институциите;

Л.  като има предвид, че през последното десетилетие в Никарагуа се наблюдава влошаване на състоянието на демокрацията и на зачитането на принципите на правовата държава; като има предвид, че развитието и укрепването на демокрацията и принципите на правовата държава и зачитането на правата на човека и основните свободи трябва да представляват неразделна част от външните политики на ЕС, включително що се отнася до Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и страните от Централна Америка от 2012 г.;

1.  осъжда бруталните репресии и опитите за сплашване на мирните демонстранти в Никарагуа, противопоставящи се на реформата на системата за социална сигурност, които доведоха до много смъртни случаи и до изчезвания и произволни арести, извършвани от никарагуанските органи, въоръжените сили, полицията и използващи насилие групировки, подкрепящи правителството; припомня на всички сили за сигурност в Никарагуа за тяхното задължение преди всичко да предпазват гражданите да не пострадат;

2.  изразява своите съболезнования и съчувствие на семействата на всички жертви, убити или ранени по време на демонстрациите;

3.  призовава никарагуанските органи на властта да прекратят всички актове на насилие срещу хора, които упражняват правото си на свобода на изразяване на мнение и правото на събрания; призовава също така демонстрантите и организациите на гражданското общество, които оглавяват протестите, да се въздържат от използването на насилие при упражняването на своите права; настоятелно призовава никарагуанските органи да освободят всички произволно задържани лица, да изплатят обезщетения на всички засегнати членове на техните семейства и да предоставят гаранции, че срещу тях няма да бъдат заведени наказателни производства; настоятелно призовава държавните органи да се въздържат от публични изявления, които заклеймяват демонстрантите, защитниците на правата на човека и журналистите, и от използване на държавните медии за провеждане на обществени кампании, които могат да насърчат насилието;

4.  призовава никарагуанските органи незабавно да разрешат провеждането на международно, независимо и прозрачно разследване, с цел да бъдат преследвани по съдебен път лицата, отговорни за репресиите и смъртните случаи по време на протестите; във връзка с това посреща със задоволство посещението в Никарагуа на Междуамериканската комисия по правата на човека и изразява своята загриженост във връзка със заключенията на предварителния доклад; настоятелно призовава международната общност да играе активна роля в търсенето на отговорност от виновните лица;

5.  призовава правителството на Никарагуа да признае и засили авторитета на комитета за мониторинг на изпълнението на препоръките, представени от Междуамериканската комисия по правата на човека, и да създаде график за бъдещите му посещения; отправя искане за създаването на публичен регистър за приема на лица в болниците, както беше поискано от Междуамериканската комисия по правата на човека;

6.  настоятелно призовава никарагуанските органи да предоставят на всички участници в обществото, включително силите на опозицията, журналистите и защитниците на правата на човека, в т.ч. природозащитниците и представителите на гражданското общество, достатъчно поле за действие, за да функционират свободно съгласно международното право, с цел да се подготвят основите, за да могат всички противопоставени страни да обсъдят положението в Никарагуа и да подкрепят правата на човека в страната; припомня, че пълноценното участие на опозицията, деполяризацията на съдебната система, прекратяването на безнаказаността и медийният плурализъм са съществени фактори за възстановяване на демократичния ред в страната;

7.  изразява съжаление по повод на нарушенията на свободата на медиите в Никарагуа, както преди, така и по време на протестите; счита, че завземането на медии от страна на органите на властта по време на протестите е неприемливо; призовава правителството да възстанови изцяло свободата на медиите и свободата на словото в страната и да преустанови тормоза на журналисти;

8.  взема под внимание неотдавнашното започване на национален диалог и учредяването на комисия за истината, в която трябва да участват независими национални представители на всички сектори, както и международни участници; изразява съжаление във връзка с неуспеха на първия кръг от националния диалог в резултат на ограниченията, наложени от правителството на Никарагуа, и изразява надежда, че неотдавнашното възобновяване на диалога предоставя възможност за разрешаване на кризата и прекратяване на насилието; подчертава, че всеки един диалог следва да се провежда в условията на липса на насилие и репресии и при зачитане на закона, на Конституцията на страната и на принципа, че всяка промяна в законодателството следва да се извършва в съответствие с предвидените в него процедури;

9.  осъжда предприетите в нарушение на съдебната система незаконни стъпки, които доведоха до конституционни промени, чрез които се премахнаха ограниченията на президентския мандат и които съответно предоставиха възможност г-н Ортега да остане на власт като президент в явен разрез с правото на демократични избори; подчертава необходимостта от силни демократични институции, свобода на събранията и политически плурализъм; във връзка с това призовава за реформа на избирателната система, която да доведе до честни, прозрачни и надеждни избори, които зачитат международните норми, като начин за преодоляване на политическата криза;

10.  призовава органите на властта да се борят с ширещата се корупция сред политическите кръгове в Никарагуа, която затруднява функционирането на всички държавни институции и ограничава чуждестранните инвестиции; призовава за прилагане на никарагуанското законодателство за борба с корупцията, включително в областта на подкупите, злоупотребата със служебно положение и рушветите; изразява загриженост по отношение на връзките между президента Ортега и други конфликти в региона; призовава никарагуанските органи да подпишат и ратифицират Римския статут на Международния наказателен съд;

11.  изтъква, че в светлината на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и страните от Централна Америка на Никарагуа трябва да се припомни необходимостта от зачитане на принципите на правовата държава, демокрацията и правата на човека, предвидена в клаузата относно правата на човека в споразумението; настоятелно призовава ЕС да следи развитието на ситуацията и ако е необходимо, да извърши оценка на евентуалните мерки, които да бъдат предприети; отправя предупреждение, че нарушенията на правата на човека могат да доведат до сериозни последици в областта на политиката, икономиката и инвестициите;

12.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите членки, генералния секретар на Организацията на американските държави, Евро‑латиноамериканската парламентарна асамблея, Централноамериканския парламент, Групата от Лима и правителството и парламента на Република Никарагуа.

(1) OВ C 45 E, 23.2.2010 г., стр. 89.
(2) ОВ С 285 Е, 21.10.2010 г., стр. 74.
(3) Приети текстове, P8_TA(2017)0043.


Равенство между половете и овластяване на жените: преобразяване на живота на момичетата и жените посредством външните отношения на ЕС през периода 2016—2020 г.
PDF 218kWORD 73k
Резолюция на Европейския парламент от 31 май 2018 г. относно прилагането на съвместния работен документ (SWD(2015)0182) — Равенство между половете и овластяване на жените: преобразяване на живота на момичетата и жените посредством външните отношения на ЕС през периода 2016—2020 г. (2017/2012(INI))
P8_TA(2018)0239A8-0167/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид Конвенцията на Организацията на обединените нации от 18 декември 1979 г. за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените,

—  като взе предвид Конвенцията за борба с трафика на хора (CETS № 197) и Конвенцията за закрила на децата от сексуална експлоатация и сексуално насилие (CETS № 201),

—  като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа от 11 май 2011 г. за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Конвенцията от Истанбул),

—  като взе предвид доклада на Фонда на ООН за населението (ФНООН) от 2012 г., озаглавен „Marrying too young – End child marriage“ („Брак в детска възраст — прекратяване на сключването на брак в детска възраст“),

—  като взе предвид Пекинската декларация и Пекинската платформа за действие, приети през 1995 г. на Четвъртата световна конференция, и резултатите от конференциите за нейното преразглеждане,

—  като взе предвид Програмата за действие на Международната конференция за населението и развитието (МКНР) и резултатите от конференциите за нейното преразглеждане,

—  като взе предвид резолюциите на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации относно жените, мира и сигурността, а именно 1325 (2000), 1820 (2009), 1888 (2009), 1889 (2010), 1960 (2011), 2106 (2013), 2122 (2013) и 2242 (2015),

—  като взе предвид Програмата за действие от Адис Абеба, приета на Третата международна конференция за финансиране на развитието от юли 2015 г.,

—  като взе предвид Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие, приета през септември 2015 г. и влязла в сила на 1 януари 2016 г., и по-специално целите за устойчиво развитие 1, 5, 8 и 10,

—  като взе предвид инициативата Spotlight на ЕС и ООН,

—  като взе предвид член 2 и член 3, параграф 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

—  като взе предвид членове 8 и 208 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид Плана за действие на ЕС относно равенството между половете и овластяването на жените при сътрудничеството за развитие за периода 2010—2015 г. (наричан по-нататък „Плана за действие относно равенството между половете за периода 2010—2015 г.“),

—  като взе предвид Европейския пакт за равенство между половете (2011—2020 г.), приет от Съвета на 7 март 2011 г.,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 21 декември 2010 г., озаглавено „Стратегия за равенство между жените и мъжете 2010 —2015 г.“ (COM(2010)0491),

—  като взе предвид съвместното съобщение от 28 април 2015 г. на Европейската комисия и върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност до Европейския парламент и Съвета, озаглавено „План за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията за периода 2015—2019 г. „Да запазим правата на човека в центъра на дневния ред на ЕС“ (JOIN(2015)(0016)),

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 26 май 2015 г. относно равенството между половете при сътрудничеството за развитие,

—  като взе предвид Плана за действие на ЕС относно равенството между половете и овластяването на жените при сътрудничеството за развитие за периода 2016—2020 г. (наричан по-нататък „Плана за действие относно равенството между половете за периода 2016—2020 г.“), приет от Съвета на 26 октомври 2015 г., и годишния доклад за изпълнението му за 2016 г., публикуван на 29 август 2017 г. от Комисията и върховния представител,

—  като взе предвид Стратегическия ангажимент за равенство между половете за периода 2016—2019 г., приет от Комисията на 3 декември 2015 г.,

—  като взе предвид Глобалната стратегия на ЕС за външната политика и политика на сигурност на Европейския съюз от юни 2016 г.,

—  като взе предвид член 208 от ДФЕС, който установява принципа на съгласуваност на политиките за развитие, съгласно който целите на сътрудничеството за развитие трябва да бъдат взети предвид в политиките, които биха могли да засегнат развиващите се страни;

—  като взе предвид новия Европейски консенсус за развитие,

—  като взе предвид своята резолюция от 8 октомври 2015 г. относно подновяване на Плана за действие на ЕС относно равенството между половете и овластяването на жените при сътрудничеството за развитие(1),

—  като взе предвид своята резолюция от 14 февруари 2017 г. относно преразглеждането на Европейския консенсус за развитие(2),

—  като взе предвид оценката за изпълнението на европейско равнище на Плана за действие на ЕС относно равенството между половете за периода 2016—2020 г., публикувана през октомври 2017 г. от Службата на ЕП за парламентарни изследвания,

—  като взе предвид доклада на СОС Nederland относно прилагането на насоките на ЕС за ЛГБТИ(3),

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид съвместните разисквания на комисията по развитие и на комисията по правата на жените и равенството между половете в съответствие с член 55 от Правилника за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по развитие и комисията по правата на жените и равенството между половете, както и становището на комисията по външни работи (A8-0167/2018),

А.  като има предвид, че принципът на равенството между жените и мъжете е основна ценност на ЕС и е залегнал в Договорите за ЕС и в Хартата на основните права, както и че следователно интегрирането на принципа на равенство между половете трябва да бъде прилаган и включван във всички дейности и политики на ЕС с цел осигуряване на равенство на практика и постигане на устойчиво развитие; като има предвид, че равенството и овластяването на жените са предпоставка за постигане на целите за устойчиво развитие в периода след 2015 г., но че това са също така и независими цели, свързани с правата на човека, които следва да бъдат преследвани независимо от ползите за развитието и растежа;

Б.  като има предвид, че петата цел за устойчиво развитие (ЦУР5) е да се постигне равенство между половете и да се овластят всички жени и момичета в световен мащаб, и като има предвид, че ЦУР5 трябва да бъде включена в цялата програма до 2030 г., за да се постигне напредък по всички цели за устойчиво развитие;

В.  като има предвид, че никоя стратегия за развитие не може да бъде ефективна, ако жените и момичетата не играят централна роля;

Г.  като има предвид, че първоначалният План за действие относно равенството между половете (2010—2015 г.) допринесе за известен напредък, но в него също така имаше редица недостатъци: тесен обхват, липса на съобразено с равенството между половете бюджетиране, слабо разбиране на уредбата в областта на равенството между половете от страна на делегациите на ЕС, липса на ангажираност на ръководството на ЕС и липса на институционална архитектура и стимули, за да се мотивират и да се подпомагат адекватно служителите;

Д.  като има предвид, че Парламентът призова в резолюцията си от 8 октомври 2015 г. за коригиране на тези недостатъци и за приемането на редица други промени, в това число разширяване на обхвата на Плана за действие относно равенството между половете и увеличаване на отговорността сред лицата на управленски позиции по отношение на равенството между половете;

Е.  като има предвид, че 2018 г. бележи 70-ата годишнина от приемането на Всеобщата декларация за правата на човека и като има предвид, че принципът на равенство е в основата на визията за правата на човека на Хартата на ООН от 1945 г., в която се посочва, че всеки човек следва да притежава права и основни свободи „без никакви различия, основани на раса, пол, език или религия“;

Ж.  като има предвид, че новият План за действие относно равенството между половете за периода 2016—2020 г. се основава на препоръките на Парламента и се съсредоточава върху извършването на промяна в институционалната култура на ЕС на равнище централа и делегации с цел постигане на системна промяна в подхода на ЕС към равенството между половете, както и върху преобразяване на живота на жените и момичетата чрез четири основни области;

З.  като има предвид, че четирите основни области, създадени в Плана за действие относно равенството между половете за периода 2016—2020 г., са: осигуряване на физическа и психическа неприкосновеност на момичетата и жените; насърчаване на икономическите и социалните права и овластяването на момичетата и жените; укрепване на правото на глас и участието на момичетата и жените в обществения живот, и хоризонтален стълб, състоящ се от промяна в институционалната култура на службите на Комисията и ЕСВД с цел по-ефективно да се изпълнят ангажиментите на ЕС;

И.  като има предвид, че в своята резолюция от 3 октомври 2017 г. относно провеждането на борба със стесняването на пространството, предоставяно на гражданското общество в развиващите се държави(4), Парламентът подчертава голямото значение на насърчаването на равенството между половете и овластяването на жените чрез външните отношения на ЕС;

Й.  като има предвид, че е трудно да се определи бюджетът за дейностите в областта на равенството между половете, тъй като принципът на равенството между половете все още не е интегриран във всички решения за разпределяне и изразходване на бюджетни кредити като част от методология за съобразено с равенството между половете бюджетиране; като има предвид, че според Комисията финансовите ангажименти на ЕС по отношение на равенството между половете са се увеличили, но капацитетът от човешки ресурси на Комисията и на ЕСВД за управление на нарастващия обем на работата не е;

К.  като има предвид, че участието на жените в икономически дейности е от решаващо значение за устойчивото развитие и икономическия растеж;

Л.  като има предвид, че съществува тенденция равенството между половете да отсъства от системите за наблюдение и процесите на оценка на програми и проекти, и като има предвид, че анализът на свързаните с равенството между половете въпроси почти не се използва, за да служи като основа на целите, програмите, проектите и диалога в стратегиите на отделните държави;

М.  като има предвид, че една година след приемането на Плана за действие относно равенството между половете за периода 2016—2020 г. е твърде рано да се направи пълна оценка на неговото въздействие; като има предвид, че се препоръчва да измине период от най-малко три години на действие или изпълнение на политиките, преди да се извърши оценка на дадено действие на ЕС; като има предвид, че следователно целта на настоящата резолюция не е да се дискутират целите на Плана за действие относно равенството между половете за периода 2016—2020 г., а да се разгледа как заявените цели са били изпълнени през първата година и да се препоръчат действия за подобряване на изпълнението през следващите години;

Н.  като има предвид, че Конвенцията за правата на детето (КПД) е подписана от 195 държави, има правно обвързващ характер и е важен инструмент за преодоляване на уязвимото положение на момичетата и за удовлетворяване на тяхната нужда от специална защита и грижа;

О.  като има предвид, че възстановяването и разширяването на приложното поле на политиката „Мексико Сити“ или така нареченото „правило за глобално блокиране“, с което се прекратява глобалната здравна помощ от САЩ за организации, които предоставят на момичета и жени услуги в областта на семейното планиране и сексуалното и репродуктивното здраве, предизвикват сериозна загриженост; като има предвид, че ще бъдат засегнати програми в областта на ХИВ/СПИН, майчиното и детското здраве, усилията за реагиране по отношение на вируса Зика и други свързани със здравето и болестите области, и че ще бъдат засегнати и организации, които предоставят, препоръчват, позовават се на или се застъпват за услуги, свързани с абортите — дори ако правят това със собствени средства, които не идват от САЩ, и дори ако абортът е легален в тяхната страна;

П.  като има предвид, че делегациите и мисиите на ЕС са на първата линия на изпълнението на Плана за действие относно равенството между половете за периода 2016—2020 г. в страните партньори, а ръководната роля и знанията на ръководителите и служителите на делегациите и мисиите са от съществено значение за гарантиране на успешното изпълнение на този план; като има предвид, че все още съществуват свързани с пола пречки, възпрепятстващи жените да заемат ръководни и управленски длъжности в делегациите на ЕС;

Р.  като има предвид, че само една трета от делегациите на ЕС работят по правата на човека на ЛГБТИ; като има предвид, че насоките на ЕС за ЛГБТИ не се прилагат по еднакъв начин; като има предвид, че тяхното изпълнение силно зависи от знанията и интереса на отделните посланици, а не от структурен подход;

С.  като има предвид, че мъжете и жените биват засегнати по различен начин по време на конфликт и след конфликт и в ситуации на нестабилност; като има предвид, че жените не са само жертви, но и фактори за положителна промяна, които биха могли да допринасят за предотвратяване и разрешаване на конфликти, изграждане на мир, мирни преговори и възстановяване след конфликти; като има предвид, че жените и момичетата биха могли да са подложени на различни форми на дискриминация и да са изложени повече на бедност; като има предвид, че за една от три жени в света съществува вероятност да стане жертва на физическо и сексуално насилие в някакъв момент от живота си; като има предвид, че всяка година 14 милиона момичета биват принудени да сключат брак;

1.  отбелязва публикуването през август 2017 г. на първия годишен доклад за изпълнението за 2016 г., който показва ясна динамика в посока на изпълнение на Плана за действие относно равенството между половете за периода 2016—2020 г.;

2.  подчертава, че една година след приемането на Плана за действие относно равенството между половете за периода 2016—2020 г. все още е рано, но общата посока на движение се приветства и се отбелязват редица положителни тенденции; отбелязва също така обаче, редица предизвикателства, свързани с докладването и изпълнението на основни приоритети и свързани с равенството между половете ЦУР, с наблюдаването на напредъка по всички цели, както и по отношение на интегриране на принципа на равенство между половете в диалога за секторната политика;

3.  отбелязва, че Планът за действие относно равенството между половете за периода 2016—2020 г. беше създаден под формата на съвместен работен документ; призовава Комисията да демонстрира твърдата си ангажираност, като го превърне в бъдеще в съобщение относно равенството между половете;

4.  отбелязва, че използването на авангардни политически изследвания и солидни доказателства са от решаващо значение за придобиване на знания в областта на равенството между половете и овластяването на жените, с цел да се разработят политики и стратегии за укрепване на способността на Съюза да превърне равенството между половете в реалност; поради това изисква от ЕСВД и Комисията да обърнат специално внимание на целта си да гарантират, че ще бъде извършена независима оценка на изпълнението на мерките, определени в приложение 1 към Плана за действие относно равенството между половете за периода 2016—2020 г.;

5.  отбелязва, че Планът за действие относно равенството между половете за периода 2016—2020 г. осигурява цялостна програма, която обхваща цялата програма на външната политика на ЕС и в тази връзка приветства избора на три тематични стълба, а именно гарантиране на физическата и психическата неприкосновеност на момичетата и жените, насърчаване на икономическите и социалните права, както и овластяване на момичетата и жените и увеличаване на възможностите им за изразяване и участие; подчертава, че тези стълбове са предназначени за преодоляване на основните фактори и причини, свързани с дискриминация и маргинализация; отбелязва също така хоризонталния стълб, състоящ се от промяна в институционалната култура на службите на Комисията и ЕСВД с цел по-ефективно да се изпълнят ангажиментите на ЕС за равенството между половете и овластяването на жените чрез външните отношения на ЕС;

6.  изтъква, че главните фактори и причини, водещи до дискриминация и маргинализация, включват: сексуалното и основаното на пола насилие срещу жени и момичета, включително вредни традиции като детските бракове и гениталното осакатяване на жени; недостатъчен достъп до основни сектори и социални услуги, като например здравеопазване, образование, водоснабдяване, канализация и хранене; трудности при получаването на достъп до сексуално и репродуктивно здраве; и неравно участие в обществени и частни институции, както и в процеса на вземане на политически решения и в мирни процеси;

7.  отбелязва, че неравенството между половете оказва въздействие върху и изостря други форми на неравенство и че разбирането на този въпрос трябва да ръководи избора на приоритетите и ангажиментите за действие;

8.  призовава при изпълнението на Плана за действие относно равенството между половете за периода 2016—2020 г. да се насочва по-голямо внимание към момичетата и жените, които страдат от допълнителна дискриминация въз основа на етническа принадлежност, сексуална ориентация, увреждане, каста или възраст, както и да се прави съответно агрегиране на данните;

9.  заявява, че по-голямото приобщаване на жените на пазара на труда, по-добрата подкрепа за предприемачеството сред жените, гарантирането на равни възможности и еднакво заплащане за мъжете и жените, както и насърчаването на равновесието между личния и професионалния живот са ключови фактори за постигане на дългосрочен приобщаващ икономически растеж, за борба с неравенствата и за насърчаване на финансовата независимост на жените;

10.  приветства стабилната рамка за наблюдение и отчетност, създадена с цел измерване и проследяване на напредъка в изпълнението на Плана за действие относно равенството между половете за периода 2016—2020 г., и признава, че много амбициозният подход предоставя реална възможност за ЕС да постигне напредък в равенството между жените и мъжете, както и овластяването на момичетата и жените в областта на външните отношения; въпреки това признава необходимостта от по-задълбочено разбиране и хармонизиране на тази рамка с цел правилно оценяване на въздействието на действията на ЕС;

11.  потвърждава значението на укрепването на политиките и мерките, насърчаващи образование за момичетата, и неговите последици по отношение на тяхното здраве и икономическо овластяване; отбелязва, че момичетата и младите жени са особено уязвими и че е необходимо специално внимание, за да се гарантира техният достъп до всички нива на образование; в тази връзка призовава да се разгледат много възможности в областта на науката, технологиите, инженерните дисциплини и математиката (НТИМ);

12.  отбелязва, че по-голямото участие както на публичния, така и на частния сектор е от решаващо значение за насърчаването на правата на жените и тяхното икономическо овластяване в различните икономически сектори; подчертава необходимостта от приобщаване и представителство на жените в нововъзникващите икономически сектори, които са важни за устойчивото развитие, включително ИКТ; подчертава, че предприемаческите среди следва да играят важна роля за укрепване на правата на жените; в този контекст призовава за оказване на по-голяма подкрепа на местните МСП, особено на жените предприемачи, с цел да им се осигурят възможности да се възползват от растежа, генериран от частния сектор;

13.  подчертава необходимостта от овластяване на жените от селските райони чрез подобряване на достъпа им до земя, вода, образование, обучение, пазари и финансови услуги;

14.  призовава ЕС да насърчава по-голямо участие на жените в процесите за поддържане и изграждане на мира, както и във военни и граждански мисии на ЕС за управление на кризи;

Постижения на Плана за действие относно равенството между половете за периода 2016—2020 г.

15.  приветства разширяването на Плана за действие относно равенството между половете, така че да обхване всички външни служби на ЕС и държавите членки, и отбелязва напредъка в извършването на промяна в институционалната култура на ЕС на равнище централа и делегации, което е ключово за засилване на ефективността на инициативите на ЕС и тяхното въздействие върху равенството между половете; приветства също така задължителното изискване, въведено с Плана за действие относно равенството между половете за периода 2016—2020 г. за всички участници от ЕС да докладват ежегодно относно напредъка, постигнат в най-малко една тематична област; отново подчертава обаче необходимостта от засилено лидерство и по-нататъшно подобряване на съгласуваността и координацията между институциите на ЕС и държавите членки при използване на съществуващите структури и бюджет;

16.  приветства факта, че службите на Комисията и ЕСВД, както и 81% от делегациите на ЕС и 22 държави членки са представили доклади за равенството между половете за 2016 г.; макар да е наясно, че може да има изключителни обстоятелства, обясняващи защо делегациите не докладват, очаква делегациите и държавите членки да увеличат своите усилия, и изразява желание да види по-нататъшен напредък всяка година в посока представяне на всички доклади; отбелязва, че различията между държавите остават значителни; припомня, че пълното съответствие в докладването и изпълнението на Плана за действие относно равенството между половете ще бъде от основно значение при постигането на целта на този план за периода 2016—2020 г. за включване на действия за равенство между половете в 85% от всички нови инициативи до 2020 г.;

17.  приветства практическите стъпки за промяна на културата и въвеждането на задължителен анализ на свързаните с равенството между половете въпроси за всички предприети нови външни действия, като по този начин общата отговорност за докладването относно Плана за действие се възлага на ръководителите на делегациите на ЕС, както и увеличения брой на високопоставените служители, участващи в изпълнението на Плана за действие относно равенството между половете за периода 2016—2020 г. и определянето на все по-голям брой защитници на равенството между половете и звена за контакт по въпросите на равенството между половете в делегациите на ЕС, въпреки че все още само половината от тях имат такова звено; призовава да се отделя повече време на управленско равнище за въпросите, свързани с равенството между половете, а делегации, които все още не са направили това, да определят свои звена за контакт по въпросите на равенството между половете; подчертава, че на всички звена за контакт по въпросите на равенството между половете следва да бъдат предоставени достатъчно време и възможности, за да изпълняват своите задачи;

18.  изразява съжаление, че според доклада на ЕСВД от ноември 2016 г. само няколко мисии на ЕС по линия на ОПСО осигуряват обучения в областта на сексуалния или основания на пола тормоз и отбелязва, че през 2015 г. мисиите по линия на ОПСО не са докладвали никакви случаи на сексуален или основан на пола тормоз, малтретиране или насилие; подчертава колко е важно да се прилага политика на нулева толерантност по отношение на случаите на сексуален или основан на пола тормоз и да се подкрепят институционалните структури, насочени към предотвратяване на сексуалното или основаното на пола насилие; призовава ЕСВД и държавите членки да подкрепят всички усилия за борба със сексуалното или основаното на пола насилие в международните мироопазващи операции и да гарантират ефективната защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения, и на жертвите;

19.  приветства увеличаването на броя на действията с акцент, свързан с равенството между половете (показатели G1 и G2), и изискването, съгласно което делегациите трябва да обосновават проектите, които не съдържат такъв акцент, свързан с равенството между половете; подчертава, че общото увеличение на тези проекти не следва да бъде за сметка на проекти, които са със специален акцент върху равенството между половете (показател G2), поради което препоръчва конкретна цел за проекти G2; отбелязва, че не е ясно как целенасочените (G2) и включените действия (G1) следва да се допълват взаимно; призовава за допълнителни усилия за поясняване на интегрирането на принципа на равенство между половете и за увеличаване на целенасочените действия;

20.  отбелязва, че само няколко повтарящи се компонента на равенството между половете се прилагат при програмирането и подбора на проекти; призовава изпълняващите участници да използват целия спектър от областите на равенството между половете;

21.  осъжда всички форми на насилие срещу жени и момичета и всички форми на основано на пола насилие, включително трафика на хора, сексуалната експлоатация, принудителните бракове, така наречените „престъпления, извършени в името на честта“, гениталното осакатяване на жени и използването на сексуалното насилие като средство за водене на война; призовава ЕС и всички държави членки да ратифицират Истанбулската конвенция, която е първият правно обвързващ международен инструмент с цел предотвратяване и борба с насилието срещу жените;

22.  изразява съжаление, че жените, които са претърпели или са подложени на насилие, не се подкрепят еднакво срещу насилието от страна на мъже от гледна точка на информация за, достъп до и предоставяне на подслон, подкрепа и права, телефонни линии за помощ, кризисни центрове за жертви на изнасилване и др.; подчертава, че в основата на Конвенцията от Истанбул следва да бъде поставено насилието от мъжете над жените, като същевременно се разглеждат всички видове основано на пола насилие чрез вземане под внимание на насилието, мотивирано от комбинацията от различни основания, включително сексуална ориентация, полова идентичност и изразяване на половата принадлежност; подчертава значението на стратегическите мерки за проактивна борба със стереотипите, свързани с пола, и борба с патриархалните модели, расизма, сексизма, хомофобията и трансфобията, както и половата нормативност и хетеронормативността;

23.  изразява силно съжаление, че настоящото програмиране изглежда игнорира измерението на пола в ситуации на криза или конфликт, което, наред с други резултати, е означавало, че момичетата и жените, които са жертви на изнасилване по време на война, нямат достъп до грижи на недискриминационен принцип и по-конкретно до предоставяне на цялостни медицински грижи; призовава Комисията да прилага систематично Плана за действие относно равенството между половете за периода 2016—2020 г. в хуманитарни ситуации, когато трябва да осигури недискриминационен достъп до медицински услуги, и активно да информира своите хуманитарни партньори, че политиката ѝ предвижда в случаи, когато бременността застрашава живота на дадена жена или момиче или причинява непоносимо страдание, международното хуманитарно право може да оправдае предлагането на безопасен аборт; настоятелно призовава предоставянето на хуманитарна помощ от ЕС и от държавите членки да не бъде предмет на ограничения, наложени от други донори партньори по отношение на необходимото медицинско лечение, включително достъпа до безопасен аборт за жени и момичета, които са жертви на изнасилване по време на въоръжени конфликти; приветства факта, че много делегации на ЕС са насочили вниманието си към борбата с насилието срещу жени; в този контекст набляга върху необходимостта да се гарантира защита на правото на живот и достойнство за всички жени и момичета чрез провеждане на активна борба срещу вредните практики, като например убийствата въз основа на пола; подчертава, че трябва да се премахне използването на актовете на изнасилване като оръжие за водене на война и потисничество и че ЕС трябва да окаже натиск върху правителствата на трети държави и всички заинтересовани страни, замесени в действия в региони, където се практикува такова основано на пола насилие, за да се преустановят тези практики, извършителите да бъдат подведени под съдебна отговорност и да се започне работа с оцелелите лица, засегнатите жени и общностите, за да се помогне на жертвите да се излекуват и да се възстановят;

24.  подчертава, че всеобщото зачитане на сексуалното и репродуктивното здраве и права (СРЗП) и достъпът до тях имат принос за постигането на всички свързани със здравето цели за устойчиво развитие, като например предродилните грижи и мерките за предотвратяване на високорисковите раждания и намаляване на детската смъртност; отбелязва, че достъпът до семейно планиране и здравни услуги за майките, както и до услуги за безопасен и законен аборт са съществени елементи за спасяване на живота на жените; изразява съжаление обаче, че са пренебрегнати приоритети, свързани със семейното планиране и репродуктивното здраве, както по отношение на финансирането, така и на програмите; изразява загриженост поради факта, че нито една делегация на ЕС в регионите на Близкия изток и Северна Африка, Европа и Централна Азия не е избрала свързан със СРЗП показател въпреки значителните нужди по отношение на СРЗП в тези региони; призовава делегациите на ЕС в тези региони да направят повторна оценка на тези обезпокоителни данни, за да определят дали това е свързано с невярно докладване или има необходимост от допълване на настоящите програми с целенасочени действия относно СРЗП, като се възползват от средносрочния преглед на програмирането; подчертава, че в годишния доклад трябва да се запази специалната глава за СРЗП с цел наистина да се оцени преобразяващото въздействие на Плана за действие относно равенството между половете за периода 2016—2020 г. и да се гарантира, че напредъкът в това отношение е подходящо обхванат в методологичния подход на доклада;

25.  отбелязва, че в доклада се изтъква необходимостта от по-силна подкрепа на сексуалното и репродуктивното здраве и права (СРЗП) като предварително условие за равенството между половете и овластяването на жените, както и необходимостта от подходящи инструменти за измерване на напредъка по отношение на гарантирането на универсален достъп до СРЗП, както е договорено в съответствие с Програмата за действие на Международната конференция за населението и развитието (МКНР) и Пекинската платформа за действие и заключителните документи от конференциите за тяхното преразглеждане съгласно цел за устойчиво развитие 5.6; също така припомня в това отношение ЦУР 3.7 и 5.3;

26.  изразява съжаление, че в контекста на стесняването на пространството на гражданското общество цел 18, насочена към организациите за правата на жените и защитниците на правата на човека на жените, получава малко внимание; изразява загриженост, че на тематичния приоритет, свързан с политическите и гражданските права, особено участието на жените и момичетата в тези права, не беше изтъкнат при изпълнението на Плана за действие относно равенството между половете за периода 2016—2020 г.;

Ключови препоръки за Комисията/ЕСВД

27.  призовава Комисията и ЕСВД да предприемат допълнителни стъпки за улесняване на обмена на най-добри практики в областта на подобряването на равенството между половете и интегрирането на принципа на равенство между половете между делегациите и отделите, например създаване и насърчаване на мрежа от звена за контакт по въпросите на равенството между половете и споделяне на повече положителни примери за успешни практики, включително, но не само, за формулирането на програмите, изпълнението и системния анализ на равенството между половете, и да гарантират, че анализите на равенството между половете оказват ефективно въздействие на програмите, изпълнявани от делегациите на ЕС;

28.  отбелязва, че е постигнат значителен напредък в различни приоритетни области, но при някои напредъкът е по-бавен, отколкото би могло да се очаква; призовава Комисията да изследва чрез проучване причините защо някои тематични цели и приоритетни области по-често се вземат под внимание от делегациите на ЕС и се постига по-голям напредък;

29.  призовава за повишаване на капацитета на човешките ресурси, ангажирани с интегрирането на принципа на равенство между половете в рамките на службите на Комисията, чрез специализирано обучение, реорганизация на съществуващите структури и чрез допълнителен персонал; предполага, че едно по-интензивно обучение на персонала, насочено конкретно към висшите длъжностни лица с управляващи функции и с включено специално обучение по въпросите на равенството между половете в по-уязвими групи, както и звена за контакт по въпросите на равенството между половете във всички отдели и една група за координация по въпросите на равенството между половете между отделите в ГД „Международно сътрудничество и развитие“, ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване“, ГД „Европейска гражданска защита и европейски операции за хуманитарна помощ“ и ЕСВД ще съдейства в по-голяма степен за интегриране на принципа на равенството между половете в рамките на отделите, занимаващи се с външната политика; счита, че следва да се предоставят подобрения и по-тясно специализиране в обучението по въпросите на равенството между половете и на местните партньори в управлението и сред неправителствените участници, включително НПО;

30.  подчертава, че е необходимо да се гарантира съгласуваност и допълняемост между всички съществуващи външни инструменти и политики на ЕС в тяхната връзка с интегрирането на принципа на равенство между половете, включително новия Консенсус за развитие, ресурсния пакет на ЕС за интегриране на принципа на равенство между половете в сътрудничеството за развитие и Плана за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията;

31.  приветства насоките от 8 март 2016 г., в които се посочват ресурсите и инструментите за изпълнението на Плана за действие относно равенството между половете за периода 2016—2020 г., които се отнасят за ГД „Международно сътрудничество и развитие“ и ЕСВД, и призовава за предоставяне на насоки от всички европейски служби, които участват в изпълнението на плана;

32.  приветства стартирането на съвместната глобална инициатива за равенство между половете на ЕС и ООН, наречена „Spotlight“, в съответствие с целта на Плана за действие относно равенството между половете за периода 2016—2020 г. за справяне със сексуалното и основаното на пола насилие и вредните практики, като например гениталното осакатяване на жени, ранните принудителни бракове или трафика на хора; отбелязва обаче, че инициативата Spotlight обръща внимание основно на елементи от програмата, които вече са споделено безпокойство в световен мащаб, както доказва докладът за изпълнението, и затова подчертава необходимостта от насърчаване на равенството между половете по един по-всеобхватен начин чрез подходящо съчетание от програми и условия; призовава инициативата Spotlight да бъде обезпечена с допълнителни средства, които не са предназначени вече за равенството между половете; призовава Комисията да използва средносрочния преглед на своите програми за международно сътрудничество, за да увеличи финансирането на пакета ресурси за равенството между половете с цел реализирането на амбициозните цели на Плана за действие относно равенството между половете за периода 2016—2020 г., включително прилагането на принципа на равенството между половете в двустранното сътрудничество и чрез тематични програми;

33.  подчертава, че принципът на равенство между жените и мъжете трябва да бъде насърчаван и включен от ЕС в неговите външни отношения; отбелязва обаче, че връзката между търговията и равенството между половете не е обхваната в достатъчна степен от Плана за действие относно равенството между половете за периода 2016—2020 г., както и в по-общ план, че интегрирането на принципа на равенство между половете остава предизвикателство с много измерения; в тази връзка припомня, че договарянето на търговски споразумения, особено на глави за търговията и устойчивото развитие, които обхващат трудовите права, представлява важен инструмент за утвърждаване на равенството между жените и мъжете и овластяване на жените в трети държави; по тази причина призовава ГД „Търговия“ да предприеме стъпки за изпълнение на Плана за действие относно равенството между половете за периода 2016—2020 г. в процеса на нейната работа и всички търговски споразумения на ЕС да включат позовавания на правата на момичетата и жените и на равенството между половете в ролята на двигател за икономическия растеж и да зачитат основните конвенции на МОТ относно равенството между половете и трудовите права, включително относно принудителния и детския труд; припомня необходимостта от наблюдаване на въздействието на търговските политики на ЕС върху овластяването на жените и равенството между половете по време на тяхното изпълнение;

34.  отбелязва, че овластяването на момичетата и жените е една от декларираните цели на външната дейност на ЕС чрез Глобалната стратегия за външната политика и политиката на сигурност; отбелязва, че ролята на жените в преговорите и посредничеството за мир, както е отразена в Плана за периода 2016—2020 г., е недостатъчна; подчертава важната роля на жените в насърчаването на диалога и изграждането на доверие, изграждането на коалиции за мир и осигуряването на различни перспективи относно значението на понятията „мир“ и „сигурност“, по-специално в областта на предотвратяването и разрешаването на конфликти и възстановяването след конфликти; отбелязва, че укрепването на правата на жените в държавите, засегнати от криза или конфликт, насърчава установяването на по-силни и по-устойчиви общности; приветства определянето в рамките на ЕСВД на главен съветник по въпросите на равенството между половете и по въпросите на прилагането на Резолюция 1325 на Съвета за сигурност на ООН за жените, мира и сигурността; насърчава засилването на действията на държавите — членки на ЕС и международните действия в рамките на ООН с цел по-ефективно преодоляване на въздействието на условията на конфликт и след конфликт върху жените и момичетата; призовава Комисията да подкрепи новата световна мрежа на звената за контакт по въпросите на жените, мира и сигурността; отбелязва значението на Резолюция 2250 на Съвета за сигурност на ООН относно младежта, мира и сигурността, както и че е важно да се намерят възможно най-добрите начини, благодарение на които ЕС да изпълни тази резолюция;

35.  припомня искането си, по отношение на търговските преговори с Чили, за включване на специална глава за търговията, равенството между половете и овластяването на жените; подчертава, че предложението за включване на такава специална глава в търговско споразумение става реалност за първи път; подчертава, че е необходимо да бъде информиран за съдържанието на тази глава и да ѝ направи оценка с оглед впоследствие на вземането на решения на по-общо равнище; настоятелно призовава ЕС да въведе междусекторни мерки в търговските споразумения с цел насърчаване на равенството между половете, обмена на най-добри практики и даването на възможност на жените да извличат по-голяма полза от тези споразумения;

36.  призовава за събиране на разбити по полов признак данни в основните сектори, които са най-силно засегнати от търговските споразумения, за да се предостави полезен инструмент за възможно най-точно предвиждане как би могъл да е засегнат животът на жените и да се противодейства на всяко неблагоприятно отражение; призовава също за създаване на механизъм с изричната цел да се наблюдава и укрепва политиката в областта на равенството между половете в рамките на търговските споразумения;

37.  приветства тематичния приоритет за икономическо и социално овластяване и анализа на пречките при достъпа до производствени ресурси, включително земя и съответните дейности; отново заявява, че макар и ЕС да се ангажира да инвестира в равенство между половете в селското стопанство, жените земеделски стопани не са основни цели на официалната помощ за развитие (ОПР), предоставяна на селското стопанство, и призовава ЕС и държавите членки да разпределят повече средства за жените земеделски стопани в съответствие цел 5 от Плана за действие относно равенството между половете за периода 2016—2020 г.;

38.  силно насърчава институциите да повишат значително дела на жените по отношение на назначаването в делегациите на ЕС и особено по отношение на жените — ръководители на делегации, тъй като понастоящем 28 жени са ръководители на делегации от общо 138 делегации на ЕС, както и по отношение на жените — ръководители на мисии (в момента те са 5 от общо 17 мисии); поради това призовава Комисията и ЕСВД ефективно да изпълняват целенасочени политики за улесняване на достъпа на жените до ръководни и управленски длъжности; отбелязва слабото присъствие на жените в процеса на вземане на решения, което свидетелства за наличието на невидими бариери, които им пречат да заемат по-отговорни позиции;

39.  подчертава, че успехът на Плана за действие относно равенството между половете за периода 2016—2020 г. ще зависи в крайна сметка от дългосрочната и последователна ангажираност на високопоставените политически и други ръководители, представляващи всички заинтересовани лица от ЕС, както и от наличието на достатъчно човешки и финансови ресурси за неговото изпълнение и от адаптиране на усилията на ЕС към местните реалности в държавите получателки; в тази връзка приветства конструктивния ангажимент на комисаря по въпросите на международното сътрудничество и развитие и насърчава другите членове на Комисията да се ангажират в по-голяма степен; отбелязва, че е необходимо повече политическо лидерство от върховния представител и ръководителите с цел увеличаване на ресурсите и отчетността и с цел координиране и засилване на този ангажимент през следващите години; призовава всички заинтересовани лица от ЕС да използват пакета ресурси за равенството между половете, за да гарантират, че интегрирането на принципа на равенство между половете се прилага последователно с оглед на реализирането на амбициозните цели на Плана за действие относно равенството между половете за периода 2016—2020 г.;

40.  решително осъжда възстановяването и разширяването на приложното поле на политиката „Мексико Сити“ (т.нар. „правило за глобално блокиране“) от Съединените щати през януари 2017 г. и нейното въздействие върху общото здраве и правата на жените и момичетата; отново призовава ЕС и неговите държави членки да окажат проактивна подкрепа за правата на жените и момичетата в световен мащаб и да увеличат значително — както на национално равнище, така и на равнището на ЕС — средствата за развитие за сексуалното и репродуктивното здраве и права, по-специално за достъпа до семейно планиране и безопасен и законен аборт на недискриминационен принцип с цел намаляване на възникналия вследствие на оттеглянето на САЩ недостиг на финансиране в тази област;

41.  призовава ЕСВД да подобри изпълнението на насоките на ЕС за ЛГБТИ и да гарантира, че делегациите на ЕС редовно провеждат консултации с организации на ЛГБТИ и ги информират за това какво се прави относно правата на тези лица, за да гарантира, че равнището на ангажираност и предприетите действия зависят от потребностите на общността на ЛГБТИ в страната, а не на личния ангажимент на персонала на делегацията, и да координира стратегията и действията не само с националните посолства на държавите — членки на ЕС, но и с посолствата на трети държави и с международни организации като ООН;

42.  отбелязва, че ще бъде необходимо подходящо финансиране за равенството между половете във външните отношения, за да се запази политическият ангажимент към тази цел; подчертава, че настоящото финансиране за действия в областта на равенството между половете и овластяването на жените продължава да не е достатъчно и настоятелно призовава за промяна на това положение в следващата МФР;

Ключови препоръки за делегациите на ЕС

43.  приветства гъвкавостта, която Планът за действие относно равенството между половете за периода 2016—2020 г. предоставя на делегациите, а именно да изберат приоритети според положението в тяхната държава, тъй като това спомага за анализ на всеки отделен случай и за оценка на специфичните потребности на всяка държава или регион, като по този начин се решава конкретно предизвикателство за подобряване на правата на жените и тяхното икономическо овластяване; препоръчва, при все това, делегациите да бъдат насърчавани да покажат напредък по отношение на поне един от приоритетите за всеки тематичен стълб до края на изпълнението на Плана за действие относно равенството между половете за периода 2016—2020 г., за да се осигури по-равномерно покритие на различните тематични области, като например укрепването на политиките и мерките, насърчаващи образование за момичетата, и техните последици по отношение на тяхното здраве и икономическо овластяване; настоятелно призовава да се обърне внимание на положението на жените и момичетата в засегнати от конфликти зони, както и на основаното на пола насилие, и най-вече на изнасилванията като средство за водене на война; припомня освен това, че финансираните от ЕС дейности и проекти следва систематично да се стремят към справяне с неравенството между половете и дискриминацията въз основа на пола;

44.  припомня задължението съгласно Договорите за прилагане на интегрирането на принципа за равенство между половете във всички дейности на ЕС, в т.ч. в политическия диалог и в диалога по секторните политики, в т.ч. в области като енергетика, селско стопанство, транспорт, образование и публична администрация, които досега получаваха по-малко внимание; настоява, че интегрирането на принципа на равенство между половете следва да се включи в националните планове и рамки на политиката, за да се гарантира ангажираността и отговорността на страните партньори, като по този начин припомня значението на подкрепата на проектите за развитие, внесени от жените от съответните държави; посочва значението да се работи със страните партньори по съобразено с равенството между половете изготвяне на националните бюджети;

45.  призовава за създаването на специален бюджетен ред за равенство между половете, за да се предприемат действия по един по‑забележим начин във връзка със степента на политическо участие и представителство на жените в съседните на ЕС държави; подчертава, че тези програми следва да бъдат в пълно съответствие с целите и програмите на „ООН — Жени“ и следва да определят измерими цели, за да се следи редовно напредъкът в областта на равенството между половете в източните и южните съседни на ЕС държави и да се засили сътрудничеството с правителствата на страните партньори с цел по-бързо постигане на по-добри резултати в контекста на двустранните споразумения за партньорство и асоцииране;

46.  отбелязва, че обучение в областта на интегриране на принципа на равенство между половете се провежда само в някои делегации и че голяма част от обучения персонал е бил на временен трудов договор; призовава делегациите на ЕС да коригират това положение;

47.  подчертава значението, в рамките на политическия диалог, на подобряването на участието на жените в образованието, икономическите дейности, заетостта и бизнеса като приоритетни средства за подобряване на положението на жените в обществото;

48.  подчертава значението на систематичното и основано на данни извършване на анализ на равенството между половете, при което по възможност се използват агрегирани по полов и възрастов признак данни, в консултация и с участието на местни организации на гражданското общество и сдружения на жените, организации за правата на човека и местните и регионалните органи за подбора и оценката на избора на цели, средства за изпълнение и източници за наблюдение, както и ефикасността и устойчивостта на резултатите; приветства факта, че са извършени 42 анализа на равенството между половете по държави и насърчава бързо приключване на анализите за всички останали държави, по-голямо използване на критериите за равенство между половете в системите за наблюдение и процесите на оценка на програми и проекти, както и анализът на равенството между половете да има роля в определянето на целите на стратегиите на отделните държави, програмите, проектите и диалога; насърчава ЕС да проучи възможностите за по-систематично споделяне, управление и осъвременяване на анализа на равенството между половете, за да се спомогне за подобряване на координацията, и да не се ограничава анализът до очевидни области на политиката като образование и майчино здраве, а да се разглеждат и области на политиката, които в момента погрешно се считат за неутрални по отношение на пола, а именно селско стопанство, климат или енергетика;

49.  отбелязва, че в съвместния работен документ относно рамката за периода 2016—2020 г. Комисията призна, че финансовите инвестиции на ЕС в областта на равенството между половете не са били систематично измервани; призовава Комисията да възприеме ясен, насочен към резултатите подход, който установява високи стандарти за механизмите за докладване, оценяване и отчетност, както и да насърчава вземането на решения въз основа на факти с цел по-ефикасното и по-ефективно използване на наличните финансови ресурси; изисква доклад, за да се определи точно колко финансиране е отделено специално за интегрирането на принципа на равенство между половете и да се идентифицират най-значимите постигнати цели;

50.  подчертава необходимостта от допълнително подобряване на събирането на данни на национално равнище, разработване на конкретни показатели с цели, основани на тези показатели, както и значението на привеждане на тяхното наблюдение в съответствие с рамката на ЦУР;

51.  припомня, че правата на жените са права на човека и насърчава по-нататъшна работа по отношение на социалните и културните норми и свързаните с пола стереотипи в обществото чрез засилено сътрудничество с гражданското общество, организациите, които представляват обикновените хора и които се застъпват за правата на жените и тяхното овластяване, по-специално в контекста на нестабилност на държавата и конфликтни и спешни ситуации; счита, че създаването на нови мрежи или разработване на вече съществуващите и включването на всички основни участници, в това число частния сектор, е от съществено значение, както и развитието на публично-частни партньорства, ако е възможно; подчертава необходимостта от увеличаване на ролята на жените в местните общности и НПО при наблюдението и търсенето на отговорност от местните органи; счита, че вместо жените и момичетата да се представят като „уязвими“, акцентът следва да се поставя върху тяхната роля като двигатели на промяната и развитието и като фактори за мира при разрешаването на конфликти; подчертава, че включването и активното ангажиране на момчетата и мъжете са необходими, за да се гарантира истинско равенство между жените и мъжете; по тази причина насърчава образование на широка основа, което да ангажира всички момчета, мъже и общности, за промяна в поведението по отношение на основаното на пола насилие; подчертава, че социалните норми, що се отнася до ролите на жените и мъжете, поставят жените в положение на по-голяма уязвимост, особено спрямо тяхното сексуално и репродуктивно здраве, по отношение на вредни практики, като например гениталното осакатяване на жени или детските, ранните и принудителните бракове;

52.  призовава ЕС да насърчава правни уредби и стратегии, които поощряват по-голямо и по-ефективно участие на жените в процесите за поддържане и укрепване на мира и посредничество, както и във военни и граждански мисии на ЕС за управление на кризи, в съответствие с Резолюция 1325 на Съвета за сигурност на ООН относно жените, мира и сигурността, със специален акцент върху свързано с конфликти сексуално насилие; в тази връзка счита, че отчитащ особеностите на пола анализ на конфликта, в консултации с основани на общността участници и организации на жените, може да позволи едно по-добро разбиране на ролята на жените в конфликти;

53.  подчертава необходимостта от разпределяне на бюджетни средства за програмите за предотвратяване на сключването на брак в детска възраст, насочени към създаване на среда, в която момичетата могат да реализират своя пълен потенциал, включително чрез образование, социални и икономически програми за момичета, които не посещават училище, схеми за закрила на децата, приюти за момичета и жени, правни консултации и психологическа подкрепа;

54.  подчертава значението на увеличаването на участието, чрез редовен диалог и координация, на организации на гражданското общество и други заинтересовани страни, като например работещи в областта на правата на човека, здравето и околната среда, с делегациите на ЕС, тъй като подобно сътрудничество ще допринесе за подобряване на видимостта и изпълнението на Плана за действие относно равенството между половете за периода 2016—2020 г., като по този начин се увеличава публичната отчетност към напредъка по отношение на равенството между половете;

55.  изразява загриженост, че се обръща недостатъчно внимание на закрилата на защитниците на правата на жените и организациите за правата на жените, като се има предвид, че понастоящем те са под огромен натиск заради стесняването на пространството на гражданското общество в много региони; изразява загриженост, че на тематичния приоритет, свързан с политическите и гражданските права, особено участието на жените и момичетата в тези права, не беше изтъкнат при изпълнението на Плана за действие относно равенството между половете за периода 2016—2020 г.;

56.  призовава делегациите на ЕС да осигуряват ефективно и редовно събиране на данни относно насилието срещу жени и момичета, да разработват специфични за всяка държава препоръки и да насърчават установяването на защитни механизми и подходящи структури за подкрепа на жертвите;

Ключови препоръки за Европейския парламент

57.  насърчава делегациите на Парламента систематично да отправят, в работата им с държавите, които са техни партньори, запитвания относно програмите за равенството между половете, резултатите от анализа на равенството между половете и работата по насърчаване на равенството между половете, както и овластяването на жените, и да включват в програмите на своите мисии срещи с организации на жените; призовава Парламента да осигури по-голяма равнопоставеност между половете в състава на своите делегации;

58.  призовава докладите на държавите относно анализа на равенството между половете да се предоставят от Комисията и да се включват в основната информация за всички делегации на Парламента в трети държави;

59.  препоръчва Парламентът да разглежда бъдещите доклади за изпълнението на Плана за действие относно равенството между половете за периода 2016—2020 г. периодично и по възможност на всеки две години;

Ключови препоръки за докладването в бъдеще

60.  подчертава необходимостта от опростен метод на докладване, който свежда бюрокрацията до минимум; призовава бъдещите доклади за изпълнението да бъдат завършвани и публикувани в по-кратък срок; призовава за разработването на онлайн докладване, ясни модели и издаването на наръчник за улесняване на работата на делегациите;

61.  подчертава необходимостта от приобщаване и представителство на жените в икономическите сектори, които са важни за устойчивото развитие; подчертава, че предприятията следва да играят важна роля за укрепването на правата на жените; в този контекст призовава за оказване на по-голяма подкрепа на местните МСП, особено на жените предприемачи, посредством отпускането на микрокредити, с цел да им се осигурят възможности да се възползват от растежа, генериран от частния сектор;

62.  подчертава, че е необходимо да се подкрепя засилването на националния статистически капацитет и механизми в страните партньори, като ефективно се координира финансовата и техническата помощ, за да се позволи по-добро измерване, наблюдение и управление на постигнатите резултати в областта на интегрирането на принципа на равенство между половете;

63.  призовава Комисията да събира агрегирани по полов признак данни при изпълнението на финансирани от ЕС програми относно овластяването на жените;

64.  изтъква необходимостта не само от надеждни политики за интегриране на равенството между половете, но също и от доклади относно специфични практически действия, по-специално в такива чувствителни области като сексуалното и репродуктивното здраве, с които да се измерва реалното въздействие върху живота на жените и момичетата, както и на мъжете и момчетата;

65.  припомня все пак, че групирането на данните по полов признак означава повече от събиране на разбити по полов признак данни, и призовава за подобряване на събирането на данни, за да бъде възможен качественият анализ на положението на жените, например що се отнася до условията на труд;

66.  подчертава необходимостта от подобряване на надеждността на анализа от гледна точка на равенството между половете чрез хармонизиране на събраните от делегациите на ЕС данни по такъв начин, че да станат сравними;

67.  отбелязва, че е необходимо не само да се извършват консултации с международните и националните партньори, академичните среди, мозъчните тръстове и организациите на жените, но и да се гарантира, че техният принос и експертни знания и умения могат да се включват в наблюдението на финансирани от ЕС дейности и програми относно равенството между половете;

68.  припомня, че е задължение на ЕС и неговите държави членки, когато прилагат и разработват миграционната политика на ЕС, да зачитат правата на момичетата и жените в качеството им на мигранти, бежанци и търсещи убежище; в този контекст призовава за преоценка на сътрудничеството между EUNAVFOR MED операция SOPHIA и либийската брегова охрана на фона на докладите за системно сексуално насилие срещу жените в центровете за задържане на либийска територия.

69.  отбелязва, че концепцията за интегриране на равенството между половете все още често не се разбира в достатъчна степен, и че съществува необходимост от по-добро качествено отчитане, което би дало възможност да се направи оценка на изпълнението на Плана за действие относно равенството между половете в рамките на съществуващите политики и проекти; изтъква необходимостта от конкретни цели и дейности, свързани с ясни специфични отправни точки и стриктен график, както и от качествена оценка на данните, показваща реалното въздействие, което приложените мерки са имали върху държавите получателки, като целта е да се гарантира, че Планът за действие относно равенството между половете за периода 2016—2020 г. служи като истински механизъм за определяне на приоритетите и за изпълнение на политиката, за разлика от обикновен вътрешен инструмент за докладване;

o
o   o

70.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ С 349, 17.10.2017 г., стр. 50.
(2) Приети текстове, P8_TA(2017)0026.
(3) https://www.ilga-europe.org/sites/default/files/Attachments/report_on_the_implementation_of_the_eu_lgbti_guidelines_2016.pdf
(4) Приети текстове, P8_TA(2017)0365.


Прилагане на стратегията на ЕС за младежта
PDF 207kWORD 74k
Резолюция на Европейския парламент от 31 май 2018 г. относно прилагането на стратегията на ЕС за младежта (2017/2259(INI))
P8_TA(2018)0240A8-0162/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид членове 9, 165 и 166 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално членове 14, 15, 21, 24 и 32 от нея,

—  като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, ратифицирана от ЕС през 2010 г.,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на „Еразъм +“ — програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на решения № 1719/2006/ЕО, № 1720/2006/ЕО и № 1298/2008/ЕО(1),

—  като взе предвид резолюцията на Съвета относно европейски работен план за младежта за периода 2016—2018 г.(2),

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 22 април 2013 г. за създаване на гаранция за младежта(3),

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 7—8 февруари 2013 г. за създаването на инициатива за младежка заетост(4),

—  като взе предвид резолюцията на Съвета от 27 ноември 2009 г. относно обновена рамка за европейско сътрудничество по въпросите на младежта (2010—2018 г.)(5),

—  като взе предвид оценката на Комисията относно стратегията на ЕС за младежта(6),

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 12 май 2009 г. относно стратегическата рамка за европейско сътрудничество в образованието и обучението („Образование и обучение 2020 г.“)(7),

—  като взе предвид своята резолюция от 14 септември 2017 г. относно бъдещето на програмата „Еразъм +“(8),

—  като взе предвид резолюцията на Европейския парламент от 2 февруари 2017 г. относно прилагането на Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на „Еразъм +“ — програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на решения № 1719/2006/ЕО, № 1720/2006/ЕО и № 1298/2008/ЕО(9),

—  като взе предвид Парижката декларация относно популяризирането чрез образование на гражданските и общите ценности — свобода, толерантност и недискриминация, приета на проведената на 17 март 2015 г. в Париж неформална среща на министрите на образованието от ЕС,

—  като взе предвид съвместния доклад на Съвета и на Комисията за 2015 г. относно изпълнението на обновената рамка за европейско сътрудничество по въпросите на младежта (2010—2018 г.), приет от Съвета на 23 ноември 2015 г.(10),

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 декември 2012 г. относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене(11),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 26 август 2015 г., озаглавено „Проект на съвместен доклад на Съвета и на Комисията от 2015 г. относно изпълнението на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението („Образование и обучение 2020“) — Нови приоритети за европейското сътрудничество в областта на образованието и обучението“ (COM(2015)0408),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 3 март 2010 г., озаглавено: „Европа 2020: Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ (COM(2010)2020),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 17 януари 2018 г., озаглавено „План за действие в областта на цифровото образование“ (COM(2018) 0022),

—  като взе предвид своята резолюция от 27 октомври 2016 г. относно оценката на стратегията на ЕС за младежта (2013—2015 г.)(12),

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 10 март 2014 г. относно рамка за качество на стажовете(13),

—  като взе предвид Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на детето,

—  като взе предвид резолюцията на Съвета на Европа от 25 ноември 2008 г. относно политиката на Съвета на Европа за младежта (CM/Res(2008)23);

—  като взе предвид препоръката на Съвета на Европа от 31 май 2017 г. относно работата с младежта (CM/Rec(2017)4);

—  като взе предвид своята резолюция от 12 април 2016 г. относно обучението за Европейския съюз в училище(14),

—  като взе предвид своята резолюция от 8 септември 2015 г. относно насърчаване на младежкото предприемачество чрез образование и обучение(15),

—  като взе предвид становището на Европейския комитет на регионите — „Европейско сътрудничество по въпросите на младежта (2010—2018 г.)“(16),

—  като взе предвид своята резолюция от 19 януари 2016 г. относно ролята на междукултурния диалог, културното многообразие и образованието за популяризирането на основните ценности на ЕС(17),

—  като взе предвид доклада „в сянка“ относно политиката за младежта, публикуван от Европейския младежки форум,

—  като взе предвид резолюцията на Европейския младежки форум относно стратегията на ЕС за младежта(18),

—  като взе предвид документа за изразяване на позиция на Европейската агенция за информация и консултации по въпросите на младежта, озаглавен „Engage. Inform. Empower“ (Ангажиране. Информиране. Овластяване),

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността, както и член 1, параграф 1, буква д) от решението на Председателския съвет от 12 декември 2002 г. относно процедурата по разрешаване изготвянето на доклади по собствена инициатива и приложение 3 към него,

—  като взе предвид доклада на комисията по култура и образование и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0162/2018),

А.  като има предвид, че отрицателното въздействие на рецесията върху перспективите на младите хора за развиване на пълния им потенциал продължава да се усеща в целия Европейски съюз;

Б.  като има предвид, че много държави членки, по-специално тези в Южна Европа, продължават да бъдат далеч от постигането на предкризисните си равнища по редица показатели, свързани с младежта, като например заетост, благоденствие и социална закрила;

В.  като има предвид, че намаляването на различията е очевидно на регионално равнище в целия ЕС; като има предвид, че в много региони равнището на заетост продължава да е под нивата преди кризата;

Г.  като има предвид, че младежката безработица постепенно намалява през последните години, въпреки че, според данните на Евростат, възлиза на 16,1% през януари 2018 г., като дори надхвърля 34% в някои държави членки; като има предвид, че ако сравняваме стойностите от 2008 г. (15,6%), можем да констатираме, че процентът се е увеличил; като има предвид, че тези цифри предотвратяват въвеждането на универсално решение, ако искаме да реализираме пълния потенциал на младите хора; като има предвид тревожно високия процент на безработицата сред младежите в най-отдалечените региони, като в някои от тях се отчитат стойности от над 50%, като например в Майот;

Д.  като има предвид, че групите в неравностойно положение, като например етническите малцинства, хората със специални потребности, жените, ЛГБТИК лицата, мигрантите и бежанците, които са изправени пред пречки за навлизане на пазара на труда и за достъп до култура, социални услуги и образование, са най-засегнати от социално-икономическа криза;

Е.  като има предвид, че образованието спомага за свеждане до минимум на ефекта от социално-икономическите неравенства, предоставя уменията и компетентностите, необходими за намаляване на пренасянето между поколенията на неравностойно положение;

Ж.  като има предвид, че цялостната липса на инвестиции в младите хора, както и в правата на младите хора ще попречи на младите хора да търсят, упражняват и защитават своите права и ще допринесе за влошаването на явления като намаляване на населението, преждевременно напускане на училище, липса на професионални квалификации и квалификации от професионално обучение, късно навлизане на пазара на труда, липса на финансова независимост, възможно недобро функциониране на системите за социална сигурност, широко разпространена несигурност на работните места и социално изключване;

З.  като има предвид, че срещаните от младите хора проблеми в областта на заетостта, образованието и обучението, както и при социалното и политическото ангажиране не са еднакви, като някои групи са в непропорционално по-голяма степен засегнати от други; като има предвид, че са необходими повече усилия за подпомагане на лицата, които са най-отдалечени от пазара на труда или са напълно откъснати от него;

И.  като има предвид, че запазването на местните училища и на учебните заведения във всички европейски региони е от изключително значение, ако целта е да се подобри образованието за младежите и ако ЕС иска да предложи на регионите пълната си подкрепа за справяне с това предизвикателство;

Й.  като има предвид, че образованието, междукултурният диалог, стратегическата комуникация, и по-специално по-тясното сътрудничество между държавите членки, играят ключова роля за предотвратяване на маргинализацията и радикализацията на младите хора и за повишаване на тяхната устойчивост;

К.  като има предвид, че младите хора следва да участват активно в планирането, изготвянето, изпълнението, мониторинга и оценката на всички политики, които оказват въздействие върху младите хора; като има предвид, че 57% от младежките организации в ЕС считат, че техният експертен опит не се отчита в процеса на изготвяне на политики за младежта(19);

Л.   като има предвид, че за да бъдат напълно легитимни, е важно младежките организации да гарантират подходящо равнище на представителност и приобщаване на младите хора;

М.  като има предвид, че стратегията на ЕС за младежта е развиваща се стратегия, която непрекъснато се усъвършенства, като обаче целите ѝ продължават да бъдат много широки и амбициозни; като има предвид липсата на надлежно установени референтни параметри;

Н.  като има предвид, че стратегията на ЕС за младежта за 2010—2018 г. подчертава необходимостта от структуриран диалог между младите хора и лицата, които вземат решения;

О.  като има предвид, че основна цел на стратегията на ЕС за младежта е увеличаването на броя на възможностите и гарантиране на равни възможности за всички млади европейци;

П.  като има предвид, че младите хора следва да получават помощ и да бъдат овластявани, за да се справят със сериозните проблеми, пред които са изправени понастоящем, и с предизвикателствата, пред които ще бъдат изправени в бъдеще, чрез по-адекватни, по-ефективни и по-добре координирани политики за младежта, по-добро и достъпно образование и целенасочено използване на икономическите, трудовите и социалните политики на местно, регионално и национално равнище и на равнището на ЕС;

Р.  като има предвид, че през последните години ЕС започна редица инициативи като инициативата за младежка заетост и младежката гаранция в рамките на неговата стратегия за младежта, като целта е създаване на повече и равни възможности за всички млади хора в образованието и на пазара на труда и насърчаване на приобщаването на младите хора, тяхното овластяване и активното им участие в обществото;

С.  като има предвид, че е необходимо да се интегрират действията на ЕС в областта на младежта чрез включване на младежкото измерение в съществуващи и бъдещи политики и програми за финансиране, и по-специално във всички ключови области на политиката като икономика, заетост и социални въпроси, сближаване, здравеопазване, жени, съвместно вземане на решения, миграция, култура, медии и образование;

Т.  като има предвид, че е необходима координация на изпълнението на бъдещата стратегия на ЕС за младежта между различните сектори на политиката и институции;

У.  като има предвид, че в процесите на вземане на решения относно политиките за младежта трябва да бъдат включвани свързаните с пола аспекти, които да отчитат конкретните предизвикателства и обстоятелства, пред които са изправени в частност младите жени и момичетата с различен културен и религиозен произход; като има предвид, че в политиката за младежта следва да бъдат включени конкретни мерки, отчитащи спецификите на пола, като например предотвратяването на насилието над жени и момичета, образованието относно равенството между половете и сексуалното образование; като има предвид, че за жените има средно 1,4 пъти по-голяма вероятност да се окажат в положение на лица, незаети с работа, учене или обучение, отколкото за мъжете(20), и че са необходими постоянни усилия за повишаване на равнището на участие на пазара на труда сред младите жени — особено след отпуск по майчинство и когато става въпрос за самотни майки — и сред напусналите рано училище, нискоквалифицираните, младите хора с увреждания и всички младежи, изложени на риск от дискриминация;

Ф.  като има предвид, че са необходими трайни усилия, за да се увеличи участието на младите хора в обществото, по-специално на хората с увреждания, мигрантите, бежанците, незаетите с работа, учене или обучение и лицата, за които съществува риск от социално изключване;

Х.  като има предвид, че образованието е ключов фактор за борбата със социалното изключване и че поради това инвестирането в умения и компетентности е от решаващо значение за справяне с високото равнище на безработица, по-специално сред лицата, незаети с работа, учене или обучение;

Ц.  като има предвид, че член 9 от ДФЕС предвижда, че при определянето и осъществяването на своите политики и дейности Съюзът взема предвид изискванията, свързани с насърчаването на висока степен на заетост, с осигуряването на адекватна социална закрила, с борбата срещу социалното изключване, както и с постигане на високо равнище на образование, обучение и опазване на човешкото здраве;

Ч.  като има предвид, че стратегията на ЕС за младежта създаде добра основа за плодотворно и конструктивно сътрудничество в областта на младежта;

Ш.  като има предвид, че постигането на целите на последния тригодишен цикъл на стратегията на ЕС за младежта (2010—2018 г.) не може да бъде надлежно и точно оценено и че е много трудно да се направи оценка на сравняването на съответното положение в отделните държави членки поради липсата на критерии за сравнение и показатели и поради припокриващи се инструменти за изпълнение;

Щ.  като има предвид, че професионалното ориентиране и достъпът до информация относно възможности за заетост и относно образователни направления са от съществено значение за бъдещото образователно развитие и прехода към пазара на труда;

АА.  като има предвид, че при определянето на целите на тази стратегия и при нейното изпълнение и оценяване Европейският съюз трябва да работи в тясно сътрудничество с националните, регионалните и местните органи;

Предизвикателства за младежта и поуки от настоящия процес на ЕС за изготвяне на политики, свързани с младежта

1.  отбелязва със съжаление, че дългосрочните мерките за финансови ограничения, по-специално намаляването на финансирането за образованието, културата и политиката за младежта, оказаха отрицателно въздействие върху младите хора и условията им на живот; предупреждава, че младите хора, особено тези в най-неравностойно положение, като например младите хора с увреждания, младите жени, малцинствата, лицата със специални потребности, са силно засегнати от нарастваща неравнопоставеност, риска от изключване, несигурността и дискриминацията;

2.  приветства постиженията на европейското сътрудничество в областта на младежта, което доказа способността си за справяне с проблемите, пред които са изправени повечето европейци, и за подкрепа на националните политици, като им предостави експертен опит, препоръки и легитимност и мобилизира успешно повече финансиране от ЕС;

3.  разглежда отворения метод на координация като подходящ, но все още недостатъчен като средство за определяне на политиките за младежта, което трябва да се допълни с други мерки; отново призовава за по-тясно сътрудничество и обмен на най-добри практики по въпросите на младежта на местно, регионално, национално равнище и на равнището на ЕС; настоятелно призовава държавите членки да се споразумеят относно ясни показатели и стандарти, за да бъде възможен мониторинг на постигнатия напредък;

4.  признава положителните постижения на стратегията на ЕС за младежта чрез разработване на междусекторни дейности и прилагане на структуриран диалог, за да се гарантира участието на младите хора, и счита, че е необходимо да се подобри общото равнище на информираност по отношение на целите и инструментите на стратегията на ЕС за младежта от страна на съответните участници и заинтересовани лица; отбелязва по-специално, че подходът отдолу нагоре, използван за структурирания диалог, представлява добавена стойност и следва да се запази; призовава поради това Комисията и държавите членки при разработването на новата стратегия да вземат под внимание резултатите от шестия цикъл от структурирания диалог, който е фокусиран върху бъдещата стратегията на ЕС за младежта;

5.  призовава за включване на местните и регионалните органи в областта на политиката за младежта, особено в тези държави членки, където те имат правомощия в тази област;

6.  приветства политическите инициативи, насочени към подкрепа на младежта в ЕС, и по-специално инициативата за инвестиране в младежта на Европа, Европейския корпус за солидарност и инициативата за младежка заетост; счита обаче, че тези инструменти следва да бъдат по-добре свързани със стратегията на ЕС за младежта и да следват подход отдолу нагоре; поради това призовава Комисията систематично да свързва всички предложения за политика относно младите хора с общата стратегия и да привлече за участие всички съответни заинтересовани лица, като например социалните партньори и гражданското общество, като следва цялостен дългосрочен подход с добре определени хоризонтални цели;

7.  настоятелно призовава Комисията да създаде междусекторна работна група за координация на прилагането на бъдещата стратегията на ЕС за младежта с участието на институциите на ЕС, включително Парламента, държавите членки и гражданското общество, по-специално синдикалните организации и младежките организации;

8.  призовава Комисията да създаде ефективни междуведомствени инструменти за координиране и да възложи на заместник-председател на Комисията целия кръг от отговорности за интегрирането на въпросите на младежта;

9.  насърчава държавите членки да използват европейския стълб на социалните права като основа за изготвянето на законодателство за младите хора;

10.  изтъква значението на насърчаването на здравословен начин на живот с цел предотвратяване на болести и счита за необходимо на младите хора да се предоставя правилна информация и помощ относно сериозни проблеми, свързани с психичното здраве, като употребата и пристрастеността към тютюн, алкохол и наркотици;

11.  подчертава важността на оценката на Комисията за изпълнението на стратегията за младежта в държавите членки с оглед на даването на възможност за по-чести проверки и мониторинг на място; настоятелно призовава Комисията да установи цели за стратегията на ЕС за младежта, които могат да бъдат количествено и качествено оценени, като се вземат предвид особеностите на всяка държава членка или регион; призовава Комисията да увеличи финансирането за програми и действия, подготвящи младите хора за света на труда;

Предоставяне на младите хора на възможност да изразят позицията си в стратегията на ЕС за младежта

12.  препоръчва бъдещата стратегията на ЕС за младежта да бъде основана на участието и насочена към младите хора и да подобрява благосъстоянието, да отразява потребностите, амбициите и многообразието на всички млади хора в Европа, като същевременно разширява достъпа им до творчески средства, включително нови технологии;

13.  счита, че ЕС следва да изразява солидарност с младите хора и да продължава да им дава възможност да участват в обществото чрез разработване на специфични мерки, като например популяризиране на доброволческата дейност, подкрепа на работата с младежта, разработване на нови инструменти, по-специално тези, които включват нови технологии, и насърчаване на обмен, основаващ се на солидарност, обществена ангажираност, свободно пространство и демократичен диалог; ето защо признава значението на младежките сдружения като пространство за израстване на личността и за развитие на духа на активно гражданство; призовава държавите членки да улеснят активното участие на младите хора в доброволчески организации; подчертава, че увеличаването на социалното участие на младите хора, освен че е важно постижение само по себе си, може да бъде и трамплин за увеличаване на политическото участие;

14.  във връзка с това подчертава важната роля на неформалното и информалното учене, както и участието в спортни и доброволчески дейности, за стимулиране на развиването на граждански, социални и междукултурни компетентности и умения сред младите европейци;

15.  призовава държавите членки да предвидят национални правни уредби и финансови ресурси, подходящи за доброволческата дейност;

16.  настоятелно призовава Комисията и държавите членки да насърчават младите хора, особено тези с по-малко възможности и тези извън формалните организационни структури, да играят активна и важна роля в обществения живот, както и да приемат основан на участието подход към разработването на политики, за да се даде възможност на младите хора да оказват влияние върху решенията, които засягат техния живот, чрез предлагането им на онлайн и офлайн инструменти за демокрация, като същевременно се отчитат ограниченията и рисковете от социалните медии, и чрез включването на съответни заинтересовани лица, като например социалните партньори, гражданското общество и младежките организации, в разработването, изпълнението, наблюдението и оценката на политиките за младежта;

17.  призовава държавите членки да насърчават младите хора да участват пълноценно в изборния процес;

18.  изразява необходимостта от продължаване на структурирания диалог между младите хора и лицата, вземащи решения, в рамките на следващата европейската рамка за сътрудничество в областта на младежта; счита, че процесът на структуриран диалог следва систематично да увеличи броя и многообразието на групите от млади хора, до които достига, и отбелязва, че следва това да бъде гарантирана чрез предоставянето на достатъчна финансова подкрепа на работните групи на национално и европейско равнище; призовава държавите членки да насърчават участието на лицата, вземащи решения на национално, регионално и местно равнище, в структурирания диалог с младите хора;

19.  настоятелно призовава държавите членки да се придържат към прозрачността при отчитането и използването на фондовете, заделени за насърчаване на устойчиви възможности за заетост за младите хора; следователно отново заявява колко е важно държавите членки да представят, при поискване, подробни данни за положението на младите хора на тяхна територия;

20.  подчертава, че липсва систематично докладване и надеждни данни за изпълнението на стратегията на ЕС за младежта; поради това призовава държавите членки и Комисията да насърчават по-тясното сътрудничество между националните и регионалните статистически служби, когато става въпрос за представяне на релевантни и актуални статистически данни за младежта, които са важни за оценяването на равнището на успех на изпълняваната стратегия; счита, че представяните тригодишни доклади трябва да бъдат придружавани от тези статистически данни;

21.  припомня, че съществува тенденция за намаляване на участието на младите хора в национални и местни избори и че младите хора се нуждаят от политически ангажимент, както и от това да бъдат в състояние да виждат резултата от своя принос; припомня, че възможностите за политическо участие в собствената им среда и местните им общности от ранна възраст са важна стъпка към увеличаване на чувството за европейско гражданство и за това младите хора да станат активни граждани; поради това призовава Комисията и държавите членки да насърчават регионалните и местните органи да гарантират, че младите хора и младежките организации имат възможност пълноценно и ефективно да участват и да бъдат включени в процеса на вземане на решения и в избирателните процеси;

22.  призовава държавите членки да включат националните младежки съвети в комитетите за надзор и изпълнение на стратегията на ЕС за младежта;

23.  подчертава потенциала на технологиите за свързване с младите хора и призовава ЕС да укрепи техния капацитет за участие в обществото чрез електронни платформи;

24.  отбелязва със съжаление, че въпреки непрекъснатите усилия на Комисията да информира младите хора за възможностите, които са подкрепяни от различните програми на Съюза, все още много млади хора считат, че имат органичен достъп до тези тях; настоятелно призовава Комисията да подобри своите инструменти за комуникация;

Равни възможности за осигуряване на устойчива интеграция на пазара на труда

25.  изразява сериозна загриженост по отношение на все така високите равнища на младежка безработица в целия ЕС, по-специално в Южна Европа; припомня, че създаването на качествени работни места и трудовата заетост следва да бъдат гарантирани и да продължават да бъдат ключови ангажименти по отношение на младите хора, и във връзка с това призовава за предприемане на мерки с цел улесняване на прехода на младите хора от образование към заетост чрез осигуряване на качествени стажове и чиракуване; призовава Комисията и държавите членки да насърчават структурни реформи на пазара на труда, справедливи условия на труд и възнаграждения, за да се гарантира, че младите хора не са дискриминирани, когато става въпрос за достъпа им до света на труда; подчертава значението на определянето на социалните права за новите форми на заетост, за справедливи професионални стажове и за гарантиране на социалния диалог;

26.  подчертава колко е важно предприемането на стъпки от страна на националните, регионалните и местните органи, за да приемат пригодени към конкретните условия мерки и да предоставят персонализирана помощ с цел да бъдат достигнати всички лица, незаети с работа, учене или обучение; припомня необходимостта от включване на местните заинтересовани лица, като например социалните партньори, синдикалните организации, гражданското общество и младежките организации;

27.  изтъква, че следва да се предприемат специални мерки с цел преодоляване на нестабилното положение на младите жени на пазара на труда, като се обърне специално внимание на разликата в заплащането на жените и мъжете и тяхната свръхпредставеност в нетипични форми на заетост, при които липсва социална закрила;

28.  подчертава необходимостта от насърчаване на справедливи условия на труд и адекватна социална защита за работниците в така наречените нови форми на заетост, в които младите хора са свръхпредставени;

29.  счита, че следва също да бъдат предприети мерки за интегриране на младите мигранти на пазара на труда при пълно зачитане на принципа на равно третиране;

30.  подчертава, че приобщаващата политика за младежта следва да защитава и насърчава социалните програми, улесняващи политическото и културното участие; освен това счита, че достойният и регулиран труд, основан на колективни трудови договори със сигурни трудови правоотношения, адекватни заплати и възнаграждения и висококачествени, универсални обществени услуги, е важен за благополучието на младите хора в обществото; призовава Комисията и държавите членки да насърчават справедливите условия на труд и адекватната социална закрила, включително във връзка с нови форми на заетост;

31.  припомня, че заетостта и предприемачеството представляват един от осемте приоритета, определени в стратегията на ЕС за младежта (2010—2018 г.); подчертава, че работата с младежта и неформалното учене, по-специално това, което се развива в младежките организации, играе съществена роля в развитието на потенциала на младите хора, включително предприемаческите умения, като им позволява да развият широка гама от компетентности, които могат да увеличат възможностите им на пазара на труда;

32.  призовава Комисията и държавите членки да насърчават възможности за професионално развитие и обучение, да разширят и увеличат инвестициите в сектора на професионалното образование и обучение и да го представят като привлекателен избор на образование;

33.  призовава Комисията и държавите членки да подкрепят регионалните и местните органи да инвестират в нови възможности за младите хора с цел развиване на тяхното творчество и пълния им потенциал, подпомагане на младежкото предприемачество и насърчаване на социалното приобщаване на младите хора в полза на техните общности;

34.  настоятелно призовава Комисията и държавите членки да възприемат основан на правата подход към младежта и заетостта; призовава държавите членки да гарантират, че младите хора имат достъп до качествени стажове и работни места, които зачитат техните права, включително право на стабилно работно място, което предлага заплата, гарантираща жизнен минимум, социална закрила и осигурява достоен и независим живот;

35.  призовава Комисията и държавите членки да упражняват надзор над местата, които многократно предлагат последователни стажове, които не са последвани от предложения за работа, за да се избегне подмяната на работни места с т.нар. стажове;

36.  приветства факта, че мерките на инициативата за младежка заетост предоставиха подкрепа на над 1,6 милиона млади хора(21); подчертава, че са необходими повече усилия и финансови ангажименти; подчертава необходимостта от достигане до по-широк кръг от млади хора, незаети с работа, учене или обучение, които са изправени пред множество пречки, и от подобряване на качеството на предложенията в рамките на гаранцията за младежта чрез определяне на ясни критерии и стандарти за качество, включително достъп до социална закрила, минимален доход и трудови права; призовава държавите членки ефективно да подобрят системите си за мониторинг, докладване и изпълнение и да гарантират, че средствата по линия на инициативата за младежка заетост се използват като допълнение към националното финансиране, а не като заместител;

37.  освен това подчертава необходимостта да се обръща внимание на качеството по отношение на наставничеството и професионалните напътствия, качеството и адекватността на фактическото индивидуално обучение, стаж или работа, както и на качеството на резултатите съгласно фиксираните цели; във връзка с това подчертава необходимостта да се гарантира прилагането на вече съществуващите рамки за качеството, като например Европейската рамка за качество, по линия на инициативата за младежка заетост; счита, че младите хора следва също да участват в мониторинга на качеството на предложенията;

38.  припомня, че мерките, които насърчават интеграцията на младите хора, незаети с работа, учене или обучение, на пазара на труда, включително качествени платени стажове, професионални практики или чиракуване, трябва да бъдат финансово подкрепяни от инициативата за младежка заетост или бъдещи европейски инструменти, като се избягва всякаква форма на заместване на не следва да се използват като начин за замяна на реални работни места или злоупотреба с млади работници;

39.  отбелязва, че насърчаването на предприемачески дух сред младите хора е приоритет и че формалните и неформалните образователни системи са най-ефективните интервенции за насърчаване на младежкото предприемачество; подчертава, че предприемачеството е инструмент за борба с младежката безработица и социалното изключване и за стимулиране на иновациите; поради това счита, че стратегията на ЕС за младежта следва да подпомага създаването на подходяща среда за младежко предприемачество;

40.  припомня, че основната цел на инициативата за младежка заетост е тя да достигне до всички незаети с работа, учене или обучение, и поради това настоятелно призовава държавите членки да полагат повече усилия за идентифициране и насочване към всички лица, незаети с работа, учене или обучение, по-специално към най-уязвимите млади хора, като например лицата с увреждания, като се вземат под внимание техните специфични потребности;

41.  приканва държавите членки и Комисията да създадат иновативни и гъвкави схеми за безвъзмездни средства за подпомагане на таланта и творческите и спортните способности в областта на образованието и обучението; подкрепя държавите членки, които се стремят да въведат схеми за стипендии за доказано надарени в областта на образованието, изкуствата и спорта ученици;

42.  подчертава, че 38% от младите хора срещат трудности при достъпа до информация; изтъква колко е важно да се гарантира колективен подход по отношение на предоставянето на насоки, подпомагането и информирането на младите хора във връзка с техните права и възможности;

43.  освен това подчертава необходимостта от това инициативата за младежка заетост да се фокусира не само върху високообразованите млади хора, незаети с работа, учене или обучение, но също и върху тези, които са нискоквалифицирани, неактивни и не са регистрирани в публичните служби по заетостта;

44.  подчертава, че въпреки високите равнища на безработица трудовата мобилност в рамките на ЕС продължава да бъде ограничена; следователно обръща внимание на значението на мобилността на работниците за един конкурентен пазар на труда; призовава Комисията и държавите членки да насърчават с тази цел трансграничните възможности за професионално развитие и обучение;

45.  отново заявява значението, което имат хората на възраст над 55 години при обучението на младите хора на работното място; подкрепя, съвместно с Комисията, създаването на програми, които да позволят на тези хора постепенно да се оттеглят от пазара на труда до навършване на пенсионна възраст, по-специално чрез преминаване първоначално на работа на непълен работен ден, през което време също така да обучават млади хора и да им помагат постепенно да се интегрират на работното място;

46.  изтъква важната роля на предприятията по въпроси, свързани с придобиването на умения и създаването на работни места за младите хора; отбелязва, че образованието и обучението в области, свързани с насърчаването на предприемачеството, могат да допринесат за постигането на дългосрочно развитие, насърчаването на европейската конкурентоспособност и борбата с безработицата;

47.  призовава настоятелно държавите членки да посочат в своите планове за действие очакваното въздействие на мерките, които предстои да бъдат предприети; поради това подчертава колко е важно държавите членки да гарантират, че въведените мерки ефективно са увеличили заетостта; заявява отново необходимостта от измерване на устойчивостта на политиките, които следва ба бъдат прилагани;

Устойчиво развитие: бъдещето на младите хора

48.  изразява твърдо убеждение, че качественото формално, неформално и информално образование и обучение е основно право; поради това счита, че следва да се гарантира достъп до всички равнища на качествено образование на всички европейци, независимо от социално-икономическия им статус, етническата им принадлежност, пола им, физическите или когнитивните им увреждания; подчертава важната роля, която играе формалното, неформалното и информалното образование за предоставяне на младите хора на необходимите знания, умения и компетентности, за да станат ангажирани граждани и да участват в европейския проект; поради това призовава държавите членки да разработят специални политики и насърчава във връзка с това еднаквото разглеждане в училищните програми на художественото и творческото образование с научните и технологичните дисциплини;

49.  подчертава значението на модернизирането на образованието; призовава Комисията и държавите членки да стимулират включването на нови умения и компетентности в образованието, като например гражданство, критично мислене и предприемачески дух, и да насърчават разработването на нови образователни инструменти, които да повишават участието във и достъпа до образование;

50.  изразява дълбока загриженост във връзка с особено острия проблем с детската бедност, от който са засегнати до 25 милиона деца в ЕС (повече от 26,4% от всички европейци на възраст от под 18 години) от семейства, които ежедневно страдат от липсата на достатъчно доходи и основни услуги; счита, че политиките за младежта биха могли да допринесат за области като политиката за децата и семейството;

51.  изразява дълбока загриженост във връзка с явлението на преждевременното напускане на училище и поради това призовава за намиране на подходящи решения за неговото преодоляване с цел постигане на целите на стратегията „Европа 2020“;

52.  насърчава Комисията да подкрепя инициативи, които имат за цел засилване на активното и критично гражданско участие, уважението, толерантността, ценностите и междукултурното обучение, и във връзка с това подчертава решаващата роля на програмите на ЕС, като например „Еразъм +“, „Творческа Европа“ и „Европа за гражданите“; призовава Комисията и държавите членки да насърчават пространства за диалог с младите хора по широк кръг от теми, като например пол, полова идентичност, политика, солидарност и околна среда, право, история и култура;

53.  изразява твърдо убеждение, че грамотността, включително цифровата и медийната грамотност, математическата грамотност, както и основните умения, които действат като основно средство за осигуряване на автономност и обещаващо бъдеще за младите хора, трябва да бъдат приоритет на европейско, национално и местно равнище; поради това настоятелно призовава Комисията и държавите членки да увеличат усилията си за предоставяне на всички на основни умения и способности за учене;

54.  призовава Комисията да насърчава инициативи за формално образование и информално учене с цел подкрепа на иновациите, творчеството и предприемачеството на младите хора и да насърчава сближаването и разбирателството между младите хора от различни групи;

55.  във връзка с това отбелязва с голяма загриженост неизменно големия брой европейски граждани с ниско равнище на грамотност или със затруднения с грамотността, включително функционална, цифрова и медийна неграмотност, което поражда сериозно безпокойство по отношение на адекватното им участие в обществения живот и на пазара на труда;

56.  припомня, че първият принцип на европейския стълб на социалните права гласи, че всеки има право на качествено и приобщаващо образование, обучение и учене през целия живот с цел да поддържа и придобива умения, които дават възможност на всички да участват пълноценно в обществото и успешно да осъществяват преходи на пазара на труда; поради това подчертава значението на приоритизирането и гарантирането на социални инвестиции в образование и обучение през новия програмен период на многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г.;

57.  изразява твърдо убеждение, че наборът от социални показатели, който беше въведен в рамките на европейския стълб на социалните права, следва да се използва за мониторинг на стратегията на ЕС за младежта; призовава Комисията да приеме конкретен набор от показатели за мониторинг на стратегията на ЕС за младежта, като например образование, умения и учене през целия живот, равенство между половете на пазара на труда, здравеопазване, цифров достъп, условия на живот и бедност;

58.  подчертава ключовата роля на семейството и на преподавателите в оказването на подкрепа на младите хора, които са подложени на тормоз в училище и на кибертормоз; настоятелно призовава Комисията и държавите членки да предприемат действия за справяне с тези видове поведение, които засягат психичното здраве на младите хора, по-специално чрез развиване на подходящи цифрови умения още от основното образование, както е предвидено в плана за действие в областта на цифровото образование;

59.  изтъква, че с цел да се повиши ефективността на действията в областта на образованието, младежта и спорта, трябва да бъдат разработени съвместни цели и инструменти за измерване на въздействието на политиката въз основа на международни проучвания;

60.  подчертава отрицателното въздействие на стреса върху благосъстоянието на младите хора в училище, в рамките на обучението, на пазара на труда и в личния им живот; призовава Комисията и държавите членки да инвестират в програми за психично здраве и да насърчават съответните участници да помагат на младите хора в това отношение;

61.  подчертава колко е важно да се гарантира психичното и физическото благосъстояние на младите европейци; призовава Комисията и държавите членки да насърчават извънкласните спортни дейности и да повишават осведомеността чрез кампании за здравословно хранене;

62.  подчертава значението на насърчаването на междукултурния диалог в спорта, включително чрез създаване на платформи с участието на млади хора, бежанци и мигранти;

63.  счита, че с оглед на сложността на политиките за младежта и тяхното въздействие трябва да се насърчава сътрудничеството в областта на научните изследвания, за да се разработят емпирично обосновани отговори, мерки и превантивни решения, които ще допринесат за благосъстоянието и устойчивостта на младите хора;

64.  подчертава значението на културата не само в борбата с насилието, расизма, радикализацията и нетолерантността, но и за изграждане на европейска идентичност; призовава Комисията и държавите членки да насърчават и да инвестират в културата, както и да гарантират равен достъп;

65.  подчертава, че младежките организации играят решаваща роля за участието и приобщаването на младите хора в обществото; поради това призовава държавите членки да подпомагат младежките организации и да признаят ролята им за изграждането на компетентности и социално приобщаване, както и да подкрепят създаването на младежки съвети на всички равнища, които да работят заедно с младите хора;

66.  настоява, че е важно да се валидира неформалното и информалното учене с цел предоставяне на възможности на учащите се, тъй като това е от съществено значение за развитието на общество, основано на социална справедливост и равни възможности, и допринася за развитието на граждански умения и индивидуалната реализация; съжалява, че работодателите и институциите за формално образование все още не признават в задоволителна степен стойността и значението на уменията, компетентностите и знанията, придобити в процеса на неформалното и информалното учене; отбелязва, че недостатъчната степен на съпоставимост и съгласуваност между подходите на държавите от ЕС за валидиране представлява допълнителна пречка; призовава държавите членки да продължат да полагат усилия за въвеждане на национална система за признаване и валидиране и да гарантират адекватно финансиране на компетентности, придобити чрез дейности за неформално образование, като припомня препоръката на Съвета от 20 декември 2012 г. относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене;

По-сериозно привеждане в съответствие и подкрепа от инструментите за финансиране на стратегията на ЕС за младежта

67.  счита, че стратегията на ЕС за младежта следва да се придържа към МФР и да спазва целите за устойчиво развитие и всички относими водещи инициативи, програми и политически стратегии, като изгради систематичен диалог между съответните органи, определи ясни цели и задачи и създаде подходящ механизъм за координация;

68.  припомня, че в областта на младежта ЕС може да извършва само дейности за подпомагане, координиране и допълване на дейностите на държавите членки в съответствие с принципа на субсидиарност; отбелязва значението на съгласуваността на финансирането от ЕС и националното финансиране и поради това призовава Комисията да подпомага полезните взаимодействия с национални, регионални и местни инициативи с цел избягване на дублиране, припокриване и повтаряне на дейности;

69.  настоятелно призовава държавите членки и Комисията да увеличат публичните инвестиции в образованието и във въпросите, свързани с младежта;

70.  изразява твърдо убеждение, че наличните средства за подпомагане на различни инициативи и политики, свързани с младежта, като например програмата „Еразъм +“, инициативата за младежка заетост и програмата „Европа за гражданите“, следва да бъдат значително увеличени в следващата МФР, за да се предоставят повече възможности на младите хора и да се предотврати изключването;

71.  приветства Европейския корпус за солидарност — програма за насърчаване на солидарността сред младите европейци, доброволческа дейност и развитие на солидарно гражданство; припомня позицията на Парламента за надлежно финансиране на новата инициатива с помощта на нови ресурси и за това програмата да не се използва като вариант за борба с младежката безработица;

72.  категорично счита, че програмата „Европа за гражданите“ следва да продължи да стимулира активното гражданско участие, гражданското образование и гражданския диалог и да създава чувство за европейска идентичност; отбелязва ниския процент на успех на програмата поради липса на финансиране; призовава за значително увеличение на разпределените за нея средства;

73.  настоятелно призовава Комисията да запази програмата „Еразъм за млади предприемачи“; насърчава държавите членки и Комисията да инвестират заедно в насърчаването на тази програма съвместно с търговските камари, предприятията и младите хора, като същевременно не се пренебрегват техните основни сфери на дейност;

74.  отново изразява подкрепата си за укрепване на програмата „Творческа Европа“, която предвижда специфични схеми за мобилност на млади творци и професионалисти, работещи в секторите на културата и творчеството;

75.  подчертава значението на „Еразъм +“: важен инструмент за създаване на активни и ангажирани млади граждани; изразява твърдо убеждение, че „Еразъм +“ следва да бъде насочен към всички млади хора, включително тези с по-малки възможности, и че по-големите стремежи за следващия програмен период на „Еразъм +“ трябва да бъдат съпътствани от значителни допълнителни финансови средства за отключване на пълния потенциал на програмата и предвиждане на опростяване на процедурите чрез създаването на електронни системи за достъп до трансгранични услуги и до данните на учащите се, като например проекта e-Card;

76.  призовава за по-добро съответствие между стратегията на ЕС за младежта и програмата „Еразъм +“, съгласуване на сроковете за прилагане, изменение на Регламент „Еразъм +“ с цел оказване на ясна подкрепа за целите на стратегията чрез общи „цели за младежта“ и определяне на ключово действие 3 като основен инструмент за изпълнение на стратегията;

77.  подчертава, че бюджетът на инициативата за младежка заетост не е достатъчен, за да гарантира, че програмата постига целите си; поради това призовава за значително увеличение на разпределените за инициативата за младежка заетост средства в следващата МФР, както и за това държавите членки да предвидят включване на схемите за младежка заетост в националните си бюджети; подчертава освен това необходимостта от разширяване на обхвата на допустимата възрастова граница от 25 години на 29 години, за да бъде отразен по-добре фактът, че много наскорошни дипломирани висшисти и множество лица, навлизащи на пазара на труда, са на възраст между 25 и 29 години;

78.  застъпва се за хармонизация на понятието „млад човек“ като се определи възрастова граница, приложима в целия ЕС, без да се засяга принципът на субсидиарност; насърчава всички държави членки да допринесат за това хармонизиране чрез премахване на пречките пред измерването на напредъка и определянето на мерките, които следва да бъдат въведени;

79.  насърчава насърчаването на бъдещата рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации за развитието на интегрирани, основани на факти ответни реакции и решения за интервенции и превантивна дейност, които да допринасят за благосъстоянието и устойчивостта на младите хора;

80.  отбелязва констатациите и рисковете, които подсказват, че ръководените от Комисията действия (включително програмите за обмен на студенти) според националните органи изпълняват изискванията на стратегията за младежта и че някои държави членки оттеглят своите ресурси от областите на политиката, подпомагани от бюджета на ЕС(22);

o
o   o

81.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 50.
(2) ОВ C 417, 15.12.2015 г., стр. 1.
(3) OВ C 120, 26.4.2013 г., стр. 1.
(4) Съвет на ЕС 37/13.
(5) ОВ C 311, 19.12.2009 г., стр. 1.
(6) http://ec.europa.eu/assets/eac/dgs/education_culture/more_info/evaluations/docs/youth/youth-strategy-2016_en.pdf
(7) ОВ C 119, 28.5.2009 г., стр. 2.
(8) Приети текстове, P8_TA(2017)0359.
(9) Приети текстове, P8_TA(2017)0018.
(10) ОВ C 417, 15.12.2015 г., стр. 17.
(11) ОВ C 398, 22.12.2012 г., стр. 1.
(12) Приети текстове, P8_TA(2016)0426.
(13) OВ C 88, 27.3.2014 г., стр. 1.
(14) OВ C 58, 15.2.2018 г., стр. 57.
(15) ОВ C 316, 22.9.2017 г., стр. 76.
(16) ОВ С 120, 5.4.2016 г., стр. 22.
(17) ОВ С 11, 12.1.2018 г., стр. 16.
(18) https://www.youthforum.org/resolution-eu-youth-strategy-0
(19) Доклад „в сянка“ относно политиката за младежта, публикуван от Европейския младежки форум.
(20) ОИСР, „Society at a Glance“ 2016 г., Социални показатели.
(21) Резолюция от 18 януари 2018 г. на Европейския парламент относно изпълнението на инициативата за младежка заетост в държавите членки, (P8_TA(2018)0018).
(22) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615645/EPRS_STU(2018)615645_EN.pdf


Прилагане на Директивата за екодизайна
PDF 183kWORD 63k
Резолюция на Европейския парламент от 31 май 2018 г. относно прилагането на Директивата за екодизайна (2009/125/ЕО) (2017/2087(INI))
P8_TA(2018)0241A8-0165/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

—  като взе предвид Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението(1) („Директивата за екодизайна“) и регламентите за изпълнение и доброволните споразумения, приети съгласно директивата,

—  като взе предвид работния план на Комисията за екопроектирането за периода 2016—2019 г. (COM(2016)0773), приет в съответствие с Директива 2009/125/ЕО,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2017 г. за определяне на нормативна рамка за енергийно етикетиране и за отмяна на Директива 2010/30/ЕС(2) („Директивата за енергийното етикетиране“),

—  като взе предвид целите на Съюза за намаляване на емисиите на парникови газове и за енергийна ефективност,

—  като взе предвид споразумението от Париж и 21-та конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (COP 21),

—  като взе предвид ратифицирането на Парижкото споразумение от ЕС и държавите членки,

—  като взе предвид дългосрочната цел, определена в това споразумение, а именно да се поддържа покачването на глобалната средна температура много под 2°C в сравнение с прединдустриалните стойности и да продължат да се полагат усилия за ограничаването ѝ до 1,5°C,

—  като взе предвид Общата програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 г. (Решение № 1386/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г.(3)),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 2 декември 2015 г., озаглавено „План за действие на ЕС за кръговата икономика“ (COM(2015)0614),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 16 януари 2018 г., озаглавено „Европейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика“ (COM(2018)0028),

—  като взе предвид съобщението на Комисията и работния документ на службите на Комисията от 16 януари 2018 г. относно изпълнението на пакета за кръговата икономика: варианти за решаване на въпросите, свързани с взаимодействието на законодателството в областта на химикалите, продуктите и отпадъците (COM(2018)0032– SWD(2018)0020)),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 13 септември 2017 г. относно списъка на суровините от изключителна важност за ЕС — 2017 г. (COM(2017)0490),

—  като взе предвид заключенията на Съвета относно екологичните иновации: улесняване на прехода към кръгова икономика, приети на 18 декември 2017 г.(4),

—  като взе предвид доклада на Програмата на Обединените нации за околната среда от ноември 2017 г., озаглавен „Разликите по отношение на емисиите за 2017 г.“,

—  като взе предвид своята резолюция от 9 юли 2015 г. относно ефективното използване на ресурсите: преминаване към кръгова икономика(5),

—  като взе предвид законодателството на ЕС относно отпадъците,

—  като взе предвид своята резолюция от 4 юли 2017 г. относно по-дълъг жизнен цикъл на продуктите: ползи за потребителите и дружествата(6),

—  като взе предвид представената от Генерална дирекция за парламентарни изследвания оценка на прилагането на европейско равнище, която да придружава контрола върху прилагането на Директивата за екодизайна,

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността, както и член 1, параграф 1, буква д) от решението на Председателския съвет от 12 декември 2002 г. относно процедурата по разрешаване изготвянето на доклади по собствена инициатива и приложение 3 към него,

—  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становището на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A8-0165/2018),

А.  като има предвид, че целта на Директивата за екодизайна е увеличаване на енергийната ефективност и равнището на защита на околната среда чрез хармонизирани изисквания, които гарантират функционирането на вътрешния пазар и стимулират непрекъснатото намаляване на общото въздействие върху околната среда на продуктите, свързани с енергопотреблението; като има предвид, че тези мерки също имат положително въздействие върху енергийната сигурност чрез намаляване на потреблението на енергия;

Б.  като има предвид, че Директивата за екодизайна предвижда мерки, които да бъдат предприети за намаляване на въздействието върху околната среда през целия жизнен цикъл на продуктите, свързани с енергопотреблението; като има предвид, че до момента решенията съгласно директивата като цяло бяха насочени към намаляване на потреблението на енергия на етапа на употреба;

В.  като има предвид, че прилагането на директивата може да подпомогне в по-голяма степен усилията на ЕС за повишаване на енергийната ефективност и да допринесе за осъществяването на целите във връзка с действията в областта на климата;

Г.  като има предвид, че намаляването на въздействието на свързаните с енергопотреблението продукти върху околната среда на етапа на екодизайн, чрез предвиждане на минимални критерии относно техния жизнен цикъл и потенциал за осъвременяване, възможности за поправка, рециклиране и повторна употреба, може да създаде значителни възможности за откриване на работни места;

Д.  като има предвид, че до началото на 2018 г. бяха в сила 29 специфични регламента за екодизайна, обхващащи различните групи продукти, а освен това бяха приети три доброволни споразумения, признати в съответствие с директивата;

Е.  като има предвид, че Директивата за екодизайна признава доброволните споразумения или другите мерки за саморегулиране като алтернативи на мерките за прилагане, когато са изпълнени определени критерии; като има предвид, че не всички от съществуващите доброволни споразумения са доказали по-голяма ефективност в сравнение с регулаторните мерки;

Ж.  като има предвид, че екодизайнът носи икономически ползи за промишлеността и потребителите и допринася значително за политиките на Съюза в областта на климата, енергетиката и кръговата икономика;

З.  като има предвид, че законодателството в областта на екодизайна е тясно свързано със законодателството на ЕС относно енергийното етикетиране и мерките, предприети съгласно тези две директиви, се очаква да генерират приходи в размер на 55 милиарда евро годишно за секторите на промишлеността, търговията на едро и търговията на дребно и да доведат до икономии на първична енергия в размер на 175 млн. т н.е. годишно до 2020 г., като по този начин допринесат за постигане на до 50% от целта на Съюза за икономии на енергия за 2020 г. и намалят зависимостта от вноса на енергия; като има предвид, че законодателството също така допринася значително за постигането на целите на ЕС по отношение на климата чрез намаляването на емисиите на парникови газове с 320 милиона тона еквивалента на CO2 годишно; като има предвид, че потенциалът за икономии на енергия е още по-голям в дългосрочен план;

И.  като има предвид, че съгласно доклада за отчитане на въздействието на екопроектирането (Ecodesign Impact Accounting) (Европейска комисия, 2016 г.), се очаква до 2020 г. потребителите в ЕС да спестят общо до 112 милиарда евро, или приблизително 490 EUR годишно на домакинство;

Й.  като има предвид, че над 80% от въздействието върху околната среда на продуктите, свързани с енергопотреблението, се установява на етапа на проектиране;

К.  като има предвид, че за мнозинството от заинтересованите страни могат да бъдат определени три основни пречки за пълното прилагане на законодателството: липсата на ясна политическа подкрепа и ръководство, бавният темп на регулаторните процеси и неадекватността на пазарния надзор в държавите членки;

Л.  като има предвид, че се счита, че 10 — 25% от продуктите на пазара не отговарят на изискванията на директивите за екодизайна и за енергийното етикетиране, което води до загуба на приблизително 10% от очакваните икономии на енергия и нелоялна конкуренция;

М.  като има предвид, че съществуващото освобождаване за сценично осветление от регламенти (ЕО) № 244/2009(7) и (ЕС) № 1194/2012 на Комисията(8) е подходящ и ефективен начин за зачитане на специалните нужди и обстоятелства за театрите и за цялата развлекателна индустрия и следва да продължи;

Н.  като има предвид, че приложното поле на Директивата за екодизайна беше разширено през 2009 г., за да обхване всички продукти, свързани с енергопотреблението (с изключение на транспортните средства), но продуктите, несвързани с енергопотреблението, все още не са обхванати от изискванията за екодизайна;

О.  като има предвид, че в ЕС всички продукти следва да бъдат проектирани, произведени и предлагани на пазара при минимално използване на опасни вещества, като се гарантира безопасността на продукта, така че да се улеснят неговото рециклиране и повторна употреба, като същевременно се поддържат високи нива на защита на здравето на човека и на околната среда;

П.  като има предвид, че в Директивата за екодизайна е посочено, че нейната допълняемост с Регламента REACH относно химикалите следва да допринесе за увеличаване на съответното въздействие на тези инструменти и за изграждане на съгласувани изисквания за прилагане за производителите; като има предвид, че изискванията, свързани с използването на опасни химикали и тяхното рециклиране, засега са ограничени;

Р.  като има предвид, че се разработва нова база данни в рамките на новия Регламент за енергийно етикетиране и базата данни на Информационната и комуникационна система за надзор на пазара (ICSMS) се използва само в част от държавите членки;

С.  като има предвид, че една от приоритетните цели на общата програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 г. (7-а ПДОС) е икономиката на Съюза да се превърне в ефективна от гледна точка на използването на ресурсите, зелена и конкурентоспособна нисковъглеродна икономика; като има предвид, че в ПДОС се посочва, че пуснатите на пазара на Съюза приоритетни продукти са с „екологичен дизайн“, за да се оптимизира ефективността на използването на ресурси и материали;

Т.  като има предвид, че планът за действие на ЕС за кръговата икономика включва ангажимента да се наблегне на аспектите на кръговата икономика в бъдещите изисквания за продуктов дизайн в рамките на Директивата за екодизайна чрез систематично анализиране на въпроси като например възможност за поправка, по-дълготрайно използване, осъвременяване и рециклиране, или идентифицирането на някои материали или вещества;

У.  като има предвид, че Парижкото споразумение определя дългосрочна цел в съответствие с целта да се ограничи повишаването на температурата в световен мащаб твърдо под 2°C над равнищата от прединдустриалния период, както и да се продължат усилията то да се задържи до 1,5°С над прединдустриалните равнища; като има предвид, че ЕС пое ангажимент да допринася подобаващо за постигането на тези цели посредством намаляване на емисиите във всички сектори;

Ф.  като има предвид, че мерките за екодизайна следва да обхванат целия жизнен цикъл на продуктите, за да се подобри ресурсната ефективност в Съюза, като се вземе предвид фактът, че повече от 80% от въздействието върху околната среда на продукта се определя на етапа на проектиране, който следователно играе много важна роля за насърчаване на аспектите на кръговата икономика, трайността, възможностите за осъвременяване, за поправка, за повторна употреба и за рециклиране на даден продукт;

Х.  като има предвид, че в допълнение към произвеждането на по-устойчиви и ресурсно по-ефективни продукти, принципите на икономиката на споделянето и на икономиката на услугите трябва да бъдат укрепени, като същевременно държавите членки следва да обърнат специално внимание на домакинствата с ниски доходи, включително на тези, които са застрашени от енергийна бедност, когато представят програми за насърчаване на навлизането на ресурсно най-ефективните продукти и услуги;

Ц.  като има предвид, че Съюзът е страна по Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители и следователно е необходимо да предприеме действия за постепенно изваждане от употреба на тези опасни вещества, включително като ограничи тяхното използване на етапа на проектиране на продукта;

Резултатен инструмент за постигане на разходоефективно енергоспестяване.

1.  счита, че Директивата за екодизайна е успешен инструмент за подобряване на енергийната ефективност и е довела до значително намаляване на емисиите на парникови газове, както и до икономически ползи за потребителите;

2.   препоръчва Комисията да продължи да включва повече групи продукти, избрани въз основа на техния потенциал в областта на екодизайна, в това число потенциала им в областта на енергийната ефективност и ефективността на материалите, и други аспекти, свързани с околната среда, като се използва методиката, изложена в член 15 от директивата, както и да актуализира съществуващите стандарти, за да се използва пълният потенциал на приложното поле и целите на директивата;

3.   подчертава, че Директивата за екодизайна подобрява функционирането на вътрешния пазар на ЕС чрез определяне на общи продуктови стандарти; подчертава, че непрекъснатото приемане на хармонизирани изисквания за продуктите на равнището на ЕС подпомага иновациите, научните изследвания и конкурентоспособността на производителите в ЕС и гарантира лоялна конкуренция, като в същото време се избягва ненужна административна тежест;

4.  припомня, че съгласно изискванията на директивата Комисията трябва да предложи мерки по прилагането в случаите, когато продуктът отговаря на критериите, т.е. налице е значителен обем на продажби на този продукт, значително екологично въздействие и потенциал за подобряване; подчертава отговорността на Комисията да спазва този мандат и да гарантира ефективното постигане на ползите за потребителите, кръговата икономика и околната среда, като признава, че подобни продуктови стандарти могат да бъдат прилагани единствено на равнището на ЕС и че следователно държавите членки разчитат на Комисията да предприеме необходимите действия;

5.  счита, че координирането с инициативи, свързани с кръговата икономика, ще увеличи още повече ефективността на директивата; следователно призовава за амбициозен план за екодизайна и кръговата икономика, осигуряващ ползи за околната среда и възможности за устойчив растеж и създаване на работни места, включително в сектора на МСП, както и ползи за потребителите; отбелязва, че високата ефективност на ресурсите и използването на вторичните суровини в производството предоставят значителна възможност за намаляване на отпадъците и икономия на ресурсите;

6.  подчертава, че Директивата за екодизайна е част от по-широк набор от инструменти и че нейната ефективност зависи от взаимодействието с други инструменти, по-специално в областта на енергийното етикетиране; счита, че припокриването на разпоредби следва да се избягва;

Укрепване на процеса на вземане на решения

7.  подчертава ключовата роля на Консултативния форум за обединяване на промишлеността, гражданското общество и други участници в процеса на вземане на решения и счита, че тази структура функционира добре;

8.  изразява загриженост във връзка с понякога значителното забавяне при изготвянето и приемането на мерки по прилагането, което създава несигурност за стопанските субекти, води до съществени пропуснати възможности за икономии на енергия за потребителите и съответното намаляване на емисиите на парникови газове, и може да причини изоставане на приетите мерки спрямо технологичното развитие;

9.  отбелязва, че закъснението в прилагането до голяма степен се дължи на ограничените ресурси, с които разполага Комисията; призовава Комисията да предвиди достатъчно ресурси за процеса на екодизайна, предвид значителната добавена стойност на законодателството за ЕС;

10.  настоятелно призовава Комисията да избягва закъснения при приемането и публикуването на мерки по прилагането и препоръчва да се определят ясни срокове и етапи за финализирането им и за преразглеждане на съществуващите разпоредби; подчертава, че мерките за екодизайна следва да бъдат приети отделно и публикувани веднага след финализирането им;

11.  подчертава, че е необходимо да се спазват сроковете, предвидени в работния план за екодизайна за периода 2016—2019 г.,

12.  подчертава необходимостта изискванията за екодизайн да бъдат основани на задълбочен технически анализ и оценки за въздействието, като за база за сравнение послужат най-успешните продукти или технологии на пазара, както и технологичното развитие във всеки сектор; призовава Комисията да пристъпи приоритетно към прилагане и преразглеждане на мерките, свързани с продукти, които имат най-голям потенциал за икономия на първична енергия и по отношение на кръговата икономика;

13.  признава, че Директивата за екодизайн дава възможност за използване на доброволни споразумения; подчертава, че доброволните споразумения могат да се използват вместо мерки по прилагането, когато обхващат по-голямата част от пазара и се счита, че те могат да гарантират поне еднакво равнище на екологични характеристики, както и че те следва да осигуряват по-бърз процес на вземане на решения; счита, че ефикасността на надзора на доброволните споразумения следва да бъде засилена и че следва да се гарантира подходящо участие на гражданското общество; във връзка с това приветства Препоръка (ЕС) 2016/2125 на Комисията относно насоки във връзка с мерките за саморегулиране, сключвани в рамките на промишления сектор, и призовава Комисията да наблюдава стриктно признатите в рамките на Директивата за екодизайна доброволни споразумения;

14.  насърчава включването на криви на ученето в областта на технологиите в методологията за екодизайна на продукти, свързани с енергопотреблението (MEERP), с цел предвиждане на технологичните подобрения, очаквани към момента на влизане в сила на подзаконовите разпоредби, и за гарантиране на актуалността на последните;

15.  призовава Комисията, по целесъобразност, да включи в мерките за екодизайна оценки на отделянето на пластмасови микрочастици във водната среда; призовава Комисията да въведе в рамките на прегледа на мерките за екодизайна задължителни изисквания за филтри за пластмасови микрочастици по отношение на битовите перални машини и комбинирани перални и сушилни машини;

От икономии на енергия към ефективност на ресурсите

16.  отново отправя своя призив за даване на нов импулс на действията по отношение на аспектите на продуктите, свързани с кръговата икономика, и счита, че Директивата за екодизайна предоставя значителен потенциал за подобряване на ефикасността на ресурсите, който все още не се използва достатъчно;

17.  поради тази причина счита, че прилагането на Директивата за екодизайна, в допълнение към непрекъснатите усилия за подобряване на енергийната ефективност, вече трябва да покрива пълния жизнен цикъл на всяка група продукти, попадащи в нейното приложно поле, като се установяват минимални критерии по отношение на ефективността на ресурсите, обхващащи, наред с другото, трайността, устойчивостта, възможностите за поправка и за осъвременяване, но също така потенциала за споделяне, повторна употреба, възможностите за мащабиране и за рециклиране, възможността за пълно осъвременяване и съдържанието на рециклирани материали или вторични суровини, както и употребата на суровини от изключителна важност;

18.  счита, че изборът на критерии, свързани с кръговата икономика, за всяка група продукти трябва да бъде посочен и определен по ясен и обективен начин, като същевременно критериите трябва да са лесно измерими и постижими при съразмерни разходи, за да се гарантира, че прилагането на Директивата продължава да бъде възможно;

19.  призовава системно да се извършват задълбочени анализи относно потенциала на кръговата икономика на етапа на подготвителните проучвания на конкретните мерки за екодизайна за всяка категория продукти;

20.  подчертава, че е важно за производителите да предоставят ясни и обективни инструкции, позволяващи на ползвателите и на независимите сервизи да поправят по-лесно продуктите без специално оборудване; подчертава също, че е важно да се предоставя информация относно наличността на резервни части и жизнения цикъл на продуктите, когато това е възможно;

21.  подчертава потенциалните ползи от това да се акцентира върху други екологични аспекти отвъд енергопотреблението, като например опасни химикали, отделяне на пластмасови микрочастици, генерирането на отпадъци и влагането на материали, и призовава да се използват инструментите по директивата за насърчаване на прозрачността за потребителите;

22.  счита, че тъй като повече от 80% от въздействието на даден продукт върху околната среда се определя при етапа на проектиране, до голяма степен на този етап дадено рисково вещество може да се избегне, замени или ограничи; подчертава, че използването на материали и вещества от изключителна важност, като например редкоземни елементи, или вещества с токсичен характер, или пораждащи безпокойство, като например устойчиви органични замърсители и нарушители на функциите на ендокринната система, трябва да бъде специално разглеждано съгласно разширените критерии за екодизайна с цел да се ограничи тяхното използване или с цел тяхното заместване, по целесъобразност, или поне да се гарантира възможността за тяхното извличане/отделяне в края на жизнения цикъл, без да се нарушават други хармонизирани законови изисквания, отнасящи се до тези вещества, установени на равнището на Съюза;

23.  призовава за това, изискванията към екодизайна на свързаните с енергопотреблението продукти да не поставят цели, чието изпълнение е трудно за производителите от ЕС, и по-специално малките и средни предприятия, чийто потенциал по отношение на патентованите технологии е значително по-малък от този на водещите дружества на пазара;

24.  във връзка с това приветства работната програма за екодизайна за периода 2016—2019 г., която включва ангажименти за изготвяне на изисквания и стандарти за ефективност на материалите, като подкрепя използването на вторични суровини; настоятелно призовава Комисията да приключи приоритетно тези дейности; счита, че тези критерии следва да са специфични за продукта, да се основават на солидни анализи, да се съсредоточават върху области с явен потенциал за подобрение и да бъдат приложими и проверими от органите за пазарен надзор; счита, че при определянето на най-добри практики следва да се насърчава използването на резултатите от минали и текущи научноизследователски дейности и авангардни иновации в областта на рециклирането на отпадъци от електрическо и електронно оборудване;

25.  счита, че разработването на „системен подход“, който взема предвид не само продукта, но и цялата система, необходима за функционирането му в контекста на екодизайна, става все по-критичен фактор за успех в постигането на ефективност на ресурсите, и настоятелно призовава Комисията да включи повече подобни възможности на равнището на системата в следващата работна програма за екодизайна;

26.  счита, че трябва да се обърне специално внимание на продуктите, използващи вода, в случаите, в които могат да се постигнат значителни екологични ползи и важни икономии за потребителите;

27.  призовава Комисията да насърчава възстановяването на суровини от изключителна важност и от миннодобивните отпадъци;

28.  отбелязва, че Комисията отложи предприемането на действия по отношение на информационните и комуникационните технологии (ИКТ), като например мобилни телефони и смартфони, до изготвянето на допълнителни оценки и предвид бързите технологични промени в тази група продукти; счита обаче, че тези продукти, които се характеризират с огромен обем на продажбите и честа замяна, имат ясно изразен потенциал за подобрения, по-специално по отношение на ефективността на ресурсите, и че поради тази причина критериите за екодизайн следва да се прилагат за тях, както и че следва да бъдат положени усилия за подобряване на регулаторния процес; подчертава, че е необходимо внимателно да се оценява по какъв начин да бъде подобрен екодизайнът на групи продукти, за които възможността за поправка и замяната на резервни части са ключови параметри;

29.  подчертава, че е необходимо възможността за поправка да се улеснява чрез наличието на резервни части през целия жизнен цикъл на продукта на разумна спрямо общата му стойност цена;

30.  припомня своите искания за широкообхватен преглед на рамка на политиката на Съюза по отношение на продуктите с цел да бъдат взети предвид аспектите, свързани с ефективността на ресурсите; в този контекст, призовава Комисията да прецени дали настоящата методика за екодизайн би могла да бъде използвана за други категории продукти, освен продуктите, свързани с енергопотреблението, и да предложи ново законодателство, когато това е целесъобразно;

31.  подчертава, че за да се гарантира използването на рециклирани/вторични суровини, е задължително да бъде осигурено наличието на висококачествени вторични суровини и съответно следва да бъде създаден добре организиран пазар за вторични суровини;

32.  подчертава важността на възлагането на отговорност на производителите и на разширяването на гаранционните срокове и условия, като производителите бъдат задължавани да поемат отговорност за управлението на жизнения цикъл на продукта, когато той се превръща в отпадък, в съответствие с относимото законодателство на Съюза, подчертава важността на насърчаването на възможността за поправка, за осъвременяване, за модулност и за рециклиране, както и на гарантирането, че суровините и управлението на отпадъците остават в рамките на Европейския съюз;

33.  призовава за разширяването на обхвата на минималните гаранции за потребителски стоки за дълготрайна употреба;

Подобряване на пазарния надзор

34.  настоява, че е необходимо да се засилва надзорът на продукти, пуснати на вътрешния пазар, чрез по-добро сътрудничество и координация между държавите членки, както и между Комисията и националните органи, и по-специално чрез предоставяне на подходящи финансови ресурси на органите за пазарен надзор;

35.  призовава Комисията да проучи потенциала за създаване на цифров информационен фиш за продуктите (паспорт на продуктите), както се предлага в заключенията на Съвета от 18 декември 2017 г. относно екологичните иновации, като начин за оповестяване на материалите и веществата, използвани в продуктите, което също би улеснило пазарния надзор;

36.  призовава за по-съгласувана и икономически ефективна система за пазарен надзор в Съюза, за да се гарантира съответствие с Директивата за екодизайна, и отправя следните препоръки:

   от националните органи трябва да се изисква да използват базата данни ICSMS, за да споделят всички резултати от извършените проверки на съответствието на продуктите и изпитването за всички продукти, обхванати от регламентите в областта на екодизайна; тази база данни следва да включва цялата съответна информация за съответстващи и несъответстващи продукти, за да се избегне ненужното тестване в друга държава членка, и тя следва да бъде лесна за ползване и леснодостъпна;
   общата база данни за регистриране на продукти за продукти с енергийни етикети трябва да се разшири, за да включва всички продукти, обхванати от регламентите в областта на екодизайна;
   националните органи трябва да бъдат задължени да изготвят специфични планове за дейностите си по пазарен надзор в областта на екодизайна, и да ги съобщават на други държави членки и на Комисията, както е предвидено в Регламент (ЕО) № 765/2008(9); държавите членки следва да включват проверките на случаен принцип в тези планове;
   трябва да се прилагат бързи скринингови методи за разпознаването на продукти, които не са в съответствие с разпоредбите, като тези мерки трябва да са разработени в сътрудничество с експерти от отрасъла и да са споделени с публичните органи;
   Комисията трябва да обмисли определянето на минимален процент на продуктите на пазара, подлежащи на проверка, както и разработване на мандат за извършване на собствен независим пазарен надзор, и да направи предложения, ако това е целесъобразно;
   трябва да бъдат приети възпиращи мерки, включително: санкции за неспазващи правилата производители, съразмерни на въздействието на несъответствието за целия европейски пазар, и обезщетения за потребители, закупили несъответстващи продукти, дори извън законния гаранционен срок, включително чрез колективно обезщетение;
   трябва да се обърне особено внимание на вноса от държави извън ЕС и продуктите, продавани онлайн;
   трябва да се гарантира съгласуваност с предложението на Комисията за регламент за определяне на правила и процедури за постигане на съответствие със законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите и за неговото прилагане (COM(2017)0795), чието приложно поле включва продукти, регулирани съгласно Директивата за екопроектирането; в този контекст, подкрепя улесняването на съвместно изпитване на равнището на ЕС;

37.  подчертава значението на наличието на подходящи и ясно определени и хармонизирани стандарти и изтъква, че следва да бъдат разработени протоколи за изпитване, възможно най-близки до реалните условия; подчертава, че методите за изпитване следва да бъдат стриктни и проектирани и изпълнявани по начин, който изключва манипулация и умишлено или неумишлено подобряване на резултатите; счита, че изпитванията не следва да пораждат прекомерна тежест за предприятията, по-специално като се вземат под внимание МСП, които нямат същите възможности като по-големите си конкуренти; приветства приемането на Регламент (ЕС) 2016/2282 на Комисията по отношение на използването на допустими отклонения при процедурите за проверка;

38.  призовава Комисията да подкрепя държавите членки в дейността им по правоприлагане и за засилено сътрудничество, когато е установено несъответствие на даден продукт; подчертава необходимостта от насоки за производителите и вносителите във връзка с подробните изисквания на документите, които е необходимо да се представят на органите за пазарен надзор;

Други предложения

39.  подчертава необходимостта от осигуряване на последователност и съгласуваност между регламентите в областта на екодизайна и хоризонталните разпоредби, като например законодателството на Съюза в областта на химикалите и отпадъците, включително REACH и директивите относно ОЕЕО и ограничението на опасните вещества, и подчертава необходимостта от засилване на взаимодействието с екологосъобразните обществени поръчки и екомаркировката на ЕС;

40.  подчертава връзката между Директивата за екодизайна и Директивата за енергийните характеристики на сградите; призовава държавите членки да стимулират навлизането на ефективни продукти и услуги на пазара и да засилят дейностите си за проверка и консултация; счита, че подобряването на екодизайна на продуктите, свързани с енергопотреблението, от своя страна може да повлияе положително върху енергийните характеристики на сградите;

41.  подчертава необходимостта от това да се предоставя ясна информация на широката общественост, и особено на медиите, относно ползите от екодизайна, преди да се дава ход на дадена мярка; насърчава Комисията и държавите членки да комуникират активно ползите от мерките във връзка с екодизайна като неразделна част от процеса на приемане на мерките във връзка с екодизайна, и да се ангажират по-активно със заинтересованите страни с цел подобряване на общественото разбиране на законодателството;

42.  подчертава, че преходът към устойчива и кръгова икономика ще предостави не само много възможности, но и социални предизвикателства; счита, че тъй като никой не следва да бъде забравен, Европейската комисия и държавите членки следва да обърнат специално внимание на изложените на риск от енергийна бедност домакинства с ниски доходи, когато представят програми за насърчаване на използването на най-ефективните от гледна точка на използваните ресурси продукти; счита, че подобни програми не следва да възпрепятстват иновациите, а следва да продължат да позволяват на производителите да предлагат на потребителите широка гама от висококачествени продукти, и че програмите следва да подкрепят също навлизането на пазара на свързани с енергопотреблението продукти, използващи вода, способни да постигат по-голяма ефективност на ресурсите и икономии за потребителите;

43.  призовава институциите на ЕС и държавите членки да дадат подходящ пример, като въведат на практика и използват изцяло кръговата икономика и стратегиите за екологосъобразни обществени поръчки, за да се даде предимство на доказани устойчиви продукти, като например продукти с екомаркировка, и на най-високите стандарти за ефективност на ресурсите във всички инвестиции, както и да насърчават широкото използване на екологосъобразни обществени поръчки, включително в частния сектор;

o
o   o

44.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) ОВ L 285, 31.10.2009 г., стр. 10.
(2) OВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 1.
(3) OВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 171.
(4) http://www.consilium.europa.eu/media/32274/eco-innovation-conclusions.pdf
(5) ОВ С 265, 11.8.2017 г., стр. 65.
(6) Приети текстове, P8_TA(2017)0287.
(7) Регламент (ЕО) № 244/2009 на Комисията от 18 март 2009 година за прилагане на Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на ненасочени лампи за бита (OB L 76, 24.3.2009 г., стр. 3).
(8) Регламент (ЕС) № 1194/2012 на Комисията от 12 декември 2012 година за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на насочени лампи, светодиодни лампи и съответното оборудване (OB L 342, 14.12.2012 г., стр. 1).
(9) Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти (OВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30).


Предоставяне на отговор на петиции относно справянето с несигурността и злоупотребата със срочни договори
PDF 149kWORD 53k
Резолюция на Европейския парламент от 31 май 2018 г. относно предоставянето на отговор на петиции относно справянето с несигурността и злоупотребата със срочни договори (2018/2600(RSP))
P8_TA(2018)0242B8-0238/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 155, параграф 1, букви а) и б), член 155, параграф 1 и член 352 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид членове 4 и 30 от Европейската социална харта и членове 31 и 32 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

—  като взе предвид антидискриминационните мерки и мерките за борба със злоупотребата, предвидени в Директива 97/81/EО на Съвета от 15 декември 1997 година относно Рамково споразумение за работа при непълно работно време, сключено между Съюза на конфедерациите на индустриалците и на работодателите в Европа (UNICE), Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP) и Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) — приложение: Рамково споразумение за работа при непълно работно време(1) (Директива относно работата при непълно работно време),

—  като взе предвид Директива 1999/70/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 година относно Рамково споразумение за срочната работа, сключено между Европейската конфедерация на профсъюзите (CES), Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) и Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP)(2) (Директива относно срочната работа),

—  като взе предвид Директива 2003/88/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно някои аспекти на организацията на работното време(3) (Директива относно работното време),

—  като взе предвид Директива 2008/104/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно работа чрез агенции за временна заетост(4),

—  като взе предвид Директива 2009/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за създаване на европейски работнически съвет или на процедура за информиране и консултации с работниците и служителите в предприятия с общностно измерение и групи предприятия с общностно измерение(5) (Директива относно европейски работнически съвет),

—  като взе предвид Конвенция № 98 на Международната организация на труда (МОТ) за прилагането на принципите на правото на организиране и на колективно договаряне, Конвенция № 175 относно работата при непълно работно време,

—  като взе предвид своята резолюция от 4 юли 2017 г. относно условията на труд и несигурната заетост(6),

—  като взе предвид проучването, озаглавено „Temporary contracts, precarious employment, employees’ fundamental rights and EU employment law“ (Временни договори, несигурна заетост, основни права на работниците и трудово право на ЕС), публикувано от Генералната дирекция за вътрешни политики на ЕС през ноември 2017 г.(7),

—  като взе предвид многобройните петиции относно нарушения на Директивата относно срочната работа в публичния сектор(8), относно несигурните условия на труд на работещите по договори за нула часове в частния сектор(9), относно синдикалното представителство и относно несъответствията в системите за социална сигурност(10) и противопоставянето на нарастващото използване на временни договори(11),

—  като взе предвид новите предложения на Комисията за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган по труда (COM(2018)0131) и за препоръка на Съвета относно достъпа на работниците и самостоятелно заетите лица до социална закрила (COM(2018)0132),

—  като взе предвид резултатите от изслушването, организирано от комисията по петиции на 22 ноември 2017 г. относно „Защита на правата на работниците при временна или несигурна заетост, въз основа на получени петиции“,

—  като взе предвид Директива 91/533/ЕИО на Съвета от 14 октомври 1991 година относно задължението на работодателя да информира работниците или служителите за условията на трудовия договор или на трудовото правоотношение(12),

—  като взе предвид предложението на Комисията за директива на Европейския парламент и на Съвета за прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз и за отменяне на Директива 91/533/ЕИО на Съвета (COM(2017)0797),

—  като взе предвид въпроса до Комисията относно „Предоставянето на отговор на петиции относно справянето с несигурността и злоупотребата със срочни договори“ (O-000054/2018 – B8‑0022/2018),

—  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по петиции,

—  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че броят на работниците със срочни договори и договори на непълно работно време в ЕС се увеличи през последните 15 години в резултат на прилагането на политики на бюджетни ограничения и на ограничаване на трудовите права, което доведе до увеличаване на несигурността и нестабилността на труда; като има предвид, че са необходими ефикасни политики, които да обхванат различните форми на заетост и да осигуряват адекватна защита на работниците;

Б.  като има предвид, че несигурните условия на труд се дължат на съществени пропуски по отношение на ефективната защита на правата на работниците на различните равнища на регулиране, включително първичното и вторичното право на Съюза и правото на държавите членки; като има предвид, че петициите относно различни форми на заетост следва да се разглеждат при пълно съответствие с националното законодателство на съответната държава членка, от която произхождат, и с относимото законодателство на ЕС; като има предвид, че социалната и трудовата политика на ЕС се основава на принципа на субсидиарност;

В.  като има предвид, че е необходимо да се адаптират отговорите на политиката, за да се отрази фактът, че несигурността е динамичен аспект, който засяга всички лични трудови отношения; като има предвид, че борбата с несигурната заетост трябва да се осъществява чрез интегриран пакет от политики на много равнища, който да насърчава приобщаващи и ефективни трудови стандарти наред с ефективни мерки, за да се гарантира зачитане на принципа на равенство;

Г.  като има предвид, че целта за ефективно справяне с нелоялните трудови практики, водещи до несигурност, следва да се преследва и въз основа на Програмата за достоен труд на МОТ, в която се разглеждат създаването на работни места, правото на работа, социалната защита и социалният диалог, като равенството между половете е хоризонтална цел;

Д.  като има предвид, че данните на Евростат и Eurofound относно заетостта на лицата, наети недоброволно на временен договор, относно половите и възрастовите различия при условията на временна заетост и относно непълната заетост на значителен дял от работниците на непълно работно време показват зачестяването на нестандартни, нетипични форми на заетост; като има предвид, че данните за безработицата по пол и по възраст показват, че техните проценти са на най-ниското си ниво от 2009 г. насам;

Е.  като има предвид, че в течение на годините в няколко държави членки се наблюдава значително увеличаване на нетипичните и на временните трудови договори както в публичния, така и в частния сектор в правна уредба, при която злоупотребата с използването на срочни трудови договори не може нито да бъде адекватно избегната, нито санкционирана поради липсата на ефективни и пропорционални мерки за защита; като има предвид, че това подронва интегритета на европейското трудово законодателство и на съдебната практика на Съда на Европейския съюз;

Ж.  като има предвид, че съществува всеобхватна уредба в законодателството на ЕС, която следва да ограничава риска от несигурност на някои видове трудови правоотношения, като например Директивата относно срочната работа, договорите, Директивата относно работата при непълно работно време, Директивата относно временната заетост, Директивата относно работното време, Директивата относно равно третиране в областта на заетостта и професиите, Директивата относно равното третиране на лицата и Директивата относно равните възможности и равното третиране;

З.  като има предвид, че Комисията натрупа големи закъснения в работата си по процедурите за нарушение на трудовото законодателство на ЕС от страна на някои държави членки, като позволи злоупотребата при използването на срочни трудови договори и нарушаването на правата на работниците да продължат с години;

И.  като има предвид, че актуалната информация във връзка с петициите относно злоупотреби със срочни договори в публичния сектор показа положението на някои временни работници, които са били уволнени от публичния орган, за когото са работели, след решенията, с които се заявява, че са пострадали от злоупотреби при използването на срочни договори в нарушение на Директива 1999/70/ЕО относно Рамковото споразумение за срочната работа, сключено между Европейската конфедерация на профсъюзите (CES), Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) и Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP);

Й.  като има предвид, че условията на труд се различават между отделните държави членки, тъй като всяка от тях има свое специфично законодателство, свързано с трудови договори;

К.  като има предвид, че комисията по петиции изслуша убедителни доказателства относно нарастването на несигурна заетост;

Л.  като има предвид, че работници по договори за нула часове трябва да се считат за работници съгласно правото на ЕС, тъй като работят под ръководството на друго лице и получават възнаграждение за тази работа, и следователно трябва да се прилага социалното законодателство на ЕС;

М.  като има предвид, че несигурната заетост, включително договорите за нула часове, води до недостатъчен достъп до социална защита и подкопава правото на колективно договаряне, особено по отношение на ползите и защитата от несправедливо уволнение, като същевременно има и отрицателно въздействие върху развитието на кариерата и професионалното обучение; като има предвид, че несигурната заетост води до цялостна несигурност на живота;

Н.  като има предвид, че е по-вероятно жените да работят на непълно работно време, на срочни договори или на договори с ниско заплащане, поради което са изложени на по-голям риск от несигурност, произтичащ от дискриминация на пазара на труда, и това води до забавяне на напредъка в борбата и премахването на разликата в заплащането и пенсиите между жените и мъжете;

1.  счита несигурната заетост за заетост, която възниква в резултат на, наред с другото, злоупотреба при използване на временни трудови договори в нарушение на международните стандарти за условия на труд, трудовите права и правото на ЕС; подчертава, че несигурната заетост води до по-голям риск от социално-икономическа уязвимост, достатъчно средства за достоен живот и неадекватна социална закрила;

2.  подчертава, че е важно да се прави разграничение между нетипичната заетост и наличието на несигурна заетост; подчертава, че понятията „нетипичен“ и „несигурен“ не може да се използват като синоними;

3.  взема под внимание резолюцията на Парламента от 4 юли 2017 г. относно условията на труд и несигурната заетост и получените петиции и подчертава, че рискът от несигурност зависи от вида на договора, но и от следните фактори:

   ниско равнище на сигурност или липса на сигурност на работното място вследствие на непостоянния характер на работата, като например при договори за работа на принудително намалено работно време и често пъти нископлатени, а в някои държави членки — неустановено работно време и задължения, променящи се вследствие на характера на работата на повикване;
   недостатъчна защита срещу уволнение и липса на достатъчна социална защита в случай на уволнение;
   заплащане, недостатъчно за водене на достоен живот;
   никакви или ограничени права на социална защита или обезщетения и надбавки;
   никаква или ограничена защита срещу каквато и да било форма на дискриминация;
   никакви или ограничени възможности за напредък на пазара на труда или за професионално развитие и обучение;
   ниско равнище на колективните права и ограничено колективно представителство на работниците;
   работна среда, която не отговаря на минималните стандарти за здравословни и безопасни условия на труд;

4.  призовава Комисията и държавите членки да се борят с несигурните форми на заетост като договорите за нула часове заетост чрез осигуряване на развитието на нови инструменти и съгласувано спазване на съдебната практика на Съда на Европейския съюз, както и конкретното прилагане на правото на ЕС и националното законодателство на национално равнище с цел да се намери решение на дефицита на достойния труд и да се приложи основан на правата подход; призовава Комисията и държавите членки да си сътрудничат с всички социални партньори, особено със синдикалните организации, и съответните заинтересовани лица, като насърчават качествена, сигурна и добре платена заетост с цел, наред с другото, укрепване на инспекциите по труда;

5.  настоятелно призовава Комисията да предприеме незабавни действия в своето законодателство с цел ефективно преодоляване на практиките в областта на заетостта, водещи до несигурност;

6.  призовава Комисията да положи повече усилия за прекратяване на несправедливите клаузи в трудовите договори, като предприеме действия спрямо всички злоупотреби и пропуски; отбелязва новото предложение за директива относно прозрачни и предсказуеми условия на труд, която има за цел да създаде нови права за всички работници, по-специално с оглед подобряване на условията на труд на работниците в новите форми на заетост и в нестандартната заетост, като същевременно ограничи тежестта за работодателите и запази адаптивността на пазара на труда;

7.  приветства по-специално разпоредбите относно правото да се изисква допълнителна работа, като се забраняват клаузите за изключителност и се ограничават клаузите за несъвместимост, както и правото на работника да бъде информиран за датата на започване на работа в разумен срок преди тази дата;

8.  подчертава, че Директивата за работното време може и трябва да се прилага за работници на договорите за нула часове и че те следователно са обхванати от правилата относно минималната продължителност на почивката и максималната продължителност на работното време;

9.  призовава държавите членки да вземат предвид показателите на МОТ за определяне на съществуването на трудово правоотношение като средство за разрешаване на проблема с липсата на защита при несигурната заетост;

10.  отбелязва , че достъпът до социална закрила е от решаващо значение за икономическата и социалната сигурност на работната сила и за наличието на добре функциониращи пазари на труда, които създават работни места и устойчив растеж.

11.  подчертава, че трябва да се осигури провеждане на проверки, така че работниците на временни или гъвкави договори да се ползват поне от същото ниво на закрила като останалите работници; отбелязва, че са необходими целенасочени усилия да се използват съществуващите инструменти на МОТ в специфична кампания срещу несигурната заетост и че следва да се обърне сериозно внимание на необходимостта от нови обвързващи инструменти и правни мерки, които да ограничат и намалят несигурната заетост и да направят несигурните трудови договори по-малко привлекателни за работодателите;

12.  изразява твърдо убеждение, че трябва да се провежда обща оценка на обстоятелствата във връзка с подновяването на срочни трудови договори, когато услугите, изисквани от работника, просто не са били в състояние да посрещнат временни нужди, като по този начин се разкрива наличието на злоупотреба в нарушение на клауза 5 от Рамковото споразумение на Директива 1999/70/ЕО;

13.  призовава Комисията и държавите членки да гарантират напълно равно заплащане за равен труд на едно и също работно място;

14.  настоява Комисията и държавите членки да извършат оценка на законодателството относно несигурната заетост по отношение на нейното въздействие върху равенството между половете; счита, че е необходимо приоритетно внимание по отношение на съществуващите мерки относно нуждите на жените в условия на несигурна заетост, защото в противен случай една вече и без това преобладаваща група ще продължи да бъде прекомерно засегната;

15.  припомня, че основата, върху която е изградена Директива 1999/70/ЕО относно Рамковото споразумение за срочната работа, е, че трудовите договори с неопределена продължителност са общата форма на трудови правоотношения, а срочните трудови договори са само характеристика на заетостта в определени сектори или на определени професии и дейности;

16.  осъжда подновяването на срочни трудови договори с цел покриване на нужди, които не са с временен характер, а с постоянен и траен характер, тъй като това представлява нарушение на Директива 1999/70/ЕО;

17.  отбелязва, че Съдът на Европейския съюз постанови, че преобразуването на срочен договор в договор за неопределено време представлява мярка, която е в съответствие с изискванията, произтичащи от правото на ЕС, тъй като не дава възможност за злоупотреба при използването на срочните договори и води до окончателно отстраняване на последиците от злоупотребата(13);

18.  подчертава, че преобразуването на срочен договор в договор за неопределено време трябва да се разглежда като мярка за ефективно предотвратяване и санкциониране на злоупотребите със срочни трудови договори както в публичния, така и в частния сектор и че трябва да бъде ясно и последователно включено от страна на всички държави членки в техните съответни правни рамки в областта на трудовото право;

19.  подчертава, че преобразуването на срочен договор в договор за неопределено време за работник, който е жертва на злоупотреба със срочни договори в нарушение на Директива 1999/70/ЕО, не освобождава държавата членка от задължението за санкциониране на тази злоупотреба, включително и възможността на засегнатия работник да получи обезщетение за претърпените в миналото вреди;

20.  подчертава, че ако дадена държава членка избере да санкционира дискриминация или злоупотреба по отношение на срочно нает работник в нарушение на правото на ЕС чрез предоставяне на обезщетение на засегнатия работник, това обезщетение трябва във всички случаи да бъде адекватно и ефективно и трябва изцяло да обезщетява всички претърпени вреди;

21.  подчертава, че бюджетните съображения в основата на избора на държавите членки в областта на социалната политика не може да обосновават липсата на ефективни мерки, насочени към предотвратяване и надлежно санкциониране на злоупотребите с последователни срочни трудови договори; подчертава всъщност, че е необходимо приемането на такива ефективни мерки в пълно съответствие с правото на ЕС, за да се неутрализират последиците от нарушаване на правата на работниците;

22.  осъжда факта, че работниците, които са били признати от компетентните съдебни органи за жертви на злоупотреба при използване на срочни договори в нарушение на Директива 1999/70/ЕО, са били съкратени; категорично счита, че когато е налице злоупотреба с последователни срочни договори може да се прилага мярка, която да предоставя ефективни и равностойни гаранции за закрила на работниците, за да се санкционират надлежно злоупотребите и да се неутрализират последиците от нарушаване на правото на ЕС, както и да се запази работното място на засегнатите работници;

23.  приканва държавите членки да подобрят трудовите стандарти при нестандартната заетост, като предоставят поне набор от минимални стандарти по отношение на социалната защита, минималните равнища на заплащане и достъпа до обучение и развитие;

24.  призовава държавите членки да предприемат мерки за спазване, насърчаване и конкретизиране на основните принципи и права на работното място, които се отнасят до работещите в неформалната икономика, и да въведат подходящи механизми или да направят преглед на съществуващите такива, за да се гарантира спазването на националните законови и подзаконови актове и да се признават и изпълняват трудовите правоотношения по такъв начин, че да се улесни преходът на работниците към официалната икономика;

25.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителствата на държавите членки.

(1) ОВ L 14, 20.1.1998 г., стр. 9.
(2) OВ L 175, 10.7.1999 г., стр. 43.
(3) ОВ L 299, 18.11.2003 г., стр. 9.
(4) ОВ L 327, 5.12.2008 г., стр. 9.
(5) OВ L 122, 16.5.2009 г., стр. 28.
(6) Приети текстове, P8_TA(2017)0290.
(7) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596823/IPOL_STU(2017)596823_EN.pdf
(8) 0389/2015, 1328/2015, 0044/2016, 0988/2016, 1108/2016, 1202/2016, 1310/2016, 0188/2017, 0268/2017, 0283/2017, 0640/2017, 0701/2017
(9) 0019/2016, 0020/2016, 0021/2016, 0099/2017, 1162/2017
(10) 0019/2016, 0442/2017
(11) 1043/2017
(12) ОВ L 288, 18.10.1991 г., стр. 32.
(13) Решение на Съда от 26 ноември 2014 г., Mascolo, C-22/13, ECLI:EU:C:2014:2401, т. 55.

Правна информация