Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0073(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0428/2018

Teksty złożone :

A8-0428/2018

Debaty :

PV 12/12/2018 - 18
CRE 12/12/2018 - 18

Głosowanie :

PV 13/12/2018 - 9.6

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0523

Teksty przyjęte
PDF 226kWORD 71k
Czwartek, 13 grudnia 2018 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Wspólny system podatku od usług cyfrowych pobieranego od przychodów wynikających ze świadczenia niektórych usług cyfrowych *
P8_TA(2018)0523A8-0428/2018

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od usług cyfrowych pobieranego od przychodów wynikających ze świadczenia niektórych usług cyfrowych (COM(2018)0148 – C8-0137/2018 – 2018/0073(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2018)0148),

–  uwzględniając art. 113 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0137/2018),

–  uwzględniając uzasadnione opinie przedstawione – na mocy protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez parlamenty Danii, Irlandii, Izbę Reprezentantów Malty oraz Drugą Izbę parlamentu Niderlandów, w których stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–  uwzględniając art. 78c Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0428/2018),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1
(1)  Światowa gospodarka szybko staje się gospodarką cyfrową, w związku z czym pojawiły się nowe sposoby prowadzenia działalności gospodarczej. Cechą charakterystyczną przedsiębiorstw cyfrowych jest fakt, że ich działalność jest ściśle związana z internetem. Zwłaszcza modele działalności cyfrowej polegają w dużej mierze na zdolności prowadzenia działań na odległość – przy ograniczonej obecności fizycznej lub bez jej obecności, na wkładzie użytkowników końcowych w proces tworzenia wartości oraz na znaczeniu wartości niematerialnych.
(1)  Światowa gospodarka szybko staje się gospodarką cyfrową, w związku z czym pojawiły się nowe sposoby prowadzenia działalności gospodarczej. Cechą charakterystyczną przedsiębiorstw cyfrowych jest fakt, że ich działalność jest ściśle związana z internetem. Zwłaszcza modele działalności cyfrowej polegają w dużej mierze na zdolności prowadzenia działań na odległość – przy ograniczonej obecności fizycznej lub podlegającej opodatkowaniu w danym państwie bądź bez jej obecności, na wkładzie użytkowników końcowych w proces tworzenia wartości oraz na znaczeniu wartości niematerialnych.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2
(2)  Obowiązujące obecnie przepisy dotyczące opodatkowania osób prawnych opracowano głównie na przestrzeni XX wieku, na potrzeby przedsiębiorstw tradycyjnych. Opierają się one na założeniu, że opodatkowanie powinno mieć miejsce tam, gdzie tworzona jest wartość. Jednak zastosowanie obowiązujących obecnie przepisów do gospodarki cyfrowej doprowadziło do zniekształceń, jeżeli chodzi o miejsce, w którym opodatkowane są zyski, oraz miejsce, w którym tworzona jest wartość, a dotyczy to zwłaszcza modeli prowadzenia działalności polegających w dużym stopniu na uczestnictwie użytkowników. Oczywiste stało się zatem, że obowiązujące obecnie przepisy dotyczące podatku od osób prawnych są niedostosowane, jeżeli chodzi o opodatkowanie zysków z gospodarki cyfrowej, i że trzeba je poddać przeglądowi.
(2)  Obowiązujące obecnie przepisy dotyczące opodatkowania osób prawnych opracowano głównie na przestrzeni XX wieku, na potrzeby przedsiębiorstw tradycyjnych. Opierają się one na założeniu, że opodatkowanie powinno mieć miejsce tam, gdzie tworzona jest wartość. Jednak zastosowanie obowiązujących obecnie przepisów do gospodarki cyfrowej doprowadziło do zniekształceń, jeżeli chodzi o miejsce, w którym opodatkowane są zyski, oraz miejsce, w którym tworzona jest wartość, a dotyczy to zwłaszcza modeli prowadzenia działalności polegających w dużym stopniu na uczestnictwie użytkowników. Cyfryzacja zmieniła rolę użytkowników, umożliwiając im większe zaangażowanie w proces tworzenia wartości. Oczywiste stało się zatem, że obowiązujące obecnie przepisy dotyczące podatku od osób prawnych nie uwzględniają tego nowego czynnika, jeżeli chodzi o opodatkowanie zysków z gospodarki cyfrowej, i że trzeba je poddać pilnemu przeglądowi.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2 a (nowy)
(2a)   Celem przepisów jest wyeliminowanie luki między opodatkowaniem przychodów z usług cyfrowych i opodatkowaniem przychodów tradycyjnych. Obecnie w odniesieniu do przedsiębiorstw cyfrowych stosowana jest średnia efektywna stopa podatkowa w wysokości jedynie 9,5 % w porównaniu ze stopą wynoszącą 23,2 % dla tradycyjnych modeli biznesowych1a. System podatkowy musi być sprawiedliwy i korzystny dla ogółu społeczeństwa. Wszystkie przedsiębiorstwa działające na jednolitym rynku powinny mieć równe warunki konkurencji.
_________________
1a Źródło: Obliczenia pochodzące z oceny skutków Komisji Europejskiej na podstawie ZEW (2016, 2017) oraz ZEW i in. (2017).
Poprawka 4
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3
(3)  Przegląd ten jest istotnym elementem jednolitego rynku cyfrowego3, mając na uwadze fakt, że jednolity rynek cyfrowy wymaga nowoczesnych i stabilnych ram podatkowych w odniesieniu do gospodarki cyfrowej, które będą stymulować innowacje, przeciwdziałać rozdrobnieniu rynku oraz pozwolą wszystkim zaangażowanym podmiotom na włączanie się w nową dynamikę rynku na sprawiedliwych i zrównoważonych warunkach.
(3)  Przegląd ten jest istotnym elementem jednolitego rynku cyfrowego3, mając na uwadze fakt, że jednolity rynek cyfrowy wymaga sprawiedliwych, nowoczesnych i stabilnych ram podatkowych w odniesieniu do gospodarki zdigitalizowanej, które będą stymulować innowacje i wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, przeciwdziałać rozdrobnieniu rynku oraz pozwolą wszystkim zaangażowanym podmiotom na włączanie się w nową dynamikę rynku na sprawiedliwych i zrównoważonych warunkach. Cyfryzacja ma wpływ na całą gospodarkę, co wykracza poza stworzenie podatku od usług cyfrowych; w związku z tym należy zreformować przepisy podatkowe. Środki ad hoc zawarte w niniejszej dyrektywie nie powinny opóźniać prac w zakresie opodatkowania znaczącej obecności na rynku cyfrowym oraz włączenia tego opodatkowania do wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych.
__________________
__________________
3 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Strategia jednolitego rynku cyfrowego dla Europy (COM(2015) 0192 final z 6.5.2015).
3 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Strategia jednolitego rynku cyfrowego dla Europy (COM(2015) 0192 final z 6.5.2015).
Poprawka 5
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5
(5)  Mając na uwadze fakt, że kwestia opodatkowania w gospodarce cyfrowej ma charakter globalny, idealnym podejściem byłoby opracowanie wielostronnego, międzynarodowego rozwiązania. Z tego powodu Komisja aktywnie uczestniczy w międzynarodowej debacie. Prace na w ramach OECD trwają. Jednak osiągnięcie postępów na szczeblu międzynarodowym jest niełatwe. W związku z tym podejmowane są działania zmierzające do dostosowania przepisów dotyczących opodatkowania osób prawnych na szczeblu Unii6 oraz do zachęcania do zawierania porozumień z jurysdykcjami pozaunijnymi7, tak by ramy opodatkowania osób prawnych były odpowiednie do nowych modeli cyfrowej działalności gospodarczej.
(5)  Mając na uwadze fakt, że kwestia opodatkowania w gospodarce cyfrowej ma charakter globalny, idealnym podejściem byłoby opracowanie wielostronnego, międzynarodowego rozwiązania. Z tego powodu Komisja aktywnie uczestniczy w międzynarodowej debacie. Prace w ramach OECD, Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) i Grupy Banku Światowego, tworzących platformę na rzecz współpracy w zakresie opodatkowania, trwają. Jednak osiągnięcie postępów na szczeblu międzynarodowym jest niełatwe. W związku z tym podejmowane są działania zmierzające do dostosowania przepisów dotyczących opodatkowania osób prawnych na szczeblu Unii6 oraz do zachęcania do zawierania porozumień z jurysdykcjami pozaunijnymi7, tak by ramy opodatkowania osób prawnych były odpowiednie do nowych modeli cyfrowej działalności gospodarczej. Należy zapewnić spójność z otwartymi ramami dotyczącymi erozji bazy podatkowej i przenoszenia zysków (BEPS), aby zagwarantować, że nie będą one odbiegać od standardów międzynarodowych, i uniknąć powielania złożoności.
__________________
__________________
6 Wniosek dotyczący dyrektywy Rady ustanawiającej przepisy dotyczące opodatkowania osób prawnych, których obecność na rynku cyfrowym jest znacząca (COM(2018) 0147l).
6 Wniosek dotyczący dyrektywy Rady ustanawiającej przepisy dotyczące opodatkowania osób prawnych, których obecność na rynku cyfrowym jest znacząca (COM(2018)0147).
7 Zalecenie Komisji w sprawie opodatkowania osób prawnych, których obecność na rynku cyfrowym jest znacząca (C(2018) 1650 final).
7 Zalecenie Komisji w sprawie opodatkowania osób prawnych, których obecność na rynku cyfrowym jest znacząca (C(2018) 1650 final).
Poprawka 6
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6
(6)  Oczekując na te działania, których przyjęcie i wdrożenie może potrwać, państwa członkowskie stoją pod presją znalezienia rozwiązań w tym zakresie, mając na względzie ryzyko, że ich podstawy opodatkowania osób prawnych ulegają na przestrzeni czasu dezaktualizacji. Nieskoordynowane działania podejmowane przez państwa członkowskie indywidualnie mogą powodować fragmentację jednolitego rynku i zakłócenia konkurencji, a tym samym utrudniać rozwój nowych zastosowań cyfrowych i zakłócać konkurencyjność Unii jako całości. Z tego powodu konieczne jest przyjęcie zharmonizowanego podejścia w sprawie rozwiązania przejściowego, które będzie ukierunkowaną odpowiedzią na powyższy problem do momentu, gdy wprowadzone zostanie rozwiązanie kompleksowe.
(6)  Oczekując na te działania, których przyjęcie i wdrożenie może potrwać, państwa członkowskie stoją pod presją znalezienia rozwiązań w tym zakresie, mając na względzie ryzyko, że ich podstawy opodatkowania osób prawnych ulegają na przestrzeni czasu dezaktualizacji. Nieskoordynowane działania podejmowane przez państwa członkowskie indywidualnie mogą powodować fragmentację jednolitego rynku i zakłócenia konkurencji, a tym samym utrudniać rozwój nowych zastosowań cyfrowych i zakłócać konkurencyjność Unii jako całości. Z tego powodu konieczne jest przyjęcie zharmonizowanego podejścia w sprawie rozwiązania przejściowego, które będzie ukierunkowaną odpowiedzią na powyższy problem do momentu, gdy wprowadzone zostanie rozwiązanie kompleksowe. Rozwiązanie przejściowe należy czasowo ograniczyć, aby uniknąć jego przypadkowego wdrożenia jako stałego rozwiązania. W związku z tym należy wprowadzić klauzulę wygaśnięcia, której skutkiem byłoby automatyczne wygaśnięcie niniejszej dyrektywy po ustanowieniu kompleksowego rozwiązania, najlepiej na poziomie międzynarodowym. Do dnia 31 grudnia 2020 r., jeżeli nie zostanie uzgodnione żadne kompleksowe rozwiązanie, Komisja powinna rozważyć wniosek oparty na art. 116 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którym Parlament Europejski i Rada stanowią zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą. Ma to nadrzędne znaczenie w celu niezwłocznego osiągnięcia porozumienia, aby uniknąć mnożenia jednostronnych krajowych podatków od usług cyfrowych ustanawianych przez państwa członkowskie.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7
(7)  To przejściowe rozwiązanie powinno zaowocować wprowadzeniem wspólnego systemu podatku od usług cyfrowych („DST”) pobieranego od przychodów wynikających ze świadczenia niektórych usług cyfrowych przez niektóre podmioty. Powinien być to łatwy do wdrożenia środek ukierunkowany na przychody pochodzące ze świadczenia usług cyfrowych, w przypadku których użytkownicy wnoszą istotny wkład w proces tworzenia wartości. Jak opisano w motywie 5, czynnik ten (tworzenie wartości przez użytkownika) leży również u podstaw działań w odniesieniu do przepisów dotyczących opodatkowania osób prawnych.
(7)  To przejściowe rozwiązanie powinno zaowocować wprowadzeniem wspólnego systemu podatku od usług cyfrowych („DST”) pobieranego od przychodów wynikających ze świadczenia niektórych usług cyfrowych, włącznie z treściami online, przez niektóre podmioty. Powinien być to łatwy do wdrożenia środek ukierunkowany na przychody pochodzące ze świadczenia usług cyfrowych, w przypadku których użytkownicy i wartości niematerialnewnoszą istotny wkład w proces tworzenia wartości. Jak opisano w motywie 5, czynnik ten (tworzenie wartości przez użytkownika i znaczne poleganie na wartościach niematerialnych) leży również u podstaw działań w odniesieniu do przepisów dotyczących opodatkowania osób prawnych.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9
(9)  DST powinien być stosowany w odniesieniu do przychodów wynikających ze świadczenia jedynie określonych usług cyfrowych. Powinny być to usługi, które w dużym stopniu opierają się na tworzeniu wartości przez użytkownika, w przypadku których rozbieżność między miejscem, w którym opodatkowywane są przychody, a miejscem, w którym znajdują się użytkownicy, jest zazwyczaj największa. Opodatkowane powinny być przychody wynikające z przetwarzania wkładu użytkownika, nie zaś same uczestnictwo użytkownika.
(9)  DST powinien być stosowany w odniesieniu do przychodów wynikających ze świadczenia usług cyfrowych, które w dużym stopniu opierają się na tworzeniu wartości przez użytkownika oraz na zdolności do świadczenia usług bez obecności fizycznej bądź gdy jest ona bardzo ograniczona. W takich przypadkach rozbieżność między miejscem, w którym opodatkowywane są przychody, a miejscem, w którym znajdują się użytkownicy, jest zazwyczaj największa.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10
(10)  W szczególności przychodami podlegającymi opodatkowaniu powinny być te, które wynikają ze świadczenia następujących usług: (i) polegających na umieszczaniu na interfejsie cyfrowym reklamy ukierunkowanej na użytkowników tego interfejsu; (ii) polegających na udostępnianiu użytkownikom wielostronnych interfejsów cyfrowych, które pozwalają użytkownikom na znajdowanie innych użytkowników i wchodzenie z nimi w interakcje, i które również mogą ułatwiać świadczenie leżących u źródła dostaw towarów lub usług bezpośrednio między użytkownikami (czasami nazywanych usługami „pośrednictwa”); oraz (iii) polegających na przekazywaniu zgromadzonych danych o użytkownikach i generowanych w wyniku czynności podejmowanych przez tych użytkowników na interfejsach cyfrowych. Jeżeli ze świadczenia takich usług nie uzyskuje się żadnych przychodów, zobowiązanie do zapłaty DST nie powinno występować. W zakres stosowania podatku nie powinny wchodzić także inne przychody uzyskane przez podmiot świadczący tego typu usługi, lecz niepochodzące bezpośrednio z takiego świadczenia usług.
(10)  W szczególności przychodami podlegającymi opodatkowaniu powinny być te, które wynikają ze świadczenia tego, co następuje: (i) umieszczanie na interfejsie cyfrowym reklamy ukierunkowanej na użytkowników tego interfejsu; (ii) udostępnianie użytkownikom wielostronnych interfejsów cyfrowych, które pozwalają użytkownikom na znajdowanie innych użytkowników i wchodzenie z nimi w interakcje, i które również mogą ułatwiać świadczenie leżących u źródła dostaw towarów lub usług bezpośrednio między użytkownikami (czasami nazywanych usługami „pośrednictwa”); (iii) przetwarzanie, przekazywanie i sprzedaż zgromadzonych danych o użytkownikach i generowanych w wyniku czynności podejmowanych przez tych użytkowników na interfejsach cyfrowych; oraz (iv) dostarczanie cyfrowych treści takich jak pliki wideo, audio, gry lub teksty. Jeżeli z dostarczania takich treści, towarów i ze świadczenia takich usług nie uzyskuje się żadnych przychodów, zobowiązanie do zapłaty DST nie powinno występować. W zakres stosowania podatku nie powinny wchodzić także inne przychody uzyskane przez podmiot świadczący tego typu usługi, lecz niepochodzące bezpośrednio z takiego świadczenia usług.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13
(13)  W przypadkach dotyczących wielostronnych interfejsów cyfrowych ułatwiających leżącą u źródła dostawę towarów lub świadczenie usług bezpośrednio między użytkownikami tego interfejsu leżące u źródła transakcje i przychody uzyskane przez użytkowników w wyniku takich transakcji powinny pozostawać poza zakresem stosowania podatku. Poza zakresem stosowania DST powinny znajdować się także przychody wynikające z działalności detalicznej polegającej na sprzedaży towarów lub usług, na które umowę zawiera się online za pośrednictwem strony internetowej dostawcy takich towarów lub usług, gdy dostawca nie działa jako pośrednik, ponieważ wytworzenie wartości na rzecz podmiotu realizującego działalność detaliczną jest powiązane z dostarczonymi towarami lub usługami, zaś interfejs cyfrowy jest wykorzystywany jedynie jako środek komunikacji. Ustalanie, czy dostawca sprzedaje towary lub usługi przez internet na własny rachunek, czy też świadczy usługi pośrednictwa, odbywałoby się na podstawie prawnej i gospodarczej istoty transakcji, znajdującej odzwierciedlenie w porozumieniach zawartych między zainteresowanymi stronami. Na przykład dostawca interfejsu cyfrowego, poprzez który udostępniane są towary przez osobę trzecią, mógłby uchodzić za świadczącego usługę pośrednictwa (innymi słowy, udostępnianie wielostronnego interfejsu cyfrowego), jeżeli nie zakłada się żadnych znaczących ryzyk związanych z zapasami lub gdy jest to osoba trzecia skutecznie ustalająca cenę tych towarów.
(13)  W przypadkach dotyczących wielostronnych interfejsów cyfrowych ułatwiających leżącą u źródła dostawę towarów lub świadczenie usług bezpośrednio między użytkownikami tego interfejsu leżące u źródła transakcje i przychody uzyskane przez użytkowników w wyniku takich transakcji powinny pozostawać poza zakresem stosowania podatku. Poza zakresem stosowania DST powinny znajdować się także przychody wynikające z działalności detalicznej polegającej na sprzedaży towarów lub usług, na które umowę zawiera się online za pośrednictwem strony internetowej dostawcy takich towarów lub usług, gdy dostawca nie działa jako pośrednik. Jednakże biorąc pod uwagę, że możliwe jest przetwarzanie danych użytkowników za pośrednictwem interfejsu cyfrowego, a tym samym tworzenie dodatkowej wartości z transakcji, a także ze względu na fakt, że brak fizycznej obecności może stworzyć możliwość agresywnego planowania podatkowego, należy rozważyć rozszerzenie zakresu tych usług podczas przeglądu niniejszej dyrektywy.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 14
(14)  Usługi polegające na dostarczaniu przez podmiot treści cyfrowych za pośrednictwem interfejsu cyfrowego powinny być wyłączone z zakresu stosowania podatku, niezależnie od tego, czy treści cyfrowe są własnością tego podmiotu czy też podmiot ten nabył prawa do ich dystrybucji. Nawet jeśli jakiś rodzaj interakcji między odbiorcami takich treści cyfrowych może być dozwolony i w związku z tym dostawcę takich usług można byłoby uznać za udostępniającego wielostronny interfejs cyfrowy, mniej oczywiste jest, że użytkownik odgrywa zasadniczą rolę w tworzeniu wartości dla przedsiębiorstwa dostarczającego treści cyfrowe. Z punktu widzenia tworzenia wartości główny punkt ciężkości spoczywa raczej na samych treściach cyfrowych, które są dostarczane przez podmiot. W związku z tym przychody uzyskane z takiego dostarczania treści powinny pozostawać poza zakresem stosowania tego podatku.
(14)  Usługi polegające na dostarczaniu przez podmiot treści cyfrowych za pośrednictwem interfejsu cyfrowego powinny być włączone do zakresu stosowania podatku, niezależnie od tego, czy treści cyfrowe są własnością tego podmiotu czy też podmiot ten nabył prawa do ich dystrybucji. Przychody uzyskane z takiego dostarczania treści powinny zostać poddane ocenie Komisji w terminie ... [dwa lata od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy].
Poprawka 12
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15
(15)  Treści cyfrowe należy zdefiniować jako dane dostarczane w formie cyfrowej, takie jak programy komputerowe, aplikacje, gry, muzyka, pliki wideo lub tekstowe, bez względu na to, czy uzyskuje się do nich dostęp poprzez pobieranie czy poprzez transmisję strumieniową, inne niż dane reprezentowane przez sam interfejs cyfrowy. Ma to na celu ujęcie różnych postaci, jakie mogą przybierać treści cyfrowe nabywane przez użytkownika, co nie zmienia faktu, że z punktu widzenia użytkownika wyłącznym lub głównym celem jest nabycie treści cyfrowych.
(15)  Treści cyfrowe należy zdefiniować jako dane dostarczane w formie cyfrowej, takie jak programy komputerowe, aplikacje, gry, muzyka, pliki wideo lub tekstowe, bez względu na to, czy uzyskuje się do nich dostęp poprzez pobieranie czy poprzez transmisję strumieniową, inne niż dane reprezentowane przez sam interfejs cyfrowy.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15 a (nowy)
(15a)   Przedsiębiorstwa cyfrowe zwykle dokonują mniejszych inwestycji w budynki i maszyny niż przedsiębiorstwa tradycyjne.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16
(16)   Usługi opisane w motywie 14 należy odróżnić od usług polegających na udostępnianiu wielostronnego interfejsu cyfrowego, za pośrednictwem którego użytkownicy mogą udostępniać innym użytkownikom treści cyfrowe lub je z innymi użytkownikami wymieniać, lub od udostępniania interfejsu, który ułatwia leżące u źródła wzajemne dostarczanie sobie treści cyfrowych bezpośrednio przez użytkowników. Ten ostatni rodzaj usług stanowi usługę pośrednictwa i dlatego usługa ta powinna wchodzić w zakres stosowania DST, niezależnie od rodzaju leżącej u źródła transakcji.
skreśla się
Poprawka 15
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 17
(17)  Podlegające opodatkowaniu usługi polegające na przekazywaniu zgromadzonych danych o użytkownikach powinny obejmować wyłącznie dane, które zostały wygenerowane w wyniku takiej aktywności użytkowników na interfejsach cyfrowych, a nie dane, które zostały wygenerowane z czujników lub innych środków i zebrane cyfrowo. Wynika to z założenia, że w zakres DST powinny wchodzić usługi korzystające z interfejsów cyfrowych jako sposobu tworzenia przez użytkownika wkładu, z którego uzyskują one wartość pieniężną, nie zaś usługi korzystające z interfejsów tylko jako ze sposobu przesyłania danych generowanych w inny sposób. W związku z tym DST nie powinien być podatkiem nakładanym na gromadzenie danych lub wykorzystywanie przez przedsiębiorstwa zgromadzonych danych na ich wewnętrzne potrzeby czy też na bezpłatną wymianę zgromadzonych danych przez dane przedsiębiorstwo z innymi podmiotami. Przedmiotem opodatkowania DST powinno być generowanie przychodów z przekazywania danych uzyskiwanych z bardzo szczególnego rodzaju czynności (aktywności użytkowników na interfejsach cyfrowych).
(17)  Podlegające opodatkowaniu usługi polegające na przetwarzaniu, przekazywaniu lub sprzedaży zgromadzonych danych o użytkownikach powinny obejmować dane, które zostały wygenerowane w wyniku takiej aktywności użytkowników na interfejsach cyfrowych. Te podlegające opodatkowaniu usługi powinny stanowić usługi korzystające z interfejsów cyfrowych jako sposobu tworzenia przez użytkownika wkładu, z którego uzyskują one wartość pieniężną. DST nie stanowi podatku nakładanego na gromadzenie danych samo w sobie. Przedmiotem opodatkowania DST powinno być generowanie przychodów z przetwarzania, sprzedaży lub  przekazywania na rzecz osoby trzeciej tych danych uzyskiwanych z bardzo szczególnego rodzaju czynności (aktywności użytkowników na interfejsach cyfrowych).
Poprawka 16
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 22
(22)  Jako podatnicy do celów DST powinny kwalifikować się tylko niektóre podmioty, niezależnie od tego, czy mają one siedzibę w państwie członkowskim czy też w jurysdykcji pozaunijnej. W szczególności podmiot powinien kwalifikować się jako podatnik tylko wówczas, gdy spełnia on obydwa następujące warunki: (i) łączna kwota przychodów w skali światowej wykazywanych przez podmiot za ostatni pełny rok podatkowy, za który dostępne jest sprawozdanie finansowe, przekracza 750 000 000 EUR; (ii) łączna kwota przychodów podlegających opodatkowaniu uzyskanych przez podmiot w Unii w ciągu tego roku podatkowego przekracza 50 000 000 EUR.
(22)  Jako podatnicy do celów DST powinny kwalifikować się tylko niektóre podmioty, niezależnie od tego, czy mają one siedzibę w państwie członkowskim czy też w jurysdykcji pozaunijnej. W szczególności podmiot powinien kwalifikować się jako podatnik tylko wówczas, gdy spełnia on obydwa następujące warunki: (i) łączna kwota przychodów w skali światowej wykazywanych przez podmiot za ostatni pełny rok podatkowy, za który dostępne jest sprawozdanie finansowe, przekracza 750 000 000 EUR; (ii) łączna kwota przychodów podlegających opodatkowaniu uzyskanych przez podmiot w Unii w ciągu tego roku podatkowego przekracza 40 000 000 EUR.
Poprawka 17
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 23
(23)  Celem pierwszego progu (łączne roczne przychody w skali światowej) jest ograniczenie stosowania DST do przedsiębiorstw o określonej wielkości, gdyż to one mają zazwyczaj możliwość świadczenia usług cyfrowych, w przypadku których wkład użytkowników odgrywa zasadniczą rolę i które w znacznym stopniu są uzależnione od rozbudowanych sieci użytkowników, dużej aktywności użytkowników i wykorzystywania silnej pozycji rynkowej. Właśnie w takich modelach biznesowych, w których uzyskanie przychodów zależy od tworzenia wartości przez użytkownika i które są opłacalne tylko wówczas, gdy są realizowane przez przedsiębiorstwa o określonej wielkości, istnieje szczególnie duża rozbieżność między miejscem, w którym opodatkowywane są zyski, a miejscem, w którym tworzona jest wartość. Ponadto to właśnie większe przedsiębiorstwa mają możliwość prowadzenia agresywnego planowania podatkowego. Właśnie dlatego także w innych unijnych inicjatywach zaproponowano ten sam próg9. Celem takiego progu jest również zapewnienie pewności prawa, ponieważ umożliwiłby on przedsiębiorstwom i organom podatkowym łatwiejsze i mniej kosztowne ustalanie, czy dany podmiot jest zobowiązany do zapłaty DST. Próg pozwala też na wyłączenie z podatku małych przedsiębiorstw i przedsiębiorstw typu start-up, dla których obciążenia związane z przestrzeganiem przepisów dotyczących tego nowego podatku byłyby prawdopodobnie niewspółmiernie duże.
(23)  Celem pierwszego progu (łączne roczne przychody w skali światowej) jest ograniczenie stosowania DST do przedsiębiorstw o określonej wielkości, gdyż to one mają zazwyczaj możliwość świadczenia usług cyfrowych uzależnionych w znacznym stopniu od ruchomych wartości niematerialnych lub cyfrowych, w przypadku których wkład użytkowników odgrywa zasadniczą rolę i które w znacznym stopniu są uzależnione od rozbudowanych sieci użytkowników, dużej aktywności użytkowników i wykorzystywania silnej pozycji rynkowej. Właśnie w takich modelach biznesowych, w których uzyskanie przychodów zależy od tworzenia wartości przez użytkownika i które są opłacalne tylko wówczas, gdy są realizowane przez przedsiębiorstwa o określonej wielkości, istnieje szczególnie duża rozbieżność między miejscem, w którym opodatkowywane są zyski, a miejscem, w którym tworzona jest wartość. Ponadto to właśnie większe przedsiębiorstwa mają możliwość prowadzenia agresywnego planowania podatkowego. Celem progu jest również zapewnienie pewności prawa, ponieważ umożliwiłby on przedsiębiorstwom i organom podatkowym łatwiejsze i mniej kosztowne ustalanie, czy dany podmiot jest zobowiązany do zapłaty DST. Próg pozwala też na wyłączenie z podatku małych przedsiębiorstw i przedsiębiorstw typu start-up, dla których obciążenia związane z przestrzeganiem przepisów dotyczących tego nowego podatku byłyby prawdopodobnie niewspółmiernie duże.
__________________
9 Zob. art. 2 wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB) (COM(2016) 683 final).
Poprawka 18
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 27
(27)  Jeżeli te same przychody są objęte podatkiem dochodowym od osób prawnych i DST, to w celu złagodzenia ewentualnych przypadków podwójnego opodatkowania oczekuje się, że państwa członkowskie będą zezwalać przedsiębiorstwom na odliczanie zapłaconego DST jako koszt od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na swoim terytorium, bez względu na to, czy oba podatki płacone są w tym samym państwie członkowskim czy też w różnych państwach.
(27)  Jeżeli te same przychody są objęte podatkiem dochodowym od osób prawnych i DST, to w celu złagodzenia ewentualnych przypadków podwójnego opodatkowania należy znaleźć w przyszłości wspólne rozwiązanie na szczeblu Unii pozwalające przedsiębiorstwom na odliczanie zapłaconego DST jako koszt od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na swoim terytorium, bez względu na to, czy oba podatki płacone są w tym samym państwie członkowskim czy też w różnych państwach.
Poprawka 19
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 29
(29)  W przypadku gdy użytkownicy powiązani z daną usługą podlegającą opodatkowaniu znajdują się w różnych państwach członkowskich lub w jurysdykcjach pozaunijnych, podlegające opodatkowaniu przychody uzyskane z tej usługi powinny zostać przypisane każdemu państwu członkowskiemu proporcjonalnie, na podstawie określonych kluczy przydziału. Klucze te powinny zostać określone w zależności od charakteru każdej podlegającej opodatkowaniu usługi i charakterystycznych elementów powodujących powstanie przychodu dla dostawcy takiej usługi.
(29)  W przypadku gdy użytkownicy powiązani z daną usługą podlegającą opodatkowaniu znajdują się w różnych państwach członkowskich lub w jurysdykcjach pozaunijnych, podlegające opodatkowaniu przychody uzyskane z tej usługi powinny zostać przypisane każdemu państwu członkowskiemu proporcjonalnie, na podstawie określonych kluczy przydziału. Klucze te powinny zostać określone w zależności od charakteru każdej podlegającej opodatkowaniu usługi i charakterystycznych elementów powodujących powstanie przychodu dla dostawcy takiej usługi. Jeżeli klucz przydziału nie jest zrównoważony i nie odzwierciedla działalności gospodarczej, takiej sytuacji może zaradzić mechanizm rozstrzygania sporów. W świetle powyższego Komisja powinna rozważyć możliwość stworzenia mechanizmu rozstrzygania sporów, aby zapewnić właściwe rozstrzyganie sporów z udziałem różnych państw członkowskich.
Poprawka 20
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 30
(30)  Jeżeli podlegająca opodatkowaniu usługa polega na umieszczeniu reklamy na interfejsie cyfrowym, na potrzeby określenia części przychodów podlegających opodatkowaniu, jakie mają zostać przypisane w danym okresie rozliczeniowym danemu państwu członkowskiemu, uwzględniana jest liczba pojawień się tej reklamy na urządzeniach użytkowników w tym okresie rozliczeniowym w tym państwie członkowskim.
(30)  Jeżeli podlegająca opodatkowaniu usługa polega na umieszczeniu reklamy lub dostarczeniu treści na interfejsie cyfrowym, na potrzeby określenia części przychodów podlegających opodatkowaniu, jakie mają zostać przypisane w danym okresie rozliczeniowym danemu państwu członkowskiemu, uwzględniana jest liczba pojawień się tej reklamy lub cyfrowych treści na urządzeniach użytkowników w tym okresie rozliczeniowym w tym państwie członkowskim.
Poprawka 22
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 32
(32)  Jeśli chodzi o przekazywanie zgromadzonych danych o użytkownikach, na potrzeby przypisywania danemu państwu członkowskiemu przychodów podlegających opodatkowaniu w okresie rozliczeniowym należy wziąć pod uwagę liczbę użytkowników, za pośrednictwem których wygenerowano – w następstwie skorzystania przez nich z urządzenia w tym państwie członkowskim – dane przekazane w tym okresie rozliczeniowym.
(32)  Jeśli chodzi o przetwarzanie, sprzedaż lub przekazywanie zgromadzonych danych o użytkownikach, na potrzeby przypisywania danemu państwu członkowskiemu przychodów podlegających opodatkowaniu w okresie rozliczeniowym należy wziąć pod uwagę liczbę użytkowników, za pośrednictwem których wygenerowano – w następstwie skorzystania przez nich z urządzenia w tym państwie członkowskim – dane wykorzystane, sprzedane lub przekazane w tym okresie rozliczeniowym.
Poprawka 23
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 34
(34)  Wszelkie operacje przetwarzania danych osobowych prowadzone w kontekście DST, w tym te, które mogą być konieczne w odniesieniu do adresów protokołu internetowego (IP) lub innych środków geolokalizacji, powinny odbywać się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67910. W szczególności należy zwrócić baczną uwagę na konieczność zapewnienia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu przestrzegania zasad legalności i bezpieczeństwa przetwarzania i dostarczania informacji oraz praw osób, których dane dotyczą. Tam, gdzie to możliwe, dane osobowe należy anonimizować.
(34)  Wszelkie operacje przetwarzania danych osobowych prowadzone w kontekście DST, w tym te, które mogą być konieczne w odniesieniu do adresów protokołu internetowego (IP) lub innych środków geolokalizacji, powinny odbywać się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67910, nie pozwalając przy tym na identyfikację użytkowników. Organy podatkowe państw członkowskich informuje się o metodzie ustalenia lokalizacji użytkowników. W szczególności należy zwrócić baczną uwagę na konieczność zapewnienia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu przestrzegania zasad legalności i bezpieczeństwa przetwarzania i dostarczania informacji, zwłaszcza zasad konieczności i proporcjonalności, oraz praw osób, których dane dotyczą. Tam, gdzie to możliwe, dane osobowe należy anonimizować.
_________________
_________________
10 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).
10 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).
Poprawka 24
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 35
(35)  Przychody podlegające opodatkowaniu powinny być równe kwocie łącznych przychodów brutto uzyskanych przez podatnika, bez podatku od wartości dodanej i innych podobnych podatków. Przychody podlegające opodatkowaniu powinny być uznawane za uzyskane przez podatnika w chwili, gdy stają się one należne, bez względu na to, czy zostały one faktycznie uiszczone przed upływem tego terminu. DST powinien być wymagalny w danym państwie członkowskim od tej części przychodów podlegających opodatkowaniu uzyskanych przez podatnika w okresie rozliczeniowym, która traktowana jest jako uzyskana w tym państwie członkowskim, i powinien być obliczany przy zastosowaniu stawki DST do tej części. Należy wprowadzić jednolitą stawkę DST na poziomie Unii w celu uniknięcia zakłóceń na jednolitym rynku. Stawka DST powinna zostać ustalona na poziomie 3 %, co zapewni odpowiednią równowagę między dochodami generowanymi przez podatek i przychodami odpowiedzialnymi za zróżnicowany wpływ DST na przedsiębiorstwa o różnych marżach zysku.
(35)  Przychody podlegające opodatkowaniu powinny być równe kwocie łącznych przychodów brutto uzyskanych przez podatnika, bez podatku od wartości dodanej i innych podobnych podatków. Przychody podlegające opodatkowaniu powinny być uznawane za uzyskane przez podatnika w chwili, gdy stają się one należne, bez względu na to, czy zostały one faktycznie uiszczone przed upływem tego terminu. DST powinien być wymagalny w danym państwie członkowskim od tej części przychodów podlegających opodatkowaniu uzyskanych przez podatnika w okresie rozliczeniowym, która traktowana jest jako uzyskana w tym państwie członkowskim, i powinien być obliczany przy zastosowaniu stawki DST do tej części. Należy wprowadzić jednolitą stawkę DST na poziomie Unii w celu uniknięcia zakłóceń na jednolitym rynku. Stawka DST ustalona na poziomie 3 % ma zapewnić odpowiednią równowagę między dochodami generowanymi przez podatek i przychodami odpowiedzialnymi za zróżnicowany wpływ DST na przedsiębiorstwa o różnych marżach zysku.
Poprawka 26
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 37
(37)  Państwa członkowskie powinny mieć możliwość określania obowiązków dotyczących prowadzenia rachunkowości, prowadzenia rejestrów lub innych obowiązków mających na celu zapewnienie skutecznej zapłaty należnego DST, a także innych środków w celu zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania, unikaniu opodatkowania i nadużyciom podatkowym.
(37)  Państwa członkowskie powinny mieć możliwość określania obowiązków dotyczących prowadzenia rachunkowości, prowadzenia rejestrów lub innych obowiązków mających na celu zapewnienie skutecznej zapłaty należnego DST, a także innych środków, w tym kar i sankcji, w celu zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania, unikaniu opodatkowania i nadużyciom podatkowym.
Poprawka 27
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 37 a (nowy)
(37a)   Łączna wartość podatku od usług cyfrowych płaconego przez podatnika w danym państwie członkowskim powinna wchodzić w zakres systemu sprawozdawczości w podziale na kraje.
Poprawka 28
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 38 a (nowy)
(38a)  W przypadku gdy podatnik jest zobowiązany do zapłaty DST w więcej niż jednym państwie członkowskim, Komisja co trzy lata kontroluje deklarację DST przedkładaną państwu członkowskiemu identyfikacji.
Poprawka 29
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 40 a (nowy)
(40a)  DST stanowi tymczasowy środek do czasu pojawienia się stałego rozwiązania i w żadnym razie nie powinien opóźnić wejścia w życie stałego rozwiązania. Niniejsza dyrektywa powinna wygasnąć wraz z przyjęciem (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej) dyrektywy Rady ustanawiającej przepisy dotyczące opodatkowania osób prawnych, których obecność na rynku cyfrowym jest znacząca, lub dyrektyw Rady w sprawie wspólnej podstawy opodatkowania osób prawnych i w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych, obejmujących koncepcję stałego zakładu cyfrowego zgodnie z propozycją zawartą w rezolucjach ustawodawczych Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie odpowiednio wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wspólnej podstawy opodatkowania osób prawnych i wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych, lub też dyrektywy wdrażającej porozumienie polityczne osiągnięte na forum międzynarodowym takim jak OECD lub ONZ.
Poprawka 30
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 40 b (nowy)
(40b)   Państwa członkowskie powinny składać Komisji regularne sprawozdania w sprawie płatności DST przez podmioty, funkcjonowania punktu kompleksowej obsługi i współpracy z innymi państwami członkowskimi w zakresie poboru i płatności podatku.
Poprawka 31
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 40 c (nowy)
(40c)   W terminie dwóch lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszej dyrektywy] r. Komisja dokonuje oceny stosowania niniejszej dyrektywy oraz przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie, któremu towarzyszą, w stosownych przypadkach, wnioski dotyczące jej przeglądu zgodnie z zasadami sprawiedliwego opodatkowania sektora cyfrowego.
Poprawka 32
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 41
(41)  Celem niniejszej dyrektywy jest ochrona integralności jednolitego rynku, zapewnienie jego prawidłowego funkcjonowania i eliminowanie zakłóceń konkurencji. Ponieważ cel ten z uwagi na swoją naturę nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, a możliwe jest jego lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów,
(41)  Celem niniejszej dyrektywy jest ochrona integralności jednolitego rynku, zapewnienie jego sprawiedliwego i prawidłowego funkcjonowania i eliminowanie zakłóceń konkurencji. Ponieważ cel ten z uwagi na swoją naturę nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, a możliwe jest jego lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów,
Poprawka 33
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 7 a (nowy)
7a)  „przetwarzanie danych” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
Poprawka 34
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c
c)  przekazywanie zgromadzonych danych o użytkownikach, wygenerowanych w wyniku aktywności użytkowników na interfejsach cyfrowych.
c)  przetwarzanie i przekazywanie zgromadzonych danych o użytkownikach, wygenerowanych w wyniku aktywności użytkowników na interfejsach cyfrowych.
Poprawka 35
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c a (nowa)
ca)  udostępnianie użytkownikom treści na interfejsie cyfrowym, takich jak pliki wideo, audio, gry lub tekst, z wykorzystaniem interfejsu cyfrowego.
Poprawka 36
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 4 – litera a
a)  udostępniania interfejsu cyfrowego, jeżeli jedynym lub głównym celem udostępniania interfejsu jest dostarczanie przez podmiot udostępniający interfejs treści cyfrowych użytkownikom lub świadczenie przez ten podmiot usług komunikacyjnych lub płatniczych na rzecz użytkowników;
a)  udostępniania interfejsu cyfrowego, jeżeli jedynym lub głównym celem udostępniania interfejsu jest świadczenie przez podmiot udostępniający interfejs usług komunikacyjnych lub płatniczych na rzecz użytkowników, o ile przetwarzanie, przekazywanie lub sprzedaż danych użytkowników nie generuje dodatkowych przychodów;
Poprawka 37
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b
b)  łączna kwota podlegających opodatkowaniu przychodów uzyskanych przez podmiot w Unii w ciągu danego roku podatkowego przekracza 50 000 000 EUR.
b)  łączna kwota podlegających opodatkowaniu przychodów uzyskanych przez podmiot w Unii w ciągu danego roku podatkowego przekracza 40 000 000 EUR.
Poprawka 38
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera c a (nowa)
ca)  w przypadku usługi objętej art. 3 ust. 1 lit. ca) przedmiotowe treści cyfrowe ukazują się na urządzeniu użytkownika w czasie, kiedy urządzenie to jest używane w tym państwie członkowskim w tym okresie rozliczeniowym w celu uzyskania dostępu do interfejsu cyfrowego.
Poprawka 39
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 6
6.  Dane, które mogą być zbierane od użytkowników do celów stosowania niniejszej dyrektywy, są ograniczone do danych wskazujących na państwo członkowskie, w którym znajdują się użytkownicy, i nie pozwalają na identyfikację tych użytkowników.
6.  Dane, które mogą być zbierane od użytkowników do celów stosowania niniejszej dyrektywy, są ograniczone do danych wskazujących na państwo członkowskie, w którym znajdują się użytkownicy, i nie pozwalają na identyfikację tych użytkowników. Wszelkie operacje przetwarzania danych osobowych prowadzone w kontekście DST, w tym operacje przetwarzania, które mogą być konieczne w odniesieniu do adresów protokołu internetowego (IP) lub innych środków geolokalizacji, odbywają się zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679.
Poprawka 40
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 6 a (nowy)
6a.   Komisja analizuje, czy ustanowienie mechanizmu rozstrzygania sporów zwiększyłoby skuteczność i wydajność rozwiązywania sporów między państwami członkowskimi. Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na ten temat, a w stosownym przypadku dołącza do niego wniosek ustawodawczy.
Poprawka 41
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – akapit 1
Stawka DST wynosi 3 %.
Stawkę DST ustala się na poziomie 3 %.
Poprawka 42
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit 1 a (nowy)
Jeśli zastosowanie ma lit. b) niniejszego ustępu, Komisja co trzy lata kontroluje deklarację DST przedkładaną państwu członkowskiemu identyfikacji.
Poprawka 43
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2
2.  Jeżeli jednak podatnik przestaje być zobowiązany do zapłaty DST w państwie członkowskim identyfikacji wybranym na podstawie art. 10 ust. 3 lit. b), dokonuje on zmiany państwa członkowskiego identyfikacji zgodnie z wymogami określonymi w art. 10.
2.  Jeżeli jednak podatnik przestaje być zobowiązany do zapłaty DST w państwie członkowskim identyfikacji wybranym na podstawie art. 10 ust. 3 lit. b), dokonuje on zmiany państwa członkowskiego identyfikacji zgodnie z wymogami określonymi w art. 10 bez uszczerbku dla przepisów ust. 2a.
Poprawka 44
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy)
2a.   Jeżeli podatnik przestaje być zobowiązany do zapłaty DST w państwie członkowskim identyfikacji wybranym na podstawie art. 10 ust. 3 lit. b), może zdecydować o zachowaniu pierwotnie wybranego państwa członkowskiego identyfikacji ze względu na fakt, że podatnik może być ponownie zobowiązany do zapłaty DST w tym państwie członkowskim w kolejnym okresie rozliczeniowym. Jeżeli podatnik nie jest zobowiązany do zapłaty DST w tym państwie członkowskim przez ponad dwa kolejne okresy rozliczeniowe, dokonuje zmiany państwa członkowskiego identyfikacji zgodnie z wymogami określonymi w art. 10.
Poprawka 45
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2
2.  Korekty, o których mowa w ust. 1, składa się drogą elektroniczną państwu członkowskiemu identyfikacji w ciągu trzech lat od dnia, w którym należało złożyć pierwotną deklarację. Zmiany po takim okresie podlegają zasadom i procedurom mającym zastosowanie odpowiednio w każdym państwie członkowskim, w którym DST jest należny.
2.  Korekty, o których mowa w ust. 1, składa się drogą elektroniczną państwu członkowskiemu identyfikacji w ciągu dwóch lat od dnia, w którym należało złożyć pierwotną deklarację. Zmiany po takim okresie podlegają zasadom i procedurom mającym zastosowanie odpowiednio w każdym państwie członkowskim, w którym DST jest należny.
Poprawka 46
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 3
3.  Państwa członkowskie mogą przyjmować środki w celu zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania, unikaniu opodatkowania i nadużyciom w odniesieniu do DST.
3.  Państwa członkowskie przyjmują środki, w tym kary i sankcje, w celu zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania, unikaniu opodatkowania i nadużyciom w odniesieniu do DST.
Poprawka 47
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 5 a (nowy)
5a.   Po przyjęciu niniejszej dyrektywy Komisja przedstawia wniosek ustawodawczy dotyczący włączenia do dyrektywy 2013/34/UE - w odniesieniu do ujawniania informacji dotyczących podatku dochodowego przez określone jednostki i oddziały - łącznej kwoty podatku od usług cyfrowych zapłaconej przez podatnika w poszczególnych państwach członkowskich, zapewniając włączenie tej kwoty do wykazu obowiązkowych standardów sprawozdawczości w podziale na kraje.
Poprawka 48
Wniosek dotyczący dyrektywy
Rozdział 4 – tytuł
WSPÓŁPRACA ADMINISTRACYJNA
WSPÓŁPRACA ADMINISTRACYJNA I OBOWIĄZKOWA WYMIANA INFORMACJI
Poprawka 49
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł -20 (nowy)
Artykuł -20
Automatyczna i obowiązkowa wymiana informacji
Aby organy podatkowe mogły odpowiednio ocenić należny podatek oraz aby zagwarantować właściwe i jednolite wdrożenie niniejszej dyrektywy, wymiana informacji w sprawach podatkowych jest obowiązkowa i automatyczna, jak przewidziano w dyrektywie Rady 2011/16/UE. Państwa członkowskie przydzielają odpowiedni personel, wiedzę fachową i zasoby budżetowe krajowym administracjom podatkowym, jak również zasoby na szkolenie personelu administracji podatkowej w zakresie transgranicznej współpracy podatkowej oraz automatycznej wymiany informacji, aby zapewnić pełne wdrożenie niniejszej dyrektywy.
Poprawka 50
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 a (nowy)
Artykuł 24a
Sprawozdanie i przegląd
W terminie dwóch lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszej dyrektywy] r. Komisja dokonuje oceny stosowania niniejszej dyrektywy oraz przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie, któremu towarzyszą, w stosownych przypadkach, wnioski dotyczące jej przeglądu zgodnie z zasadami sprawiedliwego opodatkowania sektora cyfrowego.
W szczególności Komisja ocenia:
a)  wzrost stawki DST z 3 % do 5 % wraz z odpowiednią kwotą zwolnioną z podatku w celu ograniczenia różnicy w efektywnych stawkach podatkowych między przedsiębiorstwami tradycyjnymi i cyfrowymi;
b)  zakres DST, w tym zwiększenie tego zakresu w celu uwzględnienia sprzedaży towarów lub usług, na które umowę zawiera się online poprzez interfejsy cyfrowe;
c)  kwotę podatku zapłaconego w każdym państwie członkowskim;
d)  rodzaj działalności cyfrowej objętej zakresem stosowania niniejszej dyrektywy;
e)  ewentualne praktyki z zakresu planowania podatkowego stosowanych przez podmioty w celu uniknięcia zapłaty DST;
f)  funkcjonowanie punktu kompleksowej obsługi, współpracę między państwami członkowskimi; oraz
g)  ogólny wpływ na rynek wewnętrzny, z uwzględnieniem potencjalnego zakłócenia konkurencji.
Poprawka 51
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 b (nowy)
Artykuł 24b
Obowiązki w zakresie sprawozdawczości
Państwa członkowskie co roku składają Komisji sprawozdania zawierające odnośne dane liczbowe i informacje w sprawie płatności DST przez podmioty, funkcjonowania punktu kompleksowej obsługi i współpracy z innymi państwami członkowskimi w zakresie poboru i płatności podatku.
Poprawka 52
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 a (nowy)
Artykuł 25a
Klauzula wygaśnięcia, której stosowanie jest uzależnione od wprowadzenia trwałych rozwiązań
DST stanowi tymczasowy środek do czasu pojawienia się trwałego rozwiązania; w związku z tym niniejsza dyrektywa wygasa wraz z przyjęciem (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej):
a)  dyrektywy Rady ustanawiającej przepisy dotyczące opodatkowania osób prawnych, których obecność na rynku cyfrowym jest znacząca;
b)  dyrektyw Rady w sprawie w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych i wspólnej podstawy opodatkowania osób prawnych, obejmujących koncepcję stałego zakładu cyfrowego zgodnie z propozycją zawartą w rezolucjach ustawodawczych Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie odpowiednio wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wspólnej podstawy opodatkowania osób prawnych i wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych; lub
c)  dyrektywy wdrażającej porozumienie polityczne osiągnięte na forum międzynarodowym takim jak OECD lub ONZ.
Ostatnia aktualizacja: 7 października 2019Informacja prawna