Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0072(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0426/2018

Внесени текстове :

A8-0426/2018

Разисквания :

PV 12/12/2018 - 18
CRE 12/12/2018 - 18

Гласувания :

PV 13/12/2018 - 9.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0524

Приети текстове
PDF 204kWORD 63k
Четвъртък, 13 декември 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Корпоративно данъчно облагане на значително цифрово присъствие *
P8_TA(2018)0524A8-0426/2018

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 декември 2018 г. относно предложението за директива на Съвета за определяне на правилата относно корпоративното данъчно облагане на значително цифрово присъствие (COM(2018)0147 – C8-0138/2018 – 2018/0072(CNS))

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2018)0147),

—  като взе предвид член 115 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8‑0138/2018),

—  като взе предвид мотивираните становища, изпратени в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, от Парламента на Кралство Дания, Националния парламент на Ирландия, Камарата на представителите на Република Малта и Втората камара на Кралство Нидерландия, в които се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид член 78в от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0426/2018),

1.  одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

3.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

4.  призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за директива
Съображение 1
(1)  Стремително протичащата трансформация на световната икономика в резултат на цифровизацията създава нови затруднения за системите на корпоративно данъчно облагане както на равнището на Съюза, така и в международен план, и поставя под въпрос методите за определяне на мястото, където цифровите дружества следва да плащат данъци, както и размера на тези данъци. Въпреки че на международно равнище организации като Г-20 признават необходимостта от адаптиране на правилата за корпоративно данъчно облагане към условията на цифровата икономика, вероятно ще бъде трудно да се постигне международна договореност.
(1)  Стремително протичащата трансформация на световната икономика в резултат на цифровизацията създава нови затруднения за системите на корпоративно данъчно облагане както на равнището на Съюза, така и в международен план, и поставя под въпрос методите за определяне на мястото, където цифровите дружества следва да плащат данъци, както и размера на тези данъци. Въпреки че на международно равнище организации като Г-20 признават необходимостта от адаптиране на правилата за корпоративно данъчно облагане към условията на цифровата икономика, вероятно ще бъде трудно да се постигне международна договореност и това няма да се случи в близко бъдеще.
Изменение 2
Предложение за директива
Съображение 1 а (ново)
(1a)   В цифровата ера, сега, когато данните се превърнаха в нов икономически ресурс в допълнение към трудовите и традиционните ресурси от миналото, и тъй като твърде често многонационалните дружества, които разчитат в голяма степен на цифрови дейности, правят данъчни договорености, позволяващи им да избягват данъци или да извършват данъчни измами , е необходимо да се разработи нов подход, за да се осигури справедлива и устойчива система за данъчно облагане на цифровите дейности, която ще гарантира, че цифровите дружества плащат данъците си там, където се осъществява тяхната реална икономическа дейност.
Изменение 3
Предложение за директива
Съображение 2
(2)  В доклада „Преодоляване на предизвикателствата във връзка с данъчното облагане на цифровата икономика“ по действие 1 от плана на ОИСР за борба със свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби, публикуван през октомври 2015 г., се очертават разнообразни и различаващи се подходи за данъчно облагане на цифровата икономика, които бяха анализирани допълнително в междинния доклад от 2018 г. на ОИСР „Предизвикателства във връзка с данъчното облагане, произтичащи от цифровизацията“. С ускоряването на цифровата трансформация на икономиката нараства необходимостта от откриване на решения за осигуряване на справедливо и ефективно данъчно облагане на цифровите дружества.
(2)  В доклада „Преодоляване на предизвикателствата във връзка с данъчното облагане на цифровата икономика“ по действие 1 от плана на ОИСР за борба със свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби, публикуван през октомври 2015 г., се очертават разнообразни и различаващи се подходи за данъчно облагане на цифровата икономика, които бяха анализирани допълнително в междинния доклад от 2018 г. на ОИСР „Предизвикателства във връзка с данъчното облагане, произтичащи от цифровизацията“. С ускоряването на цифровата трансформация на икономиката нараства спешната необходимост от откриване на решения за осигуряване на справедливо и ефективно данъчно облагане на цифровите дружества. Към днешна дата обаче работата на ОИСР за данъчно облагане на цифровата икономика не е постигнала достатъчен напредък, което показва необходимостта от това да се постигне напредък по този въпрос на равнището на Съюза. Независимо от трудностите за постигане на международна договореност и независимо от предприетите посредством настоящата директива действия от страна на Съюза, усилията за постигането ѝ следва да продължат. При липсата на общ подход на Съюза обаче държавите членки ще приемат едностранни решения, които ще доведат до регулаторна несигурност и ще затруднят дружествата, които извършват трансгранична дейност, както и данъчните органи. Както призова анкетната комисия на Европейския парламент във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами (PANA) и неговата специална комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие (TAXE2), следва да се създаде оправомощен данъчен орган на ООН, който да служи като форум за дебати и обсъждане на договорености на световно равнище и други въпроси, свързани с международната данъчна система.
Изменение 4
Предложение за директива
Съображение 3 a (ново)
(3a)  Европейският парламент заключи в окончателните доклади на анкетната комисия във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами и на специалната комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие, че е необходимо да се отговори на данъчните предизвикателства, свързани с цифровата икономика.
Изменение 5
Предложение за директива
Съображение 4
(4)  В заключенията на Европейския съвет от 19 октомври 2017 г. се подчертава необходимостта от ефективна, справедлива и съобразена с цифровата ера данъчна система и се очакват подходящи предложения от Комисията в началото на 2018 г..15 В заключенията на Съвета по икономически и финансови въпроси от 5 декември 2017 г. се подчертава, че при посрещането на предизвикателствата пред данъчното облагане на печалбите на цифровата икономика централно място следва да има и едно общоприето определение на място на стопанска дейност и свързаните с него правила за трансферно ценообразуване и отнасяне на печалбата и се насърчава тясното сътрудничество между ЕС, ОИСР и други международни партньори с цел посрещане на тези предизвикателства.16 За да упражняват своите права за данъчно облагане, държавите членки следва да бъдат задължени да включат съответни правила в своите системи за корпоративно подоходно облагане. Поради това различните приложими корпоративни данъци в държавите членки следва да се пояснят. Тези правила следва да разширят определението на място на стопанска дейност и да установят облагаема връзка за значително цифрово присъствие в техните съответни юрисдикции. Освен това следва да бъдат установени общи принципи за отнасяне на облагаемите печалби към такова цифрово присъствие. Като цяло тези правила следва да се прилагат за всички данъкоплатци, подлежащи на облагане с корпоративен данък, независимо от това къде са местни лица за данъчни цели в Съюза или другаде.
(4)  В заключенията на Европейския съвет от 19 октомври 2017 г. се подчертава необходимостта от ефективна, справедлива и съобразена с цифровата ера данъчна система и се очакват подходящи предложения от Комисията в началото на 2018 г.15 В заключенията на Съвета по икономически и финансови въпроси от 5 декември 2017 г. се подчертава, че при посрещането на предизвикателствата пред данъчното облагане на печалбите на цифровата икономика централно място следва да има и едно общоприето определение на място на стопанска дейност и свързаните с него правила за трансферно ценообразуване и отнасяне на печалбата и се насърчава тясното сътрудничество между ЕС, ОИСР и други международни партньори с цел посрещане на тези предизвикателства.16 За да упражняват своите права за данъчно облагане, държавите членки следва да бъдат задължени да включат съответни правила в своите системи за корпоративно подоходно облагане. Поради това различните приложими корпоративни данъци в държавите членки следва да се пояснят. Тези правила следва да разширят определението на място на стопанска дейност и да установят облагаема връзка за значително цифрово присъствие в техните съответни юрисдикции. Освен това следва да бъдат установени общи принципи за отнасяне на облагаемите печалби към такова цифрово присъствие. Като цяло тези правила следва да се прилагат за всички данъкоплатци, подлежащи на облагане с корпоративен данък, независимо от техния размер и от това къде са местни лица за данъчни цели в Съюза или другаде. Освен това общите правила, определени в настоящата директива, изискват по-широко хармонизиране на основата за облагане с корпоративен данък в Съюза за всички дружества. Поради тази причина настоящата директива не трябва да възпрепятства или да забавя работата по предложението за обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък.
_________________
_________________
15 Заседание на Европейския съвет от 19 октомври 2017 г., заключения – EUCO 14/17.
15 Заседание на Европейския съвет от 19 октомври 2017 г., заключения – EUCO 14/17.
16 Заключения на Съвета от 5 декември 2017 г. – „Отговор на предизвикателствата, свързани с данъчното облагане на печалбите на цифровата икономика“ (FISC 346 ECOFIN 1092).
16 Заключения на Съвета от 5 декември 2017 г. – „Отговор на предизвикателствата, свързани с данъчното облагане на печалбите на цифровата икономика“ (FISC 346 ECOFIN 1092).
Изменение 6
Предложение за директива
Съображение 5
(5)  Тези правила обаче не следва да се прилагат за субекти, които са местни лица за данъчни цели в юрисдикция извън ЕС, с която държавата членка на значителното цифрово присъствие има действаща спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, освен ако в тази спогодба се съдържат разпоредби относно значително цифрово присъствие, които пораждат сходни права и задължения по отношение на юрисдикцията извън ЕС, като създадените с настоящата директива. Целта е да се избегне конфликт със спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане с юрисдикции извън ЕС, предвид на факта, че такива юрисдикции обикновено не са обвързани от правото на Съюза.
(5)  Тези правила обаче не следва да се прилагат за субекти, които са местни лица за данъчни цели в юрисдикция извън ЕС, с която държавата членка на значителното цифрово присъствие има действаща спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, освен ако в тази спогодба се съдържат разпоредби относно значително цифрово присъствие, които пораждат сходни права и задължения по отношение на юрисдикцията извън ЕС, като създадените с настоящата директива. Целта е да се избегне конфликт със спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане с юрисдикции извън ЕС, предвид на факта, че такива юрисдикции обикновено не са обвързани от правото на Съюза. Въпреки това, за да бъдат напълно ефективни съдържащите се в настоящата директива разпоредби, държавите членки следва да бъдат настоятелно призовавани, когато е необходимо, да адаптират своите действащи понастоящем спогодби за избягване на двойното данъчно облагане с цел да включат разпоредби относно значително цифрово присъствие, които пораждат сходни права и задължения по отношение на юрисдикциите извън Съюза, както установените с настоящата директива. Комисията може да внесе предложение за създаването на образец на Съюза за изменение на данъчни спогодби, който да се използва при адаптирането на хилядите двустранни спогодби, сключвани от всяка държава членка.
Изменение 9
Предложение за директива
Съображение 8
(8)  Основна цел на настоящата директива е да направи по-устойчив вътрешния пазар като цяло с цел да бъдат посрещнати предизвикателствата във връзка с данъчното облагане на цифровизираната икономика. Тази цел не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, действащи самостоятелно, тъй като цифровите предприятия могат да развиват дейност през граница, без да имат физическо присъствие в дадена юрисдикция, и поради това са необходими правила, които да гарантират, че те заплащат данъци в юрисдикциите, в които осъществяват печалби. Предвид на това презгранично измерение, една инициатива на равнището на Съюза би могла да постигне повече, отколкото множество мерки на национално равнище. С цел в рамките на Съюза да се осигури хармонизирано прилагане на правилата относно значителното цифрово присъствие, е необходима обща за вътрешния пазар инициатива. Едностранните и несъгласувани подходи на държавите членки биха могли да бъдат неефективни и да доведат до разпокъсване на единния пазар чрез създаване на противоречащи си национални политики, нарушения на пазара и данъчни пречки пред стопанските субекти в Съюза. Тъй като целите на настоящата директива могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, предвиден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.
(8)  Основна цел на настоящата директива е да направи по-устойчив вътрешния пазар като цяло с цел да бъдат посрещнати предизвикателствата във връзка с данъчното облагане на цифровизираната икономика, като същевременно се спазва принципът на данъчна неутралност, но се зачита и свободното движение на услуги в рамките на европейския единен пазар и без да се прави разграничение между дружествата на Съюза и дружествата извън него. Тази цел не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, действащи самостоятелно, тъй като цифровите предприятия могат да развиват дейност през граница, без да имат или като имат само малко физическо присъствие в дадена юрисдикция, и поради това са необходими правила, които да гарантират, че те заплащат данъци в юрисдикциите, в които осъществяват печалби. Предвид на това презгранично измерение, една инициатива на равнището на Съюза би могла да постигне повече, отколкото множество мерки на национално равнище. С цел в рамките на Съюза да се осигури хармонизирано прилагане на правилата относно значителното цифрово присъствие, е необходима обща за вътрешния пазар инициатива. Едностранните и несъгласувани подходи на държавите членки биха могли да бъдат неефективни и да доведат до разпокъсване на единния пазар чрез създаване на противоречащи си национални политики, нарушения на пазара и данъчни пречки пред стопанските субекти в Съюза. Поради това следва да се обърне специално внимание на това да се гарантира, че подходът на Съюза е справедлив и недискриминационен спрямо която и да било конкретна държава членка. Тъй като целите на настоящата директива могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, предвиден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.
Изменение 10
Предложение за директива
Съображение 8 a (ново)
(8a)  За да се определи съгласувана и последователна рамка на основа за облагане с корпоративен данък за всички дружества, концепцията за значително цифрово присъствие и решенията, представени в настоящата директива, следва също така да се превърнат в неразделна част от директивите на Съвета относно обща основа за облагане с корпоративен данък и относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък.
Изменение 40
Предложение за директива
Съображение 8 б (ново)
(8б)  Ако настоящото предложение не доведе до договореност и следователно не успее да отстрани нарушенията на конкуренцията и данъчните пречки в Съюза, Комисията следва да публикува ново предложение въз основа на член 116 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Европейският парламент и Съветът, като действат в съответствие с обикновената законодателна процедура, приемат необходимите директиви.
Изменение 11
Предложение за директива
Съображение 9
(9)  Обработването на лични данни в контекста на настоящата директива следва да се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета17, включително със задълженията за предприемане на подходящи технически и организационни мерки, така че да се изпълнят изискванията на посочения регламент, особено тези във връзка със законосъобразността на обработването, сигурността на дейностите по обработване, предоставянето на информация и правата на субектите на данните, защитата на данните на етапа на проектирането и по подразбиране. Когато е възможно, личните данни следва да се анонимизират.
(9)  Обработването на лични данни в контекста на настоящата директива следва да се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета17, включително със задълженията за предприемане на подходящи технически и организационни мерки, така че да се изпълнят изискванията на посочения регламент, особено тези във връзка със законосъобразността на обработването, сигурността на дейностите по обработване, предоставянето на информация и правата на субектите на данните, защитата на данните на етапа на проектирането и по подразбиране, при надлежно спазване на принципите на необходимост и пропорционалност. Когато е възможно, личните данни следва да се анонимизират. За целите на прилагането на настоящата директива от потребителите може да се събират само данни, които указват в коя държава членка се намират потребителите, без да дават възможност за идентифициране на потребителя.
__________________
__________________
17 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).
17 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).
Изменение 12
Предложение за директива
Съображение 10
(10)  Комисията следва да направи оценка на изпълнението на настоящата директива пет години след влизането ѝ в сила и да представи доклад на Съвета. Държавите членки следва да съобщят на Комисията цялата информация, необходима за тази оценка. Следва да бъде учреден консултативен комитет DigiTax, който да разглежда въпроси, свързани с прилагането на директивата.
(10)  Комисията следва да направи оценка на изпълнението на настоящата директива до... [ три години след влизането ѝ в сила и да представи доклад на Европейския парламент и на Съвета, по-специално относно административната тежест и допълнителните разходи за дружествата и особено за малките и средните предприятия (МСП), въздействието на предвидената в настоящата директива система за данъчно облагане върху приходите на държавите членки, въздействието върху личните данни на ползвателите и въздействието върху единния пазар като цяло, като се обръща особено внимание на евентуалното нарушаване на конкуренцията между дружествата, за които се прилагат новите правила, определени в настоящата директива. Прегледът следва също така да разглежда въпроса дали видовете услуги, обхванати от настоящата директива или определението за значително цифрово присъствие следва да бъдат изменени. Държавите членки следва да съобщят на Комисията цялата информация, необходима за тази оценка. Следва да бъде учреден консултативен комитет DigiTax, който да разглежда въпроси, свързани с прилагането на директивата. Този комитет следва да публикува своя дневен ред и следва да се гарантира, че преди избирането им членовете на комитета не са в положение на конфликт на интереси. На заседанията на комитета следва да бъде поканен наблюдател от Европейския парламент.
Изменение 13
Предложение за директива
Съображение 10 a (ново)
(10a)  Като се имат предвид административните разходи за значително цифрово присъствие, следва да се гарантира, че МСП не попадат непреднамерено в обхвата на настоящата директива. Комисията следва, като част от процеса на преглед, да проучи до каква степен настоящата директива оказва неблагоприятно въздействие върху МСП.
Изменение 14
Предложение за директива
Съображение 12 a (ново)
(12a)   Тъй като предвидените в настоящата директива разпоредби имат за цел да осигурят трайно и цялостно решение на въпроса за данъчното облагане на цифровата икономика, временното решение за данък върху цифровите услуги, предвиден в директивата относно общата система на данък върху цифровите услуги, начисляван върху приходите от предоставянето на някои цифрови услуги, автоматично престава да се прилага, когато предвидените в настоящата директива разпоредби влязат в сила.
Изменение 15
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1
Настоящата директива се прилага за субекти, независимо от това, дали те са местни лица за целите на корпоративното данъчно облагане в държава членка, или в трета държава.
Настоящата директива се прилага за субекти, независимо от техния размер и от това, дали те са местни лица за целите на корпоративното данъчно облагане в държава членка, или в трета държава.
Изменение 19
Предложение за директива
Член 4 – параграф 6
6.  Държавата членка, в която се използва устройството на потребителя, се определя чрез указване на адреса по интернет протокол (IP адреса) на устройството или чрез друг метод за определяне на географското местоположение, ако е по-точен.
6.  Държавата членка, в която се използва устройството на потребителя, се определя чрез указване на адреса по интернет протокол (IP адреса) на устройството или чрез друг метод за определяне на географското местоположение, ако е по-точен, без да се дава възможност за идентификация на потребителя в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679. Данъчният орган на държавата членка бива информиран за метода, използван за определяне на местоположението на потребителите.
Изменение 21
Предложение за директива
Член 4 – параграф 7 а (нов)
7а.   От данъкоплатеца се изисква да оповести на данъчните органи цялата информация, която е от значение за определянето на значителното цифрово присъствие съгласно настоящия член.
Изменение 23
Предложение за директива
Член 5 – параграф 5 – буква а
a)  събирането, съхранението, обработката, анализа, използването и продажбата на потребителски данни;
a)  събирането, съхранението, обработката, анализа, оползотворяването, предаването, използването и продажбата на потребителски данни;
Изменение 25
Предложение за директива
Член 5 – параграф 6 а (нов)
6a.   Държавите членки разпределят подходящ персонал, експертни познания и опит и бюджетни средства на своите национални данъчни администрации, както и средства за обучението на служителите, за да могат да отнасят печалбите към мястото на стопанска дейност и да отразяват цифровите дейности в държавата членка.
Изменение 26
Предложение за директива
Член 5 а (нов)
Член 5a
1.  В срок до... [датата на влизане в сила на настоящата директива] Комисията издава насоки за данъчните органи относно начина, по който трябва да се идентифицират, измерват и облагат значителното цифрово присъствие и цифровите услуги. Тези правила се хармонизират в целия Съюз и се издават на всички официални езици на Съюза.
2.  Въз основа на насоките, посочени в първия параграф, Комисията издава насоки с ясна методология, за да могат дружествата сами да преценят дали и кои от техните дейности трябва да бъдат включени в значителното цифрово присъствие. Тези насоки се издават на всички официални езици на Съюза и се публикуват на уебсайта на Комисията.
Изменение 27
Предложение за директива
Член 5 б (нов)
Член 5б
Административно сътрудничество
С цел да се гарантира еднаквото прилагане на директивата в Европейския съюз, обменът на информация по данъчни въпроси е автоматичен и задължителен, както е предвидено в Директива 2011/16/ЕС на Съвета.
Изменение 28
Предложение за директива
Член 6 – заглавие
Преглед
Доклад за изпълнението и преглед
Изменение 29
Предложение за директива
Член 6 – параграф 1
1.  Комисията прави оценка на изпълнението на настоящата директива пет години след влизането ѝ в сила и представя доклад на Съвета.
1.  Комисията прави оценка на изпълнението на настоящата директива в срок до ... [три години след влизането в сила на настоящата директива] и представя доклад за това на Европейския парламент и на Съвета. В този доклад се отделя особено внимание на административната тежест и допълнителните разходи за дружествата и особено за МСП, въздействието на предвидената в настоящата директива система за данъчно облагане върху приходите на държавите членки, въздействието върху личните данни на ползвателите и въздействието върху единния пазар като цяло, като се обръща особено внимание на евентуалното нарушаване на конкуренцията между дружествата, за които се прилагат новите правила, определени в настоящата директива. Докладът също така разглежда въпроса дали видовете услуги, обхванати от настоящата директива или определението за значително цифрово присъствие следва да бъдат изменени.
Изменение 30
Предложение за директива
Член 6 а (нов)
Член 6a
Упражняване на делегирането
1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.
2.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящата директива].
3.  Делегирането на правомощия може да бъде оттеглено по всяко време от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Прекратяването поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
4.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта на Съвета.
5.  Делегиран акт влиза в сила единствено ако Съветът не е представил възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Съвета, или ако преди изтичането на този срок Съветът е уведомил Комисията, че няма да представи възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Съвета.
Изменение 31
Предложение за директива
Член 6 б (нов)
Член 6б
Обжалване
Дружествата – както тези в Съюза, така и тези извън него – могат да обжалват решението, че услугите, които предоставят, са цифрови услуги в съответствие с националното право.
Изменение 32
Предложение за директива
Член 6 в (нов)
Член 6в
Уведомяване на Европейския парламент
Европейският парламент бива уведомяван относно приемането на делегирани актове от Комисията, относно повдигнатите във връзка с тях евентуални възражения, както и относно отмяната на делегираните правомощия от Съвета.
Изменение 33
Предложение за директива
Член 6 г (нов)
Член 6г
Упълномощаване на Европейската комисия да договаря данъчни спогодби с трети държави
Държавите членки делегират правомощия на Комисията да преговаря от тяхно име относно преразглеждането или приемането на данъчни спогодби с трети държави в съответствие с определените в настоящата директива правила, по-специално по отношение на включването на определението за значително цифрово присъствие за данъчни цели.
Изменение 34
Предложение за директива
Член 7 – параграф 2
2.  Комитетът DigiTax се състои от представители на държавите членки и на Комисията. Комитетът се председателства от представител на Комисията. Секретарските услуги за комитета се осигуряват от Комисията.
2.  Комитетът DigiTax се състои от представители на държавите членки и на Комисията и от наблюдател от Европейския парламент. Комитетът се председателства от представител на Комисията. Секретарските услуги за комитета се осигуряват от Комисията. Този комитет следва да публикува своя дневен ред, а участващите в него лица следва да преминат проверка за конфликт на интереси преди избирането им. На заинтересованите страни, включително социалните партньори, се разрешава да присъстват на съответните заседания като наблюдатели.
Изменение 35
Предложение за директива
Член 7 – параграф 4
4.  Комитетът DigiTax разглежда въпроси, свързани с прилагането на настоящата директива, повдигнати от председателя на комитета — по собствена инициатива на председателя или по искане на представителя на някоя държава членка — и информира Комисията за заключенията, до които е стигнал.
4.  Комитетът DigiTax разглежда въпроси, свързани с прилагането на настоящата директива, повдигнати от председателя на комитета — по собствена инициатива на председателя, по искане на Европейския парламент или по искане на представителя на някоя държава членка — и информира Комисията за заключенията, до които е стигнал.
Изменение 36
Предложение за директива
Член 7 – параграф 4 – алинея 1 а (нова)
Комитетът DigiTax изготвя годишен доклад за своите дейности и констатации и предоставя този доклад на Парламента, Съвета и Комисията.
Изменение 37
Предложение за директива
Член 7 – параграф 4 а (нов)
4a.  Комитетът DigiTax проверява и контролира правилното изпълнение на настоящата директива от страна на дружествата. Той може да събира и да използва данните, които събира от националните данъчни органи, за да проверява правилното изпълнение на правилата за значително цифрово присъствие и да служи като орган, улесняващ сътрудничеството между националните данъчни органи, за да се сведе до минимум възможността за двойно данъчно облагане и двойно данъчно необлагане.
Изменение 38
Предложение за директива
Член 8 – параграф 1
За целите на прилагането на настоящата директива, от потребителите може да се събират само данни, които указват в коя държава членка се намират потребителите, без да дават възможност за идентификация на потребителя.
За целите на прилагането на настоящата директива, от потребителите може да се събират само данни, които указват в коя държава членка се намират потребителите, без да дават възможност за идентификация на потребителя. Всяко обработване на лични данни, извършвано за целите на прилагането на настоящата директива, следва да бъде в пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679.
Изменение 39
Предложение за директива
Член 9 a (нов)
Член 9a
Връзка с данъка върху цифровите услуги, начисляван върху приходите
С влизането в сила на настоящата директива срокът на действие на Директивата относно общата система на данък върху цифровите услуги, начисляван върху приходите от предоставянето на някои цифрови услуги, изтича автоматично.
Последно осъвременяване: 7 октомври 2019 г.Правна информация