Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2903(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0557/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 12/12/2018 - 12.13
CRE 12/12/2018 - 12.13

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0511

Hyväksytyt tekstit
PDF 118kWORD 42k
Keskiviikko 12. joulukuuta 2018 - Strasbourg Lopullinen painos
Sisämarkkinapaketti
P8_TA(2018)0511RC-B8-0557/2018

Euroopan parlamentin päätöslauselma 12. joulukuuta 2018 sisämarkkinapaketista (2018/2903(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 28. lokakuuta 2015 annetun komission tiedonannon ”Sisämarkkinoiden päivitys: enemmän mahdollisuuksia kansalaisille ja yrityksille” (COM(2015)0550),

–  ottaa huomioon 28. lokakuuta 2015 annetun sisämarkkinoiden yhdentymistä ja kilpailukykyä koskevan komission yksiköiden valmisteluasiakirjan ”Report on single market integration and competitiveness in the EU and its Member States” (SWD(2015)0203),

–  ottaa huomioon 6. toukokuuta 2015 annetun komission tiedonannon ”Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia Euroopalle” (COM(2015)0192),

–  ottaa huomioon 13. huhtikuuta 2011 annetun komission tiedonannon ”Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti – 12 viputekijää kasvun vauhdittamiseksi ja luottamuksen lisäämiseksi – ’Yhdessä uuteen kasvuun’” (COM(2011)0206),

–  ottaa huomioon 3. lokakuuta 2012 annetun komission tiedonannon ”Toinen sisämarkkinoiden toimenpidepaketti – Yhdessä uuteen kasvuun” (COM(2012)0573),

–  ottaa huomioon Mario Montin komission puheenjohtajan pyynnöstä laatiman, 9. toukokuuta 2010 julkaistun kertomuksen ”Uusi sisämarkkinastrategia Euroopan talouden ja yhteiskunnan hyväksi”,

–  ottaa huomioon 11. maaliskuuta 2015 antamansa päätöslauselman sisämarkkinoiden hallinnoinnista eurooppalaisen ohjausjakson 2015 puitteissa(1),

–  ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan teettämän, syyskuussa 2014 julkaistun tutkimuksen Euroopan yhdentymisen toteutumattomuuden kustannuksista sisämarkkinoilla ”The Cost of Non-Europe in the Single Market”,

–  ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan teettämän, tammikuussa 2016 julkaistun tutkimuksen sisämarkkinoiden valmiiksi saattamisen hyödyistä ”A strategy for completing the Single Market: the trillion euro bonus”,

–  ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön pohjalta 26. toukokuuta 2016 antamansa päätöslauselman tullien ulkopuolisista esteistä sisämarkkinoilla(2),

–  ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön pohjalta 26. toukokuuta 2016 antamansa päätöslauselman sisämarkkinastrategiasta(3),

–  ottaa huomioon 10. toukokuuta 2017 annetun komission tiedonannon ”Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian täytäntöönpanon väliarviointi – Yhdennetyt digitaaliset sisämarkkinat kaikille” (COM(2017)0228),

–  ottaa huomioon 22. marraskuuta 2018 annetun komission tiedonannon ”Sisämarkkinat muuttuvassa maailmassa – Ainutkertainen voimavara, joka edellyttää uutta poliittista sitoutumista” (COM(2018)0772),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A.  toteaa, että sisämarkkinat ovat olleet ja ovat edelleen Euroopan yhdentymisen ja erittäin kilpailukykyisen sosiaalisen markkinatalouden kulmakivi sekä kasvun ja työllisyyden veturi; toteaa, että tätä on viime aikoina edelleen korostettu neuvoteltaessa Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta EU:sta;

B.  ottaa huomioon, että maailma käy läpi nopeita ja merkittäviä muutoksia, jotka vaikuttavat myös EU:n sisämarkkinoihin;

C.  toteaa, että sisämarkkinoiden potentiaalia ei saada täysin hyödynnettyä;

D.  katsoo, että sisämarkkinoita ei voida tarkastella pelkästään taloudellisin perustein;

E.  toteaa, että parlamentin omien tutkimusten mukaan sisämarkkinoiden valmiiksi saattamisesta on odotettavissa hyötyä, sillä bruttokansantuote nousee sen myötä unionissa yhteensä biljoonan euron verran, ja toteaa, että lisäksi muun muassa palvelualalla on tiedossa merkittävää hyötyä;

F.  katsoo, että tarvitaan strategista ja kattavaa lähestymistapaa ja että kohdattuihin haasteisiin on löydettävä sekä poliittiset että tekniset ratkaisut;

G.  toteaa täytäntöönpanon osalta, että viimeaikaiset merkit eivät ole olleet rohkaisevia; toteaa, että sisämarkkinoista muuttuvassa maailmassa annetun komission tiedonannon mukaisesti täytäntöönpanovaje oli 25 prosenttia kesäkuussa 2018 niiden 16 direktiivin kohdalla, jotka piti saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä joulukuun 2017 ja toukokuun 2018 välillä;

1.  on tyytyväinen komission tiedonannon ”Sisämarkkinat muuttuvassa maailmassa” yleisiin tavoitteisiin nyt, kun vuoden 2019 eurovaaleihin on muutama kuukausi ja kun sisämarkkinoiden perustamisesta on kulunut 25 vuotta;

2.  korostaa, että hyvin toimivat sisämarkkinat ovat yksi Euroopan unionin peruspilareista ja että sisämarkkinoiden syventäminen olisi näin ollen tuotava takaisin poliittisen asialistan kärkeen, sillä se edistää vapautta, mahdollisuuksia ja vaurautta Euroopassa, luo oikeuksia ja velvollisuuksia kansalaisille, työntekijöille, kuluttajille, yrittäjille ja yrityksille ja hyödyttää yli 500:aa miljoonaa eurooppalaista ja yli 21:tä miljoonaa pk-yritystä;

3.  painottaa, että sisämarkkinoiden jäljellä olevat aiheettomat esteet on viipymättä poistettava, jotta voidaan saada aikaan konkreettisia ja nopeita tuloksia kasvun, innovoinnin, uusien työpaikkojen luomisen, kuluttajien lisääntyneen valinnanvaran sekä uusien liiketoimintamallien muodossa;

4.  korostaa, että unionin on pyrittävä varmistamaan, että sisämarkkinoilla palvelujen vapaa liikkuvuus asetetaan samalla tavoin etusijalle kuin tavaroiden vapaa liikkuvuus; painottaa, että palvelujen vapaa liikkuvuus ei ole läheskään yhtä kehittynyttä kuin tavaroiden vapaa liikkuvuus;

5.  korostaa, että vaikka tulliesteet on poistettu sisämarkkinoilta, niillä on edelleen lukuisia muita aiheettomia esteitä; korostaa, että sisämarkkinoiden vahvistaminen edellyttää pikaisia toimia sekä unionin tasolla että kansallisella tasolla näiden aiheettomien esteiden poistamiseksi;

6.  toteaa, että sisämarkkinoiden yhdentymisen syventäminen edellyttää nyt enemmän poliittista rohkeutta ja sitoutumista kuin 25 vuotta sitten ja enemmän työtä kuin ennen, jotta puheiden ja konkreettisten toimien välinen kuilu kapenee ja puutteet korjataan;

7.  on vakuuttunut siitä, että yhdentymisen syventämiseksi on olennaisen tärkeää varmistaa kaikille toimijoille kaikissa jäsenvaltioissa tasapuoliset toimintaedellytykset;

8.  toteaa, että vain 7 prosenttia pk-yrityksistä myy tuotteitaan ja palveluitaan verkossa asiakkaille toisissa jäsenvaltioissa ja vain 15 prosenttia kuluttajista hyödyntää tätä mahdollisuutta, ja panee merkille, että digitaalisten sisämarkkinoiden valmiiksi saattamisesta voitaisiin hyötyä 415 miljardin euron verran ja luoda alalle uusia työpaikkoja;

9.  korostaa, että nämä tiedot osoittavat selvästi, että työtä on kiireellisesti jatkettava, jotta digitaalinen ympäristö saadaan täysin kansalaisten ja yritysten saataville ja jotta voidaan parantaa kuluttajien luottamusta digitaaliseen ulottuvuuteen;

10.  kehottaa luopumaan vanhentuneesta jaosta ”digitaalisiin” ja ”verkon ulkopuolisiin” sisämarkkinoihin, koska digitaaliset ratkaisut ovat välttämätön osa modernia taloutta ja sen tarjoamia tuotteita ja palveluja ja koska sisämarkkinoiden kaikkien osien on oltava digitaalisesti tarkoitukseen sopivia;

11.  pyytää komissiota jatkamaan työtä digitaalisten sisämarkkinoiden valmiiksi saattamiseksi ja antamaan kunnianhimoisia ehdotuksia, jotta voidaan luoda nykyaikaiset ja tehokkaat yhteiset säännöt, joilla suojellaan kuluttajia, autetaan julkishallintoja, parannetaan eurooppalaisten yritysten ja pk-yritysten kilpailukykyä ja luodaan oikeudenmukaista kilpailua;

12.  katsoo, että sisämarkkinoiden puolustamiseksi ja syventämiseksi on ehdottomasti puolustettava voimakkaasti neljää vapautta eli henkilöiden, palvelujen, tavaroiden ja pääoman fyysistä ja verkossa tapahtuvaa vapaata liikkuvuutta, ja korostaa, että kaikkien EU:n toimijoiden on toimittava yhteisesti sovittujen sääntöjen mukaisesti;

13.  toteaa, että uudessa lainsäädännössä olisi johdonmukaisesti otettava huomioon markkinoiden yhdentymistavoite, tarve poistaa sääntelyyn ja hallintoon liittyviä aiheettomia esteitä ja tarve ottaa huomioon tulevaisuuden vaatimukset;

14.  huomauttaa, että sisämarkkinoille aiheuttavat kasvavaa painetta sisämarkkinoiden periaatteiden vastaiset kansalliset säännöt ja eritoten kansalliset säännöt, jotka vaikuttavat tavaroiden ja palvelujen vapaaseen liikkuvuuteen; toteaa, että perusteettomat ja suhteettomat kansalliset toimenpiteet sekä koordinoimattomat toimenpiteet voisivat vaarantaa sisämarkkinoiden yhtenäisyyden ja tehokkuuden; muistuttaa kuitenkin, että tietyt toimenpiteet voivat olla perusteltuja ja välttämättömiä perussopimuksissa tunnustettujen yleisen edun mukaisten tavoitteiden turvaamiseksi;

15.  painottaa, että on tärkeää varmistaa sääntöjen toimivuus käytännössä: kansalaiset ja yritykset voivat saada sisämarkkinoiden tarjoamat monet hyödyt vain, jos yhteisesti sovitut säännöt todella toimivat käytännössä ja hyödyttävät kansalaisia ja yrityksiä;

16.  kehottaa komissiota hyödyntämään olemassa olevia välineitä paremmin ja ryhtymään toimiin sisämarkkinalainsäädännön vastaisten kansallisten sääntöjen osalta;

17.  toteaa, että sisämarkkinoiden hallinnointirakennetta on selvästikin tarpeen vahvistaa, jotta voidaan varmistaa tehokkaat seurantamekanismit ja havaita sisämarkkinalainsäädännön riittämätön saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä tai sen riittämätön täytäntöönpano ja soveltaminen, ja täten taata rikkomismenettelyjen soveltaminen tarvittaessa;

18.  antaa vahvan tukensa komission Eurooppa-neuvostolle osoittamalle kehotukselle käydä perusteellisia keskusteluja valtion- tai hallitusten päämiesten tasolla sisämarkkinoiden kaikista ulottuvuuksista, jotta voitaisiin määritellä toiminnan yhteiset painopisteet sekä asianmukaiset mekanismit, jotka vastaavat suuresti kaivattua poliittista uudelleensitoutumista sisämarkkinoihin;

19.  kehottaa painokkaasti seuraavaa komissiota suunnittelemaan kunnianhimoisia sisämarkkinatoimia tulevaa poliittista kautta 2019–2024 silmällä pitäen; pitää valitettavana, että komissio on esittänyt useita lainsäädäntöehdotuksia niin myöhään, että lainsäätäjät eivät ole voineet tarkastella niitä asianmukaisesti ja hyväksyä niitä tämän vaalikauden päättymiseen mennessä;

20.  pyytää Eurooppa-neuvostoa sitoutumaan uudelleen saattamaan sisämarkkinat valmiiksi vuoteen 2025 mennessä ja uuteen julkiseen aikatauluun toimille, kuten Euroopan johtajat tekivät vuonna 1985; on kuitenkin erittäin huolissaan siitä, että useat säädösehdotukset ovat kokonaan juuttuneet neuvostoon, joka ei ole pystynyt esittämään niihin kantaansa; kehottaa neuvostoa saamaan tämän sekä unionin kansalaisia että yrityksiä häiritsevän tilanteen päättymään;

21.  muistuttaa komissiota ja neuvostoa niiden vastuusta suhteessa sisämarkkinoihin ja erityisesti suhteessa EU:n kansalaisiin ja yrityksiin;

22.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1) EUVL C 316, 30.8.2016, s. 98.
(2) EUVL C 76, 28.2.2018, s. 105.
(3) EUVL C 76, 28.2.2018, s. 112.

Päivitetty viimeksi: 7. lokakuuta 2019Oikeudellinen huomautus