Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0072(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0426/2018

Ingivna texter :

A8-0426/2018

Debatter :

PV 12/12/2018 - 18
CRE 12/12/2018 - 18

Omröstningar :

PV 13/12/2018 - 9.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0524

Antagna texter
PDF 177kWORD 54k
Torsdagen den 13 december 2018 - Strasbourg Slutlig utgåva
Bolagsbeskattning av en betydande digital närvaro *
P8_TA(2018)0524A8-0426/2018

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 december 2018 om förslaget till rådets direktiv om fastställande av regler med avseende på bolagsbeskattning av en betydande digital närvaro (COM(2018)0147 – C8-0138/2018 – 2018/0072(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2018)0147),

–  med beaktande av artikel 115 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C8-0138/2018),

–  med beaktande av de motiverade yttranden från det danska folketinget, det irländska parlamentet, det maltesiska parlamentet och den nederländska andra kammaren, som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilka utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av artikel 78c i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0426/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till direktiv
Skäl 1
(1)  Snabba omställningar av den globala ekonomin till följd av digitaliseringen sätter ny press på bolagsskattesystemen både på unionsnivå och internationell nivå, och ifrågasätter möjligheten att fastställa var digitala företag bör betala skatt och hur mycket de bör betala. Även om behovet av att anpassa reglerna om bolagsskatt till den digitala ekonomin erkänns på internationell nivå av organ såsom G20-länderna, kommer det sannolikt att bli svårt att uppnå en överenskommelse på global nivå.
(1)  Snabba omställningar av den globala ekonomin till följd av digitaliseringen sätter ny press på bolagsskattesystemen både på unionsnivå och internationell nivå, och ifrågasätter möjligheten att fastställa var digitala företag bör betala skatt och hur mycket de bör betala. Även om behovet av att anpassa reglerna om bolagsskatt till den digitala ekonomin erkänns på internationell nivå av organ såsom G20-länderna, kommer det sannolikt att bli svårt att uppnå en överenskommelse på global nivå och inte inom den närmaste framtiden.
Ändring 2
Förslag till direktiv
Skäl 1a (nytt)
(1a)   I den digitala tidsåldern när data har kommit att bli en ny ekonomisk resurs vid sidan av arbetskraft och traditionella resurser, och eftersom multinationella företag som i hög grad bygger på digital verksamhet alltför ofta vidtar skattemässiga åtgärder som gör det möjligt för dem att undvika skatter, måste en ny metod utvecklas för att skapa ett rättvist och hållbart system för digital beskattning, som kommer att säkerställa att digitala företag betalar sina skatter där deras verkliga ekonomiska verksamhet äger rum.
Ändring 3
Förslag till direktiv
Skäl 2
(2)  I åtgärd 1 i OECD:s projekt mot urholkning av skattebasen och överföring av vinster (BEPS) i rapporten ”Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy”, som offentliggjordes av OECD i oktober 2015 anges olika metoder för beskattning av den digitala ekonomin som utreddes ytterligare i OECD:s ”Tax challenges Arising from Digitalisation – Interim Report 2018”. Allt eftersom den digitala omställningen av ekonomin påskyndas finns det ett växande behov av att finna lösningar för att säkerställa en rättvis och effektiv beskattning av digitala företag.
(2)  I åtgärd 1 i OECD:s projekt mot urholkning av skattebasen och överföring av vinster (BEPS) i rapporten ”Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy”, som offentliggjordes av OECD i oktober 2015 anges olika metoder för beskattning av den digitala ekonomin som utreddes ytterligare i OECD:s ”Tax challenges Arising from Digitalisation – Interim Report 2018”. Allt eftersom den digitala omställningen av ekonomin påskyndas finns det ett växande och brådskande behov av att finna lösningar för att säkerställa en rättvis och effektiv beskattning av digitala företag. Hittills har dock OECD:s arbete med beskattning av den digitala ekonomin inte lett till tillräckliga framsteg, vilket visar på behovet av att gå vidare på detta område på unionsnivå. Trots svårigheterna att nå en global överenskommelse och de åtgärder som vidtagits av unionen med detta direktiv, bör man fortsätta att göra stora insatser för att nå en sådan överenskommelse. I avsaknad av en gemensam unionsstrategi kommer medlemsstaterna dock att anta unilaterala lösningar, vilket kommer att leda till rättslig osäkerhet och innebära svårigheter för företag som bedriver gränsöverskridande verksamhet och för skattemyndigheter. Europaparlamentets undersökningskommitté beträffande penningtvätt, skatteflykt och skatteundandragande (PANA) och dess särskilda utskott för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (TAXE2) har begärt att ett FN-organ för skattefrågor inrättas med befogenhet att tjäna som forum för debatter och diskussioner om globala överenskommelser och andra frågor som rör det internationella skattesystemet.
Ändring 4
Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)
(3a)  I slutrapporterna från undersökningskommittén beträffande penningtvätt, skatteflykt och skatteundandragande och från de tillfälliga särskilda utskotten för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt, drog Europaparlamentet slutsatsen att de utmaningar som följer av den digitala ekonomin måste bemötas.
Ändring 5
Förslag till direktiv
Skäl 4
(4)  I Europeiska rådets slutsatser av den 19 oktober 2017 underströks behovet av ett effektivt och rättvist skattesystem som är anpassat till den digitala tidsåldern och att rådet såg fram emot kommissionens förslag senast i början av 201815. I Ekofinrådets slutsatser av den 5 december 2017 underströks att en internationellt godtagen definition av fasta driftställen och därtill hörande regler för internprissättning och vinstfördelning också bör vara avgörande när det gäller att hantera utmaningarna i samband med beskattning av den digitala ekonomins vinster och rådet uppmanar till ett nära samarbete mellan EU, OECD och andra internationella partner för att bemöta utmaningarna i samband med beskattning av den digitala ekonomins vinster16. I detta avseende bör det krävas att medlemsstaterna inbegriper regler i sina nationella bolagsbeskattningssystem för att utöva sina beskattningsrättigheter. Därför bör de olika tillämpliga bolagsbeskattningarna i medlemsstaterna klargöras. Dessa regler bör omfatta en definition av ett fast driftställe och fastställa en skatteförbindelse för en betydande digital närvaro i deras respektive jurisdiktioner. Dessutom bör allmänna principer för fördelningen av beskattningsbara vinster till en sådan digitalt närvaro fastställas. I princip bör dessa regler gälla för samtliga bolagsskattepliktiga företag oberoende av om de är skatterättsligt hemmahörande i unionen eller någon annanstans.
(4)  I Europeiska rådets slutsatser av den 19 oktober 2017 underströks behovet av ett effektivt och rättvist skattesystem som är anpassat till den digitala tidsåldern och att rådet såg fram emot kommissionens förslag senast i början av 201815. I Ekofinrådets slutsatser av den 5 december 2017 underströks att en internationellt godtagen definition av fasta driftställen och därtill hörande regler för internprissättning och vinstfördelning också bör vara avgörande när det gäller att hantera utmaningarna i samband med beskattning av den digitala ekonomins vinster och rådet uppmanar till ett nära samarbete mellan EU, OECD och andra internationella partner för att bemöta utmaningarna i samband med beskattning av den digitala ekonomins vinster16.I detta avseende bör det krävas att medlemsstaterna inbegriper regler i sina nationella bolagsbeskattningssystem för att utöva sina beskattningsrättigheter. Därför bör de olika tillämpliga bolagsbeskattningarna i medlemsstaterna klargöras. Dessa regler bör omfatta en definition av ett fast driftställe och fastställa en skatteförbindelse för en betydande digital närvaro i deras respektive jurisdiktioner. Dessutom bör allmänna principer för fördelningen av beskattningsbara vinster till en sådan digitalt närvaro fastställas. I princip bör dessa regler gälla för samtliga bolagsskattepliktiga företag oberoende av deras storlek och om de är skatterättsligt hemmahörande i unionen eller någon annanstans. De gemensamma bestämmelserna i detta direktiv kräver dessutom en bredare harmonisering av bolagsskattebasen i unionen för alla företag. Därför bör detta direktiv inte hindra eller försena arbetet kring förslaget till en gemensam konsoliderad bolagsskattebas.
_________________
_________________
15 Europeiska rådets möte (den 19 oktober 2017) – slutsatser (dok. EUCO 14/17).
15 Europeiska rådets möte (den 19 oktober 2017) – slutsatser (dok. EUCO 14/17).
16 Rådets slutsatser (den 5 december 2017) om insatser för att möta svårigheterna med vinstbeskattning i den digitala ekonomin (FISC 346 ECOFIN 1092).
16 Rådets slutsatser (den 5 december 2017) om insatser för att möta svårigheterna med vinstbeskattning i den digitala ekonomin (FISC 346 ECOFIN 1092).
Ändring 6
Förslag till direktiv
Skäl 5
(5)  Dessa regler bör dock inte gälla för entiteter som har sin skatterättsliga hemvist i en jurisdiktion utanför unionen, med vilken medlemsstaten med en betydande digital närvaro har ett gällande dubbelbeskattningsavtal med, såvida inte avtalet innehåller bestämmelser om en betydande digital närvaro som ger liknande rättigheter och skyldigheter i förhållande till jurisdiktioner utanför unionen som införs genom detta direktiv. Detta är för att undvika eventuella konflikter med dubbelbeskattningsavtal med jurisdiktioner utanför unionen, med tanke på att jurisdiktioner utanför unionen vanligen inte är bundna av unionslagstiftningen.
(5)  Dessa regler bör dock inte gälla för entiteter som har sin skatterättsliga hemvist i en jurisdiktion utanför unionen, med vilken medlemsstaten med en betydande digital närvaro har ett gällande dubbelbeskattningsavtal med, såvida inte avtalet innehåller bestämmelser om en betydande digital närvaro som ger liknande rättigheter och skyldigheter i förhållande till jurisdiktioner utanför unionen som införs genom detta direktiv. Detta är för att undvika eventuella konflikter med dubbelbeskattningsavtal med jurisdiktioner utanför unionen, med tanke på att jurisdiktioner utanför unionen vanligen inte är bundna av unionslagstiftningen. För att bestämmelserna i detta direktiv ska vara fullt effektiva bör medlemsstaterna dock med eftertryck uppmanas att vid behov anpassa sina gällande dubbelbeskattningsavtal för att inkludera bestämmelser om en betydande digital närvaro som ger rättigheter och skyldigheter liknande dem som fastställs i detta direktiv med avseende på jurisdiktioner utanför unionen. Kommissionen kan lägga fram ett förslag om att inrätta en unionsmodell för ändring av skatteavtal för att anpassa de tusentals bilaterala avtal som varje medlemsstat har ingått.
Ändring 9
Förslag till direktiv
Skäl 8
(8)  Ett viktigt mål med detta direktiv är att förbättra hela den inre marknadens resiliens för att hantera utmaningarna i samband med beskattning av den digitala ekonomin. Detta mål kan inte i tillräcklig utsträckning uppnås av medlemsstaterna var för sig, eftersom digitala verksamheter har möjlighet att bedriva gränsöverskridande verksamhet utan någon fysisk närvaro i en jurisdiktion och regler behövs därför för att säkerställa att de betalar skatt i de jurisdiktioner där de genererar vinster. Med tanke på den digitala verksamhetens gränsöverskridande dimension tillför ett initiativ på unionsnivå ett mervärde jämfört med vad en mängd nationella åtgärder skulle kunna uppnå. Ett gemensamt initiativ på den inre marknaden krävs för att säkerställa en harmoniserad tillämpning av reglerna för en betydande digital närvaro inom unionen. Unilaterala och olikartade tillvägagångssätt från varje medlemsstat skulle vara ineffektivt och fragmentera den inre marknaden genom att skapa nationella politiska konflikter, snedvridningar och skattehinder för verksamheter inom unionen. Eftersom målen för detta direktiv kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.
(8)  Ett viktigt mål med detta direktiv är att förbättra hela den inre marknadens resiliens för att hantera utmaningarna i samband med beskattning av den digitala ekonomin, samtidigt som principen om skatteneutralitet respekteras liksom den fria rörligheten för tjänster på den inre marknaden och utan att detta leder till någon diskriminerande åtskillnad mellan företag inom och utanför unionen. Detta mål kan inte i tillräcklig utsträckning uppnås av medlemsstaterna var för sig, eftersom digitala verksamheter har möjlighet att bedriva gränsöverskridande verksamhet utan någon eller endast en ringa fysisk närvaro i en jurisdiktion och regler behövs därför för att säkerställa att de betalar skatt i de jurisdiktioner där de genererar vinster. Med tanke på den digitala verksamhetens gränsöverskridande dimension tillför ett initiativ på unionsnivå ett mervärde jämfört med vad en mängd nationella åtgärder skulle kunna uppnå. Ett gemensamt initiativ på den inre marknaden krävs för att säkerställa en harmoniserad tillämpning av reglerna för en betydande digital närvaro inom unionen. Unilaterala och olikartade tillvägagångssätt från varje medlemsstat skulle vara ineffektivt och fragmentera den inre marknaden genom att skapa nationella politiska konflikter, snedvridningar och skattehinder för verksamheter inom unionen. Därför bör särskild uppmärksamhet ägnas åt att säkerställa att unionens strategi är rättvis och inte diskriminerande mot en viss medlemsstat. Eftersom målen för detta direktiv kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.
Ändring 10
Förslag till direktiv
Skäl 8a (nytt)
(8a)  För att inrätta en sammanhängande och konsekvent ram för skattebasen för alla företag bör begreppet en betydande digital närvaro och de lösningar som läggs fram i detta direktiv också bli en integrerad del av rådets direktiv om en gemensam bolagsskattebas och om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas.
Ändring 40
Förslag till direktiv
Skäl 8b (nytt)
(8b)  Om förslaget inte leder till något avtal och därför inte undanröjer snedvridning av konkurrensen och skattehinder för företag i unionen, bör kommissionen lägga fram ett nytt förslag på grundval av artikel 116 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, vilket innebär att Europaparlamentet och rådet i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet utfärdar nödvändiga direktiv.
Ändring 11
Förslag till direktiv
Skäl 9
(9)  Det är nödvändigt att all behandling av personuppgifter som utförs inom ramen för detta direktiv bör genomföras i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/67917, inklusive skyldigheten att föreskriva lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att uppfylla de skyldigheter som införs genom den förordningen, särskilt när det gäller behandlingens laglighet, säkerhet i behandlingen, tillhandahållande av information och de registrerades rättigheter, inbyggt uppgiftsskydd och uppgiftsskydd som standard. När så är möjligt bör personuppgifter anonymiseras.
(9)  Det är nödvändigt att all behandling av personuppgifter som utförs inom ramen för detta direktiv bör genomföras i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/67917, inklusive skyldigheten att föreskriva lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att uppfylla de skyldigheter som införs genom den förordningen, särskilt när det gäller behandlingens laglighet, säkerhet i behandlingen, tillhandahållande av information och de registrerades rättigheter, inbyggt uppgiftsskydd och uppgiftsskydd som standard, med vederbörlig hänsyn till nödvändighets- och proportionalitetsprinciperna. När så är möjligt bör personuppgifter anonymiseras. De data som kan samlas in från användare vid tillämpningen av detta direktiv bör strikt begränsas till data som anger i vilken medlemsstat användarna befinner sig, utan att det möjliggör identifiering av användaren.
__________________
__________________
17 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).
17 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).
Ändring 12
Förslag till direktiv
Skäl 10
(10)  Kommissionen bör utvärdera genomförandet av detta direktiv fem år efter dess ikraftträdande och lämna en rapport om detta till rådet. Medlemsstaterna bör till kommissionen överlämna all information som behövs för denna utvärdering. En rådgivande kommitté DigiTax bör inrättas för att undersöka frågor om tillämpningen av direktivet.
(10)  Kommissionen bör utvärdera genomförandet av detta direktiv senast den ... [tre år efter dagen för detta direktivets ikraftträdande] och lämna en rapport om detta till Europaparlamentet och rådet, särskilt om den administrativa bördan och de extra kostnaderna för företag och särskilt små och medelstora företag, effekten av det skattesystem som föreskrivs i detta direktiv på medlemsstaternas intäkter, effekten på användarnas personuppgifter och effekten på den inre marknaden som helhet, med särskild hänsyn till den eventuella snedvridningen av konkurrensen mellan företag som omfattas av de nya regler som fastställs i detta direktiv. Översynen bör också omfatta en granskning av om de typer av tjänster som omfattas av detta direktiv eller definitionen av en betydande digital närvaro bör ändras. Medlemsstaterna bör till kommissionen överlämna all information som behövs för denna utvärdering. En rådgivande kommitté DigiTax bör inrättas för att undersöka frågor om tillämpningen av direktivet. Kommittén bör offentliggöra sina dagordningar, och innan kommitténs medlemmar väljs ut bör det säkerställas att de inte har några intressekonflikter. En observatör från Europaparlamentet bör inbjudas att närvara vid kommitténs möten.
Ändring 13
Förslag till direktiv
Skäl 10a (nytt)
(10a)  Med tanke på de administrativa kostnaderna för en betydande digital närvaro bör det säkerställas att små och medelstora företag inte oavsiktligt omfattas av detta direktivs tillämpningsområde. Kommissionen bör, som en del av översynsprocessen, undersöka i vilken utsträckning detta direktiv påverkar små och medelstora företag negativt.
Ändring 14
Förslag till direktiv
Skäl 12a (nytt)
(12a)   Eftersom bestämmelserna i detta direktiv är avsedda att ge en permanent och heltäckande lösning på frågan om beskattning av den digitala ekonomin, ska den tillfälliga lösningen med skatt på digitala tjänster som föreskrivs i direktivet om ett gemensamt system för skatt på inkomster från tillhandahållande av vissa digitala tjänster automatiskt upphöra att gälla när bestämmelserna i detta direktiv blir tillämpliga.
Ändring 15
Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1
Detta direktiv är tillämpligt på entiteter, oavsett var de har sin skatterättsliga hemvist, antingen i en medlemsstat eller i ett tredjeland.
Detta direktiv är tillämpligt på entiteter, oavsett storlek eller var de har sin skatterättsliga hemvist, antingen i en medlemsstat eller i ett tredjeland.
Ändring 19
Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 6
6.  Den medlemsstat där en användares enhet används ska fastställas med hänvisning till enhetens IP-adress eller, om det är mer korrekt, någon annan metod för geolokalisering.
6.  Den medlemsstat där en användares enhet används ska fastställas med hänvisning till enhetens IP-adress eller, om det är mer korrekt, någon annan metod för geolokalisering, utan att göra det möjligt att identifiera användaren, i enlighet med förordning (EU) 2016/679. Medlemsstaternas skattemyndigheter ska underrättas om den metod som används för att fastställa var användarna befinner sig.
Ändring 21
Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 7a (ny)
7a.   En skattskyldig är skyldig att lämna alla uppgifter till skattemyndigheterna som har betydelse för fastställandet av betydande digital närvaro i enlighet med denna artikel.
Ändring 23
Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 5 – led a
a)  Insamling, lagring, bearbetning, analys, spridning och försäljning av data på användarnivå.
a)  Insamling, lagring, bearbetning, analys, utnyttjande, överföring, spridning och försäljning av data på användarnivå.
Ändring 25
Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 6a (ny)
6a.   Medlemsstaterna ska avsätta adekvata personal-, expertis- och budgetresurser till sina nationella skatteförvaltningar, samt resurser för utbildning av personalen, för att den ska kunna fastställa det fasta driftställets vinster och den digitala verksamheten i medlemsstaten i fråga.
Ändring 26
Förslag till direktiv
Artikel 5a (ny)
Artikel 5a
1.  Senast ... [dagen för detta direktivs ikraftträdande] ska kommissionen utfärda riktlinjer till skattemyndigheter om hur en betydande digital närvaro och digitala tjänster ska identifieras, mätas och beskattas. Dessa regler ska harmoniseras inom hela unionen och utfärdas på unionens alla officiella språk.
2.  Utifrån de riktlinjer som avses i första stycket ska kommissionen utfärda riktlinjer avseende en tydlig metod med vilken företag själva kan bedöma om och vilka av deras verksamheter som ska räknas som betydande digital närvaro. Dessa riktlinjer ska utfärdas på unionens alla officiella språk och tillgängliggöras på kommissionens webbplats.
Ändring 27
Förslag till direktiv
Artikel 5b (ny)
Artikel 5b
Administrativt samarbete
För att garantera en enhetlig tillämpning av direktivet i Europeiska unionen ska informationsutbytet i skattefrågor vara automatiskt och obligatoriskt, i enlighet med rådets direktiv 2011/16/EU.
Ändring 28
Förslag till direktiv
Artikel 6 – rubriken
Översyn
Genomföranderapport och översyn
Ändring 29
Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1
1.  Kommissionen bör utvärdera genomförandet av detta direktiv fem år efter dess ikraftträdande och överlämna en rapport om detta till rådet.
1.  Kommissionen ska utvärdera genomförandet av detta direktiv senast den ... [tre år efter dagen för detta direktivs ikraftträdande] och överlämna en rapport om detta till Europaparlamentet och rådet. I denna rapport ska särskild tonvikt läggas på den administrativa bördan och de extra kostnaderna för företag och i synnerhet små och medelstora företag, effekten av det skattesystem som föreskrivs i detta direktiv på medlemsstaternas intäkter, effekten på användarnas personuppgifter och effekten på den inre marknaden som helhet, med särskilt beaktande av eventuell snedvridning av konkurrensen mellan företag som omfattas av de nya bestämmelserna i detta direktiv. Dessutom ska det undersökas om de typer av tjänster som omfattas av detta direktiv eller definitionen av en betydande digital närvaro bör ändras.
Ändring 30
Förslag till direktiv
Artikel 6a (ny)
Artikel 6a
Utövande av delegeringen
1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses ska ges till kommissionen för en obestämd tid från... [dagen för direktivets ikraftträdande].
3.  Den delegering av befogenhet som avses får när som helst återkallas av rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
4.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska kommissionen underrätta rådet om detta.
5.  En delegerad akt som antas ska träda i kraft endast om rådet inte har gjort någon invändning mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs rådet, eller om rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att det inte kommer att invända. Denna period kan på rådets initiativ förlängas med två månader.
Ändring 31
Förslag till direktiv
Artikel 6b (ny)
Artikel 6b
Överklagande
Företagen – både inom och utanför unionen – kan överklaga beslutet att de tjänster de tillhandahåller är digitala tjänster i enlighet med nationell lagstiftning.
Ändring 32
Förslag till direktiv
Artikel 6c (ny)
Artikel 6c
Information till Europaparlamentet
Europaparlamentet ska informeras om kommissionens antagande av delegerade akter och rådets eventuella invändningar mot dessa och av återkallande av delegering av befogenheter.
Ändring 33
Förslag till direktiv
Artikel 6d (ny)
Artikel 6d
Mandat för Europeiska kommissionen att förhandla skatteavtal med tredjeländer
Medlemsstaterna ska ge kommissionen befogenheter att på deras vägnar förhandla om översyn eller ingående av skatteavtal med tredjeländer i enlighet med reglerna i detta direktiv, särskilt när det gäller att inkludera definitionen av en betydande digital närvaro för skatteändamål.
Ändring 34
Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2
2.  DigiTax-kommittén ska bestå av företrädare för medlemsstaterna och kommissionen. En företrädare för kommissionen ska vara ordförande i kommittén. Kommissionen ska tillhandahålla sekretariatstjänster åt kommittén.
2.  DigiTax-kommittén ska bestå av företrädare för medlemsstaterna och kommissionen samt en observatör från Europaparlamentet. En företrädare för kommissionen ska vara ordförande i kommittén. Kommissionen ska tillhandahålla sekretariatstjänster åt kommittén. Kommittén ska offentliggöra sina dagordningar och innan deltagarna väljs ut ska det säkerställas att inga intressekonflikter föreligger. Berörda parter, inklusive arbetsmarknadens parter, ska ha möjlighet att delta i relevanta möten som observatörer.
Ändring 35
Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4
4.  DigiTax-kommittén ska behandla frågor om tillämpningen av detta direktiv, som tas upp av kommitténs ordförande, antingen på ordförandens eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat, och underrätta kommissionen om sina slutsatser.
4.  DigiTax-kommittén ska behandla frågor om tillämpningen av detta direktiv, som tas upp av kommitténs ordförande, antingen på ordförandens eget initiativ eller på begäran av Europaparlamentet eller av en företrädare för en medlemsstat, och underrätta kommissionen om sina slutsatser.
Ändring 36
Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)
DigiTax-kommittén ska utarbeta en årsrapport om sin verksamhet och sina resultat och överlämna denna rapport till Europaparlamentet, rådet och kommissionen.
Ändring 37
Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4a (ny)
4a.  DigiTax-kommittén ska verifiera och kontrollera att företagen genomför detta direktiv på ett korrekt sätt. Den ska kunna samla in och använda data från nationella skattemyndigheter för att granska det korrekta genomförandet av reglerna om betydande digital närvaro och fungera som ett organ som underlättar samarbetet mellan nationella skattemyndigheter i syfte att minimera förekomsten av dubbelbeskattning och dubbel icke-beskattning.
Ändring 38
Förslag till direktiv
Artikel 8
De data som kan samlas in från användare vid tillämpningen av detta direktiv ska begränsas till data som anger i vilken medlemsstat användarna befinner sig, utan att det möjliggör identifiering av användaren.
De data som kan samlas in från användare vid tillämpningen av detta direktiv ska begränsas till data som anger i vilken medlemsstat användarna befinner sig, utan att det möjliggör identifiering av användaren. All behandling av personuppgifter som utförs vid tillämpningen av detta direktiv ska helt överensstämma med förordning (EU) 2016/679.
Ändring 39
Förslag till direktiv
Artikel 9a (ny)
Artikel 9a (ny)
Kopplingen till skatt på inkomster från digitala tjänster
När detta direktiv blir tillämpligt ska direktivet om ett gemensamt system för skatt på inkomster från tillhandahållande av vissa digitala tjänster automatiskt upphöra att gälla.
Senaste uppdatering: 7 oktober 2019Rättsligt meddelande