Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/0072(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0426/2018

Esitatud tekstid :

A8-0426/2018

Arutelud :

PV 12/12/2018 - 18
CRE 12/12/2018 - 18

Hääletused :

PV 13/12/2018 - 9.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0524

Vastuvõetud tekstid
PDF 172kWORD 64k
Neljapäev, 13. detsember 2018 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Märkimisväärse digitaalse kohalolu ettevõtte tulumaksuga maksustamine *
P8_TA(2018)0524A8-0426/2018

Euroopa Parlamendi 13. detsembri 2018. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse märkimisväärse digitaalse kohalolu äriühingu tulumaksuga maksustamise eeskirjad (COM(2018)0147 – C8‑0138/2018 – 2018/0072(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2018)0147),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 115, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8‑0138/2018),

–  võttes arvesse Taani Folketingi, Iirimaa parlamendi, Malta Esindajatekoja ja Madalmaade Parlamendi Teise Koja poolt protokolli nr 2 (subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta) alusel esitatud põhjendatud arvamusi, mille kohaselt seadusandliku akti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 78c,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A8‑0426/2018),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 293 lõiget 2;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1
(1)  Digiteerumise tulemusel toimunud kiired muutused maailmamajanduses avaldavad lisasurvet äriühingu tulumaksu süsteemile nii ELi kui ka rahvusvahelisel tasandil ning seavad kahtluse alla suutlikkuse teha kindlaks, kus ja kui palju digitaalvaldkonna ettevõtjad maksu tasuma peaksid. Kuigi vajadust kohandada äriühingu tulumaksu eeskirju digitaalmajandusega on rahvusvaheliselt tunnustanud sellised organid nagu G20, võib globaalse kokkuleppe saavutamine keeruliseks osutuda.
(1)  Digiteerumise tulemusel toimunud kiired muutused maailmamajanduses avaldavad lisasurvet äriühingu tulumaksu süsteemile nii ELi kui ka rahvusvahelisel tasandil ning seavad kahtluse alla suutlikkuse teha kindlaks, kus ja kui palju digitaalvaldkonna ettevõtjad maksu tasuma peaksid. Kuigi vajadust kohandada äriühingu tulumaksu eeskirju digitaalmajandusega on rahvusvaheliselt tunnustanud sellised organid nagu G20, võib globaalse kokkuleppe saavutamine keeruliseks osutuda ega pruugi toimuda lähitulevikus.
Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 a (uus)
(1a)   Praegusel digitaalajastul, mil andmetest on saanud uus majandusressurss lisaks varasematele tööjõu- ja traditsioonilistele ressurssidele, ning kuna hargmaised ettevõtjad, kes sõltuvad suurel määral digitaalsest tegevusest, sõlmivad liiga sageli maksukokkuleppeid, mis võimaldavad neil maksustamist vältida või maksudest kõrvale hoiduda, tuleb välja töötada uus lähenemisviis, et seada sisse õiglane ja jätkusuutlik digitaalmajanduse maksustamise süsteem, millega tagatakse, et digitaalvaldkonna ettevõtjad maksavad makse seal, kus nende tegelik majandustegevus toimub.
Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2
(2)  OECD maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise projekti (BEPS) 1. meedet käsitlevas aruandes „Toimetulek digitaalmajanduse maksustamise probleemidega“, mille OECD avaldas 2015. aasta oktoobris, esitati digitaalmajanduse maksustamise kohta eri lähenemisviise, mida analüüsiti edasi OECD aruandes „Digiteerumisest tulenevad probleemid – 2018. aasta vahearuanne “. Kuna majanduse üleminek digitehnoloogiale toimub järjest kiiremini, on suurenenud vajadus selliste lahenduste järele, mis tagaksid digitaalvaldkonna ettevõtjate õiglase ja tulemusliku maksustamise.
(2)  OECD maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise projekti (BEPS) 1. meedet käsitlevas aruandes „Toimetulek digitaalmajanduse maksustamise probleemidega“, mille OECD avaldas 2015. aasta oktoobris, esitati digitaalmajanduse maksustamise kohta eri lähenemisviise, mida analüüsiti edasi OECD aruandes „Digiteerumisest tulenevad probleemid – 2018. aasta vahearuanne “. Kuna majanduse üleminek digitehnoloogiale toimub järjest kiiremini, on suurenenud vajadus selliste lahenduste järele, mis tagaksid digitaalvaldkonna ettevõtjate õiglase ja tulemusliku maksustamise, ja sellega on kiire. Praeguseks ei ole OECD tegevus digitaalmajanduse maksustamisel aga piisavalt edenenud, mis näitab, et selle teemaga tuleb tegeleda liidu tasandil. Vaatamata raskustele ülemaailmse kokkuleppe sõlmimisel ja kõnealuse direktiiviga võetud liidu meetmetele, tuleks sellise kokkuleppe nimel siiski tugevasti pingutada. Aga liidu ühise lähenemisviisi puudumise tõttu võtavad liikmesriigid vastu ühepoolseid lahendusi, mis tekitab õiguslikku ebakindlust ning raskusi piiriüleselt tegutsevatele äriühingutele ja maksuhalduritele. Vastavalt Euroopa Parlamendi rahapesu, maksustamise vältimise ja maksudest kõrvalehoidumise uurimise komisjoni (PANA) ning maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjoni (TAXE 2) üleskutsele tuleks luua volitatud ÜRO maksuasutus, mis toimiks arutelufoorumina ülemaailmsete kokkulepete ja muude rahvusvahelise maksusüsteemiga seotud küsimuste üle.
Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)
(3a)  Rahapesu, maksustamise vältimise ja maksudest kõrvalehoidumise uurimise komisjoni ning maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjoni lõppraportites jõudis Euroopa Parlament järeldusele, et digitaalmajandusega seotud maksuprobleemidega on tarvis tegeleda.
Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4
(4)  Euroopa Ülemkogu 19. oktoobri 2017. aasta järeldustes rõhutati vajadust tõhusa ja õiglase digitaalajastusse sobiva maksusüsteemi järele ning jäädi ootama asjakohaseid komisjoni ettepanekuid 2018. aasta alguseks15. Majandus- ja rahandusküsimuste (ECOFIN) nõukogu rõhutas oma 5. detsembri 2017. aasta järeldustes, et üldiselt tunnustatud püsiva tegevuskoha määratlus ning sellega seotud siirdehindade ja kasumi jaotamise eeskirjad peaksid jääma digitaalmajanduse kasumi maksustamisega seotud probleemide käsitlemisel samuti kesksele kohale, ja julgustas „tegema tihedat koostööd ELi, OECD ja muude rahvusvaheliste partnerite vahel digitaalmajanduse kasumi maksustamisega seotud väljakutsetele reageerimisel“16. Sellega seoses tuleks nõuda, et liikmesriigid kehtestaksid eeskirjad siseriiklikus äriühingute maksustamise süsteemis, et oma maksustamispädevust teostada. Seetõttu tuleks liikmesriikides kehtivat erinevat kohaldatavat äriühingu tulumaksu selgitada. Nende eeskirjadega tuleks laiendada püsiva tegevuskoha mõistet ja kehtestada märkimisväärse digitaalse kohalolu maksustatava tegevuskoha kindlakstegemine asjaomases maksujurisdiktsioonis. Lisaks tuleks ette näha märkimisväärsele digitaalsele kohalolule maksustatava kasumi jaotamise üldpõhimõtted. Põhimõtteliselt tuleks neid eeskirju kohaldada kõigi äriühingust maksumaksjate suhtes, sõltumata sellest, kas nad on maksuresidendid liidus või mujal.
(4)  Euroopa Ülemkogu 19. oktoobri 2017. aasta järeldustes rõhutati vajadust tõhusa ja õiglase digitaalajastusse sobiva maksusüsteemi järele ning jäädi ootama asjakohaseid komisjoni ettepanekuid 2018. aasta alguseks15. Majandus- ja rahandusküsimuste (ECOFIN) nõukogu rõhutas oma 5. detsembri 2017. aasta järeldustes, et üldiselt tunnustatud püsiva tegevuskoha määratlus ning sellega seotud siirdehindade ja kasumi jaotamise eeskirjad peaksid jääma digitaalmajanduse kasumi maksustamisega seotud probleemide käsitlemisel samuti kesksele kohale, ja julgustas „tegema tihedat koostööd ELi, OECD ja muude rahvusvaheliste partnerite vahel digitaalmajanduse kasumi maksustamisega seotud väljakutsetele reageerimisel“16.Sellega seoses tuleks nõuda, et liikmesriigid kehtestaksid eeskirjad siseriiklikus äriühingute maksustamise süsteemis, et oma maksustamispädevust teostada. Seetõttu tuleks liikmesriikides kehtivat erinevat kohaldatavat äriühingu tulumaksu selgitada. Nende eeskirjadega tuleks laiendada püsiva tegevuskoha mõistet ja kehtestada märkimisväärse digitaalse kohalolu maksustatava tegevuskoha kindlakstegemine asjaomases maksujurisdiktsioonis. Lisaks tuleks ette näha märkimisväärsele digitaalsele kohalolule maksustatava kasumi jaotamise üldpõhimõtted. Põhimõtteliselt tuleks neid eeskirju kohaldada kõigi äriühingust maksumaksjate suhtes, sõltumata nende suurusest ja sellest, kas nad on maksuresidendid liidus või mujal. Lisaks eeldavad kõnealuses direktiivis sätestatud ühised eeskirjad liidu äriühingu tulumaksu maksubaasi laiemat ühtlustamist kõigile äriühingutele. Seepärast ei tohiks kõnealune direktiiv takistada ega edasi lükata tööd äriühingu tulumaksu ühtse konsolideeritud maksubaasi ettepanekuga.
_________________
_________________
15 Euroopa Ülemkogu kohtumine (19. oktoober 2017) – järeldused (dokument EUCO 14/17).
15 Euroopa Ülemkogu kohtumine (19. oktoober 2017) – järeldused (dokument EUCO 14/17).
16 Nõukogu 5. detsembri 2017. aasta järeldused, mis käsitlevad digitaalmajanduse kasumi maksustamisega seotud väljakutsetele reageerimist (FISC 346 ECOFIN 1092).
16 Nõukogu 5. detsembri 2017. aasta järeldused, mis käsitlevad digitaalmajanduse kasumi maksustamisega seotud väljakutsetele reageerimist (FISC 346 ECOFIN 1092).
Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5
(5)  Siiski ei peaks neid eeskirju kohaldama selliste üksuste suhtes, kes on maksuresidendid liiduvälises maksujurisdiktsioonis, kellega on liikmesriik, kus ettevõtja märkimisväärne digitaalne kohalolu on kindlaks tehtud, sõlminud topeltmaksustamise vältimise lepingu, v.a kui selles lepingus on märkimisväärset digitaalset kohalolu käsitlevad sätted, millega luuakse selle liiduvälise maksujurisdiktsiooni suhtes direktiivis ette nähtud õiguste ja kohustustega sarnased õigused ja kohustused. Nii saab hoida ära vastuolu liiduväliste maksujurisdiktsioonidega sõlmitud topeltmaksustamise vältimise lepingutega, kuna liidu õigus ei ole üldjuhul liiduväliste riikide suhtes siduv.
(5)  Siiski ei peaks neid eeskirju kohaldama selliste üksuste suhtes, kes on maksuresidendid liiduvälises maksujurisdiktsioonis, kellega on liikmesriik, kus ettevõtja märkimisväärne digitaalne kohalolu on kindlaks tehtud, sõlminud topeltmaksustamise vältimise lepingu, v.a kui selles lepingus on märkimisväärset digitaalset kohalolu käsitlevad sätted, millega luuakse selle liiduvälise maksujurisdiktsiooni suhtes direktiivis ette nähtud õiguste ja kohustustega sarnased õigused ja kohustused. Nii saab hoida ära vastuolu liiduväliste maksujurisdiktsioonidega sõlmitud topeltmaksustamise vältimise lepingutega, kuna liidu õigus ei ole üldjuhul liiduväliste riikide suhtes siduv. Selleks et kõnealuse direktiivi sätted oleksid täielikult tõhusad, tuleks liikmesriikidelt siiski tungivalt nõuda, et nad kohandaksid vajaduse korral praegu kehtivaid topeltmaksustamise vältimise lepinguid, et lisada sätted märkimisväärse digitaalse kohalolu kohta, millega luuakse liiduväliste maksujurisdiktsioonide suhtes direktiivis ette nähtud õiguste ja kohustustega sarnased õigused ja kohustused. Komisjon peaks tegema ettepaneku luua maksulepingu muudatuste liidu mudel, mida võiks kasutada kõigi liikmesriikide sõlmitud tuhandete kahepoolsete lepingute kohandamiseks
Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8
(8)  Käesoleva direktiivi eesmärk on muuta siseturg tervikuna vastupidavamaks, et oleks võimalik lahendada digitaalmajanduse maksustamisega seotud kitsaskohti. Seda eesmärki ei ole võimalik piisaval määral saavutada, kui liikmesriigid tegutsevad eraldi, kuna digitaalvaldkonna ettevõtjad saavad tegutseda piiriüleselt ilma riigis füüsilist kohalolu omamata ja seetõttu on vaja eeskirju, tagamaks et nad maksavad maksu riigis, kus nad kasumit teenivad. Piiriülest mõõdet arvesse võttes annab liidu algatus lisaväärtuse võrreldes sellega, mida on võimalik saavutada paljude erinevate siseriiklike meetmetega. Kogu siseturgu hõlmavat ühist algatust on vaja selleks, et märkimisväärset digitaalset kohalolu käsitlevaid eeskirju kohaldataks liidus vahetult ja ühetaoliselt. Liikmesriikide ühepoolsed ja üksteisest lahknevad lähenemisviisid võivad osutuda ebatõhusaks ning ühtset turgu killustada, põhjustades vastuolusid riikide poliitikas ning moonutusi ja maksutõkkeid ettevõtjate jaoks liidus. Kuna käesoleva direktiivi eesmärke on parem saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttele. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.
(8)  Käesoleva direktiivi eesmärk on muuta siseturg tervikuna vastupidavamaks, et oleks võimalik lahendada digitaalmajanduse maksustamisega seotud kitsaskohti, järgides samal ajal maksustamise neutraalsuse, aga ka teenuste vaba liikumise põhimõtet ühtsel turul ning välistades diskrimineerimise liidu ja liiduväliste äriühingute vahel. Seda eesmärki ei ole võimalik piisaval määral saavutada, kui liikmesriigid tegutsevad eraldi, kuna digitaalvaldkonna ettevõtjad saavad tegutseda piiriüleselt ilma riigis füüsilist kohalolu omamata või omades ainult väikest kohalolu ja seetõttu on vaja eeskirju tagamaks, et nad maksavad maksu riigis, kus nad kasumit teenivad. Piiriülest mõõdet arvesse võttes annab liidu algatus lisaväärtuse võrreldes sellega, mida on võimalik saavutada paljude erinevate siseriiklike meetmetega. Kogu siseturgu hõlmavat ühist algatust on vaja selleks, et märkimisväärset digitaalset kohalolu käsitlevaid eeskirju kohaldataks liidus vahetult ja ühetaoliselt. Liikmesriikide ühepoolsed ja üksteisest lahknevad lähenemisviisid võivad osutuda ebatõhusaks ning ühtset turgu killustada, põhjustades vastuolusid riikide poliitikas ning moonutusi ja maksutõkkeid ettevõtjate jaoks liidus. Seetõttu tuleks erilist tähelepanu pöörata selle tagamisele, et liidu lähenemisviis oleks õiglane ega oleks ühegi konkreetse liikmesriigi suhtes diskrimineeriv. Kuna kõnealuse direktiivi eesmärke on parem saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttele. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.
Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 a (uus)
(8a)  Selleks et luua kõigile äriühingutele sidus ja ühtne maksubaasi raamistik, tuleks kõnealuses direktiivis esitatud märkimisväärse digitaalse kohalolu mõiste ja lahendused lisada lahutamatu osana ka nõukogu direktiividesse äriühingu tulumaksu ühtse maksubaasi kohta ja äriühingu tulumaksu ühtse konsolideeritud maksubaasi kohta.
Muudatusettepanek 40
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 b (uus)
(8b)  Kui kõnealuse ettepaneku tulemusena ei jõuta kokkuleppele ega ja seetõttu ei kõrvaldata konkurentsimoonutusi ja maksutõkkeid liidu ettevõtjatele, peaks komisjon esitama Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 116 alusel uue ettepaneku, mille tulemusel annavad Euroopa Parlament ja nõukogu seadusandliku tavamenetluse kohaselt vajalikud direktiivid.
Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9
(9)  On oluline, et käesoleva direktiiviga seoses toimuks isikuandmete töötlemine vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2016/67917; see hõlmab ka kohustusi võtta selles määruses kehtestatud kohustuste täitmiseks asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, eelkõige seoses töötlemistoimingu õiguspärasuse, andmetöötluse turvalisuse, teabe andmise, andmesubjektide õiguste ning isikuandmete lõimitud ja vaikimisi kaitsega. Kui vähegi võimalik, tuleks isikuandmed muuta anonüümseks.
(9)  On oluline, et kõnealuse direktiiviga seoses toimuks isikuandmete töötlemine vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2016/67917; see hõlmab ka kohustusi võtta selles määruses kehtestatud kohustuste täitmiseks asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, eelkõige seoses töötlemistoimingu õiguspärasuse, andmetöötluse turvalisuse, teabe andmise, andmesubjektide õiguste ning isikuandmete lõimitud ja vaikimisi kaitsega, pöörates nõuetekohast tähelepanu vajalikkuse ja proportsionaalsuse põhimõtetele. Kui vähegi võimalik, tuleks isikuandmed muuta anonüümseks. Kasutajatelt kõnealuse direktiivi kohaldamise eesmärgil koguda lubatud andmed peaksid olema rangelt piiratud andmetega, mis näitavad ära kasutajate asukoha liikmesriigi, kuid mitte kasutajate isikuandmeid.
__________________
__________________
17 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).
17 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).
Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10
(10)  Komisjon peaks käesoleva direktiivi rakendamist hindama viie aasta möödumisel pärast direktiivi jõustumist ja esitama selle kohta nõukogule aruande. Liikmesriigid peaksid esitama komisjonile kogu teabe, mis on selleks hindamiseks vajalik. Luua tuleks nõuandev organ – digitaalmajanduse maksustamise komitee, kes arutaks direktiivi kohaldamisega seotud küsimusi.
(10)  Komisjon peaks kõnealuse direktiivi rakendamist hindama hiljemalt ... [kolm aastat pärast kõnealuse direktiivi jõustumise kuupäeva] ja esitama selle kohta Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, milles käsitletakse eelkõige halduskoormust ja lisakulusid äriühingutele ja eelkõige väike- ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd), kõnealuses direktiivis sätestatud maksustamissüsteemi mõju liikmesriikide tuludele, mõju kasutajate isikuandmetele ja mõju ühtsele turule tervikuna, pidades eelkõige silmas võimalikku konkurentsi moonutamist äriühingute vahel, kelle suhtes kohaldatakse kõnealuses direktiivis sätestatud uusi eeskirju. Samuti tuleks läbivaatamise käigus uurida, kas kõnealuse direktiiviga hõlmatud teenuste liike või märkimisväärse digitaalse kohalolu määratlust tuleks muuta. Liikmesriigid peaksid esitama komisjonile kogu teabe, mis on selleks hindamiseks vajalik. Luua tuleks nõuandev organ – digitaalmajanduse maksustamise komitee, kes arutaks direktiivi kohaldamisega seotud küsimusi. Nimetatud komitee peaks avaldama oma päevakorra ja enne liikmete valimist tuleks tagada, et komitee liikmetel ei ole huvide konflikti. Komitee koosolekutele tuleks kutsuda osalema vaatleja Euroopa Parlamendist.
Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10 a (uus)
(10a)  Arvestades märkimisväärse digitaalse kohalolu halduskulusid, tuleks tagada, et VKEd ei satuks tahtmatult käesoleva direktiivi kohaldamisalasse. Komisjon peaks läbivaatamise käigus uurima, kui suur on käesoleva direktiivi kahjulik mõju VKEdele.
Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 a (uus)
(12a)   Kuna kõnealuse direktiivi sätete eesmärk on lahendada digitaalmajanduse maksustamise küsimus alaliselt ja terviklikult, lõpeb selle direktiivi kohaldamise alustamisega automaatselt digiteenuste maksustamise ajutise lahenduse kohaldamine, mis on sätestatud direktiivis, milles käsitletakse teatavate digiteenuste osutamisest saadud tuludelt võetava digiteenuste maksu ühist süsteemi.
Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1
Direktiivi kohaldatakse üksuste suhtes sõltumata sellest, kas nad on äriühingu tulumaksu osas residendid liikmesriigis või kolmandas riigis.
Direktiivi kohaldatakse üksuste suhtes sõltumata nende suurusest ja sellest, kas nad on äriühingu tulumaksu osas residendid liikmesriigis või kolmandas riigis.
Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 6
6.  Liikmesriik, kus kasutaja seadet kasutatakse, määratakse kindlaks seadme internetiprotokolli (IP) aadressi alusel või muu geograafilise asukoha kindlaksmääramise meetodi alusel, kui see on täpsem.
6.  Liikmesriik, kus kasutaja seadet kasutatakse, määratakse kindlaks seadme internetiprotokolli (IP) aadressi alusel või muu geograafilise asukoha kindlaksmääramise meetodi alusel, kui see on täpsem, kuid kasutajate isikuandmeid kindlaks tegemata vastavalt määrusele (EL) 2016/679. Kasutajate asukoha kindlaksmääramise meetodist teavitatakse liikmesriigi maksuhaldurit.
Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 7 a (uus)
7a.   Maksumaksjalt nõutakse, et ta avalikustaks maksuhaldurile kogu teabe, mis on oluline märkimisväärse digitaalse kohalolu kindlaksmääramiseks vastavalt kõnealusele artiklile.
Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 5 – punkt a
a)  kasutajatega seotud andmete kogumine, säilitamine, töötlemine, analüüsimine, kasutamine ja müük;
a)  kasutajatega seotud andmete kogumine, säilitamine, töötlemine, analüüsimine, kasutamine, edastamine, kasutuselevõtmine ja müük;
Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 6 a (uus)
6a.   Liikmesriigid peavad eraldama oma riiklikele maksuhalduritele piisavalt töötajaid, oskusteavet ja eelarvevahendeid ning vahendeid töötajate koolitamiseks, mis võimaldaks kasumi omistamist püsivale tegevuskohale ja digitaalse tegevuse kajastamist selles liikmesriigis.
Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 a (uus)
Artikkel 5a
1.  Hiljemalt ... [kõnealuse direktiivi jõustumise kuupäev] avaldab komisjon maksuhalduritele suunised selle kohta, kuidas märkimisväärset digitaalset kohalolu ja digiteenuseid kindlaks määrata, mõõta ja maksustada. Need eeskirjad ühtlustatakse kogu liidus ja avaldatakse kõikides liidu ametlikes keeltes.
2.  Esimeses lõikes osutatud suuniste alusel annab komisjon välja selge metoodikaga suunised, mille järgi saavad äriühingud ise kindlaks määrata, kas ja millist nende tegevust tuleb lugeda märkimisväärseks digitaalseks kohaloluks. Need suunised avaldatakse kõikides liidu ametlikes keeltes ja tehakse kättesaadavaks komisjoni veebisaidil.
Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 b (uus)
Artikkel 5b
Halduskoostöö
Kõnealuse direktiivi ühtse kohaldamise tagamiseks Euroopa Liidus peab teabevahetus maksuküsimustes olema automaatne ja kohustuslik, nagu on sätestatud nõukogu direktiivis 2011/16/EL.
Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – pealkiri
Läbivaatamine
Rakendamisaruanne ja läbivaatamine
Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1
1.  Komisjon hindab käesoleva direktiivi rakendamist viis aastat pärast direktiivi jõustumist ja esitab selle kohta nõukogule aruande.
1.  Komisjon hindab käesoleva direktiivi rakendamist hiljemalt ... [kolm aastat pärast kõnealuse direktiivi jõustumise kuupäeva] ja esitab selle kohta Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande. Kõnealuses aruandes pööratakse erilist tähelepanu halduskoormusele ning äriühingute ja eelkõige VKEde lisakuludele, kõnealuses direktiivis sätestatud maksustamissüsteemi mõjule liikmesriikide tuludele, kasutajate isikuandmetele ja ühtsele turule tervikuna, pidades eelkõige silmas võimalikku konkurentsi moonutamist äriühingute vahel, kelle suhtes kohaldatakse kõnealuses direktiivis sätestatud uusi eeskirju. Samuti uuritakse aruandes, kas kõnealuse direktiiviga hõlmatud teenuste liike või märkimisväärse digitaalse kohalolu määratlust tuleks muuta.
Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 a (uus)
Artikkel 6a
Delegeeritud volituste rakendamine
1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.
2.  Õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates ... [kõnealuse direktiivi jõustumise kuupäev].
3.  Nõukogu võib volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud õiguse delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.
4.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle nõukogule teatavaks.
5.  Vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist nõukogule esitanud selle suhtes vastuväiteid või kui nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et ta ei esita vastuväiteid. Nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.
Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 b (uus)
Artikkel 6b
Apellatsioonkaebus
Nii liidu kui ka liiduvälised äriühingud võivad kaevata edasi otsuse, et nende osutatavad teenused on riigi õiguse kohaselt digiteenused.
Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 c (uus)
Artikkel 6c
Euroopa Parlamendi teavitamine
Euroopa Parlamenti teavitatakse delegeeritud õigusakti vastuvõtmisest komisjonis, delegeeritud õigusakti suhtes esitatud vastuväidetest või kui nõukogu võtab õiguse delegeerimise tagasi.
Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 d (uus)
Artikkel 6d
Euroopa Komisjoni volitus pidada maksulepingute läbirääkimisi kolmandate riikidega
Liikmesriigid annavad komisjonile volitused pidada kolmandate riikidega nende nimel läbirääkimisi maksulepingute muutmise või vastuvõtmise üle kooskõlas kõnealuses direktiivis sätestatud eeskirjadega, eelkõige seoses märkimisväärse digitaalse kohalolu mõiste lisamisega maksustamise eesmärgil.
Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2
2.  DigiTax-komitee koosneb liikmesriikide ja komisjoni esindajatest. Komitee eesistujaks on komisjoni esindaja. Sekretariaaditeenuseid osutab komiteele komisjon.
2.  DigiTax-komitee koosneb liikmesriikide ja komisjoni esindajatest ning Euroopa Parlamendi vaatlejast. Komitee eesistuja on komisjoni esindaja. Sekretariaaditeenuseid osutab komiteele komisjon. Komitee avaldab oma päevakorrad ja enne komisjoni liikmete valimist kontrollitakse, et neil ei esineks huvide konflikti. Sidusrühmadel, sealhulgas sotsiaalpartneritel, on lubatud asjaomastel koosolekutel vaatlejatena osaleda.
Muudatusettepanek 35
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 4
4.  DigiTax-komitee arutab käesoleva direktiivi kohaldamise kohta käivaid küsimusi, mille esitab komitee eesistuja kas omal algatusel või liikmesriigi esindaja taotlusel, ning teatab oma järeldustest nõukogule.
4.  DigiTax-komitee arutab käesoleva direktiivi kohaldamise kohta käivaid küsimusi, mille esitab komitee eesistuja kas omal algatusel või Euroopa Parlamendi või liikmesriigi esindaja taotlusel, ning teatab oma järeldustest nõukogule.
Muudatusettepanek 36
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 4 – lõik 1 a (uus)
DigiTax-komitee koostab oma tegevuse ja leidude kohta aastaaruande ning jagab seda Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoniga.
Muudatusettepanek 37
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 4 a (uus)
4a.  DigiTax-komitee tõendab ja kontrollib, kas äriühingud rakendavad kõnealust direktiivi õigesti. Komitee võib koguda ja kasutada andmeid riikide maksuhalduritelt, et uurida, kas märkimisväärset digitaalse kohalolu käsitlevaid norme rakendatakse nõuetekohaselt; samuti tegutseb see riikide maksuhaldurite koostööd hõlbustava organina, et viia topeltmaksustamise ja kahekordse maksustamata jätmise võimalus miinimumini.
Muudatusettepanek 38
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõik 1
Käesoleva direktiivi kohaldamise eesmärgil võib kasutajatelt koguda üksnes andmeid, mis näitavad ära kasutajate asukoha liikmesriigis, kuid mitte kasutajate isikuandmed.
Kõnealuse direktiivi kohaldamise eesmärgil võib kasutajatelt koguda üksnes andmeid, mis näitavad ära kasutajate asukoha liikmesriigis, kuid mitte kasutajate isikuandmed. Kõnealuse direktiivi kohaldamise eesmärgil toimuv isikuandmete töötlemine peab olema täielikult kooskõlas määrusega (EL) 2016/679.
Muudatusettepanek 39
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 a (uus)
Artikkel 9a
Seos digiteenuste osutamisest saadud tulult võetava maksuga
Kui kõnealune direktiiv muutub kohaldatavaks, kaotab automaatselt kehtivuse direktiiv, milles käsitletakse teatavate digiteenuste osutamisest saadud tuludelt võetava digiteenuste maksu ühist süsteemi.
Viimane päevakajastamine: 7. oktoober 2019Õigusalane teave