Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0072(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0426/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0426/2018

Keskustelut :

PV 12/12/2018 - 18
CRE 12/12/2018 - 18

Äänestykset :

PV 13/12/2018 - 9.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0524

Hyväksytyt tekstit
PDF 174kWORD 54k
Torstai 13. joulukuuta 2018 - Strasbourg Lopullinen painos
Merkittävän digitaalisen läsnäolon yhteisöverotus *
P8_TA(2018)0524A8-0426/2018

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 13. joulukuuta 2018 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi merkittävän digitaalisen läsnäolon yhteisöverotusta koskevien sääntöjen vahvistamisesta (COM(2018)0147 – C8-0138/2018 – 2018/0072(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2018)0147),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 115 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8‑0138/2018),

–  ottaa huomioon Tanskan kansankäräjien, Irlannin parlamentin, Maltan parlamentin ja Alankomaiden parlamentin alahuoneen toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antamat perustellut lausunnot, joiden mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 78 c artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0426/2018),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale
(1)  Maailmantalouden nopea muuttuminen, joka on seurausta digitalisoitumisesta, luo uutta painetta yhteisöverojärjestelmille sekä unionin tasolla että kansainvälisesti ja kyseenalaistaa mahdollisuuden määrittää, missä digitaalialan yritysten olisi maksettava veronsa ja miten paljon niiden olisi maksettava. Vaikka G20-ryhmän kaltaisilla kansainvälisillä foorumeilla on jo todettu tarve mukauttaa yhteisöverosääntöjä digitaalitalouteen soveltuviksi, maailmanlaajuiseen yhteisymmärrykseen pääseminen on todennäköisesti haasteellista.
(1)  Maailmantalouden nopea muuttuminen, joka on seurausta digitalisoitumisesta, luo uutta painetta yhteisöverojärjestelmille sekä unionin tasolla että kansainvälisesti ja kyseenalaistaa mahdollisuuden määrittää, missä digitaalialan yritysten olisi maksettava veronsa ja miten paljon niiden olisi maksettava. Vaikka G20-ryhmän kaltaisilla kansainvälisillä foorumeilla on jo todettu tarve mukauttaa yhteisöverosääntöjä digitaalitalouteen soveltuviksi, maailmanlaajuiseen yhteisymmärrykseen pääseminen on todennäköisesti haasteellista, eikä se toteudu lähitulevaisuudessa.
Tarkistus 2
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)
(1 a)   Digiajalla, kun datasta on tullut uusi taloudellinen voimavara aiempien työvoiman ja perinteisten voimavarojen ohella ja kun aivan liian usein monikansalliset yritykset, joiden toiminta perustuu voimakkaasti digitaaliseen toimintaan, tekevät verojärjestelyjä, joiden avulla ne voivat välttää tai kiertää veroja, on kehitettävä uusi lähestymistapa, jotta voidaan ottaa käyttöön oikeudenmukainen ja kestävä digitaalitalouden verotusjärjestelmä, jolla varmistetaan, että digitaalialan yritykset maksavat veronsa siellä, missä niiden todellinen taloudellinen toiminta tapahtuu.
Tarkistus 3
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale
(2)  OECD julkaisi lokakuussa 2015 veropohjan rapautumista ja voitonsiirtoja (BEPS) koskevasta toimenpiteestä 1 raportin Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy. Siinä esitettyjä digitaalitalouden verottamisen lähestymistapoja tarkasteltiin edelleen OECD:n väliraportissa Tax Challenges Arising from Digitalisation – Interim Report 2018. Talouden digitalisoitumisen nopeutuessa on yhä tarpeellisempaa löytää ratkaisuja, joilla voidaan varmistaa digitaalialan yritysten oikeudenmukainen ja tosiasiallinen verotus.
(2)  OECD julkaisi lokakuussa 2015 veropohjan rapautumista ja voitonsiirtoja (BEPS) koskevasta toimenpiteestä 1 raportin Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy. Siinä esitettyjä digitaalitalouden verottamisen lähestymistapoja tarkasteltiin edelleen OECD:n väliraportissa Tax Challenges Arising from Digitalisation – Interim Report 2018. Talouden digitalisoitumisen nopeutuessa on yhä tarpeellisempaa ja kiireellisempää löytää ratkaisuja, joilla voidaan varmistaa digitaalialan yritysten oikeudenmukainen ja tosiasiallinen verotus. Tähän mennessä OECD:n digitaalitalouden verottamista koskeva työ ei kuitenkaan ole edistynyt riittävästi, mikä osoittaa, että asiassa on edettävä unionin tasolla. Kokonaisvaltaisen sopimuksen saavuttamiseen liittyvistä ongelmista ja unionin tällä direktiivillä toteuttamista toimista huolimatta sopimukseen olisi kuitenkin pyrittävä määrätietoisesti. Unionin yhteisen lähestymistavan puuttuessa jäsenvaltiot ottavat kuitenkin käyttöön yksipuolisia ratkaisuja, joista seuraa sääntelyn epävarmuutta ja jotka ovat hankalia rajatylittävää toimintaa harjoittaville yrityksille ja veroviranomaisille. Rahanpesua, veronkiertoa ja veropetoksia käsittelevän Euroopan parlamentin tutkintavaliokunnan (PANA) ja veropäätöksiä ja muita luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisia toimenpiteitä käsittelevän Euroopan parlamentin erityisvaliokunnan (TAXE2) kehotuksen mukaisesti olisi perustettava toimivaltainen YK:n veroelin, joka toimisi foorumina kokonaisvaltaisesta sopimuksesta ja muista kansainväliseen verojärjestelmään liittyvistä asioista käytäville keskusteluille.
Tarkistus 4
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)
(3 a)  Euroopan parlamentti totesi rahanpesua, veronkiertoa ja veropetoksia käsittelevän tutkintavaliokuntansa ja veropäätöksiä ja muita luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisia toimenpiteitä käsittelevän erityisvaliokuntansa loppukertomuksissa, että digitaalitalouteen liittyviin verotuksellisiin haasteisiin on kyettävä vastaamaan.
Tarkistus 5
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale
(4)  Eurooppa-neuvoston 19 päivänä lokakuuta 2017 antamissa päätöksissä korostetaan tarvetta ottaa käyttöön digiaikaan soveltuva tehokas ja oikeudenmukainen verotusjärjestelmä ja odotetaan, että komissio antaa asianmukaiset ehdotukset vuoden 2018 alkuun mennessä15. Ecofin-neuvoston 5 päivänä joulukuuta 2017 antamissa päätelmissä painotetaan, että yleisesti hyväksytyn kiinteän toimipaikan määritelmän ja siihen liittyvien siirtohinnoittelu- ja voitonkohdentamissääntöjen olisi myös jatkossa oltava ratkaisevassa asemassa vastattaessa digitaalitalouden voittojen verotusta koskeviin haasteisiin. Lisäksi kyseisissä päätelmissä kannustetaan EU:ta, OECD:tä ja muita kansainvälisiä kumppaneita tekemään tiivistä yhteistyötä digitaalitalouden voittojen verotusta koskeviin haasteisiin vastaamiseksi.16 Tältä osin olisi vaadittava, että jäsenvaltiot sisällyttävät kansallisiin yhteisöverojärjestelmiinsä sääntöjä verotusoikeuksiensa käyttämiseksi. Siksi olisi selvennettävä eri jäsenvaltioissa sovellettavia lukuisia yhteisöveroja. Kyseisillä säännöillä olisi laajennettava kiinteän toimipaikan määritelmää ja vahvistettava verotuksellinen side merkittävälle digitaaliselle läsnäololle kullakin lainkäyttöalueella. Lisäksi olisi annettava yleiset periaatteet verotettavien voittojen kohdentamiseksi tällaiseen digitaaliseen läsnäoloon. Periaatteessa kyseisiä sääntöjä olisi sovellettava kaikkiin yhteisöverovelvollisiin riippumatta siitä, sijaitseeko niiden verotuksellinen kotipaikka unionissa vai sen ulkopuolella.
(4)  Eurooppa-neuvoston 19 päivänä lokakuuta 2017 antamissa päätelmissä korostetaan tarvetta ottaa käyttöön digiaikaan soveltuva tehokas ja oikeudenmukainen verotusjärjestelmä ja odotetaan, että komissio antaa asianmukaiset ehdotukset vuoden 2018 alkuun mennessä15. Ecofin-neuvoston 5 päivänä joulukuuta 2017 antamissa päätelmissä painotetaan, että yleisesti hyväksytyn kiinteän toimipaikan määritelmän ja siihen liittyvien siirtohinnoittelu- ja voitonkohdentamissääntöjen olisi myös jatkossa oltava ratkaisevassa asemassa vastattaessa digitaalitalouden voittojen verotusta koskeviin haasteisiin. Lisäksi kyseisissä päätelmissä kannustetaan EU:ta, OECD:tä ja muita kansainvälisiä kumppaneita tekemään tiivistä yhteistyötä digitaalitalouden voittojen verotusta koskeviin haasteisiin vastaamiseksi.16 Tältä osin olisi vaadittava, että jäsenvaltiot sisällyttävät kansallisiin yhteisöverojärjestelmiinsä sääntöjä verotusoikeuksiensa käyttämiseksi. Siksi olisi selvennettävä eri jäsenvaltioissa sovellettavia lukuisia yhteisöveroja. Kyseisillä säännöillä olisi laajennettava kiinteän toimipaikan määritelmää ja vahvistettava verotuksellinen side merkittävälle digitaaliselle läsnäololle kullakin lainkäyttöalueella. Lisäksi olisi annettava yleiset periaatteet verotettavien voittojen kohdentamiseksi tällaiseen digitaaliseen läsnäoloon. Periaatteessa kyseisiä sääntöjä olisi sovellettava kaikkiin yhteisöverovelvollisiin riippumatta niiden koosta ja siitä, sijaitseeko niiden verotuksellinen kotipaikka unionissa vai sen ulkopuolella. Lisäksi tässä direktiivissä vahvistetut yhteiset säännöt edellyttävät unionin yhteisöveropohjan laajempaa yhdenmukaistamista kaikkien yhteisöjen osalta. Siksi tämä direktiivi ei saisi haitata tai viivästyttää työtä, joka koskee ehdotusta yhteiseksi yhdistetyksi yhteisöveropohjaksi.
_________________
_________________
15 Eurooppa-neuvoston istunto (19 päivänä lokakuuta 2017) – päätelmät (asiakirja EUCO 14/17).
15 Eurooppa-neuvoston istunto (19 päivänä lokakuuta 2017) – päätelmät (asiakirja EUCO 14/17).
16 Neuvoston 5 päivänä joulukuuta 2017 antamat päätelmät digitaalitalouden liikevoiton verotuksen haasteista – (FISC 346 ECOFIN 1092).
16 Neuvoston 5 päivänä joulukuuta 2017 antamat päätelmät digitaalitalouden liikevoiton verotuksen haasteista – (FISC 346 ECOFIN 1092).
Tarkistus 6
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale
(5)  Sääntöjä ei kuitenkaan tulisi soveltaa yhteisöihin, joiden verotuksellinen kotipaikka sijaitsee unioniin kuulumattomalla lainkäyttöalueella, jonka kanssa merkittävän digitaalisen läsnäolon jäsenvaltiolla on voimassa oleva kaksinkertaista verotusta koskeva sopimus, paitsi kun kyseiseen sopimukseen sisältyy määräyksiä merkittävästä digitaalisesta läsnäolosta, joka antaa samankaltaisia oikeuksia ja velvoitteita unioniin kuulumattomaan lainkäyttöalueeseen nähden kuin mitä tässä direktiivissä annetaan. Näin voidaan välttää mahdolliset ristiriidat unioniin kuulumattomien lainkäyttöalueiden kanssa tehtyjen kaksinkertaista verotusta koskevien sopimusten kanssa, kun otetaan huomioon, että unionin lainsäädäntö ei yleensä sido unioniin kuulumattomia lainkäyttöalueita.
(5)  Sääntöjä ei kuitenkaan tulisi soveltaa yhteisöihin, joiden verotuksellinen kotipaikka sijaitsee unioniin kuulumattomalla lainkäyttöalueella, jonka kanssa merkittävän digitaalisen läsnäolon jäsenvaltiolla on voimassa oleva kaksinkertaista verotusta koskeva sopimus, paitsi kun kyseiseen sopimukseen sisältyy määräyksiä merkittävästä digitaalisesta läsnäolosta, joka antaa samankaltaisia oikeuksia ja velvoitteita unioniin kuulumattomaan lainkäyttöalueeseen nähden kuin mitä tässä direktiivissä annetaan. Näin voidaan välttää mahdolliset ristiriidat unioniin kuulumattomien lainkäyttöalueiden kanssa tehtyjen kaksinkertaista verotusta koskevien sopimusten kanssa, kun otetaan huomioon, että unionin lainsäädäntö ei yleensä sido unioniin kuulumattomia lainkäyttöalueita. Tästä huolimatta ja tämän direktiivin säännösten täysimääräisen vaikuttavuuden varmistamiseksi jäsenvaltioita olisi kehotettava mukauttamaan tarvittaessa voimassa olevia kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskevia sopimuksiaan, jotta niihin sisällytettäisiin merkittävää digitaalista läsnäoloa koskevia määräyksiä, jotka luovat tässä direktiivissä vahvistettujen oikeuksien ja velvoitteiden kaltaisia oikeuksia ja velvoitteita unioniin kuulumattomilla lainkäyttöalueilla. Komissio voi antaa ehdotuksen sellaisen verosopimuksen muuttamista koskevan eurooppalaisen mallin laatimisesta, jota käytettäisiin mukautettaessa kunkin jäsenvaltion tekemiä tuhansia kahdenvälisiä sopimuksia.
Tarkistus 9
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale
(8)  Yksi tämän direktiivin keskeisistä tavoitteista on parantaa koko sisämarkkinoiden kestokykyä digitaalitalouden verotusongelmien ratkomiseksi. Tätä tavoitetta ei voida saavuttaa riittävällä tavalla jäsenvaltioiden toimilla, koska digitaalialan yritykset kykenevät toimimaan kansallisten rajojen yli ilman fyysistä läsnäoloa eri lainkäyttöalueilla. Siksi tarvitaan sääntöjä sen varmistamiseksi, että yritykset maksavat verot lainkäyttöalueilla, joilla voitot syntyvät. Koska digitaalialan yritysten toiminta on luonteeltaan rajatylittävää, unionin tason aloite tuottaa lisäarvoa verrattuna siihen, mitä erilaisilla kansallisilla toimenpiteillä pystyttäisiin saavuttamaan. On tarpeen ottaa käyttöön yhteinen aloite, joka kattaa sisämarkkinat kauttaaltaan, jotta voidaan varmistaa merkittävää digitaalista läsnäoloa koskevien sääntöjen yhdenmukainen soveltaminen unionissa. Jäsenvaltioiden yksipuoliset ja toisistaan eriävät toimet voisivat johtaa tehottomuuksiin ja hajauttaa sisämarkkinoita, koska ne loisivat ristiriitoja kansallisten sääntöjen välillä, vääristymiä ja veroesteitä yrityksille unionissa. Koska tämän direktiivin tavoitteet voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla, unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen kyseisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
(8)  Yksi tämän direktiivin keskeisistä tavoitteista on parantaa koko sisämarkkinoiden kestokykyä digitaalitalouden verotusongelmien ratkomiseksi kunnioittaen samalla verotuksen neutraaliuden periaatetta ja palvelujen vapaata liikkuvuutta unionin sisämarkkinoilla ja ilman unionin ja muiden kuin unionin yritysten välistä syrjintää. Tätä tavoitetta ei voida saavuttaa riittävällä tavalla jäsenvaltioiden toimilla, koska digitaalialan yritykset kykenevät toimimaan kansallisten rajojen yli ilman fyysistä läsnäoloa tai vain vähäisellä fyysisellä läsnäololla eri lainkäyttöalueilla. Siksi tarvitaan sääntöjä sen varmistamiseksi, että yritykset maksavat verot lainkäyttöalueilla, joilla voitot syntyvät. Koska digitaalialan yritysten toiminta on luonteeltaan rajatylittävää, unionin tason aloite tuottaa lisäarvoa verrattuna siihen, mitä erilaisilla kansallisilla toimenpiteillä pystyttäisiin saavuttamaan. On tarpeen ottaa käyttöön yhteinen aloite, joka kattaa sisämarkkinat kauttaaltaan, jotta voidaan varmistaa merkittävää digitaalista läsnäoloa koskevien sääntöjen yhdenmukainen soveltaminen unionissa. Jäsenvaltioiden yksipuoliset ja toisistaan eriävät toimet voisivat johtaa tehottomuuksiin ja hajauttaa sisämarkkinoita, koska ne loisivat ristiriitoja kansallisten sääntöjen välillä, vääristymiä ja veroesteitä yrityksille unionissa. Olisikin kiinnitettävä erityistä huomiota sen varmistamiseen, että unionin lähestymistapa on tasapuolinen eikä syrjivä mihinkään yksittäiseen jäsenvaltioon nähden. Koska tämän direktiivin tavoitteet voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla, unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen kyseisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
Tarkistus 10
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)
(8 a)  Jotta voidaan luoda yhtenäiset ja johdonmukaiset veropuitteet kaikille yhteisöille, merkittävän digitaalisen läsnäolon käsitteestä ja tässä direktiivissä esitetyistä ratkaisuista olisi myös tultava yhteisestä yhteisöveropohjasta ja yhteisestä yhdistetystä yhtiöveropohjasta annettavien neuvoston direktiivien erottamaton osa.
Tarkistus 40
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)
(8 b)  Jollei tällä ehdotuksella saada aikaan sopimusta eikä sen vuoksi saada poistettua kilpailun vääristymiä ja veroesteitä, jotka vaikuttavat yrityksiin unionissa, komission olisi esitettävä uusi ehdotus, joka perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 116 artiklaan, jonka mukaan Euroopan parlamentti ja neuvosto antavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen tarvittavat direktiivit.
Tarkistus 11
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale
(9)  Tämän direktiivin mukaisen henkilötietojen käsittelyn olisi tapahduttava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/67917 mukaisesti, mukaan lukien velvoitteet toteuttaa asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä mainitulla asetuksella asetettujen velvoitteiden noudattamiseksi ja varsinkin niiden velvoitteiden noudattamiseksi, jotka liittyvät käsittelyn laillisuuteen, käsittelytoimintojen turvallisuuteen, tietojen antamiseen, rekisteröityjen oikeuksiin, tietosuojaan sekä sisäänrakennettuun ja oletusarvoiseen tietosuojaan. Henkilötiedot olisi mahdollisuuksien mukaan muutettava anonyymeiksi.
(9)  Tämän direktiivin mukaisen henkilötietojen käsittelyn olisi tapahduttava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/67917 mukaisesti, mukaan lukien velvoitteet toteuttaa asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä mainitulla asetuksella asetettujen velvoitteiden noudattamiseksi ja varsinkin niiden velvoitteiden noudattamiseksi, jotka liittyvät käsittelyn laillisuuteen, käsittelytoimintojen turvallisuuteen, tietojen antamiseen, rekisteröityjen oikeuksiin, tietosuojaan sekä sisäänrakennettuun ja oletusarvoiseen tietosuojaan, ottaen asianmukaisesti huomioon tarpeellisuus- ja suhteellisuusperiaatteet. Henkilötiedot olisi mahdollisuuksien mukaan muutettava anonyymeiksi. Tiedot, joita tämän direktiivin soveltamiseksi voidaan kerätä käyttäjiltä, olisi ehdottomasti rajoitettava koskemaan dataa, josta ilmenee käyttäjien sijaintijäsenvaltio, muttei dataa, josta ilmenevät käyttäjän tunnistetiedot.
__________________
__________________
17 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).
17 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).
Tarkistus 12
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale
(10)  Komission olisi arvioitava tämän direktiivin täytäntöönpanoa viiden vuoden kuluttua sen voimaantulosta ja laadittava siitä kertomus neuvostolle. Jäsenvaltioiden olisi annettava komissiolle tiedoksi kaikki kyseisen arvioinnin tekemiseksi tarvittavat tiedot. Neuvoa-antava digiverokomitea olisi perustettava direktiivin soveltamista koskevien kysymysten tarkastelemiseksi.
(10)  Komission olisi arvioitava tämän direktiivin täytäntöönpanoa viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [kolmen vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulopäivästä] ja laadittava siitä kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle, etenkin yrityksille ja erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille, jäljempänä ’pk-yritykset’, aiheutuvasta hallinnollisesta rasitteesta ja lisäkustannuksista, tässä direktiivissä säädetyn verojärjestelmän vaikutuksesta jäsenvaltioiden tuloihin, vaikutuksesta käyttäjien henkilötietoihin ja vaikutuksesta koko sisämarkkinoihin, kiinnittäen erityistä huomiota yhtiöiden välisen kilpailun mahdolliseen vääristymiseen tässä direktiivissä määritettyjen uusien sääntöjen vuoksi. Uudelleentarkastelussa olisi myös tutkittava, olisiko tämän direktiivin kattamia palvelutyyppejä tai merkittävän digitaalisen läsnäolon määritelmää muutettava. Jäsenvaltioiden olisi annettava komissiolle tiedoksi kaikki kyseisen arvioinnin tekemiseksi tarvittavat tiedot. Neuvoa-antava digiverokomitea olisi perustettava direktiivin soveltamista koskevien kysymysten tarkastelemiseksi. Kyseisen komitean olisi julkaistava asialistansa ja varmistettava ennen komitean jäsenten valintaa, että heillä ei ole eturistiriitoja. Euroopan parlamentin tarkkailija olisi kutsuttava komitean kokouksiin.
Tarkistus 13
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)
(10 a)  Merkittävän digitaalisen läsnäolon hallinnolliset kustannukset huomioon ottaen olisi varmistettava, että tämän direktiivin soveltamisala ei kata tahattomasti pk-yrityksiä. Komission olisi selvitettävä uudelleentarkastelun yhteydessä, missä määrin tällä direktiivillä on kielteisiä vaikutuksia pk-yrityksiin.
Tarkistus 14
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)
(12 a)   Koska tässä direktiivissä vahvistetuilla säännöksillä pyritään esittämään pysyvä ja kattava ratkaisu digiverotusta koskevaan kysymykseen, tilapäisratkaisun eli digitaalisten palvelujen veron, josta säädetään tiettyjen digitaalisten palvelujen tarjoamisesta saatavista tuloista kannettavaa digitaalisten palvelujen veroa koskevasta yhteisestä järjestelmästä annetussa direktiivissä, soveltaminen lakkaa automaattisesti, kun tässä direktiivissä vahvistettujen säännösten soveltaminen aloitetaan.
Tarkistus 15
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta
Tätä direktiiviä sovelletaan yhteisöihin riippumatta siitä, onko niiden yhteisöverotuksellinen kotipaikka jäsenvaltiossa vai kolmannessa maassa.
Tätä direktiiviä sovelletaan yhteisöihin riippumatta niiden koosta tai siitä, onko niiden yhteisöverotuksellinen kotipaikka jäsenvaltiossa vai kolmannessa maassa.
Tarkistus 19
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 6 kohta
6.  Jäsenvaltio, jossa käyttäjän laitetta käytetään, määritetään laitteen internetprotokollaosoitteen perusteella tai tarkemmin jollakin muulla maantieteellisen paikantamisen menetelmällä.
6.  Jäsenvaltio, jossa käyttäjän laitetta käytetään, määritetään laitteen internetprotokollaosoitteen perusteella tai tarkemmin jollakin muulla maantieteellisen paikantamisen menetelmällä, josta eivät ilmene käyttäjän tunnistetiedot asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti. Jäsenvaltioiden veroviranomaiselle ilmoitetaan menetelmästä, jota käytetään käyttäjien paikantamiseksi.
Tarkistus 21
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 7 a kohta (uusi)
7 a.   Verovelvollisen on ilmoitettava veroviranomaisille kaikki merkittävän digitaalisen läsnäolon määrittämiseksi tarvittavat tiedot tämän artiklan mukaisesti.
Tarkistus 23
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 5 kohta – a alakohta
a)  käyttäjätason datan kerääminen, varastoiminen, käsitteleminen, analysoiminen, käyttöön ottaminen ja myyminen;
a)  käyttäjätason datan kerääminen, varastoiminen, käsitteleminen, analysoiminen, käyttäminen, toimittaminen, käyttöön ottaminen ja myyminen;
Tarkistus 25
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 6 a kohta (uusi)
6 a.   Jäsenvaltioiden on annettava kansallisille verohallinnoilleen riittävästi henkilöstöä, asiantuntemusta ja budjettivaroja sekä varoja henkilöstön koulutukseen, jotta voitot voidaan kohdentaa kiinteälle toimipaikalle ja määrittää kyseisessä jäsenvaltiossa harjoitettu digitaalinen toiminta.
Tarkistus 26
Ehdotus direktiiviksi
5 a artikla (uusi)
5 a artikla
1.  Komissio antaa viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [tämän direktiivin voimaantulopäivä] veroviranomaisille suuntaviivat merkittävän digitaalisen läsnäolon ja digitaalisten palvelujen määrittämisestä, mittaamisesta ja verottamisesta. Nämä säännöt on yhdenmukaistettava kaikkialla unionissa, ja ne on annettava kaikilla unionin virallisilla kielillä.
2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen suuntaviivojen perusteella komissio antaa yrityksille ohjeet ja selkeät menetelmät, joiden avulla yritykset voivat arvioida itse, voidaanko niiden toiminta laskea merkittäväksi digitaaliseksi läsnäoloksi ja mikä niiden toiminta voidaan laskea sellaiseksi. Kyseiset ohjeet on laadittava kaikilla unionin virallisilla kielillä, ja ne on asetettava saataville komission verkkosivustolle.
Tarkistus 27
Ehdotus direktiiviksi
5 b artikla (uusi)
5 b artikla
Hallinnollinen yhteistyö
Tämän direktiivin yhdenmukaisen täytäntöönpanon takaamiseksi Euroopan unionissa tietojenvaihto verotuksen alalla on automaattista ja pakollista, kuten neuvoston direktiivissä 2011/16/EU säädetään.
Tarkistus 28
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – otsikko
Uudelleentarkastelu
Täytäntöönpanokertomus ja uudelleentarkastelu
Tarkistus 29
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta
1.  Komissio arvioi tämän direktiivin täytäntöönpanoa viiden vuoden kuluttua sen voimaantulon jälkeen ja laatii siitä kertomuksen neuvostolle.
1.  Komissio arvioi tämän direktiivin täytäntöönpanoa viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [kolmen vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulopäivästä] ja laatii siitä kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Kertomuksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota yrityksille ja erityisesti pk-yrityksille aiheutuvaan hallinnolliseen rasitteeseen ja lisäkustannuksiin, tässä direktiivissä säädetyn verojärjestelmän vaikutukseen jäsenvaltioiden tuloihin, vaikutukseen käyttäjien henkilötietoihin ja vaikutuksesta koko sisämarkkinoihin, kiinnittäen erityistä huomiota yhtiöiden välisen kilpailun mahdolliseen vääristymiseen tässä direktiivissä määritettyjen uusien sääntöjen vuoksi. Kertomuksessa on myös tutkittava, olisiko tämän direktiivin kattamia palvelutyyppejä tai merkittävän digitaalisen läsnäolon määritelmää muutettava.
Tarkistus 30
Ehdotus direktiiviksi
6 a artikla (uusi)
6 a artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen
1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta ... [tämän direktiivin voimaantulopäivä] määräämättömäksi ajaksi valta antaa delegoituja säädöksiä.
3.  Neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
4.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi neuvostolle.
5.  Edellä annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos neuvosto on ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittanut komissiolle, ettei se vastusta säädöstä. Neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.
Tarkistus 31
Ehdotus direktiiviksi
6 b artikla (uusi)
6 b artikla
Muutoksenhaku
Sekä unionin yritykset että muut yritykset voivat hakea muutosta päätökseen, jonka mukaan niiden tarjoamat palvelut ovat digitaalisia palveluja kansallisen lainsäädännön mukaisesti.
Tarkistus 32
Ehdotus direktiiviksi
6 c artikla (uusi)
6 c artikla
Euroopan parlamentille tiedottaminen
Komissio tiedottaa Euroopan parlamentille delegoitujen säädösten antamisesta ja siitä, jos neuvosto on vastustanut niitä tai kumonnut säädösvallan siirron.
Tarkistus 33
Ehdotus direktiiviksi
6 d artikla (uusi)
6 d artikla
Euroopan komissiolle annettava valtuutus neuvotella verosopimuksia kolmansien maiden kanssa
Jäsenvaltiot siirtävät komissiolle vallan neuvotella niiden puolesta kolmansien maiden kanssa verosopimusten muuttamisesta tai hyväksymisestä tässä direktiivissä vahvistettujen sääntöjen mukaisesti, erityisesti merkittävää digitaalista läsnäoloa koskevan määritelmän sisällyttämiseksi verotukseen liittyvissä tarkoituksissa.
Tarkistus 34
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta
2.  Digiverokomitea muodostuu jäsenvaltioiden ja komission edustajista. Komitean puheenjohtajana toimii komission edustaja. Komissio huolehtii komitean sihteeristölle kuuluvista tehtävistä.
2.  Digiverokomitea muodostuu jäsenvaltioiden ja komission edustajista ja Euroopan parlamentin tarkkailijasta. Komitean puheenjohtajana toimii komission edustaja. Komissio huolehtii komitean sihteeristölle kuuluvista tehtävistä. Komitea julkaisee asialistansa ja sen jäsenten mahdolliset eturistiriidat on selvitettävä ennen heidän valitsemistaan. Sidosryhmät, myös työmarkkinaosapuolet, voivat osallistua kokouksiin tarkkailijoina.
Tarkistus 35
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 kohta
4.  Digiverokomitea tutkii tämän direktiivin soveltamiseen liittyviä kysymyksiä, jotka komitean puheenjohtaja on joko omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion edustajan pyynnöstä ottanut esille, ja ilmoittaa päätelmänsä komissiolle.
4.  Digiverokomitea tutkii tämän direktiivin soveltamiseen liittyviä kysymyksiä, jotka komitean puheenjohtaja on joko omasta aloitteestaan tai Euroopan parlamentin tai jäsenvaltion edustajan pyynnöstä ottanut esille, ja ilmoittaa päätelmänsä komissiolle.
Tarkistus 36
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Digiverokomitea laatii vuosikertomuksen toiminnastaan ja havainnoistaan ja poimittaa sen parlamentille, neuvostolle ja komissiolle.
Tarkistus 37
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 a kohta (uusi)
4 a.  Digiverokomitean on tarkastettava ja valvottava, että yritykset panevat tämän direktiivin moitteettomasti täytäntöön. Sen on kyettävä keräämään tietoja ja käyttämään kansallisilta veroviranomaisilta keräämiään tietoja, jotta se voi selvittää merkittävien digitaalista läsnäoloa koskevien sääntöjen asianmukaista täytäntöönpanoa ja toimia elimenä, joka helpottaa kansallisten veroviranomaisten välistä yhteistyötä kaksinkertaisen verotuksen ja kaksinkertaisen verottamatta jättämisen mahdollisuuden minimoimiseksi.
Tarkistus 38
Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta
Tämän direktiivin soveltamiseksi käyttäjiltä saa kerätä dataa, josta ilmenee käyttäjien sijaintijäsenvaltio, muttei dataa, josta ilmenevät käyttäjän tunnistetiedot.
Tämän direktiivin soveltamiseksi käyttäjiltä saa kerätä dataa, josta ilmenee käyttäjien sijaintijäsenvaltio, muttei dataa, josta ilmenevät käyttäjän tunnistetiedot. Kaikessa tämän direktiivin soveltamiseksi toteutetussa henkilötietojen käsittelyssä on noudatettava asetusta (EU) 2016/679.
Tarkistus 39
Ehdotus direktiiviksi
9 a artikla (uusi)
9 a artikla
Yhteys digitaalisten palvelujen tuloveroon
Kun tämän direktiivin soveltaminen alkaa, tiettyjen digitaalisten palvelujen tarjoamisesta saatavista tuloista kannettavaa digitaalisten palvelujen veroa koskevasta yhteisestä järjestelmästä annetun direktiivin voimassaolo lakkaa automaattisesti.
Päivitetty viimeksi: 7. lokakuuta 2019Oikeudellinen huomautus