Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0122M(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0385/2018

Внесени текстове :

A8-0385/2018

Разисквания :

PV 11/12/2018 - 14
CRE 11/12/2018 - 14

Гласувания :

PV 12/12/2018 - 12.9

Приети текстове :

P8_TA(2018)0507

Приети текстове
PDF 162kWORD 57k
Сряда, 12 декември 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Споразумение за стратегическо партньорство между ЕС и Япония (резолюция)
P8_TA(2018)0507A8-0385/2018

Незаконодателна резолюция на Европейския парламент от 12 декември 2018 г. относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на Споразумението за стратегическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Япония, от друга страна (08462/2018 – C8-0417/2018 – 2018/0122M(NLE))

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (08462/2018),

—  като взе предвид проекта на Споразумението за стратегическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Япония, от друга страна(1) (08463/2018),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 37 от Договора за Европейския съюз и член 212, параграф 1, член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) и член 218, параграф 8, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0417/2018),

—  като взе предвид Споразумението за стратегическо партньорство (ССП) между ЕС и Япония, подписано в Токио на 17 юли 2018 г.,

—  като взе предвид Споразумението за икономическо партньорство (СИП) между ЕС и Япония, подписано в Токио на 17 юли 2018 г.,

—  като взе предвид 25-ата двустранна среща на високо равнище, проведена в Токио на 17 юли 2018 г., и съвместната декларация от тази среща,

—  като взе предвид първата двустранна среща на високо равнище, проведена в Хага през 1991 г., и приемането на съвместна декларация относно отношенията между ЕС и Япония,

—  като взе предвид 20-ата среща на високо равнище ЕС — Япония, проведена през 2010 г.,

—  като взе предвид съвместното съобщение от 19 септември 2018 г. на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията (ВП/ЗП) до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската инвестиционна банка „Свързване на Европа и Азия — основни елементи за стратегия на ЕС“,

—  като взе предвид глобалната стратегия за външната политика и политиката на сигурност на Европейския съюз, публикувана от ВП/ЗП през юни 2016 г.,

—  като взе предвид насоките относно външната политика и политиката на сигурност на ЕС в Източна Азия, одобрени от Съвета на 15 юни 2012 г.,

—  като взе предвид Споразумението между Европейската общност и Япония за сътрудничество в областта на науката и технологиите, подписано през 2009 г.(2),

—  като взе предвид Плана за действие ЕС — Япония от 2001 г.,

—  като взе предвид посещението на ad hoc делегация на комисията по външни работи в Токио, Япония и в Южна Корея от 3 до 6 април 2018 г.,

—  като взе предвид 38-ото междупарламентарно заседание ЕС — Япония, проведено в Токио на 9 и 10 май 2018 г.,

—  като взе предвид посещението на ad hoc делегация на подкомисията по сигурност и отбрана в Токио от 22 до 25 май 2017 г.,

—  като взе предвид своята резолюция от 17 април 2014 г., съдържаща препоръката на Европейския парламент до Съвета, Комисията и Европейската служба за външна дейност относно преговорите за сключване на споразумение за стратегическо партньорство между ЕС и Япония(3),

—  като взе предвид своята законодателна резолюция от 12 декември 2018 г.(4) относно проекта на решение,

—  като взе предвид член 99, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A8-0385/2018),

А.  като има предвид, че ЕС и Япония са стратегически партньори от 2003 г. насам и продължават да си сътрудничат тясно в рамките на множество многостранни форуми;

Б.  като има предвид, че ЕС и Япония, като партньори съмишленици, споделят специална отговорност за утвърждаване на мира, стабилността, многостранното сътрудничество, зачитането на правата на човека, просперитета и защитата на реда, основан на правила, в един бързо променящ се свят;

В.  като има предвид, че около една трета от световното икономическо производство ще бъде обхванато от ССП/ССТ между ЕС и Япония;

Г.  като има предвид, че японското правителство започна реформи в областта на политиката на сигурност, които включват укрепване на капацитета за отбрана, преосмисляне на съюза със САЩ и сътрудничество с други демокрации в региона и извън него;

Д.  като има предвид, че приносът на Япония за международната сигурност и стабилност се е увеличил; като има предвид, че в националната стратегия за сигурност на Япония от 2013 г. се прави позоваване на политиката на „активен принос за мира“, основана на принципа на международното сътрудничество;

Е.  като има предвид, че Япония е най-дългогодишният партньор на НАТО и е подписала споразумения за сътрудничество в областта на класифицираната информация, киберсигурността, борбата с пиратството, помощта при бедствия и хуманитарната помощ;

Ж.  като има предвид, че през последните десетилетия Япония спечели международно признание за политиката си на военна сдържаност, която в никакъв случай не попречи на възхода ѝ към позицията на един от най-важните икономически и политически фактори в света;

З.  като има предвид, че Япония положи усилия за преразглеждане на Транстихоокеанското партньорство (ТТП) след оттеглянето на САЩ и ратифицира преразгледаното споразумение, Цялостното и прогресивно споразумение за Транстихоокеанско партньорство (ЦПТТП или ТТП-11) през юли 2018 г.; като има предвид, че Япония прояви интерес и към Всеобхватното регионално икономическо партньорство (ВРИП), което включва Китай;

И.  като има предвид, че Япония е активен член на Азиатската банка за развитие (ADB), Африканската банка за развитие (AFDB), Междуамериканската банка за развитие (IADB), Икономическата и социална комисия на ООН за Азия и Тихоокеанския регион (ИСКАТ) и на други специализирани агенции на ООН, както и на Срещата „Азия — Европа“ (АСЕМ) и Диалога за сътрудничество в Азия (ACD); като има предвид, че Япония е член на Световната търговска организация (СТО), Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР), Международния валутен фонд (МВФ), Групата на седемте (Г-7) и Групата на двадесетте (Г-20);

Й.  като има предвид, че през февруари 2015 г. японското правителство одобри нова Харта за сътрудничество за развитие;

Споразумението и отношенията между ЕС и Япония

1.  приветства изготвянето на проекта на споразумение за ССП, което осигурява правно обвързваща рамка, укрепва двустранните отношения между ЕС и Япония и засилва сътрудничеството в повече от 40 области, като външната политика и въпросите на сигурността, включително насърчаването на мира и стабилността, операциите за предоставяне на спешна помощ, световното развитие и хуманитарната помощ, икономическите въпроси, научните изследвания, иновациите, образованието, безопасността на храните, селскостопанската политика, политиката в областта на ИКТ, космическите технологии, културата и спорта, както и по глобални проблеми, които изискват глобална координация, като изменението на климата, миграцията, киберзаплахите, общественото здраве, трансграничната престъпност, операциите за изграждане на мир, управлението на кризи и бедствия и борбата с тероризма;

2.  подчертава връзките между ССП и СИП, най-голямото в света двустранно споразумение за свободна търговия; счита, че сключването на двете споразумения представлява засилване на партньорството с цел осигуряване на конкретни ползи за гражданите на ЕС и Япония, и подкрепя по-нататъшното сътрудничество в рамките на многостранните форуми; приветства взаимното зачитане и доверие, които бяха засилени по време на процеса на преговорите;

3.  приветства факта, че в член 1, параграф 3 от ССП се прави позоваване на парламентарно измерение, насочено към засилване на партньорството чрез диалог и сътрудничество в областта на политическите въпроси, външната политика и политиката на сигурност и сътрудничество в други сектори; в тази връзка предлага Парламентът на Япония и Европейският парламент да продължат да развиват парламентарния контрол и диалога с цел да се гарантира, че договореното сътрудничество се осъществява на практика; призовава Европейския парламент да наблюдава заседанията на съвместния комитет и техните документи; настоятелно призовава за по-нататъшно участие и насърчаване на поемането на отговорност от страна на гражданското общество при прилагането на ССП; отново изразява своето убеждение, че конкретната форма на общо и секторно сътрудничество по принцип следва да се основава на целите за устойчивост и целите, които трябва да бъдат изпълнени до 2030 г., приети съвместно от ООН и също одобрени от договарящите се страни;

4.  подчертава, че е необходимо да се работи съвместно на многостранно равнище за насърчаване на присъединяването към Договора за търговията с оръжие и прилагането на Договора за неразпространение на ядреното оръжие, за предотвратяване на разпространението на оръжия за масово унищожение, за борба с тероризма и за борба с безнаказаността на най-тежките престъпления срещу международното право и за нарушаване на правата на човека;

5.  припомня, че е необходим всеобхватен и съгласуван дипломатически, икономически, културен и свързан със сигурността подход в развиващия се свят, където сигурността и развитието вървят ръка за ръка — визия, която се споделя от ЕС и Япония;

Права на човека и основни свободи

6.  потвърждава споделената ангажираност за зачитане на правата на човека, демокрацията, основните свободи, доброто управление и принципите на правовата държава, както и общите ценности, залегнали във Всеобщата декларация за правата на човека, и за полагане на съвместни усилия за популяризиране и защита в световен мащаб на тези ценности и на основания на правила международен ред;

7.  отбелязва, че Япония не е ратифицирала две основни конвенции на МОТ (относно дискриминацията и относно премахването на принудителния труд) и приветства решението на Япония да създаде междуведомствена рамка за справяне с изпълнението на ангажиментите за устойчиво развитие съгласно СИП, включително ратифицирането на такива конвенции;

8.  подчертава необходимостта от по-нататъшно сътрудничество по отношение на правата на жените, за да се гарантира, че постигането на равенство между половете е една от основните цели на партньорството; насърчава Парламента на Япония да продължи работата си по законодателството за справяне с дискриминацията, основана на сексуалната ориентация и половата идентичност;

9.  осъжда факта, че смъртното наказание все още е предвидено в закона в Япония и че се извършват екзекуции, без да се подава каквото и да е предварително предупреждение към затворниците; подчертава, че Комитетът на ООН срещу изтезанията разкритикува тази практика поради психологическия натиск, който тя оказва върху затворниците и техните семейства; подкрепя усилията на ООН за постепенно премахване на смъртното наказание; призовава ЕС да започне диалог с японското правителство относно мораториум върху смъртното наказание с оглед на последващото му окончателно премахване;

Регионални и международни отношения

10.  припомня, че в Глобалната стратегия на ЕС от 2016 г. се установява пряка връзка между просперитета в Европа и сигурността в Азия и се изисква ЕС да даде по-голям практически принос и да работи с партньори като Япония за насърчаване на мира на Корейския полуостров и мирното уреждане на морски и териториални спорове в Източнокитайско и Южнокитайско море, което е от изключително значение, въз основа на международното право и международни конвенции; изтъква значението на изграждането на доверие и на превантивната дипломация; подчертава, че трябва да се зачита свободата на международното корабоплаване; приветства срещата на министър-председателя Абе и председателя Си в Пекин на 26 октомври 2018 г. и обявяването на ангажимент за откриване на нова глава на отношенията като стъпка към подобряване на двустранните връзки и намаляване на напрежението в региона;

11.  признава, че влиянието на Китай и на Русия в азиатско-тихоокеанския регион е основно предизвикателство за сигурността за Япония, както и за интересите на ЕС, и поради това приветства ангажиментите, залегнали в ССП, за задълбочаване на сътрудничеството в областта на сигурността между ЕС и Япония като предпазна мярка срещу подобни заплахи;

12.  приветства създаването на 1 юли 2018 г. на мисията на Япония в НАТО;

13.  приветства новата стратегия на ЕС за подобряване на свързаността с Азия чрез насърчаване на диалога, стабилността, регионалното и международното сътрудничество, оперативно съвместимите транспортни, енергийни и цифрови мрежи и връзките между хората; подчертава възможностите, които носи свързаността за засилване на обмена в областта на образованието, науката, изследванията и културата;

14.  призовава за разширяване на двустранното сътрудничество между ЕС и Япония и многостранното сътрудничество с Южна Корея, КНДР, САЩ и Китай в подкрепа на усилията за постигане на мир и поддържане на стабилността в региона, мирното съвместно съществуване на Корейския полуостров и пълното, необратимо и проверимо премахване на ядреното оръжие в КНДР; подчертава голямото значение на продължаването на сътрудничеството между Япония и Южна Корея и на добрите съседски отношения, което би могло да допринесе за регионалната стабилност и да се справи с рисковете за сигурността, например свързаните с КНДР; поема ангажимент да подкрепи продължаващия международен натиск върху КНДР, за да се гарантира предприемането на конкретни стъпки за премахване на ядреното оръжие; подкрепя международното сътрудничество относно начина за решаване на въпроса с изчезналите японски граждани, за които съществува опасение, че са отвлечени от севернокорейския режим; подчертава, че стабилността в североизточната част на Азия съответства на основните интереси на Европа;

15.  предлага ЕС и Япония да работят заедно за увеличаване на капацитета на Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН) по отношение на програмата за регионална интеграция и сътрудничество и капацитета за колективно разрешаване на конфликти в региона, както и за укрепване на настоящата централна позиция на АСЕАН в многостранния ред в Югоизточна Азия; подкрепя решението, взето на 33-та сесия на Форума АСЕАН — Япония в Токио, за по-нататъшно укрепване на връзките и решаване на регионални и международни въпроси от общ интерес, както и за съвместна работа за насърчаване на мира и стабилността; счита, че утвърждаването и защитата на правата на човека ефективно допринасят за осъществяването на тези две цели; призовава за полезни взаимодействия между стратегията на Япония за свободен и открит регион на Индийския и Тихия океан и инициативите на ЕС, включително плана за инвестиции на ЕС и разширените трансевропейски транспортни мрежи на ЕС, с цел насърчаване на глобалното сътрудничество в областта на свързаността;

16.  отбелязва амбицията на Япония да стане непостоянен член на Съвета за сигурност на ООН за периода 2023 — 2024 г. и приветства нейния принос за дейността на ООН в области като разоръжаването и неразпространението, поддържането на мира, изграждането на мир и сигурността;

Отраслово сътрудничество

17.  изтъква възможностите, които предлага ССП и тласъка, който то дава за развитието на културните връзки и за сътрудничеството по въпроси, свързани с младежта, образованието и спорта; отбелязва ниската степен на междуличностни контакти понастоящем, както и езиковите бариери; предлага да се инвестира допълнително за подобряване на взаимодействието между гражданите, диалога в областта на образованието и културата, програмите за мобилност в академичните среди в рамките на „Еразъм+“, както и публичната дипломация за насърчаване на взаимното разбирателство и културното многообразие;

18.  насочва вниманието към стимула за задълбочаване на секторното сътрудничество в областта на защитата на потребителите и обмена на информация относно регулаторните и надзорните режими за финансовия сектор, който осигурява ССП;

19.  счита, че ЕС и Япония, в ролята им на водещи световни донори с дълга история на предоставяне на официална помощ за развитие на по-слабо развитите държави в Източна Азия и, в последно време, в Африка, Близкия изток и Латинска Америка, са естествени партньори, заедно с правителствата получатели, при координирането на помощта и осигуряването на съгласуваност; подчертава, че основната цел на помощта за развитие е намаляването на бедността с постигането на целите за устойчиво развитие и очаква взаимното сътрудничество за постигането на тези цели;

20.  приветства ратифицирането от страна на Япония на Парижкото споразумение относно изменението на климата през 2016 г. и настоятелно призовава за действителното прилагане на посоченото споразумение, като Япония поеме водеща роля в борбата с изменението на климата и полагането на по-интензивни усилия за смекчаване на последиците от изменението на климата; призовава ЕС и Япония да засилят сътрудничеството си в областта на устойчивата енергия, например в развитието на форми на транспорт с ниски емисии; подчертава, че консултативната група към министъра на външните работи, занимаваща се с въпросите на изменението на климата, публикува своя доклад през февруари 2018 г., в който необходимостта от енергиен преход към възобновяеми енергийни източници беше поставена в центъра на стратегията на Япония за дипломация в областта на енергетиката;

21.  приветства включването на устойчивото управление на горите в споразумението и с интерес очаква разширяването на обмена на добри практики по отношение на незаконната сеч въз основа на опита от прилагането на Регламента на ЕС за дървения материал с цел въвеждане на задължение за надлежна проверка в японското законодателство;

22.  изразява съжаление във връзка с опита на Япония да предизвика отмяна на мораториума върху търговския китолов по време на заседанията на Международната китоловна комисия през септември 2018 г. и призовава за спиране на китолова за научни цели;

23.  подчертава, че Япония е вторият по големина пазар на козметични продукти в света; припомня, че изпитването на козметични продукти върху животни и продажбата на вносни козметични продукти, изпитвани върху животни, са забранени в ЕС; в този контекст насърчава страните да обменят информация и да си сътрудничат с цел прекратяване на изпитването на козметични продукти върху животни в Япония;

24.  подчертава значението на опазването на биологичното разнообразие и насърчава Япония да оттегли резервите си по отношение на Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES);

25.  призовава за бързо ратифициране на временното споразумение от страна на парламентите на държавите — членки на ЕС и за цялостното му прилагане във всички сектори;

o
o   o

26.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на Европейска служба за външна дейност, на заместник-председателя на Комисията и върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки и на правителството и Националния парламент на Япония.

(1) OВ L 216, 24.8.2018 г., стр. 1.
(2) ОВ L 90, 6.4.2011 г., стр. 2.
(3) ОВ C 443, 22.12.2017 г., стр. 49.
(4) Приети текстове, P8_TA(2018)0506.

Последно осъвременяване: 7 октомври 2019 г.Правна информация