Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 12 Ιουνίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
Τρέχουσα κατάσταση της ερασιτεχνικής αλιείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 Υποχρέωση εκκαθάρισης, απαιτήσεις αναφοράς και τεχνικές μείωσης κινδύνου για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων και αρχεία καταγραφής συναλλαγών ***I
 Κοινοί κανόνες στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και Οργανισμός Αεροπορικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***I
 Εκπομπές CO2 και κατανάλωση καυσίμου από τα νέα βαρέα οχήματα ***I
 Εκσυγχρονισμός της εκπαίδευσης στην ΕΕ
 Προς έναν βιώσιμο και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό τομέα υδατοκαλλιέργειας

Τρέχουσα κατάσταση της ερασιτεχνικής αλιείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
PDF 147kWORD 60k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Ιουνίου 2018 σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της ερασιτεχνικής αλιείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2017/2120(INI))
P8_TA(2018)0243A8-0191/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ιδίως το άρθρο 43,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την προώθηση της συνοχής και της ανάπτυξης στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης: εφαρμογή του άρθρου 349 ΣΛΕΕ(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 847/96, (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 2115/2005, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ. 676/2007, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και καταργήσεως των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και (ΕΚ) αριθ. 1966/2006(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθ. 861/2006, (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4), και ιδίως το άρθρο 77,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017, σχετικά με τη θέσπιση ενωσιακού πλαισίου για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων στον τομέα της αλιείας και τη στήριξη όσον αφορά τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για την κοινή αλιευτική πολιτική και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 199/2008 του Συμβουλίου(5) και ιδίως το άρθρο 5,

–  έχοντας υπόψη την έρευνα σχετικά με τη ερασιτεχνική θαλάσσια αλιεία και αλιεία μερικής κάλυψης ιδίων αναγκών, και την αποτίμηση και αντίκτυπό της στα ιχθυαποθέματα, που δημοσίευσε το Θεματικό Τμήμα για τις Διαρθρωτικές Πολιτικές και Πολιτική Συνοχής) τον Ιούλιο 2017,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A8-0191/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ορισμός που παρέχεται από το Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση της Θάλασσας (ICES) το 2013 περιγράφει την ερασιτεχνική αλιεία ως τη «σύλληψη ή την επιχειρούμενη αλίευση έμβιων υδρόβιων πόρων, κυρίως για λόγους αναψυχής και/ή προσωπική κατανάλωση. Αυτό καλύπτει ενεργητικές αλιευτικές μεθόδους, όπως το ψάρεμα με πετονιά, ψαροντούφεκο και η συλλογή με τα χέρια, και παθητικές μεθόδους όπως τα δίχτυα, οι κιούρτοι, και τα παραγάδια»· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ανάγκη για σαφείς ορισμούς της ερασιτεχνικής αλιείας και της θαλάσσιας ερασιτεχνικής αλιείας, δεδομένου ότι το άρθρο 55 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 ορίζει πως «η εμπορία των αλιευμάτων της ερασιτεχνικής αλιείας απαγορεύεται»·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να γίνει κατανοητή η διαφορά μεταξύ της ερασιτεχνικής αλιείας και της αλιείας μερικής κάλυψης ιδίων αναγκών (ημιαυτοσιτιστική), ώστε οι δύο να αξιολογούνται ξεχωριστά και να αποτελούν αντικείμενο χωριστής ρύθμισης, και ότι θα πρέπει να γίνει σαφές πως η ερασιτεχνική αλιεία δεν είναι το ίδιο με την αλιεία μερικής κάλυψης ιδίων αναγκών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός για την Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑλΠ) δεν κάνει καμία αναφορά στην τελευταία· εκτιμώντας ότι οι δύο αυτές μορφές αλιείας πρέπει να αξιολογούνται χωριστά και να αποτελούν αντικείμενο χωριστής ρύθμισης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθεσία της ΕΕ λειτουργεί στη βάση ενός συστήματος δύο κατηγοριών αλιείας, δηλαδή της ερασιτεχνικής και της εμπορικής αλιείας, και δεν αναγνωρίζει την αλιεία μερικής κάλυψης ιδίων αναγκών, ούτε την ημιεπαγγελματική αλιεία·

Δ.  εκτιμώντας ότι η ερασιτεχνική αλιεία, δεδομένου του μεγέθους της, μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στα ιχθυαποθέματα, αλλά η κανονιστική ρύθμιση του θέματος εμπίπτει κατά κύριο λόγο στην αρμοδιότητα των κρατών μελών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ έχει ορίσει την αυτοσιτιστική αλιεία ως «αλιεία υδρόβιων ζώων που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην κάλυψη των διατροφικών αναγκών ενός ατόμου»·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, χωρίς σαφή νομική διάκριση μεταξύ της ερασιτεχνικής, ημιαυτοσιτιστικής και ημιεπαγγελματικής αλιείας, ορισμένα προϊόντα παράνομης, λαθραίας και άναρχης (ΠΛΑ) αλιείας μπορεί να μην εντοπίζονται, επειδή δεν καταγράφονται, ούτε υπόκεινται σε κατάλληλη ρύθμιση·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει συμφωνηθεί ενιαίος, σαφής ορισμός της ερασιτεχνικής αλιείας σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και ότι το γεγονός αυτό καθιστά πολύ δυσχερή τον έλεγχο της ερασιτεχνικής αλιείας, τη συλλογή δεδομένων και την εκτίμηση του αντίκτυπου στα αλιευτικά αποθέματα και στο περιβάλλον ή την οικονομική της σημασία·

Η.  εκτιμώντας ότι, για την ορθή διαχείριση κάθε τύπου αλιείας, συμπεριλαμβανομένης της ερασιτεχνικής αλιείας, απαιτείται η τακτική συλλογή αξιόπιστων δεδομένων και η χρήση χρονοσειρών, για την αξιολόγηση του αντίκτυπου στα ιχθυαποθέματα, σε άλλους θαλάσσιους οργανισμούς και στο περιβάλλον· λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα τέτοια δεδομένα είτε δεν συλλέγονται είτε είναι ελλιπή· λαμβάνοντας υπόψη ότι, πέρα από τον άμεσο αντίκτυπο στα αποθέματα ιχθύων, έχουν επίσης ανεπαρκώς μελετηθεί οι περαιτέρω περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ερασιτεχνικής αλιείας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μελέτες έχουν δείξει πως σημαντική ποσότητα ανιχνεύσιμα υπολείμματα πλαστικού στη θάλασσα, σε λίμνες και ποταμούς προέρχεται από ψυχαγωγικές δραστηριότητες όπως η ναυσιπλοΐα αναψυχής, ο τουρισμός και η αλιεία· σημειώνει ότι απορρίμματα υπό μορφή χαμένων ερασιτεχνικών αλιευτικών εργαλείων μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή υποβάθμιση των οικοτόπων και οικολογική ζημία·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) παρέχει οικονομική στήριξη για τη συλλογή δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της ερασιτεχνικής αλιείας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι που αναφέρονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 αφορούν την ανάγκη επίτευξης οικονομικών και κοινωνικών οφελών και πλεονεκτημάτων για την απασχόληση, καθώς και την αποκατάσταση και τη διατήρηση αποθεμάτων ιχθύων και άλλων θαλάσσιων οργανισμών πάνω από τα επίπεδα που μπορούν να παράγουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που ανατέθηκε από το Κοινοβούλιο, οι επιπτώσεις της ερασιτεχνικής αλιείας μπορεί να ποικίλλουν μεταξύ αποθεμάτων ιχθύων, αντιπροσωπεύοντας από 2 % (για το σκουμπρί) έως 43 % (για τον κίτρινο μπακαλιάρο) της συνολικής ποσότητας των αλιευμάτων·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να επιτευχθούν οι στόχοι της ΚΑλΠ, τα αλιευτικά αποθέματα και οι αλιευτικές δραστηριότητες θα πρέπει να υπόκεινται σε ισορροπημένη διαχείριση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι αυτοί δεν μπορούν να επιτευχθούν εάν ορισμένα δεδομένα για τα αλιεύματα και για την οικονομική σημασία των αλιευτικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της ερασιτεχνικής αλιείας, είναι ελλιπή·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση να συλλέγουν δεδομένα, μεταξύ άλλων σχετικά με εκτιμήσεις για τον αριθμό των αλιευμάτων και ελευθερώσεων στο πλαίσιο της ερασιτεχνικής αλιείας και των ειδών που απαριθμούνται στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1004 και ενδεχομένως περιλαμβάνονται σε πολυετή σχέδια διαχείρισης· λαμβάνοντας υπόψη, στο πλαίσιο αυτό, ότι μόνον ορισμένα κράτη μέλη έχουν ολοκληρωμένα στοιχεία σχετικά με την ερασιτεχνική αλιεία που ασκείται στην επικράτειά τους·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και ένα ευρύ φάσμα ειδών αλιεύονται ερασιτεχνικά, η υποχρεωτική συλλογή δεδομένων εφαρμόζεται μόνο σε έναν μικρό αριθμό ειδών και ότι, συνεπώς, απαιτείται περαιτέρω ανάλυση σε ειδικότερες ανά χώρα μελέτες που αφορούν πολλά είδη· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αλιεύματα της ερασιτεχνικής αλιείας θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο συνολικό ποσοστό θνησιμότητας λόγω αλιείας και τις εκτιμήσεις για τη βιομάζα·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαθεσιμότητα δεδομένων σχετικά με την ερασιτεχνική αλιεία διαφέρει από περιφέρεια σε περιφέρεια, με καλύτερες διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τη ερασιτεχνική θαλάσσια αλιεία στη Βόρεια Θάλασσα και τη Βαλτική Θάλασσα, από ό,τι στη Μεσόγειο και στον Εύξεινο Πόντο ή τον Ατλαντικό·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εκτιμώμενος αριθμός των ερασιτεχνών αλιέων στην ΕΕ κυμαίνεται μεταξύ 8,7 και 9 εκατομμυρίων ατόμων, δηλαδή το 1,6 % του πληθυσμού της Ευρώπης, που ψαρεύουν για περίπου 77 εκατομμύρια ημέρες κατ’ έτος·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 σημείο 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 σχετικά με το ΕΤΘΑ, ως «αλιέας» νοείται πρόσωπο το οποίο ασκεί εμπορικές αλιευτικές δραστηριότητες, όπως αναγνωρίζεται από το κράτος μέλος, και ότι είναι, κατά συνέπεια, αναγκαίο να βρεθεί άλλος ορισμός προκειμένου να καλύψει εκείνους που ασκούν δραστηριότητες ερασιτεχνικής αλιείας, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη Α·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εκτιμώμενος οικονομικός αντίκτυπος των θαλάσσιων δραστηριοτήτων ερασιτεχνικής αλιείας στην Ευρώπη (χωρίς να υπολογίζεται η αξία της τουριστικής αλιείας) ανέρχεται σε 10,5 δισεκατομμύρια EUR, εκ των οποίων 5,1 δισεκατομμύρια EUR άμεσες, 2,3 δισεκατομμύρια EUR έμμεσες και 3,2 δισεκατομμύρια EUR παρεπόμενες δαπάνες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μόνο στην ΕΕ, το ποσό αυτό ανέρχεται σε 8,4 δισεκατομμύρια EUR, εκ των οποίων 4,2 δισεκατομμύρια EUR άμεσες, 1,8 δισεκατομμύρια EUR έμμεσες και 2,5 δισεκατομμύρια EUR παρεπόμενες δαπάνες·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της ποσότητας και της δομής του αποθέματος ιχθύων, της πρόσβασης σε αλιευτικές δυνατότητες και της επακόλουθης απασχόλησης και των οικονομικών και κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων που αυτή επιφέρει· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος όλων των αλιευτικών δραστηριοτήτων σε ένα συγκεκριμένο απόθεμα, καθώς και η οικονομική του αξία, προκειμένου να θεσπιστούν μέτρα διαχείρισης που θα συμβάλουν στην επίτευξη τόσο του περιβαλλοντικού στόχου όσο και των οικονομικών στόχων·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η θαλάσσια ερασιτεχνική αλιεία στηρίζει περίπου 99 000 θέσεις εργασίας σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης (ΙΠΑ) στην ΕΕ, εκ των οποίων 57 000 άμεσες, 18 000 έμμεσες και 24.000 παρεπόμενες θέσεις εργασίας, και δημιουργεί μια μέση οικονομική αξία 49 000 EUR ανά έτος ανά μονάδα ΙΠΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μόνο στην ΕΕ, το ποσοστό αυτό εκτιμάται σε 84 000 ΙΠΑ (50 000 άμεσες, 15 000 έμμεσες και 20 000 παρεπόμενες θέσεις εργασίας)·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο θαλάσσιος τουρισμός αλιείας αναψυχής, καθώς και άλλες αλιευτικές δραστηριότητες που συνδέονται με τον τουρισμό, φαίνεται να είναι πολύ σημαντικές για την οικονομία πολλών περιφερειών και χωρών και θα πρέπει, κατά συνέπεια, να αναλυθούν προκειμένου να αξιολογηθεί καλύτερα η αξία τους, ο αντίκτυπος και το αναπτυξιακό δυναμικό τους·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα είδη ερασιτεχνικής αλιείας έχουν μεγαλύτερο οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο από ό,τι σε εθνικό επίπεδο, στηρίζοντας τις τοπικές και τις παράκτιες κοινότητες μέσω του τουρισμού, της παραγωγής, του λιανικού εμπορίου και της εκμίσθωσης εξοπλισμού και άλλων υπηρεσιών συναφών με την αλιεία αναψυχής·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα αλιεύματα της ερασιτεχνικής αλιείας αντιπροσωπεύουν σημαντικό μερίδιο της συνολικής θνησιμότητας του αποθέματος λόγω αλιείας, και, άρα, η δραστηριότητα αυτή θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που ανατέθηκε από το Κοινοβούλιο, το εκτιμώμενο ποσοστό συμμετοχής της ερασιτεχνικής αλιείας στα συνολικά αλιεύματα στη θάλασσα ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό, ανάλογα με τα αλιευόμενα είδη - από 2 % για το σκουμπρί έως 43 % για τον κίτρινο μπακαλιάρο·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να αξιολογηθούν μεμονωμένα οι διάφορες ερασιτεχνικές αλιευτικές μέθοδοι ή τα τμήματα που περιγράφονται στους ορισμούς ICES 2013·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιολόγηση του αντίκτυπου της ερασιτεχνικής αλιείας στα αποθέματα ιχθύων περιλαμβάνει τη διατήρηση των αλιευμάτων και τα ποσοστά θνησιμότητας των ελευθερωθέντων ιχθύων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό επιβίωσης των ιχθύων που αλιεύονται με καλάμι και πετονιά (αλίευση και απελευθέρωση), είναι υψηλότερο από τα αντίστοιχα ποσοστά για τα ψάρια που έχουν αλιευθεί με άλλο εργαλείο και άλλες πρακτικές, γεγονός που θα πρέπει συνεπώς να ληφθεί υπόψη στις περιπτώσεις αυτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαία η παροχή περαιτέρω πληροφοριών σχετικά με τα κύρια εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην ερασιτεχνική αλιεία, ούτως ώστε να μπορεί να γίνει σύγκριση μεταξύ των πιθανοτήτων επιβίωσης των απορρίψεων στην εμπορική αλιεία και της ελευθέρωσης ιχθύων στην ερασιτεχνική αλιεία·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ερασιτεχνική αλιεία περιλαμβάνει ποικιλία εργαλείων και τεχνικών, με διαφορετικές επιπτώσεις στα αποθέματα και το περιβάλλον, και θα πρέπει, συνεπώς, να αξιολογούνται και να υπόκεινται στις κατάλληλες ρυθμίσεις·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εξαιτίας της κακής κατάστασης στα αποθέματα λαβρακιού της Βόρειας θάλασσας και στα αποθέματα γάδου της Δυτικής Βαλτικής, έχουν συμπεριληφθεί στα σχέδια αποκατάστασης αποθεμάτων περιορισμοί στην ερασιτεχνική αλιεία, σε επίπεδο ΕΕ, με τη θέσπιση ορίων κάρπωσης ή με την απαγόρευση διατήρησης (λαβρακιού), με στόχο την ανάκαμψη των αποθεμάτων αυτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα επείγοντα διαχειριστικά μέτρα, που λαμβάνονται όταν υπάρχει η άποψη ότι η κατάσταση του αποθέματος έχει επηρεαστεί από την ερασιτεχνική αλιεία, δεν παρέχουν στον κλάδο την αναγκαία προβολή·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι ερασιτέχνες αλιείς στοχεύουν διάδρομα είδη όπως οι σολομοί, οι πέστροφες και τα χέλια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συλλογή δεδομένων για τα εν λόγω είδη θα πρέπει να διενεργείται τόσο για τα γλυκά όσο και για τα αλμυρά ύδατα, προκειμένου να αξιολογηθεί ο τρόπος με τον οποίο τα αποθέματα ιχθύων μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για τους περισσότερους ερασιτέχνες αλιείς, οι πιο προσβάσιμες περιοχές είναι οι ακτές της θάλασσας όπου, εκτός από είδη ψαριών, συχνά συλλέγονται επίσης ασπόνδυλα και φύκια· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα είδη αυτά διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην οικολογία των εν λόγω περιοχών· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να αξιολογείται ο αντίκτυπος των αλιευμάτων αυτών των ειδών, όσον αφορά όχι μόνο τα θιγόμενα αποθέματα, αλλά και τα οικοσυστήματα των οποίων αποτελούν μέρος·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σολομοί επιστρέφουν στα νερά όπου γεννήθηκαν, και ότι, ιδανικά, θα πρέπει να αλιεύονται μόνο στα ποτάμια συστήματα όπου υπάρχει δυνατότητα αποτελεσματικού ελέγχου και επιβολής του νόμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλίευση σολομού στη θάλασσα θίγει αδιακρίτως τόσο τους υγιείς όσο και ευάλωτους πληθυσμούς·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ερασιτεχνική αλιεία, μπορεί να αποτελεί σημαντικό παράγοντα της θνησιμότητας λόγω αλιείας, ενώ η σοβαρότερη εκτιμώμενη περιβαλλοντική επίπτωση της ερασιτεχνικής αλιείας γλυκών υδάτων συνδέεται με το ενδεχόμενο εισαγωγής ξενικών ειδών στο οικοσύστημα, ενώ στη θαλάσσια ερασιτεχνική αλιεία οι αντίστοιχες επιπτώσεις είναι ασθενείς·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΚΑλΠ δημιουργήθηκε για να διαχειρίζεται την εμπορική αλιεία, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ερασιτεχνική αλιεία, οι ιδιαιτερότητές της και η ανάγκη ειδικών μέσων διαχείρισης και σχεδιασμού·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ερασιτεχνικής αλιείας δεν περιορίζονται στην αλίευση ψαριών, αλλά η έλλειψη σαφών στοιχείων καθιστά δύσκολο τον διαχωρισμό τους από άλλες ανθρωπογενείς πηγές·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για τη μελλοντική διαχείριση των θαλάσσιων δραστηριοτήτων ερασιτεχνικής αλιείας, δεδομένης της σημασίας αυτής της δραστηριότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και της σημασίας της για τα κοινά αποθέματα ιχθύων·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ερασιτεχνική αλιεία έχει πολλά κοινωνικά οφέλη και οφέλη για τη δημόσια υγεία, π.χ. βελτιώνει την ποιότητα ζωής των συμμετεχόντων, ενθαρρύνει την επαφή μεταξύ των νέων και μορφώνει τους ανθρώπους σε σχέση με το περιβάλλον και τη σημασία της βιωσιμότητάς του·

1.  τονίζει τη σημασία της συλλογής επαρκών δεδομένων για την ερασιτεχνική αλιεία, και ειδικότερα για την ερασιτεχνική αλιεία στη θάλασσα, με στόχο την ορθή αξιολόγηση του επιπέδου της συνολικής θνησιμότητας λόγω αλίευσης για όλα τα αποθέματα·

2.  υπογραμμίζει ότι η τάση για ερασιτεχνική αλιεία αυξάνεται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και ότι αυτό το είδος αλιείας αποτελεί σημαντική δραστηριότητα με κοινωνικές, οικονομικές, εργασιακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, επισημαίνοντας ιδίως τον σημαντικό αντίκτυπο που μπορεί να έχει στους αλιευτικούς πόρους· υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει, επομένως, να εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω δραστηριότητες ασκούνται κατά τρόπο βιώσιμο και συμβατό με τους στόχους της ΚΑλΠ·

3.  τονίζει την ανάγκη να προστατευθεί ο στόλος αλιείας μικρής κλίμακας και εξασφαλιστεί η επιβίωσή της και η ανανέωση των γενεών, με δε4δομένη την επέκταση των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με λιμένες αναψυχής και τον εποχικό τουρισμό·

4.  εκτιμά πως πρέπει να συγκεντρώνονται στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των ερασιτεχνών αλιέων, τον όγκο των αλιευμάτων τους και την προστιθέμενη αξία που αυτοί προσφέρουν στις παράλιες κοινότητες·

5.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει και να βελτιώσει τις υφιστάμενες διατάξεις για την ερασιτεχνική αλιεία στον νέο κανονισμό ελέγχου·

6.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει και, εάν κρίνεται απαραίτητο, να διευρύνει τη συλλογή δεδομένων για την ερασιτεχνική αλιεία, προκειμένου να συμπεριλάβει περισσότερα αποθέματα ιχθύων και άλλων θαλάσσιων οργανισμών, να εκπονήσει μια μελέτη σκοπιμότητας για την ενιαία συλλογή δεδομένων σχετικά με τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπό της και να κάνει τη συλλογή των εν λόγω δεδομένων υποχρεωτική·

7.  τονίζει την ανάγκη για βελτίωση της αναφοράς και της παρακολούθησης των αλιευμάτων που συνδέεται με την ερασιτεχνική αλιεία· υπενθυμίζει ότι, κατά την έγκριση του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2018, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα δοκιμαστικό σχέδιο που στοχεύει στην εισαγωγή συστήματος μηνιαίας αναφοράς για τα αλιεύματα λαβρακιού, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρηματοδοτήσουν και άλλα σχέδια παρακολούθησης για τα είδη που είναι πιο ευάλωτα στην ερασιτεχνική αλιεία· υπενθυμίζει τη σημασία της ιχνηλασιμότητας και καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει και να βελτιώσει τις υφιστάμενες διατάξεις για την ερασιτεχνική αλιεία στον νέο κανονισμό ελέγχου·

8.  καλεί την Επιτροπή να προβεί σε αξιολόγηση των επιπτώσεων της ερασιτεχνικής αλιείας στην ΕΕ· θεωρεί ότι η αξιολόγηση των σχεδίων διαχείρισης που περιλαμβάνουν την ερασιτεχνική αλιεία πρέπει επίσης να ενσωματωθεί στην τελική έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την αξιολόγηση των επιπτώσεων·

9.  καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα για την εφαρμογή του ισχύοντος κανονισμού σχετικά με τη συλλογή δεδομένων και να διευρύνουν το πεδίο του ώστε να συμπεριλάβει περισσότερα αποθέματα και τις πτυχές της ερασιτεχνικής αλιείας·

10.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι θα συλλέγονται όλα τα απαιτούμενα δεδομένα σχετικά με την ερασιτεχνική αλιεία προκειμένου να υπάρξει πλήρης αξιολόγηση των αποθεμάτων ιχθύων και άλλων θαλάσσιων οργανισμών, ώστε ο τομέας αυτός να αποκτήσει μεγαλύτερη προβολή· προειδοποιεί ότι, χωρίς μια τέτοια συνολική αξιολόγηση και λήψη κατάλληλων μέτρων με βάση την αξιολόγηση αυτή, τα σχέδια διαχείρισης της αλιείας και τα αντίστοιχα τεχνικά μέτρα ενδέχεται να μην επιτύχουν τους στόχους του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, ούτε μια ισορροπία μεταξύ ερασιτεχνικής και επαγγελματικής αλιείας·

11.  θεωρεί ότι, στις περιπτώσεις που τα αλιεύματα της ερασιτεχνικής αλιείας έχουν σημαντικό αντίκτυπο στα αποθέματα, θα πρέπει συνυπολογίζονται, ως αναπόσπαστο μέρος του οικοσυστήματος, μεταξύ των κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων των πολυετών σχεδίων διαχείρισης, τόσο για τον ορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων, όσο και για τη θέσπιση σχετικών τεχνικών μέτρων· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να περιλαμβάνει, όπου είναι αναγκαίο, την ερασιτεχνική αλιεία στα πολυετή σχέδια διαχείρισης που έχουν ήδη εγκριθεί ή πρόκειται να εγκριθούν·

12.  υπογραμμίζει ότι η συλλογή δεδομένων αποτελεί υποχρέωση των κρατών μελών· επισημαίνει, ωστόσο, ότι ένας κατάλληλος ορισμός της ερασιτεχνικής αλιείας θα βελτιώσει την ποιότητα των δεδομένων· καλεί την Επιτροπή να προτείνει έναν ενιαίο ορισμό για την ερασιτεχνική αλιεία, σε επίπεδο ΕΕ, που θα κάνει σαφή τη διάκριση μεταξύ ερασιτεχνικής, επαγγελματικής και ημιαυτοσιτιστικής αλιείας, με γνώμονα την αρχή ότι τα αλιεύματα της ερασιτεχνικής αλιείας δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να τίθενται σε πώληση·

13.  στη βάση των δεδομένων και της έκθεσης για την αξιολόγηση των επιπτώσεων, και λαμβάνοντας υπόψη την αρμοδιότητα των κρατών μελών σε θέματα ερασιτεχνικής αλιείας, πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει τον ρόλο της ερασιτεχνικής αλιείας στη μελλοντική ΚΑλΠ, έτσι ώστε και τα δύο είδη θαλάσσιας αλιείας - εμπορική και ερασιτεχνική - να αποτελέσουν αντικείμενο μιας ισορροπημένης, δίκαιης και βιώσιμης διαχείρισης με σκοπό την επίτευξη των επιθυμητών στόχων·

14.  καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει, μεταξύ άλλων και οικονομικά, την ανάπτυξη της ερασιτεχνικής αλιείας στον τομέα του τουρισμού, ως σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας σε μικρές κοινότητες, στις παράκτιες κοινότητες και στα νησιά, ιδίως στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες· φρονεί ότι αυτό θα έχει θετικό αντίκτυπο στις προσπάθειες για την παράταση της τουριστικής περιόδου πέρα από τους καλοκαιρινούς μήνες· προτείνει στην Επιτροπή να ορίσει την ερασιτεχνική αλιεία ως θέμα του σχεδίου για το έτος βιώσιμου τουρισμού EDEN και να δρομολογήσει έργα για την προώθηση του τουρισμού ερασιτεχνικής αλιείας σε μικρές παράκτιες κοινότητες, στο πλαίσιο του ταμείου COSME·

15.  επισημαίνει ότι, εκτός του πλαισίου της συνήθους διαχείρισης των αλιευτικών πόρων βάσει ουσιαστικών επιστημονικών στοιχείων, η ανάπτυξη δραστηριοτήτων ερασιτεχνικής αλιείας δεν πρέπει να οδηγήσει σε μείωση των επαγγελματικών αλιευτικών δυνατοτήτων ή το μοίρασμα των περιορισμένων πόρων μεταξύ των επαγγελματικών και ερασιτεχνικών δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα στην περίπτωση της αλιείας μικρής κλίμακας και της παραδοσιακής αλιείας·

16.  αναγνωρίζει ότι η ερασιτεχνική αλιεία έχει ασκηθεί επί αιώνες σε ολόκληρη την ΕΕ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πολιτισμού, των παραδόσεων και της κληρονομιάς πολλών παράκτιων και νησιωτικών κοινοτήτων· σημειώνει ότι τα διάφορα είδη ερασιτεχνικής αλιείας είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ τους, όπως και οι πολιτιστικές παραδόσεις της ίδιας της ΕΕ και ότι πρέπει να αναγνωριστεί το γεγονός αυτό σε κάθε προσπάθεια νομοθέτησης στον συγκεκριμένο τομέα·

17.  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι μελλοντικές διατάξεις για τη ρύθμιση της ερασιτεχνικής αλιείας είναι κατάλληλες και δεν λειτουργούν σε βάρος της επαγγελματικής αλιείας·

18.  τονίζει την ανάγκη να θεσπιστούν βασικοί κανόνες για τη διαχείριση της ερασιτεχνικής αλιείας και προτείνει να συνταχθεί κατάλογος των ερασιτεχνικών αλιευτικών δραστηριοτήτων που θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα αλιευτικά εργαλεία και τις αλιευτικές δραστηριότητες και περιγραφή των αλιευτικών περιοχών, των στοχευόμενων ειδών και των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων·

19.  τονίζει τη σημασία του ΕΤΘΑ που συμβάλλει στην ανάπτυξη του επιστημονικού δυναμικού και τη διασφάλιση πλήρους και αξιόπιστης αξιολόγησης των θαλάσσιων πόρων για δραστηριότητες ερασιτεχνικής αλιείας· υπενθυμίζει ότι το ΕΤΘΑ προβλέπει κονδύλια για τη συλλογή δεδομένων, και καλεί την Επιτροπή να διευρύνει το μελλοντικό πεδίο του ΕΤΘΑ, προκειμένου να παρασχεθεί οικονομική στήριξη για την έρευνα και ανάλυση των δεδομένων που συλλέγονται·

20.  υπογραμμίζει την έντονη και επείγουσα ανάγκη να αυξηθεί η ανταλλαγή δεδομένων και επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας στηρίζει τη συλλογή δεδομένων, μεταξύ άλλων και όσον αφορά την ερασιτεχνική αλιεία· ζητεί, ως εκ τούτου, από τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για τη συγκέντρωση δεδομένων και καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει επίσης μια κοινή βάση δεδομένων που θα παρέχει πλήρη και αξιόπιστα στοιχεία στους ερευνητές για να τους δοθεί η δυνατότητα να παρακολουθούν και να αξιολογούν την κατάσταση των αλιευτικών πόρων· προτείνει τα εν λόγω μέτρα να περιλαμβάνουν τη χρήση χρηματοδοτήσεων του ΕΤΘΑ·

21.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0316.
(2) ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22.
(3) ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1.
(4) ΕΕ L 149 της 20.5.2014, σ. 1.
(5) ΕΕ L 157 της 20.6.2017, σ. 1.


Υποχρέωση εκκαθάρισης, απαιτήσεις αναφοράς και τεχνικές μείωσης κινδύνου για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων και αρχεία καταγραφής συναλλαγών ***I
PDF 299kWORD 92k
Κείμενο
Ενοποιημένο κείμενο
Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Ιουνίου 2018 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 σε σχέση με την υποχρέωση εκκαθάρισης, την αναστολή της υποχρέωσης εκκαθάρισης, τις απαιτήσεις αναφοράς, τις τεχνικές μείωσης κινδύνου για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, την εγγραφή και την εποπτεία των αρχείων καταγραφής συναλλαγών και τις απαιτήσεις για αρχεία καταγραφής συναλλαγών (COM(2017)0208 – C8-0147/2017 – 2017/0090(COD))(1)
P8_TA(2018)0244A8-0181/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Τροπολογία 1

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ(2)
P8_TA(2018)0244A8-0181/2018
στην πρόταση της Επιτροπής
P8_TA(2018)0244A8-0181/2018
---------------------------------------------------------
P8_TA(2018)0244A8-0181/2018

Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 σε σχέση με την υποχρέωση εκκαθάρισης, την αναστολή της υποχρέωσης εκκαθάρισης, τις απαιτήσεις αναφοράς, τις τεχνικές μείωσης κινδύνου για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, την εγγραφή και την εποπτεία των αρχείων καταγραφής συναλλαγών και τις απαιτήσεις για αρχεία καταγραφής συναλλαγών.

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας(3),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(4),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(5),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6) δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στις 27 Ιουλίου 2012 και τέθηκε σε ισχύ στις 16 Αυγούστου 2012. Οι απαιτήσεις που περιέχει, δηλαδή η κεντρική εκκαθάριση τυποποιημένων συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων (OTC)· οι απαιτήσεις περιθωρίου ασφαλείας· οι απαιτήσεις μετριασμού του λειτουργικού κινδύνου για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται κεντρικά· οι υποχρεώσεις αναφοράς των συμβάσεων παραγώγων· οι απαιτήσεις για κεντρικούς αντισυμβαλλομένους (CCPs) και οι απαιτήσεις για αρχεία καταγραφής συναλλαγών (TRs) συμβάλλουν στη μείωση του συστημικού κινδύνου μέσω της αύξησης της διαφάνειας των εξωχρηματιστηριακών αγορών παραγώγων και της μείωσης του πιστωτικού κινδύνου αντισυμβαλλομένου και του λειτουργικού κινδύνου που συνδέεται με τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα.

(2)  H απλούστευση ορισμένων τομέων που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 και μια πιο αναλογική προσέγγιση σε αυτούς, είναι σύμφωνη με το πρόγραμμα βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου (REFIT), το οποίο υπογραμμίζει την ανάγκη μείωσης του κόστους και απλοποίησης έτσι ώστε οι στόχοι των πολιτικών της Ένωσης να επιτυγχάνονται με τον πιο αποδοτικό τρόπο, και αποσκοπεί ειδικότερα στη μείωση του κανονιστικού και διοικητικού φόρτου με την επιφύλαξη του κυρίαρχου στόχου διατήρησης της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της μείωσης των συστημικών κινδύνων.

(3)  Τα αποτελεσματικά και ανθεκτικά μετασυναλλακτικά συστήματα και οι αγορές εμπράγματων ασφαλειών αποτελούν απαραίτητα στοιχεία μιας εύρυθμα λειτουργούσας Ένωσης Κεφαλαιαγορών και εντείνουν τις προσπάθειες για τη στήριξη των επενδύσεων, της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας σύμφωνα με τις πολιτικές προτεραιότητες της Επιτροπής.

(4)  Το 2015 και το 2016 η Επιτροπή πραγματοποίησε δύο δημόσιες διαβουλεύσεις για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ), το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) υπέβαλαν στην Επιτροπή προτάσεις όσον αφορά την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού. Από αυτές τις δημόσιες διαβουλεύσεις συνάγεται ότι οι στόχοι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 στηρίχθηκαν από τους ενδιαφερόμενους και ότι δεν είναι αναγκαία μια σημαντική αναδιάρθρωση του κανονισμού αυτού. Στις 23 Νοεμβρίου 2016 η Επιτροπή ενέκρινε έκθεση επανεξέτασης σύμφωνα με το άρθρο 85 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012. Παρ’ όλο που οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 δεν είναι ακόμη όλες πλήρως εφαρμοστέες και, ως εκ τούτου, η περιεκτική αξιολόγησή του κανονισμού αυτού δεν είναι ακόμη εφικτή, η έκθεση εντόπισε τομείς στους οποίους είναι αναγκαία η ανάληψη στοχευμένης δράσης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι στόχοι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 επιτυγχάνονται με πιο αναλογικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο.

(5)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 θα πρέπει να καλύπτει όλους τους χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλόμενους που είναι δυνατό να αποτελούν σημαντικό συστημικό κίνδυνο για το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ως εκ τούτου, ο ορισμός των χρηματοοικονομικών αντισυμβαλλομένων θα πρέπει να τροποποιηθεί.

(6)  Ορισμένοι χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι έχουν όγκο δραστηριότητας σε εξωχρηματιστηριακές αγορές παραγώγων ο οποίος είναι υπερβολικά χαμηλός για να αποτελεί σημαντικό συστημικό κίνδυνο για το χρηματοπιστωτικό σύστημα και υπερβολικά χαμηλός για να είναι η κεντρική εκκαθάριση οικονομικά βιώσιμη. Οι εν λόγω αντισυμβαλλόμενοι, που κοινώς αναφέρονται ως μικροί χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι (ΜΧΑ), θα πρέπει να εξαιρούνται από την υποχρέωση εκκαθάρισης και ταυτόχρονα να συνεχίσουν να υπόκεινται στην απαίτηση ανταλλαγής ασφαλειών για τον περιορισμό κάθε είδους συστημικού κινδύνου. Ωστόσο, η υπέρβαση του κατώτατου ορίου εκκαθάρισης για μία τουλάχιστον κατηγορία εξωχρηματιστηριακών παραγώγων από έναν ΜΧΑ θα πρέπει να ενεργοποιεί την υποχρέωση εκκαθάρισης για όλες τις κατηγορίες εξωχρηματιστηριακών παραγώγων λόγω της διασυνδεσιμότητας των χρηματοοικονομικών αντισυμβαλλομένων και των πιθανών συστημικών κινδύνων για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, οι οποίοι ενδέχεται να προκύψουν εάν οι εν λόγω συμβάσεις παραγώγων δεν εκκαθαρίζονται κεντρικά.

(7)  Οι μη χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι είναι λιγότερο διασυνδεδεμένοι από τους χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους. Επιπλέον, είναι συνήθως ενεργοί μόνο σε μία κατηγορία εξωχρηματιστηριακών παραγώγων. Συνεπώς, η δραστηριότητά τους ενέχει λιγότερους συστημικούς κινδύνους για το χρηματοπιστωτικό σύστημα σε σχέση με τη δραστηριότητα των χρηματοοικονομικών αντισυμβαλλομένων. Επομένως, το πεδίο εφαρμογής της υποχρέωσης εκκαθάρισης για τους μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους θα πρέπει να περιοριστεί, έτσι ώστε οι εν λόγω μη χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι να υπόκεινται στην υποχρέωση εκκαθάρισης μόνο όσον αφορά την κατηγορία ή τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων που υπερβαίνουν το κατώτατο όριο εκκαθάρισης ▌.

(7α)  Δεδομένου ότι οι χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι και οι μη χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι παρουσιάζουν διαφορετικούς κινδύνους, είναι αναγκαίο να αναπτυχθούν δύο χωριστά κατώτατα κατώφλια εκκαθάρισης. Προκειμένου να ληφθούν υπόψη τυχόν εξελίξεις των χρηματοπιστωτικών αγορών, τα κατώφλια αυτά θα πρέπει να επικαιροποιούνται τακτικά.

(8)  Η απαίτηση εκκαθάρισης ορισμένων συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που συνάπτονται πριν από την ημερομηνία κατά την οποία η υποχρέωση εκκαθάρισης παράγει αποτελέσματα δημιουργεί έλλειψη ασφάλειας δικαίου και λειτουργικές επιπλοκές με αντάλλαγμα περιορισμένα οφέλη. Ειδικότερα, η εν λόγω απαίτηση έχει ως αποτέλεσμα την καταβολή συμπληρωματικού κόστους και προσπαθειών από τους αντισυμβαλλομένους στις συμβάσεις αυτές και ενδέχεται επίσης να επηρεάσει την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς χωρίς να οδηγεί στη σημαντική βελτίωση της ενιαίας και συνεπούς εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 ή στον καθορισμό ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των συμμετεχόντων στην αγορά. Συνεπώς, η απαίτηση αυτή θα πρέπει να καταργηθεί.

(9)  Οι αντισυμβαλλόμενοι με περιορισμένο όγκο δραστηριότητας σε εξωχρηματιστηριακές αγορές παραγώγων αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στην κεντρική εκκαθάριση, είτε ως πελάτες ενός εκκαθαριστικού μέλους είτε μέσω ρυθμίσεων έμμεσης εκκαθάρισης. Επομένως, η απαίτηση προς τα εκκαθαριστικά μέλη για τη διευκόλυνση των υπηρεσιών έμμεσης εκκαθάρισης υπό εύλογους εμπορικούς όρους δεν είναι αποτελεσματική. Ως εκ τούτου, τα εκκαθαριστικά μέλη και οι πελάτες των εκκαθαριστικών μελών που παρέχουν υπηρεσίες εκκαθάρισης άμεσα σε άλλους αντισυμβαλλομένους ή έμμεσα επιτρέποντας στους δικούς τους πελάτες να παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές σε άλλους αντισυμβαλλομένους θα πρέπει να υποχρεούνται ρητώς να το πράξουν υπό δίκαιους, εύλογους, αμερόληπτους και διαφανείς εμπορικούς όρους.

(10)  H αναστολή της υποχρέωσης εκκαθάρισης θα πρέπει να επιτρέπεται σε ορισμένες καταστάσεις. Πρώτον, η εν λόγω αναστολή θα πρέπει να επιτρέπεται στις περιπτώσεις που τα κριτήρια βάσει των οποίων υπάχθηκε στην υποχρέωση εκκαθάρισης μια συγκεκριμένη κατηγορία εξωχρηματιστηριακών παραγώγων παύουν να πληρούνται. Αυτό μπορεί να συμβεί στις περιπτώσεις που μια κατηγορία εξωχρηματιστηριακών παραγώγων δεν προσφέρεται πλέον για υποχρεωτική κεντρική εκκαθάριση ή που υπήρξε ουσιαστική μεταβολή σε ένα από αυτά τα κριτήρια όσον αφορά μια συγκεκριμένη κατηγορία εξωχρηματιστηριακών παραγώγων. Η αναστολή της υποχρέωσης εκκαθάρισης θα πρέπει επίσης να επιτρέπεται στις περιπτώσεις που ένας κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παύει να παρέχει μια υπηρεσία εκκαθάρισης για μια συγκεκριμένη κατηγορία εξωχρηματιστηριακών παραγώγων ή για ένα συγκεκριμένο είδος αντισυμβαλλομένου ενώ οι άλλοι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι δεν μπορούν να παρέμβουν αρκετά γρήγορα ώστε να αναλάβουν να παράσχουν τις εν λόγω υπηρεσίες εκκαθάρισης. Τέλος, η αναστολή της υποχρέωσης εκκαθάρισης θα πρέπει επίσης να είναι δυνατή όπου κρίνεται αναγκαία για την αποφυγή μιας σοβαρής απειλής για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της Ένωσης.

(11)  Η αναφορά για τις ιστορικές συναλλαγές αποδείχθηκε δύσκολη λόγω της έλλειψης ορισμένων λεπτομερειών προς αναφορά για τις οποίες δεν υπήρχε απαίτηση αναφοράς πριν από την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, αλλά τώρα υπάρχει. Αυτό οδήγησε σε υψηλό ποσοστό αποτυχίας αναφοράς και σε κακή ποιότητα των παρεχόμενων δεδομένων, ενώ ο φόρτος της αναφοράς των εν λόγω συναλλαγών είναι σημαντικός. Επομένως, είναι εξαιρετικά πιθανό αυτά τα ιστορικά δεδομένα να μη χρησιμοποιηθούν. Επιπλέον, ορισμένες από τις ιστορικές συναλλαγές θα έχουν ήδη λήξει πριν από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας για την αναφορά τους και, μαζί τους, η αντίστοιχη έκθεση και κίνδυνοι. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση, η απαίτηση αναφοράς ιστορικών συναλλαγών θα πρέπει να καταργηθεί.

(12)  Οι εντός του ομίλου συναλλαγές στις οποίες συμμετέχουν μη χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι αντιπροσωπεύουν μικρό μέρος των συναλλαγών εξωχρηματιστηριακών παραγώγων και χρησιμοποιούνται κυρίως για εσωτερική αντιστάθμιση εντός ομίλων. Ως εκ τούτου, οι συναλλαγές αυτές δεν συμβάλλουν σημαντικά στον συστημικό κίνδυνο και στη διασυνδεσιμότητα, όμως η υποχρέωση αναφοράς για αυτές συνεπάγεται υψηλό κόστος και φόρτο για τους μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους. Επομένως, όλες οι συναλλαγές μεταξύ θυγατρικών εντός του ομίλου κατά τις οποίες ένας από τους αντισυμβαλλομένους είναι μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να εξαιρούνται από την υποχρέωση αναφοράς, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης του μη χρηματοοικονομικού αντισυμβαλλόμενου.

(13)  Η απαίτηση αναφοράς για τις συμβάσεις χρηματιστηριακών παραγώγων (‘ETDs’) επιβάλλει σημαντικό φόρτο στους αντισυμβαλλομένους λόγω του μεγάλου όγκου των συμβάσεων χρηματιστηριακών παραγώγων που συνάπτονται επί καθημερινής βάσεως. Η δημόσια διαβούλευση της Επιτροπής για έλεγχο καταλληλότητας των εποπτικών αναφορών, η οποία δημοσιεύτηκε την 1η Δεκεμβρίου 2017, στοχεύει να συγκεντρώσει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με το κόστος συμμόρφωσης με τις υφιστάμενες απαιτήσεις των εποπτικών αναφορών σε ενωσιακό επίπεδο, καθώς και με τη συνέπεια, τη συνοχή, την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και την προστιθέμενη αξία για την Ένωση των εν λόγω απαιτήσεων. Αυτή η διαβούλευση δίνει στις αρχές την ευκαιρία να εκτιμήσουν την αναφορά για τα χρηματιστηριακά παράγωγα σφαιρικά παράλληλα με όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά ρυθμιστικά καθεστώτα αναφορών, επιτρέπει στις αρχές να λάβουν υπόψη το νέο περιβάλλον αναφορών κατόπιν της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014(7) και παρέχει τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων για την αποτελεσματική μείωση του φόρτου για τους συμμετέχοντες στην αγορά οι οποίοι απαιτείται να αναφέρουν τις συναλλαγές χρηματιστηριακών παραγώγων. Η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει όλα αυτά τα ευρήματα υπόψη προκειμένου να προτείνει μελλοντικές αλλαγές στις απαιτήσεις αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 σχετικά με την αναφορά για τα χρηματιστηριακά παράγωγα.

(14)  Για να μειωθεί ο φόρτος της αναφοράς για τους μικρούς μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους, οι οποίοι δεν υπόκεινται σε υποχρέωση εκκαθάρισης, ο χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, και κατά νόμο υπόχρεος για την αναφορά μιας ενιαίας δέσμης δεδομένων αναφορικά με τις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που συνήφθησαν με ένα μη χρηματοοικονομικό αντισυμβαλλόμενο που δεν σε υποχρέωση εκκαθάρισης καθώς και για την εξασφάλιση της ακρίβειας των αναφερόμενων λεπτομερειών. Για να διασφαλιστεί ότι ο χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος διαθέτει τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση της υποχρέωσής του υποβολής εκθέσεως, ο μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να παρέχει τα λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τις συναλλαγές εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που ο χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος δεν μπορεί ευλόγως να αναμένεται να κατέχει. Ωστόσο, θα πρέπει να είναι δυνατό ένας μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος να επιλέγει να αναφέρει τις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων του. Σε αυτή την περίπτωση, ο μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να ενημερώνει σχετικά τον χρηματοοικονομικό αντισυμβαλλόμενο και να είναι υπεύθυνος και κατά νόμο υπόχρεος για την αναφορά των εν λόγω στοιχείων και για την εξασφάλιση της ακρίβειάς τους.

(15)  Επιπλέον, πρέπει να οριστεί η ευθύνη αναφοράς για άλλες συμβάσεις παραγώγων. Συνεπώς, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η εταιρεία διαχείρισης ενός οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) είναι υπεύθυνη και κατά νόμο υπόχρεη να υποβάλλει αναφορά εκ μέρους του εν λόγω ΟΣΕΚΑ για τις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που σύναψε ο ΟΣΕΚΑ, και για την εξασφάλιση της ακρίβειας των αναφερόμενων λεπτομερειών. Ομοίως, ο διαχειριστής ενός οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ) θα πρέπει να είναι υπεύθυνος, και κατά νόμο υπόχρεος να υποβάλει αναφορά εκ μέρους του εν λόγω ΟΕΕ για τις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που σύναψε ο ΟΕΕ και για την εξασφάλιση της ακρίβειας των αναφερόμενων λεπτομερειών.

(16)  Προκειμένου να αποφευχθούν οι ασυνέπειες στην Ένωση όσον αφορά την εφαρμογή των τεχνικών μετριασμού του κινδύνου, οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να εγκρίνουν διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου οι οποίες προβλέπουν την έγκαιρη, επακριβή και κατάλληλα διαχωρισμένη ανταλλαγή ασφαλειών μεταξύ αντισυμβαλλομένων ή οιαδήποτε σημαντική αλλαγή των διαδικασιών αυτών, πριν εφαρμοστούν.

(16α)  Προκειμένου να αποφεύγεται διεθνής κανονιστική απόκλιση και έχοντας υπόψη την ιδιαίτερη φύση του εμπορίου σε τέτοια παράγωγα, η υποχρεωτική ανταλλαγή περιθωρίων διαφορών αποτίμησης επί παραγώγων προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος με φυσική παράδοση και παραγώγων πράξεων ανταλλαγής νομισμάτων με φυσική παράδοση θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε συναλλαγές μεταξύ των πιο συστημικών αντισυμβαλλομένων, ήτοι πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων.

(16β)  Υπηρεσίες μετασυναλλακτικού περιορισμού του κινδύνου, όπως η συμπίεση χαρτοφυλακίου, μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του συστημικού κινδύνου. Με τη μείωση των κινδύνων στα υφιστάμενα χαρτοφυλάκια παραγώγων, χωρίς μεταβολή της συνολικής θέσης στην αγορά του χαρτοφυλακίου, μπορούν να μειώσουν την έκθεση των αντισυμβαλλομένων και τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου που συνδέεται με μία αύξηση των ακαθάριστων εκκρεμών θέσεων. Η «συμπίεση χαρτοφυλακίου» ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής της ενωσιακής υποχρέωσης διαπραγμάτευσης που ορίζεται στο άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014. Προκειμένου, όπου απαιτείται, να ευθυγραμμιστεί ο παρών κανονισμός με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές των δύο αυτών κανονισμών και τη δυνατότητα να παρακάμπτουν την υποχρέωση εκκαθάρισης, η Επιτροπή, σε συνεργασία με την ΕΑΚΑΑ και το ΕΣΣΚ, θα πρέπει να αξιολογεί ποιες υπηρεσίες μετασυναλλακτικού περιορισμού του κινδύνου θα μπορούσαν να τύχουν απαλλαγής από την υποχρέωση εκκαθάρισης.

(17)  Προκειμένου να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια και προβλεψιμότητα των αρχικών περιθωρίων ασφαλείας και να υποχρεωθούν οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι να μην τροποποιήσουν με φιλοκυκλικό τρόπο τα μοντέλα αρχικού περιθωρίου ασφαλείας που εφαρμόζουν, οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να παρέχουν στα εκκαθαριστικά μέλη τους όχι μόνο εργαλεία για την προσομοίωση των απαιτήσεων αρχικού περιθωρίου ασφαλείας αλλά και μια λεπτομερή επισκόπηση των μοντέλων αρχικού περιθωρίου ασφαλείας που χρησιμοποιούν. Αυτό είναι σύμφωνο με τα διεθνή πρότυπα που δημοσιεύτηκαν από την Επιτροπή Πληρωμών και Υποδομών της Αγοράς και από το Συμβούλιο του Διεθνούς Οργανισμού Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς , ιδίως δε με το υπόδειγμα για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών που δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2012(8) και με τα δημόσια πρότυπα δημοσιοποίησης για τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους που δημοσιεύτηκαν το 2015(9), τα οποία απαιτούνται για την προαγωγή της ακριβούς κατανόησης του κινδύνου και του κόστους που συνεπάγεται οιαδήποτε συμμετοχή των εκκαθαριστικών μελών σε κεντρικό αντισυμβαλλόμενο από τα εκκαθαριστικά μέλη και για την ενίσχυση της διαφάνειας των κεντρικών αντισυμβαλλομένων έναντι των συμμετεχόντων στην αγορά.

(18)  Εξακολουθούν να υφίστανται αβεβαιότητες όσον αφορά το κατά πόσον τα στοιχεία ενεργητικού που διατηρούνται σε συλλογικούς ή σε ατομικούς διαχωρισμένους λογαριασμούς είναι ασφαλή σε περίπτωση αφερεγγυότητας. Συνεπώς, δεν είναι σαφές σε ποιες περιπτώσεις οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι μπορούν να μεταβιβάσουν θέσεις πελάτη σε περιπτώσεις αθέτησης υποχρέωσης ενός εκκαθαριστικού μέλους ή σε ποιες περιπτώσεις οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι μπορούν, με επαρκή ασφάλεια δικαίου, να καταβάλλουν το προϊόν της εκκαθάρισης απευθείας στους πελάτες. Για την παροχή κινήτρων για εκκαθάριση και για τη βελτίωση της πρόσβασης σε αυτή, θα πρέπει να αποσαφηνιστούν οι κανόνες για τη θωράκιση των εν λόγω στοιχείων ενεργητικού και των θέσεων έναντι του κινδύνου αφερεγγυότητας.

(19)  Τα πρόστιμα που είναι σε θέση να επιβάλλει η ΕΑΚΑΑ σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών που υπόκεινται στην άμεση εποπτεία της θα πρέπει να είναι αρκετά αποτελεσματικά, αναλογικά και αποτρεπτικά, ώστε να διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα των εποπτικών αρμοδιοτήτων της ΕΑΚΑΑ και να αυξάνουν τη διαφάνεια των θέσεων και της έκθεσης των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων. Τα ποσά των προστίμων που προβλέπονται αρχικά στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 αποδείχθηκαν ανεπαρκώς αποτρεπτικά, λαμβανομένου υπόψη του τρέχοντος κύκλου εργασιών των αρχείων καταγραφής συναλλαγών, γεγονός που θα μπορούσε ενδεχομένως να περιορίσει την αποτελεσματικότητα των εποπτικών εξουσιών της ΕΑΚΑΑ δυνάμει του εν λόγω κανονισμού σχετικά με τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών. Ως εκ τούτου, το ανώτατο όριο των βασικών ποσών των προστίμων θα πρέπει να αυξηθεί.

(20)  Οι αρχές των τρίτων χωρών θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που αναφέρονται στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών της Ένωσης στις περιπτώσεις που η τρίτη χώρα πληροί τις προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την επεξεργασία αυτών των δεδομένων και που η τρίτη χώρα προβλέπει μια νομικά δεσμευτική και εκτελεστή υποχρέωση χορήγησης στις αρχές της Ένωσης άμεσης πρόσβασης στα δεδομένα που αναφέρονται στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών στην εν λόγω τρίτη χώρα.

(21)  O κανονισμός (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10) προβλέπει μια απλουστευμένη διαδικασία για την καταχώριση αρχείων καταγραφής συναλλαγών ήδη καταχωρισμένων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 τα οποία επιθυμούν να παρατείνουν την καταχώριση με σκοπό να παρέχουν τις υπηρεσίες τους που αφορούν τις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων. Θα πρέπει να καθιερωθεί μια απλουστευμένη διαδικασία καταχώρισης για την καταχώριση αρχείων καταγραφής συναλλαγών ήδη καταχωρισμένων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2365 τα οποία επιθυμούν να επεκτείνουν την καταχώριση αυτή προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες τους που αφορούν τις συμβάσεις παραγώγων.

(22)  Η ανεπαρκής ποιότητα και διαφάνεια των δεδομένων που παρέχουν τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών καθιστά δυσχερή τη χρήση των δεδομένων αυτών από τις οντότητες στις οποίες έχει χορηγηθεί πρόσβαση στα δεδομένα αυτά για την από μέρους τους παρακολούθηση των αγορών παραγώγων και εμποδίζει τις ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές να εντοπίσουν εγκαίρως τους κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Προκειμένου να βελτιωθούν η ποιότητα και η διαφάνεια των δεδομένων και να ευθυγραμμιστούν οι απαιτήσεις αναφοράς του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 με εκείνες του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, είναι αναγκαία η περαιτέρω εναρμόνιση των κανόνων και των απαιτήσεων αναφοράς, και ειδικότερα η περαιτέρω εναρμόνιση των προτύπων δεδομένων, των μεθόδων και των ρυθμίσεων για τη γνωστοποίηση καθώς και των εφαρμοστέων από τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών διαδικασιών για την επικύρωση των δεδομένων που παρέχονται όσον αφορά την πληρότητα και την ακρίβειά τους, καθώς και η συμφωνία των δεδομένων με εκείνα που διατηρούνται σε άλλα αρχεία καταγραφής συναλλαγών. Επιπλέον, τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει να παρέχουν στους αντισυμβαλλομένους, ύστερα από αίτησή τους, πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα που αναφέρονται εκ μέρους τους ώστε οι εν λόγω αντισυμβαλλόμενοι να είναι σε θέση να επαληθεύσουν την ακρίβεια των δεδομένων αυτών.

(22α)   Προκειμένου να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος και να αυξηθεί η αντιστοίχιση των συναλλαγών, η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να θεσπίσει ένα κοινό ενωσιακό πρότυπο υποβολής αναφορών σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών. Καθώς οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι και άλλοι χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν κατ’ εξουσιοδότηση καθήκοντα αναφοράς, μια ενιαία μορφή θα αύξανε την αποδοτικότητα όλων των συμμετεχόντων.

(23)  Όσον αφορά τις υπηρεσίες που παρέχονται από τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 καθιέρωσε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Ως εκ τούτου, οι αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να επιλέγουν το αρχείο καταγραφής συναλλαγών στο οποίο επιθυμούν να υποβάλουν αναφορά ενώ θα πρέπει να είναι σε θέση να αλλάξουν αρχείο καταγραφής συναλλαγών εφόσον το επιθυμούν. Για τη διευκόλυνση αυτής της αλλαγής και για τη διασφάλιση της συνεχούς διαθεσιμότητας των δεδομένων χωρίς να γίνεται διπλή αναφορά, τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει να εφαρμόζουν κατάλληλες πολιτικές για τη διασφάλιση της ομαλής διαβίβασης των παρεχόμενων δεδομένων προς άλλα αρχεία καταγραφής συναλλαγών εφόσον ζητηθεί από μια επιχείρηση που υπόκειται στην υποχρέωση αναφοράς.

(24)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 ορίζει ότι η υποχρέωση εκκαθάρισης δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε μηχανισμούς συνταξιοδοτικών καθεστώτων (PSAs) έως ότου εκπονηθεί προς αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος κατάλληλη τεχνική λύση για τη μεταβίβαση ασφαλειών που δεν συνίστανται σε μετρητά, ως περιθωρίων διαφορών αποτίμησης. Καθώς δεν έχει αναπτυχθεί έως τώρα καμία βιώσιμη λύση για τη διευκόλυνση της κεντρικής εκκαθάρισης των μηχανισμών συνταξιοδοτικών καθεστώτων, η περίοδος εφαρμογής αυτής της προσωρινής παρέκκλισης θα πρέπει να παραταθεί για άλλα δύο έτη σε σχέση με την ευρύτατη πλειοψηφία των PSAs. Ωστόσο, η κεντρική εκκαθάριση θα πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί απώτερο στόχο εάν ληφθεί υπόψη ότι οι τρέχουσες ρυθμιστικές εξελίξεις και οι εξελίξεις της αγοράς δίνουν τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες στην αγορά να αναπτύξουν κατάλληλες τεχνικές λύσεις εντός της εν λόγω χρονικής περιόδου. Με τη βοήθεια της ΕΑΚΑΑ, της ΕΑΤ, της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) και του ΕΣΣΚ, η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί την πρόοδο που σημειώνουν οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι, τα εκκαθαριστικά μέλη και οι μηχανισμοί συνταξιοδοτικών καθεστώτων προς την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των μηχανισμών συνταξιοδοτικών καθεστώτων στην κεντρική εκκαθάριση και να υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εν λόγω πρόοδο. Η έκθεση αυτή θα πρέπει επίσης να καλύπτει τις λύσεις και το συναφές κόστος για τους μηχανισμούς συνταξιοδοτικών καθεστώτων, λαμβάνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο υπόψη τις ρυθμιστικές εξελίξεις και τις εξελίξεις της αγοράς όπως τις αλλαγές όσον αφορά το είδος χρηματοοικονομικού αντισυμβαλλομένου που υπόκειται στην υποχρέωση εκκαθάρισης. ▌Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία να παρατείνει την εν λόγω παρέκκλιση για ένα επιπλέον έτος, εάν θεωρήσει ότι είχε συμφωνηθεί μια λύση από τα ενδιαφερόμενα μέρη και ότι απαιτείται περαιτέρω χρόνος για την εφαρμογή της.

(24α)  Οι μικροί μηχανισμοί συνταξιοδοτικών καθεστώτων, εκτός από αυτούς που ταξινομούνται ως μικροί χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι, δεν παρουσιάζουν τους ίδιους κινδύνους με τους μεγαλύτερους μηχανισμούς συνταξιοδοτικών καθεστώτων και είναι σκόπιμο να τους επιτραπεί μία μεγαλύτερη περίοδο εξαίρεσης από την υποχρέωση εκκαθάρισης. Για τους εν λόγω μηχανισμούς συνταξιοδοτικών καθεστώτων, η Επιτροπή θα πρέπει να επεκτείνει την εξαίρεση από την υποχρέωση αυτή σε τρία έτη. Εάν, κατά το τέλος αυτής της περιόδου, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι μικροί μηχανισμοί συνταξιοδοτικών καθεστώτων έχουν καταβάλει την αναγκαία προσπάθεια για την ανάπτυξη πρόσφορων τεχνικών λύσεων για τη συμμετοχή τους σε κεντρική εκκαθάριση, και ότι ο δυσμενής αντίκτυπος της κεντρικής εκκαθάρισης των συμβάσεων παραγώγων για τις συνταξιοδοτικές παροχές των συνταξιούχων παραμένει αμετάβλητος, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να παρατείνει την παρέκκλιση για δύο επιπλέον έτη. Μετά τη λήξη της περιόδου εξαίρεσης, οι μικροί μηχανισμοί συνταξιοδοτικών καθεστώτων, θα πρέπει να υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό κατά τον ίδιο τρόπο όπως και όλοι οι άλλοι φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του. Λόγω του χαμηλού όγκου των συμβάσεων παραγώγων που συνάπτονται από τους μικρούς μηχανισμούς συνταξιοδοτικών καθεστώτων, αυτοί δεν αναμένεται ότι θα υπερβαίνουν τα κατώτατα όρια που ενεργοποιούν την υποχρέωση εκκαθάρισης. Ως αποτέλεσμα, ακόμα και μετά τη λήξη της περιόδου εξαίρεσης, οι περισσότεροι μικροί μηχανισμοί συνταξιοδοτικών καθεστώτων, και πάλι δεν θα υπόκειντο στην υποχρέωση εκκαθάρισης.

(24β)  Η εξαίρεση για τους μηχανισμούς συνταξιοδοτικών καθεστώτων θα πρέπει να εξακολουθήσει να εφαρμόζονται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, και εάν ο παρών κανονισμός τεθεί σε ισχύ μετά την 16η Αυγούστου 2018, θα πρέπει να ισχύσει επίσης αναδρομικά σε όλες τις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που εκτελούνται μετά την ημερομηνία αυτή. Η αναδρομική εφαρμογή της εν λόγω διατάξεως είναι αναγκαία για να αποφευχθεί τυχόν κενό μεταξύ της λήξης της εφαρμογής της υφιστάμενης εξαίρεσης και της νέας εξαίρεσης, δεδομένου ότι και οι δύο υπηρετούν τον ίδιο σκοπό.

(25)  Η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον καθορισμό των προϋποθέσεων υπό τις οποίες οι εμπορικοί όροι για την παροχή υπηρεσιών εκκαθάρισης θεωρούνται ότι είναι δίκαιοι, εύλογοι, διαφανείς και αμερόληπτοι και για την παράταση της περιόδου κατά την οποία η υποχρέωση εκκαθάρισης δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε μηχανισμούς συνταξιοδοτικών καθεστώτων, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή.

(26)  Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και ιδίως όσον αφορά τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών που περιέχονται στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών της Ένωσης στις σχετικές αρχές τρίτων χωρών, οι εκτελεστικές αρμοδιότητες θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(11).

(27)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί συνεπής εναρμόνιση των κανόνων για τις διαδικασίες μετριασμού του κινδύνου, για την καταχώριση αρχείων καταγραφής συναλλαγών και για τις απαιτήσεις αναφοράς, η Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων που έχουν καταρτιστεί από την ΕΑΤ, την ΕΑΑΕΣ και την ΕΑΚΑΑ όσον αφορά τις διαδικασίες εποπτείας για τη διασφάλιση της αρχικής και συνεχούς επικύρωσης των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου οι οποίες προβλέπουν την έγκαιρη, επακριβή και κατάλληλα διαχωρισμένη ανταλλαγή ασφαλειών, τις λεπτομέρειες της απλουστευμένης αίτησης για την επέκταση των καταχωρίσεων ενός αρχείου καταγραφής συναλλαγών ήδη καταχωρισμένου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2365, τις λεπτομέρειες των διαδικασιών που εφαρμόζονται από το αρχείο καταγραφής συναλλαγών για τον έλεγχο της συμμόρφωσης του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου ή της υποβάλλουσας οντότητας με τις απαιτήσεις αναφοράς, την πληρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών που κοινοποιούνται και τις λεπτομέρειες των διαδικασιών για τη συμφωνία των στοιχείων μεταξύ των αρχείων καταγραφής συναλλαγών. Η Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει αυτά τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις βάσει του άρθρου 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12), τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(13) και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(14).

(28)  Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία να εγκρίνει εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που έχουν καταρτιστεί από την ΕΑΚΑΑ μέσω εκτελεστικών πράξεων δυνάμει του άρθρου 291 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 όσον αφορά τα πρότυπα δεδομένων για τις πληροφορίες προς αναφορά για τις διάφορες κατηγορίες παραγώγων και για τις μεθόδους και ρυθμίσεις για τη γνωστοποίηση.

(29)  Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η διασφάλιση της αναλογικότητας των κανόνων που έχουν ως αποτέλεσμα περιττό διοικητικό φόρτο και κόστος συμμόρφωσης χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο τη χρηματοοικονομική σταθερότητα και η αύξηση της διαφάνειας των θέσεων και της έκθεσης των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη αλλά μπορούν, λόγω της κλίμακας και των επιπτώσεών τους, να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(30)  Η εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να αναβληθεί προκειμένου να θεσπιστούν όλα τα απαραίτητα εκτελεστικά μέτρα και να δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες στην αγορά να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για τους σκοπούς της συμμόρφωσης.

(31)  Ζητήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(15), η γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος και γνωμοδότησε στις [...].

(32)  Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

(32α)  Η υποχρέωση εκκαθάρισης των παραγώγων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 και η υποχρέωση διαπραγμάτευσης παραγώγων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014 θα πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένες όπου είναι απαραίτητο και σκόπιμο. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα πρέπει να προετοιμάσει μία έκθεση σχετικά με τις μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν στην υποχρέωση εκκαθάρισης παραγώγων μέσω του παρόντος κανονισμού, ιδίως αναφορικά με το πεδίο εφαρμογής των οντοτήτων που υπόκεινται στην υποχρέωση εκκαθάρισης, καθώς και τον μηχανισμό αναστολής, που θα πρέπει επίσης να υλοποιηθεί στην υποχρέωση διαπραγμάτευσης παραγώγων, όπως καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 τροποποιείται ως εξής:

-1)  Στο άρθρο 1, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

“4. Εξαιρούνται από την εφαρμογή του:

   α) οι κεντρικές τράπεζες και οι λοιποί δημόσιοι φορείς που διαχειρίζονται το δημόσιο χρέος ή παρεμβαίνουν στη διαχείρισή του·
   β) η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών·
   γ) οι πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης, όπως παρατίθενται στο άρθρο 117 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

"

-1α)  Στο άρθρο 1 παράγραφος 5, το στοιχείο α) διαγράφεται·

1)  Το άρθρο 2 σημείο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«(8) «χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι»: επιχειρήσεις επενδύσεων που έχουν άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(16), πιστωτικά ιδρύματα που έχουν άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2013/36/EU, ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(17), ΟΣΕΚΑ που έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με την οδηγία 2009/65/ΕΚ, εκτός εάν ο εν λόγω ΟΣΕΚΑ συνδέεται με πρόγραμμα αγοράς μετοχών εργαζομένων, ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, κατά την έννοια του άρθρου 6 στοιχείο α) της οδηγίας 2003/41/ΕΚ, οργανισμοί εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ) όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, που είναι είτε εγκατεστημένοι στην Ένωση ή διαχειρίζονται από διαχειριστή οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ) που έχει άδεια λειτουργίας ή έχει καταχωριστεί σύμφωνα με την οδηγία 2011/61/ΕΕ, εκτός εάν ο εν λόγω ΟΕΕ συνδέεται με πρόγραμμα αγοράς μετοχών εργαζομένων και, κατά περίπτωση, ο ΔΟΕΕ είναι εγκατεστημένος στην Ένωση· και κεντρικά αποθετήρια τίτλων που έχουν άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(18) ▌·»·

"

2)  Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:

α)  Στην παράγραφο 1, το στοιχείο α) τροποποιείται ως εξής:

i)  τα στοιχεία i) έως iv) αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:"

«i) μεταξύ δύο χρηματοοικονομικών αντισυμβαλλομένων που υπόκεινται στους όρους του άρθρου 4α παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο·

   ii) μεταξύ ενός χρηματοοικονομικού αντισυμβαλλομένου που υπόκειται στους όρους του άρθρου 4α παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο και ενός μη χρηματοοικονομικού αντισυμβαλλομένου που υπόκειται στους όρους του άρθρου 10 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο·
   iii) μεταξύ δύο μη χρηματοοικονομικών αντισυμβαλλομένων που υπόκεινται στους όρους του άρθρου 10 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο·
   iv) μεταξύ, αφενός, ενός χρηματοοικονομικού αντισυμβαλλομένου που υπόκειται στους όρους του άρθρου 4α παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο ή ενός μη χρηματοοικονομικού αντισυμβαλλομένου που υπόκειται στους όρους του άρθρου 10 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο και, αφετέρου, μιας οντότητας εγκατεστημένης σε τρίτη χώρα, η οποία θα υπαγόταν στην υποχρέωση εκκαθάρισης, εάν ήταν εγκατεστημένη στην Ένωση·»·

"

β)  η παράγραφος 1 στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«β) συνάπτονται ή ανανεώνονται είτε:

   i) την ημερομηνία ή έπειτα από αυτήν κατά την οποία παράγει αποτελέσματα η υποχρέωση εκκαθάρισης· ή
   ii) την ημερομηνία ή έπειτα από αυτήν κατά την οποία αμφότεροι οι αντισυμβαλλόμενοι εκπληρώνουν τους όρους που ορίζονται στην παράγραφο α).»·

"

γ)  παρεμβάλλονται οι ακόλουθες παράγραφοι:"

«3α. Τα εκκαθαριστικά μέλη και οι πελάτες που παρέχουν υπηρεσίες εκκαθάρισης, είτε άμεσα είτε έμμεσα, παρέχουν τις εν λόγω υπηρεσίες με δίκαιους, εύλογους, αμερόληπτους και διαφανείς εμπορικούς όρους. Αυτά τα εκκαθαριστικά μέλη και οι πελάτες λαμβάνουν κάθε εύλογο μέτρο εντοπισμού, πρόληψης, διαχείρισης και παρακολούθησης συγκρούσεων συμφερόντων εντός μιας ομάδας συνδεδεμένων οντοτήτων, ιδίως μεταξύ της μονάδας διαπραγμάτευσης και της μονάδας εκκαθάρισης, που ενδέχεται να επηρεάζουν δυσμενώς, τη δίκαιη, εύλογη, αμερόληπτη και διαφανή παροχή υπηρεσιών εκκαθάρισης.

Τα εκκαθαριστικά μέλη ή οι πελάτες επιτρέπεται να ελέγχουν τους κινδύνους που συνδέονται με τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκκαθάρισης.

3β.  Για να διασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA-ΕΑΚΑΑ) καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, που καθορίζουν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες οι εμπορικοί όροι εκκαθάρισης, που αναφέρονται στην παράγραφο 3α, θεωρούνται ότι είναι δίκαιοι, εύλογοι, αμερόληπτοι και διαφανείς.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο έως τις ... [έξι μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού].

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να συμπληρώσει τον παρόντα κανονισμό μέσω της έγκρισης των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.»·

"

3)  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 4α:"

«Άρθρο 4α

Χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι που υπόκεινται σε υποχρέωση εκκαθάρισης

1.  Ο χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος που λαμβάνει θέσεις σε συμβόλαια εξωχρηματιστηριακών παραγώγων μπορεί να υπολογίζει ετησίως τη συνολική μέση θέση στο τέλος του μήνα για τους προηγούμενους 12 μήνες ▌σύμφωνα με την παράγραφο 3.

Όταν ο χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος δεν υπολογίζει τη θέση του ή το αποτέλεσμα αυτού του υπολογισμού υπερβαίνει τα όρια εκκαθάρισης που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4 στοιχείο β), ο χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος:

   α) ενημερώνει αμέσως την ΕΑΚΑΑ και τη σχετική αρμόδια αρχή·
   β) υπόκειται στην υποχρέωση εκκαθάρισης που αναφέρεται στο άρθρο 4 για μελλοντικές συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, ανεξαρτήτως της κατηγορίας ή των κατηγοριών στοιχείων ενεργητικού για τα οποία έχει σημειωθεί υπέρβαση του κατώτατου ορίου εκκαθάρισης· και
   γ) εκκαθαρίζει τις συμβάσεις που αναφέρονται στο σημείο β) εντός τεσσάρων μηνών από τη στιγμή της υπαγωγής του στην υποχρέωση εκκαθάρισης.

2.  Ο χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος που υπόκειται σε υποχρέωση εκκαθάρισης σύμφωνα με την παράγραφο 1 και στη συνέχεια αποδεικνύει στη σχετική αρμόδια αρχή ότι η συνολική μέση θέση του στο τέλος του μήνα για τους προηγούμενους 12 μήνες ▌δεν υπερβαίνει πλέον το κατώτατο όριο εκκαθάρισης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, δεν υπόκειται πλέον στην υποχρέωση εκκαθάρισης που αναφέρεται στο άρθρο 4.

2α.  Όταν ένας εξαιρούμενος κατά το παρελθόν χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος υπόκειται τώρα στην υποχρέωση εκκαθάρισης σύμφωνα με την παράγραφο 1, εκκαθαρίζει τις συμβάσεις του εξωχρηματιστηριακών παραγώγων εντός τεσσάρων μηνών από την υπαγωγή του στην υποχρέωση εκκαθάρισης.

3.  Κατά τον υπολογισμό των θέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος περιλαμβάνει όλες τις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που έχει συνάψει ο εν λόγω χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος ή έχουν συνάψει άλλες οντότητες του ομίλου στον οποίο ανήκει ο συγκεκριμένος χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος.»·

"

(4)  Στο άρθρο 5 παράγραφος 2, το στοιχείο γ) διαγράφεται·

(4α)   Στο άρθρο 6 παράγραφος 2, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:"

«δ α) εντός της κάθε κατηγορίας εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που αναφέρονται στο στοιχείο δ), οι λεπτομέρειες των τύπων συμβάσεων για τις οποίες έχει δοθεί άδεια εκκαθάρισης σε σχετικούς κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους και η ημερομηνία κατά την οποία αυτοί οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι έχουν εξουσιοδοτηθεί να εκκαθαρίζουν τις εν λόγω συμβάσεις·»·

"

(5)  Στο άρθρο 6 παράγραφος 2, το στοιχείο ε) διαγράφεται·

(6)  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 6β:"

«Άρθρο 6β

Αναστολή της υποχρέωσης εκκαθάρισης σε περιπτώσεις εκτός από την εξυγίανση

1.  Σε περιστάσεις διαφορετικές από εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 6α παράγραφος 1, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή να αναστείλει προσωρινά την υποχρέωση εκκαθάρισης που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 για συγκεκριμένη κατηγορία εξωχρηματιστηριακών παραγώγων ή για συγκεκριμένο τύπο αντισυμβαλλομένου, όταν πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

   α) η κατηγορία εξωχρηματιστηριακών παραγώγων δεν είναι πλέον κατάλληλη για κεντρική εκκαθάριση με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 4 πρώτο εδάφιο και στην παράγραφο 5 του άρθρου 5·
   β) ένας κεντρικός αντισυμβαλλόμενος ενδέχεται να παύσει να εκκαθαρίζει τη συγκεκριμένη κατηγορία εξωχρηματιστηριακών παραγώγων και κανένας άλλος κεντρικός αντισυμβαλλόμενος δεν είναι σε θέση να εκκαθαρίσει τη συγκεκριμένη κατηγορία εξωχρηματιστηριακών παραγώγων χωρίς διακοπή·
   γ) η αναστολή της υποχρέωσης εκκαθάρισης για συγκεκριμένη κατηγορία εξωχρηματιστηριακών παραγώγων ή για συγκεκριμένο τύπο αντισυμβαλλομένου είναι απαραίτητη προκειμένου να αποφευχθεί ή να αντιμετωπιστεί σοβαρή απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην Ένωση και η αναστολή αυτή είναι ανάλογη προς τον σκοπό αυτό.

Για τους σκοπούς του στοιχείου γ) του πρώτου εδαφίου, η ΕΑΚΑΑ διαβουλεύεται με το ΕΣΣΚ πριν από την αίτηση που αναφέρεται σε αυτό.

Όταν η ΕΑΚΑΑ ζητεί από την Επιτροπή να αναστείλει προσωρινά την υποχρέωση εκκαθάρισης που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, αναφέρει τους λόγους και αποδεικνύει ότι πληρούται τουλάχιστον μία από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο. Η Επιτροπή ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με το αίτημα της ΕΑΚΑΑ.

1α.  Μια αίτηση αναστολής από την ΕΑΚΑΑ, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου είναι δυνατόν να ζητηθεί από μια αρμόδια αρχή που έχει οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 22. Στην περίπτωση που η αρμόδια αρχή ζητήσει από την ΕΑΚΑΑ να υποβάλει ένα αίτημα αναστολής, αναφέρει τους λόγους και υποβάλλει αποδεικτικά στοιχεία ότι πληρούται τουλάχιστον μία από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1.

Η ΕΑΚΑΑ ζητεί από την Επιτροπή, εντός 48 ωρών από την παραλαβή της αίτησης από την αρμόδια αρχή και με βάση τους λόγους και τις αποδείξεις που παρέχει η εν λόγω αρχή, είτε να αναστέλλει την υποχρέωση εκκαθάρισης για τη συγκεκριμένη κατηγορία εξωχρηματιστηριακών παραγώγων ή για τον συγκεκριμένο τύπο αντισυμβαλλομένου που αναφέρεται στην παράγραφο 1, είτε να απορρίψει την αίτηση της αρμόδιας αρχής. Η ΕΑΚΑΑ ενημερώνει την αρμόδια αρχή για την απόφασή της και παρέχει σχετικά λεπτομερείς εξηγήσεις.

2.  Η αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν δημοσιοποιείται.

3.  Εντός 48 ωρών από την υποβολή της αίτησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και με βάση τους λόγους και τις αποδείξεις που παρέχει η ΕΑΚΑΑ, η Επιτροπή είτε αναστέλλει την υποχρέωση εκκαθάρισης για τη συγκεκριμένη κατηγορία εξωχρηματιστηριακών παραγώγων ή για τον συγκεκριμένο τύπο αντισυμβαλλομένου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είτε απορρίπτει την αιτούμενη αναστολή. Η Επιτροπή ενημερώνει την ΕΑΚΑΑ σχετικά με την απόφασή της και παρέχει λεπτομερή αιτιολογία .Η Επιτροπή στη συνέχεια διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές χωρίς καθυστέρηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

4.  Η απόφαση της Επιτροπής να αναστείλει την υποχρέωση εκκαθάρισης ▌δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής και στο δημόσιο μητρώο που αναφέρεται στο άρθρο 6.

5.  Η αναστολή της υποχρέωσης εκκαθάρισης σύμφωνα με το παρόν άρθρο ισχύει για περίοδο που δεν υπερβαίνει τον έναν μήνα από την ημερομηνία δημοσίευσης της εν λόγω αναστολής στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6.  Όταν οι λόγοι για την αναστολή συνεχίζουν να ισχύουν, η Επιτροπή, έπειτα από διαβούλευση με την ΕΑΚΑΑ και το ΕΣΣΚ, μπορεί να παρατείνει την αναστολή που αναφέρεται στην παράγραφο 5 για μία ή περισσότερες περιόδους του ενός μήνα που δεν υπερβαίνουν σωρευτικά τους 12 μήνες από το τέλος της αρχικής περιόδου αναστολής. Η παράταση της αναστολής δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 4.

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, η Επιτροπή κοινοποιεί στην ΕΑΚΑΑ και ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την πρόθεσή της να παρατείνει την αναστολή της υποχρέωσης εκκαθάρισης. Η ΕΑΚΑΑ εκδίδει γνώμη σχετικά με την παράταση της αναστολής εντός 48 ωρών από την εν λόγω κοινοποίηση.»·

"

7)  Το άρθρο 9 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Οι χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι, οι μη χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 10 παράγραφος 1 και οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι διασφαλίζουν ότι οι λεπτομερείς πληροφορίες για κάθε σύμβαση παραγώγων που έχουν συνάψει, καθώς και κάθε τροποποίηση ή λήξη της σύμβασης, αναφέρονται σύμφωνα με την παράγραφο 1α σε αρχείο καταγραφής συναλλαγών το οποίο έχει καταχωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 55 ή αναγνωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 77. Οι πληροφορίες υποβάλλονται το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη σύναψη, την τροποποίηση ή τη λήξη της σύμβασης.

Η υποχρέωση αναφοράς ισχύει για συμβάσεις παραγώγων οι οποίες ▌τέθηκαν σε ισχύ μετά τις 12 Φεβρουαρίου 2014:

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 3, η υποχρέωση αναφοράς δεν εφαρμόζεται σε συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων εντός του ίδιου ομίλου, όταν τουλάχιστον ένας από τους αντισυμβαλλομένους είναι μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος ή θα χαρακτηριζόταν ως μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος εάν ήταν εγκατεστημένος στην Ένωση, υπό την προϋπόθεση ότι:

   α) αμφότεροι οι αντισυμβαλλόμενοι περιλαμβάνονται στην ίδια ενοποίηση σε πλήρη βάση·
   β) αμφότεροι οι αντισυμβαλλόμενοι υπόκεινται σε διαδικασίες ενδεδειγμένης κεντρικής αξιολόγησης κινδύνων, μέτρησης και ελέγχου· και
   γ) η μητρική επιχείρηση δεν είναι χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος.»·

"

β)  παρεμβάλλονται οι ακόλουθες παράγραφοι 1α και :"

«1α. Οι λεπτομέρειες των συμβάσεων παραγώγων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αναφέρονται ως εξής:

   β) ▌Οι λεπτομέρειες των συμβάσεων [εξωχρηματιστηριακών] παραγώγων που συνάπτονται μεταξύ ενός χρηματοοικονομικού αντισυμβαλλόμενου και ενός μη χρηματοοικονομικού αντισυμβαλλομένου που δεν πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο αναφέρονται ως εξής:
   i) οι χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι και κατά νόμο υπόχρεοι για αναφορά μιας ενιαίας δέσμης δεδομένων, καθώς και για τη διασφάλιση της ακρίβειας των αναφερόμενων λεπτομερειών· Για να εξασφαλιστεί ότι ο χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος έχει όλα τα στοιχεία που χρειάζονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αναφοράς, ο μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος παρέχει στον χρηματοοικονομικό αντισυμβαλλόμενο τις λεπτομέρειες που σχετίζονται με τις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που συνήφθησαν μεταξύ τους, τις οποίες ο χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος δεν μπορεί εύλογα να αναμένεται ότι κατέχει. Ο μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι οι εν λόγω λεπτομέρειες είναι ακριβείς.
   ii) κατά παρέκκλιση από το στοιχείο (i), οι μη χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι, οι οποίοι έχουν ήδη επενδύσει στη δημιουργία ενός συστήματος υποβολής εκθέσεων, μπορεί να επιλέξουν να αναφέρουν τις λεπτομέρειες των συμβάσεων τους σε εξωχρηματιστηριακά παράγωγα με χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους σε αρχείο καταγραφής συναλλαγών. Στην περίπτωση αυτή, οι μη χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι ενημερώνουν εκ των προτέρων τους χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους με τους οποίους έχουν συνάψει συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων για την απόφασή τους. Η αρμοδιότητα και η νομική ευθύνη για την υποβολή εκθέσεως και για την εξασφάλιση της ακρίβειας αυτών των στοιχείων παραμένει, στην περίπτωση αυτή, στους μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους.
   βα) στην περίπτωση συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που έχουν συναφθεί από μη χρηματοοικονομικό αντισυμβαλλόμενο που δεν υπόκειται στους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο με μια οικονομική οντότητα που είναι εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα και η οποία θα μπορούσε να αποτελεί χρηματοοικονομικό αντισυμβαλλόμενο εφόσον ήταν εγκατεστημένη στην Ένωση, ο εν λόγω μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος δεν απαιτείται να προβαίνει σε υποβολή αναφοράς ή να εξασφαλίζει την ορθότητα των λεπτομερειών αυτών των συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων όταν:
   i) το οικείο νομικό καθεστώς της τρίτης χώρας έχει κριθεί ισοδύναμο για την υποβολή εκθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 13 και, ο χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος της τρίτης χώρας ανέφερε τέτοιους είδους πληροφορίες δυνάμει του νομικού καθεστώτος της τρίτης χώρας για την υποβολή εκθέσεων·
   ii) το οικείο νομικό καθεστώς της τρίτης χώρας για την υποβολή εκθέσεων δεν έχει χαρακτηριστεί ως ισοδύναμο σύμφωνα με το άρθρο 13, ο χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος της τρίτης χώρας επιλέγει να υπόκειται, ως εάν επρόκειτο για χρηματοοικονομικό αντισυμβαλλόμενο εγκατεστημένο στην Ένωση, στις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου και αυτοκαταχωρίζεται με την ΕΑΚΑΑ.

Η ΕΑΚΑΑ θα δημιουργήσει ένα ευρωπαϊκό μητρώο των χρηματοοικονομικών αντισυμβαλλομένων τρίτων χωρών που επιλέγουν να υπόκεινται στο παρόν άρθρο σύμφωνα με το σημείο (ii), διαθέσιμο στο κοινό στον ιστότοπό της·

   γ) η εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ είναι υπεύθυνη για την αναφορά των λεπτομερειών των συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων στις οποίες είναι αντισυμβαλλόμενος ο εν λόγω ΟΣΕΚΑ, καθώς και για τη διασφάλιση της ακρίβειας των αναφερόμενων λεπτομερειών·
   δ) ο διαχειριστής ΟΕΕ είναι υπεύθυνος για την αναφορά των λεπτομερειών των συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων στις οποίες είναι αντισυμβαλλόμενος ο εν λόγω ΟΕΕ, καθώς και για τη διασφάλιση της ακρίβειας των αναφερόμενων λεπτομερειών·
   ε) Οι αντισυμβαλλόμενοι και οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι, που αναφέρουν συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων σε αρχείο καταγραφής συναλλαγών, μεριμνούν ώστε οι λεπτομέρειες των συμβάσεων παραγώγων τους να αναφέρονται με ακρίβεια και χωρίς επαναλήψεις.

Οι αντισυμβαλλόμενοι και οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι που υπόκεινται στην υποχρέωση αναφοράς που προβλέπεται στην παράγραφο 1 μπορούν να εκχωρήσουν την εν λόγω υποχρέωση αναφοράς.

1β.  Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων διευκρινίζοντας τα λεπτομερή στοιχεία που πρέπει να παρέχονται από τον χρηματοοικονομικό αντισυμβαλλόμενο τρίτης χώρας για την εγγραφή του στην ΕΑΚΑΑ που αναφέρεται στο στοιχείο βα) σημείο ii) του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1α.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν λόγω σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων έως τις ... [έξι μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού].

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να συμπληρώσει τον παρόντα κανονισμό μέσω της έγκρισης των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) 1095/2010.»·

"

γ)  η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«6. Για να διασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής των παραγράφων 1 και 3, η ΕΑΚΑΑ, σε στενή συνεργασία με το ΕΣΚΤ, καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για τον καθορισμό:

   α) των προτύπων και μορφοτύπων δεδομένων για τις προς αναφορά πληροφορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα:
   i) παγκόσμιο αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (LEI)·
   ii) διεθνείς αριθμούς αναγνώρισης τίτλων (ISIN)·
   iii) μοναδικούς αναγνωριστικούς κωδικούς συναλλαγής (UTI)·
   β) τις μεθόδους και τις ρυθμίσεις για την υποβολή αναφορών·
   γ) τη συχνότητα των αναφορών·
   δ) την ημερομηνία μέχρι την οποία πρέπει να αναφέρονται οι συμβάσεις παραγώγων, συμπεριλαμβανομένης τυχόν σταδιακής εφαρμογής για συμβάσεις που συνήφθησαν προτού αρχίσει να ισχύει η υποχρέωση αναφοράς.

Κατά την εκπόνηση των εν λόγω σχεδίων τεχνικών προτύπων, η ΕΑΚΑΑ λαμβάνει υπόψη τις διεθνείς εξελίξεις και τα πρότυπα που έχουν συμφωνηθεί σε επίπεδο Ένωσης ή σε παγκόσμιο επίπεδο και τη συνοχή τους με τις απαιτήσεις υποβολής αναφορών που ορίζονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365* και στο άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις [12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού].

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

__________________________________________________________________

* Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, περί διαφάνειας των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης, και περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ.1).».

"

8)  Στο άρθρο 10, οι παράγραφοι 1 έως 4 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Ο μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος που λαμβάνει θέσεις σε συμβόλαια εξωχρηματιστηριακών παραγώγων μπορεί να υπολογίζει, ετησίως, τη συνολική μέση θέση στο τέλος του μήνα για τους προηγούμενους 12 μήνες ▌σύμφωνα με την παράγραφο 3.

Όταν ο μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος δεν υπολογίζει τη θέση του ή το αποτέλεσμα αυτού του υπολογισμού που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο υπερβαίνει τα όρια εκκαθάρισης που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4 στοιχείο β), ο μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος:

   α) ενημερώνει αμέσως την ΕΑΚΑΑ και την αρχή που έχει οριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 5 για το γεγονός αυτό·
   β) όταν δεν έχει υπολογίσει τη θέση του, υπόκειται στην υποχρέωση εκκαθάρισης που αναφέρεται στο άρθρο 4 για μελλοντικές συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων σε όλες τις κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού και στις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 11 παράγραφος 3·
   βα) όταν το αποτέλεσμα του υπολογισμού που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο υπερβαίνει τα κατώτατα όρια εκκαθάρισης που καθορίζονται σύμφωνα με το στοιχείο β) της παραγράφου 4, υπόκειται στην υποχρέωση εκκαθάρισης που αναφέρεται στο άρθρο 4 για μελλοντικές συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων στην κατηγορία ή στις κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού για τα οποία έχει σημειωθεί υπέρβαση του ορίου εκκαθάρισης και εξαιρείται από τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 11 παράγραφος 3 στην άλλη κατηγορία ή στις κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού για τις οποίες δεν έχει σημειωθεί υπέρβαση του κατώτατου ορίου εκκαθάρισης·
   γ) εκκαθαρίζει τις συμβάσεις που αναφέρονται στο σημείο β) εντός τεσσάρων μηνών από τη στιγμή της υπαγωγής του στην υποχρέωση εκκαθάρισης.

2.  Ο μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος που υπόκειται σε υποχρέωση εκκαθάρισης σύμφωνα με την παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο και στη συνέχεια αποδεικνύει στην αρχή που έχει οριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 5 ότι η συνολική μέση θέση του στο τέλος του μήνα για τους προηγούμενους 12 μήνες ▌δεν υπερβαίνει πλέον το κατώτατο όριο εκκαθάρισης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, δεν υπόκειται πλέον στην υποχρέωση εκκαθάρισης που αναφέρεται στο άρθρο 4.

3.  Κατά τον υπολογισμό των θέσεων της παραγράφου 1, ο μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος περιλαμβάνει όλες τις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που έχουν συναφθεί από τον μη χρηματοοικονομικό αντισυμβαλλόμενο, ή από άλλες μη χρηματοοικονομικές οντότητες εντός του ομίλου στον οποίο ανήκει ο μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος, οι οποίες δεν προσμετρώνται αντικειμενικά ως συμβάλλουσες στη μείωση των κινδύνων που συνδέονται άμεσα με την εμπορική δραστηριότητα του μη χρηματοοικονομικού αντισυμβαλλομένου ή του ομίλου.

4.  Προκειμένου να εξασφαλίσει συνεπή εφαρμογή αυτού του άρθρου, η ΕΑΚΑΑ, μετά από διαβούλευση με το ΕΣΣΚ και άλλες σχετικές αρμόδιες αρχές, καταρτίζει σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων που διευκρινίζουν:

   α) τα κριτήρια για να καθορίζεται ποιες συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων προσμετρώνται αντικειμενικά ως συμβάλλουσες στη μείωση των κινδύνων που συνδέονται άμεσα με την εμπορική δραστηριότητα ή τη δραστηριότητα χρηματοδότησης διαθεσίμων που αναφέρεται στην παράγραφο 3· και
   β) τις τιμές των κατωφλίων εκκαθάρισης, οι οποίες καθορίζονται λαμβανομένης υπόψη της συστημικής σημασίας του αθροίσματος των καθαρών θέσεων και της έκθεσης ανά αντισυμβαλλόμενο και ανά κατηγορία εξωχρηματιστηριακών παραγώγων.

Η ΕΑΚΑΑ μπορεί να αναπτύξει ξεχωριστά κατώτατα όρια εκκαθάρισης για χρηματοοικονομικούς και μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους λαμβάνοντας υπόψη τη διασύνδεση των χρηματοοικονομικών αντισυμβαλλομένων και τον υψηλότερο συστημικό κίνδυνό τους.

Η ΕΑΚΑΑ αφού διεξάγει προηγουμένως ανοικτή δημόσια διαβούλευση, υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν λόγω σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2012 και τα επικαιροποιεί σε τακτικά χρονικά διαστήματα.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Κατόπιν διαβούλευσης με το ΕΣΣΚ και άλλες αρμόδιες αρχές, η ΕΑΚΑΑ επανεξετάζει περιοδικά τα κατώτατα όρια που αναφέρονται στο στοιχείο β) και, όπου είναι αναγκαίο, ιδίως προκειμένου να εξασφαλίσει αυξημένη συμμετοχή στην κεντρική εκκαθάριση, προτείνει κανονιστικά τεχνικά πρότυπα για την τροποποίησή τους.»·

"

8α)  Στο άρθρο 11, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«1α. Οι απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στις εντός του ομίλου συναλλαγές που αναφέρονται στο άρθρο 3, σε περίπτωση που ένας από τους αντισυμβαλλομένους είναι μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος ο οποίος δεν υπόκειται σε υποχρέωση εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο.»·

"

8β)  Στο άρθρο 11, η παράγραφος 3 τροποποιείται ως εξής:"

«3. Οι χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι πρέπει να διαθέτουν διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου που απαιτούν την έγκαιρη, επακριβή και κατάλληλα διαχωρισμένη ανταλλαγή παροχής ασφάλειας όσον αφορά τις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που συνάπτονται στις 16 Αυγούστου 2012 ή μετά από αυτήν την ημερομηνία. Οι μη χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10, μπορεί να μην εφαρμόζουν διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου που απαιτούν την έγκαιρη, ακριβή και κατάλληλα διαχωρισμένη ανταλλαγή ασφάλειας όσον αφορά τις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που ευρίσκονται στην κατηγορία ή τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων για τις οποίες δεν έχει σημειωθεί υπέρβαση του κατώτατου ορίου εκκαθάρισης.»·

"

9)  Στο άρθρο 11, η παράγραφος 15 τροποποιείται ως εξής:

α)  Το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«α) τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου, περιλαμβανομένων των επιπέδων και του είδους της παρεχόμενης ασφάλειας και των ρυθμίσεων διαχωρισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 3, καθώς και τις σχετικές εποπτικές διαδικασίες για την εξασφάλιση της αρχικής και διαρκούς επικύρωσης των εν λόγω διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου·»·

"

β)  Η πρώτη πρόταση στο δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

Οι ΕΕΑ υποβάλλουν τα εν λόγω κοινά σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις [12 μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού].»·

"

10)  Στο άρθρο 38, προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι 6 και 7:"

«6. Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παρέχει στα εκκαθαριστικά μέλη του ένα εργαλείο προσομοίωσης που τους επιτρέπει να καθορίσουν το ποσό, σε ακαθάριστη βάση, του πρόσθετου αρχικού περιθωρίου που μπορεί να απαιτήσει ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος κατά την εκκαθάριση μιας νέας συναλλαγής. Το εργαλείο αυτό είναι προσπελάσιμο μόνο βάσει ασφαλούς πρόσβασης και τα αποτελέσματα της προσομοίωσης δεν είναι δεσμευτικά.

7.  Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παρέχει στα εκκαθαριστικά μέλη του πληροφορίες σχετικά με τα μοντέλα αρχικού περιθωρίου που χρησιμοποιεί. Οι πληροφορίες πληρούν όλους τους ακόλουθους όρους:

   α) εξηγούν σαφώς τον σχεδιασμό του μοντέλου αρχικού περιθωρίου και τον τρόπο λειτουργίας του·
   β) περιγράφουν σαφώς τις βασικές παραδοχές και τους περιορισμούς του μοντέλου αρχικού περιθωρίου και τις περιστάσεις υπό τις οποίες οι εν λόγω υποθέσεις δεν ισχύουν πλέον
   γ) είναι τεκμηριωμένες.»·

"

11)  Στο άρθρο 39, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 11:"

«11. Τα εθνικά πτωχευτικά δίκαια των κρατών μελών δεν εμποδίζουν τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο να ενεργεί σύμφωνα με τις παραγράφους 5 έως 7 του άρθρου 48 για τα περιουσιακά στοιχεία και τις θέσεις που καταγράφονται στους λογαριασμούς οι οποίοι αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 5 του παρόντος άρθρου.»·

"

12)  Το άρθρο 56 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Για τους σκοπούς του άρθρου 55 παράγραφος 1, τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών υποβάλλουν στην ΕΑΚΑ ένα από τα ακόλουθα στοιχεία:

   α) αίτηση καταχώρισης·
   β) αίτηση επέκτασης της καταχώρισης, εάν το αρχείο καταγραφής συναλλαγών είναι ήδη καταχωρισμένο δυνάμει του κεφαλαίου ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/2365.»·

"

β)  η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«3. Προκειμένου να διασφαλίσει την ομοιόμορφη εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων για τον καθορισμό:

   α) των στοιχείων της αίτησης καταχώρισης η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α)·
   β) στοιχείων της απλουστευμένης αίτησης επέκτασης της καταχώρισης η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β)·

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις [12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού].

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.»·

"

γ)  η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«4. Για να διασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής της παραγράφου 1, η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για τον καθορισμό:

   α) του μορφότυπου της αίτησης καταχώρισης η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α)·
   β) του μορφότυπου της αίτησης επέκτασης της καταχώρισης η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β).

Σε συνάρτηση με το πρώτο εδάφιο στοιχείο β), η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει απλουστευμένο μορφότυπο.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις [9 μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού].

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.»·

"

12α)   Στο άρθρο 62, η παράγραφος 5 διαγράφεται.

12β)   Στο άρθρο 63, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Για την εκτέλεση των καθηκόντων της σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να διεξάγει όλες τις αναγκαίες επιτόπιες επιθεωρήσεις σε οιονδήποτε επαγγελματικό χώρο ή ιδιοκτησία των νομικών προσώπων κατά το άρθρο 61 παράγραφος 1. Οσάκις απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή και την αποτελεσματικότητα των επιθεωρήσεων, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να διεξάγει την επιτόπια επιθεώρηση χωρίς προειδοποίηση.»·

"

12γ)   Στο άρθρο 63, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Οι υπάλληλοι και άλλα πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από την ΕΑΚΑΑ για τη διεξαγωγή επιτόπιας επιθεώρησης μπορούν να εισέρχονται σε οιονδήποτε επαγγελματικό χώρο ή ιδιοκτησία των νομικών προσώπων για τα οποία έχει εκδοθεί απόφαση έρευνας από την ΕΑΚΑΑ και διαθέτουν όλες τις εξουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 62 παράγραφος 1. Διαθέτουν επίσης την εξουσία να σφραγίζουν οιουσδήποτε επαγγελματικούς χώρους και βιβλία ή αρχεία κατά την περίοδο της επιθεώρησης και στην έκταση που είναι αναγκαίο για αυτήν.

"

12δ)  Στο άρθρο 63, η παράγραφος 8 διαγράφεται.

12ε)  Στο άρθρο 64, η παράγραφος 4 τροποποιείται ως εξής:"

«4. Όταν υποβάλλει τον φάκελο των πορισμάτων στην ΕΑΚΑΑ, ο πραγματογνώμονας ενημερώνει τα υπό έρευνα πρόσωπα. Αυτά έχουν το δικαίωμα να αποκτούν πρόσβαση στον φάκελο, με την επιφύλαξη του έννομου συμφέροντος άλλων προσώπων για την προστασία του επιχειρηματικού απορρήτου τους. Το δικαίωμα πρόσβασης στον φάκελο δεν επεκτείνεται σε εμπιστευτικές πληροφορίες ή στα προπαρασκευαστικά έγγραφα εσωτερικής χρήσης της ΕΑΚΑΑ.

"

12στ)   Στο άρθρο 64, η παράγραφος 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«8. Η ΕΑΚΑΑ παραπέμπει την υπόθεση στις ενδεδειγμένες αρχές για έρευνα και πιθανή ποινική δίωξη όταν, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της δυνάμει του παρόντος κανονισμού, διαπιστώσει σοβαρές ενδείξεις πιθανής ύπαρξης περιστατικών που γνωρίζει ότι δύνανται να συνιστούν ποινικά αδικήματα βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Επιπροσθέτως, η ΕΑΚΑΑ δεν επιβάλλει πρόστιμα ή περιοδικές χρηματικές ποινές, εάν γνωρίζει ότι προγενέστερη αθώωση ή καταδίκη βάσει πανομοιότυπων περιστατικών ή βάσει περιστατικών που είναι κατ’ ουσία τα ίδια έχει ήδη αποκτήσει ισχύ δεδικασμένου κατόπιν ποινικής διαδικασίας βάσει του εθνικού δικαίου.»·

"

12ζ)   Στο άρθρο 65 παράγραφος 1, το δεύτερο εδάφιο διαγράφεται.

13)  Το άρθρο 65 παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:

α)  στο στοιχείο α), το ποσό «20 000 EUR» αντικαθίσταται από το ποσό «200 000 EUR»·

β)  στο στοιχείο β), το ποσό «10 000 EUR» αντικαθίσταται από το ποσό «100 000 EUR»·

γ)  προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο γ):"

«γ) για τις παραβάσεις που αναφέρονται στο τμήμα IV του παραρτήματος Ι, το ύψος των προστίμων είναι τουλάχιστον 5 000 EUR και δεν υπερβαίνει τα 10 000 EUR.»·

"

13α)   Στο άρθρο 67 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:"

«Το πρώτο εδάφιο δεν έχει εφαρμογή αν απαιτείται επείγουσα δράση για την πρόληψη σημαντικής και άμεσης ζημίας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα ή σημαντικής και άμεσης ζημίας στην ακεραιότητα, τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και την εύρυθμη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών, συμπεριλαμβανομένης της σταθερότητας ή της ακρίβειας των στοιχείων που παρέχονται στο αρχείο καταγραφής συναλλαγών. Σε αυτήν την περίπτωση, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να εκδίδει προσωρινή απόφαση και να παρέχει στα ενδιαφερόμενα πρόσωπα τη δυνατότητα ακρόασης το συντομότερο δυνατό μετά τη λήψη της απόφασής της.»

"

14)  Στο άρθρο 72, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Το ύψος του τέλους που επιβάλλεται σε αρχείο καταγραφής συναλλαγών καλύπτει όλες τις εύλογες διοικητικές δαπάνες της ΕΑΚΑΑ για τις δραστηριότητές της καταχώρισης και εποπτείας και είναι ανάλογο προς τον κύκλο εργασιών του εν λόγω αρχείου καταγραφής συναλλαγών και τον τύπο της καταχώρισης και εποπτείας που ασκείται.»·

"

15)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 76α:"

«Άρθρο 76α

Αμοιβαία άμεση πρόσβαση στα δεδομένα

1.  Εάν είναι αναγκαίο για την άσκηση των καθηκόντων τους, οι αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών στις οποίες έχει συσταθεί ένα ή περισσότερα αρχεία καταγραφής συναλλαγών έχουν άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών που είναι εγκατεστημένα στην Ένωση, υπό την προϋπόθεση ότι η Επιτροπή έχει εκδώσει προς τούτο εκτελεστική πράξη σύμφωνα με την παράγραφο 2.

2.  Μετά την υποβολή αίτησης από τις αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 86 παράγραφος 2, που καθορίζουν εάν το νομικό πλαίσιο της τρίτης χώρας της αιτούσας αρχής πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

   α) τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών που είναι εγκατεστημένα στην εν λόγω τρίτη χώρα είναι δεόντως εξουσιοδοτημένα·
   β) υπάρχει συνεχώς αποτελεσματική εποπτεία και αποτελεσματική επιβολή όσον αφορά τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών στην εν λόγω τρίτη χώρα·
   γ) υπάρχουν εγγυήσεις όσον αφορά το επαγγελματικό απόρρητο και οι εγγυήσεις αυτές είναι τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας του επιχειρηματικού απορρήτου που αναλαμβάνουν οι αρχές σε συνεργασία με τρίτα μέρη·
   δ) τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών τα οποία έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην τρίτη χώρα υπέχουν νομικά δεσμευτική και εκτελεστή υποχρέωση να παρέχουν στις οντότητες του άρθρου 81 παράγραφος 3 απευθείας και άμεση πρόσβαση στα δεδομένα.»·

"

16)  Στο άρθρο 78, προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι 9 και 10:"

«(9) το αρχείο καταγραφής συναλλαγών θεσπίζει τις ακόλουθες διαδικασίες και πολιτικές:

   α) διαδικασίες αποτελεσματικής συμφωνίας δεδομένων μεταξύ των αρχείων καταγραφής συναλλαγών·
   β) διαδικασίες για τη διασφάλιση της πληρότητας και της ακρίβειας των αναφερόμενων δεδομένων·
   γ) πολιτικές για την ομαλή μεταφορά δεδομένων σε άλλα αρχεία καταγραφής συναλλαγών, εφόσον το ζητήσουν οι αντισυμβαλλόμενοι ή οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι που αναφέρονται στο άρθρο 9 ή όπου είναι άλλως αναγκαίο.

(10)  Προκειμένου να διασφαλίσει την ομοιόμορφη εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για τον καθορισμό:

   α) των διαδικασιών συμφωνίας των δεδομένων μεταξύ των αρχείων καταγραφής συναλλαγών·
   β) των διαδικασιών που πρέπει να εφαρμόσει το αρχείο καταγραφής συναλλαγών για να επαληθεύσει τη συμμόρφωση του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου ή της οντότητας υποβολής στοιχείων με τις απαιτήσεις υποβολής αναφορών και να επαληθεύσει την πληρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 9.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν λόγω σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων έως τις ... [12 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού].

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.»·

"

17)  Το άρθρο 81 τροποποιείται ως εξής:

α)  στην παράγραφο 3, προστίθεται το ακόλουθο σημείο ιζ):"

«ιζ) των οικείων αρχών τρίτης χώρας σε σχέση με τις οποίες έχει εκδοθεί εκτελεστική πράξη δυνάμει του άρθρου 76 στοιχείο α)·»·

"

β)  παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 3α:"

«3α. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει στους αντισυμβαλλομένους και στους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους που περιλαμβάνονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1α δεύτερο εδάφιο τις πληροφορίες που αναφέρονται για λογαριασμό τους.»·

"

γ)  η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«5. Για να εξασφαλιστεί συνεπής εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η ΕΑΚΑΑ, έπειτα από διαβούλευση με τα μέλη του ΕΣΚΤ, καταρτίζει σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων για τη διευκρίνιση των εξής:

   α) των πληροφοριών που πρέπει να δημοσιεύονται ή να διατίθενται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 3·
   β) της συχνότητας δημοσίευσης των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1·
   γ) των επιχειρησιακών προτύπων που απαιτούνται για τη συγκέντρωση και τη σύγκριση δεδομένων μεταξύ των αρχείων καταγραφής συναλλαγών και για την πρόσβαση των οντοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στις εν λόγω πληροφορίες·
   δ) των όρων και προϋποθέσεων, των ρυθμίσεων και της απαιτούμενης τεκμηρίωσης βάσει της οποίας τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών παρέχουν πρόσβαση στις οντότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 3.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις [12 μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού].

Κατά την εκπόνηση των εν λόγω σχεδίων τεχνικών προτύπων, η ΕΑΚΑΑ μεριμνά ώστε η δημοσίευση των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 να μην αποκαλύπτει την ταυτότητα οποιουδήποτε συμβαλλόμενου μέρους σε οποιαδήποτε σύμβαση.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.»·

"

18)  Το άρθρο 82 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 1 παράγραφος 6, στο άρθρο 4 παράγραφος 3, στο άρθρο 64 παράγραφος 7, στο άρθρο 70, στο άρθρο 72 παράγραφος 3, στο άρθρο 76α και στο άρθρο 85 παράγραφος 2 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον.»·

"

19)  Το άρθρο 85 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Έως τις ... [τρία έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού] η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και καταρτίζει γενική έκθεση. Η Επιτροπή υποβάλλει την έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, συνοδευόμενη από ενδεδειγμένες προτάσεις.

"

α α)  Παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«1α. Έως ... [τρία έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού], η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή αναλύοντας τον αντίκτυπο στους συμμετέχοντες στην αγορά από τις μεταβολές που θεσπίζονται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/... [Τον παρόντα τροποποιητικό κανονισμό] στο καθεστώς υποβολής αναφορών. Η έκθεση αυτή αξιολογεί συγκεκριμένα την ανάληψη και εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που επιτρέπουν τη μεταβίβαση της υποβολής αναφοράς σε χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους και απαιτούν την υποβολή αναφοράς συμβάσεων από τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και εξετάζουν κατά πόσο οι εν λόγω νέες διατάξεις είχαν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα της μείωσης του φόρτου υποβολής αναφοράς για τους μικρότερους αντισυμβαλλομένους. Διερευνά επίσης πώς οι εν λόγω νέες διατάξεις έχουν επηρεάσει τον ανταγωνισμό μεταξύ των αρχείων καταγραφής συναλλαγών και κατά πόσο και σε ποιο βαθμό έχουν οδηγήσει σε λιγότερο ανταγωνιστικό περιβάλλον και σε μικρότερη ελευθερία επιλογής των εκκαθαριστικών μελών και των πελατών τους.»

"

β)  η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Έως τις [ένα έτος από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού], και στη συνέχεια κάθε έτος έως τις... δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού], η Επιτροπή υποβάλει έκθεση στην οποία αξιολογείται κατά πόσον έχουν εκπονηθεί βιώσιμες τεχνικές λύσεις για τη μεταφορά από τους μηχανισμούς συνταξιοδοτικών καθεστώτων χρηματικών και μη χρηματικών ασφαλειών, ως περιθωρίων διαφορών αποτίμησης και η ανάγκη λήψης μέτρων για τη διευκόλυνση αυτών των τεχνικών λύσεων.

Η ΕΑΚΑΑ, έως τις [έξι μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού] και, στη συνέχεια, κάθε χρόνο έως τις... [δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού], σε συνεργασία με την ΕΑΑΕΣ, την ΕΑΤ και το ΕΣΣΚ, υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή για την αξιολόγηση των εξής:

   α) κατά πόσον οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι, τα εκκαθαριστικά μέλη και οι μηχανισμοί συνταξιοδοτικών καθεστώτων έχουν καταβάλει τη δέουσα προσπάθεια και έχουν αναπτύξει βιώσιμες τεχνικές λύσεις που διευκολύνουν τη συμμετοχή των μηχανισμών συνταξιοδοτικών καθεστώτων στον κεντρικό συμψηφισμό με την καταχώριση χρηματικών και μη χρηματικών ασφαλειών ως περιθωρίων διαφορών αποτίμησης, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων των λύσεων αυτών στη ρευστότητα και στην ενίσχυση των κυκλικών τάσεων της αγοράς και των δυνητικών νομικών και άλλων επιπλοκών τους·
   β) του όγκου και της φύσης της δραστηριότητας των μηχανισμών συνταξιοδοτικών καθεστώτων σε αγορές εκκαθαριζόμενων και μη εκκαθαριζόμενων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων ανά κατηγορία στοιχείων ενεργητικού και κάθε σχετικού συστημικού κινδύνου για το χρηματοπιστωτικό σύστημα·
   γ) των συνεπειών εκπλήρωσης από τους μηχανισμούς συνταξιοδοτικών καθεστώτων της απαίτησης εκκαθάρισης όσον αφορά τις επενδυτικές τους στρατηγικές, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε μετατόπισης των ταμειακών διαθεσίμων τους και της κατανομής μη χρηματικών στοιχείων ενεργητικού·
   δ) των συνεπειών των ορίων εκκαθάρισης που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 4 για τους μηχανισμούς συνταξιοδοτικών καθεστώτων·
   ε) των επιπτώσεων άλλων νομικών απαιτήσεων στη διαφορά κόστους μεταξύ εκκαθαρισμένων και μη εκκαθαρισμένων συναλλαγών εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, περιλαμβανομένων των απαιτήσεων περιθωρίων για μη εκκαθαρισμένα παράγωγα και του υπολογισμού του δείκτη μόχλευσης που διενεργείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013·
   στ) εάν χρειάζονται περαιτέρω μέτρα για να διευκολυνθεί μια λύση εκκαθάρισης για τους μηχανισμούς συνταξιοδοτικών καθεστώτων·

Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 82 για την επέκταση της τριετούς περιόδου του άρθρου 89 παράγραφος 1 μία φορά, για δύο έτη, εφόσον διαπιστώσει ότι δεν έχει αναπτυχθεί βιώσιμη τεχνική λύση και ότι οι δυσμενείς συνέπειες των κεντρικά εκκαθαρισμένων συμβάσεων παραγώγων επί των συνταξιοδοτικών παροχών των μελλοντικών συνταξιούχων παραμένουν αμετάβλητες.»·

"

γ)  η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«3. Έως τις ...[δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού] ▌η Επιτροπή είτε:

   α) υποβάλει πρόταση για δεσμευτική λύση, άλλη πλην μόνιμων ή περαιτέρω προσωρινών εξαιρέσεων των μηχανισμών συνταξιοδοτικών καθεστώτων από την υποχρέωση εκκαθάρισης, εφόσον κρίνει ότι δεν έχει βρεθεί λύση από τα ενδιαφερόμενα μέρη· ή
   β) εκδίδει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 82 για την επέκταση της διετούς περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 89 παράγραφος 1, μία φορά, για δύο έτη, μόνον εφόσον κρίνει ότι συμφωνήθηκε λύση από τα ενδιαφερόμενα μέρη και ότι απαιτείται πρόσθετος χρόνος για την υλοποίησή της· ή
   γ) επιτρέπει την περάτωση της εξαίρεσης, ενώ ενθαρρύνει τα ενδιαφερόμενα μέρη να εφαρμόσουν εκ των προτέρων τις λύσεις τους, εάν κρίνει ότι έχει βρεθεί λύση.

"

γ α)  παρεμβάλλονται οι ακόλουθες παράγραφοι:"

«3α. Έως τις...[τρία έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού], η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 82 για την επέκταση της τριετούς περιόδου του άρθρου 89 παράγραφος 1α μία φορά, για δύο έτη, μόνον εφόσον θεωρήσει ότι οι μικροί μηχανισμοί συνταξιοδοτικών καθεστώτων που αναφέρονται στη άρθρο 89 παράγραφος 1α έχουν καταβάλει τις απαραίτητες προσπάθειες για να αναπτύξουν κατάλληλες τεχνικές λύσεις και ότι οι δυσμενείς συνέπειες των κεντρικά εκκαθαρισμένων συμβάσεων παραγώγων επί των συνταξιοδοτικών παροχών των μελλοντικών συνταξιούχων παραμένουν αμετάβλητες·

3β.   Η ΕΑΚΑΑ, έως τις ... [12 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού] υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή, η οποία αξιολογεί κατά πόσο ο κατάλογος των χρηματοοικονομικών μέσων που θεωρούνται άκρως ρευστοποιήσιμα με ελάχιστο πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 47, θα μπορούσε να επεκταθεί και κατά πόσο ο εν λόγω κατάλογος θα μπορούσε να συμπεριλάβει ένα ή περισσότερα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2017/1131.»·

"

ε)  παρεμβάλλονται οι ακόλουθες παράγραφοι:"

«6. Έως τις... [έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού], η Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με την ΕΑΚΑΑ, υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την ευθυγράμμιση της υποχρέωσης διαπραγμάτευσης παραγώγων βάσει του κανονισμού (EΕ) αριθ. 600/2014 με τις μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τον κανονισμό (EΕ) 2018 /... [ο παρών τροποποιητικός κανονισμός] στην υποχρέωση εκκαθάρισης παραγώγων, ιδίως στο πεδίο εφαρμογής των οντοτήτων που υπόκεινται στην υποχρέωση εκκαθάρισης, καθώς και στον μηχανισμό αναστολής. Όταν η εν λόγω ευθυγράμμιση κρίνεται αναγκαία και θεμιτή, η έκθεση θα συνοδεύεται από νομοθετική πρόταση που θεσπίζει τις απαραίτητες μεταβολές.

7.  Η ΕΑΚΑΑ, έως τις... [18 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού], σε συνεργασία με την ΕΑΑΕΣ και την ΕΑΤ, υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή για την αξιολόγηση του κατά πόσον η αρχή δίκαιων, λογικών, αμερόληπτων και διαφανών εμπορικών όρων που αναφέρεται στην παράγραφο 3α του άρθρου 4 υπήρξε αποτελεσματική όσον αφορά τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε μηχανισμούς εκκαθάρισης.

Η Επιτροπή, έως τις ... [δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού], υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εκτιμώντας κατά πόσο η αρχή δίκαιων, λογικών, αμερόληπτων και διαφανών εμπορικών όρων έχει διευκολύνει αποτελεσματικά την πρόσβαση στην εκκαθάριση και προτείνοντας, κατά περίπτωση, βελτιώσεις στην εν λόγω αρχή. Αυτή η έκθεση εξετάζει τα ευρήματα της έκθεσης που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο και συνοδεύεται από νομοθετική πρόταση, όπου ενδείκνυται.

8.  Έως τις ... [12 μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού] η Επιτροπή εκπονεί έκθεση που αξιολογεί κατά πόσο οι συναλλαγές που απορρέουν άμεσα από υπηρεσίες μετασυναλλακτικού περιορισμού του κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της συμπίεσης χαρτοφυλακίου, θα πρέπει να εξαιρείται από την υποχρέωση εκκαθάρισης που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1. Στην έκθεση αυτή η Επιτροπή λαμβάνει ειδικότερα υπόψη, τον βαθμό στον οποίο αυτές οι συναλλαγές μετριάζουν τους κινδύνους, ιδίως τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου και τον λειτουργικό κίνδυνο, καθώς και τη δυνατότητα παράκαμψης της υποχρέωσης εκκαθάρισης και τη δυνατότητα να αποτελεί αντικίνητρο στην κεντρική εκκαθάριση. Η Επιτροπή υποβάλλει την έκθεση αυτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, συνοδευόμενη, ενδεχομένως, από ενδεδειγμένες προτάσεις.

Για να συνδράμει την Επιτροπή στην εκπόνηση της έκθεσης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο η ΕΑΚΑΑ, έως τις... [έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού], σε συνεργασία με το ΕΣΣΚ, υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή αξιολογώντας κατά πόσο οι συναλλαγές που απορρέουν άμεσα από υπηρεσίες μετασυναλλακτικού περιορισμού του κινδύνου συμπεριλαμβανομένης της συμπίεσης χαρτοφυλακίου θα πρέπει να εξαιρούνται από την υποχρέωση εκκαθάρισης. Αυτή η έκθεση διερευνά τη συμπίεση χαρτοφυλακίου και άλλες διαθέσιμες υπηρεσίες μετασυναλλακτικού περιορισμού του κινδύνου που μειώνουν τους μη αγοραίους κινδύνους χαρτοφυλακίων παραγώγων χωρίς μεταβολή του κινδύνου αγοράς των χαρτοφυλακίων, όπως η εξισορρόπηση συναλλαγών. Εξηγεί επίσης τους σκοπούς και τη λειτουργία τέτοιων υπηρεσιών μετασυναλλακτικού περιορισμού του κινδύνου, τον βαθμό στον οποίο μετριάζουν τους κινδύνους, ιδίως τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου και τον λειτουργικό κίνδυνο, και αξιολογεί την ανάγκη εκκαθάρισης τέτοιων συναλλαγών, ή εξαίρεσής τους από την εκκαθάριση, προκειμένου να υπάρχει διαχείριση του συστημικού κινδύνου. Αξιολογεί επίσης σε ποιο βαθμό κάθε εξαίρεση από την υποχρέωση εκκαθάρισης τέτοιων υπηρεσιών αποθαρρύνει την κεντρική εκκαθάριση και μπορεί να οδηγήσει τους αντισυμβαλλομένους σε παράκαμψη της υποχρέωσης εκκαθάρισης.

9.  Βάσει, μεταξύ άλλων, των ευρημάτων της δημόσιας διαβούλευσης της Επιτροπής για τον έλεγχο καταλληλότητας των εποπτικών αναφορών, η οποία δημοσιεύτηκε την 1η Δεκεμβρίου 2017 και της έκθεσης που υποβλήθηκε από την ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο, η Επιτροπή επανεξετάζει και υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 9 παράγραφος 1α έως τις ... [12 μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει την έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, συνοδευόμενη, ενδεχομένως, από ενδεδειγμένη νομοθετική πρόταση. Κατά την επανεξέταση της εφαρμογής του άρθρου 9 παράγραφος 1α, η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσο η υποχρέωση αναφοράς συναλλαγών δυνάμει του άρθρου 26 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 δημιουργεί περιττή επανάληψη της αναφοράς συναλλαγών για μη εξωχρηματιστηριακά παράγωγα και κατά πόσο η απαίτηση αναφοράς μη εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 1α θα μπορούσε να μειωθεί χωρίς αθέμιτη απώλεια πληροφοριών με σκοπό την απλούστευση των αλυσίδων αναφοράς για μη εξωχρηματιστηριακά παράγωγα για όλα τα αντισυμβαλλόμενα μέρη, ιδίως για τους μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους οι οποίοι δεν υπόκεινται σε υποχρέωση εκκαθάρισης που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο.

Η ΕΑΚΑΑ, έως τις ... [έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού], σε συνεργασία με το ΕΣΣΚ, υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή για την αξιολόγηση των εξής:

   α) της συνέπειας μεταξύ των υποχρεώσεων αναφοράς για μη εξωχρηματιστηριακά παράγωγα δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος κανονισμού, τόσο από απόψεως των λεπτομερειών της αναφερόμενης σύμβασης παραγώγων όσο και της πρόσβασης σε δεδομένα από τις σχετικές οντότητες·
   β) του κατά πόσο είναι δυνατή η ευθυγράμμιση των απαιτήσεων αναφοράς για μη εξωχρηματιστηριακά παράγωγα δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και δυνάμει του άρθρου 9 του παρόντος κανονισμού, τόσο από απόψεως των λεπτομερειών της αναφερόμενης σύμβασης παραγώγων όσο και της πρόσβασης σε δεδομένα από τις σχετικές οντότητες· και
   γ) της δυνατότητας απλούστευσης των αλυσίδων αναφοράς για όλους τους αντισυμβαλλομένους, συμπεριλαμβανομένων όλων των έμμεσων πελατών, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για έγκαιρη αναφορά καθώς και των πράξεων και διατάξεων που εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 30 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014.»

"

20)  Στο άρθρο 89, το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Έως τις... [δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού], η υποχρέωση εκκαθάρισης που αναφέρεται στο άρθρο 4 δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων για τις οποίες μπορεί να μετρηθεί αντικειμενικά ότι μειώνουν τους επενδυτικούς κινδύνους που συνδέονται άμεσα με την χρηματοοικονομική φερεγγυότητα των μηχανισμών συνταξιοδοτικών καθεστώτων, και στις οντότητες που έχουν συσταθεί για να παράσχουν αποζημίωση σε μέλη μηχανισμών συνταξιοδοτικών καθεστώτων σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής εκ μέρους ενός μηχανισμού συνταξιοδοτικών καθεστώτων.

Οι μηχανισμοί συνταξιοδοτικών καθεστώτων (PSAs), οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι (CCPs) και τα εκκαθαριστικά μέλη καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμβάλλουν στην ανάπτυξη τεχνικών λύσεων, οι οποίες θα διευκολύνουν την εκκαθάριση των εν λόγω συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων από τους μηχανισμούς συνταξιοδοτικών καθεστώτων.

Η Επιτροπή συγκροτεί ομάδα εμπειρογνωμόνων αποτελούμενη από εκπροσώπους των μηχανισμών συνταξιοδοτικών καθεστώτων, των κεντρικών αντισυμβαλλομένων, των εκκαθαριστικών μελών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών για τις εν λόγω τεχνικές λύσεις, προκειμένου να παρακολουθεί τις προσπάθειές τους και να αξιολογεί την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην ανάπτυξη τεχνικών λύσεων, οι οποίες θα διευκολύνουν την εκκαθάριση των εν λόγω συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων από τους μηχανισμούς συνταξιοδοτικών καθεστώτων. Η εν λόγω ομάδα εμπειρογνωμόνων συνεδριάζει τουλάχιστον κάθε έξι μήνες. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις προσπάθειες που καταβάλλονται από τους μηχανισμούς συνταξιοδοτικών καθεστώτων, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα εκκαθαριστικά μέλη κατά τη σύνταξη των εκθέσεών της σύμφωνα με το άρθρο 85 παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο.»·

"

20α)  Στο άρθρο 89, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«1α. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, έως τις... [τρία έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού], η υποχρέωση εκκαθάρισης που αναφέρεται στο άρθρο 4 δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων για τις οποίες μπορεί να μετρηθεί αντικειμενικά ότι μειώνουν τους επενδυτικούς κινδύνους που συνδέονται άμεσα με την χρηματοοικονομική φερεγγυότητα των μηχανισμών συνταξιοδοτικών καθεστώτων που ανήκουν στην κατηγορία των μικρών μηχανισμών συνταξιοδοτικών καθεστώτων, και σε οντότητες που έχουν συσταθεί για να παρέχουν αποζημίωση σε μέλη αυτών των μηχανισμών συνταξιοδοτικών καθεστώτων σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής εκ μέρους ενός μηχανισμού συνταξιοδοτικών καθεστώτων.

Η Επιτροπή εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 82 για να συμπληρώσει τον παρόντα κανονισμό καθορίζοντας ποιοι μηχανισμοί συνταξιοδοτικών καθεστώτων μπορούν να θεωρηθούν μικροί μηχανισμοί συνταξιοδοτικών καθεστώτων σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατηγορία μικρών μηχανισμών συνταξιοδοτικών καθεστώτων δεν θα αντιπροσωπεύει περισσότερο από 5 % των συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που έχουν συναφθεί από μηχανισμούς συνταξιοδοτικών καθεστώτων.»·

"

21)  Το παράρτημα Ι τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από τις ... [πέντε μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού].

Με την επιφύλαξη της δεύτερης παραγράφου του παρόντος άρθρου, το άρθρο 1 παράγραφος 7 στοιχείο δ) και το άρθρο 1 παράγραφοι 8, 10 και 11 εφαρμόζονται από τις [▌6 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού] και το άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ), το άρθρο 1 παράγραφος 7 στοιχείο ε), το άρθρο 1 παράγραφος 9, το άρθρο 1 παράγραφος 12 στοιχεία β) και γ) και το άρθρο 1 παράγραφος 16 ισχύουν από την [▌18 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού].

Εάν ο παρών κανονισμός τεθεί σε ισχύ μετά τις 16 Αυγούστου 2018, τότε το άρθρο 89 παράγραφος 1 εφαρμόζεται αναδρομικά σε όλες τις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που υπογράφηκαν από μηχανισμούς συνταξιοδοτικών καθεστώτων μετά τις 16 Αυγούστου 2018 και πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα Ι τροποποιείται ως εξής:

(1)   Στο τμήμα Ι προστίθενται τα ακόλουθα σημεία θ), ι) και ια):

«i) το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παραβαίνει το άρθρο 78 παράγραφος 9 στοιχείο α) λόγω μη θέσπισης κατάλληλων διαδικασιών για τον έλεγχο της συμφωνίας των δεδομένων μεταξύ των αρχείων καταγραφής συναλλαγών·

ι)  το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παραβαίνει το άρθρο 78 παράγραφος 9 στοιχείο β) λόγω μη θέσπισης κατάλληλων διαδικασιών προκειμένου να διασφαλίζεται η πληρότητα και η ακρίβεια των υποβαλλόμενων δεδομένων·

ια)  το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παραβαίνει το άρθρο 78 παράγραφος 9 στοιχείο γ) λόγω μη θέσπισης κατάλληλων πολιτικών για την ορθή διαβίβαση δεδομένων σε άλλα αρχεία καταγραφής συναλλαγών εφόσον ζητηθεί από τους αντισυμβαλλομένους και τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους που αναφέρονται στο άρθρο 9 ή εάν αυτό είναι αναγκαίο για οιονδήποτε άλλο λόγο.»·

(2)   Στο τμήμα IV, προστίθεται το εξής στοιχείο δ):

«δ) το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παραβαίνει το άρθρο 55 παράγραφος 4 λόγω μη κοινοποίησης στην ΕΑΚΑΑ σε εύθετο χρόνο ουσιωδών αλλαγών στους όρους καταχώρισής του.».

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0181/2018).
(2)
(3) ΕΕ C […] της […], σ. […].
(4) ΕΕ C […] της […], σ. […].
(5) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της … (ΕΕ ...) και απόφαση του Συμβουλίου της ...
(6) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1)
(7) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 84).
(8) http://www.bis.org/cpmi/publ/d106.pdf
(9) http://www.bis.org/cpmi/publ/d125.pdf
(10) Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, περί διαφάνειας των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης, και περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 1).
(11) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
(12) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12).
(13) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/79/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 48).
(14) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).
(15) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).
(16) Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349).
(17) Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ) (ΕΕ L 335 της 17.12.2009, σ. 1).
(18) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων και για την τροποποίηση των οδηγιών 98/26/ΕΚ και 2014/65/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012 (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 1).


Κοινοί κανόνες στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και Οργανισμός Αεροπορικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***I
PDF 122kWORD 54k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Ιουνίου 2018 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση του Οργανισμού Αεροπορικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (COM(2015)0613 – C8-0389/2015 – 2015/0277(COD))
P8_TA(2018)0245A8-0364/2016

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2015)0613),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 100 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0389/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από την Ιταλική Γερουσία και το κοινοβούλιο της Μάλτας, στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2016(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 12ης Οκτωβρίου 2016(2),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 22ας Δεκεμβρίου 2017, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0364/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Ιουνίου 2018 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2018/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και την ίδρυση Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αεροπορική Ασφάλεια, και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2111/2005, (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, (ΕΕ) αριθ. 996/2010, (ΕΕ) αριθ. 376/2014 και των οδηγιών 2014/30/ΕΕ και 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 552/2004 και (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του Συμβουλίου

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139.)

(1) ΕΕ C 75 της 10.3.2017, σ. 111.
(2) ΕΕ C 88 της 21.3.2017, σ. 69.


Εκπομπές CO2 και κατανάλωση καυσίμου από τα νέα βαρέα οχήματα ***I
PDF 141kWORD 55k
Ψήφισμα
Κείμενο
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 12ης Ιουνίου 2018 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την παρακολούθηση και τη δήλωση των εκπομπών CO2 και της κατανάλωσης καυσίμου από τα νέα βαρέα οχήματα (COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD))
P8_TA(2018)0246A8-0010/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0279),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 192 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0168/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 18ης Οκτωβρίου 2017(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 20ής Απριλίου 2018, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0010/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  λαμβάνει υπόψη τις δηλώσεις της Επιτροπής που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Ιουνίου 2018 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2018/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την παρακολούθηση και τη δήλωση των εκπομπών CO2 και της κατανάλωσης καυσίμου από τα νέα βαρέα επαγγελματικά οχήματα

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2018/956.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πρόταση σχετικά με τα πρότυπα για τις εκπομπές CO2 από τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα

Όπως ανακοινώθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2017 στην ανακοίνωση με τίτλο «Επίτευξη των στόχων όσον αφορά την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών – Η Ευρωπαϊκή Ένωση που προστατεύει τον πλανήτη, ισχυροποιεί τους καταναλωτές της και υπερασπίζεται τη βιομηχανία της και τους εργαζομένους της» (COM(2017)0675), η Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει την τρίτη δέσμη μέτρων για την κινητικότητα κατά το πρώτο εξάμηνο του Μαΐου 2018, στην οποία περιλαμβάνεται πρόταση σχετικά με τον καθορισμό των προτύπων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για τα φορτηγά.

Χρονοδιάγραμμα της εξέλιξης του VECTO/Κανονισμού Πιστοποίησης

Η Επιτροπή παρακολουθεί την τεχνική ανάπτυξη του Vehicle Energy Consumption Calculation Tool («Εργαλείο υπολογισμού ενεργειακής κατανάλωσης οχήματος» - VECTO) με σκοπό τη συμπερίληψη σε αυτό νέων γνωστών τεχνολογιών από το 2020 και άλλων τύπων οχημάτων, δηλαδή υπόλοιπα φορτηγά, λεωφορεία και πούλμαν και ρυμουλκούμενα, από το 2021.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη του εργαλείου VECTO, καθώς και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2400 θα δημοσιευτούν στις σχετικές ιστοσελίδες της Επιτροπής, ώστε να διασφαλίζεται ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται τακτικά.

Ανάπτυξη μιας οδικής δοκιμής επαλήθευσης στο πλαίσιο του Κανονισμού Πιστοποίησης

Η Επιτροπή αναγνωρίζει τη σημασία που έχει η ύπαρξη αξιόπιστων και αντιπροσωπευτικών δεδομένων σχετικά με τις εκπομπές CO2 και την κατανάλωση καυσίμων από βαρέα επαγγελματικά οχήματα.

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/2400 θα συμπληρώνεται από μια διαδικασία για την εξακρίβωση και την εξασφάλιση της συμμόρφωσης της λειτουργίας του VECTO, καθώς και των εκπομπών CO2 και της κατανάλωσης καυσίμου και των συναφών ιδιοτήτων των σχετικών κατασκευαστικών στοιχείων, των χωριστών τεχνικών μονάδων και συστημάτων. Η εν λόγω διαδικασία επαλήθευσης, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει οδικές δοκιμές βαρέων επαγγελματικών οχημάτων σε παραγωγή, έχει προγραμματιστεί να τεθεί σε ψηφοφορία στην τεχνική επιτροπή για τα μηχανοκίνητα οχήματα πριν από το τέλος του 2018.

Η διαδικασία επαλήθευσης προορίζεται επίσης να αποτελέσει τη βάση για μια μελλοντική δοκιμή για τον έλεγχο της εν χρήσει επίδοσης των οχημάτων από τους κατασκευαστές και τις αρχές έγκρισης τύπου ή από ανεξάρτητα τρίτα μέρη.

(1) ΕΕ C 81 της 2.3.2018, σ. 95.


Εκσυγχρονισμός της εκπαίδευσης στην ΕΕ
PDF 251kWORD 92k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 12ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης στην ΕΕ (2017/2224(INI))
P8_TA(2018)0247A8-0173/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Σεπτεμβρίου 2011, με τίτλο «Στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης – ένα θεματολόγιο για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ευρώπης» (COM(2011)0567),

–  έχοντας υπόψη το δικαίωμα εκπαίδευσης όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2014 για την αποτελεσματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2014 για τη διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαίδευση και κατάρτιση(2),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2012 για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης(3),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 18ης και 19ης Μαΐου 2015 σχετικά με τον ρόλο της προσχολικής και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ενίσχυση της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της ψηφιακής ικανότητας(4),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2016, με τίτλο «Νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη – Συνεργασία για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, της απασχολησιμότητας και της ανταγωνιστικότητας» (COM(2016)0381) και το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2017 με θέμα «Νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη»(5),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 του πρόσθετου πρωτοκόλλου της Σύμβασης για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, του Συμβουλίου της Ευρώπης, σχετικά με το δικαίωμα στην εκπαίδευση·

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα αριθ. 1904 (2012) του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με το δικαίωμα στην ελεύθερη επιλογή εκπαίδευσης·

–  έχοντας υπόψη την κοινή έκθεση για το 2015 του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ 2020), με τίτλο «Νέες προτεραιότητες για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης»(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και για την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1719/2006/EK, αριθ. 1720/2006/ΕΚ και αριθ. 1298/2008/EK(7),

–  έχοντας υπόψη τη Δήλωση του Παρισιού, της 17ης Μαρτίου 2015, για την προαγωγή της ιδιότητας του πολίτη και των κοινών αξιών της ελευθερίας, της ανοχής και της μη διακριτικής μεταχείρισης μέσω της εκπαίδευσης,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Απριλίου 2015 σχετικά με τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί για την εφαρμογή της διαδικασίας της Μπολόνια(8),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2016, με θέμα «Νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη – Συνεργασία για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, της απασχολησιμότητας και της ανταγωνιστικότητας» (SWD(2016)0195),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 2ας Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και για την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1719/2006/EK, αριθ. 1720/2006/ΕΚ και αριθ. 1298/2008/EK(9),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2016, με τίτλο «Διαδρομές Αναβάθμισης των Δεξιοτήτων: Νέες Ευκαιρίες για Ενηλίκους»(10),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 7ης Δεκεμβρίου 2016, με τίτλο «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός της εκπαίδευσης» (COM(2016)0941),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 30ής Μαΐου 2017, με τίτλο «Ανάπτυξη των σχολείων και άριστη διδασκαλία για μια καλή αρχή στη ζωή» (COM(2017)0248),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 30ής Μαΐου 2017, με τίτλο «Ένα νέο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση» (COM(2017)0247),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 30ής Μαΐου 2017, για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την παρακολούθηση των αποφοίτων (COM(2017)0249),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 5η Οκτωβρίου 2017, για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για ποιοτικά και αποτελεσματικά προγράμματα μαθητείας (COM(2017)0563 – SWD(2017)0322),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών, της 30ής Νοεμβρίου 2017, για τον εκσυγχρονισμό της σχολικής και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 19ης Οκτωβρίου 2017, με τίτλο «Νέα στρατηγική της ΕΕ για την εκπαίδευση»,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 17ης Ιανουαρίου 2018, για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την προώθηση των κοινών αξιών, της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς και της ευρωπαϊκής διάστασης της διδασκαλίας (COM(2018)0023),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 17ης Ιανουαρίου 2018, για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τις βασικές ικανότητες της δια βίου μάθησης (COM(2018)0024),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2012, για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης(11),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 17ης Ιανουαρίου 2018, σχετικά με το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση (COM(2018)0022),

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της διάσκεψης κορυφής για κοινωνικά θέματα με αντικείμενο τη δίκαιη απασχόληση και την ανάπτυξη, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας στις 17 Νοεμβρίου 2017(12),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα: παροχή σε όλα τα παιδιά μας του καλύτερου δυνατού ξεκινήματος για τον κόσμο του αύριο, τα οποία εγκρίθηκαν κατά την 3090ή σύνοδο του Συμβουλίου Παιδείας, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού που διεξήχθη στις 19 και 20 Μαΐου 2011(13),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 1984 σχετικά με την ελευθερία εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα(14),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2010 για τη διεθνοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης(15),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, της 8ης Ιουνίου 2016, με τίτλο «Προς μια στρατηγική της ΕΕ για διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις» (JOIN(2016)0029), και το σχετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017(16),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 26 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (UDHR),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης για την εκπαίδευση αναφορικά με τη δημοκρατική συμμετοχή του πολίτη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της σύστασης CM/Rec(2010)7,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 10 της Σύμβασης του 1979 για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών,

–  έχοντας υπόψη τον στρατηγικό στόχο Β της Διακήρυξης του Πεκίνου και την Πλατφόρμα Δράσης (1995),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 28 και 29 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού,

–  έχοντας υπόψη το θεματολόγιο του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, που εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο του 2015 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2016, και ειδικότερα τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 4 και 5,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0173/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 στοιχείο ε) ΣΛΕΕ, η αρμοδιότητα για θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης ανήκει στα κράτη μέλη, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υποστηρικτικό ρόλο να διαδραματίσει ως προς τον καθορισμό των προκλήσεων και του στόχου και την προώθηση και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα στην εκπαίδευση αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και ότι η εκπαίδευση σε όλες τις μορφές της και σε όλα τα επίπεδα πρέπει να ανταποκρίνεται στα ακόλουθα αλληλοσυνδεόμενα και ουσιώδη χαρακτηριστικά: α) διαθεσιμότητα· β) προσβασιμότητα· γ) αποδοχή· και δ) προσαρμοστικότητα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων έχει πρώτιστη προτεραιότητά του την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης χωρίς αποκλεισμούς·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα ευκαιριών είναι μια σημαντική λειτουργία της εκπαίδευσης και ότι, κατά συνέπεια, η πρόσβαση στην εκπαίδευση πρέπει να γίνεται χωρίς διακρίσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για τον σκοπό αυτό, πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για να εξασφαλιστεί ότι όλοι, με ιδιαίτερη έμφαση στα πλέον ευάλωτα άτομα, τα άτομα με αναπηρίες και με ειδικές ανάγκες, καθώς και οι μειονεκτούσες ομάδες, έχουν τις ίδιες ευκαιρίες πρόσβασης και ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων σε όλα τα επίπεδα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα εκπροσωπούν τεράστιο πλούτο πολιτισμικής, κοινωνικής και γλωσσικής πολυμορφίας, ενώ ταυτόχρονα τα κράτη μέλη μοιράζονται παρόμοιους εκπαιδευτικούς στόχους και προκλήσεις, περιλαμβανομένης της εξασφάλισης ίσης πρόσβασης στην εκπαίδευση για όλους, κάτι που μπορεί να αντιμετωπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ικανότητα των εκπαιδευτικών συστημάτων να ανταποκρίνονται στις κοινωνικές, οικονομικές και προσωπικές ανάγκες εξαρτάται από την ποιότητα, την προσβασιμότητα, τη διαφορετικότητα, την αποδοτικότητα και τη δικαιότητά τους, καθώς και από τη διαθεσιμότητα κατάλληλων ανθρώπινων, οικονομικών και υλικών πόρων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι η εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, έχει επηρεαστεί από την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση και ότι η δημόσια χρηματοδότηση για την εκπαίδευση διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στα εκπαιδευτικά συστήματα της ΕΕ· λαμβάνοντας, συνεπώς, υπόψη ότι η συνεχής και αυξημένη δημόσια χρηματοδοτική στήριξη για την εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης για τους εκπαιδευτικούς και των εργασιακών τους συνθηκών, καθώς και για την έρευνα, έχει ζωτική σημασία προκειμένου να εξασφαλιστεί μια ελεύθερη, χωρίς αποκλεισμούς και προσιτή σε όλους δημόσια εκπαίδευση·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση θα πρέπει να συμβάλλουν στην προσωπική εξέλιξη και ανάπτυξη των νέων προκειμένου να γίνουν προορατικοί και υπεύθυνοι πολίτες που θα είναι έτοιμοι να ζήσουν και να εργαστούν σε έναν τεχνολογικά προηγμένο και παγκοσμιοποιημένο κόσμο και να τους παρέχεται ένα βασικό σύνολο ικανοτήτων για διά βίου μάθηση, το οποίο ορίζεται ως ένας συνδυασμός γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών που είναι απαραίτητες για την προσωπική ολοκλήρωση και εξέλιξη, την ενεργό συμμετοχή στα κοινά και την απασχόληση·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποιότητα της διδασκαλίας είναι σημαντικός καθοριστικός παράγοντας για τα αποτελέσματα των μαθητών και σπουδαστών και ότι, ως εκ τούτου, η ισχυρή στήριξη της αριστείας όσον αφορά τη διδασκαλία και τους διδάσκοντες αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα στην εκπαίδευση περιλαμβάνει τον σεβασμό της ελευθερίας ίδρυσης εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, στη βάση του δέοντος σεβασμού των δημοκρατικών αρχών και του δικαιώματος των γονέων να εξασφαλίζουν την εκπαίδευση και τη μόρφωση των τέκνων τους σύμφωνα με τις θρησκευτικές, φιλοσοφικές και παιδαγωγικές πεποιθήσεις τους·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανοικτή μέθοδος συντονισμού, όπως εφαρμόζεται στην εκπαίδευση, επιτρέπει στα κράτη μέλη να δημιουργούν και να εφαρμόζουν μια κοινή στρατηγική για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, στην οποία περιλαμβάνεται και η επιγραμμική πλατφόρμα ET 2020 (εκπαίδευση και κατάρτιση 2020)· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε χρόνο αναλύονται και αξιολογούνται οι δείκτες αναφοράς της στρατηγικής αυτής στο πλαίσιο της έκδοσης του «Education and Training Monitor» τόσο για τα κράτη μέλη όσο και για την ΕΕ συνολικά·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο τελευταίο «Education and Training Monitor», που δημοσιεύθηκε το 2017, η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι, παρά τη συνεχή πρόοδο όσον αφορά τη μείωση του αριθμού των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση, ο αριθμός τους παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα σε ολόκληρη την ΕΕ·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τελευταίας έρευνας PISA, το 20,6 % των ευρωπαίων μαθητών αντιμετωπίζει προβλήματα στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στους τομείς της ανάγνωσης, των μαθηματικών και των φυσικών επιστημών, και σημαντικός αριθμός ευρωπαίων πολιτών δεν διαθέτει δεξιότητες αλφαβητισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό προκαλεί σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά την περαιτέρω μάθηση, την προσωπική ανάπτυξη, καθώς και συμμετοχή στον δημόσιο βίο και στην αγορά εργασίας·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξασφάλιση πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας (ΠΕΦ) για όλα τα παιδιά είναι καίρια για να τους επιτρέψει ένα θετικό ξεκίνημα στη ζωή τους και την εκπαιδευτική πορεία τους·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποιότητα του προσωπικού αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τις υπηρεσίες ΠΕΦ·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση της κινητικότητας των σπουδαστών και του προσωπικού αποτελεί σημαντικό μέρος των ευρωπαϊκών συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, συμβάλλει στην ανάπτυξη των νέων και μπορεί να τονώσει την οικονομική και κοινωνική πρόοδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ανάγκη ποιοτικής βελτίωσης και αυξημένης χρηματοδοτικής στήριξης, με στόχο να επεκταθεί η κινητικότητα σπουδαστών και προσωπικού στο πλαίσιο του Erasmus+·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεθοδολογικές και ψηφιακές καινοτομίες είναι ένα πιθανό μέσο για τη διεύρυνση της πρόσβασης σε περιεχόμενο και γνώσεις, αλλά δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την προσωπική επαφή και την ανταλλαγή μεταξύ σπουδαστών και μεταξύ σπουδαστών και διδασκόντων, ούτε θα πρέπει να μετατραπούν σε προτεραιότητα των εκπαιδευτικών συστημάτων·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων συνιστά θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοχυρώνεται στις Συνθήκες και θα πρέπει να αποτυπώνεται σε όλες τις πολιτικές της, μεταξύ άλλων στον χώρο της εκπαίδευσης και του πολιτισμού·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση αποτελεί ένα ισχυρό μέσο για την εξάλειψη της ανισότητας και των διακρίσεων λόγω φύλου, συχνά όμως μπορεί επίσης να αναπαράγει ή και να επιδεινώνει τις υφιστάμενες διακρίσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανισότητα μεταξύ των φύλων στην εκπαίδευση εμποδίζει την προσωπική ανάπτυξη και ενδυνάμωση και επηρεάζει πολλούς κοινωνικοπολιτιστικούς τομείς·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν τα τρία πέμπτα (57,6 %) των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το χάσμα μεταξύ των φύλων στην απασχόληση ανήλθε στις 11,6 ποσοστιαίες μονάδες το 2015·(17)

Η γνώση ως σημαντικός οικονομικός πόρος και πηγή ευημερίας των πολιτών

1.  επιβεβαιώνει ότι η καθολική ποιοτική εκπαίδευση αποτελεί ουσιώδη συνιστώσα της προσωπικής, πολιτιστικής, κοινωνικής και επαγγελματικής ανάπτυξης σε μια κοινωνία της γνώσης·

2.  θεωρεί ότι η προστασία των ευρωπαϊκών κοινών αξιών και η επίτευξη των οικονομικών και κοινωνικών στόχων της ΕΕ, καθώς και της ανταγωνιστικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης, συνδέονται με την ποιοτική εκπαίδευση μέσω της προώθησης των δημοκρατικών αξιών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κοινωνικής συνοχής, της ενσωμάτωσης και της ατομικής επιτυχίας·

3.  υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο της εκπαίδευσης στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης τόσο από οικονομική όσο και από κοινωνική άποψη, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ανάγκες των πολιτών της Ευρώπης και οικοδομώντας μια κοινότητα διαφορετικών πολιτών που θα ενώνονται από τις κοινές βασικές τους αξίες·

4.  υπογραμμίζει ότι τα ποιοτικά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης προωθούν την ενεργό συμμετοχή στα κοινά και τις κοινές αξίες και, ως εκ τούτου, βοηθούν στη διαμόρφωση μιας ανοιχτής, πλουραλιστικής, δημοκρατικής και ανεκτικής κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς·

5.  τονίζει τον ρόλο της εκπαίδευσης στην υποβοήθηση των εκπαιδευόμενων προκειμένου να αναπτύξουν ηθικές και κοινωνικές αξίες και να γίνουν δραστήρια, υπεύθυνα και προοδευτικά μέλη της κοινωνίας που μπορούν να ασκήσουν και να προασπιστούν τα δημοκρατικά τους δικαιώματα και τις ευθύνες τους στην κοινωνία, να εκτιμούν την πολυμορφία, να διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στη δημοκρατική ζωή και να αναλάβουν την ευθύνη του εαυτού τους και των κοινοτήτων τους· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της εκπαίδευσης σε θέματα ιθαγένειας και αγωγής του πολίτη, καθώς και της ηθικής και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης·

6.  τονίζει ότι, για να αντιμετωπίσουν οι νέοι τις προκλήσεις, να γίνουν ενεργοί ευρωπαίοι πολίτες και να επιτύχουν στη ζωή και στην αγορά εργασίας, διαμορφώνοντας παράλληλα το μέλλον του κόσμου, μια ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση πρέπει να τους παρέχει τις αναγκαίες γνώσεις, δεξιότητες, γραμματισμό ως προς τα μέσα επικοινωνίας και κριτική και αυτόνομη σκέψη, καθώς και δημοκρατικές αντιλήψεις·

7.  υπογραμμίζει ότι η εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτική εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς συνιστά τη θεμελιώδη βάση για την επίτευξη διαρκούς κοινωνικής συνοχής μέσω της καταπολέμησης της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων από μειονεκτικά και ευάλωτα περιβάλλοντα και των στερεοτύπων που αφορούν το φύλο, και, ως εκ τούτου, εξακολουθεί να αποτελεί τη μεγαλύτερη ενίσχυση στην κοινωνική κινητικότητα·

8.  επισημαίνει ότι η ποιοτική εκπαίδευση μπορεί να προαγάγει την καινοτομία και την έρευνα, στοιχεία σημαντικά και επωφελή για την κοινωνία·

9.  αναγνωρίζει τη σημασία της εκπαίδευσης για την ανάπτυξη πολιτιστικών ικανοτήτων και την ενθάρρυνση της πολιτιστικής ανάπτυξης· ενθαρρύνει μεγαλύτερες συνέργειες μεταξύ των τομέων της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, κάτι που θα επιτευχθεί με τη στήριξη του ενεργού ρόλου του πολιτισμού και των τεχνών σε τυπικά, άτυπα και μη τυπικά εκπαιδευτικά πλαίσια·

10.  υπογραμμίζει τον ρόλο της εκπαίδευσης για την ανάπτυξη νοοτροπίας διά βίου μάθησης που βοηθά τους ανθρώπους να προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις του σύγχρονου κόσμου·

11.  υπενθυμίζει ότι τα σχολεία και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη δημιουργία και την ανάπτυξη μιας θετικής αντιμετώπισης της μάθησης, μεταξύ άλλων και καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής·

Η μεταβαλλόμενη εκπαιδευτική πραγματικότητα και οι συναφείς προκλήσεις

12.  πιστεύει ότι μια σφαιρική προσέγγιση της εκπαιδευτικής πολιτικής, με ισχυρή πολιτική και δημόσια στήριξη, έχει καθοριστική σημασία για τη διαδικασία της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης και ότι, για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, είναι ουσιώδης η συμμετοχή όλων των σχετικών και ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων των γονέων·

13.  θεωρεί ότι η αποτελεσματική διακυβέρνηση και η κατάλληλη χρηματοδότηση όλων των εκπαιδευτικών φορέων, οι σύγχρονοι εκπαιδευτικοί πόροι και η σύγχρονη διδασκαλία υψηλής ποιότητας, οι ικανοί εκπαιδευτικοί που τρέφουν ενδιαφέρον για την εργασία τους και η διά βίου μάθηση. είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη δικαιότητας, ποικιλομορφίας και αριστείας στην εκπαίδευση·

14.  τονίζει τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) και η καινοτομία, ως μέσα τα οποία παρέχουν νέες ευκαιρίες στην εκπαίδευση, αντιμετωπίζουν αποτελεσματικότερα τις ατομικές ανάγκες των μαθητών (συμπεριλαμβανομένων των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών) και αυξάνουν την ευελιξία στην εκμάθηση και τη διδασκαλία, την εξατομίκευση και την υπευθυνότητα, και προωθούν διαδραστικές μορφές συνεργασίας και επικοινωνίας·

15.  τονίζει τις ευκαιρίες που παρέχουν στη σύγχρονη εκπαίδευση η ψηφιοποίηση και η καθιέρωση κοινών εκπαιδευτικών πλατφορμών, ιδίως σε ό,τι αφορά την εξ αποστάσεως μάθηση, την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τη μεικτή μάθηση, κάτι που θα καταστήσει δυνατή μια μεγαλύτερη ευελιξία στην εκπαίδευση, προσαρμόζοντάς την περισσότερο στις ατομικές συνθήκες των μαθητών και, κατά συνέπεια, συμβάλλοντας σημαντικά στη διά βίου μάθηση, την ποιοτική εκπαίδευση, την προσβασιμότητα και την ανάπτυξη των μελλοντικών δεξιοτήτων· επισημαίνει την ανάγκη για προγράμματα διδασκαλίας ΤΠΕ και μέσων επικοινωνίας κατάλληλα για την κάθε ηλικία, τα οποία να σέβονται την ανάπτυξη και ευημερία του παιδιού, και επισημαίνει τη σημασία τόσο της υπεύθυνης χρήσης όσο και της κριτικής σκέψης·

16.  επισημαίνει ότι η αποτελεσματική μάθηση και διδασκαλία μέσω ψηφιακών τεχνολογιών απαιτεί ισότιμη πρόσβαση, ικανό επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων, υψηλής ποιότητας διδακτικό υλικό, κατάρτιση στην προσαρμογή της τεχνολογίας για παιδαγωγικούς σκοπούς, και προώθηση της νοοτροπίας και των κινήτρων που χρειάζονται για μια ουσιαστική ψηφιακή συμμετοχή· πιστεύει ότι οι ψηφιακές δεξιότητες και οι δεξιότητες σε σχέση με τα μέσα θα πρέπει να αποτελούν βασικό στοιχείο των πολιτικών εκπαίδευσης και να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη και κριτική σκέψη· τονίζει τη σημασία της κριτικής αξιολόγησης των πηγών και της αξιοπιστίας τους, και των σχεδίων εξοικείωσης με τα μέσα ενημέρωσης·

17.  αναγνωρίζει ότι σε έναν ολοένα και πιο παγκοσμιοποιημένο και ψηφιοποιημένο κόσμο είναι απαραίτητες οι καινοτόμες και σημαντικές μέθοδοι μάθησης, διδασκαλίας και αξιολόγησης, καθώς και η κατάλληλη εκπαιδευτική υποδομή που επιτρέπει την ομαδική εργασία και ομαδική διδασκαλία, και προωθεί τη δημιουργική σκέψη και επίλυση των προβλημάτων, από κοινού με άλλες προοδευτικές εκπαιδευτικές μεθόδους· υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να συμμετέχουν οι διδασκόμενοι, οι διδάσκοντες και το λοιπό σχολικό προσωπικό στην αξιολόγηση του κατά πόσον και πώς επιτεύχθηκαν οι στόχοι της μάθησης·

18.  σημειώνει ότι απαιτούνται προσπάθειες για να προσαρμοστεί το εκπαιδευτικό παράδειγμα ώστε να διασφαλίζει μια ισορροπία ανάμεσα στην προσέγγιση που έχει ως άξονα τον διδάσκοντα και σε αυτήν που έχει ως άξονα το περιεχόμενο, κατά τρόπο εξατομικευμένο και ειδικά προσαρμοσμένο στους διδασκόμενους και τις συνθήκες ζωής τους, με μια προσέγγιση που θα βασίζεται στην κατανόηση και η οποία θα συνδυάζει μαθησιακές μεθόδους προσαρμοσμένες τόσο σε παραδοσιακά όσο και σε ηλεκτρονικά μαθησιακά μοντέλα, ενισχύοντας έτσι την εξατομίκευση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και αυξάνοντας τα ποσοστά συγκράτησης αποφοίτησης·

19.  επισημαίνει ότι τα εκπαιδευτικά συστήματα θα πρέπει να προωθούν και να αναπτύσσουν διεπιστημονικές, συνεργατικές και δημιουργικές προσεγγίσεις και την ομαδική εργασία, με στόχο να εφοδιάζουν τους μαθητές και τους σπουδαστές με γνώσεις και δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων των εγκάρσιων και ήπιων δεξιοτήτων, και με επαγγελματικές, εγκάρσιες και κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες σχετιζόμενες με την ιδιότητα του πολίτη·

20.  υπενθυμίζει ότι η προσφορά ποιοτικής διδασκαλίας και μάθησης είναι μια διαρκής διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει διάλογο, αίσθημα ανταλλαγής και διερεύνηση, και θα πρέπει να έχει προτεραιότητα στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της εκπαίδευσης·

21.  τονίζει ότι η διευκόλυνση της ίσης πρόσβασης σε ποιοτική εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς είναι ζωτικής σημασίας για την ανεξαρτησία και την ένταξη των μαθητών με αναπηρίες στην κοινωνία· καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την πρόσβαση στην κανονική ποιοτική εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες όλων των μαθητών με κάθε είδους αναπηρία, πράγμα που συνεπάγεται, για παράδειγμα, την παροχή δίγλωσσης εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς για τα κωφά παιδιά όσον αφορά τις ειδικές γλωσσικές ανάγκες τους· καλεί τα σχολεία να παρέχουν τόσο επίσημες όσο και ανεπίσημες διαφοροποιημένες υπηρεσίες, καθώς και επιπλέον στήριξη, μεταξύ άλλων με τη χρήση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες, ώστε να ικανοποιούνται οι επιμέρους ανάγκες όλων των μαθητών· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί τα σχολεία ως προς την πολιτική τους σχετικά με τη μη απόρριψη και να ορίσει δείκτες σε σχέση με την αναπηρία στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

22.  τονίζει ότι η ευρωπαϊκή εκπαίδευση πρέπει να έχει ως θεμελιώδη στόχο την ανάπτυξη της λογικής σκέψης, του προβληματισμού και της επιστημονικής περιέργειας· ότι πρέπει επίσης να μπορεί να εμβαθύνει τα θεμελιώδη στοιχεία της ανθρωπιστικής, καλλιτεχνικής, επιστημονικής και τεχνικής μόρφωσης· ότι πρέπει, με βάση την απτή πραγματικότητα της τοπικής, περιφερειακής, εθνικής και ευρωπαϊκής ζωής, να εκπαιδεύει τα άτομα στην επίλυση των εθνικών και ευρωπαϊκών προβλημάτων, και να τα ευαισθητοποιεί στα ζητήματα που αντιμετωπίζει η διεθνής κοινότητα·

23.  αναγνωρίζει το γεγονός ότι υπάρχουν ατομικές διαφορές ως προς τις γνωστικές ικανότητες και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, τα οποία αλληλεπιδρούν με κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες, επηρεάζοντας τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα· υπογραμμίζει σε αυτό το πλαίσιο ότι η εκπαίδευση είναι πιο αποτελεσματική, ισότιμη και δίκαιη, όταν λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές αυτές·

24.  αναγνωρίζει ότι, μέσα σε έναν ανταγωνιστικό κόσμο, η επισήμανση και η προώθηση ταλαντούχων ευρωπαίων το νωρίτερο δυνατόν είναι κρίσιμης σημασίας·

25.  υπογραμμίζει ότι η βελτίωση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων κατά μέσο όρο είναι συμβατή με την ενθάρρυνση της αριστείας μεταξύ των ταλαντούχων σπουδαστών· επισημαίνει, εν προκειμένω, τη σημασία της εκπόνησης κατάλληλων προγραμμάτων παρέμβασης για την ενίσχυση των ψυχολογικών χαρακτηριστικών που είναι σημαντικά για τη μέγιστη αξιοποίηση του δυναμικού των ατόμων·

26.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να δοθεί σημασία στον οπτικό γραμματισμό ως νέα δεξιότητα ζωής, αναγνωρίζοντας ότι στην εποχή μας οι άνθρωποι επικοινωνούν πολύ περισσότερο με εικόνες παρά με παραδοσιακά μέσα·

27.  σημειώνει την πρόταση δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης, η οποία παρουσιάστηκε στην κοινωνική σύνοδο κορυφής για τη δίκαιη απασχόληση και την ανάπτυξη στο Γκέτεμποργκ το 2017· υπενθυμίζει ότι η εν λόγω πρωτοβουλία αναμένεται να προωθήσει τη συνεργασία, την αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων και προσόντων και την αυξημένη κινητικότητα και ανάπτυξη·

28.  στηρίζει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2017 που ζητούν ενίσχυση της κινητικότητας των σπουδαστών και της συμμετοχής στην εκπαίδευση και σε πολιτιστικές δραστηριότητες, μεταξύ άλλων με μια ευρωπαϊκή κάρτα σπουδαστή, η οποία θα διευκολύνει την αναγνώριση των μονάδων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που αποκτήθηκαν σε άλλα κράτη μέλη·

29.  θεωρεί ότι το Erasmus+ είναι το εμβληματικό πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της εκπαίδευσης, και ότι ο αντίκτυπος και η δημοτικότητά του έχουν αποδειχθεί πλήρως με το πέρασμα του χρόνου· ζητεί, για τον λόγο αυτόν, σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης του προγράμματος αυτού στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για τα έτη 2021-2027, προκειμένου να καταστεί πιο προσβάσιμο και συμπεριληπτικό και να επιτρέπει τη συμμετοχή σε αυτό περισσότερων φοιτητών και διδασκόντων·

30.  υπογραμμίζει ότι η ανεργία των νέων είναι ένα φαινόμενο που πλήττει ολόκληρη την Ένωση και αναφέρεται ότι ανέρχεται σε περίπου διπλάσιο ποσοστό από το μέσο ποσοστό της συνολικής ανεργίας· εκφράζει την ανησυχία του για τα ανησυχητικά υψηλά ποσοστά στα μεσογειακά κράτη μέλη, με πρώτες την Ισπανία (44,4 %), την Ιταλία (37,8 %) και την Ελλάδα (47,3 % για την ανεργία των νέων και 30,5 % για τους νέους χωρίς δουλειά και χωρίς εκπαίδευση και κατάρτιση), σύμφωνα με την Eurostat·

31.  επισημαίνει ότι, παρά τις 2 εκατομμύρια κενές θέσεις εργασίας που υπάρχουν στην ΕΕ, πάνω από το 30 % των ειδικευμένων νέων με διπλώματα βρίσκονται σε θέσεις εργασίας που δεν αντιστοιχούν στις δεξιότητες ή τις φιλοδοξίες τους, ενώ το 40 % των ευρωπαίων εργοδοτών δυσκολεύεται να βρει άτομα με τις δεξιότητες που απαιτεί(18)·

32.  επισημαίνει την ανάγκη να διατηρείται σε όλα τα επίπεδα των εκπαιδευτικών συστημάτων η οπτική του φύλου, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των ατόμων που υποφέρουν από πολλαπλές μορφές διάκρισης, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, όσων αυτοπροσδιορίζονται ως ΛΟΑΔΜ και των ατόμων που προέρχονται από περιθωριοποιημένες κοινότητες·

Προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα (ΠΕΦ)

33.  τονίζει ότι η ποιοτική και προσβάσιμη ΠΕΦ δημιουργεί τα θεμέλια για πιο δίκαια και αποτελεσματικά εκπαιδευτικά συστήματα, ενώ εξασφαλίζει και την ατομική προσωπική ανάπτυξη, την ευημερία και την αποτελεσματικότητα της περαιτέρω μάθησης·

34.  επισημαίνει τα μεγάλα οφέλη όλων των παιδιών, ιδίως δε όσων προέρχονται από μειονεκτούσες ομάδες, που ακολουθούν ΠΕΦ, και τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι κάθε παιδί έχει πρόσβαση σε ΠΕΦ· επισημαίνει με ανησυχία, στο πλαίσιο αυτό, ότι σε διάφορα κράτη μέλη η ζήτηση ΠΕΦ είναι μεγαλύτερη από την προσφορά, ειδικά για τα μικρότερα παιδιά·

35.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να ελέγχεται η ποιότητα της ΠΕΦ, προκειμένου να μπορούν τα παιδιά να αναπτύξουν τις γνωστικές τους δεξιότητες και να καθορίζεται το κατά πόσον εξασφαλίζει το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού·

Σχολική εκπαίδευση

36.  αντιλαμβάνεται τα σχολεία ως αυτόνομα κέντρα τόνωσης της κριτικής και δημιουργικής σκέψης και προώθησης των δημοκρατικών αξιών και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά· θεωρεί ότι τα σχολεία θα πρέπει να επικεντρώνονται στην παροχή βοήθειας στους νέους ώστε αυτοί να αποκτήσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για την κατανόηση και τη χρήση των διαθέσιμων πληροφοριών και να αναπτύξουν τη μαθησιακή τους αυτονομία και τη γλωσσική τους επάρκεια·

37.  υπογραμμίζει ότι οι συγκεκριμένες ανάγκες όλων των σπουδαστών θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο της αποτελεσματικής λειτουργίας του σχολείου, κάτι που απαιτεί τη θέση κοινών στόχων και ενός σαφούς προγράμματος για την υλοποίησή τους, καθώς και τη στενή συνεργασία ολόκληρης της σχολικής κοινότητας και των ενδιαφερομένων μερών, εφόσον κρίνεται σκόπιμο·

38.  θεωρεί ότι τα σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα θα πρέπει να έχουν ως γνώμονα τις ικανότητες, να βελτιώνουν τις προσωπικές δεξιότητες και την ικανότητα διαχείρισης της ζωής έχοντας υπόψη την υγεία και το μέλλον, και να επικεντρώνονται στη διαμορφωτική αξιολόγηση και τη φυσική και συναισθηματική ευημερία· πιστεύει ότι κάθε σπουδαστής θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί πλήρως τις διανοητικές του δυνατότητες· τονίζει ότι η ανάπτυξη και η ενίσχυση δεξιοτήτων είναι μια συνεχής διαδικασία που ακολουθείται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και στην αγορά εργασίας, και ότι οι δεξιότητες και οι ικανότητες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τόσο στην εκπαιδευτική διαδικασία όσο και στην αναγνώριση των εκπαιδευτικών προσόντων·

39.  υπογραμμίζει ότι η κατάκτηση βασικών δεξιοτήτων γραμματισμού και αριθμητισμού είναι θεμελιώδους σημασίας για την περαιτέρω μάθηση των μαθητών και για την απόκτηση ψηφιακών ικανοτήτων· υπογραμμίζει ότι το στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στην εκπαίδευση και την κατάρτιση (ET2020) και το νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων της Επιτροπής θα πρέπει να συμπληρώνουν εν προκειμένω τις εθνικές δράσεις και να στηρίζουν τα κράτη μέλη· ζητεί από τα κράτη μέλη και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να ενισχύσουν τις βασικές δεξιότητες, μεταξύ άλλων λύσεων, μέσω της μάθησης με βάση την διεκπεραίωση έργου και την επίλυσης προβλημάτων·

40.  θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να εγγυώνται ότι κανείς δεν αποφοιτά από το σχολείο χωρίς τις βασικές δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων των βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων· υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι περισσότερες θέσεις εργασίας σήμερα απαιτούν περισσότερες δεξιότητες που αφορούν τον γραμματισμό, τον αριθμητισμό, τον ψηφιακό γραμματισμό και άλλες απαραίτητες δεξιότητες και ότι τα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα θα πρέπει συνεπώς να συνδυάζουν και τις οκτώ βασικές ικανότητες που αναφέρονται στην πρόταση της Επιτροπής για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τις βασικές ικανότητες για τη διά βίου μάθηση, η οποία περιλαμβάνει επίσης γνώσεις και νοοτροπίες· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η πρόταση αυτή ορίζει επίσης τις ψηφιακές δεξιότητες ως βασικές δεξιότητες·

41.  θεωρεί ότι, παρά τον αντίκτυπο των νέων τεχνολογιών για την εκπαίδευση, το σχολείο θα πρέπει να παραμείνει ένα θεμελιώδες μαθησιακό περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσονται οι δυνατότητες και όπου κάθε άτομο μπορεί να βρει χώρο και χρόνο για προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη·

42.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η παροχή μεγαλύτερης αυτονομίας στα σχολεία όσον αφορά τα προγράμματά τους, την αξιολόγηση και τη χρηματοδότηση αποδείχθηκε ότι οδηγεί σε αυξημένες επιδόσεις των μαθητών, υπό την προϋπόθεση ότι στα σχολεία υπάρχει αποτελεσματική διοίκηση και λογοδοσία για τη μάθηση των μαθητών·

43.  υπογραμμίζει τον θετικό αντίκτυπο που έχει η πολιτιστική πολυμορφία και η πολυγλωσσία στα σχολεία στη γλωσσική και τη γνωστική ανάπτυξη των μαθητών, καθώς και στην προώθηση της διαπολιτισμικής επίγνωσης, σεβασμού και πλουραλισμού·

44.  υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης της εκμάθησης γλωσσών με στόχο τη γνώση δύο γλωσσών πέραν της μητρικής, και της προώθησης της διδασκαλίας τουλάχιστον δύο μαθημάτων σε άλλη γλώσσα εκτός από τη μητρική στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης·

45.  τονίζει ότι οι ανταλλαγές μεταξύ σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν ισχυρό αντίκτυπο στην κινητοποίηση των μαθητών για την απόκτηση ικανοτήτων, δεξιοτήτων, συμπεριφορών και αξιών που είναι εγγενείς στη δυναμική δραστηριοποίηση των ευρωπαίων πολιτών, καθώς και στην ανάπτυξη κριτικής και εποικοδομητικής σκέψης·

46.  τονίζει την ανάγκη να γίνουν τα σχολεία πιο ανοιχτά προκειμένου να καταστεί δυνατή η αναγνώριση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης και η ομαλότερη εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών εκπαιδευτικών κατευθύνσεων (π.χ. τεχνική και ακαδημαϊκή)·

47.  υπογραμμίζει ότι οι μαθητευόμενοι θα πρέπει να ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν τεχνικές αυτοαξιολόγησης για να μετρούν τη μαθησιακή τους πρόοδο· ενθαρρύνει τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να διασφαλίσουν ότι τα εργαλεία ανάδρασης παρέχουν αξιόπιστη ενημέρωση με τη χρήση συνδυασμού διαφόρων μέσων, όπως τα ερωτηματολόγια σπουδαστών, οι ομάδες εστίασης και τα «κυτία υποδείξεων»·

48.  τονίζει τη σημασία που έχει μια δραστήρια ζωή μέσω του αθλητισμού· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να προωθηθεί και διευρυνθεί ο ρόλος της φυσικής δραστηριότητας και της φυσικής αγωγής στα εκπαιδευτικά προγράμματα όλων των βαθμίδων, με βελτιωμένες δυνατότητες ανάπτυξης συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και τοπικών αθλητικών οργανώσεων· ενθαρρύνει επίσης τις εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και τις εκτός σχολικού προγράμματος δραστηριότητες με σκοπό την υποστήριξη της κάλυψης των ατομικών αναγκών και ενδιαφερόντων των μαθητών, οικοδομώντας παράλληλα γέφυρες με τις τοπικές κοινότητες·

49.  υπογραμμίζει τη σημασία της ποιοτικής εκπαίδευσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και των δραστηριοτήτων σε επίπεδο κοινότητας και των εθελοντικών δραστηριοτήτων ως συμβολή στην αύξηση του επιπέδου επαγγελματικής κατάρτισης στον χώρο εργασίας·

50.  σημειώνει ότι στους κλάδους που σχετίζονται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δημιουργούνται αρκετές νέες θέσεις εργασίας και ότι οι πράσινοι τομείς και τα πράσινα επαγγέλματα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στα σχολικά προγράμματα σπουδών·

51.  επισημαίνει ότι οι δεξιότητες διαχείρισης πληροφοριών, η κριτική σκέψη και η δυνατότητα εφαρμογής της αποκτηθείσας γνώσης αποτελούν βασικούς στόχους της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης·

52.  αναγνωρίζει ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθεί το τρίγωνο της γνώσης και να βελτιωθεί η σύνδεση ανάμεσα στην έρευνα και τη διδασκαλία διαθέτοντας επαρκείς πόρους για τα σχετικά προγράμματα και διασφαλίζοντας ότι χορηγούνται στους σπουδαστές που συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτικά μέσα για τη διεξαγωγή της έρευνάς τους·

53.  πιστεύει ότι τα συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι πιο ευέλικτα και ανοικτά, και ότι θα πρέπει να προωθούνται διπλές μορφές κατάρτισης στα πανεπιστήμια και τους φορείς περαιτέρω κατάρτισης, ιδίως ενθαρρύνοντας τη μαθητεία, επιτρέποντας την αναγνώριση της άτυπης και της μη τυπικής μάθησης, και διασφαλίζοντας πιο ομαλή μετάβαση ανάμεσα στις διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης, μεταξύ άλλων ανάμεσα στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) και την τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και διάφορες μορφές υλοποίησης των προγραμμάτων· τονίζει ότι τα παραπάνω θα πρέπει να βασίζονται σε καλύτερη κατανόηση της επίδοσης των αποφοίτων·

Τριτοβάθμια εκπαίδευση

54.  τονίζει, στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού Χώρου, πόσο σημαντική είναι η στήριξη της συνεργασίας και η αξιοποίηση του δυναμικού όλων των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΤΕ) και των φοιτητών, προκειμένου να δοθεί ώθηση στη δικτύωση, τη διεθνή συνεργασία και τον ανταγωνισμό·

55.  είναι της άποψης ότι μια σφαιρική προσέγγιση της διεθνοποίησης, περιλαμβανομένης της αυξημένης κινητικότητας για προσωπικό και σπουδαστές (στο πλαίσιο τόσο της πρακτικής άσκησης όσο και της μαθητείας), και μια διεθνής διάσταση για το πρόγραμμα σπουδών, καθώς και για τη διδασκαλία, την έρευνα, τη συνεργασία και τις συμπληρωματικές δραστηριότητες, θα πρέπει να αποτελεί σημαντικό στοιχείο των ευρωπαϊκών ΙΤΕ·

56.  υποστηρίζει ότι πρέπει να αυξηθεί η εστίαση σε προγράμματα διεπιστημονικής μελέτης και ενθαρρύνει την παράλληλη προώθηση των κλάδων των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής, της τέχνης και των μαθηματικών (STEAM) και των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών· υπογραμμίζει την ανάγκη να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των γυναικών και άλλων υποεκπροσωπούμενων ομάδων στους κλάδους SΤΕΑΜ και στα σχετικά επαγγέλματα·

57.  υποστηρίζει ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση πρέπει να συνεργάζεται με την ευρύτερη κοινωνία, προκειμένου να προάγει την καινοτόμο ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία· πιστεύει ότι η συνεργασία μεταξύ των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΤΕ) και εξωτερικών ενδιαφερόμενων φορέων είναι επιθυμητή, καθώς οι τελευταίοι μπορούν να συνεισφέρουν γνώση και εμπειρογνωμοσύνη στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης· τονίζει, ωστόσο, ότι η αρμοδιότητα για τη λήψη αποφάσεων πρέπει πάντοτε να ανήκει στους φοιτητές και τους παιδαγωγικούς εμπειρογνώμονες·

58.  αναγνωρίζει τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν οι πανεπιστημιακοί και οι φοιτητές στη διάδοση γνώσεων, εμπειρικών ευρημάτων και στοιχείων στο ευρύ κοινό· ενθαρρύνει, εν προκειμένω, την οικονομικά και πολιτικά ανεξάρτητη έρευνα που είναι σημαντική και επωφελής για την κοινωνία·

59.  επισημαίνει τον ρόλο της εκπαίδευσης που βασίζεται στην έρευνα και της παιδαγωγικής έρευνας ως μέσο για την τόνωση της ενεργού μάθησης, την ενίσχυση της ανάπτυξης δεξιοτήτων και τη βελτίωση της διδακτικής μεθοδολογίας·

60.  υπογραμμίζει ότι οι μαθητές θα πρέπει να ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν τεχνικές αυτοαξιολόγησης για να μετρούν τη μαθησιακή τους πρόοδο·

Ο εκπαιδευτικός ως εγγυητής της ποιοτικής διδασκαλίας

61.  θεωρεί ότι οι εκπαιδευτικοί και οι δεξιότητες, η αφοσίωση και η αποτελεσματικότητά τους αποτελούν τη βάση των εκπαιδευτικών συστημάτων·

62.  τονίζει την ανάγκη για προσέλκυση μεγαλύτερου αριθμού υποψηφίων που τρέφουν ενδιαφέρον για την εργασία τους και διαθέτουν στέρεο ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό υπόβαθρο και παιδαγωγικές ικανότητες για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού· ζητεί τις κατάλληλες για τον επιδιωκόμενο σκοπό διαδικασίες επιλογής και συγκεκριμένα μέτρα και πρωτοβουλίες για τη βελτίωση του καθεστώτος, της κατάρτισης, των επαγγελματικών ευκαιριών και των συνθηκών εργασίας των εκπαιδευτικών, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής, ώστε να αποφεύγονται ασταθείς μορφές απασχόλησης, κοινωνικών δικαιωμάτων, ασφάλειας και προστασίας και να παρέχεται σε εκπαιδευτικούς υποστήριξη που θα περιλαμβάνει προγράμματα καθοδήγησης, μάθηση από ομότιμους και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών· καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την ενίσχυση της ισότητας των φύλων στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού·

63.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρξει αναδιαμόρφωση και επένδυση στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών από την αρχική φάση και καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, προκειμένου αυτοί να εφοδιαστούν με στέρεη, επικαιροποιημένη γνώση, δεξιότητες και ικανότητες καίριες για ένα υψηλό πρότυπο διδασκαλίας, το οποίο θα περιλαμβάνει διάφορες μεθόδους διδασκαλίας, όπως την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, και θα διευκολύνεται από τις ψηφιακές μαθησιακές τεχνολογίες· τονίζει τη σημασία της συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών, συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς προγραμμάτων διά βίου μάθησης και κύκλων επανεκπαίδευσης, καθώς και δυνατοτήτων επανακατάρτισης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων τους καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, που θα προσφέρουν πρακτικές λύσεις για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στις εργασίες τους σε επίπεδο σχολικής τάξης, και ευκαιρίες συμμετοχής σε διεθνείς ανταλλαγές διδασκόντων, έτσι ώστε να προωθηθεί μια θεσμική κουλτούρα μάθησης·

64.  συμφωνεί ότι η υψηλής ποιότητας παιδαγωγική, ψυχολογική και μεθοδολογική κατάρτιση εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των λεκτόρων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχημένη εκπαίδευση των μελλοντικών γενεών· τονίζει, εν προκειμένω, τη σημασία της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και της ανάπτυξης δεξιοτήτων και ικανοτήτων μέσω της διεθνούς συνεργασίας, των προγραμμάτων κινητικότητας όπως το Erasmus+ και των αμειβόμενων προγραμμάτων πρακτικής άσκησης σε άλλα κράτη μέλη·

65.  τονίζει τον βασικό ρόλο του εκπαιδευτικού στην παροχή ενός συμπεριληπτικού περιβάλλοντος μάθησης που απαιτεί τον ασπασμό μιας σειράς μεθόδων και προσεγγίσεων για την εκπλήρωση πολλαπλών αναγκών, επιτρέποντας έτσι σε όλους τους μαθητές να συμμετέχουν στον σχεδιασμό, στην πραγματοποίηση και στην αξιολόγηση των μαθησιακών τους αποτελεσμάτων· αναγνωρίζει την καίρια λειτουργία των εκπαιδευτικών ως προορατικών οδηγών και καθοδηγητών που διδάσκουν τον τρόπο αξιολόγησης των πληροφοριών, υιοθετούν επικουρικό ρόλο έναντι προκλήσεων και προετοιμάζουν τους μαθητές για τη ζωή·

66.  θεωρεί ότι η συμμετοχή των εκπαιδευτικών και των διευθυντών σχολείων στον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών συστημάτων είναι ζωτικής σημασίας για αποτελεσματικές διαδικασίες αναμόρφωσης και για την παροχή κινήτρων στο εκπαιδευτικό προσωπικό για περαιτέρω βελτιώσεις στη σχολική πολιτική·

67.  είναι της γνώμης ότι μια γενικευμένη σχολική πολιτική πρέπει να εγγυάται την αποτελεσματική στήριξη των εκπαιδευτικών, προκειμένου να εξασφαλίζεται η επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων, ένα ευνοϊκό σχολικό περιβάλλον, η αποτελεσματική λειτουργία και ανάπτυξη των σχολείων και η συνεργατική διακυβέρνηση·

68.  αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο των εκπαιδευτικών, καθώς και της συνεργασίας μεταξύ των γονέων, των εκπαιδευτικών και των σχολικών αρχών στο πλαίσιο της τυπικής, μη τυπικής ή άτυπης εκπαίδευσης, στη στήριξη των σημερινών και των μελλοντικών γενεών· ενθαρρύνει, εν προκειμένω, την ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων στην τυπική, άτυπη και μη τυπική μάθηση·

69.  είναι της γνώμης ότι η ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ δασκάλων, ερευνητών και πανεπιστημιακών ωφελεί όλα τα σχετικά μέρη και συνεπάγεται τη βελτίωση και την επικαιροποίηση του διδακτικού περιεχομένου, των διδακτικών πρακτικών και της παιδαγωγικής, και προωθεί την καινοτομία, τη δημιουργικότητα και τις νέες δεξιότητες·

Συστάσεις

70.  θεωρεί ότι ο Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης θα πρέπει να επικεντρωθεί στην επίτευξη κοινών στόχων, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης ποιοτικής εκπαίδευσης για όλους, και πρέπει να δημιουργηθεί με βάση την εναρμόνιση και την κριτική αξιολόγηση των υφιστάμενων πολιτικών και των εκπαιδευτικών τάσεων τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ, ώστε να διασφαλισθούν συνεκτικότητα, συνέπεια και επιτεύξιμα αποτελέσματα, δίνοντας παράλληλα νέα ώθηση στην εξέλιξή τους και τηρώντας τις αρχές της ανάθεσης, της επικουρικότητας, της ελευθερίας, της αναλογικότητας και της θεσμικής αυτονομίας και της αυτονομίας της εκπαίδευσης·

71.  πιστεύει ότι ο Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης δεν θα πρέπει ούτε να θέσει σε κίνδυνο ούτε να υποκαταστήσει τη διαδικασία της Μπολόνια, και ότι η τελευταία θα πρέπει μάλλον να αναπτυχθεί και να ενισχυθεί· τονίζει τη σημασία των αμοιβαίων συνδέσμων και της συμπληρωματικότητας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης και του Ευρωπαϊκού Χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης·

72.  ζητεί από τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης και να ενισχύσουν τη συνεργασία για την ανάπτυξη και την εφαρμογή των στόχων του· ζητεί, εν προκειμένω, από την Επιτροπή να διασφαλίσει την ανταλλαγή ιδεών και καλών πρακτικών με σκοπό την επίτευξη των εν λόγω στόχων·

73.  υποστηρίζει, ως βάση για αυξημένη συνεργασία στην οποία θα συμμετέχουν τα ΙΤΕ τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ, τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου πανεπιστημίων, με βάση μια προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω και την ανάληψη πρωτοβουλιών από τα ίδια τα πανεπιστήμια, η οποία θα συμβάλει, μεταξύ άλλων, στο να καταστεί ο Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης ένας πιο καινοτόμος, ζωτικός και ελκυστικός χώρος μάθησης και έρευνας·

74.  καλεί τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν την εκπαίδευση ως επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, και να παρέχουν μεγαλύτερη δημόσια και διαφανή χρηματοδότηση για την υλοποίηση πρωτοβουλιών που θα αποβλέπουν στη βελτίωση της ποιότητας, του συμπεριληπτικού χαρακτήρα και της ισότητας στη διδασκαλία και στη μάθηση·

75.  τονίζει ότι η αυξανόμενη επένδυση σε συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και ο εκσυγχρονισμός και η προσαρμογή τους, αποτελούν βασική προϋπόθεση για την κοινωνική και οικονομική πρόοδο· τονίζει, ως εκ τούτου, τη σημασία της διασφάλισης της κοινωνικής επένδυσης, ιδίως στην εκπαίδευση και την κατάρτιση για όλους, ως προτεραιότητας κατά την επερχόμενη περίοδο προγραμματισμού του ΠΔΠ για την περίοδο 2020-2026·

76.  ενθαρρύνει, σε ό,τι αφορά την αύξηση της συμπεριληπτικότητας και τη διασφάλιση της ελευθερίας της επιλογής εκπαίδευσης, την παροχή επαρκούς οικονομικής στήριξης στα εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των κατηγοριών και βαθμίδων, τόσο τα κρατικά όσο και τα μη κερδοσκοπικά ιδιωτικά, υπό την προϋπόθεση ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που παρέχεται βασίζεται στις αρχές που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμμορφώνεται με τα νομικά συστήματα και τους κανόνες και τις ρυθμίσεις που αφορούν την ποιότητα της εκπαίδευσης και τη χρήση των κονδυλίων αυτών, που ισχύουν στο οικείο κράτος μέλος·

77.  θεωρεί ότι είναι καιρός να γίνουν οι απαραίτητες επενδύσεις σε εκπαιδευτική υποδομή σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, μεριμνώντας πάντοτε για την προσαρμογή της συντονισμένης επένδυσης στα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της εν λόγω περιφέρειας· τονίζει ότι, στο πλαίσιο αυτό, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να καταστεί δυνατή η μεγαλύτερη στήριξη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τα ευρωπαϊκά ταμεία στις περιφερειακές πρωτοβουλίες που έχουν ως στόχο την ανάπτυξη της εκπαίδευσης·

78.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τους μηχανισμούς και τις μεθόδους δημόσιας χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης βάσει επιδόσεων και της χρηματοδότησης της ανταγωνιστικής έρευνας, με σκοπό την επίτευξη βιώσιμης και διαφανούς διαφοροποίησης της χρηματοδότησης·

79.  ζητεί να ενισχυθεί η συνεργασία ανάμεσα στα κράτη μέλη όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης· ζητεί επιτακτικά από τα κράτη μέλη να αρχίσουν την υλοποίηση των αρχών του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, που προσφέρουν μέσα για τη μείωση των ανισοτήτων στην Ευρώπη μέσω της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της διά βίου μάθησης·

80.  τονίζει τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου στην προώθηση εθνικών μεταρρυθμίσεων, ειδικότερα με τον καθορισμό των ειδικών ανά χώρα συστάσεων για την εκπαίδευση·

81.  αναμένει ότι το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση θα παράσχει υποστήριξη στα κράτη μέλη και στα εκπαιδευτικά ιδρύματα για την αυξημένη, πιο αποτελεσματική και κατάλληλη για την ηλικία και την ανάπτυξη χρήση τεχνολογιών αιχμής στη μάθηση, τη διδασκαλία και την αξιολόγηση, η οποία είναι αυτή που πληροί τα πρότυπα διασφάλισης της ποιότητας· πιστεύει ότι κάθε σχέδιο ψηφιακής εκπαίδευσης θα πρέπει να καθιερώνει και να αξιολογεί τακτικά τη σύνδεση μεταξύ των ψηφιακών μέσων εκπαίδευσης και των πλαισίων των προσόντων με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα·

82.  συστήνει την προώθηση, από τα κράτη μέλη και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, μαθησιακών μεθόδων που είναι εξατομικευμένες και οι οποίες επικεντρώνονται στον μαθητή, περιλαμβανομένων προσαρμοσμένων μαθημάτων που βασίζονται σε και συνδυάζουν την ακαδημαϊκή και επαγγελματική πείρα του εκπαιδευόμενου, καινοτόμες μεθόδους και αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, με σκοπό τη στήριξη της συνεχούς εκπαίδευσης και την επίτευξη των επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων, όπου οι σπουδαστές συμμετέχουν ενεργά στη δική τους μαθησιακή διαδικασία·

83.  καλεί τα κράτη μέλη να ακολουθήσουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση αναφορικά με τον εκπαιδευτικό τομέα και να διαθέσουν στους εκπαιδευόμενους ειδικές και ευέλικτες εκπαιδευτικές παροχές που θα τους εφοδιάσουν με τις αναγκαίες βασικές δεξιότητες για μια επιτυχημένη είσοδο στην αγορά εργασίας·

84.  ζητεί να ενσωματωθούν περισσότερο η διερευνητική, η ενεργή, η προβληματοκεντρική μάθηση και η μάθηση μέσω σχεδίων στα εκπαιδευτικά προγράμματα όλων των βαθμίδων, με σκοπό την προώθηση της συνεργασίας και της ομαδικής εργασίας· συστήνει όπως τα εκπαιδευτικά συστήματα εργαστούν για να ενδυναμώσουν τις εγκάρσιες και ήπιες δεξιότητες και τις δεξιότητες ζωής·

85.  επαναλαμβάνει ότι το δικαίωμα στην εκπαίδευση πρέπει να εξασφαλίζεται σε κάθε άτομο με αναπηρίες, από το νηπιαγωγείο μέχρι και το πανεπιστήμιο, και υπογραμμίζει τη σημασία της παροχής επαρκών διδακτικών και τεχνικών μέσων, μέτρων αξιολόγησης και ειδικευμένου προσωπικού προκειμένου τα άτομα με αναπηρία να ασκούν αποτελεσματικά το εν λόγω δικαίωμα·

86.  υποστηρίζει και ενθαρρύνει την εφαρμογή ενεργειών που αφορούν την ανάπτυξη του γραμματισμού στα μέσα ενημέρωσης και την κριτική σκέψη μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης· υπενθυμίζει την υφιστάμενη δέσμευση σε αυτό το πεδίο, που αποτυπώνεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2016· ζητεί, σε αυτό το πλαίσιο, από την Επιτροπή να συντονίζει τις εξελίξεις πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ στον τομέα του γραμματισμού στα μέσα ενημέρωσης με σκοπό τη διάδοση της επικαιροποιημένης γνώσης και των βέλτιστων πρακτικών σε αυτόν τον τομέα· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν συγκεκριμένα μέτρα για να προαγάγουν και να στηρίξουν προγράμματα γραμματισμού στα μέσα ενημέρωσης και ψηφιακού γραμματισμού, όπως το πιλοτικό πρόγραμμα για τον γραμματισμό στα μέσα ενημέρωσης για όλους, και να αναπτύξουν μια ολοκληρωμένη πολιτική για τον γραμματισμό στα μέσα ενημέρωσης και τον ψηφιακό γραμματισμό με ιδιαίτερη έμφαση στη σχολική εκπαίδευση·

87.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ευκαιρίες ανάπτυξης βασικών ικανοτήτων, με στόχο τη διατήρηση και την απόκτηση δεξιοτήτων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις βασικές δεξιότητες, στους τομείς STEAM, τις γλωσσικές ικανότητες, τις επιχειρηματικές δεξιότητες, τις ψηφιακές δεξιότητες, τη δημιουργικότητα, την κριτική σκέψη και την ομαδική εργασία· παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τη χρήση του πλαισίου βασικών ικανοτήτων της ΕΕ σε όλα τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και να επιτρέψουν την εφαρμογή του στην τυπική, τη μη τυπική και την άτυπη μάθηση, μεγιστοποιώντας έτσι το δυναμικό του ως καίριου εργαλείου της διά βίου μάθησης·

88.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την ευαισθητοποίηση των πολιτών όσον αφορά τη διά βίου μάθηση και να αναπτύξουν σχετικές πολιτικές και προγράμματα με ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες χαμηλότερου μορφωτικού επιπέδου τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές, προκειμένου να τους δοθούν ευκαιρίες αναβάθμισης των δεξιοτήτων τους·

89.  υποστηρίζει τον αυξημένο δείκτη αναφοράς της ΕΕ για συμμετοχή στη διά βίου μάθηση· ζητεί, εν προκειμένω, από την Επιτροπή να προτείνει συστάσεις βέλτιστων πρακτικών, ώστε να επιτευχθεί αυτός ο φιλόδοξος στόχος· ενθαρρύνει τη μεγαλύτερη έμφαση στη διά βίου μάθηση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης· τονίζει, σε αυτό το πλαίσιο, τον ρόλο των ΙΤΕ στην πραγματοποίηση μιας στρατηγικής διά βίου μάθησης, στην εκπαίδευση επαγγελματικά ενεργών ανθρώπων, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στη διαμόρφωση μιας νοοτροπίας της μάθησης για ανθρώπους όλων των ηλικιών που προέρχονται από διαφορετικά περιβάλλοντα·

90.  παροτρύνει την Επιτροπή να συνδράμει τα κράτη μέλη στην ανάπτυξη, προώθηση και ενίσχυση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που διευκολύνουν την εκπαίδευση των ενηλίκων και την ενεργό ένταξή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα· υπενθυμίζει ότι η εκπαίδευση ενηλίκων θα πρέπει να προσφέρει ποικίλες μαθησιακές διαδρομές και ευκαιρίες ευέλικτης μάθησης, περιλαμβανομένης της στήριξης ανθρώπων προκειμένου να διαχειρίζονται τις διά βίου μαθησιακές τους διαδρομές, καθώς επίσης και με προγράμματα δεύτερης ευκαιρίες για ανθρώπους που δεν έχουν πάει ποτέ στο σχολείο ή που εγκατέλειψαν ή αποχώρησαν πρόωρα από το σχολείο· καλεί την Επιτροπή να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις, όπως η Εγγύηση Δεξιοτήτων, που διατυπώνονται στο Νέο Θεματολόγιο Δεξιοτήτων της ΕΕ, και να ενεργήσει με στόχο τη βελτίωση των ευκαιριών απασχόλησης ενηλίκων χαμηλής ειδίκευσης στην ΕΕ·

91.  καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν έργα μεταξύ των γενεών ώστε να διευκολύνουν την κατανόηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι, καθώς και να παράσχουν σε αυτούς ευκαιρίες να μοιραστούν τις δεξιότητες, τις γνώσεις και την πείρα τους·

92.  ενθαρρύνει την ανάπτυξη συνεργιών και συνεργασιών μεταξύ της τυπικής, της μη τυπικής και της άτυπης εκπαίδευσης· επικροτεί την πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία έτη στην κατεύθυνση της εφαρμογής της σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης έως το 2018· καλεί, ωστόσο, τα κράτη μέλη να εξακολουθήσουν και μετά το 2018 τις προσπάθειές τους για περαιτέρω ενίσχυση της υλοποίησης αυτών των συστάσεων και θεσπίσουν σχετικά νομικά πλαίσια και να δημιουργήσουν ολοκληρωμένες στρατηγικές επικύρωσης με στόχο να καθίσταται δυνατή η επικύρωση· υπογραμμίζει ότι η αναγνώριση της άτυπης και της μη τυπικής μάθησης, μεταξύ άλλων μέσω δωρεάν επιγραμμικών κύκλων μαθημάτων, είναι κεντρική για την ιδέα του ανοίγματος της εκπαίδευσης στους πιο μειονεκτούντες·

93.  τονίζει τον κεντρικό ρόλο των γονέων, ως μέρους του εκπαιδευτικού τριγώνου, στην υποστήριξη της μάθησης των παιδιών· υπογραμμίζει τα οφέλη της γονικής συμμετοχής στην εκπαίδευση του παιδιού για αυξημένα μαθητικά επιτεύγματα, ευημερία και σχολική ανάπτυξη·

94.  καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τις διασυνοριακές πρωτοβουλίες ανοικτής επιγραμμικής μάθησης·

95.  τονίζει ότι η ποιότητα της εκπαίδευσης θα πρέπει να μετράται από την άποψη του βαθμού στον οποίο ο μαθητευόμενος έχει αποκτήσει γνώσεις και ικανότητες αλλά και ως προς την ικανότητα να επιδιώκει και να αναπτύσσει διά βίου μάθηση και δημιουργικά εγχειρήματα·

96.  υποστηρίζει την Επιτροπή στη δημιουργία ενός πίνακα αποτελεσμάτων για την υποστήριξη της ανάπτυξης βασικών ικανοτήτων, καθώς και εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και κατάρτισης βάσει ικανοτήτων·

97.  καλεί τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν τα στερεότυπα φύλου στην εκπαίδευση, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι γυναίκες έχουν τις ίδιες ευκαιρίες και ελευθερίες επιλογής όσον αφορά τη σταδιοδρομία που επιθυμούν να ακολουθήσουν· εκφράζει την ανησυχία του, στο πλαίσιο αυτό, για τα στερεότυπα που εξακολουθούν να υπάρχουν στο διδακτικό υλικό σε ορισμένα κράτη μέλη και για τις διαφορετικές προσδοκίες των εκπαιδευτικών όσον αφορά τη συμπεριφορά κοριτσιών και αγοριών· τονίζει την ανάγκη να ενσωματωθεί η αρχή της ισότητας των φύλων τόσο στην αρχική και συνεχή κατάρτιση των εκπαιδευτικών, όσο και στις πρακτικές διδασκαλίας, προκειμένου να αρθούν τυχόν προσκόμματα που εμποδίζουν την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των σπουδαστών ανεξαρτήτως φύλου· καλεί τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της εφαρμογής της ισότητας των φύλων στα προγράμματα σπουδών και στα σχολικά προγράμματα των περιφερειακών εκπαιδευτικών συστημάτων, να δίδουν ιδιαίτερη προσοχή στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, δεδομένων των υψηλών ποσοστών βίας κατά των γυναικών που παρατηρούνται στις εν λόγω περιφέρειες· τονίζει ότι τα εκπαιδευτικά συστήματα σε όλα τα επίπεδα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τη διάσταση του φύλου και να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των ατόμων που υφίστανται διακρίσεις·

98.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν τις αρχές της ισότητας και της μη εισαγωγής διακρίσεων στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, στο πλαίσιο είτε της τυπικής είτε της άτυπης μάθησης·

99.  συνιστά στην Επιτροπή και/ή στα κράτη μέλη να θεσπίσουν και να προωθήσουν ένα ευρωπαϊκό/εθνικό βραβείο για την ισότητα των φύλων στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, με σκοπό την υποστήριξη βέλτιστων πρακτικών·

100.  τονίζει ότι η εκπαίδευση αποτελεί βασικό εργαλείο για την κοινωνική ένταξη και τη βελτίωση των επιπέδων δεξιοτήτων και προσόντων των μεταναστών και προσφύγων, τόσο των ανηλίκων όσο και των ενηλίκων· ενθαρρύνει, εν προκειμένω, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την ένταξη μέσω της εκπαίδευσης και της μεταλαμπάδευσης των κοινών αξιών, τη βελτίωση και τη διευκόλυνση της αναγνώρισης των διπλωμάτων και των προσόντων, την παροχή υποτροφιών και τη δημιουργία εταιρικών σχέσεων με τα πανεπιστήμια στις χώρες καταγωγής, καθώς και την αξιοποίηση της πολύτιμης εμπειρίας των Εκπαιδευτικών Διαδρόμων·

101.  τονίζει ότι θα πρέπει να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για να εξασφαλισθεί η πρόσβαση στην εκπαίδευση και κατάρτιση σε όλα τα επίπεδα για τους μαθητές από αυτόχθονες μειονότητες και να στηριχθούν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες στη μητρική γλώσσα των αυτόχθονων εθνοτικών ή γλωσσικών μειονοτήτων· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την προώθηση προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την εκπαίδευση στις περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες στην Ευρώπη· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την ανάπτυξη της διδασκαλίας στη μητρική γλώσσα των μαθητών και των φοιτητών·

102.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αυξήσουν τα επίπεδα γλωσσικής ικανότητας κάνοντας χρήση ορθών πρακτικών, όπως η επίσημη πιστοποίηση γλωσσομάθειας που αποκτήθηκε κάτω από μια ορισμένη ηλικία·

103.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να θεσπίσουν ένα σύστημα καινοτόμων και ευέλικτων επιχορηγήσεων για την προώθηση του ταλέντου και των καλλιτεχνικών και αθλητικών ικανοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης· υποστηρίζει τα κράτη μέλη που προωθούν οργανωμένα συστήματα υποτροφιών για μαθητές με αποδεδειγμένη εκπαιδευτική, αθλητική και καλλιτεχνική ικανότητα·

104.  εκφράζει την ικανοποίησή του, σε αυτό το πλαίσιο, για την ανακοίνωση της Επιτροπής για ένα νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη (COM(2016)0381), η οποία προτείνει λύσεις για την αναντιστοιχία των δεξιοτήτων και τις ελλείψεις σε δεξιότητες, καθώς και μέσα για την εξεύρεση του κατάλληλου συστήματος αναγνώρισης των δεξιοτήτων· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο αυτό, να δημιουργήσουν ποιοτικά διττά συστήματα εκπαίδευσης (που έχουν τεράστια αξία όσον αφορά την ολιστική προσωπική ανάπτυξη και την ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη διά βίου μάθηση) και επαγγελματικής κατάρτισης, σε συντονισμό με τους τοπικούς και περιφερειακούς φορείς, και σε συμφωνία με την ιδιαίτερη φύση του κάθε εκπαιδευτικού συστήματος· επισημαίνει τα πλεονεκτήματα και την αυξανόμενη ελκυστικότητα του υβριδικού συστήματος ΕΕΚ που συνδυάζει ισότιμα σημαντικές κατευθύνσεις βασισμένες στο σχολείο με κατευθύνσεις βασισμένες στον χώρο εργασίας·

105.  συνιστά την ενίσχυση του εκπαιδευτικού προσανατολισμού ως ουσιαστικού εργαλείου για την ευέλικτη συμμετοχή στα διάφορα εκπαιδευτικά συστήματα, εμπλουτίζοντας και επικαιροποιώντας τις εκάστοτε γνώσεις και δεξιότητες·

106.  στηρίζει και ενθαρρύνει τον εκπαιδευτικό και επαγγελματικό προσανατολισμό ως αναγκαίο καθήκον της εκπαίδευσης για την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των νέων γενεών·

107.  φρονεί ότι η επιχειρηματικότητα είναι μοχλός ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, καθώς επίσης και τρόπος να καταστούν οι οικονομίες περισσότερο ανταγωνιστικές και καινοτόμες, στοιχείο που συμβάλλει στην ενδυνάμωση των γυναικών·

108.  τονίζει ότι η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι ένας αναπτυσσόμενος τομέας που μπορεί να δώσει ώθηση στην οικονομία και παράλληλα να μετριάσει τη στέρηση, τον κοινωνικό αποκλεισμό και άλλα κοινωνικά προβλήματα· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι η κατάρτιση στον τομέα της επιχειρηματικότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει μια κοινωνική διάσταση και να ασχολείται με θέματα όπως το δίκαιο εμπόριο, οι κοινωνικές επιχειρήσεις, η κοινωνική επιχειρηματική ευθύνη και τα εναλλακτικά επιχειρηματικά μοντέλα όπως οι συνεταιρισμοί, προκειμένου να επιδιώξει μια πιο κοινωνική, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμη οικονομία·

109.  καλεί τα κράτη μέλη να εστιάσουν στην επιχειρηματική και χρηματοοικονομική εκπαίδευση, στον εθελοντισμό και στην επαρκή γνώση ξένων γλωσσών στην εκπαίδευση, και να δώσουν προτεραιότητα σε αυτά τα προσόντα μέσα από προγράμματα ΕΕΚ·

110.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν συγκεκριμένες ευκαιρίες απασχόλησης που συνδέονται με την εκπαίδευση ΕΕΚ και τη χρησιμότητά της στην αγορά εργασίας·

111.  καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν καθοδήγηση για τη σταδιοδρομία που θα διευκόλυνε τον εντοπισμό των ικανοτήτων και της προδιάθεσης των μαθητών και των σπουδαστών και να ενδυναμώσουν τη διαδικασία της εξατομικευμένης διδασκαλίας·

112.  τονίζει την ιδιαίτερη εκπαιδευτική κατάσταση των παιδιών και των εφήβων, οι γονείς των οποίων ταξιδεύουν στην Ευρώπη για επαγγελματικούς λόγους, και καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει μελέτη για να αναδείξει την ειδική κατάσταση αυτών των παιδιών και εφήβων σε σχέση με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν όσον αφορά την προσχολική και σχολική τους εκπαίδευση·

113.  συνιστά στην Επιτροπή, με βάση το άρθρο 349 ΣΛΕΕ, να παράσχει μεγαλύτερη στήριξη προς τα κράτη μέλη που διαθέτουν εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, με σκοπό τη βελτίωση των εκπαιδευτικών συστημάτων τους σε όλες τις βαθμίδες·

114.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές αρχές να αξιολογούν τακτικά και να παρακολουθούν τη συνάφεια των εκπαιδευτικών πολιτικών, στρατηγικών και προγραμμάτων, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις απόψεις διδασκόντων και διδασκομένων, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα εκπαιδευτικά συστήματα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τις μεταβαλλόμενες ανάγκες και την εξελισσόμενη κοινωνικοοικονομική κατάσταση της οικείας χώρας· συνιστά την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της εκπαιδευτικής πολιτικής και των λοιπών πολιτικών, με στόχο την καλλιέργεια και την αξιολόγηση της αποδοτικότητας και της επίδοσης των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων·

115.  επαναλαμβάνει τη σημασία της παρακολούθησης των αξιολογήσεων των επιδόσεων και των επιπτώσεων των προγραμμάτων της ΕΕ που έχουν ως στόχο την απασχόληση των νέων· τονίζει τη σημασία των αποτελεσματικών και βιώσιμων επενδύσεων·

116.  εκτιμά τις δραστηριότητες της Επιτροπής στον τομέα του εκσυγχρονισμού των εκπαιδευτικών συστημάτων και, σε αυτό το πλαίσιο, καλεί τα κράτη μέλη να συμμετέχουν περισσότερο και να δεσμεύονται για την εφαρμογή των προτεινόμενων βελτιώσεων·

117.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την Επιτροπή, να στηρίξουν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα στον εκσυγχρονισμό διαδικασιών μεταρρύθμισης καθορίζοντας εξειδικευμένα σημεία επαφής σε εθνικό ή/και περιφερειακό επίπεδο για την παροχή σχετικών πληροφοριών, καθοδήγησης και συνδρομής·

118.  αναγνωρίζει την ανάγκη να δημιουργηθούν περιβάλλοντα μάθησης που θα βασίζονται στα δικαιώματα και θα λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου ούτως ώστε οι μαθητές να μπορούν να εξοικειώνονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και να τα προασπίζονται, μεταξύ άλλων με τα δικαιώματα των γυναικών και των παιδιών, τις θεμελιώδεις αξίες και τη συμμετοχή των πολιτών, τα δικαιώματα και τις ευθύνες των πολιτών, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, έχοντας εμπιστοσύνη στην ταυτότητά τους και την αίσθηση ότι η γνώμη τους ακούγεται και ότι χαίρουν εκτίμησης στις κοινότητές τους·

Προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα (ΠΕΦ)

119.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν δωρεάν και δίκαιη πρόσβαση σε ΠΕΦ υψηλής ποιότητας και τα ενθαρρύνει να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι πληρούνται οι υλικές και οικονομικές προϋποθέσεις που θα δώσουν τη δυνατότητα σε κάθε παιδί να έχει πρόσβαση σε προσχολική εκπαίδευση χωρίς διακρίσεις, καθώς και να παρέχουν περισσότερους χώρους νηπιαγωγείων και παιδικών σταθμών για παιδιά·

120.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης ενός κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου για την ΠΕΦ, βάσει των αρχών που προτείνονται στο Πλαίσιο Ποιότητας· υποστηρίζει τον ορισμό ενός ευρωπαϊκού σημείου αναφοράς ώστε η ποιότητα της ΠΕΦ να σχεδιάζεται σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες του τομέα, και σύμφωνα με εθνικούς ή περιφερειακούς δείκτες ποιότητας·

121.  θεωρεί ότι θα πρέπει να καταβάλλονται περισσότερες προσπάθειες από τα κράτη μέλη ώστε να ενθαρρύνουν τις διοικήσεις των κέντρων προσχολικής εκπαίδευσης να αναζητούν πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα ανάπτυξης έργων σε ευρωπαϊκό επίπεδο· επισημαίνει ότι, κατ’ αυτό τον τρόπο, οι επαγγελματίες θα είναι σε θέση να παρακολουθούν τις παιδαγωγικές καινοτομίες και έτσι να εξελίσσουν την προσχολική εκπαίδευση·

122.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να μην εξαιρούνται τα κέντρα προσχολικής εκπαίδευσης από τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης· θεωρεί ότι τα κέντρα αυτά πρέπει επίσης να προωθούν πρακτικές ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως όσον αφορά τη διάδοση πληροφοριών κατά την εφαρμογή καινοτόμων έργων·

123.  συστήνει την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του προσωπικού της ΠΕΦ και των εκπαιδευτικών της προσχολικής εκπαίδευσης, προκειμένου να βελτιωθούν η ποιότητα της εκπαίδευσης και οι δεσμοί μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων, να προετοιμάζονται τα παιδιά προσχολικής ηλικίας για τη μετάβαση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και να δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη των παιδιών· υπογραμμίζει τη σημασία των σχέσεων μεταξύ των παρόχων ΠΕΦ και των γονέων και κηδεμόνων των παιδιών, μεταξύ του προσωπικού του σχολείου και των παιδιών, και μεταξύ των ίδιων των παιδιών·

124.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αυξήσουν τη χρηματοδότηση για την ΠΕΦ, καθώς και την οικονομική στήριξη και τις πρωτοβουλίες (π.χ. φορολογικές μειώσεις, επιδόματα ή απαλλαγή από τα δίδακτρα) για γονείς και κηδεμόνες, ιδίως για όσους προέρχονται από μη προνομιούχα κοινωνικοοικονομικά περιβάλλοντα, ώστε να καταστήσουν δυνατή και να ενθαρρύνουν τη χρήση των υπηρεσιών ΠΕΦ από αυτούς·

125.  καλεί τα κράτη μέλη να επενδύσουν περαιτέρω σε προσωπικό, προκειμένου να προσελκύονται περισσότεροι άνθρωποι να ακολουθήσουν τη σχετική σταδιοδρομία και έτσι να εξασφαλίζεται η διαθεσιμότητα προσωπικού με υψηλή κατάρτιση για την ΠΕΦ·

126.  καλεί τα κράτη μέλη να μεταρρυθμίσουν και να βελτιώσουν τα συστήματά τους για την επίτευξη του στόχου της Βαρκελώνης, δηλαδή τη συμμετοχή τουλάχιστον του 33 % των παιδιών ηλικίας κάτω των τριών ετών σε προγράμματα ΠΕΦ·

Σχολική εκπαίδευση

127.  ενθαρρύνει την εφαρμογή της προσέγγισης του σχολείου ως συνόλου (Whole School Approach), με στόχο την αύξηση της κοινωνικής ένταξης, της προσβασιμότητας, της δημοκρατικής διακυβέρνησης, της ποιότητας και της διαφορετικότητας στην εκπαίδευση, καθώς και την αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και του ζητήματος των νέων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ), στοχεύοντας επίσης στην τοποθέτηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, των αναγκών των μαθητευόμενων, της ευημερίας, και της συμμετοχής στη σχολική ζωή στο επίκεντρο όλων των δραστηριοτήτων· συνηγορεί υπέρ της προαγωγής και της στήριξης δημοκρατικών δομών εκπροσώπησης μαθητών·

128.  επισημαίνει ότι ο μεγάλος αριθμός των ΕΕΑΚ – σχεδόν 6,3 εκατομμύρια νέοι μεταξύ 15 και 24 ετών – θα μπορούσε να μειωθεί αναλαμβάνοντας δράση για την πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, καθιστώντας τα σχολεία περισσότερο πρακτικά και συνδεδεμένα με το τοπικό τους περιβάλλον, και αναπτύσσοντας δεσμούς με τις τοπικές επιχειρήσεις, τις τοπικές αρχές, τα κοινωνικά ιδρύματα και τις ΜΚΟ· είναι της άποψης ότι η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, η οποία αποτελεί έναν από τους λόγους για τους οποίους οι νέοι αργότερα εντάσσονται στην κατηγορία των ΕΕΑΚ, θα μπορούσε να καταπολεμηθεί με την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού· θεωρεί ότι είναι επίσης σημαντικό να υποστηρίζονται οι μαθητές στην εξεύρεση των δικών τους μεθόδων εκμάθησης, συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών μαθημάτων και της μεικτής μάθησης· εκφράζει την ικανοποίησή του για την εφαρμογή χρήσιμων και ενδιαφερόντων προγραμμάτων σπουδών και ισχυρών και καλά ανεπτυγμένων συστημάτων καθοδήγησης με υψηλής ποιότητας υπηρεσίες παροχής συμβουλών και προσανατολισμού για όλους τους σπουδαστές·

129.  τονίζει ότι είναι αναγκαία η ενίσχυση των ευκαιριών και των δομών της εσωτερικής και της εξωτερικής συνεργασίας σε επίπεδο σχολείου, στις οποίες περιλαμβάνονται η διεπιστημονική συνεργασία, η ομαδική διδασκαλία, τα σχολικά συγκροτήματα και οι επαφές με φορείς που συμμετέχουν στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση διαδρομών μάθησης, συμπεριλαμβανομένων των γονέων· σημειώνει τη σημασία των διεθνών ανταλλαγών και των σχολικών εταιρικών σχέσεων μέσω προγραμμάτων όπως τα Erasmus+ και e-Twinning·

130.  τονίζει ότι και η σχολική εκπαίδευση θα πρέπει επίσης να καταστεί πιο ευέλικτη, ώστε να βελτιωθεί η απόκριση στις πραγματικές συνθήκες ζωής των μαθητών, π.χ. μέσω της μεγαλύτερης χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών, ώστε, για παράδειγμα, να μπορέσει να βελτιωθεί και η παροχή μεικτής μάθησης (blended learning)·

131.  πιστεύει ότι όσο νωρίτερα αποκτούν οι άνθρωποι δεξιότητες STEAM (θετικές επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική, τέχνη και μαθηματικά) τόσο καλύτερες θα είναι οι ευκαιρίες τους για μελλοντική εκπαιδευτική και επαγγελματική επιτυχία· ως εκ τούτου, ενθαρρύνει την ανάληψη περισσότερων πρωτοβουλιών STEAM σε επίπεδο σχολείου και, παράλληλα, την προώθηση των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, μέσω βελτιωμένης και διαφοροποιημένης συνεργασίας με τα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της επιστημονικής έρευνας, μεταξύ άλλων μέσων·

132.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να υποστηρίξει την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων των νέων Ευρωπαίων σε τυπικά και μη τυπικά εκπαιδευτικά πλαίσια, αναπτύσσοντας καινοτόμες πολυγλωσσικές παιδαγωγικές μεθόδους, ανταλλάσσοντας τις καλύτερες πολυγλωσσικές παιδαγωγικές πρακτικές και ενισχύοντας τις γλωσσικές ικανότητες των εκπαιδευτικών·

133.  παροτρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να στηρίξουν τις υπάρχουσες πρωτοβουλίες και να αναπτύξουν και εφαρμόσουν σφαιρικές πολιτικές για την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς και στρατηγικές που θα αποβλέπουν στη στόχευση συγκεκριμένων αναγκών, προωθώντας τα δικαιώματα των πιο ευάλωτων ομάδων, δημιουργώντας πιο συμπεριληπτικά μαθησιακά περιβάλλοντα και ενθαρρύνοντας το ανοικτό πνεύμα και τη συμμετοχή· ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει, από κοινού με τον Ευρωπαϊκό Φορέα για την Ειδική Αγωγή και την Ενταξιακή Εκπαίδευση, καινοτόμες μεθόδους και εκπαιδευτικά εργαλεία με στόχο την προώθηση της ενσωμάτωσης και την ικανοποίηση των αναγκών των μαθητών·

134.  συστήνει στα κράτη μέλη να ενσωματώσουν τη μάθηση για την ΕΕ στα προγράμματα σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προκειμένου να εξοικειώσουν τους μαθητές με τη λειτουργία της Ένωσης, την ιστορία της και τις αξίες της ευρωπαϊκής ιθαγένειας·

135.  υπογραμμίζει τη σημασία της ενσωμάτωσης και της προώθησης, στα σχολικά προγράμματα και στο εκπαιδευτικό υλικό, πληροφοριών σχετικά με την χειραφέτηση των γυναικών και ιδίως την αναγνώριση του δικαιώματος ψήφου των γυναικών, μεταξύ άλλων επ’ ευκαιρία συμβολικών επετείων (π.χ. το 2018 με τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την αναγνώριση του δικαιώματος ψήφου στις γυναίκες στην Πολωνία και τη Γερμανία), προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση με σκοπό την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών στο εκπαιδευτικό πλαίσιο·

136.  υπογραμμίζει τη σημασία της εκπαίδευσης για την υγεία και τις σχέσεις που πρέπει να περιλαμβάνει τη διδασκαλία στα παιδιά και στους νέους για σχέσεις που βασίζονται στην ισότητα, τη συναίνεση, τον σεβασμό και την αμοιβαιότητα, καθώς επίσης τη διδασκαλία για τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών, συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγικής και σεξουαλικής υγείας και των δικαιωμάτων, ως εργαλείο για την καταπολέμηση των στερεοτύπων, την πρόληψη της βίας βάσει φύλου και την προαγωγή της ευημερίας·

137.  ενθαρρύνει τη διενέργεια κατάρτισης από τον Ερυθρό Σταυρό σε σχολεία για μαθητές, εκπαιδευτικούς και μη διδακτικό προσωπικό, ως συμβολή στην εκμάθηση βασικών δεξιοτήτων πρώτων βοηθειών και στη δυνατότητα δράσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης·

138.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ένα πιλοτικό πρόγραμμα υποστήριξης των ανταλλαγών μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του οποίου θα περνούν τουλάχιστον μισό ακαδημαϊκό έτος σε άλλο κράτος μέλος·

139.  ζητεί από τα κράτη μέλη να περιορίσουν στο ελάχιστο αναγκαίο επίπεδο τη χρήση τυποποιημένων δοκιμασιών ως εργαλείων αξιολόγησης του επιπέδου γνώσης και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν·

140.  προτρέπει τα κράτη μέλη να μελετήσουν την υιοθέτηση μέτρων για την αναγνώριση περιόδων σπουδών στο εξωτερικό, οι οποίες δεν οδηγούν στην απόκτηση διπλώματος ή προσόντος· καλεί, εν προκειμένω, την Επιτροπή να προτείνει κατευθυντήριες γραμμές για την αναγνώριση περιόδων σπουδών στο εξωτερικό, λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες βέλτιστες πρακτικές των κρατών μελών, την αρχή της αμοιβαίας εκτίμησης μεταξύ των εκπαιδευτικών συστημάτων, και την προσέγγιση βάσει βασικών ικανοτήτων, καθώς και τις ιδιαιτερότητες των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων και νοοτροπιών·

141.  καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές αρχές να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα του σχολικού εκφοβισμού, του κυβερνοεκφοβισμού, της παρενόχλησης, του εθισμού και της βίας αναπτύσσοντας, σε σχολικό επίπεδο και σε συνεργασία με τους άμεσους δικαιούχους και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (ιδίως τους διδάσκοντες, τις ενώσεις γονέων και τις ειδικευμένες ΜΚΟ), προγράμματα πρόληψης και εκστρατείες ευαισθητοποίησης που θα ενστερνίζονται την ενσωμάτωση·

142.  συνιστά στα κράτη μέλη, στα εκπαιδευτικά ιδρύματά τους και στην Επιτροπή να στηρίξουν πιο ενεργά τη συμμετοχή των μαθητών στις αθλητικές δραστηριότητες·

Τριτοβάθμια εκπαίδευση

143.  ζητεί όπως η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης βασιστεί στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα υφιστάμενα πλαίσια, όπως ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας, η Ένωση Καινοτομίας και ο Ευρωπαϊκός Χώρος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά τρόπον ώστε να μπορούν να ενισχυθούν και να συμπληρωθούν αμοιβαίως·

144.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επενδύσουν τουλάχιστον το 2 % του ΑΕγχΠ τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και να συμμορφωθούν με το σημείο αναφοράς της ΕΕ για επένδυση ποσοστού 3 % του ΑΕγχΠ της Ένωσης σε έρευνα και ανάπτυξη έως το 2020·

145.  συνιστά στα κράτη μέλη και τις περιφερειακές αρχές, κατά την αξιοποίηση των φυσικών και περιφερειακών πόρων και κατά την κατανομή των κονδυλίων από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, να δίνουν προτεραιότητα στα εκπαιδευτικά προγράμματα και την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, του κόσμου της εργασίας, της βιομηχανίας, των ερευνητικών κοινοτήτων και της κοινωνίας συνολικά·

146.  καλεί τα κράτη μέλη να καλλιεργήσουν πιο προσβάσιμη κινητικότητα χωρίς αποκλεισμούς για σπουδαστές, ασκούμενους, μαθητευόμενους, εκπαιδευτικούς, ερευνητές και διοικητικό προσωπικό, καθώς αυτό συμβάλλει τόσο στην προσωπική και επαγγελματική τους ανέλιξη όσο και σε μια υψηλότερη ποιότητα μάθησης, διδασκαλίας, έρευνας και διοίκησης· συνιστά τη διευκόλυνση της κινητικότητας για όλους μέσω, μεταξύ άλλων μέτρων, της ομαλής αναγνώρισης των ακαδημαϊκών μονάδων και των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό, της επαρκούς χρηματοδότησης και της προσωπικής βοήθειας, εγγυήσεων για τα κοινωνικά δικαιώματα και, ενδεχομένως, της ένταξης της εκπαιδευτικής κινητικότητας στα εκπαιδευτικά προγράμματα· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, τις νέες πρωτοβουλίες από την πλευρά της Επιτροπής, περιλαμβανομένης της eCard για τη διευκόλυνση της κινητικότητας των σπουδαστών σε διασυνοριακό επίπεδο·

147.  θεωρεί αναγκαίο να αυξηθεί η χρηματοδότηση για την κινητικότητα των εκπαιδευτικών και των ερευνητών, παρέχοντας υποτροφίες σπουδών/έρευνας παράλληλα με την επιστροφή δαπανών, να επιμηκυνθούν οι περίοδοι παραμονής στο εξωτερικό, να απλουστευθούν οι διαδικασίες αδειοδότησης και να ενισχυθούν οι μορφές προστασίας του εκπαιδευτικού/ερευνητή·

148.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την κινητικότητα των ενηλίκων για σκοπούς επιμόρφωσης, όπως προβλέπεται ήδη στο πρόγραμμα Erasmus+·

149.  τονίζει τη σημασία της διασφάλισης αμοιβαίας, διασυνοριακής αναγνώρισης και συμβατότητας των προσόντων και των ακαδημαϊκών τίτλων, ενισχύοντας έτσι το σύστημα διασφάλισης ποιότητας σε επίπεδο ΕΕ και σε όλες τις χώρες που έχουν προσχωρήσει στον Ευρωπαϊκό Χώρο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης·

150.  τονίζει την ανάγκη να αναπτυχθούν ολοκληρωμένες στρατηγικές και κατάλληλα εργαλεία για τον καθορισμό της ποιότητας νέων τρόπων διδασκαλίας και μάθησης, π.χ. ηλεκτρονική μάθηση, μαζικά ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα (MOOC) και πόροι ανοικτής πρόσβασης· αναγνωρίζει, σε αυτό το πλαίσιο, τον ρόλο της Ευρωπαϊκής ΄Ένωσης για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ENQA) και άλλων σχετικών ευρωπαϊκών δικτύων στη συμβολή για τη θέσπιση της διασφάλισης ποιότητας·

151.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν το ανανεωμένο θεματολόγιο της ΕΕ για την τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταξύ των ΙΤΕ, των περιφερειακών και τοπικών αρχών και των εργοδοτών, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα ΙΤΕ και οι σπουδαστές, να δημιουργηθούν σχέσεις με τους τοπικούς και περιφερειακούς παράγοντες, να απευθυνθούν στις τοπικές κοινότητες, να προωθήσουν την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη και καινοτομία, να δημιουργηθούν συνδεδεμένα μεταξύ τους συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς, να ενισχυθεί η συνεργασία με τον κόσμο της εργασίας και να αντιμετωπιστούν οι περιφερειακές ανάγκες σε δεξιότητες· ενθαρρύνει επίσης τα ΙΤΕ να εμπλακούν περισσότερο στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, συμμετέχοντας σε συνεργατικά κοινοτικά προγράμματα, μεταξύ άλλων δράσεων·

152.  ζητεί την τήρηση των δεσμεύσεων του νέου θεματολογίου δεξιοτήτων, περιλαμβανομένης της στήριξης των κρατών μελών στις προσπάθειες για αύξηση της πληροφόρησης σχετικά με την εξέλιξη των αποφοίτων στην αγορά εργασίας· επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, την πρόταση να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό σύστημα παρακολούθησης των αποφοίτων έως το 2020· θεωρεί ότι η συγκέντρωση πληροφοριών για τους αποφοίτους και η συλλογή ακριβών και συναφών δεδομένων (όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο ΕΕ) είναι καίριας σημασίας για τη διασφάλιση της ποιότητας και την ανάπτυξη μιας ποιοτικής εκπαίδευσης·

153.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για να κλείσει το χάσμα έρευνας και καινοτομίας μεταξύ των κρατών μελών και των περιφερειών, προτείνοντας νέες πρωτοβουλίες στο πλαίσιο των δράσεων Marie Skłodowska-Curie, καθώς και να στηρίξει τον συνδυασμό ερευνητικών και διδακτικών δραστηριοτήτων για όσους δικαιούχους των δράσεων Marie Skłodowska-Curie προετοιμάζονται για ακαδημαϊκή σταδιοδρομία·

154.  προτείνει η συνένωση STE(Α)M σε επίπεδο ΕΕ να περικλείει ένα ευρύ πεδίο κλάδων, προκειμένου να προετοιμάζει τους σπουδαστές να ζήσουν και να εργαστούν στο πλαίσιο μιας δυναμικά μεταβαλλόμενης πραγματικότητας·

155.  υποστηρίζει την απονομή μονάδων βάσει του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS) σε σπουδαστές για κοινωνική εθελοντική εργασία, ως μέσο συμβολής στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη των σπουδαστών·

156.  τονίζει ότι τα διεθνή προγράμματα συνεργασίας, η πολιτισμική διπλωματία και οι διάλογοι πολιτικής με τρίτες χώρες στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όχι μόνο επιτρέπουν την πιο ελεύθερη ροή της γνώσης, αλλά συμβάλλουν και στην ενίσχυση της ποιότητας και της διεθνούς θέσης της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τονώνοντας παράλληλα την έρευνα και την καινοτομία, ενισχύοντας την κινητικότητα και τον διαπολιτισμικό διάλογο και προωθώντας τη διεθνή ανάπτυξη σύμφωνα με τους στόχους εξωτερικής δράσης της ΕΕ·

157.  είναι της γνώμης ότι τα μακροπρόθεσμα εκπαιδευτικά συστήματα θα πρέπει να περιλαμβάνουν διδασκαλία της αειφορίας και της οικοδόμησης ειρήνης και να αποτελούν μέρος ευρύτερου στοχασμού για τον επαγγελματικό γραμματισμό στο πλαίσιο της αυξανόμενης ψηφιοποίησης και ρομποτοποίησης των ευρωπαϊκών κοινωνιών, εστιάζοντας όχι μόνο στην οικονομική ανάπτυξη αλλά και στην προσωπική ανάπτυξη και τη βελτιωμένη υγεία και ευημερία των διδασκομένων·

158.  καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και του κόσμου της εργασίας, με στόχο την καλύτερη προετοιμασία των μαθητών για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας, καθώς και να λάβουν μέτρα σχετικά με την ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι αναντιστοιχίες δεξιοτήτων και οι ελλείψεις δεξιοτήτων· ενθαρρύνει, στο πλαίσιο αυτό, τη συμπερίληψη των σχετικών πρακτικών ασκήσεων υψηλής ποιότητας, με αναγνώριση μέσω των μονάδων ECTS, στα προγράμματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στα συστήματα ΕΕΚ, τη συνεργασία μεταξύ των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, του κόσμου της εργασίας, του ερευνητικού τομέα και των τοπικών και περιφερειακών οικονομικών παραγόντων στη δημιουργία ποιοτικών διττών συστημάτων εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, επαγγελματικού προσανατολισμού, μαθητείας, πρακτικής άσκησης, καθώς και μιας κατάρτισης με βάση την πραγματικότητα, που θα πρέπει να είναι μέρος των προγραμμάτων επαγγελματικής και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης· καλεί επίσης τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν το δικαίωμα κάθε νέου στην ΕΕ να του προσφέρεται μια θέση εργασίας, μαθητείας, επιμόρφωσης ή συνδυασμού εργασίας και κατάρτισης·

159.  θεωρεί ότι, για τη διασφάλιση της παροχής θέσεων μαθητείας ή πρακτικής άσκησης, είναι θεμελιώδους σημασίας να υπάρχουν συμβάσεις που προσδιορίζουν τους ρόλους και τις ευθύνες όλων των μερών, καθώς και τη διάρκεια, τους μαθησιακούς στόχους και τα καθήκοντα που αντιστοιχούν σε σαφώς προσδιορισμένες δεξιότητες που πρέπει να αναπτυχθούν, το καθεστώς απασχόλησης, τις κατάλληλες αποδοχές/αμοιβές, συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών, τα συστήματα κοινωνικής προστασίας και ασφάλισης σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο, τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις ή και τα δύο·

160.  υπογραμμίζει την ανάγκη παροχής κατάλληλου περιεχομένου μάθησης και κατάρτισης και αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας για πρακτική άσκηση και μαθητεία, ώστε να εξασφαλιστεί ο καίριος ρόλος τους στη μετάβαση από την εκπαίδευση στην επαγγελματική ζωή· τονίζει ότι η πρακτική άσκηση και η μαθητεία δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ποτέ ως υποκατάστατο της απασχόλησης, ούτε όσοι απασχολούνται σε θέσεις πρακτικής άσκησης ή μαθητείας να αντιμετωπίζονται ως φθηνό ή ακόμη και μη αμειβόμενο εργατικό δυναμικό·

161.  προτείνει τα πανεπιστήμια και τα κέντρα κατάρτισης να εξασφαλίζουν την αρχική και συνεχή επιμόρφωση των καθηγητών της επαγγελματικής εκπαίδευσης, με τη συμβολή εμπειρογνωμόνων που θα προέρχονται από τους τομείς εργασίας των ειδικοτήτων των επαγγελματικών προγραμμάτων·

Ο εκπαιδευτικός ως εγγυητής της ποιοτικής διδασκαλίας

162.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίζουν τους εκπαιδευτικούς στην ενσωμάτωση της καινοτομίας και της τεχνολογίας στη διδασκαλία μέσω της ενίσχυσης των ψηφιακών δεξιοτήτων τους και να τους παρέχει σχετικούς πόρους και στήριξη, π.χ. αυξάνοντας την παροχή επαναληπτικής κατάρτισης και αναπτύσσοντας τις διαδικτυακές κοινότητες και τους ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους και κύκλους μαθημάτων·

163.  υποστηρίζει τη δημιουργία μιας Ακαδημίας Διδασκαλίας και Μάθησης ως πρόσθετης διευκόλυνσης που θα δίνει τη δυνατότητα στους διδάσκοντες να επιμορφώνονται και να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με την ίδρυση ενός κέντρου επιγραμμικών ανταλλαγών, ανταλλαγής εμπειριών και αμοιβαίας μάθησης, που θα αποτελεί επίσης και χώρο τακτικών συναντήσεων με τη μορφή εργαστηρίων, σεμιναρίων και συνεδρίων για την προαγωγή της συνεργασίας των εκπαιδευτικών, την ενίσχυση της ποιότητας της διδασκαλίας και την προώθηση της επαγγελματικής ανάπτυξης των διδασκόντων· καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα σχέδιο για τη δημιουργία μιας τέτοιας ακαδημίας, βάσει και της τεχνογνωσίας της Ακαδημίας Ευρωπαϊκού Σχολικού Δικτύου·

164.  υπενθυμίζει τη σημασία της παιδαγωγικής κατάρτισης του διδακτικού προσωπικού των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της θεώρησης των παιδαγωγικών ικανοτήτων ως τουλάχιστον εξίσου σημαντικών με τις ερευνητικές ικανότητες στη διαδικασία πρόσληψης· υπογραμμίζει τον ρόλο της εκπαίδευσης που βασίζεται στην έρευνα και της παιδαγωγικής έρευνας όσον αφορά την ανάπτυξη μιας προσέγγισης της μάθησης και της διδασκαλίας προσανατολισμένης στους σπουδαστές, την ενθάρρυνση της ενεργού μάθησης, την ενίσχυση της ανάπτυξης δεξιοτήτων και τη βελτίωση της διδακτικής μεθοδολογίας·

165.  καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν κίνητρα για την προσέλκυση και την κινητοποίηση νέων και ειδικευμένων εκπαιδευτικών, ώστε να ενταχθούν και να εργαστούν στο εκπαιδευτικό σύστημα·

166.  τονίζει την ανάγκη να αναγνωριστεί το επαγγελματικό καθεστώς των εργαζομένων στην ΠΕΦ·

167.  ζητεί να στηριχθούν οι εκπαιδευτικοί που παραδίδουν πολύγλωσσα μαθήματα, καθώς αυτά αποτελούν σημαντικό παράγοντα της διεθνοποίησης της εκπαίδευσης·

168.  υπογραμμίζει τον ρόλο της διαπολιτισμικής μάθησης ως μέρους της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών με σκοπό την ενίσχυση της των διαπολιτισμικών ικανοτήτων των εκπαιδευτικών, προκειμένου να προωθούν τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και τις ευρωπαϊκές κοινές αξίες, καθώς και μια ευρωπαϊκή διάσταση της διδασκαλίας· σημειώνει ότι οι διαπολιτισμικές ικανότητες είναι καίριες για την εργασία σε ολοένα και πιο ποικιλόμορφες κοινωνίες, καθώς και για την τόνωση της διεθνοποίησης σε επίπεδο σχολείων·

169.  έχει επίγνωση της ανάγκης δημιουργίας συνεργιών μεταξύ της γνώσης των εκπαιδευτικών και του τεχνολογικού δυναμικού των μαθητών, προκειμένου να μεγιστοποιούνται τα μαθησιακά αποτελέσματα·

170.  συνηγορεί υπέρ της ενσωμάτωσης των πρακτικών ασκήσεων εκπαιδευτικών με την καθοδήγηση εκπαιδευμένων καθοδηγητών, σε όλα τα στάδια της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών·

171.  ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές σχολείων να προάγουν και να λαμβάνουν ηγετικό ρόλο στην εφαρμογή της καινοτομίας στο σχολικό περιβάλλον καλλιεργώντας την ανάπτυξή του·

172.  προτρέπει τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να θέτουν σε προτεραιότητα, να στηρίζουν και να ανταμείβουν τη βελτίωση και την επικαιροποίηση της παιδαγωγικής γνώσης των εκπαιδευτικών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των ερευνητών, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία, ως μέσο ενίσχυσης των επιτευγμάτων των σπουδαστών και της διδακτικής αποτελεσματικότητας·

173.  υποστηρίζει την ανάπτυξη νέων, καινοτόμων και φιλόδοξων τεχνικών διδασκαλίας και εκπαιδευτικών προτύπων για καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες των σπουδαστών και των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στις προκλήσεις ενός ταχέως μεταβαλλόμενου κόσμου·

o
o   o

174.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 183 της 14.6.2014, σ. 22.
(2) ΕΕ C 183 της 14.6.2014, σ. 30.
(3) ΕΕ C 398 της 22.12.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ C 172 της 27.5.2015, σ. 17.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0360.
(6) ΕΕ C 417 της 15.12.2015, σ. 25.
(7) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 50.
(8) ΕΕ C 346 της 21.9.2016, σ. 2.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0018.
(10) ΕΕ C 484 της 24.12.2016, σ. 1.
(11) ΕΕ C 398 της 22.12.2012, σ. 1.
(12) http://www.socialsummit17.se/wp-content/uploads/2017/11/Concluding-report-Gothenburg-summit.pdf
(13) https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/educ/122123.pdf
(14) ΕΕ C 104 της 16.4.1984, σ. 69.
(15) ΕΕ C 135 της 26.5.2010, σ. 12.
(16) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0303.
(17) http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_statistics
(18) http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3072, και https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1502en_0.pdf


Προς έναν βιώσιμο και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό τομέα υδατοκαλλιέργειας
PDF 227kWORD 81k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Ιουνίου 2018 «Προς έναν βιώσιμο και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό τομέα υδατοκαλλιέργειας: τρέχουσα κατάσταση και μελλοντικές προκλήσεις» (2017/2118(INI))
P8_TA(2018)0248A8-0186/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για τη βιώσιμη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας στην ΕΕ» (COM(2013)0229),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 304/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 708/2007 του Συμβουλίου για τη χρήση στην υδατοκαλλιέργεια ξένων και απόντων σε τοπικό επίπεδο ειδών(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ής Ιουλίου 1998 σχετικά με την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται στην γεωργία(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 710/2009 της Επιτροπής, της 5ης Αυγούστου 2009, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων για τη βιολογική παραγωγή ζώων υδατοκαλλιέργειας και φυκιών(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και συναφείς δραστηριότητες και για την τροποποίηση των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/97(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 889/2008 της 5ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των προϊόντων(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου(7),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1184/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου(8),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθ. 861/2006, (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(9),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017, σχετικά με τη θέσπιση ενωσιακού πλαισίου για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων στον τομέα της αλιείας και τη στήριξη όσον αφορά τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για την κοινή αλιευτική πολιτική και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 199/2008 του Συμβουλίου(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την κατάρτιση ευρωπαϊκού σχεδίου διαχείρισης των κορμοράνων με σκοπό τη μείωση των αυξανομένων ζημιών που προκαλούν οι κορμοράνοι στα αποθέματα αλιευμάτων, στην αλιεία και στην υδατοκαλλιέργεια(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Ιουνίου 2010 σχετικά με μια νέα ώθηση στη στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας(12),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Ιουλίου 2010, σχετικά με το καθεστώς εισαγωγής στην ΕΕ προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας με προοπτική τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ)(13),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 23 Νοεμβρίου 2010 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕE) αριθ. …/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 708/2007 του Συμβουλίου για τη χρήση στην υδατοκαλλιέργεια ξένων και απόντων σε τοπικό επίπεδο ειδών(14),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του, της 8ης Σεπτεμβρίου 2015, σχετικά με την αποδέσμευση του δυναμικού έρευνας και καινοτομίας στη γαλάζια οικονομία για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης(15),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του, της 12ης Μαΐου 2016, σχετικά με την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στην εστίαση και στο λιανικό εμπόριο(16),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής για την εφαρμογή της οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα (WFD) και της οδηγίας-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική (MSFD) σε σχέση με την υδατοκαλλιέργεια (SWD(2016)0178),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο της Επιτροπής, του 2015, που περιέχει την έκθεση επισκόπησης σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων για την υδατοκαλλιέργεια ιχθύων με πτερύγια (DG(SANTE) 2015-7406 - MR),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 2017, για το Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά της μικροβιακής αντοχής (ΜΑ) στο πλαίσιο της προσέγγισης “Μία υγεία” (COM(2017)0339),

–  έχοντας υπόψη την οικονομική έκθεση σχετικά με τον τομέα υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ το 2016, την οποία συνέταξε η Επιστημονική, Τεχνική και Οικονομική Επιτροπή Αλιείας (ΕΤΟΕΑ),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωβαρομέτρου με τίτλο ‘Consumer Habits Regarding Fishery and Aquaculture Products’ (Οι συνήθειες των καταναλωτών όσον αφορά τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας) (2017), καθώς και τη συμπληρωματική ανάλυση του Παρατηρητηρίου των Ευρωπαϊκών Αγορών Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (EUMOFA),

–  έχοντας υπόψη την επιστημονική γνωμάτευση με τίτλο “Food from the Oceans” (Τροφή από τους ωκεανούς) που εκπόνησε η υψηλού επιπέδου ομάδα επιστημονικών συμβούλων τον Νοέμβριο του 2017,

–  έχοντας υπόψη τον Κώδικα Συμπεριφοράς για μια Υπεύθυνη Αλιεία του FAO,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνή Κώδικα Υγείας Υδρόβιων Οργανισμών του OIE,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 42 και το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την προώθηση της συνοχής και της ανάπτυξης στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης: εφαρμογή του άρθρου 349 ΣΛΕΕ(17),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0186/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας της υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένων της ιχθυοκαλλιέργειας θαλάσσιων και γλυκών υδάτων, καθώς και της εκτροφής μαλάκιων, μαλακόστρακων, φυκιών και εχινοδέρμων, αποτελεί καινοτόμο οικονομικό τομέα, ο οποίος είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη δραστηριότητα παραγωγής τροφίμων και, εν δυνάμει, ένας τομέας υψηλής τεχνολογίας που απαιτεί διαρθρωτικές επενδύσεις και επενδύσεις έρευνα και μακροπρόθεσμο οικονομικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κλάδοι της ιχθυοκαλλιέργειας και της οστρακοκαλλιέργειας διαδραματίζουν σημαντικό και πολύτιμο ρόλο όσον αφορά την οικονομία, την απασχόληση και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα σχετικά με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις παράκτιες και εσωτερικές περιοχές της Ένωσης και τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και συμβάλλουν στην διατροφική και επισιτιστική ασφάλεια των Ευρωπαίων· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν αρνητικά την παραγωγή της υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών και κλιματικών παραγόντων, αλλά κυρίως των θηρευτών ζώων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως αποδεικνύεται από πολλές μελέτες, τα εν λόγω θέματα θηρευτικής δραστηριότητας έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην παραγωγή·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για τη βιώσιμη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας στην ΕΕ» επικεντρώνεται σε τέσσερις τομείς προτεραιότητας που πρέπει να τύχουν προσοχής προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό της υδατοκαλλιέργειας στην ΕΕ· διοικητικές διαδικασίες, συντονισμένος χωροταξικός σχεδιασμός, ανταγωνιστικότητα, ιδίως με τη σύνδεση του κλάδου με την επιστήμη, και ίσοι όροι ανταγωνισμού·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ή ίδια ανακοίνωση συνιστά στα κράτη μέλη να προβούν σε κατάρτιση πολυετών εθνικών στρατηγικών σχεδίων για την υδατοκαλλιέργεια, τα οποία να αναλύουν τις βασικές ελλείψεις και τα ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν, θα καθορίζουν κοινούς στόχους και, όπου αυτό είναι δυνατόν, θα θεσπίζουν δείκτες για τη μέτρηση της προόδου προς την επίτευξη των εν λόγω στόχων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διατήρηση των τοπικών οικοσυστημάτων και των αποθεμάτων πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα, αποτρέποντας τον εκτοπισμό και την καταστροφή των τοπικών τύπων αλιείας και γεωργίας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις καλές προθέσεις και τις προσπάθειες που καταβάλλονται, η υδατοκαλλιέργεια παραμένει στάσιμη στην ΕΕ όταν σε άλλες περιοχές του κόσμου σημειώνει αλματώδη ανάπτυξη·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτιμάται ότι η παραγωγή προϊόντων υδατοκαλλιέργειας στην ΕΕ καλύπτει μόνο το 10 % της εγχώριας ζήτησης για ψάρια και λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερο από το ήμισυ της ζήτησης για αλιευτικά προϊόντα καλύπτεται από εισαγωγές από τρίτες χώρες·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υδατοκαλλιέργεια θα πρέπει να θεωρείται και να αντιμετωπίζεται ως μια μορφή γεωργικής δραστηριότητας, ιδίως στην περίπτωση της ιχθυοκαλλιέργειας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υστέρηση των εξόχως απόκεντρων περιοχών στην ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας, είναι ιδιαίτερα σημαντική·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη γνωμοδότηση της ομάδας υψηλού επιπέδου επιστημονικών συμβούλων επί του ερωτήματος που έθεσε ο Επίτροπος Vella όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να αντλήσουμε περισσότερη τροφή και περισσότερη βιομάζα από τους ωκεανούς χωρίς να βλάψουμε τα συμφέροντα των μελλοντικών γενεών και η οποία γνωμοδότηση εισηγείται την ενσωμάτωση ενός προτύπου υπεύθυνης παραγωγής τροφής από τον ωκεανό … στα εν γένει θεματολόγια χάραξης συστηματικής πολιτικής τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, και την αναβίβαση της ανάπτυξης της θαλασσοκαλλιέργειας στην Ευρώπη σε ένα ανώτερο επίπεδο μεγαλύτερης στρατηγικής εμπλοκής μέσω ενός ευρύτερου συντονισμένου πλαισίου πολιτικής που θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την έκδοση κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με την συμπερίληψη απαιτήσεων περί θαλασσοκαλλιέργειας στην εφαρμογή της ενωσιακής οδηγίας του 2014 για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, καθώς και την επέκταση της τεχνολογικής συνεργασίας στην θαλασσοκαλλιέργεια στο πλαίσιο των συμφωνιών βιώσιμης αλιευτικής σύμπραξης που συνάπτονται μεταξύ ΕΕ και νοτίων χωρών εταίρων·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ίδρυση ή η επέκταση εκμετάλλευσης υδατοκαλλιέργειας στην ΕΕ προϋποθέτει την απόκτηση διαφόρων αδειών και εγκρίσεων και ότι η διαδικασία χορήγησης των εν λόγω επισήμων εγγράφων δεν είναι εναρμονισμένη σε επίπεδο ΕΕ και, γενικά, είναι αργή, περίπλοκη και στερείται νομικής ασφάλειας και οικονομικής προβλεψιμότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση αυτή κινδυνεύει να παρακωλύσει την ανάπτυξη του τομέα και θα μπορούσε να αποθαρρύνει τις επιχειρηματικές επενδύσεις και να επιβαρύνει με υπερβολικό κόστος τον κλάδο, πέρα από την έμμεση ενθάρρυνση των εισαγωγών από τρίτες χώρες·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πλέον περίπλοκες διαδικασίες για δράσεις υδατοκαλλιέργειας είναι όσες άπτονται των περιβαλλοντικών απαιτήσεων (μελέτες εκτίμησης περιβαλλοντικού αντικτύπου, στρατηγικές περιβαλλοντικές εκτιμήσεις και διαδικασίες εποπτείας) και ότι, παραδόξως, η βραδύτητα και η περιπλοκότητα των εν λόγω διοικητικών διαδικασιών όχι μόνο δεν διασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος αλλά, αντιθέτως, δυσχεραίνουν σε ορισμένες περιπτώσεις τη δημιουργία κοινωνικοοικονομικά βιώσιμων εκμεταλλεύσεων και ποιοτικών υδατοκαλλιεργειών· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ της υδατοκαλλιέργειας γλυκών υδάτων και της θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαφορές στους υποτομείς της υδατοκαλλιέργειας απαιτούν διαφορετικές πρακτικές όσον αφορά τη διαχείριση των αποθεμάτων, την παροχή τροφής και την αναπαραγωγή· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να υπάρξει η δέουσα μέριμνα για τις διαφορές αυτές κατά την κατάρτιση κανονισμών για την υδατοκαλλιέργεια στην ΕΕ και, ιδίως, βιώσιμων περιβαλλοντικών προτύπων·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολυπλοκότητα του γραφειοκρατικού συστήματος και οι καθυστερήσεις, ιδίως εκείνες που αφορούν την αδειοδότηση και τον σχεδιασμό, αντιπροσωπεύουν αδράνεια που αναπόφευκτα επιφέρουν οικονομικό, κοινωνικό και εργασιακό κόστος για τους δυνητικούς επενδυτές σε περιοχές όπου είναι εγκατεστημένες οι επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας, με ιδιαίτερη επίπτωση στην απασχόληση των γυναικών και των νέων·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για τον επαρκή χωροταξικό σχεδιασμό πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορετικές ανάγκες των διαφόρων χρηστών, καθώς και η ανάγκη για την προστασία της φύσης, και θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για τη συμφιλίωση τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη θέσεων, η έλλειψη κατάλληλου χωροταξικού σχεδιασμού και η σύγκρουση με άλλες οικονομικές δραστηριότητες έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ σε ορισμένες περιφέρειες, δεδομένου ότι ο κλάδος της υδατοκαλλιέργειας μπορεί να έχει μικρότερη σημασία από ό, τι άλλοι «ισχυροί» τομείς·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χωροταξικός σχεδιασμός αποτελεί μία από τις προϋποθέσεις για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας και το απαραίτητο μέσο για την εξασφάλιση κατάλληλου σχεδιασμού για την υδατοκαλλιέργεια, λαμβάνοντας υπόψη άλλες δραστηριότητες στις εν λόγω περιοχές·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ βασίζεται σε οδηγίες (για τη θαλάσσια στρατηγική, για τα πτηνά και τους οικοτόπους) και ότι, ως εκ τούτου, εναπόκειται στα κράτη μέλη και στις τοπικές και περιφερειακές αρχές να την μεταφέρουν και να την εφαρμόσουν με κάποιο βαθμό διακριτικής ευχέρειας· λαμβάνοντας συνεπώς υπόψη ότι δεν υφίσταται ομοιόμορφη εφαρμογή σε ολόκληρη την ΕΕ, γεγονός που δημιουργεί ανασφάλεια δικαίου σε επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις καθώς και έλλειψη προβλεψιμότητας για τους επενδυτές και δημιουργεί άνισους όρους ανταγωνισμού·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την επιστημονική γνώμη της οργάνωσης «Food from the Oceans», ο μόνος τρόπος για την επίτευξη σημαντικά περισσότερων τροφίμων και βιομάζας από τον ωκεανό σε σύντομο χρονικό διάστημα, είναι η συγκομιδή οργανισμών στο κατώτερω άκρο της αλυσίδας τροφίμων, όπως τα μακροφύκη και τα δίθυρα μαλάκια·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη διαφορετικών εθνικών ή περιφερειακών νομικών πλαισίων για την υδατοκαλλιέργεια μπορεί να οδηγήσει σε μια κατάσταση όπου επιχειρήσεις θα υπόκεινται σε διαφορετικές νομικές απαιτήσεις ακόμη και αν δραστηριοποιούνται στην ίδια θαλάσσια λεκάνη, πράγμα που με τη σειρά του μπορεί να προκαλέσει στρέβλωση του ανταγωνισμού·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να χαιρετιστούν τα πρότυπα καλής συνεργασίας βάσει των συμφώνων και των λοιπών συμφωνιών μεταξύ των φορέων προστασίας της φύσης και του τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ενώ τα θετικά παραδείγματα συνεισφορών από υδατοκαλλιέργεια για τη διατήρηση της καλής ποιότητας των υδάτων και των υπηρεσιών του υδάτινου οικοσυστήματος πρέπει να χαιρετιστούν, είναι εξίσου σημαντικό να αναγνωριστούν και να καταβληθεί προσπάθεια να μειωθούν οι αρνητικές συνέπειες που μπορεί να έχει η υδατοκαλλιέργεια στο περιβάλλον και στην ποιότητα του ύδατος· ενθαρρύνει, συνεπώς, την περαιτέρω καινοτομία και πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση ενός μακροπρόθεσμου αειφόρου και επικερδούς τομέα·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καλλιέργεια δίθυρων μαλακίων και μακροφυκών χρειάζεται ισόρροπη παροχή θρεπτικών αλάτων στο περιβάλλον·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με βάση τα ανωτέρω, ο συγκεκριμένος κλάδος ιχθυοκαλλιέργειας γλυκού νερού συνιστά επίσης υπηρεσία προστασίας του περιβάλλοντος, διασφαλίζοντας την ποιότητα και την ποσότητα του νερού και απαιτεί πολύ μεγαλύτερη αναγνώριση και υποστήριξη από τους πολιτικούς ιθύνοντες της ΕΕ από ό, τι συμβαίνει σήμερα·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προϊόντα της ΕΕ οφείλουν να συμμορφώνονται με σειρά αυστηρών κανόνων και προτύπων στους τομείς της προστασίας του περιβάλλοντος, της υγείας και ευημερίας των ζώων και της προστασίας των καταναλωτών που καλύπτουν παραμέτρους όπως οι διαδικασίες παραγωγής, οι ζωοτροφές, η ευημερία, η μεταφορά, η μεταποίηση και οι κοινωνικές συνθήκες της εργασίας, που επηρεάζουν άμεσα το κόστος παραγωγής· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα άριστης ποιότητας και βιώσιμα προϊόντα που είναι ενδεχομένως ακριβότερα και άρα, συχνά, λιγότερο ανταγωνιστικά έναντι των εισαγόμενων που καταλήγουν συχνά στην αγορά της ΕΕ σε χαμηλές τιμές λόγω των μη βιώσιμων πρακτικών που χρησιμοποιήθηκαν τόσο σε περιβαλλοντικό όσο και σε κοινωνικό και εργασιακό επίπεδο στο πλαίσιο μιας παραγωγής χαρακτηριζόμενης από χαμηλά πρότυπα στον τομέα της καλής μεταχείρισης και υγείας των ζώων·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από ενεργειακούς πόρους, οι οποίοι προστίθενται στο κόστος παραγωγής της υδατοκαλλιέργειας·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατανάλωση ψαριών — τρόφιμα που περιέχουν πρωτεΐνες, λιπαρά οξέα, βιταμίνες, ανόργανα άλατα και ιχνοστοιχεία που ωφελούν την υγεία των ανθρώπων — θα πρέπει να αυξηθεί, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξαιρετική ποιότητα των θαλασσινών της ΕΕ πρέπει να αποτελεί σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την υδατοκαλλιέργεια στην ΕΕ·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια κατανάλωση ψαριών αυξάνεται σταθερά, παράλληλα με την αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, επιπλέον, δεν υπάρχει πάντα συνεκτικότητα μεταξύ εμπορικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών πολιτικών της ΕΕ: όπως, λόγου χάρη, όταν η ΕΕ εντάσσει στο Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων της ΕΕ (GSP και GSP+) ευάλωτες αναπτυσσόμενες χώρες στις οποίες επιτρέπει να καταβάλλουν χαμηλότερους ή μηδενικούς δασμούς για εξαγωγές στην ΕΕ, γεγονός που εξασφαλίζει τη ζωτικής σημασίας πρόσβασή τους στην αγορά της ΕΕ και συνεισφέρει στην ανάπτυξή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, την ίδια στιγμή, ορισμένες από τις χώρες αυτές, όπως για παράδειγμα ορισμένες ασιατικές χώρες, παράγουν προϊόντα υδατοκαλλιέργειας που δεν συμμορφώνονται με τα περιβαλλοντικά πρότυπα, τα πρότυπα για την καλή μεταχείριση των ζώων, τα πρότυπα για την υγεία, τα κοινωνικά πρότυπα και τα πρότυπα εργασίας που πρέπει να πληρούν οι φορείς της ΕΕ και, σε ορισμένες περιπτώσεις, λειτουργούν παραβιάζοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ εξαρτάται επίσης σε μεγάλο βαθμό από την εισαγωγή από τρίτες χώρες αλιευτικών προϊόντων για ζωοτροφές στις υδατοκαλλιέργειες και λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχουν ακόμα διερευνηθεί και προωθηθεί επαρκώς πιο βιώσιμες εναλλακτικές ζωοτροφές·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το εξωτερικό εμπόριο της ΕΕ στην υδατοκαλλιέργεια είναι ελλειμματικό και παρατηρείται αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ των εισαγόμενων από τρίτες χώρες προϊόντων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας στην ΕΕ, εις βάρος της ποιότητας των τροφίμων και της υγείας των καταναλωτών·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υδατοκαλλιέργεια σε τρίτες χώρες παρέχει δυνατότητες για επενδύσεις της ΕΕ·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αδύνατο για τους Ευρωπαίους καταναλωτές να αντιληφθούν τη διαφορά μεταξύ προϊόντων Ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας και προϊόντων τρίτων χωρών σε επίπεδο ποιότητας, περιβαλλοντικού ίχνους, κοινωνικής διαγωγής και τήρησης των κανόνων καλής μεταχείρισης των ζώων όταν οι σχετικές πληροφορίες που λαμβάνουν είναι ανεπαρκείς ή ανακριβείς (ιδίως σε ό,τι αφορά τη χώρα προέλευσης, την απόψυξη ή την ταυτοποίηση των ειδών)·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τις πληροφορίες επί των υδρόβιων προϊόντων για τον καταναλωτή είναι σαφής και ότι η διενέργεια ελέγχων εμπίπτει στην αρμοδιότητα των αρχών των κρατών μελών· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη την γενικώς παροιμιώδη αδυναμία παροχής αυτών των ουσιαστικών πληροφοριών στον καταναλωτή τόσο από την πλευρά των ιχθυοπωλών όσο και από την πλευρά των εστιατορίων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτες οι συνθήκες ελλιπούς εφαρμογής υπονομεύουν την ανταγωνιστικότητα της υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη τη βιώσιμη ιχθυοκαλλιέργεια βασίζεται σε υγιή ζώα εκτροφής και, για τον λόγο αυτό, έχει καθοριστική σημασία για την ανάπτυξη συγκεκριμένων και καινοτόμων κτηνιατρικών εργαλείων, ιδίως εμβολίων και αντιβιοτικών, τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούνται με υπεύθυνο και περιοριστικό τρόπο που να εγγυάται την υγεία των καταναλωτών και την ευημερία των ζώων και ασφαλή και θρεπτικά προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, χωρίς βλάβη για το περιβάλλον και τα άγρια είδη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κανόνες της ΕΕ για την υγεία των ζώων πρέπει να συνυπολογίζουν τις ιδιαιτερότητες της υδατοκαλλιέργειας και τις ιδιαιτερότητες των ειδών των ιχθύων όταν τίθεται θέμα αντιμετώπισης μολύνσεων και ασθενειών και η επίπτωση στην ποιότητα του προϊόντος·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά της μικροβιακής αντοχής (ΜΑ) στο πλαίσιο της προσέγγισης «Μία υγεία» διαπιστώνεται ότι η ανοσοποίηση μέσω του εμβολιασμού είναι μια οικονομικά συμφέρουσα παρέμβαση υγείας στο πλαίσιο της προσπάθειας αντιμετώπισης της μικροβιακής αντοχής(18), κάτι που ισχύει και για την υδατοκαλλιέργεια·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εικόνα που έχουν σχηματίσει για την υδατοκαλλιέργεια η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη και οι Ευρωπαίοι καταναλωτές διαφέρει από το ένα κράτος μέλος στο άλλο αλλά ότι σαφέστατα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το περιθώριο βελτίωσης που ενέχει η υιοθέτηση καλύτερων πρακτικών, η κακή φήμη της δραστηριότητας αυτής δεν οφείλεται πάντα σε πραγματικά προβλήματα που αποδίδονται σε περιβαλλοντικές και ποιοτικές παραμέτρους ή σε ζητήματα ασφάλειας αλλά μάλλον στις προκαταλήψεις των καταναλωτών έναντι της υδατοκαλλιέργειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ένα σημαντικό βαθμό, το πρόβλημα οφείλεται στην αντίληψη ότι οι αρνητικές επιπτώσεις που όντως έχει η υδατοκαλλιέργεια σε ορισμένες τρίτες χώρες (αναπτυσσόμενες) απαντώνται και στην ΕΕ, κάτι που απλώς δεν ισχύει·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρέως ποικίλουσες πρακτικές όσον αφορά την υδατοκαλλιέργεια οδηγούν σε σημαντικές διαφορές όσον αφορά την ποιότητα του προϊόντος, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τις υγειονομικές συνθήκες, μεταξύ άλλων, αφήνοντας συχνά τον καταναλωτή με αμφιβολίες όσον αφορά το προϊόν που προκύπτει·

ΛΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κακή φήμη της υδατοκαλλιέργειας επηρεάζει τη διαχείριση που της επιφυλάσσουν οι δημόσιες αρχές (αδειοδότηση, σχεδιασμός κ.λπ.) αλλά και τις συνθήκες εμπορίας της·

ΛΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να καταγραφεί το δυναμικό της υδατοκαλλιέργειας γλυκών υδάτων, της υδατοκαλλιέργειας εσωτερικών υδάτων με περίκλειστα ύδατα, των ολοκληρωμένων πολυτροφικών συστημάτων υδατοκαλλιέργειας και επανακυκλοφορίας ή υδροπονίας σε αστικές ζώνες για τη βελτίωση της επισιτιστικής ασφάλειας και της ανάπτυξης της υπαίθρου·

ΛΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας σημαντικός πόρος για την υδατοκαλλιέργεια είναι επίσης τα μαλακόστρακα, τα μαλάκια και τα υδρόβια φυτά, όπως τα φύκη·

Μ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα και η καινοτομία μπορούν να διαδραματίσουν θεμελιώδη ρόλο στην προσπάθεια πλήρους αξιοποίησης των δυνατοτήτων της βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι δυνατή η αύξηση της παραγωγής με βιώσιμο τρόπο μέσω μιας ανάπτυξης με γνώμονα την καινοτομία, η αναγέννηση και ο καθαρισμός των υδάτων, η χρήση ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και μέσω μιας εξοικονόμησης ενέργειας και πόρων, ενώ παράλληλα θα μειώνονται οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και θα παρέχονται περιβαλλοντικές υπηρεσίες·

ΜΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τα τυποποιημένα σε επίπεδο ΕΕ πρωτοκόλλα επιστημονικών δεδομένων που επιτρέπουν την παρακολούθηση και βελτίωση των πρακτικών διαχείρισης και παραγωγής, καθώς και τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις και τις επιπτώσεις στην υγεία, έχουν μεγάλη σημασία·

ΜΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκτροφή αυτόχθονων ή ενδημικών ειδών πρέπει να εφαρμοστεί κατά προτεραιότητα για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθιστώντας την υδατοκαλλιέργεια πιο βιώσιμη·

ΜΓ.  λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες πρόσβασης σε χρηματοδότηση και τις σημαντικής χρονικής απόστασης που χωρίζει την επένδυση από την πρώτη πώληση (κατά κανόνα τρία ή περισσότερα χρόνια), ενέχει τον κίνδυνο αποθάρρυνσης των επενδυτών·

ΜΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι όροι προχρηματοδότησης που προσφέρουν τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καθίστανται ολοένα και αυστηρότεροι·

ΜΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδικασίες, οι οποίες στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι αρκούντως σαφείς στους χρήστες, και η πληθώρα των εγγράφων που πρέπει να προσκομιστούν προκειμένου να λάβει κανείς χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) αποθαρρύνουν τον αιτούντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περίπου 1 280 εκατ. EUR που είναι διαθέσιμα στο πλαίσιο της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού (2014-2020) δεν επαρκούν για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, επιπλέον, υπάρχει εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό απορρόφησης από τα κράτη μέλη·

ΜΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια οφείλει να λάβει υπόψη της τους κινδύνους που απειλούν ενδεχομένως τα ιχθυαποθέματα άγριων ειδών και την ποιότητα του νερού αλλά, από την άλλη, χρειάζεται ούτως ή άλλως η ίδια υγιή ιχθυαποθέματα και άριστη ποιότητα νερού·

ΜΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι προκύπτει, από τα διαθέσιμα στοιχεία, ένα διευρυνόμενο χάσμα – υπολογιζόμενο σε 8 εκατομμύρια τόνους – μεταξύ του επιπέδου κατανάλωσης θαλασσινών στην ΕΕ και του όγκου των αλιευμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια μπορεί, σε συνδυασμό με βιώσιμες αλιεύσεις, να διασφαλίσει διατροφική και επισιτιστική ασφάλεια σε βάθος χρόνου, συμπεριλαμβανομένου του διατροφικού εφοδιασμού, καθώς και ανάπτυξη και απασχόληση για τους πολίτες της Ένωσης, ενώ μπορεί επίσης να συμβάλει κάλυψη των αναγκών για τροφή θαλάσσιας προέλευσης του αναπτυσσόμενου κόσμου, με την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται βιώσιμες πηγές ζωοτροφών για δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας και αποτρέπεται η περιβαλλοντική υποβάθμιση· λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορεί, με τον τρόπο αυτό, να συνεισφέρει στον ευρύτερο στόχο της γεφύρωσης του χάσματος μεταξύ κατανάλωσης και παραγωγής θαλασσινών στην ΕΕ·

ΜΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην υδατοκαλλιέργεια ένα κιλό ψάρια χαμηλής αξίας μπορεί να μετατραπεί σε ένα κιλό ψάρια υψηλής αξίας (όπως συμβαίνει με καπελάνους και καλκάνια, οπότε και σημειώνεται μια αύξηση της τιμής από 0,10 EUR σε 7 EUR το κιλό)·

ΜΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι ενδιαφέρονται λιγότερο να εργαστούν στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας ή να επενδύσουν και να αναπτύξουν, λόγω ελλιπούς επικοινωνίας και έλλειψης οικονομικών προοπτικών και σταθερότητας, στοιχεία που καθιστούν τον κλάδο μη ελκυστικό στις νεότερες γενιές·

Ν.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια που ανήκει και τελεί υπό τη διαχείριση της κοινότητας μπορεί να αποφέρει κοινωνικοοικονομικά οφέλη στις παράκτιες περιοχές, τις απόκεντρες περιφέρειες και να διαδραματίσει θετικό ρόλο στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας·

ΝΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων αντιπροσωπεύει το 20 % των επιδόσεων του τομέα στο σύνολο της Ευρώπης, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η στήριξη της ΕΕ θα πρέπει να αντιστοιχεί σε αυτό το ποσοστό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφορετική φύση της υδατοκαλλιέργειας γλυκών υδάτων σημαίνει ότι απαιτούνται ειδικοί κανόνες και χωριστό κεφάλαιο στη νομοθεσία σχετικά με την κοινή αλιευτική πολιτική της ΕΕ·

ΝΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα και η καινοτομία είναι ζωτικής σημασίας για την αύξηση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας του τομέα της υδατοκαλλιέργειας στην αγορά της ΕΕ·

ΝΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα έργα στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας γλυκών υδάτων μπορεί επίσης να πραγματοποιηθούν με χρηματοδότηση εκ των υστέρων, και λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό συχνά προϋποθέτει δυσανάλογες προσπάθειες εκ μέρους των επενδυτών, πράγμα που σημαίνει ότι, σε πολλές περιπτώσεις, οι ιχθυοκαλλιεργητές δεν τολμούν να αναλάβουν έργα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ένταση της ενίσχυσης είναι, στις περισσότερες περιπτώσεις, ανεπαρκής·

Πως θα αξιοποιηθεί το δυναμικό της υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ

1.  αναγνωρίζει τον θετικό αντίκτυπο της βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένων τόσο των θαλάσσιων όσο και των γλυκών υδάτων, που ενδέχεται να έχει στην απασχόληση και την οικονομία της Ένωσης εν γένει στη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ποιότητας ζωής στις παράκτιες περιοχές και περιοχές της ενδοχώρας· τονίζει την ανάγκη τόνωσης της ανάπτυξης, της διαφοροποίησης και της καινοτομίας με την προώθηση υψηλότερων επιπέδων παραγωγής ψαριών, οστρακοειδών, μαλακίων, φυκών και εχινοδέρμων από την υδατοκαλλιέργεια και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων αυτών (βελτίωση της παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας στην ΕΕ, έτσι ώστε να φθάσει τουλάχιστον στο σημερινό παγκόσμιο ρυθμό ανάπτυξης της υδατοκαλλιέργειας εντός πέντε ετών και για την ενθάρρυνση των επενδύσεων σε ενεργειακώς αποδοτικότερο και οικονομικότερο εξοπλισμό), και αύξηση της κατανάλωσής τους και συμβολή στην επισιτιστική και διατροφική ασφάλεια για τους πολίτες της ΕΕ· επιμένει ότι αυτό πρέπει να γίνει με παράλληλη διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, ώστε να καταστεί δυνατή η συνεχής πρακτική της κερδοφόρου υδατοκαλλιέργειας, της εμπορικής αλίευσης, και άλλων βιώσιμων χρήσεων του θαλάσσιου περιβάλλοντος·

2.  πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να αυξήσει την παραγωγή της στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας, ιδίως με στόχο τη μείωση της πίεσης στα στοιχεία του αλιευτικού περιβάλλοντος· είναι της άποψης ότι οι ζωοτροφές με βάση το ψάρι θα πρέπει να προέρχονται από αειφόρο πηγή και να μη θέτουν σε κίνδυνο τους στόχους της κοινής αλιευτικής πολιτικής περί μέγιστης βιώσιμης απόδοσης και θα πρέπει να ελέγχονται τα φορτία θρεπτικών υλών· τονίζει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των ερευνητών, του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας, των παραγωγών ζωοτροφών και των περιβαλλοντικών οργανώσεων και διοικητικών υπηρεσιών· πιστεύει ότι ο τομέας της υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ πρέπει να συνεκτιμήσει την ποιότητα, τη βιωσιμότητα, την ασφάλεια των τροφίμων, την υγεία ανθρώπων και ζώων, αναλαμβάνοντας εν προκειμένω τον ρόλο του προτύπου· σημειώνει τις νέες πρωτοβουλίες με την χερσαία υδατοκαλλιέργεια, ιδίως σε ευαίσθητες θάλασσες και περιοχές της ΕΕ με κλειστά ύδατα, και πιστεύει ότι απαιτούνται ισχυρότερα μέτρα για να καταστεί ο τομέας της υδατοκαλλιέργειας πιο αποδοτικός, οικονομικά βιώσιμος, κοινωνικά υπεύθυνος και φιλικός προς το περιβάλλον, ικανοποιώντας μεγαλύτερο ποσοστό της ευρωπαϊκής ζήτησης για ψάρια και μειώνοντας την εξάρτηση της Ευρώπης από τις εισαγωγές·

3.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι η ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για τη βιώσιμη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας στην ΕΕ» προσδιορίζει τις περιοχές στις οποίες πρέπει να δοθεί προσοχή προκειμένου να αξιοποιηθεί το δυναμικό της υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ, από κοινού με τις βιώσιμες αλιεύσεις, ώστε να μπορεί να συμβάλει στην γεφύρωση του χάσματος μεταξύ κατανάλωσης και παραγωγής θαλασσινών στην ΕΕ κατά τρόπο περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά βιώσιμο·

4.  τονίζει ότι η υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων εξακολουθεί να αποτελεί ευκαιρία βελτίωσης της επισιτιστικής ασφάλειας και ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών που δεν έχει επαρκώς διερευνηθεί·

5.  επισημαίνει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να βασίζεται σε επιχειρηματική επενδυτική προβλεψιμότητα και ασφάλεια δικαίου, η οποία μπορεί να προκύψει μέσω αποτελεσματικότερων διοικητικών πλαισίων, διακυβέρνηση μεγαλύτερης διαφάνειας, σαφή και ομοιογενή και απλουστευμένα κριτήρια χορήγησης αδειών σε όλη την ΕΕ, κοινές διαδικασίες διαχείρισης ασθενειών και πρόσβαση στις κατάλληλες κτηνιατρικές αγωγές που δεν είναι ζημιογόνες για την ανθρώπινη και ζωική υγεία, αποτελεσματικό χωροταξικό σχεδιασμό, διαθεσιμότητα κατευθυντηρίων εγγράφων, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, υποστήριξη από το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο για την Υδατοκαλλιέργεια και επαρκή χρηματοδοτική στήριξη· επισημαίνει ότι όλοι αυτοί οι παράγοντες μπορούν να συμβάλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη·

6.  εκτιμά ιδιαιτέρως τα συμπεράσματα και τις συστάσεις που περιέχει η επιστημονική γνωμοδότηση με θέμα την τροφή από τους ωκεανούς, του Νοεμβρίου 2017, η οποία γνωμοδότηση εξετάζει την διαμόρφωση και την υλοποίηση της πολιτικής στους τομείς της θάλασσας, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας στα προσεχή χρόνια με επιδίωξη να αυξηθεί η ποσότητα της βιώσιμης διατροφής που προέρχεται από τους ωκεανούς·

7.  καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τον κλάδο στις προσπάθειές του για μείωση της εξάρτησης από τα αποθέματα άγριων ψαριών για την παραγωγή ιχθυοτροφών, μεταξύ άλλων, με αυξημένη χρήση φυκών·

8.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την περαιτέρω ανάπτυξη της αναδυόμενης υδατοκαλλιέργειας φυκών·

9.  αντιλαμβάνεται τη δυναμική της υδατοκαλλιέργειας στη συμβολή για τη διατροφική και επισιτιστική ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ και την ανάγκη για βιώσιμες και υγιεινές διατροφικές συνήθειες, για κλιματολογικά ευφυή, φιλικά για την ευημερία των ζώων και περιβαλλοντικά βιώσιμα συστήματα τροφίμων και για την ενθάρρυνση της καινοτομίας και της αυτονόμησης των τοπικών κοινωνιών·

10.  επαναλαμβάνει ότι η ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας πρέπει να συνδέεται με τη βασική και ζωτική ανάγκη για αυτοδύναμη, ασφαλή, θρεπτική και βιώσιμη παραγωγή τροφίμων και πρέπει να βρεθεί ψηλότερα στην ιεράρχηση των γενικών προτεραιοτήτων της ΕΕ·

11.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επενδύσουν στην έρευνα, σε μελέτες και πιλοτικά έργα για καινοτόμες, μελλοντοστραφείς, περιβαλλοντικά υπεύθυνες μεθόδους παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένων των ολοκληρωμένων πολυτροφικών συστημάτων υδατοκαλλιέργειας (ICTA), της υδατοπονίας και των συστημάτων υδατοκαλλιέργειας με επανακυκλοφορία του νερού (RAS) που μειώνουν τον αντίκτυπο των εκμεταλλεύσεων υδατοκαλλιέργειας στους οικοτόπους, τους πληθυσμούς άγριων ζώων και την ποιότητα των υδάτων, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο σε μια οικοσυστημική προσέγγιση·

12.  ζητεί από την Επιτροπή να προβεί σε εμπεριστατωμένη ανάλυση και να διασφαλίσει ότι θα δοθεί η δέουσα συνέχεια σε κάθε μία από τις εισηγήσεις της ομάδας υψηλού επιπέδου επιστημονικών συμβούλων·

13.  επισημαίνει ότι οποιαδήποτε πολιτική για την Ευρωπαϊκή υδατοκαλλιέργεια οφείλει να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις διαφορετικές ανάγκες και προκλήσεις που έχουν οι διαφορετικοί τύποι παραγωγής στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας και να διαμορφώσει εξατομικευμένα μέτρα που λαμβάνουν υπόψη τις γεωγραφικές διαφορές και τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει η κλιματική μεταβολή· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή, στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής για την περίοδο μετά το 2020, να καθορίσει επιμέρους κανόνες προσαρμοσμένους στις ιδιαιτερότητες του κάθε επιμέρους τομέα·

14.  τονίζει το δυναμικό της υδατοκαλλιέργειας γλυκών υδάτων καθώς και της υδατοκαλλιέργειας εσωτερικών υδάτων σε περίκλειστα ύδατα, των ολοκληρωμένων πολυτροφικών συστημάτων υδατοκαλλιέργειας και των συστημάτων επανακυκλοφορίας και υδατοπονίας στις αστικές περιοχές· τονίζει ότι η υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων εξακολουθεί να είναι μια ανεπαρκώς διερευνηθείσα ευκαιρία για τη βελτίωση της επισιτιστικής ασφάλειας και την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, αλλά διαδραματίζει σημαντικό κοινωνικό ρόλο, παρέχοντας αγροτικές θέσεις εργασίας στις φτωχότερες περιοχές, καθώς και περιβαλλοντικό ρόλο συμβάλλοντας στη διατήρηση πολύτιμων υγροτόπων και παρέχοντας ευρέος φάσματος οικοσυστημικές υπηρεσίες που υπερβαίνουν κατά πολύ την οικονομική της αξία.

15.  τονίζει τη σημασία που έχει η προώθηση των μέσων συντονισμού, ομάδων μελέτης και δραστηριοτήτων της ΕΕ, με σκοπό να προσδιοριστούν οι περιπτώσεις στις οποίες η παραγωγή μαλακίων διακυβεύεται σοβαρά από την επιθετική δράση της τσιπούρας (Sparus aurata), και την αναζήτηση βιώσιμων και φιλικών προς το περιβάλλον λύσεων·

16.  αναγνωρίζει το δυναμικό της υδατοκαλλιέργειας και της συμπληρωματικής μεταποίησης και εξαγωγής αλιευτικών προϊόντων ως εγχώριου κλάδου παραγωγής για την απασχόληση και την αποκόμιση οικονομικών οφελών, ιδίως για τις παράκτιες και νησιωτικές κοινότητες της υπαίθρου·

17.  υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα (ΟΠΥ) και η οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική (ΟΠΘΣ) να παράσχουν προστασία στα μαλάκια, όπως ορίζεται στην οδηγία για τα μαλάκια που έχει πλέον καταργηθεί·

18.  επισημαίνει ότι, σε ένα περιβάλλον στο οποίο θα παράγονται μακροφύκη ή δίθυρα μαλάκια, η μείωση των εισροών θρεπτικών ουσιών για την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη φυσική ικανότητα μείωσης των εκπομπών των οργανισμών εκτροφής ή καλλιέργειας·

Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών

19.  υπογραμμίζει τον ζωτικό ρόλο των ευρωπαϊκών τοπικών και περιφερειακών αρχών στην ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας, μεταξύ των οποίων και την εφαρμογή των πολυετών στρατηγικών σχεδίων που καταρτίζονται από τα κράτη μέλη·

20.  επισημαίνει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας οφείλει να στηριχθεί στην προβλεψιμότητα της επιχειρηματικής επένδυσης και την ασφάλεια δικαίου, που απαιτούν, κυρίως:

   α) απλούστευση και επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών, μείωση της γραφειοκρατίας — σε ενωσιακό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, και μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη μη περαιτέρω υποβάθμιση του θαλασσίου περιβάλλοντος·
   β) βελτιωμένη διαφάνεια και κατάλληλο σχεδιασμό·
   γ) καλύτερο συντονισμό σε ό,τι αφορά τις μοιρασμένες αρμοδιότητες της ΕΕ, των κρατών μελών και, κατά περίπτωση, των περιφερειακών και τοπικών αρχών·
   δ) ταχείες, σαφείς και διαφανείς διαδικασίες αδειοδότησης, συνοδευόμενες από σύντομες προθεσμίες για την ολοκλήρωση των συμφωνιών προκειμένου να μην αποθαρρύνονται οι επενδυτές·
   ε) εκ του σύνεγγυς παρακολούθηση από την Επιτροπή των πολυετών εθνικών στρατηγικών σχεδίων που εκπονούν τα κράτη μέλη·
   στ) κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για εθνικά στρατηγικά σχέδια που θα αποσκοπούν στην ομοιόμορφη και καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ (κυρίως για το περιβάλλον και για την προστασία της υγείας και διασφαλίζοντας ότι δεν θα υποστούν ζημιές ούτε τα οικοσυστήματα ούτε οι αλιευτικές δραστηριότητες)·
   ζ) συντονισμένο νομικό πλαίσιο μεταξύ των διαφόρων περιφερειών και κρατών μελών που μοιράζονται τα ίδια ύδατα, προκειμένου να διασφαλιστεί ο θεμιτός ανταγωνισμός και η αποτελεσματικότητα των περιβαλλοντικών πολιτικών·
   η) στενή συνεργασία μεταξύ Επιτροπής και αρμοδίων αρχών (εθνικών αλλά και τοπικών και περιφερειακών) κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ (κυρίως υγειονομικές και περιβαλλοντικές) καθώς και υποστήριξη του συντονισμού της εθνικής ή περιφερειακής νομοθεσίας, όπου απαιτείται·
   θ) μηχανισμούς για την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ κρατών μελών, μέσω της ανοικτής μεθόδου συντονισμού των εθνικών μέτρων που αφορούν την επιχειρηματική ασφάλεια, την πρόσβαση στα ύδατα και στον χώρο της Ένωσης και την απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης·
   ι) επαρκή δημόσια χρηματοδοτική στήριξη σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο για την αειφόρο και υπεύθυνη παραγωγή ειδών υδατοκαλλιέργειας, καινοτομία και ανάπτυξη·
   ια) καλύτερη ενσωμάτωση των προοπτικών υδατοκαλλιέργειας και αλιείας στις εμπορικές συμφωνίες της Ένωσης·

21.  εισηγείται, σε ό,τι αφορά το σύστημα διαχείρισης, τη δημιουργία το ταχύτερο δυνατόν ενός ενιαίου φορέα εξυπηρέτησης (‘one-stop shop’) που θα αναλάβει και θα ασκεί όλες τις αρμοδιότητες προκειμένου να είναι δυνατή η υποβολή των εγγράφων σε έναν και μόνο διοικητικό φορέα· φρονεί ότι τούτο μπορεί να βελτιώσει τη σχέση μεταξύ του τελικού χρήστη και των διαφόρων κλιμακίων της δημόσιας διοίκησης·

22.  προτείνει τη δημιουργία απλουστευμένου συστήματος ταχείας αδειοδοτήσεως, στο πλαίσιο του οποίου η αρμόδια διοικητική αρχή χορηγεί προσωρινό πιστοποιητικό που θα επιτρέπει σε εκείνους τους επιχειρηματίες που πληρούν τα προκαθορισμένα κριτήρια να αρχίζουν τις δραστηριότητές τους· επισημαίνει ότι τα εν λόγω κριτήρια μπορούν ενδεχομένως να βασίζονται στο ιστορικό των αιτούντων ή στο γεγονός ότι έχουν καταθέσει πρωτοποριακό σχέδιο υδατοκαλλιέργειας σε ό,τι αφορά την καινοτομία και/ή τη βιωσιμότητα, ή ακόμη και στη δημιουργία περιοχών δουλείας υπέρ της υδατοκαλλιέργειας για τις οποίες θα έχουν εκ των προτέρων προσδιοριστεί οι ασύμβατες με την υδατοκαλλιέργεια χρήσεις·

Ευθυδικία στις διαδράσεις με άλλους τομείς

23.  επισημαίνει ότι ο δέων χωροταξικός σχεδιασμός οφείλει να λαμβάνει υπόψη του το σύνολο των τομέων (ολιστική προσέγγιση) και των παραμέτρων βιωσιμότητας και επισιτιστικής ασφάλειας χωρίς να ευνοεί τους ισχυρούς οικονομικούς τομείς εις βάρος της υδατοκαλλιέργειας· τονίζει ότι ο χωροταξικός σχεδιασμός δεν πρέπει κατ’ ανάγκη να συνεπάγεται τον διαχωρισμό των δραστηριοτήτων σε ορισμένες περιοχές, αλλά μάλλον ισορροπημένη συμβατότητα μεταξύ τους, και ότι αυτό ενδέχεται να είναι επωφελές για όλους·

24.  προτείνει να υποστηριχθεί ένας ενεργός και σημαντικός ρόλος και εμπλοκή των οργανώσεων υδατοκαλλιέργειας και των ομάδων τοπικής δράσης στον τομέα της αλιείας (ΟΤΔΑ) στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, μέσω της περιφερειακής αποκέντρωσης, ώστε να εξασφαλιστεί η καλύτερη προσέγγιση για κάθε συγκεκριμένη περιοχή·

25.  επισημαίνει πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στα συμφέροντα του τομέα της υδατοκαλλιέργειας και να αντιμετωπιστεί αυτός με πνεύμα ευθυδικίας κατά τις διαδράσεις του με άλλους τομείς, για παράδειγμα σε ό, τι αφορά τον χωροταξικό σχεδιασμό·

26.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταρτίσουν χάρτες χωροταξίας, ώστε να προσδιοριστούν οι ενδεχόμενοι τομείς στους οποίους θα μπορούν να συνυπάρχουν και άλλες δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας·

27.  επισημαίνει ότι ο χωροταξικός σχεδιασμός και οι προϋποθέσεις αδειοδότησης εξηγούν κατά πάσα πιθανότητα την απροθυμία άλλων σημαντικών ή ισχυρών τομέων να μοιραστούν τον χώρο·

28.  επισημαίνει ότι, προκειμένου να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού όσον αφορά την πρόσβαση σε πόρους, οι μελέτες κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων που απαιτούνται για την υδατοκαλλιέργεια θα πρέπει επίσης να αφορούν όλους τους τομείς που ανταγωνίζονται με αυτήν όπως ο τουρισμός ή η εξόρυξη πρώτων υλών·

29.  καλεί τα κράτη μέλη και τις εθνικές αρχές να συμμορφωθούν με τη νομοθεσία της ΕΕ για τα ύδατα και την αναγέννηση και τον καθαρισμό των μολυσμένων περιοχών·

30.  επισημαίνει ότι η νομοθεσία πρέπει να εγκρίνεται κατόπιν διαβουλεύσεων, επί ίσοις όροις, μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών·

Προσαρμογή της νομοθεσίας στις ανάγκες της υδατοκαλλιέργειας

31.  επισημαίνει ότι η περιβαλλοντική βιωσιμότητα οφείλει να συμβαδίζει με την κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα (η βιωσιμότητα έχει τρεις πυλώνες) και ότι πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στη συνεισφορά, τρέχουσα και δυνητική, της υδατοκαλλιέργειας στην επισιτιστική ασφάλεια στην Ένωση·

32.  επικροτεί τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου και τα πρότυπα καλής συνεργασίας βάσει των συμφώνων και των λοιπών συμφωνιών μεταξύ των φορέων προστασίας της φύσης και του τομέα, συμπεριλαμβανομένων και των περιοχών Natura 2000· εκφράζει ικανοποίηση σχετικά με τα πολλά πρότυπα συμβολής του τομέα της υδατοκαλλιέργειας στη διατήρηση της καλής ποιότητας των υδάτων· αναγνωρίζει τις υπηρεσίες του υδάτινου οικοσυστήματος που παρέχονται από τη βιομηχανία, και ζητεί την παροχή κινήτρων για την ενίσχυσή τους· τονίζει ότι η έγερση περαιτέρω νομικών προβλημάτων που επηρεάζουν την υδατοκαλλιέργεια δεν είναι επιθυμητή από την άποψη της βιωσιμότητας και της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης·

33.  τονίζει ότι η νομοθεσία της ΕΕ πρέπει να είναι καλύτερα προσαρμοσμένη στις πραγματικότητες της υδατοκαλλιέργειας, τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής και σε συνάρτηση, μεταξύ άλλων, με την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ, σύμφωνα με τον στόχο για την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης σε όλα τα θαλάσσια ύδατα έως το 2020 και λαμβάνοντας υπόψη τη σπουδαιότητα της απασχόλησης των γυναικών και των νέων στον τομέα·

34.  τονίζει ότι, σε περιπτώσεις στις οποίες η εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ είναι προβληματική ή ασυνεπής, πρέπει να εκδοθούν κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ερμηνεία της οδηγίας αυτής και τις βέλτιστες πρακτικές·

35.  επαναλαμβάνει ότι ο τομέας πρέπει να εμπλέκεται στενότερα στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων·

36.  ζητεί από την Επιτροπή να βελτιώσει την περιορισμένη συμβολή της παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας στην εγχώρια ζήτηση για ψάρια, που εκτιμάται στο 10 %, και να αναστρέψει το γεγονός ότι περισσότερο από το ήμισυ της ενωσιακής ζήτησης για ψάρια καλύπτεται από εισαγόμενα προϊόντα·

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ενωσιακής υδατοκαλλιέργειας εντός και εκτός των συνόρων μας

37.  ζητεί τα εισαγόμενα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας να υποχρεούνται να πληρούν τα ίδια περιβαλλοντικά πρότυπα, πρότυπα ασφάλειας των τροφίμων και κοινωνικά και εργασιακά πρότυπα και πρότυπα σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που οφείλουν να πληρούν οι επιχειρήσεις της ΕΕ και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι εξακολουθούν να μην υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού στον εν λόγω τομέα και ότι ένα σοβαρό πρόβλημα για τους οικονομικούς φορείς της ΕΕ είναι οι επικίνδυνες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού·

38.  υπογραμμίζει την τρέχουσα κατάσταση των ευρωπαίων καλλιεργητών σε υδατοσυλλογές, καθώς αντιμετωπίζουν σημαντικές απώλειες που πλήττουν ολόκληρο το απόθεμά τους λόγω των θηρευτών ιχθύων όπως οι βίδρες, οι τσικνιάδες και οι κορμοράνοι· υπογραμμίζει ότι οι εν λόγω θηρευτές σκοτώνουν επίσης τα αυγά του ποταμολάβρακου και του κυπρίνου και, ως εκ τούτου, περιορίζουν σημαντικά την εκτροφή και την αναπαραγωγή των ψαριών γλυκού νερού· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις υφιστάμενες παρεκκλίσεις στην περίπτωση του τσικνιά και του κορμοράνου και ζητεί από την Επιτροπή να αναθεωρήσει την κατάσταση διατήρησης της βίδρας και να επιτρέψει, όπου είναι απαραίτητο, την απομάκρυνση και τον έλεγχο αυτών των θηρευτών·

39.  ζητεί περισσότερους και καλύτερους ελέγχους προέλευσης και συνοριακούς ελέγχους για τα εισαγόμενα προϊόντα και, σε εσωτερικό επίπεδο, τη λήψη μέτρων για την καταπολέμηση των παράνομων ή «άδηλων» πρακτικών υδατοκαλλιέργειας που επηρεάζουν την εσωτερική ανάπτυξη του τομέα·

40.  επισημαίνει ότι η ΕΕ οφείλει να εξαγάγει τα πρότυπα βιωσιμότητας και την εμπειρογνωμοσύνη που διαθέτει· φρονεί δε ότι τούτο είναι ιδιαιτέρως χρήσιμο στην περίπτωση γειτονικών περιοχών που παράγουν παρόμοια είδη με τα παραγόμενα στην ΕΕ και ιδίως με τις τρίτες χώρες που μοιράζονται τα ίδια ύδατα με την ΕΕ·

41.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι στο πλαίσιο εμπορικών συμφωνιών με τρίτους εταίρους η προτιμησιακή πρόσβαση στην αγορά θα εξαρτάται από την τήρηση προτύπων για τη βιωσιμότητα και την καλή μεταχείριση των ζώων ισοδύναμα με εκείνα που εφαρμόζονται στην ΕΕ·

42.  καλεί την Επιτροπή να λάβει, στο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΕ για τη συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες, μέτρα στήριξης και κατάρτισης που θα συμβάλλουν στην προώθηση της βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας και στην αύξηση της ευαισθητοποίησης των επαγγελματιών του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας σε αυτές τις χώρες, υπέρ μιας πολιτικής ποιότητας και υψηλότερων προδιαγραφών παραγωγής, ειδικότερα όσον αφορά το περιβάλλον, την υγιεινή και τα πρότυπα κοινωνικής ασφάλισης·

43.  ζητεί να ληφθούν μέτρα για να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις της ΕΕ σε έργα υδατοκαλλιέργειας σε τρίτες χώρες·

44.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να διασφαλίζει την τήρηση των κανόνων εισαγωγής στην ΕΕ, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις γεωργικές διαδικασίες που συμμορφώνονται με τα περιβαλλοντικά, υγειονομικά και κοινωνικά πρότυπα στις εξαγωγούς τρίτες χώρες προκειμένου να επιβληθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού διεθνώς· θεωρεί, ταυτόχρονα, ότι τα αποτελέσματα της παρακολούθησης των μεθόδων υδατοκαλλιέργειας σε τρίτες χώρες πρέπει να έχουν καθοριστική επίδραση στην ανανέωση των αδειών εξαγωγής για τα προϊόντα της ΕΕ·

45.  ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει τις επιπτώσεις του Brexit στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας·

Βελτίωση της πληροφόρησης των καταναλωτών

46.  εμμένει στην ανάγκη πλήρους και αυστηρότερης εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ σε ό,τι αφορά την επισήμανση των προϊόντων και την ενημέρωση των καταναλωτών, τόσο στις ιχθυαγορές όσο και στον τομέα ξενοδοχείων, εστιατορίων και υπηρεσιών μαζικής εστίασης (HORECA)· φρονεί ότι τούτο είναι σημαντικό για όλα τα αλιευτικά προϊόντα (και όχι μόνο για εκείνα της υδατοκαλλιέργειας), τόσο εισαγόμενα όσο και ενωσιακής παραγωγής· εκτιμά ότι ο κανονισμός ελέγχου πρέπει να προσαρμοστεί και να ενισχυθεί προς τον σκοπό αυτό·

47.  ζητεί την καθιέρωση ειδικής σήμανσης για την αναγνώριση των προϊόντων βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ και τονίζει την ανάγκη για διαφάνεια για τους καταναλωτές και σε σχέση με τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας που εισάγονται από τρίτες χώρες, με την ενίσχυση της ιχνηλασιμότητας·

Διασφάλιση της καλής μεταχείρισης των ζώων

48.  είναι της άποψης ότι η στρατηγική σχετικά με τη θανάτωση θα πρέπει να περιλαμβάνει προτάσεις για την εξασφάλιση διαδικασιών για την προώθηση αποτελεσματικών παραμέτρων για μη βάναυσες μεθόδους θανάτωσης ψαριών, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές των OIE και EFSA, και να διασφαλίζεται ότι ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για τη θανάτωση ψαριών θα συμμορφώνεται με τις παραμέτρους αυτές και ότι η αποτελεσματική μη βάναυση θανάτωση των εκτρεφόμενων ιχθύων θα εφαρμόζεται, θα εκτιμάται, θα αξιολογείται και θα πιστοποιείται σε ολόκληρη την ΕΕ·

Διαθεσιμότητα κτηνιατρικών προϊόντων

49.  επισημαίνει ότι η κτηνιατρική νομοθεσία της ΕΕ οφείλει να είναι καλύτερα προσαρμοσμένη στην πραγματικότητα και στις ανάγκες της υδατοκαλλιέργειας και να συνυπολογίζει τις διαφορές μεταξύ ειδών και μεθοδολογιών·

50.  επισημαίνει ότι απαιτείται μια γνήσια κοινή αγορά της ΕΕ για εμβόλια και άλλα κτηνιατρικά προϊόντα που προστατεύουν την ανθρώπινη και ζωική υγεία και δη για «ήσσονος σημασίας» είδη·

51.  επισημαίνει ότι το σχετικά υψηλότερο κόστος των διαγνωστικών μέσων, των εναλλακτικών αντιμικροβιακών και των εμβολίων σε σχέση με τα συνήθη αντιβιοτικά συνιστά δυστυχώς εμπόδιο στην αύξηση της χρήσης εμβολίων και στον βαθμό των εμβολιασμών, όπως ζητείται στο σχέδιο δράσης(19)· επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή ανακοινώνει στο σχέδιο δράσης κίνητρα για την προώθηση της χρήσης διαγνωστικών μέσων, εναλλακτικών αντιμικροβιακών και εμβολίων(20)·

52.  παροτρύνει την Επιτροπή να θεσπίσει την υποχρέωση παροχής πληροφοριών σχετικά με τη χρήση εμβολίων και αντιβιοτικών στην υδατοκαλλιέργεια ενόψει των πιθανών κινδύνων για την υγεία του ανθρώπου και το οικοσύστημα·

53.  θεωρεί ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να αναπτύξουν συγκεκριμένα κίνητρα και δράσεις, συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης εφαρμογής ή, εφόσον απαιτείται, της τροποποίησης της οδηγίας 2006/88/ΕΚ προκειμένου να προωθηθεί μια προσέγγιση ολοκληρωμένης αλυσίδας στην AMR και να αυξηθεί η χρήση αντιμικροβιακών εναλλακτικών, διαγνωστικών και εμβολίων στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας και με τον τρόπο αυτό να προωθηθεί η πρόληψη, η αντιμετώπιση και η εκρίζωση των ασθενειών και της μικροβιακής αντοχής μεταξύ των υδρόβιων ζώων, καθώς και να μεγιστοποιηθεί η επιβίωση, η ανάπτυξη και η αποδοτικότητα της παραγωγής των υδρόβιων ζώων·

54.  υπογραμμίζει ότι είναι ανάγκη να δοθεί έμφαση στην έρευνα σχετικά με την υγεία οστρακόδερμων και ιχθύων εντός ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων και να αναπτυχθούν νέα κτηνιατρικά προϊόντα για υδρόβια είδη·

55.  σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά αποτελεί σοβαρό πρόβλημα σε ολόκληρο το φάσμα της ανθρώπινης και κτηνιατρικής χρήσης και καλεί την Επιτροπή να περιορίσει τη χρήση των αντιβιοτικών σε περιπτώσεις όπου υπάρχει κίνδυνος επιζωοτίας στην εγκατάσταση υδατοκαλλιέργειας και όχι απλώς ως προληπτικό μέτρο, καθώς και για να αξιολογηθεί ο αντίκτυπός τους στον κίνδυνο μεταφοράς της αντοχής στους καταναλωτές·

Βελτίωση των εκστρατειών προώθησης και επικοινωνίας

56.  επισημαίνει ότι απαιτείται βελτίωση των εκστρατειών προώθησης και επικοινωνίας σε επίπεδο ΕΕ για τα οφέλη της κατανάλωσης ιχθύων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας·

57.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει γενικές ενημερωτικές εκστρατείες με ισχυρό και δυσεξίτηλο μήνυμα που θα εξηγούν τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζουν τα ενωσιακά προϊόντα υδατοκαλλιέργειας από άποψη βιωσιμότητας, θα αναδεικνύουν την υψηλή τους ποιότητα, την ευημερία των ζώων και τα περιβαλλοντικά πρότυπα της παραγωγής τους σε αντιδιαστολή με τα εισαγόμενα από τρίτες χώρες, όπως συμβαίνει με το σήμα «Εκτροφής ΕΕ»·

58.  τονίζει την ανάγκη να ενθαρρυνθούν και να χρηματοδοτηθούν εκστρατείες προώθησης για τα περιφερειακά συστήματα ποιότητας, που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, όπως των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης· καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, να δρομολογήσει μια πανευρωπαϊκή ενημερωτική εκστρατεία για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις όσον αφορά την υδατοκαλλιέργεια, γενικά, και, ειδικότερα, όσον αφορά τις διαφορές μεταξύ των υψηλών και ολοκληρωμένων προτύπων στην ευρωπαϊκή αγορά και των χαμηλότερων προτύπων που απαιτούνται από τα εισαγόμενα εμπορεύματα από τρίτες χώρες, εφιστώντας ιδιαίτερη προσοχή στα προβλήματα που προκαλούνται λόγω της εισόδου ιδιαίτερα ανθεκτικών μικροοργανισμών και της μικροβιακής αντοχής (ΜΑ) στην Ένωση για την ασφάλεια των τροφίμων και τη δημόσια υγεία· τονίζει την αξία της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την καλή μεταχείριση των εκτρεφόμενων ιχθύων κατά την εκτροφή, τη μεταφορά και τη θανάτωση όσον αφορά την ανταπόκριση στις προσδοκίες των καταναλωτών και τη διαφήμιση της ποιότητας των προϊόντων που εγγυώνται τα πρότυπα της ΕΕ συγκριτικά με τις εισαγωγές από τρίτες χώρες·

59.  καλεί την Επιτροπή να προβλέψει κατάλληλο ποσό από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την ενίσχυση της προβολής των ψαριών και άλλων προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας· πιστεύει ότι θα πρέπει να δρομολογηθεί μια ευρεία εκστρατεία προώθησης που θα βασίζεται σε κοινές αρχές και θα καλύπτει όλα τα κράτη μέλη, που θα έχει χαραχθεί ως συλλογικό μέτρο και με ένταση στήριξης 80-100 %, προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και η αποδοχή των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ·

60.  τάσσεται υπέρ των προσπαθειών που καταβάλλουν οι εντός του δικτύου FARNET δραστηριοποιούμενες στην υδατοκαλλιέργεια ομάδες τοπικής δράσης για την αλιεία (FLAGs) για να προαγάγουν το έργο τους σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο·

Στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας

61.  επισημαίνει ότι το ΕΤΘΑ που διαθέτει 1,2 δισεκατομμύριο EUR για τη βιώσιμη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ αλλά και άλλοι δίαυλοι χρηματοδότησης όπως το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» παρέχουν ευκαιρίες καινοτομίας·

62.  επισημαίνει τη σημασία των ΤΟΔΑ, οι οποίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας σε συγκεκριμένους τομείς, με την ενίσχυση των τοπικών αλιευτικών πόρων και ενθαρρύνοντας την καινοτομία και τη διαφοροποίηση στην αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια·

63.  καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει την έρευνα και την καταπολέμηση του ερπητοϊού των στρειδιών·

64.  εκφράζει την ανησυχία του για τις επιπτώσεις ορισμένων χωροκατακτητικών ξένων ειδών στην ευρωπαϊκή υδατοκαλλιέργεια· τονίζει τη σημασία της εδραζόμενης σε επιστημονική βάση, αποτελεσματικής και αναλογικής εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 για την πρόληψη και διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών με σκοπό την προστασία τόσο της ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας όσο και των εγχώριων ειδών και οικοσυστημάτων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την έρευνα και την καινοτομία με στόχο την καταπολέμηση των πλέον προβληματικών ΔΛΠ·

65.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξει την καταπολέμηση της ιαπωνικής πυραλίδας του στρειδιού·

66.  επισημαίνει ότι το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και το 9ο Πρόγραμμα Πλαίσιο οφείλουν να συνεχίσουν να στηρίζουν ερευνητικές δραστηριότητες στο πεδίο της υδατοκαλλιέργειας που βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα του τομέα και απαντούν στα θέματα που τέθηκαν τόσο από το συνέδριο ‘FOOD 2030’ που διοργάνωσε η Επιτροπή το 2016, όσο και από την έκθεση της ομάδας υψηλού επιπέδου επιστημονικών συμβούλων με τίτλο Food from the Oceans·

67.  φρονεί ότι η Επιτροπή οφείλει να ζητήσει την άποψη της European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP) και του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για την Υδατοκαλλιέργεια σχετικά με τα ζητήματα που πρέπει κατά προτεραιότητα να ενταχθούν στα εθνικά στρατηγικά σχέδια·

68.  ζητεί να πραγματοποιηθούν επενδύσεις στην έρευνα, σε μελέτες και πιλοτικά έργα σχετικά με τις πρακτικές υδατοκαλλιέργειας με βάση το οικοσύστημα, ιδίως στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και τις περιοχές με δημογραφικά προβλήματα·

69.  επισημαίνει ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας αφενός και, αφετέρου, των παραγωγών προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, καθώς και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, ανάντη και κατάντη των παραγωγών·

70.  ζητεί, με βάση τις βέλτιστες επιστημονικές συστάσεις, να καταρτιστούν τυποποιημένα πρωτόκολλα σε επίπεδο ΕΕ για τη συλλογή δεδομένων με στόχο την παρακολούθηση και τη βελτίωση της διαχείρισης της υδατοκαλλιέργειας και πρακτικών παραγωγής καθώς και τις κοινωνικές, υγειονομικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των πρακτικών αυτών, τόσο για τα προϊόντα τις θαλάσσιες ιχθυοκαλλιέργειες όσο αυτές του γλυκού νερού·

71.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν καινοτόμες και φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας, όπως η υδροπονία, προκειμένου να παράγουν τρόφιμα με βιώσιμο και αποδοτικό ως προς τους πόρους τρόπο και να αποφευχθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον·

72.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη διερεύνηση των δυνατοτήτων για περαιτέρω ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας των φυκιών, ενός κλάδου με οικολογική και οικονομική αξία, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα·

Ενθάρρυνση της κατάρτισης και της απασχόλησης

73.  καλεί τα κράτη μέλη, όπου και αν είναι ευεργετικό, με την υποστήριξη της Επιτροπής, να μεριμνήσουν για την παροχή της δέουσας επαγγελματικής κατάρτισης στο πεδίο της υδατοκαλλιέργειας και λαμβάνει υπό σημείωση της δυνατότητας μετεκπαίδευσης επαγγελματιών αλιέων σε εναλλακτικές μεθόδους διαχείρισης υδάτινου περιβάλλοντος, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία θέσεων εργασίας για γυναίκες και νέους στην ύπαιθρο, στα παράλια, στις εξόχως απομακρυσμένες περιοχές ή τα νησιά και γενικά σε περιοχές που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από δραστηριότητες αλιείας και υδατοκαλλιέργειας·

Αύξηση της βιωσιμότητας του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας στην ΕΕ

74.  επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο των γυναικών στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας και την ανάγκη προσαρμογής της νομοθεσίας σε αυτή την πραγματικότητα, καθώς και την ανάγκη να δοθεί η δέουσα προσοχή στις άλλες δραστηριότητες που συνδέονται με την υδατοκαλλιέργεια, όπως αυτές που έχουν αναπτυχθεί, μεταξύ άλλων, από τους υφαντουργούς ή συσκευαστές αλιευτικών διχτυών·

75.  επισημαίνει ότι καινοτόμα συστήματα που έχουν ως στόχο την αναπαραγωγή ιχθύων όσο το δυνατόν περισσότερο σύμφωνα με το οικοσύστημα και τη χρήση φυσικών ζωοτροφών δεν έχουν μέχρι στιγμής επαρκή παρουσία στην ευρωπαϊκή αγορά· ζητεί να βελτιωθούν οι συνθήκες πλαίσιο για τέτοια συστήματα·

76.  πιστεύει ότι είναι αναγκαίο να υπάρξουν επενδύσεις προκειμένου να αξιοποιηθεί το δυναμικό και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του τομέα της υδατοκαλλιέργειας, η προστασία του περιβάλλοντος και η παράδοση δημοσίων αγαθών και ζητεί, ως εκ τούτου, αύξηση της χρηματοδότησης σχεδίων για έρευνα, καινοτομία και προσανατολισμό προς την ποιότητα και τη βιώσιμη παραγωγή. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να απλοποιήσουν και να μειώσουν περαιτέρω τη γραφειοκρατική επιβάρυνση του τομέα της υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένων των καλλιεργητών σε υδατοσυλλογές·

77.  υπογραμμίζει ότι η ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ έρευνας και καινοτομίας στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας και συγκεκριμένα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών θα ωθήσουν την ανάδειξη νέων ιδεών και θα τονώσουν το ενδιαφέρον για τον συγκεκριμένο οικονομικό τομέα·

Εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης μέσω του ΕΤΘΑ και άλλων διαρθρωτικών ταμείων

78.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι η προαγωγή μιας βιώσιμης και ανταγωνιστικής υδατοκαλλιέργειας συγκαταλέγεται στις προτεραιότητες του ΕΤΘΑ· εκφράζει εντούτοις τον προβληματισμό του διότι, σύμφωνα με τα συμπεράσματα μελέτης που δημοσίευσε το 2014 το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας, προκάτοχος του ΕΤΘΑ, δεν κατόρθωσε να υποστηρίξει αποτελεσματικά την βιώσιμη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας· παρατηρεί ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, τα μέτρα στήριξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο έπασχαν από κακό σχεδιασμό και ανεπαρκή εποπτεία και απέτυχαν να δημιουργήσουν ένα αρκούντως σαφές πλαίσιο ανάπτυξης της υδατοκαλλιέργειας· παρατηρεί επιπλέον ότι τα μέτρα στήριξης σε εθνικό επίπεδο ούτε σχεδιάστηκαν, ούτε εφαρμόστηκαν ορθώς και σημειώνει ότι τα εθνικά στρατηγικά σχέδια και τα λειτουργικά τους προγράμματα απέτυχαν να δημιουργήσουν μία αρκούντως σαφή βάση για την προαγωγή της υδατοκαλλιέργειας· κατάσταση που δεν βελτιώθηκε πραγματικά με την υποστήριξη του ΕΤΘΑ·

79.  επισημαίνει ότι η εκπαίδευση και η καλή επικοινωνία για την προσέλκυση νέων στον κλάδο, διασφαλίζουν το μέλλον και την ανταγωνιστικότητά του, και εισάγουν νέα τεχνολογία και καινοτομία σε σχέση με την ανάπτυξη·

80.  καλεί την Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να ενισχύσουν την ένταση της επενδυτικής στήριξης για την υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων στο 75 % αλιευτικής πολιτικής για την περίοδο μετά το 2020, προκειμένου να ενισχυθεί η επιθυμία για επενδύσεις και να παρασχεθεί αναγκαία βοήθεια στους υδατοκαλλιεργητές· καλεί επιπλέον την Επιτροπή να καταρτίσει, από κοινού με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ένα καθεστώς στήριξης των επιτοκίων σε επίπεδο ΕΕ για επενδύσεις στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας και τη χρηματοδότηση των ρευστών στοιχείων ενεργητικού·

81.  προτείνει επίσης την αύξηση της ενωσιακής στήριξης στο μέλλον για την έρευνα την ανάπτυξη και καινοτομία που συνδέονται με την υδατοκαλλιέργεια με ιδιαίτερη έμφαση σε τομείς που επηρεάζουν την οικονομική βιωσιμότητα και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα, όπως η ενεργειακή αποδοτικότητα και η αποδοτικότητα από απόψεως πόρων, η ανάπτυξη βιολογικών υλικών, η ελάφρυνση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος, η παροχή υψηλότερου επιπέδου, οι περιβαλλοντικές υπηρεσίες, κλπ.·

82.  παρατηρεί ότι, λόγω της καθυστέρησης με την οποία εγκρίθηκαν ο κανονισμός ΕΤΘΑ και τα επιχειρησιακά προγράμματα των κρατών μελών, οι επιχειρήσεις δεν κατόρθωσαν να κάνουν πραγματική χρήση των χρηματοδοτικών πόρων του ΕΤΘΑ πριν από τα τέλη του 2016 στην καλύτερη των περιπτώσεων, γεγονός που ισοδυναμεί με καθυστέρηση σχεδόν τριών ετών·

83.  ζητεί να απλουστευθούν οι διαδικασίες και τα έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν προκειμένου να ληφθεί χρηματοδότηση από το ΕΤΘΑ·

84.  ζητεί όλα τα συστήματα που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την προώθηση της υδατοκαλλιέργειας, μεταξύ άλλων μέσω άλλων χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ (όπως το ΕΤΠΑ), να επανεξεταστούν κατά τρόπο προσανατολισμένο προς τις επιδοτήσεις·

85.  καλεί την Επιτροπή να καταβάλει περαιτέρω προσπάθειες και να παράσχει τη συμπληρωματική βοήθεια που χρειάζεται προκειμένου να δοθεί στους χρήστες του ΕΤΘΑ δυνατότητα απόκτησης πρόσβασης σε χρηματοδότηση·

86.  επισημαίνει ότι πρέπει να τύχουν οι ενώσεις παραγωγών και διατομεακών φορέων ισχυρότερης στήριξης προκειμένου να καταστούν πυλώνες της ΚΟΑ·

Αρμονική συμβίωση με την αλιεία

87.  επισημαίνει ότι δεν πρέπει να υφίσταται κανένας ανταγωνισμός μεταξύ αλιείας και υδατοκαλλιέργειας διότι οι δύο τομείς μπορούν να είναι απολύτως συμβατοί μεταξύ τους και να αλληλοσυμπληρώνονται, ιδίως σε παράκτιες περιοχές και νησιά, που εξαρτώνται στον μέγιστο βαθμό από τις εν λόγω δραστηριότητες όπου ασκείται αλιεία μικρής κλίμακας· ζητεί, ως εκ τούτου, να αναπτυχθούν περαιτέρω υπεράκτιες εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας·

88.  τονίζει ότι η θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια είναι συμβατή και συμπληρωματική με την παράκτια αλιεία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές καλεί δε την Επιτροπή να στηρίξει την ανάπτυξη της γεωργίας και της ποικιλίας επιλογών όσον αφορά τις τεχνικές στα θερμά ύδατα των τροπικών ή υποτροπικών περιοχών· καλεί την Επιτροπή να αναδείξει τον ρόλο που παίζουν οι γυναίκες στη μη βιομηχανική παράκτια αλιεία και σε όλες τις σχετικές δραστηριότητες·

89.  καλεί την Επιτροπή να διαθέσει περισσότερη χρηματοδότηση για φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους παραγωγής υδατοκαλλιέργειας όπως τα κλειστών προστατευτικών περιβλημάτων συστήματα υδατοκαλλιέργειας στην ανοικτή θάλασσα (CCS) και τα χερσαία συστήματα επανακυκλοφορίας νερού (RASs) προκειμένου να μειωθεί ο αρνητικός αντίκτυπος της υδατοκαλλιέργειας στους οικοτόπους, τους άγριους ιχθυοπληθυσμούς και την ποιότητα των υδάτων·

90.  επαναλαμβάνει την άποψη που έχει ήδη διατυπώσει στο ψήφισμά του για την έγκριση του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Διαχείρισης των Κορμοράνων και επισημαίνει ότι η μείωση των ζημιών που προκαλούν οι κορμοράνοι και άλλα αρπακτικά πτηνά στις εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας αποτελεί μείζονα παράγοντα για την μείωση του κόστους παραγωγής και, κατά συνέπεια, για την επιβίωση και την ανταγωνιστικότητα αυτών· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις υφιστάμενες παρεκκλίσεις στην περίπτωση του τσικνιά και του κορμοράνου και ζητεί από την Επιτροπή να αναθεωρήσει την κατάσταση διατήρησης της βίδρας·

91.  καλεί την Επιτροπή, από κοινού με τα κράτη μέλη, να αναλάβει δράση για τη δραστική μείωση των αποθεμάτων κορμοράνων με όλες τις μεθόδους, έτσι ώστε, να εξασφαλιστεί αφενός η επιβίωση των αποθεμάτων κορμοράνων και, αφετέρου, να μην δημιουργηθεί απειλή για άλλα είδη·

o
o   o

92.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 88 της 4.4.2011, σ. 1.
(2) ΕΕ L 221 της 8.8.1998, σ. 23.
(3) ΕΕ L 204 της 6.8.2009, σ. 15.
(4) ΕΕ L 3 της 5.1.2005, σ. 1.
(5) ΕΕ L 250 της 18.9.2008, σ. 1.
(6) ΕΕ L 189 της 20.7.2007, σ. 1.
(7) ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22.
(8) ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 1.
(9) ΕΕ L 149 της 20.5.2014, σ. 1.
(10) ΕΕ L 157 της 20.6.2017, σ. 1.
(11) ΕΕ C 21 E της 28.1.2010, σ. 11.
(12) ΕΕ C 236 E της 12.8.2011, σ. 132.
(13) ΕΕ C 351 E της 2.12.2011, σ. 119.
(14) ΕΕ C 99 E της 3.4.2012, σ. 177.
(15) ΕΕ C 316 της 22.9.2017, σ. 64.
(16) ΕΕ C 76 της 28.2.2018, σ. 40.
(17) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0316.
(18) Ευρωπαϊκή Επιτροπή (29 Ιουνίου 2017), «Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά της μικροβιακής αντοχής (ΜΑ) στο πλαίσιο της προσέγγισης “Μία υγεία”», σ. 10.
(19) «Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά της μικροβιακής αντοχής (ΜΑ) στο πλαίσιο της προσέγγισης “Μία υγεία”», σ. 15.
(20) Όπ.π., σ. 12.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου