Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0236(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0405/2018

Pateikti tekstai :

A8-0405/2018

Debatai :

PV 12/12/2018 - 28
CRE 12/12/2018 - 28

Balsavimas :

PV 13/12/2018 - 9.3
CRE 13/12/2018 - 9.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 17/04/2019 - 8.10
CRE 17/04/2019 - 8.10

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0520
P8_TA(2019)0402

Priimti tekstai
PDF 361kWORD 100k
Ketvirtadienis, 2018 m. gruodžio 13 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Sąjungos kosmoso programos sudarymas ir Europos Sąjungos kosmoso programos agentūros įsteigimas ***I
P8_TA(2018)0520A8-0405/2018

2018 m. gruodžio 13 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sudaroma Sąjungos kosmoso programa, įsteigiama Europos Sąjungos kosmoso programos agentūra ir panaikinami reglamentai (ES) Nr. 912/2010, (ES) Nr. 1285/2013, (ES) Nr. 377/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES (COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD))(1)

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Teisėkūros rezoliucijos projektas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Teisėkūros rezoliucijos projektas
5 a nurodomoji dalis (nauja)
–   atsižvelgdamas į 2016 m. rugsėjo 14 d. Komisijos komunikatą „Junglumas – bendrosios skaitmeninės rinkos pagrindas. Kelias į Europos gigabitinę visuomenę“ (COM(2016)0587) ir pridedamą Komisijos tarnybų darbo dokumentą (SWD(2016)0300),
Pakeitimas 2
Teisėkūros rezoliucijos projektas
5 b nurodomoji dalis (nauja)
–   atsižvelgdamas į 2016 m. rugsėjo 14 d. Komisijos komunikatą „Europos 5G veiksmų planas“ (COM(2016)0588) ir pridėtą Komisijos tarnybų darbo dokumentą (SWD(2016)0306),
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis
(1)  kosmoso technologijos ir paslaugos bei palydovų duomenys tapo nepamainoma kasdienio Europos piliečių gyvenimo dalimi ir yra itin svarbūs siekiant išsaugoti daugelį strateginių interesų. Sąjungos kosmoso pramonė jau yra viena konkurencingiausių pasaulyje. Tačiau naujų dalyvių atsiradimas ir naujų technologijų plėtra iš pagrindų keičia įprastus pramonės modelius. Todėl labai svarbu, kad Sąjunga tarptautiniu mastu ir toliau pirmautų kosmoso srityje ir turėtų didžiulę veiksmų laisvę, skatintų mokslo ir technikos pažangą ir padėtų didinti Sąjungoje kosmoso sektoriaus pramonės, visų pirma mažųjų ir vidutinių įmonių, pradedančiųjų įmonių ir novatoriškų įmonių, konkurencingumą ir inovacinius pajėgumus;
(1)  kosmoso technologijos ir paslaugos bei palydovų duomenys tapo nepamainoma kasdienio Europos piliečių gyvenimo dalimi ir yra itin svarbūs siekiant išsaugoti daugelį strateginių interesų. Sąjungos kosmoso pramonė jau yra viena konkurencingiausių pasaulyje. Tačiau naujų dalyvių atsiradimas ir naujų technologijų plėtra iš pagrindų keičia įprastus pramonės modelius. Todėl labai svarbu, kad Sąjunga tarptautiniu mastu ir toliau pirmautų kosmoso srityje ir turėtų didžiulę veiksmų laisvę, skatintų mokslo ir technikos pažangą ir padėtų didinti Sąjungoje kosmoso sektoriaus pramonės, visų pirma mažųjų ir vidutinių įmonių, pradedančiųjų įmonių ir novatoriškų įmonių, konkurencingumą ir inovacinius pajėgumus. Taip pat svarbu sudaryti tinkamas sąlygas, kuriomis pasaulio mastu būtų užtikrinamos vienodos galimybės kosmoso srityje veikiančioms įmonėms;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis
(2)  kosmoso sektoriaus plėtra nuo seno susijusi su saugumu. Daugeliu atvejų kosmoso sektoriuje naudojama įranga, komponentai ir prietaisai yra dvejopo naudojimo prekės. Todėl reikėtų išnaudoti kosmoso galimybes siekiant užtikrinti Sąjungos ir jos valstybių narių saugumą;
(2)  kosmoso sektoriaus plėtra nuo seno susijusi su saugumu. Daugeliu atvejų kosmoso sektoriuje naudojama įranga, komponentai ir prietaisai yra dvejopo naudojimo prekės. Todėl reikėtų išnaudoti kosmoso ir savarankiškos prieigos prie kosmoso teikiamas galimybes siekiant užtikrinti Sąjungos ir jos valstybių narių saugumą ir nepriklausomybę;
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis
(3)  XX a. paskutinio dešimtmečio pabaigoje Sąjunga ėmė rengti savo piliečių poreikius ir viešosios politikos reikalavimus atitinkančias kosmoso srities iniciatyvas ir programas, būtent, Europos geostacionarinę navigacinę tinklo sistemą (EGNOS), o vėliau – GALILEO ir „Copernicus“. Reikėtų ne tik užtikrinti tų iniciatyvų tęstinumą, bet ir jas tobulinti, kad jos ir toliau būtų pavyzdinėmis, atsižvelgiant į naujų technologijų plėtrą ir skaitmeninių, informacinių ir ryšių technologijų transformaciją, ir atitiktų naujus naudotojų poreikius ir politikos prioritetus, kaip antai: klimato kaitos, įskaitant pokyčius Arkties regione, saugumo ir gynybos;
(3)  XX a. paskutinio dešimtmečio pabaigoje Sąjunga ėmė rengti savo piliečių poreikius ir viešosios politikos reikalavimus atitinkančias kosmoso srities iniciatyvas ir programas, būtent, Europos geostacionarinę navigacinę tinklo sistemą (EGNOS), o vėliau – GALILEO ir „Copernicus“. Reikėtų ne tik užtikrinti tų iniciatyvų tęstinumą, diegimą ir naudojimą, bet ir jas tobulinti, kad jos ir toliau būtų pavyzdinėmis, atsižvelgiant į naujų technologijų plėtrą ir skaitmeninių, informacinių ir ryšių technologijų transformaciją, ir atitiktų naujus naudotojų poreikius ir politikos prioritetus. Įgyvendinant programą reikėtų taip pat skatinti kosmoso technologijomis pagrįstas paslaugas, kad visos valstybės narės ir jų piliečiai galėtų visapusiškai pasinaudoti Programos teikiama nauda;
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis
(4)  Sąjunga turi užsitikrinti veiksmų laisvę ir savarankišką bei saugią prieigą prie kosmoso. Todėl labai svarbu, kad ji ir toliau galėtų savarankiškai, patikimai ir ekonomiškai efektyviai išnaudoti kosmoso galimybes, visų pirma susijusias su ypatingos svarbos infrastruktūros objektais ir technologijomis, viešuoju saugumu ir Sąjungos bei jos valstybių narių saugumu. Todėl pagal Sutarties 189 straipsnio 2 dalies nuostatas Komisijai turėtų būti suteikta galimybė Europos lygmeniu sutelkti paleidimo paslaugas tiek savo, tiek kitų poreikiams, t. y., paprašius kitiems subjektams, įskaitant valstybes nares. Be to, labai svarbu, kad Sąjunga ir toliau turėtų modernią, veiksmingą ir lanksčią paleidimo infrastruktūrą. Be priemonių, kurių ėmėsi valstybės narės ir Europos kosmoso agentūra, Komisija turėtų apsvarstyti galimybes remti tokios infrastruktūros objektus. Visų pirma, kai reikia išlaikyti arba atnaujinti Programos poreikius atitinkančią kosmoso antžeminę paleidimo infrastruktūrą, laikantis Finansinio reglamento nuostatų ir, jeigu aiškiai nustatyta ES pridėtinė vertė, turėtų būti sudarytos sąlygos iš dalies finansuoti pagal Programą tokius pakeitimus siekiant padidinti jos išlaidų veiksmingumą;
(4)  Sąjunga turi užsitikrinti veiksmų laisvę ir savarankišką bei saugią prieigą prie kosmoso. Todėl labai svarbu, kad ji ir toliau galėtų savarankiškai, patikimai ir ekonomiškai efektyviai išnaudoti kosmoso galimybes, įskaitant alternatyvias paleidimo technologijas ir novatoriškas sistemas arba paslaugas, visų pirma susijusias su ypatingos svarbos infrastruktūros objektais ir technologijomis, viešuoju saugumu ir Sąjungos bei jos valstybių narių saugumu. Todėl pagal Sutarties 189 straipsnio 2 dalies nuostatas Komisijai turėtų būti suteikta galimybė Europos lygmeniu sutelkti paleidimo paslaugas tiek savo, tiek kitų poreikiams, t. y., paprašius kitiems subjektams, įskaitant valstybes nares. Be to, labai svarbu, kad Sąjunga ir toliau turėtų modernią, veiksmingą ir lanksčią paleidimo infrastruktūrą. Be priemonių, kurių ėmėsi valstybės narės ir Europos kosmoso agentūra, Komisija turėtų apsvarstyti galimybes remti tokios infrastruktūros objektus. Visų pirma, kai reikia išlaikyti arba atnaujinti Programos poreikius atitinkančią kosmoso antžeminę paleidimo infrastruktūrą, laikantis Finansinio reglamento nuostatų ir, jeigu aiškiai nustatyta ES pridėtinė vertė, turėtų būti sudarytos sąlygos iš dalies finansuoti pagal Programą tokius pakeitimus siekiant padidinti jos išlaidų veiksmingumą;
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis
(5)  siekdama didinti Sąjungos kosmoso pramonės konkurencingumą ir įgyti nuosavų sistemų projektavimo, kūrimo ir valdymo gebėjimų, Sąjunga turėtų remti visos kosmoso pramonės kūrimą, augimą ir plėtrą. Besirandantys verslui ir inovacijoms palankūs modeliai turėtų būti palaikomi Europos, regioniniu ir nacionaliniu lygmenimis, įkuriant bendras kosmoso platformas, susiejančias kosmoso, skaitmeninį ir naudotojų sektorius. Atsižvelgiant į tai, kad Sąjungoje su kosmosu susijusioms pradedančiosioms įmonėms trūksta tinkamų galimybių gauti privataus akcinio kapitalo, Sąjungoje įsisteigusios kosmoso įmonės turėtų būti skatinamos plėsti savo veiklą, siekiant joms padėti, be kita ko, gauti rizikos finansavimo, ir kuriant inovacijų partnerystę (pirma sutartimi grindžiamas požiūris);
(5)  siekdama didinti Sąjungos kosmoso pramonės konkurencingumą ir įgyti nuosavų sistemų projektavimo, kūrimo ir valdymo gebėjimų, Sąjunga turėtų remti visos kosmoso pramonės kūrimą, augimą ir plėtrą. Besirandantys verslui ir inovacijoms palankūs modeliai turėtų būti palaikomi Europos, regioniniu ir nacionaliniu lygmenimis, įgyvendinant iniciatyvas, pvz., bendras kosmoso platformas, susiejančias kosmoso, skaitmeninį ir naudotojų sektorius. Kosmoso centrai turėtų bendradarbiauti su skaitmeninių inovacijų centrais, siekiant skatinti verslumą ir įgūdžius. Atsižvelgiant į tai, kad Sąjungoje su kosmosu susijusioms pradedančiosioms įmonėms trūksta tinkamų galimybių gauti privataus akcinio kapitalo, Sąjunga turėtų skatinti Sąjungoje steigti kosmoso įmones ir padėti joms plėsti savo veiklą, be kita ko, padedama joms gauti rizikos finansavimą ir kurdama inovacijų partnerystę (pirma sutartimi grindžiamas požiūris);
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis
(6)  įvertinus Sąjungos kosmoso programos (toliau – Programa) aprėptį ir potencialą padėti spręsti pasaulines problemas, itin svarbus yra jos tarptautinis aspektas. Todėl Komisijai turėtų būti suteikta teisė Sąjungos vardu valdyti ir koordinuoti veiklą tarptautiniu mastu, visų pirma siekiant apginti Sąjungos ir jos valstybių narių interesus tarptautiniuose forumuose, be kita ko, dažnių srityje, skatinti Sąjungos technologinę plėtrą, pramonę ir bendradarbiavimą mokymo srityje, atsižvelgiant į poreikį užtikrinti šalių teisių ir pareigų abipusiškumą. Ypač svarbu, kad Komisija atstovautų Sąjungai įgyvendinant Tarptautinę Cospas-Sarsat programą arba atitinkamų sektorių JT organizacijose, įskaitant Maisto ir žemės ūkio organizaciją, taip pat Pasaulinėje meteorologijos organizacijoje;
(6)  įvertinus Sąjungos kosmoso programos (toliau – Programa) aprėptį ir potencialą padėti spręsti pasaulines problemas, itin svarbus yra jos tarptautinis aspektas. Todėl Komisijai turėtų būti suteikta teisė Sąjungos vardu valdyti ir koordinuoti veiklą tarptautiniu mastu, visų pirma siekiant apginti Sąjungos ir jos valstybių narių interesus tarptautiniuose forumuose, be kita ko, dažnių srityje. Komisija turėtų stiprinti ekonominę diplomatiją, siekdama skatinti Sąjungos technologinę plėtrą, pramonę ir bendradarbiavimą mokymo srityje, atsižvelgiant į poreikį užtikrinti šalių teisių ir pareigų abipusiškumą ir sąžiningą konkurenciją tarptautiniu lygmeniu. Ypač svarbu, kad Komisija atstovautų Sąjungai įgyvendinant Tarptautinę Cospas-Sarsat programą arba atitinkamų sektorių JT organizacijose, įskaitant Maisto ir žemės ūkio organizaciją, taip pat Pasaulinėje meteorologijos organizacijoje;
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis
(7)  Komisija, kartu su valstybėmis narėmis ir vyriausiuoju įgaliotiniu, turėtų skatinti atsakingą elgesį kosmose ir kosminėje erdvėje ir apsvarstyti galimybę prisijungti prie atitinkamų JT konvencijų;
(7)  Komisija, kartu su valstybėmis narėmis ir vyriausiuoju įgaliotiniu, turėtų skatinti atsakingą elgesį kosmose ir kosminėje erdvėje, visų pirma ieškant sprendimų, kaip išvengti kosminių šiukšlių plitimo, ir apsvarstyti galimybę prisijungti prie atitinkamų JT konvencijų, įskaitant Sutartį dėl valstybių veiklos principų tyrinėjant ir naudojant kosminę erdvę, įskaitant Mėnulį ir kitus dangaus kūnus (Kosminės erdvės sutartis);
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis
(8)  Programa siekiama panašių tikslų kaip ir kitomis Sąjungos programomis, visų pirma programa „Europos horizontas“, fondu „InvestEU“, Europos gynybos fondu ir pagal Reglamentą (ES) [Bendrųjų nuostatų reglamentas] įsteigtais fondais. Todėl pagal tas programas turėtų būti numatytas sudėtinis finansavimas, su sąlyga, kad jose nurodytos tos pačios veiklos išlaidos, visų pirma numatant papildomo finansavimo pagal Sąjungos programas nuostatas, kai tai yra leidžiama pagal valdymo tvarką: arba iš eilės, arba pakaitomis, arba derinant lėšas, įskaitant bendram veiksmų finansavimui, sudarant sąlygas, kai įmanoma, inovacijų partnerystei ir derinimo operacijoms vykdyti. Todėl Programos įgyvendinimo laikotarpiu Komisija turėtų skatinti sinergiją su kitomis susijusiomis Sąjungos programomis, nes taip būtų sudarytos sąlygos, kai įmanoma, naudotis rizikos finansų, inovacijų partnerystės, derinamojo ar sudėtinio finansavimo galimybėmis;
(8)  Programa siekiama panašių tikslų kaip ir kitomis Sąjungos programomis, visų pirma programa „Europos horizontas“, fondu „InvestEU“, Europos gynybos fondu ir pagal Reglamentą (ES) [Bendrųjų nuostatų reglamentas] įsteigtais fondais. Todėl pagal tas programas turėtų būti numatytas sudėtinis finansavimas, su sąlyga, kad jose nurodytos tos pačios išlaidos, visų pirma numatant papildomo finansavimo pagal Sąjungos programas nuostatas, kai tai yra leidžiama pagal valdymo tvarką: arba iš eilės, arba pakaitomis, arba derinant lėšas, įskaitant bendram veiksmų finansavimui, sudarant sąlygas, kai įmanoma, inovacijų partnerystei ir derinimo operacijoms vykdyti. Todėl Programos įgyvendinimo laikotarpiu Komisija turėtų skatinti sinergiją su kitomis susijusiomis Sąjungos programomis, nes taip būtų sudarytos sąlygos, kai įmanoma, naudotis rizikos finansų, inovacijų partnerystės, derinamojo ar sudėtinio finansavimo galimybėmis. Svarbu užtikrinti pagal programą „Europos horizontas“ ir kitas Sąjungos programas bei šios Programos komponentus sukurtų sprendimų tęstinumą;
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(10a)  Sąjungos kosmoso sektoriuje dirba apie 200 000 specialistų. Todėl būtina toliau plėtoti pažangiausią to sektoriaus infrastruktūrą ir taip skatinti pirmesnės ir tolesnės grandies sektorių ekonominę veiklą. Be to, siekiant užtikrinti Europos kosmoso pramonės konkurencingumą ateityje, pagal Programą turėtų būti remiamas su kosmosu susijusių aukšto lygio įgūdžių plėtojimas ir remiama švietimo ir mokymo veikla su kosmosu susijusiose srityse, ypatingą dėmesį skiriant mergaitėms ir moterims, kad būtų visapusiškai išnaudotas Sąjungos piliečių potencialas šioje srityje;
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(13a)   Programa turėtų padėti išnaudoti kosmoso ir transporto sektorių sąveiką, atsižvelgiant į tai, kad kosmoso technologijos yra strategiškai svarbios siekiant užtikrinti, kad sausumos, jūrų, oro ir kosmoso transportas taptų pažangesnis, veiksmingesnis, saugesnis, saugesnis, tvaresnis ir labiau integruotas, o augantis novatoriškas transporto sektorius padidins naujoviškų ir modernių kosmoso technologijų paklausą;
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis
(14)  visas vykdant Programą gautas pajamas turėtų gauti Sąjunga, kad būtų iš dalies kompensuotos ankstesnės jos investicijos, ir tos pajamos turėtų būti naudojamos Programos tikslams paremti. Dėl tos pačios priežasties turėtų būti numatyta galimybė pajamų paskirstymo sistemą nustatyti su privačiojo sektoriaus įmonėmis sudarytose sutartyse;
(14)  visas vykdant Programos komponentus gautas pajamas turėtų gauti Sąjunga, kad būtų iš dalies kompensuotos ankstesnės jos investicijos, ir tos pajamos turėtų būti naudojamos Programos tikslų įvykdymui paremti. Dėl tos pačios priežasties turėtų būti numatyta galimybė pajamų paskirstymo sistemą nustatyti su privačiojo sektoriaus įmonėmis sudarytose sutartyse;
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis
(16)  Programa grindžiama sudėtingomis ir nuolat besikeičiančiomis technologijomis. Dėl priklausomumo nuo tokių technologijų kyla netikrumų ir rizikos sudarant viešojo pirkimo sutartis pagal šią programą, nes jos susijusios su ilgalaikiais įsipareigojimais dėl įrangos arba paslaugų. Todėl be Finansiniame reglamente nustatytų taisyklių turi būti nustatytos ir konkrečios priemonės dėl viešojo pirkimo sutarčių. Todėl turėtų būti numatyta galimybė sudaryti sąlyginę dalinę sutartį, laikantis tam tikrų sąlygų padaryti sutarties vykdymo pakeitimą arba nustatyti mažiausią subrangos lygį. Galiausiai, dėl Programos komponentams būdingų su technologijomis susijusių netikrumų, viešųjų pirkimų kainos ne visada gali būti tiksliai nustatytos, todėl turėtų būti numatyta galimybė sutartis sudaryti nenurodant konkrečios ir galutinės kainos ir įtraukiant Sąjungos finansinių interesų apsaugos sąlygas;
(16)  Programa grindžiama sudėtingomis ir nuolat besikeičiančiomis technologijomis. Dėl priklausomumo nuo tokių technologijų kyla netikrumų ir rizikos sudarant viešojo pirkimo sutartis pagal šią programą, nes jos susijusios su ilgalaikiais įsipareigojimais dėl įrangos arba paslaugų. Todėl be Finansiniame reglamente nustatytų taisyklių turi būti nustatytos ir konkrečios priemonės dėl viešojo pirkimo sutarčių. Todėl turėtų būti numatyta galimybė sudaryti sąlyginę dalinę sutartį, laikantis tam tikrų sąlygų padaryti sutarties vykdymo pakeitimą arba nustatyti mažiausią subrangos lygį, visų pirma mažosioms ir vidutinėms įmonėms ir pradedančiosioms įmonėms. Galiausiai, dėl Programos komponentams būdingų su technologijomis susijusių netikrumų, viešųjų pirkimų kainos ne visada gali būti tiksliai nustatytos, todėl turėtų būti numatyta galimybė sutartis sudaryti nenurodant konkrečios ir galutinės kainos ir įtraukiant Sąjungos finansinių interesų apsaugos sąlygas;
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis
(25)  patikimam Programos viešajam valdymui užtikrinti reikia aiškiai paskirstyti įvairių susijusių subjektų pareigas ir užduotis, kad būtų vengiama veiklos dubliavimosi, išlaidų viršijimo ir vėlavimo;
(25)  patikimam Programos viešajam valdymui užtikrinti reikia aiškiai paskirstyti įvairių susijusių subjektų pareigas ir užduotis, kad būtų vengiama veiklos dubliavimosi, išlaidų viršijimo ir vėlavimo, ir reikėtų siekti pirmenybę teikti esamos Europos infrastruktūros naudojimui ir Europos profesinių ir pramoninių sektorių plėtojimui;
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(25a)  Kosmoso programos yra orientuotos į naudotojus ir todėl jas įgyvendinant ir plėtojant būtina užtikrinti nuolatinį veiksmingą naudotojų atstovų dalyvavimą;
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis
(26)  valstybės narės seniai vykdo veiklą kosmoso srityje. Jos turi kosmosui skirtas sistemas, infrastruktūrą ir nacionalines agentūras bei įstaigas. Todėl jos gali gerokai prisidėti prie Programos, ypač jos įgyvendinimo, ir turėtų būti įpareigotos visapusiškai bendradarbiauti su Sąjunga, kad skatintų Programos paslaugų ir taikomųjų programų naudojimą. Komisijai turėtų būti sudarytos sąlygos sutelkti valstybių narių turimas priemones, ji galėtų valstybėms narėms patikėti nereguliuojamojo pobūdžio užduotis, susijusias su Programos vykdymu, ir naudotis jų pagalba. Be to, atitinkamos valstybės narės turėtų imtis visų būtinų priemonių, kad užtikrintų antžeminių stočių apsaugą savo teritorijoje. Be to, valstybės narės ir Komisija turėtų dirbti kartu ir bendradarbiauti su atitinkamomis tarptautinėmis organizacijomis ir priežiūros institucijomis, kad užtikrintų galimybes saugiai naudotis dažniu, kurio reikia Programai, siekiant visapusiškai išplėtoti ir įdiegti teikiamomis paslaugomis grindžiamas taikomąsias programas, laikantis 2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 243/2012/ES, kuriuo nustatoma daugiametė radijo spektro politikos programa15, reikalavimų;
(26)  valstybės narės seniai vykdo veiklą kosmoso srityje. Jos turi kosmosui skirtas sistemas, infrastruktūrą ir nacionalines agentūras bei įstaigas. Todėl jos gali gerokai prisidėti prie Programos, ypač jos įgyvendinimo, ir turėtų būti įpareigotos visapusiškai bendradarbiauti su Sąjunga, kad skatintų Programos paslaugų ir taikomųjų programų naudojimą. Komisijai turėtų būti sudarytos sąlygos sutelkti valstybių narių turimas priemones, ji galėtų valstybėms narėms patikėti nereguliuojamojo pobūdžio užduotis, susijusias su Programos vykdymu, ir naudotis jų pagalba. Be to, atitinkamos valstybės narės turėtų imtis visų būtinų priemonių, kad užtikrintų antžeminių stočių apsaugą savo teritorijoje. Be to, valstybės narės ir Komisija turėtų dirbti kartu ir bendradarbiauti su atitinkamomis tarptautinėmis organizacijomis ir priežiūros institucijomis, kad užtikrintų galimybes naudotis tinkamai apsaugotais dažniais, kurių reikia Programai, siekiant visapusiškai išplėtoti ir įdiegti teikiamomis paslaugomis grindžiamas taikomąsias programas, laikantis 2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 243/2012/ES, kuriuo nustatoma daugiametė radijo spektro politikos programa15, reikalavimų;
__________________
__________________
15 2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 243/2012/ES, kuriuo nustatoma daugiametė radijo spektro politikos programa (OL L 81, 2012 3 21, p. 7).
15 2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 243/2012/ES, kuriuo nustatoma daugiametė radijo spektro politikos programa (OL L 81, 2012 3 21, p. 7).
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis
(27)  kadangi Komisija remia bendruosius Sąjungos interesus, jai pavesta įgyvendinti Programą, prisiimti bendrą atsakomybę ir skatinti jos naudojimą. Siekiant optimaliau panaudoti skirtingų suinteresuotųjų subjektų išteklius ir žinias, Komisijai turėtų būti suteikta galimybė deleguoti tam tikras užduotis. Be to, Komisija gali geriausiai nustatyti, kokių pagrindinių techninių ir veiklos specifikacijų reikia sistemų ir paslaugų raidai įgyvendinti;
(27)  kadangi Komisija remia bendruosius Sąjungos interesus, jai pavesta prižiūrėti Programos įgyvendinimą, prisiimti bendrą atsakomybę ir skatinti jos naudojimą. Siekiant optimaliau panaudoti skirtingų suinteresuotųjų subjektų išteklius ir žinias, Komisijai turėtų būti suteikta galimybė deleguoti tam tikras užduotis. Be to, Komisija gali geriausiai nustatyti, kokių pagrindinių reikalavimų reikia sistemų ir paslaugų raidai įgyvendinti;
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis
(28)  Europos Sąjungos kosmoso programos agentūros (toliau – Agentūra), kuri pakeičia Reglamentu (ES) Nr. 912/2012 įsteigtą Europos GNSS agentūrą ir perima jos teises bei pareigas, misija – prisidėti prie Programos įgyvendinimo, visų pirma saugumo srityje. Todėl Agentūrai turėtų būti pavestos tam tikros su programos saugumu ir skatinimu susijusios užduotys. Visų pirma, atsižvelgiant į Agentūros patirtį saugumo srityje, Agentūrai turėtų būti pavestos visų Sąjungos veiksmų kosmoso sektoriuje saugumo akreditavimo užduotys. Be to, ji turėtų atlikti užduotis, kurias Komisija jai patiki vienu ar keliais įgaliojimų susitarimais, į kuriuos būtų įtrauktos įvairios kitos su Programa susijusios konkrečios užduotys;
(28)  Europos Sąjungos kosmoso programos agentūros (toliau – Agentūra), kuri pakeičia Reglamentu (ES) Nr. 912/2010 įsteigtą Europos GNSS agentūrą ir perima jos teises bei pareigas, misija – prisidėti prie Programos įgyvendinimo, visų pirma saugumo, kibernetinio saugumo ir paslaugų bei galutinės grandies sektoriaus plėtojimo srityse. Todėl su šiomis sritimis susijusios užduotys turėtų būti pavestos Agentūrai. Visų pirma, atsižvelgiant į Agentūros patirtį saugumo srityje, Agentūrai turėtų būti pavestos visų Sąjungos veiksmų kosmoso sektoriuje saugumo akreditavimo užduotys. Atsižvelgiant į teigiamus rezultatus skatinant naudotojų suinteresuotumą programomis GALILEO ir EGNOS bei jų naudojimą rinkoje ir siekiant skatinti programas kaip vieną rinkinį, Agentūrai taip pat turėtų būti patikėta imtis programos „Copernicus“ skatinimo ir komercializacijos veiklos. Be to, ji turėtų atlikti užduotis, kurias Komisija jai patiki vienu ar keliais įgaliojimų susitarimais, į kuriuos būtų įtrauktos įvairios kitos su Programa susijusios konkrečios užduotys;
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis
(29)  Europos kosmoso agentūra, 2004 m. sudariusi bendrąjį susitarimą su Europos bendrija, yra daug praktinės patirties kosmoso srityje turinti tarptautinė organizacija. Todėl ji yra svarbi programos įgyvendinimo partnerė ir su ja reikėtų užmegzti atitinkamus santykius. Šiuo atžvilgiu, laikantis Finansinio reglamento nuostatų, svarbu su Europos kosmoso agentūra sudaryti finansinės partnerystės pagrindų susitarimą, kuriuo būtų reglamentuoti visi Komisijos, Agentūros ir Europos kosmoso agentūros finansiniai ryšiai ir užtikrintas jų nuoseklumas bei atitiktis su Europos kosmoso agentūra sudarytam bendrajam susitarimui, visų pirma jo 5 straipsniui. Tačiau, kadangi Europos kosmoso agentūra nėra Sąjungos įstaiga ir jai netaikoma Sąjungos teisė, siekiant apsaugoti Sąjungos ir jos valstybių narių interesus, būtina, kad toks susitarimas būtų taikomas su sąlyga, kad Europos kosmoso agentūroje bus nustatytos tinkamos veiklos taisyklės. Į susitarimą taip pat turėtų būti įtrauktos visos nuostatos, būtinos Sąjungos finansiniams interesams apsaugoti;
(29)  Europos kosmoso agentūra, 2004 m. sudariusi bendrąjį susitarimą su Europos bendrija, yra daug praktinės patirties kosmoso srityje turinti tarptautinė organizacija. Todėl ji yra svarbi programos įgyvendinimo partnerė ir su ja reikėtų užmegzti atitinkamus santykius. Šiuo atžvilgiu, laikantis Finansinio reglamento nuostatų, svarbu su Europos kosmoso agentūra sudaryti finansinės partnerystės pagrindų susitarimą, kuriuo būtų reglamentuoti visi Komisijos, Agentūros ir Europos kosmoso agentūros finansiniai ryšiai ir užtikrintas jų nuoseklumas bei atitiktis su Europos kosmoso agentūra sudarytam bendrajam susitarimui, visų pirma jo 5 straipsniui. Kadangi Europos kosmoso agentūra nėra Sąjungos įstaiga ir jai netaikoma Sąjungos teisė, siekiant apsaugoti Sąjungos ir jos valstybių narių interesus, būtina, kad tokiame susitarime būtų numatyti tinkami Europos kosmoso agentūros veiklos taisyklių reikalavimai. Į susitarimą taip pat turėtų būti įtrauktos visos nuostatos, būtinos Sąjungos finansiniams interesams apsaugoti;
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis
(31)  siekiant GOVSATCOM valdymo struktūroje atspindėti naudotojų atstovavimą ir sujungti nacionalinio ir civilinio bei karinio lygmens naudotojų poreikius, atitinkami Sąjungos subjektai, turintys glaudžius ryšius su naudotojais, pavyzdžiui, Europos gynybos agentūra, Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra, Europos jūrų saugumo agentūra, Europos žuvininkystės kontrolės agentūra, Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra, Karinių misijų planavimo ir vykdymo centras, Civilinių operacijų planavimo ir vykdymo centras ir Reagavimo į nelaimes koordinavimo centras, turėtų koordinuoti konkrečioms naudotojų grupėms skirtas funkcijas. Agentūra ir Europos gynybos agentūra apibendrintu lygmeniu turėtų atitinkamai atstovauti civilinių ir karinių naudotojų bendruomenėms ir gali stebėti naudojimą, paklausą ir atitiktį reikalavimams, besikeičiančius poreikius ir reikalavimus;
(31)  siekiant GOVSATCOM valdymo struktūroje atspindėti naudotojų atstovavimą ir sujungti nacionalinio lygmens naudotojų poreikius, atitinkami Sąjungos subjektai, turintys glaudžius ryšius su naudotojais, pavyzdžiui, Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra, Europos jūrų saugumo agentūra, Europos žuvininkystės kontrolės agentūra, Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra, Civilinių operacijų planavimo ir vykdymo centras ir Reagavimo į nelaimes koordinavimo centras, turėtų koordinuoti konkrečioms naudotojų grupėms skirtas funkcijas. Agentūra apibendrintu lygmeniu turėtų atstovauti naudotojų bendruomenei ir gali stebėti naudojimą, paklausą ir atitiktį reikalavimams, besikeičiančius poreikius ir reikalavimus;
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis
(36)  siekiant užtikrinti saugų informacijos platinimą, turėtų būti nustatytos atitinkamos taisyklės, kuriomis būtų užtikrintas skirtingiems viešiesiems ir privatiesiems subjektams, taip pat fiziniams asmenims, dalyvaujantiems įgyvendinant Programą, taikomų saugumo taisyklių lygiavertiškumas;
(36)  siekiant užtikrinti saugų informacijos platinimą, turėtų būti nustatytos atitinkamos taisyklės, kuriomis būtų užtikrintas skirtingiems viešiesiems ir privatiesiems subjektams, taip pat fiziniams asmenims, dalyvaujantiems įgyvendinant Programą, taikomų saugumo taisyklių lygiavertiškumas, nustatant skirtingo lygio prieigą prie informacijos ir prieigos prie informacijos saugumą;
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
36 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(36a)  Europos kosmoso infrastruktūros antžeminiai ir kosmoso objektai yra labai svarbūs užtikrinant sistemų veikimo tęstinumą ir jų veiksmingą gebėjimą nuolatos vykdyti užduotis ir teikti reikiamas paslaugas;
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis
(38)  vis daugiau pagrindinių ekonomikos sektorių, visų pirma transporto, telekomunikacijų, žemės ūkio ir energetikos, dažniau naudoja palydovines navigacijos sistemas, jau nekalbant apie sinergiją su Sąjungos ir jos valstybių narių saugumo ir gynybos veikla. Todėl absoliuti palydovinės navigacijos kontrolė turėtų Sąjungai užtikrinti technologinį nepriklausomumą, be kita ko ilgainiui infrastruktūros įrangos komponentų, ir strateginį savarankiškumą;
(38)  vis daugiau pagrindinių ekonomikos sektorių, visų pirma transporto, telekomunikacijų, žemės ūkio ir energetikos, dažniau naudoja palydovines navigacijos sistemas. Palydovinei navigacijai taip pat tenka svarbus vaidmuo užtikrinant Sąjungos ir jos valstybių narių saugumą. Todėl absoliuti palydovinės navigacijos kontrolė turėtų Sąjungai užtikrinti technologinį nepriklausomumą, be kita ko ilgainiui infrastruktūros įrangos komponentų, ir strateginį savarankiškumą;
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis
(40)  EGNOS tikslas – gerinti veikiančių pasaulinės palydovinės navigacijos sistemų, visų pirma sistemos GALILEO, siunčiamų atvirų signalų kokybę. EGNOS paslaugos pirmiausia turėtų apimti tas valstybių narių teritorijas, kurios geografiniu požiūriu yra Europoje, šiuo tikslu įskaitant Azorų salas, Kanarų salas ir Madeirą, siekiant tas teritorijas aprėpti iki 2025 m. pabaigos. Atsižvelgiant į technines galimybes ir gyvybės apsaugos paslaugą bei remiantis tarptautiniais susitarimais, EGNOS paslaugų geografinė aprėptis galėtų būti išplėsta į kitus pasaulio regionus. Nepažeidžiant Reglamento [2018/XXXX] [EASA reglamentas] ir būtino GALILEO paslaugų kokybės stebėjimo aviacijos tikslais, reikėtų pažymėti, kad, nors GALILEO siunčiami signalai gali būti veiksmingai naudojami orlaivių padėčiai nustatyti, oro eismo valdymo (OEV) paslaugas ir oro navigacijos paslaugas (ONP) gali teikti tik vietinės arba regioninės signalo tikslinimo sistemos, kaip antai EGNOS Europoje;
(40)  EGNOS tikslas – gerinti veikiančių pasaulinės palydovinės navigacijos sistemų, visų pirma sistemos GALILEO, siunčiamų atvirų signalų kokybę. EGNOS paslaugos pirmiausia turėtų apimti tas valstybių narių teritorijas, kurios geografiniu požiūriu yra Europoje, šiuo tikslu įskaitant Azorų salas, Kanarų salas ir Madeirą, siekiant tas teritorijas aprėpti iki 2025 m. pabaigos. Atsižvelgiant į technines galimybes ir gyvybės apsaugos paslaugą bei remiantis tarptautiniais susitarimais, EGNOS paslaugų geografinė aprėptis galėtų būti išplėsta į kitus pasaulio regionus. Nepažeidžiant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/11391a ir būtino GALILEO paslaugų kokybės ir saugumo veiksmingumo stebėjimo aviacijos tikslais, reikėtų pažymėti, kad, nors GALILEO siunčiami signalai gali būti veiksmingai naudojami orlaivių padėčiai nustatyti, oro eismo valdymo (OEV) paslaugas ir oro navigacijos paslaugas (ONP) gali teikti tik vietinės arba regioninės signalo tikslinimo sistemos, kaip antai EGNOS Europoje;
_________________
1a 2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1139 dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, ir kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2111/2005, (EB) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 ir direktyvos 2014/30/ES ir 2014/53/ES bei panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 552/2004 ir (EB) Nr. 216/2008 bei Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91 (OL L 212, 2018 8 22, p. 1).
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
40 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(40a)   EGNOS gali pasitarnauti tiksliajam ūkininkavimui ir padėti Europos ūkininkams panaikinti atliekas, sumažinti pernelyg didelį trąšų ir herbicidų naudojimą ir optimizuoti pasėlių derlių. EGNOS jau naudojasi daug naudotojų, tačiau žemės ūkio technikos, suderinamos su navigacijos technologija, vienetų skaičius yra labiau ribotas. Šį klausimą reikėtų išspręsti;
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis
(41)  labai svarbu užtikrinti sistemų GALILEO ir EGNOS paslaugų tęstinumą, tvarumą ir prieinamumą ateityje. Atsižvelgiant į besikeičiančią aplinką ir sparčiai besivystančią rinką, reikėtų toliau plėtoti šias paslaugas ir kurti naujos kartos sistemas;
(41)  labai svarbu užtikrinti sistemų GALILEO ir EGNOS paslaugų tęstinumą, tvarumą, saugumą, tikslumą ir prieinamumą ateityje. Atsižvelgiant į besikeičiančią aplinką ir sparčiai besivystančią rinką, reikėtų toliau plėtoti šias paslaugas ir kurti naujos kartos sistemas;
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
44 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(44a)    siekiant paremti naudojimąsi EGNOS ir GALILEO teikiamomis paslaugomis ir galutinės grandies paslaugų sektorių, ypač transporto sektorių, kompetentingos institucijos turėtų tarptautiniu lygmeniu parengti bendrus standartus ir sertifikavimo tvarką; 
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
45 konstatuojamoji dalis
(45)  atsižvelgiant į antžeminės infrastruktūros svarbą sistemoms GALILEO ir EGNOS ir šios infrastruktūros poveikį jų saugumui, už infrastruktūros vietos nustatymą turėtų būti atsakinga Komisija. Sistemų antžeminės infrastruktūros diegimas turėtų likti atviras ir skaidrus;
Išbraukta.
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
46 konstatuojamoji dalis
(46)  siekiant užtikrinti kuo didesnę GALILEO ir EGNOS teikiamą socialinę ir ekonominę naudą, visų pirma saugumo srityje, reikėtų skatinti naudotis EGNOS ir GALILEO paslaugomis kitose Sąjungos politikos srityse, kai tai pagrįsta ir naudinga;
(46)  siekiant užtikrinti kuo didesnę GALILEO ir EGNOS teikiamą socialinę ir ekonominę naudą, visų pirma saugumo srityje, reikėtų, jei įmanoma, EGNOS ir GALILEO paslaugas integruoti į kitas Sąjungos politikos sritis. Šių paslaugų naudojimo visose valstybėse narėse skatinimas taip pat yra svarbus etapas;
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
47 konstatuojamoji dalis
(47)  pagal programą „Copernicus“ turėtų būti užtikrinta savarankiška prieiga prie aplinkos srities žinių ir pagrindinių Žemės stebėjimo ir geoinformacijos paslaugų technologijų, taip sudarant sąlygas Sąjungai savarankiškai priimti sprendimus ir imtis veiksmų aplinkos, klimato kaitos, civilinės saugos, saugumo, taip pat skaitmeninės ekonomikos srityse;
(47)  pagal programą „Copernicus“ turėtų būti užtikrinta savarankiška prieiga prie aplinkos srities žinių ir pagrindinių Žemės stebėjimo ir geoinformacijos paslaugų technologijų, taip sudarant sąlygas Sąjungai savarankiškai priimti sprendimus ir imtis veiksmų aplinkos, įskaitant žemės ūkį, biologinę įvairovę, žemės naudojimą, miškininkystę, kaimo plėtrą ir žuvininkystę, klimato kaitą, kultūros paveldo objektus, civilinę saugą, saugumą, įskaitant infrastruktūros saugumą, taip pat skaitmeninės ekonomikos srityse;
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
48 konstatuojamoji dalis
(48)  programa „Copernicus“ turėtų būti įgyvendinama remiantis veikla ir pasiekimais bei užtikrinant tos veiklos ir pasiekimų tęstinumą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 377/2014, kuriuo nustatoma Sąjungos Žemės stebėjimo ir stebėsenos programa („Copernicus“)17, taip pat Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 911/2010 dėl Europos Žemės stebėsenos programos (GMES) ir jos pradinės praktinės veiklos18, kuriuo nustatyta ankstesnės globalios aplinkos ir saugumo stebėsenos sistemos (GMES) programa ir pradinės veiklos įgyvendinimo taisyklės, ir atsižvelgiant į naujausias mokslinių tyrimų, technologijų pažangos ir inovacijų, darančių poveikį Žemės stebėjimo sričiai, tendencijas, taip pat į didžiųjų duomenų analizės ir dirbtinio intelekto pokyčius ir į susijusias Sąjungos strategijas ir iniciatyvas19. Kiek įmanoma, įgyvendinant programą reikėtų naudotis valstybių narių, Europos kosmoso agentūros, EUMETSAT20 ir kitų subjektų, įskaitant komercines iniciatyvas Europoje, turimais stebėjimo kosmose pajėgumais ir taip plėtoti perspektyvų Europos komercinį kosmoso sektorių. Kai įmanoma ir tikslinga, taip pat reikėtų pasinaudoti daugiausia valstybių narių pagal Direktyvą 2007/2/EB21 pateiktais turimais in situ ir papildomais duomenimis. Komisija turėtų bendradarbiauti su valstybėmis narėmis ir Europos aplinkos agentūra, kad užtikrintų programai „Copernicus“ reikalingą veiksmingą prieigą prie in situ duomenų rinkinių;
(48)  esami pajėgumai turėtų būti grindžiami ir papildomi naujais ištekliais, kurie gali būti plėtojami bendrai atsakingų subjektų. Šiuo tikslu Komisija turėtų glaudžiai bendradarbiauti su Europos kosmoso agentūra, valstybėmis narėmis ir, kai taikoma, kitais subjektais, turinčiais atitinkamos erdvės ir in situ turto. Programa „Copernicus“ turėtų būti įgyvendinama remiantis veikla ir pasiekimais bei užtikrinant tos veiklos ir pasiekimų tęstinumą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 377/2014, kuriuo nustatoma Sąjungos Žemės stebėjimo ir stebėsenos programa („Copernicus“)17, taip pat Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 911/2010 dėl Europos Žemės stebėsenos programos (GMES) ir jos pradinės praktinės veiklos18, kuriuo nustatyta ankstesnės globalios aplinkos ir saugumo stebėsenos sistemos (GMES) programa ir pradinės veiklos įgyvendinimo taisyklės, ir atsižvelgiant į naujausias mokslinių tyrimų, technologijų pažangos ir inovacijų, darančių poveikį Žemės stebėjimo sričiai, tendencijas, taip pat į didžiųjų duomenų analizės ir dirbtinio intelekto pokyčius ir į susijusias Sąjungos strategijas ir iniciatyvas19. Kiek įmanoma, įgyvendinant programą reikėtų naudotis valstybių narių, Europos kosmoso agentūros, EUMETSAT20 ir kitų subjektų, įskaitant komercines iniciatyvas Europoje, turimais stebėjimo kosmose pajėgumais ir taip plėtoti perspektyvų Europos komercinį kosmoso sektorių. Kai įmanoma ir tikslinga, taip pat reikėtų pasinaudoti daugiausia valstybių narių pagal Direktyvą 2007/2/EB21 pateiktais turimais in situ ir papildomais duomenimis. Komisija turėtų bendradarbiauti su valstybėmis narėmis ir Europos aplinkos agentūra, kad užtikrintų programai „Copernicus“ reikalingą veiksmingą prieigą prie in situ duomenų rinkinių;
__________________
__________________
17 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 377/2014, kuriuo nustatoma programa „Copernicus“ ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 911/2010 (OL L 122, 2014 4 24, p. 44).
17 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 377/2014, kuriuo nustatoma programa „Copernicus“ ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 911/2010 (OL L 122, 2014 4 24, p. 44).
18 2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 911/2010 dėl Europos Žemės stebėsenos programos (GMES) ir jos pradinės praktinės veiklos 2011–2013 m. laikotarpiu (OL L 276, 2010 10 20, p. 1).
18 2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 911/2010 dėl Europos Žemės stebėsenos programos (GMES) ir jos pradinės praktinės veiklos 2011–2013 m. laikotarpiu (OL L 276, 2010 10 20, p. 1).
19 Komunikatas „Dirbtinis intelektas Europai“ (COM(2018)0237), Komunikatas „Europos bendros duomenų erdvės kūrimas“ (COM(2018)0232), Tarybos reglamento dėl Europos našiosios kompiuterijos bendrosios įmonės steigimo pasiūlymas (COM(2018)0008).
19 Komunikatas „Dirbtinis intelektas Europai“ (COM(2018)0237), Komunikatas „Europos bendros duomenų erdvės kūrimas“ (COM(2018)0232), Tarybos reglamento dėl Europos našiosios kompiuterijos bendrosios įmonės steigimo pasiūlymas (COM(2018)0008).
20 Europos meteorologinių palydovų eksploatavimo organizacija.
20 Europos meteorologinių palydovų eksploatavimo organizacija.
21 2007 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/2/EB, sukurianti Europos bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūrą (INSPIRE).
21 2007 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/2/EB, sukurianti Europos bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūrą (INSPIRE).
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
49 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(49a)  būtina visapusiškai išnaudoti visas programos „Copernicus“ Sąjungos visuomenei ir ekonomikai teikiamas galimybes, už tiesioginės naudos gavėjų ribų, aktyviau taikant naudotojų gausinimo priemones, ir tam reikalingi papildomi veiksmai, kad duomenis galėtų naudoti ne specialistai ir taip būtų skatinamas ekonomikos augimas, darbo vietų kūrimas ir žinių perdavimas;
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
52 konstatuojamoji dalis
(52)  kalbant apie duomenų įsigijimą, vykdant veiklą pagal programą „Copernicus“ turėtų būti siekiama užbaigti plėtoti ir išlaikyti esamą kosmoso infrastruktūrą, pasirengti ilgalaikiam palydovų pakeitimui pasibaigus eksploatacijos laikui, taip pat pradėti naujas misijas, kurių objektas būtų naujos stebėjimo sistemos, siekiant padėti išspręsti visuotinę klimato kaitos problemą (pvz., išmetamo antropogeninės kilmės CO2 ir kitų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio stebėsena). Vykdant veiklą pagal programą „Copernicus“ turėtų būti plečiama jos visuotinė stebėsena virš poliarinių sričių ir remiamas aplinkosaugos reikalavimų laikymosi užtikrinimas, teisės aktais nustatyta aplinkos stebėsena, pranešimų teikimas ir novatoriškos aplinkos sričių prietaikos (pvz., pasėlių stebėsenos, vandentvarkos ir sustiprintos priešgaisrinės stebėsenos). Vykdydama šią veiklą programa „Copernicus“ turėtų pasiekti sverto poveikį ir maksimaliai pasinaudoti ankstesnio finansavimo laikotarpio (2014–2020 m.) investicijomis, kartu išnagrinėdama naujus veiklos ir verslo modelius, kuriais būtų galima dar labiau papildyti programos „Copernicus“ pajėgumus. Programa „Copernicus“ taip pat turėtų būti grindžiama sėkminga partneryste su valstybėmis narėmis, kad jos saugumo aspektas būtų toliau plėtojamas taikant tinkamus valdymo mechanizmus ir siekiant reaguoti į kintančius vartotojų poreikius saugumo srityje;
(52)  kalbant apie duomenų įsigijimą, vykdant veiklą pagal programą „Copernicus“ turėtų būti siekiama užbaigti plėtoti ir išlaikyti esamą kosmoso infrastruktūrą, pasirengti ilgalaikiam palydovų pakeitimui pasibaigus eksploatacijos laikui, taip pat pradėti naujas misijas, kurių įvykdomumą šiuo metu tyrinėja Europos kosmoso agentūra ir kurių objektas būtų naujos stebėjimo sistemos, siekiant padėti išspręsti visuotinę klimato kaitos problemą (pvz., išmetamo antropogeninės kilmės CO2 ir kitų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio stebėsena). Vykdant veiklą pagal programą „Copernicus“ turėtų būti plečiama jos visuotinė stebėsena virš poliarinių sričių ir remiamas aplinkosaugos reikalavimų laikymosi užtikrinimas, teisės aktais nustatyta aplinkos stebėsena, pranešimų teikimas ir novatoriškos aplinkos sričių prietaikos (pvz., pasėlių stebėsenos, vandentvarkos ir sustiprintos priešgaisrinės stebėsenos). Vykdydama šią veiklą programa „Copernicus“ turėtų pasiekti sverto poveikį ir maksimaliai pasinaudoti ankstesnio finansavimo laikotarpio (2014–2020 m.) investicijomis, kartu išnagrinėdama naujus veiklos ir verslo modelius, kuriais būtų galima dar labiau papildyti programos „Copernicus“ pajėgumus. Programa „Copernicus“ taip pat turėtų būti grindžiama sėkminga partneryste su valstybėmis narėmis, kad jos saugumo aspektas būtų toliau plėtojamas taikant tinkamus valdymo mechanizmus ir siekiant reaguoti į kintančius vartotojų poreikius saugumo srityje;
Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
53 konstatuojamoji dalis
(53)  vykdant duomenų ir informacijos tvarkymo funkciją programa „Copernicus“ turėtų užtikrinti ilgalaikį pagrindinių „Copernicus“ paslaugų tvarumą ir tolesnę plėtrą, teikti informaciją, kad būtų atsižvelgiama į viešojo sektoriaus poreikius ir Sąjungos tarptautiniais įsipareigojimais įtvirtintus poreikius, ir kuo labiau padidinti komercinio panaudojimo galimybes. Visų pirma, pagal programą „Copernicus“ vietos, nacionaliniu, Europos ir pasauliniu lygiu turėtų būti teikiama informacija apie atmosferos būklę; informacija apie vandenynų būklę; informacija, kuria remiamasi vykdant žemės paviršiaus stebėseną ir įgyvendinant, vietos, nacionalinę ir Sąjungos politiką; informacija, kuria remiamasi taikant prisitaikymo prie klimato kaitos ir klimato kaitos švelninimo priemones; geoerdvinė informacija, kuria remiamasi ekstremaliųjų situacijų valdymo, be kita ko, vykdant prevencinę veiklą, aplinkosaugos reikalavimų laikymosi užtikrinimo ir civilinės saugos srityse, įskaitant paramą Sąjungos išorės veiksmams. Komisija turėtų nustatyti atitinkamas sutartines sąlygas, kuriomis skatinamas paslaugų teikimo tvarumas;
(53)  vykdant duomenų ir informacijos tvarkymo funkciją programa „Copernicus“ turėtų užtikrinti ilgalaikį pagrindinių „Copernicus“ paslaugų tvarumą ir tolesnę plėtrą, teikti informaciją, kad būtų atsižvelgiama į viešojo sektoriaus poreikius ir Sąjungos tarptautiniais įsipareigojimais įtvirtintus poreikius, ir kuo labiau padidinti komercinio panaudojimo galimybes. Visų pirma, pagal programą „Copernicus“ vietos, nacionaliniu, Europos ir pasauliniu lygiu turėtų būti teikiama informacija apie atmosferos būklę, įskaitant oro kokybę; informacija apie vandenynų būklę; informacija, kuria remiamasi vykdant žemės paviršiaus stebėseną ir įgyvendinant, vietos, nacionalinę ir Sąjungos politiką; informacija, kuria remiamasi taikant prisitaikymo prie klimato kaitos ir klimato kaitos švelninimo priemones; geoerdvinė informacija, kuria remiamasi ekstremaliųjų situacijų valdymo, be kita ko, vykdant prevencinę veiklą, aplinkosaugos reikalavimų laikymosi užtikrinimo ir civilinės saugos srityse, įskaitant paramą Sąjungos išorės veiksmams. Komisija turėtų nustatyti atitinkamas sutartines sąlygas, kuriomis skatinamas paslaugų teikimo tvarumas;
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
54 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(54a)  tvariai siekiant programos „Copernicus“ tikslų, galėtų būti įsteigtas komitetas (toliau – programos „Copernicus“ pakomitetis), kuris padėtų Komisijai užtikrinti Sąjungos, naudotojų forumo, valstybių narių ir tarpvyriausybinių organizacijų, taip pat privačiojo sektoriaus indėlio į programą „Copernicus“ koordinavimą, kuo geriau panaudojant esamus pajėgumus ir nustatant trūkumus, kuriuos reikėtų pašalinti Sąjungos lygiu.
Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
55 konstatuojamoji dalis
(55)  teikiant „Copernicus“ paslaugas visuomenei, turėtų būti sudarytos palankesnės sąlygos jomis naudotis, nes naudotojai galėtų numatyti, kokios paslaugos teikiamos, jų raidą, ir bendradarbiauti su valstybėmis narėmis ir kitomis šalimis. Šiuo tikslu Komisija ir subjektai, kuriems pavestos užduotys, turėtų palaikyti glaudų ryšį su įvairiomis visos Europos naudotojų bendruomenėmis toliau plėtodami „Copernicus“ paslaugų ir informacijos portfelį, siekiant užtikrinti, kad būtų atsižvelgiama į kintančius viešojo sektoriaus ir politikos poreikius, taigi būtų kuo labiau padidintas Žemės stebėjimo duomenų naudojimas. Komisija ir valstybės narės turėtų bendradarbiauti, kad sukurtų programos „Copernicus“ in situ komponentą ir sudarytų palankesnes sąlygas „Copernicus“ paslaugoms tobulinti skirtiems in situ duomenų rinkiniams kartu su kosmoso duomenų rinkiniais integruoti;
(55)  teikiant „Copernicus“ paslaugas visuomenei, turėtų būti sudarytos palankesnės sąlygos jomis naudotis, nes naudotojai galėtų numatyti, kokios paslaugos teikiamos, jų raidą, ir bendradarbiauti su valstybėmis narėmis ir kitomis šalimis. Šiuo tikslu Agentūra ir programos „Copernicus“ įgaliotieji subjektai turėtų palaikyti glaudų ryšį su įvairiomis visos Europos naudotojų bendruomenėmis toliau plėtodami „Copernicus“ paslaugų ir informacijos portfelį, siekiant užtikrinti, kad būtų atsižvelgiama į kintančius viešojo sektoriaus ir politikos poreikius, taigi būtų kuo labiau padidintas Žemės stebėjimo duomenų naudojimas siekiant Europos piliečių interesų. Komisija ir valstybės narės turėtų bendradarbiauti, kad sukurtų programos „Copernicus“ in situ komponentą ir sudarytų palankesnes sąlygas „Copernicus“ paslaugoms tobulinti skirtiems in situ duomenų rinkiniams kartu su kosmoso duomenų rinkiniais integruoti;
Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
56 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(56a)  valstybės narės, Komisija ir atsakingieji subjektai turėtų reguliariai rengti informacines kampanijas apie programos „Copernicus“ naudą, suteikiant visiems potencialiems naudotojams prieigą prie atitinkamos informacijos ir duomenų;
Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
57 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(57a)  programos „Copernicus“ klimato kaitos paslaugos, nors tebevyksta bandomasis etapas, jau davė teigiamų rezultatų, nes 2015–2016 m. naudotojų skaičius padvigubėjo. Visos klimato kaitos paslaugos turėtų pradėti veikti kuo greičiau, kad būtų nuolat teikiami duomenys, būtini veiksmingam klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos priemonių įgyvendinimui;
Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
59 konstatuojamoji dalis
(59)  siekiant skatinti ir palengvinti vietos valdžios institucijų, mažųjų ir vidutinių įmonių, mokslininkų ir tyrėjų pastangas naudotis Žemės stebėjimo duomenimis ir technologijomis, vykdant naudotojų gausinimo veiklą turėtų būti skatinama specializuotų programos „Copernicus“ duomenų paskirstymo tinklų, įskaitant nacionalines ir regionines įstaigas, veikla. Šiuo tikslu Komisija ir valstybės narės turėtų siekti sukurti tampresnes sąsajas tarp programos „Copernicus“ ir Sąjungos bei nacionalinės politikos, kad būtų didinama komercinių prietaikų bei paslaugų paklausa, o bendrovėms, visų pirma mažosioms ir vidutinėms įmonėms ir pradedančiosioms įmonėms, būtų sudaromos sąlygos kurti prietaikas, grindžiamas „Copernicus“ duomenimis ir informacija, siekiant Europoje sukurti konkurencingą Žemės stebėjimo duomenų ekosistemą;
(59)  siekiant skatinti ir palengvinti vietos ir regioninių valdžios institucijų, mažųjų ir vidutinių įmonių, mokslininkų ir tyrėjų pastangas naudotis Žemės stebėjimo duomenimis ir technologijomis, vykdant naudotojų gausinimo veiklą turėtų būti skatinama specializuotų programos „Copernicus“ duomenų paskirstymo tinklų, įskaitant nacionalines ir regionines įstaigas, veikla. Šiuo tikslu Komisija ir valstybės narės turėtų siekti sukurti tampresnes sąsajas tarp programos „Copernicus“ ir Sąjungos bei nacionalinės politikos, kad būtų didinama komercinių prietaikų bei paslaugų paklausa, o bendrovėms, visų pirma mažosioms ir vidutinėms įmonėms ir pradedančiosioms įmonėms, būtų sudaromos sąlygos kurti prietaikas, grindžiamas „Copernicus“ duomenimis ir informacija, siekiant Europoje sukurti konkurencingą Žemės stebėjimo duomenų ekosistemą;
Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
59 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(59a)   atsižvelgiant į dideles galimybes, kurias palydovinės nuotraukos teikia tvariam ir efektyviam išteklių valdymui, pvz., laiku teikiant patikimą informaciją apie pasėlių ir dirvožemio sąlygas, ši paslauga turėtų būti toliau gerinama, kad būtų patenkinti galutinių naudotojų poreikiai ir būtų užtikrinamas duomenų siejimas;
Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento
62 konstatuojamoji dalis
(62)  atsižvelgdama į Europos Parlamento ir Tarybos prašymus, 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 541/2014/ES, kuriuo nustatoma kosmoso stebėjimo ir sekimo rėmimo programa24, Sąjunga nustatė kosmoso stebėjimo ir sekimo rėmimo programą (SST). Kosminės šiukšlės tapo didele grėsme kosmoso srities veiklos saugumui, saugai ir tvarumui. Todėl SST atlieka labai svarbų vaidmenį užtikrinant Programos komponentų tęstinumą ir jų indėlį į Sąjungos politiką. Siekdama taikyti kosminių šiukšlių plitimo prevencines priemones, SST padeda užtikrinti tvarią ir garantuotą prieigą prie kosmoso, kaip bendrų pasaulinių išteklių, ir naudojimąsi juo;
(62)  atsižvelgdama į Europos Parlamento ir Tarybos prašymus, Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 541/2014/ES24 Sąjunga nustatė kosmoso stebėjimo ir sekimo rėmimo programą (SST). Kosminės šiukšlės tapo didele grėsme kosmoso srities veiklos saugumui, saugai ir tvarumui. Todėl SST atlieka labai svarbų vaidmenį užtikrinant Programos komponentų tęstinumą ir jų indėlį į Sąjungos politiką. Siekdama taikyti kosminių šiukšlių plitimo prevencines priemones, SST padeda užtikrinti tvarią ir garantuotą prieigą prie kosmoso, kaip bendrų pasaulinių išteklių, ir naudojimąsi juo. SST taip pat siekiama palengvinti Europos Žemės orbitos valymo projektų rengimą;
__________________
__________________
24 OL L 158, 2014 5 27, p. 227.
24 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 541/2014/ES, kuriuo nustatoma daugiametė radijo spektro politikos programa (OL L 158, 2014 5 27, p. 227).
Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento
63 konstatuojamoji dalis
(63)  SST turėtų toliau gerinti SST pajėgumų veiklą ir didinti savarankiškumą. Tuo tikslu turėtų būti sukurtas autonominis Europos kosmoso objektų katalogas, grindžiamas SST jutiklių tinklo duomenimis. SST taip pat turėtų toliau remti SST paslaugų valdymą ir teikimą. Kadangi SST yra į naudotojus orientuota sistema, reikėtų įdiegti tinkamus mechanizmus informacijai apie naudotojų poreikius, įskaitant susijusius su saugumu, rinkti;
(63)  SST turėtų toliau gerinti SST pajėgumų veiklą ir didinti savarankiškumą. Tuo tikslu turėtų būti sukurtas autonominis Europos kosmoso objektų katalogas, grindžiamas SST jutiklių tinklo duomenimis. Šis katalogas galėtų remtis kitų kosmoso srityje pažengusių tautų pavyzdžiu ir suteikti prieigą prie kai kurių jo turimų duomenų nekomerciniais ir mokslinių tyrimų tikslais. SST taip pat turėtų toliau remti SST paslaugų valdymą ir teikimą. Kadangi SST yra į naudotojus orientuota sistema, reikėtų įdiegti tinkamus mechanizmus informacijai apie naudotojų poreikius, įskaitant susijusius su saugumu ir aktualios informacijos perdavimu viešosioms institucijoms ir iš jų, rinkti, siekiant pagerinti sistemos veiksmingumą;
Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento
67 konstatuojamoji dalis
(67)  be to, SST turėtų papildyti esamas rizikos mažinimo priemones, pavyzdžiui, Kosminės erdvės taikaus naudojimo komiteto (COPUOS) Kosminių šiukšlių kiekio mažinimo gaires ir Ilgalaikio veiklos kosminėje erdvėje tvarumo gaires ar kitas iniciatyvas, kuriomis siekiama užtikrinti veiklos kosminėje erdvėje saugą, saugumą ir tvarumą. siekdama, kad būtų sumažinta susidūrimų rizika, SST taip pat siektų sinergijos su kosminių šiukšlių aktyvaus šalinimo ir pasyvinimo priemonių iniciatyvomis. SST turėtų padėti užtikrinti, kad kosminė erdvė būtų naudojama ir tyrinėjama taikiais tikslais. Išaugęs kosmoso srities veiklos mastas gali turėti įtakos tarptautinėms eismo kosmose valdymo iniciatyvoms. Sąjunga turėtų stebėti tuos pokyčius ir gali į juos atsižvelgti atlikdama dabartinės DFP laikotarpio vidurio vertinimą;
(67)  be to, SST turėtų papildyti esamas rizikos mažinimo priemones, pavyzdžiui, Kosminės erdvės taikaus naudojimo komiteto (COPUOS) Kosminių šiukšlių kiekio mažinimo gaires ir Ilgalaikio veiklos kosminėje erdvėje tvarumo gaires ar kitas iniciatyvas, kuriomis siekiama užtikrinti veiklos kosminėje erdvėje saugą, saugumą ir tvarumą. Siekdama, kad būtų sumažinta susidūrimų rizika, SST taip pat siektų sinergijos su iniciatyvomis, kuriomis siekiama skatinti aktyviam kosminių šiukšlių šalinimui skirtų technologinių sistemų kūrimą ir diegimą. SST turėtų padėti užtikrinti, kad kosminė erdvė būtų naudojama ir tyrinėjama taikiais tikslais. Išaugęs kosmoso srities veiklos mastas gali turėti įtakos tarptautinėms eismo kosmose valdymo iniciatyvoms. Sąjunga turėtų stebėti tuos pokyčius ir gali į juos atsižvelgti atlikdama dabartinės DFP laikotarpio vidurio vertinimą;
Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl reglamento
70 konstatuojamoji dalis
(70)  ekstremalūs ir dideli kosmoso meteorologiniai įvykiai gali kelti grėsmę piliečių saugai ir sutrikdyti kosminės ir antžeminės infrastruktūros eksploatavimą. Todėl pagal Programą turėtų būti sukurta kosmoso meteorologijos funkcija, kuria būtų siekiama įvertinti kosmoso meteorologinių įvykių keliamą riziką ir atitinkamus naudotojų poreikius, didinti informuotumą apie kosmoso meteorologinių įvykių keliamą riziką, užtikrinti, kad būtų teikiamos į naudotojus orientuotos kosmoso meteorologinės paslaugos, taip pat pagerinti valstybių narių pajėgumus teikti kosmoso meteorologines paslaugas. Komisija turėtų teikti pirmenybę sektoriams, kuriuose turi būti teikiamos funkcinės kosmoso meteorologinės paslaugos, atsižvelgdama į naudotojų poreikius, riziką ir technologinį išbaigtumą. Ilguoju laikotarpiu gali būti atsižvelgiama ir į kitų sektorių poreikius. Paslaugoms Sąjungos lygmeniu pagal naudotojų poreikius teikti reikės tikslinės, koordinuotos ir nuolatinės mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros, siekiant remti kosmoso meteorologinių paslaugų raidą. Kosmoso meteorologinės paslaugos turėtų būti teikiamos remiantis esamais nacionaliniais ir Sąjungos pajėgumais, taip pat sudarant sąlygas plačiu mastu dalyvauti valstybėms narėms ir privačiajam sektoriui;
(70)  ekstremalūs ir dideli kosmoso meteorologiniai įvykiai gali kelti grėsmę piliečių saugai ir sutrikdyti kosminės ir antžeminės infrastruktūros eksploatavimą. Todėl pagal Programą turėtų būti sukurta kosmoso meteorologijos funkcija, kuria būtų siekiama įvertinti kosmoso meteorologinių įvykių keliamą riziką ir atitinkamus naudotojų poreikius, didinti informuotumą apie kosmoso meteorologinių įvykių keliamą riziką, užtikrinti, kad būtų teikiamos į naudotojus orientuotos kosmoso meteorologinės paslaugos, taip pat pagerinti valstybių narių pajėgumus teikti kosmoso meteorologines paslaugas. Komisija turėtų teikti pirmenybę sektoriams, kuriuose turi būti teikiamos funkcinės kosmoso meteorologinės paslaugos, atsižvelgdama į naudotojų poreikius, riziką ir technologinį išbaigtumą. Ilguoju laikotarpiu gali būti atsižvelgiama ir į kitų sektorių poreikius. Paslaugoms Sąjungos lygmeniu pagal naudotojų poreikius teikti reikės tikslinės, koordinuotos ir nuolatinės mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros, siekiant remti kosmoso meteorologinių paslaugų raidą. Kosmoso meteorologinės paslaugos turėtų būti teikiamos remiantis esamais nacionaliniais ir Sąjungos pajėgumais, taip pat sudarant sąlygas plačiu mastu dalyvauti valstybėms narėms, tarptautinėms organizacijoms ir privačiajam sektoriui;
Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl reglamento
73 konstatuojamoji dalis
(73)  GOVSATCOM yra į naudotojus orientuota programa, turinti didelį saugumo aspektą. Naudojimo scenarijai gali būti analizuojami atsižvelgiant į tris pagrindines grupes: krizių valdymą, kuris gali apimti civilines ir karines bendras saugumo ir gynybos misijas ir operacijas, gaivalines ir žmogaus sukeltas nelaimes, humanitarines krizes ir ekstremaliąsias situacijas jūroje; stebėjimą, kuris gali apimti sienų stebėjimą, pasienio stebėjimą, jūrų sienos stebėjimą, jūrų stebėjimą, neteisėtos prekybos stebėjimą, ir pagrindinę infrastruktūrą, kuri gali apimti diplomatinį tinklą, policijos ryšius, ypatingos svarbos infrastruktūros objektus (pvz., energetikos, transporto, vandens barjerų) ir kosmoso infrastruktūrą;
(73)  GOVSATCOM yra į naudotojus orientuota programa, turinti didelį saugumo aspektą. Naudojimo scenarijai gali būti analizuojami atsižvelgiant į tris pagrindines grupes: krizių valdymą, gaivalines ir žmogaus sukeltas nelaimes, humanitarines krizes ir ekstremaliąsias situacijas jūroje; stebėjimą, kuris gali apimti sienų stebėjimą, pasienio stebėjimą, jūrų sienos stebėjimą, jūrų stebėjimą, neteisėtos prekybos stebėjimą, ir pagrindinę infrastruktūrą, kuri gali apimti diplomatinį tinklą, policijos ryšius, skaitmeninę infrastruktūrą (pvz., duomenų centrus, serverius), ypatingos svarbos infrastruktūros objektus (pvz., energetikos, transporto, vandens barjerų, pvz., užtvankų) ir kosmoso infrastruktūrą;
Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl reglamento
78 konstatuojamoji dalis
(78)  naudotojų įranga palydovinio ryšio naudotojams yra labai svarbi veiklos sąsaja. ES GOVSATCOM metodas leidžia daugumai naudotojų esamą naudotojų įrangą naudoti ir GOVSATCOM paslaugoms, jei jie naudojasi Sąjungos technologijomis;
(78)  naudotojų įranga palydovinio ryšio naudotojams yra labai svarbi veiklos sąsaja. ES GOVSATCOM metodas turėtų suteikti naudotojams galimybę esamą naudotojų įrangą naudoti ir GOVSATCOM paslaugoms;
Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl reglamento
86 konstatuojamoji dalis
(86)  Programai skirtai infrastruktūrai gali prireikti papildomų mokslinių tyrimų ir inovacijų, kurie gali būti remiami pagal programą „Europos horizontas“, siekiant nuoseklumo su šios srities veikla, kurią vykdo Europos kosmoso agentūra. Sinergija su programa „Europos horizontas“ turėtų užtikrinti, kad kosmoso sektoriaus mokslinių tyrimų ir inovacijų poreikiai būtų įvardyti ir nustatyti kaip strateginio mokslinių tyrimų ir inovacijų planavimo proceso dalis. Pagal Programą laisvai suteikti palydovų duomenys ir paslaugos bus naudojami, be kita ko, pagal programą „Europos horizontas“, ieškant pažangių sprendimų mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje, visų pirma susijusių su tvariu aprūpinimu maistu ir gamtos ištekliais, klimato stebėsena, pažangiaisiais miestais, automatizuotais automobiliais, saugumu ir nelaimių valdymu. Vykdant strateginį planavimo procesą pagal programą „Europos horizontas“ bus nustatyta mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla, kurią vykdant turėtų būti naudojami Sąjungos nuosavybe esantys infrastruktūros objektai, kaip antai GALILEO, EGNOS ir „Copernicus“ infrastruktūra. Mokslinių tyrimų infrastruktūra, visų pirma in situ stebėjimo tinklai, bus esminiai in situ stebėjimo infrastruktūros elementai, kurie sudarys sąlygas „Copernicus“ paslaugoms;
(86)  Programai skirtai infrastruktūrai gali prireikti papildomų mokslinių tyrimų ir inovacijų, kurie gali būti remiami pagal programą „Europos horizontas“, siekiant nuoseklumo su šios srities veikla, kurią vykdo Europos kosmoso agentūra. Sinergija su programa „Europos horizontas“ turėtų užtikrinti, kad kosmoso sektoriaus mokslinių tyrimų ir inovacijų poreikiai būtų įvardyti ir nustatyti kaip strateginio mokslinių tyrimų ir inovacijų planavimo proceso dalis. Svarbu užtikrinti pagal programą „Europos horizontas“ ir atsižvelgiant į Programos komponentų veikimą sukurtų sprendimų tęstinumą. Pagal Programą laisvai suteikti palydovų duomenys ir paslaugos bus naudojami, be kita ko, pagal programą „Europos horizontas“, ieškant pažangių sprendimų mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje, susijusių su pagrindinėmis Europos politikos sritimis. Vykdant strateginį planavimo procesą pagal programą „Europos horizontas“ bus nustatyta mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla, kurią vykdant turėtų būti naudojami Sąjungos nuosavybe esantys infrastruktūros objektai, kaip antai GALILEO, EGNOS ir „Copernicus“ infrastruktūra. Mokslinių tyrimų infrastruktūra, visų pirma in situ stebėjimo tinklai, bus esminiai in situ stebėjimo infrastruktūros elementai, kurie sudarys sąlygas „Copernicus“ paslaugoms.
Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl reglamento
87 konstatuojamoji dalis
(87)  Reglamentu (ES) Nr. 912/2010 įsteigta Sąjungos agentūra, vadinama Europos GNSS agentūra, galinti valdyti tam tikrus GALILEO ir EGNOS palydovinės navigacijos programų aspektus. Šiame reglamente visų pirma numatyta, kad Europos GNSS agentūrai bus pavestos naujos užduotys, susijusios ne tik su GALILEO ir EGNOS, bet ir su kitais Programos komponentais, ypač saugumo akreditavimu. Todėl Europos GNSS agentūros pavadinimas, užduotys ir organizaciniai aspektai turi būti atitinkamai pritaikyti;
(87)  Reglamentu (ES) Nr. 912/2010 įsteigta Sąjungos agentūra, vadinama Europos GNSS agentūra, galinti valdyti tam tikrus GALILEO ir EGNOS palydovinės navigacijos programų aspektus. Šiame reglamente visų pirma numatyta, kad Europos GNSS agentūrai bus pavestos naujos užduotys, susijusios ne tik su GALILEO ir EGNOS, bet ir su kitais Programos komponentais, ypač saugumo akreditavimu ir kibernetiniu saugumu. Todėl Europos GNSS agentūros pavadinimas, užduotys ir organizaciniai aspektai turi būti atitinkamai pritaikyti;
Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl reglamento
88 konstatuojamoji dalis
(88)  atsižvelgiant į išplėstą jos aprėptį, o tai nebebus tik GALILEO ir EGNOS, Europos GNSS agentūra nuo šiol turėtų būti pakeista. Vis dėlto Agentūra turėtų užtikrinti Europos GNSS agentūros veiklos tęstinumą, taip pat tęstinumą teisių ir pareigų, darbuotojų bei priimtų sprendimų galiojimo atžvilgiu;
(88)  atsižvelgiant į išplėstą jos aprėptį, o tai nebebus tik GALILEO ir EGNOS, Europos GNSS agentūra nuo šiol turėtų būti pakeista. Pavesdama užduotis Agentūrai, Komisija turėtų užtikrinti tinkamą šių užduočių valdymo ir vykdymo finansavimą, įskaitant pakankamus žmogiškuosius ir finansinius išteklius. Vis dėlto Agentūra turėtų užtikrinti Europos GNSS agentūros veiklos tęstinumą, taip pat tęstinumą teisių ir pareigų, darbuotojų bei priimtų sprendimų galiojimo atžvilgiu;
Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
2)  kosmoso meteorologiniai įvykiai – natūralūs tarp Saulės ir Žemės esančios kosminės aplinkos pokyčiai, įskaitant Saulės žybsnius, Saulės energijos daleles, Saulės vėją ir vainikinės masės išsiveržimą, kurie gali sukelti saulės audras (geomagnetines audras, Saulės spinduliuotės audras ir jonosferos trikdžius), galinčias paveikti Žemę;
2)  kosmoso meteorologiniai įvykiai – natūralūs tarp Saulės ir Žemės esančios kosminės aplinkos pokyčiai, įskaitant Saulės žybsnius, Saulės energijos daleles, Saulės vėją ir vainikinės masės išsiveržimą, kurie gali sukelti saulės audras (geomagnetines audras, Saulės spinduliuotės audras ir jonosferos trikdžius), galinčias paveikti Žemę ar kosmoso infrastruktūrą;
Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas
5)  informuotumas apie padėtį kosmose (SSA) – kompleksinis pagrindinių kosmoso pavojų, apimančių palydovų ir kosminių šiukšlių susidūrimus, kosmoso meteorologinių reiškinių ir šalia Žemės skriejančių objektų vertinimas;
5)  informuotumas apie padėtį kosmose (SSA) – pagrindinių kosmoso pavojų, apimančių palydovų ir kosminių šiukšlių susidūrimus, kosmoso meteorologinių reiškinių ir šalia Žemės skriejančių objektų išsamus pažinimas ir suvokimas;
Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
6)  derinimo operacija – ES biudžeto lėšomis remiami veiksmai, įskaitant atliekamus derinimo priemonėmis pagal Finansinio reglamento 2 straipsnio 6 dalį, kuriais negrąžintinos paramos formos ir (arba) ES biudžeto finansinės priemonės derinamos su plėtros ar kitų viešųjų finansų įstaigų, taip pat komercinių finansų įstaigų ir investuotojų teikiamos grąžintinos paramos formomis;
6)  derinimo operacija – ES biudžeto lėšomis remiami veiksmai, įskaitant atliekamus derinimo priemonėmis pagal Finansinio reglamento 2 straipsnio 6 dalį, kuriais negrąžintinos paramos formos ir (arba) ES biudžeto finansinės priemonės ir (arba) biudžeto garantijos derinamos su plėtros ar kitų viešųjų finansų įstaigų, taip pat komercinių finansų įstaigų ir investuotojų teikiamos grąžintinos paramos formomis;
Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 10 punktas
10)  SST duomenys – SST jutiklių nustatyti kosminių objektų fiziniai parametrai arba kosminių objektų orbitos parametrai, gauti iš SST jutiklių stebėjimo, vykdyto pagal kosmoso stebėjimo ir sekimo (SST) komponentą, rezultatų;
10)  SST duomenys – SST jutiklių nustatyti kosminių objektų, įskaitant kosmines šiukšles, fiziniai parametrai arba kosminių objektų orbitos parametrai, gauti iš SST jutiklių stebėjimo, vykdyto pagal kosmoso stebėjimo ir sekimo (SST) komponentą, rezultatų;
Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 14 a punktas (naujas)
14a)   programos „Copernicus“ trečiųjų šalių informacija – vykdant programos „Copernicus“ veiklą leidžiama ir pateikiama naudoti informacija, gauta ne iš „Copernicus“ palydovų „Sentinel“, o iš kitų iš šaltinių;
Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 23 punkto 1 pastraipa
pagrindiniai programos „Copernicus“ naudotojai – naudotojai, kurie naudojasi programos „Copernicus“ duomenimis ir programos „Copernicus“ informacija ir kuriems tenka papildoma funkcija valdyti programos „Copernicus“ raidą; šie naudotojai yra Sąjungos institucijos bei įstaigos ir Europos nacionalinės arba regioninės viešosios įstaigos, kurioms patikėta teikti viešąsias paslaugas, susijusias su aplinkos, civilinės saugos, saugos ar saugumo politikos apibrėžimu, įgyvendinimu, vykdymo užtikrinimu ar stebėsena;
pagrindiniai programos „Copernicus“ naudotojai – naudotojai, kurie naudojasi programos „Copernicus“ duomenimis ir programos „Copernicus“ informacija ir kuriems tenka papildoma funkcija valdyti programos „Copernicus“ raidą; šie naudotojai yra Sąjungos institucijos bei įstaigos ir Europos nacionalinės arba regioninės viešosios įstaigos, kurioms patikėta teikti viešąsias paslaugas, susijusias su aplinkos, civilinės saugos, saugos, įskaitant infrastruktūros saugą, ar saugumo politikos apibrėžimu, įgyvendinimu, vykdymo užtikrinimu ar stebėsena;
Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 23 punkto 2 a pastraipa (nauja)
pagrindinės „Copernicus“ paslaugos – operatyvinės paslaugos, suskirstytos į duomenų ir informacijos apdorojimo komponentą arba paslaugų komponentą, kurios yra aktualios visoms valstybėms narėms ir Sąjungai;
Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 23 a punktas (naujas)
23a)  kosmoso sektorius apima
pradinės grandies sektorių, kurį sudaro kosmoso veiklos sistemos kūrimas ir kosmoso tyrimai;
galutinės grandies sektorių, kuri sudaro su palydovų duomenų naudojimu susijusi veikla, siekiant kurti galutiniams naudotojams skirtus produktus ir paslaugas, susijusius su kosmosu.
Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos a punktas
a)  civilinių institucijų kontroliuojama autonominė civilinė globali palydovinė navigacijos sistema (GNSS), kurią sudaro palydovų sistema ir antžeminių centrų be stočių tinklas, teikianti padėties nustatymo, navigacijos ir laiko matavimo paslaugas, į kurią yra visiškai integruoti saugumo poreikiai ir reikalavimai (toliau – GALILEO);
a)  civilinių institucijų kontroliuojama autonominė civilinė globali palydovinė navigacijos sistema (GNSS), kurią sudaro palydovų sistema ir antžeminių centrų be stočių tinklas, teikianti padėties nustatymo, navigacijos ir laiko matavimo paslaugas, į kurią, kai tikslinga, yra integruoti saugumo poreikiai ir reikalavimai (toliau – GALILEO);
Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos c punktas
c)  civilinių institucijų kontroliuojama autonominė, į naudotojus orientuota Žemės stebėjimo sistema, teikianti geografinės informacijos duomenis ir paslaugas, kurią sudaro palydovai, antžeminė infrastruktūra, duomenų ir informacijos apdorojimo įranga ir paskirstymo infrastruktūra, į kurią yra visiškai integruoti saugumo poreikiai ir reikalavimai (toliau – „Copernicus“);
c)  civilinių institucijų kontroliuojama autonominė, į naudotojus orientuota Žemės stebėjimo sistema, teikianti geografinės informacijos duomenis ir paslaugas, grindžiamas nemokamų ir atvirų duomenų politika, kurią sudaro palydovai, antžeminė infrastruktūra, duomenų ir informacijos apdorojimo įranga ir paskirstymo infrastruktūra, į kurią yra visiškai integruoti saugumo poreikiai ir reikalavimai (toliau – „Copernicus“);
Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos d punktas
d)  kosmoso stebėjimo ir sekimo sistema, kurios tikslas – pagerinti, valdyti ir teikti duomenis, informaciją ir paslaugas, susijusias su aktyvių ir neaktyvių erdvėlaivių, atsiskyrusių raketos pakopų, kosminių šiukšlių ir jų nuolaužų, skriejančių Žemės orbitoje, stebėjimu ir sekimu, ir kurias papildo stebėjimo parametrai, susiję su kosmoso meteorologinių įvykių ir šalia Žemės skriejančių objektų, artėjančių prie Žemės, keliamos rizikos stebėsena (toliau – SST);
d)  kosmoso stebėjimo ir sekimo sistema, kurios tikslas – pagerinti, valdyti ir teikti duomenis, informaciją ir paslaugas, susijusias su aktyvių ir neaktyvių erdvėlaivių ir kosminių šiukšlių, skriejančių Žemės orbitoje, stebėjimu ir sekimu, ir kurias papildo stebėjimo parametrai, susiję su kosmoso meteorologinių įvykių ir šalia Žemės skriejančių objektų, artėjančių prie Žemės, keliamos rizikos stebėsena (toliau – SST);
Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 pastraipa
Programoje taip pat numatytos priemonės, užtikrinančios veiksmingą prieigą prie kosmoso vykdant Programą ir skatinančios inovatyvų kosmoso sektorių.
Programoje taip pat numatytos priemonės, kuriomis užtikrinama savarankiška prieiga prie kosmoso, kovojama su kibernetinėmis grėsmėmis, skatinamas inovatyvus ir konkurencingas pradinės grandies ir galutinės grandies kosmoso sektorius ir remiama kosmoso diplomatija.
Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Bendrieji Programos tikslai:
1.  Nustatomi šie bendrieji Programos tikslai:
Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punktas
a)  nepertraukiamai ir, kai įmanoma, pasauliniu lygiu teikti arba prisidėti teikiant kokybiškus ir naujausius ir, kai tinkama, saugius kosmoso srities duomenis, informaciją ir paslaugas, atitinkančius esamus ir būsimus poreikius ir galinčius atitikti Sąjungos politikos prioritetus, įskaitant klimato kaitos, saugumo ir gynybos sritis;
a)  nepertraukiamai ir, kai įmanoma, pasauliniu lygiu teikti arba prisidėti teikiant kokybiškus ir naujausius ir, kai tinkama, saugius kosmoso srities duomenis, informaciją ir paslaugas, atitinkančius esamus ir būsimus poreikius ir galinčius atitikti Sąjungos politikos prioritetus, įskaitant klimato kaitos sritį; remti Sąjungos ir jos valstybių narių pajėgumą nepriklausomai priimti įrodymais grindžiamus sprendimus;
Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  užtikrinti kuo didesnę socialinę ir ekonominę naudą, be kita ko, skatinant kuo platesnį Programos komponentų teikiamų duomenų, informacijos ir paslaugų naudojimą;
b)  užtikrinti kuo didesnę socialinę ir ekonominę naudą, visų pirma stiprinant Europos tolesnės grandies sektorių, tokiu būdu sudarant sąlygas ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui Sąjungoje, ir skatinant kuo platesnį naudojimąsi paslaugomis ir Programos komponentų teikiamų duomenų, informacijos ir paslaugų naudojimą Sąjungoje ir už jos ribų;
Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punktas
c)  didinti Sąjungos ir jos valstybių narių saugumą, veiksmų laisvę ir strateginį savarankiškumą, visų pirma technologijų ir įrodymais grindžiamų sprendimų priėmimo srityse;
c)  didinti Sąjungos ir jos valstybių narių saugumą, įskaitant kibernetinį saugumą, ir stiprinti strateginį savarankiškumą, visų pirma pramonės ir technologijų srityse;
Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)
ca)  stiprinti Europos pramonės ir mokslo ekosistemą kosmoso srityje, sukuriant nuoseklią sistemą, apjungiančią Europos kompetencijas mokymų ir praktinės patirties srityse, aukšto lygio projektavimo, gamybos pajėgumų plėtojimą ir strateginę viziją, kuri būtina šiame vis labiau konkuruojančiame sektoriuje;
Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d punktas
d)  remti Sąjungos, kaip kosmoso sektoriuje pirmaujančios veikėjos, vaidmenį tarptautinėje arenoje ir stiprinti jos vaidmenį sprendžiant pasaulinius uždavinius ir remiant pasaulines iniciatyvas, įskaitant klimato kaitos ir tvaraus vystymosi sritis.
d)  remti Sąjungos, kaip kosmoso sektoriuje pirmaujančios veikėjos, vaidmenį tarptautinėje arenoje ir stiprinti jos vaidmenį sprendžiant pasaulinius uždavinius ir remiant pasaulines iniciatyvas, įskaitant tvaraus vystymosi sritį.
Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)
da)  stiprinti Sąjungos kosmoso diplomatiją ir skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, siekiant didinti informuotumą apie kosmosą, kaip bendrą žmonijos paveldą;
Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d b punktas (naujas)
db)  reklamuoti Sąjungos technologijas ir pramonę, taip pat skatinti abipusiškumo principą ir sąžiningą konkurenciją tarptautiniu lygmeniu;
Pakeitimas 71
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d c punktas (naujas)
dc)  didinti Sąjungos ir jos valstybių narių saugą įvairiose srityse, kaip antai transportas (aviacija, įskaitant bepiločius orlaivius, geležinkelių transportas, jūrų laivyba, kelių transportas, autonominis vairavimas), infrastruktūros kūrimas ir stebėjimas, žemės paviršiaus stebėjimas ir aplinka.
Pakeitimas 72
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies a punktas
a)  GALILEO ir EGNOS: teikti pačias moderniausias ir, kai tinkama, saugias padėties nustatymo, navigacijos ir laiko nustatymo paslaugas;
a)  GALILEO ir EGNOS: teikti ilgalaikes ir tęstines pačias moderniausias ir, kai tinkama, saugias padėties nustatymo, navigacijos ir laiko nustatymo paslaugas;
Pakeitimas 73
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies b punktas
b)  „Copernicus“: ilguoju laikotarpiu teikti tikslius ir patikimus Žemės stebėjimo duomenis ir informaciją, kuria remiamas Sąjungos ir jos valstybių narių aplinkos, klimato kaitos, žemės ūkio ir kaimo plėtros, civilinės saugos, saugos ir saugumo sričių politikos, taip pat skaitmeninės ekonomikos įgyvendinimas ir stebėsena;
b)  „Copernicus“: ilguoju laikotarpiu teikti tikslius ir patikimus Žemės stebėjimo duomenis ir informaciją, kuria remiamas Sąjungos ir jos valstybių narių į naudotojus orientuotos politikos ir veiksmų įgyvendinimas ir stebėsena;
Pakeitimas 74
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies c punktas
c)  informuotumas apie padėtį kosmose (SSA): stiprinti SST pajėgumus stebėti, sekti ir identifikuoti kosminius objektus, stebėti kosmoso meteorologinius reiškinius ir planuoti bei jungti į tinklą valstybių narių su šalia Žemės skriejančiais objektais susijusius pajėgumus;
c)  informuotumas apie padėtį kosmose (SSA): stiprinti SST pajėgumus stebėti, sekti ir identifikuoti kosminius objektus ir kosmines šiukšles, stebėti kosmoso meteorologinius reiškinius ir planuoti bei jungti į tinklą valstybių narių su šalia Žemės skriejančiais objektais susijusius pajėgumus;
Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies e punktas
e)  prisidėti teikiant, kai to reikia siekiant tenkinti Programos poreikius, savarankiškus, saugius ir ekonomiškai efektyvius prieigos prie kosmoso pajėgumus;
e)  užtikrinti savarankiškus, saugius ir ekonomiškai efektyvius prieigos prie kosmoso pajėgumus;
Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies f punktas
f)  remti ir stiprinti Sąjungos aktyvių ar norinčių tapti aktyviais tame sektoriuje juridinių ir fizinių asmenų konkurencingumą, verslumą, įgūdžius ir pajėgumus kurti naujoves, visų pirma atsižvelgiant į mažųjų ir vidutinių įmonių bei pradedančiųjų įmonių poziciją ir poreikius.
f)  skatinti stiprios ir konkurencingos Sąjungos kosmoso ekonomikos plėtrą ir suteikti kuo daugiau galimybių visų dydžių ir visų Sąjungos regionų įmonėms.
Pakeitimas 77
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis
Pagal šią Programą remiama:
Pagal šią Programą, užtikrinant sąveiką su kitomis Sąjungos ir Europos kosmoso agentūros programomis ir finansavimo planais, remiama:
Pakeitimas 78
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos a punktas
a)  paleidimo paslaugų pagal Programos poreikius teikimas;
a)  paleidimo paslaugų, įskaitant Sąjungai ir kitiems subjektams teikiamas kompleksines paleidimo paslaugas, Programai ir kitiems subjektams, jų prašymu, teikimas atsižvelgiant į esminius Sąjungos saugumo interesus pagal 25 straipsnį, siekiant didinti Europos paleidimo įrenginių ir pramonės šakų konkurencingumą pasaulinėje rinkoje;
Pakeitimas 79
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos b punktas
b)  plėtros veikla, susijusi su savarankiška, patikima ir ekonomiškai efektyvia prieiga prie kosmoso;
b)  plėtros veikla, susijusi su savarankiška, patikima ir ekonomiškai efektyvia prieiga prie kosmoso, įskaitant alternatyvias paleidimo technologijas ir inovatyvias sistemas arba paslaugas, atsižvelgiant į esminius Sąjungos ir jos valstybių narių saugumo interesus pagal 25 straipsnį;
Pakeitimas 80
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos c punktas
c)  kai to reikia pagal Programos poreikius, būtini kosmoso antžeminės infrastruktūros pakeitimai.
c)  kai to reikia siekiant Programos tikslų, būtina remti antžeminės infrastruktūros, įskaitant raketų paleidimo aikšteles ir mokslinių tyrimų centrus, priežiūrą, pakeitimus ir plėtrą.
Pakeitimas 81
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pavadinimas
Veiksmai, kuriais remiamas inovatyvus Sąjungos kosmoso sektorius
Veiksmai, kuriais remiamas inovatyvus ir konkurencingas Sąjungos kosmoso sektorius
Pakeitimas 82
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 pastraipos a punktas
a)  inovacijų veikla siekiant kuo geriau panaudoti kosmines technologijas, infrastruktūrą ar paslaugas;
a)  inovacijų veikla siekiant kurti ir kuo geriau panaudoti kosmines technologijas, infrastruktūrą ar paslaugas;
Pakeitimas 83
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 pastraipos a a punktas (naujas)
aa)  tinkamos priemonės, skirtos mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos inovacinių sprendimų diegimui palengvinti, visų pirma pasitelkiant sąveiką su kitais Sąjungos fondais, pvz., programa „Europos horizontas“ ir „InvestEU“, siekiant remti visų Programos komponentų galutinės grandies sektorių plėtrą;
Pakeitimas 84
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 pastraipos a b punktas (naujas)
ab)  Europos kosmoso sektoriaus stiprinimas eksporto rinkose;
Pakeitimas 85
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 pastraipos b punktas
b)  su kosmosu susijusios inovacijų partnerystės kūrimas siekiant kurti inovatyvius produktus ar paslaugas ir vėliau įsigyti sukurtus produktus ar paslaugas;
b)  su kosmosu susijusios inovacijų partnerystės kūrimas siekiant kurti inovatyvius produktus ar paslaugas ir vėliau įsigyti sukurtus produktus ar paslaugas Programos poreikiams tenkinti;
Pakeitimas 86
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 pastraipos b a punktas (naujas)
ba)  sąveikių duomenimis grindžiamų kosmoso sprendimų, skirtų viešosioms paslaugoms, kūrimas, bandymas, įdiegimas ir panaudojimas, inovacijų skatinimas ir bendrų sistemų kūrimas, siekiant visapusiškai išnaudoti viešųjų administracijų piliečiams ir įmonėms teikiamų paslaugų potencialą;
Pakeitimas 87
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 pastraipos c punktas
c)  verslumas, nuo ankstyvojo veiklos etapo iki veiklos išplėtimo, pagal 21 straipsnį ir kitas nuostatas dėl galimybės gauti finansavimą, kaip nurodyta 18 straipsnyje ir III antraštinės dalies I skyriuje;
c)  verslumas, be kita ko, nuo ankstyvojo veiklos etapo iki veiklos išplėtimo, pagal 21 straipsnį ir kitas nuostatas dėl galimybės gauti finansavimą, kaip nurodyta 18 straipsnyje ir III antraštinės dalies I skyriuje;
Pakeitimas 88
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 pastraipos d punktas
d)  įmonių bendradarbiavimas kosmoso centrų forma, kuriuose regioniniu ir nacionaliniu lygmenimis susiburtų kosmoso ir skaitmeninio sektorių veiklos vykdytojai bei naudotojai ir būtų teikiama parama piliečiams ir įmonėms siekiant skatinti verslumą ir įgūdžius;
d)  bendradarbiavimas kosmoso centrų tinklo forma, visų pirma regioniniu ir nacionaliniu lygmenimis, kuriame susiburtų kosmoso ir skaitmeninio sektorių veiklos vykdytojai bei naudotojai ir būtų teikiama parama, įranga ir paslaugos piliečiams ir įmonėms siekiant skatinti verslumą ir įgūdžius; skatinti kosmoso centrų ir pagal programą „Skaitmeninė Europa“ įsteigtų skaitmeninių inovacijų centrų bendradarbiavimą;
Pakeitimas 89
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 pastraipos d a punktas (naujas)
da)  galimas pirma sutartimi grindžiamo požiūrio įgyvendinimo strategijos sukūrimas, dalyvaujant visiems susijusiems viešojo ir privačiojo sektorių veiklos vykdytojams, kad būtų remiamas kosmoso sektoriaus pradedančiųjų įmonių plėtojimas.
Pakeitimas 90
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 pastraipos d b punktas (naujas)
db)  sinergija su transporto, kosmoso ir skaitmeniniais sektoriais siekiant skatinti platesnį naujų technologijų naudojimą (pavyzdžiui, e. skambučių, skaitmeninio tachografo, eismo priežiūros ir valdymo, savarankiško vairavimo, nepilotuojamų transporto priemonių ir bepiločių orlaivių) ir patenkinti saugaus ir sklandaus sujungimo, tvirtos padėties nustatymo, derinimo ir sąveikos poreikius, taip didinant transporto paslaugų ir pramonės konkurencingumą;
Pakeitimas 91
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 pastraipos e punktas
e)  švietimo ir mokymo veiklos teikimas;
e)  švietimo ir mokymo veiklos teikimas siekiant ugdyti su kosmosu susijusius aukšto lygio įgūdžius;
Pakeitimas 92
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 pastraipos f punktas
f)  galimybė naudotis apdorojimo ir bandymų infrastruktūra;
f)  galimybė privačiojo ir viešojo sektorių specialistams, studentams ir verslininkams naudotis apdorojimo ir bandymų infrastruktūra;
Pakeitimas 93
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies c punktas
c)  trečiajai valstybei ar tarptautinei organizacijai nesuteikiama galių priimti sprendimus dėl programos;
c)  trečiajai valstybei ar tarptautinei organizacijai nesuteikiama galių priimti sprendimus dėl programos arba, jei tikslinga, prieiga prie neskelbtinos ir įslaptintos informacijos;
Pakeitimas 94
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)
da)  išsaugoti, kai taikytina, strateginiai ir suverenūs Sąjungos interesai visose susijusiose srityse, įskaitant Europos technologinį arba pramoninį strateginį savarankiškumą;
Pakeitimas 95
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis
3.  Komisija imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad visuose susitarimuose, sutartyse ar kituose sandėriuose, susijusiuose su pirmoje dalyje nurodyta veikla, būtų nuostatos, kuriomis nustatoma tinkama tokio turto nuosavybės tvarka, o c punkto atveju – kad Sąjunga galėtų laisvai naudotis PVI imtuvais pagal Sprendimą 1104/2011/ES.
3.  Komisija imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad visuose susitarimuose, sutartyse ar kituose sandėriuose, susijusiuose su antroje dalyje nurodyta veikla, būtų nuostatos, kuriomis nustatoma tinkama tokio turto nuosavybės tvarka, o c punkto atveju – kad Sąjunga galėtų laisvai naudotis ir galėtų suteikti teisę naudotis PVI imtuvais pagal Sprendimą 1104/2011/ES.
Pakeitimas 96
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 pastraipa
Programos komponentų teikiamos paslaugos, duomenys ir informacija teikiamos be jokios aiškios ar numanomos garantijos dėl jų kokybės, tikslumo, prieinamumo, patikimumo, greičio ir tinkamumo bet kuriam tikslui. Tuo tikslus Komisija imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad šių paslaugų, duomenų ir informacijos naudotojai būtų tinkamu būdu informuoti apie tai, kad tokios garantijos nėra.
Programos komponentų teikiamos paslaugos, duomenys ir informacija teikiamos be jokios aiškios ar numanomos garantijos dėl jų kokybės, tikslumo, prieinamumo, patikimumo, greičio ir tinkamumo bet kuriam tikslui, nebent tokia garantija atitinkamoms teikiamoms paslaugoms reikalaujama pagal taikytinus Sąjungos teisės aktus. Tuo tikslus Komisija imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad šių paslaugų, duomenų ir informacijos naudotojai būtų tinkamu būdu informuoti apie tai, kad tokios garantijos nėra.
Pakeitimas 97
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
Programos įgyvendinimo 2021–2027 m. finansinis paketas yra [16] mlrd. EUR dabartinėmis kainomis.
Programos įgyvendinimo 2021–2027 m. finansinis paketas yra [16,9] mlrd. EUR dabartinėmis kainomis.
Pakeitimas 98
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos b punktas
b)  „Copernicus“: [5,8] mlrd. EUR;
b)  „Copernicus“: [6] mlrd. EUR;
Pakeitimas 99
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos c punktas
c)  SSA/GOVSATCOM: [0,5] mlrd. EUR.
c)  SSA/GOVSATCOM: [1,2] mlrd. EUR.
Pakeitimas 100
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis
2.  3 straipsnyje numatyta kompleksinė veikla finansuojama pagal Programos komponentus.
2.  3, 5 ir 6 straipsniuose numatyta kompleksinė veikla finansuojama pagal Programos komponentus.
Pakeitimas 101
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 pastraipos a punktas
a)  visose valstybėse narėse visoje tiekimo grandinėje skatinti kuo platesnio masto ir atviresnį galimų pradedančiųjų įmonių, naujų rinkos dalyvių ir mažųjų bei vidutinių įmonių ir kitų ekonominės veiklos vykdytojų dalyvavimą, be kita ko, reikalaujant konkurso dalyvius naudoti subrangos veiklą;
a)  visoje Sąjungoje ir visoje tiekimo grandinėje skatinti kuo platesnio masto ir atviresnį visų ekonominės veiklos vykdytojų ir visų pirma galimų pradedančiųjų įmonių, naujų rinkos dalyvių ir mažųjų bei vidutinių įmonių dalyvavimą, be kita ko, reikalaujant konkurso dalyvius naudoti subrangos veiklą;
Pakeitimas 102
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 pastraipos d punktas
d)  skatinti Sąjungos savarankiškumą, visų pirma technologijų prasme;
d)  visoje vertės grandinėje skatinti Sąjungos strateginį savarankiškumą, visų pirma pramonės ir technologijų prasme;
Pakeitimas 103
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 pastraipos d a punktas (naujas)
da)  vadovautis tokiais principais: atvira prieiga ir sąžininga konkurencija visoje pramoninio tiekimo grandinėje, viešųjų pirkimų konkursai rengiami laiku pateikiant skaidrią informaciją, aiški informacija apie taikytinas viešųjų pirkimų taisykles ir atrankos bei skyrimo kriterijus, ir aiškus bet kokios kitos svarbios informacijos, kuria sudaromos vienodos sąlygos visiems potencialiems pasiūlymų teikėjams, pateikimas;
Pakeitimas 104
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis
1.  Siekiant paskatinti naujus rinkos dalyvius, mažąsias ir vidutines įmones bei pradedančiąsias įmones ir kuo labiau išplėsti geografinę aprėptį kartu apsaugant Sąjungos strateginį savarankiškumą, perkančioji organizacija gali reikalauti, kad konkurso dalyvis atitinkamų lygių subrangos pagrindais sutarties dalį konkurso tvarka pavestų vykdyti bendrovėms, nepriklausančioms konkurso dalyvių grupei.
1.  Siekiant paskatinti naujus rinkos dalyvius, visų pirma mažąsias ir vidutines įmones bei pradedančiąsias įmones ir kuo labiau išplėsti geografinę aprėptį kartu apsaugant Sąjungos strateginį savarankiškumą, perkančioji organizacija stengiasi reikalauti, kad konkurso dalyvis atitinkamų lygių subrangos pagrindais sutarties dalį konkurso tvarka pavestų vykdyti bendrovėms, nepriklausančioms konkurso dalyvių grupei.
Pakeitimas 105
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis
2.  Perkančioji organizacija reikiamą sutarties dalį, kuri būtų pavedama vykdyti subrangovams, nurodo intervalu nuo mažiausios iki didžiausios procentinės dalies.
2.  Perkančioji organizacija reikiamą sutarties dalį, kuri būtų pavedama pagal subrangos sutartis vykdyti pramonės atstovams visais lygmenimis pagal 1 dalį, nurodo intervalu nuo mažiausios iki didžiausios procentinės dalies.
Pakeitimas 106
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalis
3.  Konkurso dalyvis turi pagrįsti visus atvejus, jei nukrypstama nuo 1 dalyje nurodyto reikalavimo.
3.  Konkurso dalyvis turi pagrįsti visus atvejus, jei nukrypstama nuo 1 dalyje nurodyto reikalavimo, o perkančioji organizacija – juos įvertinti.
Pakeitimas 107
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 pastraipa
Bendro kvietimo atveju nustatomos bendros pasiūlymų atrankos ir vertinimo procedūros. Procedūrose turi dalyvauti kiekvienos šalies paskirta proporcingai sudaryta ekspertų grupė.
Bendro kvietimo atveju nustatomos bendros pasiūlymų atrankos ir vertinimo procedūros. Procedūrose dalyvauja kiekvienos šalies paskirta proporcingai sudaryta ekspertų grupė. Tokie ekspertai neteikia vertinimo, konsultacijų ar pagalbos klausimais, kurių atžvilgiu jie turi interesų konfliktą.
Pakeitimas 108
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis
1.  Be to, kas nustatyta Finansinio reglamento [165 straipsnio] nuostatomis, Komisija ir Agentūra gali vykdyti bendras pirkimų procedūras kartu su Europos kosmoso agentūra ar kitomis tarptautinėmis organizacijomis, dalyvaujančiomis įgyvendinant Programos komponentus.
1.  Be to, kas nustatyta Finansinio reglamento [165 straipsnio] nuostatomis, Komisija arba Agentūra gali vykdyti bendras pirkimų procedūras kartu su Europos kosmoso agentūra ar kitomis tarptautinėmis organizacijomis, dalyvaujančiomis įgyvendinant Programos komponentus.
Pakeitimas 110
Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 pastraipos a punktas
a)  griežtas subjektų, dalyvaujančių įgyvendinant Programą, užduočių ir atsakomybės paskirstymas, visų pirma tarp valstybių narių, Komisijos, Agentūros ir Europos kosmoso agentūros;
a)  griežtas subjektų, dalyvaujančių įgyvendinant Programą, užduočių ir atsakomybės paskirstymas, visų pirma tarp valstybių narių, Komisijos, Agentūros ir Europos kosmoso agentūros, remiantis kiekvieno subjekto kompetencijomis, didinant skaidrumą, veiksmingumą ir sąnaudų veiksmingumą ir vengiant veiklos dubliavimo;
Pakeitimas 111
Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 pastraipos b punktas
b)  griežta Programos kontrolė, įskaitant užtikrinimą, kad visi subjektai pagal jų atitinkamas kompetencijos sritis griežtai laikytųsi nuostatų dėl išlaidų ir vykdymo terminų pagal šį reglamentą;
b)  griežta Programos kontrolė, įskaitant užtikrinimą, kad visi subjektai pagal jų atitinkamas atsakomybės sritis griežtai laikytųsi nuostatų dėl išlaidų ir techninės kokybės pagal šį reglamentą;
Pakeitimas 112
Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 pastraipos d punktas
d)  sisteminis požiūris į Programos komponentų teikiamų paslaugų naudotojų poreikius, taip pat su tomis paslaugomis susijusius mokslinius ir technologinius pokyčius;
d)  sisteminis požiūris į Programos komponentų teikiamų paslaugų naudotojų poreikius, taip pat su tomis paslaugomis susijusius mokslinius ir technologinius pokyčius, be kita ko, nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis konsultuojantis su patariamuoju naudotojų forumu;
Pakeitimas 113
Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalis
2.  Komisija arba, jei tai 30 straipsnyje nurodytos užduoty , Agentūra konkrečias užduotis gali pavest valstybėms narėms arba nacionalinėms agentūros arba tų valstybių narių ar nacionalinių agentūrų grupėms. Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių, kad užtikrintų sklandų Programos veikimą ir jos naudojimo skatinimą, be kita ko, padėdamos apsaugoti šiai programai reikalingus dažnius.
2.  Komisija arba, jei tai 30 straipsnyje nurodytos užduotys, Agentūra pagal konkrečiam atvejui skirtą susitarimą konkrečias užduotis gali pavesti valstybėms narėms arba nacionalinėms agentūros arba tų valstybių narių grupėms. Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių, kad užtikrintų sklandų Programos veikimą ir jos naudojimo skatinimą, be kita ko, padėdamos tinkamai apsaugoti šiai programai reikalingus dažnius.
Pakeitimas 114
Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Valstybės narės aktyviai ir koordinuotai konsultuojasi su galutinių naudotojų bendruomenėmis, visų pirma dėl GALILEO, EGNOS ir „Copernicus“, be kita ko, pasitelkdamos patariamuosius naudotojų forumus.
Pakeitimas 115
Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalis
1.  Komisijai tenka visa atsakomybė už Programos įgyvendinimą, įskaitant įgyvendinimą saugumo srityje. Vadovaudamasi šiuo reglamentu ji nustato Programos prioritetus ir ilgalaikę raidą ir prižiūri jos įgyvendinimą tinkamai atsižvelgdama į jos poveikį kitoms Sąjungos politikos kryptims.
1.  Komisijai tenka visa atsakomybė už Programos įgyvendinimą ir atsakomybė saugumo srityje už Programos komponentus, kurie nėra patikėti Agentūrai pagal 30 straipsnį. Vadovaudamasi šiuo reglamentu ji nustato Programos prioritetus ir ilgalaikę raidą ir prižiūri jos įgyvendinimą tinkamai atsižvelgdama į jos poveikį kitoms Sąjungos politikos kryptims.
Pakeitimas 116
Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalis
2.  Komisija valdo Programos komponentą, jei toks valdymas nepavestas kitam subjektui.
2.  Komisija valdo Programos komponentą, jei toks valdymas nepavestas kitiems 30, 31 ir 32 straipsniuose nurodytiems subjektams.
Pakeitimas 117
Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 dalis
3.  Komisija užtikrina aiškų užduočių paskirstymą tarp įvairių subjektų, dalyvaujančių Programoje, ir koordinuoja tų subjektų veiklą.
3.  Komisija užtikrina aiškų užduočių paskirstymą tarp įvairių subjektų, dalyvaujančių Programoje, ir koordinuoja tų subjektų veiklą ir užtikrina visapusišką Sąjungos interesų apsaugą, patikimą jos lėšų valdymą ir jos taisyklių, ypač susijusių su viešaisiais pirkimais, taikymą. Todėl Komisija su Agentūra ir Europos kosmoso agentūra sudaro finansinės partnerystės pagrindų susitarimą, susijusį su abiem subjektams patikėtomis užduotimis, kaip nurodyta 31a straipsnyje.
Pakeitimas 118
Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Komisija pagal 105 straipsnį priima deleguotuosius aktus dėl specialios nuostatos dėl kosmoso meteorologinių reiškinių ir su šalia Žemės skriejančiais objektais susijusios sistemos funkcijos veikimo ir valdymo.
Pakeitimas 119
Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa
Kai tai būtina sklandžiam Programos veikimui ir sklandžiam Programos komponentų teikiamų paslaugų teikimui, Komisija, priimdama įgyvendinimo aktus ir pasikonsultavusi su naudotojais ir visomis kitomis atitinkamomis suinteresuotomis šalimis, nustato technines ir veiklos specifikacijas, reikalingas tų komponentų ir jų teikiamų paslaugų įgyvendinimui ir raidai. Nustatydama tas technines ir veiklos specifikacijas, Komisija vengia sumažinti bendrą saugumo lygį ir laikosi atgalinio suderinamumo reikalavimo.
Kai tai būtina sklandžiam Programos veikimui ir sklandžiam Programos komponentų teikiamų paslaugų teikimui, Komisija, priimdama deleguotuosius aktus ir pasikonsultavusi su naudotojais ir visomis kitomis atitinkamomis suinteresuotomis šalimis, įskaitant galutinės grandies sektorių, nustato aukštus reikalavimus, reikalingus tų komponentų ir jų teikiamų paslaugų įgyvendinimui ir raidai. Nustatydama tuos aukštus reikalavimus, Komisija vengia sumažinti bendrą saugumo lygį ir laikosi atgalinio suderinamumo reikalavimo.
Pakeitimas 120
Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa
Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 107 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
Tie deleguotieji aktai priimami pagal 21 straipsnį.
Pakeitimas 121
Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 5 dalis
5.  Komisija skatina ir užtikrina Programos komponentų teikiamų duomenų ir paslaugų įsisavinimą ir naudojimą viešajame ir privačiajame sektoriuose, be kita ko, remdama tinkamą tų paslaugų vystymą ir užtikrindama stabilią ilgalaikę aplinką. Ji kurią įvairių Programos komponentų prietaikų sinergiją. Ji užtikrina Programos ir kitų Sąjungos veiksmų ir programų papildomumą, nuoseklumą, sinergiją ir ryšius.
5.  Komisija užtikrina Programos ir kitų Sąjungos veiksmų ir programų papildomumą, nuoseklumą, sinergiją ir ryšius. Ji, glaudžiai bendradarbiaudama su Agentūra ir, kai tinkama, su Europos kosmoso agentūra ir „Copernicus“ įgaliotaisiais subjektais, remia ir padeda:
–  vykdyti veiklą, susijusią su Programos komponentų teikiamų paslaugų diegimu ir naudojimu Sąjungos viešajame ir privačiajame sektoriuose;
–  plėtoti prietaikų sinergiją;
–  tinkamai plėtoti tas paslaugas;
–  užtikrinti stabilią ilgalaikę aplinką.
Pakeitimas 122
Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 6 dalis
6.  Kai tinkama, ji užtikrina Programos derinimą su kosmoso sektoriuje Sąjungos, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis vykdoma veikla. Ji skatina valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimą ir jų technologinių pajėgumų bei pokyčių kosmoso srityje konvergenciją.
6.  Kai tinkama, ji, bendradarbiaudama su Agentūra ir Europos kosmoso agentūra, užtikrina Programos derinimą su kosmoso sektoriuje Sąjungos, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis vykdoma veikla. Ji skatina valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimą ir jų technologinių pajėgumų bei pokyčių kosmoso srityje konvergenciją.
Pakeitimas 123
Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)
ba)  skatinti ir užtikrinti Programos komponentų teikiamų duomenų ir paslaugų įsisavinimą ir naudojimą, įskaitant galutinės grandies taikmenų ir paslaugų kūrimą remiantis Programos komponentais;
Pakeitimas 124
Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies b b punktas (naujas)
bb)  vykdyti veiksmus pagal 6 straipsnį remiant inovatyvų Sąjungos kosmoso sektorių;
Pakeitimas 125
Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies b c punktas (naujas)
bc)  remti galimybes gauti finansavimą taikant fondų finansines priemones, teikiamas pagal III antraštinę dalį, taip pat bendradarbiaujant su EIB ir taikant finansines priemones, kurias konkrečiai MVĮ nustatė EIB;
Pakeitimas 126
Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies c punktas
c)  vykdyti ryšių palaikymo ir skatinimo veiklą bei veiklą, susijusią su GALILEO ir EGNOS teikiamų paslaugų komercializacija;
c)  vykdyti ryšių palaikymo ir skatinimo veiklą bei veiklą, susijusią su visų pirma GALILEO, EGNOS ir „Copernicus“ teikiamų paslaugų komercializacija;
Pakeitimas 127
Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)
ca)  susijusios su GALILEO ir EGNOS: GALILEO ir EGNOS valdymas, kaip nurodyta 43 straipsnyje;
Pakeitimas 128
Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies d punktas
d)  teikti Komisijai technines ekspertines žinias.
d)  teikti Komisijai technines ekspertines žinias, vengiant dubliavimosi su EKA užduotimis pagal 27 ir 31 straipsnius.
Pakeitimas 129
Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 dalies a punktas
a)  EGNOS ir GALILEO naudojimo valdymas, kaip nurodyta 43 straipsnyje;
Išbraukta.
Pakeitimas 130
Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)
ba)  teikti Komisijai rekomendacijas dėl kosmoso srities prioritetų programoje „Europos horizontas“ ir dalyvauti ją įgyvendinant;
Pakeitimas 131
Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 dalies c punktas
c)  veiklos, susijusios su Programos komponentais grindžiamų tolesnės grandies prietaikų ir paslaugų vystymu, vykdymas.
Išbraukta.
Pakeitimas 132
Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 3 dalis
3.  Komisija Agentūrai gali pavesti kitas užduotis, įskaitant ryšių palaikymo, duomenų reklamos ir komercializacijos veiklą, taip pat informavimo veiklą ir kitą veiklą, susijusią su ne GALILEO ir EGNOS, o kitų Programos komponentų naudotojų gausinimu.
3.  Komisija Agentūrai gali pavesti kitas užduotis, vengiant dubliavimosi ir užtikrinant veiksmingesnį Programos tikslų įgyvendinimą.
Pakeitimas 133
Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Savo užduočių vykdymo tikslu Agentūra gali pasirašyti partnerystės susitarimus arba kitokius susitarimus su nacionalinėmis kosmoso agentūromis, nacionalinių kosmoso agentūrų grupe ar kitais subjektais.
Pakeitimas 134
Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 4 dalis
4.  2 ir 3 dalyje nurodytas užduotis Komisija paveda sudarydama susitarimą dėl įnašo pagal Finansinio reglamento [2 straipsnio 18 dalį ir VI antraštinę dalį].
4.  2 ir 3 dalyje nurodytas užduotis Komisija paveda sudarydama susitarimą dėl įnašo pagal Finansinio reglamento [2 straipsnio 18 dalį ir VI antraštinę dalį] ir pagal šio reglamento 102 straipsnio 6 dalį atlieka šių užduočių, visų pirma susijusių su „Copernicus“ komponentu, peržiūrą.
Pakeitimas 135
Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 4 a dalis (nauja)
4a.  Pavesdama užduotis Agentūrai, Komisija užtikrina tinkamą šių užduočių valdymo ir vykdymo finansavimą, įskaitant pakankamus žmogiškuosius ir administracinius išteklius.
Pakeitimas 136
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies a punktas
a)  susijusios su programa „Copernicus“: „Copernicus“ kosmoso infrastruktūros vystymas, projektavimas ir kūrimas, įskaitant tos infrastruktūros operacijas;
a)  susijusios su programa „Copernicus“: „Copernicus“ kosmoso ir antžeminės infrastruktūros vystymas, projektavimas ir kūrimas, įskaitant tos infrastruktūros operacijas;
Pakeitimas 137
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  susijusios su GALILEO ir EGNOS: sistemų raida, antžeminio segmento vystymas ir palydovų projektavimas bei kūrimas;
b)  susijusios su GALILEO ir EGNOS: parama Agentūrai vykdant pagrindines užduotis. Kai tai yra numatyta konkrečiuose Agentūros ir Europos kosmoso agentūros susitarimuose, – antžeminio segmento sistemų raidos, projektavimo ir vystymo ir kosmoso segmento projektavimo ir vystymo paslaugų pirkimas Agentūros vardu;
Pakeitimas 138
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies c punktas
c)  susijusios su visais Programos komponentais – mokslinių tyrimų ir plėtros veikla jos kompetencijos srityse.
c)  susijusios su visais Programos komponentais – mokslinių tyrimų ir plėtros veikla , susijusi su Programos komponentų infrastruktūra.
Pakeitimas 139
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)
ca)  valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimo ir jų technologinių pajėgumų bei pokyčių kosmoso segmento srityje konvergencijos skatinimas.
Pakeitimas 140
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis
2.  Komisija su Agentūra ir Europos kosmoso agentūra sudaro finansinės partnerystės pagrindų susitarimą, kaip nustatyta Finansinio reglamento [130 straipsnyje]. Tame finansinės partnerystės pagrindų susitarime:
Išbraukta.
–  aiškiai apibrėžiamos Europos kosmoso agentūros atsakomybė ir pareigos, susijusios su Programa;
–  reikalaujama, kad Europos kosmoso agentūra laikytųsi Sąjungos programos saugumo taisyklių, visų pirma dėl įslaptintos informacijos tvarkymo;
–  nustatomos Europos kosmoso agentūrai patikėtų lėšų valdymo sąlygos, visų pirma susijusios su viešaisiais pirkimais, valdymo procedūros, tikėtini rezultatai, vertinami pagal veiklos rodiklius, taikytinos priemonės, jei susitarimai įgyvendinami nepakankamai ar nesąžiningai išlaidų, vykdymo terminų ir rezultatų požiūriu, taip pat ryšių palaikymo strategija ir taisyklės dėl viso materialiojo ir nematerialiojo turto nuosavybės; šios sąlygos atitinka šio reglamento III ir V antraštines dalis ir Finansinį reglamentą;
–  reikalaujama, kad Komisija ir, atitinkamais atvejais, Agentūra dalyvautų Europos kosmoso agentūros pasiūlymų vertinimo valdybos posėdžiuose, susijusiuose su Programa;
–  nustatomos stebėsenos ir kontrolės priemonės, kurios, be kita ko, visų pirma yra išlaidų planavimo sistema, sistemingas Komisijos arba, kai tinkama, Agentūros informavimas apie išlaidas ir vykdymo terminus, o numatyto biudžeto, veiklos rezultatų ir vykdymo terminų neatitikimo atveju – taisomieji veiksmai, kuriais užtikrinamas paskirtų užduočių įvykdymas neviršijant paskirto biudžeto, ir baudos Europos kosmoso agentūrai, jei ji yra tiesiogiai atsakinga dėl šio neatitikimo;
–  nustatomi atlyginimo Europos kosmoso agentūrai, kuris yra proporcingas vykdytinų užduočių sudėtingumui ir atitinka rinkos kainas, ir mokesčių kitiems dalyvaujantiems subjektams, įskaitant Sąjungą, kurie, kai tinkama, gali būti grindžiami veiklos rodikliais, principai; tie mokesčiai neapima bendrų pridėtinių išlaidų, kurios nėra susijusios su Europos kosmoso agentūrai Sąjungos pavesta veikla.
Pakeitimas 141
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis
3.  2 dalyje nurodyto finansinės partnerystės pagrindų susitarimo sudarymas priklauso nuo to, ar Europos kosmoso agentūroje sukurtos vidaus struktūros, ir nuo veiklos metodo, visų pirma priimant sprendimus, valdymo metodų ir atsakomybės, kurie leidžia užtikrinti maksimalią Sąjungos interesų apsaugą ir laikytis jos sprendimų, įskaitant sprendimus dėl Europos kosmoso agentūros finansuojamos veiklos, kuri daro poveikį Programai.
Išbraukta.
Pakeitimas 142
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 4 dalis
4.  Nedarant poveikio 4 dalyje nurodytam finansinės partnerystės pagrindų susitarimui, Komisija arba Agentūra gali prašyti Europos kosmoso agentūros suteikti techninių ekspertinių žinių ir informacijos, reikalingos užduotims, kurios joms paskirtos šiuo reglamentu, atlikti.
Išbraukta.
Pakeitimas 143
Pasiūlymas dėl reglamento
31 a straipsnis (naujas)
31a straipsnis
Finansinės partnerystės pagrindų susitarimas
1.  Komisija su Agentūra ir Europos kosmoso agentūra sudaro finansinės partnerystės pagrindų susitarimą, kaip nustatyta Finansinio reglamento [130 straipsnyje]. Tame finansinės partnerystės pagrindų susitarime:
a)  aiškiai apibrėžiamos Komisijos, Agentūros ir Europos kosmoso agentūros funkcijos, atsakomybės sritys ir pareigos, susijusios su Programa;
b)  aiškiai apibrėžiamos Programos komponentų įgyvendinimo koordinavimo ir kontrolės priemonės, atsižvelgiant į Komisijos funkcijas ir pareigas vykdyti bendrą Programos komponentų koordinavimą;
c)  reikalaujama, kad Europos kosmoso agentūra laikytųsi Sąjungos programos saugumo taisyklių, visų pirma dėl įslaptintos informacijos tvarkymo;
d)  nustatomos Europos kosmoso agentūrai patikėtų lėšų valdymo sąlygos, visų pirma susijusios su Sąjungos viešųjų pirkimų taisyklių taikymu, kai pirkimai vykdomi Sąjungos vardu ir jos naudai, valdymo procedūros, tikėtini rezultatai, vertinami pagal veiklos rodiklius, taikytinos priemonės, jei susitarimai įgyvendinami nepakankamai ar nesąžiningai išlaidų, vykdymo terminų ir rezultatų požiūriu, taip pat ryšių palaikymo strategija ir taisyklės dėl viso materialiojo ir nematerialiojo turto nuosavybės; šios sąlygos atitinka šio reglamento III ir V antraštines dalis ir Finansinį reglamentą;
e)  reikalaujama, kad Komisija ir, atitinkamais atvejais, Agentūra dalyvautų Europos kosmoso agentūros pasiūlymų vertinimo valdybos posėdžiuose, susijusiuose su Programa, kai pastaroji pagal 1a dalį vykdo viešuosius pirkimus Sąjungos vardu ir jos naudai;
f)  nustatomos stebėsenos ir kontrolės priemonės, kurios, be kita ko, visų pirma yra išlaidų planavimo sistema, sistemingas Komisijos arba, kai tinkama, Agentūros informavimas apie išlaidas ir vykdymo terminus, o numatyto biudžeto, veiklos rezultatų ir vykdymo terminų neatitikimo atveju – taisomieji veiksmai, kuriais užtikrinamas paskirtų užduočių įvykdymas neviršijant paskirto biudžeto, ir baudos Europos kosmoso agentūrai, jei ji yra tiesiogiai atsakinga dėl šio neatitikimo;
g)  nustatomi atlyginimo Europos kosmoso agentūrai, kuris yra proporcingas vykdytinų užduočių sudėtingumui ir atitinka rinkos kainas, ir mokesčių kitiems dalyvaujantiems subjektams, įskaitant Sąjungą, kurie, kai tinkama, gali būti grindžiami veiklos rodikliais, principai, atsižvelgiant į šios agentūros, kaip viešojo subjekto, sąnaudų modelį; tie mokesčiai neapima bendrų pridėtinių išlaidų, kurios nėra susijusios su Europos kosmoso agentūrai Sąjungos pavesta veikla.
h)  reikalaujama, kad Europos kosmoso agentūra užtikrintų visapusišką Sąjungos interesų ir jos sprendimų apsaugą – dėl šiuos priežasties Europos kosmoso agentūrai gali tekti pakoreguoti savo sprendimų priėmimo procesą, valdymo metodus ir nuostatas dėl atsakomybės.
2.  Nedarant poveikio 31a straipsnyje nurodytam finansinės partnerystės pagrindų susitarimui, Komisija arba Agentūra gali prašyti Europos kosmoso agentūros suteikti techninių ekspertinių žinių ir informacijos, reikalingos užduotims, kurios joms paskirtos šiuo reglamentu, atlikti. Tokių prašymų ir jų vykdymo sąlygos nustatomos bendru sutarimu.
Pakeitimas 144
Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio pavadinimas
Kitų subjektų vaidmuo
EUMETSAT ir kitų subjektų vaidmuo
Pakeitimas 145
Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Komisija, sudarydama susitarimus dėl įnašo, gali visiškai arba iš dalies pavesti Programos komponentų įgyvendinimą kitiems subjektams, nei nurodytieji 30 ir 31 straipsniuose, įskaitant:
1.  Komisija, sudarydama susitarimus dėl įnašo, gali visiškai arba iš dalies pavesti šių užduočių įgyvendinimą kitiems subjektams, nei nurodytieji 30 ir 31 straipsniuose, įskaitant:
Pakeitimas 146
Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalies a punktas
a)  programos „Copernicus“ kosmoso infrastruktūros ar jos dalių eksploatavimą, kuris gali būti pavestas Europos meteorologinių palydovų eksploatacijos organizacijai (EUMETSAT);
a)  programos „Copernicus“ kosmoso infrastruktūros ar jos dalių atnaujinimą ir eksploatavimą, kuris gali būti pavestas Europos meteorologinių palydovų eksploatacijos organizacijai (EUMETSAT);
Pakeitimas 147
Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  programos „Copernicus“ paslaugų ar jų dalių įgyvendinimą atitinkamoms agentūroms, įstaigoms ar organizacijoms.
b)  programos „Copernicus“ paslaugų ar jų dalių įgyvendinimą atitinkamoms agentūroms, įstaigoms ar organizacijoms, kurios taip pat tvarko atitinkamą trečiųjų šalių informacijos rinkimą.
Pakeitimas 148
Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Įgyvendindama Programą, Komisija atsižvelgia į Jungtinio tyrimų centro mokslines ir technines rekomendacijas.
Pakeitimas 149
Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis
Programos saugumas turėtų būti grindžiamas šiais principais:
Programos saugumas grindžiamas šiais principais:
Pakeitimas 150
Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 pastraipos a punktas
a)  atsižvelgiama į valstybių narių patirtį saugumo srityje ir remiamasi jų geriausios praktikos pavyzdžiais;
a)  atsižvelgiama į valstybių narių patirtį saugumo srityje ir remiamasi jų geriausios praktikos pavyzdžiais ir nacionaliniais įstatymais;
Pakeitimas 151
Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 pastraipos a a punktas (naujas)
aa)  atsižvelgiama į GALILEO, EGNOS ir „Copernicus“ veikimo srityje įgytą patirtį;
Pakeitimas 152
Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis
Komisija savo kompetencijos srityje užtikrina aukštą saugumo lygį, visų pirma dėl:
Komisija ir Agentūra savo kompetencijos srityse užtikrina aukštą saugumo lygį, visų pirma dėl:
Pakeitimas 153
Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
Tuo tikslus Komisija užtikrina, kad būtų atlikta kiekvieno Programos komponento rizikos ir grėsmių analizė. Remdamasi šia rizikos ir grėsmių analize, priimdama įgyvendinimo aktus, ji nustato kiekvieno Programos komponento bendrus saugumo reikalavimus. Tai darydama Komisija atsižvelgia į tų reikalavimų poveikį sklandžiam to komponento veikimui, visų pirma išlaidų, rizikos valdymo ir vykdymo terminų požiūriu, ir užtikrina, kad nesumažėtų bendras saugumo lygis ar nebūtų pakenkta tuo komponentu grindžiamos esamos įrangos veikimui. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 107 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
Tuo tikslu Komisija, konsultuodamasi su galutiniais naudotojais valstybėse narėse ir susijusiais subjektais, administruojančiais tam tikro Programos komponento įgyvendinimą, atlieka „Copernicus“, SST ir GOVSATCOM komponentų rizikos ir grėsmių analizę. Agentūra atlieka GALILEO ir EGNOS komponentų rizikos ir grėsmių analizę. Remdamasi šia rizikos ir grėsmių analize, Komisija, konsultuodamasi su galutiniais naudotojais valstybėse narėse ir susijusiais subjektais, administruojančiais tam tikro Programos komponento įgyvendinimą, nustato kiekvieno Programos komponento saugumo reikalavimus. Tai darydama Komisija atsižvelgia į tų reikalavimų poveikį sklandžiam to komponento veikimui, visų pirma išlaidų, rizikos valdymo ir vykdymo terminų požiūriu, ir užtikrina, kad nesumažėtų bendras saugumo lygis ar nebūtų pakenkta tuo komponentu grindžiamos esamos įrangos veikimui. Bendrais saugumo reikalavimais nustatomos procedūros, kuriomis turi būti vadovaujamasi visais atvejais, kai komponento veikimas gali daryti neigiamą poveikį Sąjungos ar jos valstybės narių saugumui. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 107 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
Pakeitimas 154
Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalis
2.  Už Programos komponento valdymą atsakingam subjektui tenka atsakomybė už to komponento saugumo valdymą, jis tuo tikslu atlieka rizikos ir grėsmių analizę ir vykdo visą būtiną veiklą, kad būtų užtikrintas ir stebimas to komponento saugumas, visų pirma nustatydamas technines specifikacijas ir veiklos procedūras, be to, jis vykdo jų atitikties 1 dalyje nurodytiems bendriems saugumo reikalavimams stebėseną.
2.  Komisijai tenka atsakomybė už „Copernicus“, SSA ir GOVSATCOM komponentų saugumo valdymą. Agentūra yra atsakinga už GALILEO ir EGNOS komponentų saugumo valdymą. Tuo tikslu jos vykdo visą būtiną veiklą, kad būtų užtikrintas ir stebimas komponentų, už kuriuos jos atsakingos, saugumas, visų pirma nustatydamos technines specifikacijas ir veiklos procedūras, be to, jos turi vykdyti jų atitikties 1 dalies trečioje pastraipoje nurodytiems bendriems saugumo reikalavimams stebėseną.
Pakeitimas 155
Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis
3.  Agentūra:
3.  Be to, Agentūra:
Pakeitimas 156
Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 dalies d a punktas (naujas)
da)  užtikrina Programos kibernetinį saugumą;
Pakeitimas 157
Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 4 dalies a punktas
a)  imasi priemonių, kurios yra bent lygiavertės priemonėms, būtinoms Europos ypatingos svarbos infrastruktūroms apsaugoti, kaip apibrėžta 2008 m. gruodžio 8 d. Tarybos direktyvoje 2008/114/EB dėl Europos ypatingos svarbos infrastruktūros objektų nustatymo ir priskyrimo jiems bei būtinybės gerinti jų apsaugą vertinimo29, ir priemonėms, būtinoms jų pačių nacionalinėms ypatingos svarbos infrastruktūroms apsaugoti, siekiant užtikrinti antžeminę infrastruktūrą, kuri yra neatskiriama Programos dalis ir yra jų teritorijoje;
a)  imasi priemonių, kurios yra bent lygiavertės priemonėms, būtinoms Europos ypatingos svarbos infrastruktūroms apsaugoti, kaip apibrėžta 2008 m. gruodžio 8 d. Tarybos direktyvoje 2008/114/EB dėl Europos ypatingos svarbos infrastruktūros objektų nustatymo ir priskyrimo jiems bei būtinybės gerinti jų apsaugą vertinimo29, ir priemonėms, būtinoms jų pačių nacionalinėms ypatingos svarbos infrastruktūroms apsaugoti, siekiant užtikrinti antžeminę infrastruktūrą, kuri yra neatskiriama Programos dalis ir yra jų teritorijoje;
__________________
__________________
29 OL L 345, 2008 12 23, p. 75.
29 OL L 345, 2008 12 23, p. 75.
Pakeitimas 158
Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 5 dalis
5.  Programoje dalyvaujantys subjektai imasi visų būtinų priemonių, kad būtų užtikrintas Programos saugumas.
5.  Programoje dalyvaujantys subjektai imasi visų būtinų priemonių, taip pat atsižvelgiant į rizikos analizėje nustatytas problemas, kad būtų užtikrintas Programos saugumas.
Pakeitimas 159
Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 dalis
2.  Europos kosmoso agentūros atstovas kviečiamas dalyvauti Saugumo akreditavimo valdybos posėdžiuose stebėtojo teisėmis. Išimties tvarka Sąjungos agentūrų, trečiųjų valstybių ar tarptautinių organizacijų atstovai taip pat gali būti pakviesti stebėtojų teisėmis dalyvauti šiuose posėdžiuose dėl tiesiogiai su tomis trečiosiomis šalimis ar tarptautinėmis organizacijomis susijusių klausimų, visų pirma dėl klausimų, susijusių su jiems priklausančia ar jų teritorijoje įsteigta infrastruktūra. Toks trečiųjų šalių ar tarptautinių organizacijų atstovų dalyvavimas ir šio dalyvavimo sąlygos nustatomos atitinkamuose susitarimuose ir turi atitikti Saugumo akreditavimo valdybos darbo tvarkos taisykles.
2.  Europos kosmoso agentūros atstovas kviečiamas dalyvauti Saugumo akreditavimo valdybos posėdžiuose stebėtojo teisėmis. Išimties tvarka Sąjungos agentūrų, trečiųjų valstybių ar tarptautinių organizacijų atstovai taip pat gali būti pakviesti stebėtojų teisėmis dalyvauti šiuose posėdžiuose, visų pirma, dėl klausimų, susijusių su jiems priklausančia ar jų teritorijoje įsteigta infrastruktūra. Taigi toks trečiųjų šalių ar tarptautinių organizacijų atstovų dalyvavimas ir šio dalyvavimo sąlygos nustatomos atitinkamuose susitarimuose ir turi atitikti Saugumo akreditavimo valdybos darbo tvarkos taisykles.
Pakeitimas 160
Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 pastraipos b punktas
b)  antžeminės infrastruktūros, visų pirma tinklų, aikštelių ir pagalbinės įrangos, valdymas, priežiūra, nuolatinis tobulinimas, plėtojimas ir apsauga, įskaitant atnaujinimus ir nusidėvėjimo valdymą;
b)  antžeminės infrastruktūros, įskaitant infrastruktūros, esančios už Sąjungos teritorijos ribų, tačiau būtinos norint užtikrinti, kad GALILEO ir EGNOS visapusiškai aprėptų valstybių narių teritorijas, kurios geografiniu požiūriu yra Europoje, visų pirma tinklų, aikštelių ir pagalbinės įrangos, valdymas, priežiūra, nuolatinis tobulinimas, plėtojimas ir apsauga, , įskaitant atnaujinimus ir nusidėvėjimo valdymą;
Pakeitimas 161
Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 pastraipos c punktas
c)  būsimos kartos sistemų kūrimas ir GALILEO bei EGNOS paslaugų vystymas, nepažeidžiant būsimų sprendimų dėl Sąjungos finansinių perspektyvų;
c)  būsimos kartos sistemų kūrimas ir GALILEO bei EGNOS paslaugų vystymas, nepažeidžiant būsimų sprendimų dėl Sąjungos finansinių perspektyvų, atsižvelgiant į atitinkamų suinteresuotųjų subjektų poreikius;
Pakeitimas 162
Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 pastraipos c a punktas (naujas)
ca)  parama pagrindinių technologinių elementų, pavyzdžiui, su GALILEO sistemomis suderinamų lustų rinkinių ir imtuvų, kūrimui ir vystymui;
Pakeitimas 163
Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 pastraipos c b punktas (naujas)
cb)  parama kuriant GALILEO ir EGNOS galutinės grandies prietaikas ir integruotas galutinės grandies prietaikas, naudojant tiek EGNOS ir (arba) GALILEO, tiek „Copernicus“;
Pakeitimas 164
Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 pastraipos e punktas
e)  GALILEO ir EGNOS paslaugų teikimas ir rinkos plėtra;
e)  GALILEO ir EGNOS paslaugų teikimas ir rinkos plėtra, visų pirma siekiant kuo labiau padidinti socialinę ir ekonominę naudą, nurodytą 4 straipsnio 1 dalyje;
Pakeitimas 165
Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 1 dalies c punktas
c)  žmogaus gyvybės apsaugos paslauga (angl. SoL), kuri tiesioginiam naudotojui teikiama netaikant mokesčio ir kuria teikiama padėties nustatymo ir sinchronizacijos informacija, atitinkanti griežtus tęstinumo, prieinamumo ir tikslumo reikalavimus ir turinti patikimumo funkciją, perspėjančią naudotojus, kuriems saugumas yra ypač svarbus, apie bet kokio pobūdžio triktį arba apie GALILEO ir kitų GNSS skleidžiamus ir veikimo zonoje pagerinamus signalus, kad viršijamas leidžiamas nuokrypis, visų pirma civilinės aviacijos sektoriuje, kai teikiamos oro navigacijos paslaugos.
c)  žmogaus gyvybės apsaugos paslauga (angl. SoL), kuri tiesioginiam naudotojui teikiama netaikant mokesčio ir kuria teikiama padėties nustatymo ir sinchronizacijos informacija, atitinkanti griežtus tęstinumo, prieinamumo, tikslumo ir patikimumo reikalavimus. Minėtoji paslauga laikantis EASA reglamento norint užtikrinti aviacijos saugumo reikalavimų laikymąsi, įskaitant patikimumo funkciją, perspėjančią naudotojus, kuriems saugumas yra ypač svarbus, apie bet kokio pobūdžio triktį arba apie GALILEO ir kitų GNSS skleidžiamus ir veikimo zonoje pagerinamus signalus, kad viršijamas leidžiamas nuokrypis, visų pirma civilinės aviacijos sektoriuje, kai teikiamos oro navigacijos paslaugos.
Pakeitimas 166
Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa
1 dalyje nurodytos paslaugos pirmučiausia teikiamos valstybių narių teritorijose, kurios geografiniu požiūriu yra Europoje.
1 dalyje nurodytos paslaugos pirmučiausia teikiamos valstybių narių teritorijose, kurios geografiniu požiūriu yra Europoje, siekiant žemynines teritorijas apimti iki 2023 m. pabaigos, o visas teritorijas – iki 2025 m. pabaigos.
Pakeitimas 167
Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 3 dalis
3.  Tokio aprėpties išplėtimo sąnaudoms, įskaitant su tais regionais susijusias veiklos išlaidas, padengti nenaudojamos 11 straipsnyje nurodytos lėšos. Taip išplėtus aprėptį neturėtų sutrikti 1 dalyje nurodytų paslaugų teikimas valstybių narių teritorijose, kurios geografiniu požiūriu yra Europoje.
3.  Tokio aprėpties išplėtimo sąnaudoms, įskaitant su tais regionais susijusias veiklos išlaidas, padengti nenaudojamos 11 straipsnyje nurodytos lėšos, bet Komisija turi apsvarstyti galimybę pasinaudoti partnerystės programomis ir susitarimais bei, jei taikoma, konkrečios finansinės priemonės, kuria ji būtų remiama, parengimą. Taip išplėtus aprėptį neturėtų sutrikti 1 dalyje nurodytų paslaugų teikimas valstybių narių teritorijose, kurios geografiniu požiūriu yra Europoje.
Pakeitimas 168
Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio pavadinimas
Suderinamumas ir sąveikumas
Suderinamumas, sąveikumas ir standartizacija
Pakeitimas 169
Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 dalis
2.  GALILEO bei EGNOS ir jų paslaugos turi būti suderintos ir sąveikios su kitomis palydovinės navigacijos sistemomis ir įprastinėmis radionavigacinėmis priemonėmis, jei reikiami suderinamumo ir sąveikumo reikalavimai yra nustatyti tarptautiniuose susitarimuose.
2.  GALILEO bei EGNOS ir jų paslaugos turi būti tarpusavyje suderintos ir sąveikios su kitomis palydovinės navigacijos sistemomis ir įprastinėmis radionavigacinėmis priemonėmis, jei reikiami suderinamumo ir sąveikumo reikalavimai yra nustatyti tarptautiniuose susitarimuose.
Pakeitimas 170
Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Turi būti siekiama, kad GALILEO ir EGNOS atitiktų tarptautinius standartus ir sertifikavimo reikalavimus.
Pakeitimas 171
Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 1 dalis
1.  Programos „Copernicus“ įgyvendinimas grindžiamas ankstesnėmis Sąjungos investicijomis ir tam tikrais atvejais valstybių narių nacionaliniais ir regioniniais pajėgumais, atsižvelgiant į lyginamuosius duomenis ir informaciją teikiančių komercinių paslaugų teikėjų pajėgumus ir konkurencingumo bei rinkos plėtros skatinimo būtinumą.
1.  Programos „Copernicus“ įgyvendinimas grindžiamas ankstesnėmis Sąjungos, Europos kosmoso agentūros ir EUMETSAT investicijomis ir tam tikrais atvejais valstybių narių nacionaliniais ir regioniniais pajėgumais, atsižvelgiant į lyginamuosius duomenis ir informaciją teikiančių komercinių paslaugų teikėjų pajėgumus ir konkurencingumo bei rinkos plėtros skatinimo būtinumą.
Pakeitimas 172
Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 2 dalis
2.  Programos „Copernicus“ duomenys ir informacija teikiami taikant visapusiškų, nemokamų ir atvirų duomenų politiką.
2.  Programos „Copernicus“ duomenys ir informacija, pagrįsti visapusiškų, nemokamų ir atvirų duomenų politika.
Pakeitimas 173
Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 3 dalies a punkto 1 įtrauka
–  programos „Copernicus“ palydovų „Sentinel“ kūrimas ir operacijos;
–  programos „Copernicus“ palydovų „Sentinel“ kūrimas ir naudojimas;
Pakeitimas 174
Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 3 dalies c punktas
c)  duomenų prieigos ir paskirstymo komponentą, į kurį įtraukta infrastruktūra ir paslaugos, kuriomis siekiama užtikrinti programos „Copernicus“ duomenų ir informacijos kaupimą, peržiūrą, prieigą, paskirstymą ir panaudojimą;
c)  duomenų prieigos ir paskirstymo komponentą, į kurį įtraukta infrastruktūra ir paslaugos, kuriomis siekiama užtikrinti programos „Copernicus“ duomenų ir informacijos kaupimą, ilgalaikį archyvavimą, peržiūrą, prieigą, paskirstymą ir panaudojimą vartotojui patogiu būdu;
Pakeitimas 175
Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 3 dalies d punktas
d)  naudotojų suinteresuotumo didinimo ir rinkos plėtros komponentą pagal 29 straipsnio 5 dalį, į kurį įtraukta atitinkama veikla, ištekliai ir paslaugos, kuriais skatinama naudotis programa „Copernicus“, jos duomenimis ir paslaugomis visais lygiais, kad socialinė ir ekonominė nauda, nurodyta 4 straipsnio 1 dalyje, būtų kuo didesnė.
d)  naudotojų suinteresuotumo didinimo, pajėgumų didinimo ir rinkos plėtros komponentą pagal 29 straipsnio 5 dalį, į kurį įtraukta atitinkama veikla, ištekliai ir paslaugos, kuriais skatinama naudotis programa „Copernicus“, jos duomenimis ir paslaugomis visais lygiais, kad socialinė ir ekonominė nauda, nurodyta 4 straipsnio 1 dalyje, būtų kuo didesnė.
Pakeitimas 176
Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 4 dalis
4.  Programa „Copernicus“ skatina tarptautinį stebėjimo sistemų koordinavimą ir keitimąsi susijusiais duomenimis siekiant stiprinti jos pasaulinį aspektą ir papildomumą, atsižvelgiant į galiojančius tarptautinius susitarimus ir koordinavimo procesus.
4.  Programa „Copernicus“ skatina tarptautinį stebėjimo sistemų koordinavimą ir keitimąsi susijusiais duomenimis siekiant stiprinti jos pasaulinį aspektą ir papildomumą, atsižvelgiant į esamus ir būsimus tarptautinius susitarimus ir koordinavimo procesus.
Pakeitimas 177
Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio pavadinimas
Duomenų įsigijimas
Reikalavimus atitinkantys veiksmai
Pakeitimas 178
Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 pastraipos a punktas
a)  veiksmai, kuriais siekiama užtikrinti esamų palydovų „Sentinel“ misijų tęstinumą ir kitų palydovų „Sentinel“ kūrimą, paleidimą, priežiūrą ir naudojimą, išplečiant stebėjimo aprėptį ir teikiant prioritetą: išmetamų antropogeninės kilmės CO2 ir kitų šiltnamio efektą sukeliančių dujų stebėsenos pajėgumui, numatant poliarinių sričių aprėptį ir sudarant sąlygas taikyti inovatyvias aplinkos sričių taikomąsias programas žemės bei miškų ūkio ir vandentvarkos srityse;
a)  veiksmai, kuriais siekiama užtikrinti esamų palydovų „Sentinel“ misijų tęstinumą ir kitų palydovų „Sentinel“ kūrimą, paleidimą, priežiūrą ir naudojimą, išplečiant stebėjimo aprėptį, pvz.: išmetamų antropogeninės kilmės CO2 ir kitų šiltnamio efektą sukeliančių dujų stebėsenos pajėgumui, numatant poliarinių sričių aprėptį ir sudarant sąlygas taikyti inovatyvias aplinkos sričių taikomąsias programas žemės bei miškų ūkio ir vandentvarkos srityse;
Pakeitimas 179
Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 pastraipos b punktas
b)  veiksmai, kuriais suteikiama prieiga prie programos „Copernicus“ paslaugoms teikti reikalingų arba Sąjungos institucijų, agentūrų ir decentralizuotų tarnybų naudojamų trečiųjų šalių duomenų;
b)  veiksmai, kuriais suteikiama prieiga prie programos „Copernicus“ paslaugoms teikti reikalingų arba pagrindiniams naudotojams naudoti skirtų duomenų, teikiant pirmenybę valstybių narių viešųjų subjektų, pavyzdžiui, nacionalinių agentūrų, teikiamiems ir (arba) finansuojamiems duomenims;
Pakeitimas 180
Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 pastraipos c a punktas (naujas)
ca)  parama atitinkamų galutinės grandies taikmenų ir paslaugų, skirtų programai „Copernicus“, kūrimui;
Pakeitimas 181
Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis
Pagal programą „Copernicus“ vykdomi veiksmai, kuriais remiamos šios paslaugos:
Pagal programą „Copernicus“ vykdomi veiksmai, kuriais remiamos šios pagrindinės paslaugos:
Pakeitimas 182
Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 1 pastraipos a punkto 3 įtrauka
–  žemės paviršiaus ir žemės ūkio stebėsena siekiant informuoti apie žemės dangą, žemės naudojimą ir žemės naudojimo pokyčius, miestų vietoves, vidaus vandenų kiekį ir kokybę, miškus, žemės ūkio ir kitus gamtos išteklius, bioįvairovę ir kriosferą;
–  žemės paviršiaus ir žemės ūkio stebėsena siekiant informuoti apie žemės dangą, žemės naudojimą ir žemės naudojimo pokyčius, dirvožemio kokybę, dykumėjimą, kultūros paveldo objektus, vidaus vandenų kiekį ir kokybę, miškus, o ypač miškų naikinimą, žemės ūkio ir kitus gamtos išteklius, bioįvairovę ir kriosferą. Valstybės narės galės naudotis iš žemės ūkio paskirties žemės gaunama informacija ir duomenimis apie žemės dangos ir žemės ūkio paskirties žemės naudojimo lygį ir toliau mažinti su žemės ūkio subsidijų suteikimu susijusią administracinę naštą;
Pakeitimas 183
Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 1 pastraipos a punkto 4 a įtrauka (nauja)
–  žemės ūkio paskirties žemės, kuriai reikia drėkinimo, lauko kultūrų prognozių ir žemės naudojimo žemėlapių sudarymas ir geresnio aprūpinimo maistu ir maisto kokybės užtikrinimas saugant aplinką;
Pakeitimas 184
Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 1 pastraipos a punkto 4 b įtrauka (nauja)
–  žuvininkystės veiklos stebėsena, siekiant užtikrinti geresnį aprūpinimą maistu ir maisto kokybę saugant aplinką;
Pakeitimas 185
Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 1 pastraipos a a punktas (naujas)
aa)  parama stebėsenai įgyvendinant Sąjungos politiką;
Pakeitimas 186
Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis
SST komponento remiama veikla:
SST programa siekiama palaipsniui suteikti Sąjungai autonominius SST pajėgumus.
SST komponento remiama veikla:
Pakeitimas 187
Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 1 pastraipos a punktas
a)  valstybių narių antžeminių ir (arba) kosmoso jutiklių tinklo nustatymas, kūrimas ir naudojimas, įskaitant Europos kosmoso agentūros ir Sąjungos sukurtus jutiklius, skirtus objektams nacionaliniu lygiu stebėti ir sekti ir prie 55 straipsnyje nurodytų naudotojų poreikių pritaikytam Europos kosminių objektų katalogui sudaryti;
a)  valstybių narių arba Sąjungos antžeminių ir (arba) kosmoso jutiklių tinklo nustatymas, kūrimas ir naudojimas, įskaitant Europos kosmoso agentūros sukurtus ir nacionaliniu lygiu naudojamus Sąjungos jutiklius, skirtus objektams stebėti ir sekti ir prie 55 straipsnyje nurodytų naudotojų poreikių pritaikytam Europos kosminių objektų katalogui sudaryti;
Pakeitimas 188
Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis
Valstybės narės, norinčios prisidėti prie 54 straipsnyje nurodytų paslaugų teikimo, Komisijai pateikia bendrą pasiūlymą, kuriame įrodo, kad paisoma šių kriterijų:
Valstybės narės, norinčios prisidėti prie 54 straipsnyje nurodytų paslaugų teikimo, Komisijai pateikia atskirą arba bendrą pasiūlymą, kuriame įrodo, kad paisoma šių kriterijų:
Pakeitimas 189
Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnio 8 dalis
8.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustato išsamias valstybių narių dalyvavimo SST organizacinės sistemos veikloje taisykles. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 107 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
8.  Komisija pagal 105 straipsnį priima deleguotuosius aktus dėl specialios nuostatos dėl išsamių valstybių narių dalyvavimo SST organizacinės sistemos veikloje taisyklių. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 107 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
Pakeitimas 190
Pasiūlymas dėl reglamento
58 a straipsnis (naujas)
58a straipsnis
Pasiūlos ir poreikių stebėsena įgyvendinant SST
Iki 2024 m. gruodžio 31 d. Komisija įvertina SST komponento įgyvendinimą, visų pirma naudotojų poreikių, susijusių su antžeminių ir kosmoso jutiklių pajėgumais, pokyčius ir užbaigia Europos katalogo, numatyto 53 straipsnio 1a dalyje, rengimą.
Atliekant vertinimą visų pirma išnagrinėjami papildomos kosmoso ir antžeminės infrastruktūros sukūrimo poreikiai.
Prireikus kartu su vertinimu pateikiamas atitinkamas pasiūlymas dėl papildomos kosmoso ir antžeminės infrastruktūros sukūrimo pagal SST komponentą.
Pakeitimas 191
Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)
ca)  Europos šalia Žemės skriejančių objektų katalogo sudarymas.
Pakeitimas 192
Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis
Į GOVSATCOM komponentą įtraukti palydovinio ryšio pajėgumai ir paslaugos sujungiami į bendrą Sąjungos palydovinio ryšio pajėgumų ir paslaugų tinklą. Šis komponentas apima:
Į GOVSATCOM komponentą įtraukti palydovinio ryšio pajėgumai ir paslaugos sujungiami į bendrą Sąjungos palydovinio ryšio pajėgumų ir paslaugų tinklą, laikantis tinkamų saugumo reikalavimų. Šis komponentas gali apimti:
Pakeitimas 193
Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 1 pastraipos a punktas
a)  antžeminio segmento infrastruktūros objektų kūrimą, konstravimą ir naudojimą;
a)  antžeminio ir kosmoso segmento infrastruktūros objektų kūrimą, konstravimą ir naudojimą;
Pakeitimas 194
Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 3 dalis
3.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais patvirtinamas GOVSATCOM paslaugų portfelis kaip palydovinio ryšio pajėgumų bei paslaugų rūšių ir jų ypatumų sąrašas, įskaitant geografinę aprėptį, dažnius, dažnių juostos plotį, naudotojų įrangą ir saugumo požymius. Minėtos priemonės grindžiamos 1 dalyje nurodytais veiklos ir saugumo reikalavimais, pirmenybę teikiant Sąjungos lygmens naudotojams teikiamoms paslaugoms. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 107 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
3.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais patvirtinamas GOVSATCOM paslaugų portfelis kaip palydovinio ryšio pajėgumų bei paslaugų rūšių ir jų ypatumų sąrašas, įskaitant geografinę aprėptį, dažnius, dažnių juostos plotį, naudotojų įrangą ir saugumo požymius. Minėtos priemonės grindžiamos 1 dalyje nurodytais veiklos ir saugumo reikalavimais. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 107 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
Pakeitimas 195
Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Taikant 3 dalyje nurodytą paslaugų portfelį, atsižvelgiama į šiuo metu parduodamas paslaugas, kad nebūtų iškreipta konkurencija vidaus rinkoje.
Pakeitimas 196
Pasiūlymas dėl reglamento
63 straipsnio 1 pastraipos b punktas
b)  tinkamai įgalioti juridiniai asmenys, teikiantys palydovinio ryšio pajėgumus ar paslaugas laikydamiesi 36 straipsnyje nustatytos saugumo akreditavimo procedūros ir 34 straipsnio 1 dalyje nurodytų konkrečių GOVSATCOM komponento saugumo reikalavimų.
b)  tinkamai įgalioti juridiniai asmenys, teikiantys palydovinio ryšio pajėgumus ar paslaugas laikydamiesi 36 straipsnyje nustatytos saugumo akreditavimo procedūros.
Pakeitimas 197
Pasiūlymas dėl reglamento
63 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)
ba)  šio komponento palydovinio ryšio pajėgumų ar paslaugų teikėjai laikosi pagal 34 straipsnio 1 dalį nustatytų konkrečių GOVSATCOM komponento saugumo reikalavimų.
Pakeitimas 198
Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 1 dalis
1.  GOVSATCOM dalyviai dalijasi sutelktais palydovinio ryšio pajėgumais, paslaugomis ir naudotojų įranga ir nustato prioritetus, atsižvelgdami į Sąjungos ir valstybių narių lygmens naudotojų atliktą saugumo rizikos analizę. Dalydamiesi ištekliais ir nustatydami prioritetus pirmenybę jie teikia Sąjungos lygmens naudotojams.
1.  GOVSATCOM dalyviai dalijasi sutelktais palydovinio ryšio pajėgumais, paslaugomis ir naudotojų įranga ir nustato prioritetus, atsižvelgdami į Sąjungos ir valstybių narių lygmens naudotojų atliktą saugumo rizikos analizę.
Pakeitimas 199
Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  GOVSATCOM centrai atsižvelgia į šiuo metu parduodamas paslaugas, kad nebūtų iškreipta konkurencija vidaus rinkoje.
Pakeitimas 200
Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 1 pastraipa
Iki 2024 m. pabaigos Komisija įvertina GOVSATCOM komponento įgyvendinimą, visų pirma naudotojų poreikių, susijusių su palydovinio ryšio pajėgumais, pokyčius. Atliekant vertinimą visų pirma išnagrinėjami papildomos kosmoso infrastruktūros sukūrimo poreikiai. Prireikus kartu su vertinimu pateikiamas pasiūlymas dėl papildomos kosmoso infrastruktūros sukūrimo pagal GOVSATCOM komponentą.
Iki 2024 m. pabaigos Komisija, bendradarbiaudama su atsakingomis įstaigomis, įvertina GOVSATCOM komponento įgyvendinimą, visų pirma naudotojų poreikių, susijusių su palydovinio ryšio pajėgumais, pokyčius. Atliekant vertinimą visų pirma išnagrinėjami papildomos kosmoso infrastruktūros sukūrimo poreikiai. Prireikus kartu su vertinimu pateikiamas pasiūlymas dėl papildomos kosmoso infrastruktūros sukūrimo pagal GOVSATCOM komponentą.
Pakeitimas 201
Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 1 pastraipa
Agentūros būstinė yra Prahoje (Čekijos Respublika).
Agentūros būstinė yra Prahoje (Čekijos Respublika). Kaip nustatyta 79 straipsnio 2 dalį, atsižvelgiant į Programos poreikius, gali būti įsteigti Agentūros vietos skyriai.
Pakeitimas 202
Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 4 dalis
4.  Administracinės valdybos nariai ir jų pakaitiniai nariai skiriami atsižvelgiant į jų žinias apie Agentūros pagrindines užduotis, taip pat į valdymo, administracinio darbo ir biudžeto valdymo įgūdžius. Europos Parlamentas, Komisija ir valstybės narės, siekdami užtikrinti Administracinės valdybos veiklos tęstinumą, turi dėti pastangas, kad jų atstovų kaita valdyboje būtų ribota. Visos šalys siekia, kad Administracinėje valdyboje būtų tinkama vyrų ir moterų pusiausvyra.
4.  Administracinės valdybos nariai ir jų pakaitiniai nariai skiriami atsižvelgiant į jų žinias apie Agentūros užduotis, taip pat į valdymo, administracinio darbo ir biudžeto valdymo įgūdžius. Europos Parlamentas, Komisija ir valstybės narės, siekdami užtikrinti Administracinės valdybos veiklos tęstinumą, turi dėti pastangas, kad jų atstovų kaita valdyboje būtų ribota. Visos šalys siekia, kad Administracinėje valdyboje būtų tinkama vyrų ir moterų pusiausvyra.
Pakeitimas 203
Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 5 dalis
5.  Administracinės valdybos nariai ir jų pakaitiniai nariai skiriami ketverių metų kadencijai, kuri gali būti pratęsiama vieną kartą.
5.  Administracinės valdybos nariai ir jų pakaitiniai nariai skiriami ketverių metų kadencijai, kuri gali būti pratęsiama.
Pakeitimas 204
Pasiūlymas dėl reglamento
75 straipsnio 3 dalis
3.  Administracinė valdyba eilinius posėdžius rengia du kartus per metus. Be to, valdyba rengia posėdžius jos pirmininko iniciatyva arba ne mažiau kaip trečdalio jos narių prašymu.
3.  Administracinė valdyba eilinius posėdžius rengia bent du kartus per metus. Be to, valdyba rengia posėdžius jos pirmininko iniciatyva arba ne mažiau kaip trečdalio jos narių prašymu.
Pakeitimas 205
Pasiūlymas dėl reglamento
75 straipsnio 5 dalis
5.  [Jeigu kuris nors Programos komponentas yra susijęs su slapta nacionaline infrastruktūra, posėdžiuose ir Administracinės valdybos svarstymuose, taip pat balsuojant gali dalyvauti tik tų valstybių narių, kurioms priklauso minėta infrastruktūra, atstovai ir Komisijos atstovas. Jeigu Administracinės valdybos pirmininkas nėra vienos iš valstybių narių, kurioms priklauso minėta infrastruktūra, atstovas, jis pakeičiamas valstybės narės, kuriai priklauso minėta infrastruktūra, atstovu.]
5.  [Jeigu kuris nors Programos komponentas yra susijęs su slapta nacionaline infrastruktūra, posėdžiuose ir Administracinės valdybos svarstymuose gali dalyvauti valstybių narių atstovai ir Komisijos atstovas, tačiau balsuojant dalyvauja tik tų valstybių narių, kurioms priklauso minėta infrastruktūra, atstovai. Jeigu Administracinės valdybos pirmininkas(-ė) nėra vienos iš valstybių narių, kurioms priklauso minėta infrastruktūra, atstovas, ji(s) pakeičiama(-s) valstybės narės, kuriai priklauso minėta infrastruktūra, atstovu(-e).]
Pakeitimas 206
Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)
aa)  ne vėliau kaip iki Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 312 straipsnyje numatytos daugiametės finansinės programos pirmųjų metų birželio 30 d. priima viso daugiametės finansinės programos laikotarpio Agentūros darbo programą, į ją be pakeitimų įtraukusi Saugumo akreditavimo valdybos pagal 80 straipsnio a punktą parengtą dalį ir gavusi Komisijos nuomonę. Dėl daugiametės darbo programos konsultuojamasi su Europos Parlamentu;
Pakeitimas 207
Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)
da)  tvirtina pramoninių kontraktų skaidrumo taisykles ir nuolat apie juos informuoja vykdomąjį direktorių;
Pakeitimas 208
Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)
ca)  laikosi skaidrumo taisyklių bei pramoninių sutarčių ir informuoja administracinę valdybą;
Pakeitimas 209
Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 2 dalis
2.  Vykdomasis direktorius sprendžia, ar būtina, kad vienoje arba daugiau valstybių narių dirbtų vienas arba daugiau Agentūros darbuotojų, kad Agentūros užduotys būtų vykdomos veiksmingai ir efektyviai. Prieš nuspręsdamas įsteigti vietos skyrių vykdomasis direktorius gauna išankstinį Komisijos, Administracinės valdybos ir susijusios (-ių) valstybės (-ių) narės (-ių) pritarimą. Veiklos, kurią vykdys vietos skyrius, sritis sprendime nustatoma taip, kad būtų išvengta nebūtinų išlaidų ir Agentūros administracinių funkcijų dubliavimosi. Gali prireikti su susijusia (-iomis) valstybe (-ėmis) nare (-ėmis) sudaryti susitarimą dėl būstinės.
2.  Vykdomasis direktorius sprendžia, ar būtina, kad vienoje arba daugiau valstybių narių dirbtų vienas arba daugiau Agentūros darbuotojų, kad Agentūros užduotys būtų vykdomos veiksmingai ir efektyviai. Prieš nuspręsdamas įsteigti vietos skyrių vykdomasis direktorius gauna išankstinį Administracinės valdybos ir susijusios (-ių) valstybės (-ių) narės (-ių) pritarimą. Veiklos, kurią vykdys vietos skyrius, sritis sprendime nustatoma taip, kad būtų išvengta nebūtinų išlaidų ir Agentūros administracinių funkcijų dubliavimosi. Gali prireikti su susijusia (-iomis) valstybe (-ėmis) nare (-ėmis) sudaryti susitarimą dėl būstinės. Jei įmanoma, poveikis skiriant personalą ir skiriant biudžetą įtraukiamas į metinę darbo programą ir bet kuriuo atveju apie šį projektą pranešama biudžeto valdymo institucijai pagal 84 straipsnio 11 dalį.
Pakeitimas 210
Pasiūlymas dėl reglamento
88 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Atlyginimas Agentūros darbuotojams mokamas iš Agentūros nuosavų lėšų ir, kai tai būtina Agentūrai pavestoms užduotims vykdyti, naudojant Komisijos skirto biudžeto lėšas.
Pakeitimas 211
Pasiūlymas dėl reglamento
89 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
Vykdomąjį direktorių Administracinė valdyba skiria iš Komisijos pasiūlyto kandidatų sąrašo, sudaryto Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba kituose leidiniuose paskelbus kvietimą teikti paraiškas ir įvykus atviram ir skaidriam konkursui, atsižvelgdama į jo nuopelnus ir dokumentais patvirtintus administracinius bei vadovavimo gebėjimus, taip pat į jo kompetenciją ir darbo patirtį atitinkamose srityse.
Vykdomąjį direktorių Administracinė valdyba skiria iš Komisijos pasiūlyto mažiausiai trijų kandidatų sąrašo, sudaryto Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba kituose leidiniuose paskelbus kvietimą teikti paraiškas ir įvykus atviram ir skaidriam konkursui, atsižvelgdama į jo nuopelnus ir dokumentais patvirtintus administracinius bei vadovavimo gebėjimus, taip pat į jo kompetenciją ir darbo patirtį atitinkamose srityse.
Pakeitimas 212
Pasiūlymas dėl reglamento
89 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa
Remdamasi Komisijos pasiūlymu, pateiktu atsižvelgiant į pirmoje pastraipoje nurodytą vertinimą, Administracinė valdyba vykdomojo direktoriaus kadenciją gali pratęsti vieną kartą ne ilgesniam kaip ketverių metų laikotarpiui.
Remdamasi Komisijos pasiūlymu, pateiktu atsižvelgiant į pirmoje pastraipoje nurodytą vertinimą, administracinė valdyba vykdomojo direktoriaus kadenciją gali pratęsti vieną kartą ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui.
Pakeitimas 213
Pasiūlymas dėl reglamento
92 straipsnio pavadinimas
Susitarimas dėl būstinės ir veiklos sąlygos
Susitarimas dėl būstinės ir vietos skyrių ir veiklos sąlygos
Pakeitimas 214
Pasiūlymas dėl reglamento
92 straipsnio 1 dalis
1.  Susitarime dėl būstinės, kurį, pritarus Administracinei valdybai, Agentūra sudaro su priimančiąja valstybe nare, nustatomos reikiamos nuostatos dėl Agentūros įkūrimo priimančiojoje valstybėje narėje ir patalpų, kurias turi suteikti ta valstybė narė, taip pat specialiosios taisyklės, priimančioje valstybėje narėje taikomos Agentūros vykdomajam direktoriui, Administracinės valdybos nariams, darbuotojams ir jų šeimų nariams.
1.  Susitarime dėl būstinės ir vietos skyrių, kurį, pritarus Administracinei valdybai, Agentūra sudaro su buveinės valstybe nare, arba nare, kurioje yra vietinė infrastruktūra, nustatomos reikiamos nuostatos dėl Agentūros įkūrimo priimančiosiose valstybėse narėse ir patalpų, kurias turi suteikti tos valstybės narės, taip pat specialiosios taisyklės, priimančiose valstybėse narėse taikomos Agentūros vykdomajam direktoriui, Administracinės valdybos nariams, darbuotojams ir jų šeimų nariams.
Pakeitimas 215
Pasiūlymas dėl reglamento
98 straipsnio 1 dalis
1.  Agentūros veikloje gali dalyvauti trečiosios valstybės, kurios tuo tikslu yra sudariusios susitarimus su Sąjunga.
1.  Agentūros veikloje gali dalyvauti trečiosios valstybės ir tarptautinės organizacijos, kurios tuo tikslu yra sudariusios susitarimus su Sąjunga.
Pakeitimas 216
Pasiūlymas dėl reglamento
101 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.   Komisija apibrėžia metodiką kokybiniams rodikliams, kuriais remiantis būtų tiksliai įvertinama pažanga, padaryta siekiant bendrų 4 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose apibrėžtų tikslų, nustatyti. Remdamasi ta metodika, Komisija ne vėliau kaip 2021 m. sausio 1 d. papildo priedą.
Pakeitimas 217
Pasiūlymas dėl reglamento
102 straipsnio 2 dalis
2.  Tarpinis Programos vertinimas atliekamas, kai yra pakankamai informacijos apie Programos įgyvendinimą, bet praėjus ne daugiau kaip ketveriems metams nuo Programos įgyvendinimo pradžios.
2.  Tarpinis Programos vertinimas atliekamas, kai yra pakankamai informacijos apie Programos įgyvendinimą, bet praėjus ne daugiau kaip trejiems metams nuo Programos įgyvendinimo pradžios. Specialus šio vertinimo skyrius skiriamas programos valdymui, kurio tikslas – teikti informaciją apie tai, ar reikia atlikti užduočių ir kompetencijų pakeitimus, patikėtus įvairiems Programos dalyviams.
Pakeitimas 218
Pasiūlymas dėl reglamento
102 straipsnio 4 dalis
4.  Vertinimų išvadas ir savo pastabas Komisija pateikia Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui.
4.  Vertinimų išvadas ir savo pastabas Komisija pateikia Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui ir prireikus prie vertinimo prideda atitinkamą naują pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.
Pakeitimas 219
Pasiūlymas dėl reglamento
102 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa
Ne vėliau kaip 2024 m. birželio 30 d., o vėliau – kas penkerius metus Komisija, remdamasi savo gairėmis, vertina Agentūros veiklos rezultatus – visų pirma jos tikslus, įgaliojimus, uždavinius ir veiklos vietą. Visų pirma vertinamas galimas poreikis keisti Agentūros įgaliojimus ir tokio pakeitimo finansinės pasekmės. Taip pat vertinama, kaip Agentūra taiko savo politiką dėl interesų konfliktų ir Saugumo akreditavimo valdybos nepriklausomumo bei savarankiškumo.
Ne vėliau kaip 2024 m. birželio 30 d., o vėliau – kas trejus metus Komisija, remdamasi savo gairėmis, vertina Agentūros veiklos rezultatus – visų pirma jos tikslus, įgaliojimus, uždavinius ir veiklos vietą. Vertinamas galimas poreikis keisti Agentūros įgaliojimus, visų pirma galimybė pagal 30 straipsnį patikėti jai papildomas užduotis, ir tokio pakeitimo finansinės pasekmės. Taip pat vertinama, kaip Agentūra taiko savo politiką dėl interesų konfliktų ir Saugumo akreditavimo valdybos nepriklausomumo bei savarankiškumo.
Pakeitimas 220
Pasiūlymas dėl reglamento
105 straipsnio 2 dalis
2.  52 ir 101 straipsniuose nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami iki 2028 m. gruodžio 31 d.
2.  52 ir 101 straipsniuose nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami iki 2028 m. gruodžio 31 d.
Pakeitimas 221
Pasiūlymas dėl reglamento
107 straipsnio 1 dalis
1.  Komisijai padeda komitetas. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.
1.  Komisijai padeda specialios sudėties ir (arba) pakomitečių sudėties komitetas, skirtas kiekvienam pagrindiniam Programos (GALILEO ir EGNOS, „Copernicus“, „SSA“, „GOVSATCOM“) komponentui. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.
Pakeitimas 222
Pasiūlymas dėl reglamento
107 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Sąjungos sudarytuose tarptautiniuose susitarimuose prireikus gali būti numatytas trečiųjų šalių arba tarptautinių organizacijų atstovų dalyvavimas komiteto darbe, laikantis jo darbo tvarkos taisyklėse nustatytų sąlygų, atsižvelgiant į Sąjungos saugumą.

(1)Klausimas buvo grąžintas atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalies ketvirtą pastraipą (A8-0405/2018).

Atnaujinta: 2019 m. lapkričio 21 d.Teisinis pranešimas