Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0072(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0426/2018

Pateikti tekstai :

A8-0426/2018

Debatai :

PV 12/12/2018 - 18
CRE 12/12/2018 - 18

Balsavimas :

PV 13/12/2018 - 9.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0524

Priimti tekstai
PDF 189kWORD 51k
Ketvirtadienis, 2018 m. gruodžio 13 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Įmonių reikšmingos skaitmeninės veiklavietės apmokestinimas *
P8_TA(2018)0524A8-0426/2018

2018 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria nustatomos taisyklės, susijusios su įmonių reikšmingos skaitmeninės veiklavietės apmokestinimu (COM(2018)0147 – C8-0138/2018 – 2018/0072(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2018)0147),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 115 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0138/2018),

–  atsižvelgdamas į Danijos parlamento, Airijos Irachto, Maltos parlamento ir Nyderlandų Atstovų Rūmų pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktas pagrįstas nuomones, kuriose tvirtinama, jog teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 78c straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0426/2018),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis
(1)  skaitmeninimo nulemta sparti pasaulio ekonomikos transformacija daro naują spaudimą pelno mokesčio sistemoms tiek Sąjungos, tiek tarptautiniu mastu ir kelia abejonių dėl gebėjimo nustatyti, kur skaitmeninio verslo įmonės turėtų mokėti mokesčius ir kiek jos turėtų mokėti. Nors tokie subjektai, kaip G 20 tarptautiniu mastu pripažįsta, kad reikia pritaikyti pelno mokesčio taisykles skaitmeninei ekonomikai, pasiekti susitarimą pasauliniu mastu gali būti sudėtinga;
(1)  skaitmeninimo nulemta sparti pasaulio ekonomikos transformacija daro naują spaudimą pelno mokesčio sistemoms tiek Sąjungos, tiek tarptautiniu mastu ir kelia abejonių dėl gebėjimo nustatyti, kur skaitmeninio verslo įmonės turėtų mokėti mokesčius ir kiek jos turėtų mokėti. Nors tokie subjektai, kaip G 20 tarptautiniu mastu pripažįsta, kad reikia pritaikyti pelno mokesčio taisykles skaitmeninei ekonomikai, pasiekti susitarimą pasauliniu mastu gali būti sudėtinga ir artimiausiu metu sunkiai įmanoma;
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(1a)   šiuo metu skaitmeniniame amžiuje, kai duomenys tapo naujais ekonominiais ištekliais, kartu su darbo jėga ir tradiciniais ištekliais praeityje ir kadangi pernelyg dažnai tarptautinės įmonės, kurios labai priklauso nuo skaitmeninės veiklos, taiko mokesčių mokėjimo tvarką, leidžiančių išvengti mokesčių arba juos slėpti, reikia parengti naują požiūrį, siekiant sukurti sąžiningą ir tvarią skaitmeninio apmokestinimo sistemą, kuri užtikrintų, kad skaitmeninės įmonės mokėtų mokesčius ten, kur yra vykdoma jų reali ekonominė veikla;
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis
(2)  2015 m. spalio mėn. EBPO parengtoje mokesčių bazės erozijos ir pelno perkėlimo (angl. BEPS) projekto 1 veiksmo ataskaitoje „Su mokesčiais susijusių uždavinių sprendimas skaitmeninėje ekonomikoje“ (angl. „Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy“) pateikti įvairūs skaitmeninės ekonomikos apmokestinimo metodai, kurie toliau nagrinėti 2018 m. EBPO tarpinėje ataskaitoje „Su skaitmeninimu susiję mokestiniai uždaviniai“ (angl. „Tax challenges Arising from Digitalisation – Interim Report 2018“). Kadangi ekonomikos skaitmeninė transformacija spartėja, didėja poreikis rasti sprendimų, kuriais būtų galima užtikrinti teisingą ir veiksmingą skaitmeninio verslo įmonių apmokestinimą;
(2)  2015 m. spalio mėn. EBPO parengtoje mokesčių bazės erozijos ir pelno perkėlimo (angl. BEPS) projekto 1 veiksmo ataskaitoje „Su mokesčiais susijusių uždavinių sprendimas skaitmeninėje ekonomikoje“ (angl. „Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy“) pateikti įvairūs skaitmeninės ekonomikos apmokestinimo metodai, kurie toliau nagrinėti 2018 m. EBPO tarpinėje ataskaitoje „Su skaitmeninimu susiję mokestiniai uždaviniai“ (angl. „Tax challenges Arising from Digitalisation – Interim Report 2018“). Kadangi ekonomikos skaitmeninė transformacija spartėja, didėja neatidėliotinas poreikis rasti sprendimų, kuriais būtų galima užtikrinti teisingą ir veiksmingą skaitmeninio verslo įmonių apmokestinimą. Tačiau iki šiol EBPO veikla dėl skaitmeninės ekonomikos apmokestinimo nepadarė pakankamos pažangos, o tai rodo, kad šiuo klausimu reikia veikti Sąjungos lygmeniu. Nepaisant sunkumų, su kuriais susiduriama siekiant visuotinio susitarimo ir veiksmų, kurių šia direktyva ėmėsi Sąjunga, toks susitarimas turėtų būti toliau vykdomas dedant dideles pastangas. Tačiau, kol nėra bendro Sąjungos požiūrio, valstybės narės priims vienašališkus sprendimus, kurie nulems reguliavimo neapibrėžtumą, todėl įmonės, kurios vykdo tarpvalstybinę veiklą ir mokesčių institucijos susidurs su sunkumais. Kaip paragino Europos Parlamento Tyrimo komitetas pinigų plovimo, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais (PANA komitetas) ir Specialusis sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių komitetas (TAXE2), įgaliota JT mokesčių institucija turėtų tapti forumu diskusijoms dėl pasaulinių susitarimų ir kitais su tarptautine mokesčių sistema susijusiais klausimais;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(3a)  Europos Parlamentas savo Tyrimo komiteto pinigų plovimo, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais ir Specialiųjų komitetų dėl sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių baigiamosiose ataskaitose padarė išvadą, kad reikia spręsti mokesčių problemas, susijusias su skaitmenine ekonomika;
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis
(4)  2017 m. spalio 19 d. Europos Vadovų Taryba savo išvadose pabrėžė poreikį sukurti veiksmingo ir teisingo apmokestinimo sistemą, tinkamą skaitmeniniam amžiui, ir paprašė, kad ne vėliau kaip 2018 m. pradžioje Komisija pateiktų atitinkamų pasiūlymų15. 2017 m. gruodžio 5 d. ECOFIN taryba savo išvadose pabrėžė, kad visuotinai pripažįstama nuolatinės buveinės sąvokos apibrėžtis ir susijusios sandorių kainodaros bei pelno priskyrimo taisyklės taip pat turėtų išlikti ypač svarbios sprendžiant skaitmeninės ekonomikos pelno apmokestinimo problemas, ir paragino ES, EBPO ir kitus tarptautinius partnerius glaudžiai bendradarbiauti reaguojant į pelno apmokestinimo problemas skaitmeninėje ekonomikoje16; šiuo atžvilgiu, kad valstybės narės galėtų naudotis savo mokestinėmis teisėmis, turėtų būti reikalaujama, kad jos įtrauktų taisykles į savo nacionalines pelno mokesčio sistemas. Todėl reikėtų išaiškinti valstybėse narėse taikomus įvairius pelno mokesčius. Šiomis taisyklėmis turėtų būti išplėsta nuolatinės buveinės apibrėžtis ir nustatytas reikšmingos skaitmeninės veiklavietės mokestinis ryšys su atitinkamomis jurisdikcijomis. Be to, reikėtų nustatyti bendrus apmokestinamojo pelno priskyrimo tokiai skaitmeninei veiklavietei principus. Iš esmės tos taisyklės turėtų būti taikomos visiems pelno mokesčio mokėtojams, nepriklausomai nuo to, kur jie yra rezidentai mokesčių tikslais – Sąjungoje ar kitur;
(4)  2017 m. spalio 19 d. Europos Vadovų Taryba savo išvadose pabrėžė poreikį sukurti veiksmingo ir teisingo apmokestinimo sistemą, tinkamą skaitmeniniam amžiui, ir paprašė, kad ne vėliau kaip 2018 m. pradžioje Komisija pateiktų atitinkamų pasiūlymų15. 2017 m. gruodžio 5 d. ECOFIN taryba savo išvadose pabrėžė, kad visuotinai pripažįstama nuolatinės buveinės sąvokos apibrėžtis ir susijusios sandorių kainodaros bei pelno priskyrimo taisyklės taip pat turėtų išlikti ypač svarbios sprendžiant skaitmeninės ekonomikos pelno apmokestinimo problemas, ir paragino ES, EBPO ir kitus tarptautinius partnerius glaudžiai bendradarbiauti reaguojant į pelno apmokestinimo problemas skaitmeninėje ekonomikoje16; šiuo atžvilgiu, kad valstybės narės galėtų naudotis savo mokestinėmis teisėmis, turėtų būti reikalaujama, kad jos įtrauktų taisykles į savo nacionalines pelno mokesčio sistemas. Todėl reikėtų išaiškinti valstybėse narėse taikomus įvairius pelno mokesčius. Šiomis taisyklėmis turėtų būti išplėsta nuolatinės buveinės apibrėžtis ir nustatytas reikšmingos skaitmeninės veiklavietės mokestinis ryšys su atitinkamomis jurisdikcijomis. Be to, reikėtų nustatyti bendrus apmokestinamojo pelno priskyrimo tokiai skaitmeninei veiklavietei principus. Iš esmės tos taisyklės turėtų būti taikomos visiems pelno mokesčio mokėtojams, nepriklausomai nuo jų dydžio ir to, kur jie yra rezidentai mokesčių tikslais – Sąjungoje ar kitur. Be to, šioje direktyvoje nustatytomis bendromis taisyklėmis raginama labiau suderinti visų bendrovių pelno mokesčio bazę Sąjungoje. Todėl dėl šios direktyvos neturėtų būti trukdoma ar vėluojama parengti pasiūlymą dėl bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės;
_________________
_________________
15 Europos Vadovų Tarybos susitikimas (2017 m. spalio 19 d.). Išvados (dokumentas EUCO 14/17).
15 Europos Vadovų Tarybos susitikimas (2017 m. spalio 19 d.). Išvados (dokumentas EUCO 14/17).
16 Išvados (dokumentas EUCO 14/17). 2017 m. gruodžio 5 d. Tarybos išvados dėl reagavimo į pelno apmokestinimo problemas skaitmeninėje ekonomikoje (FISC 346 ECOFIN 1092).
16 Išvados (dokumentas EUCO 14/17). 2017 m. gruodžio 5 d. Tarybos išvados dėl reagavimo į pelno apmokestinimo problemas skaitmeninėje ekonomikoje (FISC 346 ECOFIN 1092).
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis
(5)  vis dėlto taisyklės neturėtų būti taikomos subjektams, kurie yra rezidentai mokesčių tikslais Sąjungai nepriklausančios jurisdikcijos šalyje, su kuria reikšmingos skaitmeninės veiklavietės valstybė narė yra sudariusi galiojančią konvenciją dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo, nebent toje Konvencijoje yra nuostatų dėl reikšmingos skaitmeninės veiklavietės, kuriomis nustatomos su Sąjungai nepriklausančia jurisdikcija susijusios teisės ir pareigos, panašios į tas, kurios nustatomos šia direktyva. Taip siekiama išvengti bet kokio prieštaravimo Konvencijoms dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo su Sąjungai nepriklausančių jurisdikcijų šalimis, atsižvelgiant į tai, kad Sąjungai nepriklausančios jurisdikcijos šalys paprastai nėra saistomos Sąjungos teisės;
(5)  vis dėlto taisyklės neturėtų būti taikomos subjektams, kurie yra rezidentai mokesčių tikslais Sąjungai nepriklausančios jurisdikcijos šalyje, su kuria reikšmingos skaitmeninės veiklavietės valstybė narė yra sudariusi galiojančią konvenciją dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo, nebent toje Konvencijoje yra nuostatų dėl reikšmingos skaitmeninės veiklavietės, kuriomis nustatomos su Sąjungai nepriklausančia jurisdikcija susijusios teisės ir pareigos, panašios į tas, kurios nustatomos šia direktyva. Taip siekiama išvengti bet kokio prieštaravimo Konvencijoms dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo su Sąjungai nepriklausančių jurisdikcijų šalimis, atsižvelgiant į tai, kad Sąjungai nepriklausančios jurisdikcijos šalys paprastai nėra saistomos Sąjungos teisės. Tačiau, kad šios direktyvos nuostatos būtų visiškai veiksmingos, valstybės narės turėtų būti raginamos prireikus pritaikyti šiuo metu galiojančias sutartis dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo, kad būtų įtrauktos nuostatos dėl reikšmingos skaitmeninės veiklavietės, kuria būtų sukurtos panašios teisės ir pareigos, susijusios su ne Sąjungos jurisdikcijomis, kaip nustatyta šioje direktyvoje. Komisija gali pateikti pasiūlymą nustatyti Sąjungos mokesčių sutarties pakeitimo pavyzdį, kuris būtų naudojamas pritaikant tūkstančius kiekvienos valstybės narės sudarytų dvišalių sutarčių;
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis
(8)  pagrindinis šios direktyvos tikslas – gerinti visos vidaus rinkos atsparumą, siekiant šalinti skaitmeninės ekonomikos apmokestinimo problemas. Šio tikslo valstybės narės pavieniui negali deramai pasiekti, nes skaitmeninio verslo įmonės gali veikti tarpvalstybiniu mastu, fiziškai nebūdamos šalyje, todėl reikalingos taisyklės, siekiant užtikrinti, kad jos mokėtų mokesčius tose jurisdikcijose, kur gaunamas pelnas. Atsižvelgiant į šį tarpvalstybinį aspektą, iniciatyva Sąjungos mastu turi papildomos vertės, palyginti su tuo, ką būtų galima pasiekti daugeliu nacionalinių priemonių. Siekiant užtikrinti suderintą reikšmingos skaitmeninės veiklavietės Sąjungoje taisyklių taikymą, visoje vidaus rinkoje reikia imtis bendros iniciatyvos. Vienašaliai skirtingi kiekvienos valstybės narės metodai gali būti neveiksmingi ir suskaidyti bendrąją rinką, nes gali nederėti su nacionaline politika, dėl jų gali atsirasti iškraipymų ir mokestinių kliūčių įmonėms Sąjungoje. Kadangi šios direktyvos tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo priemones gali priimti Sąjunga. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;
(8)  pagrindinis šios direktyvos tikslas – gerinti visos vidaus rinkos atsparumą, siekiant šalinti skaitmeninės ekonomikos apmokestinimo problemas, kartu laikantis mokesčių neutralumo principo, taip pat laisvo paslaugų judėjimo bendrojoje rinkoje ir nedarant skirtumo tarp Sąjungos ir ne Sąjungos bendrovių. Šio tikslo valstybės narės pavieniui negali deramai pasiekti, nes skaitmeninio verslo įmonės gali veikti tarpvalstybiniu mastu, fiziškai nebūdamos arba nereikšmingai būdamos šalyje, todėl reikalingos taisyklės, siekiant užtikrinti, kad jos mokėtų mokesčius tose jurisdikcijose, kur gaunamas pelnas. Atsižvelgiant į šį tarpvalstybinį aspektą, iniciatyva Sąjungos mastu turi papildomos vertės, palyginti su tuo, ką būtų galima pasiekti daugeliu nacionalinių priemonių. Siekiant užtikrinti suderintą reikšmingos skaitmeninės veiklavietės Sąjungoje taisyklių taikymą, visoje vidaus rinkoje reikia imtis bendros iniciatyvos. Vienašaliai skirtingi kiekvienos valstybės narės metodai gali būti neveiksmingi ir suskaidyti bendrąją rinką, nes gali nederėti su nacionaline politika, dėl jų gali atsirasti iškraipymų ir mokestinių kliūčių įmonėms Sąjungoje. Todėl ypatingą dėmesį reikėtų skirti tam, kad Sąjungos požiūris būtų sąžiningas ir nediskriminuojantis bet kurios konkrečios valstybės narės atžvilgiu. Kadangi šios direktyvos tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo priemones gali priimti Sąjunga. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(8a)  siekiant sukurti darnią ir nuoseklią visų bendrovių mokesčių bazę, reikšmingos skaitmeninės veiklavietės sąvoka ir šioje direktyvoje pateikti sprendimai taip pat turėtų būti įtraukti į Tarybos direktyvas dėl bendros pelno mokesčio bazės ir dėl bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės;
Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(8b)  jei po šio pasiūlymo nebus nesudarytas susitarimas ir todėl nebus pašalintas konkurencijos iškraipymas ir mokesčių kliūtys įmonėms Sąjungoje, Komisija turėtų pateikti naują pasiūlymą, pagrįstą Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 116 straipsniu, pagal kurį Europos Parlamentas ir Taryba, laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros, priimtų būtinas direktyvas;
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis
(9)  būtina, kad bet koks su šia direktyva susijęs asmens duomenų tvarkymas būtų vykdomas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/67917, įskaitant pareigas suteikti tinkamas technines ir organizacines priemones, kad būtų įvykdyti tuo reglamentu nustatyti įpareigojimai, visų pirma susiję su duomenų tvarkymo teisėtumu, duomenų tvarkymo veiklos saugumu, informacijos teikimu ir duomenų subjektų teisėmis, pritaikytąja ir standartizuotąja duomenų apsauga. Kai įmanoma, asmens duomenys turėtų būti nuasmeninami;
(9)  būtina, kad bet koks su šia direktyva susijęs asmens duomenų tvarkymas būtų vykdomas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/67917, įskaitant pareigas suteikti tinkamas technines ir organizacines priemones, kad būtų įvykdyti tuo reglamentu nustatyti įpareigojimai, visų pirma susiję su duomenų tvarkymo teisėtumu, duomenų tvarkymo veiklos saugumu, informacijos teikimu ir duomenų subjektų teisėmis, pritaikytąja ir standartizuotąja duomenų apsauga, tinkamai laikantis būtinumo ir proporcingumo principų. Kai įmanoma, asmens duomenys turėtų būti nuasmeninami. Duomenys, kurie gali būti renkami iš naudotojų šios direktyvos taikymo tikslais, turėtų būti tik duomenys, nurodantys valstybę narę, kurioje yra naudotojai, neleidžiant identifikuoti paties naudotojo;
__________________
__________________
17 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).
17 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis
(10)  Komisija turėtų įvertinti šios direktyvos įgyvendinimą praėjus penkeriems metams po jos įsigaliojimo ir pateikti ataskaitą Tarybai. Valstybės narės turėtų pateikti Komisijai visą informaciją, reikalingą šiam įvertinimui atlikti. Direktyvos taikymo klausimams nagrinėti turėtų būti įsteigtas patariamasis DigiTax komitetas;
(10)  Komisija turėtų įvertinti šios direktyvos įgyvendinimą ne vėliau kaip ... [treji metai po šios direktyvos įsigaliojimo dienos] ir pateikti ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai, visų pirma apie administracinę naštą ir papildomas išlaidas įmonėms, ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms (toliau - MVĮ), šioje direktyvoje numatytos apmokestinimo sistemos poveikį valstybių narių pajamoms, poveikį naudotojų asmens duomenims ir poveikį visai bendrajai rinkai, ypatingą dėmesį skiriant galimam įmonių, kurioms taikomos naujos šioje direktyvoje nustatytos taisyklės, konkurencijos iškraipymui. Atliekant peržiūrą taip pat reikėtų išnagrinėti, ar reikėtų pakeisti paslaugų, kurioms taikoma ši direktyva, rūšis arba reikšmingos skaitmeninės veiklavietės apibrėžtį. Valstybės narės turėtų pateikti Komisijai visą informaciją, reikalingą šiam įvertinimui atlikti. Direktyvos taikymo klausimams nagrinėti turėtų būti įsteigtas patariamasis DigiTax komitetas. Tas komitetas turėtų paskelbti savo darbotvarkes ir prieš prasidedant atrankos procedūrai turėtų būti užtikrinta, kad to komiteto nariai neturėtų interesų konfliktų. Į komiteto posėdžius turėtų būti kviečiamas Europos Parlamento stebėtojas;
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl direktyvos
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(10a)  atsižvelgiant į reikšmingos skaitmeninės veiklavietės administracines išlaidas, reikėtų užtikrinti, kad MVĮ, netyčia nepatektų į šios direktyvos taikymo sritį. Atlikdama peržiūrą Komisija turėtų išnagrinėti, kokiu mastu ši direktyva turi neigiamos įtakos MVĮ;
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl direktyvos
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(12a)   kadangi šios direktyvos nuostatomis siekiama nuolat ir visapusiškai spręsti skaitmeninio apmokestinimo klausimą, pradėjus taikyti šios direktyvos nuostatas automatiškai nustoja galioti laikinasis skaitmeninių paslaugų mokesčio, kaip numatyta Direktyvoje dėl bendros skaitmeninių paslaugų mokesčio sistemos, sprendimas dėl pajamų, gautų teikiant tam tikras skaitmenines paslaugas;
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 pastraipa
Ši direktyva taikoma subjektams nepriklausomai nuo to, kur yra jų buveinė pelno mokesčio tikslais – valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje.
Ši direktyva taikoma subjektams nepriklausomai nuo jų dydžio ir to, kur yra jų buveinė pelno mokesčio tikslais – valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje.
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 6 dalis
6.  Valstybė narė, kurioje naudojamas naudotojo prietaisas, nustatoma pagal prietaiso interneto protokolo (IP) adresą arba, jei reikia nustatyti tiksliau, taikant kitą geografinės vietos nustatymo metodą.
6.  Valstybė narė, kurioje naudojamas naudotojo prietaisas, nustatoma pagal prietaiso interneto protokolo (IP) adresą arba, jei reikia nustatyti tiksliau, taikant kitą geografinės vietos nustatymo metodą, nenurodant naudotojo duomenų, laikantis Reglamento (ES) 2016/679. Apie metodą, naudojamą naudotojų buvimo vietai nustatyti, informuoja valstybių narių mokesčių administratorius.
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 7a dalis (nauja)
7a.   Mokesčių mokėtojas turi atskleisti mokesčių institucijoms visą informaciją, susijusią su reikšmingos skaitmeninės veiklavietės nustatymu pagal šį straipsnį.
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 5 dalies a punktas
a)  naudotojo lygmens duomenų rinkimą, laikymą, tvarkymą, analizę, naudojimą ir pardavimą;
a)  naudotojo lygmens duomenų rinkimą, laikymą, tvarkymą, analizę, naudojimą, perdavimą, parengimą ir pardavimą;
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 6 a dalis (nauja)
6a.   Valstybės narės savo nacionalinėms mokesčių administracijoms skiria pakankamai darbuotojų, patirties ir biudžeto išteklių, taip pat išteklių, skirtų darbuotojų mokymui, kad būtų galima priskirti pelną nuolatinei buveinei ir atspindėti skaitmeninę veiklą toje valstybėje narėje.
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a straipsnis (naujas)
5a straipsnis
1.  Komisija ne vėliau kaip ... [šios direktyvos įsigaliojimo data] parengia mokesčių institucijoms skirtas gaires, kuriose nurodoma, kaip turi būti nustatomos, išmatuojamos ir apmokestinamos reikšminga skaitmeninė veiklavietė ir skaitmeninės paslaugos. Tos taisyklės turi būti suderintos visoje Sąjungoje ir turi būti parengtos visomis oficialiosiomis Sąjungos kalbomis.
2.  Remdamasi pirmoje pastraipoje nurodytomis gairėmis, Komisija parengia gaires, kuriose nustatoma aiški metodika, pagal kurią įmonės gali savarankiškai įvertinti, ar ir kokia jų veikla turi būti priskiriama reikšmingai skaitmeninei veiklavietei. Tos gairės pateikiamos visomis oficialiosiomis Sąjungos kalbomis ir skelbiamos Komisijos interneto svetainėje.
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 b straipsnis (naujas)
5b straipsnis
Administracinis bendradarbiavimas
Siekiant užtikrinti vienodą šios direktyvos taikymą Europos Sąjungoje, automatiškai ir privaloma tvarka keičiamasi mokesčių srities informacija, kaip nustatyta Tarybos direktyvoje 2011/16/ES.
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio pavadinimas
Peržiūra
Įgyvendinimo ataskaita ir peržiūra
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis
1.  Komisija įvertina šios direktyvos įgyvendinimą praėjus penkeriems metams nuo jos įsigaliojimo ir pateikia ataskaitą Tarybai.
1.  Komisija įvertina šios direktyvos įgyvendinimą ne vėliau kaip ... [treji metai po šios direktyvos įsigaliojimo dienos] ir pateikia jo ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai. Toje ataskaitoje ypatingas dėmesys skiriamas įmonių, ypač MVĮ, administracinei naštai ir papildomoms sąnaudoms, šioje direktyvoje numatytos apmokestinimo sistemos poveikiui valstybių narių pajamoms, poveikiui naudotojų asmens duomenims ir visai bendrajai rinkai, ypač atsižvelgiant į galimą bendrovių, kurioms taikomos šioje direktyvoje nustatytos taisyklės, konkurencijos iškraipymą. Ataskaitoje taip pat nagrinėjama, ar reikėtų pakeisti paslaugų, kurioms taikoma ši direktyva, rūšis arba reikšmingos skaitmeninės veiklavietės apibrėžtį.
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a straipsnis (naujas)
6a straipsnis
Įgaliojimų delegavimas
1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
2.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo ... [šios direktyvos įsigaliojimo diena].
3.  Taryba gali bet kada atšaukti deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
4.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama praneša Tarybai.
5.  Priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Tarybai apie šį aktą dienos Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 b straipsnis (naujas)
6b straipsnis
Apeliaciniai skundai
Tiek Sąjungos, tiek ne Sąjungos įmonės gali apskųsti sprendimą, kad jų teikiamos paslaugos yra skaitmeninės paslaugos pagal nacionalinę teisę.
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 c straipsnis (naujas)
6c straipsnis
Europos Parlamento informavimas
Apie Komisijos deleguotųjų aktų priėmimą, apie bet kokį prieštaravimą dėl jų arba apie Tarybos suteiktų įgaliojimų atšaukimą informuojamas Europos Parlamentas.
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 d straipsnis (naujas)
6d straipsnis
Įgaliojimas Europos Komisijai derėtis dėl mokesčių sutarčių su trečiosiomis šalimis
Valstybės narės suteikia Komisijai įgaliojimus pagal šioje direktyvoje nustatytas taisykles derėtis dėl mokesčių sutarčių su trečiosiomis šalimis persvarstymo ar priėmimo jų vardu, visų pirma dėl reikšmingos skaitmeninės veiklavietės apibrėžties įtraukimo mokestiniais tikslais.
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis
2.  DigiTax komitetą sudaro valstybių narių ir Komisijos atstovai. Komiteto pirmininkas yra Komisijos atstovas. Sekretoriato paslaugas Komitetui teikia Komisija.
2.  DigiTax komitetą sudaro valstybių narių ir Komisijos atstovai bei Europos Parlamento stebėtojas. Komiteto pirmininkas yra Komisijos atstovas. Sekretoriato paslaugas Komitetui teikia Komisija. Šis komitetas paskelbia savo darbotvarkes, o dalyviai prieš atranką yra ištiriami dėl bet kokio interesų konflikto. Suinteresuotiesiems subjektams, įskaitant socialinius partnerius, leidžiama dalyvauti atitinkamuose posėdžiuose stebėtojų teisėmis.
Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 dalis
4.  DigiTax komitetas nagrinėja šios direktyvos taikymo klausimus, iškeltus Komiteto pirmininko jo paties iniciatyva arba valstybės narės atstovo prašymu, ir praneša Komisijai savo išvadas.
4.  DigiTax komitetas nagrinėja šios direktyvos taikymo klausimus, iškeltus Komiteto pirmininko jo paties iniciatyva arba Europos Parlamento prašymu, arba valstybės narės atstovo prašymu, ir praneša Komisijai savo išvadas.
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa (nauja)
DigiTax komitetas parengia metinę savo veiklos ir rezultatų ataskaitą ir ja dalijasi su Parlamentu, Taryba ir Komisija.
Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 a dalis (nauja)
4a.  DigiTax komitetas tikrina ir kontroliuoja, kad įmonės teisingai įgyvendintų šią direktyvą. Komitetas gali rinkti ir naudoti duomenis, kuriuos jis surenka iš nacionalinių mokesčių institucijų, kad išnagrinėtų, ar tinkamai įgyvendinamos taisyklės dėl reikšmingos skaitmeninės veiklavietės, ir veiktų kaip institucija, palengvinanti nacionalinių mokesčių institucijų bendradarbiavimą, kad būtų sumažinta dvigubo apmokestinimo ir dvigubo neapmokestinimo galimybė.
Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 pastraipa
Duomenys, kurie gali būti renkami iš naudotojų šios direktyvos taikymo tikslais, yra tik duomenys, nurodantys valstybę narę, kurioje yra naudotojai, neleidžiant identifikuoti naudotojo.
Duomenys, kurie gali būti renkami iš naudotojų šios direktyvos taikymo tikslais, yra tik duomenys, nurodantys valstybę narę, kurioje yra naudotojai, neleidžiant identifikuoti naudotojo. Bet koks asmens duomenų tvarkymas, atliekamas taikant šią direktyvą, visiškai atitinka Reglamentą (ES) 2016/679.
Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a straipsnis (naujas)
9a straipsnis
Ryšys su skaitmeninių paslaugų mokesčiu, kuriuo apmokestinamos pajamos
Pradėjus taikyti šią direktyvą, Direktyva dėl bendros skaitmeninių paslaugų mokesčio, kuriuo apmokestinamos pajamos, gaunamos teikiant tam tikras skaitmenines paslaugas, sistemos nustoja galioti.
Atnaujinta: 2019 m. spalio 7 d.Teisinis pranešimas