Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2969(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0570/2018

Forhandlinger :

PV 13/12/2018 - 7.3
CRE 13/12/2018 - 7.3

Afstemninger :

PV 13/12/2018 - 9.10

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0527

Vedtagne tekster
PDF 125kWORD 47k
Torsdag den 13. december 2018 - Strasbourg Endelig udgave
Tanzania
P8_TA(2018)0527RC-B8-0570/2018

Europa-Parlamentets beslutning af 13. december 2018 om Tanzania (2018/2969(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Tanzania, bl.a. til sin beslutning af 12. marts 2015(1),

–  der henviser til erklæringen af 15. november 2018 fra den højtstående repræsentant, Federica Mogherini, på Den Europæiske Unions vegne om forbindelserne mellem EU og Tanzania,

–  der henviser til EU's lokale erklæring af 23. februar 2018 om stigningen i den politisk relaterede vold og intimidering i Tanzania,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 16. juni 2016 om ligestilling for LGBTI-personer,

–  der henviser til erklæringen fra Michelle Bachelet, FN's højkommissær for menneskerettigheder (OHCHR), af 2. november 2018 om retsforfølgelsen og anholdelsen af LGBTI-personer i Tanzania,

–  der henviser til Rådets værktøjssæt til fremme og beskyttelse af alle menneskerettigheder for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner (LGBT-værktøjssættet),

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder, konventionen om borgerlige og politiske rettigheder og konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder,

–  der henviser til FN's konvention om barnets rettigheder,

–  der henviser til det afrikanske charter om menneskerettigheder og befolkningers rettigheder (ACHPR),

–  der henviser til partnerskabsaftalen AVS-EU ("Cotonouaftalen"),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at de grundlæggende rettigheder i Tanzania er blevet undermineret gennem undertrykkende love og dekreter, siden den tanzaniske præsident, John Pombe Magufuli, blev valgt i 2015; der henviser til, at kritiske journalister, oppositionspolitikere og åbenhjertige civilsamfundsaktivister er blevet mødt med trusler, vilkårlige tilbageholdelser og chikane;

B.  der henviser til, at stigmatisering, vold og målrettede anholdelser rettet mod LGBTI-personer har været stigende i landet i løbet af de seneste to år; der henviser til, at forhold mellem personer af samme køn i henhold til Tanzanias lovgivning er strafbare handlinger, som kan straffes med 30 års fængsel og op til livstid; der henviser til, at lovgivningen i Tanzania mod homoseksualitet er blandt de strengeste i verden;

C.  der henviser til, at mænd i Tanzania, som mistænkes for at være homoseksuelle, udsættes for tvungne analundersøgelser – en miskrediteret metode til påvisning af homoseksuel adfærd, som FN og Den Afrikanske Menneskerettighedskommission har fordømt som tortur;

D.  der henviser til, at Paul Makonda, den regionale kommissær i Dar es Salaam, har været en fremtrædende fortaler for undertrykkelsen; der henviser til, at han på en pressekonference den 31. oktober 2018 meddelte, at han ville oprette en taskforce, som skulle opspore homoseksuelle mænd, prostituerede og personer, der på bedragerisk vis opfordrede til fundraising på de sociale medier; der henviser til, at han opfordrede offentligheden til at indberette mistænkte homoseksuelle til myndighederne;

E.  der henviser til, at sundhedsministeriet midlertidigt har suspenderet ydelsen af hiv- og aids-relaterede tjenester på kommunalt plan og har lukket varmestuer for nøglegrupper, herunder homoseksuelle mænd; der henviser til, at det lukkede 40 sundhedscentre den 17. februar 2017 for angiveligt at have fremmet homoseksualitet; der henviser til, at flere organisationer har rapporteret, at undertrykkelsen af LGBTI-samfundet har resulteret i hiv-positive mænd, der ikke har adgang til deres antiretrovirale behandling, mens andre har standset adgangen til testning og forebyggende tjenester;

F.  der henviser til, at ti mænd i november 2018 blev arresteret i Zanzibar for angiveligt at være i færd med at gennemføre en vielsesceremoni mellem to personer af samme køn; der henviser til, at 13 sundheds- og menneskerettighedsaktivister blev anholdt den 17. oktober 2018 for at deltage i et møde med henblik på at drøfte en lov, der begrænser LGBTI-personers adgang til visse sundhedsydelser;

G.  der henviser til, at mange børn og unge, navnlig piger, udsættes for menneskerettighedskrænkelser og skadelige praksisser, herunder udbredt seksuel vold, korporlig afstraffelse, børneægteskaber og teenagegraviditeter, som gør skolegang vanskelig eller umulig for dem; der henviser til, at Tanzanias regering lægger hindringer i vejen for seksuelle og reproduktive sundhedstjenester og intimiderer organisationer, der leverer oplysninger om sådanne tjenester;

H.  der henviser til, at præsident Magufuli den 22. juni 2018 udsendte en erklæring, der forbød gravide piger at gå i skole; der henviser til, at myndighederne intimiderer civilsamfundsorganisationer, der går ind for gravide pigers ret til at vende tilbage til skolen;

I.  der henviser til, at kommissionen for menneskerettigheder og god regeringsførelse i Tanzania ikke har været operationel i et stykke tid; der henviser til, at præsident Magufuli ikke har udnævnt kommissærer eller andre embedsmænd til Kommissionen;

J.  der henviser til, at regeringen har lukket eller truet privatejede radiostationer og aviser og stoppet direkte transmissioner af parlamentariske debatter; der henviser til, at lokale kanaler og dekodere, som transmitterer lokale kanaler, er blevet lukket;

K.  der henviser til, at Tanzanias Nationalforsamling vedtog loven om cyberkriminalitet i september 2015 og forordningerne om onlineindhold i 2018 med det formål at kontrollere indholdet på de sociale medier; der henviser til, at det af loven om statistikker, der blev vedtaget i 2015, fremgår, at det ikke er tilladt at drøfte eller sætte spørgsmålstegn ved visse statistikker, som regeringen har udsendt;

L.  der henviser til, at førende oppositionsmedlemmer regelmæssigt arresteres på anklager, der spænder lige fra angivelige fornærmelser af præsidenten til falske oplysninger og tilskyndelse til oprør; der henviser til, at 20 medlemmer af Tanzanias største oppositionsparti blev arresteret i juli 2018 for angiveligt at have fremkaldt problemer; der henviser til, at adskillige politiske oppositionsmedlemmer og parlamentarikere har været udsat for vold og endda er blevet dræbt siden begyndelsen af 2018; der henviser til, at Godfrey Luena, medlem af parlamentet, af Tanzanias største oppositionsparti Chama Cha Demokrasia na Maendeleo (CHADEMA) og en højlydt menneskerettighedsforkæmper, blev dræbt den 22. februar 2018 med macheter uden for sit hjem; der henviser til, at programkoordinatoren for Komitéen til Beskyttelse af Journalister (CPJ), Africa Angela Quintal, og hendes kollega Muthoki Mumo blev arresteret og løsladt efter pres fra internationale institutioner i november 2018;

M.  der henviser til, at udviklingen inden for turismen i de seneste år har ført til øget aktivitet, navnlig i Serengeti-regionen, hvor masaifolket bor; der henviser til, at kontrollen af landbrugsjord eller sparsom jord i spekulationsøjemed har ført til store spændinger i området;

N.  der henviser til, at EU's delegationsleder, Roeland van de Geer, blev tvunget til at forlade landet, efter at Tanzanias myndigheder udøvede et øget pres på ham; der henviser til, at lederen af UN Women, lederen af UNDP og lederen af Unesco alle er blevet bortvist fra Tanzania siden valget af præsident Magufuli;

O.  der henviser til, at EU's højtstående repræsentant, Federica Mogherini, har bebudet en omfattende gennemgang af EU's forbindelser med Tanzania;

1.  udtrykker bekymring over den forværrede politiske situation i Tanzania, der er præget af en indskrænkning af det offentlige rum gennem skærpelse af restriktionerne for civilsamfundsorganisationers, menneskerettighedsforkæmperes, mediernes og mange politiske partiers aktiviteter; er navnlig bekymret over den forværrede situation for LGBTI-personer;

2.  tager afstand fra al tilskyndelse til had og vold på grundlag af seksuel orientering; opfordrer indtrængende myndighederne i Tanzania til at sikre, at Paul Makonda sætter en stopper for sine provokationer over for LGBTI-samfundet og retsforfølges for tilskyndelse til vold;

3.  opfordrer til, at der gennemføres uafhængige undersøgelser af tilfælde af angreb og overfald på journalister, LGBTI-personer, menneskerettighedsforkæmpere og medlemmer af oppositionspartier med henblik på at retsforfølge gerningsmændene;

4.  minder regeringen i Tanzania om dens forpligtelse til at beskytte alle sine borgeres rettigheder, værdighed og fysiske integritet under alle omstændigheder, herunder forpligtelser, der er indgået i henhold til Cotonouaftalen;

5.  opfordrer Tanzania til at ophæve love, der kriminaliserer homoseksualitet;

6.  opfordrer indtrængende EU og dets medlemsstater til at gøre fuldt brug af LGBT-værktøjssættet med henblik på at tilskynde tredjelande til at afkriminalisere homoseksualitet, bidrage til at mindske vold og forskelsbehandling og beskytte LGBTI-menneskerettighedsforkæmpere;

7.  opfordrer myndighederne i Tanzania til at ændre alle restriktive bestemmelser i loven om cyberkriminalitet, forordningerne om elektroniske forsendelser og postforsendelser (onlineindhold) og loven om medietjenester og til at erstatte disse med bestemmelser, der sikrer ytringsfrihed og mediefrihed i overensstemmelse med internationale menneskerettighedsstandarder;

8.  opfordrer myndighederne i Tanzania til at ophæve alle love, politikker eller andre hindringer for tjenesteydelser og oplysninger, som kvinder, piger og unge mødre har brug for med henblik på at leve et sundt liv, navnlig præsident Magufulis erklæring om, at piger, der har født, ikke bør have lov til at vende tilbage til skolen, herunder ophævelse af bestemmelser, der gør det lovligt at bortvise gravide piger fra skolen;

9.  opfordrer Tanzanias præsident til hurtigst muligt at gøre landets menneskerettighedskommission operationel og udpege kommissærer til at følge op på menneskerettighedskrænkelserne og træffe foranstaltninger til at støtte husarbejdere i udlandet;

10.  opfordrer myndighederne i Tanzania til at løslade alle politiske fanger;

11.  udtrykker alvorlig bekymring over den tanzaniske regerings pres på EU's delegationsleder, Roeland van de Geer; glæder sig over Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters beslutning om at foretage en omfattende gennemgang af EU's politikker over for Tanzania; insisterer på betydningen af ​politisk dialog med henblik på at opnå konkrete tilsagn fra Tanzanias myndigheder om at skabe et gunstigt miljø for civilsamfundets, de politiske partiers og mediernes aktiviteter; opfordrer Kommissionen til at sikre, at en udtrykkelig henvisning til ikkeforskelsbehandling på grundlag af seksuel orientering medtages i den fremtidige AVS-EU-partnerskabsaftale efter 2020;

12.  udtrykker bekymring over masaifolkets situation; fordømmer myndighedernes og sikkerhedsstyrkernes magtanvendelse;

13.  opfordrer Tanzanias myndigheder til at handle beslutsomt for at sikre rettighederne for civilsamfundsorganisationer, menneskerettighedsforkæmpere, journalister, sundhedsarbejdere og politiske aktivister i overensstemmelse med Tanzanias forfatning, det afrikanske charter om menneskers og folks rettigheder og landets internationale og regionale forpligtelser og tilsagn;

14.  opfordrer EU til fortsat nøje at overvåge menneskerettighedssituationen i Tanzania, navnlig gennem regelmæssig rapportering fra dets delegation; opfordrer Den Europæiske Unions delegation og medlemsstaterne til at gøre alt, hvad de kan, for at yde beskyttelse og støtte til menneskerettighedsforkæmpere, der er i fare;

15.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og næstformand for Kommissionen, EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder, AVS-EU-Ministerrådet, Den Afrikanske Unions medlemsstater, Det Østafrikanske Fællesskabs institutioner samt præsidenten, regeringen og parlamentet i Tanzania.

(1) EUT C 316 af 30.8.2016, s. 122.

Seneste opdatering: 7. oktober 2019Juridisk meddelelse