Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2969(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0570/2018

Debatter :

PV 13/12/2018 - 7.3
CRE 13/12/2018 - 7.3

Omröstningar :

PV 13/12/2018 - 9.10

Antagna texter :

P8_TA(2018)0527

Antagna texter
PDF 124kWORD 46k
Torsdagen den 13 december 2018 - Strasbourg Slutlig utgåva
Tanzania
P8_TA(2018)0527RC-B8-0570/2018

Europaparlamentets resolution av den 13 december 2018 om Tanzania (2018/2969(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Tanzania, bland annat resolutionen av den 12 mars 2015(1),

–  med beaktande av uttalandet från den höga representanten Federica Mogherini av den 15 november 2018 på EU:s vägnar om förbindelserna mellan EU och Tanzania,

–  med beaktande av EU:s lokala uttalande av den 23 februari 2018 om ökningen av politiskt relaterat våld och hot i Tanzania,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 16 juni 2016 om lika möjligheter för hbti‑personer,

–  med beaktande av uttalandet från Michelle Bachelet, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, av den 2 november 2018 om förföljandet och gripanden av hbti‑personer i Tanzania,

–  med beaktande av Europeiska rådets verktygslåda för att främja och skydda fullständiga mänskliga rättigheter för homosexuella, bisexuella och transpersoner (verktygslådan för hbt-frågor),

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor,

–  med beaktande av FN:s konvention om barnets rättigheter,

–  med beaktande av Afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter,

–  med beaktande av AVS–EU-partnerskapsavtalet (”Cotonouavtalet”),

–  med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Efter valet av Tanzanias president John Pombe Magufuli 2015 har de grundläggande rättigheterna i landet undergrävts genom repressiva lagar och förordningar. Kritiska journalister, oppositionspolitiker och frispråkiga aktivister inom det civila samhället har utsatts för hot, godtyckliga frihetsberövanden och trakasserier.

B.  Under de senaste två åren har stigmatisering, våld och riktade gripanden mot hbti‑personer i landet ökat. Enligt tanzanisk lag är samkönade förhållanden kriminella och straffbelagda med 30 års fängelse. Tanzanias lag mot homosexualitet hör till de strängaste i världen.

C.  I Tanzania tvingas män som misstänks vara homosexuella att genomgå anala undersökningar, vilket är en skamlig metod för att ”bevisa” homosexuellt beteende, som FN och Afrikanska kommissionen för mänskliga rättigheter och folkens rättigheter har fördömt som tortyr.

D.  Paul Makonda, guvernör i regionen Dar es Salaam, har varit en framträdande förespråkare för förtrycket. Vid en presskonferens den 31 oktober 2018 tillkännagav han att en insatsgrupp hade inrättats för att spåra upp homosexuella män, prostituerade och personer som genomför bedräglig insamling av pengar på sociala medier. Han uppmanade allmänheten att anmäla misstänkta homosexuella till myndigheterna.

E.  Hälsovårdsministeriet har tillfälligt upphävt tillhandahållandet av hiv/aids-relaterade tjänster på lokal nivå och stängt öppna centrum för olika målgrupper, inbegripet homosexuella män. Den 17 februari 2017 stängde det 40 hälsovårdscentraler för deras påstådda uppmuntran till homosexualitet. Flera organisationer har rapporterat att övergreppen mot hbti-personer har resulterat i att hiv-positiva män inte har tillgång till sina antiretrovirala behandlingar, medan andra inte längre har tillgång till tester och förebyggande tjänster.

F.  I november 2018 greps tio män i Zanzibar för att de påstods ha genomfört en vigselceremoni mellan två personer av samma kön. 13 aktivister för hälsa och mänskliga rättigheter greps den 17 oktober 2018 för att de deltog i ett möte för att diskutera en lag som begränsar tillgången för hbti-personer till vissa hälso- och sjukvårdstjänster.

G.  Många barn och ungdomar, särskilt flickor, utsätts för kränkningar av de mänskliga rättigheterna och skadliga sedvänjor, bland annat utbrett sexuellt våld, kroppslig bestraffning, barnäktenskap och tonårsgraviditeter, som försvårar eller omöjliggör utbildning för dem. Tanzanias regering hindrar tillgången till tjänster relaterade till sexuell och reproduktiv hälsa och hotar organisationer som tillhandahåller information om sådana tjänster.

H.  Den 22 juni 2018 gjorde president Magufuli ett uttalande som förbjöd gravida flickor att gå i skola. Myndigheterna trakasserar organisationer i det civila samhället som förespråkar rättigheterna för gravida flickor att återvända till skolan.

I.  Tanzanias kommission för mänskliga rättigheter och god samhällsstyrning har inte varit aktiv på senare tid. President Magufuli har inte utsett kommissionsledamöter eller andra befattningshavare till kommissionen.

J.  Regeringen har lagt ner eller hotat privatägda radiostationer och tidningar, och avslutat direktsändningar av parlamentets debatter. Lokala kanaler och avkodare som sänder program på lokala kanaler har stängts.

K.  Tanzanias nationalförsamling antog en lag om it-brottslighet 2015 och förordningar om innehåll på nätet i september 2018 i syfte att kontrollera innehåll som används i sociala medier. Statistiklagen som antogs 2015 fastställer att det inte är tillåtet att diskutera eller ifrågasätta viss statistik som meddelats av regeringen.

L.  Ledande oppositionsmedlemmar grips regelbundet anklagade för olika brott, från att ha förolämpat presidenten till falsk information och uppvigling. 20 medlemmar av Tanzanias största oppositionsparti greps i juli 2018 på grund av påståenden om att ha underblåst problem. Flera medlemmar av den politiska oppositionen och parlamentsledamöter har utsatts för våld och till och med dödats sedan början av 2018. Den 22 februari 2018 dödades Godfrey Luena, ledamot av parlamentet och av Tanzanias främsta oppositionsparti Chama Cha Demokrasia na Maendeleo (CHADEMA), och en högljudd försvarare av markrättigheter, med macheter utanför sitt hem. I november 2018 greps programsamordnaren för Kommittén för skydd av journalister (CPJ) Africa Angela Quintal, och hennes kollega Muthoki Mumo, och släpptes efter påtryckningar av internationella institutioner.

M.  Utvecklingen av turismen under de senaste åren har lett till ökad verksamhet, särskilt i regionen Serengeti där massajfolket bor. Kontrollen av odlingsbar mark eller knappa landområden för spekulativa ändamål har lett till starka spänningar i området.

N.  EU:s delegationschef Roeland van de Geer var tvungen att lämna landet efter att de tanzaniska myndigheterna hade utövat ett ökat tryck på honom. Sedan valet av president Magufuli har chefen för UN Women, chefen för FN:s utvecklingsprogram (UNDP) och Unescos chef utvisats från Tanzania.

O.  EU:s höga representant Federica Mogherini har tillkännagett en omfattande översyn av EU:s förbindelser med Tanzania.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över den allt sämre politiska situationen i Tanzania, som kännetecknas av att det offentliga rummet krymper genom en åtstramning av restriktionerna för verksamheten i organisationer i det civila samhället, människorättsförsvarare, medier och många politiska partier. Parlamentet är djupt oroat över den försämrade situationen för hbti-personer.

2.  Europaparlamentet fördömer alla uppmaningar till hat och våld på grund av sexuell läggning. Parlamentet uppmanar de tanzaniska myndigheterna att se till att Paul Makonda slutar med sin provokation mot hbti-personer och att han ställs inför rätta för uppvigling till våld.

3.  Europaparlamentet efterlyser oberoende utredningar av attacker och angrepp mot journalister, hbti-personer, människorättsförsvarare och medlemmar av oppositionspartier, i syfte att lagföra misstänkta förövare.

4.  Europaparlamentet påminner den tanzaniska regeringen om dess skyldighet att, inklusive åtagandena inom ramen för Cotonouavtalet, under alla omständigheter skydda alla sina medborgares rättigheter, värdighet och fysiska integritet.

5.  Europaparlamentet uppmanar Tanzania att upphäva lagar som kriminaliserar homosexualitet.

6.  Europaparlamentet uppmanar med kraft EU och dess medlemsstater att fullt ut utnyttja hbt-verktygslådan för att uppmuntra tredjeländer att avkriminalisera homosexualitet, bidra till att minska våldet och diskrimineringen och skydda hbti‑människorättsförsvarare.

7.  Europaparlamentet uppmanar myndigheterna i Tanzania att ändra alla restriktiva bestämmelser i lagen om it-brottslighet, förordningarna om elektronisk kommunikation och postkommunikation (onlineinnehåll) och medietjänstlagen, samt ersätta dessa med bestämmelser som garanterar yttrandefrihet och mediefrihet i linje med internationella människorättsnormer.

8.  Europaparlamentet uppmanar myndigheterna i Tanzania att upphäva all lagstiftning, politik eller andra hinder mot tjänster och information som kvinnor, flickor och unga mödrar behöver för ett hälsosamt liv, i synnerhet president Magufulis uttalande om att flickor som föder barn inte bör tillåtas återvända till skolan, inbegripet upphävande av bestämmelser som gör det lagligt för gravida flickor att avstängas från skolan.

9.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Tanzanias president att så snart som möjligt göra landets människorättskommission operativ, utse kommissionsledamöter som ska följa upp kränkningarna av de mänskliga rättigheterna och vidta åtgärder för att stödja hushållsarbetare utomlands.

10.  Europaparlamentet uppmanar de tanzaniska myndigheterna att frige alla politiska fångar.

11.  Europaparlamentet uttrycker allvarlig oro över det tryck som Tanzanias regering utövar på EU:s delegationschef Roeland van de Geer. Parlamentet välkomnar unionens och dess medlemsstaters beslut att göra en omfattande översyn av EU:s politik gentemot Tanzania. Parlamentet insisterar på vikten av politisk dialog för att få fram konkreta åtaganden från de tanzaniska myndigheterna för att skapa en gynnsam miljö för det civila samhällets, de politiska partiernas och mediernas verksamhet. Parlamentet uppmanar kommissionen att se till att en uttrycklig hänvisning till icke-diskriminering på grund av sexuell läggning tas med i det framtida AVS-EU-partnerskapsavtalet efter 2020.

12.  Europaparlamentet uttrycker oro över situationen för massajfolket. Parlamentet fördömer myndigheternas och säkerhetsstyrkornas användning av våld.

13.  Europaparlamentet uppmanar de tanzaniska myndigheterna att agera kraftfullt för att skydda rättigheterna för det civila samhällets organisationer, människorättsförsvarare, journalister, hälso- och sjukvårdspersonal och politiska aktivister i enlighet med Tanzanias konstitution, Afrikanska stadgan om mänskliga rättigheter och folkens rättigheter och landets internationella och regionala skyldigheter och åtaganden.

14.  Europaparlamentet uppmanar unionen att fortsätta att noga övervaka människorättssituationen i Tanzania, särskilt genom regelbunden rapportering från sin delegation. Parlamentet uppmanar unionens delegation och medlemsstaterna att göra allt de kan för att vidta nödåtgärder och stöd till riskutsatta människorättsförsvarare.

15.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, EU:s särskilde representant för mänskliga rättigheter, AVS–EU-ministerrådet, Afrikanska unionens institutioner, Östafrikanska gemenskapens institutioner samt Tanzanias regering och parlament.

(1) EUT C 316, 30.8.2016, s. 122.

Senaste uppdatering: 7 oktober 2019Rättsligt meddelande