Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0224(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0401/2018

Ingivna texter :

A8-0401/2018

Debatter :

CRE 11/12/2018 - 23
PV 16/04/2019 - 19
CRE 16/04/2019 - 20

Omröstningar :

PV 12/12/2018 - 12.11
CRE 12/12/2018 - 12.11
Röstförklaringar
PV 17/04/2019 - 8.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0509
P8_TA(2019)0395

Antagna texter
PDF 454kWORD 147k
Onsdagen den 12 december 2018 - Strasbourg Preliminär utgåva
Inrättande av Horisont Europa – fastställande av dess regler för deltagande och spridning ***I
P8_TA-PROV(2018)0509A8-0401/2018

Europaparlamentets ändringar antagna den 12 december 2018 av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation, och om dess regler för deltagande och spridning (COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD))(1)

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till förordning
Skäl 1
(1)  Det är unionens mål att stärka EU:s vetenskapliga och tekniska grund och främja konkurrenskraften, också inom industrin, och samtidigt främja all forsknings- och innovationsverksamhet för att förverkliga EU:s strategiska prioriteringar, vilka i förlängningen syftar till att främja fred, unionens värden och medborgarnas välbefinnande.
(1)  Det är unionens mål att stärka EU:s vetenskapliga spetskompetens och tekniska grund där forskare, vetenskapliga kunskaper och teknik cirkulerar fritt och främja konkurrenskraften, också inom industrin, i syfte att stärka det europeiska forskningsområdet och samtidigt främja all forsknings- och innovationsverksamhet för att förverkliga EU:s strategiska prioriteringar och åtaganden, vilka i förlängningen syftar till att främja fred, unionens värden och medborgarnas välbefinnande.
Ändring 2
Förslag till förordning
Skäl 2
(2)  För att åstadkomma vetenskapliga, ekonomiska och samhälleliga effekter i linje med detta allmänna mål bör EU investera i forskning och innovation genom Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation 2021–2027 (nedan kallat programmet) för att stödja skapande och spridning av högkvalitativ kunskap och teknik, stärka effekterna av forskning och innovation när det gäller att utveckla, stödja och genomföra unionens politik, stödja spridningen av innovativa lösningar inom industri och samhälle i syfte att hantera globala utmaningar och främja industrins konkurrenskraft, främja alla typer av innovation, inklusive banbrytande innovation, förbättra marknadslanseringen av innovativa lösningar, samt optimera investeringarna för att öka effekterna inom ett förstärkt europeiskt forskningsområde.
(2)  För att åstadkomma vetenskapliga, ekonomiska och samhälleliga effekter i linje med detta allmänna mål och maximera mervärdet för EU av dess investeringar i FoU och innovation bör EU investera i forskning och innovation genom Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation 2021–2027 (nedan kallat programmet) för att stödja skapande, spridning och överföring av högkvalitativ kunskap och teknik inom unionen, stärka effekterna av forskning och innovation när det gäller att hantera globala utmaningar, bland annat målen för hållbar utveckling samt klimatförändringarna, och när det gäller att utveckla, stödja och genomföra unionens politik, stödja spridningen av innovativa och hållbara lösningar inom unionens industri och samhälle i syfte att skapa sysselsättning och främja den ekonomiska tillväxten och industrins konkurrenskraft. Programmet bör främja alla typer av innovation, förbättra marknadslanseringen av innovativa lösningar och optimera investeringarna.
Ändring 3
Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)
(2a)  Programmet bör bidra till uppnåendet av övergripande mål om att 3 % av unionens BNP ska investeras i forskning och utveckling, i enlighet med det överordnade målet inom Europa 2020-strategin. För att målet ska uppnås måste medlemsstaterna och den privata sektorn komplettera programmet med egna och förstärkta investeringar i forskning, utveckling och innovation.
Ändring 4
Förslag till förordning
Skäl 3
(3)  Främjandet av den forsknings- och innovationsverksamhet som anses nödvändig för att förverkliga EU:s policymål bör beakta innovationsprincipen såsom den formuleras i kommissionens meddelande av den 15 maj 2018, En förnyad EU-agenda för forskning och innovation – EU:s tillfälle att forma sin framtid, (COM(2018) 306 final).
(3)  Främjandet av den forsknings- och innovationsverksamhet som anses nödvändig för att förverkliga EU:s policymål bör beakta innovationsprincipen som en central drivkraft för att snabbare och mer intensivt omvandla EU:s stora kunskapstillgångar till innovationer.
Ändring 5
Förslag till förordning
Skäl 4
(4)  Öppen vetenskap, öppen innovation och öppenhet mot världen utgör allmänna principer som bör garantera kvalitet och effekter av EU:s investeringar i forskning och innovation. De bör följas vid genomförandet av programmet, särskilt vid den strategiska planeringen för pelaren ”globala utmaningar och industriell konkurrenskraft”.
(4)  Att fortsätta med ”öppen vetenskap, öppen innovation och öppenhet mot världen” samtidigt som man tryggar unionens vetenskapliga och samhällsekonomiska intressen bör garantera kvalitet och effekter av EU:s investeringar i forskning och innovation och stärka alla medlemsstaters forsknings- och innovationskapacitet. Detta torde medföra ett välavvägt genomförande av programmet.
Ändring 6
Förslag till förordning
Skäl 5
(5)  Öppen vetenskap, inklusive öppen åtkomst till vetenskapliga publikationer och forskningsdata, har potential att öka vetenskapens kvalitet, effekter och fördelar och påskynda utvecklingen av kunskap genom att göra den pålitligare, effektivare och mer exakt samt begripligare för samhället och mer i linje med samhälleliga utmaningar. Bestämmelser bör fastställas för att säkerställa att stödmottagarna ger öppen och kostnadsfri åtkomst till fackgranskade vetenskapliga publikationer, forskningsdata och andra forskningsresultat på ett öppet och icke-diskriminerande sätt, så tidigt som möjligt i spridningsprocessen och på ett sätt som möjliggör största möjliga användning och återanvändning. Mer tonvikt bör läggas på framför allt en ansvarsfull hantering av forskningsdata; denna bör följa Fairprinciperna om sökbarhet, tillgänglighet, kompatibilitet och återanvändbarhet, särskilt genom integrering av datahanteringsplaner. Stödmottagarna bör i förekommande utnyttja de möjligheter som det europeiska öppna forskningsmolnet erbjuder och även ansluta sig till andra principer och metoder för öppen vetenskap.
(5)  Öppen vetenskap har potential att öka vetenskapens kvalitet, effekter och fördelar och påskynda utvecklingen av kunskap genom att göra den pålitligare, effektivare och mer exakt samt begripligare för samhället och mer i linje med samhälleliga utmaningar. Bestämmelser bör fastställas för att säkerställa att stödmottagarna ger öppen och kostnadsfri åtkomst till fackgranskade vetenskapliga publikationer, forskningsdata och andra forskningsresultat på ett öppet och icke-diskriminerande sätt, så tidigt som möjligt i spridningsprocessen och på ett sätt som möjliggör största möjliga användning och återanvändning. Vad gäller forskningsdata bör principen ”så öppen som möjligt och så begränsad som nödvändigt” råda, varvid man erkänner behovet av differentierade åtkomstregler beroende på EU:s samhällsekonomiska intresse, immateriella rättigheter, skydd av och konfidentialitet avseende personuppgifter, säkerhetshänsyn och andra legitima intressen. Mer tonvikt bör läggas på en ansvarsfull hantering av forskningsdata; denna bör följa Fairprinciperna om sökbarhet, tillgänglighet, kompatibilitet och återanvändbarhet, särskilt genom integrering av datahanteringsplaner. Stödmottagarna bör i förekommande utnyttja de möjligheter som det europeiska öppna forskningsmolnet samt den europeiska datainfrastrukturen erbjuder och även ansluta sig till andra principer och metoder för öppen vetenskap. Ömsesidig öppen åtkomst bör uppmuntras i internationella avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete och i relevanta associeringsavtal.
Ändring 7
Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)
(5a)  Stödmottagare bland små och medelstora företag bör uppmuntras att utnyttja befintliga instrument såsom helpdesken för små och medelstora företag avseende immateriella rättigheter, som hjälper små och medelstora företag från EU både att skydda och hävda sina immateriella rättigheter genom att den utan kostnad tillhandahåller information och tjänster i form av konfidentiell rådgivning om immateriella rättigheter och närliggande frågor samt utbildning, material och online-resurser.
Ändring 8
Förslag till förordning
Skäl 6
(6)  Programmets utformning och konstruktion bör svara mot behovet av att skapa en kritisk massa av verksamheter som får stöd, inom hela EU och genom internationellt samarbete, i linje med FN:s mål för hållbar utveckling. Genomförandet av programmet bör förstärka strävan att uppnå detta syfte.
(6)  Programmets utformning och konstruktion bör svara mot behovet av att skapa en kritisk massa av verksamheter som får stöd, inom hela EU och genom internationellt samarbete, samtidigt som man säkerställer att samtliga medlemsstater deltar i programmet, i linje med FN:s mål för hållbar utveckling och Parisavtalet. Genomförandet av programmet bör förstärka strävan att uppnå detta syfte.
Ändring 9
Förslag till förordning
Skäl 7
(7)  Verksamhet som stöds inom ramen för programmet bör bidra till uppnåendet av EU:s mål och prioriteringar, övervakningen och bedömningen av framstegen mot dessa mål och prioriteringar, liksom till utvecklingen av reviderade eller nya prioriteringar.
(7)  Verksamhet som stöds inom ramen för programmet bör bidra till uppnåendet av EU:s och programmets mål, prioriteringar och åtaganden, övervakningen och bedömningen av framstegen mot dessa mål, prioriteringar och åtaganden, liksom till utvecklingen av reviderade eller nya prioriteringar.
Ändring 10
Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)
(7a)   Programmet ska eftersträva anpassning till befintliga europeiska färdplaner och strategier för forskning och utveckling.
Ändring 11
Förslag till förordning
Skäl 8
(8)  Programmet bör upprätthålla en balans mellan finansiering enligt principen nedifrån och upp (forskar- eller innovatörsdriven) respektive uppifrån och ned (bestämd av strategiskt fastställda prioriteringar), beroende på typen av forsknings- och innovationsgrupper som deltar, verksamheternas karaktär och syfte samt de eftersträvade effekterna. Kombinationen av dessa faktorer bör avgöra valet av strategi för varje del av programmet, vilka alla bidrar till samtliga av programmets allmänna och särskilda mål.
(8)  Programmet bör upprätthålla en balans mellan finansiering enligt principen nedifrån och upp (forskar- eller innovatörsdriven) respektive uppifrån och ned (bestämd av strategiskt fastställda prioriteringar), beroende på typen av forsknings- och innovationsgrupper som deltar inom hela EU, framgångsgraden per verksamhetsområde, verksamheternas karaktär och syfte, subsidiaritetsprincipen samt de eftersträvade effekterna. Kombinationen av dessa faktorer bör avgöra valet av strategi för varje del av programmet, vilka alla bidrar till samtliga av programmets allmänna och särskilda mål.
Ändring 12
Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)
(8a)  Det bör inom ett antal forsknings- och innovationsåtgärder tillämpas en extra snabb tillgång till forskning och innovation, där tiden för beviljande inte bör överstiga sex månader. Detta bör göra det möjligt för små samarbetskonsortier som täcker verksamheter från grundforskning till marknadsintroduktion att få snabbare tillgång till finansiering enligt ”nedifrån och upp”-modellen.
Ändring 13
Förslag till förordning
Skäl 8b (nytt)
(8b)  Programmet bör stödja alla etapper av forskning och innovation, särskilt inom ramen för samverkansprojekt. Grundforskning är en väsentlig tillgång och en viktig förutsättning för att EU i större utsträckning ska kunna locka till sig de bästa forskarna i syfte att bli en global knutpunkt för spetskompetens. Det bör råda god balans mellan grundforskning och tillämpad forskning. Tillsammans med innovation kommer detta att stärka unionens ekonomiska konkurrenskraft, tillväxt och sysselsättning.
Ändring 14
Förslag till förordning
Skäl 8c (nytt)
(8c)  För att Horisont Europa ska få så stort genomslag som möjligt bör olika slags tvärvetenskapliga förhållningssätt beaktas som en förutsättning för stora vetenskapliga framsteg.
Ändring 15
Förslag till förordning
Skäl 8d (nytt)
(8d)  Samverkan med samhället bör främjas genom ansvarsfull forskning och innovation som en övergripande beståndsdel, med målet att bygga upp ett effektivt samarbete mellan vetenskapen och samhället. På detta sätt skulle alla samhällsaktörer (forskare, allmänheten, beslutsfattare, företag, organisationer inom tredje sektorn osv.) få möjlighet att arbeta tillsammans under hela forsknings- och innovationsprocessen för att bättre anpassa både processen och dess resultat till det europeiska samhällets värderingar, behov och förväntningar.
Ändring 16
Förslag till förordning
Skäl 9
(9)  Forskningsverksamhet som genomförs inom pelaren ”öppen vetenskap” bör fastställas enligt vetenskapens behov och möjligheter. Forskningsagendan bör fastställas i nära samarbete med forskarsamfundet. Forskningen bör finansieras på grundval av kompetens.
(9)  Forskningsverksamhet som genomförs inom pelaren ”vetenskaplig spetskompetens och öppen vetenskap” bör fastställas enligt vetenskapens behov och möjligheter. Forskningsagendan bör fastställas i nära samarbete med forskarsamfundet och bland annat fokusera på att locka till sig nya forsknings- och innovationstalanger, unga forskare, och samtidigt stärka det europeiska forskningsområdet och förhindra kompetensflykt. Forskningen bör finansieras på grundval av kompetens.
Ändring 17
Förslag till förordning
Skäl 10
(10)  Pelaren ”globala utmaningar och industriell konkurrenskraft” bör inrättas genom kluster för forskning och innovation i syfte att maximera integrationen mellan de olika verksamhetsområdena och samtidigt garantera en hög och hållbar nivå hos effekten i förhållande till de resurser som används. Denna pelare kommer att främja tvärvetenskapligt, sektorsövergripande, tvärpolitiskt och gränsöverskridande samarbete för att nå FN:s mål för hållbar utveckling och stärka konkurrenskraften för EU:s industri.
(10)  Pelaren ”globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft” bör inrättas genom kluster för forskning och innovation i syfte att maximera integrationen mellan de olika verksamhetsområdena och samtidigt garantera en hög och hållbar nivå hos effekten för EU i förhållande till de resurser som används. Denna pelare kommer att främja tvärvetenskapligt, sektorsövergripande, tvärpolitiskt och gränsöverskridande samarbete för att nå FN:s mål för hållbar utveckling och EU:s åtaganden enligt Parisavtalet och vid behov för att hantera samhällsutmaningar samt stärka konkurrenskraften för EU:s industri. Verksamheterna inom denna pelare bör omfatta hela skalan av forsknings- och innovationsverksamheter, inbegripet FoU, pilotstudier, demonstration och stöd till offentlig upphandling, standardiseringsförberedande forskning och fastställande av standarder samt spridning på marknaden av innovationer, i syfte att säkerställa att Europa behåller sin spetsposition inom forskning på strategiskt fastställda prioriterade områden.
Ändring 18
Förslag till förordning
Skäl 11
(11)  Fullt engagemang från industrins sida i programmet, på alla nivåer från den enskilde entreprenören, via små och medelstora företag, till stora företag, bör utgöra en av de viktigaste kanalerna för att förverkliga programmets mål, och särskilt för att skapa hållbar tillväxt och sysselsättning. Industrin bör bidra till de perspektiv och prioriteringar som fastställts i den strategiska planeringsprocessen, och denna bör i sin tur stödja utarbetandet av arbetsprogram. Ett sådant engagemang från industrin bör leda till att dess deltagande i de åtgärder som stöds hamnar på nivåer som minst motsvarar dem i det tidigare ramprogrammet Horisont 2020, som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/201313.
(11)  Industrins fulla och omgående engagemang i programmet, på alla nivåer från den enskilde entreprenören, via små och medelstora företag, till stora företag, bör upprätthållas, särskilt för att skapa hållbar tillväxt och sysselsättning inom EU genom att stärka det offentlig-privata samarbetet och öka den privata sektorns investeringar i forskning och innovation.
__________________
13
Ändring 19
Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)
(11a)   Samråd med många olika berörda parter, inklusive det civila samhället och industrin, bör bidra till de perspektiv och prioriteringar som fastställs genom den strategiska planeringsprocessen. Detta bör resultera i periodiska strategiplaner för forskning och innovation som antas genom delegerade akter. Dessa strategiplaner bör sedan förverkligas genom utarbetandet av arbetsprogram.
Ändring 20
Förslag till förordning
Skäl 12
(12)  Det är viktigt att hjälpa industrin att förbli eller bli världsledande när det gäller innovation, digitalisering och utfasning av fossila bränslen, särskilt genom investeringar i viktig möjliggörande teknik som kommer att ligga till grund för morgondagens företag. Programmets åtgärder bör användas för att ta itu med marknadsmisslyckanden eller icke-optimala investeringssituationer, på ett proportionellt sätt och utan att duplicera eller utestänga privat finansiering, och de ska också ha ett klart europeiskt mervärde. Detta kommer att garantera att åtgärderna inom programmet är förenliga med EU:s regler för statligt stöd, och därmed undvika onödig snedvridning av konkurrensen på den inre marknaden.
(12)  Det är viktigt att hjälpa EU:s industri att förbli eller bli världsledande när det gäller innovation, digitalisering och utfasning av fossila bränslen, särskilt genom investeringar i viktig möjliggörande teknik som kommer att ligga till grund för morgondagens företag. Viktig möjliggörande teknik kommer att spela en central roll i den andra pelaren, ”globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft” och bör kopplas närmare samman med flaggskeppsinitiativen för framtida och ny teknik, så att forskningsprojekt kan täcka hela innovationskedjan. Programmets verksamhet bör spegla unionens industripolitiska strategi i syfte att åtgärda marknadsmisslyckanden eller icke-optimala investeringssituationer och öka investeringarna på ett proportionellt och insynsvänligt sätt och utan att duplicera eller utestänga privat finansiering . Den bör också ha ett klart europeiskt mervärde och ge offentlig avkastning på investeringar. Detta kommer att garantera att åtgärderna inom programmet är förenliga med EU:s regler för statligt stöd på områdena FoU och innovation, vilka bör ändras för att uppmuntra till innovation.
Ändring 21
Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)
(12a)  Små och medelstora företag utgör en viktig källa till innovation och tillväxt i Europa. Därför behövs det många små och medelstora företag, enligt definitionen i kommissionens rekommendation 2003/361/EG, som deltagare i Horisont Europa. Baserat på bästa praxis från Horisont 2020 bör Horisont Europa fortsätta att uppmuntra små och medelstora företag att delta i ramprogrammet på ett integrerat sätt. Det bör föreskrivas adekvata åtgärder och budgetbestämmelser, bland annat tillämpning av ett instrument för en enda mottagare som till fullo följer nedifrån-och-upp-principen och som riktar sig till små och stora företag som utför inkrementell innovation, med särskilda öppna ansökningsomgångar under de olika stadierna i innovationscykeln.
Ändring 22
Förslag till förordning
Skäl 13
(13)  Programmet bör stödja forskning och innovation på ett integrerat sätt och uppfylla alla Världshandelsorganisationens relevanta bestämmelser. Begreppet forskning, inklusive experimentell utveckling, bör användas i enlighet med Frascatimanualen som tagits fram av OECD, medan begreppet innovation bör användas i enlighet med Oslomanualen som tagits fram av OECD och Eurostat i enlighet med ett brett synsätt som också omfattar social innovation. OECD-definitionerna av teknisk mognadsgrad (TRL) bör också fortsättningsvis, liksom i det tidigare ramprogrammet Horisont 2020, beaktas vid klassificeringen av teknisk forskning, produktutveckling och demonstrationsverksamhet, liksom definitionen av typ av åtgärd som återfinns i ansökningsomgångarna. I princip bör bidrag inte beviljas för åtgärder vars verksamheter överstiger teknisk mognadsgrad 8. Arbetsprogrammet för en viss ansökningsomgång inom pelaren ”globala utmaningar och industriell konkurrenskraft” kan bevilja bidrag till storskalig produktutvärdering och marknadsintroduktion.
(13)  Programmet bör stödja forskning och innovation på ett integrerat sätt och uppfylla alla Världshandelsorganisationens relevanta bestämmelser. Begreppet forskning, inklusive experimentell utveckling, bör användas i enlighet med Frascatimanualen som tagits fram av OECD, medan begreppet innovation bör användas i enlighet med Oslomanualen som tagits fram av OECD och Eurostat i enlighet med ett brett synsätt som också omfattar social innovation, design och kreativitet. OECD-definitionerna av teknisk mognadsgrad (TRL) bör beaktas också fortsättningsvis, liksom i det tidigare ramprogrammet Horisont 2020. Arbetsprogrammet för en viss ansökningsomgång inom pelaren ”globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft” kan bevilja bidrag till storskalig produktutvärdering och marknadsintroduktion.
Ändring 23
Förslag till förordning
Skäl 14
(14)  Kommissionens meddelande om den preliminära utvärderingen av Horisont 2020 (COM(2018) 2 final) innehöll ett antal rekommendationer för programmet, inklusive dess regler för deltagande och spridning, med utgångspunkt i erfarenheterna från det förra programmet samt synpunkter från EU-institutionerna och berörda parter. Dessa rekommendationer inkluderar att öka investeringarna så att man uppnår en kritisk massa och maximerar effekten, att stödja banbrytande innovation, att prioritera EU-investeringar i forskning och innovation på områden med stort mervärde, t.ex. genom uppdragsinriktning, medborgarinflytande och bred kommunikation, att rationalisera EU:s finansieringslandskap, bl.a. genom att effektivisera de olika partnerskapsinitiativen och systemen för samfinansiering, att utveckla fler och mer konkreta synergier mellan EU:s olika finansieringsinstrument, särskilt i syfte att öka mobiliseringen av underutnyttjad forsknings- och innovationspotential i EU, att stärka det internationella samarbetet och öka öppenheten mot tredjeländers deltagande, och att fortsätta förenklingsarbetet utifrån erfarenheterna från genomförandet av Horisont 2020.
(14)  Kommissionens meddelande om den preliminära utvärderingen av Horisont 2020 (COM(2018)0002) och Europaparlamentets betänkande om bedömningen av genomförandet av Horisont 2020 inför halvtidsutvärderingen och förslaget till det nionde ramprogrammet (2016/2147(INI)) innehåller ett antal rekommendationer för programmet, inklusive dess regler för deltagande och spridning, med utgångspunkt i erfarenheterna från det förra programmet samt synpunkter från EU-institutionerna och berörda parter. Dessa rekommendationer inkluderar att öka investeringarna så att man uppnår en kritisk massa och maximerar effekten, att stödja banbrytande innovation, att prioritera EU-investeringar i forskning och innovation på områden med stort mervärde, t.ex. genom uppdragsinriktning, ett fullständigt, medvetet och omgående medborgarinflytande och bred kommunikation, att rationalisera EU:s finansieringslandskap för att till fullo utnyttja alla medlemsstaters forsknings- och innovationspotential, bl.a. genom att effektivisera de olika partnerskapsinitiativen och systemen för samfinansiering, att utveckla fler och mer konkreta synergier mellan EU:s olika finansieringsinstrument, särskilt i syfte att öka mobiliseringen av underutnyttjad forsknings- och innovationspotential i EU, att bättre inbegripa forskningsinfrastrukturer som finansieras av EU – särskilt via Eruf – i programmets projekt, att stärka det internationella samarbetet och öka öppenheten mot tredjeländers deltagande, samtidigt som EU:s intresse skyddas och alla medlemsstaters deltagande i programmet breddas, och att fortsätta förenklingsarbetet utifrån erfarenheterna från genomförandet av Horisont 2020.
Ändring 24
Förslag till förordning
Skäl 15
(15)  Programmet bör eftersträva synergier med andra EU-program när det gäller alltifrån utformning och strategisk planering till projekturval, förvaltning, kommunikation, spridning och utnyttjande av resultat, övervakning, revision och styrelseformer. I syfte att undvika överlappningar och duplicering och öka EU-finansieringens genomslagskraft kan överföringar från andra unionsprogram till verksamhet inom Horisont Europa göras. I sådana fall kommer de att omfattas av reglerna för Horisont Europa.
(15)  Sammanhållningspolitiken bör även fortsättningsvis bidra till forskning och innovation. Därför måste särskild uppmärksamhet ägnas åt samordning och komplementaritet mellan de två EU-politikområdena. Programmet bör eftersträva harmonisering av reglerna och synergier med andra EU-program som avses i bilaga IV till denna förordning när det gäller alltifrån utformning och strategisk planering till projekturval, förvaltning, kommunikation, spridning och utnyttjande av resultat, övervakning, revision och styrelseformer. I syfte att undvika överlappningar och duplicering och öka EU-finansieringens genomslagskraft samt minska sökandenas och stödmottagarnas administrativa börda bör alla former av synergier följa principen ”en enda uppsättning regler för en och samma åtgärd”:
–   Överföringar från andra unionsprogram inbegripet Eruf, till verksamhet inom Horisont Europa kan göras på frivillig basis. I sådana fall kommer de att omfattas av reglerna för Horisont Europa men endast användas till förmån för den medlemsstat eller förvaltningsmyndighet, enligt vad som är tillämpligt, som beslutar sig för att göra överföringen.
–  Samfinansiering av en åtgärd genom Horisont Europa och ett annat unionsprogram kan även planeras samtidigt som de totala stödberättigande kostnaderna för åtgärden inte överskrids. I sådana fall skulle enbart reglerna för Horisont Europa gälla och dubbla revisioner undvikas.
–  Spetskompetensstämplar bör tilldelas alla förslag som passerat Horisont Europas ”spetskompetenströskel” men som inte kan finansieras på grund av budgetbegränsningar. I sådana fall bör reglerna för den fond som tillhandahåller stöd tillämpas med undantag för reglerna om statligt stöd.
Ändring 25
Förslag till förordning
Skäl 16
(16)  För att få största möjliga effekt av unionens finansiering och ett maximalt effektivt bidrag till unionens policymål bör programmet delta i europeiska partnerskap med privata och/eller offentliga partner. Dessa partner inbegriper näringslivet, forskningsorganisationer, organ med offentliga förvaltningsuppgifter på lokal, regional, nationell eller internationell nivå, och det civila samhällets organisationer, t.ex. stiftelser som stöder och/eller bedriver forskning och innovation, förutsatt att de önskade effekterna kan uppnås mer effektivt i partnerskap än av unionen på egen hand.
(16)  För att få största möjliga effekt av unionens finansiering och ett maximalt effektivt bidrag till unionens policymål och åtaganden kan programmet delta i europeiska partnerskap med privata och/eller offentliga partner beroende på den strategiska planeringens resultat. Dessa partner inbegriper intressenter inom offentlig och privat forskning och innovation, kompetenscenter, företagsinkubatorer, vetenskaps- och teknikanläggningar, organ med offentliga förvaltningsuppgifter, stiftelser och det civila samhällets organisationer samt, i lämpliga fall, regionala innovationsekosystem som stöder och/eller bedriver forskning och innovation, förutsatt att de önskade effekterna kan uppnås mer effektivt i partnerskap än av unionen på egen hand.
Ändring 26
Förslag till förordning
Skäl 17
(17)  Programmet bör stärka samarbetet mellan europeiska partnerskap och partner inom privat och/eller offentlig sektor på internationell nivå, bland annat genom att sammanföra forsknings- och innovationsprogram och gränsöverskridande investeringar i forskning och innovation, vilket ger ömsesidiga fördelar för människor och företag och samtidigt säkerställer att EU kan hävda sina intressen på strategiska områden14.
(17)  Programmet bör stärka samarbetet mellan europeiska partnerskap och partner inom privat och/eller offentlig sektor på internationell nivå, bland annat genom att sammanföra forsknings- och innovationsprogram och gränsöverskridande investeringar i forskning och innovation, vilket ger ömsesidiga fördelar för människor och företag och samtidigt säkerställer att EU kan hävda sina intressen.
__________________
__________________
14 Se t.ex. kommissionens förslag till förordning om upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i Europeiska unionen (COM(2017) 487 final).
14 Se t.ex. kommissionens förslag till förordning om upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i Europeiska unionen (COM(2017) 487 final).
Ändring 27
Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)
(17a)  Flaggskepp inom framtida och ny teknik har visat sig utgöra ett ändamålsenligt och effektivt instrument som gynnar samhället genom en gemensam, samordnad insats av EU och medlemsstaterna, och befintliga flaggskepp med påvisade fördelar bör stödjas också i fortsättningen.
Ändring 28
Förslag till förordning
Skäl 18
(18)  Gemensamma forskningscentrumet (JRC) bör också fortsättningsvis ge oberoende, kundstyrt vetenskapligt och tekniskt stöd för unionens politik under hela policycykeln. JRC:s direkta åtgärder bör genomföras på ett flexibelt, effektivt och transparent sätt, med beaktande av JRC:s användares relevanta behov och unionspolitikens behov, samt så att de garanterar skydd av unionens ekonomiska intressen. JRC bör fortsätta att generera extraresurser.
(18)  Gemensamma forskningscentrumet (JRC) bör också fortsättningsvis ge oberoende, kundstyrt vetenskapligt och tekniskt stöd för unionens politik under hela policycykeln. JRC:s direkta åtgärder bör genomföras på ett flexibelt, effektivt och transparent sätt, med beaktande av JRC:s användares relevanta behov budgetbegränsningarna och unionspolitikens behov, samt så att de garanterar skydd av unionens ekonomiska intressen. JRC bör fortsätta att generera extraresurser.
Ändring 29
Förslag till förordning
Skäl 19
(19)  Pelaren ”öppen innovation” bör inrätta en serie åtgärder för integrerat stöd till entreprenörer och entreprenörskap i syfte att uppnå och påskynda banbrytande innovation för snabb marknadstillväxt. Den bör locka innovativa företag med potential för uppskalning på internationell nivå och unionsnivå och erbjuda snabba, flexibla bidrag och saminvesteringar, även med privata investerare. Dessa mål bör eftersträvas genom inrättande av ett europeiskt innovationsråd (EIC). Denna pelare bör också stödja Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) och europeiska innovationsekosystem i stort, särskilt genom att samfinansiera partnerskap med nationella och regionala innovationsstödjande aktörer.
(19)  Pelaren ”innovativt Europa” bör inrätta en serie åtgärder för integrerat stöd till entreprenörer och forskningsdrivet entreprenörskap i syfte att uppnå och påskynda banbrytande innovation för snabb marknadstillväxt samt för att främja EU:s tekniska oberoende på strategiska områden. Den bör locka innovativa företag, inbegripet små och medelstora företag samt uppstartsföretag, med potential för uppskalning på internationell nivå och unionsnivå och erbjuda snabba, flexibla bidrag och saminvesteringar, även med privata investerare. Dessa mål bör eftersträvas genom inrättande av ett europeiskt innovationsråd (EIC). Denna pelare bör också stödja Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT), EIT:s regionala innovationssystem och europeiska innovationsekosystem i stort i hela unionen, särskilt genom att samfinansiera partnerskap med nationella och regionala innovationsstödjande aktörer, såväl offentliga som privata.
Ändring 30
Förslag till förordning
Skäl 20
(20)  Policymålen för detta program kommer också att hanteras med hjälp av finansieringsinstrument och budgetgarantier inom policyområdena [...] för InvestEU-fonden. Det ekonomiska stödet bör användas till att åtgärda marknadsmisslyckanden eller icke-optimala investeringssituationer, på ett proportionellt sätt, och åtgärderna bör inte duplicera eller tränga ut privat finansiering eller snedvrida konkurrensen på den inre marknaden. Åtgärderna bör ha ett tydligt europeiskt mervärde.
(20)  I syfte att tillgodose behovet av att stödja investeringar i icke-linjära verksamheter med högre risk, som exempelvis forskning och innovation, är det mycket viktigt att Horisont Europa, framför allt genom Europeiska innovationsrådet, och EIT och dess KI-grupper, arbetar i samverkan med de finansieringsprodukter som ska utvecklas inom ramen för InvestEU. I detta avseende bör erfarenheterna från finansieringsinstrument som utvecklas inom ramen för Horisont 2020, till exempel InnovFin och lånegarantin för små och medelstora företag, fungera som en stabil grund för tillhandahållandet av detta riktade stöd. Europeiska innovationsrådet bör utveckla åtgärder för strategiska underrättelser och realtidsbedömningar i syfte att i god tid administrera och samordna sina olika verksamheter.
Ändring 31
Förslag till förordning
Skäl 21
(21)  Europeiska innovationsrådet bör genom sina instrument – Pathfinder och Accelerator – sträva efter att identifiera, utveckla och sprida banbrytande innovationer som skapar nya marknader och stödja deras snabba uppskalning till EU-nivå och internationell nivå. Europeiska innovationsrådet bör genom enhetliga och effektivare stöd till banbrytande innovation fylla det vakuum som nu råder för offentligt stöd och privata investeringar i banbrytande innovation. Europeiska innovationsrådets instrument kräver särskilda rättsliga och administrativa funktioner som återspeglar dess mål, i synnerhet marknadslanseringsverksamhet.
utgår
Ändring 32
Förslag till förordning
Skäl 22
(22)  Genom blandfinansieringen från Europeiska innovationsrådet bör Accelerator kunna förkorta ”ökenvandringen” mellan forskning, stadiet före storskalig kommersialisering och uppskalningen av företag. Accelerator bör särskilt stödja insatser som innebär sådana tekniska risker eller marknadsrisker att de inte anses säkra och inte kan attrahera större investeringar från marknaden; därigenom kompletteras InvestEU-programmet, som inrättades genom förordning …15.
(22)  Genom blandfinansieringen från Europeiska innovationsrådet bör Europeiska innovationsrådets Accelerator kunna förkorta ”ökenvandringen” mellan forskning, stadiet före storskalig kommersialisering och uppskalningen av företag. Accelerator bör särskilt stödja insatser som innebär sådana tekniska risker eller marknadsrisker att de inte anses säkra och inte kan attrahera större investeringar från marknaden; därigenom kompletteras InvestEU-programmet, som inrättades genom förordning …15.
__________________
__________________
15
15 ...
Ändring 33
Förslag till förordning
Skäl 23
(23)  EIT bör, framför allt genom sina kunskaps- och innovationsgrupper (KI-grupper), sträva efter att stärka de ekosystem för innovation som hanterar globala utmaningar, genom att främja integrering av näringsliv, forskning, högre utbildning och entreprenörskap. EIT bör i sin verksamhet främja innovation och stödja integreringen av högre utbildning i innovationsekosystemet, särskilt genom att främja dels utbildning i entreprenörskap, dels ett starkt tvärvetenskapligt samarbete mellan industri och akademi och genom att identifiera förväntade färdigheter som gör det möjligt för framtida innovatörer att ta sig an globala utmaningar, bland annat avancerade digitala färdigheter och innovationskompetens. EIT:s stödsystem bör gagna EIC-stödmottagare, och uppstartsföretag från EIT:s KI-grupper bör ha tillgång till EIC-åtgärder. EIT:s inriktning på innovationsekosystem bör göra att det naturligt passar in i pelaren ”öppen innovation”; däremot bör planeringen av dess KI-grupper anpassas till pelaren ”globala utmaningar och industriell konkurrenskraft” genom den strategiska planeringsprocessen.
(23)  EIT bör, framför allt genom sina kunskaps- och innovationsgrupper (KI-grupper) och EIT:s regionala innovationssystem, sträva efter att stärka de ekosystem för innovation med målet att det inom EU ska utvecklas en övergripande kapacitet till innovation som hanterar globala utmaningar, genom att främja integrering av näringsliv, forskning, högre utbildning och entreprenörskap. EIT bör i enlighet med sin grundakt, EIT-förordningen1a, och sitt strategiska innovationsprogram1b i sin verksamhet främja innovation och stödja integreringen av högre utbildning i innovationsekosystemet, särskilt genom att främja dels utbildning i entreprenörskap, dels ett starkt tvärvetenskapligt samarbete mellan industri och akademi och genom att identifiera förväntade färdigheter som gör det möjligt för framtida innovatörer att ta sig an globala utmaningar, bland annat avancerade digitala färdigheter och innovationskompetens. EIT:s stödsystem bör gagna EIC-stödmottagare, och uppstartsföretag från EIT:s KI-grupper bör ha extra snabb tillgång till EIC-åtgärder. EIT:s inriktning på innovationsekosystem bör göra att det naturligt passar in i pelaren ”innovativt Europa”, men det bör i lämpliga fall också stödja alla andra pelare, och planeringen av dess KI-grupper bör anpassas till pelaren ”globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft” genom den strategiska planeringsprocessen. Dupliceringar mellan KI-grupper och andra instrument på samma område, i synnerhet andra partnerskap, bör undvikas.
__________________
1a Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 294/2008 av den 11 mars 2008 (EUT L 97/1, 9.4.2008), ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1292/2013 av den 11 december 2013 (EUT L 347/174, 20.12.2013).
1b Europaparlamentets och rådets förordning (EG).
Ändring 34
Förslag till förordning
Skäl 24
(24)  Att säkerställa och bevara lika villkor för företag som konkurrerar på en given marknad är en viktig förutsättning för att banbrytande eller disruptiv innovation ska frodas och därigenom göra det möjligt för i synnerhet små och medelstora innovatörer att få avkastning på sina investeringar och erövra en del av marknaden.
(24)  Att säkerställa och bevara lika villkor för företag som konkurrerar på en given marknad är en viktig förutsättning för att banbrytande eller disruptiv innovation ska frodas och därigenom göra det möjligt för i synnerhet små och medelstora innovatörer att få avkastning på sina investeringar och erövra en del av marknaden. En viss grad av öppenhet i innovationsskalan av finansierade åtgärder – som riktar sig till ett stort nätverk av stödmottagare – kan bidra väsentligt till små och medelstora företags kapacitetsuppbyggnad eftersom det förser dem med de nödvändiga medlen för att locka till sig investeringar och växa.
Ändring 35
Förslag till förordning
Skäl 25
(25)  Programmet bör främja och integrera samarbete med tredjeländer och internationella organisationer och initiativ på grundval av gemensamt intresse, ömsesidig nytta och globala åtaganden för att genomföra FN:s mål för hållbar utveckling. Internationellt samarbete bör syfta till att stärka unionens spetskompetens inom forskning och innovation, liksom dess attraktionskraft och ekonomiska och industriella konkurrenskraft, ta itu med globala utmaningar, enligt vad som anges i FN:s mål för hållbar utveckling, och att stödja unionens externa politik. En allmän öppning för internationellt deltagande och riktat internationellt samarbete bör eftersträvas, bl.a. genom lämpliga bestämmelser om stödberättigande för enheter som är etablerade i länder med låga till medelhöga inkomster. Samtidigt bör associering av tredjeländer till programmet främjas.
(25)  Programmet bör främja och integrera samarbete med tredjeländer och internationella organisationer och initiativ på grundval av unionens intresse samt ömsesidig nytta och globala åtaganden för att genomföra FN:s mål för hållbar utveckling. Internationellt samarbete bör syfta till att stärka unionens spetskompetens inom forskning och innovation, liksom dess attraktionskraft och ekonomiska och industriella konkurrenskraft, ta itu med globala utmaningar, enligt vad som anges i FN:s mål för hållbar utveckling, och att stödja unionens externa politik. En allmän öppning för ömsesidigt internationellt deltagande och riktat internationellt samarbete bör eftersträvas och det måste tillämpas lämpliga kriterier för stödberättigande, där hänsyn tas till skillnaderna sett till nivån på forsknings- och innovationskapaciteten, vid finansieringen av enheter som är etablerade i länder med låga till medelhöga inkomster. Samtidigt bör man främja associering av tredjeländer till programmet, varvid ömsesidighet bör ingå, unionens intresse skyddas och ett balanserat deltagande av samtliga medlemsstater i programmet främjas.
Ändring 36
Förslag till förordning
Skäl 26
(26)  För att fördjupa förbindelserna mellan vetenskap och samhälle och maximera fördelarna av deras samspel bör programmet engagera och involvera medborgarna och det civila samhällets organisationer när det gäller att gemensamt utforma och skapa ansvarsfulla forsknings- och innovationsagendor och motsvarande innehåll, främja vetenskaplig utbildning, göra vetenskaplig kunskap allmänt tillgänglig och underlätta för allmänheten och det civila samhällets organisationer att delta i programmets verksamheter. Detta bör göras i hela programmet och genom särskilda verksamheter i delen ”förstärkning av det europeiska forskningsområdet”. Medborgarnas och det civila samhällets engagemang i forskning och innovation bör förenas med verksamhet som når ut till allmänheten, i syfte att skapa och upprätthålla stöd hos allmänheten för programmet. Programmet bör också syfta till att undanröja hinder och främja synergier mellan vetenskap, teknik, kultur och konst för att skapa nya former av hållbar innovation.
(26)  För att fördjupa förbindelserna mellan vetenskap och samhälle och maximera fördelarna av deras samspel bör programmet engagera och involvera medborgarna och det civila samhällets organisationer när det gäller att gemensamt utforma och skapa ansvarsfulla forsknings- och innovationsagendor och motsvarande innehåll som svarar mot allmänhetens och det civila samhällets bekymmer, behov och förväntningar genom att främja vetenskaplig utbildning, göra vetenskaplig kunskap allmänt tillgänglig och underlätta för allmänheten och det civila samhällets organisationer att delta i programmets verksamheter. De åtgärder som vidtas för att förbättra allmänhetens och det civila samhällets deltagande bör övervakas.
Ändring 37
Förslag till förordning
Skäl 26a (nytt)
(26a)  Horisont Europa bör stödja ny teknik som bidrar till att övervinna hinder som försvårar tillgång och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning och som därmed står i vägen för utvecklingen av ett verkligt inkluderande samhälle.
Ändring 38
Förslag till förordning
Skäl 26b (nytt)
(26b)  I syfte att stärka det europeiska forskningsområdet bör alla delar av programmet bidra till att avsevärt minska forsknings- och innovationsklyftan, i synnerhet genom att öka deltagandet i programmets forsknings- och innovationsverksamheter av länder som omfattas av bredande deltagande, sprida vetenskaplig spetskompetens, stärka nya samarbetsmönster inom forskning och innovation, minska lönegapet mellan forskare inom unionen, motverka kompetensflykten, modernisera nationella forsknings- och innovationsekosystem och säkerställa en välavvägd representation i utvärderingspaneler, expertgrupper och vetenskapliga råd.
Ändring 39
Förslag till förordning
Skäl 27
(27)  I enlighet med artikel 349 i EUF-fördraget har unionens yttersta randområden rätt till särskilda åtgärder (med hänsyn till sin strukturella, sociala och ekonomiska situation) när det gäller tillgång till EU:s horisontella program. Programmet bör därför ta hänsyn till särdragen hos dessa regioner, i linje med kommissionens meddelande Ett starkare och förnyat strategiskt partnerskap med EU:s yttersta randområden (COM(2017) 623 final) som godkändes av rådet den 12 april 2018.
(27)  I enlighet med artikel 349 i EUF-fördraget har unionens yttersta randområden rätt till särskilda åtgärder (med hänsyn till sin strukturella, sociala och ekonomiska situation) när det gäller tillgång till EU:s horisontella program. Programmet bör därför ta hänsyn till särdragen hos dessa regioner, i linje med kommissionens meddelande Ett starkare och förnyat strategiskt partnerskap med EU:s yttersta randområden (COM(2017)0623) som godkändes av rådet den 12 april 2018, samt om möjligt främja deras deltagande i programmet.
Ändring 40
Förslag till förordning
Skäl 28
(28)  De verksamheter som utvecklats inom ramen för programmet bör sträva efter att undanröja bristande jämställdhet och att främja jämställdhet mellan kvinnor och män inom forskning och innovation, i enlighet med artiklarna 2 och 3 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 8 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Jämställdhetsaspekten bör integreras på lämpligt sätt i forsknings- och innovationsinnehållet och beaktas i alla skeden av forskningscykeln.
(28)  De verksamheter som utvecklats inom ramen för programmet bör sträva efter att undanröja bristande jämställdhet, förhindra könsdiskriminering, på ett adekvat sätt jämställdhetsintegrera forsknings- och innovationsinnehållet, skapa möjligheter till god balans mellan arbete och privatliv och främja jämställdhet, inbegripet principerna om lika kön enligt artikel 141.3 i EUF-fördraget och i direktiv 2006/54/EG om genomförandet av principen om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet, samt att säkerställa forskningens och innovationens tillgänglighet för forskare med funktionsnedsättning.
Ändring 41
Förslag till förordning
Skäl 29
(29)  Med tanke på särdragen hos försvarsindustrin bör närmare bestämmelser för unionens finansiering av försvarsforskningsprojekt fastställas i förordning ... om inrättande av Europeiska försvarsfonden26 som innehåller reglerna för deltagande på försvarsforskningsområdet. Forsknings- och innovationsverksamhet som utförs inom ramen för Europeiska försvarsfonden bör uteslutande vara inriktadförsvarstillämpningar.
(29)  Med tanke på särdragen hos försvarsindustrin bör närmare bestämmelser för unionens finansiering av försvarsforskningsprojekt fastställas i förordning ... om inrättande av Europeiska försvarsfonden26 som innehåller reglerna för deltagande på försvarsforskningsområdet. Även om synergier mellan Horisont Europa och Europeiska försvarsfonden skulle kunna uppmuntras, samtidigt som man undviker dubbelarbete, bör verksamheter inom Horisont Europa uteslutande vara inriktadecivila ändamål.
__________________
__________________
16
16 ...
Ändring 42
Förslag till förordning
Skäl 31a (nytt)
(31a)  Administrativ förenkling, i synnerhet minskning av den administrativa bördan och tidsfristerna för stödmottagarna, bör ständigt eftersträvas vid upprättandet, genomförandet, utvärderingen, rapporteringen och övervakningen av programmet.
Ändring 43
Förslag till förordning
Skäl 31b (nytt)
(31b)  Tillräcklig budget bör anslås till centrala digitala prioriteringar i syfte att säkerställa att Europa förblir en global ledare inom forskning och innovation på det digitala området och för att ta hänsyn till att det behövs större investeringar för att vi ska kunna dra nytta av de växande möjligheterna med digital teknik.
Ändring 44
Förslag till förordning
Skäl 33
(33)  I enlighet med [uppdatera hänvisning i enlighet med det nya beslutet om utomeuropeiska länder och territorier (ULT): I enlighet med artikel 94 i rådets beslut 2013/755/EU23 är personer och enheter i utomeuropeiska länder och territorier (ULT) berättigade till finansiering, med förbehåll för programmets regler och mål och eventuella ordningar som gäller för den medlemsstat till vilken det berörda utomeuropeiska landet eller territoriet är knutet.
(33)  I enlighet med [uppdatera hänvisning i enlighet med det nya beslutet om utomeuropeiska länder och territorier (ULT): I enlighet med artikel 94 i rådets beslut 2013/755/EU23 är personer och enheter i utomeuropeiska länder och territorier (ULT) berättigade till finansiering, med förbehåll för programmets regler och mål och eventuella ordningar som gäller för den medlemsstat till vilken det berörda utomeuropeiska landet eller territoriet är knutet. Programmet bör ta vederbörlig hänsyn till dessa territoriers särdrag för att säkerställa deras faktiska deltagande och stödja samarbetet och synergierna i synnerhet med de yttersta randområdena samt med tredjeländer i deras närområde.
__________________
__________________
23 Rådets beslut 2013/755/EU av den 25 november 2013 om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen (ULT-beslutet) (EUT L 344, 19.12.2013, s. 1).
23 Rådets beslut 2013/755/EU av den 25 november 2013 om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen (ULT-beslutet) (EUT L 344, 19.12.2013, s. 1).
Ändring 45
Förslag till förordning
Skäl 34
(34)  I enlighet med punkterna 22 och 23 i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning måste detta program utvärderas på grundval av uppgifter som har samlats in genom specifika krav på övervakning, samtidigt som överreglering och administrativa bördor, särskilt för medlemsstaterna, bör undvikas. Dessa krav kan i tillämpliga fall innefatta mätbara indikatorer som tjänar som grund för utvärdering av programmets konsekvenser i praktiken.
(34)  I enlighet med punkterna 22 och 23 i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning måste detta program utvärderas på grundval av uppgifter som har samlats in genom specifika krav på övervakning, samtidigt som överreglering och administrativa bördor, särskilt för medlemsstaterna och stödmottagarna inom ramen för programmet, bör undvikas. Dessa krav kan i tillämpliga fall innefatta mätbara indikatorer som tjänar som grund för utvärdering av programmets konsekvenser i praktiken.
Ändring 46
Förslag till förordning
Skäl 38
(38)  Gemensamma regler för hela programmet bör säkerställa ett sammanhängande ramverk som underlättar deltagande i program som får ekonomiska bidrag från programbudgeten, inklusive deltagande i program som förvaltas av finansieringsorgan som t.ex. EIT, gemensamma företag eller andra strukturer enligt artikel 187 i EUF-fördraget, och deltagande i program som genomförs av medlemsstaterna i enlighet med artikel 185 i EUF-fördraget. Det bör finnas en flexibilitet att anta särskilda regler när är befogat.
(38)  Gemensamma regler och krav för hela programmet bör säkerställa förenklade och gemensamma genomförandeverktyg, inklusive för övervakning och rapportering, och ett sammanhängande ramverk som underlättar deltagande i program som får ekonomiska bidrag från programbudgeten, inklusive deltagande i program som förvaltas av finansieringsorgan som t.ex. EIT, gemensamma företag eller andra strukturer enligt artikel 187 i EUF-fördraget, och deltagande i program som genomförs av medlemsstaterna i enlighet med artikel 185 i EUF-fördraget. Det bör finnas möjlighet att anta särskilda regler, men undantagen bör begränsas till när det är absolut nödvändigt och vederbörligen befogat.
Ändring 47
Förslag till förordning
Skäl 39
(39)  Åtgärder som omfattas av programmet bör respektera grundläggande rättigheter och iaktta de principer som erkänns i synnerhet i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Dessa åtgärder bör vara förenliga med alla rättsliga skyldigheter, inklusive internationell rätt och relevanta kommissionsbeslut, till exempel kommissionens meddelande av den 28 juni 201324, samt etiska principer, vilket inbegriper att alla former av överträdelser av forskningsintegriteten undviks. Artikel 13 i EUF-fördraget bör beaktas i forskningsverksamhet och användningen av djur i forsknings- och försökssammanhang bör minskas, med målet att till slut ersätta djurförsök med annat.
(39)  Åtgärder som omfattas av programmet bör respektera grundläggande rättigheter och iaktta de principer som erkänns i synnerhet i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Dessa åtgärder bör vara förenliga med alla rättsliga skyldigheter, inklusive internationell rätt och relevanta kommissionsbeslut, till exempel kommissionens meddelande av den 28 juni 201324, samt etiska principer, vilket inbegriper att alla former av överträdelser av forskningsintegriteten undviks. Hänsyn bör tas till yttrandena från Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik, Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter och Europeiska datatillsynsmannen. Artikel 13 i EUF-fördraget bör beaktas i forskningsverksamhet och användningen av djur i forsknings- och försökssammanhang bör minskas, med målet att till slut ersätta djurförsök med annat.
__________________
__________________
24 EUT C 205, 19.7.2013, s. 9.
24 EUT C 205, 19.7.2013, s. 9.
Ändring 48
Förslag till förordning
Skäl 40
(40)  I linje med målen för det internationella samarbete som beskrivs i artiklarna 180 och 186 i EUF-fördraget bör deltagande av rättsliga enheter etablerade i tredjeländer samt av internationella organisationer främjas. Genomförandet av programmet bör överensstämma med de åtgärder som antas i enlighet med artiklarna 75 och 215 i EUF-fördraget och bör vara förenliga med internationell rätt. När det gäller åtgärder med anknytning till unionens strategiska tillgångar, intressen, oberoende eller säkerhet får deltagande i särskilda åtgärder inom programmet begränsas till enbart enheter som är etablerade i medlemsstaterna, eller till enheter som är etablerade i särskilt angivna associerade länder eller tredjeländer utöver medlemsstaterna.
(40)  I linje med målen för det internationella samarbete som beskrivs i artiklarna 180 och 186 i EUF-fördraget bör deltagande av rättsliga enheter etablerade i tredjeländer samt av internationella organisationer främjas i unionens vetenskapliga, samhälleliga, ekonomiska och tekniska intresse. Genomförandet av programmet bör överensstämma med de åtgärder som antas i enlighet med artiklarna 75 och 215 i EUF-fördraget och bör vara förenliga med internationell rätt. När det gäller åtgärder med anknytning till unionens strategiska tillgångar, intressen, oberoende eller säkerhet får deltagande i särskilda åtgärder inom programmet begränsas till enbart enheter som är etablerade i medlemsstaterna, eller till enheter som är etablerade i särskilt angivna associerade länder eller tredjeländer utöver medlemsstaterna.
Ändring 49
Förslag till förordning
Skäl 41
(41)  Med tanke på betydelsen av att ta itu med klimatförändringar i linje med unionens åtaganden att genomföra Parisavtalet och uppfylla Förenta nationernas mål för hållbar utveckling kommer detta program att bidra till att integrera klimatfrågor och till uppnåendet av det övergripande målet att 25 % av utgifterna i EU-budgeten ska bidra till klimatmålen.
(41)  Klimatförändringarna är en av de största och viktigaste globala samhällsutmaningarna och med tanke på betydelsen av att ta itu med klimatförändringar i linje med unionens åtaganden att genomföra Parisavtalet och uppfylla Förenta nationernas mål för hållbar utveckling kommer detta program att bidra med minst 35 % av sina utgifter till uppnåendet av klimatmålen på lämpligt sätt, som ett led i EU:s allmänna mål att integrera klimatfrågor och att anslå 30 % av EU-budgeten. För att övervaka och kontrollera detta mål måste alla klimatrelaterade utgifter registreras för alla EU-budgetprogram, och utgifterna måste återspeglas i lämpliga delar av arbetsprogrammen. De beräknade utgifterna för särskild teknik inom ren energiteknik bör delas upp för att säkerställa internationell jämförbarhet. I enlighet med Europeiska revisionsrättens rekommendationer [rapport 31/2016], bör mekanismer för integrering av klimatåtgärder i rapporteringen i efterhand skilja mellan begränsning och anpassning.
Ändring 50
Förslag till förordning
Skäl 43
(43)  Användning av känslig bakgrundsinformation eller åtkomst för otillbörliga personer till känsliga resultat kan få negativa konsekvenser för unionens intressen eller en eller flera medlemsstaters intressen. Hanteringen av konfidentiella uppgifter och säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter bör regleras av all relevant unionsrätt, inbegripet institutionernas interna regler såsom kommissionens beslut (EU, Euratom) 2015/444 som fastställer säkerhetsbestämmelser för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter.
(43)  Användning av känslig bakgrundsinformation eller åtkomst för otillbörliga personer till känsliga resultat och forskningsdata kan få negativa konsekvenser för unionens intressen eller en eller flera medlemsstaters intressen. Hanteringen av konfidentiella uppgifter och säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter bör regleras av all relevant unionsrätt, inbegripet institutionernas interna regler såsom kommissionens beslut (EU, Euratom) 2015/444 som fastställer säkerhetsbestämmelser för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter.
Ändring 51
Förslag till förordning
Skäl 44
(44)  Det är nödvändigt att fastställa minimikrav för deltagande, både som en allmän regel där konsortiet bör ta med minst en rättslig enhet från en medlemsstat, och med hänsyn till särdragen hos en särskild typ av åtgärder inom programmet.
utgår
Ändring 52
Förslag till förordning
Skäl 45
(45)  Det är lämpligt att fastställa villkoren för unionsfinansiering för deltagare i åtgärder inom programmet. För att skapa ytterligare förenkling bör bidrag genomföras med beaktande av alla former av bidrag som anges i budgetförordningen, inklusive klumpsummor, schablonbelopp och enhetskostnader.
(45)  Det är nödvändigt att fastställa villkoren för unionsfinansiering för deltagare i åtgärder inom programmet. Bidrag kommer att vara den huvudsakliga finansieringstypen inom programmet. Andra typer av finansiering bör väljas ut utifrån vad som är bäst för att uppnå åtgärdernas särskilda mål och leverera resultat, med beaktande av framför allt kostnaderna för kontroller, den administrativa bördan och den förväntade risken för bristande regelefterlevnad. När det gäller bidrag ska hänsyn tas till klumpsummor, schablonsatser och skalor för enhetskostnader, i enlighet med budgetförordningen och för att skapa ytterligare förenkling. Innan ett nytt system för kostnadsersättning kan anses utgöra en verklig förenkling för stödmottagarna bör en omfattande utvärdering med ett positivt resultat göras.
Ändring 53
Förslag till förordning
Skäl 46
(46)  Finansieringsgraderna i denna förordning anges som maximinivåer för att följa principen om samfinansiering.
utgår
Ändring 54
Förslag till förordning
Skäl 47
(47)  I enlighet med budgetförordningen bör programmet tillhandahålla en bas för en ökad acceptans av stödmottagarnas sedvanliga praxis för redovisning av personalkostnader och enhetskostnader avseende internt fakturerade varor och tjänster.
(47)  I enlighet med budgetförordningen bör programmet tillhandahålla en bas för en ökad acceptans av stödmottagarnas sedvanliga praxis för redovisning av personalkostnader och enhetskostnader avseende internt fakturerade varor och tjänster. Enhetskostnader för internt fakturerade varor och tjänster, där direkta och indirekta kostnader kombineras, bör vara ett alternativ som alla stödmottagare kan välja. Kostnader som beräknas med hjälp av fördelningsnycklar bör vara stödberättigande.
Ändring 55
Förslag till förordning
Skäl 48
(48)  Det nuvarande systemet för ersättning av faktiska personalkostnader bör förenklas ytterligare utifrån den princip om projektbaserad ersättning som utvecklats inom ramen för Horisont 2020 och som är bättre anpassad till budgetförordningen.
(48)  Det nuvarande systemet för ersättning av faktiska personalkostnader bör förenklas ytterligare utifrån den princip om projektbaserad ersättning som utvecklats inom ramen för Horisont 2020 och som är bättre anpassad till budgetförordningen, och bör som en allmän princip syfta till lika lön för lika arbete och till att minska lönegapet mellan forskare från EU som är involverade i programmet.
Ändring 56
Förslag till förordning
Skäl 50
(50)  Det bör fastställas regler för utnyttjande och spridning av resultat för att säkerställa att stödmottagarna skyddar, utnyttjar, sprider och ger åtkomst till dessa resultat, beroende på vad som gäller. Större tonvikt bör läggas på utnyttjande av resultaten, särskilt i unionen. Stödmottagarna bör uppdatera sina planer avseende utnyttjande och spridning av resultaten under åtgärdens genomförande och efter dess slutförande.
(50)  Det bör fastställas regler för utnyttjande och spridning av resultat för att säkerställa att stödmottagarna skyddar, utnyttjar, sprider och ger åtkomst till dessa resultat, beroende på vad som gäller, med hänsyn till de legitima intressena hos stödmottagarna och andra begränsningar, t.ex. dataskyddsregler, integritets- och säkerhetsregler samt immateriella rättigheter, sekretess, eller unionens globala ekonomiska konkurrenskraft. Större tonvikt bör läggas på utnyttjande av resultaten, särskilt i unionen. Stödmottagarna bör uppdatera sina planer avseende utnyttjande och spridning av resultaten under åtgärdens genomförande.
Ändring 57
Förslag till förordning
Skäl 51
(51)  De viktigaste inslagen i systemet för utvärdering och urval av förslag i det föregående programmet Horisont 2020, med dess särskilda fokus på spetskompetens, bör bibehållas. Förslagen bör även fortsättningsvis väljas ut på grundval av den utvärdering som gjorts av oberoende experter. I tillämpliga fall bör behovet att säkerställa en övergripande enhetlighet i projektportföljen beaktas.
(51)  De viktigaste inslagen i systemet för utvärdering och urval av förslag i det föregående programmet Horisont 2020, med dess särskilda fokus på spetskompetens och kriterierna ”effekt” och ”genomförandets kvalitet och effektivitet”, bör bibehållas. Förslagen bör även fortsättningsvis väljas ut på grundval av den utvärdering som gjorts av oberoende experter från så många medlemsstater som möjligt. Kommissionen bör anordna anonym utvärdering när så är lämpligt och analysera resultaten för att undvika snedvridet urval. I tillämpliga fall bör behovet att säkerställa en övergripande enhetlighet i projektportföljen beaktas av oberoende experter.
Ändring 58
Förslag till förordning
Skäl 52
(52)  Man bör eftersträva en utökad ömsesidig tillit till revisioner och bedömningar – även med andra EU-program för att minska den administrativa bördan för stödmottagare av EU-medel. Ömsesidig tillit bör uttryckligen föreskrivas genom att även andra stödjande faktorer, t.ex. revisioner av system och processer, beaktas.
(52)  Man bör för alla delar av programmet tillämpa systematisk ömsesidig tillit till revisioner och bedömningar med andra EU-program, i enlighet med artikel 127 i budgetförordningen, för att minska den administrativa bördan för stödmottagare av EU-medel. Ömsesidig tillit bör uttryckligen föreskrivas genom att även andra stödjande faktorer, t.ex. revisioner av system och processer, beaktas.
Ändring 59
Förslag till förordning
Skäl 53
(53)  Särskilda utmaningar inom forskning och innovation bör hanteras med hjälp av pristävlingar, inklusive allmänna eller gemensamma tävlingar när så är lämpligt, organiserade av kommissionen eller finansieringsorganet tillsammans med andra unionsorgan, tredjeländer, internationella organisationer eller icke vinstdrivande rättsliga enheter.
(53)  Särskilda utmaningar inom forskning och innovation bör hanteras med hjälp av pristävlingar, inklusive allmänna eller gemensamma tävlingar när så är lämpligt, organiserade av kommissionen eller finansieringsorganet tillsammans med andra unionsorgan, tredjeländer, internationella organisationer eller icke vinstdrivande rättsliga enheter. Priser bör särskilt tilldelas projekt som lockar forskare till länder som omfattas av bredare deltagande samt till framgångsrika projekt för att öka deras synlighet och för att i högre grad marknadsföra unionsfinansierade åtgärder.
Ändring 60
Förslag till förordning
Skäl 54
(54)  Valet av finansieringstyp och genomförandemetod inom ramen för denna förordning ska göras utifrån vad som är bäst för att uppnå åtgärdernas särskilda mål och leverera resultat. Hänsyn ska särskilt tas till kostnader för kontroller, administrativa bördor och förväntad risk för bristande regelefterlevnad. När det gäller bidrag ska hänsyn tas till klumpsummor, schablonsatser och skalor för enhetskostnader.
(54)  Valet av finansieringstyp och genomförandemetod inom ramen för denna förordning ska göras utifrån vad som är bäst för att uppnå åtgärdernas särskilda mål och leverera resultat. Hänsyn ska särskilt tas till kostnader för kontroller, administrativa bördor och förväntad risk för bristande regelefterlevnad. För detta bör klumpsummor, schablonsatser och skalor för enhetskostnader beaktas.
Ändring 61
Förslag till förordning
Artikel 1
Artikel 1
Artikel 1
Syfte
Syfte
1.  Genom denna förordning inrättas Horisont Europa – Ramprogrammet för forskning och innovation (nedan kallat programmet) och reglerna för deltagande och spridning i indirekta åtgärder inom programmet.
1.  Genom denna förordning inrättas Horisont Europa – Ramprogrammet för forskning och innovation (nedan kallat programmet) och reglerna för deltagande och spridning i indirekta åtgärder inom programmet och fastställs ramarna för unionens stöd till forsknings- och innovationsverksamhet.
2.  Här fastställs målen för programmet, budgeten för perioden 2021–2027, formerna för unionsfinansiering och reglerna för tillhandahållande av sådan finansiering.
2.  Här fastställs målen för programmet, budgeten för perioden 2021–2027, formerna för unionsfinansiering och reglerna för tillhandahållande av sådan finansiering.
3.  Programmet ska genomföras genom
3.  Programmet ska genomföras genom
(a)  det särskilda program som inrättats genom beslut.../.../EU25 , vilket inbegriper ett ekonomiskt bidrag till EIT,
(a)  det särskilda program som inrättats genom beslut.../.../EU25, vilket inbegriper den logiska grunden och insatsområdena för EIT,
(b)  det särskilda programmet för försvarsforskning, som inrättats genom förordning.../.../EU.
(b)  det särskilda programmet för försvarsforskning, som inrättats genom förordning.../.../EU.
4.  Termerna ”Horisont Europa”, ”programmet” och ”särskilt program” som används i denna förordning avser frågor som bara är relevanta för det särskilda program som beskrivs i punkt 3 a, såvida inget annat uttryckligen anges.
4.  Termerna ”Horisont Europa”, ”programmet” och ”särskilt program” som används i denna förordning avser inte frågor som är relevanta för det särskilda program som beskrivs i punkt 3 b, såvida inget annat uttryckligen anges.
4a.   EIT ska genomföra programmet i enlighet med den strategiska forsknings- och innovationsplanen och EIT:s strategiska innovationsprogram för perioden 2021–2027, med förbehåll för att alla nya KI-grupper som inrättas om möjligt ska medföra ytterligare och tillräckliga budgetresurser och inte undergräva målen och åtagandena för de befintliga KI-grupperna.
__________________
__________________
25
25
Ändring 62
Förslag till förordning
Artikel 2
Artikel 2
Artikel 2
Definitioner
Definitioner
I denna förordning gäller följande definitioner:
I denna förordning gäller följande definitioner:
(1)  forskningsinfrastrukturer: anläggningar som tillhandahåller resurser och tjänster som forskarvärlden använder för att bedriva forskning och främja innovation inom sina områden. Denna definition inbegriper mänskliga resurser och den omfattar viktig utrustning eller instrumentuppsättningar, kunskapsrelaterade resurser i form av t.ex. samlingar, arkiv eller infrastrukturer för vetenskapliga data, datasystem, kommunikationsnät och all annan infrastruktur av unik karaktär som är öppen för externa användare och som är av avgörande vikt för att uppnå spetskompetens inom forskning och innovation. De kan i tillämpliga fall också användas utanför forskningen, exempelvis inom undervisning eller offentliga tjänster, och de kan vara enstaka, virtuella eller distribuerade.
(1)  forskningsinfrastrukturer: anläggningar som tillhandahåller resurser och tjänster som forskarvärlden använder för att bedriva forskning och främja innovation inom sina områden. Denna definition inbegriper mänskliga resurser och den omfattar viktig utrustning eller instrumentuppsättningar, särskilt sådana som erhåller stöd genom andra EU-fonder enligt bilaga IV, kunskapsrelaterade resurser i form av t.ex. samlingar, arkiv eller infrastrukturer för vetenskapliga data, datasystem, kommunikationsnät och all annan infrastruktur av unik karaktär som är öppen för externa användare och som är av avgörande vikt för att uppnå spetskompetens inom forskning och innovation. De kan i tillämpliga fall också användas utanför forskningen, exempelvis inom undervisning eller offentliga tjänster, och de kan vara enstaka, virtuella eller distribuerade.
(2)  strategi för smart specialisering: samma innebörd som ”strategi för smart specialisering” enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/201326; strategin ska också uppfylla de nödvändiga villkor som anges i förordning (EU) XX [förordningen om gemensamma bestämmelser].
(2)  strategi för smart specialisering: samma innebörd som ”strategi för smart specialisering” enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/201326; strategin ska också uppfylla de nödvändiga villkor som anges i förordning (EU) XX [förordningen om gemensamma bestämmelser].
(3)  europeiskt partnerskap: ett initiativ där unionen tillsammans med privata och/eller offentliga partner (t.ex. näringslivet, forskningsorganisationer, organ med offentliga förvaltningsuppgifter på lokal, regional, nationell eller internationell nivå eller det civila samhällets organisationer, inbegripet stiftelser) åtar sig att gemensamt stödja utvecklingen och genomförandet av ett program för forsknings- och innovationsverksamhet, inbegripet verksamhet som gäller marknadsfrågor, lagstiftning eller policyupptag.
(3)  europeiskt partnerskap: ett initiativ där unionen tillsammans med privata och/eller offentliga partner (t.ex. näringslivet, universitet, forskningsorganisationer, inbegripet forskningsinfrastrukturer, organ med offentliga förvaltningsuppgifter på lokal, regional, nationell eller internationell nivå eller det civila samhällets organisationer, inbegripet icke-statliga organisationer och stiftelser) i förekommande fall åtar sig att gemensamt stödja utvecklingen och genomförandet av ett program för forsknings- och innovationsverksamhet, inbegripet verksamhet i enlighet med artiklarna 185 och 187 i EUF-fördraget och verksamhet som gäller marknadsfrågor, lagstiftning eller policyupptag.
(4)  öppen åtkomst: tillhandahållande online av forskningsresultat från åtgärder som finansierats genom programmet, särskilt vetenskapliga publikationer och forskningsdata, utan kostnad för slutanvändaren.
(4)  öppen åtkomst: tillhandahållande online av forskningsresultat från åtgärder som finansierats genom programmet, särskilt vetenskapliga publikationer och forskningsdata, utan kostnad för slutanvändaren. Vad gäller forskningsdata måste relevanta integritets- och säkerhetsintressen, immateriella rättigheter, sekretess, EU:s globala ekonomiska konkurrenskraft och andra legitima intressen hanteras i enlighet med principen ”så fri som möjligt och så begränsad som nödvändigt” och enligt principen om tydliga undantagsklausuler.
(5)  uppdrag: en uppsättning åtgärder som syftar till att uppnå ett mätbart mål inom en fastställd tidsram och att påverka vetenskap och teknik och/eller samhället och medborgarna på ett sätt som inte hade kunnat uppnås genom enskilda åtgärder.
(5)  uppdrag: en uppsättning spetskompetensbaserade forsknings- och innovationsåtgärder som kan vara klusteröverskridande och övergripande och som syftar till att uppnå ett mätbart mål inom en fastställd tidsram och ha en inverkan på vetenskap och teknik, samhället, beslutsfattande och/eller diplomati och medborgarna och som inte hade kunnat uppnås genom enskilda åtgärder.
(6)  förkommersiell upphandling: upphandling av forsknings- och utvecklingstjänster med delning av risker och fördelar på marknadsvillkor och konkurrenspräglad utveckling i faser, där upphandlade forsknings- och utvecklingstjänster tydligt åtskiljs från introduktionen av slutprodukter i kommersiella mängder.
(6)  förkommersiell upphandling: upphandling av forsknings- och utvecklingstjänster med delning av risker och fördelar på marknadsvillkor och konkurrenspräglad utveckling i faser, där upphandlade forsknings- och utvecklingstjänster tydligt åtskiljs från introduktionen av slutprodukter i kommersiella mängder.
(7)  offentlig upphandling av innovativa lösningar: upphandling där en upphandlande myndighet fungerar som lanseringskund för innovativa varor eller tjänster som ännu inte är tillgängliga i stor skala på kommersiella grunder; kan omfatta konformitetstestning
(7)  offentlig upphandling av innovativa lösningar: upphandling där en upphandlande myndighet fungerar som lanseringskund för innovativa varor eller tjänster som ännu inte är tillgängliga i stor skala på kommersiella grunder; kan omfatta konformitetstestning
(8)  åtkomsträtt: rätt att använda resultat eller bakgrundsinformation.
(8)  åtkomsträtt: rätt att använda resultat eller bakgrundsinformation på de villkor som fastställs i enlighet med denna förordning.
(9)  bakgrundsinformation: alla data och all know-how eller information oavsett form eller typ, konkret eller immateriell, inbegripet alla rättigheter i form av t.ex. immateriella rättigheter som i) innehas av deltagare före anslutningen till åtgärden, ii)identifieras av stödmottagarna skriftligen och på det sätt som krävs för att genomföra åtgärden eller utnyttja dess resultat.
(9)  bakgrundsinformation: alla data och all know-how eller information oavsett form eller typ, konkret eller immateriell, inbegripet alla rättigheter i form av t.ex. immateriella rättigheter som i) innehas av deltagare före anslutningen till åtgärden, och ii) identifieras av stödmottagarna i ett skriftligt avtal som krävs för att genomföra åtgärden eller utnyttja dess resultat.
(10)  spridning: offentliggörande av resultat på lämpligt sätt (utom sådana sätt som är ett resultat av att resultaten skyddas eller utnyttjas), inbegripet genom vetenskapliga publikationer oavsett medium.
(10)  spridning: offentliggörande av resultat på lämpligt sätt (utom sådana sätt som är ett resultat av att resultaten skyddas eller utnyttjas), inbegripet genom vetenskapliga publikationer oavsett medium.
(11)  utnyttjande: användning av resultat för annan forskning och innovation än den som omfattas av åtgärden i fråga eller för att utveckla, skapa, tillverka och marknadsföra en produkt eller process eller för att skapa och tillhandahålla en tjänst eller för standardisering.
(11)  utnyttjande: användning av resultat för annan forskning och innovation än den som omfattas av åtgärden i fråga eller bl.a. kommersiellt utnyttjande såsom att utveckla, skapa, tillverka och marknadsföra en produkt eller process eller för att skapa och tillhandahålla en tjänst eller för standardisering.
(12)  rättvisa och rimliga villkor: lämpliga villkor, inbegripet eventuella finansiella villkor eller villkor för licensavgiftsfrihet, med beaktande av de särskilda omständigheterna kring begäran om åtkomst, till exempel det faktiska eller potentiella värdet av de resultat eller den bakgrundsinformation som begäran gäller och/eller räckvidden, varaktigheten eller andra parametrar för det planerade utnyttjandet.
(12)  rättvisa och rimliga villkor: lämpliga villkor, inbegripet eventuella finansiella villkor eller villkor för licensavgiftsfrihet, med beaktande av de särskilda omständigheterna kring begäran om åtkomst, till exempel det faktiska eller potentiella värdet av de resultat eller den bakgrundsinformation som begäran gäller och/eller räckvidden, varaktigheten eller andra parametrar för det planerade utnyttjandet.
(13)  finansieringsorgan: ett organ eller en organisation, utom kommissionen, enligt vad som avses i artikel 62.1 c i budgetförordningen, till vilket kommissionen har anförtrott uppgifter som avser budgetgenomförande inom ramen för programmet.
(13)  finansieringsorgan: ett organ eller en organisation, utom kommissionen, enligt vad som avses i artikel 62.1 c i budgetförordningen, till vilket kommissionen har anförtrott uppgifter som avser budgetgenomförande inom ramen för programmet.
(14)  internationell europeisk forskningsorganisation: internationell organisation i vilken merparten av medlemmarna är medlemsstater eller associerade länder och vars huvudsyfte är att främja vetenskapligt och tekniskt samarbete i Europa.
(14)  internationell europeisk forskningsorganisation: internationell organisation i vilken merparten av medlemmarna är medlemsstater eller associerade länder och vars huvudsyfte är att främja vetenskapligt och tekniskt samarbete i Europa.
(15)  rättslig enhet: varje fysisk eller juridisk person som inrättats och erkänts som sådan enligt nationell rätt, unionsrätt eller internationell rätt, som har rättskapacitet och som för egen räkning kan utöva rättigheter och ha skyldigheter, eller en enhet som saknar rättskapacitet i enlighet med artikel 197.2 c i budgetförordningen.
(15)  rättslig enhet: varje fysisk eller juridisk person som inrättats och erkänts som sådan enligt nationell rätt, unionsrätt eller internationell rätt, som har rättskapacitet och som för egen räkning kan utöva rättigheter och ha skyldigheter, eller en enhet som saknar rättskapacitet i enlighet med artikel 197.2 c i budgetförordningen.
(15a)  länder som omfattas av bredare deltagande: länder som har fastställts genom den sammansatta indikatorn spetsforskningskompetens (FoU-intensitet, spetskompetens inom vetenskap och teknik, ekonomins kunskapsintensitet, hög- och medelteknologiska produkters bidrag till handelsbalansen) och med en korrigerande tröskel på 70 % av genomsnittet i EU26a.
(16)  icke vinstdrivande rättslig enhet: en rättslig enhet som genom sin rättsliga form saknar vinstsyfte eller som har en rättslig eller lagstadgad skyldighet att inte dela ut vinster till sina aktieägare eller enskilda medlemmar.
(16)  icke vinstdrivande rättslig enhet: en rättslig enhet som genom sin rättsliga form saknar vinstsyfte eller som har en rättslig eller lagstadgad skyldighet att inte dela ut vinster till sina aktieägare eller enskilda medlemmar.
(17)  medelstora börsnoterade företag: företag som inte är mikroföretag eller små eller medelstora företag enligt definitionen i kommissionens rekommendation 2003/361/EG27 och som har högst 3 000 anställda, där personalens storlek beräknas i enlighet med artiklarna 3, 4, 5 och 6 i avdelning I i bilagan till den rekommendationen.
(17)  medelstora börsnoterade företag: företag som inte är mikroföretag eller små eller medelstora företag enligt definitionen i kommissionens rekommendation 2003/361/EG27 och som har högst 3 000 anställda, där personalens storlek beräknas i enlighet med artiklarna 3, 4, 5 och 6 i avdelning I i bilagan till den rekommendationen.
(18)  resultat: alla konkreta eller immateriella resultat av åtgärden, t.ex. data, know-how eller information, oavsett form eller typ, oavsett om de kan skyddas eller ej, samt alla tillhörande rättigheter, inbegripet immateriella rättigheter.
(18)  resultat: all konkret eller immateriell output av åtgärden, t.ex. data, know-how eller information, oavsett form eller typ, oavsett om de kan skyddas eller ej, samt alla tillhörande rättigheter, inbegripet immateriella rättigheter.
(19)  spetskompetensstämpel: en certifierad märkning som visar att en ansökan som inlämnats i en ansökningsomgång överträffar alla tröskelvärden som anges i arbetsprogrammet men inte kan finansieras på grund av brist på budgetmedel för den berörda ansökningsomgången i arbetsprogrammet.
(19)  spetskompetensstämpel: en certifierad märkning som visar att en ansökan som inlämnats i en ansökningsomgång överträffar alla tröskelvärden som anges i arbetsprogrammet men inte kan finansieras på grund av brist på budgetmedel för den berörda ansökningsomgången i arbetsprogrammet, men som skulle kunna få stöd från andra EU-finansieringskällor eller nationella finansieringskällor.
(19a)  strategisk forsknings- och innovationsplan: en handling som antas genom en delegerad akt vartannat år som ett komplement till det särskilda programmet och efter ett brett obligatoriskt flerpartssamråd med medlemsstaterna, Europaparlamentet och berörda parter inom forskning, utveckling och innovation, inbegripet det civila samhället. Planen fastställer prioriteringar, instrument och lämpliga åtgärds- och genomförandeformer och lägger därmed en grund för utformningen av arbetsprogrammen. Den innehåller i synnerhet utvalda uppdrag, nyinrättade eller löpande avtalsmässiga eller institutionella partnerskap, flaggskepp inom framtida och ny teknik samt KI-grupper.
(20)  arbetsprogram: ett dokument som antagits av kommissionen för genomförande av det särskilda programmet28 i enlighet med artikel 12 i det särskilda programmet, eller ett dokument med motsvarande innehåll och struktur som antagits av ett finansieringsorgan.
(20)  arbetsprogram: ett dokument som antagits av kommissionen för genomförande av det särskilda programmet28 i enlighet med artikel 12 i det särskilda programmet, eller ett dokument med motsvarande innehåll och struktur som antagits av ett finansieringsorgan.
(21)  återbetalningspliktigt förskott: den del av en blandfinansiering från Horisont Europa eller Europeiska innovationsrådet som motsvarar ett lån enligt avdelning X i budgetförordningen, men som tilldelas direkt av unionen utan vinstsyfte för att täcka kostnaderna för verksamhet som motsvarar en innovationsåtgärd, och som stödmottagaren ska betala tillbaka till unionen enligt de villkor som anges i avtalet.
(21)  återbetalningspliktigt förskott: den del av en blandfinansiering från Horisont Europa-programmet som motsvarar ett lån enligt avdelning X i budgetförordningen, men som tilldelas direkt av unionen utan vinstsyfte för att täcka kostnaderna för verksamhet som motsvarar en innovationsåtgärd, och som stödmottagaren ska betala tillbaka till unionen enligt de villkor som anges i avtalet.
(22)  avtal: en överenskommelse som kommissionen eller ett finansieringsorgan ingår med en rättslig enhet som genomför en innovations- och marknadslanseringsåtgärd och som erhåller stöd genom blandfinansiering från Horisont Europa eller Europeiska innovationsrådet.
(22)  avtal: en överenskommelse som kommissionen eller ett finansieringsorgan ingår med en rättslig enhet som genomför en innovations- och marknadslanseringsåtgärd och som erhåller stöd genom blandfinansiering från Horisont Europa-programmet.
(23)  säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter: säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter enligt definitionen i artikel 3 i kommissionens beslut (EU, Euratom) 2015/444 samt säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i medlemsstater, säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i tredjeländer med vilka EU har ett säkerhetsavtal och säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i internationella organisationer med vilka EU har ett säkerhetsavtal.
(23)  säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter: säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter enligt definitionen i artikel 3 i kommissionens beslut (EU, Euratom) 2015/444 samt säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i medlemsstater, säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i tredjeländer med vilka EU har ett säkerhetsavtal och säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i internationella organisationer med vilka EU har ett säkerhetsavtal.
(24)  blandfinansieringsinsats: åtgärder som stöds genom EU-budgeten, inbegripet blandfinansieringsinstrument i enlighet med artikel 2.6 i budgetförordningen, i vilka icke-återbetalningspliktiga former av stöd och/eller finansieringsinstrument från EU-budgeten kombineras med återbetalningspliktiga former av stöd från institutioner för utvecklingsfinansiering eller andra offentliga finansiella institutioner, kommersiella finansinstitut och investerare.
(24)  blandfinansieringsinsats: åtgärder som stöds genom EU-budgeten, inbegripet blandfinansieringsinstrument i enlighet med artikel 2.6 i budgetförordningen, i vilka icke-återbetalningspliktiga former av stöd och/eller finansieringsinstrument från EU-budgeten kombineras med återbetalningspliktiga former av stöd från institutioner för utvecklingsfinansiering eller andra offentliga finansiella institutioner, kommersiella finansinstitut och investerare.
(25)  blandfinansiering från Horisont Europa eller Europeiska innovationsrådet: ett enda ekonomiskt stöd till en innovations- och marknadslanseringsåtgärd, bestående av en särskild kombination av ett bidrag eller ett återbetalningspliktigt förskott och en investering i eget kapital.
(25)  blandfinansiering från Horisont Europa-programmet: ett enda ekonomiskt stöd till en innovations- och marknadslanseringsåtgärd, bestående av en särskild kombination av ett bidrag eller ett återbetalningspliktigt förskott och en investering i eget kapital.
(25a)  forsknings- och innovationsåtgärd: en åtgärd som huvudsakligen består i verksamhet som syftar till ny kunskap och/eller till att undersöka genomförbarheten när det gäller en ny eller förbättrad teknik, produkt, process, tjänst eller lösning. Detta kan inbegripa grundforskning och tillämpad forskning, teknikutveckling och teknikintegrering, testning och validering av en prototyp i liten skala i ett laboratorium eller en simulerad miljö.
(25b)  innovationsåtgärd: en åtgärd som huvudsakligen består i verksamhet som är direkt inriktad på framställning av planer och förberedelser för eller ritningar till nya, ändrade eller förbättrade produkter, processer eller tjänster, eventuellt inbegripet prototyputveckling, testning, demonstration, pilotstudier, storskalig produktutvärdering och marknadsintroduktion.
(25c)  EFR-spetsforskning: ansvarig prövare-ledd forskningsverksamhet som genomförs av en eller flera stödmottagare inom ramen för EFR .
(25d)  utbildnings- och rörlighetsåtgärd: en åtgärd inriktad på att förbättra forskares färdigheter, kunskaper och karriärutsikter på grundval av rörlighet mellan länder och, om det är relevant, mellan sektorer eller discipliner.
(25e)  programsamfinansieringsåtgärd: en åtgärd för att tillhandahålla samfinansiering till ett verksamhetsprogram som inrättats och/eller genomförs av enheter som förvaltar och/eller finansierar forsknings- och innovationsprogram, undantaget unionens finansieringsorgan.
(25f)  förkommersiell upphandling: en åtgärd som huvudsakligen syftar till att förkommersiell upphandling genomförs av stödmottagare i form av upphandlande myndigheter eller upphandlande enheter.
(25g)  offentlig upphandling av innovativa lösningar: en åtgärd som huvudsakligen syftar till att gemensam eller samordnad offentlig upphandling av innovativa lösningar genomförs av stödmottagare i form av upphandlande myndigheter eller upphandlande enheter.
(25h)  samordnings- och stödåtgärd: en åtgärd som bidrar till programmets mål, och som inte är forsknings- och innovationsverksamhet.
(25i)  offentlig upphandling: genomförande av de delar av programmet som rör unionens strategiska intressen och autonomi och genomförande, för kommissionens egna syften, av offentlig upphandling av studier, produkter, tjänster och kapacitet.
(25j)  anknuten enhet: varje rättslig enhet som står under en deltagares direkta eller indirekta kontroll eller under samma direkta eller indirekta kontroll som deltagaren, eller som direkt eller indirekt kontrollerar en deltagare.
__________________
__________________
26 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006.
26 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006.
26a Kommissionen får anta och vid behov uppdatera förteckningen över ”bredare deltagande”-länder i sitt arbetsprogram.
27
27
28 OJ ….
28 OJ ….
Ändring 63
Förslag till förordning
Artikel 3
Artikel 3
Artikel 3
Programmets mål
Programmets mål
1.  Programmets allmänna mål är att uppnå vetenskapliga, ekonomiska och samhälleliga effekter av EU:s investeringar i forskning och innovation för att stärka den vetenskapliga och tekniska grunden för unionen och främja dess konkurrenskraft, även inom industrin, förverkliga EU:s strategiska prioriteringar, och bidra till att ta itu med globala utmaningar, bl.a. målen för hållbar utveckling.
1.  Programmets allmänna mål är att uppnå vetenskapliga, tekniska, ekonomiska och samhälleliga effekter av EU:s investeringar i forskning och innovation för att stärka den europeiska vetenskapliga och tekniska grunden inom hela unionen, stärka det europeiska forskningsområdet och främja dess konkurrenskraft. Forskningen och industrin ska förverkliga EU:s strategiska prioriteringar och strategier, bidra till att ta itu med globala utmaningar, bl.a. målen för hållbar utveckling och Parisavtalet samt bidra till att en total investering på 3 % av BNP uppnås för investering i forskning och utveckling, i enlighet med unionens stats- och regeringschefers åtagande.
2.  Programmet har följande särskilda mål:
2.  Programmet har följande särskilda mål:
(-a)  Att utveckla, främja och sprida vetenskaplig och teknisk spetskompetens.
(a)  Att främja skapande och spridning av högkvalitativ ny kunskap, kompetens, teknik och lösningar globala utmaningar.
(a)  Att främja skapande och spridning av högkvalitativ kunskap, kompetens, teknik och lösningar, som bygger på både grundläggande och tillämpad forskning, för att ta itu med globala utmaningar, däribland klimatförändringarna och målen för hållbar utveckling.
(aa)  Att avsevärt minska forsknings- och innovationsklyftan, i synnerhet genom att öka deltagandet i Horisont Europa av medlemsstater med låga forsknings och innovationsresultat, jämfört med tidigare ramprogram.
(b)  Att stärka effekterna av forskning och innovation när det gäller att utveckla, stödja och genomföra EU-politiken och främja införandet av innovativa lösningar inom industri och samhälle i syfte att lösa globala problem.
(b)  Att stärka EU-mervärdet av finansieringen av FoU och innovation, effekterna av forskning och innovation när det gäller att utveckla, stödja och genomföra EU-politiken och främja tillgången till och införandet av innovativa lösningar inom samhälle och EU:s industri.
(c)  Att främja alla typer av innovation, inklusive banbrytande innovation, förbättra marknadslanseringen av innovativa lösningar.
(c)  Att främja alla typer av innovation och förbättra marknadslanseringen och utnyttjandet av FoU- och innovationsresultat särskilt inom unionen.
(d)  Att optimera programmets resultat för att åstadkomma större effekter inom ett förstärkt europeiskt forskningsområde.
(d)  Att optimera programmets resultat för att stärka och öka det europeiska forskningsområdets effekter och attraktivitet vad gäller FoU och innovation.
Ändring 64
Förslag till förordning
Artikel 4
Artikel 4
Artikel 4
Programstruktur
Programstruktur
1.  Programmet består av följande delar som bidrar till de allmänna och särskilda mål som anges i artikel 3:
1.  Programmet består av följande delar som bidrar till de allmänna och särskilda mål som anges i artikel 3:
(1)  Den första pelaren, ”öppen vetenskap”, har det särskilda mål som anges i artikel 3.2 a och ska också stödja de särskilda mål som anges i artikel 3.2 b och c, med följande komponenter:
(1)  Den första pelaren, ”vetenskaplig spetskompetens och öppen vetenskap”, med följande komponenter:
(a)  Europeiska forskningsrådet (EFR).
(a)  Europeiska forskningsrådet (EFR).
(b)  Marie Skłodowska-Curie-åtgärder.
(b)  Marie Skłodowska-Curie-åtgärder.
(c)  Forskningsinfrastrukturer.
(c)  Forskningsinfrastrukturer.
(2)  Den andra pelaren, ”globala utmaningar och industriell konkurrenskraft”, har det särskilda mål som anges i artikel 3.2 b och ska också stödja de särskilda mål som anges i artikel 3.2 a och c, med följande komponenter:
(2)  Den andra pelaren ”globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft”, med följande komponenter:
(a)  Klustret ”hälsa”.
(a)  Klustret ”hälsa”.
(b)  Klustret ”inkluderande och säkra samhällen”.
(b)  Klustret ”inkluderande och kreativa samhällen”.
(ba)  Klustret ”säkra samhällen”.
(c)  Klustret ”digitala frågor och industri”.
(c)  Klustret ”digitala frågor, industri och rymden”.
(d)  Klustret ”klimat, energi och mobilitet”.
(d)  Klustret ”klimat, energi och mobilitet”.
(e)  Klustret ”livsmedel och naturresurser”.
(e)  Klustret ”livsmedel, naturresurser och jordbruk”.
(f)  Gemensamma forskningscentrumets icke-nukleära direkta åtgärder.
(f)  Gemensamma forskningscentrumets icke-nukleära direkta åtgärder.
(3)  Den tredje pelaren, ”öppen innovation, har det särskilda mål som anges i artikel 3.2 c och ska också stödja de särskilda mål som anges i artikel 3.2 a och b, med följande komponenter:
(3)  Den tredje pelaren, ”innovativt Europa”, med följande komponenter:
(a)  Europeiska innovationsrådet (EIC).
(a)  Europeiska innovationsrådet (EIC).
(b)  Europeiska innovationsekosystem.
(b)  Europeiska innovationsekosystem.
(c)  Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT).
(c)  Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT).
(4)  Delen ”förstärkning av det europeiska forskningsområdet” har det särskilda mål som anges i artikel 3.2 d och ska också stödja de särskilda mål som anges i artikel 3.2 a, b och c, med följande komponenter:
(4)  Delen ”förstärkning av det europeiska forskningsområdet”, med följande komponenter:
(a)  Att dela spetskompetens.
(a)  Att sprida spetskompetens och bredda deltagandet i hela unionen.
(b)  Att reformera och förstärka det europeiska forsknings- och innovationssystemet.
(b)  Att reformera och förstärka det europeiska forsknings- och innovationssystemet.
2.  Huvuddragen för verksamheterna anges i bilaga I.
2.  Huvuddragen för verksamheterna anges i bilaga I.
Ändring 65
Förslag till förordning
Artikel 5
Artikel 5
Artikel 5
Försvarsforskning
Försvarsforskning
1.  Verksamheter som ska genomföras inom ramen för det särskilda program som avses i artikel 1.3 b och som fastställs i förordning... om inrättande av Europeiska försvarsfonden ska vara forskning med exklusivt fokus på försvarstillämpningar, med målet att främja konkurrenskraft, effektivitet och innovation inom försvarsindustrin.
1.  Verksamheter som ska genomföras inom ramen för det särskilda program som avses i artikel 1.3 b och som fastställs i förordning... om inrättande av Europeiska försvarsfonden ska enbart inriktas på försvarsforskning och försvarstillämpningar, med målet att främja konsolidering, konkurrenskraft, effektivitet och innovation inom EU:s försvarsindustri och undvika dubbelarbete mellan de båda programmen.
2 Denna förordning ska inte tillämpas på det särskilda program som avses i artikel 1.3 b, med undantag av denna artikel, artikel 1.1 och 1.3 och artikel 9.1.
2 Denna förordning ska inte tillämpas på det särskilda program som avses i artikel 1.3 b, med undantag av denna artikel, artikel 1.1 och 1.3 och artikel 9.1.
Ändring 66
Förslag till förordning
Artikel 6
Artikel 6
Artikel 6
Genomförande av och former för EU-finansiering
Strategisk planering och genomförande av och former för EU-finansiering
1.  Programmet ska genomföras genom direkt förvaltning i enlighet med budgetförordningen eller indirekt förvaltning med de finansieringsorgan som avses i artikel 62.1 c i budgetförordningen.
1.  Programmet ska genomföras genom direkt förvaltning i enlighet med budgetförordningen eller indirekt förvaltning med de finansieringsorgan som avses i artikel 62.1 c i budgetförordningen.
2.  Programmet får tillhandahålla finansiering till indirekta åtgärder i alla former som anges i budgetförordningen, särskilt bidrag (inbegripet administrationsbidrag), priser och upphandlingar. Det får också tillhandahålla finansiering i form av finansieringsinstrument inom ramen för blandfinansieringsinsatser.
2.  Programmet får tillhandahålla finansiering till indirekta åtgärder i alla former som anges i budgetförordningen, särskilt bidrag (inbegripet administrationsbidrag), som ska utgöra den huvudsakliga formen av stöd inom ramen för programmet, priser och upphandlingar. Det får också tillhandahålla finansiering i form av finansieringsinstrument inom ramen för blandfinansieringsinsatser.
3.  De regler för deltagande och spridning som fastställs i denna förordning ska tillämpas på indirekta åtgärder.
3.  De regler för deltagande och spridning som fastställs i denna förordning ska tillämpas på indirekta åtgärder.
4.  De huvudsakliga typerna av åtgärder som ska användas inom ramen för programmet fastställs och definieras i bilaga II. Alla former av finansiering ska användas på ett flexibelt sätt för alla programmål, och deras användning ska bestämmas utifrån dels behoven, dels de enskilda målens egenskaper.
4.  De huvudsakliga typerna av åtgärder som ska användas inom ramen för programmet fastställs och definieras i artikel 2 och bilaga II. De finansieringsformer som avses i punkt 2 ska användas på ett flexibelt sätt för alla programmål, och deras användning ska bestämmas utifrån dels behoven, dels de enskilda målens egenskaper.
5.  Programmet ska också stödja direkta åtgärder som vidtas av gemensamma forskningscentrumet. I de fall där dessa åtgärder bidrar till initiativ som inrättats i enlighet med artikel 185 eller artikel 187 i EUF-fördraget ska detta bidrag inte betraktas som en del av det ekonomiska bidrag som anslagits till dessa initiativ.
5.  Programmet ska också stödja direkta åtgärder som vidtas av gemensamma forskningscentrumet. I de fall där dessa åtgärder bidrar till initiativ som inrättats i enlighet med artikel 185 eller artikel 187 i EUF-fördraget ska detta bidrag inte betraktas som en del av det ekonomiska bidrag som anslagits till dessa initiativ.
6.  Genomförandet av det särskilda programmet29 ska baseras på en transparent och strategisk flerårig planering för forsknings- och innovationsverksamhet, särskilt för pelaren ”globala utmaningar och industriell konkurrenskraft”, efter samråd med berörda parter om prioriteringar och om vilka lämpliga typer av åtgärder och former för genomförande som ska användas. Detta ska garantera överensstämmelsen med andra relevanta EU-program.
6.  Genomförandet av det särskilda programmet29 ska baseras på strategiska forsknings- och innovationsplaner och i enlighet med programmets alla mål enligt artikel 3 och en process bestående av en transparent, inkluderande och strategisk flerårig planering för forsknings- och innovationsverksamhet, särskilt för pelaren ”globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft”.
Samråd med nationella myndigheter, Europaparlamentet, berörda parter inom FoU, innovation och industri, inbegripet europeiska teknikplattformar, civilsamhällesföreträdare och oberoende rådgivande högnivågrupper ska hållas om prioriteringar och om vilka lämpliga typer av åtgärder och former för genomförande som ska användas. Den strategiska planeringen ska garantera överensstämmelsen med andra relevanta EU-program och öka komplementariteten och synergierna med nationella och regionala finansieringsprogram och prioriteringar för FoU och innovation, och därigenom stärka det europeiska forskningsområdet.
6a.  Programmet ska ge alla stödmottagare möjlighet att ansöka om finansiering på ett skyndsammare sätt. Inom ett antal forsknings- och innovationsåtgärder ska en strategi som syftar till ett snabbspår till forskning och innovation tillämpas, och tiden för beviljande inte ska överstiga sex månader. På det här sättet kommer små samarbetskonsortier med verksamhet alltifrån grundforskning till marknadsintroduktion att snabbare kunna få finansiering enligt modellen ”nedifrån och upp”. Ansökningsomgångar inom ramen för strategin för ett snabbspår till forskning och innovation ska fortlöpande vara öppna med sista inlämningsdagar och genomföras inom arbetsprogrammen inom ramen för kluster, Europeiska innovationsrådet och delen ”att sprida spetskompetens”.
7.  Horisont Europa-verksamheter ska i första hand förverkligas genom ansökningsomgångar, av vilka somliga anordnas som delar av uppdrag och europeiska partnerskap.
7.  Horisont Europa-verksamheter ska förverkligas genom ansökningsomgångar, av vilka somliga anordnas som delar av uppdrag och europeiska partnerskap, med undantag för de verksamheter som anges i artikel 39 avseende priser.
8.  Forsknings- och innovationsverksamhet som utförs inom ramen för Horisont Europa ska vara inriktad på civila tillämpningar.
9.  Programmet ska säkerställa ett effektivt främjande av jämställdhet samt jämställdhetsaspekter i forskningens och innovationens innehåll. Särskild uppmärksamhet bör, beroende på situationen inom det berörda forsknings- och innovationsområdet, ägnas åt att garantera en jämn könsfördelning inom utvärderingspaneler och organ såsom expertgrupper.
__________________
__________________
29
29
Ändring 67
Förslag till förordning
Artikel 6a (ny)
Artikel 6a
Principer för EU-finansiering och övergripande frågor
1.  Forskning och innovation som genomförs inom ramen för Horisont Europa ska enbart vara inriktad på civila tillämpningar. Budgetöverföringar mellan programmet och Europeiska försvarsfonden ska inte tillåtas.
2.  Horisont Europa ska säkerställa en tvärvetenskaplig strategi och ska vid behov omfatta integrering av samhällsvetenskap och humaniora i all verksamhet som utformas inom ramen för programmet.
3.  De samarbetsbaserade delarna av programmet ska säkerställa en balans mellan lägre och högre teknisk mognadsgrad och därmed omfatta hela värdekedjan.
4.  Programmet ska syfta till att avsevärt minska FoU- och innovationsklyftan inom unionen och främja en bred geografisk täckning inom samarbetsprojekt. Medlemsstaterna ska för detta ändamål vidta proportionella åtgärder med stöd av finansiering på EU-nivå, nationell och regional nivå. Särskild uppmärksamhet bör, beroende på situationen inom det berörda forsknings- och innovationsområdet, ägnas åt att garantera en geografisk balans inom finansierade projekt, utvärderingspaneler och organ såsom styrelser och expertgrupper, utan att spetskompetenskriterierna sätts på spel.
5.  Programmet ska säkerställa ett effektivt främjande av jämställdhet och jämställdhetsaspekter i forskningens och innovationens innehåll och ska ta itu med orsakerna till ojämn könsfördelning. Särskild uppmärksamhet bör, beroende på situationen inom det berörda forsknings- och innovationsområdet, ägnas åt att säkerställa jämn könsfördelning inom utvärderingspaneler och andra aktuella rådgivande organ såsom styrelser och expertgrupper.
6.  Programmet ska genomgående ha som mål att administrationen ska bli enklare och att bördan för stödmottagarna ska minska.
7.  Klimatfrågor ska integreras på lämpligt sätt i forsknings- och innovationsinnehållet och beaktas i alla skeden av forskningscykeln.
8.  Programmet ska i förekommande fall svara för ett samhällsengagemang så att forsknings- och innovationsprocessen och dess resultat i högre grad anpassas till samhällets värderingar och behov, genom att främja vetenskapligt engagemang och vetenskaplig utbildningsverksamhet och genom att man gemensamt inrättar och utformar vetenskapsagendor genom att medborgare och civilsamhället medverkar i fastställandet av forsknings- och innovationsprioriteringar.
9.  Programmet ska säkerställa transparens och redovisningsskyldighet för den offentliga finansieringen av forsknings- och innovationsprojekt och därmed ta tillvara allmänintresset.
10.  Kommissionen eller det berörda finansieringsorganet ska se till att tillräcklig vägledning och information görs tillgänglig för alla potentiella deltagare när förslagsomgångarna offentliggörs, i synnerhet den tillämpliga mallen för bidragsavtal.
Ändring 68
Förslag till förordning
Artikel 7
Artikel 7
Artikel 7
Uppdrag
Uppdrag
1.  Uppdrag ska planeras inom pelaren ”globala utmaningar och industriell konkurrenskraft” men kan också dra nytta av åtgärder som genomförs inom andra delar av programmet.
1.  Uppdrag ska planeras inom pelaren ”globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft” men kan också dra nytta av åtgärder som genomförs inom andra delar av programmet liksom av åtgärder som genomförs inom ramen för andra av unionens finansieringsprogram, enligt reglerna för Horisont Europa.
2.  Uppdragen ska genomföras i enlighet med artikel 5 i det särskilda programmet. Utvärdering ska genomföras i enlighet med artikel 26.
2.  Uppdragens innehåll, mål, tidsfrister och genomförandet av dem ska anges närmare i de strategiska forsknings- och innovationsplanerna som fastställts och definierats i artikel 2 och preciserats i artikel 6 i ramprogrammet och i artikel 5 i det särskilda programmet. Utvärdering ska genomföras i enlighet med artikel 26.
2a.  Under de första två åren av programmet ska högst 10 % av årsbudgeten för pelare II programplaneras genom särskilda ansökningsomgångar för genomförande av uppdragen. Under de sista tre åren av programmet, och enbart efter en positiv bedömning av uppdragets urvals- och förvaltningsprocess får denna andel stiga. Den totala budgetandelen som avsätts till uppdrag ska anges i de strategiska forsknings- och innovationsplanerna.
2b.  En fullständig utvärdering av uppdragen som täcker omfattning, styrning, utnämning av styrelse och preliminära åtgärder ska genomföras i enlighet med deras respektive mätbara milstolpar. De rekommendationer som utvärderingen ger upphov till ska beaktas innan nya uppdrag programplaneras eller innan befintliga uppdrag fortsätter, avslutas eller ges ny inriktning.
3.  Uppdragen ska
3.  Uppdragen ska
(a)  ha ett tydligt EU-mervärde och bidra till att unionens prioriteringar förverkligas,
(a)  ha ett tydligt EU-mervärde och bidra till att unionens prioriteringar, mål och åtaganden förverkligas,
(aa)  vara inkluderande, uppmuntra brett deltagande och säkerställa medverkan från olika slags intressenter och ge FoU- och innovationsresultat som gagnar alla medlemsstater,
(b)  vara djärva och inspirerande och därigenom ha stor samhällelig och ekonomisk relevans,
(b)  vara djärva, inspirerande och ha stor samhällelig, vetenskaplig, teknisk, diplomatisk, miljömässig och ekonomisk relevans,
(c)  ange en tydlig riktning och vara målinriktade, mätbara och begränsade i tiden,
(c)  ange en tydlig riktning och vara målinriktade, mätbara och begränsade i tiden,
(d)  vara inriktade på ambitiösa men realistiska forsknings- och innovationsverksamheter,
(d)  väljas ut på ett transparent sätt och vara inriktade på ambitiösa spetskompetensbaserade men realistiska forsknings- och innovationsverksamheter, i alla utvecklingsskeden,
(da)  innehålla en skyndsamhetsaspekt med hänsyn till uppdragets mål, ha nödvändig räckvidd och omfattning och brett mobilisera de resurser som krävs, och uteslutande vara inriktat på att uppvisa resultat,
(e)  generera aktivitet mellan discipliner, sektorer och aktörer,
(e)  generera aktivitet mellan discipliner, (inkluderat samhällsvetenskap och humaniora), sektorer och aktörer,
(f)  vara öppna för flera nedifrån och upp-lösningar.
(f)  vara öppna för flera nedifrån och upp-lösningar.
(fa)  uppnå synergier på ett transparent sätt med övriga unionsprogram samt med offentliga och privata medel, inbegripet genom aktiv involvering av nationella och regionala innovationsekosystem.
Ändring 69
Förslag till förordning
Artikel 7a (ny)
Artikel 7a
Europeiska innovationsrådet
1.  Kommissionen ska inrätta ett europeiskt innovationsråd (EIC) för genomförande av åtgärder inom den tredje pelaren, ”innovativt Europa”, som har anknytning till Europeiska innovationsrådet. Europeiska innovationsrådet ska fungera enligt följande principer: fokus på banbrytande och omstörtande innovationer, självständighet, risktagningsförmåga, effektivitet, ändamålsenlighet, insyn och ansvarsskyldighet.
2.  Europeiska innovationsrådet kommer att vara öppet för alla typer av innovatörer från privatpersoner till universitet, forskningsorganisationer och forskningsföretag och uppstartsföretag, i synnerhet små och medelstora företag och medelstora börsnoterade företag, och från enskilda stödmottagare till tvärvetenskapliga konsortier. Minst 70% av Europeiska innovationsrådets budget ska avsättas till innovativa uppstartsföretag och små och medelstora företag.
3.  Europeiska innovationsrådets styrelse- och ledningsfunktioner fastställs i beslut (EU) ... [särskilt program] och dess bilagor.
Ändring 70
Förslag till förordning
Artikel 8
Artikel 8
Artikel 8
Europeiska partnerskap
Europeiska partnerskap
1.  Delar av Horisont Europa kan genomföras med hjälp av europeiska partnerskap. Unionens deltagande i europeiska partnerskap kan ske i någon av följande former:
1.  Delar av Horisont Europa kan genomföras med hjälp av europeiska partnerskap. Unionens deltagande i europeiska partnerskap kan ske i någon av följande former:
(a)  Deltagande i partnerskap som inrättats på grundval av samförståndsavtal och/eller avtal mellan kommissionen och de partner som avses i artikel 2.3 med angivande av målen för partnerskapet, tillhörande åtaganden beträffande ekonomiska bidrag och/eller bidrag in natura från partnerna, nyckelprestations- och effektindikatorer samt output som ska uppnås. De inkluderar identifiering av kompletterande forsknings- och innovationsverksamhet som genomförs av partnerna och av programmet (samprogrammerade europeiska partnerskap).
(a)  Deltagande i partnerskap som inrättats på grundval av samförståndsavtal och/eller avtal mellan kommissionen och de partner som avses i artikel 2.3 med angivande av målen för partnerskapet, tillhörande åtaganden beträffande ekonomiska bidrag och/eller bidrag in natura från partnerna, nyckelprestations- och effektindikatorer samt output som ska uppnås. De inkluderar identifiering av kompletterande forsknings- och innovationsverksamhet som genomförs av partnerna och av programmet (samprogrammerade europeiska partnerskap).
(b)  Deltagande i och ekonomiska bidrag till ett program för forsknings- och innovationsverksamhet grundat på partnernas åtaganden beträffande ekonomiska bidrag och bidrag in natura samt integrering av deras berörda verksamheter genom en samfinansieringsåtgärd inom programmet (samfinansierade europeiska partnerskap).
(b)  Deltagande i och ekonomiska bidrag till ett program för forsknings- och innovationsverksamhet grundat på partnernas åtaganden beträffande ekonomiska bidrag och bidrag in natura samt integrering av deras berörda verksamheter genom en samfinansieringsåtgärd inom programmet (samfinansierade europeiska partnerskap).
(c)  Deltagande i och ekonomiska bidrag till forsknings- och innovationsprogram som genomförs av flera medlemsstater i enlighet med artikel 185 i EUF-fördraget, eller av organ som inrättats i enlighet med artikel 187 i EUF-fördraget, t.ex. gemensamma företag, eller av EIT:s kunskaps- och innovationsgrupper i enlighet med [EIT-förordningen] (institutionaliserade europeiska partnerskap), som ska genomföras endast om andra former av europeiska partnerskap inte skulle uppfylla målen eller skapa de nödvändiga förväntade effekterna, och om det kan motiveras i ett långsiktigt perspektiv och med hög grad av integration inklusive central förvaltning av alla ekonomiska bidrag.
(c)  Deltagande i och ekonomiska bidrag och/eller bidrag in natura till forsknings- och innovationsprogram som genomförs av flera medlemsstater i enlighet med artikel 185 i EUF-fördraget, eller av organ som inrättats i enlighet med artikel 187 i EUF-fördraget, t.ex. gemensamma företag, eller av EIT:s kunskaps- och innovationsgrupper i enlighet med [EIT-förordningen] (institutionaliserade europeiska partnerskap), som ska genomföras endast om andra former av europeiska partnerskap inte skulle uppfylla målen eller skapa de nödvändiga förväntade effekterna, och om det kan motiveras i ett långsiktigt perspektiv och med hög grad av integration inklusive central förvaltning av alla ekonomiska bidrag.
2.  Europeiska partnerskap ska
2.  Europeiska partnerskap ska
(a)  inrättas när de på ett mer effektivt sätt än unionen ensam kan uppnå målen med Horisont Europa,
(a)  inrättas endast när de på ett mer effektivt sätt kan uppnå målen med Horisont Europa jämfört med andra delar av ramprogrammet,
(b)  efterleva principerna om europeiskt mervärde, öppenhet och insyn, resultat, hävstångseffekter, långsiktigt finansiellt engagemang från alla berörda parter, flexibilitet, samstämmighet och komplementaritet med unionens initiativ och lokala, regionala, nationella och internationella initiativ,
(b)  efterleva principerna om europeiskt mervärde, öppenhet och insyn, resultat, starka hävstångseffekter, långsiktigt finansiellt engagemang och/eller engagemang in natura från alla berörda parter, flexibilitet, samstämmighet och komplementaritet med unionens initiativ och lokala, regionala, nationella och internationella initiativ,
(c)  vara tidsbegränsade och inbegripa villkor för utfasning av finansieringen från programmet.
(c)  vara tidsbegränsade och inbegripa villkor för utfasning av finansieringen från programmet.
2a.  Alla partnerskap ska identifieras i strategiska forsknings- och innovationsplaner, i enlighet med artikel 6 i ramprogrammet, bilaga III till ramprogrammet och bilaga I till det särskilda programmet, innan de genomförs i arbetsprogram eller arbetsplaner.
Bestämmelser och kriterier för urval, genomförande, övervakning, utvärdering och avveckling av partnerskap anges i bilaga III.
Bestämmelser och kriterier för urval, genomförande, övervakning, utvärdering och avveckling av partnerskap anges i bilaga III.
Ändringar 71 och 172
Förslag till förordning
Artikel 9
Artikel 9
Artikel 9
Budget
Budget
1.  Finansieringsramen för genomförandet av ramprogrammet under perioden 2021–2027 ska vara 94 100 000 000 EUR i löpande priser för det särskilda program som avses i artikel 1.3 a och, utöver detta, beloppet för det särskilda program som avses i artikel 1.3 b, enligt vad som föreskrivs i förordning... om inrättande av Europeiska försvarsfonden.
1.  Finansieringsramen för genomförandet av ramprogrammet under perioden 2021–2027 ska vara 120 000 000 000 EUR i 2018 års priser för det särskilda program som avses i artikel 1.3 a och, utöver detta, beloppet för det särskilda program som avses i artikel 1.3 b, enligt vad som föreskrivs i förordning ... om inrättande av Europeiska försvarsfonden.
2.  Den vägledande fördelningen av det belopp som avses i punkt 1, första delen av meningen, ska vara följande:
2.  Den vägledande fördelningen av det belopp som avses i punkt 1, första delen av meningen, ska vara följande:
(a)  25 800 000 000 EUR för första pelaren, ”öppen vetenskap”, för perioden 2021–2027, varav
(a)  27,42 % för första pelaren, ”vetenskaplig spetskompetens och öppen vetenskap”, för perioden 2021–2027, varav
(1)  16 600 000 000 EUR för Europeiska forskningsrådet,
(1)  17,64 % för Europeiska forskningsrådet,
(2)  6 800 000 000 EUR för Marie Skłodowska-Curie-åtgärder,
(2)  7,23 % för Marie Skłodowska-Curie-åtgärder,
(3)  2 400 000 000 EUR för forskningsinfrastrukturer.
(3)  2,55 % för forskningsinfrastrukturer.
(b)  52 700 000 000 EUR för andra pelaren, ”globala utmaningar och industriell konkurrenskraft”, för perioden 2021–2027, varav
(b)  55,48 % för andra pelaren, ”globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft”, för perioden 2021–2027, varav
(1)  7 700 000 000 EUR för klustret ”hälsa”,
(1)  8,16 % för klustret ”hälsa”,
(2)  2 800 000 000 EUR för klustret ”inkluderande och säkra samhällen”,
(2)  2,50 % för klustret ”inkluderande och säkra samhällen”,
(2a)  2,00 % för klustret ”säkra samhällen”,
(3)  15 000 000 000 EUR för klustret ”digitala frågor och industri”,
(3)  15,94 % för klustret ”digitala frågor, industri och rymden”,
(4)  15 000 000 000 EUR för klustret ”klimat, energi och mobilitet”,
(4)  15,84 % för klustret ”klimat, energi och mobilitet”,
(5)  10 000 000 000 EUR för klustret ”livsmedel och naturresurser”,
(5)  9,00 % för klustret ”livsmedel, naturresurser och jordbruk”,
(6)  2 200 000 000 EUR för gemensamma forskningscentrumets icke-nukleära direkta åtgärder.
(6)  2,04 % för gemensamma forskningscentrumets icke-nukleära direkta åtgärder.
(c)  13 500 000 000 EUR för tredje pelaren, ”öppen innovation”, för perioden 2021–2027, varav
(c)  12,71 % för tredje pelaren, ”innovativa Europa”, för perioden 2021–2027, varav
(1)  10 500 000 000 EUR för Europeiska innovationsrådet, inklusive upp till 500 000 000 EUR för europeiska innovationsekosystem,
(1)  8,71% för Europeiska innovationsrådet (EIC), inklusive upp till 0,53 % för europeiska innovationsekosystem,
(2)  3 000 000 000 EUR för Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT).
(2)  4 % för Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT).
(d)  2 100 000 000 EUR för delen ”förstärkning av det europeiska forskningsområdet” för perioden 2021–2027, varav
(d)  4,39 % för delen ”förstärkning av det europeiska forskningsområdet”, med följande komponenter:
(1)  1 700 000 000 EUR för ”delning av spetskompetens”,
(1)  4,00 % för ”spridning av spetskompetens och bredare deltagandei unionen.
(2)  400 000 000 EUR för ”reformering och förstärkning av det europeiska forsknings- och innovationssystemet”.
(2)  0,39 % för ”reformering och förstärkning av det europeiska forsknings- och innovationssystemet”.
3.  För att kunna reagera på oförutsedda situationer eller ny utveckling och nya behov får kommissionen, inom ramen för det årliga budgetförfarandet, avvika från de belopp som avses i punkt 2 upp till maximalt 10 %. Sådana avvikelser ska inte tillåtas för de belopp som avses i punkt 2 b.6 i denna artikel eller det totala belopp som anges för delen ”förstärkning av det europeiska forskningsområdet” i punkt 2 i denna artikel.
3.  För att kunna reagera på oförutsedda situationer eller ny utveckling och nya behov får kommissionen, inom ramen för det årliga budgetförfarandet, avvika från de belopp som avses i punkt 2 upp till maximalt 10 %, inklusive bidragstilldelningen från associerade länder.
3a.  Som ett led i unionens allmänna mål att integrera klimatåtgärder och avsätta 30 % av unionsbudgeten till klimatmålen ska åtgärderna inom ramen för programmet bidra till klimatmålen med minst 35 % av programmets utgifter när så är lämpligt.
3b.  Minst 2,5 miljarder EUR ska anslås till bidrag till inkrementell innovation inom små och medelstora företag i enlighet med det instrument som avses i artikel 43a i denna förordning och i bilaga I till beslutet.
3c.  45 % av budgeten för klustret ”inkluderande och säkra samhällen” ska stödja forskning om de kulturella och kreativa sektorerna, inklusive unionens kulturarv, vilket ska omfatta 300 miljoner EUR som ska öronmärkas för inrättandet av ett ”europeiskt kulturarvsmoln”, i enlighet med bilaga I till det särskilda programmet, efter en konsekvensbedömning som ska läggas fram för Europaparlamentet.
3d.  Minst 1 miljard EUR ska ha som syfte att anslås till kvantforskning inom klustret ”digitala frågor, industri och rymden” i pelare II.
4.  Det belopp som avses i punkt 1, första delen av meningen, får även täcka utgifter för förberedelser, övervakning, kontroll, revision, utvärdering och andra verksamheter som krävs för förvaltning och genomförande av programmet, inbegripet alla administrativa kostnader, samt bedömning av programmets måluppfyllelse. Det får också täcka utgifter för studier, expertmöten, informations- och kommunikationsåtgärder, i den mån de har anknytning till programmets mål, samt utgifter i samband med it-nätverk som fokuserar på informationsbearbetning och -utbyte, däribland gemensamma it-verktyg och annat tekniskt och administrativt stöd som behövs i samband med förvaltningen av programmet.
4.  Det belopp som avses i punkt 1, första delen av meningen, får även täcka utgifter för förberedelser, övervakning, kontroll, revision, utvärdering och andra verksamheter som krävs för förvaltning och genomförande av programmet, inbegripet alla administrativa kostnader, samt bedömning av programmets måluppfyllelse. Dessa utgifter får inte överstiga 5 % av programmets totala belopp. Det får också täcka utgifter för studier, expertmöten, informations- och kommunikationsåtgärder, i den mån de har anknytning till programmets mål, samt utgifter i samband med it-nätverk som fokuserar på informationsbearbetning och -utbyte, däribland gemensamma it-verktyg och annat tekniskt och administrativt stöd som behövs i samband med förvaltningen av programmet.
5.  Vid behov får anslag föras in i budgeten efter 2027 för att täcka utgifter enligt punkt 4 för förvaltning av åtgärder som inte slutförts den 31 december 2027.
5.  Vid behov får anslag föras in i budgeten efter 2027 för att täcka utgifter enligt punkt 4 för förvaltning av åtgärder som inte slutförts den 31 december 2027.
6.  Om den åtgärd som ett budgetmässigt åtagande ska täcka sträcker sig över mer än ett budgetår får åtagandet delas upp i årliga delåtaganden.
6.  Om den åtgärd som ett budgetmässigt åtagande ska täcka sträcker sig över mer än ett budgetår får åtagandet delas upp i årliga delåtaganden.
7.  Utan att det påverkar tillämpningen av budgetförordningen kan utgifter för åtgärder till följd av projekt som ingår i det första arbetsprogrammet vara stödberättigande från och med den 1 januari 2021.
7.  Utan att det påverkar tillämpningen av budgetförordningen kan utgifter för åtgärder till följd av projekt som ingår i det första arbetsprogrammet vara stödberättigande från och med den 1 januari 2021.
8.  Resurser som avsatts för medlemsstater inom ramen för delad förvaltning och som kan överföras i enlighet med artikel 21 i förordning (EU) XX […förordningen om gemensamma bestämmelser] får, på medlemsstaternas begäran, överföras till programmet. Kommissionen ska förvalta dessa medel direkt i enlighet med artikel 62.1 a i budgetförordningen eller indirekt i enlighet med led c i den artikeln. Om möjligt ska dessa resurser användas till förmån för den berörda medlemsstaten.
9.  Horisont Europa är avsett att genomföras i samverkan med andra EU-finansieringsprogram. En icke uttömmande förteckning över synergier med andra EU-finansieringsprogram återfinns i bilaga IV.
Ändring 72
Förslag till förordning
Artikel 10
Artikel 10
Artikel 10
Öppen åtkomst och öppna data
Öppen åtkomst och öppna data
1.  Öppen åtkomst till vetenskapliga publikationer som härrör från forskning som finansieras inom ramen för programmet ska säkerställas i enlighet med artikel 35.3. Öppen åtkomst till forskningsdata ska säkerställas i enlighet med principen ”så fri som möjligt och så begränsad som nödvändigt”. Öppen åtkomst till forskningsresultat ska uppmuntras.
1.  Öppen åtkomst till vetenskapliga publikationer som härrör från forskning som finansieras inom ramen för programmet ska säkerställas i enlighet med artikel 35.3. Öppen åtkomst till forskningsdata ska säkerställas i enlighet med principen ”så fri som möjligt och så begränsad som nödvändigt”.
1a.  Vid öppen åtkomst till forskningsdata ska hänsyn tas till behovet av olika åtkomstsystem på grund av unionens ekonomiska intressen, immateriella rättigheter, personuppgiftsskydd och konfidentialitet, säkerhetsfrågor och andra legitima intressen, inklusive möjligheten att göra undantag. Datahanteringsplaner under projektets varaktighet ska anses vara stödberättigande kostnader.
1b.  Ömsesidig öppen åtkomst till vetenskapliga publikationer och forskningsresultat ska främjas internationellt, med beaktande av unionens konkurrenskraft och industriella intressen. Ömsesidig öppen åtkomst ska särskilt uppmuntras i alla associeringsavtal och i samarbetsavtal inom vetenskap och teknik med tredjeländer, däribland avtal som undertecknas av finansieringsorgan som ansvarar för programmets indirekta förvaltning.
2.  Ansvarsfull hantering av forskningsdata ska säkerställas i linje med Fairprinciperna om sökbarhet, tillgänglighet, kompatibilitet och återanvändbarhet.
2.  Ansvarsfull hantering av forskningsdata ska säkerställas i linje med Fairprinciperna om datas sökbarhet, tillgänglighet, kompatibilitet och återanvändbarhet.
3.  Öppen vetenskap utöver öppen åtkomst till forskningsresultat och ansvarsfull hantering av forskningsdata ska främjas.
3.  Öppen vetenskap utöver öppen åtkomst till forskningsdata och vetenskapliga publikationer och ansvarsfull hantering av forskningsdata ska främjas.
Ändring 73
Förslag till förordning
Artikel 11
Artikel 11
Artikel 11
Kompletterande och kombinerad finansiering
Kompletterande, kombinerad och kumulativ finansiering
1.   Horisont Europa ska genomföras i synergi med andra unionsfinansieringsprogram, varvid maximal förenkling av administrationen ska eftersträvas. En icke uttömmande förteckning över synergier med andra finansieringsprogram återfinns i bilaga IV. Horisont Europas enhetliga uppsättning regler ska gälla för en samfinansierad åtgärd inom forskning, utveckling och innovation.
Åtgärder som certifierats med en spetskompetensstämpel, eller som uppfyller de kumulativa, jämförande villkoren att
Spetskompetensstämpeln ska tilldelas i programmets alla delar. Åtgärder som certifierats med en spetskompetensstämpel, eller som uppfyller de kumulativa, jämförande villkoren att
(a)  de har bedömts i en ansökningsomgång enligt programmet,
(a)  de har bedömts i en ansökningsomgång enligt programmet,
(b)  de uppfyller minimikraven för kvalitet i den ansökningsomgången,
(b)  de uppfyller minimikraven för kvalitet i den ansökningsomgången,
(c)  de får inte finansieras inom ramen för den ansökningsomgången på grund av budgetbegränsningar
(c)  de får inte finansieras inom ramen för den ansökningsomgången på grund av budgetbegränsningar
får erhålla stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska socialfonden+ eller Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, i enlighet med artikel [67].5 i förordning (EU) XX [förordningen om gemensamma bestämmelser] och artikel [8] i förordning (EU) XX [finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken], förutsatt att åtgärderna är förenliga med målen för programmet i fråga. Bestämmelserna för den fond som ger stöd ska tillämpas.
får erhålla stöd från nationella eller regionala fonder, däribland Europeiska regionala utvecklingsfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska socialfonden+ eller Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, i enlighet med artikel [67].5 i förordning (EU) XX [förordningen om gemensamma bestämmelser] och artikel [8] i förordning (EU) XX [finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken], utan att någon ytterligare ansökan och utvärdering krävs och förutsatt att åtgärderna är förenliga med målen för programmet i fråga. Med undantag för reglerna för statligt stöd ska bestämmelserna för den fond som ger stöd tillämpas.
2a.   I enlighet med artikel 21 i förordning (EU) XX [... förordningen om gemensamma bestämmelser] får förvaltningsmyndigheten frivilligt begära att delar av dess finansiella anslag ska överföras till Horisont Europa. Överförda resurser ska användas i enlighet med reglerna för Horisont Europa. Dessutom ska kommissionen säkerställa att sådana överförda medel helt och hållet öronmärks för program och/eller projekt som kommer att genomföras i den medlemsstat eller region som de kom från.
2b.   Med förhandstillstånd från de sökande ska kommissionen ta med anslagen enligt denna artikel i informationssystemet för utvalda projekt i syfte att möjliggöra ett snabbt informationsutbyte och göra det möjligt för finansieringsmyndigheterna att tillhandahålla finansiering till de utvalda åtgärderna.
En åtgärd som har fått bidrag från ett annat unionsprogram får också erhålla bidrag via det här programmet, förutsatt att bidragen inte täcker samma kostnader.
Ändring 74
Förslag till förordning
Artikel 12
Artikel 12
Artikel 12
Tredjeländer som är associerade till programmet
Tredjeländer som är associerade till programmet
1.  Programmet ska vara öppet för associering för följande tredjeländer:
1.  Programmet ska vara öppet för associering för följande tredjeländer:
(a)  Medlemmar av Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta) som är medlemmar i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), i enlighet med villkoren i EES-avtalet.
(a)  Medlemmar av Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta) som är medlemmar i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), i enlighet med villkoren i EES-avtalet.
(b)  Anslutande länder, kandidatländer och potentiella kandidater, i enlighet med de allmänna principer och villkor som fastställs för dessa länders deltagande i unionens program i enlighet med ramavtal och associeringsrådsbeslut för respektive land, eller liknande avtal, och i enlighet med de särskilda villkor som finns i avtal mellan unionen och dessa länder.
(b)  Anslutande länder, kandidatländer och potentiella kandidater, i enlighet med de allmänna principer och villkor som fastställs för dessa länders deltagande i unionens program i enlighet med ramavtal och associeringsrådsbeslut för respektive land, eller liknande avtal, och i enlighet med de särskilda villkor som finns i avtal mellan unionen och dessa länder.
(c)  Länder som omfattas av den europeiska grannskapspolitiken, i enlighet med de allmänna principer och villkor som fastställs för dessa länders deltagande i unionens program i ramavtal och associeringsrådsbeslut för respektive land, eller liknande avtal, och i enlighet med de särskilda villkor som föreskrivs i avtal mellan unionen och dessa länder.
(c)  Länder som omfattas av den europeiska grannskapspolitiken, i enlighet med de allmänna principer och villkor som fastställs för dessa länders deltagande i unionens program i ramavtal och associeringsrådsbeslut för respektive land, eller liknande avtal, och i enlighet med de särskilda villkor som föreskrivs i avtal mellan unionen och dessa länder.
(d)  Tredjeländer och territorier som uppfyller samtliga följande kriterier:
(d)  Tredjeländer och territorier som uppfyller samtliga följande kriterier:
i.  God kapacitet inom vetenskap, teknik och innovation.
i.  God kapacitet inom vetenskap, teknik och innovation.
ii.  Engagemang för en regelbaserad öppen marknadsekonomi med rättvis och skälig hantering av immaterialrättigheter och underbyggd av demokratiska institutioner.
ii.  Engagemang för en regelbaserad öppen marknadsekonomi med rättvis och skälig hantering av immaterialrättigheter och respekt för mänskliga rättigheter och underbyggd av demokratiska institutioner.
iii.  Aktivt främjande av strategier för att förbättra medborgarnas ekonomiska och sociala välfärd.
iii.  Aktivt främjande av strategier för att förbättra medborgarnas ekonomiska och sociala välfärd.
Associering till programmet av vart och ett av de tredjeländer som avses i led d ska ske i enlighet med villkoren i ett särskilt avtal som omfattar tredjelandets deltagande i något unionsprogram, under förutsättning att avtalet
Fullständig eller partiell associering till programmet av vart och ett av de tredjeländer som avses i led d ska utgå från en bedömning av fördelarna för unionen. Framför allt ska en sådan associering ske i enlighet med villkoren i ett särskilt avtal som omfattar tredjelandets deltagande i något unionsprogram, under förutsättning att avtalet
–  säkerställer en rimlig balans vad gäller bidrag från och förmåner till det tredjeland som deltar i unionsprogrammen,
–  säkerställer en rimlig balans vad gäller bidrag från och förmåner till det tredjeland som deltar i unionsprogrammen,
–  ger rätt att samordna en åtgärd inom ramen för avtalet, förutsatt att det är till fördel för unionen och att skyddet av unionens ekonomiska intressen säkerställs,
–  fastställer villkoren för deltagande i programmen, inklusive beräkningen av ekonomiska bidrag till enskilda program och deras administrativa kostnader. Dessa bidrag ska utgöra inkomster avsatta för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.5 i budgetförordningen,
–  fastställer villkoren för deltagande i programmet, inklusive beräkningen av ekonomiska bidrag till enskilda (del)program och deras administrativa kostnader. Dessa bidrag ska utgöra inkomster avsatta för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.5 i budgetförordningen,
–  garanterar unionens rätt att säkerställa en sund ekonomisk förvaltning och att skydda sina ekonomiska intressen.
–  garanterar unionens rätt att säkerställa en sund ekonomisk förvaltning och att skydda unionens ekonomiska intressen.
2.  Omfattningen av varje enskilt tredjelands associering till programmet ska beakta målet att driva på den ekonomiska tillväxten i unionen genom innovation. Därför kan delar av programmet vara uteslutna från associeringsavtal för vissa länder, med undantag för EES-länder, anslutningsländer, kandidatländer och potentiella kandidater.
2.  Omfattningen av varje enskilt tredjelands associering till programmet ska beakta målet att driva på den ekonomiska tillväxten i unionen genom innovation och ska undvika kompetensflykt från unionen. Därför kan delar av programmet som bara har en stödmottagare – i synnerhet sådana som är avsedda för privata enheter – vara uteslutna från associeringsavtal för vissa länder, med undantag för EES-länder, anslutningsländer, kandidatländer och potentiella kandidater.
3.  Associeringsavtalet ska i förekommande fall möjliggöra för rättsliga enheter som är etablerade i unionen att delta i motsvarande program i associerade länder i enlighet med de villkor som fastställs i associeringsavtalet.
3.  Associeringsavtalet ska i förekommande fall möjliggöra och eftersträva ömsesidigt deltagande för rättsliga enheter som är etablerade i unionen i motsvarande program i associerade länder i enlighet med de villkor som fastställs i associeringsavtalet.
4.  Villkoren för bestämning av det ekonomiska bidragets omfattning ska garantera automatisk korrigering av eventuella betydande obalanser jämfört med det belopp som enheter som är etablerade i det associerade landet erhåller genom deltagande i programmet, med beaktande av kostnaderna för programmets förvaltning, utförande och drift.
4.  Associeringsavtalets villkor för bestämning av det ekonomiska bidragets omfattning ska garantera automatisk korrigering vartannat år av eventuella betydande obalanser jämfört med det belopp som enheter som är etablerade i det associerade landet erhåller genom deltagande i programmet, med beaktande av kostnaderna för programmets förvaltning, utförande och drift.
4a.  Bidragen från alla associerade länder ska inbegripas i programmets relevanta delar, förutsatt att budgetfördelningen enligt artikel 9.2 respekteras. Kommissionen ska under det årliga budgetförfarandet avge rapport till rådet och parlamentet om den totala budgeten för varje del av programmet och identifiera varje associerat land, individuella bidrag samt deras finansiella balans.
Ändring 75
Förslag till förordning
Artikel 14 – rubriken
Stödberättigande åtgärder
Stödberättigande åtgärder och etiska principer
Ändring 76
Förslag till förordning
Artikel 15
Artikel 15
Artikel 15
Etik
Etik
1.  Åtgärder som genomförs inom programmet ska följa etiska principer och tillämplig lagstiftning på nationell, unions- och internationell nivå, inbegripet Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, med tilläggsprotokoll.
1.  Åtgärder som genomförs inom programmet ska följa etiska principer och tillämplig lagstiftning på nationell, unions- och internationell nivå, inbegripet Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, med tilläggsprotokoll.
Man ska särskilt beakta proportionalitetsprincipen, rätten till integritet, rätten till skydd av personuppgifter, rätten till fysisk och mental integritet för personer, rätten till icke-diskriminering och behovet att garantera en hög skyddsnivå för människors hälsa.
2.  Enheter som deltar i åtgärden ska tillhandahålla följande:
2.  Enheter som deltar i åtgärden ska tillhandahålla följande:
(a)  En etisk självbedömning som anger och preciserar alla förutsebara etiska frågor som rör målet, genomförandet och de sannolika effekterna av de verksamheter som ska finansieras, inklusive en bekräftelse av förenligheten med punkt 1, samt en beskrivning av hur den kommer att säkerställas.
(a)  En etisk självbedömning som anger och preciserar alla förutsebara etiska frågor som rör målet, genomförandet och de sannolika effekterna av de verksamheter som ska finansieras, inklusive en bekräftelse av förenligheten med punkt 1, samt en beskrivning av hur den kommer att säkerställas.
(b)  En bekräftelse av att verksamheterna kommer att följa den europeiska uppförandekoden för forskningsintegritet som publicerats av All European Academies och att inga verksamheter som undantas från finansiering kommer att genomföras.
(b)  En bekräftelse av att verksamheterna kommer att följa den europeiska uppförandekoden för forskningsintegritet som publicerats av All European Academies och att inga verksamheter som undantas från finansiering kommer att genomföras.
(c)  För verksamheter som bedrivs utanför unionen: en bekräftelse på att dessa verksamheter skulle ha varit tillåtna i en medlemsstat.
(c)  För verksamheter som bedrivs utanför unionen: en bekräftelse på att dessa verksamheter skulle ha varit tillåtna i en medlemsstat.
(d)  För verksamheter där mänskliga embryonala stamceller används: detaljerade uppgifter om de åtgärder för tillståndsgivning och kontroll som ska vidtas av de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna och detaljerade uppgifter om de etiska godkännanden som ska erhållas innan de berörda verksamheterna inleds.
(d)  För verksamheter där mänskliga embryonala stamceller används: detaljerade uppgifter om de åtgärder för tillståndsgivning och kontroll som ska vidtas av de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna och detaljerade uppgifter om de etiska godkännanden som ska erhållas innan de berörda verksamheterna inleds.
3.  Förslagen ska systematiskt kontrolleras för att identifiera åtgärder som väcker komplicerade eller allvarliga etiska frågor; dessa ska genomgå en etisk bedömning. Den etiska bedömningen ska utföras av kommissionen såvida den inte har delegerats till finansieringsorganet. För åtgärder som inbegriper användning av mänskliga embryonala stamceller eller mänskliga embryon är en etisk bedömning obligatorisk. Etiska kontroller och bedömningar ska genomföras med stöd av etikexperter. Kommissionen och finansieringsorganen ska i största möjliga utsträckning säkerställa insyn i de etiska förfarandena.
3.  Förslagen ska systematiskt kontrolleras för att identifiera åtgärder som väcker komplicerade eller allvarliga etiska frågor; dessa ska genomgå en etisk bedömning. Den etiska bedömningen ska utföras av kommissionen såvida den inte har delegerats till finansieringsorganet. För åtgärder som inbegriper användning av mänskliga embryonala stamceller eller mänskliga embryon är en etisk bedömning obligatorisk. Etiska kontroller och bedömningar ska genomföras med stöd av etikexperter. Kommissionen och finansieringsorganen ska säkerställa insyn i de etiska förfarandena.
4.  Enheter som deltar i åtgärden måste införskaffa alla godkännanden eller andra obligatoriska handlingar från relevanta nationella eller lokala etikkommittéer eller andra organ, t.ex. dataskyddsmyndigheter, innan den berörda verksamheten inleds. Dokumenten ska arkiveras och tillhandahållas kommissionen eller finansieringsorganet på begäran.
4.  Enheter som deltar i åtgärden måste införskaffa alla godkännanden eller andra obligatoriska handlingar från relevanta nationella eller lokala etikkommittéer eller andra organ, t.ex. dataskyddsmyndigheter, innan den berörda verksamheten inleds. Dokumenten ska arkiveras och tillhandahållas kommissionen eller finansieringsorganet på begäran.
5.  Om så är lämpligt ska etiska kontroller utföras av kommissionen eller finansieringsorganet. För allvarliga eller komplicerade etiska frågor ska kontrollerna utföras av kommissionen såvida inte en delegering till organet har gjorts.
5.  Om så är lämpligt ska etiska kontroller utföras av kommissionen eller finansieringsorganet. För allvarliga eller komplicerade etiska frågor ska kontrollerna utföras av kommissionen såvida inte en delegering till organet har gjorts.
Etiska kontroller ska genomföras med stöd av etikexperter.
Etiska kontroller ska genomföras med stöd av etikexperter.
6.  Åtgärder som inte är etiskt godtagbara kan uteslutas eller avslutas när som helst.
6.  Åtgärder som inte är etiskt godtagbara ska uteslutas eller avslutas så snart det fastställts att de inte är etiskt godtagbara.
Ändring 77
Förslag till förordning
Artikel 16
Artikel 16
Artikel 16
Säkerhet
Säkerhet
1.  Åtgärder som genomförs inom programmet ska vara förenliga med gällande säkerhetsbestämmelser, i synnerhet bestämmelserna om skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter mot otillåtet röjande, inbegripet överensstämmelse med tillämplig nationell lagstiftning och unionslagstiftning. Vid forskning som bedrivs utanför unionen som använder sig av och/eller genererar säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter är det, utöver iakttagandet av nämnda krav, nödvändigt att ett säkerhetsavtal ingås mellan unionen och det tredjeland där forskningen bedrivs.
1.  Åtgärder som genomförs inom programmet ska vara förenliga med gällande säkerhetsbestämmelser, i synnerhet bestämmelserna om skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter mot otillåtet röjande, inbegripet överensstämmelse med tillämplig nationell lagstiftning och unionslagstiftning. Vid forskning som bedrivs utanför unionen som använder sig av och/eller genererar säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter är det, utöver iakttagandet av nämnda krav, nödvändigt att ett säkerhetsavtal ingås mellan unionen och det tredjeland där forskningen bedrivs.
2.  Om så är lämpligt ska förslag innehålla en självbedömning avseende säkerhet som anger eventuella säkerhetsproblem och beskriver hur dessa kommer att hanteras, så att tillämpliga krav i nationell lagstiftning och unionslagstiftning uppfylls.
2.  Om så är lämpligt ska förslag innehålla en självbedömning avseende säkerhet som anger eventuella säkerhetsproblem och beskriver hur dessa kommer att hanteras, så att tillämpliga krav i nationell lagstiftning och unionslagstiftning uppfylls.
3.  Kommissionen eller finansieringsorganet ska vid behov utföra en granskning av förslag som väcker säkerhetsfrågor.
3.  Kommissionen eller finansieringsorganet ska vid behov utföra en granskning av förslag som väcker säkerhetsfrågor.
4.  I tillämpliga fall ska åtgärderna vara förenliga med beslut (EU, Euratom) 2015/444 och dess tillämpningsföreskrifter.
4.  I tillämpliga fall ska åtgärderna vara förenliga med beslut (EU, Euratom) 2015/444 och dess tillämpningsföreskrifter.
5.  Enheter som deltar i åtgärden ska säkerställa skydd mot obehörigt röjande av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som används och/eller genereras inom åtgärden. De ska, innan de berörda verksamheterna inleds, tillhandahålla intyg på säkerhetsgodkännande för personer och/eller för anläggningen som utfärdats av berörda nationella säkerhetsmyndigheter.
5.  Enheter som deltar i åtgärden ska säkerställa skydd mot obehörigt röjande av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som används och/eller genereras inom åtgärden. Enheter som deltar i åtgärden ska säkerställa skydd mot obehörigt röjande av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som används och/eller genereras inom åtgärden på begäran av kommissionen eller ett finansieringsorgan.
6.  Om externa experter måste hantera säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska en lämplig säkerhetsprövning krävas innan experterna utses.
6.  Om externa experter måste hantera säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska en lämplig säkerhetsprövning krävas innan experterna utses.
7.  Kommissionen eller finansieringsorganet får vid behov utföra säkerhetskontroller.
7.  Kommissionen eller finansieringsorganet får vid behov utföra säkerhetskontroller.
8.  Åtgärder som inte uppfyller säkerhetsreglerna kan uteslutas eller avslutas när som helst.
8.  Åtgärder som inte uppfyller säkerhetsreglerna kan uteslutas eller avslutas när som helst.
Ändring 78
Förslag till förordning
Artikel 18
Artikel 18
Artikel 18
Enheter som har rätt att delta
Enheter som har rätt att delta
1.  Rättsliga enheter, oavsett etableringsort, och internationella organisationer får delta i åtgärder inom programmet under förutsättning att villkoren i denna förordning har uppfyllts, liksom eventuella villkor som fastställs i tillhörande arbetsprogram eller ansökningsomgång.
1.  Rättsliga enheter, oavsett etableringsort, däribland rättsliga enheter från icke associerade tredjeländer, och internationella organisationer får delta i åtgärder inom programmet under förutsättning att villkoren i denna förordning har uppfyllts, liksom eventuella villkor som fastställs i tillhörande arbetsprogram eller ansökningsomgång.
2.  Enheterna ska ingå i ett konsortium som ska omfatta minst tre oberoende rättsliga enheter som är etablerade i var sin medlemsstat eller ett associerat land och med minst en av dem etablerad i en medlemsstat, såvida inte
2.  Enheterna ska ingå i ett konsortium som ska omfatta minst tre oberoende rättsliga enheter som är etablerade i var sin medlemsstat, inklusive yttersta randområden, eller i ett associerat land och med minst två av dem etablerade i en medlemsstat, såvida inte åtgärden är av det slag som avses i punkt 3 eller 4.
(a)  arbetsprogrammet föreskriver något annat, om detta är motiverat,
(b)  åtgärden är av det slag som avses i punkt 3 eller 4.
3.  Europeiska forskningsrådets åtgärder för spetsforskning, Europeiska innovationsrådets åtgärder, åtgärder för utbildning och rörlighet samt samfinansieringsåtgärder för program kan genomföras av en eller flera rättsliga enheter, varav en måste vara etablerad i en medlemsstat eller i ett associerat land.
3.  Europeiska forskningsrådets åtgärder för spetsforskning, Europeiska innovationsrådets åtgärder, åtgärder för utbildning och rörlighet samt samfinansieringsåtgärder för program kan genomföras av en eller flera rättsliga enheter, varav en måste vara etablerad i en medlemsstat eller, i förekommande fall, i ett associerat land i enlighet med artikel 12.1.
4.  Samordnings- och stödåtgärder kan genomföras av en eller flera rättsliga enheter, och dessa kan vara etablerade i en medlemsstat, ett associerat land eller ett annat tredjeland.
4.  Samordnings- och stödåtgärder kan genomföras av en eller flera rättsliga enheter, och dessa kan vara etablerade i en medlemsstat eller ett associerat land eller i ett annat tredjeland.
5.  När det gäller åtgärder med anknytning till unionens strategiska tillgångar, intressen, oberoende eller säkerhet får arbetsprogrammet föreskriva att deltagandet kan begränsas till enbart rättsliga enheter som är etablerade i medlemsstaterna, eller till rättsliga enheter som är etablerade i särskilt angivna associerade länder eller tredjeländer utöver medlemsstaterna.
5.  När det gäller åtgärder med anknytning till unionens strategiska tillgångar, intressen, oberoende eller säkerhet får arbetsprogrammet föreskriva att deltagandet kan begränsas till enbart rättsliga enheter som är etablerade i medlemsstaterna, eller till rättsliga enheter som är etablerade i särskilt angivna associerade länder eller tredjeländer utöver medlemsstaterna.
6.  Arbetsprogrammet får föreskriva kriterier för stödberättigande utöver dem som anges i punkterna 2, 3, 4 och 5 i enlighet med särskilda policykrav eller åtgärdens karaktär och mål, inklusive antalet rättsliga enheter, typ av rättslig enhet och etableringsort.
6.  Arbetsprogrammet får föreskriva kriterier för stödberättigande utöver dem som anges i punkterna 2, 3, 4 och 5 i enlighet med särskilda policykrav eller åtgärdens karaktär och mål, inklusive antalet rättsliga enheter, typ av rättslig enhet och etableringsort.
7.  För åtgärder som erhåller belopp enligt artikel 9.8 ska deltagandet begränsas till en enda rättslig enhet som är etablerad i den delegerande förvaltningsmyndighetens jurisdiktion, utom då något annat överenskommits med förvaltningsmyndigheten och fastställts i arbetsprogrammet.
7.  För åtgärder som erhåller belopp enligt artikel 11 ska deltagandet begränsas till en enda rättslig enhet som är etablerad i den delegerande förvaltningsmyndighetens jurisdiktion, utom då något annat överenskommits med förvaltningsmyndigheten och fastställts i arbetsprogrammet.
8.  Om så anges i arbetsprogrammet får gemensamma forskningscentrumet delta i åtgärder.
8.  Om så anges i arbetsprogrammet får gemensamma forskningscentrumet delta i åtgärder.
9.  Gemensamma forskningscentrumet, internationella europeiska forskningsorganisationer och rättsliga enheter som inrättats enligt EU-rätten ska anses vara etablerade i en annan medlemsstat än de i vilka andra rättsliga enheter som deltar i åtgärden är etablerade.
10.  När det gäller Europeiska forskningsrådets åtgärder för spetsforskning samt åtgärder för utbildning och rörlighet ska internationella organisationer med säte i en medlemsstat eller i ett associerat land anses vara etablerade i medlemsstaten eller det associerade landet i fråga.
10.  När det gäller Europeiska forskningsrådets åtgärder för spetsforskning samt åtgärder för utbildning och rörlighet ska internationella organisationer med säte i en medlemsstat eller i ett associerat land anses vara etablerade i medlemsstaten eller det associerade landet i fråga.
Ändring 79
Förslag till förordning
Artikel 19
Artikel 19
Artikel 19
Enheter som är berättigade till finansiering
Enheter som är berättigade till finansiering
1.   Enheter är berättigade till finansiering om de är etablerade i en medlemsstat eller ett associerat land.
1.   Enheter är berättigade till finansiering om de är etablerade i en medlemsstat eller ett associerat land i enlighet med artikel 12.1.
För åtgärder som erhåller belopp enligt artikel 9.8 ska endast enheter som är etablerade i den delegerande förvaltningsmyndighetens jurisdiktion vara berättigade till finansiering.
För åtgärder som erhåller belopp enligt artikel 11.3 ska endast enheter som är etablerade i den delegerande förvaltningsmyndighetens jurisdiktion vara berättigade till finansiering.
1a.  I förekommande fall ska internationella organisationer vara berättigade till finansiering inom en åtgärd om deras huvudkontor ligger i en medlemsstat eller i ett associerat land.
1b.  Länder med låga till medelhöga inkomster och, undantagsvis, andra icke associerade tredjeländer kan komma i fråga för finansiering om
(a)  det icke associerade tredjelandet har identifierats i arbetsprogrammet, och
(b)  kommissionen eller finansieringsorganet anser att landets deltagande är viktigt för genomförandet av åtgärden.
2.  Enheter som är etablerade i ett icke associerat tredjeland bör i princip bära kostnaderna för sitt deltagande. Länder med låga till medelhöga inkomster och, undantagsvis, andra icke associerade tredjeländer kan komma i fråga för finansiering om
2.  Enheter som är etablerade i andra icke associerade tredjeländer bör bära kostnaderna för sitt deltagande. Avtal om forskning och utveckling mellan dessa icke associerade tredjeländer och unionen kan ingås varhelst detta anses lämpligt, och samfinansieringsmekanismer liknande dem som överenskommits inom Horisont 2020 får upprättas. Dessa länder ska garantera unionens rättsliga myndigheter ömsesidig åtkomst till sina finansieringsprogram för forskning, utveckling och innovation samt ömsesidig öppen åtkomst till vetenskapliga resultat och data och till rättvisa och skäliga villkor för immateriella rättigheter.
(a)  tredjelandet har identifierats i det arbetsprogram som antagits av kommissionen, eller
(b)  kommissionen eller finansieringsorganet anser att landets deltagande är viktigt för genomförandet av åtgärden.
3.  Anknutna enheter är berättigade till finansiering inom en åtgärd om de är etablerade i en medlemsstat, ett associerat land eller ett tredjeland som anges i det arbetsprogram som antagits av kommissionen.
3.  Anknutna enheter är berättigade till finansiering inom en åtgärd om de är etablerade i en medlemsstat eller ett associerat land.
3a.  Kommissionen ska rapportera till parlamentet och rådet och för varje icke associerat tredjeland ange hur stort ekonomiskt bidrag från unionen som tillhandahållits de deltagande enheterna och hur stort ekonomiskt bidrag samma land tillhandahållit unionsenheter som deltar i deras verksamhet.
Ändring 80
Förslag till förordning
Artikel 20
Artikel 20
Artikel 20
Ansökningsomgångar
Ansökningsomgångar
1.  För alla åtgärder, utom för övergångsverksamheter inom EIC Pathfinder, ska innehållet i ansökningsomgången tas med i arbetsprogrammet.
1.  För alla åtgärder ska innehållet i ansökningsomgången tas med i arbetsprogrammet.
Arbetsprogrammet ska förklara varför en särskild åtgärd ska finansieras, med hänvisning till resultaten av tidigare särskilda projekt och till det aktuella läget inom vetenskap, teknik och innovation på nationell nivå, unionsnivå och internationell nivå samt relevant politisk utveckling, marknadsutveckling och samhällsutveckling.
2.  För övergångsverksamheter inom EIC Pathfinder gäller följande:
(a)  Lanseringen av och innehållet i ansökningsomgångarna ska fastställas med beaktande av de mål och den budget som anges i arbetsprogrammet i förhållande till den berörda åtgärdsportföljen.
(b)  Bidrag till ett fast belopp på högst 50 000 EUR får beviljas utan någon ansökningsomgång för att genomföra brådskande samordnings- och stödåtgärder i syfte att förstärka portföljens stödmottagargrupp eller bedöma möjliga avknoppningseffekter eller potentiella marknadsskapande innovationer.
3.   Om det är nödvändigt för att uppnå målen med en ansökningsomgång kan den begränsas till att utveckla ytterligare verksamheter eller lägga till ytterligare partner till befintliga åtgärder.
3.   Om det är nödvändigt för att uppnå målen med en ansökningsomgång kan den begränsas till att utveckla ytterligare verksamheter eller lägga till ytterligare partner till befintliga åtgärder.
4.   Det krävs inte någon ansökningsomgång för samordnings- och stödåtgärder eller samfinansieringsåtgärder för program som
4.   Det krävs inte någon ansökningsomgång för samordnings- och stödåtgärder eller samfinansieringsåtgärder för program som
(a)  ska genomföras av gemensamma forskningscentrumet eller rättsliga enheter som anges i arbetsprogrammet och
(a)  ska genomföras av gemensamma forskningscentrumet eller rättsliga enheter som anges i arbetsprogrammet och
(b)  inte omfattas av räckvidden för en ansökningsomgång.
(b)  inte omfattas av räckvidden för en ansökningsomgång.
5.   Arbetsprogrammet ska ange inom vilka ansökningsomgångar som ”spetskompetensstämplar” kommer att tilldelas. Med förhandstillstånd från den sökande får information om ansökan och utvärderingen delas med berörda finansieringsmyndigheter, på villkor att det ingås avtal om konfidentialitet.
5.   Arbetsprogrammet ska ange inom vilka ansökningsomgångar som ”spetskompetensstämplar” kommer att tilldelas. Med förhandstillstånd från den sökande får information om ansökan och utvärderingen delas med berörda finansieringsmyndigheter, på villkor att det ingås avtal om konfidentialitet.
5a.  För att motverka överteckning får kommissionen tillämpa ett utvärderingsförfarande i två steg på ett antal ansökningsomgångar.
Ändring 81
Förslag till förordning
Artikel 21
Artikel 21
Artikel 21
Gemensamma ansökningsomgångar
Gemensamma ansökningsomgångar
Kommissionen eller finansieringsorganet får utfärda en gemensam ansökningsomgång med
Kommissionen eller finansieringsorganet får utfärda en gemensam ansökningsomgång med
(a)  tredjeländer, inbegripet deras vetenskapliga och tekniska organisationer och byråer,
(a)  tredjeländer, inbegripet deras vetenskapliga och tekniska organisationer och byråer,
(b)  internationella organisationer,
(b)  internationella organisationer,
(c)  icke vinstdrivande rättsliga enheter.
(c)  icke vinstdrivande rättsliga enheter.
Vid en gemensam ansökningsomgång ska gemensamma förfaranden fastställas för urval och utvärdering av förslag. Förfarandena ska involvera en representativ grupp av experter som utses av varje part.
Vid en gemensam ansökningsomgång ska sökande konsortier uppfylla kraven i artikel 18 i denna förordning och gemensamma förfaranden ska fastställas för urval och utvärdering av förslag. Förfarandena ska involvera en representativ grupp av experter som utses av varje part.
Ändring 82
Förslag till förordning
Artikel 22
Artikel 22
Artikel 22
Förkommersiell upphandling och upphandling av innovativa lösningar
Förkommersiell upphandling och upphandling av innovativa lösningar
1.  Åtgärderna får inbegripa, eller ha som sitt primära syfte, förkommersiell upphandling eller offentlig upphandling av innovativa lösningar som ska utföras av stödmottagare som är upphandlande myndigheter eller upphandlande enheter enligt definitionerna i direktiven 2014/24/EU31, 2014/25/EU32 och 2009/81/EG33.
1.  Åtgärderna får inbegripa, eller ha som sitt primära syfte, förkommersiell upphandling eller offentlig upphandling av innovativa lösningar som ska utföras av stödmottagare som är upphandlande myndigheter eller upphandlande enheter enligt definitionerna i direktiven 2014/24/EU31, 2014/25/EU32 och 2009/81/EG33.
2.  För upphandlingsförfaranden gäller följande:
2.  För upphandlingsförfaranden gäller följande:
(a)  De ska följa principerna om öppenhet, icke-diskriminering, likabehandling, sund ekonomisk förvaltning och proportionalitet samt gällande konkurrensregler.
(a)  De ska följa principerna om öppenhet, icke-diskriminering, likabehandling, sund ekonomisk förvaltning och proportionalitet samt gällande konkurrensregler.
(b)  De får, beträffande förkommersiell upphandling, föreskriva särskilda villkor, exempelvis att den upphandlade verksamheten endast får utföras inom medlemsstaternas territorium eller i associerade länder.
(b)  De får, beträffande förkommersiell upphandling, vara förenklade och/eller påskyndade och föreskriva särskilda villkor, exempelvis att den upphandlade verksamheten endast får utföras inom medlemsstaternas territorium eller i associerade länder.
(c)  De får tillåta att flera kontrakt beviljas genom samma förfarande (flera leverantörer).
(c)  De får tillåta att flera kontrakt beviljas genom samma förfarande (flera leverantörer).
(d)  De ska föreskriva tilldelning av kontrakt till den eller de anbudsgivare som har det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, och samtidigt säkerställa att det inte förekommer några intressekonflikter.
(d)  De ska föreskriva tilldelning av kontrakt till den eller de anbudsgivare som har det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, och samtidigt säkerställa att det inte förekommer några intressekonflikter.
3.  En uppdragstagare som tar fram resultat i förkommersiell upphandling ska äga åtminstone de tillhörande immateriella rättigheterna. De upphandlande myndigheterna ska åtminstone ha nyttjanderätt utan ersättningskrav till resultaten för egen användning samt rätt att bevilja, eller ålägga deltagande uppdragstagare att bevilja, icke-exklusiva licenser till tredje parter att utnyttja resultaten, på de upphandlande myndigheternas vägnar, på rättvisa och rimliga villkor och utan rätt att bevilja underlicenser. Om en uppdragstagare inte lyckas utnyttja resultaten kommersiellt inom en i kontraktet fastställd period efter den förkommersiella upphandlingen kan de upphandlande myndigheterna kräva att uppdragstagaren överlåter äganderätten till resultaten till dem.
3.  En uppdragstagare som tar fram resultat i förkommersiell upphandling ska äga åtminstone de tillhörande immateriella rättigheterna. De upphandlande myndigheterna ska ha nyttjanderätt utan ersättningskrav till resultaten för egen användning. Om en uppdragstagare inte lyckas utnyttja resultaten kommersiellt inom en i kontraktet fastställd period efter den förkommersiella upphandlingen ska de upphandlande myndigheterna samråda med uppdragstagaren och undersöka orsakerna till det uteblivna utnyttjandet. Efter samrådet kan de upphandlande myndigheterna kräva att uppdragstagaren överlåter äganderätten till resultaten till dem.
3a.  Särskilda bestämmelser om äganderätt, nyttjanderätt och licensiering får fastställas i kontrakten om offentlig upphandling av innovativa lösningar.
__________________
__________________
31 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 65).
31 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 65).
32 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 243).
32 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 243).
33 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet och om ändring av direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG (EUT L 216, 20.8.2009, s. 76).
33 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet och om ändring av direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG (EUT L 216, 20.8.2009, s. 76).
Ändring 83
Förslag till förordning
Artikel 23
Artikel 23
utgår
Kumulativ finansiering
En åtgärd som har fått bidrag från något annat unionsprogram får också erhålla bidrag genom programmet, under förutsättning att bidragen inte täcker samma kostnader. Reglerna för varje bidragande unionsprogram ska tillämpas för dess respektive bidrag till åtgärden. Den kumulativa finansieringen får inte överstiga de totala stödberättigande kostnaderna för åtgärden och stödet från de olika unionsprogrammen får beräknas proportionellt i enlighet med de dokument som anger villkoren för stödet.
Ändring 84
Förslag till förordning
Artikel 24 – rubriken
Urvalskriterier
De sökandes ekonomiska kapacitet
Ändring 85
Förslag till förordning
Artikel 25
Artikel 25
Artikel 25
Tilldelningskriterier
Urvals- och tilldelningskriterier
1.  Förslagen ska bedömas på grundval av följande tilldelningskriterier:
1.  Förslagen ska bedömas på grundval av följande tilldelningskriterier:
(a)  spetskompetens,
(a)  spetskompetens,
(b)  Genomslag.
(b)  Genomslag.
(c)  Kvalitet och effektivitet i genomförandet.
(c)  Kvalitet och effektivitet i genomförandet.
2.  Endast det kriterium som avses i punkt 1 a ska tillämpas på förslag avseende EFR-åtgärder för spetsforskning.
2.  Endast det kriterium som avses i punkt 1 a ska tillämpas på förslag avseende EFR-åtgärder för spetsforskning. Endast om två eller flera högkvalitativa projekt rankas lika högt ska differentieringen göras genom tillämpning av kriterierna i punkt 1 b eller c.
3.  Arbetsprogrammet ska innehålla närmare uppgifter om tillämpningen av de tilldelningskriterier som anges i punkt 1 och kan också innehålla uppgifter om viktning och trösklar.
3.  Arbetsprogrammet ska innehålla närmare uppgifter om tillämpningen av de tilldelningskriterier som anges i punkt 1, bland annat med viktning, trösklar och regler för hur jämbördiga förslag ska hanteras, med hänsyn tagen till ansökningsomgångens mål. Villkoren för hur jämbördiga förslag ska hanteras kan till exempel inbegripa kriterier som små och medelstora företag, kön och bredare deltagande bland länder.
3a.  Kommissionen ska beakta möjligheten till ett inlämningsförfarande i två steg, där avidentifierade förslag om möjligt får utvärderas i det första steget på grundval av tilldelningskriterierna i punkt 1.
Ändring 86
Förslag till förordning
Artikel 26
Artikel 26
Artikel 26
Utvärdering
Utvärdering
1.  Förslag ska utvärderas av utvärderingskommittén, som
1.  Förslag ska utvärderas av utvärderingskommittén, som
–  helt eller delvis kan bestå av oberoende externa experter,
–  ska bestå av oberoende externa experter.
kan vara sammansatt av företrädare för unionens institutioner eller organ enligt vad som avses i artikel 150 i budgetförordningen.
När det gäller Europeiska innovationsrådet samt uppdrag kan utvärderingskommittén även bestå av företrädare för unionens institutioner eller organ enligt vad som avses i artikel 150 i budgetförordningen.
Utvärderingskommittén får biträdas av oberoende experter.
Utvärderingskommittén får biträdas av oberoende experter.
2.  Vid behov ska utvärderingskommittén rangordna de förslag som klarat tillämpliga tröskelvärden efter
2.  Vid behov ska utvärderingskommittén rangordna de förslag som klarat tillämpliga tröskelvärden efter
–  deras utvärderingsresultat,
–  deras utvärderingsresultat,
–  deras bidrag till uppnåendet av specifika policymål, inklusive sammanställningen av en enhetlig projektportfölj.
–  deras bidrag till uppnåendet av specifika policymål, inklusive sammanställningen av en enhetlig projektportfölj.
Utvärderingskommittén får också föreslå alla slags innehållsmässiga ändringar av förslagen om detta krävs för portföljens enhetlighet.
Utvärderingskommittén får endast undantagsvis och i vederbörligen motiverade fall föreslå ändringar av förslagen om detta krävs för portföljens enhetlighet.
2a.  Utvärderingsprocessen ska vara fri från intressekonflikter och partiskhet baserad på anseende. Öppenhet ska garanteras i utvärderingskriterierna och i poängsättningen av förslagen.
Ändring 87
Förslag till förordning
Artikel 27
Artikel 27
Artikel 27
Förfarande för omprövning av utvärderingen
Förfarande för omprövning av utvärderingen, förfrågningar och klagomål
1.  En sökande kan begära omprövning av utvärderingen om denne anser att det gällande utvärderingsförfarandet inte har tillämpats korrekt på det inlämnade förslaget.
1.  En sökande kan begära omprövning av utvärderingen om denne anser att det gällande utvärderingsförfarandet inte har tillämpats korrekt på det inlämnade förslaget.
2.  En omprövning av utvärderingen gäller bara de formella aspekterna av utvärderingen, inte utvärderingen av förslagets förtjänster.
2.  En omprövning av utvärderingen gäller bara de formella aspekterna av utvärderingen, inte utvärderingen av förslagets förtjänster.
2a.  En begäran om omprövning ska avse ett särskilt förslag och ska skickas in inom 30 dagar efter att utvärderingsresultaten har meddelats. Utvärderingskommitténs ordförande och ledamöter ska vara företrädare som inte deltog i ansökningsomgången. Kommittén ska besluta om förslaget ska utvärderas på nytt eller om den första utvärderingen ska bekräftas. Den ska göra detta utan onödigt dröjsmål och utan att äventyra urvalsmöjligheterna.
3.  Omprövningen av utvärderingen får inte försena urvalsprocessen för förslag som inte är föremål för omprövning.
3.  Omprövningen av utvärderingen får inte försena urvalsprocessen för förslag som inte är föremål för omprövning.
3a.  Kommissionen ska säkerställa ett förfarande genom vilket deltagare kan inkomma med direkta förfrågningar och klagomål om sin medverkan i Horisont Europa. Information om hur man registrerar förfrågningar eller klagomål ska göras tillgänglig på nätet.
Ändring 88
Förslag till förordning
Artikel 28
Artikel 28
Artikel 28
Tid för beviljande
Tid för beviljande
1.  Genom undantag från artikel 194.2 första stycket i budgetförordningen ska följande tidsfrister gälla:
1.   Genom undantag från artikel 194.2 första stycket i budgetförordningen ska följande tidsfrister gälla:
(a)  En period på högst fem månader från slutdatumet för att lämna in fullständiga ansökningar, när det gäller att informera alla sökande om resultatet av bedömningen av deras ansökan.
(a)   En period på högst fem månader från slutdatumet för att lämna in fullständiga ansökningar, när det gäller att informera alla sökande om resultatet av bedömningen av deras ansökan.
(b)  En period på högst åtta månader från slutdatumet för att lämna in fullständiga ansökningar, för att underteckna bidragsavtal med sökande.
(b)   En period på högst åtta månader från slutdatumet för att lämna in fullständiga ansökningar, för att underteckna bidragsavtal med sökande.
(ba)  En period på högst sex månader från slutdatumet för att lämna in fullständiga ansökningar, för det särskilda bidrag som undertecknats inom ramen för snabbspåret till forskning och innovation.
Tiden för beviljande ska inte påverka utvärderingens kvalitet.
2.  Arbetsprogrammet för Europeiska innovationsrådet får fastställa kortare perioder.
2.   Arbetsprogrammet för Europeiska innovationsrådet får fastställa kortare perioder.
3.  Utöver de undantag som föreskrivs i artikel 194.2 andra stycket i budgetförordningen får de tidsfrister som avses i punkt 1 överskridas för EFR-åtgärder och för uppdrag samt när åtgärder läggs fram för en etik- eller säkerhetsbedömning.
3.   Utöver de undantag som föreskrivs i artikel 194.2 andra stycket i budgetförordningen får de tidsfrister som avses i punkt 1 överskridas för EFR-åtgärder och för uppdrag samt när åtgärder läggs fram för en etik- eller säkerhetsbedömning.
Ändring 89
Förslag till förordning
Artikel 29
Artikel 29
Artikel 29
Genomförande av bidraget
Genomförande av bidraget
1.  Om en deltagare underlåter att uppfylla sina skyldigheter i fråga om det tekniska genomförandet av åtgärden ska övriga deltagare uppfylla skyldigheterna utan ytterligare unionsfinansiering, såvida inte kommissionen uttryckligen befriar dem från den skyldigheten. Varje stödmottagares finansiella ansvar ska vara begränsat till dess egna skulder, om inte annat följer av de bestämmelser som rör den ömsesidiga försäkringsmekanismen.
1.  Om en deltagare underlåter att uppfylla sina skyldigheter i fråga om det tekniska genomförandet av åtgärden ska övriga deltagare uppfylla skyldigheterna utan ytterligare unionsfinansiering, såvida inte kommissionen uttryckligen befriar dem från den skyldigheten. Varje stödmottagares finansiella ansvar ska vara begränsat till dess egna skulder, om inte annat följer av de bestämmelser som rör den ömsesidiga försäkringsmekanismen.
2.  Bidragsavtalet får fastställa delmål och därtill hörande delbetalningar av förfinansieringen. Om delmål inte uppnås kan åtgärden avbrytas, ändras eller avslutas.
2.  Bidragsavtalet får fastställa delmål och därtill hörande delbetalningar av förfinansieringen. Om delmål inte uppnås kan åtgärden avbrytas, ändras, eller om ingen korrigerande åtgärd kan hittas, avslutas, efter utvärdering av oberoende experter.
3.  Åtgärden kan också avslutas om de förväntade resultaten har förlorat sin relevans för unionen av vetenskapliga, tekniska eller ekonomiska skäl inbegripet, när det gäller Europeiska innovationsrådet och uppdrag, sin relevans som en del av en åtgärdsportfölj.
3.  Åtgärden kan också avslutas om de förväntade resultaten och/eller delmålen har förlorat sin relevans för både unionen och deltagarna av vetenskapliga, tekniska eller ekonomiska skäl, inbegripet när det gäller Europeiska innovationsrådet och uppdrag, sin relevans som en del av en åtgärdsportfölj. Kommissionen ska genomgå ett förfarande med åtgärdssamordnaren och om lämpligt med externa experter innan den beslutar att avsluta en åtgärd.
Ändring 90
Förslag till förordning
Artikel 30
Artikel 30
Artikel 30
Finansieringsgrader
Finansieringsgrader
1.  En och samma finansieringsgrad ska tillämpas för alla verksamheter inom en åtgärd. Den maximala finansieringsgraden ska fastställas i arbetsprogrammet.
1.  En och samma finansieringsgrad ska tillämpas för alla verksamheter inom en åtgärd. Den maximala finansieringsgraden per åtgärd ska fastställas i arbetsprogrammet.
2.  Programmet får ersätta upp till 100 % av en åtgärds totala stödberättigande kostnader, utom för
2.  Programmet får ersätta upp till 100 % av en åtgärds totala stödberättigande kostnader, utom för
(a)  innovationsåtgärder: upp till 70 % av de totala stödberättigande kostnaderna, utom för icke vinstdrivande rättsliga enheter där programmet kan ersätta upp till 100 % av de totala stödberättigande kostnaderna,
(a)  innovationsåtgärder: upp till 70 % av de totala stödberättigande kostnaderna, utom för icke vinstdrivande rättsliga enheter, där programmet kan ersätta upp till 100 % av de totala stödberättigande kostnaderna,
(b)  samfinansierade programåtgärder: minst 30 % av de totala stödberättigande kostnaderna, och i vissa särskilt motiverade fall upp till 70 %.
(b)  samfinansierade programåtgärder: minst 30 % av de totala stödberättigande kostnaderna, och i vissa särskilt motiverade fall upp till 70 %.
3.  De finansieringsgrader som fastställs i denna artikel ska också tillämpas på åtgärder där finansiering avseende schablonbelopp, enhetskostnader eller klumpsummor fastställts för hela eller delar av åtgärden.
3.  De finansieringsgrader som fastställs i denna artikel ska också tillämpas på åtgärder där finansiering avseende schablonbelopp, enhetskostnader eller klumpsummor fastställts för hela eller delar av åtgärden.
Ändring 91
Förslag till förordning
Artikel 31
Artikel 31
Artikel 31
Indirekta kostnader
Indirekta kostnader
1.  Indirekta stödberättigande kostnader ska fastställas genom tillämpning av en schablonsats på 25 % av de totala direkta stödberättigande kostnaderna exklusive direkta stödberättigande kostnader för utläggande på entreprenad, finansiellt stöd till tredje parter och alla enhetskostnader och klumpsummor som inbegriper indirekta kostnader.
1.  Indirekta stödberättigande kostnader ska fastställas genom tillämpning av en schablonsats på 25 % av de totala direkta stödberättigande kostnaderna exklusive direkta stödberättigande kostnader för utläggande på entreprenad, finansiellt stöd till tredje parter och alla enhetskostnader och klumpsummor som inbegriper indirekta kostnader.
Indirekta kostnader som ingår i enhetskostnader eller klumpsummor ska, där så är lämpligt, beräknas med användning av den schablonnivå som anges i punkt 1, med undantag för internt fakturerade enhetskostnader för varor och tjänster som ska beräknas på grundval av de faktiska kostnaderna, i enlighet med stödmottagarens vanliga praxis för kostnadsredovisning.
Indirekta kostnader som ingår i enhetskostnader eller klumpsummor ska, där så är lämpligt, beräknas med användning av den schablonnivå som anges i punkt 1, med undantag för internt fakturerade enhetskostnader för varor och tjänster som ska beräknas på grundval av de faktiska kostnaderna som möjliggör fördelningsnycklar, i enlighet med stödmottagarens vanliga praxis för kostnadsredovisning.
2.  Om detta anges i arbetsprogrammet får dock indirekta kostnader redovisas i form av en klumpsumma eller enhetskostnader.
2.  Om detta anges i arbetsprogrammet får dock indirekta kostnader redovisas i form av en klumpsumma eller enhetskostnader.
Ändring 92
Förslag till förordning
Artikel 32
Artikel 32
Artikel 32
Stödberättigande kostnader
Stödberättigande kostnader
1.  Utöver de kriterier som anges i artikel 197 i budgetförordningen, för stödmottagare med projektbaserad ersättning, är personalkostnader stödberättigande upp till den ersättning som personen erhåller för arbete i liknande projekt som finansieras av nationella system.
1.  Utöver de kriterier som anges i artikel 197 i budgetförordningen, för de stödmottagare med projektbaserad ersättning, är personalkostnader stödberättigande upp till den ersättning som personen erhåller för arbete i liknande projekt som finansieras av nationella system. Under programmets löptid ska, i de medlemsstater som är berättigade till ”bredare deltagande”-åtgärder, timkostnaderna för personal vara stödberättigande upp till en nivå som motsvarar 1,25 gånger den nationella nivån för timersättningar som tillämpas för projekt inom FoU och innovation som finansieras inom ramen för nationella system.
Projektbaserad ersättning avses ersättning som är kopplad till en persons deltagande i projekt, är en del av stödmottagarens vanliga ersättningspraxis och betalas ut på ett konsekvent sätt.
Projektbaserad ersättning avser ersättning som är kopplad till en persons deltagande i projekt, är en del av stödmottagarens vanliga ersättningspraxis och betalas ut på ett konsekvent sätt.
2.  Genom undantag från artikel 190.1 i budgetförordningen ska kostnader för resurser som ställs till förfogande av tredje parter genom naturabidrag vara stödberättigande upp till den tredje partens direkta stödberättigande kostnader.
2.  Genom undantag från artikel 190.1 i budgetförordningen ska kostnader för resurser som ställs till förfogande av tredje parter genom naturabidrag vara stödberättigande upp till den tredje partens direkta stödberättigande kostnader.
3.  Genom undantag från artikel 192 i budgetförordningen ska intäkter som genereras genom utnyttjande av resultaten inte betraktas som intäkter från åtgärden.
3.  Genom undantag från artikel 192 i budgetförordningen ska intäkter som genereras genom utnyttjande av resultaten inte betraktas som intäkter från åtgärden.
3a.  Stödmottagare får använda sin vanliga praxis för kostnadsredovisning för att identifiera och deklarera de ådragna kostnaderna i samband med en åtgärd. Kommissionen får ange ett begränsat antal ytterligare villkor för stödberättigande för att säkerställa en sund förvaltning av bidraget. Kommissionen ska inte avfärda en redovisningspraxis om dess resultat inte skiljer sig från det egna och om den erbjuder samma skyddsnivå för unionens ekonomiska intressen.
4.  Genom undantag från artikel 203.4 i budgetförordningen ska ett intyg om redovisningen vara obligatoriskt vid utbetalningen av återstoden om det belopp som hävdas motsvara faktiska kostnader och enhetskostnader, beräknat i enlighet med gängse kostnadsredovisningspraxis, är på minst 325 000 EUR.
4.  Genom undantag från artikel 203.4 i budgetförordningen ska ett intyg om redovisningen vara obligatoriskt vid utbetalningen av återstoden om det belopp som hävdas motsvara faktiska kostnader och enhetskostnader, beräknat i enlighet med gängse kostnadsredovisningspraxis, är på minst 325 000 EUR.
Intyg om redovisning får utfärdas av en kvalificerad och oberoende offentlig tjänsteperson som de relevanta nationella myndigheterna har gett befogenhet att revidera stödmottagaren, eller av en oberoende revisor som är kvalificerad att utföra lagstadgad revision av räkenskaper i enlighet med direktiv 2006/43/EG.
4a.  Genom undantag från artikel 186.1 i budgetförordningen ska, när det gäller Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna för utbildning och rörlighet, det maximala bidragsbeloppet, uteslutande i händelse av mammaledighet eller föräldraledighet så länge bidraget varar, ökas med de avsättningar som ska betalas till forskaren i detta avseende.
4b.  Kostnader som uppstår genom ansvarsfull hantering av forskningsdata i linje med Fairprinciperna om sökbarhet, tillgänglighet, kompatibilitet och återanvändbarhet vara stödberättigande.
Ändring 93
Förslag till förordning
Artikel 33
Artikel 33
Artikel 33
Ömsesidig försäkringsmekanism
Ömsesidig försäkringsmekanism
1.  En ömsesidig försäkringsmekanism (nedan kallad mekanismen) inrättas härmed, som ersätter och efterträder den fond som inrättats i enlighet med artikel 38 i förordning (EG) nr 1290/2013. Mekanismen ska täcka risken i samband med förfallna skulder som inte betalas in av stödmottagarna
1.  En ömsesidig försäkringsmekanism (nedan kallad mekanismen) inrättas härmed, som ersätter och efterträder den fond som inrättats i enlighet med artikel 38 i förordning (EG) nr 1290/2013. Mekanismen ska täcka risken i samband med förfallna skulder som inte betalas in av stödmottagarna
(a)  till kommissionen enligt beslut nr 1982/2006/EG,
(a)  till kommissionen enligt beslut nr 1982/2006/EG,
(b)  till kommissionen och unionsorgan enligt Horisont 2020,
(b)  till kommissionen och unionsorgan enligt Horisont 2020,
(c)  till kommissionen och finansieringsorganen inom ramen för programmet.
(c)  till kommissionen och finansieringsorganen inom ramen för programmet.
Risktäckning beträffande de finansieringsorgan som avses i första stycket led c får genomföras genom ett system med indirekt täckning enligt det tillämpliga avtalet och med beaktande av typen av finansieringsorgan.
Risktäckning beträffande de finansieringsorgan som avses i första stycket led c får genomföras genom ett system med indirekt täckning enligt det tillämpliga avtalet och med beaktande av typen av finansieringsorgan.
2.  Mekanismen ska förvaltas av unionen, företrädd av kommissionen som verkställande organ. Kommissionen ska fastställa särskilda regler för fondens verksamhet.
2.  Mekanismen ska förvaltas av unionen, företrädd av kommissionen som verkställande organ. Kommissionen ska fastställa särskilda regler för fondens verksamhet.
3.  Stödmottagarna ska bidra med 5 % av unionsfinansieringen för åtgärden. Detta bidrag kan, på grundval av regelbundna utvärderingar, höjas av kommissionen upp till 8 % eller minskas till under 5 %. Stödmottagarnas bidrag till mekanismen får avräknas från den inledande förfinansieringen och betalas till fonden på stödmottagarnas vägnar.
3.  Stödmottagarna ska bidra med 5 % av unionsfinansieringen för åtgärden. Detta bidrag kan, på grundval av årliga transparenta utvärderingar, höjas av kommissionen upp till 8 % eller minskas till under 5 %. Stödmottagarnas bidrag till mekanismen får avräknas från den inledande förfinansieringen och betalas till fonden på stödmottagarnas vägnar.
4.  Stödmottagarnas bidrag ska återbetalas vid utbetalningen av återstoden.
4.  Stödmottagarnas bidrag ska återbetalas vid utbetalningen av återstoden.
5.  Eventuell avkastning som mekanismen genererar ska adderas till mekanismen. Om avkastningen är otillräcklig ska mekanismen inte ingripa och kommissionen eller finansieringsorganet ska återkräva eventuella förfallna belopp direkt från stödmottagarna eller de tredje parterna.
5.  Eventuell avkastning som mekanismen genererar ska adderas till mekanismen. Om avkastningen är otillräcklig ska mekanismen inte ingripa och kommissionen eller finansieringsorganet ska återkräva eventuella förfallna belopp direkt från stödmottagarna eller de tredje parterna.
6.  De återkrävda beloppen ska utgöra intäkter som avsätts till mekanismen i den mening som avses i artikel 21.4 i budgetförordningen. När alla bidrag vars risk direkt eller indirekt täcks genom mekanismen har genomförts ska eventuella utestående belopp återkrävas av kommissionen och tas upp i unionens budget, under förutsättning att beslut fattas av den lagstiftande myndigheten.
6.  De återkrävda beloppen ska utgöra intäkter som avsätts till mekanismen i den mening som avses i artikel 21.4 i budgetförordningen. När alla bidrag vars risk direkt eller indirekt täcks genom mekanismen har genomförts ska eventuella utestående belopp återkrävas av kommissionen och tas upp i unionens budget.
7.  Mekanismen får öppnas för stödmottagare inom alla övriga direkt förvaltade EU-program. Kommissionen ska anta villkor för deltagande av stödmottagare inom andra program.
7.  Mekanismen får utökas till stödmottagare inom alla övriga direkt förvaltade EU-program. Kommissionen ska anta villkor för deltagande av stödmottagare inom andra program.
Ändring 94
Förslag till förordning
Artikel 34
Artikel 34
Artikel 34
Äganderätt och skydd
Äganderätt och skydd
1.  Stödmottagarna ska äga de resultat som de genererar. De ska se till att alla rättigheter som tillkommer deras anställda eller någon annan part i förhållande till resultaten kan utövas på ett sätt som är förenligt med stödmottagarens skyldigheter enligt villkoren i bidragsavtalet.
1.  Stödmottagarna ska äga de resultat som de genererar. De ska se till att alla rättigheter som tillkommer deras anställda eller någon annan part i förhållande till resultaten kan utövas på ett sätt som är förenligt med stödmottagarens skyldigheter enligt villkoren i bidragsavtalet.
Två eller flera stödmottagare ska samäga resultat om
Två eller flera stödmottagare ska samäga resultat om
(a)  de har genererat dem tillsammans, och
(a)  de har genererat dem tillsammans, och
(b)  det inte går att
(b)  det inte går att
i)  fastställa hur mycket respektive stödmottagare har bidragit till resultaten
i)  fastställa hur mycket respektive stödmottagare har bidragit till resultaten
eller
eller
ii)  särskilja resultaten i samband med ansökan om, erhållande av eller bibehållande av skydd för dem.
ii)  särskilja resultaten i samband med ansökan om, erhållande av eller bibehållande av skydd för dem.
Samägarna ska skriftligen komma överens om fördelningen av och villkoren för utövande av samägandet. Om inte annat har avtalats får varje samägare bevilja icke-exklusiva licenser till tredje parter att utnyttja de samägda resultaten (utan rätt till underlicensiering), om de övriga samägarna underrättas om detta i förväg och erhåller rättvis och rimlig ersättning. De gemensamma ägarna får skriftligen komma överens om att tillämpa en annan ordning än samägande.
Samägarna ska skriftligen komma överens om fördelningen av och villkoren för utövande av samägandet. Om inte annat har avtalats i konsortieavtalet och/eller i samägandeavtalet får varje samägare bevilja icke-exklusiva licenser till tredje parter att utnyttja de samägda resultaten (utan rätt till underlicensiering), om de övriga samägarna underrättas om detta i förväg och erhåller rättvis och rimlig ersättning. De gemensamma ägarna får skriftligen komma överens om att tillämpa en annan ordning än samägande.
2.  Stödmottagare som har fått EU-finansiering ska på lämpligt sätt skydda sina resultat om detta är möjligt och motiverat, med beaktande av alla relevanta faktorer, inklusive möjligheterna till kommersiellt utnyttjande. Vid beslut om eventuellt skydd ska stödmottagarna också ta hänsyn till de berättigade intressena hos övriga stödmottagare i åtgärden.
2.  Stödmottagare som har fått EU-finansiering ska på lämpligt sätt skydda sina resultat om detta är möjligt och motiverat, med beaktande av alla relevanta faktorer, inklusive möjligheterna till kommersiellt utnyttjande och andra legitima intressen såsom dataskyddsregler, integritet, immateriella rättigheter och säkerhetsbestämmelser, tillsammans med unionens globala ekonomiska konkurrenskraft. Vid beslut om eventuellt skydd ska stödmottagarna också ta hänsyn till de berättigade intressena hos övriga stödmottagare i åtgärden.
Ändring 95
Förslag till förordning
Artikel 35
Artikel 35
Artikel 35
Utnyttjande och spridning
Utnyttjande och spridning
1.  Stödmottagare som fått unionsfinansiering ska göra vederbörliga ansträngningar för att utnyttja sina resultat, särskilt i unionen. Utnyttjandet kan göras direkt av stödmottagarna eller indirekt, särskilt genom överlåtelse och licensiering av resultat i enlighet med artikel 36.
1.  Stödmottagare som fått unionsfinansiering ska göra vederbörliga ansträngningar för att utnyttja sina resultat, särskilt i unionen. Utnyttjandet kan göras direkt av stödmottagarna eller indirekt, särskilt genom överlåtelse och licensiering av resultat i enlighet med artikel 36.
Arbetsprogrammet får innehålla bestämmelser om ytterligare skyldigheter avseende utnyttjande.
Arbetsprogrammet får innehålla bestämmelser om ytterligare skyldigheter avseende utnyttjande.
Om resultaten, trots stödmottagarens vederbörliga ansträngningar, inte utnyttjas, vare sig direkt eller indirekt, inom den tidsfrist som anges i bidragsavtalet ska stödmottagaren använda en lämplig online-plattform som anges i bidragsavtalet för att hitta intresserade parter som kan utnyttja resultaten. Om det är motiverat på grundval av en begäran av stödmottagaren får denna skyldighet frångås.
Om resultaten, trots stödmottagarens vederbörliga ansträngningar, inte utnyttjas, vare sig direkt eller indirekt, inom den tidsfrist som anges i bidragsavtalet och såsom föreskrivs i dess spridnings- och uttnyttjandeplan, får utnyttjandeverksamheten överföras till en annan part efter överenskommelse med stödmottagarna. Om det är motiverat på grundval av en begäran av stödmottagaren får denna skyldighet frångås.
2.  Med förbehåll för begränsningar på grund av skyddet av immateriella rättigheter, säkerhetsbestämmelser eller legitima intressen ska stödmottagarna sprida sina resultat så snart som möjligt.
2.  Stödmottagarna ska sprida sina resultat så snart som möjligt, i ett öppet format, med förbehåll för begränsningar på grund av skyddet av immateriella rättigheter, säkerhetsbestämmelser eller legitima intressen.
Arbetsprogrammet får innehålla bestämmelser om ytterligare skyldigheter avseende spridning.
Arbetsprogrammet får innehålla bestämmelser om ytterligare skyldigheter avseende spridning, samtidigt som unionens ekonomiska och vetenskapliga intressen skyddas.
3.  Stödmottagarna ska se till att öppen åtkomst till vetenskapliga publikationer tillämpas enligt de villkor som anges i bidragsavtalet. Stödmottagarna ska särskilt se till att de eller upphovsmännen behåller tillräckliga immateriella rättigheter för att kunna följa kraven på öppen åtkomst.
3.  Stödmottagarna ska se till att öppen åtkomst till vetenskapliga publikationer tillämpas enligt de villkor som anges i bidragsavtalet. Stödmottagarna ska särskilt se till att de eller upphovsmännen behåller tillräckliga immateriella rättigheter för att kunna följa Fairkravet på öppen åtkomst.
Öppen åtkomst till forskningsdata ska vara den allmänna regeln enligt de villkor som anges i bidragsavtalet, men undantag ska tillämpas om detta är motiverat med hänsyn till de legitima intressena hos stödmottagarna och andra begränsningar, t.ex. dataskyddsregler, säkerhetsbestämmelser eller immateriella rättigheter.
Avseende spridning av forskningsdata ska bidragsavtalet, när det gäller Fairkravet på öppen åtkomst till och bevarande av forskningsdata, fastställa villkor för rättvis åtkomst till sådana resultat, samtidigt som undantag i enlighet med principen ”så fri som möjligt och så begränsad som nödvändigt” säkerställs. Undantag ska tillämpas om detta är motiverat med hänsyn till de legitima intressena hos stödmottagarna och andra begränsningar, t.ex. dataskyddsregler, integritet, konfidentialitet, säkerhetsbestämmelser, affärshemligheter, legitima kommersiella intressen eller immateriella rättigheter eller unionens externa konkurrenskraft.
Arbetsprogrammet får innehålla ytterligare krav på anslutning till förfaranden för öppen vetenskap.
Arbetsprogrammet får innehålla ytterligare incitament för anslutning till förfaranden för öppen vetenskap.
4.  Stödmottagarna ska hantera alla forskningsdata i enlighet med villkoren i bidragsavtalet och de ska upprätta en datahanteringsplan.
4.  Stödmottagarna ska hantera alla forskningsdata som genererats inom en Horisont Europa-åtgärd i enlighet med villkoren i bidragsavtalet, och de ska upprätta en datahanteringsplan.
Arbetsprogrammet får innehålla ytterligare krav på att använda det europeiska öppna forskningsmolnet för att lagra och ge åtkomst till forskningsdata.
Arbetsprogrammet får ytterligare uppmuntra till användning av det europeiska öppna forskningsmolnet för att lagra och ge åtkomst till forskningsdata.
5.  Stödmottagare som avser att sprida sina resultat ska meddela detta till övriga stödmottagare inom åtgärden i förväg. Varje övrig stödmottagare får invända mot detta om den kan visa att den avsedda spridningen avsevärt skulle skada dess berättigade intressen med avseende på resultaten eller bakgrundsinformationen. I sådana fall får ingen spridning ske utan att lämpliga åtgärder vidtas för att skydda dessa berättigade intressen.
5.  Stödmottagare som avser att sprida sina resultat ska meddela detta till övriga stödmottagare inom åtgärden i förväg. Varje övrig stödmottagare får invända mot detta om den kan visa att den avsedda spridningen avsevärt skulle skada dess berättigade intressen med avseende på resultaten eller bakgrundsinformationen. I sådana fall får ingen spridning ske utan att lämpliga åtgärder vidtas för att skydda dessa berättigade intressen.
6.  Om inte något annat föreskrivs i arbetsprogrammet ska förslag innehålla en plan för utnyttjande och spridning av resultat. Om det förväntade utnyttjandet omfattar utveckling, skapande, tillverkning och marknadsföring av en produkt eller process eller skapande och tillhandahållande av en tjänst ska planen innehålla en strategi för sådant utnyttjande. Om planen föreskriver utnyttjande främst i icke associerade tredjeländer ska de rättsliga enheterna förklara hur detta utnyttjande ändå ligger i unionens intresse.
6.  Om inte något annat föreskrivs i arbetsprogrammet ska förslag innehålla en plan för utnyttjande och spridning av resultat. Om det förväntade utnyttjandet omfattar utveckling, skapande, tillverkning och marknadsföring av en produkt eller process eller skapande och tillhandahållande av en tjänst ska planen innehålla en strategi för sådant utnyttjande. Om planen föreskriver utnyttjande främst i icke associerade tredjeländer ska de rättsliga enheterna motivera hur detta utnyttjande ändå ligger i unionens intresse.
Stödmottagarna ska vidareutveckla planen under tiden som åtgärden genomförs och efter det att den slutförts.
Stödmottagarna får vidareutveckla planen under tiden som åtgärden pågår, bland annat genom allmänhetens engagemang och vetenskaplig utbildning.
7.  När det gäller övervakning och spridning som utförs av kommissionen eller finansieringsorganet ska stödmottagarna tillhandahålla all information som begärs om utnyttjande och spridning av sina resultat. Sådan information ska offentliggöras, med förbehåll för stödmottagarnas berättigade intressen.
7.  När det gäller övervakning och spridning som utförs av kommissionen eller finansieringsorganet ska stödmottagarna tillhandahålla all nödvändig information som begärs om utnyttjande och spridning av sina resultat i enlighet med bidragsavtalet. Sådan information ska offentliggöras, med förbehåll för stödmottagarnas berättigade intressen.
Ändring 96
Förslag till förordning
Artikel 36
Artikel 36
Artikel 36
Överlåtelse och licensiering
Överlåtelse och licensiering
1.  Stödmottagare får överlåta äganderätten till sina resultat. De ska säkerställa att deras skyldigheter även gäller den nya ägaren och att denne är skyldig att överföra dem vid en eventuell senare överlåtelse.
1.  Stödmottagare får överlåta äganderätten till sina resultat. De ska säkerställa att deras skyldigheter även gäller den nya ägaren och att denne är skyldig att överföra dem vid en eventuell senare överlåtelse.
2.  Såvida inte annat skriftligen överenskommits för särskilt identifierade tredje parter eller såvida det inte är omöjligt enligt tillämplig lagstiftning, ska stödmottagare som avser att överlåta äganderätten till resultat i förväg meddela övriga stödmottagare som fortfarande har rätt att få del av resultaten. Detta meddelande ska innehålla tillräcklig information om den nya ägaren för att stödmottagarna ska kunna bedöma effekterna på sin åtkomsträtt.
2.  Såvida inte annat skriftligen överenskommits för särskilt identifierade tredje parter och anknutna enheter eller såvida det inte är omöjligt enligt tillämplig lagstiftning, ska stödmottagare som avser att överlåta äganderätten till resultat i förväg meddela övriga stödmottagare som fortfarande har rätt att få del av resultaten. Detta meddelande ska innehålla tillräcklig information om den nya ägaren för att stödmottagarna ska kunna bedöma effekterna på sin åtkomsträtt.
Såvida inte annat skriftligen överenskommits för särskilt identifierade tredje parter får en stödmottagare göra invändningar mot en överlåtelse om denne kan visa att överlåtelsen skulle påverka den egna åtkomsträtten negativt. I sådana fall får överlåtelsen inte göras innan en överenskommelse har nåtts mellan de berörda stödmottagarna.
Såvida inte annat skriftligen överenskommits för särskilt identifierade tredje parter och anknutna enheter får en stödmottagare göra invändningar mot en överlåtelse om denne kan visa att överlåtelsen skulle påverka den egna åtkomsträtten negativt. I sådana fall får överlåtelsen inte göras innan en överenskommelse har nåtts mellan de berörda stödmottagarna. I bidragsavtalet ska tidsfrister fastställas för detta.
3.  Stödmottagare får bevilja licenser för sina resultat eller på annat sätt bevilja rätt att utnyttja dem om detta inte påverkar fullgörandet av deras skyldigheter.
3.  Stödmottagare får bevilja licenser för sina resultat eller på annat sätt bevilja rätt att utnyttja dem om detta inte påverkar fullgörandet av deras skyldigheter.
4.  När så är motiverat ska bidragsavtalet fastställa rätten att invända mot överlåtelser av äganderätten till resultat, eller till beviljande av en exklusiv licens för resultat, om
4.  När så är motiverat ska bidragsavtalet fastställa kommissionens rätt att invända mot överlåtelser av äganderätten till resultat, eller till beviljande av en exklusiv licens för resultat, om
a)  de stödmottagare som genererat resultaten har erhållit unionsfinansiering,
a)  de stödmottagare som genererat resultaten har erhållit unionsfinansiering,
b)  överlåtelsen eller licensieringen sker till en rättslig enhet som är etablerad i ett tredjeland, och
b)  överlåtelsen eller licensieringen sker till en rättslig enhet som är etablerad i ett tredjeland, och
c)  överlåtelsen eller licensieringen inte är i linje med unionens intressen.
c)  överlåtelsen eller licensieringen inte är i linje med unionens intressen.
Avtal om tekniköverföring ska främjas.
Om rätten att göra invändningar är tillämplig ska stödmottagaren lämna förhandsbesked. Undantag från rätten att göra invändningar får medges skriftligen för överföringar eller bidrag till särskilt angivna rättsliga enheter om åtgärder för att skydda unionens intressen är på plats.
Om rätten att göra invändningar är tillämplig ska stödmottagaren lämna förhandsbesked. Undantag från rätten att göra invändningar får medges skriftligen för överföringar eller bidrag till särskilt angivna rättsliga enheter om åtgärder för att skydda unionens intressen är på plats.
Ändring 97
Förslag till förordning
Artikel 37
Artikel 37
Artikel 37
Åtkomsträtt
Åtkomsträtt
1.  Följande principer för åtkomsträtt ska tillämpas:
1.  Följande principer för åtkomsträtt ska tillämpas:
(a)  Begäran om att utöva åtkomsträtt eller avstå från åtkomsträtt ska göras skriftligen.
(a)  Begäran om att utöva åtkomsträtt eller avstå från åtkomsträtt ska göras skriftligen.
(b)  Om inget annat överenskommits med överlåtaren inbegriper åtkomsträtt inte rätten att underlicensiera.
(b)  Om inget annat överenskommits med överlåtaren inbegriper åtkomsträtt inte rätten att underlicensiera.
(c)  Stödmottagarna ska, innan de ansluter sig till bidragsavtalet, underrätta varandra om eventuella begränsningar för att bevilja åtkomst till sin bakgrundsinformation.
(c)  Stödmottagarna ska, innan de ansluter sig till bidragsavtalet, underrätta varandra om eventuella begränsningar för att bevilja åtkomst till sin bakgrundsinformation.
(d)  Om en stödmottagare inte längre deltar i en åtgärd ska detta inte påverka stödmottagarens skyldighet att bevilja åtkomst.
(d)  Om en stödmottagare inte längre deltar i en åtgärd ska detta inte påverka stödmottagarens skyldighet att bevilja åtkomst.
(e)  Om en stödmottagare inte fullgör sina skyldigheter får stödmottagarna komma överens om att denne inte längre har åtkomsträtt.
(e)  Om en stödmottagare inte fullgör sina skyldigheter får stödmottagarna komma överens om att denne inte längre har åtkomsträtt.
2.  Stödmottagarna ska bevilja åtkomst till
2.  Stödmottagarna ska bevilja åtkomst till
(a)  sina resultat, kostnadsfritt, till alla övriga stödmottagare inom åtgärden som behöver dem för att genomföra sina egna uppgifter,
(a)  sina resultat, kostnadsfritt, till alla övriga stödmottagare inom åtgärden som behöver dem för att genomföra sina egna uppgifter,
(b)  sin bakgrundsinformation till alla övriga stödmottagare inom åtgärden som behöver den för att genomföra sina egna uppgifter, med förbehåll för eventuella begränsningar som avses i punkt 1 c; denna åtkomst ska beviljas kostnadsfritt såvida inget annat överenskommits med stödmottagarna innan de anslöt sig till bidragsavtalet,
(b)  sin bakgrundsinformation till alla övriga stödmottagare inom åtgärden som behöver den för att genomföra sina egna uppgifter, med förbehåll för eventuella begränsningar som avses i punkt 1 c; denna åtkomst ska beviljas kostnadsfritt såvida inget annat överenskommits med stödmottagarna innan de anslöt sig till bidragsavtalet,
(c)  sina resultat och, med förbehåll för eventuella begränsningar som avses i punkt 1 c, till sin bakgrundsinformation till alla övriga stödmottagare inom åtgärden som behöver den för att kunna utnyttja sina egna resultat; denna åtkomst ska beviljas på rättvisa och rimliga villkor som ska överenskommas.
(c)  sina resultat och, med förbehåll för eventuella begränsningar som avses i punkt 1 c, till sin bakgrundsinformation till alla övriga stödmottagare inom åtgärden som behöver den för att kunna utnyttja sina egna resultat; denna åtkomst ska beviljas på rättvisa och rimliga villkor som ska överenskommas.
(3)  Om inte annat överenskommits med stödmottagarna ska de också bevilja åtkomst till sina resultat och, med förbehåll för eventuella begränsningar som avses i punkt 1 c, till sin bakgrundsinformation till en rättslig enhet som
3.  Om inte annat överenskommits med stödmottagarna ska de också bevilja åtkomst till sina resultat och, med förbehåll för eventuella begränsningar som avses i punkt 1 c, till sin bakgrundsinformation till en rättslig enhet som
(a)  är etablerad i en medlemsstat eller ett associerat land,
(a)  är etablerad i en medlemsstat eller ett associerat land,
(b)  står under direkt eller indirekt kontroll av en annan stödmottagare, eller står under samma direkta eller indirekta kontroll som den stödmottagaren, eller kontrollerar den stödmottagaren direkt eller indirekt, och
(b)  står under direkt eller indirekt kontroll av en annan stödmottagare, eller står under samma direkta eller indirekta kontroll som den stödmottagaren, eller kontrollerar den stödmottagaren direkt eller indirekt, och
(c)  behöver åtkomst för att utnyttja den stödmottagarens resultat.
(c)  behöver åtkomst för att utnyttja den stödmottagarens resultat.
Åtkomst ska beviljas på rättvisa och rimliga villkor som ska överenskommas.
Åtkomst ska beviljas på rättvisa och rimliga villkor som ska överenskommas.
4.  En begäran om åtkomst för utnyttjande får lämnas in upp till ett år efter det att åtgärden slutförts, såvida inte stödmottagarna kommer överens om en annan tidsfrist.
4.  En begäran om åtkomst för utnyttjande får lämnas in upp till ett år efter det att åtgärden slutförts, såvida inte stödmottagarna kommer överens om en annan tidsfrist.
5.  Stödmottagare som har fått unionsfinansiering ska bevilja avgiftsfri åtkomst till sina resultat för unionens institutioner, organ, kontor och byråer för utveckling, genomförande och övervakning av unionens politik och program. Åtkomsten ska begränsas till icke-kommersiell och icke-konkurrenspräglad användning.
5.  Stödmottagare som har fått unionsfinansiering ska bevilja avgiftsfri åtkomst till sina resultat för unionens institutioner, organ, kontor och byråer för utveckling, genomförande och övervakning av unionens politik och program. Åtkomsten ska begränsas till icke-kommersiell och icke-konkurrenspräglad användning med beaktande av stödmottagarnas legitima intressen.
Sådana åtkomsträttigheter ska inte omfatta deltagarnas bakgrundsinformation.
I åtgärder inom klustret ”inkluderande och trygga samhällen”, insatsområdet ”Skydd och säkerhet” ska stödmottagare som fått EU-finansiering också ge kostnadsfri tillgång till sina resultat till medlemsstaternas nationella myndigheter för utarbetande, genomförande och övervakning av deras politik eller program på det berörda området. Åtkomsten ska begränsas till icke-kommersiell och icke-konkurrenspräglad användning och ska beviljas genom ett bilateralt avtal som fastställer särskilda villkor för att säkerställa att dessa rättigheter endast kommer att utnyttjas i avsett syfte och att det finns lämpliga skyldigheter avseende konfidentialitet. Den begärande medlemsstaten, de begärande unionsinstitutionerna, -organen, -kontoren eller -byråerna ska underrätta alla medlemsstater om en sådan begäran.
I åtgärder inom klustret ”trygga samhällen”, insatsområdet ”Skydd och säkerhet” ska stödmottagare som fått EU-finansiering också ge kostnadsfri tillgång till sina resultat till medlemsstaternas nationella myndigheter för utarbetande, genomförande och övervakning av deras politik eller program på det berörda området. Åtkomsten ska begränsas till icke-kommersiell och icke-konkurrenspräglad användning och ska beviljas genom ett bilateralt avtal som fastställer särskilda villkor för att säkerställa att dessa rättigheter endast kommer att utnyttjas i avsett syfte och att det finns lämpliga skyldigheter avseende konfidentialitet. Den begärande medlemsstaten, de begärande unionsinstitutionerna, -organen, -kontoren eller -byråerna ska underrätta alla medlemsstater om en sådan begäran.
6.  Arbetsprogrammet får innehålla bestämmelser om ytterligare åtkomsträttigheter.
6.  Arbetsprogrammet får, där så är lämpligt, innehålla bestämmelser om ytterligare åtkomsträttigheter.
Ändring 98
Förslag till förordning
Artikel 38
Artikel 38
Artikel 38
Särskilda bestämmelser om utnyttjande och spridning
Särskilda bestämmelser om utnyttjande och spridning
Särskilda regler om ägande, utnyttjande, spridning, överlåtelse och licensiering samt åtkomsträtt kan vara tillämpliga i fråga om EFR-åtgärder, åtgärder för utbildning och rörlighet, förkommersiell upphandling, offentlig upphandling av innovativa lösningar, samfinansieringsåtgärder för program samt samordnings- och stödåtgärder.
Särskilda regler om utnyttjande, spridning, överlåtelse och licensiering samt åtkomsträtt kan vara tillämpliga i fråga om EFR-åtgärder, EIT-åtgärder, åtgärder för utbildning och rörlighet, förkommersiell upphandling, offentlig upphandling av innovativa lösningar, samfinansieringsåtgärder för program samt samordnings- och stödåtgärder.
Dessa särskilda regler påverkar inte skyldigheterna beträffande öppen åtkomst.
Dessa särskilda regler påverkar inte skyldigheterna och principerna om öppen åtkomst som avses i artikel 10.
Ändring 99
Förslag till förordning
Artikel 39
Artikel 39
Artikel 39
Priser
Priser
1.  Priser inom ramen för programmet ska tilldelas och förvaltas i enlighet med avdelning IX i budgetförordningen, om inte något annat anges i detta kapitel.
1.  Priser inom ramen för programmet ska tilldelas och förvaltas i enlighet med avdelning IX i budgetförordningen, om inte något annat anges i detta kapitel.
2.  Alla rättsliga enheter, oavsett etableringsort, får delta i tävlingar, såvida inte något annat föreskrivs i arbetsprogrammet eller i tävlingsreglerna.
2.  Alla rättsliga enheter, oavsett etableringsort, får delta i tävlingar, såvida inte något annat föreskrivs i arbetsprogrammet eller i tävlingsreglerna.
3.  Kommissionen eller finansieringsorganet får anordna pristävlingar med
3.  Kommissionen eller finansieringsorganet får, där så är lämpligt, anordna pristävlingar med
(a)  andra unionsorgan,
(a)  andra unionsorgan,
(b)  tredjeländer, inbegripet deras vetenskapliga och tekniska organisationer och byråer,
(b)  tredjeländer, inbegripet deras vetenskapliga och tekniska organisationer och byråer,
(c)  internationella organisationer, eller
(c)  internationella organisationer, eller
(d)  icke vinstdrivande rättsliga enheter.
(d)  icke vinstdrivande rättsliga enheter.
4.  Arbetsprogrammet eller tävlingsbestämmelserna får innehålla skyldigheter i fråga om kommunikation, utnyttjande och spridning.
4.  Arbetsprogrammet eller tävlingsbestämmelserna ska innehålla skyldigheter i fråga om kommunikation, ägande, åtkomsträttigheter, utnyttjande och spridning, däribland licensieringsbestämmelser.
Ändring 100
Förslag till förordning
Artikel 42
Artikel 42
Artikel 42
Blandfinansiering från Horisont Europa och Europeiska innovationsrådet
Blandfinansiering från Horisont Europa och Europeiska innovationsrådet
1.  Bidraget och komponenter i form av återbetalningspliktiga förskott av blandfinansieringen från Horisont Europa eller Europeiska innovationsrådet ska omfattas av artiklarna 30–33.
1.  Bidraget och komponenter i form av återbetalningspliktiga förskott av blandfinansieringen från Horisont Europa eller Europeiska innovationsrådet ska omfattas av artiklarna 30–33.
2.  Blandfinansieringen från Europeiska innovationsrådet ska genomföras i enlighet med artikel 43. Stödet i form av blandfinansiering från Europeiska innovationsrådet får beviljas till dess att åtgärden kan finansieras som en blandfinansieringsinsats eller som en finansierings- och investeringsinsats som helt täcks av EU-garantin enligt InvestEU. Genom undantag från artikel 209 i budgetförordningen gäller inte de villkor som anges i punkt 2, och i synnerhet leden a och d, då blandfinansieringen från Europeiska innovationsrådet tilldelas.
2.  Blandfinansieringen från Europeiska innovationsrådet ska genomföras i enlighet med artikel 43. Stödet i form av blandfinansiering från Europeiska innovationsrådet får beviljas för riskprojekt till dess att åtgärden kan finansieras som en blandfinansieringsinsats eller som en finansierings- och investeringsinsats som helt täcks av EU-garantin enligt InvestEU. Genom undantag från artikel 209 i budgetförordningen gäller inte de villkor som anges i punkt 2, och i synnerhet leden a och d, då blandfinansieringen från Europeiska innovationsrådet tilldelas.
3.  Blandfinansiering från Horisont Europa kan beviljas en samfinansieringsåtgärd för program om ett gemensamt program för medlemsstater och associerade länder innehåller bestämmelser om användning av finansieringsinstrument till stöd för utvalda åtgärder. Bedömningen och urvalet av dessa åtgärder ska ske i enlighet med artiklarna 19, 20, 23, 24, 25 och 26. Genomförandeformerna för blandfinansiering inom Horisont Europa ska vara förenliga med artikel 29, i analogi med artikel 43.9 och med ytterligare villkor som anges i arbetsprogrammet.
3.  Blandfinansiering från Horisont Europa kan beviljas en samfinansieringsåtgärd för program om ett gemensamt program för medlemsstater och associerade länder innehåller bestämmelser om användning av finansieringsinstrument till stöd för utvalda åtgärder. Bedömningen och urvalet av dessa åtgärder ska ske i enlighet med artiklarna 11, 19, 20, 24, 25, 26, 42a och 43. Genomförandeformerna för blandfinansiering inom Horisont Europa ska vara förenliga med artikel 29, i analogi med artikel 43.9 och med ytterligare och berättigade villkor som anges i arbetsprogrammet.
4.  Återbetalningar, inbegripet återbetalda förskott och intäkter i form av blandfinansiering från Horisont Europa och Europeiska innovationsrådet ska betraktas som interna inkomster avsatta för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.3 f och 21.4 i budgetförordningen.
4.  Återbetalningar, inbegripet återbetalda förskott och intäkter i form av blandfinansiering från Horisont Europa och Europeiska innovationsrådet ska betraktas som interna inkomster avsatta för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.3 f och 21.4 i budgetförordningen.
5.  Blandfinansiering från Horisont Europa och Europeiska innovationsrådet ska tillhandahållas på ett sätt som inte snedvrider konkurrensen.
5.  Blandfinansiering från Horisont Europa och Europeiska innovationsrådet ska tillhandahållas på ett sätt som främjar unionens konkurrenskraft samtidigt som konkurrensen inte snedvrids.
Ändring 101
Förslag till förordning
Artikel 42a (ny)
Artikel 42a
Pathfinder
1.  Pathfinder ska ge bidrag åt avancerade högriskprojekt som syftar till att utveckla unionens strategiska autonomi till framtidens potentiellt radikala innovativa teknik och nya marknadsmöjligheter. Pathfinder ska inledningsvis ge stöd åt de första stadierna i vetenskaplig och teknisk forskning och utveckling, inbegripet koncepttest och prototyper för teknikvalidering.
Pathfinder ska huvudsakligen genomföras genom en öppen ansökningsomgång med nedifrån-och-upp-förslag och regelbundna sista inlämningsdagar varje år, och ska också tillhandahålla konkurrenskraftiga utmaningar om att utveckla strategiska nyckelmål1a som kräver teknikintensiv teknik (”deep-tech”) och radikalt tänkande. Omgruppering av utvalda projekt i tematiska eller måldrivna portföljer kommer att göra det möjligt att upprätta en kritisk massa av insatser, teknisk strategisk autonomi på EU-nivå och strukturering av nya tvärvetenskapliga forskarlag.
2.  Övergångsverksamheterna inom Pathfinder ska genomföras för att hjälpa innovatörer att utveckla vägen mot kommersiell utveckling i unionen, såsom demonstrationsverksamheter och genomförbarhetsstudier för att bedöma potentiella nyttokalkyler och stödja bildande av spin-off-företag och uppstartsföretag.
(a)  Lanseringen av och innehållet i ansökningsomgångarna ska fastställas med beaktande av de mål och den budget som anges i arbetsprogrammet i förhållande till den berörda åtgärdsportföljen.
(b)  Bidrag till ett fast belopp på högst 50 000 EUR får beviljas utan någon ansökningsomgång endast till verksamheter som redan finansieras inom ramen för Pathfinder för att genomföra brådskande samordnings- och stödåtgärder i syfte att förstärka portföljens stödmottagargrupp eller bedöma möjliga avknoppningseffekter eller potentiella marknadsskapande innovationer.
3.  De tilldelningskriterier som definieras i artikel 25 ska tillämpas på EIC Pathfinder.
__________________
1a Dessa kan inbegripa ämnen såsom artificiell intelligens, kvantteknik, biologisk bekämpning eller andra generationens digitala tvillingar, eller eventuella andra ämnen som identifieras inom ramen för Horisont Europas strategiska programplanering (inbegripet med medlemsstaternas nätverksprogram).
Ändring 102
Förslag till förordning
Artikel 43
Artikel 43
Artikel 43
EIC Accelerator
Accelerator
1.  Mottagarna av EIC Accelerator ska vara rättsliga enheter i form av uppstartsföretag, små och medelstora företag eller medelstora börsnoterade företag som är etablerade i en medlemsstat eller ett associerat land. Förslaget kan lämnas in av stödmottagaren eller av en eller flera fysiska personer eller rättsliga enheter som har för avsikt att inrätta eller stödja stödmottagaren.
1.  Mottagarna av EIC Accelerator ska vara rättsliga enheter i form av uppstartsföretag, expanderande företag, små och medelstora företag eller medelstora börsnoterade företag som är etablerade i en medlemsstat eller ett associerat land. Förslaget kan lämnas in av stödmottagaren eller av en eller flera fysiska personer eller rättsliga enheter som har för avsikt att inrätta eller stödja stödmottagaren.
2.  Ett enda beslut om tilldelning ska omfatta och tillhandahålla finansiering för alla former av EU-bidrag som tillhandahålls inom ramen för blandfinansiering från Europeiska innovationsrådet.
2.  Ett enda beslut om tilldelning ska omfatta och tillhandahålla finansiering för alla former av EU-bidrag som tillhandahålls inom ramen för blandfinansiering från Europeiska innovationsrådet.
3.  Förslagen ska utvärderas efter sina individuella förtjänster av oberoende experter och väljas ut inom ramen för en årlig öppen ansökningsomgång med sista inlämningsdagar, baserat på artiklarna 24–26, om inte annat följer av punkt 4.
3.  Förslagen ska utvärderas efter sina individuella förtjänster av oberoende experter och väljas ut inom ramen för en årlig öppen ansökningsomgång med sista inlämningsdagar, baserat på artiklarna 24–26, om inte annat följer av punkt 4.
4.  Tilldelningskriterierna ska vara
4.  Tilldelningskriterierna ska vara
–  spetskompetens,
–  spetskompetens,
–  genomslag,
–  genomslag och mervärde för EU,
–  risknivån för åtgärden och behovet av unionsstöd.
–  risknivån för åtgärden och behovet av unionsstöd.
5.  Efter godkännande från de berörda sökande får kommissionen eller de finansieringsorgan som genomför Horisont Europa direkt lämna in för utvärdering enligt det sista utvärderingskriteriet ett förslag till en innovations- och marknadsspridningsåtgärd som redan uppfyller de två första kriterierna, under förutsättning att följande kumulativa villkor är uppfyllda:
5.  Efter godkännande från de berörda sökande får kommissionen eller de finansieringsorgan som genomför Horisont Europa (däribland EIT och KI-grupperna) direkt lämna in för utvärdering enligt det sista utvärderingskriteriet ett förslag till en innovations- och marknadsspridningsåtgärd, särskilt i unionen, som redan uppfyller de två första kriterierna, under förutsättning att följande kumulativa villkor är uppfyllda:
–  Förslaget ska härröra från någon annan åtgärd som finansieras via Horisont 2020 eller det här programmet, eller från ett nationellt program som liknar EIC Pathfinder och erkänns som sådant av kommissionen.
–  Förslaget ska härröra från någon annan åtgärd som finansieras via Horisont 2020 eller det här programmet, eller från ett nationellt program som enligt kommissionen uppfyller EIC:s krav.
–  Förslaget ska bygga på en tidigare projektutvärdering som bedömer spetskompetens och förslagets effekter, med förbehåll för villkor och förfaranden som beskrivs närmare i arbetsprogrammet.
–  Förslaget ska bygga på en tidigare projektutvärdering som bedömer spetskompetens och förslagets effekter, med förbehåll för villkor och förfaranden som beskrivs närmare i arbetsprogrammet.
6.  En spetskompetensstämpel kan beviljas om följande kumulativa villkor är uppfyllda:
6.  En spetskompetensstämpel kan beviljas om följande kumulativa villkor är uppfyllda:
–  Stödmottagaren är ett uppstartsföretag eller ett litet eller medelstort företag.
–  Stödmottagaren är ett uppstartsföretag eller ett litet eller medelstort företag.
–  Förslaget var stödberättigande och uppfyller tillämpliga tröskelvärden för de två första tilldelningskriterier som avses i punkt 4.
–  Förslaget var stödberättigande och uppfyller tillämpliga tröskelvärden för de två första tilldelningskriterier som avses i punkt 4.
–  för sådana verksamheter som skulle vara stödberättigande inom ramen för en innovationsåtgärd.
–  för sådana verksamheter som skulle vara stödberättigande inom ramen för en innovationsåtgärd.
7.  För förslag som klarat utvärderingen ska oberoende experter föreslå motsvarande blandfinansiering från Europeiska innovationsrådet, utifrån den risk som är inblandad och de resurser och den tid som krävs för att få ut och sprida innovationen på marknaden.
7.  För förslag som klarat utvärderingen ska oberoende experter föreslå motsvarande blandfinansiering från Europeiska innovationsrådet, utifrån den risk som är inblandad och de resurser och den tid som krävs för att få ut och sprida innovationen på marknaden.
Kommissionen får avslå ett förslag som godkänts av oberoende experter, förutsatt att detta motiveras, t.ex. med hänvisning till uppfyllande av målen för unionens politik.
Kommissionen får avslå ett förslag som godkänts av oberoende experter, förutsatt att detta motiveras, t.ex. med hänvisning till bristande uppfyllande av målen för unionens politik.
8.  Bidraget eller den del av blandfinansieringen som utgörs av ett återbetalningspliktigt förskott får inte överstiga 70 % av kostnaden för den utvalda innovationsåtgärden.
8.  Bidraget eller den del av blandfinansieringen som utgörs av ett återbetalningspliktigt förskott får inte överstiga 70 % av kostnaden för den utvalda innovationsåtgärden.
9.  Genomförandeformerna för stödkomponenter i form av eget kapital och återbetalningspliktiga förskott av blandfinansieringen från Europeiska innovationsrådet ska anges i beslut [särskilt program].
9.  Genomförandeformerna för stödkomponenter i form av eget kapital och återbetalningspliktiga förskott av blandfinansieringen från Europeiska innovationsrådet ska anges i beslut [särskilt program].
10.  Avtalet för den åtgärd som valts ut ska fastställa särskilda delmål och motsvarande förfinansiering och delbetalningar av blandfinansieringen från Europeiska innovationsrådet.
10.  Avtalet för den åtgärd som valts ut ska fastställa särskilda mätbara delmål och motsvarande förfinansiering och delbetalningar av blandfinansieringen från Europeiska innovationsrådet.
Verksamhet som motsvarar en innovationsåtgärd får inledas och en första förfinansiering av bidraget eller det återbetalningspliktiga förskottet betalas ut före genomförandet av andra komponenter av den tilldelade blandfinansieringen från Europeiska innovationsrådet. Genomförandet av dessa komponenter ska vara villkorat med uppnåendet av specifika delmål som fastställts i avtalet.
Verksamhet som motsvarar en innovationsåtgärd får inledas och en första förfinansiering av bidraget eller det återbetalningspliktiga förskottet betalas ut före genomförandet av andra komponenter av den tilldelade blandfinansieringen från Europeiska innovationsrådet. Genomförandet av dessa komponenter ska vara villkorat med uppnåendet av specifika delmål som fastställts i avtalet.
11.  I enlighet med avtalet ska åtgärden avbrytas, ändras eller avslutas om delmål inte uppnås. Den får också avslutas om förväntad marknadsspridning inte kan uppnås.
11.  I enlighet med avtalet ska åtgärden avbrytas, ändras eller avslutas om mätbara delmål inte uppnås. Den får också avslutas om förväntad marknadsspridning, särskilt i unionen, inte kan uppnås.
Kommissionen får besluta att öka blandfinansieringen från Europeiska innovationsrådet efter en projektutvärdering som genomförts av externa oberoende experter.
Kommissionen får besluta att öka blandfinansieringen från Europeiska innovationsrådet efter en projektutvärdering som genomförts av externa oberoende experter.
Ändring 103
Förslag till förordning
Artikel 43a (ny)
Artikel 43a
Inkrementell innovation inom små och medelstora företag
Utöver instrumenten inom ramen för EIC ska ett särskilt instrument för inkrementell innovation inom små och medelstora företag förvaltas och genomföras centralt, och stödja bidrag till forsknings- och innovationsverksamhet med en enda stödmottagare i alla kluster, nedifrån och upp genom en ständigt öppen ansökningsomgång som är anpassad till de små och medelstora företagens behov.
Ändring 104
Förslag till förordning
Artikel 44
Artikel 44
Artikel 44
Utseende av externa experter
Utseende av oberoende externa experter
1.  Genom undantag från artikel 237.3 i budgetförordningen får externa experter väljas ut utan någon ansökningsomgång, om detta är berättigat och urvalet sker på ett öppet sätt.
1.  Genom undantag från artikel 237.3 i budgetförordningen får oberoende externa experter undantagsvis väljas ut utan någon ansökningsomgång endast om en ansökningsomgång inte lett till att några lämpliga externa experter gett sig till känna. Att välja ut externa experter utan någon ansökningsomgång får bara ske om detta är vederbörligen berättigat och urvalet sker på ett öppet sätt. Dessa experter ska kunna bevisa att de är oberoende och har kapacitet att stödja Horisont Europa-målen.
1a.  Oberoende externa experter ska väljas ut på grundval av kompetens, erfarenhet och kunskaper som är relevanta för utförandet av de uppgifter som anförtros dem. När oberoende externa experter utses ska kommissionen eller unionens finansieringsorgan eftersträva balanserad representation och sammansättning inom expertgruppen och utvärderingspanelerna när det gäller specialisering, geografisk bakgrund, kön och typ av organisation som de företräder.
2.  I enlighet med artikel 237.2 och 237.3 i budgetförordningen ska externa experter avlönas på grundval av standardiserade villkor. En lämplig ersättningsnivå som går utöver standardvillkoren och som baseras på relevanta marknadsstandarder kan beviljas om så är motiverat, särskilt för experter på hög nivå.
2.  I enlighet med artikel 237.2 och 237.3 i budgetförordningen ska oberoende externa experter avlönas på grundval av standardiserade villkor.
3.  Utöver vad som anges i artikel 38.2 och 38.3 i budgetförordningen ska namnen på de externa experter som utvärderar bidragsansökningar och som utsetts på personliga mandat offentliggöras, med uppgift om deras sakkunskapsområde, minst en gång om året på kommissionens eller finansieringsorganets webbplats. Dessa uppgifter ska inhämtas, hanteras och offentliggöras i enlighet med EU:s bestämmelser om dataskydd.
3.  Utöver vad som anges i artikel 38.2 och 38.3 i budgetförordningen ska namnen på de oberoende externa experter som utvärderar bidragsansökningar och som utsetts på personliga mandat offentliggöras, med uppgift om deras sakkunskapsområde, minst en gång om året på kommissionens eller finansieringsorganets webbplats. Dessa uppgifter ska inhämtas, hanteras och offentliggöras i enlighet med EU:s bestämmelser om dataskydd.
3a.  Kommissionen eller det berörda finansieringsorganet ska säkerställa att en expert som står inför en intressekonflikt avseende en fråga som denne ska uttala sig om inte bedömer, ger råd om eller bistår i den specifika sakfrågan.
3b.  För varje ansökningsomgång ska ett tillräckligt antal oberoende experter garanteras så att utvärderingens kvalitet säkerställs.
3c.  Ersättningsnivån för alla oberoende och externa experter ska rapporteras årligen till Europaparlamentet och rådet. Den ska täckas av programmets administrativa utgifter.
Ändring 105
Förslag till förordning
Artikel 45
Artikel 45
Artikel 45
Övervakning och rapportering
Övervakning och rapportering
1.  Kommissionen ska årligen övervaka genomförandet av Horisont Europa, dess särskilda program och EIT:s verksamhet. De årliga övervakningsrapporterna ska innehålla följande:
1.  Indikatorer för att rapportera om hur långt programmet kommit för att uppfylla målen i artikel 3 anges i bilaga V med användning av effektkedjor.
(i)   Indikatorerna för hur långt programmet kommit med att uppfylla målen i artikel 3 och i bilaga V med användning av effektkedjor.
(ii)  Information om genomförandet av principerna för finansiering och övergripande frågor, särskilt dem som fastställs i artikel 6a, såsom graden av integrering av samhällsvetenskap och humaniora, förhållandet mellan lägre och högre tekniska mognadsgrader i forskningssamarbetet, ”bredare deltagande”-ländernas deltagande, förteckningen över ”bredare deltagande”-länder som uppdateras i arbetsprogrammen, framstegen när det gäller att minska klyftan inom FoU och innovation, den geografiska täckningen inom samarbetsprojekt, forskarnas löner, användningen av ett förfarande för inlämning och utvärdering i två etapper, användningen av omprövning av utvärderingen och graden av klagomål, graden av integrering av klimatåtgärder och därmed sammanhängande utgifter, deltagande av små och medelstora företag, inklusive jämförelse med nationella liknande särskilda instrument för små och medelstora företag, deltagande från den privata sektorn, framsteg när det gäller jämställdhet, spetskompetensstämplar, offentlig-privata partnerskap samt hävstångseffekten på ytterligare privat och offentlig finansiering, kompletterande och kumulativ finansiering från andra unionsfonder, i synnerhet synergier med program som avses i bilaga IV, användning av forskningsinfrastrukturer som stöds av andra av unionens finansieringsprogram, det påskyndade förfarandet för forskning och innovation, graden och effekterna av internationellt samarbete, även när det gäller principen om ömsesidighet, medborgarnas engagemang och det civila samhällets deltagande både på nationell nivå och på unionsnivå.
(iii)  Utgiftsnivåerna per interventionsområde enligt bilaga I och övergripande frågor i programmet och i EIT för att möjliggöra portföljanalys, och för att förbättra öppenheten. Dessa uppgifter ska också offentliggöras på ett tillgängligt sätt på kommissionens webbplats i enlighet med den senaste uppdateringen.
(iv)  Överteckningsnivån, i synnerhet antalet förslag per budgetpost och per interventionsområde, deras genomsnittspoäng, andelen förslag som ligger över respektive under tröskelvärdena.
2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 50 med avseende på ändringar av bilaga V för att komplettera eller ändra effektkedjeindikatorerna, om detta anses nödvändigt, samt fastställa utgångsvärden och mål.
2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 50 med avseende på ändringar av bilaga V för att komplettera eller ändra effektkedjeindikatorerna, om detta anses nödvändigt, samt fastställa utgångsvärden och mål.
3.  Rapporteringssystemet ska säkerställa att uppgifter för övervakning av programmets genomförande och resultat samlas in rättidigt och på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. För detta ändamål ska proportionella rapporteringskrav ställas på mottagarna av unionens medel och (i förekommande fall) medlemsstaterna.
3.  Rapporteringssystemet ska säkerställa att uppgifter för övervakning av programmets genomförande och resultat samlas in rättidigt och på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, utan att öka den administrativa bördan för stödmottagarna. I synnerhet ska uppgifter för projekt som finansieras inom ramen för EFR, europeiska partnerskap, uppdrag, EIC och EIT ingå i samma databas som åtgärder som finansieras direkt genom programmet (dvs. databasen E-corda).
3a.  Kvalitativa analyser från kommissionen och unionens eller medlemsstaternas finansieringsorgan ska i så stor utsträckning som möjligt komplettera kvantitativa uppgifter.
Ändring 106
Förslag till förordning
Artikel 46
Artikel 46
Artikel 46
Information, kommunikation, reklam, spridning och utnyttjande
Information, kommunikation, reklam, spridning och utnyttjande
1.  Mottagarna av unionsfinansiering ska bekräfta ursprunget och säkerställa unionsfinansieringens synlighet (i synnerhet när de främjar åtgärderna och resultaten av dessa) genom att tillhandahålla enhetlig, effektiv och proportionellt riktad information till olika målgrupper, däribland medierna och allmänheten.
1.  Mottagarna av unionsfinansiering ska bekräfta ursprunget och säkerställa unionsfinansieringens synlighet (i synnerhet när de främjar åtgärderna och resultaten av dessa, även när det gäller priser) genom att tillhandahålla enhetlig, effektiv och proportionellt riktad information till olika målgrupper, däribland medierna och allmänheten.
2.  Kommissionen ska vidta informations- och kommunikationsåtgärder avseende programmet och dess åtgärder och resultat. Medel som tilldelats programmet ska också bidra till den gemensamma kommunikationen av unionens politiska prioriteringar, i den mån de har anknytning till de mål som avses i artikel 3.
2.  Kommissionen ska vidta informations- och kommunikationsåtgärder avseende programmet och dess åtgärder och resultat. Särskilt ska den tillhandahålla utförlig information till medlemsstaterna och stödmottagarna i rätt tid.
3.  Kommissionen ska även fastställa en strategi för spridning och utnyttjande av resultaten för att öka tillgängligheten och spridningen av programmets forsknings- och innovationsresultat och tillhörande kunskap, i syfte att påskynda utnyttjande och marknadsinförande och att öka programmets effekt. Medel som tilldelats programmet ska också bidra till den gemensamma kommunikationen av unionens politiska prioriteringar, samt till åtgärder avseende information, kommunikation, publicitet, spridning och utnyttjande, i den mån de har anknytning till de mål som avses i artikel 3.
3.  Kommissionen ska även fastställa en strategi för spridning och utnyttjande av resultaten för att öka tillgängligheten och spridningen av programmets forsknings- och innovationsresultat och tillhörande kunskap, i syfte att påskynda utnyttjande och marknadsinförande, särskilt inom unionen, och att öka programmets effekt. Medel som tilldelats programmet ska också bidra till den gemensamma kommunikationen av unionens politiska prioriteringar, samt till åtgärder avseende information, kommunikation, publicitet, spridning och utnyttjande, i den mån de har anknytning till de mål som avses i artikel 3.
Ändring 107
Förslag till förordning
Artikel 47
Artikel 47
Artikel 47
Utvärdering av programmet
Utvärdering av programmet
1.  Utvärderingar av programmet ska utföras i god tid för att kunna användas i beslutsprocessen för programmet, eller för följande program eller andra initiativ som berör forskning och innovation.
1.  Utvärderingar av programmet ska utföras i god tid och offentliggöras för att kunna användas i beslutsprocessen för programmet, eller för följande program eller andra initiativ som berör forskning och innovation.
1a.  En fullständig utvärdering av uppdragen ska ha gjorts senast den 31 december 2022 innan något beslut fattas om att skapa nya uppdrag eller om omdirigering, upphörande eller fortsättning av uppdrag eller ökning av deras budget. Resultaten av utvärderingen av uppdragen ska offentliggöras och ska omfatta, men inte begränsas till, analys av deras urvalsförfarande och deras styrning, inriktning och prestation.
2.  En interimsutvärdering av programmet ska utföras när det finns tillräckligt med information om genomförandet av programmet, dock senast fyra år efter det att programmet började genomföras Den ska inbegripa en bedömning av de långsiktiga effekterna av tidigare ramprogram och ska, där så är lämpligt, ligga till grund för en anpassning av programmets genomförande.
2.  En interimsutvärdering av programmet ska utföras när det finns tillräckligt med information om genomförandet av programmet, dock senast tre år efter det att programmet började genomföras. Den ska inbegripa en portföljanalys och en bedömning av de långsiktiga effekterna av tidigare ramprogram och ska, där så är lämpligt, ligga till grund för en anpassning av programmets genomförande och/eller en översyn av programmet. Den ska bedöma programmets ändamålsenlighet, effektivitet, relevans, samstämdhet, hävstångseffekt och komplementaritet med unionens och medlemsstaternas andra finansieringsprogram för FoU och innovation samt mervärde för unionen. I synnerhet ska effekterna av de överförda medlen från andra unionsprogram bedömas.
3.  Vid slutet av programmets genomförande, dock senast fyra år efter slutet av den period som anges i artikel 1, ska en slututvärdering av programmet genomföras av kommissionen. Den ska inbegripa en bedömning av tidigare ramprograms långsiktiga effekter.
3.  Vid slutet av programmets genomförande, dock senast tre år efter slutet av den period som anges i artikel 1, ska en slututvärdering av programmet genomföras av kommissionen. Den ska inbegripa en bedömning av tidigare ramprograms långsiktiga effekter.
4.  Kommissionen ska överlämna slutsatserna från dessa utvärderingar tillsammans med sina egna kommentarer till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.
4.  Kommissionen ska offentliggöra och sprida resultaten och slutsatserna från dessa utvärderingar tillsammans med sina egna kommentarer och ska lägga fram dem för Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.
Ändring 108
Förslag till förordning
Artikel 48
Artikel 48
Artikel 48
Revision
Revision
1.  Kontrollsystemet för programmet ska säkerställa en lämplig balans mellan förtroende och kontroll, och beakta administrativa och andra kostnader för kontroller på alla nivåer, särskilt för stödmottagarna.
1.  Kontrollsystemet för programmet ska säkerställa en lämplig balans mellan förtroende och kontroll, och beakta administrativa och andra kostnader för kontroller på alla nivåer, särskilt för stödmottagarna. Revisionsreglerna ska vara tydliga, konsekventa och samstämda genom hela programmet.
2.  Revisionsstrategin för programmet ska baseras på den finansiella revisionen av ett representativt urval av utgifter inom programmet som helhet. Det representativa urvalet ska kompletteras med ett urval som grundas på en bedömning av de risker som är förknippade med utgifterna. Åtgärder som får gemensam finansiering från olika unionsprogram ska granskas endast en gång, varvid alla berörda program och deras respektive tillämpliga bestämmelser ska beaktas.
2.  Revisionsstrategin för programmet ska baseras på den finansiella revisionen av ett representativt urval av utgifter inom programmet som helhet. Det representativa urvalet ska kompletteras med ett urval som grundas på en bedömning av de risker som är förknippade med utgifterna. Åtgärder som får gemensam finansiering från olika unionsprogram ska granskas endast en gång, varvid alla berörda program och deras respektive tillämpliga bestämmelser ska beaktas.
3.  Dessutom får kommissionen eller finansieringsorganet tillämpa kombinerade systemkontroller på stödmottagarnivå. Sådana kombinerade kontroller ska vara frivilliga för vissa typer av stödmottagare och ska bestå av en system- och förfaranderevision som kompletteras med en revision av transaktioner och som utförts av en oberoende revisor som är kvalificerad att utföra lagstadgad revision av räkenskaper i enlighet med direktiv 2006/43/EG34. De får användas av kommissionen eller finansieringsorganet för att fastställa en övergripande försäkran om sund ekonomisk förvaltning av utgifter och för omprövning av omfattningen av efterhandsrevisioner och intyg om redovisningen.
3.  Dessutom får kommissionen eller finansieringsorganet tillämpa kombinerade systemkontroller på stödmottagarnivå. Sådana kombinerade kontroller ska vara frivilliga för vissa typer av stödmottagare och ska bestå av en system- och förfaranderevision som kompletteras med en revision av transaktioner och som utförts av en oberoende revisor som är kvalificerad att utföra lagstadgad revision av räkenskaper i enlighet med direktiv 2006/43/EG34. De får användas av kommissionen eller finansieringsorganet för att fastställa en övergripande försäkran om sund ekonomisk förvaltning av utgifter och för omprövning av stödberättigande för kostnader för vilka ersättning begärts och av omfattningen av efterhandsrevisioner och intyg om redovisningen.
4.  I enlighet med artikel 127 i budgetförordningen får kommissionen eller finansieringsorganet förlita sig på revisioner av användningen av unionens bidrag som utförs av andra personer eller enheter, inbegripet andra än de som agerar på uppdrag av unionens institutioner eller organ.
4.  I enlighet med artikel 127 i budgetförordningen ska kommissionen eller finansieringsorganet förlita sig på revisioner av användningen av unionens bidrag som utförs av andra certifierade personer eller enheter, inbegripet andra än de som agerar på uppdrag av unionens institutioner eller organ.
5.  Revisioner kan genomföras upp till två år efter utbetalningen av återstoden.
5.  Revisioner kan genomföras upp till två år efter projektets slutdatum.
5a.  Kommissionen ska offentliggöra riktlinjer för revision som utarbetats i samarbete med Europeiska revisionsrätten. Revisorerna ska säkerställa insyn i den revision som de har utfört samt en tillförlitlig och enhetlig tolkning av revisionsreglerna under programmets hela löptid, för att garantera rättslig säkerhet.
__________________
__________________
34 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning och om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 84/253/EEG (EUT L 157, 9.6.2006, s. 87).
34 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning och om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 84/253/EEG (EUT L 157, 9.6.2006, s. 87).
Ändring 109
Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – inledningen
(1)  Pelare I ”Öppen vetenskap”
(1)  Pelare I ”Vetenskaplig spetskompetens och öppen vetenskap”
Ändring 110
Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – stycke 1 – led a – inledningen
(a)  Europeiska forskningsrådet: Tillhandahållande av attraktiv och flexibel finansiering för att ge begåvade och kreativa enskilda forskare och deras team möjlighet att följa upp lovande spår i vetenskapens framkant, på grundval av EU-omfattande konkurrens.
(a)  Europeiska forskningsrådet: Tillhandahållande av attraktiv och flexibel finansiering för att ge begåvade och kreativa enskilda forskare, med fokus på unga forskare, och deras team möjlighet att följa upp lovande spår i vetenskapens framkant, på grundval av EU-omfattande konkurrens.
Ändring 111
Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – stycke 1 – led b – inledningen
(b)  Marie Skłodowska-Curie-Åtgärder Förse forskare med ny kunskap och nya färdigheter genom mobilitet och exponering över gränser, sektorer och ämnesområden, samt strukturera och förbättra institutionella och nationella system för rekrytering, utbildning och karriärutveckling. Därigenom bidrar Marie Skłodowska-Curie-Åtgärderna till att lägga grunden för EU:s utomordentliga forskningslandskap, bidrar till ökad sysselsättning, tillväxt och investeringar, och till att lösa dagens och framtidens samhällsproblem.
(b)  Marie Skłodowska-Curie-åtgärder Förse forskare med ny kunskap och nya färdigheter genom mobilitet och exponering över gränser, sektorer och ämnesområden, samt strukturera och förbättra institutionella och nationella system för rekrytering, utbildning och karriärutveckling. Därigenom bidrar Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna till att lägga grunden för EU:s utomordentliga forskningslandskap i hela Europa, bidrar till ökad sysselsättning, tillväxt och investeringar, och till att lösa dagens och framtidens samhällsproblem.
Ändring 112
Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – stycke 1 – led b – stycke 1
Insatsområden: Främja spetsforskning genom forskarmobilitet över gränser, sektorer och ämnesområden, bidra till nytt kunnande genom optimal utbildning av forskare, optimera utvecklingen av mänskliga resurser och kunnande över hela europeiska forskningsområdet, öka och underlätta synergieffekter, främja offentlig utåtriktad verksamhet.
(Berör inte den svenska versionen.)
Ändring 113
Förslag till förordning
Bilaga I – led 2 – inledningen
(2)  Pelare II ”Globala utmaningar och industriell konkurrenskraft”
(2)  Pelare II ”Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft”
Ändring 114
Förslag till förordning
Bilaga I – led 2 – stycke 2
I syfte att optimera flexibilitet och synergier kommer forskning och innovation att organiseras i fem kluster, som enskilt och tillsammans kommer att uppmuntra till tvärvetenskapligt, sektorsövergripande, gränsöverskridande och internationellt samarbete.
I syfte att optimera flexibilitet och synergier kommer forskning och innovation att organiseras i sex kluster, sammanlänkade genom alleuropeiska forskningsinfrastrukturer, som enskilt och tillsammans kommer att uppmuntra till tvärvetenskapligt, sektorsövergripande, gränsöverskridande och internationellt samarbete. De sex klustren kommer också att stödja innovation i enskilda små och medelstora företag på gräsrotsnivå genom bidrag.
Ändring 115
Förslag till förordning
Bilaga I – led 2 – stycke 4 – led a – inledningen
(a)  Klustret för hälsa: Förbättra och skydda allmänhetens hälsa i alla åldersgrupper genom innovativa lösningar för att förebygga, diagnosticera, övervaka, behandla och bota sjukdomar, minska hälsorisker, skydda befolkningsgrupper och främja välmående, göra offentliga hälso- och sjukvårdssystem mer kostnadseffektiva, jämlika och hållbara, samt främja och möjliggöra patienters delaktighet och självförvaltning.
(a)  Klustret för hälsa: Förbättra och skydda allmänhetens hälsa i alla åldersgrupper genom innovativa lösningar för att förebygga, diagnosticera, övervaka, behandla och bota sjukdomar samt utveckla medicinsk teknik, minska hälsorisker, skydda befolkningsgrupper och främja välmående, göra offentliga hälso- och sjukvårdssystem mer kostnadseffektiva, jämlika och hållbara, samt främja och möjliggöra patienters delaktighet och självförvaltning.
Ändring 116
Förslag till förordning
Bilaga I – led 2 – stycke 4 – led b – inledningen
(b)  Klustret ”Inkluderande och säkra samhällen”: Stärka EU:s demokratiska värderingar, bl.a. rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna, skydd av kulturarvet, främjande av socioekonomiska förändringar som bidrar till integration och tillväxt, samtidigt som man tar itu med de problem som uppkommer genom ständiga säkerhetshot, bland annat från internetbrottslighet, och naturkatastrofer och katastrofer som har orsakats av människor.
(b)  Klustret ”Inkluderande och kreativa samhällen”: Stärka EU:s demokratiska värderingar, bl.a. rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna, skydda kulturarvet, undersöka potentialen hos kulturella och kreativa sektorer, främja socioekonomiska förändringar som bidrar till integration och tillväxt, bland annat migrationshantering och integration av migranter.
Ändring 117
Förslag till förordning
Bilaga I – led 2 – stycke 4 – led b – stycke 1
Insatsområden: Demokrati, kulturarv, sociala och ekonomiska förändringar, katastroftåliga samhällen, skydd och säkerhet, nätsäkerhet.
Insatsområden: Demokrati. Kultur och kreativitet. Sociala, kulturella och ekonomiska förändringar. Samhällsvetenskap och humaniora.
Ändring 118
Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – stycke 4 – led c – stycke 1
Insatsområden: Tillverkningsteknik. Digital teknik, avancerade material, artificiell intelligens och robotteknik. Nästa generations internet. Högpresterande datorsystem och stordata. Cirkulära industrier. Koldioxidsnål och ren industri. Rymden.
Insatsområden: Tillverkningsteknik. Digital teknik, avancerade material, artificiell intelligens och robotteknik. Nästa generations internet. Kvantteknik. Högpresterande datorsystem och stordata. Cirkulära industrier. Koldioxidsnål och ren industri. Rymden.
Ändring 119
Förslag till förordning
Bilaga I – led 2 – stycke 4 – led ca (nytt)
(ca)  Klustret ”Säkra samhällen”: Ta itu med de problem som uppkommer av ständiga säkerhetshot, bland annat internetbrottslighet samt naturkatastrofer och katastrofer som orsakats av människor.
Insatsområden: Organiserad brottslighet. Terrorism, extremism, radikalisering och politiskt motiverat våld. Gränsskyddsförvaltning. Nätsäkerhet, integritet och dataskydd. Skydd av kritisk infrastruktur och förbättrade katastrofinsatser. Piratkopiering och varuförfalskning. Stöd till unionens politik för yttre säkerhet, inbegripet konfliktförebyggande och fredsbyggande. Främjande av samordning, samarbete och synergier.
Ändring 120
Förslag till förordning
Bilaga I – led 2 – stycke 4 – led d – inledningen
(d)  Klustret för klimat, energi och mobilitet Bekämpa klimatförändringen genom bättre kunskap om dess orsaker, utveckling, risker, konsekvenser och möjligheter och göra energi- och transportsektorerna mera klimat- och miljövänliga, effektivare och mer konkurrenskraftiga, samt intelligentare, säkrare och mer motståndskraftiga.
(d)  Klustret för klimat, energi och mobilitet: Bekämpa klimatförändringen genom bättre kunskap om dess orsaker, utveckling, risker, konsekvenser och möjligheter och genom att göra energi- och transportsektorerna mera klimat- och miljövänliga, effektivare och mer konkurrenskraftiga, samt intelligentare, säkrare och mer motståndskraftiga. Främja användningen av förnybara energikällor samt beteendeförändringar.
Ändring 121
Förslag till förordning
Bilaga I – led 2 – stycke 4 – led d – stycke 1
Insatsområden: Klimatforskning och -lösningar. Energiförsörjning. Energisystem och energinät. Byggnader och industrianläggningar i energiomställning. Samhällen och städer. Industriell konkurrenskraft på transportområdet. Rena transporter och mobilitet. Smart mobilitet. Energilagring.
Insatsområden: Klimatforskning och -lösningar. Energiförsörjning. Energisystem och energinät. Byggnader i energiomställning. Industrianläggningar i energiomställning. Kolregioner i övergång. Samhällen och städer. Industriell konkurrenskraft på transportområdet. Rena transporter och mobilitet. Smart mobilitet. Energilagring.
Ändring 122
Förslag till förordning
Bilaga I – led 2 – stycke 4 – led e – inledningen
(e)  Klustret för livsmedel och naturresurser. Skydda, restaurera, säkra hållbar förvaltning och användning av naturresurser och biologiska resurser från land och vatten för att tillgodose behovet av tryggad livsmedels- och näringsförsörjning samt övergången till en koldioxidsnål, resurseffektiv, cirkulär ekonomi.
(e)  Klustret för livsmedel, naturresurser och jordbruk: Skydda, restaurera, säkra hållbar förvaltning och användning av naturresurser och biologiska resurser från land, inlandsvatten och hav för att tillgodose behovet av tryggad livsmedels- och näringsförsörjning samt övergången till en koldioxidsnål, resurseffektiv, cirkulär ekonomi.
Ändring 123
Förslag till förordning
Bilaga I – led 2 – stycke 4 – led e – stycke 1
Insatsområden: Miljöobservation. Biodiversitet och naturkapital. Jordbruk, skogsbruk och landsbygdsområden. Hav och oceaner, Livsmedelssystem. Biobaserade innovationssystem. Cirkulära system.
Insatsområden: Miljöobservation. Biodiversitet och naturkapital. Jordbruk, skogsbruk och landsbygdsområden. Hav, oceaner, inlandsvatten och den blå ekonomin. Livsmedelssystem. Biobaserade innovationssystem. Cirkulära system.
Ändring 124
Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – stycke 4 – led f – stycke 1
Insatsområden: Hälsa. Motståndskraft och säkerhet. Digitala frågor och industri. Klimat, energi och mobilitet. Livsmedel och naturresurser. Stöd till den inre marknadens funktion och unionens ekonomiska styrning. Stöd till medlemsstaterna med genomförandet av lagstiftning och utveckling strategier för smart specialisering. Analytiska metoder och verktyg för beslutsprocessen. Kunskapshantering. Kunskaps- och tekniköverföring. Stöd till forskning om politiska plattformar.
Insatsområden: Hälsa. Inkluderande och kreativa samhällen. Säkra samhällen. Digitala frågor, industrin och rymden. Klimat, energi och mobilitet. Livsmedel och naturresurser. Stöd till den inre marknadens funktion och unionens ekonomiska styrning. Stöd till medlemsstaterna med genomförandet av lagstiftning och utveckling av strategier för smart specialisering. Analytiska metoder och verktyg för beslutsprocessen. Kunskapshantering. Kunskaps- och tekniköverföring. Stöd till forskning om politiska plattformar.
Ändring 125
Förslag till förordning
Bilaga I – led 3 – inledningen
3)  Pelare III ”Öppen innovation
3)  Pelare III ”Innovativt Europa
Ändring 126
Förslag till förordning
Bilaga I – led 3 – stycke 1 – inledningen
Genom följande verksamhet kommer denna pelare, i linje med artikel 4, främja alla form av innovation, inbegripet banbrytande innovation, och främja innovativa lösningars spridning på marknaden. Den kommer också att bidra till programmets andra särskilda mål så som beskrivs i artikel 3.
Genom följande verksamhet kommer denna pelare, i linje med artikel 4, främja alla former av innovation, inbegripet banbrytande teknisk och social innovation, och främja innovativa lösningars spridning på marknaden, i synnerhet genom att nystartade företag och små och medelstora företag samarbetar med forskningsinstitutioner. Den kommer också att bidra till programmets andra särskilda mål så som beskrivs i artikel 3.
Ändring 127
Förslag till förordning
Bilaga I – led 4 – stycke 1
Genom följande verksamhet kommer denna del, i linje med artikel 4, optimera programmets bidrag för att stärka effekterna av ett förstärkt europeiskt forskningsområde. Den kommer också att stödja programmets andra särskilda mål så som beskrivs i artikel 3. Samtidigt som hela programmet stöttas kommer denna del att stödja åtgärder som bidrar till ett mer kunskapsbaserat, innovativt och jämställt Europa som ligger i framkanten av den globala konkurrensen. Nationella styrkor och potential över hela Europa kommer att optimeras i ett välfungerande europeiskt forskningsområde där kunskap och högkvalificerad arbetskraft cirkulerar fritt, där välinformerade medborgare förstår och litar på resultaten av forskning och innovation som kommer hela samhället till del och där EU:s politik, i synnerhet forsknings- och innovationspolitiken, baseras på högkvalitativa vetenskapliga belägg.
Genom följande verksamhet kommer denna del, i linje med artikel 4, optimera programmets bidrag för att stärka effekterna av och attraktionskraften hos ett förstärkt europeiskt forskningsområde. Den kommer också att stödja programmets andra särskilda mål så som beskrivs i artikel 3. Samtidigt som hela programmet stöttas kommer denna del att stödja åtgärder som bidrar till att locka talanger till unionen och hantera kompetensflykt. Den bidrar också till ett mer kunskapsbaserat, innovativt och jämställt Europa som ligger i framkanten av den globala konkurrensen. Nationella styrkor och potential över hela Europa kommer att optimeras i ett välfungerande europeiskt forskningsområde där kunskap och högkvalificerad arbetskraft cirkulerar fritt på ett balanserat sätt, där välinformerade medborgare förstår och litar på resultaten av forskning och innovation som kommer hela samhället till del och där EU:s politik, i synnerhet forsknings- och innovationspolitiken, baseras på högkvalitativa vetenskapliga belägg.
Ändring 128
Förslag till förordning
Bilaga I – led 4 – stycke 2
Insatsområden: Dela spetskompetens. Reformera och förstärka det europeiska forsknings- och innovationssystemet.
Insatsområden: Sprida spetskompetens och bredare deltagande genom initiativ som teaming, twinning och ERA-professurer, Cost, kompetenshöjande initiativ samt utvidgade stipendier. Reformera och förstärka det europeiska forsknings- och innovationssystemet.
Ändring 129
Förslag till förordning
Bilaga II – stycke 2 – strecksats 1
–  Forsknings- och innovationsåtgärd: åtgärd framför allt består av insatser som syftar till att skapa ny kunskap och/eller att undersöka genomförbarheten för ny eller förbättrad teknik, produkt, process, tjänst eller lösning. Detta kan omfatta grundläggande och tillämpad forskning, teknologitutveckling och teknologintegration, testning och validering av småskaliga prototyper i laboratoriemiljö eller simulerad miljö.
–  Forsknings- och innovationsåtgärd: åtgärd som framför allt består av insatser som syftar till att skapa ny kunskap och/eller att undersöka genomförbarheten för ny eller förbättrad teknik, produkt, process, tjänst eller lösning. Detta kan omfatta grundläggande och tillämpad forskning, teknologitutveckling och teknologintegration, testning och validering av småskaliga prototyper i laboratoriemiljö eller simulerad miljö. Logiken bakom snabbspåret till forskning och innovation kommer att tillämpas på ett antal utvalda samarbetsinriktade forsknings- och innovationsinsatser.
Ändring 130
Förslag till förordning
Bilaga II – stycke 2 – strecksats 6
–  Samfinansieringsåtgärd för program: åtgärd för att tillhandahålla samfinansiering till ett program för åtgärder som inrättats och/eller genomförs av enheter som förvaltar och/eller finansierar forsknings- och innovationsprogram, andra än EU:s finansieringsorgan. Sådan verksamhet får stödja nätverksbyggande och samordning, forskning, innovation, pilotprojekt, samt innovations- och marknadsföringsåtgärder, utbildnings- och mobilitetsåtgärder, kunskapshöjande åtgärder och kommunikation, spridning och utnyttjande, eller en kombination av dessa, som genomförs direkt av de enheter eller tredjeparter för vilka de skulle kunna utgöra ett relevant ekonomiskt stöd så som bidrag, priser, upphandling, liksom kombinerad finansiering från Horisont Europa.
–  Samfinansieringsåtgärd för program: åtgärd för att tillhandahålla samfinansiering till ett program för åtgärder som inrättats och/eller genomförs av enheter som förvaltar och/eller finansierar forsknings- och innovationsprogram, andra än EU:s finansieringsorgan. Sådan verksamhet får stödja sammanlänkning, nätverksbyggande och samordning, forskning, innovation, pilotprojekt, samt innovations- och marknadsföringsåtgärder, utbildnings- och mobilitetsåtgärder, kunskapshöjande åtgärder och kommunikation, spridning och utnyttjande, eller en kombination av dessa, som genomförs direkt av de enheter eller tredjeparter för vilka de skulle kunna utgöra ett relevant ekonomiskt stöd så som bidrag, priser, upphandling, liksom kombinerad finansiering från Horisont Europa.
Ändring 131
Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 1 – led 1 – led a – inledningen
(a)  Belägg för att det europeiska partnerskapet på ett mer effektivt sätt kommer att uppnå programmets relaterade mål, i synnerhet vad gäller att skapa tydliga verkningar för EU och dess invånare, särskilt när det gäller att uppnå resultat med hänseende på de globala utmaningarna och forsknings- och innovationsmål, säkerställa EU:s konkurrenskraft och bidra till arr stärka det europeiska området för forskning och innovation och internationella åtaganden.
(a)  Belägg för att det europeiska partnerskapet på ett mer effektivt sätt kommer att uppnå programmets relaterade mål, i synnerhet vad gäller att skapa tydliga verkningar för hela unionen och dess invånare, särskilt när det gäller att uppnå resultat med hänseende på de globala utmaningarna och forsknings- och innovationsmål, säkerställa EU:s konkurrenskraft, hållbarhet och bidra till att stärka det europeiska området för forskning och innovation och internationella åtaganden.
Ändring 132
Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 1 – led b
(b)  Det europeiska partnerskapets samstämmighet och synergieffekter med EU:s forsknings- och innovationslandskap.
(b)  Det europeiska partnerskapets samstämmighet och synergieffekter med EU:s forsknings- och innovationslandskap, inklusive nationella och regionala strategier.
Ändring 133
Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 1 – led c
(c)  Det europeiska partnerskapets genomsynlighet och öppenhet vad gäller fastställande av prioriteringar och mål samt involvering av parter och intressenter från olika sektorer, inbegripet internationella deltagare när så är relevant.
(c)  De europeiska partnerskapens transparens och öppenhet vad gäller fastställande av prioriteringar och mål liksom deras styrning samt involvering av parter och intressenter från olika sektorer och bakgrunder inbegripet internationella deltagare när så är relevant.
Ändring 134
Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 1 – led d – strecksats 1
–  Fastställande av mätbara förväntade resultat, leverabler och effekter inom angivna tidsramar, inbegripet centrala ekonomiska värden för Europa.
–  Fastställande av mätbara förväntade resultat, leverabler och effekter inom angivna tidsramar, inbegripet centrala ekonomiska värden för EU.
Ändring 135
Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 1 – led 1 – led d – strecksats 2
–  Demonstration av de förväntade kvalitativa och kvantitativa hävstångseffekterna.
–  Demonstration av de tydliga förväntade kvalitativa och kvantitativa hävstångseffekterna.
Ändring 136
Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 1 – led d – strecksats 3
–  Strategier för att säkerställa flexibilitet i genomförandet och för att anpassa partnerskapet till ändrade politiska eller marknadsmässiga behov eller vetenskapliga framgångar.
–  Strategier för att säkerställa flexibilitet i genomförandet och för att anpassa partnerskapet till ändrade politiska, samhälleliga och/eller marknadsmässiga behov eller vetenskapliga framgångar.
Ändring 137
Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 1 – led 1 – led e – stycke 1
När det gäller de institutionaliserade europeiska partnerskapen måste de finansiella bidragen och/eller bidragen i natura från parter andra än EU minst uppgå till 50 % och får uppgå till 75 % av det europeiska partnerskapets samlade budgetåtaganden. För varje institutionaliserat europeiskt partnerskap kommer en del av bidragen från andra parter än EU att vara finansiella bidrag.
När det gäller de institutionaliserade europeiska partnerskapen måste de finansiella bidragen och/eller bidragen i natura från parter andra än EU minst uppgå till 50 % när det gäller partnerskap mellan unionen och privata partner, och får när det gäller partnerskap som även inbegriper medlemsstater uppgå till 75 % av det europeiska partnerskapets samlade budgetåtaganden.
Ändring 138
Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 1 – led ea (nytt)
(ea)  I överenskommelse med regionala myndigheter ska Eruf godkännas som ett delvis nationellt bidrag till samfinansiering av programåtgärder som involverar medlemsstater.
Ändring 139
Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 1 – led 2 – led c
(c)  Samordning och gemensamma åtgärder med andra relevanta initiativ för forskning och innovation som säkerställer effektiva synergier.
(c)  Samordning och gemensamma åtgärder med andra relevanta initiativ för forskning och innovation för att säkra en optimal sammanlänkningsnivå och säkerställa effektiva synergier.
Ändring 140
Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 2 – led d
(d)  Rättsligt bindande åtaganden, i synnerhet för finansiella bidrag, från alla parter under initiativets hela livslängd.
(d)  Rättsligt bindande åtaganden, i synnerhet för naturabidrag och/eller finansiella bidrag, från alla parter under initiativets hela livslängd.
Ändring 141
Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 3 – led a
(a)  Ett övervakningssystem i enlighet med de krav som fastställs i artikel 45 för att följa framstegen mot särskilda politiska mål, leverabler och centrala resultatindikatorer och som gör det möjligt med en utvärdering över tid av resultat, effekter och eventuella behov av korrigerande åtgärder.
(a)  Ett övervakningssystem i enlighet med de krav som fastställs i artikel 45 för att följa framstegen mot programspecifika politiska mål, leverabler och centrala resultatindikatorer och som gör det möjligt med en utvärdering över tid av resultat, effekter och eventuella behov av korrigerande åtgärder.
Ändring 142
Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 1 – led 4 – led b
(b)  Lämpliga åtgärder för att säkerställa att utfasningen sker i enlighet med överenskomna villkor och tidsfrister, utan att det påverkar eventuell fortsatt transnationell finansiering av nationella program eller andra unionsprogram.
(b)  I avsaknad av förnyelse, lämpliga åtgärder för att säkerställa att utfasningen sker i enlighet med den tidsfrist och de villkor som överenskommits med de rättsligt förbundna parterna, utan att det påverkar eventuell fortsatt transnationell finansiering av nationella program eller andra unionsprogram och utan att det påverkar privata investeringar och pågående projekt.
Ändring 143
Förslag till förordning
Bilaga IV – punkt 1 – led b
b)  Den gemensamma jordbrukspolitiken tillämpar på bästa sätt forsknings- och innovationsresultat och främjar användningen, genomförandet och spridningen av innovativa lösningar, inbegripet de som kommer från projekt som finansierats av ramprogrammet för forskning och innovation och från det europeiska innovationspartnerskapet för produktivitet och hållbarhet inom jordbruket.
b)  Den gemensamma jordbrukspolitiken tillämpar på bästa sätt forsknings- och innovationsresultat och främjar användningen, genomförandet och spridningen av innovativa lösningar, inbegripet de som kommer från projekt som finansierats av ramprogrammet för forskning och innovation, från det europeiska innovationspartnerskapet för produktivitet och hållbarhet inom jordbruket och från relevanta kunskaps- och innovationsgrupper (KI-grupper) inom EIT.
Ändring 144
Förslag till förordning
Bilaga IV – punkt 2 – led b
b)  Fonden stöder införandet av ny teknik och innovativa produkter, processer och tjänster, särskilt sådana som uppkommit ur programmet inom havspolitiken områden. Fonden främjar även fältinsamling av data och databehandling och sprider åtgärder som genomförs inom programmet, vilket i sin tur bidrar till genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken, EU:s havspolitik och internationell världshavsförvaltning.
b)  Fonden stöder införandet av ny teknik och innovativa produkter, processer och tjänster, särskilt sådana som uppkommit ur programmet inom havspolitiken områden. Fonden främjar även fältinsamling av data och databehandling och sprider åtgärder som genomförs inom programmet, vilket i sin tur bidrar till genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken, EU:s havspolitik, internationell världshavsförvaltning och internationella åtaganden.
Ändring 145
Förslag till förordning
Bilaga IV – punkt 3 – led a
a)  Arrangemang för kombinerad finansiering från Eruf och programmet används för att stödja verksamheter som länkar samman smarta strategier för specialisering och internationell spetskompetens inom forskning och innovation, t.ex. gemensamma transregionala/transnationella program och europaövergripande forskningsinfrastruktur, i syfte att förstärka det europeiska forskningsområdet.
a)  Arrangemang för kombinerad finansiering från Eruf och Horisont Europa används för att stödja verksamheter som länkar samman regionala operativa program, smarta strategier för specialisering och internationell spetskompetens inom forskning och innovation, t.ex. gemensamma transregionala/transnationella program och europaövergripande forskningsinfrastruktur, i syfte att förstärka det europeiska forskningsområdet.
Ändring 146
Förslag till förordning
Bilaga IV – punkt 3 – led aa (nytt)
aa)  Eruf-medel kan på frivillig basis överföras för att stödja verksamhet inom ramen för programmet, i synnerhet spetskompetensstämpeln.
Ändring 147
Förslag till förordning
Bilaga IV – led 3 – led ba (nytt)
ba)  Befintliga regionala ekosystem, nätverken inom plattformar och regionala strategier förbättras.
Ändring 148
Förslag till förordning
Bilaga IV – punkt 4 – led b
b)  Arrangemang för kompletterande finansiering från ESF+ kan tillämpas för att stödja verksamhet som främjar utveckling av mänskligt kapital inom forskning och innovation i syfte att förstärka det europeiska forskningsområdet.
b)  Arrangemang för kompletterande finansiering från ESF+ kan användas på frivillig basis för att stödja programverksamhet som främjar utveckling av mänskligt kapital inom forskning och innovation i syfte att förstärka det europeiska forskningsområdet.
Ändring 149
Förslag till förordning
Bilaga IV – punkt 6 – led b
b)  Forsknings- och innovationsbehov inom den digitala sektorn i EU identifieras och fastställs i den strategiska planeringsprocessen för forskning och innovation inom programmet. Hit hör forskning och innovation för högpresterande datorsystem, artificiell intelligens, it-säkerhet, kombinationer av digital teknik och annan möjliggörande teknik, samt icke-tekniska innovationer, stöd till expansion för företag som introducerar banbrytande innovationer (som ofta kombinerar digital och fysisk teknik), integration av digital teknik över hela pelaren ”globala utmaningar och industriell konkurrenskraft”, samt stöd till digital forskningsinfrastruktur.
b)  Forsknings- och innovationsbehov inom den digitala sektorn i EU identifieras och fastställs i den strategiska planeringsprocessen för forskning och innovation inom programmet. Hit hör forskning och innovation för högpresterande datorsystem, artificiell intelligens, it-säkerhet, teknik för distribuerade liggare, kvantteknik, kombinationer av digital teknik och annan möjliggörande teknik, samt icke-tekniska innovationer, stöd till expansion för företag som introducerar banbrytande innovationer (som ofta kombinerar digital och fysisk teknik), integration av digital teknik över hela pelaren ”globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft”, samt stöd till digital forskningsinfrastruktur.
Ändring 150
Förslag till förordning
Bilaga IV – punkt 6 – led c
c)  Programmet för ett digitalt Europa är inriktat på storskalig digital kapacitets- och infrastrukturutveckling inom högpresterande datorsystem, artificiell intelligens, it-säkerhet och avancerade digitala färdigheter ämnade att främja ett brett införande och utnyttjande, inom ett EU-nät, av kritiska befintliga eller testade innovativa digitala lösningar på områden av allmänt intresse över hela Europa (hälso- och sjukvård, offentlig förvaltning, rättsväsendet och utbildning), eller motverkande av marknadsmisslyckanden (digitalisering av företag, inte minst småföretag). Programmet för ett digitalt Europa genomförs främst tillsammansmed medlemsstaterna, genom samordnade och strategiska investeringar, bland annat genom offentlig upphandling, i digital kapacitet som kan delas över hela Europa, och i EU-övergripande insatser som främjar driftskompatibilitet och standardisering som en del av utvecklingen av den digitala inre marknaden.
c)  Programmet för ett digitalt Europa är inriktat på storskalig digital kapacitets- och infrastrukturutveckling inom högpresterande datorsystem, artificiell intelligens, it-säkerhet, teknik för distribuerade liggare, kvantteknik och avancerade digitala färdigheter ämnade att främja ett brett införande och utnyttjande, inom ett EU-nät, av kritiska befintliga eller testade innovativa digitala lösningar på områden av allmänt intresse över hela Europa (hälso- och sjukvård, offentlig förvaltning, rättsväsendet och utbildning), eller motverkande av marknadsmisslyckanden (digitalisering av företag, inte minst småföretag). Programmet för ett digitalt Europa genomförs främst tillsammansmed medlemsstaterna, genom samordnade och strategiska investeringar, bland annat genom offentlig upphandling, i digital kapacitet som kan delas över hela Europa, och i EU-övergripande insatser som främjar driftskompatibilitet och standardisering som en del av utvecklingen av den digitala inre marknaden.
Ändring 151
Förslag till förordning
Bilaga IV – led 6 – led f
f)  Programmets initiativ för utveckling av läroplaner för färdigheter och kompetenser, inbegripet sådana som tillämpas vid Europeiska institutet för innovation och tekniks centrum för samlokalisering, KIC-Digital, kompletteras av kapacitetsuppbyggnad i avancerade digitala färdigheter stödd av programmet för ett digitalt Europa.
f)  Programmets initiativ för utveckling av läroplaner för färdigheter och kompetenser, inbegripet sådana som tillämpas vid Europeiska institutet för innovation och tekniks samt kunskaps- och innovationsgruppers centrum för samlokalisering, kompletteras av kapacitetsuppbyggnad i avancerade digitala färdigheter stödd av programmet för ett digitalt Europa.
Ändring 152
Förslag till förordning
Bilaga IV – punkt 7 – led a
a)  Programmet för den inre marknaden tar upp de marknadsmisslyckanden som berör alla små och medelstora företag, och kommer att främja entreprenörskap och skapande av företag samt företagens tillväxt. Det råder full komplementaritet mellan programmet för den inre marknaden och det framtida Europeiska innovationsrådets åtgärder i för innovativa företag, samt i fråga om stödtjänster för små och medelstora företag, särskilt i de fall där marknaden inte ger hållbar finansiering.
a)  Programmet för den inre marknaden tar upp de marknadsmisslyckanden som berör alla små och medelstora företag, och kommer att främja entreprenörskap och skapande av företag samt företagens tillväxt. Det råder full komplementaritet mellan programmet för den inre marknaden och både EIT:s och det framtida Europeiska innovationsrådets åtgärder för innovativa företag, samt i fråga om stödtjänster för små och medelstora företag, särskilt i de fall där marknaden inte ger hållbar finansiering.
Ändring 153
Förslag till förordning
Bilaga IV – punkt 7 – led b
b)  Nätverket ”Enterprise Europe Network” kan ge stödtjänster inom ramen för det europeiska innovationsrådet, på samma sätt som andra stödstrukturer för småföretag (som de nationella kontaktpunkterna eller innovationsorgan).
b)  Nätverket ”Enterprise Europe Network” kan ge stödtjänster inom ramen för programmet Horisont Europa, inklusive det europeiska innovationsrådet, på samma sätt som andra stödstrukturer för småföretag (som de nationella kontaktpunkterna, innovationsorganen, de digitala innovationsknutpunkterna, kompetenscentrumen, de certifierade företagsinkubatorerna).
Ändring 154
Förslag till förordning
Bilaga IV – punkt 8 – stycke 1
Forskning och innovation för att hantera miljö-, klimat- och energiutmaningar inom EU identifieras och fastställs i den strategiska planeringsprocessen för forskning och innovation inom programmet. Life kommer att fortsätta att fungera som en katalysator för genomförandet av EU:s politik och lagstiftning för miljö, klimat och energi, inbegripet genom att ta upp och tillämpa forsknings- och innovationsresultat från programmet och bidra till att utnyttja dem nationellt och på (mellan)regional nivå där detta kan vara till hjälp i frågor som rör miljö, klimat eller övergången till ren energi. Framför allt kommer Life att fortsätta att uppmuntra synergier med programmet genom tilldelning av en bonus under utvärderingen för förslag som omfattar utnyttjandet av resultaten från programmet. Lifes standardåtgärdsprojekt kommer att stödja utveckling, testning och demonstration av lämpliga tekniker eller metoder för genomförande av EU:s miljö- och klimatpolitik, som senare kan användas i stor skala, med finansiering från andra källor, bland annat från programmet. Det europeiska innovationsrådet inom programmet kan ge stöd för att skala upp och kommersialisera nya banbrytande idéer som eventuellt framkommer vid genomförandet av Life-projekt.
Forskning och innovation för att hantera miljö-, klimat- och energiutmaningar inom EU identifieras och fastställs i den strategiska planeringsprocessen för forskning och innovation inom programmet. Life kommer att fortsätta att fungera som en katalysator för genomförandet av EU:s politik och lagstiftning för miljö, klimat och energi, inbegripet genom att ta upp och tillämpa forsknings- och innovationsresultat från programmet och bidra till att utnyttja dem nationellt och på (mellan)regional nivå där detta kan vara till hjälp i frågor som rör miljö, klimat eller övergången till ren energi. Framför allt kommer Life att fortsätta att uppmuntra synergier med programmet genom tilldelning av en bonus under utvärderingen för förslag som omfattar utnyttjandet av resultaten från programmet. Lifes standardåtgärdsprojekt kommer att stödja utveckling, testning och demonstration av lämpliga tekniker eller metoder för genomförande av EU:s miljö- och klimatpolitik, som senare kan användas i stor skala, med finansiering från andra källor, bland annat från programmet. EIT inom programmet såväl som det framtida europeiska innovationsrådet kan ge stöd för att skala upp och kommersialisera nya banbrytande idéer som eventuellt framkommer vid genomförandet av Life-projekt.
Ändring 155
Förslag till förordning
Bilaga IV – punkt 9 – led a
a)  Att kombinerade medel från programmet och Easmusprogrammet används för att stödja verksamhet som stärker och moderniserar europeiska högskolor. Programmet kommer att komplettera Erasmusprogrammets stöd för initiativet med Europauniversitet, framför allt forskningsaspekterna inom utvecklingen av nya gemensamma och integrerade långsiktiga och hållbara strategier för utbildning, forskning och innovation som bygger på tvärvetenskapliga och sektorsövergripande strategier för att göra kunskapstriangeln till verklighet, och därmed driva på den ekonomiska tillväxten.
a)  Att kombinerade medel från programmet och Easmusprogrammet används för att stödja verksamhet som stärker och moderniserar europeiska högskolor. Programmet kommer att komplettera Erasmusprogrammets stöd för initiativet med Europauniversitet, framför allt forskningsaspekterna inom utvecklingen av nya gemensamma och integrerade långsiktiga och hållbara strategier för utbildning, forskning och innovation som bygger på tvärvetenskapliga och sektorsövergripande strategier för att göra kunskapstriangeln till verklighet, och därmed driva på den ekonomiska tillväxten. EIT:s utbildningsverksamhet kan både fungera som inspiration för och vara kopplade till initiativet med Europauniversitet.
Ändring 156
Förslag till förordning
Bilaga IV – punkt 13 – led b
b)  Finansieringsinstrument för forskning och innovation samt små och medelstora företag är samlade i fonden InvestEU, bland annat genom ett särskilt tematiskt fönster för forskning och innovation, och genom produkter som tillhandahålls i delen för små och medelstora företag med inriktning på innovativa företag. På så sätt bidrar fonden också till att nå programmets mål.
b)  Finansieringsinstrument för forskning och innovation samt små och medelstora företag är samlade i fonden InvestEU, bland annat genom ett särskilt tematiskt fönster för forskning och innovation, och genom produkter som tillhandahålls i delen för små och medelstora företag med inriktning på innovativa företag. På så sätt bidrar fonden också till att nå programmets mål. Starka och kompletterande band kommer att upprättas mellan InvestEU och Horisont Europa.
Ändring 157
Förslag till förordning
Bilaga IV – punkt 14 – led a
a)   Innovationsfonden kommer att inrikta sig särskilt på innovation i teknik och processer med låga koldioxidutsläpp, bland annat miljösäker avskiljning och användning av koldioxid som bidrar avsevärt till att mildra klimatförändringarna, samt alternativ till koldioxidintensiva produkter. Den ska också stimulera uppförandet och driften av projekt som syftar till miljösäker avskiljning och geologisk lagring av koldioxid samt innovativa förnybara energitekniker och tekniker för energilagring.
(a)  Innovationsfonden kommer att inrikta sig särskilt på innovation i teknik och processer med låga koldioxidutsläpp, bland annat miljösäker avskiljning och användning av koldioxid som bidrar avsevärt till att mildra klimatförändringarna, samt alternativ till koldioxidintensiva produkter. Den ska också stimulera uppförandet och driften av projekt som syftar till miljösäker avskiljning och geologisk lagring av koldioxid samt innovativa förnybara energitekniker och tekniker för energilagring. En lämplig ram kommer därför att skapas för att möjliggöra och stimulera ”grönare” produkter med ett hållbart mervärde för kunderna/slutanvändarna.
Ändring 158
Förslag till förordning
Bilaga IV – punkt 14 – led b
b)  Programmet ska finansiera utveckling och demonstration av teknik som kan uppfylla EU:s mål i fråga om minskade koldioxidutsläpp, energi och industriell omvandling, särskilt inom dess andra pelare.
b)  Programmet ska finansiera utveckling, demonstration och tillämpning av teknik, bland annat banbrytande lösningar, som kan uppfylla målen för en koldioxidsnål ekonomi och unionens mål i fråga om minskade koldioxidutsläpp, energiomvandling och industriella omvandling, särskilt inom dess andra pelare och genom EIT.
Ändring 159
Förslag till förordning
Bilaga IV – punkt 14 – led c
c)  Innovationsfonden kan, under förutsättning att urvals- och tilldelningskriterierna uppfylls, stödja demonstrationsfasen av stödberättigande projekt som fått stöd från ramprogrammen för forskning och innovation.
c)  Innovationsfonden kan, under förutsättning att urvals- och tilldelningskriterierna uppfylls, stödja demonstrationsfasen av stödberättigande projekt. Projekt som erhåller stöd från innovationsfonden kan vara berättigade till stöd från ramprogrammen för forskning och innovation och omvänt. För att komplettera Horisont Europa kan innovationsfonden koncentrera sig på marknadsnära innovationer som bidrar till en betydande och snabb minskning av koldioxidutsläpp. Starka och kompletterande band kommer att upprättas mellan innovationsfonden och Horisont Europa.
Ändring 160
Förslag till förordning
Bilaga IV – punkt 16
16.  Synergier med europeiska försvarsfonden kommer att gagna civil och militär forskning. Onödigt dubbelarbete kommer att uteslutas.
16.  Potentiella synergier med europeiska försvarsfonden kommer att bidra till att dubbelarbete undviks.
Ändring 161
Förslag till förordning
Bilaga IV – led 16a (nytt)
16a.  Synergier med Kreativa Europa kommer att stödja konkurrenskraft och innovation, bidra till ekonomisk och social tillväxt och främja en effektiv användning av offentliga medel.
Ändring 162
Förslag till förordning
Bilaga IV – punkt 16b (ny)
16b.  Synergier med andra viktiga projekt av gemensamt ekonomiskt intresse är tänkbara.
Ändring 163
Förslag till förordning
Bilaga V – stycke 1
Effektkedjor och därmed sammanhängande indikatorer ska strukturera övervakningen av ramprogrammets resultat i förhållande till dess mål. Effektkedjorna är tidsberoende: de varierar på kort, medellång och lång sikt. Effektkedjeindikatorer utnyttjas för att rapportera om de framsteg som gjorts för varje typ av forsknings- och innovationseffekt på ramprogramsnivå. Enskilda programdelar kommer att bidra till dessa indikatorer i olika utsträckning och genom olika mekanismer. Ytterligare indikatorer kan användas för att övervaka enskilda delar av programmen, i förekommande fall.
Effektkedjor och därmed sammanhängande indikatorer ska strukturera övervakningen av ramprogrammets resultat i förhållande till dess mål, som avses i artikel 3. Effektkedjorna är tidsberoende och motsvarar fyra kompletterande effektkategorier, vilket återspeglar den icke-linjära karaktären av investeringar i forskning och innovation: Den vetenskapliga, samhälleliga och ekonomiska samt det europeiska forskningsområdet. För var och en av dessa effektkategorier kommer indikatorer för att bedöma framstegen på kort, medellång och längre sikt att användas, med en relevant uppdelning på och åtskillnad mellan medlemsstater och associerade länder. Enskilda programdelar kommer att bidra till dessa indikatorer i olika utsträckning och genom olika mekanismer. Ytterligare indikatorer kan användas för att övervaka enskilda delar av programmen, i förekommande fall.
Ändring 164
Förslag till förordning
Bilaga V – stycke 2
Mikrodata bakom effektkedjeindikatorerna kommer att samlas in för alla delar av programmet och alla mekanismer för tillhandahållande på ett centralt förvaltat och harmoniserat sätt och på lämplig detaljnivå, med minimal rapporteringsbörda för bidragsmottagarna.
Mikrodata bakom effektkedjeindikatorerna kommer att samlas in för alla delar av programmet och alla mekanismer för tillhandahållande på ett centralt förvaltat och harmoniserat sätt och på lämplig detaljnivå, med minimal rapporteringsbörda för bidragsmottagarna. Empiriska evidens och indikatorer ska i möjligaste mån åtföljas av en kvalitativ analys.
Ändring 165
Förslag till förordning
Bilaga V – stycke 4
Programmet förväntas få genomslag i samhället genom att hantera EU:s politiska prioriteringar genom forskning och innovation, ge fördelar och effekter via forsknings- och innovationsuppdrag och bidra till utnyttjandet av innovationer i samhället. Framstegen i detta sammanhang kommer övervakas genom indirekta indikatorer längs följande fyra effektkedjor.
Programmet förväntas få genomslag i samhället genom att hantera de globala utmaningar som tas upp i pelare II, inklusive FN:s mål för hållbar utveckling samt EU:s politiska prioriteringar och åtaganden genom forskning och innovation, ge fördelar och effekter via forsknings- och innovationsuppdrag och bidra till utnyttjandet av innovationer i samhället, och i slutändan bidra till människors välbefinnande. Framstegen i detta sammanhang kommer övervakas genom indirekta indikatorer längs följande fyra effektkedjor.
Ändring 166
Förslag till förordning
Bilaga V – tabell 2

Kommissionens förslag

 

 

Mot samhällseffekter

Kort sikt

Medellång sikt

Lång sikt

 

Att ta itu med EU:s politiska prioriteringar genom forskning och innovation

Resultat –

Antal och andel av output som syftar till hantering av särskilda prioriteringar för EU:s politik

Lösningar –

Antal och andel av innovationer och vetenskapliga resultat som berör särskilda prioriteringar för EU:s politik

Fördelar –

Sammanlagda beräknade effekter av användning av ramprogramsfinansierade resultat för särskilda prioriteringar för EU:s politik, inbegripet bidrag till den politiska beslutsprocessen

 

Fördelar och effekter genom forsknings- och innovationsuppdrag

Output av forsknings- och innovationsuppdrag –

Output av enskilda forsknings- och innovationsuppdrag

Resultat av forsknings- och innovationsuppdrag –

Resultat av enskilda forsknings- och innovationsuppdrag

Mål för forsknings- och innovationsuppdrag som uppnåtts –

mål som uppnåtts i enskilda forsknings- och innovationsuppdrag

 

Att stärka utnyttjandet av innovationer i samhället

Gemensamt skapande –

Antal och andel av ramprogrammets projekt där EU-medborgare och slutanvändare bidrar till att tillsammans skapa forsknings- och innovationsinnehåll

Engagemang –

Antal och andel av ramprogrammets bidragsmottagande enheter med mekanismer för allmänhetens och slutanvändarnas delaktighet efter ramprogrammets projekt

Införande av forskning och innovation i samhället –

Införande och spridningen av ramprogrammets gemensamt skapade forskningsresultat och innovativa lösningar

Ändring

 

 

Mot samhällseffekter

Kort sikt

Medellång sikt

Lång sikt

 

Att ta itu med Horisont Europa-målen och EU:s politiska prioriteringar genom forskning och innovation

Resultat –

Antal och andel av output som syftar till hantering av särskilda Horisont Europa-målen och prioriteringar för EU:s politik

Lösningar –

Antal och andel av innovationer och vetenskapliga resultat som berör särskilda Horisont Europa-mål och prioriteringar för EU:s politik

Fördelar –

Sammanlagda beräknade effekter av användning av ramprogramsfinansierade resultat för särskilda Horisont Europa-mål och prioriteringar för EU:s politik, inbegripet bidrag till den politiska beslutsprocessen

 

Fördelar och effekter genom forsknings- och innovationsuppdrag samt partnerskap

Output av forsknings- och innovationsuppdrag – Output av enskilda forsknings- och innovationsuppdrag samt partnerskap

Resultat av forsknings- och innovationsuppdrag – Resultat av enskilda forsknings- och innovationsuppdrag samt partnerskap

Mål för forsknings- och innovationsuppdrag som uppnåtts –

mål som uppnåtts i enskilda forsknings- och innovationsuppdrag samt partnerskap

 

Uppfyllande av unionens klimatåtagande

Projekt och output –

Antal och andel av projekt och resultat som är klimatrelevanta (per uppdrag, partnerskap och budgetposter inom programmet)

Innovationer från klimatrelevanta ramprogramsprojekt –

Antal innovationer från ramprogramsprojekt som är klimatrelevanta, inklusive tilldelade immateriella rättigheter

Samhälleliga och ekonomiska effekter av klimatrelevanta projekt

– Sammanlagda beräknade effekter av användningen av ramprogramsfinansierade resultat, om fullgörande av EU:s långsiktiga klimat- och energiåtaganden enligt Parisavtalet Ekonomiska, samhälleliga och miljömässiga kostnader och fördelar med klimatrelevanta projekt

– Utnyttjande av innovativa lösningar för begränsning av och anpassning till klimatförändringarna som härrör från ramprogramsprojekt

– Sammanlagda beräknade effekter av användningen av dessa lösningar på sysselsättning och skapande av företag, ekonomisk tillväxt, ren energi, hälsa och välbefinnande (inklusive luft-, mark- och vattenkvalitet)

 

Att stärka utnyttjandet av forskning och innovation i samhället

Gemensamt skapande –

Antal och andel av ramprogrammets projekt där EU-medborgare och slutanvändare bidrar till att tillsammans skapa forsknings- och innovationsinnehåll

Engagemang –

Antal och andel av ramprogrammets bidragsmottagande enheter med mekanismer för allmänhetens och slutanvändarnas delaktighet efter ramprogrammets projekt

Införande av forskning och innovation i samhället Tillgång, införande och spridning av ramprogrammets gemensamt skapade forskningsresultat och innovativa lösningar

Ändring 167
Förslag till förordning
Bilaga V – stycke 5
Programmet förväntas ha en ekonomiska/innovationsrelaterade effekter genom att påverka skapandet av företag och företagens tillväxt, genom att skapa direkta och indirekta arbetstillfällen och genom att öka investeringarna i forskning och innovation. Framstegen i detta sammanhang kommer övervakas genom indirekta indikatorer längs följande tre effektkedjor.
Programmet förväntas ha ekonomiska/innovativa effekter, särskilt inom unionen genom att påverka skapandet av företag och företagens tillväxt, i synnerhet små och medelstora företag, genom att skapa direkta och indirekta arbetstillfällen, särskilt inom unionen, och genom att öka investeringarna i forskning och innovation. Framstegen i detta sammanhang kommer övervakas genom indirekta indikatorer längs följande tre effektkedjor.
Ändring 168
Förslag till förordning
Bilaga V – tabell 3

Kommissionens förslag

 

 

Mot ekonomiska/innovationsrelaterade effekter

Kort sikt

Medellång sikt

Lång sikt

 

Skapa innovationsdriven tillväxt

Innovativ output –

Antal innovativa produkter, processer eller metoder från ramprogrammet (per typ av innovation) & tillämpningar av immateriella rättigheter

Innovationer –

Antal innovationer från projekt inom ramprogrammet (per typ av innovation), bland annat från tilldelade immateriella rättigheter

Ekonomisk tillväxt –

Inrättande, tillväxt & marknadsandelar för företag som har utvecklat ramprogramsinnovationer

 

Fler och bättre arbetstillfällen

Sysselsättning –

Antalet arbetstillfällen (heltidsekvivalenter) som skapats, och arbetstillfällen som bevarats i bidragsmottagande enheter för ramprogrammet (per typ)

Fortsatt anställning

Ökning av antalet arbetstillfällen (heltidsekvivalenter) i bidragsmottagande företag efter ramprogramsprojekt (per typ)

Sysselsättning totalt –

Antal direkt & indirekt skapade eller bevarade arbetstillfällen på grund av spridning av ramprogrammets resultat (per typ)

 

Mobilisering av investeringar i forskning och innovation

Gemensamma investeringar –

Summan av offentliga & privata investeringar som mobiliserats genom den ursprungliga ramprogramsinvesteringen

Utvidgning –

Summan av offentliga & privata investeringar som mobiliserats för att utnyttja eller utvidga ramprogramsresultat

Bidrag till ”3 %-målet” –

EU:s framsteg mot 3 % av BNP-målet tack vare ramprogrammet

Ändring

 

 

Mot ekonomiska/innovationsrelaterade effekter

Kort sikt

Medellång sikt

Lång sikt

 

Skapa innovationsdriven tillväxt i unionen

Innovativ output –

Antal innovativa produkter, processer eller metoder från ramprogrammet (per typ av innovation) & tillämpningar av immateriella rättigheter i alla deltagande länder

Innovationer –

Antal innovationer från projekt inom ramprogrammet (per typ av innovation och per land), bland annat från tilldelade immateriella rättigheter, små och medelstora företag som inför produkt- eller processinnovationer tack vare ramprogramsfinansiering som procentandel av ramfinansierade små och medelstora företag Normer och standarder Antal normer och standarder från ramprogramsprojekt som utvecklats inom EU

Ekonomisk tillväxt –

Inrättande, tillväxt & marknadsandelar för företag som har utvecklat ramprogramsinnovationer, i och utanför unionen

 

Att ta uti med klyftan i unionen mellan forsknings- och innovationsverksamhet och marknaden

Utnyttjande av FoU- och innovationsresultat Andel av ramprogrammets resultat som leder till kommersiellt utnyttjande i eller utanför unionen, beroende på vilken sektor det gäller Analys av utnyttjandet i eller utanför unionen Tidigare ramprogramsdeltagares skäl för att utnyttja FoU utanför unionen.

 

Fler och bättre arbetstillfällen

Stöd till sysselsättning –

Antalet arbetstillfällen (heltidsekvivalenter) , för varje deltagande land, som skapats, och arbetstillfällen som bevarats i bidragsmottagande enheter för ramprogrammet (per typ)

Fortsatt sysselsättning

Ökning av antalet arbetstillfällen (heltidsekvivalenter), för varje deltagande land, i bidragsmottagande företag efter ramprogramsprojekt (per typ)

Sysselsättning totalt –

Antal direkt & indirekt skapade, bevarade eller till unionen överförda arbetstillfällen på grund av spridning av ramprogrammets resultat (per anställningstyp) – Antal direkt & indirekt skapade arbetstillfällen i kunskapsintensiva sektorer per deltagande land

 

Mobilisering av investeringar i forskning och innovation

Gemensamma investeringar –

Summan av offentliga & privata investeringar som mobiliserats genom den ursprungliga ramprogramsinvesteringen

Utvidgning –

Summan av offentliga & privata investeringar som mobiliserats för att utnyttja eller utvidga ramprogramsresultat

Bidrag till ”3 %-målet” –

EU:s framsteg mot 3 % av BNP-målet tack vare ramprogrammet

Ändring 169
Förslag till förordning
Bilaga V – rubrik 4a (ny)
Effektkedjeindikatorer för det europeiska forskningsområdet
Ändring 170
Förslag till förordning
Bilaga V – tabell 3a (ny)

Kommissionens förslag

 

Ändring

 

 

Mot effekter för det europeiska forskningsområdet

Kort sikt

Medellång sikt

Lång sikt

 

Att locka till sig och behålla talanger i unionen

Ramprogramsfinansierad mobilitet Forskare och innovatörer som kommer till eller åker från länder i och utanför unionen, per land

Ramprogramfinansierad internationalisering

– Utveckling och andel utländska forskare och innovatörer som arbetar i länderna i det europeiska forskningsområdet

– Utveckling av förbindelser och nätverksarbete mellan forskningsinstitutioner, inbegripet offentlig-privata förbindelser

Attraktiva system för forskning och innovation

–  Utländska investeringar i innovativ verksamhet i unionen

– Antal patent i deltagande länder

–  Licensintäkter utifrån

 

Spridning av spetskompetens och bredare deltagande

Deltagande i ramprogrammet

Andel samordnare och deltagare från ”bredare deltagande-länder” per del av programmet och per instrument

– Andel utvärderare och styrelsemedlemmar, inklusive från ”bredare deltagande-länder” och lågpresterande regioner inom forskning och innovation

Skapande och modernisering av fickor av spetskompetens,

Forsknings- och innovationsekosystem med spetskompetens, inklusive lågpresterande regioner inom forskning och innovation som blir nav och drivkrafter för förändring inom det egna landet.

 

Forsknings- och innovationsklyftan

Geografisk koncentration – Framgångsgrad

– Användning av unionsfinansierad forskningsinfrastruktur i länderna i det europeiska forskningsområdet

Strategisk planering av EU:s finansieringsprogram Synergier och samspel mellan ramprogrammet och strategier för smart specialisering

Förbättrade nationella forsknings- och innovationssystem

– Ökning av högkvalitativa och oberoende konkurrenskraftiga system för forskningsfinansiering och karriärutveckling – Ökning av privata och nationella offentliga utgifter för forskning och innovation

(1) Ärendet återförvisades för interinstitutionella förhandlingar till det ansvariga utskottet, i enlighet med artikel 59.4 fjärde stycket i arbetsordningen (A8-0401/2018).

Senaste uppdatering: 13 december 2018Rättsligt meddelande