Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0073(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0428/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0428/2018

Keskustelut :

PV 12/12/2018 - 18
CRE 12/12/2018 - 18

Äänestykset :

PV 13/12/2018 - 9.6

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0523

Hyväksytyt tekstit
PDF 190kWORD 56k
Torstai 13. joulukuuta 2018 - Strasbourg Lopullinen painos
Tiettyjen digitaalisten palvelujen tarjoamisesta saatavista tuloista kannettavaa digitaalisten palvelujen veroa koskeva yhteinen järjestelmä *
P8_TA(2018)0523A8-0428/2018

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 13. joulukuuta 2018 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi tiettyjen digitaalisten palvelujen tarjoamisesta saatavista tuloista kannettavaa digitaalisten palvelujen veroa koskevasta yhteisestä järjestelmästä (COM(2018)0148 – C8-0137/2018 – 2018/0073(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2018)0148),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 113 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8‑0137/2018),

–  ottaa huomioon Tanskan kansankäräjien, Irlannin parlamentin, Maltan parlamentin ja Alankomaiden parlamentin alahuoneen toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antamat perustellut lausunnot, joiden mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 78 c artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0428/2018),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale
(1)  Maailmantalous digitalisoituu nopeasti, mikä tuo tullessaan uusia tapoja harjoittaa liiketoimintaa. Digitaalialan yrityksille on ominaista, että niiden toiminta on vahvasti sidoksissa internetiin. Digitaalisten liiketoimintamallien perustana ovat suuressa määrin varsinkin niiden kyky harjoittaa etätoimintaa paljolti tai kokonaan ilman fyysistä läsnäoloa, loppukäyttäjien osallistuminen arvonmuodostukseen ja aineettoman omaisuuden tärkeys.
(1)  Maailmantalous digitalisoituu nopeasti, mikä tuo tullessaan uusia tapoja harjoittaa liiketoimintaa. Digitaalialan yrityksille on ominaista, että niiden toiminta on vahvasti sidoksissa internetiin. Digitaalisten liiketoimintamallien perustana ovat suuressa määrin varsinkin niiden kyky harjoittaa etätoimintaa paljolti tai kokonaan ilman fyysistä tai verotuksellista läsnäoloa kyseessä olevassa maassa, loppukäyttäjien osallistuminen arvonmuodostukseen ja aineettoman omaisuuden tärkeys.
Tarkistus 2
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale
(2)  Nykyiset yhteisöverotusta koskevat säännöt on kehitetty pääosin 1900-luvulla perinteisille yrityksille. Ne perustuvat ajatukseen siitä, että vero olisi perittävä siellä, missä arvo muodostuu. Nykyisten sääntöjen soveltaminen digitaalitalouteen on kuitenkin johtanut epätasapainoon sen välillä, missä voitot verotetaan ja missä arvo luodaan, erityisesti sellaisissa liiketoimintamalleissa, joissa käyttäjien osallistuminen on vahvalla sijalla. On käynyt ilmeiseksi, että nykyiset yhteisöverosäännöt digitaalitalouden liikevoiton verottamisesta ovat riittämättömiä ja niitä on tarpeen tarkastella uudelleen.
(2)  Nykyiset yhteisöverotusta koskevat säännöt on kehitetty pääosin 1900-luvulla perinteisille yrityksille. Ne perustuvat ajatukseen siitä, että vero olisi perittävä siellä, missä arvo muodostuu. Nykyisten sääntöjen soveltaminen digitaalitalouteen on kuitenkin johtanut epätasapainoon sen välillä, missä voitot verotetaan ja missä arvo luodaan, erityisesti sellaisissa liiketoimintamalleissa, joissa käyttäjien osallistuminen on vahvalla sijalla. Digitalisaatio on muuttanut käyttäjien asemaa, ja he pystyvät osallistumaan entistä enemmän arvonmuodostukseen. On käynyt ilmeiseksi, että nykyisissä yhteisöverosäännöissä digitaalitalouden liikevoiton verottamisesta ei oteta tätä uutta tekijää huomioon ja niitä on tarpeen tarkastella kiireellisesti uudelleen.
Tarkistus 3
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)
(2 a)   Tavoitteena on kuroa umpeen digitaalisten tulojen ja perinteisten tulojen verottamisen välinen kuilu. Tällä hetkellä digitaaliyritysten tosiasiallinen verotusaste on keskimäärin vain 9,5 prosenttia, kun perinteisissä liiketoimintamalleissa se on 23,2 prosenttia1a. Verotusjärjestelmän on oltava oikeudenmukainen, ja sen on hyödytettävä koko yhteiskuntaa. Kaikilla sisämarkkinoilla toimivilla yrityksillä olisi oltava tasapuoliset toimintaedellytykset.
_________________
1 a Lähde: Laskelmat Euroopan komission ZEW:n vuosina 2016 ja 2017 sekä ZEW:n ja muiden vuonna 2017 tekemien simulaatioiden perusteella laatimasta vaikutustenarvioinnista.
Tarkistus 4
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale
(3)  Tämä uudelleentarkastelu on tärkeä tekijä digitaalisten sisämarkkinoiden kannalta3, koska digitaalitaloudessa ne tarvitsevat nykyaikaisen ja vakaan verokehyksen, jotta voitaisiin vauhdittaa innovointia ja estää markkinoiden pirstoutumista ja jotta kaikki toimijat voisivat hyödyntää aiempaa dynaamisempia markkinoita oikeudenmukaisin ja tasapainoisin edellytyksin.
(3)  Tämä uudelleentarkastelu on tärkeä tekijä digitaalisten sisämarkkinoiden kannalta3, koska digitalisoidussa taloudessa ne tarvitsevat oikeudenmukaisen, nykyaikaisen ja vakaan verokehyksen, jotta voitaisiin vauhdittaa innovointia ja osallistavaa kasvua ja estää markkinoiden pirstoutumista ja jotta kaikki toimijat voisivat hyödyntää aiempaa dynaamisempia markkinoita oikeudenmukaisin ja tasapainoisin edellytyksin. Digitalisaatio vaikuttaa koko talouteen, eikä digitaalisten palvelujen veron luominen kata tätä vaikutusta, minkä vuoksi verosäännöt olisi uudistettava. Tämän direktiivin sisältämillä tilapäisillä toimenpiteillä ei sen vuoksi saisi viivyttää työtä, joka koskee merkittävän digitaalisen läsnäolon verottamista ja kyseisen verotuksen sisällyttämistä yhteiseen yhdistettyyn yhtiöveropohjaan.
__________________
__________________
3 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia Euroopalle (COM(2015)0192, 6.5.2015).
3 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia Euroopalle (COM(2015)0192, 6.5.2015).
Tarkistus 5
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale
(5)  Digitaalitalouden verotukseen liittyvän ongelman globaalin luonteen vuoksi olisi ihanteellista löytää siihen monenväliset, kansainväliset ratkaisut. Komissio osallistuu tästä syystä aktiivisesti kansainväliseen keskusteluun. OECD:n työ on parhaillaan käynnissä. Edistyminen kansainvälisellä tasolla on kuitenkin haasteellista. Tämän vuoksi on ryhdytty toimiin yhteisöverosääntöjen mukauttamiseksi unionin tasolla6 ja sopimusten teon edistämiseksi unionin ulkopuolisten lainkäyttöalueiden kanssa7 siten, että yhteisöverojärjestelmä voidaan sovittaa uusiin digitaalisiin liiketoimintamalleihin.
(5)  Digitaalitalouden verotukseen liittyvän ongelman globaalin luonteen vuoksi olisi ihanteellista löytää siihen monenväliset, kansainväliset ratkaisut. Komissio osallistuu tästä syystä aktiivisesti kansainväliseen keskusteluun. OECD:n, Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF), Yhdistyneiden kansakuntien (YK) ja Maailmanpankkiryhmän, jotka muodostavat veroyhteistyön foorumin, työ on parhaillaan käynnissä. Edistyminen kansainvälisellä tasolla on kuitenkin haasteellista. Tämän vuoksi on ryhdytty toimiin yhteisöverosääntöjen mukauttamiseksi unionin tasolla6 ja sopimusten teon edistämiseksi unionin ulkopuolisten lainkäyttöalueiden kanssa7 siten, että yhteisöverojärjestelmä voidaan sovittaa uusiin digitaalisiin liiketoimintamalleihin. Yhdenmukaisuus veropohjan rapautumista ja voitonsiirtoa (BEPS) koskevan osallistavan kehyksen kanssa olisi varmistettava, jotta taataan kansainvälisten standardien noudattaminen ja vältetään entistäkin suurempi monimutkaisuus.
__________________
__________________
6 Ehdotus neuvoston direktiiviksi merkittävän digitaalisen läsnäolon yhteisöverotusta koskevien sääntöjen vahvistamisesta (COM(2018)0147).
6 Ehdotus neuvoston direktiiviksi merkittävän digitaalisen läsnäolon yhteisöverotusta koskevien sääntöjen vahvistamisesta (COM(2018)0147).
7 Komission suositus merkittävän digitaalisen läsnäolon yhteisöverotuksesta (C(2018)1650).
7 Komission suositus merkittävän digitaalisen läsnäolon yhteisöverotuksesta (C(2018)1650).
Tarkistus 6
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale
(6)  Kunnes tällaiset toimet hyväksytään ja pannaan täytäntöön, mikä voi viedä aikaa, jäsenvaltioihin kohdistuu paineita toimia tässä asiassa, koska on olemassa vaara, että niiden yhteisöveropohjat heikentyvät merkittävästi ajan mittaan. Koordinoimattomat kansalliset toimenpiteet voivat pirstoa sisämarkkinoita ja vääristää kilpailua, mikä haittaa uusien digitaalisten ratkaisujen kehittämistä ja EU:n kokonaisvaltaista kilpailukykyä. Tämän vuoksi on tarpeen omaksua yhdenmukaistettu lähestymistapa tilapäisenä ratkaisuna, jolla tähän ongelmaan puututaan kohdennetusti, kunnes kokonaisratkaisu saadaan aikaan.
(6)  Kunnes tällaiset toimet hyväksytään ja pannaan täytäntöön, mikä voi viedä aikaa, jäsenvaltioihin kohdistuu paineita toimia tässä asiassa, koska on olemassa vaara, että niiden yhteisöveropohjat heikentyvät merkittävästi ajan mittaan. Koordinoimattomat kansalliset toimenpiteet voivat pirstoa sisämarkkinoita ja vääristää kilpailua, mikä haittaa uusien digitaalisten ratkaisujen kehittämistä ja EU:n kokonaisvaltaista kilpailukykyä. Tämän vuoksi on tarpeen omaksua yhdenmukaistettu lähestymistapa tilapäisenä ratkaisuna, jolla tähän ongelmaan puututaan kohdennetusti, kunnes kokonaisratkaisu saadaan aikaan. Tilapäistä ratkaisua olisi väliaikaisesti rajoitettava, jotta vältetään se, että siitä tulisi tahattomasti pysyvä. Sen vuoksi on otettava käyttöön raukeamislauseke, jonka nojalla tämän direktiivin säännösten soveltaminen lakkaisi automaattisesti, kun otetaan käyttöön kattava ratkaisu, mieluiten kansainvälisesti. Jos kattavaa ratkaisua ei ole löydetty viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020, komission olisi harkittava ehdotusta, joka perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 116 artiklaan, jolloin Euroopan parlamentti ja neuvosto toimivat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen. Sopimukseen pääseminen viipymättä tärkeää, jotta vältetään jäsenvaltioiden yksipuolisten kansallisten digitaaliverojen moninkertaistumista.
Tarkistus 7
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale
(7)  Tällä väliaikaisella ratkaisulla olisi perustettava yhteinen järjestelmä, joka koskee digitaalisten palvelujen veroa (DPV) tuloille, jotka tietyt yhteisöt saavat tiettyjen digitaalisten palvelujen suorituksesta. Kyseessä olisi oltava helposti täytäntöönpantava toimenpide, joka kohdistuu sellaisten digitaalisten palvelujen suorituksesta saataviin tuloihin, joissa käyttäjät antavat merkittävän panoksen arvonmuodostukseen. Sama tekijä (käyttäjien osallistuminen arvonmuodostukseen) muodostaa lähtökohdan myös johdanto-osan 5 kappaleessa kuvatuille yhteisöverosääntöjä koskeville toimille.
(7)  Tällä väliaikaisella ratkaisulla olisi perustettava yhteinen järjestelmä, joka koskee digitaalisten palvelujen veroa (DPV) tuloille, jotka tietyt yhteisöt saavat tiettyjen digitaalisten palvelujen, verkkosisältö mukaan lukien, suorituksesta. Kyseessä olisi oltava helposti täytäntöönpantava toimenpide, joka kohdistuu sellaisten digitaalisten palvelujen suorituksesta saataviin tuloihin, joissa käyttäjät ja aineeton omaisuus antavat merkittävän panoksen arvonmuodostukseen. Samat tekijät (käyttäjien osallistuminen arvonmuodostukseen ja aineettoman omaisuuden runsas käyttö) muodostavat lähtökohdan myös johdanto-osan 5 kappaleessa kuvatuille yhteisöverosääntöjä koskeville toimille.
Tarkistus 8
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale
(9)  DPV:tä olisi sovellettava tuloihin, jotka johtuvat ainoastaan tiettyjen digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Kyseeseen tulevien digitaalisten palvelujen olisi oltava palveluja, jotka ovat pitkälti riippuvaisia käyttäjien osallistumisesta arvonmuodostukseen ja joissa ero sen välillä, missä voitot verotetaan ja missä käyttäjät sijaitsevat, on tyypillisesti suurimmillaan. Verotuksen piiriin tulisivat kuulua käyttäjäpanoksen käsittelystä saatavat tulot, mutta ei itse käyttäjien osallistuminen.
(9)  DPV:tä olisi sovellettava tuloihin, jotka johtuvat sellaisten digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jotka ovat pitkälti riippuvaisia käyttäjien osallistumisesta arvonmuodostukseen ja niiden kyvystä tarjota palveluja täysin tai lähes ilman fyysistä läsnäoloa. Näissä tapauksissa ero sen välillä, missä voitot verotetaan ja missä käyttäjät sijaitsevat, on tyypillisesti suurimmillaan.
Tarkistus 9
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale
(10)  Verotettaviin tuloihin olisi kuuluttava erityisesti seuraavien palvelujen tarjoamisesta saatavat tulot: i) digitaalisen rajapinnan käyttäjille suunnatun mainonnan sijoittaminen kyseiselle rajapinnalle, ii) sellaisten monisuuntaisten digitaalisten rajapintojen tarjoaminen käyttäjille, jotka antavat käyttäjille mahdollisuuden löytää muut käyttäjät ja olla käyttäjien kanssa vuorovaikutuksessa ja jotka voivat myös mahdollistaa perustana olevan tavaroiden luovutuksen tai palvelujen suorituksen suoraan käyttäjien välillä (ja joihin viitataan joskus ”välityspalveluina”), ja iii) käyttäjistä ja käyttäjien toiminnoista digitaalisilla rajapinnoilla kerätyn datan siirto. Jos tällaisten palvelujen suorituksesta ei saada tuloja, DPV:n maksuvelvoitetta ei tulisi olla. Veron soveltamisalan ulkopuolelle pitäisi myös jättää muut tällaisia palveluja tarjoavan yhteisön saamat tulot, jotka eivät johdu suoraan näiden palvelujen suorituksesta.
(10)  Verotettaviin tuloihin olisi kuuluttava erityisesti seuraavien tarjoamisesta saatavat tulot: i) digitaalisen rajapinnan käyttäjille suunnatun mainonnan sijoittaminen kyseiselle rajapinnalle, ii) sellaisten monisuuntaisten digitaalisten rajapintojen tarjoaminen käyttäjille, jotka antavat käyttäjille mahdollisuuden löytää muut käyttäjät ja olla käyttäjien kanssa vuorovaikutuksessa ja jotka voivat myös mahdollistaa perustana olevan tavaroiden luovutuksen tai palvelujen suorituksen suoraan käyttäjien välillä (ja joihin viitataan joskus ”välityspalveluina”), iii) käyttäjistä ja käyttäjien toiminnoista digitaalisilla rajapinnoilla kerätyn datan käsittely, siirto ja myynti ja iv) digitaalisen sisällön, kuten video-, audio- tai tekstimuotoisen sisällön tai pelien, tarjoaminen. Jos tällaisten tavaroiden, palvelujen ja sisällön tarjoamisesta ei saada tuloja, DPV:n maksuvelvoitetta ei tulisi olla. Veron soveltamisalan ulkopuolelle pitäisi myös jättää muut tällaisia palveluja tarjoavan yhteisön saamat tulot, jotka eivät johdu suoraan näiden palvelujen suorituksesta.
Tarkistus 10
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale
(13)  Tapauksissa, joissa monisuuntaiset digitaaliset rajapinnat mahdollistavat perustana olevan tavaroiden luovutuksen tai palvelujen suorituksen suoraan rajapinnan käyttäjien välillä, perustana olevat transaktiot ja käyttäjien kyseisistä transaktioista saamat tulot olisi jätettävä veron soveltamisalan ulkopuolelle. Myös sellaisista vähittäiskaupan toiminnoista saatavat tulot, joissa tavaroita tai palveluja myydään verkossa niiden toimittajan verkkosivuston välityksellä ja joissa toimittaja ei toimi välittäjänä, olisi jätettävä DPV:n soveltamisalan ulkopuolelle, koska vähittäiskauppiaan luoma arvo muodostuu tarjottavista tavaroista ja palveluista ja digitaalista rajapintaa käytetään vain viestintävälineenä. Se, myykö toimittaja tavaroita tai palveluja verkossa omaan lukuunsa vai tarjoaako se välityspalveluja, määriteltäisiin ottamalla huomioon transaktion oikeudellinen ja taloudellinen sisältö sellaisena kuin se ilmenee asiaankuuluvien osapuolten välisissä järjestelyissä. Esimerkiksi toimittajan, joka tarjoaa käyttöön digitaalisen rajapinnan kolmannen osapuolen tavaroille, voidaan katsoa tarjoavan välityspalvelua (eli monisuuntaista digitaalista rajapintaa), jos toimittajaan ei kohdistu merkittävää varastoriskiä tai jos tällaisten tavaroiden hinnan määrittää käytännössä kolmas osapuoli.
(13)  Tapauksissa, joissa monisuuntaiset digitaaliset rajapinnat mahdollistavat perustana olevan tavaroiden luovutuksen tai palvelujen suorituksen suoraan rajapinnan käyttäjien välillä, perustana olevat transaktiot ja käyttäjien kyseisistä transaktioista saamat tulot olisi jätettävä veron soveltamisalan ulkopuolelle. Myös sellaisista vähittäiskaupan toiminnoista saatavat tulot, joissa tavaroita tai palveluja myydään verkossa niiden toimittajan verkkosivuston välityksellä ja joissa toimittaja ei toimi välittäjänä, olisi jätettävä DPV:n soveltamisalan ulkopuolelle. Koska käyttäjätietoja kuitenkin voidaan käsitellä digitaalisen rajapinnan kautta ja luoda näin lisää arvoa transaktiosta ja koska fyysisen läsnäolon puuttuminen voi luoda tilaisuuden aggressiiviseen verosuunnitteluun, näiden palvelujen alan laajentamista olisi tarkasteltava tämän direktiivin uudelleen tarkastelun aikana.
Tarkistus 11
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale
(14)  Palvelut, joissa yhteisö tarjoaa digitaalista sisältöä digitaalisen rajapinnan kautta, olisi jätettävä veron soveltamisalan ulkopuolelle riippumatta siitä, omistaako kyseinen yhteisö digitaalisen sisällön vai onko se hankkinut oikeudet sen levittämiseen. Vaikka tällaisen digitaalisen sisällön vastaanottajien välillä olisi jonkinlaista vuorovaikutusta ja tällaisten palvelujen tarjoajan voitaisiin näin ollen katsoa tarjoavan monisuuntaista digitaalista rajapintaa, ei ole yhtä selvää, onko käyttäjän osallistumisella keskeinen rooli digitaalisen sisällön tarjoavan yrityksen arvonmuodostuksessa. Sen sijaan painopiste on arvonmuodostuksen näkökulmasta yhteisön suorittamassa digitaalisessa sisällössä. Siksi tällaisista suorituksista saadut tulot olisi jätettävä veron soveltamisalan ulkopuolelle.
(14)  Palvelut, joissa yhteisö tarjoaa digitaalista sisältöä digitaalisen rajapinnan kautta, olisi sisällytettävä veron soveltamisalaan riippumatta siitä, omistaako kyseinen yhteisö digitaalisen sisällön vai onko se hankkinut oikeudet sen levittämiseen. Komission olisi arvioitava tällaisista suorituksista saadut tulot viimeistään ... päivänä ...kuuta ....[ kaksi vuotta tämän direktiivin voimaantulosta].
Tarkistus 12
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale
(15)  Digitaalisella sisällöllä olisi tarkoitettava digitaalisessa muodossa toimitettua dataa, kuten tietokoneohjelmia, sovelluksia, pelejä, musiikkia, videoita tai tekstejä, riippumatta siitä, ovatko ne saatavilla lataamalla tai suoratoistona, mutta pois lukien digitaalisen rajapinnan itsensä edustama data. Tällä tavoin voidaan ottaa huomioon käyttäjän hankkiman digitaalisen sisällön eri muodot, mikä ei muuta sitä tosiseikkaa, että käyttäjän näkökulmasta ainoana tai pääasiallisena tarkoituksena on digitaalisen sisällön hankkiminen.
(15)  Digitaalisella sisällöllä olisi tarkoitettava digitaalisessa muodossa toimitettua dataa, kuten tietokoneohjelmia, sovelluksia, pelejä, musiikkia, videoita tai tekstejä, riippumatta siitä, ovatko ne saatavilla lataamalla tai suoratoistona, mutta pois lukien digitaalisen rajapinnan itsensä edustama data.
Tarkistus 13
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)
(15 a)   Digitaaliset yritykset investoivat tavallisesti vähemmän rakennuksiin ja koneisiin kuin tavalliset yritykset.
Tarkistus 14
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale
(16)   Johdanto-osan 14 kappaleessa kuvattu palvelu olisi pidettävä erillään sellaisen monisuuntaisen digitaalisen rajapinnan tarjoamisesta, jonka kautta käyttäjät voivat ladata ja jakaa digitaalista sisältöä muiden käyttäjien kanssa, tai sellaisen rajapinnan tarjoamisesta, joka mahdollistaa perustana olevan digitaalisen sisällön suorituksen suoraan käyttäjien välillä. Nämä viimeksi mainitut palvelut muodostavat välittävän palvelun, minkä vuoksi niiden olisi kuuluttava DPV:n piiriin riippumatta perustana olevan transaktion luonteesta.
Poistetaan.
Tarkistus 15
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale
(17)  Verotettavien palvelujen, jotka muodostuvat käyttäjistä kerätyn datan siirrosta, tulisi kattaa ainoastaan data, joka on tuotettu tällaisista käyttäjien toiminnoista digitaalisilla rajapinnoilla, ei dataa, joka on tuotettu antureilla tai muulla tavoin ja kerätty digitaalisesti. Tämä johtuu siitä, että DPV:n piiriin kuuluvissa palveluissa olisi oltava kyse digitaalisten rajapintojen käyttämisestä käyttäjäsyötteen luomiseksi, jotta se voidaan monetisoida. Veron piiriin eivät saisi kuulua palvelut, joissa rajapintoja käytetään keinona välittää muulla tavoin tuotettua dataa. DPV:tä ei siis pitäisi kantaa datankeruusta tai yrityksen sisäisiin tarkoituksiinsa keräämän datan käytöstä tai yrityksen keräämän datan jakamisesta maksutta muiden osapuolen kanssa. DPV:n tulisi kohdistua hyvin spesifisestä toiminnosta (käyttäjien toiminnoista digitaalisilla rajapinnoilla) saatavan datan siirrosta syntyvään tulonmuodostukseen.
(17)  Verotettavien palvelujen, jotka muodostuvat käyttäjistä kerätyn datan käsittelystä, siirrosta tai myynnistä, tulisi kattaa data, joka on tuotettu tällaisista käyttäjien toiminnoista digitaalisilla rajapinnoilla. Näissä verotettavissa palveluissa olisi oltava kyse digitaalisten rajapintojen käyttämisestä käyttäjäsyötteen luomiseksi, jotta se voidaan monetisoida. DPV ei ole sellaisenaan datankeruuvero. DPV:n tulisi kohdistua tuloihin, joita tuottaa tämän hyvin spesifisestä toiminnosta (käyttäjien toiminnoista digitaalisilla rajapinnoilla) saatavan datan käsittely, myynti tai siirto kolmannelle osapuolelle.
Tarkistus 16
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale
(22)  Ainoastaan tietyt yhteisöt olisi katsottava velvollisiksi maksamaan DPV:tä riippumatta siitä, ovatko ne sijoittautuneet johonkin jäsenvaltioon tai unionin ulkopuoliselle lainkäyttöalueelle. Yhteisö olisi katsottava verovelvolliseksi vain, jos se täyttää molemmat seuraavista edellytyksistä: i) yhteisön ilmoittama maailmanlaajuisten tulojen kokonaismäärä viimeiseltä päättyneeltä tilivuodelta, jolta on saatavissa tilinpäätös, on yli 750 000 000 euroa, ja ii) yhteisön kyseiseltä tilivuodelta unionissa saama verotettavien tulojen kokonaismäärä on yli 50 000 000 euroa.
(22)  Ainoastaan tietyt yhteisöt olisi katsottava velvollisiksi maksamaan DPV:tä riippumatta siitä, ovatko ne sijoittautuneet johonkin jäsenvaltioon tai unionin ulkopuoliselle lainkäyttöalueelle. Yhteisö olisi katsottava verovelvolliseksi vain, jos se täyttää molemmat seuraavista edellytyksistä: i) yhteisön ilmoittama maailmanlaajuisten tulojen kokonaismäärä viimeiseltä päättyneeltä tilivuodelta, jolta on saatavissa tilinpäätös, on yli 750 000 000 euroa, ja ii) yhteisön kyseiseltä tilivuodelta unionissa saama verotettavien tulojen kokonaismäärä on yli 40 000 000 euroa.
Tarkistus 17
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale
(23)  Ensimmäisen kynnysarvon (maailmanlaajuisten tulojen kokonaismäärä vuodessa) pitäisi rajoittaa DPV:n soveltaminen tietynsuuruisiin yrityksiin, pääasiallisesti sellaisiin, jotka pystyvät tarjoamaan digitaalisia palveluja, joissa käyttäjien panoksella on olennainen rooli ja jotka riippuvat keskeisesti laajoista käyttäjäverkostoista, käyttäjäliikenteen suuresta määrästä ja vahvan markkina-aseman hyödyntämisestä. Tällaisissa liiketoimintamalleissa, joissa tulojen saaminen riippuu käyttäjien osallistumisesta arvonmuodostukseen ja jotka ovat elinkelpoisia vain tietynkokoisille yrityksille, vallitsee suurin ero sen välillä, missä voitot verotetaan ja missä arvo luodaan. Lisäksi ainoastaan suuremmat yritykset pystyvät harjoittamaan aggressiivista verosuunnittelua. Tämän vuoksi samaa kynnysarvoa on ehdotettu myös unionin muissa aloitteissa9. Tällaisen kynnysarvon tarkoituksena on myös tuoda oikeusvarmuutta, koska se tekisi yrityksille ja veroviranomaisille helpommaksi ja halvemmaksi määrittää, onko yritys velvollinen maksamaan DPV:tä. Se myös jättää DPV:n ulkopuolelle pienet yritykset ja startup-yritykset, joihin uudesta verosta aiheutuva rasitus todennäköisesti vaikuttaisi kohtuuttomasti.
(23)  Ensimmäisen kynnysarvon (maailmanlaajuisten tulojen kokonaismäärä vuodessa) pitäisi rajoittaa DPV:n soveltaminen tietynsuuruisiin yrityksiin, pääasiallisesti sellaisiin, jotka pystyvät tarjoamaan pitkälti mobiiliin aineettomaan ja/tai digitaaliseen omaisuuteen perustuvia digitaalisia palveluja, joissa käyttäjien panoksella on olennainen rooli ja jotka riippuvat keskeisesti laajoista käyttäjäverkostoista, käyttäjäliikenteen suuresta määrästä ja vahvan markkina-aseman hyödyntämisestä. Tällaisissa liiketoimintamalleissa, joissa tulojen saaminen riippuu käyttäjien osallistumisesta arvonmuodostukseen ja jotka ovat elinkelpoisia vain tietynkokoisille yrityksille, vallitsee suurin ero sen välillä, missä voitot verotetaan ja missä arvo luodaan. Lisäksi ainoastaan suuremmat yritykset pystyvät harjoittamaan aggressiivista verosuunnittelua. Kynnysarvon tarkoituksena on myös tuoda oikeusvarmuutta, koska se tekisi yrityksille ja veroviranomaisille helpommaksi ja halvemmaksi määrittää, onko yritys velvollinen maksamaan DPV:tä. Se myös jättää DPV:n ulkopuolelle pienet yritykset ja startup-yritykset, joihin uudesta verosta aiheutuva rasitus todennäköisesti vaikuttaisi kohtuuttomasti.
__________________
9 Ks. 2. artikla ehdotuksessa neuvoston direktiiviksi yhteisestä yhdistetystä yhteisöveropohjasta (CCCTB) (COM(2016) 683 final).
Tarkistus 18
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale
(27)  Jotta lievennettäisiin mahdollisia kaksinkertaisen verotuksen tapauksia, joissa samoihin tuloihin sovelletaan yhteisöveroa ja DPV:tä, jäsenvaltioiden odotetaan antavan yrityksille mahdollisuus vähentää DPV kustannustekijänä yhtiöveropohjastaan alueellaan riippumatta siitä, maksetaanko molemmat verot samassa jäsenvaltiossa vai eri jäsenvaltioissa.
(27)  Jotta lievennettäisiin mahdollisia kaksinkertaisen verotuksen tapauksia, joissa samoihin tuloihin sovelletaan yhteisöveroa ja DPV:tä, on saatava aikaan tuleva unionin laajuinen yhteinen ratkaisu, jossa annetaan yrityksille mahdollisuus vähentää DPV kustannustekijänä yhtiöveropohjastaan alueellaan riippumatta siitä, maksetaanko molemmat verot samassa jäsenvaltiossa vai eri jäsenvaltioissa.
Tarkistus 19
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 kappale
(29)  Jos verotettavaan palveluun osallistuvat käyttäjät sijaitsevat eri jäsenvaltioissa tai unionin ulkopuolisilla lainkäyttöalueilla, kyseisestä palvelusta saadut verotettavat tulot olisi kohdennettava kullekin jäsenvaltiolle määräsuhteessa tietyin erityisin jakoperustein. Jakoperusteet olisi määritettävä riippuen kunkin verotettavan palvelun luonteesta ja niistä yksittäisistä tekijöistä, jotka käynnistävät tulojen saannin tällaisen palvelun tarjoajalle.
(29)  Jos verotettavaan palveluun osallistuvat käyttäjät sijaitsevat eri jäsenvaltioissa tai unionin ulkopuolisilla lainkäyttöalueilla, kyseisestä palvelusta saadut verotettavat tulot olisi kohdennettava kullekin jäsenvaltiolle määräsuhteessa tietyin erityisin jakoperustein. Jakoperusteet olisi määritettävä riippuen kunkin verotettavan palvelun luonteesta ja niistä yksittäisistä tekijöistä, jotka käynnistävät tulojen saannin tällaisen palvelun tarjoajalle. Jos jakoperusteen soveltamisesta seuraa epätasapainoinen jako, joka ei ilmennä todellista taloudellista toimintaa, tilanne voitaisiin korjata riitojenratkaisumekanismilla. Komission olisi edellä olevan mukaisesti arvioitava mahdollista riitojenratkaisumekanismin perustamista, jotta varmistetaan asianmukainen riidanratkaisu, kun asiaan on osallisina eri jäsenvaltioita.
Tarkistus 20
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 kappale
(30)  Jos verotettava palvelu koostuu mainonnan sijoittamisesta digitaaliselle rajapinnalle, mainoksen esiintymiskerrat käyttäjien laitteilla yksittäisellä verokaudella yksittäisessä jäsenvaltiossa olisi otettava huomioon määriteltäessä, mikä osuus verotettavista tuloista osoitetaan kyseisenä verokautena kyseiselle jäsenvaltiolle.
(30)  Jos verotettava palvelu koostuu mainonnan sijoittamisesta tai sisällön tarjoamisesta digitaaliselle rajapinnalle, mainoksen tai digitaalisen sisällön esiintymiskerrat käyttäjien laitteilla yksittäisellä verokaudella yksittäisessä jäsenvaltiossa olisi otettava huomioon määriteltäessä, mikä osuus verotettavista tuloista osoitetaan kyseisenä verokautena kyseiselle jäsenvaltiolle.
Tarkistus 22
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 kappale
(32)  Mitä tulee käyttäjädatan siirtoon, verotettavien tulojen osoittamisessa verokautena jäsenvaltiolle olisi otettava huomioon niiden käyttäjien lukumäärä, joista kyseisenä verokautena siirrettyä dataa on tuotettu, kun käyttäjät ovat käyttäneet laitetta jäsenvaltiossa.
(32)  Mitä tulee käyttäjädatan käsittelyyn, myyntiin tai siirtoon, verotettavien tulojen osoittamisessa verokautena jäsenvaltiolle olisi otettava huomioon niiden käyttäjien lukumäärä, joista kyseisenä verokautena hyödynnettyä, myytyä tai siirrettyä dataa on tuotettu, kun käyttäjät ovat käyttäneet laitetta jäsenvaltiossa.
Tarkistus 23
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 kappale
(34)  Digitaalisten palvelujen veron yhteydessä tapahtuvassa henkilötietojen käsittelyssä olisi noudatettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/67910, mukaan lukien henkilötietojen käsittely, jota voidaan tarvita liittyen internetprotokollaosoitteisiin tai muihin geopaikannuksen menetelmiin. Erityisesti olisi kiinnitettävä huomiota tarpeeseen huolehtia asianmukaisista teknisistä ja organisatorisista toimenpiteistä, jotta voidaan noudattaa käsittelyn laillisuuteen, käsittelytoimintojen turvallisuuteen, tietojen antamiseen ja rekisteröityjen oikeuksiin liittyviä sääntöjä. Henkilötiedot olisi mahdollisuuksien mukaan muutettava anonyymeiksi.
(34)  Digitaalisten palvelujen veron yhteydessä tapahtuvassa henkilötietojen käsittelyssä olisi noudatettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/67910, mukaan lukien henkilötietojen käsittely, jota voidaan tarvita liittyen internetprotokollaosoitteisiin tai muihin geopaikannuksen menetelmiin, sallimatta käyttäjien tunnistamista. Jäsenvaltion veroviranomaiselle ilmoitetaan menetelmästä, jota käytetään käyttäjien paikantamiseksi. Erityisesti olisi kiinnitettävä huomiota tarpeeseen huolehtia asianmukaisista teknisistä ja organisatorisista toimenpiteistä, jotta voidaan noudattaa käsittelyn laillisuuteen, käsittelytoimintojen turvallisuuteen, erityisesti tarpeellisuus- ja suhteellisuusperiaatteisiin, tietojen antamiseen ja rekisteröityjen oikeuksiin liittyviä sääntöjä. Henkilötiedot olisi mahdollisuuksien mukaan muutettava anonyymeiksi.
_________________
_________________
10 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).
10 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).
Tarkistus 24
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 35 kappale
(35)  Verottaviksi tuloiksi olisi katsottava verovelvollisen saamat kokonaisbruttotulot ilman arvonlisäveroa ja muita vastaavia veroja. Verotettavat tulot olisi katsottava verovelvollisen saamiksi ajankohtana, jona ne erääntyvät, riippumatta siitä, onko ne tosiasiallisesti maksettu siihen mennessä. DPV olisi kannettava jäsenvaltiossa siitä verovelvollisen verokautena saamien verotettavien tulojen osuudesta, joka katsotaan saaduksi kyseisessä jäsenvaltiossa, ja se olisi laskettava soveltamalla DPV-kantaa kyseiseen osuuteen. Unionin tasolla olisi sovellettava yhtenäistä DPV-kantaa, jotta voidaan välttää vääristymät sisämarkkinoilla. DPV-kannaksi olisi vahvistettava 3 prosenttia, mikä luo asianmukaisen tasapainon sen välillä, miten verosta kertyy tuloja ja miten otetaan huomioon sen erilainen vaikutus voittomarginaaleiltaan erilaisiin yrityksiin.
(35)  Verottaviksi tuloiksi olisi katsottava verovelvollisen saamat kokonaisbruttotulot ilman arvonlisäveroa ja muita vastaavia veroja. Verotettavat tulot olisi katsottava verovelvollisen saamiksi ajankohtana, jona ne erääntyvät, riippumatta siitä, onko ne tosiasiallisesti maksettu siihen mennessä. DPV olisi kannettava jäsenvaltiossa siitä verovelvollisen verokautena saamien verotettavien tulojen osuudesta, joka katsotaan saaduksi kyseisessä jäsenvaltiossa, ja se olisi laskettava soveltamalla DPV-kantaa kyseiseen osuuteen. Unionin tasolla olisi sovellettava yhtenäistä DPV-kantaa, jotta voidaan välttää vääristymät sisämarkkinoilla. DPV-kannalla, joka on vahvistettu 3 prosentiksi, on määrä luoda asianmukainen tasapaino sen välillä, miten verosta kertyy tuloja ja miten otetaan huomioon sen erilainen vaikutus voittomarginaaleiltaan erilaisiin yrityksiin.
Tarkistus 26
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 37 kappale
(37)  Jäsenvaltioiden olisi voitava vahvistaa tilinpitoon ja kirjanpitoon liittyvät velvoitteet ja muut velvoitteet sen varmistamiseksi, että maksettavaksi tuleva DPV maksetaan tosiasiallisesti, samoin kuin veropetosten, veronkierron ja väärinkäytösten estämiseen liittyvät muut toimenpiteet.
(37)  Jäsenvaltioiden olisi voitava vahvistaa tilinpitoon ja kirjanpitoon liittyvät velvoitteet ja muut velvoitteet sen varmistamiseksi, että maksettavaksi tuleva DPV maksetaan tosiasiallisesti, samoin kuin veropetosten, veronkierron ja väärinkäytösten estämiseen liittyvät muut toimenpiteet, myös rangaistukset ja seuraamukset.
Tarkistus 27
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 37 a kappale (uusi)
(37 a)   Verovelvollisen jäsenvaltiota kohti maksaman DPV:n kokonaismäärän olisi kuuluttava maakohtaiseen raportointijärjestelmään.
Tarkistus 28
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 38 a kappale (uusi)
(38 a)  Jos verovelvollinen on velvollinen maksamaan DPV:tä useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa, komission olisi kolmen vuoden välein tarkastettava tunnistamisjäsenvaltiossa tehty DPV-ilmoitus.
Tarkistus 29
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 40 a kappale (uusi)
(40 a)  DPV on tilapäinen toimenpide, jota sovelletaan pysyvän ratkaisun käyttöönottoon asti ja joka ei saisi missään tapauksessa viivyttää pysyvän ratkaisun voimaantuloa. Tämän direktiivin olisi rauettava, kun joku seuraavista annetaan, sen mukaan, mikä niistä annetaan aikaisimmin: neuvoston direktiivi merkittävän digitaalisen läsnäolon yhteisöverotusta koskevien sääntöjen vahvistamisesta, neuvoston direktiivit yhteisestä yhteisöveropohjasta ja yhteisestä yhdistetystä yhteisöveropohjasta, mukaan lukien digitaalisen kiinteän toimipaikan määritelmä, kuten ehdotettiin 15 päivänä maaliskuuta 2018 annetuissa Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselmissa ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä yhdistetystä yhteisöveropohjasta ja ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä yhteisöveropohjasta, tai direktiivi, jolla pannaan täytäntöön OECD:ssä, YK:ssa tai muulla vastaavalla kansainvälisellä foorumilla aikaansaatu poliittinen sopimus.
Tarkistus 30
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 40 b kappale (uusi)
(40 b)   Jäsenvaltioiden olisi raportoitava säännöllisesti komissiolle siitä, miten yhteisöt ovat maksaneet DPV:tä, keskitetyn asiointipisteen toiminnasta ja yhteistyöstä muiden jäsenvaltioiden kanssa veron keräämisessä ja maksamisessa.
Tarkistus 31
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 40 c kappale (uusi)
(40 c)   Komission olisi kahden vuoden kuluttua ... päivästä ...kuuta ... [tämän direktiivin voimaantulopäivä] arvioitava tämän direktiivin soveltamista ja annettava kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle sekä liitettävä siihen tarvittaessa ehdotuksia direktiivin tarkistamiseksi digitaalialan oikeudenmukaisen verotuksen periaatteiden mukaisesti.
Tarkistus 32
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 41 kappale
(41)  Tämän direktiivin tavoitteina on suojata sisämarkkinoiden yhtenäisyyttä, taata niiden moitteeton toiminta ja estää kilpailun vääristymisen. Nämä tavoitteet ovat luonteeltaan sellaisia, etteivät jäsenvaltiot voi riittävällä tavalla saavuttaa niitä, vaan ne voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen,
(41)  Tämän direktiivin tavoitteina on suojata sisämarkkinoiden yhtenäisyyttä, taata niiden oikeudenmukainen ja moitteeton toiminta ja estää kilpailun vääristymisen. Nämä tavoitteet ovat luonteeltaan sellaisia, etteivät jäsenvaltiot voi riittävällä tavalla saavuttaa niitä, vaan ne voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen,
Tarkistus 33
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 7 a alakohta (uusi)
(7a)  ’käsittelyllä’ toimintoa tai toimintoja, joita kohdistetaan henkilötietoihin tai henkilötietoja sisältäviin tietojoukkoihin joko automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai manuaalisesti, kuten tietojen keräämistä, tallentamista, järjestämistä, jäsentämistä, säilyttämistä, muokkaamista tai muuttamista, hakua, kyselyä, käyttöä, tietojen luovuttamista siirtämällä, levittämällä tai asettamalla ne muutoin saataville, tietojen yhteensovittamista tai yhdistämistä, rajoittamista, poistamista tai tuhoamista;
Tarkistus 34
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – c alakohta
(c)  käyttäjistä ja käyttäjien toiminnoista digitaalisilla rajapinnoilla kerätyn datan siirto.
c)  käyttäjistä ja käyttäjien toiminnoista digitaalisilla rajapinnoilla kerätyn datan käsittely ja siirto;
Tarkistus 35
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)
c a)  sisällön, kuten video-, audio- tai tekstimuotoisen sisällön tai pelien, asettaminen digitaalista rajapintaa käyttäen käyttäjien saataville digitaalisella rajapinnalla.
Tarkistus 36
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 kohta – a alakohta
(a)  digitaalisen rajapinnan tarjoaminen, jonka ainoana tai pääasiallisena tarkoituksena on, että sen käyttöön tarjoava yhteisö toimittaa käyttäjille digitaalista sisältöä, viestintäpalveluja tai maksupalveluja;
(a)  digitaalisen rajapinnan tarjoaminen, jonka ainoana tai pääasiallisena tarkoituksena on, että sen käyttöön tarjoava yhteisö toimittaa käyttäjille viestintäpalveluja tai maksupalveluja, mikäli muita tuloja ei saada käyttäjien datan käsittelyn, siirron tai myymisen ansiosta;
Tarkistus 37
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta
(b)  yhteisön asianomaiselta tilivuodelta unionissa saama verotettavien tulojen kokonaismäärä on yli 50 000 000 euroa.
(b)  yhteisön asianomaiselta tilivuodelta unionissa saama verotettavien tulojen kokonaismäärä on yli 40 000 000 euroa.
Tarkistus 38
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)
c a)  jos kyseessä on 3 artiklan 1 kohdan c a alakohdassa tarkoitettu palvelu, asianomainen digitaalinen sisältö on käytettävissä käyttäjän laitteella silloin, kun laitetta käytetään kyseisessä jäsenvaltiossa kyseisenä verokautena digitaalisen rajapinnan käyttämiseksi.
Tarkistus 39
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 6 kohta
6.  Tämän direktiivin soveltamiseksi käyttäjiltä saa kerätä ainoastaan dataa, josta ilmenee käyttäjän sijaintijäsenvaltio muttei henkilötietoja.
6.  Tämän direktiivin soveltamiseksi käyttäjiltä saa kerätä ainoastaan dataa, josta ilmenee käyttäjän sijaintijäsenvaltio muttei henkilötietoja. DPV:n yhteydessä tapahtuvassa henkilötietojen käsittelyssä on noudatettava asetusta (EU) 2016/679, mukaan lukien käsittely, jota voidaan tarvita internetprotokollaosoitteiden tai muiden geopaikannuksen menetelmien yhteydessä.
Tarkistus 40
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 6 a kohta (uusi)
6 a.   Komissio tutkii, parantaisiko riitojenratkaisumekanismin luominen jäsenvaltioiden välisten kiistojen selvittelyn tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle asiaa koskevan kertomuksen ja tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen.
Tarkistus 41
Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta
DPV-kanta on 3 prosenttia.
DPV-kannaksi asetetaan 3 prosenttia.
Tarkistus 42
Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Kun sovelletaan tämän kohdan b alakohtaa, komissio tarkastaa kolmen vuoden välein tunnistamisjäsenvaltiossa tehdyn DPV-ilmoituksen.
Tarkistus 43
Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta
2.  Jos verovelvollisen velvoite maksaa DPV:tä kyseisessä 10 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti valitussa tunnistamisjäsenvaltiossa lakkaa, verovelvollisen on muutettava tunnistamisjäsenvaltiotaan 10 artiklan vaatimusten mukaisesti.
2.  Jos verovelvollisen velvoite maksaa DPV:tä kyseisessä 10 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti valitussa tunnistamisjäsenvaltiossa lakkaa, verovelvollisen on muutettava tunnistamisjäsenvaltiotaan 10 artiklan vaatimusten mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 a kohtaa.
Tarkistus 44
Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.   Jos verovelvollisen velvoite maksaa DPV:tä kyseisessä 10 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti valitussa tunnistamisjäsenvaltiossa lakkaa, verovelvollinen voi päättää säilyttää alun perin valitun tunnistamisjäsenvaltion, koska verovelvollisella on ehkä velvoite maksaa DPV:tä kyseisessä jäsenvaltiossa jälleen seuraavalla verokaudella. Jos verovelvollisella ei ole velvoitetta maksaa DPV:tä kyseisessä jäsenvaltiossa yli kahteen peräkkäiseen verokauteen, verovelvollisen on muutettava tunnistamisjäsenvaltiotaan 10 artiklan vaatimusten mukaisesti.
Tarkistus 45
Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta
2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tarkistukset on toimitettava sähköisesti tunnistamisjäsenvaltiolle kolmen vuoden kuluessa päivästä, jona alkuperäinen ilmoitus oli määrä toimittaa. Mainitun ajanjakson jälkeen tehtäviin tarkistuksiin sovelletaan kussakin jäsenvaltiossa, jossa DPV on maksettava, kyseisen jäsenvaltion omia sääntöjä ja menettelyjä.
2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tarkistukset on toimitettava sähköisesti tunnistamisjäsenvaltiolle kahden vuoden kuluessa päivästä, jona alkuperäinen ilmoitus oli määrä toimittaa. Mainitun ajanjakson jälkeen tehtäviin tarkistuksiin sovelletaan kussakin jäsenvaltiossa, jossa DPV on maksettava, kyseisen jäsenvaltion omia sääntöjä ja menettelyjä.
Tarkistus 46
Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 3 kohta
3.  Jäsenvaltiot voivat hyväksyä toimenpiteitä DPV:hen liittyvien veropetosten, veronkierron ja väärinkäytösten estämiseksi.
3.  Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä toimenpiteitä, myös rangaistuksia ja seuraamuksia, DPV:hen liittyvien veropetosten, veronkierron ja väärinkäytösten estämiseksi.
Tarkistus 47
Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 5 a kohta (uusi)
5 a.   Tämän direktiivin antamisen jälkeen komissio antaa säädösehdotuksen, jolla sisällytetään direktiiviin 2013/34/EU tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen julkaisemisen osalta säännöksiä, joiden nojalla verovelvollisen eri jäsenvaltioille maksama DPV:n kokonaismäärä liitetään pakollisten maakohtaisten raportointivaatimusten luetteloon.
Tarkistus 48
Ehdotus direktiiviksi
4 luku – otsikko
HALLINNOLLINEN YHTEISTYÖ
HALLINNOLLINEN YHTEISTYÖ JA PAKOLLINEN TIETOJENVAIHTO
Tarkistus 49
Ehdotus direktiiviksi
-20 artikla (uusi)
-20 artikla
Automaattinen ja pakollinen tietojenvaihto
Jotta veroviranomaiset voivat arvioida asianmukaisesti maksettavia veroja ja varmistaa tämän direktiivin asianmukaisen ja yhtenäisen täytäntöönpanon, tietojenvaihto verotuksen alalla on automaattista ja pakollista, kuten neuvoston direktiivissä 2011/16/EU säädetään. Jäsenvaltioiden on annettava kansallisille verohallinnoilleen riittävästi henkilöstöä, asiantuntemusta ja budjettivaroja sekä resursseja verohallinnon henkilöstön koulutukseen, jossa keskitytään rajat ylittävään veroyhteistyöhön ja automaattiseen tiedonvaihtoon tämän direktiiviin täysimääräisen täytäntöönpanon takaamiseksi.
Tarkistus 50
Ehdotus direktiiviksi
24 aartikla (uusi)
24 a artikla
Kertomus ja uudelleentarkastelu
Komission olisi kahden vuoden kuluttua ... päivästä ...kuuta ... [tämän direktiivin voimaantulopäivä] arvioitava tämän direktiivin soveltamista ja annettava kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle sekä liitettävä siihen tarvittaessa ehdotuksia direktiivin tarkistamiseksi digitaalialan oikeudenmukaisen verotuksen periaatteiden mukaisesti.
Erityisesti komissio arvioi
a)  DPV-kannan nostoa kolmesta prosentista viiteen prosenttiin sekä vastaavaa verovähennystä, jonka tarkoituksena on pienentää perinteisten ja digitaalisten yritysten verokantojen eroa;
b)  DPV:n soveltamisalaa, mukaan lukien tämän soveltamisalan laajentaminen sellaisten tavaroiden tai palvelujen myyntiin, joita koskevat sopimukset tehdään verkossa digitaalisen rajapinnan kautta;
c)  kussakin jäsenvaltiossa maksetun veron määrää;
d)  tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvan digitaalisen toiminnan tyyppiä;
e)  mahdollisia verosuunnittelukäytäntöjä, joita yhteisöt ovat käyttäneet DPV:n maksamisen välttämiseksi;
f)  keskitetyn asiointipisteen toimintaa ja jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä; sekä
g)  kokonaisvaikutusta kansainvälisiin markkinoihin, kun otetaan huomioon mahdollinen kilpailun vääristyminen.
Tarkistus 51
Ehdotus direktiiviksi
24 bartikla (uusi)
24 b artikla
Raportointivelvollisuudet
Jäsenvaltioiden on raportoitava vuosittain komissiolle asiaankuuluvista luvuista ja tiedoista siitä, miten yhteisöt ovat maksaneet DPV:tä, keskitetyn asiointipisteen toiminnasta ja yhteistyöstä muiden jäsenvaltioiden kanssa veron keräämisessä ja maksamisessa.
Tarkistus 52
Ehdotus direktiiviksi
25 aartikla (uusi)
25 a artikla
Pysyvien toimenpiteiden voimaantullessa sovellettava raukeamislauseke
DPV on väliaikainen toimenpide, jota sovelletaan pysyvän ratkaisun käyttöönottoon saakka, joten tämä direktiivi raukeaa, kun joku seuraavista annetaan, sen mukaan, mikä niistä annetaan aikaisimmin:
a)  neuvoston direktiivi merkittävän digitaalisen läsnäolon yhteisöverotusta koskevien sääntöjen vahvistamisesta;
b)  neuvoston direktiivit yhteisestä yhdistetystä yhteisöveropohjasta ja yhteisestä yhteisöveropohjasta, mukaan lukien digitaalisen kiinteän toimipaikan määritelmä, kuten ehdotettiin 15 päivänä maaliskuuta 2018 annetuissa Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselmissa ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä yhdistetystä yhteisöveropohjasta ja ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä yhteisöveropohjasta; tai
(c)  direktiivi, jolla pannaan täytäntöön OECD:ssä, YK:ssa tai muulla vastaavalla kansainvälisellä foorumilla aikaansaatu poliittinen sopimus.
Päivitetty viimeksi: 7. lokakuuta 2019Oikeudellinen huomautus