Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ***
 Διαδικασίες αφερεγγυότητας: επικαιροποιημένα παραρτήματα του κανονισμού ***I
 Συμφωνία ΕΕ-Ισλανδίας για συμπληρωματικούς κανόνες στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων για την περίοδο 2014-2020 ***
 Συμφωνία ΕΕ-Ελβετίας για συμπληρωματικούς κανόνες στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων για την περίοδο 2014-2020 ***
 Εφαρμογή των υπόλοιπων διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν που αφορούν το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας και στη Ρουμανία *
 Πολιτική συνοχής και κυκλική οικονομία
 Περαιτέρω μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στην Ουκρανία ***I
 Διαπραγματεύσεις για τον εκσυγχρονισμό της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Χιλής
 Σχέσεις ΕΕ-ΝΑΤΟ
 Άμυνα στον κυβερνοχώρο

Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ***
PDF 113kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Ιουνίου 2018 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (00007/2018 – C8-0216/2018 – 2017/0900(NLE))
P8_TA(2018)0249A8-0207/2018

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (00007/2018),

—  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υποβλήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (C8-0216/2018),

—  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την πρότασή του για απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που επισυνάπτεται στο παρόν(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 και παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A8-0207/2018),

1.  εγκρίνει το σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στην Επιτροπή καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0029.


Διαδικασίες αφερεγγυότητας: επικαιροποιημένα παραρτήματα του κανονισμού ***I
PDF 387kWORD 42k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Ιουνίου 2018 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αντικατάσταση του παραρτήματος A του κανονισμού (ΕΕ) 2015/848 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας (COM(2017)0422 – C8-0238/2017 – 2017/0189(COD))
P8_TA(2018)0250A8-0174/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0422),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 81 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0238/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 23ης Μαΐου 2018, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0174/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Ιουνίου 2018 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2018/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αντικατάσταση των παραρτημάτων A και Β του κανονισμού (ΕΕ) 2015/848 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2018/946.)


Συμφωνία ΕΕ-Ισλανδίας για συμπληρωματικούς κανόνες στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων για την περίοδο 2014-2020 ***
PDF 376kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Ιουνίου 2018 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλανδίας για συμπληρωματικούς κανόνες σχετικά με το μέσο χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, για την περίοδο 2014 έως 2020 (09228/2017 – C8-0101/2018 – 2017/0088(NLE))
P8_TA(2018)0251A8-0196/2018

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (09228/2017),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλανδίας για συμπληρωματικούς κανόνες σχετικά με το μέσο χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων, στο πλαίσιο του ταμείου εσωτερικής ασφάλειας, για την περίοδο 2014-2020 (09253/2017),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 2 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0101/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0196/2018),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρο του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Ισλανδίας.


Συμφωνία ΕΕ-Ελβετίας για συμπληρωματικούς κανόνες στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων για την περίοδο 2014-2020 ***
PDF 376kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Ιουνίου 2018 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας για συμπληρωματικούς κανόνες σχετικά με το μέσο χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, για την περίοδο 2014-2020 (06222/2018 – C8-0119/2018 – 2018/0032(NLE))
P8_TA(2018)0252A8-0195/2018

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (06222/2018),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας για συμπληρωματικούς κανόνες σχετικά με το μέσο χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, για την περίοδο 2014-2020 (06223/2018),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 2 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0119/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0195/2018),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας.


Εφαρμογή των υπόλοιπων διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν που αφορούν το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας και στη Ρουμανία *
PDF 376kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Ιουνίου 2018 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την εφαρμογή των υπόλοιπων διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν που αφορούν το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας και στη Ρουμανία (15820/1/2017 – C8-0017/2018 – 2018/0802(CNS))
P8_TA(2018)0253A8-0192/2018

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο του Συμβουλίου (15820/1/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 4 παράγραφος 2 της Πράξης Προσχώρησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, σύμφωνα με την οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0017/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0192/2018),

1.  εγκρίνει το σχέδιο του Συμβουλίου·

2.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.


Πολιτική συνοχής και κυκλική οικονομία
PDF 521kWORD 67k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Ιουνίου 2018 σχετικά με την πολιτική συνοχής και την κυκλική οικονομία (2017/2211(INI))
P8_TA(2018)0254A8-0184/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως το άρθρο 3 αυτής, καθώς και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως τα άρθρα 4, 11, 174 έως 178, 191 και 349 αυτής,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία του Παρισιού, την απόφαση 1/CP.21 και την 21η Διάσκεψη των Μερών (CΟΡ21) της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, καθώς και την 11η Διάσκεψη των Μερών η οποία λογίζεται ως Σύνοδος των Συμβαλλομένων στο Πρωτόκολλο του Κιότο Μερών (CMP11), η οποία διεξήχθη στο Παρίσι (Γαλλία) από τις 30 Νοεμβρίου 2015 έως τις 11 Δεκεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 7 παράγραφος 2 και το άρθρο 11 παράγραφος 2 της Συμφωνίας του Παρισιού, όπου αναγνωρίζονται οι τοπικές, υποεθνικές και περιφερειακές διαστάσεις της κλιματικής αλλαγής και της δράσης για το κλίμα,

–  έχοντας υπόψη τους νέους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, και ιδιαίτερα τον στόχο 7 για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή, αξιόπιστη, βιώσιμη και σύγχρονη ενέργεια για όλους και τον στόχο 11 για τη δημιουργία ασφαλών, ανθεκτικών και βιώσιμων πόλεων χωρίς αποκλεισμούς,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006(1) (εφεξής «κανονισμός περί κοινών διατάξεων»),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1302/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) όσον αφορά την αποσαφήνιση, την απλούστευση και τη βελτίωση της διαδικασίας ίδρυσης και λειτουργίας αυτών των ομίλων(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1300/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1084/2006(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(7),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 16ης Ιανουαρίου 2018, με τίτλο «Το πλαίσιο παρακολούθησης για την κυκλική οικονομία» (COM(2018)0029),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Ιανουαρίου 2017, με τίτλο «Ο ρόλος της παραγωγής ενέργειας από απόβλητα στην κυκλική οικονομία» (COM(2017)0034),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 26ης Ιανουαρίου 2017, σχετικά με την υλοποίηση του σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία (COM(2017)0033),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 2015, με τίτλο «Επενδύσεις σε θέσεις εργασίας και ανάπτυξη – Μεγιστοποίηση της συμβολής των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων» (COM(2015)0639),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Δεκεμβρίου 2015, με τίτλο «Το κλείσιμο του κύκλου – Ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία» (COM(2015)0614),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 2014, με τίτλο «Προς μια κυκλική οικονομία: πρόγραμμα μηδενικών αποβλήτων για την Ευρώπη» (COM(2014)0398),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 2014, με τίτλο «Πράσινο σχέδιο δράσης για τις ΜΜΕ: Να δοθεί η δυνατότητα στις ΜΜΕ να μετατρέψουν τις περιβαλλοντικές προκλήσεις σε επιχειρηματικές δυνατότητες» (COM(2014)0440),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2010, με τίτλο «Ευρώπη 2020 – Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Φεβρουαρίου 2012, με τίτλο «Καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη: μια βιοοικονομία για την Ευρώπη» (COM(2012)0060),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Ιουλίου 2012, με τίτλο «Έξυπνες πόλεις και κοινότητες – Ευρωπαϊκή σύμπραξη καινοτομίας» (C(2012)4701),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Επιτροπής και δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2017 με θέμα «Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στα ταμεία της πολιτικής συνοχής (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταμείο Συνοχής) – Αποτελέσματα, εξέλιξη και τάσεις κατά τη διάρκεια τριών περιόδων προγραμματισμού (2000-2006, 2007-2013, 2014-2020)»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τις επενδύσεις σε θέσεις εργασίας και ανάπτυξη – μεγιστοποίηση της συμβολής των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων: αξιολόγηση της έκθεσης με βάση το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία – βέλτιστες πρακτικές και καινοτόμα μέτρα(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2016 σχετικά με τις συνέργειες για την καινοτομία: τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και άλλα ευρωπαϊκά ταμεία καινοτομίας και προγράμματα της ΕΕ(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την αποδοτικότητα των πόρων: προς μια κυκλική οικονομία(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Μαΐου 2015 σχετικά με τις ευκαιρίες πράσινης ανάπτυξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων(12),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση, της 28ης Μαρτίου 2017, για τα «Έξυπνα νησιά»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, καθώς και το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε) και το παράρτημα 3 της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων, της 12ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με τη διαδικασία για την εξουσιοδότηση εκπόνησης εκθέσεων πρωτοβουλίας,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0184/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές, οι οποίες είναι βέλτιστα εξοικειωμένες με τα τοπικά και περιφερειακά προβλήματα και παίζουν κεντρικό ρόλο στην αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής για τη συνοχή, βρίσκονται επίσης στην πρώτη γραμμή της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα ευρωπαϊκό μοντέλο πολυεπίπεδης διακυβέρνησης το οποίο θα βασίζεται στην ενεργό και εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης και των συμφεροντούχων, σε συνδυασμό με την κατάλληλη ενημέρωση και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών, είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη της στροφής αυτής·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πόλεις αντιπροσωπεύουν μόλις το 3 % της επιφάνειας της γης, αλλά στεγάζουν περισσότερο από το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού, καταναλώνουν περισσότερο από το 75 % των παγκόσμιων πόρων και ευθύνονται για το 60-80 % των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, και λαμβάνοντας υπόψη ότι το 70 % του παγκόσμιου πληθυσμού αναμένεται να μετακομίσει σε πόλεις έως το 2050·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετάβαση σε μια ισχυρότερη και πιο κυκλική οικονομία αποτελεί ταυτόχρονα σημαντική ευκαιρία αλλά και πρόκληση για την ΕΕ, τα κράτη μέλη της και τους πολίτες της όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας και τη στροφή της προς μια περισσότερο βιώσιμη κατεύθυνση· λαμβάνοντας υπόψη ότι συνιστά, συγκεκριμένα, ευκαιρία για όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες και τις τοπικές αρχές, οι οποίες απαρτίζουν το κυβερνητικό επίπεδο που βρίσκεται πλησιέστερα στις τοπικές κοινότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι παρέχει δυνατότητες ανάπτυξης και οικονομικής μεγέθυνσης στις ευρωπαϊκές περιφέρειες και μπορεί να τις βοηθήσει να καταρτίσουν ένα βιώσιμο μοντέλο για την επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης, να μετασχηματίσουν τους υφιστάμενους τομείς, να ενισχύσουν την παραγωγικότητά τους για να βελτιώσουν την ισορροπία μεταξύ εμπορικού και βιομηχανικού ανταγωνισμού, και να δημιουργήσουν νέες ποιοτικές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και νέες αλυσίδες αξίας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου το 60 % των ενωσιακών αποβλήτων δεν ανακυκλώνεται επί του παρόντος και ότι θα μπορούσαν να προκύψουν μεγάλα οφέλη ως προς το κόστος αλλά και επιχειρηματικές ευκαιρίες εάν διερευνηθούν και εφαρμοστούν νέα επιχειρηματικά μοντέλα κυκλικής οικονομίας προς όφελος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της ΕΕ·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού απαιτεί μια στροφή προς μια πιο κυκλική οικονομία και συνεισφέρει σημαντικά στην ανάπτυξη ενός οικονομικού μοντέλου που έχει ως στόχο όχι μόνο το κέρδος, αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής προσφέρει όχι μόνο επενδυτικές ευκαιρίες που ανταποκρίνονται στις τοπικές και περιφερειακές ανάγκες μέσω των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ), αλλά και ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικής αφενός για να μειώσει τις αναπτυξιακές διαφορές μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών και να τις βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τις πολλαπλές προκλήσεις που απαντά η ανάπτυξή τους, μεταξύ άλλων μέσω της παροχής στήριξης για την αποδοτική χρήση των πόρων και τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και μέσω της εδαφικής συνεργασίας και της ανάπτυξης ικανοτήτων, και αφετέρου για να προσελκύσει και να ενισχύσει τις ιδιωτικές επενδύσεις·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την πολιτική συνοχής δεν αναφέρει ως στόχο τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία και ότι η βιώσιμη ανάπτυξη συνιστά οριζόντια αρχή για τη χρήση των ΕΔΕΤ, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων, καθώς και στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο (παράρτημα Ι), το οποίο θα μπορέσει να ενισχύσει τη σύνδεση μεταξύ των υφιστάμενων μέσων για τη στήριξη έργων που επικεντρώνονται στην κυκλική οικονομία·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί από τους θεματικούς στόχους που έχουν οριστεί για τα ΕΔΕΤ, ούτως ώστε να ευθυγραμμίζονται με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, καθώς και με τις συναφείς εκ των προτέρων αιρεσιμότητες, συνδέονται με τους στόχους μιας κυκλικής οικονομίας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 6 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων καθιστά υποχρεωτική τη συμμόρφωση των εγχειρημάτων που χρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ με το εφαρμοστέο ενωσιακό δίκαιο και το σχετικό με την εφαρμογή του εθνικό δίκαιο, περιλαμβανομένης ιδίως της περιβαλλοντικής νομοθεσίας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους στόχους της κυκλικής οικονομίας είναι η μείωση των αποβλήτων που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής και ότι η εξασφάλιση και εξυγίανση των νόμιμων και παράνομων χώρων υγειονομικής ταφής που βρίσκονται στην επικράτεια των κρατών μελών θα πρέπει να θεωρείται ύψιστη προτεραιότητα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα απαγόρευσε τις εισαγωγές άχρηστων πλαστικών και αδιαχώριστων απορριμμάτων χαρτιού από την 1η Ιανουαρίου 2018 και ότι η απαγόρευση αυτή θα φέρει την Ένωση αντιμέτωπη με προκλήσεις ανακύκλωσης, οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

Ο ρόλος της πολιτικής συνοχής στην προώθηση της κυκλικής οικονομίας

1.  επικροτεί τις προσπάθειες της Επιτροπής να στηρίξει την κυκλική οικονομία μέσω της πολιτικής συνοχής, ιδίως μέσω δραστηριοτήτων προβολής οι οποίες θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες της ΕΕ να αξιοποιήσουν τα ταμεία της πολιτικής συνοχής για την υλοποίηση της κυκλικής οικονομίας·

2.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία, η ενωσιακή στήριξη για την καινοτομία, τις ΜΜΕ, την οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και την προστασία του περιβάλλοντος ανέρχεται σε 150 δισεκατομμύρια EUR για την περίοδο 2014-2020, ενώ πολλοί από τους τομείς αυτούς συμβάλλουν στην υλοποίηση μιας κυκλικής οικονομίας·

3.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων σχετικά με τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης και τα επιχειρησιακά προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) για την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού, το ΕΚΤ χρησιμοποιήθηκε για τη στήριξη δράσεων με στόχο την εισαγωγή πιο πράσινων μοντέλων οργάνωσης της εργασίας και δράσεων στον πράσινο τομέα·

4.  ωστόσο, σημειώνει ότι, όπως υπογραμμίζεται σε μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Επιτροπής, το υφιστάμενο πλαίσιο πολιτικής δεν αφήνει περιθώρια για να αξιοποιηθεί πλήρως η συμβολή της πολιτικής συνοχής στην κυκλική οικονομία· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι ο ορισμός των υφιστάμενων κατηγοριών «πεδίων παρέμβασης» που χρησιμοποιείται για τις χρηματοδοτικές ενισχύσεις δεν καλύπτει την κυκλική οικονομία αυτή καθαυτή·

5.  προτρέπει την Επιτροπή να λάβει τα προγραμματισμένα μέτρα για την κυκλική οικονομία, καθώς και να εφαρμόσει καλές ρυθμιστικές πρακτικές, και τονίζει την ανάγκη παρακολούθησης των εκτελεστικών μέτρων·

6.  τονίζει την ανάγκη να τηρήσει η Επιτροπή τη δέσμευσή της για τη δημιουργία πλαισίου παρακολούθησης της κυκλικής οικονομίας(13), με γνώμονα την ενίσχυση και την αξιολόγηση της προόδου που επιτυγχάνεται κατά τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών και παράλληλα τη μείωση του διοικητικού φόρτου·

7.  ζητεί την έκτακτη παρέμβαση της Επιτροπής για την εξυγίανση των χώρων που χρησιμοποιούνται για την παράνομη απόρριψη και ταφή επικίνδυνων αποβλήτων, ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την οικονομική και κοινωνική ευημερία των σχετικών πληθυσμών·

8.  υπογραμμίζει τον ρόλο που διαδραματίζουν το ενωσιακό πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την καινοτομία και το πρόγραμμα LIFE 2014-2020 στη χρηματοδότηση καινοτόμων έργων και στην παροχή στήριξης σε έργα για τη μείωση των αποβλήτων, την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση, τα οποία συνδέονται με την κυκλική οικονομία·

9.  αναγνωρίζει ότι πολλές περιφέρειες έχουν χρησιμοποιήσει τις στρατηγικές τους έξυπνης εξειδίκευσης, ούτως ώστε να θέσουν προτεραιότητες σχετικά με την κυκλική οικονομία και να κατευθύνουν τις επενδύσεις τους προς την έρευνα και την καινοτομία μέσω της πολιτικής συνοχής για την επίτευξη αυτού του στόχου, και έτσι διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη στήριξη των επενδύσεων και των υποδομών που καλύπτουν τις ανάγκες των ΜΜΕ· καλεί τις περιφερειακές αρχές να μετατρέψουν αυτή την ορθή πρακτική σε συνήθη τρόπο λειτουργίας και να εφαρμόσουν τις εν λόγω στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης·

10.  επικροτεί τη δημιουργία ευρωπαϊκού κέντρου αριστείας για την αποδοτικότητα των πόρων για τις ΜΜΕ, καθώς και της πλατφόρμας χρηματοδοτικής στήριξης της κυκλικής οικονομίας·

11.  επαναλαμβάνει τη θέση του ότι η κυκλική οικονομία υπερβαίνει τη διαχείριση αποβλήτων και περιλαμβάνει τομείς όπως οι πράσινες θέσεις εργασίας, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η αποδοτικότητα των πόρων, η βιοοικονομία, οι γεωργική και η αλιευτική πολιτική με τις βιομηχανίες βιοπροϊόντων τους, οι οποίες αποσκοπούν στην αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων, η διαχείριση των υδάτων, η ενεργειακή απόδοση, η σπατάλη τροφίμων, τα θαλάσσια απορρίμματα, η βελτίωση της ποιότητας του αέρα, η έρευνα και ανάπτυξη και η καινοτομία στους συναφείς κλάδους· αναγνωρίζει, ωστόσο ότι οι υποδομές διαχείρισης αποβλήτων συνιστούν κρίσιμο παράγοντα για τη μείωση των γραμμικών προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης και ότι είναι αναγκαία η στήριξη καινοτομιών στο πεδίο του οικολογικού σχεδιασμού, ούτως ώστε να μειωθούν τα επίπεδα των πλαστικών αποβλήτων·

12.  υπενθυμίζει ότι το βασικό πρόβλημα που πρέπει να επιλυθεί πρώτο είναι η αγορά δευτερογενών υλικών, δεδομένου ότι, εάν οι πρώτες ύλες κοστίζουν λιγότερο από τις ανακυκλωμένες, είναι σαφές ότι το έναυσμα προς την πράσινη οικονομία έχει επιβραδυνθεί σημαντικά και ότι η χρήση των διαρθρωτικών ταμείων ενδέχεται να εγκλωβιστεί σε φαύλο κύκλο· εκτιμά, στο πλαίσιο αυτό, ότι ορισμένες ad hoc νομοθετικές πράξεις (όπως η επικείμενη πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τα πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης) και η αξιοποίηση κατάλληλης φορολογίας σε ενωσιακό επίπεδο, στο πλαίσιο των ιδίων πόρων του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, μπορούν να συμβάλουν αποφασιστικά στη μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία·

13.  τονίζει το γεγονός ότι τα ανακυκλωμένα υλικά καλύπτουν κατά μέσο όρο μόλις το 10 % περίπου της ενωσιακής ζήτησης για υλικά· αναγνωρίζει, υπό το πρίσμα των νέων εξελίξεων στις παγκόσμιες αγορές και ιδίως της πρόσφατης απαγόρευσης στην Κίνα όσον αφορά τα άχρηστα πλαστικά και τα αδιαχώριστα απορρίμματα χαρτιού, το νέο δυναμικό των περιφερειών και των τοπικών κοινοτήτων να επενδύσουν σε υποδομές ανακύκλωσης, να δημιουργήσουν νέες πράσινες θέσεις εργασίας και να αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες προκλήσεις με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπη η ΕΕ·

14.  υπογραμμίζει την ύπαρξη και τη σημασία των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ, οι οποίες αφορούν συγκεκριμένα τον στόχο της διατήρησης και της προστασίας του περιβάλλοντος και της προώθησης της αποδοτικότητας των πόρων· επισημαίνει, ιδίως, την αιρεσιμότητα που αφορά την προώθηση των οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων στον τομέα των αποβλήτων· αποδοκιμάζει, ωστόσο, την αμέλεια της ιεραρχίας των αποβλήτων και την έλλειψη άρτιας εκτίμησης του αντίκτυπου που έχουν μακροπρόθεσμα στο περιβάλλον οι επενδύσεις μέσω των ΕΔΕΤ·

15.  ζητεί συντονισμό και μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ περιφερειών, ΜΜΕ και άλλων δημόσιων/ιδιωτικών φορέων, προκειμένου να δημιουργηθούν νέες θεματικές πλατφόρμες έξυπνης εξειδίκευσης, συγκεκριμένα ανάμεσα στους τομείς γεωργικών ειδών διατροφής, ενέργειας και βιομηχανίας·

16.  τονίζει τη σημασία της εφαρμογής της ιεραρχίας των αποβλήτων ως προϋπόθεση για την υλοποίηση μιας κυκλικής οικονομίας, καθώς και την ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια στην αλυσίδα εφοδιασμού, ούτως ώστε τα προϊόντα και τα υλικά που βρίσκονται στο τέλος του κύκλου ζωής τους να μπορούν να παρακολουθούνται και να ανακτώνται αποδοτικά· επιπλέον, αναγνωρίζει μια αρνητική τάση επένδυσης των ΕΔΕΤ στα χαμηλότερα επίπεδα της ιεραρχίας των αποβλήτων, και ιδιαίτερα σε εγκαταστάσεις μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας (ΜΒΕ) και στην αποτέφρωση, γεγονός που σε ορισμένες περιπτώσεις οδηγεί σε πλεονάζουσες ικανότητες και στον μακροπρόθεσμο τεχνολογικό εγκλωβισμό, με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η επίτευξη των ενωσιακών στόχων ανακύκλωσης· υπενθυμίζει ότι η ενθάρρυνση της επιχειρηματικής κοινότητας να τηρεί την ιεραρχία αναμένεται να οδηγήσει στην παραγωγή πρόσθετων υλικών στη ροή των πόρων καθώς και να προσφέρει πιθανές διεξόδους για τη χρήση τους στον τομέα της μεταποίησης·

17.  υπενθυμίζει τους νέους στόχους όσον αφορά τα απόβλητα για το 2025, το 2030 και το 2035, οι οποίοι τέθηκαν κατά την αναθεώρηση της ενωσιακής νομοθεσίας για τα απόβλητα, και υπογραμμίζει ότι η επίτευξη των εν λόγω στόχων απαιτεί πολιτική δέσμευση σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και οικονομικές επενδύσεις· καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως τα διαθέσιμα ενωσιακά ταμεία, για να στηρίξουν τις εν λόγω επενδύσεις, και υπογραμμίζει ότι θα έχουν σημαντική απόδοση όσον αφορά την οικονομική μεγέθυνση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

18.  υπογραμμίζει τη σημασία των περιφερειακών έργων για την επεξεργασία υπολειμματικών αποβλήτων που είναι πλήρως μη ανακυκλώσιμα, με στόχο την παραγωγή βιώσιμων βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς, κατόπιν προσεκτικής διαλογής ή χωριστής συλλογής, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων·

19.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλοι οι ορισμοί που σχετίζονται με τα απόβλητα ευθυγραμμίζονται με την οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα και ότι διατίθενται συγκρίσιμα δεδομένα σχετικά με την πρόοδο που έχουν σημειώσει τα κράτη μέλη και οι τοπικές και περιφερειακές αρχές·

20.  τονίζει τη σημασία της πρωτοβουλίας Urban Innovative Actions (καινοτόμες αστικές δράσεις), η οποία έχει εγκρίνει μέχρι στιγμής οκτώ καινοτόμα έργα κυκλικής οικονομίας που πρότειναν οι αρχές των πόλεων για χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ, και καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί και να αξιολογεί την υλοποίησή τους, προκειμένου να διατυπώσει ευρύτερες πολιτικές κυκλικής οικονομίας·

Η κυκλική οικονομία ως κινητήρια δύναμη για τη βιώσιμη και την περιφερειακή ανάπτυξη

21.  τονίζει τη σημασία της αρχής της εταιρικής σχέσης και τον σημαντικό ρόλο όλων των συμφεροντούχων, ιδίως των περιφερειακών και τοπικών αρχών και του μη κυβερνητικού τομέα, περιλαμβανομένων των ΜΜΕ και των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας, κατά την κατάρτιση συμφωνιών εταιρικής σχέσης και επιχειρησιακών προγραμμάτων· ζητεί την ένθερμη συμμετοχή των εταίρων στις διαδικασίες χάραξης πολιτικής, με τη δημιουργία οριζόντιων εταιρικών σχέσεων, και την επαρκή ενσωμάτωση των στόχων για την κυκλική οικονομία στα έγγραφα προγραμματισμού· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν δικές τους εθνικές στρατηγικές στο πεδίο αυτό, σε συντονισμό με την ενωσιακή προσέγγιση για την κυκλική οικονομία· επισημαίνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η τοπική αυτοδιοίκηση στην επίτευξη της κυκλικής οικονομίας·

22.  υπογραμμίζει τη σημασία του ρόλου που διαδραματίζουν οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στον σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών που να συνυπολογίζουν τον κύκλο ζωής, με γνώμονα την εφαρμογή των τεσσάρων μοντέλων σχεδιασμού που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο μιας κυκλικής οικονομίας: σχεδιασμός για μακροζωία, σχεδιασμός για ενοικίαση/παροχή υπηρεσίας, σχεδιασμός για επαναχρησιμοποίηση στην παραγωγή και σχεδιασμός για ανάκτηση υλικών·

23.  υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαία η τροποποίηση και η προσαρμογή των υφιστάμενων στρατηγικών και μοντέλων της αγοράς που θα στηρίζουν τις περιφέρειες κατά τη διαδικασία μετάβασης προς αυτή την πιο βιώσιμη μορφή οικονομίας και παράλληλα θα ενισχύουν την οικονομική, βιομηχανική και περιβαλλοντική ανταγωνιστικότητα·

24.  ζητεί την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας στο πλαίσιο της συντονισμένης πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και την εφαρμογή της αρχής της εταιρικής σχέσης, με πλήρη διαφάνεια, τη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων και την ευρεία συμμετοχή του κοινού·

25.  υπογραμμίζει την ανάγκη προώθησης μεγαλύτερης συνεργασίας μεταξύ όλων των συμφεροντούχων που συμμετέχουν στις διαδικασίες της κυκλικής οικονομίας·

26.  σημειώνει ότι τα έργα που συνδέονται με την κυκλική οικονομία και τα οποία έχουν λάβει στήριξη από την πολιτική συνοχής έχουν αποφέρει μεγαλύτερα οφέλη στις πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες· αναγνωρίζει την περιορισμένη διοικητική ικανότητα των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών και καλεί, ως εκ τούτου, τις εθνικές αρχές των κρατών μελών και την Επιτροπή να αξιοποιήσουν όλες τις υφιστάμενες δυνατότητες για την παροχή συνδρομής από εμπειρογνώμονες και για την ενίσχυση της ικανότητας των περιφερειών αυτών, ούτως ώστε να τις βοηθήσουν να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες, καθώς και να δημιουργήσουν συνθήκες για την επίτευξη τεχνολογικών αλμάτων με την υλοποίηση περισσότερων έργων που τηρούν τις αρχές τις κυκλικής οικονομίας, αλλά και με την ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων και στενότερης συνεργασίας με συμφεροντούχους, όπως ειδικούς στα υλικά, χημικούς, παραγωγούς και ανακυκλωτές, ιδίως στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Βιομηχανία 2020 και Κυκλική Οικονομία»·

27.  τονίζει τις εκτιμήσεις ότι από τη μετάβαση σε βιολογικές πρώτες ύλες και μεθόδους βιολογικής επεξεργασίας θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν έως 2,5 δισεκατομμύρια τόνοι ισοδύναμου CO2 ετησίως έως το 2030, αυξάνοντας πολλαπλασιαστικά τις αγορές πρώτων υλών βιολογικής προέλευσης και νέων καταναλωτικών προϊόντων· υπογραμμίζει ότι είναι ύψιστης σημασίας η βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και η διατήρηση της βιοποικιλότητας, καθώς και η ταυτόχρονη μετατροπή των πόρων σε προϊόντα, υλικά και καύσιμα βιολογικής προέλευσης·

28.  εκτιμά ότι η βιοοικονομία είναι ζωτικής σημασίας για την περιφερειακή και την τοπική ανάπτυξη, δεδομένου ότι αυξάνει τη συνοχή μεταξύ των περιφερειών μέσω του δυναμικού της να δημιουργεί θέσεις εργασίας και ανάπτυξη στις αγροτικές περιοχές· ζητεί να ενταθεί η χρήση των ΕΔΕΤ, ούτως ώστε να υλοποιηθούν οι υφιστάμενες καινοτομίες, μέσω πολιτικών ενθάρρυνσης των συμφεροντούχων, και παράλληλα να καλλιεργηθεί η καινοτομία στο πλαίσιο της ανάπτυξης βιολογικών, βιοαποδομήσιμων, ανακυκλώσιμων και λιπασματοποιήσιμων υλικών τα οποία θα παράγονται από αποθέματα βιοτροφών που αποτελούν αντικείμενο βιώσιμης διαχείρισης· υπενθυμίζει ότι η συνεπής υλοποίηση της βιοοικονομίας ενδέχεται να λύσει και το πρόβλημα της σπατάλης τροφίμων· ζητεί να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών, ώστε να δημιουργηθούν συστήματα και πλατφόρμες που φέρνουν σε επαφή διάφορους παράγοντες από τους τομείς παραγωγής τροφίμων, μεταφορών, λιανικού εμπορίου, καταναλωτών και αποβλήτων, καθώς και άλλους ενδιαφερόμενους συμφεροντούχους, προκειμένου να επιτευχθούν έτσι καλύτερες συνέργειες για την εξεύρεση αποδοτικών λύσεων·

29.  επισημαίνει ότι πρέπει να δοθούν κίνητρα όχι μόνο στις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές, αλλά και στους ίδιους τους καταναλωτές, οι οποίοι θα πρέπει να τηρούνται διαρκώς ενήμεροι και να ενθαρρύνονται να αλλάξουν την καταναλωτική τους συμπεριφορά όσον αφορά τη διαχείριση και την παραγωγή αποβλήτων, την ανακύκλωση καθώς και ζητήματα σχετικά με βιώσιμες λύσεις για την καθημερινή τους ζωή·

30.  ζητεί να βελτιωθεί, να διευκολυνθεί και να καταστεί πιο διαφανής η πρόσβαση των τοπικών και περιφερειακών αρχών στη χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση των διοικητικών ικανοτήτων τους και με στενότερη συνεργασία με την ΕΤΕπ, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κόμβου επενδυτικών συμβουλών, ούτως ώστε να καταστούν δυνατές οι αυξημένες επενδύσεις σε πράσινες θέσεις εργασίας, στη διαχείριση των αποβλήτων, στην έξυπνη εξειδίκευση, στην περαιτέρω ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, μεταξύ άλλων όσον αφορά αναγκαίες υποδομές και φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες, στη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην τοπική ενεργειακή μετάβαση, μεταξύ άλλων στην ενεργειακή απόδοση, στην αποκεντρωμένη διανομή ενέργειας, σε καινοτομίες στον τομέα της καθαρής ενέργειας και στην κυκλική οικονομία· επικροτεί το γεγονός ότι η ΕΤΕπ παρείχε την τελευταία πενταετία περίπου 2,4 δισεκατομμύρια EUR για τη συγχρηματοδότηση έργων κυκλικής οικονομίας που αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων, τη διαχείριση των υδάτων ή τη γεωργική έρευνα και ανάπτυξη· τονίζει τη σημασία του καλύτερου συντονισμού των ΕΔΕΤ και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) στον τομέα της κυκλικής οικονομίας, με επιπλέον στόχο να διασφαλιστεί ότι τα προγράμματα περιλαμβάνουν μια περιφερειακή προσέγγιση και αξιοποιούν καλύτερα το περιφερειακό δυναμικό για βιώσιμες πηγές ενέργειας·

31.  καλεί τα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και τις τοπικές αρχές να ενθαρρύνουν τη δημιουργία και τη στήριξη δικτύων επαναχρησιμοποίησης και επισκευής, ιδίως εκείνων που λειτουργούν ως επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, και προκειμένου να επιμηκύνουν τη διάρκεια ζωής των προϊόντων μέσω της επαναχρησιμοποίησης, της επισκευής και της επαναξιοποίηση, να διευκολύνουν την πρόσβαση των εν λόγω δικτύων σε σημεία συλλογής αποβλήτων και να προωθήσουν τη χρήση των ΕΔΕΤ, οικονομικών μέσων, κριτηρίων αναδοχής συμβάσεων ή άλλων μέσων στο πλαίσιο αυτό·

32.  τονίζει ότι η βιωσιμότητα του κύκλου ζωής όσον αφορά την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση εξαρτάται επίσης από την κατανάλωση ενέργειας κατά τη μεταφορά· υπογραμμίζει ότι τούτο αφορά ιδίως αγροτικές περιοχές όπου πρέπει να καλυφθούν μεγαλύτερες αποστάσεις ανάμεσα στα σημεία συλλογής και τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας· προτρέπει την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές αρχές να συνυπολογίζουν την προσέγγιση του κύκλου ζωής κατά τη χάραξη των στρατηγικών τους για την κυκλική οικονομία για αγροτικές περιοχές, ούτως ώστε να αποφεύγεται ο συνολικά αρνητικός αντίκτυπος στο περιβάλλον και στο κλίμα·

33.  επισημαίνει ότι, από δείγμα 32 επιχειρησιακών προγραμμάτων που εξετάστηκαν στο πλαίσιο μελέτης για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στα ταμεία της πολιτικής συνοχής, εννέα αφορούν την κυκλική οικονομία και έξι τις πράσινες θέσεις εργασίας· επιδοκιμάζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν επί του παρόντος οι εθνικές και περιφερειακές αρχές, αλλά ταυτόχρονα καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την ενσωμάτωση της κυκλικής οικονομίας στα επιχειρησιακά και περιφερειακά προγράμματά τους και στις συμφωνίες τους εταιρικής σχέσης· επιμένει στην παροχή στήριξης στις περιφέρειες προκειμένου να διασφαλιστεί η κατά το δυνατόν πιο ομαλή μετάβαση στην κυκλική οικονομία·

34.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι η κυκλική οικονομία ενσωματώνεται καταλλήλως σε προγράμματα εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και επανακατάρτισης με διεπιστημονικό τρόπο, ούτως ώστε να διαμορφωθούν νέες συμπεριφορές, οι οποίες στη συνέχεια θα συμβάλουν στον προσδιορισμό νέων επιχειρηματικών μοντέλων και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας·

35.  καλεί τις εθνικές και περιφερειακές αρχές που είναι επιφορτισμένες με την προετοιμασία των επιχειρησιακών προγραμμάτων να ενσωματώνουν καλύτερα την κυκλική οικονομία στα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας, ιδίως στα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας, ούτως ώστε να εφαρμόζουν διασυνοριακές λύσεις που μπορούν να έχουν αποδοτικότερα και φθηνότερα αποτελέσματα·

36.  θεωρεί ότι ο μελλοντικός προγραμματισμός των ΕΔΕΤ στο πλαίσιο της επόμενης περιόδου προγραμματισμού θα πρέπει να συντονίζεται καλύτερα με τα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα για το 2030, μέσω της χρήσης δεικτών παρόμοιων με εκείνους που περιλαμβάνονται στον κανονισμό για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης, εφόσον είναι δυνατόν· ζητεί τη χάραξη μιας φιλόδοξης και συνεκτικής στρατηγικής για τα κράτη μέλη, ούτως ώστε να εκπληρώσουν τους υφιστάμενους υποχρεωτικούς στόχους σε επίπεδο ΕΕ για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής·

37.  καλεί τα κράτη μέλη να αδράξουν την ευκαιρία για την περαιτέρω ενσωμάτωση της κυκλικής οικονομίας στα υφιστάμενα επιχειρησιακά προγράμματά τους κατά την περίοδο επανεξέτασης· πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να διευκολύνει τη συγκεκριμένη διαδικασία και ταυτόχρονα να συνδράμει τα κράτη μέλη στην ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης και των πιθανών τομέων όπου θα μπορούσαν να εφαρμοστούν ή να προστεθούν η κυκλική οικονομία και οι αρχές της·

38.  εκτιμά ότι θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω ο ρόλος της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (ΕΕΣ) στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που συνδέονται με την υλοποίηση της κυκλικής οικονομίας· καλεί τα κράτη μέλη να καλλιεργήσουν τη διασυνοριακή συνεργασία, ιδίως μέσω της ΕΕΣ, ούτως ώστε να υλοποιήσουν έργα κυκλικής οικονομίας· τονίζει, περαιτέρω, τη σημασία της εξεύρεσης βιώσιμων λύσεων μέσω των προενταξιακών συμφωνιών με τρίτα κράτη για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων προκλήσεων, ιδίως στον τομέα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης·

39.  τονίζει το αναξιοποίητο δυναμικό των υφιστάμενων μακροπεριφερειακών στρατηγικών όσον αφορά τη συμβολή τους στην αντιμετώπιση προκλήσεων που συνδέονται με την υλοποίηση της κυκλικής οικονομίας, όχι μόνο στα κράτη μέλη αλλά και σε τρίτες χώρες που βρίσκονται στην ίδια γεωγραφική ζώνη· τονίζει ότι οι εν λόγω στρατηγικές θα πρέπει να εστιάσουν σε προτεραιότητες που θα στηρίξουν τη δημιουργία αγοράς δευτερογενών πρώτων υλών για την Ένωση· ζητεί την ανάπτυξη πρωτοβουλιών ενωσιακής συνεργασίας με γειτονικές χώρες·

40.  επαναλαμβάνει τις θέσεις του σχετικά με τη σημασία της ανάπτυξης και διατήρησης επαρκούς ικανότητας από τους τοπικούς, περιφερειακούς και εθνικούς δημόσιους φορείς, κάτι που είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντικό για τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία· επισημαίνει τον κεντρικό ρόλο που μπορεί να παίξει η τεχνική συνδρομή στο πεδίο αυτό· αναγνωρίζει ότι οι περιφέρειες και οι αστικές περιοχές διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην προώθηση της κυριότητας της ενεργειακής μετάβασης από τη βάση προς την κορυφή, και ότι είναι οι πλέον κατάλληλες για τη δοκιμή και την εφαρμογή ολοκληρωμένων ενεργειακών λύσεων σε άμεση σχέση με τους πολίτες· υπογραμμίζει τον ενδεχόμενο ρόλο των πρωτοβουλιών για έξυπνες πόλεις στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας, με την προώθηση πράσινων τεχνολογικών προτύπων στο πλαίσιο στρατηγικών για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη· υπογραμμίζει ότι οι βιώσιμες και «κυκλικές» πόλεις αποτελούν μέσο για την υλοποίηση μιας αποτελεσματικής κυκλικής οικονομίας·

41.  τονίζει τη σημασία των πράσινων δημόσιων συμβάσεων ως κινητήριας δύναμης για την κυκλική οικονομία, με δυνητική αγορά για δημόσια έργα και αγαθά και δημόσιες υπηρεσίες, της οποίας η αξία εκτιμάται σε 1,8 τρισεκατομμύρια EUR ετησίως(14)·

42.  τονίζει την ανάγκη για ένα κανονιστικό πλαίσιο για την ενέργεια το οποίο θα ενθαρρύνει τους πολίτες και τις ενεργειακές κοινότητες να συμμετάσχουν στην ενεργειακή μετάβαση, με το δικαίωμα αυτοπαραγωγής και κατανάλωσης, καθώς και με συστήματα συνεχούς στήριξης, εγγυημένη πρόσβαση στο δίκτυο κατά προτεραιότητα και κατανομή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές κατά προτεραιότητα·

43.  προτρέπει τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να επενδύσουν περαιτέρω σε εκπαιδευτικά προγράμματα, στην επαγγελματική κατάρτιση και στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων για εργαζομένους, καθώς και σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης των πολιτών όσον αφορά τα οφέλη και τα προτερήματα όλων των δράσεων που έχουν ως στόχο την υλοποίηση της κυκλικής οικονομίας μέσω έργων της πολιτικής συνοχής, ούτως ώστε να ενισχυθεί με τον τρόπο αυτόν η συμμετοχή των πολιτών και να επηρεαστεί η συμπεριφορά των καταναλωτών· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τις δυνατότητες του ΕΚΤ· τονίζει ότι πρέπει να ενθαρρύνει τους νέους επιχειρηματίες να κατευθυνθούν προς την κυκλική οικονομία, ιδιαίτερα σε περιφέρειες με χαμηλό εισοδηματικό και αναπτυξιακό επίπεδο· υπογραμμίζει επιπλέον ότι η κυκλική οικονομία παρέχει στις αγροτικές περιοχές την ευκαιρία να καταπολεμήσουν τη συρρίκνωση του πληθυσμού, να διαφοροποιήσουν τις οικονομίες τους και να αποκτήσουν ασφάλεια έναντι των κινδύνων· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι αγροτικές περιοχές χρειάζονται κίνητρα για τη μετάβαση σε βιώσιμες αλυσίδες αξίας· τονίζει τη σημασία της χάραξης ειδικής στρατηγικής για τις νησιωτικές περιφέρειες·

44.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να προωθήσει την αξιοποίηση της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία κοινοτήτων (CLLD) και της ολοκληρωμένης εδαφικής επένδυσης (ITI), προκειμένου να βοηθήσει τους τοπικούς συμφεροντούχους να συνδυάζουν τις χρηματοδοτικές εισροές και να σχεδιάζουν τοπικές πρωτοβουλίες που εστιάζουν στην κυκλική οικονομία·

45.  επισημαίνει ότι το 80 % των θαλάσσιων απορριμμάτων προέρχεται από χερσαίες πηγές· τονίζει, ως εκ τούτου, τη σημασία της καταπολέμησης της χερσαίας και θαλάσσιας απόρριψης μέσω τοπικής και περιφερειακής δράσης που έχει οφέλη τόσο για το περιβάλλον όσο και για την υγεία του ανθρώπου· καλεί τα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και τις τοπικές αρχές να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην πρόληψη της παραγωγής χερσαίων απορριμμάτων·

46.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, τον αντίκτυπο που έχουν στον υπολογισμό των εθνικών ελλειμμάτων οι περιφερειακές και εθνικές επενδύσεις που συγχρηματοδοτούνται μέσω των ΕΔΕΤ σε έργα για την κυκλική οικονομία·

47.  επικροτεί την πρόταση για την αναθεώρηση της οδηγίας 98/83/ΕΚ για το πόσιμο νερό, η οποία θα διευκολύνει τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, χάρη στη μείωση των πλαστικών αποβλήτων από το εμφιαλωμένο νερό, και θα οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και στην αποδοτική διαχείριση των πόρων πόσιμου νερού·

Η κυκλική οικονομία στην πολιτική συνοχής μετά το 2020

48.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού μια συναφή μεθοδολογία παρακολούθησης με κατάλληλους δείκτες, για να καταστεί δυνατή η καλύτερη παρακολούθηση της συμβολής της πολιτικής συνοχής στην υλοποίηση μιας κυκλικής οικονομίας, ούτως ώστε να δοθεί μια πιο σαφής εικόνα των περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών συνθηκών·

49.  επισημαίνει ότι σημαντική στήριξη στην ολοκλήρωση της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία παρέχουν και άλλα προγράμματα όπως τα LIFE, COSME και «Ορίζων 2020»· τονίζει την ανάγκη βελτίωσης των συνεργειών μεταξύ των προαναφερθέντων μέσων, ούτως ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που καθορίζει η Επιτροπή στο σχέδιο δράσης της για την κυκλική οικονομία·

50.  καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο των νέων νομοθετικών προτάσεων σχετικά με το μελλοντικό πλαίσιο πολιτικής συνοχής, να αναπτύξει κατάλληλες εκ των προτέρων αιρεσιμότητες για την επίτευξη μιας κυκλικής οικονομίας· εκτιμά ότι οι στρατηγικές για την κυκλική οικονομία θα πρέπει να καταρτιστούν σε συνεργασία με τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές και τους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους·

51.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» θα δίνει ακόμα μεγαλύτερη σημασία και χρηματοδότηση σε έργα καινοτομίας και έρευνας στον τομέα της κυκλικής οικονομίας·

52.  τονίζει τη σημασία που έχει η ενίσχυση της στήριξης της πολιτικής συνοχής για τη βιώσιμη αστική και αγροτική ανάπτυξη, και ζητεί να δοθεί πιο εξέχων ρόλος σε στόχους που συνδέονται με την κυκλική οικονομία στο πλαίσιο αυτό· ζητεί να συνεχιστεί η ανάληψη καινοτόμων αστικών και αγροτικών δράσεων στο πεδίο αυτό, και καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει στο έπακρο τα διδάγματα που αντλήθηκαν κατά την περίοδο 2014-2020 κατά την προετοιμασία προτάσεων για το μέλλον· ζητεί μια ευέλικτη, εξατομικευμένη προσέγγιση στην υλοποίηση του αστικού θεματολογίου, που θα παρέχει κίνητρα και καθοδήγηση, προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό των πόλεων για την υλοποίηση της κυκλικής οικονομίας·

53.  καλεί την Επιτροπή να καταστήσει την ευρωπαϊκή πλατφόρμα ενδιαφερόμενων μερών για την κυκλική οικονομία χώρο ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, προκειμένου να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι πόροι της πολιτικής συνοχής για τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία·

54.  τονίζει την αλληλεξάρτηση της κυκλικής οικονομίας και του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, και ζητεί ως εκ τούτου να κατανεμηθούν περισσότερα κονδύλια σε επενδύσεις για την κυκλική οικονομία και το κλίμα στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής μετά το 2020· τονίζει επιπλέον ότι στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) οι δαπάνες για το κλίμα εν γένει θα πρέπει να αυξηθούν σε σύγκριση με το τρέχον ΠΔΠ·

o
o   o

55.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 289.
(3) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 470.
(4) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 259.
(5) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 303.
(6) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 281.
(7) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0053.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0321.
(10) ΕΕ C 101 της 16.3.2018, σ. 111.
(11) ΕΕ C 265 της 11.8.2017, σ. 65.
(12) ΕΕ C 353 της 27.9.2016, σ. 27.
(13) Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 16ης Ιανουαρίου 2018, με τίτλο «Το πλαίσιο παρακολούθησης για την κυκλική οικονομία» (COM(2018)0029).
(14) «Πράσινες Αγορές! – Εγχειρίδιο για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις», 3η έκδοση, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2016.


Περαιτέρω μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στην Ουκρανία ***I
PDF 399kWORD 45k
Ψήφισμα
Κείμενο
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Ιουνίου 2018 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στην Ουκρανία (COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD))
P8_TA(2018)0255A8-0183/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0127),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 212 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0108/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που εγκρίθηκε ταυτόχρονα με την απόφαση αριθ. 778/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Αυγούστου 2013, για την χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία(1),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 29ης Μαΐου 2018, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0183/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  εγκρίνει την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Ιουνίου 2018 εν όψει της έγκρισης απόφασης (ΕΕ) 2018/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στην Ουκρανία

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, απόφαση (ΕΕ) 2018/947.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή υπενθυμίζουν ότι προϋπόθεση για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής είναι η δικαιούχος χώρα να σέβεται τους ουσιαστικούς δημοκρατικούς μηχανισμούς, συμπεριλαμβανομένου ενός πολυκομματικού κοινοβουλευτικού συστήματος και του κράτους δικαίου, και να εγγυάται τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης παρακολουθούν την τήρηση αυτής της προϋπόθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης.

Υπό το πρίσμα των ανεκπλήρωτων προϋποθέσεων σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη σχετική ακύρωση της τρίτης δόσης του προηγούμενου προγράμματος μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής βάσει της απόφασης (ΕΕ) 2015/601, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή τονίζουν ότι η περαιτέρω μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή θα εξαρτηθεί από την πρόοδο στην καταπολέμηση της διαφθοράς στην Ουκρανία. Για τον σκοπό αυτό, οι όροι οικονομικής και χρηματοπιστωτικής πολιτικής του μνημονίου συμφωνίας που πρόκειται να συναφθεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, υποχρεώσεις για να ενισχύσει τη διακυβέρνηση, τις διοικητικές ικανότητες και τη θεσμική δομή, ιδίως για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Ουκρανία, κυρίως όσον αφορά το σύστημα επαλήθευσης για την επαλήθευση των δηλώσεων περιουσιακών στοιχείων των εταιρειών, των δεδομένων που αφορούν την πραγματική κυριότητά και ένα εύρυθμα λειτουργών ειδικό δικαστήριο κατά της διαφθοράς, σύμφωνα με τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας. Πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη όροι σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της φοροαποφυγής. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4, εάν δεν τηρούνται οι όροι, η Επιτροπή αναστέλλει προσωρινά ή ακυρώνει την εκταμίευση της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής.

Πέρα από το να ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τις εξελίξεις σχετικά με τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή και να τους παρέχει τα σχετικά έγγραφα, η Επιτροπή, μετά από κάθε εκταμίευση, υποβάλλει έκθεση σχετικά με την τήρηση όλων των όρων οικονομικής και χρηματοπιστωτικής πολιτικής που συνδέονται με την εν λόγω εκταμίευση, και ιδίως εκείνων που αφορούν την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή υπενθυμίζουν ότι η παρούσα μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή προς την Ουκρανία συμβάλλει σε κοινές αξίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένης της βιώσιμης και κοινωνικά υπεύθυνης ανάπτυξης που θα οδηγήσει στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και τη μείωση της φτώχειας, και μια δέσμευση για μια ισχυρή κοινωνία των πολιτών. Η Επιτροπή συνοδεύει το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση του μνημονίου συμφωνίας με την ανάλυση των αναμενόμενων κοινωνικών επιπτώσεων της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 αυτή η ανάλυση θα υποβληθεί στην επιτροπή των κρατών μελών και θα τεθεί στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου μέσω του μητρώου των εργασιών των επιτροπών.

(1) ΕΕ L 218 της 14.8.2013, σ. 15.


Διαπραγματεύσεις για τον εκσυγχρονισμό της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Χιλής
PDF 487kWORD 57k
Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Ιουνίου 2018 προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για τον εκσυγχρονισμό της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Χιλής (2018/2018(INI))
P8_TA(2018)0256A8-0158/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2 και 3 και τον τίτλο V, ιδίως δε τα άρθρα 21 και 36, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), καθώς και το πέμπτο μέρος της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 218 ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την ισχύουσα συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Δημοκρατίας της Χιλής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την έναρξη, στις 16 Νοεμβρίου 2017, των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Χιλής σχετικά με μια εκσυγχρονισμένη συμφωνία σύνδεσης,

–  έχοντας υπόψη την εκ μέρους του Συμβουλίου έκδοση, στις 13 Νοεμβρίου 2017, των οδηγιών διαπραγμάτευσης για την εν λόγω συμφωνία,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της 25ης συνεδρίασης της μικτής κοινοβουλευτικής επιτροπής ΕΕ-Χιλής, της 22ας Ιανουαρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη σύστασή του, της 14ης Σεπτεμβρίου 2017, προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τον εκσυγχρονισμό του εμπορικού πυλώνα της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Χιλής(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Σεπτεμβρίου 2017, σχετικά με τις πολιτικές σχέσεις της ΕΕ με τη Λατινική Αμερική(2),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών ΕΕ-CELAC, της 11ης Μαΐου 2015, με τίτλο «Ισότητα, δικαιώματα και δημοκρατική συμμετοχή για τους λαούς της Ευρώπης, της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 108 παράγραφος 4 και το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0158/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κοινές αξίες και στενοί πολιτισμικοί, οικονομικοί και πολιτικοί δεσμοί ενώνουν τη Χιλή και την ΕΕ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Χιλή και η ΕΕ είναι στενοί εταίροι όσον αφορά την αντιμετώπιση περιφερειακών και παγκόσμιων προκλήσεων, όπως είναι η αλλαγή του κλίματος, η διεθνής ασφάλεια, η βιώσιμη ανάπτυξη και η παγκόσμια διακυβέρνηση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Χιλή υποστηρίζει σθεναρά τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, το ελεύθερο και ανοικτό εμπόριο και την πολυμερή συνεργασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι επίσης βασικό μέλος της Συμμαχίας του Ειρηνικού, του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ) και της Ένωσης των Εθνών της Νοτίου Αμερικής (UNASUR) και μία από τις χώρες υψηλού εισοδήματος του ΟΟΣΑ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Χιλή διαδραματίζει μείζονα ρόλο σε περιφερειακά θέματα, για παράδειγμα ως χώρα - εγγυητή στην ειρηνευτική διαδικασία για την Κολομβία και στις συνομιλίες του Αγίου Δομίνικου μεταξύ της κυβέρνησης της Βενεζουέλας και της αντιπολίτευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Χιλή αποχώρησε από τις συνομιλίες της Βενεζουέλας, καθώς δεν εκπληρώθηκαν οι ελάχιστες προϋποθέσεις για δημοκρατικές προεδρικές εκλογές και θεσμική ομαλοποίηση·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία-πλαίσιο για τη συμμετοχή της Χιλής στις επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ έχει τεθεί σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Χιλή συμμετέχει στην EUFOR ALTHEA στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, καθώς και σε ορισμένες ειρηνευτικές επιχειρήσεις του ΟΗΕ, γεγονός που αντανακλά τη δέσμευσή της για παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες βουλευτικές και προεδρικές εκλογές κατέδειξαν για άλλη μια φορά τον σταθερό και ώριμο χαρακτήρα της δημοκρατίας της Χιλής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Χιλή έχει επωφεληθεί από μεγάλη οικονομική μεγέθυνση τις τελευταίες δεκαετίες και είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες της περιοχής τις τελευταίες δεκαετίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες στη χώρας βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη αποποινικοποίηση της άμβλωσης υπό ορισμένες συνθήκες κατέδειξε αυξημένη θετική στάση στην κοινωνία της Χιλής όσον αφορά τη χειραφέτηση των γυναικών και των κοριτσιών·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στον Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης του 2016, η Χιλή βρίσκεται στην κατηγορία της πολύ υψηλής ανθρώπινης ανάπτυξης και κατατάσσεται ως η πρώτη χώρα της Λατινικής Αμερικής και η 38η στον κόσμο, πάνω από επτά κράτη μέλη της ΕΕ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υφιστάμενη συμφωνία σύνδεσης έχει συμβάλει καθοριστικά στη σύσφιγξη των πολιτικών σχέσεων ΕΕ-Χιλής και στη σημαντική αύξηση των εμπορικών και επενδυτικών ροών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνεχής σεβασμός του κράτους δικαίου και η τήρηση ενός σταθερού νομικού και πολιτικού πλαισίου επιτρέπει στη Χιλή και την ΕΕ να ασκούν ελεύθερη επιχειρηματική δραστηριότητα και να ευνοούν ένα κατάλληλο επενδυτικό περιβάλλον, μεταξύ άλλων εγγυώμενες την αρχή της ασφάλειας δικαίου·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια η ΕΕ και η Χιλή έχουν συνάψει πιο φιλόδοξες και σφαιρικές συμφωνίες με άλλους εταίρους· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εκσυγχρονισμός της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Χιλής έχει, ως εκ τούτου, τη δυνατότητα να συσφίξει σημαντικά την υφιστάμενη σχέση, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων στους τομείς των εξωτερικών υποθέσεων και της ασφάλειας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελλοντική συμφωνία σύνδεσης μεταξύ ΕΕ και Χιλής πρέπει να αντικατοπτρίζει πλήρως τον μετασχηματιστικό χαρακτήρα της ατζέντας του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον ρόλο της διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ)·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενημερωμένη συμφωνία σύνδεσης, από κοινού με τις συμφωνίες με το Μεξικό και τη Mercosur που αποτελούν σήμερα αντικείμενο (επανα)διαπραγμάτευσης, αναμένεται να ενισχύσει τον ρόλο της ΕΕ ως βασικού συμμάχου της Λατινικής Αμερικής, σε μια εποχή κατά την οποία άλλοι παράγοντες, όπως η Κίνα και η Ρωσία, καταβάλλουν όλο και μεγαλύτερες προσπάθειες να αποκτήσουν επιρροή στην περιοχή·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μικτή κοινοβουλευτική επιτροπή ΕΕ-Χιλής έχει υποστηρίξει επανειλημμένα τον εκσυγχρονισμό της συμφωνίας σύνδεσης, πιο πρόσφατα με την κοινή δήλωση που ενέκρινε κατά την 25η συνεδρίασή της, στις 22 Ιανουαρίου 2018·

1.  απευθύνει προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας τις ακόλουθες συστάσεις:

Γενικές αρχές

Πολυμερής συνεργασία και περιφερειακή και διεθνής συνεργασία

Πολιτικός διάλογος και συνεργασία

Θεσμικές διατάξεις

   α) να ενισχύσουν σημαντικά τη συνεργασία ανάμεσα στη Χιλή και την ΕΕ, δύο ομόφρονες εταίρους σε ένα περιβάλλον νέας αβεβαιότητας στις διεθνείς σχέσεις, με βάση τις κοινές αξίες και τις κοινές αρχές μας περί δημοκρατίας, καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, διασφάλισης της ισότητας των φύλων, κράτους δικαίου, χρηστής διακυβέρνησης, σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών·
   β) να εξασφαλίσουν ότι η εκσυγχρονισμένη συμφωνία με τη Χιλή είναι φιλόδοξη, σφαιρική και ισορροπημένη, με απτά οφέλη για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις οικονομίες και των δύο πλευρών· να εξασφαλίσουν ότι η εν λόγω συμφωνία πρωτοπορεί ανάμεσα στις πλέον προηγμένες συμφωνίες που έχει συνάψει η ΕΕ με τρίτες χώρες·
   γ) να ενισχύσουν τη διάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη συνεργασία ΕΕ-Χιλής, υπό το πρίσμα της στρατηγικής ΕΕ-Χιλής 2016-2020 για τα ανθρώπινα δικαιώματα· να συμπεριλάβουν κοινή δέσμευση για την προστασία και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών, της ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, όπως η κοινότητα ΛΟΑΔΜ και οι αυτόχθονες πληθυσμοί, με εκτελεστούς μηχανισμούς παρακολούθησης, τακτικής αναφοράς και επίλυσης διαφορών· να ενθαρρύνουν τη Χιλή να βρει λύση στα ζητήματα που υφίστανται με τον γηγενή λαό των Μαπούτσε και άλλους αυτόχθονες λαούς· να συνεχίσουν την πρακτική της ενσωμάτωσης μιας ρήτρας για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλες τις μελλοντικές συμφωνίες σύνδεσης· να συνεχίσουν τον τακτικό διάλογο μεταξύ της ΕΕ και της Χιλής για τα ανθρώπινα δικαιώματα, με στόχο την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου και της δημόσιας πολιτικής για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων και μέσω της πολυμερούς συνεργασίας·
   δ) να ενθαρρύνουν τη Χιλή να διασφαλίσει την τήρηση της νομιμότητας και δίκαιες δικαστικές διαδικασίες, σε πλήρη συμφωνία με τα διεθνή πρότυπα·
   ε) να επιδιώξουν την προώθηση βιώσιμης κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης, την καταπολέμηση της φτώχειας και τη μείωση των ανισοτήτων, υπό το πρίσμα της δέσμευσης της Χιλής να επιτύχει τους ΣΒΑ στο πλαίσιο της ατζέντας του 2030·
   στ) να υποστηρίξουν τη Χιλή στη βελτίωση των εκπαιδευτικών προτύπων και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, διασφαλίζοντας ότι οι άνθρωποι με τα χαμηλότερα εισοδήματα έχουν πλήρη πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση· να ενισχύσουν τη σύνδεση μεταξύ πανεπιστημίων και της αγοράς εργασίας, να γεφυρώσουν τις αναντιστοιχίες δεξιοτήτων και να προωθήσουν την απασχόληση των νέων·
   ζ) να ενθαρρύνουν την προστασία των κοινωνικών και περιβαλλοντικών δικαιωμάτων και να διασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή των συμβάσεων της ΔΟΕ, καθώς και την εξάλειψη της αναγκαστικής και παιδικής εργασίας·
   η) να ενισχύουν τον διάλογο και τη συνεργασία όσον αφορά περιφερειακές και παγκόσμιες προκλήσεις, όπως το οργανωμένο έγκλημα, το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, η αυξανόμενη ανισότητα, η μετανάστευση, η τρομοκρατία και η κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένης της υλοποίησης της ατζέντας του 2030· να υποστηρίξουν τη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Χιλής όσον αφορά τη διαχείριση της μετανάστευσης και να θεσπίσουν μηχανισμούς επανεισδοχής, μεταξύ άλλων και για τους απάτριδες και τους υπηκόους τρίτων χωρών·
   θ) να διατηρούν κατά νου τη σημασία του πολυμερούς θεματολογίου και το ότι η όποια διμερής διαπραγμάτευση δεν πρέπει να υπονομεύει τη φιλοδοξία του να επιτευχθεί πρόοδος σε πολυμερές επίπεδο·
   ι) να συμβάλουν στην ενίσχυση της πολυμερούς και της διεθνούς συνεργασίας, με στόχο την προώθηση της διεθνούς ασφάλειας και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων· να βελτιώσουν τον συντονισμό τους όσον αφορά τις θέσεις που λαμβάνουν αμφότερες οι πλευρές σε διεθνείς οργανισμούς και φόρουμ·
   ια) να ενθαρρύνουν τη Χιλή να συνεχίσει να στηρίζει καθεστώτα περιφερειακής ολοκλήρωσης και συνεργασίας, πρωτίστως τη Συμμαχία του Ειρηνικού, με δεδομένα τα ενθαρρυντικά αποτελέσματά της ως πραγματικής και ενεργού κινητήριας δύναμης της οικονομικής ολοκλήρωσης μεταξύ των χωρών της περιοχής, καθώς και την UNASUR και την Κοινότητα των κρατών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (CELAC)· να εξετάσουν τη δυνατότητα να αποκτήσει η ΕΕ καθεστώς παρατηρητή στη Συμμαχία του Ειρηνικού·
   ιβ) να προνοήσουν για ουσιαστικό, τακτικό διάλογο επί θεμάτων που έχουν σημασία, αξιοποιώντας και επεκτείνοντας τις υφιστάμενες μορφές διαλόγου· να κινητοποιήσουν διαθέσιμους πόρους μέσω του Μηχανισμού Εταιρικής Σχέσης (ΜΕΣ) με στόχο την επίτευξη στρατηγικών στόχων·
   ιγ) να προνοήσουν για στενή συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, ειδικότερα δε όσον αφορά την πρόληψη των συγκρούσεων, τη διαχείριση κρίσεων, την ασφάλεια στη θάλασσα, τον αφοπλισμό και τη μη διάδοση· να καταστήσουν δυνατή την ενισχυμένη συμμετοχή της Χιλής στις αποστολές και τις επιχειρήσεις της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ) της ΕΕ·
   ιδ) να καταστήσουν δυνατή την ενισχυμένη συνεργασία όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος και του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, και για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και του διασυνοριακού εγκλήματος, χωρίς να υπονομεύονται οι ατομικές ελευθερίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα· να αναλάβουν δράση στο πλαίσιο του παγκόσμιου αγώνα κατά της τρομοκρατίας με την ενίσχυση των μηχανισμών, των μέτρων και των φορέων για την παγκόσμια και περιφερειακή συνεργασία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών·
   ιε) να ενισχύσουν τη συνεργασία όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της φοροδιαφυγής· να περιλάβουν διατάξεις σχετικά με τη χρηστή διακυβέρνηση στον φορολογικό τομέα και πρότυπα διαφάνειας που θα επιβεβαιώνουν τη δέσμευση των μερών να εφαρμόζουν τα διεθνή πρότυπα για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής·
   ιστ) να διατηρήσουν κατά νου ότι η διαφθορά υπονομεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα, την κοινωνική δικαιοσύνη, το εμπόριο και τον θεμιτό ανταγωνισμό, εμποδίζοντας την οικονομική μεγέθυνση· να συμπεριλάβουν συγκεκριμένα τμήματα που θα περιγράφουν σαφείς και ισχυρές δεσμεύσεις και μέτρα για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλες τις μορφές της και για την εφαρμογή διεθνών προτύπων και πολυμερών συμβάσεων καταπολέμησης της διαφθοράς·
   ιζ) να διευκολύνουν την κινητικότητα ανάμεσα στην ΕΕ και τη Χιλή· να βελτιώσουν τα προγράμματα ανταλλαγής νέων και φοιτητών, τα προγράμματα υποτροφιών και τα εκπαιδευτικά σεμινάρια, μεταξύ άλλων μέσω του προγράμματος Erasmus+· να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για την πλήρη αμοιβαία αναγνώριση των ακαδημαϊκών προσόντων και τον εκσυγχρονισμό, την προσβασιμότητα και τη διεθνοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης·
   ιη) να προωθήσουν τη μεταφορά επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων και να εντείνουν τη συνεργασία στους τον τομέα της έρευνας και της συνεργασίας, αξιοποιώντας πλήρως τα υφιστάμενα προγράμματα, όπως το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020·
   ιθ) να προωθήσουν και να ενισχύσουν τις σχέσεις στον τομέα της διεθνούς συνεργασίας, αξιοποιώντας το Μνημόνιο Συμφωνίας για Διεθνή Συνεργασία, το οποίο υπεγράφη το 2015· να διαμορφώσουν καινοτόμους μηχανισμούς που θα διευρύνουν και θα ενισχύουν την τριγωνική και περιφερειακή συνεργασία με τρίτα μέρη εντός και εκτός της Λατινικής Αμερικής, μέσω προγραμμάτων όπως το EUROsociAL + και το Euroclima +, και τη συνεργασία στις πολιτικές για τα ναρκωτικά, όπως το COPOLAD·
   κ) να αναπτύξουν μια μεθοδολογία για να καταδεικνύονται οι επιπτώσεις της εκσυγχρονισμένης συμφωνίας για τους άνδρες και τις γυναίκες και να χρησιμοποιήσουν τα αποτελέσματά της ως βάση για τον σχεδιασμό πολιτικών για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ των φύλων·
   κα) να επιβεβαιώσουν εκ νέου την κοινή δέσμευση που ανέλαβαν με τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα και την ατζέντα του 2030 και να προνοήσουν για στενή συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Χιλής για την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής· να ενισχύσουν την εταιρική σχέση όσον αφορά την τεχνική και πολιτική συνεργασία σε βασικούς περιβαλλοντικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών CO2 στις διεθνείς μεταφορές, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και τη βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση· να ενθαρρύνουν την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της κυκλικής οικονομίας, για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων, της βιώσιμης χρήσης των φυσικών πόρων, της οικολογικής καινοτομίας και της διαχείρισης των υδάτων· να αυξήσουν τη στήριξη έργων για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής·
   κβ) να ενισχύσουν τη συνεργασία στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης και τη χρήση του προγράμματος Copernicus της ΕΕ στον τομέα των δεδομένων δορυφορικής γεωσκόπησης για περιβαλλοντικούς σκοπούς·
   κγ) να ενισχύσουν την πολιτιστική συνεργασία και να στηρίξουν τη διασπορά τόσο στη Χιλή όσο και στην ΕΕ με στόχο την υποστήριξη των ξένων επενδύσεων τόσο στην ΕΕ όσο και στη Χιλή·
   κδ) να επιβεβαιώσουν εκ νέου την πρόσβαση στο νερό ως ανθρώπινο δικαίωμα·
   κε) να εξασφαλίσουν ότι η συμφωνία σύνδεσης βασίζεται στην έντονη κοινοβουλευτική συμμετοχή και ότι ενισχύει τις κείμενες διατάξεις και τους υφιστάμενους μηχανισμούς συνεργασίας, με σκοπό να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή στην εφαρμογή της και καλύτερος έλεγχός της, κυρίως μέσω της υπάρχουσας διακοινοβουλευτικής μορφής της μικτής κοινοβουλευτικής επιτροπής (ΜΚΕ)· να προνοήσουν ώστε η ΜΚΕ να έχει τη δυνατότητα να ζητεί πληροφορίες για την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης·
   κστ) να εξασφαλίσουν τη δέουσα συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών τόσο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων όσο και κατά το στάδιο εφαρμογής της συμφωνίας σύνδεσης, περιλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της μικτής συμβουλευτικής επιτροπής· τονίζει την ανάγκη θέσπισης ενός θεσμοθετημένου μηχανισμού για τον πολιτικό διάλογο με τη συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και στις δύο περιφέρειες·
   κζ) να ενημερώνουν αμέσως και πλήρως το Κοινοβούλιο σε όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 218 παράγραφος 10 ΣΛΕΕ, μεταξύ άλλων παρέχοντας στο Κοινοβούλιο τα διαπραγματευτικά κείμενα και τα πρακτικά κάθε γύρου διαπραγματεύσεων· επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, την απόφαση του Συμβουλίου, της 22ας Ιανουαρίου 2018, να δημοσιεύσει τη διαπραγματευτική εντολή που έδωσε στην Επιτροπή και την ΑΕ/ΥΕ τον Νοέμβριο του 2017·
   κη) να εκλάβουν την πρόσφατη δημοσίευση των διαπραγματευτικών οδηγιών ως σημαντικό προηγούμενο και να δεσμευθούν να δημοσιεύσουν όλες τις διαπραγματευτικές οδηγίες για διεθνείς συμφωνίες στο μέλλον·
   κθ) να επιταχύνουν τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία σύνδεσης, με σκοπό να καταστεί δυνατή η κύρωσή της από το Κοινοβούλιο πριν από το τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου·
   λ) να εξασφαλίσουν την τήρηση, σε όλα τα επίπεδα, της μακρόχρονης πρακτικής της προσωρινής μη εφαρμογής της νέας συμφωνίας έως ότου δώσει την έγκρισή του το Κοινοβούλιο·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, καθώς και στον Πρόεδρο, την κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Χιλής.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0354.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0345.


Σχέσεις ΕΕ-ΝΑΤΟ
PDF 517kWORD 67k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Ιουνίου 2018 για τις σχέσεις ΕΕ-ΝΑΤΟ (2017/2276(INI))
P8_TA(2018)0257A8-0188/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη της Λισαβόνας,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2013, της 26ης Ιουνίου 2015, της 28ης Ιουνίου 2016 και της 15ης Δεκεμβρίου 2016, και της 9ης Μαρτίου 2017, της 22ας Ιουνίου 2017 και της 15ης Δεκεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 18ης Μαΐου 2015 και της 14ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας, της 6ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με τη συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ, της 6ης Μαρτίου 2017, της 18ης Μαΐου 2017 και της 17ης Ιουλίου 2017 σχετικά με τη Συνολική Στρατηγική της ΕΕ, και της 19ης Ιουνίου 2017 και της 5ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή της κοινής δέσμης προτάσεων που εγκρίθηκε από τα Συμβούλια της ΕΕ και του ΝΑΤΟ στις 6 Δεκεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο με τίτλο «Κοινό όραμα, κοινές δράσεις: Μία ισχυρότερη Ευρώπη – Μια συνολική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας» που παρουσίασε η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) στις 28 Ιουνίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής και του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, της 8ης Ιουλίου 2016, την κοινή δέσμη 42 προτάσεων που ενέκριναν τα Συμβούλια της ΕΕ και του ΝΑΤΟ στις 6 Δεκεμβρίου 2016 και τις εκθέσεις προόδου της 14ης Ιουνίου 2017 και της 5ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή των προτάσεων αυτών, καθώς και τη νέα δέσμη 32 προτάσεων που ενέκριναν αμφότερα τα Συμβούλια στις 5 Δεκεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκβαση των συνεδριάσεων του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων (περιλαμβανομένης της άμυνας) που πραγματοποιήθηκαν στις 13 Νοεμβρίου 2017 και στις 6 Μαρτίου 2018 και αφορούσαν ειδικά τη συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2016 προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, με τίτλο «Σχέδιο δράσης για την ευρωπαϊκή άμυνα» (COM(2016)0950),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της ΑΠ/ΥΕ, της 10ης Νοεμβρίου 2017, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την ενίσχυση της στρατιωτικής κινητικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (JOIN(2017)0041) και το συνδεδεμένο Σχέδιο δράσης που παρουσιάστηκε τον Μάρτιο του 2018 (JOIN(2018)0005),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμη μέτρων στον τομέα της άμυνας που παρουσίασε η Επιτροπή στις 7 Ιουνίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ για το 2017, που εκδόθηκε στις 15 Μαρτίου 2018,

–  έχοντας υπόψη το υπ’ αριθ. 439 ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ (ΚΣ ΝΑΤΟ), της 9ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με τη στενότερη συνεργασία ΝΑΤΟ-ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το υπ’ αριθ. 440 ψήφισμα της ΚΣ ΝΑΤΟ, της 9ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την ευρωπαϊκή βιομηχανική βάση στον τομέα της άμυνας,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Άμυνας και Ασφάλειας της ΚΣ ΝΑΤΟ, της 8ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με τη συνεργασία ΝΑΤΟ-ΕΕ μετά τη σύνοδο της Βαρσοβίας, περιλαμβανομένου του παραρτήματος που αποτελεί τη συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Απριλίου 2016, σχετικά με την ΕΕ σε ένα μεταλλασσόμενο παγκόσμιο περιβάλλον – ένας πιο συνδεδεμένος, αμφιλεγόμενος και σύνθετος κόσμος(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 22ας Νοεμβρίου 2016, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση(2),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του, της 23ης Νοεμβρίου 2016 και της 13ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ)(3),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του, της 14ης Δεκεμβρίου 2016 και της 13ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Μαρτίου 2017, σχετικά με τις συνταγματικές, νομικές και θεσμικές επιπτώσεις μιας κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας: δυνατότητες που προσφέρει η Συνθήκη της Λισαβόνας(5),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0188/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε μια εποχή γεωπολιτικής αναταραχής και ταχείας υποβάθμισης του στρατηγικού περιβάλλοντος, δοκιμάζονται όχι μόνο οι αξίες μας, όπως η φιλελεύθερη δημοκρατία, η πολυμέρεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ειρήνη, η ανάπτυξη και το κράτος δικαίου, που αποτελούν θεμέλια της ΕΕ και του διατλαντικού δεσμού, αλλά και το βασιζόμενο σε κανόνες διεθνές σύστημα και η ευρωπαϊκή ενότητα και συνοχή·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δύο μείζονες οργανισμοί της Δύσης, η ΕΕ και το ΝΑΤΟ, σημειώνουν πρόοδο ως προς την ενίσχυση της συνεργασίας τους για την αντιμετώπιση πολύπλοκων προκλήσεων, κινδύνων και απειλών, τόσο συμβατικών όσο και υβριδικών, που προέρχονται από κρατικούς και μη κρατικούς παράγοντες κυρίως από την Ανατολή και τον Νότο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συσσώρευση των κρίσεων που αποσταθεροποιούν την ευρωπαϊκή γειτονία δημιουργεί τόσο εσωτερικές όσο και εξωτερικές απειλές ασφάλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι κανένας από τους δύο οργανισμούς δεν διαθέτει το πλήρες φάσμα των απαραίτητων μέσων για να αντιμετωπίσει μόνος του αυτές τις προκλήσεις ασφάλειας και ότι καθένας εξ αυτών θα μπορούσε να τις αντιμετωπίσει καλύτερα σε συνεργασία με τον άλλον· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και το ΝΑΤΟ είναι απολύτως απαραίτητα για τη διασφάλιση της ασφάλειας της Ευρώπης και των πολιτών τους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ δεν θα έπρεπε να είναι αυτοσκοπός αλλά τρόπος επίτευξης κοινών προτεραιοτήτων και στόχων στον τομέα της ασφάλειας μέσω της συμπληρωματικότητας των αποστολών και των διαθέσιμων μέσων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ και σύμμαχοι του ΝΑΤΟ έχουν ένα ενιαίο σύνολο δυνάμεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από κοινού, έχουν τη δυνατότητα αποδοτικής χρήσης των πόρων και αποτελεσματικότερης κινητοποίησης ενός ευρέος φάσματος υφιστάμενων μέσων για να ανταποκριθούν σε προκλήσεις ασφάλειας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΝΑΤΟ είναι στρατιωτική συμμαχία, ενώ η ΕΕ δεν είναι· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι παγκόσμιος στρατηγικός παράγοντας και χορηγός ασφάλειας που διαθέτει ένα μοναδικό και ευρύ φάσμα μέσων και εργαλείων για να αντιμετωπίζει τις τρέχουσες προκλήσεις με ολοκληρωμένο τρόπο μέσω των διαφόρων πολιτικών της· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε συνέχεια της Συνολικής Στρατηγικής και σύμφωνα με τους στόχους της, η ΕΕ αναλαμβάνει μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλεια και την άμυνά της, και ενισχύει τον ρόλο της ως εταίρου με στόχο τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, καθώς και την ικανότητά της να δρα αυτόνομα, ενισχύοντας παράλληλα τη συνεισφορά της στο ΝΑΤΟ και καλλιεργώντας στενότερες σχέσεις συνεργασίας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΝΑΤΟ είναι πρωτίστως υπεύθυνο για τη συλλογική άμυνα των μελών του· λαμβάνοντας υπόψη ότι σημειώνει την κατευθυντήρια γραμμή του ΝΑΤΟ προς τους συμμάχους του να φτάσουν σε αμυντικές δαπάνες ίσες με το 2 % του ΑΕΠ τους εντός μίας δεκαετίας, προκειμένου να διατηρούν κατάλληλες αμυντικές ικανότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΝΑΤΟ, ως ο κύριος εταίρος της ΕΕ σε θέματα ασφάλειας, εξακολουθεί να αποτελεί ουσιαστική εγγύηση της διαλειτουργικότητας των ικανοτήτων των συμμαχικών δυνάμεων και της συνοχής των προσπαθειών τους στον τομέα των προμηθειών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δράσεις της ΕΕ και του ΝΑΤΟ θα πρέπει να είναι συμπληρωματικές στο πεδίο της ασφάλειας, ώστε να αντιμετωπίζονται καλύτερα οι νέες, πρωτοφανείς και πολύπλευρες προκλήσεις ασφάλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τομείς κοινού ενδιαφέροντος ανάμεσα στους δύο οργανισμούς επιτάσσουν στενότερη και πιο αποτελεσματική συνεργασία·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και το ΝΑΤΟ, αμφότεροι οργανισμοί δραστηριοποιούμενοι στη διαχείριση κρίσεων, θα ήταν πιο αποτελεσματικοί στον εν λόγω τομέα αν ενεργούσαν με πραγματικά συντονισμένο τρόπο και αξιοποιούσαν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εμπειρογνωσία και τους πόρους τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε συνέχεια της Συνολικής Στρατηγικής της ΕΕ, η ΕΕ ενισχύει την ολοκληρωμένη προσέγγισή της σε εξωτερικές συγκρούσεις και κρίσεις, ενώ παράλληλα αντιδρά σε απειλές και προκλήσεις σε όλο το πλέγμα εσωτερικής/εξωτερικής ασφάλειας με τη χρήση στρατιωτικών και μη στρατιωτικών μέσων·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Βαρσοβία το 2016, η Συμμαχία και η ΕΕ ανέφεραν υποψήφιους τομείς για ενισχυμένη συνεργασία ενόψει των κοινών απειλών στην ανατολή και τον νότο, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης υβριδικών απειλών, της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας, της ανάπτυξης αμυντικής ικανότητας, της κυβερνοάμυνας, της ασφάλειας στη θάλασσα και των θαλάσσιων ασκήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Δεκέμβριο του 2016, οι υπουργοί εξωτερικών του ΝΑΤΟ ενέκριναν 42 μέτρα για την προώθηση της συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ, και ότι τον Δεκέμβριο του 2017 συμφωνήθηκε η συνεργασία σε περαιτέρω τομείς·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρική σχέση ΕΕ-ΝΑΤΟ είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης της σκόπιμης και μη παραπληροφόρησης και της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται σαφής διάκριση των αρμοδιοτήτων και των πολιτικών στρατηγικών των δύο θεσμών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σημειώνεται σημαντική αύξηση των δραστηριοτήτων της Ρωσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και εξακολουθεί να υφίσταται ο κίνδυνος να αποδυναμωθεί η διατλαντική σχέση και αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, θα πρέπει να ενισχυθεί η κοινή στρατηγική τους προσέγγιση έναντι της Ρωσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο η ΕΕ όσο και το ΝΑΤΟ θεωρούν ανησυχητική την αυξημένη επιθετικότητα στη στρατιωτική συμπεριφορά της Ρωσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ανησυχία προκαλούν επίσης η πολιτική χειραγώγηση και οι κυβερνοεπιθέσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει αντιδράσει στη ρωσική παρέμβαση στις ευρωπαϊκές εσωτερικές υποθέσεις, η οποία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και τους διεθνείς κανόνες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανθεκτικότητα είναι και θα συνεχίσει να είναι σημαντικό στοιχείο της συλλογικής άμυνας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νότια γειτονία αντιμετωπίζει πρωτοφανή αστάθεια και συνιστά στρατηγικής σημασίας πρόκληση τόσο για τα κράτη μέλη της ΕΕ όσο και για τα μέλη του ΝΑΤΟ, ιδίως αυτά που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κυβερνοεπιθέσεις γίνονται ολοένα πιο συνήθεις και σύνθετες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2014, το ΝΑΤΟ συμπεριέλαβε την κυβερνοάμυνα στα βασικά συμμαχικά καθήκοντα συλλογικής άμυνας και ότι, το 2016, αναγνώρισε ότι ο κυβερνοχώρος αποτελεί κι αυτός επιχειρησιακό πεδίο, όπως η ξηρά, ο αέρας και η θάλασσα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ μπορούν να είναι συμπληρωματικές· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να προαχθεί η ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και ότι, στον εν λόγω τομέα, θα πρέπει η προσέγγιση όλων των κρατών μελών να είναι συντονισμένη·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Δεκέμβριο του 2017, το ΝΑΤΟ και η ΕΕ αποφάσισαν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, καταρχάς ενισχύοντας την ανταλλαγή πληροφοριών και βελτιώνοντας την εθνική ανθεκτικότητα·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο η ΕΕ όσο και το ΝΑΤΟ χρησιμοποιούν στην Ευρώπη την ίδια υποδομή μεταφορών, η οποία αποτελεί σημαντικό παράγοντα ταχείας στρατιωτικής ανάπτυξης, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατιωτική κινητικότητα χαρακτηρίστηκε πρόσφατα τομέας προτεραιότητας όσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ των δύο οργανισμών·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πρόσφατες δημοσκοπήσεις του κέντρου ερευνών Pew, η στήριξη της κοινής γνώμης στο ΝΑΤΟ είναι δυνατή, με αυξητικές τάσεις στα περισσότερα κράτη μέλη του·

Πιο ουσιαστική εταιρική σχέση

1.  είναι πεπεισμένο ότι η ΕΕ και το ΝΑΤΟ συμμερίζονται τις ίδιες αξίες κατά την κοινή τους επιδίωξη διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, ότι αντιμετωπίζουν παρόμοιες στρατηγικές προκλήσεις και, δεδομένου ότι έχουν 22 κοινά μέλη, ότι έχουν συγκλίνοντα συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των πολιτών τους έναντι κάθε απειλής· θεωρεί ότι η στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΕ και του ΝΑΤΟ είναι θεμελιώδης για την αντιμετώπιση των εν λόγω προκλήσεων ασφάλειας· υπογραμμίζει ότι η συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ θα πρέπει να συμπληρώνει και να σέβεται τις ιδιαιτερότητες και τους ρόλους των δύο οργανισμών·

2.  υπογραμμίζει ότι ο ανοικτός χαρακτήρας και η διαφάνεια, με πλήρη σεβασμό των διαδικασιών και της αυτονομίας της λήψης αποφάσεων και των δύο οργανισμών, καθώς και η αποφυγή των αποκλεισμών και η αμοιβαιότητα, με την επιφύλαξη του ειδικού χαρακτήρα της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας οποιουδήποτε κράτους μέλους, αποτελούν σημαντικές αρχές της στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΝΑΤΟ· τονίζει ότι η συνεργασία με κράτη μέλη της ΕΕ που δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ και με τρίτες χώρες που είναι μέλη του ΝΑΤΟ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ·

3.  είναι πεπεισμένο ότι το ΝΑΤΟ αποτελεί για τα μέλη του τον ακρογωνιαίο λίθο της συλλογικής άμυνας και αποτροπής στην Ευρώπη· είναι επίσης πεπεισμένο ότι μια ισχυρότερη ΕΕ με πιο αποτελεσματική ΚΠΑΑ, μέσω πολλαπλών έργων στα οποία συμμετέχουν τα κράτη μέλη και ικανή να τιμήσει τις διατάξεις του άρθρου 42 παράγραφος 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της οποίας τα κράτη μέλη δύνανται να ζητήσουν συνδρομή, συμβάλλει στην ενίσχυση του ΝΑΤΟ· υπογραμμίζει ότι η συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη την πολιτική ασφάλειας και άμυνας των έξι κρατών μελών της ΕΕ που δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ και των επτά μελών του ΝΑΤΟ που δεν είναι μέλη της ΕΕ·

4.  πιστεύει ακράδαντα ότι, για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το πλήρες φάσμα των προκλήσεων ασφαλείας, απαιτείται στρατηγικό όραμα, περαιτέρω διαρθρωτική προσαρμογή και ένας συνδυασμός μέσων σκληρής και ήπιας ισχύος τόσο για την ΕΕ όσο και για το ΝΑΤΟ· υπογραμμίζει ότι είναι καθοριστικής σημασίας η ταχεία ενίσχυση της εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΝΑΤΟ, κατά την οποία θα ληφθούν υπόψη οι διαφορές μεταξύ των δύο οργανισμών·

5.  σημειώνει ότι, ενώ θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω μια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική κουλτούρα, η διαμόρφωση κοινής αντίληψης για τις απειλές θα έχει θετικό αντίκτυπο· είναι της άποψης ότι η Ένωση πρέπει να καταβάλει προσπάθειες ενίσχυσης της στρατηγικής αυτονομίας της· ενθαρρύνει, συνεπώς, τα κράτη μέλη της ΕΕ να διαμορφώσουν, σε συνεργασία με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, μια κοινή αντίληψη του εξελισσόμενου περιβάλλοντος απειλών και να συνεχίσουν να καταβάλλουν προσπάθειες, όπως κοινές ενημερωτικές συναντήσεις, κατάρτιση στην αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών με μη στρατιωτικά μέσα και κοινές αξιολογήσεις απειλών· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες που έχουν γίνει πρόσφατα προς αυτή την κατεύθυνση·

6.  τονίζει ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες, αναγνωρίζοντας ότι δεν επαρκούν οι εθνικές προσπάθειες αντίδρασης στην τρομοκρατία και την ανασφάλεια, περιμένουν από την ΕΕ να τους προστατεύσει από αυτές τις απειλές, και ότι η στενή συνεργασία ανάμεσα στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ θα δώσει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να δρουν περισσότερο συμπληρωματικά και αποτελεσματικά·

7.  υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ για αποστολές και επιχειρήσεις, τόσο σε επίπεδο στρατηγικής όσο και σε επίπεδο τακτικής·

8.  τονίζει ότι η στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-ΝΑΤΟ έχει επίσης θεμελιώδη σημασία για την εξελισσόμενη ΚΠΑΑ της ΕΕ και για το μέλλον της Συμμαχίας, καθώς και για τις σχέσεις ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου μετά το Μπρέξιτ·

9.  θεωρεί ότι μπορούν να αξιοποιηθούν περισσότερο οι δυνατότητες των σχέσεων ΕΕ-ΝΑΤΟ και ότι η περαιτέρω ανάπτυξη και εμβάθυνση της εταιρικής σχέσης δεν θα πρέπει να περιοριστεί στην κοινή αντιμετώπιση κρίσεων εκτός Ευρώπης, ιδίως στη γειτονία, αλλά και κρίσεων που πλήττουν την Ευρώπη·

10.  υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαία η συνεργασία στους τομείς της πρόληψης, της ανάλυσης και της έγκαιρης προειδοποίησης μέσω της αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών, με στόχο την αντιμετώπιση αναδυόμενων απειλών με την ανάληψη κοινών δράσεων·

11.  θεωρεί ότι η κοινή δήλωση ΕΕ-ΝΑΤΟ και οι επακόλουθες δράσεις εφαρμογής σηματοδοτούν μια νέα και ουσιαστική φάση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης· εκφράζει την ικανοποίησή του για τα απτά αποτελέσματα της εφαρμογής της κοινής δήλωσης, ειδικότερα σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών, τις στρατηγικές επικοινωνίες, τη συνοχή του παραγόμενου έργου στις αντίστοιχες διαδικασίες αμυντικού σχεδιασμού και τη ναυτική συνεργασία· παροτρύνει για την επίτευξη περαιτέρω προόδου και επικροτεί το νέο σύνολο δράσεων που προστέθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2017, ιδίως δε εκείνων που αφορούν την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, τη στρατιωτική κινητικότητα και τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια· εκφράζει την ικανοποίησή του για την αλλαγή νοοτροπίας όσον αφορά την ενεργό συμμετοχή και για την ομαλή λειτουργία της συνεργασίας σε επίπεδο προσωπικού όσον αφορά την υλοποίηση κάθε δράσης· επαναλαμβάνει ότι, μολονότι αυτή καθαυτή η διαδικασία διευθύνεται από θεσμικά όργανα, η επιτυχία της υλοποίησης των συμφωνημένων κοινών στόχων και δράσεων εξαρτάται από τη σταθερή πολιτική βούληση όλων των κρατών μελών· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την ικανοποίησή του για την ενεργό συμμετοχή μελών τόσο της ΕΕ όσο και του NATO και υπογραμμίζει ότι η επιτυχημένη εφαρμογή της κοινής δήλωσης εξαρτάται από την πολιτική βούληση όλων των κρατών μελών και των δύο οργανισμών· θεωρεί ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί και να βελτιωθεί η συνεργασία και ο διάλογος μεταξύ της ΕΕ και του ΝΑΤΟ και να εξασφαλιστούν η πολιτική βούληση και οι αναγκαίοι πόροι για τη συνεχή εφαρμογή και περαιτέρω βελτίωση της συνεργασίας· προσβλέπει στην έγκριση μιας νέας δήλωσης ΕΕ-ΝΑΤΟ στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, στις 11 και 12 Ιουλίου 2018·

12.  σημειώνει τις τακτικές κοινές ενημερώσεις στις οποίες προβαίνουν η ΑΠ/ΥΕ και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ και στο Βορειοατλαντικό Συμβούλιο (NAC), αντιστοίχως, και τις συνεχιζόμενες τακτικές συνεδριάσεις της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας της ΕΕ με το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο του ΝΑΤΟ·

13.  χαιρετίζει την εκ νέου επιβεβαίωση της δέσμευσης των ΗΠΑ απέναντι στο ΝΑΤΟ και την ασφάλεια της Ευρώπης· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σημαντικοί διεθνείς εταίροι και ότι η εν λόγω εταιρική σχέση υποστηρίζεται και μέσω του ΝΑΤΟ· τονίζει την αξία των διμερών σχέσεων μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, αφενός, και των ΗΠΑ, αφετέρου· πιστεύει ακράδαντα ότι η ενίσχυση της συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ ισχυροποιεί τον διατλαντικό δεσμό και ότι η δυνατότητα του ΝΑΤΟ να φέρνει εις πέρας τις αποστολές του συνδέεται με τη διατλαντική σχέση· σημειώνει, κατά συνέπεια, ότι οι πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στη δύναμη της διατλαντικής σχέσης· σημειώνει ότι οι ΗΠΑ, οι οποίες ενθάρρυναν και επικρότησαν, σε γενικές γραμμές, τις ουσιαστικές εξελίξεις στην άμυνα της ΕΕ, θα πρέπει να συνεχίσουν να καταβάλλουν προσπάθειες καλύτερης κατανόησης των ευρωπαϊκών στρατηγικών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης ευρωπαϊκών αμυντικών ικανοτήτων· τονίζει ότι οι προσπάθειες της ΕΕ που στοχεύουν στη στρατηγική αυτονόμησή της ενισχύουν το περιβάλλον ασφάλειας της Συμμαχίας·

14.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την Ενισχυμένη Προωθημένη Παρουσία (Enhanced Forward Presence) του ΝΑΤΟ στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ· επιδοκιμάζει την ανάπτυξη τεσσάρων πολυεθνικών μάχιμων μονάδων του ΝΑΤΟ στην Εσθονία, τη Λετονία, τη Λιθουανία και την Πολωνία, υπό τη διοίκηση του Ηνωμένου Βασιλείου, του Καναδά, της Γερμανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, αντίστοιχα· θεωρεί ότι, για την ασφάλεια και των δύο οργανισμών, θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω η συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ στην ανατολική και τη νότια πτέρυγα, και ότι θα πρέπει να προληφθεί και να αντιμετωπιστεί κατάλληλα η ρωσική διείσδυση, με υβριδικά ή συμβατικά μέσα, επίσης στις χώρες της ανατολικής πτέρυγας· υπογραμμίζει ότι η υφιστάμενη υποδομή στην Ευρώπη, η οποία προσανατολίζεται κυρίως στην κατεύθυνση Δύσης-Ανατολής, θα πρέπει να συμπληρωθεί από την ανάπτυξη μιας διάστασης με κατεύθυνση Βορρά-Νότου, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις για στρατιωτική κινητικότητα· υπογραμμίζει ότι οι προσπάθειες για στρατιωτική κινητικότητα θα πρέπει να συνεισφέρουν στην αποτελεσματική υλοποίηση των αποστολών και των επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ, καθώς και στη στάση άμυνας της Συμμαχίας· θεωρεί ότι απαιτείται αναβάθμιση των οδών, των γεφυρών και των σιδηροδρομικών γραμμών, προκειμένου να είναι δυνατή η ταχεία ανάπτυξη στρατιωτικού προσωπικού και εξοπλισμού·

15.  υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι σημαντικό να βελτιωθούν οι ικανότητες ταχείας ενίσχυσης του ΝΑΤΟ με τη βελτίωση της ενωσιακής και της εθνικής υποδομής, την άρση της γραφειοκρατίας και των φραγμών στην υποδομή, που εμποδίζουν τη γρήγορη μετακίνηση δυνάμεων, και με την προεγκατάσταση στρατιωτικού εξοπλισμού και προμηθειών, καθώς με αυτό τον τρόπο ενισχύεται η συλλογική μας ασφάλεια·

16.  χαιρετίζει τη δρομολόγηση της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO)· τονίζει τη δυνατότητά της να ενισχύσει την ευρωπαϊκή συνεισφορά στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ· πιστεύει ότι μπορεί να αυξήσει τις συνέργειες και την αποτελεσματικότητα, και ότι αποτελεί κρίσιμο βήμα για τη βελτίωση των ικανοτήτων ασφάλειας και άμυνας της ΕΕ, καθώς και της δυνητικής απόδοσης των ευρωπαϊκών μελών του ΝΑΤΟ, και είναι πεπεισμένο ότι μια πιο ισχυρή ΕΕ και ένα πιο ισχυρό ΝΑΤΟ αλληλοενισχύονται·

17.  επισημαίνει ότι η PESCO είναι συμπληρωματική προς το ΝΑΤΟ και ότι θα πρέπει να αποτελέσει κινητήρια δύναμη για περαιτέρω συνεργασία μεταξύ ΕΕ και ΝΑΤΟ όσον αφορά την ανάπτυξη ικανοτήτων, καθώς έχει στόχο να ενισχύσει τις αμυντικές δυνατότητες της ΕΕ και, εν γένει, να καταστήσει την ΚΠΑΑ πιο αποτελεσματική και προετοιμασμένη να ανταποκριθεί στις σημερινές στρατιωτικές προκλήσεις ασφάλειας· υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η διαφάνεια και η επικοινωνία σχετικά με την PESCO για τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλα μέλη του ΝΑΤΟ προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν παρανοήσεις·

18.  υπογραμμίζει ότι η επόμενη κοινή δήλωση ΕΕ-ΝΑΤΟ θα πρέπει να εμμείνει στην απαίτηση να είναι διαθέσιμες για επιχειρήσεις τόσο της ΕΕ όσο και του ΝΑΤΟ οι ικανότητες που αναπτύσσονται σε πολυεθνική βάση από τα κράτη μέλη της ΕΕ, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της PESCO, και από τα μέλη του ΝΑΤΟ· επισημαίνει ότι οι πρόσφατες αποφάσεις της ΕΕ [συντονισμένη ετήσια επανεξέταση στον τομέα της άμυνας (CARD), PESCO, Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (EDF)], που είχαν ως στόχο να εξασφαλιστεί ότι οι Ευρωπαίοι θα αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλειά τους, θα συνεισφέρουν στην ενίσχυση του ΝΑΤΟ και θα εξασφαλίσουν δίκαια διατλαντική κατανομή των βαρών διατηρώντας παράλληλα τον στόχο της από κοινού αντιμετώπισης των κοινών προκλήσεων ασφάλειας, της αποφυγής περιττών επικαλύψεων και της ανάπτυξης συνεκτικών, συμπληρωματικών και διαλειτουργικών αμυντικών ικανοτήτων· θεωρεί ότι η ανάπτυξη κοινών προτύπων, διαδικασιών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ασκήσεων θα πρέπει να θεωρείται σημαντικός παράγοντας διευκόλυνσης μιας πιο αποτελεσματικής συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ·

19.  επισημαίνει ότι, μετά το Μπρέξιτ, το 80% των αμυντικών δαπανών του ΝΑΤΟ θα προέρχεται από χώρες εκτός της ΕΕ και τα τρία από τα τέσσερα τάγματα στα ανατολικά θα διοικούνται από τρίτες χώρες·

20.  καλεί την ΕΕ και το ΝΑΤΟ να διοργανώνουν τακτικά ασκήσεις σε στρατηγικό επίπεδο με τη συμμετοχή της ανώτερης πολιτικής ηγεσίας και των δύο οργανισμών· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την εσθονική άσκηση EU CYBRID 2017, όπου, για πρώτη φορά, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ συμμετείχε σε άσκηση της ΕΕ·

Κύριοι τομείς συνεργασίας

21.  σημειώνει ότι οι απειλές ασφάλειας είναι πλέον περισσότερο υβριδικές παρά συμβατικές και ότι απαιτείται διεθνής συνεργασία για την αντιμετώπισή τους· καλεί την ΕΕ και το ΝΑΤΟ να αναπτύξουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και κοινή επίγνωση της κατάστασης ως προς τις υβριδικές απειλές· ενθαρρύνει την ΕΕ και το ΝΑΤΟ να συντονίσουν τους μηχανισμούς αντιμετώπισης κρίσεων που διαθέτουν προκειμένου να παρέχουν συνεκτικές απαντήσεις σε υβριδικές απειλές· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι εγκαινιάστηκε πρόσφατα, από κοινού από τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και την ΑΠ/ΥΕ, το Κέντρο Αριστείας για την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών, με έδρα το Ελσίνκι· εκφράζει την ικανοποίησή του, στο πλαίσιο αυτό, για τις χωριστές αλλά παράλληλες ασκήσεις PACE17 και CMX17 που διεξήχθησαν το 2017 και μέσω των οποίων τα επιτελεία της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, αντίστοιχα, δοκίμασαν τις διαδικασίες επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών που εφαρμόζουν στο πλαίσιο μιας υποθετικής, εν εξελίξει υβριδικής απειλής· επικροτεί τη συντονισμένη δράση των δυτικών συμμάχων σε απάντηση της εικαζόμενης ρωσικής επίθεσης με χημικά στο Ηνωμένο Βασίλειο·

22.  θεωρεί ότι, με την προσεχή κοινή δήλωση ΕΕ-ΝΑΤΟ, θα πρέπει να εκφραστεί ικανοποίηση για την πρόοδο που έχει σημειωθεί και να ζητηθεί η πρακτική εφαρμογή του συνόλου των προτάσεων που έχουν εγκριθεί και από τους δύο οργανισμούς· πιστεύει ότι χρειάζονται περισσότερες προσπάθειες όσον αφορά την υλοποίηση του πλήθους των δεσμεύσεων που έχουν ήδη αναληφθεί·

23.  θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι πρωτοβουλίες ενίσχυσης της Ευρώπης της Άμυνας θα πρέπει να ωφελούν και τους δύο οργανισμούς, δίνοντας τη δυνατότητα στα κράτη μέλη της ΕΕ να ενισχύσουν τη στρατηγική αυτονομία τους και να είναι σε θέση να παρεμβαίνουν στρατιωτικά από κοινού, με τρόπο αξιόπιστο· υπενθυμίζει ότι αυτές οι πρωτοβουλίες συμπληρώνουν τις πρωτοβουλίες του ΝΑΤΟ·

24.  θεωρεί σημαντικό επίσης να εξασφαλιστεί η εφαρμογή των αρχών της αποφυγής των αποκλεισμών, της αμοιβαιότητας και του πλήρους σεβασμού της αυτονομίας λήψης αποφάσεων των δύο οργανισμών, όπως προβλέπεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2017·

25.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την επιτυχή παράλληλη και συντονισμένη άσκηση διαχείρισης κρίσεων του 2017, η οποία πρόσφερε μια σημαντική πλατφόρμα για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών· προσβλέπει στην εξέταση των διδαγμάτων που αντλήθηκαν, καθώς και στη συνεχιζόμενη συνεργασία ΕΕ και ΝΑΤΟ επί κοινών ασκήσεων, συμπεριλαμβανομένης της υπό ενωσιακής διοίκησης άσκησης που έχει προγραμματιστεί για το 2018·

26.  σημειώνει ότι οι τρέχουσες διαδικασίες ανταλλαγής διαβαθμισμένων πληροφοριών ανάμεσα στους δύο οργανισμούς παραμένουν πολύπλοκες και αναποτελεσματικές· θεωρεί ότι και οι δύο οργανισμοί αντιμετωπίζουν παρόμοιες στρατηγικές προκλήσεις και, κατά συνέπεια, θα αντιμετωπίσουν από κοινού τις επιπτώσεις τους· πιστεύει ότι πρέπει, με την οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης, να βελτιωθεί η συνεργασία στους τομείς της ανταλλαγής διαβαθμισμένων πληροφοριών και της ανάλυσης πληροφοριών ασφάλειας, μεταξύ άλλων στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να αυξήσει τις ικανότητές της παρέχοντας σε περισσότερους υπαλλήλους της ΕΕ διαπίστευση ασφαλείας και ειδική εκπαίδευση για εργασία με διαβαθμισμένες πληροφορίες, και επενδύοντας σε ασφαλείς επικοινωνίες· είναι της γνώμης ότι η προώθηση μιας προσέγγισης που βασίζεται στην αμοιβαιότητα και την «ανάγκη για ανταλλαγή» κατάλληλων πληροφοριών θα ωφελήσει επίσης τις αποστολές και τις επιχειρήσεις αμφότερων των οργανισμών· είναι της άποψης ότι η Παράλληλη και Συντονισμένη Αξιολόγηση Πληροφοριών Ασφάλειας θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την από κοινού αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών με πιο αποτελεσματικό τρόπο·

27.  καλεί την ΕΕ και το ΝΑΤΟ να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στον τομέα της στρατηγικής επικοινωνίας, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της εταιρικής σχέσης ανάμεσα στο Κέντρο Αριστείας Στρατηγικών Επικοινωνιών του ΝΑΤΟ και στη μονάδα StratCom της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ)·

28.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συγκρότηση της Μονάδας Ανάλυσης Υβριδικών Απειλών της ΕΕ και την αλληλεπίδρασή της με τη Μονάδα Ανάλυσης Υβριδικών Απειλών του ΝΑΤΟ όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών που συνδέονται με την επίγνωση καταστάσεων, καθώς και αναλύσεων για πιθανές υβριδικές απειλές·

29.  είναι πεπεισμένο ότι η συνεργασία, καθώς και η ανταλλαγή και από κοινού χρήση πληροφοριών, είναι κρίσιμης σημασίας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, και αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί στον εν λόγω τομέα· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να βελτιωθεί η πρόληψη, η ανίχνευση και η αντιμετώπιση συμβάντων στον κυβερνοχώρο· καλεί και τους δύο οργανισμούς να συντονίσουν τις δραστηριότητες παρακολούθησης που ασκούν και να ανταλλάσσουν, όποτε κρίνεται σκόπιμο, δεδομένα σχετικά με την κυβερνοάμυνα, ώστε να διευκολύνουν τις προσπάθειες αμφοτέρων ως προς τη συλλογή πληροφοριών ασφάλειας· ενθαρρύνει την ΕΕ και το ΝΑΤΟ να ενισχύσουν την επιχειρησιακή συνεργασία και τον συντονισμό τους και να προωθήσουν τη διαλειτουργικότητα ανταλλάσσοντας βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά τα μέσα, τις μεθόδους και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για τον εντοπισμό κυβερνοεπιθέσεων· θεωρεί ότι η ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της ΕΕ και του ΝΑΤΟ αποτελεί προτεραιότητα ώστε να διευκολυνθεί ο εντοπισμός όλων των πηγών που ευθύνονται για κυβερνοεπιθέσεις και να πραγματοποιηθούν οι επακόλουθες νομικές ενέργειες· θεωρεί επίσης σημαντικό να εναρμονιστούν οι δραστηριότητες κατάρτισης και η συνεργασία στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας όσον αφορά τον κυβερνοχώρο· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμφωνία ανάμεσα στην ομάδα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών της ΕΕ και την ομάδα του ΝΑΤΟ για την αντιμετώπιση συμβάντων στο σύστημα πληροφορικής· πιστεύει ότι, στο πλαίσιο της νέας εντολής του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), οι νέες δραστηριότητες που σχετίζονται με τη συνεργασία στον τομέα της κυβερνοάμυνας μπορούν να είναι ενδιαφέρουσες για το ΝΑΤΟ·

30.  θεωρεί σημαντικό να εξασφαλιστεί η συμπληρωματικότητα των προσπαθειών ανάπτυξης ναυτικών δυνατοτήτων και να αποφευχθούν οι περιττές επικαλύψεις προκειμένου να διαφυλαχθεί η ασφάλεια στη θάλασσα με πιο αποδοτικό τρόπο· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ενίσχυση της επιχειρησιακής συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά την επίγνωση καταστάσεων με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε στη Μεσόγειο και στο Κέρας της Αφρικής, και ζητεί να επιδιωχθούν περαιτέρω ευκαιρίες αμοιβαίας υλικοτεχνικής υποστήριξης και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ του προσωπικού των δύο οργανισμών σχετικά με επιχειρησιακές δραστηριότητες, μεταξύ άλλων για την παράνομη μετανάστευση·

31.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ενίσχυση της τακτικής και επιχειρησιακής συνεργασίας, μεταξύ άλλων με την άμεση σύνδεση μεταξύ της συμμαχικής ναυτικής διοίκησης του ΝΑΤΟ, αφενός, και του Frontex, αφετέρου, καθώς και μεταξύ των επιχειρήσεων Sea Guardian, αφενός, και Sophia της EUNAVFOR MED, αφετέρου, που βοηθούν την ΕΕ και τις αποστολές της να ανασχέσουν την παράτυπη μετανάστευση και να αντιμετωπίσουν τα δίκτυα παράνομης διακίνησης, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων παράνομης διακίνησης όπλων· σημειώνει ότι το ΝΑΤΟ μπορεί να παρέχει, κατόπιν αίτησης, υλικοτεχνική υποστήριξη και άλλες ικανότητες, όπως ανεφοδιασμό με καύσιμο στη θάλασσα και ιατρική υποστήριξη· σημειώνει ότι αυτό αποτελεί συνέχεια της επιτυχημένης συνεργασίας μεταξύ της επιχείρησης Ocean Shield του ΝΑΤΟ και της επιχείρησης Atalanta της EUNAVFOR για την καταπολέμηση της πειρατείας στα ανοιχτά του Κέρατος της Αφρικής·

32.  ενθαρρύνει περισσότερες συνέργειες μεταξύ της ΕΕ και του ΝΑΤΟ στο πεδίο και περαιτέρω βελτιώσεις, ειδικότερα όσον αφορά τον συντονισμό των προσπαθειών συλλογής πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης (ISR)·

33.  επαναλαμβάνει ότι οι πρωτοβουλίες της ΕΕ που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ασφάλειας και άμυνας θα πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ που είναι μέλη του ΝΑΤΟ τηρούν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ· θεωρεί ότι η διπλή ιδιότητα του μέλους της ΕΕ και του NATO δεν πρέπει να είναι επιζήμια για κανένα κράτος· υπογραμμίζει, επίσης, ότι το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ δεν είναι μέλη του NATO θα πρέπει να συνεπάγεται διαφορετικές υποχρεώσεις για τα μέλη αυτά στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης· τονίζει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να διαθέτουν την ικανότητα ανάπτυξης αυτόνομων στρατιωτικών αποστολών, μεταξύ άλλων στις περιπτώσεις όπου το ΝΑΤΟ δεν είναι διατεθειμένο να αναλάβει δράση ή στις περιπτώσεις όπου ενδείκνυται περισσότερο δράση της ΕΕ·

34.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνεχιζόμενη τάση αύξησης των αμυντικών δαπανών μεταξύ των μελών του ΝΑΤΟ· ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ που είναι επίσης μέλη του ΝΑΤΟ να σημειώσουν ουσιαστική πρόοδο προς τον στόχο της αμυντικής δαπάνης 2 % του ΑΕΠ τους, εκ των οποίων το 20 % θα προορίζεται για σημαντικό νέο εξοπλισμό· θεωρεί ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ που έχουν δεσμευτεί να τηρούν τις κατευθυντήριες γραμμές του ΝΑΤΟ για τις αμυντικές δαπάνες θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο διάθεσης συγκεκριμένου ποσού, στο πλαίσιο της οδηγίας περί ποσοστού 20 % σε προμήθειες, στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, προκειμένου να εξασφαλιστεί μια ελάχιστη δαπάνη για την καινοτομία, η οποία μπορεί να έχει δευτερογενείς συνέπειες σε επίπεδο τεχνολογιών στον μη στρατιωτικό τομέα·

35.  υπενθυμίζει ότι η ΕΕ και το ΝΑΤΟ, μέσω της κοινής δήλωσης της Βαρσοβίας, απηύθυναν έκκληση στα μέλη τους να «διευκολύνουν τη ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και της έρευνας στον τομέα της άμυνας»· πιστεύει ακράδαντα ότι τα μέλη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ πρέπει να συνεργάζονται και να επιδιώκουν συνέργειες για την ενίσχυση και την ανάπτυξη της τεχνολογικής και βιομηχανικής βάσης τους, προκειμένου να ανταποκριθούν στις προτεραιότητες από πλευράς ικανοτήτων, κυρίως μέσω της συντονισμένης ετήσιας επανεξέτασης στον τομέα της άμυνας και της διαδικασίας αμυντικού σχεδιασμού του ΝΑΤΟ· θεωρεί ότι η αποτελεσματική και ισόρροπη διατλαντική συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και τεχνολογίας θα πρέπει να αποτελέσει στρατηγική προτεραιότητα και για τους δύο οργανισμούς· υποστηρίζει τα μέτρα που προβλέπονται στο πλαίσιο του EDF για τη στήριξη της κοινής έρευνας και της ανάπτυξης ευρωπαϊκών ικανοτήτων· θεωρεί ότι μεγαλύτερες δεσμεύσεις στον τομέα της έρευνας και του σχεδιασμού ικανοτήτων μπορεί να αποφέρουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα·

36.  επαναλαμβάνει ότι είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί η συνοχή του παραγόμενου έργου και των χρονοδιαγραμμάτων ανάμεσα στη συντονισμένη ετήσια επανεξέταση της ΕΕ στον τομέα της άμυνας, στο σχέδιο ανάπτυξης ικανοτήτων και στις αντίστοιχες διαδικασίες του ΝΑΤΟ, όπως η διαδικασία αμυντικού σχεδιασμού του ΝΑΤΟ· επισημαίνει ην ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι οι πολυεθνικές πρωτοβουλίες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ για την ανάπτυξη ικανοτήτων είναι συμπληρωματικές και αλληλοενισχυόμενες· υπογραμμίζει ότι οι ικανότητες που χρησιμοποιούνται στην ΚΠΑΑ και αναπτύσσονται στο πλαίσιο της PESCO παραμένουν στην κυριότητα των κρατών μελών, τα οποία μπορούν επίσης να τις διαθέσουν σε άλλα πλαίσια·

37.  τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστούν, μέσω στενής συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και ΝΑΤΟ, τα φυσικά και νομικά εμπόδια στην ταχεία μετακίνηση στρατιωτικού προσωπικού και πόρων εντός και εκτός της ΕΕ, προκειμένου να εξασφαλίζεται, όποτε κρίνεται αναγκαίο, η απρόσκοπτη μετακίνηση εξοπλισμού και δυνάμεων σε όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας χρήσης κρίσιμης υποδομής, όπως οδών, γεφυρών και σιδηροδρομικών γραμμών, συγκεκριμένα μέσω της εφαρμογής του σχεδίου δράσης που παρουσίασαν η ΑΠ/ΥΕ και η Επιτροπή βάσει του χάρτη πορείας που εκπόνησαν τα κράτη μέλη της ΕΕ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας· καλεί επιτακτικά τα κράτη μέλη της ΕΕ να δώσουν άμεση συνέχεια και να αξιοποιήσουν τη δυναμική που έχει αναπτυχθεί μέχρι στιγμής· τονίζει την ανάγκη για συμβατές αμυντικές δυνατότητες που θα διευκολύνουν την ανάπτυξη δυνάμεων και τη συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ και ΝΑΤΟ· συνιστά στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ να θέσουν επίσης επί τάπητος την κινητικότητα δυνάμεων του ΝΑΤΟ που δεν ανήκουν στην ΕΕ σε ευρωπαϊκό έδαφος·

38.  θεωρεί ότι η ΕΕ και το ΝΑΤΟ θα πρέπει να καταβάλουν περισσότερες κοινές προσπάθειες για να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα, η άμυνα και η ασφάλεια των γειτόνων και των εταίρων αμφότερων των οργανισμών· επικροτεί το γεγονός ότι η συνδρομή προς τις γείτονες χώρες και τις χώρες εταίρους για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους και την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους, μεταξύ άλλων όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, τη στρατηγική επικοινωνία, την κυβερνοάμυνα, την αποθήκευση πυρομαχικών και τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα της ασφάλειας, αποτελεί κοινό στόχο, ειδικότερα σε τρεις πιλοτικές χώρες (Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μολδαβία και Τυνησία)·

39.  υπενθυμίζει ότι η αντιμετώπιση θεμάτων ασφαλείας τόσο στα Δυτικά Βαλκάνια όσο και στη γειτονία της ΕΕ, καθώς και η συνεργασία σε ορισμένους επιμέρους τομείς, είναι προς το κοινό συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ· επιδοκιμάζει τις προσπάθειες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ για παροχή πολιτικής και πρακτικής στήριξης σε χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, της Ανατολικής Ευρώπης και του Νοτίου Καυκάσου· προτείνει στα κράτη μέλη της ΕΕ να συνεχίσουν τις προσπάθειες αυτές, ώστε να εξασφαλιστεί διαρκής δημοκρατική ανάπτυξη και η μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας· υπογραμμίζει ότι η συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και του ΝΑΤΟ και των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων είναι κεντρικής σημασίας για την αντιμετώπιση των απειλών ασφάλειας σε ολόκληρη την ήπειρο·

40.  υπογραμμίζει τη σημασία των αρχών που κατοχυρώνονται στο Έγγραφο της Βιέννης, ιδίως της αρχής του ανοικτού χαρακτήρα και της διαφάνειας· επιδοκιμάζει, στο πλαίσιο αυτό, το γεγονός ότι οι στρατιωτικές ασκήσεις και οι κοινές ασκήσεις της ΕΕ και του ΝΑΤΟ είναι ανοικτές σε διεθνείς παρατηρητές·

41.  επαναλαμβάνει τη σημασία του ρόλου των γυναικών στις αποστολές της ΚΠΑΑ και του ΝΑΤΟ, ιδίως όσον αφορά την αντιμετώπιση γυναικών και παιδιών σε περιοχές συγκρούσεων· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τόσο η ΕΕ όσο και το ΝΑΤΟ έχουν αναγνωρίσει τη σημασία του εν λόγω ρόλου· συνιστά στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ να προαγάγουν ενεργά την εκπροσώπηση και των δύο φύλων στις δομές και τις επιχειρήσεις τους·

42.  υπογραμμίζει την ανάγκη να εξασφαλίσει η ΕΕ, μετά το Μπρέξιτ, στενή σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο σε θέματα ασφάλειας και άμυνας, αναγνωρίζοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα εξακολουθήσει να έχει κορυφαία συμβολή στην ευρωπαϊκή άμυνα τόσο ως μέλος του ΝΑΤΟ όσο και ως ευρωπαϊκό έθνος, παρότι δεν θα είναι πλέον κράτος μέλος της ΕΕ·

o
o   o

43.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην ΑΠ/ΥΕ, στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, στους οργανισμούς της ΕΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας, στις κυβερνήσεις και τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών της ΕΕ και στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ.

(1) ΕΕ C 58 της 15.2.2018, σ. 109.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0435.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0440 και P8_TA(2017)0492.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0503 και P8_TA(2017)0493.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0092.


Άμυνα στον κυβερνοχώρο
PDF 571kWORD 81k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Ιουνίου 2018 σχετικά με την άμυνα στον κυβερνοχώρο (2018/2004(INI))
P8_TA(2018)0258A8-0189/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο με τίτλο «Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe – A Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy» (Κοινό όραμα, κοινή δράση: Μια ισχυρότερη Ευρώπη – Μια συνολική στρατηγική για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης) που παρουσίασε η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) στις 28 Ιουνίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2013, της 26ης Ιουνίου 2015, της 15ης Δεκεμβρίου 2016, της 9ης Μαρτίου 2017, της 22ας Ιουνίου 2017, της 20ής Νοεμβρίου 2017 και της 15ης Δεκεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 7ης Ιουνίου 2017 με τίτλο: «Έγγραφο προβληματισμού σχετικά με το μέλλον της ευρωπαϊκής άμυνας» (COM(2017)0315),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2017, με τίτλο «Δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας» (COM(2017)0295),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2016, σχετικά με το σχέδιο δράσης για την ευρωπαϊκή άμυνα (COM(2016)0950),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών της 7ης Φεβρουαρίου 2013, με τίτλο «Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο: Για έναν ανοικτό, ασφαλή και προστατευμένο κυβερνοχώρο» (JOIN(2013)0001),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 με τίτλο «Αξιολόγηση της στρατηγικής της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο» (SWD(2017)0295),

–  έχοντας υπόψη το πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για την άμυνα στον κυβερνοχώρο, της 18ης Νοεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την διπλωματία στον κυβερνοχώρο,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 19ης Ιουνίου 2017 σχετικά με ένα πλαίσιο για κοινή διπλωματική αντίδραση της ΕΕ έναντι κακόβουλων δραστηριοτήτων στον κυβερνοχώρο («εργαλειοθήκη για τη διπλωματία στον κυβερνοχώρο»),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την ανθεκτικότητα, την αποτροπή και την άμυνα: Οικοδόμηση ισχυρής ασφάλειας στον κυβερνοχώρο για την ΕΕ (JOIN(2017)0450),

–  έχοντας υπόψη το «Εγχειρίδιο του Ταλίν 2.0 σχετικά με το εφαρμοστέο στον κυβερνοπόλεμο διεθνές δίκαιο»(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2016, σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση(2),

–  έχοντας υπόψη το έργο της Παγκόσμιας Επιτροπής για τη Σταθερότητα του Κυβερνοχώρου,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 28ης Απριλίου 2015 με τίτλο «Το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια» (COM(2015)0185),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας της 6ης Απριλίου 2016 προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Κοινό πλαίσιο για την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών: απόκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (JOIN(2016)0018),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 3ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο(3),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, της 8ης Ιουλίου 2016, σχετικά με την κοινή δέσμη προτάσεων που εγκρίθηκαν από τα Συμβούλια του ΝΑΤΟ και της ΕΕ στις 6 Δεκεμβρίου 2016 και στις 5 Δεκεμβρίου 2017 και την έκθεση προόδου ως προς την εφαρμογή τους, της 14ης Ιουνίου 2017 και της 5ης Δεκεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την ασφάλεια και την άμυνα στον κυβερνοχώρο(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση(5),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον ENISA, τον «οργανισμό της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο», και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 526/2013, καθώς και σχετικά με την πιστοποίηση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών («πράξη για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο») (COM(2017)0477),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΕΠΠΑ)(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ)(7),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0189/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κυβερνοπροκλήσεις και οι υβριδικές προκλήσεις, οι απειλές και οι επιθέσεις αποτελούν σοβαρή απειλή για την ασφάλεια, την άμυνα, τη σταθερότητα και την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, των κρατών μελών της και των πολιτών της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβερνοάμυνα ενέχει σαφώς τόσο στρατιωτική όσο και μη στρατιωτική διάσταση·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη η ΕΕ και τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν μια άνευ προηγουμένου απειλή με τη μορφή πολιτικά υποκινούμενων κρατικά υποστηριζόμενων κυβερνοεπιθέσεων, καθώς και κυβερνοεγκλημάτων και κυβερνοτρομοκρατίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κυβερνοχώρος αναγνωρίζεται ευρέως από τους στρατιωτικούς ως ο πέμπτος επιχειρησιακός τομέας που επιτρέπει την ανάπτυξη ικανοτήτων κυβερνοάμυνας· λαμβάνοντας υπόψη ότι διεξάγονται συζητήσεις για το αν θα αναγνωριστεί ο κυβερνοχώρος ως ο πέμπτος τομέας πολέμου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρήτρα αμοιβαίας άμυνας, άρθρο 42 παράγραφος 7 ΣΕΕ, προβλέπει αμοιβαία υποχρέωση παροχής βοήθειας και συνδρομής με όλα τα μέσα εξουσίας σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης σε έδαφος κράτους μέλους· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό δεν επηρεάζει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας ορισμένων κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρήτρα αλληλεγγύης, άρθρο 222 ΣΛΕΕ, συμπληρώνει τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας, προβλέποντας ότι οι χώρες της ΕΕ υποχρεούνται να ενεργούν από κοινού όταν μια χώρα της ΕΕ αποτελεί θύμα τρομοκρατικής επίθεσης ή φυσικής ή ανθρωπογενούς καταστροφής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρήτρα αλληλεγγύης συνεπάγεται τη χρήση τόσο πολιτικών όσο και στρατιωτικών δομών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και η κυβερνοάμυνα εξακολουθεί να αποτελεί πρωταρχική αρμοδιότητα των κρατών μελών, η ΕΕ έχει να διαδραματίσει ζωτικό ρόλο προκειμένου να παρασχεθεί μια πλατφόρμα ευρωπαϊκής συνεργασίας και να διασφαλιστεί ότι οι νέες αυτές προσπάθειες θα συντονίζονται στενά εξαρχής σε διεθνές επίπεδο και εντός της διατλαντικής αρχιτεκτονικής ασφαλείας, ώστε να αποφευχθούν τα κενά και οι ανεπάρκειες που χαρακτηρίζουν πολλές παραδοσιακές αμυντικές προσπάθειες· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα πέρα από την ενίσχυση της συνεργασίας και του συντονισμού μας· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να διασφαλιστεί η αποτελεσματική πρόληψη με ενίσχυση της ικανότητας της ΕΕ να εντοπίζει, να υπερασπίζεται και να αποτρέπει· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται μια αξιόπιστη κυβερνοάμυνα και κυβερνοαποτροπή για να επιτευχθεί αποτελεσματική κυβερνοασφάλεια για την ΕΕ, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα κράτη που είναι λιγότερο προετοιμασμένα δεν θα γίνονται εύκολοι στόχοι κυβερνοεπιθέσεων, και ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί μια ουσιαστική κυβερνοάμυνα ως αναπόσπαστο μέρος της ΚΠΑΑ και της ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι βρισκόμαστε σε κατάσταση μόνιμης έλλειψης ειδικών υψηλής ειδίκευσης στον τομέα της κυβερνοάμυνας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στενός συντονισμός για την προστασία των ενόπλων δυνάμεων από τις κυβερνοεπιθέσεις αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ανάπτυξης αποτελεσματικής ΚΠΑΑ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ υπόκεινται συχνά σε κυβερνοεπιθέσεις που πραγματοποιούνται από εχθρικούς και επικίνδυνους κρατικούς και μη κρατικούς φορείς κατά μη στρατιωτικών ή στρατιωτικών στόχων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα ευπάθεια οφείλεται κυρίως στον κατακερματισμό των ευρωπαϊκών αμυντικών στρατηγικών και δυνατοτήτων, κάτι που επιτρέπει σε υπηρεσίες πληροφοριών του εξωτερικού να εκμεταλλεύονται επανειλημμένα τα ευάλωτα από πλευράς ασφάλειας σημεία των πληροφορικών συστημάτων και δικτύων που έχουν ουσιώδη σημασία για την ασφάλεια της Ευρώπης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κυβερνήσεις των κρατών μελών έχουν παραλείψει συχνά να ενημερώσουν εγκαίρως τους συμφεροντούχους ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα τρωτά σημεία στα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω επιθέσεις απαιτούν επείγουσες ενισχύσεις και την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών επιθετικών και αμυντικών ικανοτήτων σε πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο, προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες διασυνοριακές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις των κυβερνοσυμβάντων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα όρια μεταξύ αστικής και στρατιωτικής αλληλεξάρτησης καθίστανται ασαφή στον κυβερνοχώρο·

Η.  εκτιμώντας ότι μεγάλος αριθμός κυβερνοσυμβάντων καθίστανται δυνατά λόγω της έλλειψης ευελιξίας και ανθεκτικότητας των ιδιωτικών και δημόσιων υποδομών δικτύων, της ανεπαρκούς προστασίας ή ασφάλειας των βάσεων δεδομένων και εξαιτίας άλλων μειονεκτημάτων των ζωτικής σημασίας υποδομών πληροφοριών· εκτιμώντας ότι λίγα μόνο κράτη μέλη αναλαμβάνουν την ευθύνη για την προστασία των δικτύων και των συστημάτων πληροφοριών τους, καθώς και των συναφών δεδομένων, στο πλαίσιο του αντίστοιχου καθήκοντος επιμέλειάς τους, πράγμα που εξηγεί τη συνολική έλλειψη επενδύσεων σε κατάρτιση και σε υπερσύγχρονη τεχνολογία ασφαλείας, και την έλλειψη χάραξης κατάλληλων κατευθυντήριων γραμμών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα προστασίας της ιδιωτικότητας και των δεδομένων κατοχυρώνονται στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και στο άρθρο 16 ΣΛΕΕ και διέπονται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας των των Δεδομένων της ΕΕ, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργός και αποτελεσματική κυβερνοπολιτική είναι αυτή που είναι ικανή να αποτρέπει τους εχθρούς, και παράλληλα να διαταράσσει τις δυνατότητές τους και να προλαμβάνει και να υποβαθμίζει την ικανότητά τους για επίθεση·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές τρομοκρατικές ομάδες και οργανώσεις χρησιμοποιούν τον κυβερνοχώρο ως εργαλείο χαμηλού κόστους για στρατολόγηση, ριζοσπαστικοποίηση και διάδοση τρομοκρατικής προπαγάνδας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρομοκρατικές ομάδες, οι μη κρατικοί φορείς και τα διακρατικά εγκληματικά δίκτυα χρησιμοποιούν επιχειρήσεις στον κυβερνοχώρο για την ανώνυμη άντληση κεφαλαίων, τη συλλογή πληροφοριών και την ανάπτυξη όπλων στον κυβερνοχώρο για να διεξάγουν εκστρατείες στον κυβερνοχώρο, να διαταράξουν, να βλάψουν ή να καταστρέψουν κρίσιμες υποδομές, να επιτεθούν σε οικονομικά συστήματα και να ασκήσουν άλλες παράνομες δραστηριότητες που έχουν επιπτώσεις για την ασφάλεια των ευρωπαίων πολιτών·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβερνοαποτροπή και η κυβερνοάμυνα των ενόπλων δυνάμεων και των κρίσιμων υποδομών της Ευρώπης έχουν καταστεί κρίσιμο ζήτημα σε συζητήσεις για τον εκσυγχρονισμό της άμυνας, τις κοινές αμυντικές προσπάθειες της Ευρώπης, τη μελλοντική ανάπτυξη των ενόπλων δυνάμεων και των επιχειρήσεών τους και τη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετά κράτη μέλη έχουν πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις στη δημιουργία στελεχωμένων κυβερνοεπιτελείων προκειμένου να ανταποκριθούν σε αυτές τις νέες προκλήσεις και να βελτιώσουν την κυβερνοανθεκτικότητά τους, αλλά ότι πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα, δεδομένου ότι είναι ολοένα και πιο δύσκολη η απόκρουση κυβερνοεπιθέσεων σε επίπεδο κράτους μέλους· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κυβερνοεπιτελεία εντολών των αντίστοιχων κρατών μελών διαφέρουν μεταξύ τους όσον αφορά τις επιθετικές και αμυντικές εντολές τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι άλλες δομές κυβερνοάμυνας ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των κρατών μελών και συχνά παραμένουν κατακερματισμένες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβερνοάμυνα και η κυβερνοαποτροπή είναι δραστηριότητες που μπορούν να υλοποιηθούν καλύτερα από κοινού σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε συνεργασία με τους εταίρους και τους συμμάχους μας, δεδομένου ότι το επιχειρησιακό πεδίο τους δεν αναγνωρίζει ούτε εθνικά ούτε οργανωτικά σύνορα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατιωτική και μη στρατιωτική κυβερνοασφάλεια συνδέονται στενά μεταξύ τους, και ότι ως εκ τούτου απαιτείται μεγαλύτερη συνέργεια μεταξύ στρατιωτικών και μη στρατιωτικών εμπειρογνωμόνων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ιδιωτικές εταιρείες έχουν σημαντική πείρα στον τομέα αυτό, κάτι που εγείρει θεμελιώδη ερωτήματα σχετικά με τη διακυβέρνηση και την ασφάλεια, καθώς και σχετικά με την ικανότητα των κρατών να υπερασπίζονται τους πολίτες τους·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη να ενισχυθούν οι δυνατότητες της ΕΕ στον τομέα της κυβερνοάμυνας λόγω της έλλειψης έγκαιρης αντίδρασης στο μεταβαλλόμενο τοπίο της κυβερνοασφάλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταχύτητα αντίδρασης και το κατάλληλο επίπεδο ετοιμότητας αποτελούν βασικά στοιχεία για τη διασφάλιση της ασφάλειας στον τομέα αυτό·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο η μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία (PESCO) όσο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (ΕΤΑ) είναι νέες πρωτοβουλίες με τις απαραίτητες δυνατότητες για να αναπτυχθεί ένα οικοσύστημα που μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες στις ΜΜΕ και τις νεοφυείς επιχειρήσεις και για να διευκολυνθούν τα συνεργατικά έργα στον τομέα της κυβερνοάμυνας, που θα συνεισφέρουν αμφότερες στη διαμόρφωση του ρυθμιστικού και θεσμικού πλαισίου·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην PESCO έχουν δεσμευθεί να διασφαλίζουν ότι οι προσπάθειες συνεργασίας στον τομέα της κυβερνοάμυνας – όπως η ανταλλαγή πληροφοριών, η κατάρτιση και η επιχειρησιακή υποστήριξη – θα συνεχίσουν να αυξάνονται·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τα 17 έργα που έχουν επιλεγεί για την PESCO, δύο έργα ανήκουν στον τομέα της κυβερνοάμυνας·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΤΑ πρέπει να υποστηρίξει την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα και καινοτομικότητα της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, με επενδύσεις σε ψηφιακές τεχνολογίες και κυβερνοτεχνολογίες, καθώς και για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης έξυπνων λύσεων μέσω της παροχής ευκαιριών στις ΜΜΕ και τις νεοφυείς επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στην προσπάθεια αυτή·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (ΕΟΑ) δρομολόγησε σειρά έργων για να καλυφθεί η ανάγκη των κρατών μελών να αναπτύξουν τις δυνατότητες κυβερνοάμυνάς τους, συμπεριλαμβανομένων έργων για την εκπαίδευση και την κατάρτιση όπως η πλατφόρμα συντονισμού της εκπαίδευσης και των ασκήσεων για την κυβερνοάμυνα (CD TEXP), κατάρτιση για την κυβερνοάμυνα & ασκήσεις Πλατφόρμας Συντονισμού (CD Texp), η εκ μέρους του ιδιωτικού τομέα στήριξη της συγκέντρωσης της ζήτησης για την εκπαίδευση και τις ασκήσεις για την κυβερνοάμυνα (DePoCyTE) και το έργο Cyber Ranges·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν άλλα εν εξελίξει έργα της ΕΕ σχετικά με την καταστασιακή επίγνωση, την ανίχνευση κακόβουλου λογισμικού και την ανταλλαγή πληροφοριών (η Πλατφόρμα Ανταλλαγής Πληροφοριών για το Κακόβουλο Λογισμικό (MISP) και το Πολυπρακτορικό Σύστημα για την προηγμένη συνεχή ανίχνευση απειλών (MASFAD))·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανάγκες οικοδόμησης δυνατοτήτων και κατάρτισης στον τομέα της κυβερνοάμυνας είναι σημαντικές και αυξανόμενες και επιτυγχάνονται πιο αποτελεσματικά μέσω της συνεργασίας σε επίπεδα ΕΕ και ΝΑΤΟ·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποστολές και οι επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ, όπως όλες οι σύγχρονες οργανωσιακές προσπάθειες, εξαρτώνται έντονα από λειτουργικά συστήματα ΤΠ· λαμβάνοντας υπόψη ότι κυβερνοαπειλές στις αποστολές και τις επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ μπορεί να υφίστανται σε διάφορα επίπεδα, από το τακτικό επίπεδο (αποστολή και επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ) και το επιχειρησιακό επίπεδο (δίκτυα ΕΕ) έως το ευρύτερο επίπεδο της παγκόσμιας υποδομής πληροφορικής·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στα συστήματα διοίκησης και ελέγχου, η ανταλλαγή πληροφοριών και η εφοδιαστική βασίζονται σε διαβαθμισμένες και μη διαβαθμισμένες υποδομές ΤΠ, ιδίως σε επίπεδο τακτικής και σε επιχειρησιακό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εν λόγω συστήματα αποτελούν ελκυστικούς στόχους για δόλιους φορείς που επιδιώκουν να επιτεθούν σε αποστολές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κυβερνοεπιθέσεις μπορεί να έχουν καίριες επιπτώσεις στις υποδομές στην Ευρωπαϊκή Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κυβερνοεπιθέσεις εναντίον, ιδίως, των ενεργειακών υποδομών της ΕΕ θα είχαν σοβαρές συνέπειες, και ότι, ως εκ τούτου, επιβάλλεται να προληφθούν·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι γνωστό ότι η κυβερνοάμυνα αποτελεί σημαντικό ζήτημα σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σχεδιασμού για αποστολές και επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ, ότι απαιτεί συνεχή παρακολούθηση και ότι πρέπει να διατίθενται επαρκείς ικανότητες για να ενσωματωθεί πλήρως στον σχεδιασμό αποστολών και να παρέχεται συνεχώς η απαραίτητη καίρια υποστήριξη·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΑΑΑ) είναι ο μοναδικός ευρωπαϊκός φορέας κατάρτισης για τις δομές, τις αποστολές και τις επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον τρέχοντα σχεδιασμό, ο ρόλος της στη συγκέντρωση των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών ικανοτήτων στον κυβερνοχώρο πρέπει να αυξηθεί αισθητά·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δήλωση της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στη Βαρσοβία το 2016 αναγνώρισε τον κυβερνοχώρο ως τομέα δραστηριοτήτων στον οποίο το ΝΑΤΟ πρέπει να υπερασπιστεί τον εαυτό του τόσο αποτελεσματικά όσο και στον αέρα, στην ξηρά και στη θάλασσα·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και το ΝΑΤΟ έχουν συμβάλει στη βελτίωση των ικανοτήτων κυβερνοάμυνας των κρατών μελών, μέσω έργων έρευνας διπλής χρήσης, τα οποία συντονίζονται από τον ΕΟΑ και το ΝΑΤΟ, και με τη βελτίωση της κυβερνοανθεκτικότητας των κρατών μελών μέσω της στήριξης που παρέχεται από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2014, το ΝΑΤΟ ενέταξε τις επιχειρήσεις κυβερνοασφάλειας στο πλαίσιο της συλλογικής του άμυνας και ότι, το 2016, αναγνώρισε ότι ο κυβερνοχώρος αποτελεί κι αυτός επιχειρησιακό πεδίο, όπως η ξηρά, ο αέρας και η θάλασσα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και το ΝΑΤΟ είναι αλληλοσυμπληρούμενοι εταίροι για τη δημιουργία ικανοτήτων κυβερνοανθεκτικότητας και κυβερνοάμυνας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβερνοασφάλεια και η κυβερνοάμυνα είναι ήδη ένας από τους ισχυρότερους πυλώνες της συνεργασίας μεταξύ των δύο, και κρίσιμος τομέας στον οποίο και οι δύο έχουν μοναδικές ικανότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην κοινή δήλωση ΕΕ-ΝΑΤΟ της 8 Ιουλίου 2016, η ΕΕ και το ΝΑΤΟ συμφώνησαν σε ένα ευρύ θεματολόγιο συνεργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τέσσερις από τις 42 προτάσεις στενότερης συνεργασίας αφορούν την κυβερνοασφάλεια και την κυβερνοάμυνα, ενώ άλλες προτάσεις έχουν στόχο την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών με την ευρύτερη έννοια· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό συμπληρώθηκε με μια νέα πρόταση για την κυβερνοασφάλεια και την κυβερνοάμυνα που παρουσιάστηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2017·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ομάδα Κυβερνητικών Εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ για την Ασφάλεια των Πληροφοριών (UNGGE) έχει ολοκληρώσει τον τελευταίο γύρο διαβουλεύσεών της· λαμβάνοντας υπόψη ότι παρόλο που δεν μπόρεσε να συντάξει συναινετική έκθεση το 2017, ισχύουν οι συμφωνίες του 2015 και του 2013, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης ότι το υφιστάμενο διεθνές δίκαιο, και ιδίως ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών, ισχύει και είναι ουσιώδες για τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας καθώς και για προώθηση ενός ανοικτού, ασφαλούς και ειρηνικού και προσιτού περιβάλλοντος ΤΠΕ·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόσφατα δρομολογημένο πλαίσιο για μια κοινή ενωσιακή διπλωματική απάντηση σε κακόβουλες κυβερνοδραστηριότητες, η εργαλειοθήκη της κυβερνοδιπλωματίας της ΕΕ – με στόχο την ανάπτυξη της ικανοτήτων της ΕΕ και των κρατών μελών, προκειμένου να επηρεάζουν τη συμπεριφορά των δυνητικών δραστών – προβλέπει τη χρήση αναλογικών μέτρων στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ, συμπεριλαμβανομένων περιοριστικών μέτρων·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφοροι κρατικοί παράγοντες -η Ρωσία, η Κίνα και η Βόρειος Κορέα, μεταξύ άλλων- αλλά και μη κρατικοί παράγοντες (συμπεριλαμβανομένων ομάδων του οργανωμένου εγκλήματος) που εμπνέονται, προσλαμβάνονται ή στηρίζονται από κράτη, υπηρεσίες ασφαλείας ή ιδιωτικές εταιρείες, έχουν συμμετάσχει σε κακόβουλες κυβερνοδραστηριότητες επιδιώκοντας πολιτικούς και οικονομικούς στόχους ή στόχους ασφάλειας που περιλαμβάνουν επιθέσεις κατά υποδομών ζωτικής σημασίας, κυβερνοκατασκοπεία και τις δραστηριότητες μαζικής παρακολούθησης των πολιτών της ΕΕ, βοήθεια σε εκστρατείες παραπληροφόρησης και διανομή κακόβουλου λογισμικού (WannaCry και NotPetya κ.λπ.), περιορισμό της πρόσβασης στο διαδίκτυο και της λειτουργίας των συστημάτων ΤΠ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δραστηριότητες αυτές αγνοούν και παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα θεμελιώδη δικαιώματα της Ένωσης, θέτοντας σε κίνδυνο τη δημοκρατία, την ασφάλεια, τη δημόσια τάξη και για τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ, και ότι ως εκ τούτου θα πρέπει να οδηγήσουν σε μια κοινή αντιμετώπιση εκ μέρους της ΕΕ, όπως χρήση του πλαισίου για μια κοινή διπλωματική απάντηση της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης περιοριστικών μέτρων που προβλέπονται για την εργαλειοθήκη της κυβερνοδιπλωματίας της ΕΕ, όπως είναι, στην περίπτωση των ιδιωτικών εταιρειών, τα πρόστιμα και η περιορισμένη πρόσβαση στην εσωτερική αγορά·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τέτοιες επιθέσεις μεγάλης κλίμακας κατά υποδομών ΤΠΕ έχουν γίνει αρκετές φορές στο παρελθόν, μεταξύ άλλων στην Εσθονία το 2007, στη Γεωργία το 2008 και, αυτή την περίοδο σχεδόν σε καθημερινή βάση, στην Ουκρανία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ικανότητες κυβερνοεπίθεσης χρησιμοποιούνται επίσης κατά των κρατών μελών της ΕΕ και του ΝΑΤΟ σε άνευ προηγουμένου κλίμακα·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τεχνολογίες κυβερνοασφάλειας, που αφορούν τόσο τον στρατιωτικό όσο και τον μη στρατιωτικό τομέα, είναι τεχνολογίες «διπλής χρήσης» που προσφέρουν πολλές ευκαιρίες για την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών παραγόντων σε διάφορους τομείς, όπως για παράδειγμα εργαλεία κρυπτογράφησης, ασφάλειας και διαχείρισης ευπάθειας, καθώς και συστήματα ανίχνευσης και πρόληψης εισβολών·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη κυβερνοτεχνολογιών κατά τα επόμενα έτη θα επηρεάσει νέους τομείς, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το διαδίκτυο των πραγμάτων, η ρομποτική και οι κινητές συσκευές, στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν επίσης να έχουν συνέπειες από πλευράς ασφάλειας στον τομέα της άμυνας·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κυβερνοεπιτελεία που έχουν συγκροτηθεί από πολλά κράτη μέλη μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην προστασία ζωτικών μη στρατιωτικών υποδομών και ότι η γνώση που σχετίζεται με την κυβερνοάμυνα είναι συχνά εξίσου χρήσιμη στον μη στρατιωτικό τομέα·

Ανάπτυξη ικανοτήτων για την κυβερνοάμυνα και την κυβερνοαποτροπή

1.  υπογραμμίζει ότι μια κοινή πολιτική κυβερνοάμυνας και μια ουσιαστική ικανότητα κυβερνοάμυνας θα πρέπει να αποτελούν κεντρικά στοιχεία της ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης·

2.  χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής για δέσμη μέτρων για τον κυβερνοχώρο με σκοπό την ενίσχυση της κυβερνοανθεκτικότητας, της κυβερνοαποτροπής και της κυβερνοάμυνας της ΕΕ·

3.  υπενθυμίζει ότι η κυβερνοάμυνα έχει τόσο στρατιωτική όσο και μη στρατιωτική διάσταση και ότι αυτό απαιτεί ολοκληρωμένη πολιτική προσέγγιση και στενή συνεργασία μεταξύ στρατιωτικών και μη στρατιωτικών συμφεροντούχων·

4.  ζητεί συνεκτική ανάπτυξη κυβερνοϊκανοτήτων σε όλα τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ καθώς και στα κράτη μέλη και να παρασχεθούν οι αναγκαίες πολιτικές και πρακτικές λύσεις για να ξεπεραστούν τα εναπομένοντα πολιτικά, νομοθετικά και οργανωτικά εμπόδια για τη συνεργασία στον τομέα κυβερνοάμυνας· θεωρεί καίριας σημασίας την τακτική και διευρυμένη ανταλλαγή απόψεων και συνεργασία μεταξύ των συμφεροντούχων του δημόσιου τομέα σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο στον τομέα της κυβερνοάμυνας·

5.  τονίζει ότι, στο πλαίσιο της αναδυόμενης ευρωπαϊκής αμυντικής ένωσης, οι ικανότητες κυβερνοάμυνας των κρατών μελών πρέπει να βρίσκονται στο προσκήνιο και, στο μέτρο του δυνατού, να ενοποιηθούν ήδη από την αρχή, προκειμένου να εξασφαλίζεται η μέγιστη αποτελεσματικότητα· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να συνεργάζονται στενά για την ανάπτυξη της αντίστοιχης κυβερνοάμυνάς τους, χρησιμοποιώντας έναν σαφή χάρτη πορείας, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό σε μια διαδικασία που θα συντονίζεται από την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας με σκοπό τον εξορθολογισμό των δομών κυβερνοάμυνας σε όλα τα κράτη μέλη, την επείγουσα εφαρμογή διαθέσιμων βραχυπρόθεσμων μέτρων και την προώθηση της ανταλλαγής εμπειρογνωμοσύνης· φρονεί ότι θα πρέπει να αναπτύξουμε ένα ευρωπαϊκό ασφαλές δίκτυο για κρίσιμες πληροφορίες και υποδομές· αναγνωρίζει ότι οι ισχυρές δυνατότητες εξακρίβωσης της προέλευσης αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο της αποτελεσματικής κυβερνοάμυνας και κυβερνοαποτροπής και ότι η αποτελεσματική πρόληψη θα απαιτήσει την ανάπτυξη σημαντικής περαιτέρω τεχνολογικής εμπειρογνωμοσύνης· παροτρύνει τα κράτη μέλη να αυξήσουν τους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, ιδίως σε εμπειρογνώμονες κυβερνοϊατρoδικαστικής, προκειμένου να βελτιωθεί η εξακρίβωση της προέλευσης των κυβερνοεπιθέσεων· υπογραμμίζει ότι η συνεργασία αυτή θα πρέπει να υλοποιηθεί επίσης μέσω της ενίσχυσης του ENISA·

6.  αναγνωρίζει ότι πολλά κράτη μέλη θεωρούν ότι το να κατέχουν ίδιες ικανότητες κυβερνοάμυνας βρίσκεται στον πυρήνα της εθνικής τους στρατηγικής ασφάλειας και αποτελεί ουσιαστικό μέρος της εθνικής τους κυριαρχίας· τονίζει, ωστόσο, ότι, λόγω της διασυνοριακής φύσης του κυβερνοχώρου, της κλίμακας και των γνώσεων που απαιτούνται για μια πραγματικά ολοκληρωμένες και αποτελεσματικές δυνάμεις, η διασφάλιση του στόχου της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ στον κυβερνοχώρο είναι κάτι που υπερβαίνει τις δυνατότητες των επιμέρους κρατών μελών, απαιτώντας, ως εκ τούτου, ενισχυμένη και συντονισμένη αντίδραση εκ μέρους όλων των κρατών μελών σε επίπεδο ΕΕ· σημειώνει εν προκειμένω ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της βρίσκονται υπό πίεση χρόνου όσον αφορά την ανάπτυξη των εν λόγω δυνάμεων και πρέπει να ενεργήσουν αμέσως· επισημαίνει ότι χάρη σε πρωτοβουλίες της ΕΕ όπως η ψηφιακή ενιαία αγορά, η ΕΕ είναι σε πλεονεκτική θέση για να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατηγικών κυβερνοάμυνας· υπενθυμίζει ότι η ανάπτυξη της κυβερνοάμυνας σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να προωθεί την ικανότητα της Ένωσης να προστατεύεται· επικροτεί εν προκειμένω την προτεινόμενη μόνιμη εντολή και τον ενισχυμένο ρόλο του ENISA·

7.  καλεί τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο αυτό, να κάνουν την καλύτερη δυνατή χρήση του πλαισίου που παρέχεται από την PESCO και το ΕΤΑ και να προτείνουν έργα συνεργασίας·

8.  λαμβάνει υπό σημείωση το σημαντικό το έργο της ΕΕ και των κρατών μελών της στον τομέα της κυβερνοάμυνας· επισημαίνει ειδικότερα τα έργα του ΕΟΑ στον τομέα της κυβερνοεμβέλειας, το θεματολόγιο στρατηγικής έρευνας για την κυβερνοασφάλεια και την ανάπτυξη δεσμών επίγνωσης της κυβερνοκατάστασης για τα γενικά επιτελεία·

9.  επικροτεί τα δύο κυβερνοέργα που θα δρομολογηθούν στο πλαίσιο της PESCO, δηλαδή την Πλατφόρμα ανταλλαγής πληροφοριών για την αντιμετώπιση κυβερνοαπειλών και συμβάντων και ένα έργο για τις Ομάδες ταχείας κυβερνοαντίδρασης και αμοιβαίας συνδρομής για την κυβερνοασφάλεια· υπογραμμίζει ότι τα δύο αυτά έργα εστιάζονται σε μια πολιτική κυβερνοάμυνας που βασίζεται στην ανταλλαγή πληροφοριών για τις κυβερνοαπειλές μέσω δικτυωμένης πλατφόρμας κρατών μελών και στη συγκρότηση ομάδων ταχείας κυβερνοαντίδρασης (CRRT) που θα δώσει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να βοηθούν το ένα το άλλο για να εξασφαλίσουν υψηλότερο επίπεδο κυβερνοανθεκτικότητας, καθώς και να ανιχνεύουν, να αναγνωρίζουν και να μετριάζουν συλλογικά τις κυβερνοαπειλές· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν το έργο της PESCO για τις CRRT και για την αμοιβαία συνδρομή στην κυβερνοασφάλεια, δημιουργώντας μια ευρωπαϊκή CRRT επιφορτισμένη με τον συντονισμό, τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση συλλογικών κυβερνοαπειλών προς υποστήριξη των προσπαθειών των συμμετεχόντων κρατών μελών·

10.  παρατηρεί ότι η ενωσιακή ικανότητα ανάπτυξης έργων κυβερνοάμυνας βασίζεται στην άριστη γνώση των τεχνολογιών, των εξοπλισμών, των υπηρεσιών, των δεδομένων και της επεξεργασίας δεδομένων και απαιτεί την αξιοποίηση μιας βάσης έμπιστων συμφεροντούχων του κλάδου·

11.  υπενθυμίζει ότι ένας στόχος της προσπάθειας για βελτίωση της ομοιογένειας των συστημάτων διοίκησης είναι να εξασφαλιστεί ότι οι διαθέσιμοι πόροι διοίκησης είναι διαλειτουργικοί με εκείνους των μη κρατών μελών χωρών του ΝΑΤΟ, και με εκείνους των περιστασιακών εταίρων και να εξασφαλιστεί ομαλή ανταλλαγή πληροφοριών ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων και να παραμένουν οι πληροφορίες υπό έλεγχο σε πλαίσιο απαλλαγμένο από κυβερνοκινδύνους·

12.  συνιστά να διερευνηθούν τρόποι για τη συμπλήρωση των έργων έξυπνης άμυνας του ΝΑΤΟ (π.χ. ανάπτυξη πολυεθνικών δυνατοτήτων κυβερνοάμυνας, πλατφόρμα ανταλλαγής πληροφοριών σε θέματα κακόβουλου λογισμικού (MISP) και πολυεθνική εκπαίδευση και κατάρτιση στην κυβερνοάμυνα (MNCDE&T))·

13.  αναγνωρίζει τις προόδους που σημειώνονται σε τομείς όπως η νανοτεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη, τα μαζικά δεδομένα, τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και η προηγμένη ρομποτική· παροτρύνει τα κράτη μέλη και την ΕΕ να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην πιθανή εκμετάλλευση των εν λόγω περιοχών από εχθρικούς κρατικούς παράγοντες και από ομάδες του οργανωμένου εγκλήματος· ζητεί την ανάπτυξη κατάρτισης και δυνατοτήτων που να αποβλέπουν στην προστασία από την εμφάνιση περίπλοκων εγκληματικών σχεδίων, όπως οι πολύπλοκες απάτες ταυτότητας και η παραποίηση αγαθών·

14.  υπογραμμίζει την ανάγκη μεγαλύτερης ορολογικής σαφήνειας σχετικά με την κυβερνοασφάλεια, καθώς και εμπεριστατωμένης και ολοκληρωμένης προσέγγισης και κοινών προσπαθειών για την αντιμετώπιση κυβερνοαπειλών και υβριδικών απειλών, την ανίχνευση και την εξάλειψη εξτρεμιστικών και εγκληματικών καταφυγίων στο διαδίκτυο μέσω της ενίσχυσης και της αύξησης της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της ΕΕ και οργανισμών της ΕΕ όπως η Ευρωπόλ, η Eurojust, ο ΕΟΑ και ο ENISA·

15.  υπογραμμίζει τον αυξανόμενο ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης τόσο στα κυβερνοαδικήματα όσο και στην κυβερνοάμυνα· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε αυτόν τον τομέα, τόσο κατά την έρευνα όσο και κατά την πρακτική ανάπτυξη των δυνατοτήτων κυβερνοάμυνάς τους·

16.  τονίζει με έμφαση ότι με την ανάπτυξη μη επανδρωμένων οχημάτων αέρος, οπλισμένων ή μη, θα πρέπει να ληφθούν πρόσθετα μέτρα για τη μείωση των πιθανών κυβερνοευπαθειών τους·

Η κυβερνοάμυνα των αποστολών και επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ

17.  υπογραμμίζει ότι η κυβερνοάμυνα πρέπει να θεωρηθεί επιχειρησιακό καθήκον για τις αποστολές και επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ και πρέπει να ενσωματώνεται σε όλες τις διαδικασίες σχεδιασμού της ΚΠΑΑ, ώστε να διασφαλίζεται συνεχώς η κυβερνοασφάλεια σε όλη τη διάρκεια του σχεδιασμού, μειώνοντας έτσι τα κενά κυβερνοευπάθειας·

18.  αναγνωρίζει ότι ο σχεδιασμός μιας επιτυχούς αποστολής ή επιχείρησης στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ απαιτεί σημαντική εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα της κυβερνοάμυνας καθώς και ασφαλείς υποδομές και δίκτυα, τόσο σε επιχειρησιακό επιτελείο όσο και στο πλαίσιο της αποστολής, ώστε να γίνεται διεξοδική εκτίμηση των απειλών και να παρέχεται επαρκής προστασία στον τομέα· καλεί την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη που παρέχουν στρατηγεία για επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ, να ενισχύσουν την εμπειρογνωμοσύνη τους στον τομέα της εμπειρογνωμοσύνης κυβερνοάμυνας που παρέχεται στις αποστολές και επιχειρήσεις της ΕΕ· σημειώνει ότι υπάρχει ένα όριο ως προς το πόσο καλά μπορεί να προετοιμαστεί η οποιαδήποτε αποστολή ΚΠΑΑ ώστε να προστατευθεί από κυβερνοεπιθέσεις·

19.  τονίζει ότι ο προγραμματισμός κάθε αποστολής και επιχείρησης της ΚΠΑΑ πρέπει να συνοδεύεται από διεξοδική αξιολόγηση του τοπίου των κυβερνοαπειλών· επισημαίνει ότι η ταξινόμηση απειλών που καταρτίστηκε από τον ENISA παρέχει κατάλληλο υπόδειγμα για μια τέτοια αξιολόγηση· συνιστά τη δημιουργία ικανότητας αξιολόγησης της κυβερνοανθεκτικότητας για τα επιτελεία της ΚΠΑΑ·

20.  αναγνωρίζει, ειδικότερα, τη σημασία της διατήρησης του κυβερνοαποτυπώματος και των επιφανειών επίθεσης των αποστολών και επιχειρήσεων ΚΠΑΑ στο ελάχιστο αναγκαίο· παροτρύνει τους ενδιαφερόμενους φορείς να λάβουν υπόψη το γεγονός αυτό από την έναρξη της διαδικασίας σχεδιασμού·

21.  αναγνωρίζει την ανάλυση των αναγκών κατάρτισης του ΕΟΑ, η οποία ανέδειξε σημαντικές ελλείψεις δεξιοτήτων και ικανοτήτων κυβερνοάμυνας μεταξύ των υπευθύνων για τη λήψη αποφάσεων, όχι μόνο στα κράτη μέλη, και χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες του ΕΟΑ για τα εκπαιδευτικά προγράμματα βασικών υπευθύνων λήψης αποφάσεων στα κράτη μέλη για τη στήριξη του προγραμματισμού των αποστολών και των επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ·

Εκπαίδευση και κατάρτιση σε θέματα κυβερνοάμυνας

22.  επισημαίνει ότι η εξορθολογισμένη εκπαίδευση και κατάρτιση της ΕΕ στον τομέα της κυβερνοάμυνας θα μείωνε σημαντικά τις απειλές και καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αυξήσουν τη συνεργασία τους στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και των ασκήσεων·

23.  υποστηρίζει σθεναρά την πρωτοβουλία για το Στρατιωτικό Πρόγραμμα Εrasmus και άλλες πρωτοβουλίες κοινής κατάρτισης και ανταλλαγών που αποσκοπούν στην ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των ενόπλων δυνάμεων των κρατών μελών μέσω της αυξημένης ανταλλαγής νέων αξιωματικών, λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαλειτουργικότητα αυτή είναι απαραίτητη μεταξύ όλων των κρατών μελών και των συμμάχων του ΝΑΤΟ· πιστεύει, ωστόσο, ότι οι ανταλλαγές κατάρτισης και εκπαίδευσης στον τομέα της κυβερνοάμυνας πρέπει να υπερβούν αυτή την πρωτοβουλία και να περιλαμβάνουν στρατιωτικό προσωπικό από όλες τις ηλικίες και όλους τους βαθμούς καθώς και σπουδαστές από όλα τα ακαδημαϊκά ιδρύματα με εκπαιδευτικά προγράμματα για την κυβερνοασφάλεια·

24.  τονίζει ότι υπάρχει ανάγκη για περισσότερους εμπειρογνώμονες στον τομέα της κυβερνοάμυνας· καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και των στρατιωτικών ακαδημιών για τη γεφύρωση αυτού του χάσματος με σκοπό τη δημιουργία περισσότερων δυνατοτήτων στον τομέα της κυβερνοάμυνας, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, και να διαθέσουν περισσότερους πόρους για εξειδικευμένη επιχειρησιακή εκπαίδευση στον κυβερνοχώρο, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης· καλεί τις στρατιωτικές ακαδημίες να ενσωματώσουν στα προγράμματα σπουδών τους την εκπαίδευση στην κυβερνοάμυνα, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην αύξηση της δεξαμενής κυβερνοταλέντων που είναι διαθέσιμα για τις ανάγκες των αποστολών ΚΠΑΑ·

25.  καλεί όλα τα κράτη μέλη να ενημερώνουν επαρκώς και προληπτικά, να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση και να παρέχουν συμβουλές στις εταιρείες, τα σχολεία και τους πολίτες σχετικά με την κυβερνοασφάλεια και τις κυριότερες ψηφιακές απειλές· χαιρετίζει εν προκειμένω τους κυβερνοδηγούς ως εργαλείο για την καθοδήγηση των πολιτών και των οργανισμών για καλύτερη στρατηγική στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, για την ενίσχυση των γνώσεων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και για τη βελτίωση της κυβερνοανθεκτικότητας σε όλους τους τομείς·

26.  επισημαίνει ότι, δεδομένης της ανάγκης για περισσότερο εξειδικευμένο προσωπικό, το επίκεντρο των κρατών μελών δεν θα πρέπει να είναι μόνο η στρατολόγηση ικανού προσωπικού ενόπλων δυνάμεων, αλλά και η διατήρηση των απαραίτητων ειδικών·

27.  χαιρετίζει την εφαρμογή – από 11 κράτη μέλη (Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Εσθονία, Ελλάδα, Φινλανδία, Ιρλανδία, Λετονία, Ολλανδία, Πορτογαλία και Σουηδία), του έργου Cyber Ranges Federation – του πρώτου από τα τέσσερα σχέδια κυβερνοάμυνας στο πλαίσιο του θεματολογίου συνένωσης και κοινής χρήσης του ΕΟΑ· καλεί τα υπόλοιπα κράτη μέλη να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία αυτή· καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη μεγαλύτερη αμοιβαία προσβασιμότητα της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης στον τομέα της κυβερνοάμυνας· σημειώνει ότι θα πρέπει εν προκειμένω να εξεταστεί επίσης ο ρόλος του ENISA και η εμπειρογνωμοσύνη του·

28.  πιστεύει ότι οι εν λόγω πρωτοβουλίες θα συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης στον τομέα της κυβερνοάμυνας σε επίπεδο ΕΕ, συγκεκριμένα με τη δημιουργία ευρέος φάσματος τεχνικών πλατφορμών και τη δημιουργία κοινότητας εμπειρογνωμόνων της ΕΕ· πιστεύει ότι οι ευρωπαϊκές ένοπλες δυνάμεις μπορούν να διευρύνουν την απεύθυνσή τους παρέχοντας ολοκληρωμένη κατάρτιση για την κυβερνοάμυνα με σκοπό την προσέλκυση και διατήρηση κυβερνοταλέντων· τονίζει την ανάγκη να εντοπιστούν οι αδυναμίες στα συστήματα πληροφορικής τόσο των κρατών μελών όσο και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ· αναγνωρίζει ότι το ανθρώπινο λάθος είναι μία από τις πιο συχνά εντοπιζόμενες αδυναμίες των συστημάτων κυβερνοασφαλείας, συνεπώς ζητεί την τακτική εκπαίδευση τόσο του στρατιωτικού όσο και του πολιτικού προσωπικού των θεσμικών οργάνων της ΕΕ·

29.  καλεί τον ΕΟΑ να δρομολογήσει την πλατφόρμα συντονισμού της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και των ασκήσεων για την κυβερνοάμυνα για την υποστήριξη του έργου Cyber Ranges Federation όσο το δυνατόν συντομότερα με επίκεντρο την ενίσχυση της συνεργασίας σε εναρμονισμένες απαιτήσεις, την ενθάρρυνση της έρευνας και των τεχνολογικών καινοτομιών σχετικά με την κυβερνοάμυνα, και τη συλλογική συνδρομή των τρίτων χωρών στην οικοδόμηση των ικανοτήτων τους για τη δημιουργία ανθεκτικότητας στην κυβερνοάμυνα· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμπληρώσουν τις πρωτοβουλίες αυτές με ένα ειδικό ευρωπαϊκό κέντρο αριστείας για την κατάρτιση στον τομέα της κυβερνοάμυνας, το οποίο θα παρέχει κατάρτιση από εμπειρογνώμονες στους πιο ελπιδοφόρους νεοσύλλεκτους, προς υποστήριξη της κυβερνοκατάρτισης των συμμετεχόντων κρατών μελών·

30.  χαιρετίζει τη συγκρότηση της πλατφόρμας εκπαίδευσης, κατάρτισης, άσκησης και αξιολόγησης στον τομέα της κυβερνοάμυνας, στο πλαίσιο της ΕΑΑΑ, με στόχο την αναβάθμιση των δυνατοτήτων κατάρτισης και εκπαίδευσης στα κράτη μέλη·

31.  ενθαρρύνει περισσότερες ανταλλαγές απόψεων για την επίγνωση της κατάστασης μέσω κυβερνοασκήσεων επί χάρτου και συντονίζοντας τις αντίστοιχες προσπάθειες ανάπτυξης ικανοτήτων με στόχο την επίτευξη μεγαλύτερης διαλειτουργικότητας και καλύτερης πρόληψης και αντίδρασης σε μελλοντικές επιθέσεις· ζητεί παρόμοια έργα να διεξάγονται με συμμάχους του ΝΑΤΟ, με τις ένοπλες δυνάμεις των κρατών μελών της ΕΕ και άλλων εταίρων με μεγάλη πείρα στον τομέα της καταπολέμησης κυβερνοεπιθέσεων, προκειμένου να αναπτυχθούν επιχειρησιακή ετοιμότητα, κοινές διαδικασίες και πρότυπα για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση διαφόρων κυβερνοαπειλών· επικροτεί εν προκειμένω τη συμμετοχή της ΕΕ σε κυβερνοασκήσεις, όπως η Άσκηση για την επίθεση και την άμυνα στον κυβερνοχώρο (CODE)·

32.  υπενθυμίζει ότι η κυβερνοανθεκτικότητα απαιτεί άψογη κυβερνοϋγιεινή· καλεί όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς να διεξάγουν τακτικά προγράμματα κατάρτισης στον τομέα της κυβερνοϋγιεινής για όλα τα μέλη του προσωπικού τους·

33.  συνιστά να αυξηθεί η ανταλλαγή εμπειριών και διδαγμάτων μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων, των αστυνομικών δυνάμεων και άλλων κρατικών φορέων των κρατών μελών που δραστηριοποιούνται στην καταπολέμηση των κυβερνοαπειλών·

Συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ για την άμυνα στον κυβερνοχώρο

34.  επαναλαμβάνει ότι, με βάση τις κοινές τους αξίες και τα στρατηγικά συμφέροντα, η ΕΕ και το ΝΑΤΟ έχουν ιδιαίτερη υποχρέωση και δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες προκλήσεις στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και κυβερνοάμυνας αποτελεσματικότερα και σε στενή συνεργασία, αναζητώντας πιθανή συμπληρωματικότητα, αποφεύγοντας τις επικαλύψεις και αναγνωρίζοντας τις αντίστοιχες ευθύνες τους·

35.  καλεί το Συμβούλιο να εξετάσει, σε συνεργασία με άλλα σχετικά θεσμικά όργανα και δομές της ΕΕ, τρόπους για την παροχή υποστήριξης σε επίπεδο Ένωσης, όσο το δυνατόν νωρίτερα, για την ενσωμάτωση του κυβερνοχώρου στη στρατιωτική θεωρία των κρατών μελών, με εναρμονισμένο τρόπο και σε στενή συνεργασία με το ΝΑΤΟ·

36.  ζητεί την εφαρμογή των μέτρων που έχουν ήδη συμφωνηθεί· ζητεί να προσδιοριστούν νέες πρωτοβουλίες για την περαιτέρω συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις δυνατότητες συνεργασίας στο πλαίσιο του Συνεργατικού Κέντρου Αριστείας για την Κυβερνοάμυνα του ΝΑΤΟ (CCD COE) και της Ακαδημίας Επικοινωνιών και Πληροφοριών του ΝΑΤΟ (NCI), με στόχο την αύξηση των δυνατοτήτων κατάρτισης στην κυβερνοάμυνα στον τομέα της πληροφορικής και των κυβερνοσυστημάτων, όσον αφορά τόσο το λογισμικό όσο και το υλικό· σημειώνει ότι αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει διάλογο με το ΝΑΤΟ σχετικά με το ενδεχόμενο να προσχωρήσει η ΕΕ στο CCD COE, με στόχο την αύξηση της συμπληρωματικότητας και συνεργασίας· εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόσφατη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας για την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών· προτρέπει όλα τα αρμόδια θεσμικά όργανα και τους συμμάχους να συναντώνται τακτικά για να συζητούν τις δραστηριότητές τους, προκειμένου να αποφεύγονται αλληλεπικαλύψεις και να ενθαρρυνθεί μια συντονισμένη προσέγγιση για την κυβερνοάμυνα· πιστεύει ότι είναι ζωτικής σημασίας να τονωθεί, στη βάση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με κυβερνοαπειλές μεταξύ των κρατών μελών και με το ΝΑΤΟ·

37.  είναι πεπεισμένο ότι η αυξημένη συνεργασία μεταξύ ΕΕ και ΝΑΤΟ είναι σημαντική και χρήσιμη στον τομέα της κυβερνοάμυνας για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την αποτροπή κυβερνοεπιθέσεων· καλεί, επομένως, αμφότερους τους οργανισμούς να αυξήσουν την επιχειρησιακή συνεργασία και τον συντονισμό τους και να επεκτείνουν τις κοινές τους προσπάθειες για ανάπτυξη ικανοτήτων, ιδίως με τη μορφή κοινών ασκήσεων και κατάρτισης για το πολιτικό και στρατιωτικό προσωπικό στον τομέα της κυβερνοάμυνας και μέσω της συμμετοχής της ΕΕ στα έργα ευφυούς άμυνας του ΝΑΤΟ· θεωρεί ζωτικής σημασίας να ενισχύσουν η ΕΕ και το ΝΑΤΟ την ανταλλαγή πληροφοριών προκειμένου να καταστεί δυνατή η επίσημη επισήμανση της προέλευσης των κυβερνοεπιθέσεων και συνακόλουθα η επιβολή περιοριστικών κυρώσεων στους υπευθύνους· προτρέπει αμφότερους τους οργανισμούς να συνεργαστούν στενότερα και σχετικά με τις κυβερνοπτυχές της διαχείρισης κρίσεων·

38.  επικροτεί την ανταλλαγή ιδεών για την ενσωμάτωση των απαιτήσεων και των προτύπων της κυβερνοάμυνας στον προγραμματισμό και τη διεξαγωγή αποστολών και επιχειρήσεων, προκειμένου να προωθηθεί η διαλειτουργικότητα, και εκφράζει την ελπίδα ότι αυτό θα ακολουθηθεί από περισσότερη επιχειρησιακή συνεργασία για την εξασφάλιση της κυβερνοαμυντικής διάστασης των αντίστοιχων αποστολών και του συγχρονισμού των επιχειρησιακών προσεγγίσεων·

39.  επικροτεί τη ρύθμιση μεταξύ της ομάδας της ΕΕ για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στην πληροφορική (CERT-EE) και της υπηρεσίας αντιμετώπισης συμβάντων ηλεκτρονικών υπολογιστών του ΝΑΤΟ (NCIRC), με στόχο τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών, την υλικοτεχνική υποστήριξη, τις αξιολογήσεις κοινών απειλών, την απόκτηση προσωπικού και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών με σκοπό την αντιμετώπιση των απειλών σε πραγματικό χρόνο· τονίζει ότι είναι σημαντικό να ενθαρρύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ CERT-ΕΕ και NCIRC και να καταβληθούν προσπάθειες για την αύξηση του επιπέδου εμπιστοσύνης· πιστεύει ότι υπάρχει η παραδοχή ότι οι πληροφορίες που διαθέτει η CERT-ΕΕ θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες στην έρευνα για την κυβερνοάμυνα και στο ΝΑΤΟ και ότι οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από κοινού παρέχοντας πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων·

40.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνεργασία μεταξύ των δύο οργανισμών με ασκήσεις κυβερνοάμυνας· σημειώνει τη συμμετοχή των εκπροσώπων της ΕΕ στην ετήσια σύνοδο της πρωτοβουλίας Cyber Coalition Exercise· αναγνωρίζει την πρόοδο που σηματοδοτεί η συμμετοχή της ΕΕ μέσω των παράλληλων και συντονισμένων ασκήσεων (PACE) 17, στην άσκηση διαχείρισης κρίσεων του ΝΑΤΟ 17, και επικροτεί ιδιαίτερα τη συμπερίληψη συνιστώσας για την κυβερνοάμυνα· καλεί αμφότερους τους οργανισμούς να εντείνουν τις προσπάθειες αυτές·

41.  καλεί την ΕΕ και το ΝΑΤΟ να διοργανώνουν τακτικά ασκήσεις σε στρατηγικό επίπεδο με τη συμμετοχή της ανώτερης πολιτικής ηγεσίας και των δύο οργανισμών· χαιρετίζει, σε αυτό το πλαίσιο, την εσθονική άσκηση EU CYBRID 2017 όπου, για πρώτη φορά, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ συμμετείχε σε άσκηση της ΕΕ·

42.  επισημαίνει ότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο για μια πιο φιλόδοξη και συγκεκριμένη συνεργασία σε πρόγραμμα για θέματα κυβερνοάμυνας πέραν του εννοιολογικού επιπέδου συνεργασίας στο πλαίσιο ειδικών εργασιών· καλεί αμφότερους τους οργανισμούς να εφαρμόσουν, στην πράξη και αποτελεσματικά, όσα ήδη υφίστανται, και να προτείνει πιο φιλόδοξες προτάσεις για την επόμενη επισκόπηση της εφαρμογής της Κοινής Δήλωσης·

43.  επικροτεί την εταιρική σχέση βιομηχανίας του ΝΑΤΟ για τον κυβερνοχώρο (NICP) που δημιουργήθηκε το 2014 και ζητεί τη συμμετοχή της ΕΕ στις συνεργατικές προσπάθειες της NICP με στόχο τη σύνδεση της συνεργασίας ΝΑΤΟ-ΕΕ με ηγέτες του κλάδου που ειδικεύονται στις κυβερνοτεχνολογίες για την προώθηση της κυβερνοασφάλειας μέσω συνεχιζόμενης συνεργασίας με ιδιαίτερη έμφαση σε: κατάρτιση, ασκήσεις και εκπαίδευση για το ΝΑΤΟ, την ΕΕ καθώς και τους εκπροσώπους της βιομηχανίας· τη συμμετοχή της ΕΕ και του κλάδου σε έργα έξυπνης άμυνας του ΝΑΤΟ· συνεργατική ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών για την ετοιμότητα και την ανάκτηση μεταξύ του ΝΑΤΟ, της ΕΕ και της βιομηχανίας· την από κοινού ανάπτυξη ικανοτήτων για την κυβερνοάμυνα· και συνεργατικές αποκρίσεις σε κυβερνοσυμβάντα, όταν και όπου ενδείκνυται·

44.  επισημαίνει τις τρέχουσες εργασίες σχετικά με την πρόταση κανονισμού για την αναθεώρηση του κανονισμού ENISA ((ΕΕ) αριθ. 526/2013) και τη θέσπιση ευρωπαϊκού πλαισίου πιστοποίησης και επισήμανσης της ασφάλειας των ΤΠΕ· καλεί τον ENISA να υπογράψει συμφωνία με το ΝΑΤΟ για την ενίσχυση της πρακτικής συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κοινής χρήσης πληροφοριών και της συμμετοχής σε ασκήσεις κυβερνοάμυνας·

Διεθνή πρότυπα που ισχύουν στον κυβερνοχώρο

45.  ζητεί την ενσωμάτωση των δυνατοτήτων κυβερνοάμυνας στην ΚΕΠΠΑ και την εξωτερική δράση της ΕΕ και των κρατών μελών της ως εγκάρσιας αποστολής, και ζητεί στενότερο συντονισμό της κυβερνοάμυνας μεταξύ των κρατών μελών, των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Εθνών, των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων στρατηγικών εταίρων, ιδίως όσον αφορά τους κανόνες, πρότυπα και τα μέτρα επιβολής της νομοθεσίας στον κυβερνοχώρο·

46.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, ύστερα από πολλούς μήνες διαπραγματεύσεων, η Ομάδα Κυβερνητικών Εμπειρογνωμόνων των Ηνωμένων Εθνών (UNGGE) του 2016-2017 δεν κατάφερε να καταρτίσει νέα συναινετική έκθεση· υπενθυμίζει ότι, όπως αναγνωρίζεται στην έκθεση του 2013, το ισχύον διεθνές δίκαιο και ιδίως ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών — που απαγορεύει την απειλή ή τη χρήση βίας κατά της πολιτικής ανεξαρτησίας οποιουδήποτε κράτους, συμπεριλαμβανομένων πιεστικών κυβερνοεπιχειρήσεων με σκοπό να διαταραχθεί τεχνική υποδομή ουσιώδης για την διενέργεια επίσημων συμμετοχικών διαδικασιών, όπως οι εκλογές, σε άλλο κράτος- ισχύουν και θα πρέπει να επιβάλλονται στον κυβερνοχώρο· σημειώνει ότι η έκθεση της UNGGE για το 2015 απαριθμεί ένα σύνολο προτύπων για την υπεύθυνη κρατική συμπεριφορά, μεταξύ άλλων και όσον αφορά την απαγόρευση για τα κράτη να διενεργούν ή να τελούν εν γνώσει στήριξης κυβερνοδραστηριοτήτων οι οποίες αντιτίθενται στις απορρέουσες από τους διεθνείς κανόνες υποχρεώσεις τους· καλεί την ΕΕ να αναλάβει ηγετικό ρόλο στις τρέχουσες και μελλοντικές συζητήσεις σχετικά με τα διεθνή πρότυπα στον κυβερνοχώρο και την εφαρμογή τους·

47.  τονίζει τη σημασία του εγχειριδίου 2.0 του Ταλίν το οποίο αποτελεί εξαιρετική βάση για συζήτηση και ανάλυση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το υφιστάμενο διεθνές δίκαιο μπορεί να εφαρμοστεί στον κυβερνοχώρο· καλεί τα κράτη μέλη να αρχίσουν την ανάλυση και εφαρμογή όσων δηλώνουν οι εμπειρογνώμονες στο εγχειρίδιο του Ταλίν και να συμφωνήσουν σε περαιτέρω εθελοντικά πρότυπα διεθνούς συμπεριφοράς· σημειώνει ειδικότερα ότι οποιαδήποτε επιθετική χρήση κυβερνοϊκανοτήτων πρέπει να βασίζεται στο διεθνές δίκαιο·

48.  επιβεβαιώνει την πλήρη δέσμευσή του για έναν ανοικτό, ελεύθερο, σταθερό και ασφαλή κυβερνοχώρο που θα σέβεται τις θεμελιώδεις αξίες της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, και όπου οι διεθνείς διαφορές θα επιλύονται με ειρηνικά μέσα βάσει του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και των αρχών του διεθνούς δικαίου· καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν περαιτέρω την εφαρμογή της κοινής και συνολικής προσέγγισης της ΕΕ για την κυβερνοδιπλωματία και τα υφιστάμενα κυβερνοπρότυπα και να εκπονήσουν μαζί με το ΝΑΤΟ κριτήρια και ορισμούς σε επίπεδο ΕΕ για το τι αποτελεί κυβερνοεπίθεση, ώστε να βελτιωθεί η ικανότητα της ΕΕ να καταλήγει γρήγορα σε κοινή θέση έπειτα από μια διεθνώς παράνομη πράξη υπό μορφή κυβερνοεπίθεσης· υποστηρίζει ένθερμα την εφαρμογή των εθελοντικών, μη δεσμευτικών προτύπων υπεύθυνης κρατικής συμπεριφοράς στον κυβερνοχώρο, που περιέχονται στην έκθεση UNGGE του 2015, τα οποία αφορούν τον σεβασμό της ιδιωτικότητας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών, καθώς και τη δημιουργία περιφερειακών μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης· στηρίζει στο πλαίσιο αυτό το έργο της Παγκόσμιας Επιτροπής για τη Σταθερότητα του Κυβερνοχώρου η οποία αναπτύσσει προτάσεις για κανόνες και πολιτικές για τη βελτίωση της διεθνούς ασφάλειας και σταθερότητας και καθοδηγεί την υπεύθυνη κρατική και μη κρατική συμπεριφορά στον κυβερνοχώρο· υποστηρίζει την πρόταση ότι οι κρατικοί και μη κρατικοί φορείς δεν θα πρέπει να διεξάγουν ή εν γνώσει τους να επιτρέπουν δραστηριότητες που σκόπιμα και ουσιαστικά βλάπτουν τη γενική διαθεσιμότητα ή την ακεραιότητα του δημόσιου πυρήνα του διαδικτύου και, επομένως, τη σταθερότητα του κυβερνοχώρου·

49.  αναγνωρίζει ότι το μεγαλύτερο μέρος της τεχνολογικής υποδομής ανήκει ή λειτουργείται από τον ιδιωτικό τομέα και ότι η στενή συνεργασία, η διαβούλευση και η ένταξη του ιδιωτικού τομέα και ομάδων της κοινωνίας των πολιτών μέσω πλειονομερούς διαλόγου είναι κατά συνέπεια ουσιώδης για την εξασφάλιση ανοικτού, ελεύθερου, σταθερού και ασφαλούς κυβερνοχώρου·

50.  αναγνωρίζει ότι, εξαιτίας δυσκολιών στην επιβολή, οι διμερείς συμφωνίες μεταξύ κρατών δεν προσφέρουν πάντα τα αναμενόμενα αποτελέσματα· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι η σύναψη συμμαχιών εντός ομάδων ομονοουσών χωρών που επιθυμούν να επιτύχουν συναίνεση, αποτελεί αποτελεσματικό τρόπο συμπλήρωσης των πλειονομερών προσπαθειών· υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο των τοπικών αρχών στη διαδικασία τεχνολογικής καινοτομίας και μερισμού δεδομένων προκειμένου να ενισχυθεί η καταπολέμηση του εγκλήματος και των τρομοκρατικών δραστηριοτήτων·

51.  επικροτεί την έγκριση από το Συμβούλιο του πλαισίου κοινών διπλωματικών απαντήσεων της ΕΕ για τις κακόβουλες δραστηριότητες στον κυβερνοχώρο, της αποκαλούμενης εργαλειοθήκης της ΕΕ στον τομέα της κυβερνοδιπλωματίας· υποστηρίζει τη δυνατότητα της ΕΕ να λαμβάνει περιοριστικά μέτρα κατά αντιπάλων που επιτίθενται στα κράτη μέλη της στον κυβερνοχώρο, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής κυρώσεων·

52.  ζητεί σαφή προορατική προσέγγιση όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια και την κυβερνοάμυνα και την ενίσχυση της κυβερνοδιπλωματίας της ΕΕ ως διατομεακού καθήκοντος στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ και των ικανοτήτων και μέσων της ΕΕ σε όλους τους τομείς, ώστε να μπορούν να ενισχύσουν στην πράξη τα πρότυπα και τις αξίες της ΕΕ, καθώς και να συνδράμουν τα ενδιαφερόμενα μέρη για να καταλήξουν σε συναίνεση σχετικά με κανόνες, πρότυπα και μέτρα επιβολής της νομοθεσίας στον κυβερνοχώρο σε παγκόσμιο επίπεδο· επισημαίνει ότι η οικοδόμηση κυβερνοανθεκτικότητας σε τρίτες χώρες συμβάλλει στη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, κάνοντας σε τελική ανάλυση ασφαλείς τους Ευρωπαίους πολίτες·

53.  θεωρεί ότι κυβερνοεπιθέσεις, όπως η NotPetya και η WannaCry, είτε κατευθύνονται από κράτος είτε πραγματοποιούνται με γνώση και με την έγκριση κράτους· επισημαίνει ότι οι εν λόγω κυβερνοεπιθέσεις, οι οποίες προκαλούν σοβαρές και διαρκείς οικονομικές ζημίες και συνιστούν απειλή για τη ζωή, αποτελούν σαφείς παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και των νομικών προτύπων· πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι τα NotPetya και WannaCry αντιπροσωπεύουν παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου για τις οποίες υπεύθυνες είναι, αντίστοιχα, η Ρωσική Ομοσπονδία και η Βόρειος Κορέα και ότι οι δυο χώρες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν ανάλογες και κατάλληλες αντιδράσεις από την ΕΕ και το ΝΑΤΟ·

54.  ζητεί το Κέντρο Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ευρωπόλ να καταστεί σημείο αναφοράς για τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου και τις κυβερνητικές υπηρεσίες που ασχολούνται με την κυβερνοεγκληματικότητα, η πρωταρχική ευθύνη του οποίου θα είναι να διαχειρίζεται την υπεράσπιση τόσο των τομέων eu. όσο και της κρίσιμης υποδομής των δικτύων της ΕΕ κατά τη διάρκεια επίθεσης· υπογραμμίζει ότι ένα τέτοιο σημείο αναφοράς θα πρέπει επίσης να επιφορτιστεί με την ανταλλαγή πληροφοριών και την παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη·

55.  υπογραμμίζει τη σημασία της ανάπτυξης κανόνων σχετικά με την προστασία της ιδιωτικότητας και την ασφάλεια, την κρυπτογράφηση, τη ρητορική μίσους, την παραπληροφόρηση και την τρομοκρατία·

56.  συνιστά στα κράτη μέλη της ΕΕ να αναλάβουν την υποχρέωση να βοηθούν οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος που υφίσταται κυβερνοεπίθεση και να διασφαλίζουν την εθνική κυβερνολογοδοσία σε στενή συνεργασία με το ΝΑΤΟ·

Συνεργασία πολιτικού και στρατιωτικού τομέα

57.  καλεί όλους τους συμφεροντούχους να ενισχύσουν εταιρικές σχέσεις μεταφοράς γνώσης, να εφαρμόσουν κατάλληλα επιχειρηματικά μοντέλα και να οικοδομήσουν εμπιστοσύνη μεταξύ των επιχειρήσεων, της άμυνας και των μη στρατιωτικών τελικών χρηστών, καθώς και να βελτιώσουν τη μεταφορά ακαδημαϊκών γνώσεων σε πρακτικές λύσεις, προκειμένου να δημιουργηθούν συνέργειες και να μεταφέρονται λύσεις μεταξύ στρατιωτικών και μη στρατιωτικών αγορών -στην ουσία μια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά για την κυβερνοασφάλεια και τα προϊόντα κυβερνοασφάλειας, με βάση διαφανείς διαδικασίες και με σεβασμό του ενωσιακού και του διεθνούς δικαίου, με στόχο τη διατήρηση και την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ· σημειώνει τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν ιδιωτικές εταιρείες κυβερνοασφάλειας όσον αφορά την έγκαιρη προειδοποίηση και τον καταλογισμό των κυβερνοεπιθέσεων·

58.  υπογραμμίζει με έμφαση τη σημασία της Ε&Α, ιδίως υπό το πρίσμα των απαιτήσεων ασφαλείας υψηλού επιπέδου στην αγορά στον τομέα της άμυνας· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να παράσχουν περισσότερη πρακτική στήριξη στον κλάδο της κυβερνοασφάλειας της ΕΕ και άλλους σχετικούς οικονομικούς παράγοντες και να μειώσουν τα γραφειοκρατικά εμπόδια, ιδίως για τις ΜΜΕ και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις (βασικές πηγές καινοτόμων λύσεων στον τομέα της κυβερνοάμυνας), και να προωθήσουν στενότερη συνεργασία με πανεπιστημιακούς ερευνητικούς οργανισμούς και μεγάλους φορείς, με στόχο τη μείωση της εξάρτησης από εξωτερικές πηγές υπό μορφή προϊόντων κυβερνοασφάλειας και να δημιουργήσουν μια στρατηγική αλυσίδα εφοδιασμού εντός της ΕΕ ώστε να ενισχυθεί η στρατηγική αυτονομία της· επισημαίνει, σε αυτό το πλαίσιο, την πολύτιμη συμβολή που μπορεί να έχει το ΕΤΑ και άλλα μέσα που προβλέπει το Πολυετές Δημοσιονομικό Πρόγραμμα (ΠΔΠ)·

59.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να ενσωματώσει στοιχεία της κυβερνοάμυνας στο δίκτυο των ευρωπαϊκών κέντρων ικανότητας και έρευνας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, προκειμένου επίσης να παράσχει επαρκείς πόρους για κυβερνοϊκανότητες και τεχνολογίες διπλής χρήσης στο επόμενο ΠΔΠ·

60.  σημειώνει ότι η προστασία των πόρων των δημόσιων και άλλων μη στρατιωτικών υποδομών ζωτικής σημασίας, ιδίως των συστημάτων πληροφοριών και των συναφών δεδομένων, αποτελεί ουσιώδες αμυντικό καθήκον των κρατών μελών και, ειδικότερα, των αρχών που είναι αρμόδιες για την ασφάλεια των συστημάτων πληροφοριών, καθώς και ότι πρέπει να αποτελεί μέρος των καθηκόντων είτε των εθνικών δομών κυβερνοάμυνας είτε των λόγω αρχών· τονίζει ότι αυτό θα απαιτήσει μια σχέση εμπιστοσύνης και όσο το δυνατόν στενότερη συνεργασία μεταξύ των στρατιωτικών φορέων, των υπηρεσιών κυβερνοάμυνας, άλλων αρμόδιων αρχών και των εμπλεκομένων βιομηχανιών, κάτι που μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν καθορίζονται σαφώς τα καθήκοντα, οι ρόλοι και οι ευθύνες των μη στρατιωτικών και στρατιωτικών παραγόντων, και καλεί όλους τους συμφεροντούχους να το λάβουν αυτό υπόψη στη διαδικασία προγραμματισμού τους· απευθύνει έκκληση για την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας, με πλήρη σεβασμό της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων, σχετικά με την επιβολή του νόμου που σχετίζεται με την καταστολή της κακόβουλης δραστηριότητας στον κυβερνοχώρο·

61.  καλεί όλα τα κράτη μέλη να εστιάσουν τις εθνικές στρατηγικές κυβερνοασφάλειας στην προστασία των συστημάτων πληροφοριών και των συναφών δεδομένων και να θεωρήσουν την προστασία αυτών των ζωτικής σημασίας υποδομών μέρος του αντίστοιχου καθήκοντος επιμέλειάς τους· παροτρύνει τα κράτη μέλη να εγκρίνουν και να εφαρμόσουν στρατηγικές, κατευθυντήριες γραμμές και μέσα που θα παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας έναντι ευλόγως αναγνωρίσιμων επιπέδων απειλής, όπου το κόστος και η επιβάρυνση εξαιτίας της προστασίας θα είναι ανάλογα προς την πιθανή ζημία για τα εμπλεκόμενα μέρη· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν κατάλληλα μέτρα ώστε να υποχρεώσουν τα νομικά πρόσωπα που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους να προστατεύουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαχειρίζονται·

62.  αναγνωρίζει ότι, λόγω του μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος των κυβερνοαπειλών, θα ήταν ενδεδειγμένη μια ισχυρότερη και διαρθρωμένη συνεργασία με τις αστυνομικές δυνάμεις, ιδίως σε ορισμένους κρίσιμους τομείς, όπως η κυβερνοτζιχάντ, η κυβερνοτρομοκρατία, η επιγραμμική ριζοσπαστικοποίηση και η χρηματοδότηση εξτρεμιστικών ή ριζοσπαστικών οργανώσεων·

63.  ενθαρρύνει τη στενή συνεργασία μεταξύ οργανισμών της ΕΕ, όπως ο ΕΟΑ, ο ENISA, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για το Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο με μια διατομεακή προσέγγιση, προκειμένου να προωθηθούν συνέργειες και να αποφευχθούν αλληλοεπικαλύψεις·

64.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει χάρτη πορείας για συντονισμένη προσέγγιση της ευρωπαϊκής κυβερνοάμυνας, συμπεριλαμβανομένης της επικαιροποίησης του πλαισίου πολιτικής της ΕΕ για την κυβερνοάμυνα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι εξακολουθεί να είναι κατάλληλη για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται, όπως ο αρμόδιος θεματικός μηχανισμός για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ στον τομέα της κυβερνοάμυνας, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, τον ΕΟΑ, το Κοινοβούλιο και την ΕΥΕΔ· σημειώνει ότι η διαδικασία αυτή πρέπει να ενταχθεί σε μια ευρύτερη στρατηγική προσέγγιση στην ΚΠΑΑ·

65.  ζητεί την ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας μέσω της συνεργασίας για την ανάπτυξη, καθώς και της συνεχούς κατάρτισης στον τομέα της κυβερνοευαισθητοποίησης, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι, τα προσεχή έτη, εκατομμύρια των νέων χρηστών του Διαδικτύου θα συνδέονται στο Διαδίκτυο, οι περισσότεροι από αναπτυσσόμενες χώρες, ενισχύοντας έτσι την ανθεκτικότητα των χωρών και των κοινωνιών έναντι των κυβερνοαπειλών και των υβριδικών απειλών·

66.  ζητεί διεθνή συνεργασία και πολυμερείς πρωτοβουλίες για τη δημιουργία αυστηρών πλαισίων για την κυβερνοάμυνα και την κυβερνοασφάλεια, με σκοπό την καταπολέμηση της αιχμαλωσίας του κράτους από τη διαφθορά, της οικονομικής απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της αντιμετώπισης των προκλήσεων που προκύπτουν από την κυβερνοτρομοκρατία και από τα κρυπτονομίσματα και άλλες εναλλακτικές μεθόδους πληρωμής·

67.  επισημαίνει ότι κυβερνοεπιθέσεις, όπως η NotPetya, εξαπλώνονται γρήγορα, προκαλώντας έτσι αδιακρίτως ζημίες, εκτός εάν υπάρχει ευρεία ανθεκτικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο· πιστεύει ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση στον τομέα της κυβερνοάμυνας πρέπει να αποτελέσουν μέρος της εξωτερικής δράσης της ΕΕ και ότι η οικοδόμηση της κυβερνοανθεκτικότητας σε τρίτες χώρες συμβάλλει στη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, καθιστώντας τελικά ασφαλέστερους τους Ευρωπαίους πολίτες·

Θεσμική ενίσχυση

68.  καλεί τα κράτη μέλη να επιδείξουν πιο φιλόδοξη συνεργασία στον τομέα του κυβερνοχώρου στο πλαίσιο της PESCO· προτείνει στα κράτη μέλη να δρομολογήσουν νέο πρόγραμμα κυβερνοσυνεργασίας της PESCO, προκειμένου να υποστηριχθεί ο γρήγορος και αποτελεσματικός σχεδιασμός, η διοίκηση και ο έλεγχος των σημερινών και μελλοντικών επιχειρήσεων και αποστολών της ΕΕ· επισημαίνει ότι αυτό θα πρέπει να οδηγήσει σε καλύτερο συντονισμό των επιχειρησιακών κυβερνοϊκανοτήτων και μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη κοινής διοίκησης στον τομέα της κυβερνοάμυνας όταν το αποφασίσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο·

69.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα κράτη μέλη και την ΑΠ/ΥΕ να υποβάλουν Λευκή Βίβλο της ΕΕ για την ασφάλεια και την άμυνα· καλεί τα κράτη μέλη και την ΑΠ/ΥΕ να καταστήσουν την κυβερνοάμυνα και την κυβερνοαποτροπή ακρογωνιαίο λίθο της λευκής βίβλου, που θα καλύπτει τόσο την προστασία του κυβερνοχώρου για τις επιχειρήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 43 όσο και την κοινή άμυνα που προβλέπεται στο άρθρο 42 παράγραφος 7 ΣΕΕ·

70.  σημειώνει ότι το νέο πρόγραμμα κυβερνοσυνεργασίας της PESCO πρέπει να καθοδηγείται από υψηλόβαθμο στρατιωτικό όσο και από μη στρατιωτικό προσωπικό από κάθε κράτος μέλος, εκ περιτροπής, και να είναι υπόλογο έναντι των υπουργών άμυνας της ΕΕ στη μορφή της PESCO και έναντι της ΑΠ/ΥΕ προκειμένου να ενισχυθούν οι αρχές εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων και υπηρεσιών της ΕΕ όσον αφορά την ανταλλαγή στοιχείων και πληροφοριών ασφαλείας·

71.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του να δημιουργηθεί Συμβούλιο Άμυνας της ΕΕ, με βάση το υφιστάμενο διοικητικό συμβούλιο σε επίπεδο υπουργών του ΕΟΑ και τη μορφή της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας των υπουργών άμυνας της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί η ιεράρχηση προτεραιοτήτων και η επιχειρησιακή εφαρμογή των πόρων και η αποτελεσματική συνεργασία και ολοκλήρωση μεταξύ των κρατών μελών·

72.  υπενθυμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας θα διατηρηθεί ή και θα ενισχυθεί στο επόμενο ΠΔΠ, με επαρκή προϋπολογισμό προοριζόμενο για την κυβερνοάμυνα·

73.  ζητεί να αυξηθούν οι πόροι για τον εκσυγχρονισμό και τον εξορθολογισμό της διάδοσης της κυβερνοασφάλειας και των πληροφοριών ασφαλείας μεταξύ της ΕΥΕΔ / του Κέντρου Ανάλυσης Πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (INTCEN), του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

Συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

74.  αναγνωρίζει ότι οι ιδιωτικές εταιρείες διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην πρόληψη, την ανίχνευση, τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση περιστατικών κυβερνοασφάλειας, όχι μόνο ως πάροχοι τεχνολογίας στον κλάδο, αλλά και ως πάροχοι υπηρεσιών που δεν άπτονται του τομέα της πληροφορικής·

75.  αναγνωρίζει τον ρόλο του ιδιωτικού τομέα στην πρόληψη, την ανίχνευση, τον περιορισμό και την αντιμετώπιση κυβερνοπεριστατικών, καθώς και τον ρόλο του στην τόνωση της καινοτομίας στην κυβερνοάμυνα, και ζητεί συνεπώς ενισχυμένη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα για την εξασφάλιση κοινής αντίληψης για τις απαιτήσεις της ΕΕ και του ΝΑΤΟ με σκοπό την εξεύρεση κοινών λύσεων·

76.  καλεί την ΕΕ να προβεί σε πλήρη επανεξέταση του λογισμικού, του εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών και της υποδομής που χρησιμοποιούνται στα θεσμικά όργανα, προκειμένου να αποκλειστούν δυνητικά επικίνδυνα προγράμματα και συσκευές και να απαγορευτούν αυτά που έχουν επιβεβαιωθεί ως κακόβουλα, όπως το Kaspersky Lab·

o
o   o

77.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, στους οργανισμούς της ΕΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς της κυβερνοασφάλειας και της κυβερνοάμυνας, στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και στα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) Cambridge University Press, Φεβρουάριος 2017, ISBN 9781316822524, https://doi.org/10.1017/9781316822524.
(2) ΕΕ L 194 της 19.7.2016, σ. 1.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0366.
(4) ΕΕ C 419 της 16.12.2015, σ. 145.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0435.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0493.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0492.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου