Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
Πρόγραμμα στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων: χρηματοδοτικό κονδύλιο και γενικός στόχος ***I
 Η αναθεώρηση της εκλογικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***
 Συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της ΕΚΑΕ και της Αρμενίας ***
 Συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της ΕΚΑΕ και της Αρμενίας (ψήφισμα)
 Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Ιράκ ***
 Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Ιράκ (ψήφισμα)
 Συμφωνία ΕΕ-Νέας Ζηλανδίας σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων (προσχώρηση της Κροατίας) ***
 Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ***I
 Φορολόγηση οχημάτων: επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής *
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2018: εγγραφή του πλεονάσματος του οικονομικού έτους 2017
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2018: παράταση του μηχανισμού για τους πρόσφυγες στην Τουρκία
 Προς μια εξωτερική στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη του πρώιμου και καταναγκαστικού γάμου
 Ο ορισμός των ΜΜΕ
 Διαπραγματεύσεις για τη συνολική συμφωνία ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν
 Έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ΕΕ-Ιορδανίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας
 Έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας
 Έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ΕΕ-Ισραήλ σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας
 Έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ΕΕ-Τυνησίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας
 Έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ΕΕ-Μαρόκου σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας
 Έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ΕΕ-Λιβάνου σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας
 Έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ΕΕ-Αιγύπτου σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας
 Έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ΕΕ-Αλγερίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας

Πρόγραμμα στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων: χρηματοδοτικό κονδύλιο και γενικός στόχος ***I
PDF 165kWORD 57k
Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου 2018 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/825 προκειμένου να αυξηθεί το χρηματοδοτικό κονδύλιο του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και να προσαρμοστεί ο γενικός του στόχος (COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))(1)
P8_TA(2018)0281A8-0227/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη -1 (νέα)
(-1)  Η Ένωση απαιτείται να υποστηρίζει τα κράτη μέλη, κατόπιν αιτήματός τους, για τη βελτίωση της διοικητικής τους ικανότητας να εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης.
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Το Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (εφεξής το «Πρόγραμμα») θεσπίστηκε με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας των κρατών μελών να καταρτίζουν και να εφαρμόζουν διαρθρωτικές και διοικητικές μεταρρυθμίσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων με τη χορήγηση βοήθειας για την αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των ταμείων της Ένωσης. Στο πλαίσιο του Προγράμματος παρέχεται στήριξη από την Επιτροπή κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, η εν λόγω στήριξη μπορεί να καλύψει ευρύ φάσμα τομέων πολιτικής. Η ανάπτυξη ανθεκτικών οικονομιών που βασίζονται σε ισχυρές οικονομικές και κοινωνικές δομές, οι οποίες επιτρέπουν στα κράτη μέλη να απορροφούν με αποτελεσματικό τρόπο τους κραδασμούς και να ανακάμπτουν γρήγορα από αυτούς, συμβάλλει στην οικονομική και κοινωνική συνοχή. Η εφαρμογή θεσμικών, διοικητικών και αναπτυξιακού χαρακτήρα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων συνιστά κατάλληλο μέσο για την επίτευξη της εν λόγω ανάπτυξης.
(1)  Το Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (εφεξής το «Πρόγραμμα») θεσπίστηκε με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας των κρατών μελών να καταρτίζουν και να εφαρμόζουν διαρθρωτικές και διοικητικές μεταρρυθμίσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, μεταξύ άλλων με τη χορήγηση βοήθειας για την αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των ταμείων της Ένωσης. Στο πλαίσιο του Προγράμματος παρέχεται στήριξη από την Επιτροπή κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, η εν λόγω στήριξη μπορεί να καλύψει ευρύ φάσμα τομέων πολιτικής. Η ανάπτυξη ανθεκτικών οικονομιών και μιας ανθεκτικής κοινωνίας που βασίζονται σε ισχυρές οικονομικές, κοινωνικές και εδαφικές δομές, οι οποίες επιτρέπουν στα κράτη μέλη να απορροφούν με αποτελεσματικό τρόπο τους κραδασμούς και να ανακάμπτουν γρήγορα από αυτούς, συμβάλλει στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή. Οι μεταρρυθμίσεις που στηρίζονται από το Πρόγραμμα απαιτούν αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα εκ μέρους της εθνικής και περιφερειακής δημόσιας διοίκησης, καθώς και ανάληψη ευθύνης και ενεργό συμμετοχή από όλους τους ενδιαφερομένους. Η εφαρμογή θεσμικών, διοικητικών και αναπτυξιακού χαρακτήρα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων ειδικών ανά χώρα και η επιτόπια ιδιοκτησία των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την Ένωση, ιδίως μέσω των τοπικών και περιφερειακών αρχών και των κοινωνικών εταίρων, συνιστούν κατάλληλα μέσα για την επίτευξη της εν λόγω ανάπτυξης.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)
(1α)  Η αποδοτική επίτευξη και η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος σε ενωσιακό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο είναι αναγκαίες, ώστε να διασφαλίζεται η προβολή των αποτελεσμάτων των μεταρρυθμίσεων που υλοποιούνται κατόπιν αιτήματος κάθε κράτους μέλους. Έτσι θα διασφαλιστεί η ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών, η οποία αποτελεί επίσης έναν από τους στόχους του προγράμματος.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)
(1β)  Αναμένεται ότι η ζήτηση στήριξης στο πλαίσιο του Προγράμματος θα παραμείνει υψηλή, κάτι που σημαίνει ότι ορισμένα αιτήματα θα χρειαστεί να ιεραρχηθούν κατά προτεραιότητα. Θα πρέπει επίσης να προτιμώνται, κατά περίπτωση, αιτήματα που στοχεύουν στη στροφή της φορολογίας από την εργασία στον πλούτο και τη ρύπανση, στην προώθηση ισχυρότερων εργασιακών και κοινωνικών πολιτικών και, κατά συνέπεια, στην κοινωνική ενσωμάτωση, στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής με τη βελτίωση της διαφάνειας, στη θέσπιση στρατηγικών για την καινοτόμο και βιώσιμη επαναβιομηχανοποίηση και στη βελτίωση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα αιτήματα στήριξης που έχουν υψηλό επίπεδο στήριξης και συμμετοχής των εταίρων και οι οποίες έχουν δευτερογενείς επιπτώσεις σε άλλους τομείς. Το πρόγραμμα θα πρέπει να συμπληρώνει άλλα μέσα προκειμένου να αποφευχθούν οι αλληλεπικαλύψεις.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 γ (νέα)
(1γ)   Στην προσπάθεια για ενίσχυση της ικανότητας των κρατών μελών να καταρτίζουν και να εφαρμόζουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις διατηρήσιμης ανάπτυξης, το πρόγραμμα δεν θα πρέπει να αντικαθιστά ή να υποκαθιστά τη χρηματοδότηση από τους εθνικούς προϋπολογισμούς των κρατών μελών, ή να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τρεχουσών δαπανών.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Η ενδυνάμωση της οικονομικής και της κοινωνικής συνοχής μέσω της ενίσχυσης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων είναι κρίσιμης σημασίας για την επιτυχή συμμετοχή στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα κράτη μέλη των οποίων το νόμισμα δεν είναι το ευρώ κατά την προετοιμασία τους για προσχώρηση στη ζώνη του ευρώ.
(3)  Η ενδυνάμωση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής μέσω διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες ωφελούν την Ένωση και ευθυγραμμίζονται με τις αρχές και τις αξίες της, είναι κρίσιμης σημασίας για την επιτυχή συμμετοχή και την ενίσχυση της πραγματικής σύγκλισης στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, διασφαλίζοντας τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα και ευημερία της. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα κράτη μέλη των οποίων το νόμισμα δεν είναι ακόμη το ευρώ κατά την προετοιμασία τους για προσχώρηση στη ζώνη του ευρώ.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Είναι, επομένως, σκόπιμο να τονιστεί στον γενικό στόχο του προγράμματος – στο πλαίσιο της συμβολής του στην αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων – ότι η ενίσχυση της συνοχής, της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας, της διατηρήσιμης ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας θα πρέπει επίσης να συμβάλλει στην προετοιμασία της μελλοντικής συμμετοχής στη ζώνη του ευρώ εκ μέρους των κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα το ευρώ.
(4)  Είναι, επομένως, σκόπιμο να τονιστεί στον γενικό στόχο του προγράμματος — στο πλαίσιο της συμβολής του στην αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων — ότι η ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας, της διατηρήσιμης ανάπτυξης, της δημιουργίας θέσεων εργασίας, της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της μείωσης των ανισοτήτων μεταξύ των κρατών μελών και των περιφερειών θα πρέπει επίσης να συμβάλλει στην προετοιμασία της μελλοντικής συμμετοχής στη ζώνη του ευρώ εκ μέρους των κρατών μελών που δεν έχουν ακόμη ως νόμισμα το ευρώ.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Είναι επίσης σκόπιμο να αναφέρεται ότι οι δράσεις και οι δραστηριότητες του Προγράμματος δύνανται να στηρίζουν μεταρρυθμίσεις που μπορούν να βοηθήσουν τα κράτη μέλη που επιθυμούν να υιοθετήσουν το ευρώ να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στη ζώνη του ευρώ.
(5)  Λαμβάνοντας υπόψη τη θετική εμπειρία που είχε η ΕΕ με την παροχή τεχνικής συνδρομής σε άλλες χώρες που έχουν ήδη υιοθετήσει το ευρώ, είναι επίσης σκόπιμο να αναφέρεται ότι οι δράσεις και οι δραστηριότητες του Προγράμματος δύνανται να στηρίζουν μεταρρυθμίσεις που μπορούν να βοηθήσουν τα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην Ένωση σε μεταγενέστερη ημερομηνία και που επιθυμούν να υιοθετήσουν το ευρώ να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στη ζώνη του ευρώ.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)
(5α)   Επτά κράτη μέλη υποχρεούνται από τη Συνθήκη να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στη ζώνη του ευρώ, και συγκεκριμένα η Βουλγαρία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Κροατία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Ρουμανία και η Σουηδία. Ορισμένα από αυτά τα κράτη μέλη έχουν σημειώσει ελάχιστη πρόοδο για την επίτευξη του στόχου αυτού τα τελευταία χρόνια, καθιστώντας την ενωσιακή στήριξη για τη συμμετοχή στο ευρώ όλο και πιο σημαντική. Η Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχουν την υποχρέωση να προσχωρήσουν στη ζώνη του ευρώ.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)
(5β)   Οι περιφερειακές και τοπικές αρχές έχουν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στον τομέα της διαρθρωτικής μεταρρύθμισης, σε βαθμό ο οποίος εξαρτάται από τη συνταγματική και διοικητική οργάνωση κάθε κράτους μέλους. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί το κατάλληλο επίπεδο συμμετοχής και διαβούλευσης με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές κατά την προπαρασκευή και την εφαρμογή της διαρθρωτικής μεταρρύθμισης.
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη ανάγκη για στήριξη από τα κράτη μέλη, και ενόψει της ανάγκης να υποστηριχθεί η εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη των οποίων το νόμισμα δεν είναι το ευρώ, η χρηματοδοτική κατανομή του Προγράμματος θα πρέπει να αυξηθεί σε επαρκές επίπεδο το οποίο επιτρέπει στην Ένωση να χορηγεί στήριξη που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των κρατών μελών που υποβάλλουν αίτημα.
(6)  Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη ανάγκη για στήριξη από τα κράτη μέλη, και ενόψει της ανάγκης να υποστηριχθεί η εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την Ένωση στα κράτη μέλη των οποίων το νόμισμα δεν είναι ακόμη το ευρώ, η χρηματοδοτική κατανομή του Προγράμματος θα πρέπει να αυξηθεί, με τη χρήση του Μέσου Ευελιξίας δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, σε επαρκές επίπεδο το οποίο επιτρέπει στην Ένωση να χορηγεί στήριξη που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των κρατών μελών που υποβάλλουν αίτημα. Η εν λόγω αύξηση δεν θα πρέπει να επηρεάσει αρνητικά τις άλλες προτεραιότητες της πολιτικής για τη συνοχή. Επιπλέον, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να μεταφέρουν τα εθνικά και περιφερειακά κονδύλια από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) με σκοπό την πλήρωση του κενού χρηματοδότησης του Προγράμματος.
___________
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884).
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Προκειμένου να παρέχεται στήριξη με τη μικρότερη δυνατή καθυστέρηση, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί μέρος του χρηματοδοτικού κονδυλίου για να καλύψει επίσης το κόστος των υποστηρικτικών δραστηριοτήτων του Προγράμματος, όπως είναι οι δαπάνες που συνδέονται με τον ποιοτικό έλεγχο και παρακολούθηση των έργων.
(7)  Προκειμένου να παρέχεται ποιοτική στήριξη με τη μικρότερη δυνατή καθυστέρηση, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί μέρος του χρηματοδοτικού κονδυλίου για να καλύψει επίσης το κόστος των υποστηρικτικών δραστηριοτήτων του Προγράμματος, όπως είναι οι δαπάνες που συνδέονται με τον ποιοτικό έλεγχο, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των έργων επί τόπου. Οι δαπάνες αυτές πρέπει να είναι ανάλογες προς τη συνολική αξία των δαπανών στο πλαίσιο των σχεδίων στήριξης.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)
(7α)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή υποβολή εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, θα πρέπει να προσδιοριστεί η περίοδος για την οποία η Επιτροπή θα υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις παρακολούθησης.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/825
Άρθρο 4 – παράγραφος 1
Γενικός στόχος του Προγράμματος είναι η συμβολή στις θεσμικές, διοικητικές και αναπτυξιακού χαρακτήρα διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη προσφέροντας στήριξη στις εθνικές αρχές για τη λήψη μέτρων που αποβλέπουν στη μεταρρύθμιση και ενδυνάμωση των θεσμικών οργάνων, της διακυβέρνησης, της δημόσιας διοίκησης και του οικονομικού και κοινωνικού τομέα για την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων με στόχο την ενίσχυση της συνοχής, της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας, της βιώσιμης ανάπτυξης, της απασχόλησης και των επενδύσεων, που θα προετοιμάσουν επίσης τη συμμετοχή στη ζώνη του ευρώ, ιδίως στο πλαίσιο των διαδικασιών οικονομικής διακυβέρνησης, μεταξύ άλλων με την παροχή συνδρομής για την αποδοτική, αποτελεσματική και διαφανή χρήση των ταμείων της Ένωσης.
Γενικός στόχος του Προγράμματος είναι η συμβολή στις θεσμικές, διοικητικές και αναπτυξιακού χαρακτήρα διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη προσφέροντας στήριξη στις αρχές των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών και τοπικών αρχών, κατά περίπτωση, για τη λήψη μέτρων που αποβλέπουν στη μεταρρύθμιση και ενδυνάμωση των θεσμικών οργάνων, της διακυβέρνησης, της δημόσιας διοίκησης και του οικονομικού και κοινωνικού τομέα για την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας, της βιώσιμης ανάπτυξης, της απασχόλησης, της κοινωνικής ενσωμάτωσης, της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και της φτώχειας, των επενδύσεων και της πραγματικής σύγκλισης στο πλαίσιο της Ένωσης, που θα προετοιμάσουν επίσης τη συμμετοχή στη ζώνη του ευρώ, ιδίως στο πλαίσιο των διαδικασιών οικονομικής διακυβέρνησης, μεταξύ άλλων με την παροχή συνδρομής για την αποδοτική, αποτελεσματική και διαφανή χρήση των ταμείων της Ένωσης·
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/825
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)
1α)   Στο άρθρο 5 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
δα)   η στήριξη της συμμετοχής και διαβούλευσης με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές κατά την προπαρασκευή και εφαρμογή των μέτρων διαρθρωτικής μεταρρύθμισης, σε βαθμό ανάλογο προς τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες των εν λόγω περιφερειακών και τοπικών αρχών στο πλαίσιο της συνταγματικής και διοικητικής δομής κάθε κράτους μέλους.
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/825
Άρθρο 10 – παράγραφος 1
1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εφαρμογή του Προγράμματος καθορίζεται σε 222 800 000 EUR σε τρέχουσες τιμές.
1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εφαρμογή του Προγράμματος καθορίζεται σε 222 800 000 EUR σε τρέχουσες τιμές, εκ των οποίων 80 000 000 EUR παρέχονται από το μέσο ευελιξίας, βάσει του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου*·
_________________
* Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884).
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/825
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
3α)   Στο άρθρο 16 παράγραφος 2. Το εισαγωγικός μέρος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
2.  Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ετήσια έκθεση παρακολούθησης σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμματος. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες για:
«2. Από το 2018 έως και το 2021, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ετήσια έκθεση παρακολούθησης σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμματος. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες για:»
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/825
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ α (νέο)
3β)  Στο άρθρο 16 παράγραφος 2, προστίθεται το στοιχείο δ α):
«δα) τα αποτελέσματα του ποιοτικού ελέγχου και της παρακολούθησης των έργων στήριξης επί τόπου.»

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0227/2018).


Η αναθεώρηση της εκλογικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***
PDF 114kWORD 49k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου 2018 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της πράξης περί εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, που προσαρτάται στην απόφαση 76/787/ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 (09425/2018 - C8-0276/2018 - 2015/0907(APP))
P8_TA(2018)0282A8-0248/2018

(Ειδική νομοθετική διαδικασία - έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (09425/2018),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 223 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0276/2018),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με την αναθεώρηση της εκλογικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τη συνημμένη πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου όσον αφορά την έγκριση των διατάξεων που τροποποιούν την πράξη περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία(1),

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από τη Γαλλική Γερουσία, το Κοινοβούλιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, την Άνω Βουλή του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, την Κάτω Βουλή του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, το Κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σουηδίας, την βουλή των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου και την Βουλή των Λόρδων του Ηνωμένου Βασιλείου στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A8-0248/2018),

1.  εγκρίνει το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 366 της 27.10.2017, σ. 7.


Συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της ΕΚΑΕ και της Αρμενίας ***
PDF 111kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου 2018 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συνολικής και ενισχυμένης συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Αρμενίας, αφετέρου (12543/2017 – C8-0422/2017 – 2017/0238(NLE))
P8_TA(2018)0283A8-0177/2018

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (12543/2017),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο της συνολικής και ενισχυμένης συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Αρμενίας, αφετέρου (12548/2017),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 37 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση· και σύμφωνα με το άρθρο 91, το άρθρο 100 παράγραφος 2, τα άρθρα 207 και 209, και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α), το άρθρο 218 παράγραφος 7 και το άρθρο 218 παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0422/2017),

–  έχοντας υπόψη το μη νομοθετικό ψήφισμά του της 4ης Ιουλίου 2018(1) σχετικά με το σχέδιο απόφασης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0177/2018),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας της Αρμενίας.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0284.


Συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της ΕΚΑΕ και της Αρμενίας (ψήφισμα)
PDF 174kWORD 63k
Μη νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου 2018 που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συνολικής και ενισχυμένης συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Αρμενίας, αφετέρου (12543/2017 – C8-0422/2017 – 2017/0238(NLE)2017/2269(INI))
P8_TA(2018)0284A8-0179/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (12543/2017),

–  έχοντας υπόψη τη συνολική και ενισχυμένη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Αρμενίας, αφετέρου (12548/2017),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 37 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το άρθρο 91, το άρθρο 100 παράγραφος 2, και τα άρθρα 207 και 209, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α), το άρθρο 218 παράγραφος 7 και το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 218 παράγραφος 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0422/2017),

–  έχοντας υπόψη τα συναφή ψηφίσματά του σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Αρμενίας,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας(1),

–  έχοντας υπόψη τις κοινές δηλώσεις των συνόδων κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, ιδίως αυτές που συμφωνήθηκαν το 2017 στις Βρυξέλλες,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές ανακοινώσεις της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας (ΕΠΓ), και ιδίως την έκθεση της 18ης Μαΐου 2017 για την εφαρμογή της επανεξέτασης της ΕΠΓ (JOIN(2017)0018) και το κοινό έγγραφο εργασίας της 9ης Ιουνίου 2017 με τίτλο «Ανατολική Εταιρική Σχέση – 20 παραδοτέα στοιχεία για το 2020: εστίαση σε βασικές προτεραιότητες και απτά αποτελέσματα» (SWD(2017)0300), καθώς και την ανακοίνωση του 2016 με τίτλο «Μια συνολική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας»,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση στις γειτονικές ανατολικές χώρες και, ειδικότερα, τη σύστασή του της 15ης Νοεμβρίου 2017 προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ σχετικά με την Ανατολική Εταιρική Σχέση, ενόψει της συνόδου κορυφής του Νοεμβρίου 2017(2) και το ψήφισμά του της 15ης Απριλίου 2015 σχετικά με την εκατοστή επέτειο της γενοκτονίας των Αρμενίων(3),

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό του ψήφισμα της 4ης Ιουλίου 2018(4) σχετικά με την πρόταση απόφασης,

–  έχοντας υπόψη τις προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αρμενίας, που υπογράφηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 49 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0179/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το υφιστάμενο πλαίσιο σχέσεων μεταξύ της Αρμενίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας του 1996 που τέθηκε σε ισχύ το 1999 και πρόκειται να αντικατασταθεί από την προτεινόμενη συνολική και ενισχυμένη συμφωνία εταιρικής σχέσης (CEPA)·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέσω της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, η ΕΕ και η Αρμενία έχουν βασίσει τις σχέσεις τους στην κοινή δέσμευση στο διεθνές δίκαιο και στις θεμελιώδεις αξίες, συμπεριλαμβανομένων της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της χρηστής διακυβέρνησης, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι συνεχίζουν να υπάρχουν ανησυχίες για το κατά πόσο η Αρμενία σέβεται πλήρως ορισμένες από τις ανωτέρω βασικές αξίες, ιδίως όσον αφορά τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου που υπονομεύονται από τη διαφθορά, την εξαγορά ψήφων, το οργανωμένο έγκλημα και τον καταχρηστικό ολιγαρχικό έλεγχο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωγραφική θέση της Αρμενίας ανάμεσα στην Ευρώπη, την Κεντρική Ασία και τη Μέση Ανατολή και τις γειτονικές περιφερειακές δυνάμεις, κυρίως τη Ρωσία, το Ιράν και την Τουρκία, είναι μεν στρατηγική, αλλά θέτει και προκλήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη αναγνώριση εκ μέρους ορισμένων χωρών παρελθοντικών τραγωδιών, κυρίως της γενοκτονίας των Αρμενίων, η παρουσία ξένων στρατευμάτων στην Αρμενία, καθώς και οι παρατεταμένες συγκρούσεις στον Νότιο Καύκασο, που επηρεάζουν επίσης το Αζερμπαϊτζάν και τη Γεωργία, απειλούν σοβαρά την ασφάλεια και την περιφερειακή σταθερότητα όλων των εταίρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύγκρουση του Ναγκόρνο-Καραμπάχ μπορεί να επιλυθεί μόνο ειρηνικά με σεβασμό των βασικών αρχών του ΟΑΣΕ του 2009, ιδίως μέσω των προσπαθειών και των προτάσεων των συμπροέδρων της ομάδας Μινσκ του ΟΑΣΕ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ο κύριος εμπορικός εταίρος της Αρμενίας και ο σημαντικότερος δωρητής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αρμενία είναι επίσης μέλος της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης, γεγονός που αποδεικνύει ότι η ΕΕ δεν θέτει ως προϋπόθεση ότι οι εταίροι της θα πρέπει να επιλέγουν την εμβάθυνση των σχέσεων με την ΕΕ εις βάρος των σχέσεών τους με τρίτα μέρη, ακόμη και αν ορισμένες ευκαιρίες - όπως η σφαιρική και σε βάθος ζώνη ελεύθερων συναλλαγών (DCFTA) με την ΕΕ - δεν μπόρεσαν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο αυτό·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα συμφωνία ορίζει νέα νομική βάση για την αναζωογόνηση του πολιτικού διαλόγου και τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της οικονομικής συνεργασίας, καθώς και της συνεργασίας σε τομείς όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, οι υποδομές και το περιβάλλον· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διατάξεις αυτές αναμένεται να έχουν θετικό αντίκτυπο στην Αρμενία από άποψη προώθησης των δημοκρατικών προτύπων, της οικονομικής μεγέθυνσης και της βιώσιμης ανάπτυξης· ότι συνεπώς, αυτές οι προοπτικές είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τους νέους της Αρμενίας, μεταξύ άλλων μέσω βελτίωσης της εκπαίδευσης και της αύξησης των ευκαιριών απασχόλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες τόσο της ΕΕ όσο και της Αρμενίας θα επωφεληθούν από την ενισχυμένη συνεργασία·

1.  χαιρετίζει θερμά την υπογραφή της συνολικής και ενισχυμένης συμφωνίας εταιρικής σχέσης, η οποία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για τις σχέσεις ΕΕ-Αρμενίας και περιέχει τη δέσμευση για περαιτέρω εμβάθυνση των πολιτικών και οικονομικών σχέσεων·

2.  επισημαίνει ότι η υπογραφή της συμφωνίας δεν είναι το τελικό σημείο από την άποψη της συνεργασίας ΕΕ-Αρμενίας· υπογραμμίζει, αντιθέτως, τη σημασία της ταχείας και αποτελεσματικής εφαρμογής πριν εξετάσει τις δυνατότητες για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας και της ολοκλήρωσης μεταξύ των δύο μερών, με ρυθμό και κλίμακα αμοιβαίως αποδεκτή και για τις δύο πλευρές·

3.  υπενθυμίζει ότι σημαντική πρόοδος όσον αφορά τη τήρηση των βασικών αξιών, όπως το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες, καθώς και ενός πλήρως λειτουργικού δημοκρατικού συστήματος για την υπεράσπιση της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας της δικαστικής εξουσίας και την επίτευξη απτών αποτελεσμάτων στην καταπολέμηση της διαφθοράς, έχει καθοριστική σημασία για την προώθηση περαιτέρω προοπτικών για τη συνεργασία· αναμένει, στο πλαίσιο αυτό, από την ΕΕ να εξετάσει εν ευθέτω χρόνω την έναρξη διαλόγου με την Αρμενία για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων, με την προϋπόθεση ότι διασφαλίζονται οι προϋποθέσεις για την καλή διαχείριση και ασφάλεια της κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής εφαρμογής των συμφωνιών απλούστευσης της έκδοσης θεωρήσεων και επανεισδοχής μεταξύ των συμβαλλομένων μερών·

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του προς τους πολίτες της Αρμενίας για τη μετάβαση της εξουσίας του Απριλίου και του Μαΐου 2018 που πραγματοποιήθηκε σε ήρεμο κλίμα και οδήγησε σε αλλαγή της κυβέρνησης σύμφωνα με το Σύνταγμα της Αρμενίας· επικροτεί τη συγκράτηση που επέδειξαν τα όργανα επιβολής του νόμου, αλλά εκφράζει την ανησυχία του για τις αδικαιολόγητες συλλήψεις ειρηνικών διαδηλωτών, συμπεριλαμβανομένων μελών του Κοινοβουλίου· συγχαίρει θερμά τον Nikol Pashinyan για την εκλογή του ως νέου πρωθυπουργού της Αρμενίας· προσβλέπει στην ενίσχυση της συνεργασίας με αυτόν, την κυβέρνησή του και την Εθνοσυνέλευση, μεταξύ άλλων για την παροχή υποστήριξη προς αυτούς για την εκπλήρωση των προσδοκιών της αρμενικής κοινωνίας, όπως διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, και εκφράζει την πρόθεσή του να παραστεί ως παρατηρητής στις μελλοντικές κοινοβουλευτικές εκλογές στην Αρμενία·

Πεδίο εφαρμογής, γενικές αρχές, θεμελιώδεις αξίες και δέσμευση για την επίλυση της σύγκρουσης

5.  τονίζει ότι η εδαφική εφαρμογή της συμφωνίας καλύπτει αφενός, τα εδάφη στα οποία εφαρμόζονται η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και υπό τους όρους που καθορίζονται στις εν λόγω συνθήκες και αφετέρου, το έδαφος της Δημοκρατίας της Αρμενίας· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι, δεν θα εξάγονται με παράνομο τρόπο προϊόντα στην ΕΕ μέσω της Αρμενίας·

6.  σημειώνει ότι η συμφωνία συνάδει με το πνεύμα και τις αρχές που διατυπώθηκαν στη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2017, η οποία απερίφραστα αναφέρει ότι καμία συνολική συμφωνία δεν θα επικυρωθεί με χώρα που δεν σέβεται τις αξίες της ΕΕ σχετικά με τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τη χρηστή διακυβέρνηση, και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες· παροτρύνει, ωστόσο, τις αρχές της Αρμενίας να εξασφαλίσουν, με την υποστήριξη της ΕΕ, ότι δεν θα υπάρξει οπισθοδρόμηση όσον αφορά αυτές τις αξίες, επειδή το εν λόγω γεγονός θα μπορούσε να επιφέρει αναστολή της εφαρμογής της συμφωνίας, μέσω του άρθρου 379 αυτής· επαναλαμβάνει ότι προϋπόθεση για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνδρομής εκ μέρους της ΕΕ στην Αρμενία συνεχίζει να είναι η εφαρμογή και η ποιότητα των μεταρρυθμίσεων·

7.  ενθαρρύνει την Αρμενία να προβεί στην ταχεία υιοθέτηση και εφαρμογή αμοιβαία συμφωνημένων μεταρρυθμίσεων, ιδίως σε ότι αφορά τη σταθερότητα του εκλογικού συστήματος, την ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος, καθώς και τη διαφάνεια στη διοίκηση κρατικών θεσμικών οργάνων, κυρίως στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Αρμενίας, η οποία θα πρέπει να ενεργεί ως κατευθυντήριο πλαίσιο για την εφαρμογή της συμφωνίας, προκειμένου να παραχθούν απτά και θετικά αποτελέσματα για τους πολίτες της Αρμενίας·

8.  τονίζει την ύψιστη σημασία της ουσιαστικής συμμετοχής και ενσωμάτωσης των σχετικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης υλοποίησης, μεταξύ άλλων μέσω της νέας πλατφόρμας της κοινωνίας των πολιτών που συστάθηκε από την εν λόγω συμφωνία, η οποία υπερβαίνει τις περιορισμένες υποχρεώσεις ενημέρωσης των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών και ανταλλαγής απόψεων με αυτούς, όπως προβλέπεται επί του παρόντος στο άρθρο 366 της συμφωνίας· υπενθυμίζει ότι οι εμπλεκόμενες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν το ευρύτερο δυνατό φάσμα διαφορετικών πολιτικών και κοινωνικών συμφερόντων·

9.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να βασίζεται στην εκπλήρωση των προαπαιτούμενων μέτρων όσον αφορά την ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή συνδέοντας συστηματικά τη στήριξη της ΕΕ – μεταξύ άλλων μέσω του Ευρωπαϊκού μηχανισμού γειτονίας, της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής και άλλων μέσων – με την αποτελεσματική υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, η πρόοδος των οποίων θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο διεξοδικής παρακολούθησης·

10.  επισημαίνει ότι η συμφωνία πρέπει επίσης να είναι σύμφωνη με το πνεύμα και τις αρχές που διατυπώθηκαν στη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2017, μεταξύ άλλων ότι η επικύρωση νέας συμφωνίας με την Αρμενία ή το Αζερμπαϊτζάν εξαρτάται από ουσιαστική δέσμευση και ουσιώδη πρόοδο προς την κατεύθυνση της επίλυσης της σύγκρουσης στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ· παροτρύνει και τις δύο πλευρές να αυξήσουν, στο πλαίσιο πνεύματος καλής πίστης, τον ρυθμό και τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεών τους μετά τις εκλογές του 2018 και στις δύο χώρες, προκειμένου να γράψουν ιστορία με τον τερματισμό μιας σύρραξης, η οποία δεν είναι δυνατό να επιλυθεί στρατιωτικά, αλλά η οποία έχει στοιχίσει πολλές ζωές, κυρίως πολιτών, και η οποία δεν εμπόδισε μόνο την εδραίωση ειρήνης και σταθερότητας, αλλά και κάθε κοινωνικό-οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τη συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων και τις δυσανάλογες αμυντικές δαπάνες στην περιοχή· υποστηρίζει όλες τις πρωτοβουλίες που θα συνεισφέρουν στην ειρήνη και στην ανάπτυξη σχέσεων καλής γειτονίας, συμπεριλαμβανομένων και υψηλού επιπέδου συνομιλίες και ενός μηχανισμού παρακολούθησης της κατάπαυσης του πυρός, και καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να αυξήσουν την στήριξη της ΕΕ για προγράμματα που θα καταστήσουν δυνατή τη θέσπιση ενισχυμένων επαφών μεταξύ ΜΚΟ και οργανώσεων της νεολαίας της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ δεν θα πραγματοποιήσουν έμμεσες εξαγωγές αγαθών και τεχνολογιών διπλής χρήσης προς τα μέρη της σύγκρουσης·

Πολιτική μεταρρύθμιση

11.  καλεί τόσο την Αρμενία όσο και την ΕΕ να αποδώσουν υψηλή προτεραιότητα στις εσωτερικές μεταρρυθμίσεις, όπως περιγράφονται στο άρθρο 4, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί ιδίως η ομαλή μετάβαση από ένα προεδρικό σε ένα κοινοβουλευτικό σύστημα και η μη πολιτικοποίηση των κρατικών θεσμικών οργάνων· ενθαρρύνει την κυβέρνηση της Αρμενίας να εξασφαλίσει ότι οι σημαντικές μεταρρυθμίσεις – όπως αυτές που συνδέονται με τη δομή και τις δραστηριότητες της κυβέρνησης ή του ποινικού κώδικα – υπόκεινται σε μεγαλύτερη διαφάνεια και σε έναν διάλογο χωρίς αποκλεισμούς με την αντιπολίτευση και την κοινωνία των πολιτών, προς το συμφέρον της αρμενικής κοινωνίας εν γένει·

12.  τονίζει την ανάγκη να διασφαλισθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού για την αντιπολίτευση και ένα περιβάλλον στο οποίο η κοινωνία των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα μπορούν να δρουν χωρίς φόβο αντιποίνων· καλεί την Αρμενία, στο πλαίσιο αυτό, να εξασφαλίσει ταχεία και δίκαιη δίκη για όλους τους κρατουμένους, περιλαμβανομένου του Andreas Ghukasyan, απαλλαγμένη από οιεσδήποτε πολιτικές σκοπιμότητες· καλεί τις αρμενικές αρχές να εξασφαλίσουν ότι οι δημοσιογράφοι δεν θα αντιμετωπίζουν πίεση ή φόβο αντιποίνων ή βίας κατά την εργασία τους και ότι διασφαλίζεται το δικαίωμα στην ελευθερία του συνέρχεσθαι, καθώς και να αποφύγουν την υπερβολική χρήση βίας και πίεσης, όπως η αδικαιολόγητη ποινική δίωξη εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών και ηγετών των εκδηλώσεων διαμαρτυρίας· απευθύνει έκκληση για αμερόληπτες έρευνες και δίκαιες δίκες σε όλες τις περιπτώσεις, μεταξύ άλλων και σχετικά με δυσανάλογες ενέργειες της αστυνομίας κατά ειρηνικών διαδηλωτών καθώς και όσον αφορά την περίπτωση «Sasna Tsrer», στην οποία η αστυνομία παρεμπόδισε σε μεγάλο βαθμό το έργο των δικηγόρων υπεράσπισης·

13.  καλεί τις αρχές της Αρμενίας, ενόψει των μελλοντικών εκλογών, να εφαρμόσουν γρήγορα και πλήρως όλες τις συστάσεις των διεθνών αποστολών παρακολούθησης των εκλογών υπό την ηγεσία του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ/ODIHR), όπως επισημαίνονται στην τελική έκθεσή τους, ιδίως σε σχέση με τους ισχυρισμούς περί εξαγοράς ψήφων, εκφοβισμού των ψηφοφόρων, άσκησης πίεσης στους δημόσιους υπαλλήλους και τους εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα και αδικαιολόγητης παρέμβασης στην εκλογική διαδικασία μέσω εκπροσώπων του κόμματος ή των υπαλλήλων επιβολής του νόμου λόγω των οποίων κατέστη αδύνατο να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης στα εκλογικά συστήματα της χώρας·

14.  ενθαρρύνει την Αρμενία να εφαρμόσει τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας, όπως αυτές περιλαμβάνονται στη γνωμοδότησή της του 2017 για το σχέδιο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, σύμφωνα με την οποία ο κώδικας έχει υλοποιήσει θετικές αλλαγές που επέφερε η συνταγματική μεταρρύθμιση, αλλά περιέχει κενά και ανακολουθίες, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν·

Το κράτος δικαίου και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών

15.  επαναλαμβάνει την ισχυρή του προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και τις θεμελιώδεις αξίες, συμπεριλαμβανομένης της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της χρηστής διακυβέρνησης, και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, και ενθαρρύνει την Αρμενία να σημειώσει σημαντική πρόοδο στους τομείς αυτούς, ιδίως όσον αφορά την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και την καταπολέμηση της διαφθοράς, του οργανωμένου εγκλήματος, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της φοροδιαφυγής, των περιπτώσεων νεποτισμού και του καταχρηστικού ολιγαρχικού ελέγχου· ενθαρρύνει τις αρχές της Αρμενίας να δρομολογήσουν μια εις βάθος και πραγματική διαδικασία οικονομικών μεταρρυθμίσεων προκειμένου να εξαλειφθούν οι υφιστάμενες ολιγαρχικές δομές και τα σχετικά μονοπώλια· ενθαρρύνει τις αρχές της Αρμενίας να συνεχίσουν να δρουν με συνέπεια όσον αφορά τις υποχρεώσεις της χώρας, ως συμβαλλόμενο κράτος στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων με σκοπό την πρόληψη, δίωξη και τιμωρία των παραβιάσεων·

16.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η βία λόγω φύλου και γενετήσιου προσανατολισμού εξακολουθεί να παραμένει πηγή σοβαρής ανησυχίας στην Αρμενία· λαμβάνει υπό σημείωση την αναγνώριση της ενδοοικογενειακής βίας ως ένα σημαντικό πρόβλημα με την έκδοση, στις 8 Δεκεμβρίου 2017, του νόμου για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας στην οικογένεια, την προστασία των θυμάτων βίας στο πλαίσιο της οικογένειας και την αποκατάσταση της ειρήνης (συνοχή) στην οικογένεια από την Εθνική Συνέλευση, αλλά ζητεί την ενίσχυση της νομοθεσίας για την αποτελεσματική καταπολέμηση αυτών των μορφών βίας καθώς και από τις αρχές να βελτιώσουν την παροχή προστασίας και στήριξης προς τους επιζώντες· συγχαίρει την Αρμενία για την υπογραφή, στις 18 Ιανουαρίου 2018, της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, και προτρέπει την Αρμενία, να κυρώσει άμεσα και να εφαρμόσει πλήρως τη Σύμβαση αυτή, προκειμένου να τηρήσει αποτελεσματικά τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει όσον αφορά την εφαρμογή διεθνών προτύπων στον εν λόγω τομέα·

17.  καλεί την Αρμενία να αντιμετωπίσει τα ζητήματα της ισότητας των φύλων και της καταπολέμησης των διακρίσεων, αναλαμβάνοντας άμεσα αλλά αποτελεσματικά μέτρα που θα αποσκοπούν στην εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους, ιδίως όσον αφορά την απασχόληση, τις ίσες αμοιβές και τα δημόσια αξιώματα, στην ιδανική περίπτωση μέσω μιας συνολικής αυτόνομης νομοθεσίας για την απαγόρευση των διακρίσεων, που θα παρέχει επίσης προστασία σε άλλες ευάλωτες ομάδες, όπως οι ΛΟΑΔΜ, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις διάφορες δεσμεύσεις της Αρμενίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και να εξασφαλίσει αποτελεσματικούς και επαρκώς στελεχωμένους μηχανισμούς προστασίας· στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει την ανησυχία του για την ασυμβατότητα της εκκρεμούσας νομοθεσίας με τα διεθνή πρότυπα για την καταπολέμηση των διακρίσεων·

18.  προτρέπει τις αρχές της Αρμενίας να έχουν ως βασική προτεραιότητα τον τερματισμό των πρακτικών επιλογής του φύλου μέσω επιλεκτικών εκτρώσεων, οι επιπτώσεις των οποίων στην Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν, παραμένουν να είναι από τις πιο διαδεδομένες στον κόσμο μετά την Κίνα· ενθαρρύνει τη δέσμευση της Αρμενίας για τη βελτίωση της ζωής των παιδιών – κυρίως αυτών με ειδικές ανάγκες και των ορφανών παιδιών – μέσω της συνεπούς εφαρμογής των προτεραιοτήτων που καθορίζονται στην εθνική στρατηγική για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού και στο σχετικό σχέδιο δράσης για την εφαρμογή της Σύμβασης των ΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού (UNCRC), καθώς και μέσω της εξασφάλισης εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς για όλα τα παιδιά έως το 2025 και της εξάλειψης της παιδικής εργασίας·

19.  ενθαρρύνει περαιτέρω προσπάθειες για την ενίσχυση της συνεργασίας σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση εγκληματικών δραστηριοτήτων, όπως η τρομοκρατία, το οργανωμένο έγκλημα, το έγκλημα στον κυβερνοχώρο και το διασυνοριακό έγκλημα, και καλεί την Αρμενία να ευθυγραμμιστεί περισσότερο με την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας της ΕΕ·

20.  καλεί την Αρμενία να επικυρώσει το Καταστατικό της Ρώμης σχετικά με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ), που υπέγραψε το 1999·

Εμπόριο και οικονομική συνεργασία

21.  χαιρετίζει την εμβάθυνση των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Αρμενίας και το γεγονός ότι η CEPA σε ορισμένες περιπτώσεις βαίνει πέραν των δεσμεύσεων του ΠΟΕ όσον αφορά τη διαφάνεια και την πρόσβαση στην αγορά για τα προϊόντα και φορείς της ΕΕ, σε τομείς όπως οι συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών, τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και οι δημόσιες συμβάσεις·

22.  καλεί την Αρμενία να αναπτύξει εμπορικές σχέσεις εμπιστοσύνης με την ΕΕ, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε κατά την προσχώρησή της στον ΠΟΕ· υπενθυμίζει ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις της ένταξής της στον ΠΟΕ, καθώς και οι υποχρεώσεις στο πλαίσιο των συμφωνιών του ΠΟΕ και των διατάξεων αυτών των συμφωνιών, εφαρμόζονται μόνο στα εδάφη της Δημοκρατίας της Αρμενίας, όπως αναγνωρίζονται από τα Ηνωμένα Έθνη·

23.  εκφράζει την ελπίδα ότι η συμφωνία θα παράσχει γρήγορα νέες και ελκυστικές οικονομικές ευκαιρίες για τους Αρμένιους πολίτες που κατοικούν ή επιστρέφουν στην Αρμενία, ιδίως για τους νέους στην χώρα·

24.  εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη για το γεγονός ότι η συμφωνία δεν μπορεί να συμπεριλάβει την εξάλειψη των δασμολογικών φραγμών ως αποτέλεσμα της συμμετοχής της Αρμενίας στην Ευρασιατική Οικονομική Ένωση· χαιρετίζει, παρόλα αυτά, το υψηλό ποσοστό χρησιμοποίησης του Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων της ΕΕ (ΣΓΠ+) από την Αρμενία, σημειώνει όμως με κάποια ανησυχία ότι αυτές οι εξαγωγές ΣΓΠ+ συγκεντρώνονται σε μεγάλο βαθμό σε λίγες μόνο κατηγορίες προϊόντων· σημειώνει ότι η συμφωνία σέβεται την πολυσχιδή εξωτερική πολιτική της Αρμενίας, αλλά καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η βοήθεια της ΕΕ δεν κατευθύνεται εντός της Αρμενίας προς τομείς που επηρεάζονται από τις κυρώσεις της Ρωσίας κατά της ΕΕ, και καλεί την Επιτροπή να εποπτεύει αυστηρά τη συμμόρφωση των κρατών μελών προς τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 833/2014 του Συμβουλίου, προκειμένου να αποφευχθεί η Ρωσία να προμηθεύεται αγαθά και τεχνολογίες διπλής χρήσης μέσω της Αρμενίας·

25.  εκφράζει ικανοποίηση για τη συμφωνία που επετεύχθη σχετικά με την προστασία των εμπορικών σημάτων, συμπεριλαμβανομένων των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 237 για το κονιάκ και τη σαμπάνια, προστατεύοντας με τον τρόπο αυτό τα συμφέροντα της ΕΕ και επιτρέποντας επίσης στην Αρμενία να αναπτύξει το εμπόριό της σε όλους τους μεγάλους κλάδους της οικονομίας της·

Ενέργεια και άλλοι τομείς συνεργασίας

26.  χαιρετίζει την έμφαση που δίνεται, ιδίως στο άρθρο 42, στην πυρηνική ασφάλεια με βάση τα πρότυπα και τις πρακτικές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης· εκφράζει τη λύπη του για την απόφαση των αρμενικών αρχών σχετικά με την παράταση της ζωής του πυρηνικού σταθμού στο Medzamor, και επαναλαμβάνει τη σοβαρή ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη απόκλιση μεταξύ των προτύπων ασφάλειας αυτού του πυρηνικού εργοστασίου και των μεγάλων κινδύνων που απορρέουν από την τοποθεσία του σε σεισμογενή περιοχή· συγχαίρει τους διαπραγματευτές για τη συμπερίληψη του άρθρου 42 της CEPA όσον αφορά την ειδική συνεργασία σχετικά με το «κλείσιμο και τον ασφαλή παροπλισμό του σταθμού παραγωγής πυρηνικής ενέργειας του Medzamor καθώς και την έγκαιρη έγκριση ενός οδικού χάρτη ή ενός σχεδίου δράσης για τον σκοπό αυτό, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για την αντικατάστασή του με νέο δυναμικό ώστε να διασφαλίζεται η ενεργειακή ασφάλεια της Δημοκρατίας της Αρμενίας και οι προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη»·

27.  εκφράζει, περαιτέρω, την ικανοποίησή του για τις ειδικές διατάξεις για συνεργασία σε θέματα περιβάλλοντος στην Αρμενία, λαμβάνοντας υπόψη την επείγουσα ανάγκη για πρόοδο στον τομέα αυτό καθώς και τις ευκαιρίες για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές ενέργειας, που ενδέχεται να προκύψουν από την ανάπτυξη καθαρών εναλλακτικών πηγών ενέργειας· καλεί, ειδικότερα, την Επιτροπή να βοηθήσει και να υποστηρίξει την κυβέρνηση της Αρμενίας, τόσο από τεχνικής όσο και από οικονομικής απόψεως στο φιλόδοξο σχέδιό της για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

28.  καλεί τις αρμενικές αρχές να βελτιώσουν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία στη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών, καθώς και στις δημόσιες συμβάσεις και τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης, και, επιπλέον, να ενισχύσουν την εποπτεία του τραπεζικού τομέα·

29.  τονίζει τη σημασία των διατάξεων σχετικά με το διάλογο και τη συνεργασία για την πολιτική απασχόλησης, τα εργασιακά δικαιώματα, όπως η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία, την ισότητα των φύλων και την καταπολέμηση των διακρίσεων, μεταξύ άλλων για τις ευάλωτες και περιθωριοποιημένες ομάδες, προκειμένου να υπάρξουν καλύτερες θέσεις απασχόλησης με βελτιωμένες συνθήκες εργασίας, ιδίως για νέους Αρμένιους, και να συμβάλλουν στην καταπολέμηση της υψηλής ανεργίας και της ακραίας φτώχειας·

Θεσμικές διατάξεις

30.  εκφράζει ικανοποίηση για τη σύσταση Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εταιρικής Σχέσης σύμφωνα με το άρθρο 365 της συμφωνίας και δεσμεύεται για την ταχεία θέσπιση, από κοινού με το Κοινοβούλιο της Αρμενίας, του κανονισμού της με σκοπό την έγκαιρη έναρξη των δραστηριοτήτων της·

31.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να διαβιβάζουν, κάθε έξι μήνες, στο Κοινοβούλιο εμπεριστατωμένη γραπτή έκθεση όσον αφορά την εφαρμογή των διεθνών συμφωνιών βάσει της σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2017 προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ σχετικά με την Ανατολική Εταιρική Σχέση, ενόψει της συνόδου κορυφής του Νοεμβρίου 2017, στην οποία επιβεβαιώθηκε εκ νέου η αποφασιστικότητα του Κοινοβουλίου να αυξήσει την παρακολούθηση της εφαρμογής διεθνών συμφωνιών με τους ανατολικούς εταίρους και να αυξήσει τον έλεγχο της στήριξης της ΕΕ για το θέμα αυτό·

32.  καλεί την ΕΕ και τις αρχές της Αρμενίας να εντείνουν τις προσπάθειές τους στον τομέα της επικοινωνίας σχετικά με τους σκοπούς και τους στόχους της παρούσας νέας συμφωνίας προκειμένου να βελτιωθεί περαιτέρω η ευαισθητοποίηση του κοινού, τόσο στην Αρμενία όσο και στην ΕΕ, όσον αφορά τις αναμενόμενες ευκαιρίες και τα οφέλη που θα προκύψουν από την ολοκλήρωσή της· καλεί, επιπλέον, τα δύο μέρη να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση τυχόν εκστρατειών παραπληροφόρησης σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Αρμενίας·

o
o   o

33.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Αρμενίας.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0493.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0440.
(3) ΕΕ C 328 της 6.9.2016, σ. 2.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA-PROV(2018)0283.


Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Ιράκ ***
PDF 115kWORD 49k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου 2018 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Ιράκ, αφετέρου (10209/1/2012 – C8-0038/2018 – 2010/0310(NLE))
P8_TA(2018)0285A8-0222/2018

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (10209/1/2012),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Ιράκ, αφετέρου (5784/2/2011 και 8318/2012),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 91, το άρθρο 100, το άρθρο 207, το άρθρο 209 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α), της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0038/2018),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του της 17ης Ιανουαρίου 2013 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της αφενός, και της Δημοκρατίας του Ιράκ αφετέρου(1),

–  έχοντας υπόψη την αλλαγή της νομικής βάσης ως αποτέλεσμα της απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 11ης Ιουνίου 2014(2),

–  έχοντας υπόψη το μη νομοθετικό ψήφισμά του της 4ης Ιουλίου 2018(3) σχετικά με το σχέδιο απόφασης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0222/2018),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας του Ιράκ.

(1) ΕΕ C 440 της 30.12.2015, σ. 301.
(2) Απόφαση του Δικαστηρίου της 11ης Ιουνίου 2014, Επιτροπή κατά Συμβουλίου σχετικά με τη συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων, C-377/12; ECLI : EU :C :2014 :1903.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA-PROV(2018)0286.


Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Ιράκ (ψήφισμα)
PDF 181kWORD 67k
Μη νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου 2018 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Ιράκ, αφετέρου (10209/1/2012 – C8-0038/2018 – 2010/0310M(NLE))
P8_TA(2018)0286A8-0224/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (10209/1/2012),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της αφενός, και της Δημοκρατίας του Ιράκ αφετέρου(1),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 91, το άρθρο 100, το άρθρο 207, το άρθρο 209 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0038/2018),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Ιανουαρίου 2013 σχετικά με τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Ιράκ(2),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ) και της Επιτροπής της 8ης Ιανουαρίου 2018 σχετικά με τα στοιχεία μιας ενωσιακής στρατηγικής έναντι του Ιράκ,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 22ας Ιανουαρίου 2018 για τη χάραξη μιας νέας στρατηγικής έναντι του Ιράκ,

–  έχοντας υπόψη το πολυετές (2014-2017) ενδεικτικό πρόγραμμα της Επιτροπής για το Ιράκ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 4ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τις συστηματικές μαζικές δολοφονίες θρησκευτικών μειονοτήτων από το λεγόμενο «ISIS/Daesh»(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 27ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με την κατάσταση στο Βόρειο Ιράκ/Μοσούλη(4),

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις 2367 (2017) και 2379 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, της 14ης Ιουλίου 2017 και της 21ης Σεπτεμβρίου 2017 αντιστοίχως,

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμά του της 4ης Ιουλίου 2018(5) σχετικά με την πρόταση απόφασης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A8-0224/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη και το Ιράκ συνδέονται με χιλιάδες χρόνια αμοιβαίων πολιτισμικών επιρροών και κοινής ιστορίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ιράκ έχει πληγεί από δεκαετίες δικτατορικής διακυβέρνησης του Σαντάμ Χουσεΐν, ο οποίος ξεκίνησε επιθετικούς πολέμους εναντίον του Ιράν το 1980 και του Κουβέιτ το 1990, από τις αυστηρές κυρώσεις, και από τις εσωτερικές συγκρούσεις μετά την εισβολή των ΗΠΑ το 2003, από τη σεκταριστική βία και τις προσπάθειες αποσχιστοποίησης των Κούρδων, καθώς και από τις τρομοκρατικές ενέργειες του λεγόμενου «ISIS/Daesh»· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι αυτοί οι παράγοντες εξηγούν το μέγεθος των προκλήσεων που αντιμετωπίζει το Ιράκ στην προσπάθειά του να σημειώσει πρόοδο προς την κατεύθυνση της καλύτερης διακυβέρνησης, της οικονομικής προόδου και της εθνικής συμφιλίωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση επαναβεβαίωσε την θέλησή της να συνάψει μια στέρεη εταιρική σχέση με το Ιράκ βάσει της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, να στηρίξει τις ιρακινές αρχές καθ’ όλη τη διάρκεια της μετάβασης προς τη δημοκρατία και κατά τη διαδικασία ανασυγκρότησης, καθώς και για την αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων της πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής αστάθειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι προσπάθειες ανασυγκρότησης θα έχουν κόστος ύψους περίπου 88 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ που συμμετείχαν στον πόλεμο του 2003, καθώς και ολόκληρη η ΕΕ, έχουν ιδιαίτερη υποχρέωση να βοηθήσουν τον πληθυσμό του Ιράκ και να στηρίξουν τις προσπάθειες για επίτευξη ειρήνης και σταθερότητας στη χώρα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έλαβαν χώρα βουλευτικές εκλογές στο Ιράκ στις 12 Μαΐου 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε μια περιοχή που ταλανίζεται από την περιχαράκωση απολυταρχικών καθεστώτων και πρακτικών, το Ιράκ αποτελεί ένα από τα λίγα παραδείγματα πλουραλιστικού πολιτικού περιβάλλοντος, με πολυκομματικό σύστημα και σχετικά ελεύθερα μέσα ενημέρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές δυνάμεις στη χώρα φαίνεται να αντιλαμβάνονται την ανάγκη σχηματισμού συμμαχιών μεταξύ των διαφορετικών φατριών με σκοπό την ενίσχυση της νομιμότητας και της σταθερότητας του συστήματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για την εδραίωση της δημοκρατίας στο Ιράκ, έχουν τεράστια σημασία οι γνήσιες και πλουραλιστικές εκλογές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλήρης συμμετοχή όλων των τμημάτων της κοινωνίας του Ιράκ θα αποτελέσει σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση μιας δημοκρατίας ανοικτής σε όλους και ενός αισθήματος κοινής εθνικής υπόστασης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για την προαγωγή της σταθερότητας, της συμφιλίωσης, της χωρίς αποκλεισμούς διακυβέρνησης και της οικονομικής και κοινωνικής προόδου στη χώρα, είναι αναγκαία μια σημαντική βελτίωση της κατάστασης στον τομέα της ασφάλειας, τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει λογοδοσία για τα εγκλήματα που διεπράχθησαν από όλες τις πλευρές, προκειμένου να επιτευχθεί συμφιλίωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ παρέχει συνδρομή για τη μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας στο Ιράκ μέσω της συμβουλευτικής αποστολής της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη την παρουσία στη χώρα της Αποστολής Βοήθειας του ΟΗΕ για το Ιράκ (UNAMI) από το 2003, και το σημαντικό έργο που έχει αναλάβει προάγοντας τον ανοικτό για όλους πολιτικό διάλογο και την εθνική συμφιλίωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΝΑΤΟ συνεχίζει να υλοποιεί την πρωτοβουλία του για τη δημιουργία ικανοτήτων στο Ιράκ, η οποία εστιάζεται στην εξουδετέρωση των αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών και πυρομαχικών, την αποναρκοθέτηση, τον πολιτικοστρατιωτικό σχεδιασμό, τη συντήρηση του εξοπλισμού που υπάρχει από τη σοβιετική εποχή, τη στρατιωτική ιατρική και τη μεταρρύθμιση των υπηρεσιών ασφαλείας της χώρας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ιράκ αντιμετωπίζει διάφορα προβλήματα διακυβέρνησης, όπως την ανάγκη ανάπτυξης θεσμικής και συνταγματικής ικανότητας και παγίωσης του κράτους δικαίου, την ανάγκη επιβολής του νόμου και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και σεβασμού των δικαιωμάτων των γυναικών και των εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ανάγκη να αντιμετωπιστεί η ανεργία και ο κοινωνικός αποκλεισμός, κυρίως μεταξύ των νέων, ώστε να μην ριζοσπαστικοποιούνται και επομένως να μην γίνονται εύκολοι υποψήφιοι για στρατολόγηση από τρομοκρατικές οργανώσεις ή άλλες ομάδες οργανωμένου εγκλήματος·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιτρομοκρατική υπηρεσία του Ιράκ, που πρωτοστάτησε στην απελευθέρωση της Μοσούλης, υπέστη σοβαρές απώλειες και πρέπει να λάβει κατάλληλη αναγνώριση και υποστήριξη προκειμένου να ενισχύσει τις δυνατότητες στρατολόγησης που διαθέτει ώστε να αποκτήσει και πάλι ένα κατάλληλο και βιώσιμο μέγεθος·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ιρακινές αρχές θα πρέπει να δουν τα πετρελαϊκά έσοδα της χώρας ως μια ευκαιρία και ένα μέσο για την επίτευξη μιας βιώσιμης κοινωνικής και οικονομικής ανασυγκρότησης από την οποία θα πρέπει να ωφεληθεί η ιρακινή κοινωνία στο σύνολό της, και όχι να κατανεμηθούν αυτά τα έσοδα με τρόπο που εξυπηρετεί πελατειακά συμφέροντα· λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη σημαντικών κοιτασμάτων πετρελαίου στην αυτόνομη ιρακινή περιφέρεια του Κουρδιστάν· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να εξομαλυνθούν οι σχέσεις μεταξύ της κεντρικής κυβέρνησης της Βαγδάτης και της περιφερειακής κυβέρνησης του Κουρδιστάν της αυτόνομης ιρακινής περιφέρειας του Κουρδιστάν, σύμφωνα με τις συνταγματικές διατάξεις·

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ιράκ αποτελεί ένα μωσαϊκό κοινοτήτων οι οποίες ανταγωνίζονται συχνά μεταξύ τους για την εξουσία και τον έλεγχο των εθνικών πόρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι χιλιάδες ιρακινοί πολίτες, συμπεριλαμβανομένων μελών μειονοτικών κοινοτήτων, ιδίως γυναίκες και παιδιά, εξοντώθηκαν κατά τρόπο απάνθρωπο ή υποδουλώθηκαν από το ISIS/Daesh, με ενέργειες που συνιστούν εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρομοκρατικές και εξτρεμιστικές ομάδες μπορούν ακόμη να εκμεταλλευτούν τις εντάσεις μεταξύ των φατριών και τις τοπικές εντάσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2003 ζούσαν στο Ιράκ πάνω από 1,5 εκατομμύριο χριστιανοί ιρακινοί πολίτες (Χαλδαίοι, Συροϊακωβίτες, Ασσύριοι και άλλες χριστιανικές μειονότητες) και ότι πρόκειται για αρχαίο αυτόχθονα πληθυσμό, άκρως εκτεθειμένο στους διωγμούς και τις εξορίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι εκατομμύρια ιρακινοί πολίτες, μεταξύ των οποίων και χριστιανοί, αναγκάστηκαν εξαιτίας των βιαιοτήτων, είτε να εγκαταλείψουν τελείως τη χώρα τους είτε να εκτοπισθούν εντός των συνόρων της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Κούρδοι αποτελούν σημαντική μειονότητα του πληθυσμού του Ιράκ, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας ζει στην αυτόνομη ιρακινή περιφέρεια του Κουρδιστάν·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ISIS/Daesh, η Αλ Κάιντα και άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις της ίδιας νοοτροπίας εμπνέονται από την ακραία εκδοχή του σαλαφισμού/βαχαβισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τη στρατιωτική και εδαφική ήττα του ISIS/Daesh, εξακολουθεί να πρέπει να αντιμετωπιστεί η απειλή αυτής της ιδεολογίας μέσω της βελτίωσης της διακυβέρνησης, της εκπαίδευσης, της παροχής υπηρεσιών, των προσπαθειών αποριζοσπαστικοποίησης και της πλήρους ένταξης της σουνιτικής κοινότητας στην πολιτική διαδικασία στο Ιράκ·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα, σε μια χώρα 26 εκατομμυρίων κατοίκων, 11 εκατομμύρια άτομα έχουν ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας, ο αριθμός των ιρακινών εσωτερικά εκτοπισμένων ξεπερνάει τα 3 εκατομμύρια άτομα, πολλοί εκ των οποίων φιλοξενούνται στην κουρδική περιφέρεια του Ιράκ, ενώ ο πληθυσμός των προσφύγων από τη Συρία αριθμεί 246 000 άτομα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για την επιστροφή των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων (ΕΕΑ), είναι απαραίτητο να τους δοθεί οικονομική στήριξη, ώστε να μπορέσουν να αποκτήσουν ξανά μέσα βιοπορισμού·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εδαφική ήττα του ISIS/Daesh είναι αποτέλεσμα των προσπαθειών των ιρακινών ενόπλων δυνάμεων, με την υποστήριξη του διεθνούς συνασπισμού κατά του ισλαμικού κράτους, καθώς και των διαφόρων Μονάδων Λαϊκής Κινητοποίησης, των Πεσμεργκά και άλλων συμμαχικών δυνάμεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την εδαφική ήττα του ISIS/Daesh στο Ιράκ, η τζιχαντιστική απειλή εξακολουθεί να υπάρχει και θέτει σε κίνδυνο την εδραίωση της σταθερότητας και της ασφάλειας στη χώρα, ιδίως κατά μήκος των συνόρων με τη Συρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο, για την ανασυγκρότηση της χώρας και την ενοποίηση της ιρακινής κοινωνίας, να ξεπεραστούν οι διαφορές που βασίζονται σε θρησκευτικά κριτήρια, μέσω της διάλυσης των Μονάδων Λαϊκής Κινητοποίησης και της ενσωμάτωσης των μελών τους ανάλογα με τις ανάγκες του κράτους, κίνηση που συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη ενός λειτουργικού κράτους που θα βασίζεται στη δημοκρατία και τον πλουραλισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ιρακινό κοινοβούλιο ψήφισε το 2016 νόμο ο οποίος καθιστά ουσιαστικά τις ομάδες πολιτοφυλακής μόνιμο στοιχείο των δυνάμεων ασφαλείας του Ιράκ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα ενωμένο, πλουραλιστικό και δημοκρατικό ιρακινό κράτος αποτελεί προϋπόθεση για τη σταθερότητα και την ανάπτυξη της χώρας και των πολιτών της·

1.  χαιρετίζει τη σύναψη συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ) μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιράκ· ζητεί την πλήρη ενεργοποίηση των μηχανισμών που η συμφωνία θεσπίζει, ώστε να γίνουν στενότεροι οι δεσμοί μεταξύ ΕΕ και Ιράκ·

2.  τονίζει ότι η ΣΕΣΣ είναι ένα βασικό μέσο για την υλοποίηση της στρατηγικής της ΕΕ έναντι του Ιράκ, και για την ενίσχυση της συνεργασίας στο θέμα της ανασυγκρότησης, σταθεροποίησης και συμφιλίωσης στη χώρα, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, με τη βοήθεια μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής· τονίζει τη σημασία της ανάληψης από τις ιρακινές αρχές της ευθύνης για τη διαδικασία οικοδόμησης ενός δημοκρατικού, ομοσπονδιακού και πλουραλιστικού κράτους που θα βασίζεται στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου·

3.  χαιρετίζει την πρωτοβουλία που οδήγησε στην διεθνή διάσκεψη για την ανασυγκρότηση του Ιράκ, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Κουβέιτ στις 12 Φεβρουαρίου 2018· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους σε ό,τι αφορά την οικονομική και τεχνική βοήθεια·

4.  επικροτεί τη δέσμευση της ΕΕ για την παροχή πιο μακροπρόθεσμης στήριξης προς τη χώρα, και το γεγονός ότι η ΕΕ έχει αναγνωρίσει το Ιράκ ως πιλοτική χώρα όπου μπορεί να αντιμετωπιστεί καλύτερα και να καταστεί λειτουργική η σύνδεση μεταξύ ανθρωπιστικής βοήθειας και αναπτυξιακής ενίσχυσης, με στόχο την προώθηση της μετάβασης από την ανθρωπιστική βοήθεια στη μακροπρόθεσμη ανοικοδόμηση και σταθερότητα· υπενθυμίζει ότι η κρίση στο Ιράκ αποτελεί έκτακτη ανάγκη επιπέδου 3 του ΟΗΕ και ότι 11 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν αυτή τη στιγμή ανάγκη βοήθειας· καλεί, συνεπώς, την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εντείνουν πρώτα από όλα τις προσπάθειές τους για την κατεπείγουσα αντιμετώπιση των βασικών ανθρωπιστικών προκλήσεων και την κάλυψη ανθρώπινων αναγκών, ιδιαίτερα όσον αφορά τα πάνω από 3 εκατομμύρια ΕΕΑ·

5.  τονίζει ότι η φτώχεια είναι διαδεδομένη στη χώρα και ότι, παρόλο που το Ιράκ θεωρείται μια χώρα υψηλού μέσου εισοδήματος, τα έτη βίας, συγκρούσεων και θρησκευτικών ερίδων έχουν υπονομεύσει αισθητά την πρόοδο στον τομέα της ανάπτυξης· καλεί την ΕΕ να εστιάσει την αναπτυξιακή της βοήθεια, μέσω στοχευμένων έργων, στις πιο ευάλωτες ομάδες και στους ανθρώπους με την περισσότερη ανάγκη, ιδίως γυναίκες και παιδιά, νέους, ΕΕΑ και πρόσφυγες·

Οι προτεραιότητες των ενεργειών της ΕΕ στο Ιράκ

6.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν την ανθρωπιστική βοήθεια που παρέχουν σήμερα, ώστε να βοηθήσουν και να προστατεύσουν όλους τους Ιρακινούς που έχουν πληγεί από τις συγκρούσεις, χρησιμοποιώντας τη βοήθεια ως μέσο συμβολής στην εδραίωση της διακυβέρνησης, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την ολοκληρωμένη εποπτεία της χρηματοδοτικής στήριξης που παρέχουν, ώστε να εξασφαλίζεται ότι αυτή φτάνει σε όσους έχουν ανάγκη· τονίζει ότι όλοι οι Ιρακινοί έχουν το νόμιμο δικαίωμα να λαμβάνουν ληξιαρχικά έγγραφα και να έχουν πρόσβαση σε βοήθεια χωρίς διακρίσεις·

7.  καλεί την ΕΕ να εντείνει τη συνεργασία της, για να διευκολύνει τη σταθεροποίηση και την ασφάλεια των πρόσφατα απελευθερωμένων περιοχών και να καταστήσει έτσι δυνατή την ασφαλή, συνειδητή, εκούσια και αξιοπρεπή επιστροφή των εσωτερικά εκτοπισμένων· καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να υποστηρίζει τις ιρακινές αρχές προκειμένου να εξασφαλιστούν δημοκρατικές εκλογικές διαδικασίες και να βοηθήσει την ανεξάρτητη ανώτατη εκλογική επιτροπή του Ιράκ στις προσπάθειές της να επιτρέψει στα εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα να ψηφίσουν στις εκλογές· προτρέπει την ΕΕ να παράσχει τεχνική βοήθεια για να βελτιώσει τις ιρακινές ικανότητες στον τομέα της αποναρκοθέτησης και της εξάλειψης των κινδύνων από εκρηκτικά στις πρόσφατα απελευθερωμένες περιοχές· καλεί την ιρακινή κυβέρνηση να εργαστεί προς την κατεύθυνση της επιτάχυνσης της διαδικασίας καταχώρισης των οργανώσεων άρσης ναρκοπεδίων·

8.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να παράσχουν επειγόντως οικονομική βοήθεια για την ανοικοδόμηση των βασικών υποδομών και για την αποκατάσταση των δημοσίων υπηρεσιών πρώτης ανάγκης όπως είναι η παροχή νερού και η αποχέτευση, το ηλεκτρικό ρεύμα, η εκπαίδευση και η υγειονομική περίθαλψη, ώστε να εξασφαλιστούν βασικά πρότυπα διαβίωσης για τον πληθυσμό, να ενισχυθεί η στήριξη της κοινωνίας των πολιτών και να δοθεί προτεραιότητα στη χρηματοδότηση σχεδίων που υποστηρίζουν παράγοντες που προάγουν την υπευθυνότητα και τη δημοκρατική αλλαγή· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να υποστηρίξουν μια διαδικασία σχεδιασμού αστικής ανοικοδόμησης που θα επιτρέψει τη συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, ώστε να εξασφαλιστεί η συμμετοχή τους στον πολεοδομικό σχεδιασμό και την ανάκαμψη και ανοικοδόμηση, με στόχο να βελτιωθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ πολιτών και κράτους· προτρέπει την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι τα παρεχόμενα κεφάλαια ανασυγκρότησης κατανέμονται ομοιόμορφα στις κοινότητες που τα χρειάζονται, ανεξάρτητα από την εθνοτική ή θρησκευτική ταυτότητα των αποδεκτών, και ότι διοχετεύονται μέσω νόμιμων κρατικών υπηρεσιών και όχι μέσω μη κρατικών φορέων· πιστεύει ότι η οικονομική βοήθεια θα πρέπει να απευθύνεται επίσης σε τοπικούς επιχειρηματίες και επιχειρήσεις, ώστε να εξασφαλιστεί η παροχή κεφαλαίου σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις·

9.  ζητεί από την ΕΕ να πράξει παν το δυνατόν για να ενθαρρύνει τη συνέχιση ενός διαρκούς και εποικοδομητικού διαλόγου ανάμεσα στην κεντρική εξουσία και στις αρχές της περιφέρειας του ιρακινού Κουρδιστάν, ιδίως μετά το δημοψήφισμα που έγινε στο Κουρδιστάν τον Σεπτέμβριο 2017, με στόχο να δημιουργηθούν σταθερές σχέσεις που θα ικανοποιούν και τα δυο μέρη, με συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων στο υψηλότερο επίπεδο και με πλήρη σεβασμό της πολυμορφίας της χώρας και των δικαιωμάτων όλων των παραγόντων της ιρακινής κοινωνίας, καθώς και των αρχών του Ιρακινού Συντάγματος, της ενότητας, της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Ιράκ· τονίζει την ανάγκη να επιλυθεί το ζήτημα της χάραξης των συνόρων μεταξύ της κουρδικής περιφέρειας και του υπόλοιπου Ιράκ μέσω διαλόγου, με τη υποστήριξη των Ηνωμένων Εθνών· πιστεύει ότι το Ιράκ και η κυβέρνηση της αυτόνομης περιφέρειας του Κουρδιστάν θα πρέπει να μπορούν να επωφεληθούν από τις εξαγωγές πετρελαίου χωρίς εξωτερικές παρεμβολές· καλεί, επίσης, την Ένωση να προαγάγει μια ισχυρότερη συνεργασία μεταξύ των ομοσπονδιακών και των τοπικών αρχών για την ουσιαστική ανοικοδόμηση της χώρας και την επίτευξη μακροπρόθεσμης σταθερότητας και ειρηνικής συνύπαρξης· τονίζει ότι είναι επείγουσα ανάγκη να υλοποιηθούν στην περιφέρεια του ιρακινού Κουρδιστάν οι απαραίτητες πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις, να καταπολεμηθεί η διαφθορά, να επιτραπεί η δημιουργία και η λειτουργία νέων κομμάτων και να διασφαλιστούν γνήσιες και πλουραλιστικές εκλογές στο περιφερειακό κοινοβούλιο το 2018·

10.  θεωρεί ότι κατά τη μετάβαση από τη στήριξη έκτακτης ανάγκης στην ανάπτυξη θα πρέπει, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής ενίσχυσης, να δοθεί προτεραιότητα σε μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση, στη σταθεροποίηση, σε μεταρρυθμίσεις και βελτιώσεις στους τομείς της καλής διακυβέρνησης και της λογοδοσίας, στην εκπαίδευση και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, καθώς και στην πρόσβαση σε ευκαιρίες βιοπορισμού και στην παροχή βασικών κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υγείας· υπογραμμίζει εκτός αυτού τη σημασία των μεταρρυθμίσεων για τη βελτίωση της ισορροπίας σε θέματα φύλου και της εκπροσώπησης των γυναικών στην πολιτική ζωή της χώρας· αναμένει με ενδιαφέρον να λάβει συγκεκριμένες προτάσεις όσον αφορά τις σχεδιαζόμενες δράσεις πάνω σε αυτά τα αναγκαία μέτρα και καλεί την Επιτροπή να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπό τους στο πλαίσιο του πολυετούς ενδεικτικού προγράμματος 2014-2017·

11.  εκφράζει την ανησυχία του όσον αφορά τον μεγάλο κατακερματισμό της ιρακινής κοινωνίας· καλεί την Ένωση να στηρίξει πλήρως, σε συντονισμό με την UNAMI και τις ιρακινές αρχές, το έργο της εθνικής επιτροπής συμφιλίωσης, ώστε να προαχθεί η συμφιλίωση μεταξύ των κοινοτήτων, να προωθηθεί μια ιρακινή διαδικασία εθνικής συμφιλίωσης, να διασφαλιστεί ο σεβασμός της ιρακινής πολυμορφίας και να προαχθεί μια διακυβέρνηση αντιπροσωπευτική και χωρίς αποκλεισμούς, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, ως στοιχείο που θα ενισχύσει το αίσθημα του ανήκειν στους ιρακινούς πολίτες· επισημαίνει ότι η ανάγκη πρόληψης των συγκρούσεων και αντιμετώπισης των προκλήσεων για την ασφάλεια, καθώς και η απαίτηση για πρωτοβουλίες συμφιλίωσης, διαμεσολάβησης και διαλόγου, καθιστούν απαραίτητη τη σημαντική αύξηση των διαθέσιμων κεφαλαίων για τέτοιες πρωτοβουλίες, κυρίως μέσω της χρήσης του μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη· χαιρετίζει τις συστάσεις ιρακινών θρησκευτικών ηγετών προς την κυβέρνηση του Ιράκ για τη δημιουργία ενός συμβουλίων ανωτάτων κληρικών και διανοουμένων στο Ιράκ, και την αποστολή αιτήματος προς το ιρακινό κοινοβούλιο για την έγκριση νόμου που θα ποινικοποιεί την εξτρεμιστική θρησκευτική ρητορική η οποία υποκινεί το μίσος και τη βία και θα τιμωρεί όσους την ενθαρρύνουν, καθώς και για αναθεώρηση των προγραμμάτων σπουδών και τόνωση, στο πλαίσιο της συμφιλίωσης, της εθνικής ταυτότητας των πολιτών και όχι της σεχταριστικής λογικής·

12.  ενθαρρύνει τη διεθνή κοινότητα και την ΕΕ να παράσχουν στήριξη για τη διατήρηση της πολυμορφίας των εθνοτικών, πολιτισμικών και θρησκευτικών ταυτοτήτων του Ιράκ· ζητεί να διερευνηθούν τρόποι, στο πλαίσιο του συντάγματος του Ιράκ, για να αναγνωριστεί, να προστατευθεί και να ενισχυθεί η τοπική αυτονομία των εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων που ζουν σε περιοχές όπου είχαν ιστορικά μια ισχυρή παρουσία και συνυπήρχαν ειρηνικά μεταξύ τους - για παράδειγμα οι Γεζίτες στα όρη Σιντζάρ και οι Χαλδαίοι,Σύροι, Ασσύριοι στις πεδιάδες της Νινευή· ζητεί από τις ιρακινές αρχές να επιτρέψουν στους Κούρδους, τους χριστιανούς και τους Γεζίτες να επιστρέψουν στις αρχικές περιοχές διαμονής τους και να εξασφαλίσουν ότι μπορούν να το πράξουν αυτό με ασφάλεια·

Πολιτικός Διάλογος

13.  καλεί την ΕΕ να εντείνει τον πολιτικό διάλογο με τις ιρακινές αρχές, με σκοπό την προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών μέσω της καλύτερης τήρησης των αρχών του κράτους δικαίου, της χρηστής διακυβέρνησης, και ενός αποτελεσματικού δικαστικού συστήματος· ζητεί σε αυτό το πλαίσιο να αποτελέσει η κατάργηση της θανατικής ποινής προτεραιότητα του διαλόγου, και καλεί τις ιρακινές αρχές να θέσουν αμέσως σε εφαρμογή την αναστολή του πρακτικής της θανατικής ποινής·

14.  υπενθυμίζει την ανάγκη να στηριχθεί η ανάπτυξη της ιρακινής κοινωνίας των πολιτών και η πλήρης πολιτική εκπροσώπηση και ακέραιη συμμετοχή της στις διάφορες διαδικασίες και μεταρρυθμίσεις· εκτιμά πως ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην εκπροσώπηση των γυναικών, των νέων, καθώς και των μελών όλων των εθνοτικών και θρησκευτικών ομάδων της ιρακινής κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των χριστιανών, των σιιτών και σουνιτών μουσουλμάνων, των Γεζιτών και των Μανδαίων, των Σαμπάκ, των Κούρδων, των Τουρκμένων και άλλων, των οποίων τα αιτήματα θα πρέπει να εισακουστούν· τονίζει, εξάλλου, την ανάγκη να τεθεί ως προτεραιότητα η επίτευξη μιας μη σεκταριστικής πολιτικής τάξης χωρίς αποκλεισμούς, η οποία θα είναι αντιπροσωπευτική όλων των τμημάτων που απαρτίζουν την ιρακινή κοινωνία·

15.  ζητεί από την Ένωση και τα κράτη μέλη, βάσει του ευρωπαϊκού κεκτημένου σε θέματα αντιμετώπισης της διαφθοράς, να ξεκινήσουν με τις ιρακινές αρχές προγράμματα δικαστικής συνεργασίας και ανταλλαγής ορθών πρακτικών και αποτελεσματικών μηχανισμών, με σκοπό την έμπρακτη καταπολέμηση της εκτεταμένης διαφθοράς και τη διασφάλιση έτσι της δίκαιης κατανομής του εθνικού πλούτου· τονίζει τη σημασία της παροχής συμβουλών εκ μέρους της Ένωσης στην ιρακινή κυβέρνηση σε θέματα ασφάλειας και διακυβέρνησης προκειμένου να εξασφαλιστεί η σταθερότητα στην ιρακινή επικράτεια·

16.  επαινεί τη συμβολή των ιρακινών ενόπλων δυνάμεων στην παγκόσμια προσπάθεια για την καταπολέμηση της τρομοκρατικής οργάνωσης ISIS/Daesh· συνεχίζει να παρέχει την αμέριστη υποστήριξή του στις εκτενείς αντιτρομοκρατικές δράσεις του Διεθνούς Συνασπισμού κατά του ISIS/Daesh, που συνεχίζει να αποτελεί βασική απειλή παρά τις πρόσφατες στρατιωτικές νίκες κατά της οργάνωσης, με ταυτόχρονο σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· αναγνωρίζει ότι ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας στο Ιράκ επηρεάζεται ιδιαίτερα από την κατάσταση στη γύρω περιοχή, όπως είναι ο πόλεμος στη Συρία· ζητεί από την ΕΕ να θεσπίσει ένα διάλογο σχετικά με ζητήματα που αφορούν την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, με στόχο τη μεταρρύθμιση της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας και την ενίσχυση της ικανότητας της χώρας για αντιμετώπιση των τρομοκρατικών απειλών, και να συνεργαστεί με τις ιρακινές αρχές κατά της ατιμωρησίας για εγκλήματα που στοχεύουν οποιαδήποτε ομάδα, εθνοτική, θρησκευτική ή άλλη, περιλαμβανομένων των μειονοτήτων σε όλες τις μορφές τους· κατανοεί ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν οι βασικές αιτίες της τρομοκρατίας για να είναι δυνατή η καταπολέμησή της·

17.  ζητεί από την Ένωση να ενθαρρύνει τις ιρακινές αρχές να υιοθετήσουν μια εθνική στρατηγική για τα εγκλήματα που έχει διαπράξει το ISIS/Daesh και να προσχωρήσουν στο καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, δεχόμενες οικειοθελώς τη διεθνή δικαιοδοσία του ΔΠΔ για τη διεξαγωγή ερευνών με διαφανή και δίκαιο τρόπο και την εξασφάλιση λογοδοσίας για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για τα εγκλήματα πολέμου και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διέπραξε το ισλαμικό κράτος· τονίζει ότι είναι αναγκαία η αξιόπιστη δίωξη όσων είναι υπεύθυνοι για τα εγκλήματα που διέπραξε το ISIS/Daesh, με την ουσιαστική συμμετοχή των θυμάτων και τη δημιουργία ενός διεξοδικού δικαστικού μητρώου αυτών των εγκλημάτων· ανησυχεί παράλληλα, εάν το πεδίο των διώξεων διευρυνθεί υπερβολικά, ότι μπορεί να υπάρξει κίνδυνος περαιτέρω αδικιών, οι οποίες θα εμποδίσουν τη μελλοντική συμφιλίωση στο πλαίσιο της κοινότητας και την επανένταξη σε αυτή·

18.  υπογραμμίζει ότι υπάρχει ανάγκη εκτενούς εμπειρογνωμοσύνης σε ζητήματα που συνδέονται με τα μέσα ενημέρωσης και την ελευθερία της έκφρασης για την κατάρτιση των τοπικών φορέων των μέσων ενημέρωσης στη δημοσιογραφία για την ειρήνη·

19.  ζητεί από την ΕΕ να αναγνωρίσει την ευθύνη που φέρει για τους πολίτες της ΕΕ που ταξίδεψαν στο Ιράκ για να συμμετάσχουν στα εγκλήματα του ισλαμικού κράτους, οι οποίοι θα πρέπει να δικαστούν σύμφωνα με το κράτος δικαίου· ζητεί να θεσπιστούν σαφείς διαδικασίες μεταξύ του Ιράκ και των αντίστοιχων κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με τον επαναπατρισμό και τη νομική ευθύνη των εν λόγω ατόμων·

20.  καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει την μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, ιδίως σε ό,τι αφορά τη μεταβατική δικαιοσύνη, ώστε να διασφαλιστεί ο σεβασμός των διεθνών προτύπων σε θέματα τήρησης της νομιμότητας, δίκαιης δίκης και ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η λογοδοσία εντός των κρατικών δομών· καλεί, επίσης την ΕΕ να συνεργαστεί με τις ιρακινές αρχές για την καταπολέμηση της ατιμωρησίας οποιωνδήποτε εγκλημάτων κατά ομάδων, εθνοτικών, θρησκευτικών ή άλλων, καθώς και των μειονοτήτων κάθε μορφής·

21.  καλεί τις ιρακινές αρχές να δώσουν προτεραιότητα στην ισότητα των φύλων και την εξάλειψη κάθε μορφής βίας και διακρίσεων κατά γυναικών και κοριτσιών, συμπεριλαμβανομένης της έμφυλης βίας· τονίζει σχετικά, τη σημασία της κατάργησης του νόμου που απαλλάσσει έναν κατηγορούμενο από τη δίωξη για βιασμό, σεξουαλική επίθεση, αποπλάνηση ανηλίκου, απαγωγή ή παρόμοιες πράξεις, εάν ο βιαστής παντρευτεί το θύμα του·

22.  καλεί την ΕΕ να προάγει τις καλές και εποικοδομητικές σχέσεις μεταξύ του Ιράκ και των γειτόνων του, καθώς και τον ρόλο του ως συντελεστή της ειρήνης στην περιοχή· υπογραμμίζει ότι το Ιράκ συνεργάζεται εκτεταμένα με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν και ότι, πρόσφατα, βελτιώθηκαν επίσης οι σχέσεις του με τη Σαουδική Αραβία, γεγονός που θα μπορούσε να καταστήσει ενδεχομένως το Ιράκ επίκεντρο των περιφερειακών προσπαθειών για την αποκλιμάκωση των εντάσεων· καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να εφαρμόσουν την παράγραφο 8 του ψηφίσματος αριθ. 598 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για μια περιφερειακή συμφωνία για την ασφάλεια μεταξύ των παράκτιων κρατών του Περσικού Κόλπου·

23.  καλεί την ΕΕ να συνεργαστεί με τις ιρακινές αρχές στον σχεδιασμό μια εθνικής στρατηγικής για την προστασία και την εκταφή των σορών σε μαζικούς τάφους σε περιοχές πρόσφατων συγκρούσεων, με στόχο την εκταφή και την ιατροδικαστική ανάλυση των ανθρώπινων λειψάνων που βρίσκονται εκεί, προκειμένου να καταστεί δυνατή η αξιοπρεπής ταφή των σορών των θυμάτων ή η παράδοσή τους στις οικογένειες, και να εξασφαλισθεί η συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων και η διερεύνηση και άσκηση δίωξης για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας· ζητεί επίσης από την ΕΕ και τα κράτη μέλη να προβούν σε ενέργειες προκειμένου να συσταθεί επειγόντως μια ομάδα εμπειρογνωμόνων με στόχο τη συλλογή όλων των αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με κάθε είδους διεθνή εγκλήματα που τελούν υπό εξέλιξη, συμπεριλαμβανομένων της γενοκτονίας, με στόχο την προετοιμασία της διεθνούς δίωξης των υπευθύνων·

24.  ζητεί να καθιερωθεί ετησίως, σε παγκόσμιο επίπεδο, μια ημέρα μνήμης των θυμάτων των τρομοκρατικών θηριωδιών του ISIS/Daesh, της Αλ Κάιντα και των παρόμοιων τρομοκρατικών οργανώσεων·

Τομεακή συνεργασία

25.  τονίζει ότι η διεργασία ανασυγκρότησης και σταθεροποίησης πρέπει να πλαισιωθεί με συνεκτικές πολιτικές για μια οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη επωφελή για όλους τους Ιρακινούς κατά τρόπο βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς· καλεί την Ένωση να τεθεί πλήρως στο πλευρό των ιρακινών αρχών όχι μόνο για να αντιμετωπιστούν οι οικονομικές και δημοσιονομικές ανισορροπίες, αλλά και για να προωθηθεί μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική μεγέθυνση, ικανή να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, ιδίως για τους νέους, με παράλληλη θέσπιση ενός πλαισίου που θα ευνοήσει το εμπόριο και θα αποτελέσει ευνοϊκό περιβάλλον για επενδύσεις· ζητεί από την ΕΕ να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει το Ιράκ στην παροχή σε νέους ανθρώπους που δεν κατάφεραν να σπουδάσουν, λόγω του αναγκαστικού εκτοπισμού τους από το ISIS/Daesh, την ευκαιρία πρόσβασης σε προγράμματα επίσημης εκπαίδευσης που θα τους επιτρέψουν να αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες για να βελτιώσουν τις ευκαιρίες εύρεσης εργασίας·

26.  ζητεί από την ΕΕ να ενθαρρύνει και να στηρίξει το Ιράκ στην διαφοροποίηση της οικονομίας του·

27.  εκφράζει την ανησυχία του για το υψηλό ποσοστό εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από μαθητές και των δύο φύλων στα σχολεία του Ιράκ (όπως καταγγέλλουν οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, σύμφωνα με τις οποίες το 60 % των μαθητών που εγγράφηκαν σε πρωτοβάθμια σχολεία το 2015, τα έχουν στο μεταξύ εγκαταλείψει)· υπογραμμίζει ότι το υψηλό ποσοστό γραμματισμού είναι καθοριστικό για την οικοδόμηση της ειρήνης σε καταστάσεις συρράξεων·

28.  καλεί την Ένωση να εντείνει τη συνεργασία της στον τομέα της παιδείας και στη μεταρρύθμιση της εκπαίδευσης, ώστε να διασφαλιστεί η πρόσβαση όλων, και ειδικά των ανηλίκων, σε μια ποιοτική εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες· αναγνωρίζει το πρόβλημα της έλλειψης πρόσβασης των κοριτσιών στο σχολείο λόγω των εθίμων, των αντιλήψεων της κοινωνίας, της φτώχειας και των κινδύνων για την ασφάλειά τους· καλεί την ΕΕ να προωθήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με την εκπαίδευση των κοριτσιών και να συνεργαστεί με την ιρακινή κυβέρνηση για τη βελτίωση της κατάστασης, καθώς αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους·

29.  καλεί την ΕΕ να αναπτύξει ευκαιρίες συνεργασίας στον τομέα της επιστήμης και της έρευνας, κυρίως της συνεργασίας και των συμπράξεων μεταξύ πανεπιστημίων, ιδίως όσον αφορά το πρόγραμμα Erasmus+ και τις ευκαιρίες ανταλλαγών στον τομέα της διδασκαλίας και της έρευνας·

30.  καλεί την ΕΕ να αναλάβει και να ενισχύσει τη συνεργασία στον πολιτιστικό τομέα με στόχο την προστασία, τη διατήρηση και την ανασύσταση της ιρακινής καλλιτεχνικής και πολιτιστικής κληρονομιάς·

31.  επικροτεί τη δρομολόγηση, μετά από αίτημα των ιρακινών αρχών και στο πλαίσιο της ιρακινής στρατηγικής στον τομέα της ασφαλείας, μιας αποστολής που θα στηρίξει τη μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας στο Ιράκ (EUAM Ιράκ)· ελπίζει η αποστολή αυτή να συμβάλλει στην ενίσχυση των δημόσιων θεσμών και τη συγκρότηση μιας αμερόληπτης και χωρίς αποκλεισμούς αστυνομικής δύναμης· υπογραμμίζει ότι η μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας στο Ιράκ αποτελεί σημαντική πρόκληση που θα πρέπει επίσης να υποστηριχθεί από τον ΟΗΕ· τονίζει την ανάγκη να ενθαρρυνθεί η αποστράτευση των πολιτοφυλακών και η επανένταξη των μαχητών στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας για μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας, μέσω εξατομικευμένων προγραμμάτων επανένταξης, όπου αυτό απαιτείται·

32.  καλεί την ΕΕ να παράσχει ενισχυμένη τεχνική βοήθεια στις ιρακινές αρχές για τη χρηστή διαχείριση των φυσικών πόρων, τη βελτίωση της είσπραξης των φόρων και τη μείωση των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών, με στόχο να διασφαλιστεί ότι το Ιράκ θα είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει εκ των έσω την ανάπτυξή του μεσοπρόθεσμα και να μειώσει τις ανισότητες μεταξύ του πληθυσμού και μεταξύ των περιφερειών του· τονίζει την ανάγκη να παρέχονται ενεργά συμβουλές στον ιδιωτικό τομέα και στους επενδυτές, με στόχο την ενίσχυση τόσο της ευαισθησίας στο θέμα των συγκρούσεων, όσο και της συμβολής τους στην οικοδόμηση της ειρήνης και στη βιώσιμη ανάπτυξη.

33.  καλεί την ΕΕ να καθιερώσει με το Ιράκ, στο πλαίσιο που προβλέπεται από τη ΣΕΣΣ, ένα διάλογο για τη μετανάστευση υπό όλες της τις μορφές, καθώς και να σχεδιάσει μια προσέγγιση αντιμετώπισης της μετανάστευσης η οποία θα βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα, έχοντας υπόψη την ανάγκη εξεύρεσης μακροπρόθεσμων, αποτελεσματικών και βιώσιμων λύσεων, επ’ ωφελεία των πολιτών τόσο της Ένωσης όσο και του Ιράκ·

34.  υπογραμμίζει ότι το Ιράκ είναι ένας δυνητικά σημαντικός εταίρος για τη διασφάλιση της ανοικοδόμησης των ενεργειακά συνδεδεμένων υποδομών και της μεγαλύτερης διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας για το Ιράκ και των πηγών εφοδιασμού της ΕΕ· ως εκ τούτου, καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει το Ιράκ στην ενεργειακή του μετάβαση και να συνεργαστεί με το Ιράκ για την καθιέρωση κοινών έργων και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και τεχνογνωσίας στους βασικούς τομείς της ενεργειακής απόδοσης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, του περιβάλλοντος και της αποτελεσματικής διαχείρισης των πόρων, συμπεριλαμβανομένων των υδάτων, με στόχο, μεταξύ άλλων, την επιτάχυνση της υλοποίησης των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης·

35.  υπενθυμίζει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια πλήττονται δυσανάλογα από τις συγκρούσεις και τον εξτρεμισμό και είναι περισσότερο ευάλωτες στη βία και στις κακοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής βίας, των βασανιστηρίων, της διακίνησης ανθρώπων, της δουλείας και των πρόωρων γάμων· τονίζει την ανάγκη να ικανοποιηθούν οι ειδικές ανθρωπιστικές και αναπτυξιακές ανάγκες γυναικών και κοριτσιών, ιδίως του εκτοπισμένου πληθυσμού· καλεί την ΕΕ να προωθήσει περαιτέρω την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών και την ενδυνάμωση των γυναικών μέσω των αναπτυξιακών της προσπαθειών, και να υπογραμμίσει τον ρόλο των γυναικών στην ανάκαμψη και την οικοδόμηση της ειρήνης στη χώρα·

36.  επιμένει στην ανάγκη επενδύσεων στον γεωργικό τομέα του Ιράκ λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό δυναμικό δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και τη σημασία της επιστροφής του πληθυσμού στις αγροτικές ζώνες που έχουν υποστεί πληθυσμιακή έξοδο λόγω των συγκρούσεων.

37.  επαινεί την στερρή συναίνεση του Ιράκ για την ένταξή του στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και ζητεί από την Επιτροπή να συνδράμει τις ιρακινές αρχές στις προσπάθειές τους να επανενταχθούν στην παγκόσμια οικονομία και το παγκόσμιο εμπόριο·

Θεσμικές σχέσεις:

38.  επιμένει ότι το σύνολο της βοήθειας που παρέχεται από την Ένωση πρέπει να πληροί αυστηρούς όρους συμμόρφωσης με τις αρχές του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου και να υπόκειται σε διαδικασία συνεχούς αξιολόγησης, για την οποία θα ενημερώνεται δεόντως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 113 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας·

39.  αναλαμβάνει να συστήσει, σε συνεργασία με το Ιρακινό Κοινοβούλιο, μια κοινοβουλευτική επιτροπή συνεργασίας, κατά τα προβλεπόμενα στην ΣΕΣΣ, ώστε να μπορέσει αυτή να ξεκινήσει τις δραστηριότητές της, που θα περιλαμβάνουν και την παρακολούθηση της υλοποίησης των προγραμμάτων συνεργασίας μεταξύ Ιράκ και Ευρωπαϊκής Ένωσης·

40.  ζητεί από την Ομάδα Στήριξης της Δημοκρατίας και Συντονισμού των Εκλογών (DEG) να συμπεριλάβει το Ιράκ στον κατάλογο των χωρών που έχουν προτεραιότητα για το 2019, και να ξεκινήσει την εκπόνηση προγραμμάτων ανάπτυξης των ικανοτήτων του Ιρακινού Κοινοβουλίου· καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τα προγράμματα αυτά·

o
o   o

41.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στον Πρόεδρο της Επιτροπής, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην Κυβέρνηση και στο Συμβούλιο των Αντιπροσώπων της Δημοκρατίας του Ιράκ.

(1) ΕΕ L 204 της 31.7.2012, σ. 20.
(2) ΕΕ C 440 της 30.12.2015, σ. 83.
(3) ΕΕ C 35 της 31.1.2018, σ. 77.
(4) ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 194.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA-PROV(2018)0285.


Συμφωνία ΕΕ-Νέας Ζηλανδίας σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων (προσχώρηση της Κροατίας) ***
PDF 113kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου 2018 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νέας Ζηλανδίας, σύμφωνα με το άρθρο XXIV παράγραφος 6 και το άρθρο XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT) του 1994, σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων που προβλέπονται στον πίνακα της Δημοκρατίας της Κροατίας στο πλαίσιο της προσχώρησής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση (10670/2017 – C8-0121/2018 – 2017/0137(NLE))
P8_TA(2018)0287A8-0220/2018

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (10670/2017),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νέας Ζηλανδίας, σύμφωνα με το άρθρο XXIV παράγραφος 6 και το άρθρο XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT) του 1994, σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων που προβλέπονται στον πίνακα της Δημοκρατίας της Κροατίας στο πλαίσιο της προσχώρησής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση (10672/2017),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 παράγραφος 4 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0121/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0220/2018),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Νέας Ζηλανδίας.


Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ***I
PDF 163kWORD 55k
Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου 2018 στο σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του άρθρου 22 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (10850/2017 – ECB/2017/18 - C8-0228/2017 – 2017/0810(COD))(1)
P8_TA(2018)0288A8-0219/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Σχέδιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Σχέδιο απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Τα βασικά καθήκοντα που εκτελούνται μέσω του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) περιλαμβάνουν τη χάραξη και εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής της Ένωσης και την προώθηση της ομαλής λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών. Οι ασφαλείς και αποτελεσματικές υποδομές χρηματοπιστωτικών αγορών, ιδίως τα συστήματα εκκαθάρισης, συνιστούν αναγκαίο στοιχείο της εκπλήρωσης των βασικών αυτών καθηκόντων.
(1)  Τα βασικά καθήκοντα που εκτελούνται μέσω του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) περιλαμβάνουν τη χάραξη και εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής της Ένωσης και την προώθηση της ομαλής λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών, η οποία είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Οι ασφαλείς και αποτελεσματικές υποδομές χρηματοπιστωτικών αγορών, ιδίως τα συστήματα εκκαθάρισης, συνιστούν αναγκαίο στοιχείο της εκπλήρωσης των βασικών αυτών καθηκόντων.
Τροπολογία 2
Σχέδιο απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Στην απόφαση που εξέδωσε στις 4 Μαρτίου 2015 στην υπόθεση T-496/11 Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας κατά Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας7 το Γενικό Δικαστήριο έκρινε ότι η ΕΚΤ δεν διαθέτει την απαιτούμενη αρμοδιότητα ρύθμισης της δραστηριότητας των συστημάτων εκκαθάρισης. Το Γενικό Δικαστήριο επισήμανε ότι το άρθρο 129 παράγραφος 3 της Συνθήκης επιτρέπει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο να τροποποιήσουν το άρθρο 22 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (στο εξής το «καταστατικό του ΕΣΚΤ»), αποφασίζοντας με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, μετά από σύσταση της ΕΚΤ. Το ίδιο συμπέρανε ότι «στην ΕΚΤ εναπόκειται, εάν εκτιμά ότι είναι αναγκαίο για την ορθή εκπλήρωση του καθήκοντος που προβλέπει το άρθρο 127, παράγραφος 2, τέταρτη περίπτωση, ΣΛΕΕ να της χορηγηθεί η εξουσία ρυθμίσεως των υποδομών που προβαίνουν σε εκκαθάριση συναλλαγών επί τίτλων, να ζητήσει από τον νομοθέτη της Ένωσης να τροποποιήσει το άρθρο 22 του καταστατικού, προσθέτοντας ρητή μνεία των συστημάτων εκκαθαρίσεως τίτλων.».
(3)  Στην απόφαση που εξέδωσε στις 4 Μαρτίου 2015 στην υπόθεση T-496/11 Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας κατά Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας7, το Γενικό Δικαστήριο έκρινε ότι η ΕΚΤ δεν διαθέτει την απαιτούμενη αρμοδιότητα ρύθμισης της δραστηριότητας των συστημάτων εκκαθάρισης, με αποτέλεσμα να πρέπει να ακυρωθεί λόγω αναρμοδιότητας το πλαίσιο πολιτικής, στον βαθμό που επιβάλλει στους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους που συμμετέχουν στην εκκαθάριση τίτλων υποχρέωση εγκατάστασης στη ζώνη του ευρώ. Το Γενικό Δικαστήριο επισήμανε ότι το άρθρο 129 παράγραφος 3 της Συνθήκης επιτρέπει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο να τροποποιήσουν το άρθρο 22 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (στο εξής το «καταστατικό του ΕΣΚΤ»), αποφασίζοντας με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, μετά από σύσταση της ΕΚΤ. Το Δικαστήριο συμπέρανε, συνεπώς, ότι «στην ΕΚΤ εναπόκειται, εάν εκτιμά ότι είναι αναγκαίο για την ορθή εκπλήρωση του καθήκοντος που προβλέπει το άρθρο 127, παράγραφος 2, τέταρτη περίπτωση, ΣΛΕΕ να της χορηγηθεί η εξουσία ρυθμίσεως των υποδομών που προβαίνουν σε εκκαθάριση συναλλαγών επί τίτλων, να ζητήσει από τον νομοθέτη της Ένωσης να τροποποιήσει το άρθρο 22 του καταστατικού, προσθέτοντας ρητή μνεία των συστημάτων εκκαθαρίσεως τίτλων.».
_________________
_________________
7 ECLI: EU:T:2015:133.
7 ECLI: EU:T:2015:133.
Τροπολογία 3
Σχέδιο απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)
(3α)  Μολονότι τα συστήματα εκκαθάρισης τίτλων είναι τυπολογία συστημάτων πληρωμών, απαιτείται σχετικά με το ζήτημα αυτό μεγαλύτερη σαφήνεια, υπό το πρίσμα της απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου της 4ης Μαρτίου 2015 στην υπόθεση T-496/11 και, ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να διασαφηνιστεί το ζήτημα της αρμοδιότητας επί των εν λόγω συστημάτων με την αναθεώρηση του άρθρου 22 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Τροπολογία 4
Σχέδιο απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Σημαντικές εξελίξεις τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναμένεται να εντείνουν τον κίνδυνο υπονόμευσης της ομαλής λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών και της εφαρμογής της ενιαίας νομισματικής πολιτικής ενόψει της επίδρασης τυχόν διαταραχών σε συστήματα εκκαθάρισης, ιδίως σε κεντρικούς αντισυμβαλλομένους, επηρεάζοντας σε τελική ανάλυση τον πρωταρχικό στόχο του Ευρωσυστήματος που είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών.
(4)  Σημαντικές εξελίξεις τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναμένεται να εντείνουν τον κίνδυνο υπονόμευσης της ομαλής λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών και της εφαρμογής της ενιαίας νομισματικής πολιτικής ενόψει της επίδρασης τυχόν διαταραχών σε συστήματα εκκαθάρισης, ιδίως σε κεντρικούς αντισυμβαλλομένους, επηρεάζοντας σε τελική ανάλυση τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, συμπεριλαμβανομένου του πρωταρχικού στόχου του Ευρωσυστήματος που είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών.
Τροπολογία 5
Σχέδιο απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Στις 29 Μαρτίου 2017 το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας κοινοποίησε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αποχώρησή του θα οδηγήσει σε θεμελιώδη αλλαγή του τρόπου ρύθμισης, επίβλεψης και εποπτείας ορισμένων συστηματικά σημαντικών δραστηριοτήτων εκκαθάρισης συναλλαγών σε ευρώ, επηρεάζοντας αρνητικά την ικανότητα του Ευρωσυστήματος να παρακολουθεί και να διαχειρίζεται τους κινδύνους που απειλούν την ομαλή λειτουργία των συστημάτων πληρωμών και την εφαρμογή της νομισματικής του πολιτικής.
διαγράφεται
Τροπολογία 6
Σχέδιο απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Η κεντρική εκκαθάριση αποκτά διαρκώς εντονότερο διασυνοριακό χαρακτήρα και μεγαλύτερη συστημική σημασία. Λόγω της ποικιλομορφίας των μελών τους και του πανευρωπαϊκού χαρακτήρα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που παρέχουν, οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι είναι εξόχως σημαντικοί για την Ένωση συνολικά και για τη ζώνη του ευρώ ειδικότερα. Αυτό αντικατοπτρίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου8, ο οποίος θεσπίζει συλλογικές εποπτικές ρυθμίσεις υπό μορφή εποπτικών σωμάτων, που περιλαμβάνουν τις αρμόδιες εθνικές και ενωσιακές αρχές, καθώς επίσης και το Ευρωσύστημα ως κεντρική τράπεζα έκδοσης του ευρώ.
(6)  Η κεντρική εκκαθάριση αποκτά διαρκώς εντονότερο διασυνοριακό χαρακτήρα και μεγαλύτερη συστημική σημασία. Λόγω της ποικιλομορφίας των μελών τους και του πανευρωπαϊκού χαρακτήρα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που παρέχουν, οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι είναι εξόχως σημαντικοί για την Ένωση συνολικά και για τη ζώνη του ευρώ ειδικότερα. Αυτό αντικατοπτρίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει συλλογικές εποπτικές ρυθμίσεις υπό μορφή εποπτικών σωμάτων, που περιλαμβάνουν τις αρμόδιες εθνικές και ενωσιακές αρχές, καθώς επίσης και το Ευρωσύστημα ως κεντρική τράπεζα έκδοσης του νομίσματος της Ένωσης, του ευρώ.
_________________
8 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1).
Τροπολογία 7
Σχέδιο απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Προς αντιμετώπιση των ως άνω ζητημάτων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε στις 13 Ιουνίου 2017 τη νομοθετική της πρόταση με σκοπό τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της ασφάλειας και ευρωστίας των κεντρικών αντισυμβαλλομένων με συστημική σημασία για τις χρηματοπιστωτικές αγορές στην Ένωση. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ικανότητά του να ασκεί τον ρόλο που του επιφυλάσσει η νομοθετική πρόταση ως κεντρική τράπεζα έκδοσης ευρώ, είναι εξαιρετικά σημαντικό το Ευρωσύστημα να διαθέτει τις σχετικές εξουσίες δυνάμει της Συνθήκης και του καταστατικού του ΕΣΚΤ. Θα πρέπει ιδίως να διαθέτει κανονιστικές εξουσίες υιοθέτησης δεσμευτικών αξιολογήσεων και επιβολής διορθωτικών μέτρων, σε στενή συνεργασία με άλλες αρχές της Ένωσης. Επίσης, όποτε καθίσταται αναγκαίο για την προστασία της σταθερότητας του ευρώ η ΕΚΤ θα πρέπει να διαθέτει και κανονιστικές εξουσίες θέσπισης πρόσθετων απαιτήσεων σε σχέση με κεντρικούς αντισυμβαλλομένους που παρεμβαίνουν στην εκκαθάριση σημαντικού ύψους συναλλαγών σε ευρώ.
(7)  Προς αντιμετώπιση των ως άνω ζητημάτων η Επιτροπή υπέβαλε στις 13 Ιουνίου 2017 τη νομοθετική της πρόταση με σκοπό τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της ασφάλειας και ευρωστίας των κεντρικών αντισυμβαλλομένων με συστημική σημασία για τις χρηματοπιστωτικές αγορές στην Ένωση. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ικανότητά του να ασκεί τον ρόλο που του επιφυλάσσει η νομοθετική πρόταση ως κεντρική τράπεζα έκδοσης ευρώ, είναι εξαιρετικά σημαντικό το Ευρωσύστημα να διαθέτει τις σχετικές εξουσίες δυνάμει της Συνθήκης και του καταστατικού του ΕΣΚΤ. Θα πρέπει ιδίως να διαθέτει κανονιστικές εξουσίες θέσπισης δεσμευτικών αξιολογήσεων και επιβολής διορθωτικών μέτρων, σε στενή συνεργασία με άλλες αρχές της Ένωσης. Επίσης, όποτε καθίσταται αναγκαίο για την προστασία της σταθερότητας του ευρώ η ΕΚΤ θα πρέπει να διαθέτει και κανονιστικές εξουσίες θέσπισης πρόσθετων απαιτήσεων σε σχέση με κεντρικούς αντισυμβαλλομένους που παρεμβαίνουν στην εκκαθάριση σημαντικού ύψους συναλλαγών σε ευρώ. Οι εν λόγω απαιτήσεις θα πρέπει να προστατεύουν την ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς και να εξασφαλίζουν ότι, κατά την εποπτεία κεντρικών αντισυμβαλλομένων τρίτων χωρών, θα υπερισχύουν το δίκαιο της Ένωσης και η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τροπολογία 8
Σχέδιο απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Το άρθρο 22 του καταστατικού του ΕΣΚΤ αποτελεί μέρος του κεφαλαίου ΙV «Νομισματικές λειτουργίες και εργασίες του ΕΣΚΤ». Τα καθήκοντα που προβλέπονται σε αυτό το άρθρο θα πρέπει επομένως να εξυπηρετούν αποκλειστικά σκοπούς νομισματικής πολιτικής.
(8)  Το άρθρο 22 του καταστατικού του ΕΣΚΤ αποτελεί μέρος του κεφαλαίου ΙV «Νομισματικές λειτουργίες και εργασίες του ΕΣΚΤ». Τα καθήκοντα που προβλέπονται σε αυτό το άρθρο θα πρέπει επομένως να εξυπηρετούν αποκλειστικά σκοπούς νομισματικής πολιτικής. Όσον αφορά τα συστήματα εκκαθάρισης για χρηματοπιστωτικά μέσα, οι απαιτήσεις που μπορούν να εφαρμοστούν βάσει του εν λόγω άρθρου θα πρέπει να περιλαμβάνουν υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων και υποχρεώσεις που επιβάλλουν στο σύστημα εκκαθάρισης να συνεργαστεί με την ΕΚΤ και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες όσον αφορά την εκ μέρους τους αξιολόγηση της ανθεκτικότητας του συστήματος σε αρνητικές εξελίξεις της αγοράς. Οι εν λόγω απαιτήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν επίσης το άνοιγμα από το σύστημα ενός λογαριασμού καταθέσεων μίας ημέρας στο ΕΣΚΤ σύμφωνα με τα σχετικά κριτήρια πρόσβασης και τις απαιτήσεις του ΕΣΚΤ. Επιπλέον, θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις αναγκαίες απαιτήσεις για την αντιμετώπιση καταστάσεων στις οποίες ένα σύστημα εκκαθάρισης για χρηματοπιστωτικά μέσα εγκυμονεί άμεσο κίνδυνο σημαντικής ζημίας για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή τις αγορές ή για το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ένωσης ή για ένα από τα κράτη μέλη της, όπως απαιτήσεις σχετικά με ελέγχους κινδύνου για τη ρευστότητα, συμφωνίες διακανονισμού, περιθώρια, εξασφαλίσεις ή ρυθμίσεις διαλειτουργικότητας. Όσον αφορά τα συστήματα εκκαθάρισης τρίτων χωρών για χρηματοπιστωτικά μέσα συστημικής σημασίας, η ΕΚΤ, δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.... [κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 όσον αφορά τις διαδικασίες για την αδειοδότηση κεντρικών αντισυμβαλλομένων και τις αρχές που συμμετέχουν καθώς και τις απαιτήσεις για την αναγνώριση κεντρικών αντισυμβαλλομένων τρίτων χωρών], μπορεί να προτείνει πρόσθετες απαιτήσεις στα συστήματα αυτά.
Τροπολογία 9
Σχέδιο απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)
(8α)  Οι νέες αρμοδιότητες της ΕΚΤ σε σχέση με τα συστήματα εκκαθάρισης όσον αφορά χρηματοπιστωτικά μέσα βάσει του τροποποιηθέντος άρθρου 22 του καταστατικού του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ θα ασκούνται παράλληλα με τις αρμοδιότητες των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης βάσει των διατάξεων σχετικά με την εγκαθίδρυση ή τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς που προβλέπονται στο μέρος ΙΙΙ της ΣΛΕΕ, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιλαμβάνονται σε πράξεις οι οποίες έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή ή από το Συμβούλιο δυνάμει των αρμοδιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί. Στο πλαίσιο αυτό, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι γίνονται σεβαστές οι αντίστοιχες αρμοδιότητες κάθε φορέα και να αποτρέπεται η ύπαρξη αλληλοσυγκρουόμενων διατάξεων και η έλλειψη συνοχής μεταξύ των αποφάσεων που λαμβάνουν τα διάφορα θεσμικά και λοιπά όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης, οι αρμοδιότητες που ανατίθενται δυνάμει του τροποποιηθέντος άρθρου 22 του καταστατικού του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ θα πρέπει να ασκούνται λαμβανομένου δεόντως υπόψη του γενικού πλαισίου για την εσωτερική αγορά που έχει θεσπιστεί από τα δύο νομοθετικά όργανα κατά τρόπο απολύτως συμβατό με τις νομοθετικές πράξεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου καθώς και με τα μέτρα που έχουν εγκριθεί βάσει των πράξεων αυτών.
Τροπολογία 10
Σχέδιο απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)
(8β)  Η ΕΚΤ θα πρέπει να διασφαλίζει πλήρη διαφάνεια και λογοδοσία προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την άσκηση των εξουσιών και των καθηκόντων της βάσει του άρθρου 22 του καταστατικού της. Ειδικότερα, θα πρέπει να ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για όλες τις αποφάσεις που λαμβάνονται και τις ρυθμίσεις που θεσπίζονται βάσει του εν λόγω άρθρου. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει στην ετήσια έκθεσής της να αφιερώνει ένα ειδικό κεφάλαιο σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού της και θα πρέπει να δημοσιεύει στον ιστότοπό της όλες τις αποφάσεις, τις συστάσεις και τις γνώμες σχετικά με ρυθμίσεις που θεσπίζει βάσει του εν λόγω άρθρου.
Τροπολογία 11
Σχέδιο απόφασης
Άρθρο 1
Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
Άρθρο 22
Άρθρο 22
Άρθρο 22
Συστήματα συμψηφισμού και συστήματα πληρωμών
Συστήματα συμψηφισμού και συστήματα πληρωμών
Η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες μπορούν να παρέχουν διευκολύνσεις, και η ΕΚΤ μπορεί να θεσπίζει κανονισμούς με σκοπό την εξασφάλιση αποτελεσματικών και υγιών συστημάτων εκκαθάρισης και πληρωμών, καθώς και συστημάτων εκκαθάρισης όσον αφορά χρηματοπιστωτικά μέσα, εντός της Ένωσης και με άλλες χώρες.
Η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες μπορούν να παρέχουν διευκολύνσεις, και η ΕΚΤ μπορεί να θεσπίζει κανονισμούς με σκοπό την εξασφάλιση αποτελεσματικών και υγιών συστημάτων εκκαθάρισης και πληρωμών, εντός της Ένωσης και με τρίτες χώρες.
Για την επίτευξη των στόχων του ΕΣΚΤ και για την εκπλήρωση των καθηκόντων του, η ΕΚΤ μπορεί να θεσπίζει ρυθμίσεις σχετικά με συστήματα εκκαθάρισης όσον αφορά χρηματοπιστωτικά μέσα, εντός της Ένωσης και με τρίτες χώρες, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις νομοθετικές πράξεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και τα μέτρα που θεσπίζονται στο πλαίσιο των εν λόγω πράξεων, και με τρόπο απολύτως συμβατό με τις πράξεις αυτές και τα μέτρα αυτά.

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0219/2018).


Φορολόγηση οχημάτων: επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής *
PDF 153kWORD 52k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου 2018 σχετικά με πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/62/ΕΚ περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής, όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με τη φορολόγηση των οχημάτων (COM(2017)0276 – C8-0196/2017 – 2017/0115(CNS))
P8_TA(2018)0289A8-0200/2018

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2017)0276),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 113 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0196/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0200/2018),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, εφόσον προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Η επιβολή φορολόγησης των οχημάτων συνεπάγεται κόστος το οποίο μέχρι στιγμής επωμίζεται υποχρεωτικά ο κλάδος σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν τα διόδια εισπράττονται από τα κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, η φορολόγηση οχημάτων ενδέχεται να λειτουργήσει ως εμπόδιο στην καθιέρωση διοδίων.
(4)  Η επιβολή φορολόγησης των οχημάτων συνεπάγεται κόστος το οποίο μέχρι στιγμής επωμίζεται υποχρεωτικά ο κλάδος, και ιδίως οι ΜΜΕ, σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν τα διόδια εισπράττονται από τα κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, η φορολόγηση οχημάτων ενδέχεται να λειτουργήσει ως εμπόδιο στην καθιέρωση διοδίων.
Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερα περιθώρια για μείωση της φορολόγησης οχημάτων, ιδίως με μείωση των ελάχιστων ορίων που προβλέπονται στην οδηγία 1999/62/ΕΚ. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος στρεβλώσεων του ανταγωνισμού μεταξύ μεταφορέων εγκατεστημένων σε διαφορετικά κράτη μέλη, η μείωση αυτή θα πρέπει να είναι σταδιακή.
(5)  Λαμβάνοντας υπόψη τη μορφή των τελών χρήσης του οδικού δικτύου που σχετίζονται με τη διανυθείσα απόσταση, και προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος στρεβλώσεων του ανταγωνισμού μεταξύ μεταφορέων εγκατεστημένων σε διαφορετικά κράτη μέλη και η πιθανή διοικητική επιβάρυνση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερα περιθώρια για μείωση της φορολόγησης οχημάτων, ιδίως με μείωση των ελάχιστων ορίων που προβλέπονται στην οδηγία 1999/62/ΕΚ.
Τροπολογίες 3 και 17
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)
(5α)   Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να καταργήσουν τυχόν αλληλοσυγκρουόμενα φορολογικά κίνητρα τα οποία αποθαρρύνουν την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών και επιδοτούν μη αποδοτικά και ρυπογόνα οχήματα, όπως τα εταιρικά ντιζελοκίνητα αυτοκίνητα·
Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)
(5β)  Προκειμένου να δοθεί στα κράτη μέλη μεγαλύτερη διακριτική ευχέρεια για να μειώσουν τον συντελεστή φορολόγησης των οχημάτων, έτσι ώστε να στηριχθεί η καθιέρωση διοδίων βάσει διανυθείσας απόστασης και να αποφευχθούν τυχόν διοικητικές επιβαρύνσεις, οι ελάχιστοι φορολογικοί συντελεστές θα πρέπει να μειωθούν σε ένα μόνο στάδιο από την 1η Ιανουαρίου 2024, ώστε να δοθεί στα κράτη μέλη μεγαλύτερη ευελιξία κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τον συντελεστή και την ταχύτητα των μειώσεων.
Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)
Οδηγία 1999/62/EΚ
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα)
2α)   Στο άρθρο 6, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«4α. Η σταδιακή μείωση της φορολόγησης οχημάτων που επιβάλλεται από κάθε κράτος μέλος αντισταθμίζεται πλήρως από πρόσθετα έσοδα που προκύπτουν από το σύστημα διοδίων του οικείου κράτους μέλους. Έως την 1η Ιανουαρίου 2024, όλα τα κράτη μέλη εφαρμόζουν το σύστημα διοδίων σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.»
Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – παράγραφος 1 – στοιχείο α
Οδηγία 1999/62/EΚ
Παράρτημα I – τίτλος
Πίνακας Α: ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΒΑΡΕΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΩΣ ΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ [...]» [να αναγραφεί το έτος έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας]
Πίνακας Α: ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΒΑΡΕΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΩΣ ΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023
Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – παράγραφος 1 – στοιχείο β
Οδηγία 1999/62/EΚ
Παράρτημα I – πίνακας B
Πίνακας Β: ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΒΑΡΕΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ [...] να αναγραφεί το έτος μετά το έτος έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας]
διαγράφεται
Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – παράγραφος 1 – στοιχείο β
Οδηγία 1999/62/EΚ
Παράρτημα I – πίνακας Γ
Πίνακας Γ: ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΒΑΡΕΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ [...] [να αναγραφεί το δεύτερο έτος μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας]
διαγράφεται
Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – παράγραφος 1 – στοιχείο β
Οδηγία 1999/62/EΚ
Παράρτημα I – πίνακας Δ
Πίνακας Δ: ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΒΑΡΕΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ [...] [να αναγραφεί το τρίτο έτος μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας]
διαγράφεται
Τροπολογία 10
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – παράγραφος 1 – στοιχείο β
Οδηγία 1999/62/EΚ
Παράρτημα I – πίνακας Ε
Πίνακας E: ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΒΑΡΕΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ [...] [να αναγραφεί το τέταρτο έτος μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας]
διαγράφεται
Τροπολογία 11
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – παράγραφος 1 – στοιχείο β
Οδηγία 1999/62/EΚ
Παράρτημα I – πίνακας ΣΤ – τίτλος
Πίνακας ΣΤ: ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΒΑΡΕΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ [...] [να αναγραφεί το πέμπτο έτος μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας]
Πίνακας ΣΤ: ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΒΑΡΕΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2018: εγγραφή του πλεονάσματος του οικονομικού έτους 2017
PDF 121kWORD 51k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2018 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018: Εγγραφή του πλεονάσματος του οικονομικού έτους 2017 (09325/2018 – C8-0277/2018 – 2018/2057(BUD))
P8_TA(2018)0290A8-0209/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(1), και ιδίως το άρθρο 18 παράγραφος 3 και το άρθρο 41,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, που εκδόθηκε οριστικά στις 30 Νοεμβρίου 2017(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(3),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(4),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(5),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2018 που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 13 Απριλίου 2018 (COM(2018)0227),

–  έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2018, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 18 Ιουνίου 2018 και διαβιβάστηκε στο Κοινοβούλιο στις 19 Ιουνίου 2018 (09325/2018 – C8‑0277/2018),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 88 και 91 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0209/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2018 έχει ως στόχο να εγγράψει στον προϋπολογισμό του 2018 το πλεόνασμα από το οικονομικό έτος 2017 που ανέρχεται σε 555,5 εκατομμύρια EUR·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κύρια στοιχεία του εν λόγω πλεονάσματος είναι ένα θετικό αποτέλεσμα στα έσοδα ύψους 338,6 εκατομμυρίων EUR, ένα μη δαπανηθέν ποσό στα έξοδα ύψους 383,4 εκατομμυρίων EUR και ένα θετικό υπόλοιπο των διαφορών συναλλαγματικών ισοτιμιών ύψους 166,4 εκατομμυρίων EUR·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά τα έσοδα, η μεγαλύτερη διαφορά οφείλεται σε τόκους υπερημερίας και πρόστιμα ύψους μεγαλύτερου από το αναμενόμενο (342,6 εκατομμύρια EUR)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά τις δαπάνες, η υστέρηση στην εκτέλεση πληρωμών από την Επιτροπή ανήλθε σε 201,5 εκατομμύρια EUR για το 2017 (από τα οποία 99,3 εκατομμύρια EUR του αποθεματικού επείγουσας βοήθειας) και 53,5 εκατομμύρια EUR για μεταφορές από το 2016, και η υστέρηση στην εκτέλεση πληρωμών από άλλα θεσμικά όργανα ανήλθε σε 82,6 εκατομμύρια EUR για το 2017 και 45,7 εκατομμύρια EUR για μεταφορές από το 2016·

1.  σημειώνει ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2018, όπως υποβλήθηκε από την Επιτροπή, αφορά αποκλειστικά την ενσωμάτωση στον προϋπολογισμό του πλεονάσματος που προέκυψε το 2017, δηλαδή ποσού 555,5 εκατομμυρίων EUR, σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, και τη θέση που διατύπωσε σχετικά το Συμβούλιο·

2.  υπενθυμίζει ότι η χαμηλή υστέρηση στην εκτέλεση πληρωμών στο τέλος του 2017 κατέστη δυνατή μόνον χάρη στην έγκριση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2017, που μείωσε τις πιστώσεις πληρωμών κατά 7 719,7 εκατομμύρια EUR λόγω μεγάλων καθυστερήσεων στην εκτέλεση, ιδιαίτερα στον υποτομέα 1β «Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή»· υπενθυμίζει επιπλέον ότι όλοι οι διορθωτικοί προϋπολογισμοί του 2017, ακόμη και όταν αύξαναν σημαντικά τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων (π.χ. 1 166,8 εκατομμύρια EUR για το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ για την Ιταλία, 500 εκατομμύρια EUR για την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων, 275 εκατομμύρια EUR για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη), χρηματοδοτήθηκαν πλήρως μέσω ανακατανομής πόρων από μη χρησιμοποιηθείσες πιστώσεις πληρωμών· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι καθυστερήσεις στην εκτέλεση και οι ανακριβείς προβλέψεις των κρατών μελών φαίνεται ότι συνεχίζονται το 2018·

3.  επισημαίνει, για μια ακόμη φορά, το σχετικά υψηλό επίπεδο των προστίμων στον τομέα του ανταγωνισμού το 2017, συνολικού ύψους 3 273 εκατομμυρίων EUR· θεωρεί ότι, εκτός από τα πλεονάσματα που προκύπτουν από την υστέρηση στην εκτέλεση πληρωμών, ο προϋπολογισμός της Ένωσης θα πρέπει να μπορεί να ξαναχρησιμοποιεί και τα έσοδα που προκύπτουν από πρόστιμα ή συνδέονται με καθυστερημένες πληρωμές, χωρίς αντίστοιχη μείωση των συνεισφορών με βάση το ΑΕΕ· υπενθυμίζει την πρότασή του για δημιουργία ειδικού αποθεματικού στον προϋπολογισμό της Ένωσης, το οποίο σταδιακά θα συμπληρώνεται από όλους τους τύπους απρόβλεπτων άλλων εσόδων και θα μεταφέρεται με τον δέοντα τρόπο προκειμένου να παρέχονται πρόσθετες δυνατότητες κάλυψης δαπανών όταν προκύπτει ανάγκη·

4.  πιστεύει ακόμη ότι, επειδή πρέπει οπωσδήποτε να δοθεί γρήγορα απάντηση στο μεταναστευτικό ζήτημα και λαμβάνοντας υπόψη τις καθυστερήσεις στην παράταση της Διευκόλυνσης για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία, το πλεόνασμα του 2017, που ανέρχεται σε 555,5 εκατομμύρια EUR, θα μπορούσε να προσφέρει εξαιρετική λύση για τη χρηματοδότηση της συνεισφοράς της Ένωσης στο μέσο αυτό για το 2018, χωρίς να οδηγηθεί ο γενικός προϋπολογισμός της Ένωσης στα όριά του·

5.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2018·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έκδοση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2018 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα λοιπά ενδιαφερόμενα θεσμικά όργανα και οργανισμούς, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(2) ΕΕ L 57 της 28.2.2018.
(3) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(4) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(5) ΕΕ L 168 της 7.6.2014, σ. 105.


Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2018: παράταση του μηχανισμού για τους πρόσφυγες στην Τουρκία
PDF 122kWORD 51k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2018 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα ΙΙΙ – Επιτροπή: Παράταση του μηχανισμού για τους πρόσφυγες στην Τουρκία (09713/2018 – C8-0302/2018 – 2018/2072(BUD))
P8_TA(2018)0291A8-0246/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(1), και ιδίως το άρθρο 18 παράγραφος 3 και το άρθρο 41,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, που εκδόθηκε οριστικά στις 30 Νοεμβρίου 2017(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(3) (κανονισμός για το ΠΔΠ),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(4),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(5),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ.3/2018 που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 23 Μαΐου 2018 (COM(2018)0310),

–  έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2018, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 22 Ιουνίου 2018 και διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 25 Ιουνίου 2018 (09713/2018 – C8‑0302/2018),

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 88 και 91 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0246/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή τροποποίησε στις 14 Μαρτίου 2018 την απόφασή της σχετικά με τον μηχανισμό για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία (FRT) προκειμένου να χορηγήσει άλλα 3 δισεκατομμύρια EUR («δεύτερη δόση») στον μηχανισμό αυτόν, σύμφωνα με τη δήλωση ΕΕ-Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 2016·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2018 είναι να προσθέσει 500 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων στον προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2018, καθώς η συνεισφορά της Ένωσης για το 2018 στη δεύτερη δόση, επιπλέον των 50 εκατομμυρίων EUR χρηματοδοτήθηκε από τις υπάρχουσες πιστώσεις για ανθρωπιστική βοήθεια για το 2018·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή προτείνει να χρησιμοποιηθεί το συνολικό περιθώριο για αναλήψεις υποχρεώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού για το ΠΔΠ, με σκοπό να χρηματοδοτήσει ποσό ύψους 243,8 εκατομμυρίων EUR, το οποίο δεν μπορεί να καλυφθεί αποκλειστικά από το αδιάθετο περιθώριο του τομέα 4, σύμφωνα με το οποίο προτάθηκε να συμβάλει με 256,2 εκατομμύρια EUR·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρότεινε να χρηματοδοτηθεί ένα επιπλέον ποσό 1,45 δισεκατομμυρίων EUR στο πλαίσιο του σχεδίου προϋπολογισμού του 2019 ως συνεισφορά του προϋπολογισμού της Ένωσης για τον μηχανισμό FRT·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει τονίσει επανειλημμένα ότι υποστηρίζει τη συνέχιση του FRT τονίζοντας παράλληλα ότι, ως ένα από τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, πρέπει να συμμετέχει πλήρως στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με την παράταση του FRT, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να αποφευχθεί η επανάληψη της διαδικασίας σύστασής του· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχουν μέχρι στιγμής λάβει χώρα διαπραγματεύσεις για τη χρηματοδότηση της δεύτερης δόσης του FRT μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα ήταν σκόπιμο οι συζητήσεις για τη χρηματοδότηση της δεύτερης δόσης να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της συνδιαλλαγής για τον προϋπολογισμό της Ένωσης του 2018·

1.  λαμβάνει υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2018, όπως υποβλήθηκε από την Επιτροπή, το οποίο αφορά αποκλειστικά τη χρηματοδότηση της συνεισφοράς του προϋπολογισμού της Ένωσης στον μηχανισμό FRT, για ποσό ύψους 500 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, και τη θέση που διατύπωσε σχετικά το Συμβούλιο·

2.  αποδοκιμάζει έντονα την αντίφαση μεταξύ της μη συμμετοχής του Κοινοβουλίου στην έγκριση των αποφάσεων σχετικά με τη σύσταση και την παράταση του FRT αφενός, και του ρόλου του ως αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής στη χρηματοδότηση του FRT από τον προϋπολογισμό της Ένωσης αφετέρου·

3.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν περιέλαβε τη χρηματοδότηση του FRT για το 2018 στο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2018, σε κανένα στάδιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού του 2018· πιστεύει ότι, εάν την είχε περιλάβει, θα ήταν μια ευκαιρία για τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής να συζητήσουν τη χρηματοδότηση ολόκληρης της δεύτερης δόσης του FRT, δεδομένου ότι οι θέσεις του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αποκλίνουν όσον αφορά το μέγεθος της συνεισφοράς από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

4.  επιμένει ότι η Επιτροπή πρέπει να ενισχύσει την παρακολούθηση της χρήσης της ΔΠΤ και να υποβάλλει τακτικές εκθέσεις στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή με επαρκείς λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα των χρηματοδοτούμενων ενεργειών με την υποκείμενη νομική βάση γενικά και με τα είδη των δραστηριοτήτων που απαριθμούνται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της απόφασης της Επιτροπής για τη θέσπιση της ΔΠΤ ειδικότερα·

5.  σημειώνει ότι σκοπός του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2018 είναι πρωτίστως να καταστεί δυνατή η απρόσκοπτη συνέχιση της σχολικής υποστήριξης των παιδιών προσφύγων στην Τουρκία·

6.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2018·

7.  υπογραμμίζει ότι η απόφαση αυτή δεν προδικάζει τη θέση του όσον αφορά το υπόλοιπο τμήμα της χρηματοδότησης της δεύτερης δόσης του FRT, τονίζει ότι, ανεξάρτητα από τις διαβουλεύσεις του Συμβουλίου για την παράταση του FRT, το Κοινοβούλιο θα διατηρήσει πλήρως τα προνόμιά του μέσω της διαδικασίας του προϋπολογισμού του 2019·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έκδοση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2018 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα λοιπά ενδιαφερόμενα θεσμικά όργανα και οργανισμούς, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(2) ΕΕ L 57 της 28.2.2018.
(3) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(4) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(5) ΕΕ L 168 της 7.6.2014, σ. 105.


Προς μια εξωτερική στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη του πρώιμου και καταναγκαστικού γάμου
PDF 182kWORD 68k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου 2018 σχετικά με την πορεία προς μια εξωτερική στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη του πρώιμου και καταναγκαστικού γάμου - επόμενα βήματα (2017/2275(INI))
P8_TA(2018)0292A8-0187/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την εξάλειψη των γάμων παιδιών(1),

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ιδίως δε το άρθρο 16, καθώς και όλες τις άλλες συνθήκες και πράξεις των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 23 του Διεθνούς συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 10 παράγραφος 1 του Διεθνούς συμφώνου για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 20 Νοεμβρίου 1989, και τις τέσσερις θεμελιώδεις αρχές της, ήτοι απαγόρευση διακρίσεων (άρθρο 2), υπέρτατο συμφέρον του παιδιού (άρθρο 3), επιβίωση, ανάπτυξη και προστασία (άρθρο 6), και συμμετοχή (άρθρο 12), και έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την 25η επέτειο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 16 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη συναίνεση σε γάμο, το ελάχιστο όριο ηλικίας σύναψης γάμου και την επίσημη καταχώρηση των γάμων,

–  έχοντας υπόψη το ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών της 18ης Δεκεμβρίου 2014 και της 19ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με τους πρώιμους και καταναγκαστικούς γάμους,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών 29/8 της 2ας Ιουλίου 2015 σχετικά με την ενίσχυση των προσπαθειών για την πρόληψη και εξάλειψη των γάμων ανηλίκων, των πρώιμων και καταναγκαστικών γάμων, το ψήφισμα 24/23 της 9ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με την ενίσχυση των προσπαθειών για την πρόληψη και εξάλειψη των γάμων ανηλίκων, των πρώιμων και καταναγκαστικών γάμων: προβλήματα, επιτεύγματα, βέλτιστες πρακτικές και κενά εφαρμογής, και το ψήφισμα 35/16 της 22ας Ιουνίου 2017 σχετικά με τους γάμους ανηλίκων, τους πρώιμους και τους καταναγκαστικούς γάμους σε πλαίσια ανθρωπιστικών κρίσεων,

–  έχοντας υπόψη τη θέση που ενέκρινε η διάσκεψη των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Αφρικανικής Ένωσης τον Ιούνιο 2015 στο Γιοχάνεσμπουργκ (Νότιος Αφρική) σχετικά με τους γάμους ανηλίκων,

–  έχοντας υπόψη το κοινό Γενικό Σχόλιο που συνέταξαν για την κατάργηση των γάμων ανηλίκων η Αφρικανική Επιτροπή για τα δικαιώματα του ανθρώπου και των λαών (ACHPR) και η Αφρικανική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για τα Δικαιώματα και την Ευημερία του Παιδιού (ACERWC),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 32, 37 και 59 παράγραφος 4 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του 2012 του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τη Δημογραφία (UNFPA) με τίτλο «Marrying Too Young – End Child Marriage» [Πρώιμοι γάμοι – Κατάργηση των γάμων ανηλίκων],

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως δε το άρθρο 9 αυτού,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με το σχέδιο δράσης 2016-2020 για την ισότητα των φύλων,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2017 σχετικά με την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού,

–  έχοντας υπόψη τις θεμελιώδεις αρχές που θέτει η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) του 2016 σχετικά με μια συνολική στρατηγική για την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το Στρατηγικό Πλαίσιο της Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία και το Σχέδιο Δράσης της Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 25 Ιουνίου 2012(3), έχοντας υπόψη το Σχέδιο Δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία για την περίοδο 2015-2019, το οποίο εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 20 Ιουλίου 2015(4), έχοντας υπόψη το κοινό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας της 27ης Ιουνίου 2017 με τίτλο «EU Action Plan on Human Rights and Democracy (2015-2019): Mid-Term Review June 2017» (Σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, 2015-2019): ενδιάμεση αξιολόγηση Ιουνίου 2017), (SWD(2017)0254),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ της 6ης Μαρτίου 2017 για την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, με τίτλο «Να μην εγκαταλείψουμε ούτε ένα παιδί»,

–  έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη της 7ης Ιουνίου 2017 για την ανάπτυξη, η οποία υπογραμμίζει τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι θα ενσωματώσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα των φύλων βάσει της Ατζέντας του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0187/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γάμοι ανηλίκων, οι πρώιμοι και οι καταναγκαστικοί γάμοι συνιστούν σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειδικότερα των δικαιωμάτων των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων στην ισότητα, την αυτονομία και τη σωματική ακεραιότητα, πρόσβασης στην εκπαίδευση και ελευθερίας απέναντι στην εκμετάλλευση και τις διακρίσεις, και είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα όχι μόνο σε τρίτες χώρες αλλά ίσως και σε ορισμένα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξάλειψη αυτών των πρακτικών είναι μια από τις προτεραιότητες της εξωτερικής δράσης της ΕΕ στο πεδίο της προαγωγής των δικαιωμάτων των γυναικών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορες διεθνείς χάρτες και νόμοι, όπως η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού και τα προαιρετικά πρωτόκολλά της, απαγορεύουν τον γάμο των ανηλίκων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γάμος ανηλίκων, ο πρώιμος και ο καταναγκαστικός γάμος έχουν πολύ αρνητικό αντίκτυπο στην σωματική και διανοητική υγεία και στην προσωπική ανάπτυξη των ενδιαφερομένων καθώς και στα παιδιά που γεννιούνται από τέτοιους γάμους και, ως αποτέλεσμα, και σε ολόκληρη την κοινωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γάμοι ανηλίκων είναι μια μορφή καταναγκαστικού γάμου, δεδομένου ότι τα παιδιά στερούνται εγγενώς την ικανότητα να δώσουν την πλήρη, ελεύθερη και ενσυνείδητη συγκατάθεσή τους για τον γάμο τους ή τον χρόνο σύναψής του· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά είναι μέρος μιας άκρως ευάλωτης κατηγορίας του πληθυσμού·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ δεσμεύεται να προωθεί τα δικαιώματα του παιδιού και ότι οι γάμοι παιδιών, οι πρώιμοι γάμοι και οι καταναγκαστικοί γάμοι συνιστούν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει αναλάβει τη δέσμευση ότι θα προστατεύει και θα προάγει συνολικά στην εξωτερική της πολιτική τα δικαιώματα του παιδιού·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κανένας γάμος δεν μπορεί νομικώς να συνάπτεται χωρίς την πλήρη και ελεύθερη συναίνεση αμφοτέρων των μερών, ούτε και από οποιοδήποτε άτομο που είναι κάτω από μια ελάχιστη ηλικία γάμου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γάμοι ανηλίκων είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα, πάνω από χώρες, κουλτούρες και θρησκείες· λαμβάνοντας υπόψη ότι ανήλικες νύφες μπορούμε να βρούμε σε όλες τις περιοχές του πλανήτη, από τη Μέση Ανατολή μέχρι τη Λατινική Αμερική, από την Ασία μέχρι την Ευρώπη και από την Αφρική μέχρι τη Βόρειο Αμερική· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γάμοι ανηλίκων επηρεάζουν και τα αγόρια, αλλά σε πολύ μικρότερο βαθμό από ό,τι τα κορίτσια·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σήμερα, πάνω από 750 εκατομμύρια γυναίκες παντρεύονται πριν από την ηλικία των 18 ετών και εξ αυτών τα 250 εκατομμύρια πριν από την ηλικία των 15 ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σήμερα κάπου 40 εκατομμύρια κορίτσια ηλικίας 15 έως 19 ετών που είναι παντρεμένα ή συμβιώνουν· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κάθε χρόνο, κάπου 15 εκατομμύρια γυναίκες παντρεύονται πριν από την ηλικία των 18 ετών και εξ αυτών τα 4 εκατομμύρια πριν από την ηλικία των 15 ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι 156 εκατομμύρια αγόρια επίσης έχουν νυμφευθεί πριν από την ηλικία των 18 ετών και εξ αυτών τα 25 εκατομμύρια πριν από την ηλικία των 15 ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γάμοι ανηλίκων και οι πρώιμοι και καταναγκαστικοί γάμοι είναι συχνότεροι στις φτωχές υπανάπτυκτες περιοχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των γάμων ανηλίκων, των πρώιμων και καταναγκαστικών γάμων αυξάνεται όσο αυξάνεται ο παγκόσμιος πληθυσμός· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατη έκθεση της UNICEF εκτιμά ότι το 2050 κάπου 1,2 δισεκατομμύρια κορίτσια ενδέχεται να έχουν παντρευτεί πριν από την ηλικία των 18 ετών· λαμβάνοντας υπόψη 9 στις 10 χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά γάμων ανηλίκων χαρακτηρίζονται ως ασταθή κράτη·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βαθύτερα αίτια των γάμων ανηλίκων είναι εν γένει η φτώχεια, η ελλιπής μόρφωση, οι βαθιά ριζωμένες έμφυλες ανισότητες και τα σχετικά στερεότυπα, η αντίληψη ότι ο γάμος θα προσφέρει «προστασία», η αντίληψη περί οικογενειακής τιμής, και η μη αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των αγοριών και των κοριτσιών, όπως και οι βλαπτικές πρακτικές, οι αντιλήψεις, τα ήθη καθώς και οι κανόνες που περικλείουν διακρίσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παράγοντες αυτοί παροξύνονται συχνά λόγω περιορισμένης πρόσβασης σε ποιοτική εκπαίδευση και σε ευκαιρίες απασχόλησης και ενισχύονται από ορισμένα παγιωμένα κοινωνικά πρότυπα περί γάμων ανηλίκων και πρώιμων και καταναγκαστικών γάμων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γάμοι ανηλίκων, οι πρώιμοι και οι καταναγκαστικοί γάμοι συνδέονται με υψηλό κίνδυνο πρόωρης και ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης, υψηλά ποσοστά μητρικής και παιδικής θνησιμότητας, χαμηλότερο οικογενειακό προγραμματισμό και ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες με αυξημένους κινδύνους για την υγεία ανεπαρκή ή ανύπαρκτη πρόσβαση σε ενημέρωση για υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, και ότι για ένα κορίτσι συχνά σηματοδοτούν το τέλος των σπουδών του· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες χώρες μέχρι και απαγορεύουν στα έγκυα κορίτσια και στις νεαρές μητέρες να επιστρέψουν στα θρανία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γάμοι ανηλίκων μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε αναγκαστική εργασία, δουλεία και πορνεία·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρ’ όλο που η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού τονίζει τη σημασία των μέτρων που ενθαρρύνουν την τακτική σχολική φοίτηση, πολλά κορίτσια είναι εκτός εκπαίδευσης λόγω διαφόρων παραγόντων, π.χ. επειδή τα σχολεία είναι δυσπρόσιτα ή ακριβά· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γάμοι ανηλίκων, οι πρώιμοι και οι καταναγκαστικοί γάμοι έχουν δυσανάλογα καταστροφικές επιπτώσεις και ισόβιες συνέπειες για τα θύματα και πολύ συχνά στερούν τα εμπλεκόμενα άτομα από τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους, δεδομένου ότι τα κορίτσια τείνουν να εγκαταλείπουν το σχολείο κατά την προετοιμασία ενός γάμου ή λίγο μετά από την τέλεσή του· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής αγωγής, είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για την πρόληψη των γάμων ανηλίκων, των πρώιμων και των καταναγκαστικών γάμων, επειδή η πρόσβαση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση συμβάλλει στη χειραφέτηση, στις ευκαιρίες απασχόλησης, και προάγει την ελευθερία επιλογής, το δικαίωμα αυτοδιάθεσης και ενεργού συμμετοχής στην κοινωνία, επιτρέποντας στα άτομα να απελευθερωθούν από κάθε μορφή ελέγχου που επηρεάζει αρνητικά τα δικαιώματά τους, και ότι διαφορετικά η οικονομική, νομική, υγειονομική και κοινωνική κατάσταση των γυναικών και των κοριτσιών και η ανάπτυξη της κοινωνίας στο σύνολό της εξακολουθούν να παρεμποδίζονται·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε χρόνο 17 εκατομμύρια ανήλικοι αποκτούν παιδί, αναγκαζόμενοι να αναλάβουν ευθύνες ανηλίκου και θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία τους, την εκπαίδευσή τους και τις οικονομικές προοπτικές τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γάμοι ανηλίκων, οι πρώιμοι και οι καταναγκαστικοί γάμοι εκθέτουν τα κορίτσια σε πρώιμο τοκετό με σημαντικούς κινδύνους και δυσκολίες κατά την εγκυμοσύνη και κατά τον τοκετό, λόγω κυρίως της άκρως ανεπαρκούς ή και ανύπαρκτης πρόσβασης σε ιατρική υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένων των υψηλής ποιότητας κέντρων υγείας, με συχνό αποτέλεσμα τη μητρική θνησιμότητα και νοσηρότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος μόλυνσης με μεταδοτικές ασθένειες, συμπεριλαμβανομένου του HIV· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπλοκές κατά την εγκυμοσύνη και τον τοκετό είναι η πρώτη αιτία θανάτου για τα κορίτσια ηλικίας 15 έως 19 ετών σε χώρες χαμηλού και μέσου εισοδήματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό θνησιμότητας των μωρών που γεννιούνται από έφηβες μητέρες είναι περίπου 50 % υψηλότερο και ότι τα βρέφη αυτά διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν προβλήματα σωματικής και γνωστικής ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπειρία από συχνές και πρώιμες εγκυμοσύνες επίσης μπορεί να προκαλέσει μια σειρά από μακροπρόθεσμες επιπλοκές στην υγεία, ακόμη και θάνατο·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γάμοι ανηλίκων, οι πρώιμοι και οι καταναγκαστικοί γάμοι συνιστούν παραβίαση των δικαιωμάτων του παιδιού και αποτελούν μια μορφή βίας σε βάρος των κοριτσιών και των αγοριών, και λαμβάνοντας υπόψη ότι για αυτό το λόγο τα κράτη έχουν υποχρέωση να ερευνούν τις καταγγελίες, να διώκουν τους αυτουργούς και να παρέχουν έννομη προστασία στα θύματα, που κατά βάση είναι γυναίκες και κορίτσια· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γάμοι αυτοί είναι καταδικαστέοι και κανένας πολιτιστικός ή θρησκευτικός λόγος δεν μπορεί να τους δικαιολογήσει· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γάμοι ανηλίκων, οι πρώιμοι και οι καταναγκαστικοί γάμοι αυξάνουν τον κίνδυνο έμφυλης βίας και συχνά αποτελούν το αίτιο της ενδοοικογενειακής συζυγικής βίας και της σεξουαλικής, σωματικής, ψυχολογικής, συναισθηματικής και οικονομικής κακοποίησης και άλλων βλαπτικών για τα κορίτσια και τις γυναίκες πρακτικών, όπως είναι ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων και τα λεγόμενα εγκλήματα τιμής, όπως επίσης και η αύξηση του κινδύνου που κορίτσια και γυναίκες διατρέχουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους να εκτεθούν σε διακρίσεις και έμφυλη βία·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γάμοι ανηλίκων, οι πρώιμοι και οι καταναγκαστικοί γάμοι αυξάνονται σημαντικά σε καταστάσεις αστάθειας, ένοπλων συγκρούσεων και φυσικών ή ανθρωπιστικών καταστροφών, όταν η ιατρική και ψυχολογική φροντίδα ή η πρόσβαση στην εκπαίδευση όπως και οι ευκαιρίες βιοπορισμού συχνά απουσιάζουν και τα δίκτυα κοινωνικής υποστήριξης και η κοινωνική καθημερινότητα διαρρηγνύονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τις πρόσφατες μεταναστευτικές κρίσεις ορισμένοι γονείς, για να προστατεύσουν τα παιδιά τους και ειδικά τις κόρες τους, από σεξουαλική κακοποίηση, ή επειδή αυτές θεωρούνται οικονομικό βάρος για την οικογένειά τους, αισθάνονται ότι δεν έχουν άλλη επιλογή από του να τις παντρέψουν προτού γίνουν 18 ετών, πιστεύοντας ότι έτσι τους προσφέρεται μια διέξοδος από τη φτώχεια·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης χαρακτηρίζει τον καταναγκαστικό γάμο ως μορφή βίας κατά των γυναικών και ζητεί την ποινικοποίηση του καταναγκασμού ενός παιδιού σε σύναψη γάμου ή του δελεασμού ενός παιδιού με ένα ταξίδι στο εξωτερικό ή του καταναγκασμού του σε σύναψη γάμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη δυνατότητα πρόσβασης των θυμάτων σε νομική, ιατρική και κοινωνική υποστήριξη μπορεί να καταστήσει οξύτερο το πρόβλημα· λαμβάνοντας υπόψη ότι 11 κράτη μέλη της ΕΕ ακόμη δεν έχουν επικυρώσει τη σύμβαση·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τη φύση τους οι γάμοι ανηλίκων, οι πρώιμοι και οι καταναγκαστικοί γάμοι σε πολλές περιπτώσεις δεν δηλώνονται, με περιστατικά κακοποίησης υπεράνω διεθνών και πολιτιστικών συνόρων, και ότι μπορούν να θεωρηθούν ως μια μορφή εμπορίας ανθρώπων και σωματεμπορίας που οδηγεί στη δουλεία, στην εκμετάλλευση και/ή χειραγώγηση·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιούλιο 2014 πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο η πρώτη διάσκεψη κορυφής για τα κορίτσια, με σκοπό την ενεργοποίηση εγχώριων και διεθνών προσπαθειών για τον τερματισμό, μέσα σε μια γενιά, του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων και των γάμων ανηλίκων, των πρώιμων και των καταναγκαστικών γάμων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόληψη και αντιμετώπιση όλων των μορφών βίας κατά των κοριτσιών και των γυναικών, στις οποίες περιλαμβάνονται οι γάμοι ανηλίκων, οι πρώιμοι και οι καταναγκαστικοί γάμοι, είναι ένας από τους στόχους του Σχεδίου Δράσης της ΕΕ 2016-2020 για τα θέματα φύλου·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γάμοι ανηλίκων θα κοστίσουν στις αναπτυσσόμενες χώρες τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030(5)·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρώιμοι και οι παιδικοί γάμοι παραμένουν ένα θέμα ταμπού το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί δημοσίως ούτως ώστε να τεθεί τέλος στην καθημερινή δυστυχία των εμπλεκόμενων κοριτσιών και εφήβων γυναικών και στη διαρκή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της στήριξης και της δημοσιοποίησης του έργου δημοσιογράφων, καλλιτεχνών, φωτογράφων και ακτιβιστών που ασχολούνται με το ζήτημα των πρώιμων γάμων·

1.  επισημαίνει ότι ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ επιτρέπουν το γάμο ατόμων ηλικίας κάτω των 16 ετών, με γονική συναίνεση· καλεί τους νομοθέτες, τόσο στα κράτη μέλη της ΕΕ όσο και στις τρίτες χώρες, να ορίσουν τα 18 έτη ως ενιαίο ελάχιστο όριο ηλικίας γάμου και να εγκρίνουν τα αναγκαία διοικητικά, νομικά και οικονομικά μέτρα για την αποτελεσματική εφαρμογή του ορίου αυτού, προωθώντας π.χ. την καταχώριση των γάμων και γεννήσεων και μεριμνώντας για την πρόσβαση των κοριτσιών σε θεσμικούς υποστηρικτικούς μηχανισμούς, όπως παροχής ψυχοκοινωνικών συμβουλών, παροχής προστασίας και παροχής ευκαιριών για οικονομική χειραφέτηση· επαναλαμβάνει ότι οι γάμοι ανηλίκων, οι πρώιμοι και οι καταναγκαστικοί γάμοι πρέπει να θεωρούνται ότι συνιστούν σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καταπάτηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των παιδιών, και πρώτα και κύρια του δικαιώματος ελεύθερης έκφρασης της συναίνεσής τους και του δικαιώματος στη σωματική ακεραιότητα και τη διανοητική υγεία, αλλά και έμμεσα του δικαιώματος στην εκπαίδευση και στην πλήρη άσκηση των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων· καταδικάζει τους γάμους ανηλίκων, τους πρώιμους και τους καταναγκαστικούς γάμους και εκτιμά πως οποιαδήποτε παραβίαση της νομοθεσίας θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με αναλογικό και αποτελεσματικό τρόπο·

2.  εκτιμά πως είναι σημαντικό να αντιμετωπιστούν τα πολλαπλά αίτια των γάμων ανηλίκων, των πρώιμων και των καταναγκαστικών γάμων, όπως είναι οι βλαπτικές παραδόσεις, η ενδημική φτώχεια, οι συγκρούσεις, τα έθιμα, οι συνέπειες των φυσικών καταστροφών, τα στερεότυπα, η απουσία ενδιαφέροντος για την ισότητα των φύλων και για τα δικαιώματα γυναικών και κοριτσιών, για την υγεία και την ευεξία, η απουσία κατάλληλων εκπαιδευτικών ευκαιριών, η αδύναμη νομική και αστυνομική ανταπόκριση, ειδικά σε ό,τι αφορά τα παιδιά από μη προνομιούχες κοινότητες· καλεί επ’ αυτού την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεργαστούν με τα αρμόδια όργανα του ΟΗΕ και άλλους εταίρους για να τραβήξουν την προσοχή στο θέμα των γάμων ανηλίκων, των πρώιμων και των καταναγκαστικών γάμων· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να εκπληρώσουν τους στόχους της Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη όσον αφορά την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση επιβλαβών πρακτικών, όπως είναι ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων, και να φροντίσουν να λογοδοτήσουν όσοι ενέχονται σε παρόμοιες πρακτικές· ζητεί μεγαλύτερη χρηματοδότηση από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της μέσω μηχανισμών αναπτυξιακής βοήθειας που να προάγουν την ισότητα των φύλων και την εκπαίδευση, ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση κοριτσιών και γυναικών στην εκπαίδευση και να αυξηθούν οι ευκαιρίες τους να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη της κοινότητάς τους και να αναλάβουν πρωταγωνιστικό ρόλο στα οικονομικά και πολιτικά πράγματα, με σκοπό την αντιμετώπιση των αιτίων των γάμων ανηλίκων, των πρώιμων και των καταναγκαστικών γάμων·

3.  αναγνωρίζει ότι η δια νόμου απαγόρευση των γάμων ανηλίκων, των πρώιμων και των καταναγκαστικών γάμων από μόνη της δεν εγγυάται το τέλος αυτών των πρακτικών· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συντονιστούν καλύτερα και να ενισχύσουν το σεβασμό των διεθνών Συνθηκών, της νομοθεσίας και των προγραμμάτων, όπως και να ενεργήσουν μέσω των διπλωματικών σχέσεων με κυβερνήσεις και οργανώσεις σε τρίτες χώρες, για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που συνδέονται με τους γάμους ανηλίκων, τους πρώιμους και τους καταναγκαστικούς γάμους· ζητεί να γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να επιβληθούν νομοθετικές απαγορεύσεις και να συμπληρωθούν με μια ευρύτερη δέσμη νόμων και πολιτικών· αναγνωρίζει ότι αυτό απαιτεί τη θέσπιση και υλοποίηση συνολικών και ολιστικών μέτρων, στρατηγικών και προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης των άνισων νομικών διατάξεων περί γάμου και της υιοθέτησης θετικών μέτρων για τη χειραφέτηση των κοριτσιών·

4.  επισημαίνει ότι η ανισότητα μεταξύ των φύλων, η έλλειψη σεβασμού προς τα κορίτσια και τις γυναίκες εν γένει και η προσήλωση σε πολιτιστικές και κοινωνικές παραδόσεις που διαιωνίζουν τις διακρίσεις σε βάρος των κοριτσιών και των γυναικών, είναι από τα μεγαλύτερα εμπόδια στον αγώνα κατά των γάμων ανηλίκων, των πρώιμων και των καταναγκαστικών γάμων· αναγνωρίζει ακόμη τη σύνδεση μεταξύ γάμων ανηλίκων, πρώιμων και καταναγκαστικών γάμων αφενός και εγκλημάτων τιμής αφετέρου και ζητεί να διερευνώνται σωστά τα εγκλήματα αυτά και να ασκείται δίωξη κατά των αυτουργών· επισημαίνει δε ότι ακόμη και αγόρια και νεαροί άνδρες μπορούν να γίνουν θύματα αυτής της μορφής βίας· ζητεί να αντιμετωπιστούν οι πρακτικές αυτές σε ολόκληρη την ΕΕ με τα κατάλληλα προγράμματα και στο πλαίσιο των πολιτικών διαλόγων της ΕΕ με τις χώρες εταίρους, ώστε να προβλεφθούν μηχανισμοί για την αντιμετώπισή τους καθώς και μέσω της εκπαίδευσης και της ενημέρωσης στις χώρες εταίρους·

5.  εκτιμά πως, για να αντιμετωπιστεί στο σύνολό του το φαινόμενο των γάμων ανηλίκων, των πρώιμων και καταναγκαστικών γάμων, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως βασικός παράγων σε θέματα παγκόσμιας ανάπτυξης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έχει καθήκον να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο σε συνεργασία με τις περιφερειακές οργανώσεις και τις τοπικές κοινότητες· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με τις αρχές επιβολής του νόμου και τα δικαστικά συστήματα σε τρίτες χώρες και να παράσχουν κατάρτιση και τεχνική υποστήριξη για να βοηθήσουν στην έγκριση και επιβολή νομοθετικών πράξεων που θα απαγορεύουν τους γάμους ανηλίκων, τους πρώιμους και καταναγκαστικούς γάμους και θα καταργούν νόμους, κοινωνικά πρότυπα και πολιτισμικές παραδόσεις που λειτουργούν ως τροχοπέδη στα δικαιώματα και τις ελευθερίες των κοριτσιών και των γυναικών· καλεί τα κράτη μέλη να συνδράμουν σε πρωτοβουλίες όπως η πρωτοβουλία ΕΕ-ΟΗΕ «Spotlight» για την εξάλειψη όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών·

6.  καλεί συνεπώς όσα κράτη μέλη δεν το έχουν ήδη πράξει, να εισαγάγουν στην εγχώρια νομοθεσία τους μια πλήρη απαγόρευση των γάμων ανηλίκων, των πρώιμων και των καταναγκαστικών γάμων, να επιβάλουν το ποινικό δίκαιο και να επικυρώσουν τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης· καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με την κοινωνία των πολιτών προκειμένου να συντονίσουν τις δράσεις τους στο θέμα αυτό· τονίζει τη σημασία μιας κατάλληλης και μακροπρόθεσμης υποστήριξης για τα καταφύγια γυναικών και μεταναστριών και ασυνόδευτων και εκτοπισμένων παιδιών, ώστε κανείς να μη στερείται προστασίας λόγω ελλιπών πόρων· καλεί όλα τα κράτη μέλη να επιβάλουν την ελάχιστη ηλικία γάμου που προβλέπεται από τη νομοθεσία και να επιβλέπουν την κατάσταση συλλέγοντας δεδομένα και αποδεικτικά στοιχεία ανά φύλο για τους σχετικούς παράγοντες, ώστε να μπορεί να εκτιμηθεί καλύτερα η έκταση του προβλήματος· καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή βάση δεδομένων, μαζί και με πληροφορίες προερχόμενες από τρίτες χώρες, για την παρακολούθηση του φαινομένου των καταναγκαστικών γάμων·

7.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να προσφέρει στους εταίρους της, στο πλαίσιο της εξωτερικής και της αναπτυξιακής πολιτικής της, ένα στρατηγικό σύμφωνο και, προς το σκοπό αυτό, να απαιτεί:

   α) να απαγορεύσουν όλες οι χώρες εταίροι το γάμο ανηλίκων, τον πρώιμο και τον καταναγκαστικό γάμο, εξαλείφοντας κάθε νομικό κενό και να επιβάλουν την εφαρμογή της νομοθεσίας σε συμφωνία με τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης κάθε διάταξης που μπορεί να επιτρέψει, να δικαιολογήσει ή να οδηγήσει σε γάμο ανηλίκων, πρώιμο και καταναγκαστικό γάμο, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που επιτρέπουν στους δράστες βιασμού, σεξουαλικής κακοποίησης, σεξουαλικής εκμετάλλευσης, απαγωγής, εμπορίας ανθρώπων και σωματεμπορίας, και σύγχρονων μορφών δουλείας, να διαφύγουν της δίωξης και της τιμωρίας εάν συνάψουν γάμο με τα θύματά τους, ειδικά καταργώντας ή τροποποιώντας αυτούς τους νόμους·
   β) να γίνεται σεβαστή η απαγόρευση αυτή και να επιβάλλεται σε όλα τα επίπεδα ευθύς μόλις ο σχετικός νόμος τεθεί σε ισχύ, και να εφαρμοστούν συνολικές και ολιστικές στρατηγικές και προγράμματα που να περιλαμβάνουν μετρήσιμους βαθμιαίους στόχους, με σκοπό την πρόληψη και εξάλειψη των γάμων ανηλίκων, των πρώιμων και των καταναγκαστικών γάμων, και να χρηματοδοτούνται και να αξιολογούνται καταλλήλως, χάρη κυρίως στην εξασφαλισμένη πρόσβαση στη δικαιοσύνη και σε σε μηχανισμούς λογοδοσίας και ένδικα μέσα·
   γ) να δείξουν οι κυβερνήσεις των χωρών εταίρων σταθερή ηγετική στάση και πολιτική βούληση να θέσουν τέλος στους γάμους ανηλίκων και να αναπτύξουν συνολικά νομικά πλαίσια και σχέδια δράσης με σαφείς ενδιάμεσους στόχους και χρονοδιαγράμματα για την διατομεακή ενσωμάτωση μέτρων πρόληψης των γάμων ανηλίκων και να δημιουργήσουν ένα πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και αστικό περιβάλλον που να προστατεύει και να χειραφετεί τις γυναίκες και τα κορίτσια και να στηρίζει την ισότητα των φύλων·
   δ) να κινητοποιηθούν την κινητοποίηση των αναγκαίων για την επίτευξη αυτού του στόχου πόρων, με δυνατότητα ένταξης στη συνεργασία αυτή όλων των θεσμικών φορέων, καθώς και των μη κυβερνητικών οργανώσεων που διαθέτουν αδιαμφισβήτητη εμπειρογνωμοσύνη στον αγώνα κατά των πρόωρων και καταναγκαστικών γάμων·
   ε) να εξαρτηθεί το επίπεδο της δημόσιας αναπτυξιακής βοήθειας προς τις κυβερνητικές αρχές από το βαθμό δέσμευσης της δικαιούχου χώρας στην τήρηση ειδικότερα των υποχρεώσεών της σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του αγώνα κατά των γάμων ανηλίκων, των πρώιμων και των καταναγκαστικών γάμων·
   στ) να υλοποιηθεί το πρόγραμμα του UNFPA και του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF) με μια τριγωνική συνεργασία που θα συνενώνει τις ανωτέρω οργανώσεις, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη της και τις εκεί οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται σε αυτό τον τομέα και τις χώρες εταίρους στον αγώνα κατά των γάμων ανηλίκων, των πρώιμων και των καταναγκαστικών γάμων, εκτελώντας εθνικά σχέδια δράσης ενσωματωμένα στον προϋπολογισμό, δίνοντας την προτεραιότητα σε προγράμματα και μεθόδους που να έχουν την ικανότητα να οδηγήσουν σε υπέρβαση των λεγόμενων πολιτιστικών, θρησκευτικών ή φυλετικών εθίμων που στην πραγματικότητα συνιστούν πρώτα από όλα χείριστες παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών και της αξιοπρέπειας των κοριτσιών· να καλύψει η συνεργασία αυτή και τα συνδεδεμένα θέματα της βίας που ασκείται για λόγους τιμής·
   ζ) να θεμελιωθεί η υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων στις σχετικές συμβάσεις και κείμενα, καθώς και στους ειδικούς σκοπούς και στόχους που εγκρίθηκαν με το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 25 Σεπτεμβρίου 2015 στο πλαίσιο της Ατζέντας του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ/SDGs), και ειδικότερα του στόχου 3 («Διασφαλίζουμε μία ζωή με υγεία και προάγουμε την ευημερία για όλους, σε όλες τις ηλικίες»), του στόχου 4 («Διασφαλίζουμε την ελεύθερη, ισότιμη και ποιοτική εκπαίδευση προάγοντας τις ευκαιρίες για δια βίου μάθηση»), και του του στόχου 16 («προώθηση ειρηνικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών για την αειφόρο ανάπτυξη, παροχή πρόσβασης στη δικαιοσύνη για όλους και οικοδόμηση αποτελεσματικών, υπεύθυνων και χωρίς αποκλεισμούς θεσμών σε όλα τα επίπεδα»), και ειδικά «τον τερματισμό της κακοποίησης, της εκμετάλλευσης, της εμπορίας ανθρώπων και σωματεμπορίας και κάθε μορφής βίας και βασανιστηρίων σε βάρος παιδιών»·
   η) να θεμελιωθεί η υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων επίσης στον στόχο 5 των ΣΒΑ («Επιτυγχάνουμε την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση όλων των γυναικών και των κοριτσιών»), συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στον οικογενειακό προγραμματισμό και σε όλο το φάσμα των δημόσιων και καθολικών υπηρεσιών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, και ιδίως στην σύγχρονη αντισύλληψη και στην ασφαλή και νόμιμη ιατρική άμβλωση για τα κορίτσια· να κληθούν σε αυτό το πλαίσιο την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν το κίνημα SheDecides και να υποσχεθούν πρόσθετη χρηματοδότηση υπέρ της διεθνούς βοήθειας για τις υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς άμβλωσης και της ενημέρωσης σχετικά με την άμβλωση, σε αντίθεση προς τον «κανόνα της παγκόσμιας μέγγενης» τον οποίο η κυβέρνηση των ΗΠΑ επανέφερε στις αρχές του 2017·
   θ) να τεθεί το θέμα των γάμων ανηλίκων, των πρώιμων και των καταναγκαστικών γάμων στον υπό εξέλιξη διάλογο του Ειδικού Εντεταλμένου της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα κ. Σταύρου Λαμπρινίδη με τις τρίτες χώρες· να παρακινηθούν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν τη διάσταση του φύλου στα προγράμματα οικοδόμησης της ειρήνης και μετασυγκρουσιακής ανασυγκρότησης, να αναπτύξουν προγράμματα βιοπορισμού και εκπαίδευσης για κορίτσια και γυναίκες θύματα παιδικών, πρώιμων και καταναγκαστικών γάμων, και στις περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις να διευκολύνουν την πρόσβασή τους σε υπηρεσίες υγείας και αναπαραγωγικής υγείας·

8.  εκτιμά πως είναι εξαιρετικά σημαντικό να δημιουργηθεί χώρος για έναν ευπρεπή διάλογο με τους ηγέτες των κοινοτήτων και να ενημερωθεί το ευρύ κοινό εν γένει και τα άτομα που κινδυνεύουν ειδικότερα, μέσα από την εκπαίδευση και τις εκστρατείες ενημέρωσης αλλά και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα νέα μέσα επικοινωνίας, στο πλαίσιο του αγώνα κατά των γάμων ανηλίκων, των πρώιμων και των καταναγκαστικών γάμων· ζητεί συνεπώς να αναπτυχθούν διατομεακές δράσεις σε επίπεδο κυβερνήσεων, νόμου, κοινωνίας, διπλωματίας, με σκοπό την πρόληψη αυτών των πρακτικών· εκτιμά πως έχει κρίσιμη σημασία να επιτευχθεί μέσα στις τοπικές κοινότητες η συμμετοχή κεντρικών στοιχείων όπως είναι οι έφηβοι σπουδαστές και των δυο φύλων, το διδακτικό προσωπικό, οι γονείς και οι θρησκευτικοί και κοινοτικοί ηγέτες, μέσω ειδικών ανά κοινότητα προγραμμάτων ή ειδικών προγραμμάτων ενημέρωσης, με σκοπό να επισημανθεί η αρνητική επίδραση που ο γάμος ανηλίκων έχει για τα παιδιά, τις οικογένειες και τις κοινότητες, ο ισχύων νόμος για τον γάμο ανηλίκων και την ανισότητα των φύλων και ο τρόπος χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση του θέματος·

9.  εκτιμά πως η χειραφέτηση γυναικών και κοριτσιών μέσω της εκπαίδευσης, της κοινωνικής στήριξης και των οικονομικών ευκαιριών είναι ένα κρίσιμο όπλο στον αγώνα κατά των πρακτικών αυτών· συνιστά να προαγάγει η ΕΕ και να προστατεύει την ισότητα δικαιωμάτων για τις γυναίκες και τα κορίτσια σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην εκπαίδευση, με ιδιαίτερη έμφαση στην δωρεάν ποιοτική πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στην ενσωμάτωση της διαπαιδαγώγησης σε θέματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας στο σχολικό πρόγραμμα, με την παροχή οικονομικών κινήτρων και/ή βοήθειας στις οικογένειες των κοριτσιών, για την εγγραφή στο σχολείο και την ολοκλήρωση των σπουδών· τονίζει την ανάγκη εξασφάλισης στα προσφυγόπουλα πλήρους πρόσβασης στην εκπαίδευση και προαγωγής της ενσωμάτωσης και ένταξής τους στην εθνική εκπαίδευση· αναγνωρίζει την ανάγκη υποστήριξης και προστασίας όσων κινδυνεύουν με γάμο ανηλίκων, πρώιμο ή καταναγκαστικό γάμο ή σε όσους ήδη τελούν σε τέτοιο γάμο, μέσω της εκπαίδευσης, της παροχής ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης, στέγης και άλλων υψηλής ποιότητας κοινωνικών υπηρεσιών, καθώς και υπηρεσιών ψυχικής, σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και ιατρικής φροντίδας·

10.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να μεριμνήσει για την παροχή κατάρτισης στους κυβερνητικούς υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένων των διπλωματών, των κοινωνικών λειτουργών, των θρησκευτικών και κοινοτικών ηγετών, σε όλες τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, στα δικαστικά συστήματα των τρίτων χωρών, στους δασκάλους και εκπαιδευτές και λοιπό προσωπικό που έρχεται σε επαφή με πιθανά θύματα, ώστε να αντιδρούν απέναντι σε περιπτώσεις γάμων ανηλίκων και έμφυλης βίας, και να μπορούν να εντοπίζουν καλύτερα και να στηρίζουν κορίτσια και αγόρια εκτεθειμένα σε γάμους ανηλίκων, πρώιμους ή καταναγκαστικούς γάμους, ενδοοικογενειακή βία, κινδύνους σεξουαλικής βίας και κάθε άλλης πρακτικής που υποσκάπτει τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια, και μα είναι σε θέση να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για το σεβασμό των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας αυτών των προσώπων·

11.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να μεριμνήσει ώστε να παρασχεθεί στις δυνάμεις της τάξης κατάρτιση προκειμένου να επιβάλλουν το σεβασμό των δικαιωμάτων των κοριτσιών που είναι εκτεθειμένα σε πρώιμους και καταναγκαστικούς γάμους, σε ενδοοικογενειακή βία και σε κίνδυνο βιασμού και σε κάθε άλλη πρακτική που υποσκάπτει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια·

12.  ζητεί από τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν στις ενήλικες και ανήλικες μετανάστριες αυτόνομη άδεια διαμονής, ανεξάρτητα από το καθεστώς του συζύγου ή του συντρόφου τους, ιδίως όσον αφορά τα θύματα σωματικής και ψυχολογικής βίας, όπου συμπεριλαμβάνονται και οι καταναγκαστικοί ή προσυμφωνημένοι γάμοι, και να εγγυηθούν ότι θα λαμβάνονται όλα τα διοικητικά μέτρα για την προστασία τους, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής πρόσβασής τους σε μηχανισμούς συνδρομής και προστασίας·

13.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εξετάσουν τη δυνατότητα να στηρίξουν και να ενισχύσουν τα μέτρα προστασίας στις τρίτες χώρες, π.χ. ασφαλή καταφύγια, και παροχή νομικής, ιατρικής και, όπου απαιτείται, προξενικής υποστήριξης στα θύματα γάμων ανηλίκων, πρώιμων και καταναγκαστικών γάμων·

14.  αναγνωρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχει αναλάβει τη δέσμευση να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις αξίες, μεταξύ των οποίων ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, οφείλει να είναι απολύτως άμεμπτη σε επίπεδο κρατών μελών, και καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει μια ευρεία εκστρατεία ευαισθητοποίησης και να αφιερώσει ένα Ευρωπαϊκό Έτος στον αγώνα κατά των γάμων ανηλίκων, των πρώιμων και των καταναγκαστικών γάμων·

15.  στηρίζει θερμά το έργο της παγκόσμιας σύμπραξης Girls Not Brides/Filles, pas épouses, προκειμένου να καταργηθούν οι γάμοι ανηλίκων και δοθεί η δυνατότητα στα κορίτσια να αναπτύσσουν τις δυνατότητές τους·

16.  χαιρετίζει την υπό εξέλιξη εκστρατεία της Αφρικανικής Ένωσης για την κατάργηση των γάμων ανηλίκων και το έργο οργανώσεων όπως η Royal Commonwealth Society υπέρ της ανάληψης μεγαλύτερης δράσης για την κατάργηση των γάμων ανηλίκων και την αντιμετώπιση της ανισότητας μεταξύ των φύλων·

17.  υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη ενημέρωσης και διαπαιδαγώγησης ανδρών και αγοριών, ώστε να προσφέρουν την υποστήριξή τους σε μέτρα υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των παιδιών και των γυναικών·

18.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα Κοινοβούλια των κρατών μελών, και στον ΟΗΕ.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0379.
(2) ΕΕ C 289 της 9.8.2016, σ. 57.
(3) https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131181.pdf
(4) https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_action_plan_on_human_rights_and_democracy_en_2.pdf
(5) Wodon, Quentin T.; Male, Chata; Nayihouba, Kolobadia Ada; Onagoruwa, Adenike Opeoluwa; Savadogo, Aboudrahyme; Yedan, Ali; Edmeades, Jeff; Kes, Aslihan; John, Neetu; Murithi, Lydia; Steinhaus, Mara; Petroni, Suzanne, Economic Impacts of Child Marriage: Global Synthesis Report, Economic Impacts of Child Marriage, Washington, D.C., World Bank Group, 2017.


Ο ορισμός των ΜΜΕ
PDF 153kWORD 56k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τον ορισμό των ΜΜΕ (2018/2545(RSP))
P8_TA(2018)0293B8-0304/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων(1),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 23ης Φεβρουαρίου 2011, με τίτλο «Ανασκόπηση της πρωτοβουλίας «Small Business Act» για την Ευρώπη» (COM(2011)0078), και το σχετικό ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 12ης Μαΐου 2011(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ): ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικές ευκαιρίες(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη(4),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 15ης Σεπτεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Νοεμβρίου 2016, με τίτλο «Οι μελλοντικοί οδηγοί της Ευρώπης: Η πρωτοβουλία για τις νεοφυείς και τις αναπτυσσόμενες νέες επιχειρήσεις» (COM(2016)0733),

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με τον ορισμό των ΜΜΕ (O-000050/2018 – B8‑0031/2018),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 και το άρθρο 123 παράγραφοι 2 έως 8 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 23 εκατομμύρια ΜΜΕ στην ΕΕ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 99 % του συνόλου των επιχειρήσεων, απασχολούν σχεδόν τα δύο τρίτα του εργαζόμενου πληθυσμού της Ευρώπης και προσφέρουν περισσότερες από 90 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, δημιουργώντας παράλληλα προστιθέμενη αξία ύψους 3,9 τρισεκατομμύρια EUR· λαμβάνοντας υπόψη ότι συμβάλλουν με καθοριστικό τρόπο στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και τη δημιουργία και διατήρηση βιώσιμων θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας, και αποτελούν καθοριστικής σημασίας μοχλούς στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης, της καταπολέμησης της αλλαγής του κλίματος και της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ στον τομέα των οικολογικών τεχνολογιών καθώς και σημαντικούς φορείς καινοτομίας στην ΕΕ·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 90 % των ΜΜΕ της ΕΕ και το 93 % όλων των επιχειρήσεων της ΕΕ στον μη χρηματοπιστωτικό τομέα είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες συνεισφέρουν το μεγαλύτερο μερίδιο προστιθέμενης αξίας και απασχόλησης μεταξύ των ΜΜΕ, δεδομένου ότι απασχολούν περίπου το 30 % του εργατικού δυναμικού της ΕΕ, με αποτέλεσμα να απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε σύγκριση με τις μεγαλύτερες εταιρείες και ανεξάρτητα από την οργανωτική δομή τους, οι ΜΜΕ πλήττονται δυσανάλογα από διοικητικές επιβαρύνσεις και χρηματοοικονομικά εμπόδια που εμποδίζουν την ανταγωνιστικότητά τους, τις εξαγωγές και τη δημιουργία θέσεων εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και επωφελούνται σε επίπεδο ΕΕ, κρατών μελών, σε περιφερειακό και σε τοπικό επίπεδο από ειδική στήριξη, συμπεριλαμβανομένων ευκαιριών χρηματοδότησης και απλοποιημένων διαδικασιών, θα μπορούσαν να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες που να προχωρούν πέρα από τις πολιτικές δεσμεύσεις που έχουν ήδη αναληφθεί, για την εξασφάλιση απλούστερου και φιλικότερου περιβάλλοντος για τις ΜΜΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε περίπου 100 νομοθετικές πράξεις της Ένωσης υπάρχουν αναφορές στον ορισμό των ΜΜΕ, και, συγκεκριμένα, κυρίως στους τομείς της πολιτικής ανταγωνισμού, της νομοθεσίας για την αγορά χρηματοπιστωτικών προϊόντων, των διαρθρωτικών μέσων και των μέσων έρευνας και καινοτομίας, αλλά και στη νομοθεσία για την εργασία, το περιβάλλον, την ενέργεια, την προστασία των καταναλωτών και την κοινωνική πρόνοια, όπως για παράδειγμα στις νομοθετικές πράξεις του παράγωγου δικαίου της Ένωσης σχετικά με το REACH και στην οδηγία για την ενεργειακή απόδοση·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα συνεκτικό νομικό περιβάλλον με σαφείς κανόνες είναι επωφελές για όλες τις επιχειρήσεις και ότι ο ακριβής ορισμός των ΜΜΕ είναι ένα μέσο το οποίο μπορεί να μετριάσει τις ανεπάρκειες της αγοράς και τα προβλήματα που ενέχει εκ φύσεως ο ανταγωνισμός μεταξύ επιχειρήσεων που διαφέρουν ως προς το μέγεθος την ιδιοκτησία και το επιχειρηματικό μοντέλο·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή παρακολουθεί σε τακτική βάση την εφαρμογή του ενωσιακού ορισμού των ΜΜΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν διενεργηθεί αξιολογήσεις σε ορισμένες περιπτώσεις (το 2006, το 2009 και, πιο πρόσφατα, το 2012), οι οποίες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν απαιτείται εκτεταμένη αναθεώρηση του ενωσιακού ορισμού των ΜΜΕ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διατομεακή αλυσίδα προστιθέμενης αξίας των ΜΜΕ καθιστά δυνατή τη μείωση των θεσμικών, τεχνικών και γραφειοκρατικών εμποδίων και ότι, για τη δημιουργία δικτύων μεταξύ των επιχειρήσεων, απαιτούνται αποτελεσματικές πολιτικές στήριξης·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ορισμός των ΜΜΕ πρέπει να συμβάλλει στη διευκόλυνση της δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας, στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της ασφάλειας και στην ελαχιστοποίηση ενδεχόμενων καταχρήσεων·

Ο ορισμός των ΜΜΕ

Πρωτοβουλίες της Επιτροπής

1.  εκφράζει επιδοκιμασία για την αρχική εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής και συμφωνεί με την απόδοση έμφασης στις επιχειρήσεις οι οποίες χρειάζονται υποστήριξη και απλούς κανόνες, με στόχο να εξορθολογιστούν ο σχεδιασμός και η ασφάλεια δικαίου για τις ΜΜΕ· χαιρετίζει στο πλαίσιο αυτό τις δημόσιες διαβουλεύσεις που διενεργεί η Επιτροπή·

2.  θεωρεί ότι, λόγω της φύσης αυτού του στρατηγικού μέσου και των πολλών διαφορών που υπάρχουν μεταξύ των ΜΜΕ και των κρατών μελών, θα πρέπει να διατηρηθεί η ευελιξία που παρέχει η σύσταση του 2003· είναι πεπεισμένο ότι η γενική δομή του ορισμού θα πρέπει να διατηρηθεί και να εφαρμόζεται με χρήση του σωστού συνδυασμού των ήδη καθορισμένων κριτηρίων·

Επαναξιολόγηση του ορισμού των ΜΜΕ

3.  καλεί την Επιτροπή να εμποδίσει παράγοντες μεγαλύτερου μεγέθους να διαμορφώσουν τεχνητές εταιρικές δομές, με σκοπό να επωφεληθούν από τον ορισμό των ΜΜΕ, δεδομένου ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα σύστημα στο οποίο η διαθέσιμη στήριξη θα κατανέμεται με εσφαλμένο τρόπο και σε ευρύτερη κλίμακα, με αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμη στις ΜΜΕ που την έχουν ανάγκη· τονίζει ότι κάθε προσαρμογή του ορισμού των ΜΜΕ θα πρέπει να είναι πάντα προς όφελος των ΜΜΕ και να διευκολύνει την πρόσβασή τους σε δημόσια στήριξη·

4.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο επικαιροποίησης του ορισμού των ΜΜΕ, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις οικονομικές προγνώσεις της Επιτροπής όσον αφορά τον πληθωρισμό και την παραγωγικότητα της εργασίας, ούτως ώστε να μη χρειαστεί καμία περαιτέρω εσπευσμένη αναπροσαρμογή τα επόμενα έτη· πιστεύει ότι οποιεσδήποτε μελλοντικές προσαρμογές του ορισμού των ΜΜΕ θα πρέπει να πραγματοποιηθούν με τρόπο που να εξασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα του ορισμού·

5.  υπενθυμίζει ότι ο αριθμός απασχολουμένων έχει γίνει ευρέως αποδεκτό κριτήριο και θα πρέπει να παραμείνει το βασικό κριτήριο· αναγνωρίζει ότι το κριτήριο του αριθμού απασχολούμενων, ενέχει ορισμένους περιορισμούς όσον αφορά την ακρίβεια για σύγκριση σε επίπεδο ΕΕ, και πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι ο κύκλος εργασιών και ο συνολικός ισολογισμός είναι επίσης σημαντικά κριτήρια για τον ορισμό· επισημαίνει επιπλέον τη σημασία της επαρκούς αναγνώρισης των νεοφυών επιχειρήσεων και των «πολύ μικρών επιχειρήσεων» και, κατά συνέπεια, του ακρωνυμίου ΠΜΜΜΕ·

6.  τονίζει ότι υπάρχει ανάγκη αποσαφήνισης των όρων «συνδεδεμένες επιχειρήσεις» και «επιχειρήσεις-εταίροι» καθώς και του καθεστώτος των ΜΜΕ σε συγχωνεύσεις· θεωρεί απόλυτα αναγκαία την απλούστευση των διαδικασιών, της γραφειοκρατίας και των εφαρμοστέων κανόνων· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να απλοποιήσει τις ισχύουσες διατάξεις· είναι της άποψης ότι, εάν οι νεοφυείς επιχειρήσεις συνεργάζονται με κοινοπραξίες, οι επιχειρήσεις που συνδέονται με τις κοινοπραξίες δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν εκτιμάται το καθεστώς ΜΜΕ της νεοφυούς επιχείρησης, εφόσον δεν είναι τεχνητό δημιούργημα και δεν υπάρχουν άλλοι δεσμοί μεταξύ της νεοφυούς επιχείρησης και των συνδεδεμένων επιχειρήσεων·

7.  καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τη συγκέντρωση επιχειρήσεων, και, ειδικότερα, των συνεργατικών σχηματισμών (clusters) και των επιχειρηματικών δικτύων, με στόχο την προώθηση του εξορθολογισμού του κόστους και την επίτευξη βελτιώσεων στην ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης, με ιδιαίτερη αναφορά στην καινοτομία όσον αφορά τόσο τα προϊόντα/υπηρεσίες όσο και διαδικασίες·

Άλλα σημεία που σχετίζονται με τον ορισμό των ΜΜΕ

8.  υποστηρίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής για τις νεοφυείς και τις αναπτυσσόμενες νέες επιχειρήσεις· θεωρεί την προαγωγή της επιχειρηματικότητας σημαντική για την οικονομική ανάπτυξη στην Ένωση· εκφράζει ικανοποίηση για τη διετή μεταβατική περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας θα εξακολουθήσει, για παράδειγμα, να ισχύει για τις επιχειρήσεις με υψηλή ανάπτυξη το καθεστώς της ΜΜΕ· ζητεί να αξιολογηθεί η ανάγκη παράτασης της μεταβατικής περιόδου· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να εργάζεται για την υποστήριξη των επιχειρηματιών, των νεοφυών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ σε συνάρτηση με τις πρωτοβουλίες συγκέντρωσης πόρων, συμπεριλαμβανομένων νέων πρωτοβουλιών, όπως η συμμετοχική χρηματοδότηση·

9.  θεωρεί ότι τα μέσα της οικονομικής διπλωματίας σε ενωσιακό επίπεδο, όπως για παράδειγμα η αποστολή για την ανάπτυξη, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση των οικονομικών προκλήσεων και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των οικονομικών ευκαιριών σε παγκόσμιο επίπεδο· καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειες που καταβάλλει για τον σκοπό αυτό στο πλαίσιο της στρατηγικής βιομηχανικής πολιτικής της ΕΕ, χωρίς να δημιουργηθούν επικαλυπτόμενες δομές· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να θεσπιστεί για τις ΜΜΕ δείκτης «δυναμικό των εξαγωγών σε συνάρτηση με το μέγεθος της επιχείρησης» προκειμένου να βελτιωθούν η ενημέρωση και τα παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τις ευκαιρίες διεθνοποίησης και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ και να παρέχεται πρόσθετη στήριξη στις ΜΜΕ με μεγάλο δυναμικό εξαγωγών·

10.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι δεν αποδίδεται επαρκής πολιτική προσοχή στις εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης (επιχειρήσεις που, αν και δεν εμπίπτουν στον ορισμό των ΜΜΕ, παρουσιάζουν την τυπική δομή μιας μεσαίας επιχείρησης), παρά τη σημαντική συμβολή που προσφέρουν στην απασχόληση και την ανάπτυξη χάρη στην παραγωγικότητά τους· καλεί, κατά συνέπεια, την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο διατύπωσης χωριστού ορισμού αυτών των επιχειρήσεων, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η λήψη ειδικά εστιασμένων μέτρων για εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης και παράλληλα να αποφευχθεί ο κίνδυνος διεύρυνσης του ορισμού των ΜΜΕ σε βαθμό που να αποβεί επιζήμια για τους αρχικούς του στόχους·

11.  επισημαίνει ότι, εκτός από τις ΜΜΕ, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης συμβάλλουν επίσης στην απασχόληση και την ανάπτυξη, ιδίως χάρη στην παραγωγικότητά τους και ότι, για τον λόγο αυτό, αξίζει να τους δίδεται επαρκής προσοχή στο πλαίσιο των πολιτικών της ΕΕ·

12.  καλεί την Επιτροπή, όχι μόνο να δώσει προτεραιότητα σε μέτρα για τις ΜΜΕ της ΕΕ, αλλά να εξετάσει τη δυνατότητα δρομολόγησης μιας πρωτοβουλίας εστιασμένης στους χρηματοδοτικούς πόρους που να καλύπτει την πρόσβαση στη συνεργασία στον τομέα της έρευνας, τις στρατηγικές ψηφιοποίησης και την ανάπτυξη των εξαγωγικών αγορών·

Υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων, στατιστικές, μελέτες και εκτιμήσεις επιπτώσεων

13.  πιστεύει ότι θα πρέπει να εξακολουθήσουν να διατίθενται επαρκείς χρηματοδοτικοί πόροι για το μελλοντικό πρόγραμμα COSME, το 9ο ΠΠ και τα προγράμματα των διαρθρωτικών ταμείων δυνάμει του προσεχούς πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), με σκοπό να υποστηριχθούν οι ΜΜΕ που επιδιώκουν την καινοτομία και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης·

14.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί ένας σαφής και κοινός ορισμός των ΜΜΕ στο πλαίσιο των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων σχετικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένου ότι οι ΜΜΕ ορίζονται στη νομοθεσία της ΕΕ και συχνά τους αποδίδεται ειδικό καθεστώς στο πλαίσιο των εμπορικών συμφωνιών της Ένωσης·

15.  καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει εκτεταμένη μελέτη σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις του ορισμού των ΜΜΕ στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων και στην εμφάνιση φαινομένων εγκλωβισμού, τα οποία συνίστανται στην πρακτική ορισμένων επιχειρήσεων να παραιτούνται οικειοθελώς από την επέκτασή τους, για να αποφεύγουν την γραφειοκρατία και άλλες υποχρεώσεις που απορρέουν από την απώλεια του καθεστώτος της ΜΜΕ·

16.  υπογραμμίζει ότι οι μικρές τοπικές δημόσιες επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια που ισχύουν για τις ΜΜΕ επιτελούν σημαντικό έργο για τις τοπικές κοινότητες, είναι βαθιά ριζωμένες στο τοπικό επιχειρηματικό περιβάλλον τους και, μεταξύ άλλων, δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη όλων των άλλων ΜΜΕ· σημειώνει ότι η δημόσια ιδιοκτησία δε συνεπάγεται κατ’ ανάγκη οικονομική ή ρυθμιστική στήριξη από τον δημόσιο φορέα χάρη στην εθνική νομοθεσία, στη νομοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων ή σε οικονομικά αδύναμους δημόσιους φορείς· ενθαρρύνει, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να διενεργήσει μελέτη σχετικά με τον αντίκτυπο του ορισμού σε δημόσιες επιχειρήσεις οι οποίες είναι οικονομικά ανεξάρτητες, οργανωμένες βάσει ιδιωτικού δικαίου ή λειτουργούν υπό συνθήκες ανταγωνισμού με ιδιωτικές επιχειρήσεις·

17.  ζητεί από την Επιτροπή να διενεργήσει μελέτη σκοπιμότητας με αντικείμενο τους τομεακούς ορισμούς των ΜΜΕ, για να εξετάσει τις επιπτώσεις αυτής της προσέγγισης σε αυτούς τους τομείς της οικονομίας και την προστιθέμενη αξία που επιτυγχάνεται·

18.  ζητεί να προβλέπεται σε όλες τις νομοθετικές προτάσεις της ΕΕ - πέραν των δεσμεύσεων που αναλαμβάνει η ίδια η Επιτροπή - η διενέργεια υποχρεωτικής δοκιμής αντίκτυπου των ΜΜΕ, στο πλαίσιο της οποίας θα εφαρμόζεται η αρχή «Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις»· υπογραμμίζει ότι το αποτέλεσμα αυτής της δοκιμής θα πρέπει να εμφαίνεται με ορατό τρόπο στην εκτίμηση επιπτώσεων όλων των νομοθετικών προτάσεων· ζητεί να θεσπιστεί αντίστοιχη υποχρέωση για την Επιτροπή και τα κράτη μέλη στην επόμενη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας και είναι της γνώμης ότι θα μπορούσε να εξετασθεί το ενδεχόμενο επικαιροποίησης της «Small Business Act» για την Ευρώπη·

Κατευθυντήριες γραμμές για τις ΜΜΕ σχετικά με τον ορισμό

19.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να παρέχουν στις επιχειρήσεις έγκαιρα και με ρεαλιστικό τρόπο καθοδήγηση σχετικά με τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του καθεστώτος της ΜΜΕ, καθώς και πληροφορίες σχετικά με οποιεσδήποτε αλλαγές επέλθουν στον ορισμό των ΜΜΕ ή στις διαδικασίες·

o
o   o

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36.
(2) ΕΕ C 377 E της 7.12.2012, σ. 102.
(3) ΕΕ C 68 E της 7.3.2014, σ. 40.
(4) ΕΕ C 316 της 22.9.2017, σ. 57.


Διαπραγματεύσεις για τη συνολική συμφωνία ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν
PDF 181kWORD 64k
Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου 2018 προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη συνολική συμφωνία ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν (2017/2056(INI))
P8_TA(2018)0294A8-0185/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3 και 8 και τον τίτλο V, ιδίως τα άρθρα 21, 21, 22 και 36, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και το πέμπτο μέρος της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη την έναρξη, στις 7 Φεβρουαρίου 2017, των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Αζερμπαϊτζάν σχετικά με μια νέα συνολική συμφωνία η οποία θα πρέπει να αντικαταστήσει τη συμφωνία του 1999 για τη σύναψη εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν αφετέρου(1),

–  έχοντας υπόψη την εκ μέρους του Συμβουλίου έγκριση, στις 7 Νοεμβρίου 2016, των οδηγιών διαπραγμάτευσης για την εν λόγω συμφωνία,

–  έχοντας υπόψη το μνημόνιο συμφωνίας, της 7ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με τη στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΕ και του Αζερμπαϊτζάν στον τομέα της ενέργειας,

–  έχοντας υπόψη τα κυριότερα αποτελέσματα της 15ης συνεδρίασης του Συμβουλίου Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Αζερμπαϊτζάν στις 9 Φεβρουαρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2017, με θέμα τις σχέσεις ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν στο πλαίσιο της αναθεωρημένης ΕΠΓ (SWD(2017)0485),

–  έχοντας υπόψη το μήνυμα του Προεδρείου της Κοινοβουλευτική Συνέλευσης Euronest, προς τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, με ημερομηνία 30 Οκτωβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την σύστασή του της 15ης Νοεμβρίου 2017 προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) σχετικά με την ανατολική εταιρική σχέση, ενόψει της επικείμενης συνόδου κορυφής του Νοεμβρίου του 2017(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας(3),

–  έχοντας υπόψη τις κοινές δηλώσεις των Συνόδων Κορυφής για την Ανατολική Εταιρική Σχέση, συμπεριλαμβανομένης της Συνόδου Κορυφής της 24ης Νοεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκδοση του Ιουνίου του 2016 των υπηρεσιών της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ σχετικά με την «Παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας», και ειδικότερα τις βασικές αρχές που εμπεριέχει,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την υπόθεση του δημοσιογράφου του Αζερμπαϊτζάν Αφγκάν Μουχταρλί (4), και τα άλλα ψηφίσματα σχετικά με το Αζερμπαϊτζάν και συγκεκριμένα εκείνα που αφορούν την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το κράτος δικαίου,

–  έχοντας υπόψη την από 14ης Ιανουαρίου 2018 δήλωση του εκπροσώπου για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας/ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας και διαπραγματεύσεων για τη διεύρυνση, σχετικά με την καταδίκη του δημοσιογράφου Αφγκάν Μουχταρλί στο Αζερμπαϊτζάν,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα που ενέκρινε η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης στις 11 Οκτωβρίου 2017 σχετικά με τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών στο Αζερμπαϊτζάν,

–  έχοντας υπόψη την κίνηση διαδικασίας επί παραβάσει στις 5 Δεκεμβρίου 2017 από την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης λόγω της συνεχιζόμενης άρνησης των αρχών του Αζερμπαϊτζάν να εφαρμόσουν την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) σχετικά με την υπόθεση Ιλγκάρ Μαμάντοφ κατά Αζερμπαϊτζάν,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Αποστολής Εκτίμησης Αναγκών του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ/ODIHR), με ημερομηνία 2 Μαρτίου 2018, σχετικά με τις πρόωρες προεδρικές εκλογές του Αζερμπαϊτζάν,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 108 παράγραφος 4 και το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη θέση υπό μορφή τροπολογιών της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0185/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ανατολική Εταιρική Σχέση (ΑΕΣ) βασίζεται σε μια κοινή δέσμευση μεταξύ Αρμενίας, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσίας, Γεωργίας, Μολδαβίας, Ουκρανίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης για εμβάθυνση των σχέσεών τους και τήρηση του διεθνούς δικαίου και των βασικών αξιών, συμπεριλαμβανομένης της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της χρηστής διακυβέρνησης, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Αζερμπαϊτζάν θα πρέπει να προωθεί τα συμφέροντα της Ένωσης στην περιοχή και να προάγει τις αξίες της·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο ευνοεί την εμβάθυνση των σχέσεων με όλα τα μέλη της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, εφόσον σέβονται αυτές τις βασικές αξίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της πολιτικής για την Ανατολική Εταιρική Σχέση, το ελκυστικό μακροπρόθεσμο μοντέλο «EaP+» που πρότεινε το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 15ης Νοεμβρίου 2017 όσον αφορά την ανατολική εταιρική σχέση, το οποίο θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα στο μέλλον τη συμμετοχή στην τελωνειακή ένωση, την ενεργειακή ένωση, την ψηφιακή ένωση και στον χώρο Σένγκεν μεταξύ άλλων, θα πρέπει επίσης να επεκταθεί σε χώρες που δεν έχουν συνάψει συμφωνία σύνδεσης με την ΕΕ, όπως το Αζερμπαϊτζάν, όταν θα είναι έτοιμες να αναλάβουν αυτές τις ενισχυμένες δεσμεύσεις και θα έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή αμοιβαία συμφωνημένων μεταρρυθμίσεων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχέσεις ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν ρυθμίζονται σήμερα από τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας του 1999· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Αζερμπαϊτζάν και η μεγαλύτερη αγορά για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές του, αντιπροσωπεύοντας το 48,6 % των συνολικών συναλλαγών του και αποτελώντας τη μεγαλύτερη πηγή άμεσων ξένων επενδύσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Αζερμπαϊτζάν αποτελεί στρατηγικό ενεργειακό εταίρο για την ΕΕ, επιτρέποντας τη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ωστόσο ότι η οικονομία του Αζερμπαϊτζάν βασίζεται στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο για περίπου το 90% των εξαγωγών της χώρας, με αποτέλεσμα να είναι ευάλωτη σε εξωτερικούς κλυδωνισμούς και στις διακυμάνσεις των παγκόσμιων τιμών του πετρελαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Αζερμπαϊτζάν δεν είναι ακόμη μέλος του ΠΟΕ, πράγμα που προκαλεί σοβαρά δασμολογικά και μη δασμολογικά εμπόδια τα οποία δυσχεραίνουν τις εμπορικές και επιχειρηματικές σχέσεις με την ΕΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και το Αζερμπαϊτζάν υπογράμμισαν στην κοινή δήλωση της Συνόδου Κορυφής για την Ανατολική Εταιρική Σχέση της 24ης Νοεμβρίου 2017 ότι «κατά τρόπο διαφοροποιημένο, η ΕΕ θα συνεχίσει να συζητά από κοινού με καθεμία από τις χώρες εταίρους, συμπεριλαμβανομένης της Αρμενίας, του Αζερμπαϊτζάν και της Λευκορωσίας, ελκυστικές και ρεαλιστικές επιλογές που θα ενισχύσουν το αμοιβαίο εμπόριο, θα ενθαρρύνουν τις επενδύσεις ώστε να αντικατοπτρίζουν τα κοινά συμφέροντα, την αναθεωρημένη επενδυτική πολιτική σε σχέση με την επενδυτική προστασία, καθώς και τους κανόνες διεθνούς εμπορίου και τα διεθνή πρότυπα που σχετίζονται με το εμπόριο, μεταξύ άλλων στον τομέα της διανοητικής ιδιοκτησίας, και θα συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό και τη διαφοροποίηση των οικονομιών»·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα συμφωνία αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο στο Αζερμπαϊτζάν από άποψη προώθησης των δημοκρατικών προτύπων, της μεγέθυνσης και της οικονομικής ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προοπτικές αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τους νέους Αζέρους ενόψει της προαγωγής μιας νέας γενιάς μορφωμένων Αζέρων, για να στηριχθούν οι θεμελιώδεις αξίες μας και να εκσυγχρονιστεί η χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πλήρως λειτουργική κοινωνία των πολιτών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διασφάλιση της οικονομικής διαφοροποίησης·

1.  απευθύνει τις ακόλουθες συστάσεις στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας:

Γενικές αρχές, θεμελιώδεις αξίες και δέσμευση για την επίλυση της σύγκρουσης

Πολιτικός διάλογος και περιφερειακή συνεργασία

Το κράτος δικαίου, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών

Εμπόριο και οικονομική συνεργασία

Ενέργεια και άλλοι τομείς συνεργασίας

Θεσμικές διατάξεις

   α) να διασφαλίσουν ότι η εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και του Αζερμπαϊτζάν θα προϋποθέτει ότι το Αζερμπαϊτζάν στηρίζει και σέβεται τις θεμελιώδεις αξίες και αρχές της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της χρηστής διακυβέρνησης, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένων της ελευθερίας έκφρασης, της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι, των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και της ισότητας των φύλων, προς το συμφέρον και των δύο μερών και ιδίως των πολιτών τους·
   β) να υπενθυμίσουν στις αρχές του Αζερμπαϊτζάν τη θέση του Κοινοβουλίου, όπως διατυπώνεται στο ψήφισμά του της 15ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με την Ανατολική Εταιρική Σχέση, όπου σαφώς ζητείται να συμμορφωθεί το Αζερμπαϊτζάν με τις διεθνείς του δεσμεύσεις και δηλώνεται απερίφραστα ότι δεν θα κυρωθεί συνολική συμφωνία με μια χώρα η οποία δεν σέβεται τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ, ιδίως σε ό,τι αφορά τη μη εφαρμογή των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την παρενόχληση, τον εκφοβισμό και τη δίωξη υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ΜΚΟ, μελών της αντιπολίτευσης, δικηγόρων, δημοσιογράφων και οικολόγων ακτιβιστών· να διασφαλίσουν την απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων και των κρατουμένων συνείδησης στο Αζερμπαϊτζάν, όπως ανακοινώθηκε από τις αρχές της χώρας, πριν από τη σύναψη οποιασδήποτε νέας συμφωνίας ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν· να διασφαλίσουν ότι ένας ειδικός μηχανισμός αναστολής με σαφείς διατάξεις όσον αφορά τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών θα περιλαμβάνεται στη νέα συμφωνία·
   γ) να υπενθυμίσουν στις αρχές του Αζερμπαϊτζάν τη θέση του Κοινοβουλίου που εκφράστηκε στην ίδια σύσταση, σύμφωνα με την οποία η επικύρωση της νέας συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και εκάστου εκ των μερών που εμπλέκονται στη σύγκρουση στο Ναγκόρνο Καραμπάχ πρέπει να συναρτάται με ουσιαστικές δεσμεύσεις και ουσιαστική πρόοδο προς την ειρηνική διευθέτηση των συγκρούσεων, όπως η διατήρηση της κατάπαυσης του πυρός και η υποστήριξη της εφαρμογής των βασικών αρχών του ΟΑΣΕ 2009 και των προσπαθειών των συμπροέδρων της Ομάδας Μινσκ του ΟΑΣΕ· να επαναλαμβάνουν την ανάγκη να συμμετάσχει η κοινωνία των πολιτών τόσο της Αρμενίας όσο και του Αζερμπαϊτζάν σε οποιαδήποτε διαδικασία διαπραγμάτευσης·
   δ) να διασφαλίσουν ότι η μελλοντική συμφωνία με το Αζερμπαϊτζάν θα είναι φιλόδοξη, ολοκληρωμένη και προσανατολισμένη προς το μέλλον, ότι θα συμφωνεί με τις προσδοκίες της ΕΕ και του Αζερμπαϊτζάν που βασίζονται σε κοινές αξίες και συμφέροντα, ότι ευθυγραμμίζεται με το θεματολόγιο του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και ότι θα αποδίδει απτά και συγκεκριμένα οφέλη για αμφότερες τις πλευρές, όχι μόνο για τις μεγάλες εταιρείες αλλά, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ΜΜΕ, και για τους πολίτες της ΕΕ και του Αζερμπαϊτζάν·
   ε) να διασφαλίσουν ταχεία και σταθερή πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με σκοπό την υπογραφή αυτής της νέας συμφωνίας πριν από την επόμενη σύνοδο κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης το 2019, μόνο εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις·
   στ) να κοινοποιήσουν με ίδια πρωτοβουλία και με σαφήνεια τους στόχους και τις προϋποθέσεις της νέας συμφωνίας καθώς και την εξελισσόμενη διαπραγματευτική διαδικασία, με σκοπό τη βελτίωση της ενημέρωσης του κοινού, τόσο στο Αζερμπαϊτζάν όσο και στην ΕΕ, σχετικά με τις ευκαιρίες και τα οφέλη που αναμένεται ότι θα προκύψουν από τη σύναψή της, και για να καταπολεμήσουν όλες τις εκστρατείες παραπληροφόρησης·
   ζ) να εξασφαλίσουν την τακτική διεξαγωγή εις βάθος πολιτικού διαλόγου, προκειμένου να ενθαρρύνουν την εφαρμογή ριζικών μεταρρυθμίσεων με στόχο την εδραίωση των θεσμών και την ενίσχυση της διάκρισης των εξουσιών, ώστε να γίνουν πιο δημοκρατικές και ανεξάρτητες, να γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και να αναπτυχθεί ένα ρυθμιστικό περιβάλλον στο οποίο η κοινωνία των πολιτών θα μπορεί να λειτουργεί χωρίς αθέμιτες παρεμβάσεις, μεταξύ άλλων στη μεταρρυθμιστική διαδικασία·
   η) να θεσπίσουν συγκεκριμένα μέτρα με στόχο την εφαρμογή των συστάσεων του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ και της Επιτροπής της Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, με σκοπό την πορεία προς ανταγωνιστικές, διαφανείς και χωρίς αποκλεισμούς εκλογές και δημοψηφίσματα που θα εγγυώνται την ελεύθερη έκφραση των απόψεων και των προσδοκιών των πολιτών του Αζερμπαϊτζάν·
   θ) να υποστηρίξουν πλήρως τα προκαταρκτικά συμπεράσματα του ΟΑΣΕ και της αποστολής εκλογικών παρατηρητών του Συμβουλίου της Ευρώπης σε ό,τι αφορά τις πρόωρες προεδρικές εκλογές στις 11 Απριλίου 2018, σύμφωνα με τα οποία «στις εκλογές δεν υπήρξε πραγματικός ανταγωνισμός» λόγω του «περιοριστικού πολιτικού περιβάλλοντος», «ενός νομικού πλαισίου που περιορίζει τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες», της «έλλειψης πολυφωνίας, περιλαμβανομένων των μέσων μαζικής ενημέρωσης», της «εκτεταμένης περιφρόνησης των υποχρεωτικών διαδικασιών, έλλειψης διαφάνειας και πολλών σοβαρών παρατυπιών, όπως νοθείας»·
   ι) να τεθεί ως στόχος η θέσπιση διατάξεων οι οποίες ενισχύουν τη συνεργασία για την προώθηση της ειρήνης και της διεθνούς δικαιοσύνης, και ειδικότερα να εμμείνουν στην υποχρέωση του Αζερμπαϊτζάν να τηρεί τις διεθνείς του υποχρεώσεις, μεταξύ άλλων και ως μέλους του Συμβουλίου της Ευρώπης, να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων· να παροτρύνουν το Αζερμπαϊτζάν να υπογράψει και να κυρώσει το Καταστατικό της Ρώμης του 1998 για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ)· να επιδιώξουν επίσης τη λήψη ισχυρών μέτρων συνεργασίας για την καταπολέμηση της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής καθώς και την αντιμετώπιση της παράνομης εμπορίας φορητών όπλων και ελαφρού οπλισμού·
   ια) να προωθήσουν στενότερη συνεργασία σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, πολιτικής άμυνας και ασφάλειας, για να εξασφαλιστεί η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη σύγκλιση, κυρίως όσον αφορά την αντιμετώπιση των παγκόσμιων απειλών και προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας, της πρόληψης συγκρούσεων, της διαχείρισης κρίσεων και της περιφερειακής συνεργασίας, λαμβανομένης επίσης υπόψη της πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής του Αζερμπαϊτζάν· να υποστηρίξουν την υπογραφή σύμβασης-πλαισίου εταιρικής σχέσης (ΣΠΕΣ) μεταξύ της ΕΕ και του Αζερμπαϊτζάν προκειμένου να εξασφαλιστεί νομική και πολιτική βάση συνεργασίας στις αποστολές και επιχειρήσεις κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ)·
   ιβ) να εξασφαλίσουν ότι θα δοθεί υψηλή προτεραιότητα στον διάλογο μεταξύ του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας και στην ενισχυμένη συμμετοχή της ΕΕ στην ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ, σύμφωνα με τις βασικές αρχές του ΟΑΣΕ 2009, και ιδίως με την υποστήριξη των συμπροέδρων της ομάδας Μινσκ του ΟΑΣΕ, προάγοντας όλες τις πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην οικοδόμηση της ειρήνης, όπως παρακολούθηση της κατάπαυσης του πυρός από όλες τις πλευρές, διεξαγωγή διαλόγου σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων συνομιλιών υψηλού επιπέδου, καταπολέμηση της ρητορικής μίσους, πραγματικά μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ουσιαστική αύξηση των διεθνών παρατηρητών του ΟΑΣΕ και ενισχυμένες ανταλλαγές μεταξύ των κοινωνιών των πολιτών της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν, στις οποίες θα συμμετέχουν προσωπικότητες από τον χώρο της θρησκείας και του πολιτισμού, προκειμένου να προετοιμαστούν οι κοινωνίες της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν για ειρηνική συνύπαρξη· να εκφράσουν τη βαθιά τους ανησυχία για τη συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων και τις δυσανάλογες αμυντικές δαπάνες στην περιοχή·
   ιγ) να εισαγάγουν συγκεκριμένες διατάξεις για να υποστηρίξουν τις σημαντικές προσπάθειες να παράσχουν βοήθεια στον μεγάλο αριθμό προσφύγων και εκτοπισθέντων στο εσωτερικό της χώρας και για να στηρίξουν τους πολίτες που ζουν σε εμπόλεμες περιοχές εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων του Αζερμπαϊτζάν· να εμμείνουν στον σεβασμό των δικαιωμάτων όλων των ατόμων που ζουν εντός των συνόρων του Αζερμπαϊτζάν, είτε προσωρινά είτε μόνιμα· να συμβάλουν κυρίως στην κατοχύρωση του δικαιώματος επιστροφής τους στις εστίες και στις περιουσίες τους και καταβολής αποζημίωσης εκ μέρους όλων των μερών της σύγκρουσης σύμφωνα με τις αποφάσεις της ΕΣΔΑ·
   ιδ) να παράσχουν στήριξη στη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος με σκοπό την εξασφάλιση της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας του από την εκτελεστική εξουσία και την ενίσχυση του κράτους δικαίου· ειδικότερα, να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία των ασκούντων νομικό επάγγελμα με την εξάλειψη πάσας αθέμιτης παρέμβασης στο έργο των δικηγόρων, να επιτραπεί σε ανεξάρτητους δικηγόρους να εκπροσωπούν πελάτες υπό το συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο και να τεθεί τέρμα στην αυθαίρετη εξουσία του Δικηγορικού Συλλόγου του Αζερμπαϊτζάν να αποβάλλει δικηγόρους και να αρνείται την εισδοχή νέων μελών·
   ιε) να παράσχουν επίσης στήριξη στην ανάπτυξη ισχυρού πλαισίου για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών και της ισότητας των φύλων· να υπογραμμίσουν τη σημασία της εκπροσώπησης των γυναικών σε όλες τις βαθμίδες της διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της ισότιμης, πλήρους και ενεργού συμμετοχής τους στην πρόληψη και την επίλυση των συγκρούσεων και να παροτρύνουν το Αζερμπαϊτζάν να υπογράψει τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας·
   ιστ) να εισαγάγουν ειδικές διατάξεις για τη στήριξη του Αζερμπαϊτζάν στην καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της διαφθοράς, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της φοροδιαφυγής· να προωθήσουν μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς τους πραγματικούς δικαιούχους εταιρειών και καταπιστευμάτων, καθώς και τις οικονομικές δραστηριότητες μεγάλων εταιρειών όσον αφορά τα κέρδη που εισπράττουν και τους φόρους που καταβάλλουν· να υποστηρίξουν τις έρευνες σχετικά με μηχανισμούς νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ιδίως την «υπόθεση Laundromat» και να θεσπίσουν ειδικούς μηχανισμούς εποπτείας και ελέγχου, όπως η περιορισμένη πρόσβαση στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα για όσους εμπλέκονται σε δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και σε μηχανισμούς απάτης·
   ιζ) να ενισχύσουν τη συνεργασία και να υποστηρίξουν το Αζερμπαϊτζάν στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος και του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, καθώς και στην πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και του διασυνοριακού εγκλήματος· να συνεργαστούν, ιδίως, στην καταπολέμηση των δικτύων στρατολόγησης από τρομοκρατικές οργανώσεις·
   ιη) να συμπεριλάβουν διατάξεις σχετικά με την εφαρμογή του ποινικού δικαίου στο Αζερμπαϊτζάν όσον αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, με σκοπό τον τερματισμό των πολιτικών διώξεων και απαγωγών, της αυθαίρετης απαγόρευσης μετακινήσεων, της στοχοθέτησης πολιτικών αντιφρονούντων, μεταξύ άλλων με τη συκοφάντηση, και ανεξάρτητων δημοσιογράφων, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εκπροσώπων ΜΚΟ και των πιο ευάλωτων μελών της κοινωνίας, όπως των μελών ορισμένων μειονοτικών ομάδων, συμπεριλαμβανομένης της κοινότητας ΛΟΑΔΜ+· να διασφαλίσουν ότι θα συμπεριληφθούν στη συμφωνία ειδικές αναφορές στις εν λόγω ομάδες· να επαναλάβουν ότι οι πρακτικές αυτές είναι απαράδεκτες για οποιαδήποτε πιθανή χώρα εταίρο της ΕΕ· να δημιουργήσουν ένα ενισχυμένο φόρουμ για αποτελεσματικό και προσανατολισμένο στα ανθρώπινα δικαιώματα διάλογο μεταξύ της ΕΕ και του Αζερμπαϊτζάν σε συνεννόηση με τις κυριότερες διεθνείς και πραγματικά ανεξάρτητες αζέρικες ΜΚΟ, η δε σχετική πρόοδος να αξιολογείται ετησίως βάσει συγκεκριμένων δεικτών αναφοράς·
   ιθ) να επιμείνουν ώστε να εγκριθεί σχετική τροποποίηση της νομοθεσίας ώστε να επιτρέπονται οι νόμιμες δραστηριότητες της κοινωνίας των πολιτών, να αρθούν οι αδικαιολόγητοι περιορισμοί των απαιτήσεων νομιμοποίησής τους, των δραστηριοτήτων και της πρόσβασης στη νομιμοποίηση ξένης χρηματοδότησης και επιχορηγήσεων και να τεθεί τέλος στις αδικαιολόγητες ποινικές έρευνες, στην άσκοπη υποβολή αναφορών σε διάφορες κρατικές υπηρεσίες, στις επιδρομές σε γραφεία ΜΚΟ, στη δέσμευση λογαριασμών, στις ταξιδιωτικές απαγορεύσεις και στη δίωξη των ηγετών τους·
   κ) να διασφαλίσουν, πριν από την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, ότι το Αζερμπαϊτζάν θα έχει απελευθερώσει όλους του πολιτικούς κρατουμένους και τους κρατούμενους συνείδησης, μεταξύ των οποίων, των Ιλγκάρ Μαμάντοφ, Αφγκάν Μουχταρλί, Μεχμάν Χουσεΐνοφ, Ιλκίν Ρουσταμζάντα, Σεϊμούρ Χαζίγιεφ, Ρασάντ Ραμαζάνοφ, Ελτσίν Ισμαγιλί, Γκιγιάς Ιμπραχίμοφ, Μπεϊράμ Μαμάντοφ, Ασίφ Γιουσιφλί και Φουάντ Γκαχραμανλί, οι υποθέσεις των οποίων είναι εμβληματικές, καθώς και την άρση της απαγόρευσης μετακινήσεων όταν απελευθερωθούν, πράγμα που θα ισχύει και για τη δημοσιογράφο Χαντίτζα Ισμάιλοβα και τον δικηγόρο Ιντιγκάμ Αλίγεφ, και ότι θα εφαρμοστούν πλήρως οι αποφάσεις του ΕΔΑΑ, ιδίως όσον αφορά τον Ιλγκάρ Μαμάντοφ· να εξασφαλίσουν την ελευθέρωση και βελτίωση της κατάστασης των ατόμων αυτών, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασής τους, το ίδιο και των οικογενειών τους μέσω της δικαστικής οδού και της εφαρμογής του κράτους δικαίου· να προστατεύουν τους αζέρους αντιφρονούντες στην ΕΕ· να καταδικάσουν το γεγονός ότι, αντίθετα προς τις ανακοινώσεις των αρχών του Αζερμπαϊτζάν, κανένας από τους προαναφερθέντες πολιτικούς κρατουμένους δεν αποφυλακίστηκε, ενώ τέθηκαν υπό κράτηση ακόμη περισσότερα άτομα επειδή ασκούσαν ειρηνικά τα συνταγματικά τους δικαιώματα, περιλαμβανομένων μελών των κομμάτων της αντιπολίτευσης και του δικηγόρου σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων Εμίν Ασλάν· να απαιτήσουν να απελευθερωθεί αμέσως ο δικηγόρος σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων Εμίν Ασλάν, ο οποίος βρίσκεται υπό κράτηση, και να απαλλαγεί πλήρως από την αμφισβητήσιμη κατηγορία περί «ανυπακοής προς την αστυνομία»· να διασφαλίσουν ότι το Αζερμπαϊτζάν θα δώσει τέλος στις κρατήσεις που πραγματοποιούνται με στόχο τη φίμωση επικριτών της κυβέρνησης·
   κα) να διασφαλίσουν ότι το Αζερμπαϊτζάν σέβεται το δικαίωμα στην ελευθερία του συνέρχεσθαι ειρηνικώς, ότι δεν περιορίζει το δικαίωμα αυτό με τρόπους που δεν είναι συμβατοί με τις υποχρεώσεις του βάσει του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), ότι θα υπάρξει άμεση και αποτελεσματική διερεύνηση όλων των υποθέσεων που αφορούν την υπερβολική χρήση βίας, τις αυθαίρετες συλλήψεις και την αδικαιολόγητη κράτηση ειρηνικών διαδηλωτών, μεταξύ άλλων σε σχέση με τις κατασταλείσες κινητοποιήσεις της αντιπολίτευσης τον Σεπτέμβριο του 2017 και τον Μάρτιο του 2018, και ότι οι δράστες θα προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης·
   κβ) να ζητήσουν, πριν από την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, τη δέσμευση εκ μέρους των αρχών του Αζερμπαϊτζάν ότι θα εφαρμόσουν τη Σύμβαση του ΟΗΕ κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, και ότι θα προβούν σε γνήσια διερεύνηση όλων των περιπτώσεων κακομεταχείρισης πολιτικών κρατουμένων και κρατουμένων συνείδησης, ιδίως για την περίπτωση του θανόντος Μεχμάν Γκαλαντάροφ, ο οποίος πέθανε σε φυλακή του Αζερμπαϊτζάν, και των μελών της κοινότητας ΛΟΑΔΜ+ τα οποία υπέστησαν παρενοχλήσεις και ομαδικές συλλήψεις τον Σεπτέμβριο του 2017·
   κγ) να τονίσουν την ανησυχία της ΕΕ σχετικά με την παρούσα κατάσταση της ελευθερίας του Τύπου στο Αζερμπαϊτζάν, το οποίο βρίσκεται στην 163η θέση μεταξύ 180 χωρών στον πίνακα παγκόσμιας κατάταξης των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα ως προς την ελευθερία του Τύπου για το 2018· να υπογραμμίσουν τη σημασία των ελεύθερων και ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης, τόσο εκτός όσο και εντός Διαδικτύου, και να διασφαλίσουν την παροχή ενισχυμένης στήριξης από την ΕΕ, τόσο πολιτικής όσο και οικονομικής, στα ελεύθερα και πλουραλιστικά μέσα μαζικής ενημέρωσης στο Αζερμπαϊτζάν που έχουν εκδοτική ανεξαρτησία από τις κυρίαρχες πολιτικές και ολιγαρχικών ομάδων και συμφωνούν με τα πρότυπα της ΕΕ· να ζητήσουν από τις αρχές να αρθεί ο φραγμός στους δικτυακούς τόπους του Azadliq και των τριών ειδησεογραφικών πρακτορείων που αναγκάζονται να λειτουργούν από το εξωτερικό: Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) Azerbaijan Service, Meydan TV και Azerbaycan Saati·
   κδ) να συμπεριλάβουν δίκαιες και φιλόδοξες εμπορικές και επενδυτικές διατάξεις, στον βαθμό που είναι συμβατές με το καθεστώς μη συμμετοχής του Αζερμπαϊτζάν στον ΠΟΕ, που τηρούν πλήρως και δεν υπονομεύουν τα πρότυπα της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τα υγειονομικά, φυτοϋγειονομικά, περιβαλλοντικά, εργασιακά, κοινωνικά πρότυπα και τα πρότυπα που αφορούν την ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών και την απαγόρευση των διακρίσεων, διασφαλίζουν δε την αναγνώριση και προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των γεωγραφικών ενδείξεων, ιδίως για το κρασί και τα αλκοολούχα ποτά· να στηρίξουν το Αζερμπαϊτζάν όσον αφορά τη διαδικασία ένταξής του στον ΠΟΕ·
   κε) να θέσει σε εφαρμογή αυστηρά μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει ταχεία πρόοδο προς τη βελτίωση του επιχειρηματικού και επενδυτικού κλίματος στο Αζερμπαϊτζάν, ιδίως όσον αφορά τη φορολογία, τη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών και των δημοσίων συμβάσεων, με αναφορά στους κανόνες που ορίζονται στη συμφωνία του ΠΟΕ για τις δημόσιες συμβάσεις, προκειμένου να καταστεί δυνατή μεγαλύτερη διαφάνεια, καλύτερη διακυβέρνηση και λογοδοσία, ισότιμη πρόσβαση και θεμιτός ανταγωνισμός·
   κστ) να επιτρέψουν την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας σύμφωνα με τη στρατηγικής εταιρικής σχέσης της ΕΕ με το Αζερμπαϊτζάν στον τομέα της ενέργειας και το ιστορικό του Αζερμπαϊτζάν ως αξιόπιστου προμηθευτή ενέργειας, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη την αναστολή και την επακόλουθη απόσυρση του Αζερμπαϊτζάν από την Πρωτοβουλία για τη Διαφάνεια των Εξορυκτικών Βιομηχανιών (EITI) τον Μάρτιο του 2017 λόγω «των αλλαγών στη νομοθεσία του Αζερμπαϊτζάν για τις ΜΚΟ» που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της ομάδας για την κοινωνία των πολιτών· να ασκήσουν πίεση στο Αζερμπαϊτζάν να συμμορφωθεί εκ νέου με τις εν λόγω απαιτήσεις προκειμένου να επαναλάβει τις δραστηριότητές της στην ΕΙΤΙ·
   κζ) να στηρίξουν επίσης τη διαφοροποίηση του ενεργειακού μείγματος του Αζερμπαϊτζάν προωθώντας άλλες πηγές ενέργειας αντί του άνθρακα και προετοιμάζοντας τη μετά τον άνθρακα εποχή, μειώνοντας την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και προωθώντας τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προς όφελος και της ενεργειακής ασφάλειας· να στηρίξουν την ολοκλήρωση του Νότιου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου μετά την αντιμετώπιση των σοβαρών ανησυχιών που αφορούν την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις στις τοπικές κοινότητες, όπως εκφράζονται στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση της κατασκευής του αγωγού φυσικού αερίου της Ανατολίας (TANAP)·
   κη) να προσθέσουν στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας φιλόδοξες διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με το ενωσιακό θεματολόγιο στον τομέα αυτό και τις δεσμεύσεις των δύο πλευρών βάσει της συμφωνίας του Παρισιού, μεταξύ άλλων μέσω της ενσωμάτωσης αυτών των πολιτικών στο πλαίσιο άλλων τομεακών πολιτικών·
   κθ) να παράσχουν νέες προοπτικές για ενισχυμένη συνεργασία σε τομείς που δεν συνδέονται με την ενέργεια, ιδίως στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, των μεταφορών, της συνδεσιμότητας και του τουρισμού, προκειμένου να διαφοροποιηθεί η οικονομία του Αζερμπαϊτζάν, να τονωθεί η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, να εκσυγχρονιστούν οι τομείς βιομηχανίας και υπηρεσιών και να τονωθεί η βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων και της έρευνας· να διευκολύνουν την αύξηση των διανθρώπινων ανταλλαγών, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε περιφερειακές ανταλλαγές με τις αρμενικές ΜΚΟ·
   λ) να ενισχύσουν τη συνεργασία όσον αφορά τις ανταλλαγές νέων και φοιτητών με την ενίσχυση υφιστάμενων και ήδη επιτυχημένων προγραμμάτων κατάρτισης, όπως το δίκτυο Νέων Ευρωπαίων Γειτόνων, και με την ανάπτυξη νέων προγραμμάτων υποτροφιών και κατάρτισης, καθώς και τη διευκόλυνση της συμμετοχής σε προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και συγκεκριμένα το πρόγραμμα ERASMUS+, που θα εξασφαλίσει την ανάπτυξη δεξιοτήτων, μεταξύ άλλων και γλωσσικών, και θα δώσει την ευκαιρία σε πολίτες του Αζερμπαϊτζάν να γνωρίσουν την ΕΕ και τις αξίες της·
   λα) να προωθήσουν επίσης την οικονομική ανάπτυξη στους τομείς της μεταφοράς και της συνδεσιμότητας· να επεκτείνουν το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (TEN-T) προς το Αζερμπαϊτζάν·
   λβ) ευθυγραμμιζόμενοι με την κοινή δήλωση της Συνόδου Κορυφής για την Ανατολική Εταιρική Σχέση του 2017, να εξετάσουν εν ευθέτω χρόνω και αν το επιτρέπουν οι συνθήκες την έναρξη διαλόγου για την ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων με την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της ορθής διαχείρισης και της ασφαλούς κινητικότητας, περιλαμβανομένης της αποτελεσματικής εφαρμογής των συμφωνιών απλούστευσης της έκδοσης θεωρήσεων και επανεισδοχής μεταξύ των συμβαλλομένων μερών·
   λγ) να διασφαλίσουν ότι η συμφωνία θα έχει μια ισχυρή κοινοβουλευτική διάσταση, ενδυναμώνοντας τις ισχύουσες διατάξεις και μηχανισμούς συνεργασίας προκειμένου να καταστεί δυνατή η αυξημένη εισροή και ο έλεγχος της εφαρμογής της, κυρίως με την θέσπιση μιας αναβαθμισμένης διακοινοβουλευτικής δομής, ώστε να ενθαρρυνθεί ο τακτικός και εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του κοινοβουλίου του Αζερμπαϊτζάν για όλες τις πτυχές των σχέσεών μας, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των συμφωνιών·
   λδ) να διεξαγάγουν τις διαπραγματεύσεις με τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια· να ενημερώνουν το Κοινοβούλιο σε όλες τις φάσεις των διαπραγματεύσεων τηρώντας το άρθρο 218 παράγραφος 10 ΣΛΕΕ, σύμφωνα με το οποίο «το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται αμέσως και πλήρως σε όλα τα στάδια της διαδικασίας»· να κοινοποιούν στο Κοινοβούλιο τα διαπραγματευτικά κείμενα και πρακτικά κάθε γύρου διαπραγματεύσεων· να υπενθυμίσουν στο Συμβούλιο ότι, λόγω παραβιάσεως του άρθρου 218 παράγραφος 10 ΣΛΕΕ κατά το παρελθόν, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ήδη ακυρώσει αποφάσεις του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή και τη σύναψη διαφόρων συμφωνιών· να έχουν κατά νου ότι το Κοινοβούλιο μπορεί και στο μέλλον να μη δώσει την έγκρισή του για τις νέες συμφωνίες, έως ότου το Συμβούλιο συμμορφωθεί με τις νομικές του υποχρεώσεις·
   λε) να διασφαλίσουν ότι η νέα συμφωνία δεν θα υπόκειται σε προσωρινή εφαρμογή, έως ότου δώσει το Κοινοβούλιο την έγκρισή του· να τονίσουν ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να μη δώσει την έγκρισή του για τις νέες συμφωνίες και άλλες μελλοντικές συμφωνίες, αν αγνοηθεί·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και στον πρόεδρο, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν.

(1) ΕΕ L 246 της 17.9.1999, σ. 3.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0440.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0493.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0267.


Έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ΕΕ-Ιορδανίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας
PDF 138kWORD 58k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τη σύσταση της Επιτροπής για απόφαση του Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και των αρχών της Ιορδανίας που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας (COM(2017)07982018/2060(INI))
P8_TA(2018)0295A8-0232/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής για απόφαση του Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και των αρχών της Ιορδανίας που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας (COM(2017)0798),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 7 και 8,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως το άρθρο 6, καθώς και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ιδίως τα άρθρα 16 και 218,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση και την κατάργηση των αποφάσεων 2009/371/ΔΕΥ, 2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ του Συμβουλίου(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες)(3),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2008, για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις(4),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (EΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου(5),

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των δεδομένων (ETS αριθ. 108) και το συμπληρωματικό πρωτόκολλο της 8ης Νοεμβρίου 2001 της Σύμβασης για την προστασία των φυσικών προσώπων όσον αφορά την αυτόματη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων έναντι των εποπτικών αρχών και των διασυνοριακών ροών προσωπικών δεδομένων (ETS αριθ. 181),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση 2/2018 του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ), σχετικά με οκτώ διαπραγματευτικές εντολές για τη σύναψη διεθνών συμφωνιών που επιτρέπουν την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ της Ευρωπόλ και τρίτων χωρών,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση της κυβερνοεγκληματικότητας(6),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία που συνήφθη μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (COM(2017)0008), και ιδίως το κεφάλαιο σχετικά με την επεξεργασία των επιχειρησιακών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που ισχύει για τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης κατά την άσκηση δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κεφαλαίων 4 και 5 του τίτλου V του τρίτου μέρους της ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 108 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (Α8-0232/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) καθιστά δυνατή τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχή τρίτης χώρας ή σε διεθνή οργανισμό, στον βαθμό που η διαβίβαση αυτή είναι αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων της Ευρωπόλ, επί τη βάσει απόφασης της Επιτροπής περί επάρκειας σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2016/680, διεθνούς συμφωνίας κατά το άρθρο 218 της ΣΛΕΕ η οποία παρέχει επαρκείς διασφαλίσεις, ή συμφωνιών συνεργασίας που επιτρέπουν την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα οι οποίες έχουν συναφθεί πριν από την 1η Μαΐου 2017, και, σε έκτακτες περιστάσεις, κατά περίπτωση, υπό τις αυστηρές προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794 και υπό τον όρο ότι υπάρχουν επαρκείς διασφαλίσεις·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διεθνείς συμφωνίες που επιτρέπουν στην Ευρωπόλ και σε τρίτες χώρες να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα οφείλουν να σέβονται τα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και το άρθρο 16 ΣΛΕΕ και συνεπώς να σέβονται την αρχή της οριοθέτησης του σκοπού, το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα διόρθωσης και τον έλεγχο από ανεξάρτητη αρχή, όπως ορίζεται συγκεκριμένα από τον Χάρτη, η δε ανταλλαγή να είναι αναγκαία και αναλογική σε σχέση με την εκπλήρωση των καθηκόντων της Ευρωπόλ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαβίβαση πρέπει να βασίζεται σε διεθνή συμφωνία που έχει συναφθεί μεταξύ της Ένωσης και της εν λόγω τρίτης χώρας δυνάμει του άρθρου 218 ΣΛΕΕ, η οποία παρέχει επαρκείς διασφαλίσεις όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ελευθεριών των ατόμων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το έγγραφο προγραμματισμού 2018-2020(7) της Ευρωπόλ υπογραμμίζει την αυξανόμενη σημασία μιας ενισχυμένης πολυεπιστημονικής προσέγγισης, συμπεριλαμβανόμενης της συγκέντρωσης της απαραίτητης εμπειρογνωμοσύνης και πληροφοριών από ένα διευρυμένο φάσμα συνεργατών για την υλοποίηση της αποστολής της Ευρωπόλ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο υπογράμμισε στο ψήφισμά του της 3ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση της κυβερνοεγκληματικότητας ότι οι συμφωνίες στρατηγικής και επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπόλ και τρίτων χωρών διευκολύνουν τόσο την ανταλλαγή πληροφοριών όσο και την πρακτική συνεργασία για την καταπολέμηση της κυβερνοεγκληματικότητας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπόλ έχει ήδη συνάψει πολλές συμφωνίες κατά το παρελθόν περί ανταλλαγής δεδομένων με τρίτες χώρες, όπως η Αλβανία, η Αυστραλία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ο Καναδάς, η Κολομβία, η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η Γεωργία, η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, η Μολδαβία, το Μονακό, το Μαυροβούνιο, η Νορβηγία, η Σερβία, η Ελβετία, η Ουκρανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την 1 Μαΐου 2017, ο ΕΕΠΔ είναι ο επόπτης της Ευρωπόλ, καθώς επίσης και σύμβουλος των θεσμικών οργάνων της ΕΕ για τις πολιτικές και τη νομοθεσία που αφορούν την προστασία δεδομένων·

1.  εκτιμά ότι η ανάγκη συνεργασίας με το το Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας στο πεδίο της επιβολής του νόμου για τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα ασφαλείας, καθώς και η αναλογικότητά της, πρέπει να αξιολογηθούν δεόντως· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να διεξαγάγει διεξοδική εκτίμηση επιπτώσεων· υπογραμμίζει ότι απαιτείται η δέουσα προσοχή κατά τον προσδιορισμό της διαπραγματευτικής εντολής για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και των αρμόδιων για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας ιορδανικών αρχών·

2.  εκτιμά ότι οι παραλήπτριες τρίτες χώρες θα πρέπει να εγγυώνται την πλήρη συμμόρφωση με τα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη, καθώς και με άλλα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες που προστατεύονται από αυτόν· καλεί, εν προκειμένω, το Συμβούλιο να συμπληρώσει την προτεινόμενη από την Επιτροπή διαπραγματευτική εντολή με τους όρους που θέτει το παρόν ψήφισμα·

3.  λαμβάνει υπό σημείωση ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία κατάλληλη εκτίμηση αντικτύπου ώστε να αξιολογηθούν σε βάθος οι κίνδυνοι τους οποίους ενέχει η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας ως προς το ατομικό δικαίωμα της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων, αλλά και ως προς άλλα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες που προστατεύονται από τον Χάρτη· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε κατάλληλη εκτίμηση αντικτύπου ώστε να προσδιοριστούν οι αναγκαίες διασφαλίσεις που θα πρέπει να ενσωματωθούν στη συμφωνία·

4.  τονίζει ότι το επίπεδο προστασίας που θα απορρέει από τη συμφωνία θα πρέπει να είναι ουσιωδώς ισοδύναμο με εκείνο που απορρέει από το δίκαιο της ΕΕ· τονίζει ότι εάν το εν λόγω επίπεδο δεν μπορεί να διασφαλιστεί τόσο στη νομοθεσία όσο και στην πράξη, η συμφωνία δεν μπορεί να συναφθεί·

5.  ζητεί, προκειμένου να γίνουν πλήρως σεβαστά το άρθρο 8 του Χάρτη και το άρθρο 16 ΣΛΕΕ και να αποφευχθεί κάθε πιθανή ευθύνη της Ευρωπόλ για τυχόν παραβίαση του δικαίου της Ένωσης περί προστασίας των δεδομένων λόγω διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα χωρίς τις αναγκαίες και κατάλληλες διασφαλίσεις, να περιέχει η συμφωνία αυστηρές και συγκεκριμένες διατάξεις που να επιβάλλουν το σεβασμό της αρχής της οριοθέτησης του σκοπού, με σαφείς προϋποθέσεις για την επεξεργασία των διαβιβαζόμενων προσωπικών δεδομένων·

6.  ζητεί να συμπληρωθεί η Κατευθυντήρια Γραμμή Β ώστε να αναφέρει ρητά στη συμφωνία ότι η Ευρωπόλ, δυνάμει του άρθρου 19 του κανονισμού της Ευρωπόλ, οφείλει να σέβεται κάθε περιορισμό που επιβάλλεται στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία διαβιβάζουν τα κράτη μέλη ή άλλοι πάροχοι στην Ευρωπόλ, σε σχέση με τη χρήση και την πρόσβαση στα δεδομένα που πρόκειται να διαβιβαστούν στο Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας·

7.  ζητεί να ορίζεται σαφώς στη συμφωνία, πως για οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία θα πρέπει πάντα να απαιτείται προηγούμενη έγγραφη άδεια εκ μέρους της Ευρωπόλ· τονίζει ότι οι άδειες αυτές θα πρέπει πάντοτε να τεκμηριώνονται από την Ευρωπόλ και να τίθενται στη διάθεση του ΕΕΠΔ όποτε αυτός το ζητήσει· ζητεί στη συμφωνία να περιλαμβάνεται επίσης διάταξη που θα υποχρεώνει τις αρμόδιες αρχές του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας να τηρούν τους περιορισμούς αυτούς και να προσδιορίζεται πώς θα επιβληθεί η τήρηση των περιορισμών αυτών·

8.  τονίζει ότι η συμφωνία πρέπει να περιέχει μια σαφή και επακριβή διάταξη που να ορίζει την περίοδο διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν διαβιβαστεί και να απαιτεί τη διαγραφή των διαβιβασθέντων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο τέλος της περιόδου διατήρησης των δεδομένων· ζητεί να ορίσει η συμφωνία τα διαδικαστικά μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης· τονίζει ότι, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου υφίστανται δεόντως αιτιολογημένοι λόγοι να αποθηκευτούν τα δεδομένα για μια μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης των δεδομένων, να κοινοποιούνται οι λόγοι αυτοί και τα συνοδευτικά τεκμήρια στην Ευρωπόλ και στον ΕΕΠΔ·

9.  αναμένει ότι θα εφαρμόζονται τα κριτήρια που περιλαμβάνονται στην αιτιολογική σκέψη 71 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680, ήτοι ότι οι διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διέπονται από υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας εκ μέρους των αρμόδιων ιορδανικών αρχών που παραλαμβάνουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από την Ευρωπόλ και από την αρχή της ειδικότητας, και ότι τα δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν επ’ ουδενί για να ζητηθεί, να εκδοθεί ή να εκτελεσθεί θανατική ποινή ή οιασδήποτε μορφής βάναυση και απάνθρωπη μεταχείριση·

10.  εκτιμά πως οι τύποι αξιόποινων πράξεων για τις οποίες θα ανταλλάσσονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διευκρινιστούν πλήρως και να απαριθμηθούν μέσα στη διεθνή συμφωνία, σύμφωνα με τους ορισμούς των ποινικών αδικημάτων στην ΕΕ, εφόσον διατίθενται· τονίζει ότι σε αυτόν τον κατάλογο θα πρέπει να προσδιορίζονται με σαφήνεια και ακρίβεια οι δραστηριότητες που καλύπτουν οι αξιόποινες αυτές πράξεις, καθώς και τα πρόσωπα, οι ομάδες και οι οργανισμοί που ενδέχεται να επηρεάζονται από τη διαβίβαση των δεδομένων·

11.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ορίσουν, βάσει της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) και κατά την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 3 του Χάρτη, από κοινού με την κυβέρνηση του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας την ανεξάρτητη εποπτική αρχή η οποία θα είναι επιφορτισμένη με την εποπτεία της εφαρμογής της διεθνούς συμφωνίας· ζητεί η εν λόγω αρχή να συμφωνηθεί και να συσταθεί πριν από την έναρξη ισχύος της διεθνούς συμφωνίας· τονίζει ότι το όνομα της αρχής πρέπει να συμπεριληφθεί ρητώς σε παράρτημα στη συμφωνία·

12.  θεωρεί ότι θα πρέπει οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη να μπορεί να αναστείλει ή να καταγγείλει τη διεθνή συμφωνία σε περίπτωση παραβίασής της, και ότι η ανεξάρτητη εποπτική αρχή θα πρέπει επίσης να μπορεί να προτείνει την αναστολή ή την καταγγελία της συμφωνίας σε περίπτωση παραβίασής της· θεωρεί ότι οιαδήποτε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας έχουν διαβιβαστεί πριν από την αναστολή ή καταγγελία της συμφωνίας μπορούν να εξακολουθήσουν να υφίστανται επεξεργασία βάσει της συμφωνίας· θεωρεί ότι θα πρέπει να προβλέπεται η περιοδική αξιολόγηση της συμφωνίας, προκειμένου να αξιολογείται η συμμόρφωση των εταίρων με τη συμφωνία·

13.  εκτιμά πως χρειάζεται ένας σαφής ορισμός της έννοιας της «μεμονωμένης περίπτωσης», εφόσον αυτή είναι απαραίτητη για να εκτιμηθεί η ανάγκη και η αναλογικότητα μιας διαβίβασης δεδομένων· τονίζει ότι ο ορισμός αυτός θα πρέπει να αναφέρεται σε πραγματικές ποινικές έρευνες·

14.  εκτιμά ότι απαιτείται να οριστεί η έννοια των εύλογων λόγων, προκειμένου να αξιολογούνται η αναγκαιότητα και η αναλογικότητα των διαβιβάσεων δεδομένων· τονίζει ότι ο ορισμός αυτός θα πρέπει να αναφέρεται σε πραγματικές ποινικές έρευνες·

15.  τονίζει ότι τα δεδομένα που διαβιβάζονται σε παραλήπτρια αρχή δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να υποστούν περαιτέρω επεξεργασία από άλλες αρχές και ότι, για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να συνταχθεί αναλυτικός κατάλογος των αρμόδιων αρχών του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας στις οποίες δύναται η Ευρωπόλ να διαβιβάζει δεδομένα, μαζί με περιγραφή των αρμοδιοτήτων των αρχών αυτών· εκτιμά πως οποιαδήποτε τροποποίηση αυτού του καταλόγου που θα αντικαθιστούσε ή θα πρόσθετε νέα αρμόδια αρχή θα πρέπει να απαιτεί επανεξέταση της διεθνούς συμφωνίας·

16.  τονίζει ότι πρέπει να ορίζεται ρητά ότι περαιτέρω διαβιβάσεις πληροφοριών από τις αρμόδιες αρχές του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας σε άλλες αρχές εντός του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας επιτρέπονται μόνο για την εκπλήρωση του αρχικού σκοπού της διαβίβασης από την Ευρωπόλ και ότι θα πρέπει να κοινοποιούνται πάντα στην ανεξάρτητη αρχή, στον ΕΕΠΔ και στην Ευρωπόλ·

17.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να ορίζεται ρητά ότι περαιτέρω διαβιβάσεις πληροφοριών από τις αρμόδιες αρχές του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας σε άλλες χώρες απαγορεύονται και ότι θα οδηγούσαν στην άμεση καταγγελία της διεθνούς συμφωνίας·

18.  εκτιμά πως η διεθνής συμφωνία με το Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας θα πρέπει να περιλαμβάνει το δικαίωμα ενημέρωσης του υποκειμένου των δεδομένων, και διόρθωσης και διαγραφής των δεδομένων, όπως προβλέπεται σε άλλη νομοθεσία της Ένωσης σχετικά με την προστασία των δεδομένων·

19.  επισημαίνει ότι η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά δεδομένα ή δεδομένα που αφορούν την υγεία και τη σεξουαλική ζωή ενός προσώπου, είναι άκρως ευαίσθητη λόγω του νομικού πλαισίου, των κοινωνικών χαρακτηριστικών και του πολιτιστικού υπόβαθρου του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας που διαφέρουν από εκείνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης· επισημαίνει το γεγονός ότι οι αξιόποινες πράξεις ορίζονται με διαφορετικό τρόπο στην Ένωση απ’ ό,τι στο Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας· εκτιμά ότι διαβίβαση δεδομένων αυτού του είδους θα πρέπει, επομένως, να πραγματοποιείται μόνο σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις και με σαφείς διασφαλίσεις για το υποκείμενο των δεδομένων και τα πρόσωπα που συνδέονται με το υποκείμενο των δεδομένων· κρίνει αναγκαίο τον προσδιορισμό συγκεκριμένων διασφαλίσεων που θα πρέπει να τηρεί το Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως ο σεβασμός της ελευθερίας της έκφρασης, της θρησκευτικής ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας·

20.  θεωρεί ότι στη συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνεται μηχανισμός παρακολούθησης και ότι η συμφωνία θα πρέπει να υπόκειται σε περιοδικές αξιολογήσεις, προκειμένου να αξιολογείται η λειτουργία της σε σχέση με τις επιχειρησιακές ανάγκες της Ευρωπόλ, καθώς και η συμμόρφωσή της με τα ευρωπαϊκά δικαιώματα και τις αρχές προστασίας των δεδομένων·

21.  καλεί την Επιτροπή να ζητήσει τη γνώμη του ΕΕΠΔ, πριν από την οριστικοποίηση της διεθνούς συμφωνίας, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001·

22.  τονίζει ότι η συγκατάθεση του Κοινοβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας θα εξαρτηθεί από την ικανοποιητική συμμετοχή του Κοινοβουλίου σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 218 ΣΛΕΕ·

23.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, καθώς και στην κυβέρνηση του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας.

(1) ΕΕ L 135 της 24.5.2016, σ. 53.
(2) ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1.
(3) ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37.
(4) ΕΕ L 350 της 30.12.2008, σ. 60.
(5) ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0366.
(7) Έγγραφο προγραμματισμού 2018-2020 της Ευρωπόλ, εγκριθέν από το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπόλ στις 30 Νοεμβρίου 2017, EDOC# 856927v18.


Έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας
PDF 139kWORD 59k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τη σύσταση της Επιτροπής, για απόφαση του Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Τουρκίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και των αρχών της Τουρκίας που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας (COM(2017)07992018/2061(INI))
P8_TA(2018)0296A8-0233/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής για απόφαση του Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Τουρκίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και των αρχών της Τουρκίας που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας (COM(2017)0799),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 7 και 8,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως το άρθρο 6, καθώς και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και ιδίως τα άρθρα 16 και 218,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση και κατάργηση των αποφάσεων του Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ, 2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες)(3),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2008, για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις(4),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (EE) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου(5),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των δεδομένων (ETS αριθ. 108) και το συμπληρωματικό πρωτόκολλο της 8ης Νοεμβρίου 2001 της σύμβασης για την προστασία των φυσικών προσώπων όσον αφορά την αυτόματη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων έναντι των εποπτικών αρχών και των διασυνοριακών ροών προσωπικών δεδομένων (ETS αριθ. 181),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση 2/2018 του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ), σχετικά με οκτώ διαπραγματευτικές εντολές για τη σύναψη διεθνών συμφωνιών που επιτρέπουν την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ της Ευρωπόλ και τρίτων χωρών,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση της κυβερνοεγκληματικότητας(6),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία που συνήφθη μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (COM(2017)0008), και ιδίως το κεφάλαιο σχετικά με την επεξεργασία των επιχειρησιακών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που ισχύει για τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης κατά την άσκηση δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κεφαλαίων 4 και 5 του τίτλου V του τρίτου μέρους της ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 108 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0233/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) καθιστά δυνατή τη μεταφορά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχή τρίτης χώρας ή σε διεθνή οργανισμό, στον βαθμό που η διαβίβαση αυτή είναι αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων της Ευρωπόλ, επί τη βάσει απόφασης περί επάρκειας της Επιτροπής σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2016/680, διεθνούς συμφωνίας σύμφωνα με το άρθρο 218 ΣΛΕΕ η οποία παρέχει επαρκείς διασφαλίσεις, ή συμφωνιών συνεργασίας που επιτρέπουν την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι οποίες έχουν συναφθεί πριν από την 1η Μαΐου 2017, και, σε έκτακτες περιστάσεις, κατά περίπτωση, υπό τις αυστηρές προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794 και υπό τον όρο ότι υπάρχουν επαρκείς διασφαλίσεις·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διεθνείς συμφωνίες που επιτρέπουν στην Ευρωπόλ και σε τρίτες χώρες να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα οφείλουν να σέβονται τα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και το άρθρο 16 ΣΛΕΕ και συνεπώς να σέβονται την αρχή της οριοθέτησης του σκοπού, το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα διόρθωσης και τον έλεγχο από ανεξάρτητη αρχή, όπως ορίζεται συγκεκριμένα από τον Χάρτη, η δε ανταλλαγή να είναι αναγκαία και αναλογική σε σχέση με την εκπλήρωση των καθηκόντων της Ευρωπόλ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαβίβαση πρέπει να βασίζεται σε διεθνή συμφωνία που έχει συναφθεί μεταξύ της Ένωσης και της εν λόγω τρίτης χώρας δυνάμει του άρθρου 218 ΣΛΕΕ, η οποία παρέχει επαρκείς διασφαλίσεις όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ελευθεριών των ατόμων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τελευταία χρόνια έχουν αποκαλυφθεί διάφορες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Δημοκρατία της Τουρκίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, συγκεκριμένα, σημειώνονται ανηλεείς διώξεις αντιφρονούντων, με στόχο, μεταξύ άλλων, δημοσιογράφους, πολιτικούς ακτιβιστές και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι συνεχίζονται οι καταγγελίες για βασανισμούς, και μετά την απόπειρα πραξικοπήματος τον Ιούλιο του 2016· λαμβάνοντας υπόψη δεν είναι δυνατή η αποτελεσματική έρευνα για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από κρατικούς υπαλλήλους, λόγω εκτεταμένης ατιμωρησίας, και ότι οι κακοποιήσεις από ένοπλες ομάδες συνεχίζονται·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το έγγραφο προγραμματισμού 2018-2020 της Ευρωπόλ(7) υπογραμμίζει την αυξανόμενη σημασία μιας ενισχυμένης πολυεπιστημονικής προσέγγισης, συμπεριλαμβανόμενης της συγκέντρωσης της απαραίτητης εμπειρογνωμοσύνης και πληροφοριών από ένα διευρυμένο φάσμα συνεργατών για την υλοποίηση της αποστολής της Ευρωπόλ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο υπογράμμισε στο ψήφισμά του της 3ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση της κυβερνοεγκληματικότητας, πως οι συμφωνίες στρατηγικής και επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπόλ και τρίτων χωρών διευκολύνουν τόσο την ανταλλαγή πληροφοριών όσο και την πρακτική συνεργασία για την καταπολέμηση της κυβερνοεγκληματικότητας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπόλ έχει ήδη συνάψει κατά το παρελθόν πολλές συμφωνίες περί ανταλλαγής δεδομένων με τρίτες χώρες όπως η Αλβανία, η Αυστραλία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ο Καναδάς, η Κολομβία, η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η Γεωργία, η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, η Μολδαβία, το Μονακό, το Μαυροβούνιο, η Νορβηγία, η Σερβία, η Ελβετία, η Ουκρανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΕΕΠΔ είναι ο επόπτης της Ευρωπόλ από την 1η Μαΐου 2017, και επίσης είναι σύμβουλος των θεσμικών οργάνων της ΕΕ για τις πολιτικές και τη νομοθεσία που αφορούν την προστασία δεδομένων·

1.  εκτιμά ότι η ανάγκη συνεργασίας με τη Δημοκρατία της Τουρκίας στο πεδίο της επιβολής του νόμου για τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα ασφαλείας, καθώς και η αναλογικότητά της πρέπει να αξιολογηθούν δεόντως· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να διεξαγάγει διεξοδική εκτίμηση επιπτώσεων· υπογραμμίζει ότι απαιτείται η δέουσα προσοχή κατά τον προσδιορισμό της διαπραγματευτικής εντολής για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Τουρκίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και των αρμόδιων για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας αρχών της Τουρκίας·

2.  εκτιμά ότι οι παραλήπτριες τρίτες χώρες θα πρέπει να εγγυώνται την πλήρη συμμόρφωση με τα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη, καθώς και με άλλα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες που προστατεύονται από αυτόν· καλεί, εν προκειμένω, το Συμβούλιο να συμπληρώσει τις προτεινόμενες από την Επιτροπή κατευθυντήριες γραμμές για την διαπραγμάτευση με τους όρους που θέτει το παρόν ψήφισμα·

3.  θεωρεί ότι υπάρχουν μείζονες ανησυχίες σχετικά με τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων στη Δημοκρατία της Τουρκίας, ιδίως όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης, τη θρησκευτική ελευθερία και το δικαίωμα των πολιτών να μην υφίστανται βασανιστήρια ή απάνθρωπη μεταχείριση, όπως κατοχυρώνονται στον Χάρτη και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου·

4.  τονίζει ότι προϋπόθεση για την έναρξη των διαπραγματεύσεων είναι να εκπληρώσει η Τουρκία την οριζόντια υποχρέωσή της για πλήρη, ουσιαστική και χωρίς διακρίσεις συνεργασία σε θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων, με όλα τα κράτη μέλη συμπεριλαμβανομένης της Κυπριακής Δημοκρατίας·

5.  λαμβάνει υπόψη ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία κατάλληλη εκτίμηση αντικτύπου ώστε να αξιολογηθούν σε βάθος οι κίνδυνοι τους οποίους ενέχει η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στη Δημοκρατία της Τουρκίας ως προς το ατομικό δικαίωμα της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων, αλλά και ως προς άλλα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες που προστατεύονται από τον Χάρτη· καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει κατάλληλη εκτίμηση αντικτύπου ώστε να προσδιοριστούν οι αναγκαίες διασφαλίσεις που θα πρέπει να ενσωματωθούν στη συμφωνία·

6.  τονίζει ότι το επίπεδο προστασίας ως αποτέλεσμα της συμφωνίας θα πρέπει να είναι κατ’ ουσίαν ισοδύναμο με το επίπεδο προστασίας βάσει του δικαίου της ΕΕ· τονίζει ότι εάν το εν λόγω επίπεδο δεν μπορεί να διασφαλιστεί και στη νομοθεσία και στην πράξη, η συμφωνία δεν μπορεί να συναφθεί·

7.  ζητεί, προκειμένου να γίνουν πλήρως σεβαστά το άρθρο 8 του Χάρτη και το άρθρο 16 ΣΛΕΕ και να αποφευχθεί κάθε πιθανή ευθύνη της Ευρωπόλ για τυχόν παραβίαση του δικαίου της Ένωσης περί προστασίας των δεδομένων μετά από μεταφορά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα χωρίς τις αναγκαίες και κατάλληλες διασφαλίσεις, να περιέχει η συμφωνία αυστηρές και συγκεκριμένες διατάξεις που θα επιβάλλουν τον σεβασμό της αρχής του περιορισμού του σκοπού, με σαφείς προϋποθέσεις για την επεξεργασία των διαβιβαζόμενων προσωπικών δεδομένων·

8.  ζητεί να συμπληρωθεί η Κατευθυντήρια Γραμμή Β ώστε να αναφέρει ρητά στη συμφωνία ότι η Ευρωπόλ, δυνάμει του άρθρου 19 του κανονισμού της Ευρωπόλ, οφείλει να σέβεται κάθε περιορισμό που επιβάλλεται στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία διαβιβάζουν τα κράτη μέλη ή άλλοι πάροχοι στην Ευρωπόλ, σε σχέση με τη χρήση και την πρόσβαση στα δεδομένα που πρόκειται να διαβιβαστούν στη Δημοκρατία της Τουρκίας·

9.  ζητεί να ορίζεται σαφώς στη συμφωνία, πως για οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία θα πρέπει πάντα να απαιτείται προηγούμενη έγγραφη άδεια εκ μέρους της Ευρωπόλ· τονίζει ότι οι άδειες αυτές θα πρέπει πάντοτε να τεκμηριώνονται από την Ευρωπόλ και να τίθενται στη διάθεση του ΕΕΠΔ, όποτε αυτός το ζητήσει· ζητεί να περιληφθεί επίσης στη συμφωνία διάταξη που θα υποχρεώνει τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας της Τουρκίας να τηρούν τους περιορισμούς αυτούς και θα προσδιορίζει με ποιον τρόπο θα επιβληθεί η τήρηση των περιορισμών αυτών·

10.  τονίζει ότι η συμφωνία πρέπει να περιέχει μια σαφή και επακριβή διάταξη που να ορίζει την περίοδο διατήρησης των διαβιβαζόμενων προσωπικών δεδομένων και να απαιτεί τη διαγραφή των διαβιβασθέντων προσωπικών δεδομένων στο τέλος της περιόδου διατήρησης των δεδομένων· ζητεί να ορίζονται στη συμφωνία διαδικαστικά μέτρα που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση· τονίζει ότι, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον συντρέχουν δεόντως αιτιολογημένοι λόγοι αποθήκευσης των δεδομένων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης των δεδομένων, οι λόγοι αυτοί και τα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να κοινοποιούνται στην Ευρωπόλ και στον ΕΕΠΔ·

11.  αναμένει ότι θα εφαρμόζονται τα κριτήρια που περιλαμβάνονται στην αιτιολογική σκέψη 71 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680, ήτοι ότι οι διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διέπονται από υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας εκ μέρους των αρμόδιων τουρκικών αρχών που παραλαμβάνουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από την Ευρωπόλ, και από την αρχή της ειδικότητας, και ότι τα δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν επ’ ουδενί για να ζητηθεί, να εκδοθεί ή να εκτελεστεί θανατική ποινή ή οιασδήποτε μορφής βάναυση και απάνθρωπη μεταχείριση·

12.  εκτιμά πως οι τύποι αξιόποινων πράξεων για τις οποίες θα ανταλλάσσονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διευκρινιστούν πλήρως και να απαριθμηθούν μέσα στη διεθνή συμφωνία, σύμφωνα με τους ορισμούς των ποινικών αδικημάτων στην ΕΕ, εφόσον διατίθενται· τονίζει ότι σε αυτόν τον κατάλογο θα πρέπει να προσδιορίζονται με σαφήνεια και ακρίβεια οι δραστηριότητες που καλύπτουν οι αξιόποινες αυτές πράξεις, καθώς και τα πρόσωπα, οι ομάδες και οι οργανισμοί που ενδέχεται να επηρεάζονται από τη διαβίβαση των δεδομένων·

13.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ορίσουν, βάσει της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) και κατά την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 3 του Χάρτη, από κοινού με την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Τουρκίας, την ανεξάρτητη εποπτική αρχή η οποία θα είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο της εφαρμογής της διεθνούς συμφωνίας· ζητεί, η εν λόγω αρχή να συμφωνηθεί και να συσταθεί πριν από την έναρξη ισχύος της διεθνούς συμφωνίας· τονίζει ότι το όνομα της αρχής πρέπει να συμπεριληφθεί ρητώς σε παράρτημα στη συμφωνία·

14.  είναι της γνώμης ότι η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη τη σοβαρότητα των κινδύνων που ενέχει η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Τουρκία, δεδομένων των συχνών καταγγελιών πολιτών σχετικά με την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Δημοκρατία της Τουρκίας·

15.  θεωρεί ότι θα πρέπει οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη να μπορεί να αναστείλει ή να καταγγείλει τη διεθνή συμφωνία σε περίπτωση παραβίασής της, και ότι η ανεξάρτητη εποπτική αρχή θα πρέπει επίσης να μπορεί να προτείνει την αναστολή ή την καταγγελία της συμφωνίας σε περίπτωση παραβίασής της· θεωρεί ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας και έχουν διαβιβαστεί πριν από την αναστολή ή την καταγγελία της συμφωνίας μπορούν να εξακολουθήσουν να υπόκεινται σε επεξεργασία βάσει της συμφωνίας· θεωρεί ότι θα πρέπει να προβλέπεται η περιοδική αξιολόγηση της συμφωνίας, προκειμένου να αξιολογείται η συμμόρφωση των εταίρων με τη συμφωνία·

16.  εκτιμά ότι απαιτείται σαφής ορισμός της έννοιας «μεμονωμένες περιπτώσεις», καθώς η έννοια αυτή είναι απαραίτητη για να αξιολογείται κατά πόσον μια διαβίβαση δεδομένων είναι αναγκαία και αναλογική· τονίζει ότι ο ορισμός αυτός θα πρέπει να αφορά μόνο πραγματικές ποινικές έρευνες και όχι επιχειρήσεις συλλογής πληροφοριών ποινικού χαρακτήρα από υπηρεσίες πληροφοριών με στόχο συγκεκριμένα άτομα που θεωρούνται ύποπτα·

17.  εκτιμά ότι απαιτείται να οριστεί η έννοια των εύλογων λόγων, προκειμένου να αξιολογούνται η αναγκαιότητα και η αναλογικότητα των διαβιβάσεων δεδομένων· τονίζει ότι ο ορισμός αυτός θα πρέπει να αναφέρεται σε πραγματικές ποινικές έρευνες·

18.  τονίζει ότι τα δεδομένα που διαβιβάζονται σε παραλήπτρια αρχή δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να υποστούν περαιτέρω επεξεργασία από άλλες αρχές και ότι, για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να εκπονηθεί αναλυτικός κατάλογος των αρμόδιων αρχών της Δημοκρατίας της Τουρκίας στις οποίες η Ευρωπόλ δύναται να διαβιβάζει δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης περιγραφής των αρμοδιοτήτων των αρχών· εκτιμά πως οποιαδήποτε τροποποίηση αυτού του καταλόγου που θα αντικαθιστούσε ή θα πρόσθετε νέα αρμόδια αρχή θα πρέπει να απαιτεί επανεξέταση της διεθνούς συμφωνίας·

19.  τονίζει ότι πρέπει να ορίζεται ρητά πως περαιτέρω διαβιβάσεις πληροφοριών από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας της Τουρκίας σε άλλες αρχές εντός της Δημοκρατίας της Τουρκίας επιτρέπονται μόνο για την εκπλήρωση του αρχικού σκοπού της διαβίβασης από την Ευρωπόλ και ότι θα πρέπει να κοινοποιούνται πάντα στην ανεξάρτητη αρχή, στον ΕΕΠΔ και στην Ευρωπόλ·

20.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να ορίζεται ρητά ότι περαιτέρω διαβιβάσεις πληροφοριών από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας της Τουρκίας σε άλλες χώρες απαγορεύονται και θα οδηγούσαν στην άμεση καταγγελία της διεθνούς συμφωνίας·

21.  εκτιμά ότι η διεθνής συμφωνία με τη Δημοκρατία της Τουρκίας θα πρέπει να περιλαμβάνει το δικαίωμα ενημέρωσης του υποκειμένου των δεδομένων, και διόρθωσης και διαγραφής από το υποκείμενο των δεδομένων, όπως προβλέπεται σε άλλη νομοθεσία της Ένωσης σχετικά με την προστασία δεδομένων·

22.  επισημαίνει ότι η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά δεδομένα ή δεδομένα που αφορούν την υγεία και τη σεξουαλική ζωή ενός προσώπου, είναι άκρως ευαίσθητη λόγω του νομικού πλαισίου, των κοινωνικών χαρακτηριστικών και του πολιτιστικού υπόβαθρου της Τουρκίας που διαφέρουν από εκείνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης· επισημαίνει το γεγονός ότι οι αξιόποινες πράξεις ορίζονται με διαφορετικό τρόπο στην Ένωση απ’ ό,τι στην Τουρκία· εκτιμά ότι διαβίβαση δεδομένων αυτού του είδους θα πρέπει, επομένως, να πραγματοποιείται μόνο σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις και με σαφείς διασφαλίσεις για το υποκείμενο των δεδομένων και τα πρόσωπα που συνδέονται με το υποκείμενο των δεδομένων· κρίνει αναγκαίο τον προσδιορισμό συγκεκριμένων διασφαλίσεων που θα πρέπει να τηρεί η Τουρκία όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως ο σεβασμός της ελευθερίας της έκφρασης, της θρησκευτικής ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας·

23.  θεωρεί ότι στη συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνεται μηχανισμός παρακολούθησης και ότι η συμφωνία θα πρέπει να υπόκειται σε περιοδικές αξιολογήσεις, προκειμένου να αξιολογείται η λειτουργία της σε σχέση με τις επιχειρησιακές ανάγκες της Ευρωπόλ, καθώς και η συμμόρφωσή της με τα ευρωπαϊκά δικαιώματα και τις αρχές προστασίας των δεδομένων·

24.  καλεί την Επιτροπή να ζητήσει τη γνώμη του ΕΕΠΔ, πριν από την οριστικοποίηση της διεθνούς συμφωνίας, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001·

25.  τονίζει ότι η συγκατάθεση του Κοινοβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας θα εξαρτηθεί από την ικανοποιητική συμμετοχή του Κοινοβουλίου σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 218 ΣΛΕΕ·

26.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στην κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Τουρκίας.

(1) ΕΕ L 135 της 24.5.2016, σ. 53.
(2) ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1.
(3) ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37.
(4) ΕΕ L 350 της 30.12.2008, σ. 60.
(5) ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0366.
(7) Έγγραφο προγραμματισμού 2018-2020 της Ευρωπόλ, εγκριθέν από το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπόλ στις 30 Νοεμβρίου 2017, EDOC# 856927v18.


Έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ΕΕ-Ισραήλ σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας
PDF 138kWORD 58k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τη σύσταση της Επιτροπής, για απόφαση του Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Κράτους του Ισραήλ σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και των αρχών του Ισραήλ που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας (COM(2017)08062018/2062(INI))
P8_TA(2018)0297A8-0235/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής για απόφαση του Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Κράτους του Ισραήλ σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και των αρχών του Ισραήλ που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας (COM(2017)0806),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 7 και 8,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως το άρθρο 6, καθώς και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και ιδίως τα άρθρα 16 και 218,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση και την κατάργηση των αποφάσεων 2009/371/ΔΕΥ, 2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ του Συμβουλίου(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες)(3),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2008, για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις(4),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (EΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου(5),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των δεδομένων (ETS αριθ. 108) και το συμπληρωματικό πρωτόκολλο της 8ης Νοεμβρίου 2001 της σύμβασης για την προστασία των φυσικών προσώπων όσον αφορά την αυτόματη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων έναντι των εποπτικών αρχών και των διασυνοριακών ροών προσωπικών δεδομένων (ETS αριθ. 181),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση 2/2018 του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ), σχετικά με οκτώ διαπραγματευτικές εντολές για τη σύναψη διεθνών συμφωνιών που επιτρέπουν την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ της Ευρωπόλ και τρίτων χωρών,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 3ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση της κυβερνοεγκληματικότητας(6),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία που συνήφθη μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (COM(2017)0008), και ιδίως το κεφάλαιο σχετικά με την επεξεργασία των επιχειρησιακών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που ισχύει για τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης κατά την άσκηση δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κεφαλαίων 4 και 5 του τίτλου V του τρίτου μέρους της ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 108 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0235/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) καθιστά δυνατή τη μεταφορά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχή τρίτης χώρας ή σε διεθνή οργανισμό, στον βαθμό που η διαβίβαση αυτή είναι αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων της Ευρωπόλ, επί τη βάσει απόφασης περί επάρκειας της Επιτροπής σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2016/680, διεθνούς συμφωνίας σύμφωνα με το άρθρο 218 ΣΛΕΕ η οποία παρέχει επαρκείς διασφαλίσεις, ή συμφωνιών συνεργασίας που επιτρέπουν την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι οποίες έχουν συναφθεί πριν από την 1η Μαΐου 2017, και, σε έκτακτες περιστάσεις, κατά περίπτωση, υπό τις αυστηρές προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794 και υπό τον όρο ότι υπάρχουν επαρκείς διασφαλίσεις·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διεθνείς συμφωνίες που επιτρέπουν στην Ευρωπόλ και σε τρίτες χώρες να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα οφείλουν να σέβονται τα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και το άρθρο 16 ΣΛΕΕ και συνεπώς να σέβονται την αρχή της οριοθέτησης του σκοπού, το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα διόρθωσης και τον έλεγχο από ανεξάρτητη αρχή, όπως ορίζεται συγκεκριμένα από τον Χάρτη, η δε ανταλλαγή να είναι αναγκαία και αναλογική σε σχέση με την εκπλήρωση των καθηκόντων της Ευρωπόλ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαβίβαση πρέπει να βασίζεται σε διεθνή συμφωνία που έχει συναφθεί μεταξύ της Ένωσης και της εν λόγω τρίτης χώρας δυνάμει του άρθρου 218 ΣΛΕΕ, η οποία παρέχει επαρκείς διασφαλίσεις όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ελευθεριών των ατόμων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το έγγραφο προγραμματισμού 2018-2020 της Ευρωπόλ(7) υπογραμμίζει την αυξανόμενη σημασία μιας ενισχυμένης πολυεπιστημονικής προσέγγισης, συμπεριλαμβανόμενης της συγκέντρωσης της απαραίτητης εμπειρογνωμοσύνης και πληροφοριών από ένα διευρυμένο φάσμα συνεργατών για την υλοποίηση της αποστολής της Ευρωπόλ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο υπογράμμισε στο ψήφισμά του της 3ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση της κυβερνοεγκληματικότητας (2017/268(INI)) ότι οι συμφωνίες στρατηγικής και επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπόλ και τρίτων χωρών διευκολύνουν τόσο την ανταλλαγή πληροφοριών όσο και την πρακτική συνεργασία για την καταπολέμηση της κυβερνοεγκληματικότητας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπόλ έχει ήδη συνάψει πολλές συμφωνίες κατά το παρελθόν περί ανταλλαγής δεδομένων με τρίτες χώρες, όπως η Αλβανία, η Αυστραλία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ο Καναδάς, η Κολομβία, η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η Γεωργία, η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, η Μολδαβία, το Μονακό, το Μαυροβούνιο, η Νορβηγία, η Σερβία, η Ελβετία, η Ουκρανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κράτος του Ισραήλ συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο των τρίτων κρατών και οργανισμών με τα οποία η Ευρωπόλ θα πρέπει να συνάψει τις συμφωνίες που παρατίθεται στην απόφαση του Συμβουλίου 2009/935/ΔΕΥ, της 30ής Νοεμβρίου 2009(8)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνίας επιχειρησιακής συνεργασίας ξεκίνησαν το 2010 αλλά δεν είχαν ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη ισχύος του κανονισμού της Ευρωπόλ (κανονισμός (ΕΕ) 2016/794) την 1η Μαΐου 2017·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΕΕΠΔ είναι ο επόπτης της Ευρωπόλ από την 1η Μαΐου 2017, και επίσης είναι σύμβουλος των θεσμικών οργάνων της ΕΕ για τις πολιτικές και τη νομοθεσία που αφορούν την προστασία δεδομένων·

1.  εκτιμά ότι η ανάγκη συνεργασίας με το Κράτος του Ισραήλ πεδίο της επιβολής του νόμου για τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα ασφαλείας, καθώς και η αναλογικότητά της πρέπει να αξιολογηθούν δεόντως· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να διεξαγάγει διεξοδική εκτίμηση επιπτώσεων· υπογραμμίζει ότι απαιτείται η δέουσα προσοχή κατά τον προσδιορισμό της διαπραγματευτικής εντολής για σύναψη συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κράτους του Ισραήλ σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και των Ισραηλινών αρχών που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας·

2.  εκτιμά ότι οι παραλήπτριες τρίτες χώρες θα πρέπει να εγγυώνται την πλήρη συμμόρφωση με τα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη, καθώς και με άλλα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες που προστατεύονται από αυτόν· καλεί, εν προκειμένω, το Συμβούλιο να συμπληρώσει τις προτεινόμενες από την Επιτροπή κατευθυντήριες γραμμές για την διαπραγμάτευση με τους όρους που θέτει το παρόν ψήφισμα·

3.  λαμβάνει υπόψη ότι μέχρι στιγμής δεν έχει εκπονηθεί κατάλληλη εκτίμηση αντικτύπου ώστε να αξιολογηθούν σε βάθος οι κίνδυνοι τους οποίους ενέχει η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο Κράτος του Ισραήλ για το ατομικό δικαίωμα της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων, αλλά και για άλλα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες που προστατεύονται από τον Χάρτη· καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει κατάλληλη εκτίμηση αντικτύπου ώστε να προσδιοριστούν οι αναγκαίες διασφαλίσεις που θα πρέπει να ενσωματωθούν στη συμφωνία·

4.  τονίζει ότι το επίπεδο προστασίας ως αποτέλεσμα της συμφωνίας θα πρέπει να είναι κατ’ ουσίαν ισοδύναμο με το επίπεδο προστασίας βάσει του δικαίου της ΕΕ· τονίζει ότι εάν το εν λόγω επίπεδο δεν μπορεί να διασφαλιστεί και στη νομοθεσία και στην πράξη, η συμφωνία δεν μπορεί να συναφθεί· επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, την επίσημη αναγνώριση του Ισραήλ από την Επιτροπή, το 2011, ως χώρας που παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων σε σχέση με την αυτόματη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ·

5.  ζητεί, προκειμένου να γίνουν πλήρως σεβαστά το άρθρο 8 του Χάρτη και το άρθρο 16 ΣΛΕΕ και να αποφευχθεί κάθε πιθανή ευθύνη της Ευρωπόλ για τυχόν παραβίαση του δικαίου της Ένωσης περί προστασίας των δεδομένων μετά από μεταφορά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα χωρίς τις αναγκαίες και κατάλληλες διασφαλίσεις, να περιέχει η συμφωνία αυστηρές και συγκεκριμένες διατάξεις που θα επιβάλλουν τον σεβασμό της αρχής του περιορισμού του σκοπού, με σαφείς προϋποθέσεις για την επεξεργασία των διαβιβαζόμενων προσωπικών δεδομένων·

6.  ζητεί να συμπληρωθεί η Κατευθυντήρια Γραμμή Β ώστε να αναφέρει ρητά στη συμφωνία ότι η Ευρωπόλ, δυνάμει του άρθρου 19 του κανονισμού της Ευρωπόλ, οφείλει να σέβεται κάθε περιορισμό που επιβάλλεται στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τα κράτη μέλη ή άλλοι πάροχοι διαβιβάζουν στην Ευρωπόλ, σε σχέση με τη χρήση και την πρόσβαση στα δεδομένα που πρόκειται να διαβιβαστούν στο Κράτος του Ισραήλ·

7.  ζητεί να ορίζεται σαφώς στη συμφωνία, πως για οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία θα πρέπει πάντα να απαιτείται προηγούμενη έγγραφη άδεια εκ μέρους της Ευρωπόλ· τονίζει ότι οι άδειες αυτές θα πρέπει πάντοτε να τεκμηριώνονται από την Ευρωπόλ και να τίθενται στη διάθεση του ΕΕΠΔ, όποτε αυτός το ζητήσει· ζητεί στη συμφωνία να περιλαμβάνεται επίσης διάταξη που θα υποχρεώνει τις αρμόδιες αρχές του Κράτους του Ισραήλ να τηρούν τους περιορισμούς αυτούς και θα προσδιορίζει με ποιον τρόπο θα επιβληθεί η τήρηση των περιορισμών αυτών·

8.  τονίζει ότι η συμφωνία πρέπει να περιέχει μια σαφή και επακριβή διάταξη που να ορίζει την περίοδο διατήρησης των διαβιβαζόμενων προσωπικών δεδομένων και να απαιτεί τη διαγραφή των διαβιβασθέντων προσωπικών δεδομένων στο τέλος της περιόδου διατήρησης των δεδομένων· ζητεί να ορίζονται στη συμφωνία διαδικαστικά μέτρα που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση· τονίζει ότι, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον συντρέχουν δεόντως αιτιολογημένοι λόγοι αποθήκευσης των δεδομένων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης των δεδομένων, οι λόγοι αυτοί και τα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να κοινοποιούνται στην Ευρωπόλ και στον ΕΕΠΔ·

9.  αναμένει ότι θα εφαρμόζονται τα κριτήρια που περιλαμβάνονται στην αιτιολογική σκέψη 71 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680, ήτοι ότι οι διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διέπονται από υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας εκ μέρους των αρμόδιων ισραηλινών αρχών που παραλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από την Ευρωπόλ και από την αρχή της ειδικότητας, καθώς και ότι τα δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν επ’ ουδενί για να ζητηθεί, να εκδοθεί ή να εκτελεστεί θανατική ποινή ή οιασδήποτε μορφής βάναυση και απάνθρωπη μεταχείριση·

10.  εκτιμά πως οι τύποι αξιόποινων πράξεων για τις οποίες θα ανταλλάσσονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διευκρινιστούν πλήρως και να απαριθμηθούν μέσα στη διεθνή συμφωνία, σύμφωνα με τους ορισμούς των ποινικών αδικημάτων στην ΕΕ, εφόσον διατίθενται· τονίζει ότι σε αυτόν τον κατάλογο θα πρέπει να προσδιορίζονται με σαφήνεια και ακρίβεια οι δραστηριότητες που καλύπτουν οι αξιόποινες αυτές πράξεις, καθώς και τα πρόσωπα, οι ομάδες και οι οργανισμοί που ενδέχεται να επηρεάζονται από τη διαβίβαση των δεδομένων·

11.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ορίσουν, βάσει της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) και κατά την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 3 του Χάρτη, από κοινού με την κυβέρνηση του Ισραήλ, την ανεξάρτητη εποπτική αρχή η οποία θα είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο της εφαρμογής της διεθνούς συμφωνίας· ζητεί η εν λόγω αρχή να συμφωνηθεί και να συσταθεί πριν από την έναρξη ισχύος της διεθνούς συμφωνίας· τονίζει ότι το όνομα της αρχής πρέπει να συμπεριληφθεί ρητώς σε παράρτημα στη συμφωνία·

12.  θεωρεί ότι θα πρέπει οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη να μπορεί να αναστείλει ή να καταγγείλει τη διεθνή συμφωνία σε περίπτωση παραβίασής της, και ότι η ανεξάρτητη εποπτική αρχή θα πρέπει επίσης να μπορεί να προτείνει την αναστολή ή την καταγγελία της συμφωνίας σε περίπτωση παραβίασής της· θεωρεί ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας και έχουν διαβιβαστεί πριν από την αναστολή ή την καταγγελία της συμφωνίας μπορούν να εξακολουθήσουν να υπόκεινται σε επεξεργασία βάσει της συμφωνίας· θεωρεί ότι θα πρέπει να προβλέπεται η περιοδική αξιολόγηση της συμφωνίας, προκειμένου να αξιολογείται η συμμόρφωση των εταίρων με τη συμφωνία·

13.  εκτιμά ότι απαιτείται σαφής ορισμός της έννοιας «μεμονωμένες περιπτώσεις», καθώς η έννοια αυτή είναι απαραίτητη για να αξιολογείται κατά πόσον μια διαβίβαση δεδομένων είναι αναγκαία και αναλογική· τονίζει ότι ο ορισμός αυτός θα πρέπει να αναφέρεται σε πραγματικές ποινικές έρευνες·

14.  εκτιμά ότι απαιτείται να οριστεί η έννοια των εύλογων λόγων, προκειμένου να αξιολογούνται η αναγκαιότητα και η αναλογικότητα των διαβιβάσεων δεδομένων· τονίζει ότι ο ορισμός αυτός θα πρέπει να αναφέρεται σε πραγματικές ποινικές έρευνες·

15.  τονίζει ότι τα δεδομένα που διαβιβάζονται σε αποδέκτρια αρχή δεν επιτρέπεται ποτέ να υποστούν περαιτέρω επεξεργασία από άλλες αρχές και ότι, προς το σκοπό αυτό, θα πρέπει να καταρτιστεί ένας εξαντλητικός κατάλογος των αρμοδίων αρχών του Κράτους του Ισραήλ στις οποίες δύναται η Ευρωπόλ να διαβιβάζει δεδομένα, μαζί με μια περιγραφή των αρμοδιοτήτων των αρχών αυτών· εκτιμά πως οποιαδήποτε τροποποίηση αυτού του καταλόγου που θα αντικαθιστούσε ή θα πρόσθετε νέα αρμόδια αρχή θα πρέπει να απαιτεί επανεξέταση της διεθνούς συμφωνίας·

16.  τονίζει ότι πρέπει να οριστεί ρητά πως περαιτέρω διαβιβάσεις πληροφοριών από τις αρμόδιες αρχές του Κράτους του Ισραήλ σε άλλες αρχές μέσα στο Κράτος του Ισραήλ επιτρέπονται μόνο για την εκπλήρωση του αρχικού σκοπού για τους οποίους έγινε η διαβίβαση από την Ευρωπόλ και θα πρέπει πάντοτε να κοινοποιούνται στην ανεξάρτητη αρχή, στον ΕΕΠΔ και στην Ευρωπόλ·

17.  τονίζει ότι πρέπει να οριστεί ρητά πως περαιτέρω διαβιβάσεις πληροφοριών από τις αρμόδιες αρχές του Κράτους του Ισραήλ σε άλλες χώρες απαγορεύονται και οδηγούν σε άμεση καταγγελία της διεθνούς συμφωνίας·

18.  εκτιμά πως η διεθνής συμφωνία με το Κράτος του Ισραήλ θα πρέπει να περιλαμβάνει το δικαίωμα ενημέρωσης του υποκειμένου των δεδομένων, και διόρθωσης και διαγραφής των δεδομένων από το υποκείμενο, όπως προβλέπεται σε άλλη νομοθεσία της Ένωσης σχετικά με την προστασία των δεδομένων·

19.  επισημαίνει ότι η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά δεδομένα ή δεδομένα που αφορούν την υγεία και τη σεξουαλική ζωή ενός προσώπου, είναι άκρως ευαίσθητη και προκαλεί σοβαρές επιφυλάξεις λόγω διαφορών όσον αφορά το νομικό πλαίσιο, τα κοινωνικά χαρακτηριστικά και το πολιτιστικό υπόβαθρο του Κράτους του Ισραήλ σε σύγκριση με την Ευρωπαϊκή Ένωση· επισημαίνει το γεγονός ότι οι αξιόποινες πράξεις ορίζονται με διαφορετικό τρόπο στην Ένωση απ’ ό,τι στο Κράτος του Ισραήλ· εκτιμά ότι διαβίβαση δεδομένων αυτού του είδους θα πρέπει, επομένως, να πραγματοποιείται μόνο σε λίαν εξαιρετικές περιπτώσεις και με σαφείς διασφαλίσεις για το υποκείμενο των δεδομένων και τα πρόσωπα που συνδέονται με το υποκείμενο των δεδομένων· κρίνει αναγκαίο τον προσδιορισμό συγκεκριμένων διασφαλίσεων που θα πρέπει να τηρεί το Κράτος του Ισραήλ όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως ο σεβασμός της ελευθερίας της έκφρασης, της θρησκευτικής ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας·

20.  θεωρεί ότι στη συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνεται μηχανισμός παρακολούθησης και ότι η συμφωνία θα πρέπει να υπόκειται σε περιοδικές αξιολογήσεις, προκειμένου να αξιολογείται η λειτουργία της σε σχέση με τις επιχειρησιακές ανάγκες της Ευρωπόλ, καθώς και η συμμόρφωσή της με τα ευρωπαϊκά δικαιώματα και τις αρχές προστασίας των δεδομένων·

21.  καλεί την Επιτροπή να ζητήσει τη γνώμη του ΕΕΠΔ, πριν από την οριστικοποίηση της διεθνούς συμφωνίας, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001·

22.  τονίζει ότι η συγκατάθεση του Κοινοβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας θα εξαρτηθεί από την ικανοποιητική συμμετοχή του Κοινοβουλίου σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 218 ΣΛΕΕ·

23.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στην κυβέρνηση του Κράτους του Ισραήλ.

(1) ΕΕ L 135 της 24.5.2016, σ. 53.
(2) ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1.
(3) ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37.
(4) ΕΕ L 350 της 30.12.2008, σ. 60.
(5) ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0366.
(7) Έγγραφο προγραμματισμού 2018-2020 της Ευρωπόλ, εγκριθέν από το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπόλ στις 30 Νοεμβρίου 2017, EDOC# 856927v18.
(8) ΕΕ L 325 της 11.12.2009, σ. 12.


Έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ΕΕ-Τυνησίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας
PDF 145kWORD 57k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τη σύσταση της Επιτροπής, για απόφαση του Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Τυνησίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και των αρχών της Τυνησίας που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας (COM(2017)08072018/2063(INI))
P8_TA(2018)0298A8-0237/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής, για απόφαση του Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Τυνησίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και των αρχών της Τυνησίας που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας (COM(2017)0807),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 7 και 8,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως το άρθρο 6, καθώς και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και ιδίως τα άρθρα 16 και 218,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση και την κατάργηση των αποφάσεων 2009/371/ΔΕΥ, 2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ του Συμβουλίου(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες)(3),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2008, για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις(4),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (EΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου(5),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των δεδομένων (ETS αριθ. 108) και το συμπληρωματικό πρωτόκολλο της 8ης Νοεμβρίου 2001 της σύμβασης για την προστασία των φυσικών προσώπων όσον αφορά την αυτόματη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων έναντι των εποπτικών αρχών και των διασυνοριακών ροών προσωπικών δεδομένων (ETS αριθ. 181),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση 2/2018 του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ), σχετικά με οκτώ διαπραγματευτικές εντολές για τη σύναψη διεθνών συμφωνιών που επιτρέπουν την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ της Ευρωπόλ και τρίτων χωρών,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 3ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση της κυβερνοεγκληματικότητας(6),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία που συνήφθη μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (COM(2017)0008), και ιδίως το κεφάλαιο σχετικά με την επεξεργασία των επιχειρησιακών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που ισχύει για τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης κατά την άσκηση δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κεφαλαίων 4 και 5 του τίτλου V του τρίτου μέρους της ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 108 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0237/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) καθιστά δυνατή τη μεταφορά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχή τρίτης χώρας ή σε διεθνή οργανισμό, στον βαθμό που η διαβίβαση αυτή είναι αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων της Ευρωπόλ, επί τη βάσει απόφασης περί επάρκειας της Επιτροπής σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2016/680, διεθνούς συμφωνίας σύμφωνα με το άρθρο 218 ΣΛΕΕ η οποία παρέχει επαρκείς διασφαλίσεις, ή συμφωνιών συνεργασίας που επιτρέπουν την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι οποίες έχουν συναφθεί πριν από την 1η Μαΐου 2017, και, σε έκτακτες περιστάσεις, κατά περίπτωση, υπό τις αυστηρές προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794 και υπό τον όρο ότι υπάρχουν επαρκείς διασφαλίσεις·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διεθνείς συμφωνίες που επιτρέπουν στην Ευρωπόλ και σε τρίτες χώρες να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα οφείλουν να σέβονται τα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και το άρθρο 16 ΣΛΕΕ και συνεπώς να σέβονται την αρχή της οριοθέτησης του σκοπού, το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα διόρθωσης και τον έλεγχο από ανεξάρτητη αρχή, όπως ορίζεται συγκεκριμένα από τον Χάρτη, η δε ανταλλαγή να είναι αναγκαία και αναλογική σε σχέση με την εκπλήρωση των καθηκόντων της Ευρωπόλ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαβίβαση πρέπει να βασίζεται σε διεθνή συμφωνία που έχει συναφθεί μεταξύ της Ένωσης και της εν λόγω τρίτης χώρας δυνάμει του άρθρου 218 ΣΛΕΕ, η οποία παρέχει επαρκείς διασφαλίσεις όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ελευθεριών των ατόμων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το έγγραφο προγραμματισμού 2018-2020 της Ευρωπόλ(7) υπογραμμίζει την αυξανόμενη σημασία μιας ενισχυμένης πολυεπιστημονικής προσέγγισης, συμπεριλαμβανόμενης της συγκέντρωσης της απαραίτητης εμπειρογνωμοσύνης και πληροφοριών από ένα διευρυμένο φάσμα συνεργατών για την υλοποίηση της αποστολής της Ευρωπόλ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο υπογράμμισε στο ψήφισμά του της 3ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση της κυβερνοεγκληματικότητας ότι οι συμφωνίες στρατηγικής και επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπόλ και τρίτων χωρών διευκολύνουν τόσο την ανταλλαγή πληροφοριών όσο και την πρακτική συνεργασία για την καταπολέμηση της κυβερνοεγκληματικότητας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπόλ έχει ήδη συνάψει πολλές συμφωνίες κατά το παρελθόν περί ανταλλαγής δεδομένων με τρίτες χώρες, όπως η Αλβανία, η Αυστραλία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ο Καναδάς, η Κολομβία, η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η Γεωργία, η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, η Μολδαβία, το Μονακό, το Μαυροβούνιο, η Νορβηγία, η Σερβία, η Ελβετία, η Ουκρανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΕΕΠΔ είναι ο επόπτης της Ευρωπόλ από την 1η Μαΐου 2017, και επίσης είναι σύμβουλος των θεσμικών οργάνων της ΕΕ για τις πολιτικές και τη νομοθεσία που αφορούν την προστασία δεδομένων·

1.  εκτιμά ότι η ανάγκη συνεργασίας με τη Δημοκρατία της Τυνησίας στο πεδίο της επιβολής του νόμου για τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα ασφαλείας, καθώς και η αναλογικότητά της πρέπει να αξιολογηθούν δεόντως· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να διεξαγάγει διεξοδική εκτίμηση επιπτώσεων· υπογραμμίζει ότι απαιτείται η δέουσα προσοχή κατά τον προσδιορισμό της διαπραγματευτικής εντολής για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Τυνησίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και των αρμόδιων για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας αρχών της Τυνησίας·

2.  εκτιμά ότι οι παραλήπτριες τρίτες χώρες θα πρέπει να εγγυώνται την πλήρη συμμόρφωση με τα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη, καθώς και με άλλα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες που προστατεύονται από αυτόν· καλεί, εν προκειμένω, το Συμβούλιο να συμπληρώσει τις προτεινόμενες από την Επιτροπή κατευθυντήριες γραμμές για την διαπραγμάτευση με τους όρους που θέτει το παρόν ψήφισμα·

3.  λαμβάνει υπόψη ότι μέχρι στιγμής δεν έχει εκπονηθεί καμία κατάλληλη εκτίμηση αντικτύπου ώστε να αξιολογηθούν σε βάθος οι κίνδυνοι τους οποίους εγκυμονεί η μεταφορά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στη Δημοκρατία της Τυνησίας όσον αφορά το ατομικό δικαίωμα της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων, αλλά και άλλα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες που προστατεύονται από τον Χάρτη· καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει κατάλληλη εκτίμηση αντικτύπου ώστε να προσδιοριστούν οι αναγκαίες διασφαλίσεις που θα πρέπει να ενσωματωθούν στη συμφωνία·

4.  τονίζει ότι το επίπεδο προστασίας ως αποτέλεσμα της συμφωνίας θα πρέπει να είναι κατ’ ουσίαν ισοδύναμο με το επίπεδο προστασίας βάσει του δικαίου της ΕΕ· τονίζει ότι εάν το εν λόγω επίπεδο δεν μπορεί να διασφαλιστεί και στη νομοθεσία και στην πράξη, η συμφωνία δεν μπορεί να συναφθεί·

5.  ζητεί, προκειμένου να γίνουν πλήρως σεβαστά το άρθρο 8 του Χάρτη και το άρθρο 16 ΣΛΕΕ και να αποφευχθεί κάθε πιθανή ευθύνη της Ευρωπόλ για τυχόν παραβίαση του δικαίου της Ένωσης περί προστασίας των δεδομένων μετά από μεταφορά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα χωρίς τις αναγκαίες και κατάλληλες διασφαλίσεις, να περιέχει η συμφωνία αυστηρές και συγκεκριμένες διατάξεις που θα επιβάλλουν τον σεβασμό της αρχής του περιορισμού του σκοπού, με σαφείς προϋποθέσεις για την επεξεργασία των διαβιβαζόμενων προσωπικών δεδομένων·

6.  ζητεί να συμπληρωθεί η Κατευθυντήρια Γραμμή Β ώστε να αναφέρει ρητά στη συμφωνία ότι η Ευρωπόλ, δυνάμει του άρθρου 19 του κανονισμού της Ευρωπόλ, οφείλει να σέβεται κάθε περιορισμό που επιβάλλεται στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία διαβιβάζουν τα κράτη μέλη ή άλλοι πάροχοι στην Ευρωπόλ, σε σχέση με τη χρήση και την πρόσβαση στα δεδομένα που πρόκειται να διαβιβαστούν στη Δημοκρατία της Τυνησίας·

7.  ζητεί να ορίζεται σαφώς στη συμφωνία, πως για οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία θα πρέπει πάντα να απαιτείται προηγούμενη έγγραφη άδεια εκ μέρους της Ευρωπόλ· τονίζει ότι οι άδειες αυτές θα πρέπει πάντοτε να τεκμηριώνονται από την Ευρωπόλ και να τίθενται στη διάθεση του ΕΕΠΔ, όποτε αυτός το ζητήσει· ζητεί στη συμφωνία να περιλαμβάνεται επίσης διάταξη που θα υποχρεώνει τις αρμόδιες αρχές της Τυνησίας να τηρούν τους περιορισμούς αυτούς και θα προσδιορίζει με ποιον τρόπο θα επιβληθεί η τήρηση των περιορισμών αυτών·

8.  τονίζει ότι η συμφωνία πρέπει να περιέχει μια σαφή και επακριβή διάταξη που να ορίζει την περίοδο διατήρησης των διαβιβαζόμενων προσωπικών δεδομένων και να απαιτεί τη διαγραφή των διαβιβασθέντων προσωπικών δεδομένων στο τέλος της περιόδου διατήρησης των δεδομένων· ζητεί να ορίζονται στη συμφωνία διαδικαστικά μέτρα που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση· τονίζει ότι, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον συντρέχουν δεόντως αιτιολογημένοι λόγοι αποθήκευσης των δεδομένων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης των δεδομένων, οι λόγοι αυτοί και τα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να κοινοποιούνται στην Ευρωπόλ και στον ΕΕΠΔ·

9.  αναμένει ότι θα εφαρμόζονται τα κριτήρια που περιλαμβάνονται στην αιτιολογική σκέψη 71 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680, ήτοι ότι οι διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διέπονται από υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας εκ μέρους των αρμόδιων αρχών της Τυνησίας που παραλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από την Ευρωπόλ και από την αρχή της ειδικότητας, καθώς και ότι τα δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν επ’ ουδενί για να ζητηθεί, να εκδοθεί ή να εκτελεστεί θανατική ποινή ή οιασδήποτε μορφής βάναυση και απάνθρωπη μεταχείριση·

10.  εκτιμά πως οι τύποι αξιόποινων πράξεων για τις οποίες θα ανταλλάσσονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διευκρινιστούν πλήρως και να απαριθμηθούν μέσα στη διεθνή συμφωνία, σύμφωνα με τους ορισμούς των ποινικών αδικημάτων στην ΕΕ, εφόσον διατίθενται· τονίζει ότι σε αυτόν τον κατάλογο θα πρέπει να προσδιορίζονται με σαφήνεια και ακρίβεια οι δραστηριότητες που καλύπτουν οι αξιόποινες αυτές πράξεις, καθώς και τα πρόσωπα, οι ομάδες και οι οργανισμοί που ενδέχεται να επηρεάζονται από τη διαβίβαση των δεδομένων·

11.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ορίσουν, βάσει της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) και κατά την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 3 του Χάρτη, από κοινού με την κυβέρνηση της Τυνησίας, την ανεξάρτητη εποπτική αρχή η οποία θα είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο της εφαρμογής της διεθνούς συμφωνίας· ζητεί η εν λόγω αρχή να συμφωνηθεί και να συσταθεί πριν από την έναρξη ισχύος της διεθνούς συμφωνίας· τονίζει ότι το όνομα της αρχής πρέπει να συμπεριληφθεί ρητώς σε παράρτημα στη συμφωνία·

12.  θεωρεί ότι θα πρέπει οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη να μπορεί να αναστείλει ή να καταγγείλει τη διεθνή συμφωνία σε περίπτωση παραβίασής της, και ότι η ανεξάρτητη εποπτική αρχή θα πρέπει επίσης να μπορεί να προτείνει την αναστολή ή την καταγγελία της συμφωνίας σε περίπτωση παραβίασής της· θεωρεί ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας και έχουν διαβιβαστεί πριν από την αναστολή ή την καταγγελία της συμφωνίας μπορούν να εξακολουθήσουν να υπόκεινται σε επεξεργασία βάσει της συμφωνίας· θεωρεί ότι θα πρέπει να προβλέπεται η περιοδική αξιολόγηση της συμφωνίας, προκειμένου να αξιολογείται η συμμόρφωση των εταίρων με τη συμφωνία·

13.  εκτιμά ότι απαιτείται σαφής ορισμός της έννοιας «μεμονωμένες περιπτώσεις», καθώς η έννοια αυτή είναι απαραίτητη για να αξιολογείται κατά πόσον μια διαβίβαση δεδομένων είναι αναγκαία και αναλογική· τονίζει ότι ο ορισμός αυτός θα πρέπει να αναφέρεται σε πραγματικές ποινικές έρευνες·

14.  εκτιμά ότι απαιτείται να οριστεί η έννοια των εύλογων λόγων, προκειμένου να αξιολογούνται η αναγκαιότητα και η αναλογικότητα των διαβιβάσεων δεδομένων· τονίζει ότι ο ορισμός αυτός θα πρέπει να αναφέρεται σε πραγματικές ποινικές έρευνες·

15.  τονίζει ότι τα δεδομένα που διαβιβάζονται σε παραλήπτρια αρχή δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να υποστούν περαιτέρω επεξεργασία από άλλες αρχές και ότι, για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να καταρτιστεί αναλυτικός κατάλογος των αρμόδιων αρχών της Τυνησίας στις οποίες η Ευρωπόλ δύναται να διαβιβάζει δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης μιας περιγραφής των αρμοδιοτήτων των αρχών· εκτιμά πως οποιαδήποτε τροποποίηση αυτού του καταλόγου που θα αντικαθιστούσε ή θα πρόσθετε νέα αρμόδια αρχή θα πρέπει να απαιτεί επανεξέταση της διεθνούς συμφωνίας·

16.  τονίζει ότι πρέπει να ορίζεται ρητά πως περαιτέρω διαβιβάσεις πληροφοριών από τις αρμόδιες αρχές της Τυνησίας σε άλλες αρχές εντός της Τυνησίας επιτρέπονται μόνο για την εκπλήρωση του αρχικού σκοπού της διαβίβασης από την Ευρωπόλ και θα πρέπει να κοινοποιούνται πάντα στην ανεξάρτητη αρχή, στον ΕΕΠΔ και στην Ευρωπόλ·

17.  τονίζει ότι πρέπει να ορίζεται ρητά πως περαιτέρω διαβιβάσεις πληροφοριών από τις αρμόδιες αρχές της Τυνησίας προς άλλες χώρες απαγορεύονται και θα οδηγούσαν στην άμεση καταγγελία της διεθνούς συμφωνίας·

18.  εκτιμά πως η διεθνής συμφωνία με τη Δημοκρατία της Τυνησίας θα πρέπει να περιλαμβάνει το δικαίωμα ενημέρωσης του υποκειμένου των δεδομένων και διόρθωσης και διαγραφής των δεδομένων από το υποκείμενο, όπως προβλέπεται σε άλλη νομοθεσία της Ένωσης σχετικά με την προστασία των δεδομένων·

19.  επισημαίνει ότι η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά δεδομένα ή δεδομένα που αφορούν την υγεία και τη σεξουαλική ζωή ενός προσώπου, είναι άκρως ευαίσθητη και προκαλεί σοβαρές επιφυλάξεις λόγω διαφορών όσον αφορά το νομικό πλαίσιο, τα κοινωνικά χαρακτηριστικά και το πολιτιστικό υπόβαθρο της Τυνησίας σε σύγκριση με την Ευρωπαϊκή Ένωση· επισημαίνει το γεγονός ότι οι αξιόποινες πράξεις ορίζονται με διαφορετικό τρόπο στην Ένωση απ’ ό,τι στην Τυνησία· εκτιμά ότι διαβίβαση δεδομένων αυτού του είδους θα πρέπει, επομένως, να πραγματοποιείται μόνο σε λίαν εξαιρετικές περιπτώσεις και με σαφείς διασφαλίσεις για το υποκείμενο των δεδομένων και τα πρόσωπα που συνδέονται με το υποκείμενο των δεδομένων· κρίνει αναγκαίο τον προσδιορισμό συγκεκριμένων διασφαλίσεων που θα πρέπει να τηρεί η Τυνησία όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως ο σεβασμός της ελευθερίας της έκφρασης, της θρησκευτικής ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας·

20.  θεωρεί ότι στη συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνεται μηχανισμός παρακολούθησης και ότι η συμφωνία θα πρέπει να υπόκειται σε περιοδικές αξιολογήσεις, προκειμένου να αξιολογείται η λειτουργία της σε σχέση με τις επιχειρησιακές ανάγκες της Ευρωπόλ, καθώς και η συμμόρφωσή της με τα ευρωπαϊκά δικαιώματα και τις αρχές προστασίας των δεδομένων·

21.  καλεί την Επιτροπή να ζητήσει τη γνώμη του ΕΕΠΔ, πριν από την οριστικοποίηση της διεθνούς συμφωνίας, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001·

22.  τονίζει ότι η συγκατάθεση του Κοινοβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας θα εξαρτηθεί από την ικανοποιητική συμμετοχή του Κοινοβουλίου σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 218 ΣΛΕΕ·

23.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στην κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Τυνησίας.

(1) ΕΕ L 135 της 24.5.2016, σ. 53.
(2) ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1.
(3) ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37.
(4) ΕΕ L 350 της 30.12.2008, σ. 60.
(5) ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0366.
(7) Έγγραφο προγραμματισμού 2018-2020 της Ευρωπόλ, εγκριθέν από το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπόλ στις 30 Νοεμβρίου 2017, EDOC# 856927v18.


Έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ΕΕ-Μαρόκου σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας
PDF 137kWORD 57k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τη σύσταση της Επιτροπής για απόφαση του Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και των αρχών του Μαρόκου που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας (COM(2017)08082018/2064(INI))
P8_TA(2018)0299A8-0238/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής για απόφαση του Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και των αρχών του Μαρόκου που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας (COM(2017)0808),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 7 και 8,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και ιδίως το άρθρο 6, καθώς και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και ιδίως τα άρθρα 16 και 218,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση και την κατάργηση των αποφάσεων 2009/371/ΔΕΥ, 2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ του Συμβουλίου(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων)(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες)(3),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2008, για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις(4),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (EΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου(5),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των δεδομένων (ETS αριθ. 108) και το συμπληρωματικό πρωτόκολλο της 8ης Νοεμβρίου 2001 της σύμβασης για την προστασία των φυσικών προσώπων όσον αφορά την αυτόματη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων έναντι των εποπτικών αρχών και των διασυνοριακών ροών προσωπικών δεδομένων (ETS αριθ. 181),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση 2/2018 του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ), σχετικά με οκτώ διαπραγματευτικές εντολές για τη σύναψη διεθνών συμφωνιών που επιτρέπουν την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ της Ευρωπόλ και τρίτων χωρών,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος(6),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία που συνήφθη μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόταση για κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (COM(2017)0008), και ιδίως το κεφάλαιο σχετικά με την επεξεργασία των επιχειρησιακών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που ισχύει για τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης κατά την άσκηση δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κεφαλαίων 4 και 5 του τίτλου V του τρίτου μέρους της ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 108 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0238/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) καθιστά δυνατή τη μεταφορά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχή τρίτης χώρας ή σε διεθνή οργανισμό, στον βαθμό που η διαβίβαση αυτή είναι αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων της Ευρωπόλ, επί τη βάσει απόφασης περί επάρκειας της Επιτροπής σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2016/680, διεθνούς συμφωνίας σύμφωνα με το άρθρο 218 ΣΛΕΕ η οποία παρέχει επαρκείς διασφαλίσεις, ή συμφωνιών συνεργασίας που επιτρέπουν την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι οποίες έχουν συναφθεί πριν από την 1η Μαΐου 2017, και, σε έκτακτες περιστάσεις, κατά περίπτωση, υπό τις αυστηρές προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794 και υπό τον όρο ότι υπάρχουν επαρκείς διασφαλίσεις·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διεθνείς συμφωνίες που επιτρέπουν στην Ευρωπόλ και σε τρίτες χώρες να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα οφείλουν να σέβονται τα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και το άρθρο 16 ΣΛΕΕ και συνεπώς να σέβονται την αρχή της οριοθέτησης του σκοπού, το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα διόρθωσης και τον έλεγχο από ανεξάρτητη αρχή, όπως ορίζεται συγκεκριμένα από τον Χάρτη, η δε ανταλλαγή να είναι αναγκαία και αναλογική σε σχέση με την εκπλήρωση των καθηκόντων της Ευρωπόλ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαβίβαση πρέπει να βασίζεται σε διεθνή συμφωνία που έχει συναφθεί μεταξύ της Ένωσης και της εν λόγω τρίτης χώρας δυνάμει του άρθρου 218 ΣΛΕΕ, η οποία παρέχει επαρκείς διασφαλίσεις όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ελευθεριών των ατόμων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το έγγραφο προγραμματισμού 2018-2020 της Ευρωπόλ(7) υπογραμμίζει την αυξανόμενη σημασία μιας ενισχυμένης πολυεπιστημονικής προσέγγισης, συμπεριλαμβανόμενης της συγκέντρωσης της απαραίτητης εμπειρογνωμοσύνης και πληροφοριών από ένα διευρυμένο φάσμα συνεργατών για την υλοποίηση της αποστολής της Ευρωπόλ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο υπογράμμισε στο ψήφισμά του της 3ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση της κυβερνοεγκληματικότητας (2017/268(INI)) ότι οι συμφωνίες στρατηγικής και επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπόλ και τρίτων χωρών διευκολύνουν τόσο την ανταλλαγή πληροφοριών όσο και την πρακτική συνεργασία για την καταπολέμηση της κυβερνοεγκληματικότητας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπόλ έχει ήδη συνάψει πολλές συμφωνίες κατά το παρελθόν περί ανταλλαγής δεδομένων με τρίτες χώρες, όπως η Αλβανία, η Αυστραλία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ο Καναδάς, η Κολομβία, η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η Γεωργία, η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, η Μολδαβία, το Μονακό, το Μαυροβούνιο, η Νορβηγία, η Σερβία, η Ελβετία, η Ουκρανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΕΕΠΔ είναι ο επόπτης της Ευρωπόλ από την 1η Μαΐου 2017, και επίσης είναι σύμβουλος των θεσμικών οργάνων της ΕΕ για τις πολιτικές και τη νομοθεσία που αφορούν την προστασία δεδομένων·

1.  εκτιμά ότι η ανάγκη συνεργασίας με το Βασίλειο του Μαρόκου στο πεδίο της επιβολής του νόμου για τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα ασφαλείας, καθώς και η αναλογικότητά της πρέπει να αξιολογηθούν δεόντως· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να διεξαγάγει διεξοδική εκτίμηση επιπτώσεων· υπογραμμίζει ότι απαιτείται η δέουσα προσοχή κατά τον προσδιορισμό της διαπραγματευτικής εντολής για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και των αρμόδιων για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας αρχών του Μαρόκου·

2.  εκτιμά ότι οι παραλήπτριες τρίτες χώρες θα πρέπει να εγγυώνται την πλήρη συμμόρφωση με τα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη, καθώς και με άλλα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες που προστατεύονται από αυτόν· καλεί, εν προκειμένω, το Συμβούλιο να συμπληρώσει τις προτεινόμενες από την Επιτροπή κατευθυντήριες γραμμές για την διαπραγμάτευση με τους όρους που θέτει το παρόν ψήφισμα·

3.  λαμβάνει υπόψη ότι μέχρι στιγμής δεν έχει εκπονηθεί καμία κατάλληλη εκτίμηση αντικτύπου ώστε να αξιολογηθούν σε βάθος οι κίνδυνοι τους οποίους εγκυμονεί η μεταφορά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο Βασίλειο του Μαρόκου όσον αφορά το ατομικό δικαίωμα της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων, αλλά και άλλα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες που προστατεύονται από τον Χάρτη· καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει κατάλληλη εκτίμηση αντικτύπου ώστε να προσδιοριστούν οι αναγκαίες διασφαλίσεις που θα πρέπει να ενσωματωθούν στη συμφωνία·

4.  τονίζει ότι το επίπεδο προστασίας ως αποτέλεσμα της συμφωνίας θα πρέπει να είναι κατ’ ουσίαν ισοδύναμο με το επίπεδο προστασίας βάσει του δικαίου της ΕΕ· τονίζει ότι εάν το εν λόγω επίπεδο δεν μπορεί να διασφαλιστεί και στη νομοθεσία και στην πράξη, η συμφωνία δεν μπορεί να συναφθεί·

5.  ζητεί, προκειμένου να γίνουν πλήρως σεβαστά το άρθρο 8 του Χάρτη και το άρθρο 16 ΣΛΕΕ και να αποφευχθεί κάθε πιθανή ευθύνη της Ευρωπόλ για τυχόν παραβίαση του δικαίου της Ένωσης περί προστασίας των δεδομένων μετά από μεταφορά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα χωρίς τις αναγκαίες και κατάλληλες διασφαλίσεις, να περιέχει η συμφωνία αυστηρές και συγκεκριμένες διατάξεις που θα επιβάλλουν τον σεβασμό της αρχής του περιορισμού του σκοπού, με σαφείς προϋποθέσεις για την επεξεργασία των διαβιβαζόμενων προσωπικών δεδομένων·

6.  ζητεί να συμπληρωθεί η Κατευθυντήρια Γραμμή Β ώστε να αναφέρει ρητά στη συμφωνία ότι η Ευρωπόλ, δυνάμει του άρθρου 19 του κανονισμού της Ευρωπόλ, οφείλει να σέβεται κάθε περιορισμό που επιβάλλεται στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία διαβιβάζουν τα κράτη μέλη ή άλλοι πάροχοι στην Ευρωπόλ, σε σχέση με τη χρήση και την πρόσβαση στα δεδομένα που πρόκειται να διαβιβαστούν στο Βασίλειο του Μαρόκου·

7.  ζητεί να ορίζεται σαφώς στη συμφωνία, πως για οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία θα πρέπει πάντα να απαιτείται προηγούμενη έγγραφη άδεια εκ μέρους της Ευρωπόλ· τονίζει ότι οι άδειες αυτές θα πρέπει πάντοτε να τεκμηριώνονται από την Ευρωπόλ και να τίθενται στη διάθεση του ΕΕΠΔ, όποτε αυτός το ζητήσει· ζητεί στη συμφωνία να περιλαμβάνεται επίσης διάταξη που θα υποχρεώνει τις αρμόδιες αρχές του Βασιλείου του Μαρόκου να τηρούν τους περιορισμούς αυτούς και θα προσδιορίζει με ποιον τρόπο θα επιβληθεί η τήρηση των περιορισμών αυτών·

8.  τονίζει ότι η συμφωνία πρέπει να περιέχει μια σαφή και επακριβή διάταξη που να ορίζει την περίοδο διατήρησης των διαβιβαζόμενων προσωπικών δεδομένων και να απαιτεί τη διαγραφή των διαβιβασθέντων προσωπικών δεδομένων στο τέλος της περιόδου διατήρησης των δεδομένων· ζητεί να ορίζονται στη συμφωνία διαδικαστικά μέτρα που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση· τονίζει ότι, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον συντρέχουν δεόντως αιτιολογημένοι λόγοι αποθήκευσης των δεδομένων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης των δεδομένων, οι λόγοι αυτοί και τα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να κοινοποιούνται στην Ευρωπόλ και στον ΕΕΠΔ·

9.  αναμένει ότι θα εφαρμόζονται τα κριτήρια που περιλαμβάνονται στην αιτιολογική σκέψη 71 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680, ήτοι ότι οι διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διέπονται από υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας εκ μέρους των αρμόδιων μαροκινών αρχών που παραλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από την Ευρωπόλ και από την αρχή της ειδικότητας, καθώς και ότι τα δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν επ’ ουδενί για να ζητηθεί, να εκδοθεί ή να εκτελεστεί θανατική ποινή ή οιασδήποτε μορφής βάναυση και απάνθρωπη μεταχείριση·

10.  εκτιμά πως οι τύποι αξιόποινων πράξεων για τις οποίες θα ανταλλάσσονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διευκρινιστούν πλήρως και να απαριθμηθούν μέσα στη διεθνή συμφωνία, σύμφωνα με τους ορισμούς των ποινικών αδικημάτων στην ΕΕ, εφόσον διατίθενται· τονίζει ότι σε αυτόν τον κατάλογο θα πρέπει να προσδιορίζονται με σαφήνεια και ακρίβεια οι δραστηριότητες που καλύπτουν οι αξιόποινες αυτές πράξεις, καθώς και τα πρόσωπα, οι ομάδες και οι οργανισμοί που ενδέχεται να επηρεάζονται από τη διαβίβαση των δεδομένων·

11.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ορίσουν, βάσει της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) και κατά την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 3 του Χάρτη, από κοινού με την κυβέρνηση του Βασιλείου του Μαρόκου, την ανεξάρτητη εποπτική αρχή η οποία θα είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο της εφαρμογής της διεθνούς συμφωνίας· ζητεί η εν λόγω αρχή να συμφωνηθεί και να συσταθεί πριν από την έναρξη ισχύος της διεθνούς συμφωνίας· τονίζει ότι το όνομα της αρχής πρέπει να συμπεριληφθεί ρητώς σε παράρτημα στη συμφωνία·

12.  θεωρεί ότι θα πρέπει οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη να μπορεί να αναστείλει ή να καταγγείλει τη διεθνή συμφωνία σε περίπτωση παραβίασής της, και ότι η ανεξάρτητη εποπτική αρχή θα πρέπει επίσης να μπορεί να προτείνει την αναστολή ή την καταγγελία της συμφωνίας σε περίπτωση παραβίασής της· θεωρεί ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας και έχουν διαβιβαστεί πριν από την αναστολή ή την καταγγελία της συμφωνίας μπορούν να εξακολουθήσουν να υπόκεινται σε επεξεργασία βάσει της συμφωνίας· θεωρεί ότι θα πρέπει να προβλέπεται η περιοδική αξιολόγηση της συμφωνίας, προκειμένου να αξιολογείται η συμμόρφωση των εταίρων με τη συμφωνία·

13.  εκτιμά ότι απαιτείται σαφής ορισμός της έννοιας «μεμονωμένες περιπτώσεις», καθώς η έννοια αυτή είναι απαραίτητη για να αξιολογείται κατά πόσον μια διαβίβαση δεδομένων είναι αναγκαία και αναλογική· τονίζει ότι ο ορισμός αυτός θα πρέπει να αναφέρεται σε πραγματικές ποινικές έρευνες·

14.  εκτιμά ότι απαιτείται να οριστεί η έννοια των εύλογων λόγων, προκειμένου να αξιολογούνται η αναγκαιότητα και η αναλογικότητα των διαβιβάσεων δεδομένων· τονίζει ότι ο ορισμός αυτός θα πρέπει να αναφέρεται σε πραγματικές ποινικές έρευνες·

15.  τονίζει ότι τα δεδομένα που διαβιβάζονται σε παραλήπτρια αρχή δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να υποστούν περαιτέρω επεξεργασία από άλλες αρχές και ότι, για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να καταρτιστεί αναλυτικός κατάλογος των αρμόδιων αρχών του Βασιλείου του Μαρόκου, στις οποίες η Ευρωπόλ δύναται να διαβιβάζει δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης μιας περιγραφής των αρμοδιοτήτων των αρχών· εκτιμά πως οποιαδήποτε τροποποίηση αυτού του καταλόγου που θα αντικαθιστούσε ή θα πρόσθετε νέα αρμόδια αρχή θα πρέπει να απαιτεί επανεξέταση της διεθνούς συμφωνίας·

16.  τονίζει ότι πρέπει να ορίζεται ρητά πως περαιτέρω διαβιβάσεις πληροφοριών από τις αρμόδιες αρχές του Βασιλείου του Μαρόκου σε άλλες αρχές της χώρας αυτής επιτρέπονται μόνο για την εκπλήρωση του αρχικού σκοπού της διαβίβασης από την Ευρωπόλ και ότι θα πρέπει να κοινοποιούνται πάντα στην ανεξάρτητη αρχή, στον ΕΕΠΔ και στην Ευρωπόλ·

17.  τονίζει ότι πρέπει να ορίζεται ρητά πως περαιτέρω διαβιβάσεις πληροφοριών από τις αρμόδιες αρχές του Βασιλείου του Μαρόκου προς άλλες χώρες απαγορεύονται και θα οδηγούσαν στην άμεση καταγγελία της διεθνούς συμφωνίας·

18.  εκτιμά πως η διεθνής συμφωνία με το Βασίλειο του Μαρόκου θα πρέπει να περιλαμβάνει το δικαίωμα ενημέρωσης του υποκειμένου των δεδομένων, και διόρθωσης και διαγραφής των δεδομένων από το υποκείμενο, όπως προβλέπεται σε άλλη νομοθεσία της Ένωσης σχετικά με την προστασία των δεδομένων·

19.  επισημαίνει ότι η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά δεδομένα ή δεδομένα που αφορούν την υγεία και τη σεξουαλική ζωή ενός προσώπου, είναι άκρως ευαίσθητη και προκαλεί σοβαρές επιφυλάξεις λόγω διαφορών όσον αφορά το νομικό πλαίσιο, τα κοινωνικά χαρακτηριστικά και το πολιτιστικό υπόβαθρο του Βασιλείου του Μαρόκου σε σύγκριση με την Ευρωπαϊκή Ένωση· επισημαίνει το γεγονός ότι οι αξιόποινες πράξεις ορίζονται με διαφορετικό τρόπο στην Ένωση απ’ ό, τι στο Βασίλειο του Μαρόκου· εκτιμά ότι διαβίβαση δεδομένων αυτού του είδους θα πρέπει, επομένως, να πραγματοποιείται μόνο σε λίαν εξαιρετικές περιπτώσεις και με σαφείς διασφαλίσεις για το υποκείμενο των δεδομένων και τα πρόσωπα που συνδέονται με το υποκείμενο των δεδομένων· κρίνει αναγκαίο τον προσδιορισμό συγκεκριμένων διασφαλίσεων που θα πρέπει να τηρεί το Βασίλειο του Μαρόκου όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως ο σεβασμός της ελευθερίας της έκφρασης, της θρησκευτικής ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας·

20.  θεωρεί ότι στη συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνεται μηχανισμός παρακολούθησης και ότι η συμφωνία θα πρέπει να υπόκειται σε περιοδικές αξιολογήσεις, προκειμένου να αξιολογείται η λειτουργία της σε σχέση με τις επιχειρησιακές ανάγκες της Ευρωπόλ, καθώς και η συμμόρφωσή της με τα ευρωπαϊκά δικαιώματα και τις αρχές προστασίας των δεδομένων·

21.  καλεί την Επιτροπή να ζητήσει τη γνώμη του ΕΕΠΔ, πριν από την οριστικοποίηση της διεθνούς συμφωνίας, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001·

22.  τονίζει ότι η συγκατάθεση του Κοινοβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας θα εξαρτηθεί από την ικανοποιητική συμμετοχή του Κοινοβουλίου σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 218 ΣΛΕΕ·

23.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στην κυβέρνηση του Βασιλείου του Μαρόκου.

(1) ΕΕ L 135 της 24.5.2016, σ. 53.
(2) ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1.
(3) ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37.
(4) ΕΕ L 350 της 30.12.2008, σ. 60.
(5) ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0366.
(7) Έγγραφο προγραμματισμού 2018-2020 της Ευρωπόλ, εγκριθέν από το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπόλ στις 30 Νοεμβρίου 2017, EDOC# 856927v18.


Έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ΕΕ-Λιβάνου σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας
PDF 145kWORD 57k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τη σύσταση της Επιτροπής, για απόφαση του Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Λιβάνου σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και των αρχών του Λιβάνου που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας (COM(2017)08052018/2065(INI))
P8_TA(2018)0300A8-0234/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής, για απόφαση του Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Λιβάνου σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και των αρχών του Λιβάνου που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας (COM(2017)0805),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 7 και 8,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και ιδίως το άρθρο 6, καθώς και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και ιδίως τα άρθρα 16 και 218,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση και την κατάργηση των αποφάσεων 2009/371/ΔΕΥ, 2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ του Συμβουλίου(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων)(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες)(3),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2008, για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις(4),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (EΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου(5),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των δεδομένων (ETS αριθ. 108) και το συμπληρωματικό πρωτόκολλο της 8ης Νοεμβρίου 2001 της σύμβασης για την προστασία των φυσικών προσώπων όσον αφορά την αυτόματη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων έναντι των εποπτικών αρχών και των διασυνοριακών ροών προσωπικών δεδομένων (ETS αριθ. 181),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση 2/2018 του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ), σχετικά με οκτώ διαπραγματευτικές εντολές για τη σύναψη διεθνών συμφωνιών που επιτρέπουν την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ της Ευρωπόλ και τρίτων χωρών,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος(6),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία που συνήφθη μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόταση για κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (COM(2017)0008), και ιδίως το κεφάλαιό του σχετικά με την επεξεργασία των επιχειρησιακών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που ισχύει για τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης κατά την άσκηση δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κεφαλαίων 4 και 5 του τίτλου V του τρίτου μέρους της ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 108 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0234/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) καθιστά δυνατή τη μεταφορά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχή τρίτης χώρας ή σε διεθνή οργανισμό, στον βαθμό που η διαβίβαση αυτή είναι αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων της Ευρωπόλ, επί τη βάσει απόφασης περί επάρκειας της Επιτροπής σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2016/680, διεθνούς συμφωνίας σύμφωνα με το άρθρο 218 ΣΛΕΕ η οποία παρέχει επαρκείς διασφαλίσεις, ή συμφωνιών συνεργασίας που επιτρέπουν την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι οποίες έχουν συναφθεί πριν από την 1η Μαΐου 2017, και, σε έκτακτες περιστάσεις, κατά περίπτωση, υπό τις αυστηρές προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794 και υπό τον όρο ότι υπάρχουν επαρκείς διασφαλίσεις·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διεθνείς συμφωνίες που επιτρέπουν στην Ευρωπόλ και σε τρίτες χώρες να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα οφείλουν να σέβονται τα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και το άρθρο 16 ΣΛΕΕ και συνεπώς να σέβονται την αρχή της οριοθέτησης του σκοπού, το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα διόρθωσης και τον έλεγχο από ανεξάρτητη αρχή, όπως ορίζεται συγκεκριμένα από τον Χάρτη, η δε ανταλλαγή να είναι αναγκαία και αναλογική σε σχέση με την εκπλήρωση των καθηκόντων της Ευρωπόλ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαβίβαση πρέπει να βασίζεται σε διεθνή συμφωνία που έχει συναφθεί μεταξύ της Ένωσης και της εν λόγω τρίτης χώρας δυνάμει του άρθρου 218 ΣΛΕΕ, η οποία παρέχει επαρκείς διασφαλίσεις όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ελευθεριών των ατόμων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το έγγραφο προγραμματισμού 2018-2020 της Ευρωπόλ(7) υπογραμμίζει την αυξανόμενη σημασία μιας ενισχυμένης πολυεπιστημονικής προσέγγισης, συμπεριλαμβανόμενης της συγκέντρωσης της απαραίτητης εμπειρογνωμοσύνης και πληροφοριών από ένα διευρυμένο φάσμα συνεργατών για την υλοποίηση της αποστολής της Ευρωπόλ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο υπογράμμισε στο ψήφισμά του της 3ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση της κυβερνοεγκληματικότητας (2017/268(INI)) ότι οι συμφωνίες στρατηγικής και επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπόλ και τρίτων χωρών διευκολύνουν τόσο την ανταλλαγή πληροφοριών όσο και την πρακτική συνεργασία για την καταπολέμηση της κυβερνοεγκληματικότητας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπόλ έχει ήδη συνάψει πολλές συμφωνίες κατά το παρελθόν περί ανταλλαγής δεδομένων με τρίτες χώρες, όπως η Αλβανία, η Αυστραλία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ο Καναδάς, η Κολομβία, η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η Γεωργία, η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, η Μολδαβία, το Μονακό, το Μαυροβούνιο, η Νορβηγία, η Σερβία, η Ελβετία, η Ουκρανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΕΕΠΔ είναι ο επόπτης της Ευρωπόλ από την 1η Μαΐου 2017, και επίσης είναι σύμβουλος των θεσμικών οργάνων της ΕΕ για τις πολιτικές και τη νομοθεσία που αφορούν την προστασία δεδομένων·

1.  εκτιμά ότι η ανάγκη συνεργασίας με τη Δημοκρατία του Λιβάνου στο πεδίο της επιβολής του νόμου για τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα ασφαλείας, καθώς και η αναλογικότητά της πρέπει να αξιολογηθούν δεόντως· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να διεξαγάγει διεξοδική εκτίμηση επιπτώσεων· υπογραμμίζει ότι απαιτείται η δέουσα προσοχή κατά τον προσδιορισμό της διαπραγματευτικής εντολής για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Λιβάνου σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και των αρμόδιων για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας λιβανικών αρχών·

2.  εκτιμά ότι οι παραλήπτριες τρίτες χώρες θα πρέπει να εγγυώνται την πλήρη συμμόρφωση με τα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη, καθώς και με άλλα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες που προστατεύονται από αυτόν· καλεί, εν προκειμένω, το Συμβούλιο να συμπληρώσει τις προτεινόμενες από την Επιτροπή κατευθυντήριες γραμμές για την διαπραγμάτευση με τους όρους που θέτει το παρόν ψήφισμα·

3.  λαμβάνει υπόψη ότι μέχρι στιγμής δεν έχει εκπονηθεί καμία κατάλληλη εκτίμηση αντικτύπου ώστε να αξιολογηθούν σε βάθος οι κίνδυνοι τους οποίους εγκυμονεί η μεταφορά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στη Δημοκρατία του Λιβάνου όσον αφορά το ατομικό δικαίωμα της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων, αλλά και άλλα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες που προστατεύονται από τον Χάρτη· καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει κατάλληλη εκτίμηση αντικτύπου ώστε να προσδιοριστούν οι αναγκαίες διασφαλίσεις που θα πρέπει να ενσωματωθούν στη συμφωνία·

4.  τονίζει ότι το επίπεδο προστασίας ως αποτέλεσμα της συμφωνίας θα πρέπει να είναι κατ’ ουσίαν ισοδύναμο με το επίπεδο προστασίας βάσει του δικαίου της ΕΕ· τονίζει ότι εάν το εν λόγω επίπεδο δεν μπορεί να διασφαλιστεί και στη νομοθεσία και στην πράξη, η συμφωνία δεν μπορεί να συναφθεί·

5.  ζητεί, προκειμένου να γίνουν πλήρως σεβαστά το άρθρο 8 του Χάρτη και το άρθρο 16 ΣΛΕΕ και να αποφευχθεί κάθε πιθανή ευθύνη της Ευρωπόλ για τυχόν παραβίαση του δικαίου της Ένωσης περί προστασίας των δεδομένων μετά από μεταφορά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα χωρίς τις αναγκαίες και κατάλληλες διασφαλίσεις, να περιέχει η συμφωνία αυστηρές και συγκεκριμένες διατάξεις που θα επιβάλλουν τον σεβασμό της αρχής του περιορισμού του σκοπού, με σαφείς προϋποθέσεις για την επεξεργασία των διαβιβαζόμενων προσωπικών δεδομένων·

6.  ζητεί να συμπληρωθεί η Κατευθυντήρια Γραμμή Β ώστε να αναφέρει ρητά στη συμφωνία ότι η Ευρωπόλ, δυνάμει του άρθρου 19 του κανονισμού της Ευρωπόλ, οφείλει να σέβεται κάθε περιορισμό που επιβάλλεται στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία διαβιβάζουν τα κράτη μέλη ή άλλοι πάροχοι στην Ευρωπόλ, σε σχέση με τη χρήση και την πρόσβαση στα δεδομένα που πρόκειται να διαβιβαστούν στη Δημοκρατία του Λιβάνου·

7.  ζητεί να ορίζεται σαφώς στη συμφωνία, πως για οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία θα πρέπει πάντα να απαιτείται προηγούμενη έγγραφη άδεια εκ μέρους της Ευρωπόλ· τονίζει ότι οι άδειες αυτές θα πρέπει πάντοτε να τεκμηριώνονται από την Ευρωπόλ και να τίθενται στη διάθεση του ΕΕΠΔ, όποτε αυτός το ζητήσει· ζητεί στη συμφωνία να περιλαμβάνεται επίσης διάταξη που θα υποχρεώνει τις αρμόδιες λιβανικές αρχές να τηρούν τους περιορισμούς αυτούς και θα προσδιορίζει με ποιον τρόπο θα επιβληθεί η τήρηση των περιορισμών αυτών·

8.  τονίζει ότι η συμφωνία πρέπει να περιέχει μια σαφή και επακριβή διάταξη που να ορίζει την περίοδο διατήρησης των διαβιβαζόμενων προσωπικών δεδομένων και να απαιτεί τη διαγραφή των διαβιβασθέντων προσωπικών δεδομένων στο τέλος της περιόδου διατήρησης των δεδομένων· ζητεί να ορίζονται στη συμφωνία διαδικαστικά μέτρα που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση· τονίζει ότι, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον συντρέχουν δεόντως αιτιολογημένοι λόγοι αποθήκευσης των δεδομένων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης των δεδομένων, οι λόγοι αυτοί και τα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να κοινοποιούνται στην Ευρωπόλ και στον ΕΕΠΔ·

9.  αναμένει ότι θα εφαρμόζονται τα κριτήρια που περιλαμβάνονται στην αιτιολογική σκέψη 71 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680, ήτοι ότι οι διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διέπονται από υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας εκ μέρους των αρμόδιων αρχών του Λιβάνου που παραλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από την Ευρωπόλ και από την αρχή της ειδικότητας, καθώς και ότι τα δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν επ’ ουδενί για να ζητηθεί, να εκδοθεί ή να εκτελεστεί θανατική ποινή ή οιασδήποτε μορφής βάναυση και απάνθρωπη μεταχείριση·

10.  εκτιμά πως οι τύποι αξιόποινων πράξεων για τις οποίες θα ανταλλάσσονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διευκρινιστούν πλήρως και να απαριθμηθούν μέσα στη διεθνή συμφωνία, σύμφωνα με τους ορισμούς των ποινικών αδικημάτων στην ΕΕ, εφόσον διατίθενται· τονίζει ότι σε αυτόν τον κατάλογο θα πρέπει να προσδιορίζονται με σαφήνεια και ακρίβεια οι δραστηριότητες που καλύπτουν οι αξιόποινες αυτές πράξεις, καθώς και τα πρόσωπα, οι ομάδες και οι οργανισμοί που ενδέχεται να επηρεάζονται από τη διαβίβαση των δεδομένων·

11.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ορίσουν, βάσει της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) και κατά την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 3 του Χάρτη, από κοινού με την κυβέρνηση του Λιβάνου, την ανεξάρτητη εποπτική αρχή η οποία θα είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο της εφαρμογής της διεθνούς συμφωνίας· ζητεί η εν λόγω αρχή να συμφωνηθεί και να συσταθεί πριν από την έναρξη ισχύος της διεθνούς συμφωνίας· τονίζει ότι το όνομα της αρχής πρέπει να συμπεριληφθεί ρητώς σε παράρτημα στη συμφωνία·

12.  θεωρεί ότι θα πρέπει οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη να μπορεί να αναστείλει ή να καταγγείλει τη διεθνή συμφωνία σε περίπτωση παραβίασής της, και ότι η ανεξάρτητη εποπτική αρχή θα πρέπει επίσης να μπορεί να προτείνει την αναστολή ή την καταγγελία της συμφωνίας σε περίπτωση παραβίασής της· θεωρεί ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας και έχουν διαβιβαστεί πριν από την αναστολή ή την καταγγελία της συμφωνίας μπορούν να εξακολουθήσουν να υπόκεινται σε επεξεργασία βάσει της συμφωνίας· θεωρεί ότι θα πρέπει να προβλέπεται η περιοδική αξιολόγηση της συμφωνίας, προκειμένου να αξιολογείται η συμμόρφωση των εταίρων με τη συμφωνία·

13.  εκτιμά ότι απαιτείται σαφής ορισμός της έννοιας «μεμονωμένες περιπτώσεις», καθώς η έννοια αυτή είναι απαραίτητη για να αξιολογείται κατά πόσον μια διαβίβαση δεδομένων είναι αναγκαία και αναλογική· τονίζει ότι ο ορισμός αυτός θα πρέπει να αναφέρεται σε πραγματικές ποινικές έρευνες·

14.  εκτιμά ότι απαιτείται να οριστεί η έννοια των εύλογων λόγων, προκειμένου να αξιολογούνται η αναγκαιότητα και η αναλογικότητα των διαβιβάσεων δεδομένων· τονίζει ότι ο ορισμός αυτός θα πρέπει να αναφέρεται σε πραγματικές ποινικές έρευνες·

15.  τονίζει ότι τα δεδομένα που διαβιβάζονται σε παραλήπτρια αρχή δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να υποστούν περαιτέρω επεξεργασία από άλλες αρχές και ότι, για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να καταρτιστεί αναλυτικός κατάλογος των αρμόδιων αρχών της Δημοκρατίας του Λιβάνου στις οποίες η Ευρωπόλ δύναται να διαβιβάζει δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης μιας περιγραφής των αρμοδιοτήτων των αρχών· εκτιμά πως οποιαδήποτε τροποποίηση αυτού του καταλόγου που θα αντικαθιστούσε ή θα πρόσθετε νέα αρμόδια αρχή θα πρέπει να απαιτεί επανεξέταση της διεθνούς συμφωνίας·

16.  εμμένει στην άποψη ότι πρέπει να ορίζεται ρητά πως περαιτέρω διαβιβάσεις πληροφοριών από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας του Λιβάνου σε άλλες αρχές εντός της Δημοκρατίας του Λιβάνου επιτρέπονται μόνο για την εκπλήρωση του αρχικού σκοπού της διαβίβασης από την Ευρωπόλ και θα πρέπει να κοινοποιούνται πάντα στην ανεξάρτητη αρχή, στον ΕΕΠΔ και στην Ευρωπόλ·

17.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να ορίζεται ρητά ότι περαιτέρω διαβιβάσεις πληροφοριών από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας του Λιβάνου σε άλλες χώρες απαγορεύονται και θα οδηγούσαν στην άμεση καταγγελία της διεθνούς συμφωνίας·

18.  εκτιμά πως η διεθνής συμφωνία με τη Δημοκρατία του Λιβάνου θα πρέπει να περιλαμβάνει το δικαίωμα ενημέρωσης του υποκειμένου των δεδομένων και διόρθωσης και διαγραφής των δεδομένων από το υποκείμενο, όπως προβλέπεται σε άλλη νομοθεσία της Ένωσης σχετικά με την προστασία των δεδομένων·

19.  επισημαίνει ότι η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά δεδομένα ή δεδομένα που αφορούν την υγεία και τη σεξουαλική ζωή ενός προσώπου, είναι άκρως ευαίσθητη λόγω του νομικού πλαισίου, των κοινωνικών χαρακτηριστικών και του πολιτιστικού υπόβαθρου της Δημοκρατίας του Λιβάνου που διαφέρουν από εκείνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης· επισημαίνει το γεγονός ότι οι αξιόποινες πράξεις ορίζονται με διαφορετικό τρόπο στην Ένωση απ’ ό,τι στη Δημοκρατία του Λιβάνου· εκτιμά ότι διαβίβαση δεδομένων αυτού του είδους θα πρέπει, επομένως, να πραγματοποιείται μόνο σε λίαν εξαιρετικές περιπτώσεις και με σαφείς διασφαλίσεις για το υποκείμενο των δεδομένων και τα πρόσωπα που συνδέονται με το υποκείμενο των δεδομένων· κρίνει αναγκαίο τον προσδιορισμό συγκεκριμένων διασφαλίσεων που θα πρέπει να τηρεί η Δημοκρατία του Λιβάνου όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως ο σεβασμός της ελευθερίας της έκφρασης, της θρησκευτικής ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας·

20.  θεωρεί ότι στη συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνεται μηχανισμός παρακολούθησης και ότι η συμφωνία θα πρέπει να υπόκειται σε περιοδικές αξιολογήσεις, προκειμένου να αξιολογείται η λειτουργία της σε σχέση με τις επιχειρησιακές ανάγκες της Ευρωπόλ, καθώς και η συμμόρφωσή της με τα ευρωπαϊκά δικαιώματα και τις αρχές προστασίας των δεδομένων·

21.  καλεί την Επιτροπή να ζητήσει τη γνώμη του ΕΕΠΔ, πριν από την οριστικοποίηση της διεθνούς συμφωνίας, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001·

22.  τονίζει ότι η συγκατάθεση του Κοινοβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας θα εξαρτηθεί από την ικανοποιητική συμμετοχή του Κοινοβουλίου σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 218 ΣΛΕΕ·

23.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στην Κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Λιβάνου.

(1) ΕΕ L 135 της 24.5.2016, σ. 53.
(2) ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1.
(3) ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37.
(4) ΕΕ L 350 της 30.12.2008, σ. 60.
(5) ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0366.
(7) Έγγραφο προγραμματισμού 2018-2020 της Ευρωπόλ, εγκριθέν από το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπόλ στις 30 Νοεμβρίου 2017, EDOC# 856927v18.


Έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ΕΕ-Αιγύπτου σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας
PDF 146kWORD 58k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τη σύσταση της Επιτροπής, για απόφαση του Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και των αρχών της Αιγύπτου που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας (COM(2017)08092018/2066(INI))
P8_TA(2018)0301A8-0236/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής για απόφαση του Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και των αρχών της Αιγύπτου που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας (COM(2017)0809),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 7 και 8,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και ιδίως το άρθρο 6, καθώς και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και ιδίως τα άρθρα 16 και 218,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση και την κατάργηση των αποφάσεων 2009/371/ΔΕΥ, 2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ του Συμβουλίου(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων)(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες)(3),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2008, για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις(4),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (EΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου(5),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των δεδομένων (ETS αριθ. 108) και το συμπληρωματικό πρωτόκολλο της 8ης Νοεμβρίου 2001 της σύμβασης για την προστασία των φυσικών προσώπων όσον αφορά την αυτόματη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων έναντι των εποπτικών αρχών και των διασυνοριακών ροών προσωπικών δεδομένων (ETS αριθ. 181),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση 2/2018 του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ), σχετικά με οκτώ διαπραγματευτικές εντολές για τη σύναψη διεθνών συμφωνιών που επιτρέπουν την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ της Ευρωπόλ και τρίτων χωρών,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος(6),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία που συνήφθη μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόταση για κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (COM(2017)0008), και ιδίως το κεφάλαιό του σχετικά με την επεξεργασία των επιχειρησιακών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που ισχύει για τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης κατά την άσκηση δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κεφαλαίων 4 και 5 του τίτλου V του τρίτου μέρους της ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 108 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0236/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) καθιστά δυνατή τη μεταφορά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχή τρίτης χώρας ή σε διεθνή οργανισμό, στον βαθμό που η διαβίβαση αυτή είναι αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων της Ευρωπόλ, επί τη βάσει απόφασης περί επάρκειας της Επιτροπής σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2016/680, διεθνούς συμφωνίας σύμφωνα με το άρθρο 218 ΣΛΕΕ η οποία παρέχει επαρκείς διασφαλίσεις, ή συμφωνιών συνεργασίας που επιτρέπουν την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι οποίες έχουν συναφθεί πριν από την 1η Μαΐου 2017, και, σε έκτακτες περιστάσεις, κατά περίπτωση, υπό τις αυστηρές προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794 και υπό τον όρο ότι υπάρχουν επαρκείς διασφαλίσεις·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διεθνείς συμφωνίες που επιτρέπουν στην Ευρωπόλ και σε τρίτες χώρες να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα οφείλουν να σέβονται τα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και το άρθρο 16 ΣΛΕΕ και συνεπώς να σέβονται την αρχή της οριοθέτησης του σκοπού, το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα διόρθωσης και τον έλεγχο από ανεξάρτητη αρχή, όπως ορίζεται συγκεκριμένα από τον Χάρτη, η δε ανταλλαγή να είναι αναγκαία και αναλογική σε σχέση με την εκπλήρωση των καθηκόντων της Ευρωπόλ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαβίβαση πρέπει να βασίζεται σε διεθνή συμφωνία που έχει συναφθεί μεταξύ της Ένωσης και της εν λόγω τρίτης χώρας δυνάμει του άρθρου 218 ΣΛΕΕ, η οποία παρέχει επαρκείς διασφαλίσεις όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ελευθεριών των ατόμων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τελευταία χρόνια έχουν αποκαλυφθεί διάφορες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αραβική Δημοκρατία της Αίγυπτου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, συγκεκριμένα, σημειώνονται ανηλεείς διώξεις αντιφρονούντων, με στόχο, μεταξύ άλλων, δημοσιογράφους, πολιτικούς ακτιβιστές και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι συνεχίζονται οι καταγγελίες για βασανιστήρια· λαμβάνοντας υπόψη δεν είναι δυνατή η αποτελεσματική έρευνα για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από κρατικούς υπαλλήλους, λόγω εκτεταμένης ατιμωρησίας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το έγγραφο προγραμματισμού 2018-2020 της Ευρωπόλ(7) υπογραμμίζει την αυξανόμενη σημασία μιας ενισχυμένης πολυεπιστημονικής προσέγγισης, συμπεριλαμβανόμενης της συγκέντρωσης της απαραίτητης εμπειρογνωμοσύνης και πληροφοριών από ένα διευρυμένο φάσμα συνεργατών για την υλοποίηση της αποστολής της Ευρωπόλ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο υπογράμμισε στο ψήφισμά του της 3ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση της κυβερνοεγκληματικότητας (2017/268(INI)) ότι οι συμφωνίες στρατηγικής και επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπόλ και τρίτων χωρών διευκολύνουν τόσο την ανταλλαγή πληροφοριών όσο και την πρακτική συνεργασία για την καταπολέμηση της κυβερνοεγκληματικότητας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπόλ έχει ήδη συνάψει πολλές συμφωνίες κατά το παρελθόν περί ανταλλαγής δεδομένων με τρίτες χώρες, όπως η Αλβανία, η Αυστραλία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ο Καναδάς, η Κολομβία, η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η Γεωργία, η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, η Μολδαβία, το Μονακό, το Μαυροβούνιο, η Νορβηγία, η Σερβία, η Ελβετία, η Ουκρανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΕΕΠΔ είναι ο επόπτης της Ευρωπόλ από την 1η Μαΐου 2017, και επίσης είναι σύμβουλος των θεσμικών οργάνων της ΕΕ για τις πολιτικές και τη νομοθεσία που αφορούν την προστασία δεδομένων·

1.  εκτιμά ότι η ανάγκη συνεργασίας με την Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου στο πεδίο της επιβολής του νόμου για τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα ασφαλείας, καθώς και η αναλογικότητά της πρέπει να αξιολογηθούν δεόντως· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να διεξαγάγει διεξοδική εκτίμηση επιπτώσεων· υπογραμμίζει ότι απαιτείται η δέουσα προσοχή κατά τον προσδιορισμό της διαπραγματευτικής εντολής για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και των αρμόδιων για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας αιγυπτιακών αρχών·

2.  εκτιμά ότι οι παραλήπτριες τρίτες χώρες θα πρέπει να εγγυώνται την πλήρη συμμόρφωση με τα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη, καθώς και με άλλα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες που προστατεύονται από αυτόν· καλεί, εν προκειμένω, το Συμβούλιο να συμπληρώσει τις προτεινόμενες από την Επιτροπή κατευθυντήριες γραμμές για την διαπραγμάτευση με τους όρους που θέτει το παρόν ψήφισμα·

3.  θεωρεί ότι υπάρχουν μείζονες ανησυχίες σχετικά με τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Αραβική Δημοκρατία της Αίγυπτο, ιδίως όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης, τη θρησκευτική ελευθερία και το δικαίωμα των πολιτών να μην υφίστανται βασανιστήρια ή απάνθρωπη μεταχείριση, όπως κατοχυρώνονται στον Χάρτη και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου·

4.  λαμβάνει υπόψη ότι μέχρι στιγμής δεν έχει εκπονηθεί καμία κατάλληλη εκτίμηση αντικτύπου ώστε να αξιολογηθούν σε βάθος οι κίνδυνοι τους οποίους εγκυμονεί η μεταφορά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου όσον αφορά το ατομικό δικαίωμα της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων, αλλά και άλλα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες που προστατεύονται από τον Χάρτη· καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει κατάλληλη εκτίμηση αντικτύπου ώστε να προσδιοριστούν οι αναγκαίες διασφαλίσεις που θα πρέπει να ενσωματωθούν στη συμφωνία·

5.  τονίζει ότι το επίπεδο προστασίας ως αποτέλεσμα της συμφωνίας θα πρέπει να είναι κατ’ ουσίαν ισοδύναμο με το επίπεδο προστασίας βάσει του δικαίου της ΕΕ· τονίζει ότι εάν το εν λόγω επίπεδο δεν μπορεί να διασφαλιστεί και στη νομοθεσία και στην πράξη, η συμφωνία δεν μπορεί να συναφθεί·

6.  ζητεί, προκειμένου να γίνουν πλήρως σεβαστά το άρθρο 8 του Χάρτη και το άρθρο 16 ΣΛΕΕ και να αποφευχθεί κάθε πιθανή ευθύνη της Ευρωπόλ για τυχόν παραβίαση του δικαίου της Ένωσης περί προστασίας των δεδομένων μετά από μεταφορά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα χωρίς τις αναγκαίες και κατάλληλες διασφαλίσεις, να περιέχει η συμφωνία αυστηρές και συγκεκριμένες διατάξεις που θα επιβάλλουν τον σεβασμό της αρχής του περιορισμού του σκοπού, με σαφείς προϋποθέσεις για την επεξεργασία των διαβιβαζόμενων προσωπικών δεδομένων·

7.  ζητεί να συμπληρωθεί η Κατευθυντήρια Γραμμή Β ώστε να αναφέρει ρητά στη συμφωνία ότι η Ευρωπόλ, δυνάμει του άρθρου 19 του κανονισμού της Ευρωπόλ, οφείλει να σέβεται κάθε περιορισμό που επιβάλλεται στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία διαβιβάζουν τα κράτη μέλη ή άλλοι πάροχοι στην Ευρωπόλ, σε σχέση με τη χρήση και την πρόσβαση στα δεδομένα που πρόκειται να διαβιβαστούν στην Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου·

8.  ζητεί να ορίζεται σαφώς στη συμφωνία, πως για οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία θα πρέπει πάντα να απαιτείται προηγούμενη έγγραφη άδεια εκ μέρους της Ευρωπόλ· τονίζει ότι οι άδειες αυτές θα πρέπει πάντοτε να τεκμηριώνονται από την Ευρωπόλ και να τίθενται στη διάθεση του ΕΕΠΔ, όποτε αυτός το ζητήσει· ζητεί στη συμφωνία να περιλαμβάνεται επίσης διάταξη που θα υποχρεώνει τις αρμόδιες αρχές της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου να τηρούν τους περιορισμούς αυτούς και θα προσδιορίζει με ποιον τρόπο θα επιβληθεί η τήρηση των περιορισμών αυτών·

9.  τονίζει ότι η συμφωνία πρέπει να περιέχει μια σαφή και επακριβή διάταξη που να ορίζει την περίοδο διατήρησης των διαβιβαζόμενων προσωπικών δεδομένων και να απαιτεί τη διαγραφή των διαβιβασθέντων προσωπικών δεδομένων στο τέλος της περιόδου διατήρησης των δεδομένων· ζητεί να ορίζονται στη συμφωνία διαδικαστικά μέτρα που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση· τονίζει ότι, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον συντρέχουν δεόντως αιτιολογημένοι λόγοι αποθήκευσης των δεδομένων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης των δεδομένων, οι λόγοι αυτοί και τα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να κοινοποιούνται στην Ευρωπόλ και στον ΕΕΠΔ·

10.  αναμένει ότι θα εφαρμόζονται τα κριτήρια που περιλαμβάνονται στην αιτιολογική σκέψη 71 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680, ήτοι ότι οι διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διέπονται από υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας εκ μέρους των αρμόδιων αιγυπτιακών αρχών που παραλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από την Ευρωπόλ και από την αρχή της ειδικότητας, καθώς και ότι τα δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν επ’ ουδενί για να ζητηθεί, να εκδοθεί ή να εκτελεστεί θανατική ποινή ή οιασδήποτε μορφής βάναυση και απάνθρωπη μεταχείριση·

11.  εκτιμά πως οι τύποι αξιόποινων πράξεων για τις οποίες θα ανταλλάσσονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διευκρινιστούν πλήρως και να απαριθμηθούν μέσα στη διεθνή συμφωνία, σύμφωνα με τους ορισμούς των ποινικών αδικημάτων στην ΕΕ, εφόσον διατίθενται· τονίζει ότι σε αυτόν τον κατάλογο θα πρέπει να προσδιορίζονται με σαφήνεια και ακρίβεια οι δραστηριότητες που καλύπτουν οι αξιόποινες αυτές πράξεις, καθώς και τα πρόσωπα, οι ομάδες και οι οργανισμοί που ενδέχεται να επηρεάζονται από τη διαβίβαση των δεδομένων·

12.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ορίσουν, βάσει της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) και κατά την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 3 του Χάρτη, από κοινού με την κυβέρνηση της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, την ανεξάρτητη εποπτική αρχή η οποία θα είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο της εφαρμογής της διεθνούς συμφωνίας· ζητεί η εν λόγω αρχή να συμφωνηθεί και να συσταθεί πριν από την έναρξη ισχύος της διεθνούς συμφωνίας· τονίζει ότι το όνομα της αρχής πρέπει να συμπεριληφθεί ρητώς σε παράρτημα στη συμφωνία·

13.  θεωρεί ότι θα πρέπει οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη να μπορεί να αναστείλει ή να καταγγείλει τη διεθνή συμφωνία σε περίπτωση παραβίασής της, και ότι η ανεξάρτητη εποπτική αρχή θα πρέπει επίσης να μπορεί να προτείνει την αναστολή ή την καταγγελία της συμφωνίας σε περίπτωση παραβίασής της· θεωρεί ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας και έχουν διαβιβαστεί πριν από την αναστολή ή την καταγγελία της συμφωνίας μπορούν να εξακολουθήσουν να υπόκεινται σε επεξεργασία βάσει της συμφωνίας· θεωρεί ότι θα πρέπει να προβλέπεται η περιοδική αξιολόγηση της συμφωνίας, προκειμένου να αξιολογείται η συμμόρφωση των εταίρων με τη συμφωνία·

14.  εκτιμά ότι απαιτείται σαφής ορισμός της έννοιας «μεμονωμένες περιπτώσεις», καθώς η έννοια αυτή είναι απαραίτητη για να αξιολογείται κατά πόσον μια διαβίβαση δεδομένων είναι αναγκαία και αναλογική· τονίζει ότι ο ορισμός αυτός θα πρέπει να αναφέρεται σε πραγματικές ποινικές έρευνες·

15.  εκτιμά ότι απαιτείται να οριστεί η έννοια των εύλογων λόγων, προκειμένου να αξιολογούνται η αναγκαιότητα και η αναλογικότητα των διαβιβάσεων δεδομένων· τονίζει ότι ο ορισμός αυτός θα πρέπει να αναφέρεται σε πραγματικές ποινικές έρευνες·

16.  τονίζει ότι τα δεδομένα που διαβιβάζονται σε παραλήπτρια αρχή δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να υποστούν περαιτέρω επεξεργασία από άλλες αρχές και ότι, για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να καταρτιστεί αναλυτικός κατάλογος των αρμόδιων αρχών της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στις οποίες η Ευρωπόλ δύναται να διαβιβάζει δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης μιας περιγραφής των αρμοδιοτήτων των αρχών· εκτιμά πως οποιαδήποτε τροποποίηση αυτού του καταλόγου που θα αντικαθιστούσε ή θα πρόσθετε νέα αρμόδια αρχή θα πρέπει να απαιτεί επανεξέταση της διεθνούς συμφωνίας·

17.  τονίζει ότι πρέπει να ορίζεται ρητά πως περαιτέρω διαβιβάσεις πληροφοριών από τις αρμόδιες αρχές της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου σε άλλες αρχές εντός της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου επιτρέπονται μόνο για την εκπλήρωση του αρχικού σκοπού της διαβίβασης από την Ευρωπόλ και θα πρέπει να κοινοποιούνται πάντα στην ανεξάρτητη αρχή, στον ΕΕΠΔ και στην Ευρωπόλ·

18.  τονίζει ότι πρέπει να ορίζεται ρητά πως περαιτέρω διαβιβάσεις πληροφοριών από τις αρμόδιες αρχές της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου προς άλλες χώρες απαγορεύονται και θα οδηγούσαν στην άμεση καταγγελία της διεθνούς συμφωνίας·

19.  εκτιμά πως η διεθνής συμφωνία με την Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου θα πρέπει να περιλαμβάνει το δικαίωμα ενημέρωσης του υποκειμένου των δεδομένων και διόρθωσης και διαγραφής των δεδομένων από το υποκείμενο, όπως προβλέπεται σε άλλη νομοθεσία της Ένωσης σχετικά με την προστασία των δεδομένων·

20.  επισημαίνει ότι η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά δεδομένα ή δεδομένα που αφορούν την υγεία και τη σεξουαλική ζωή ενός προσώπου, είναι άκρως ευαίσθητη και προκαλεί σοβαρές επιφυλάξεις λόγω διαφορών όσον αφορά το νομικό πλαίσιο, τα κοινωνικά χαρακτηριστικά και το πολιτιστικό υπόβαθρο της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου σε σύγκριση με την Ευρωπαϊκή Ένωση· επισημαίνει το γεγονός ότι οι αξιόποινες πράξεις ορίζονται με διαφορετικό τρόπο στην Ένωση απ’ ό,τι στην Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου· εκτιμά ότι διαβίβαση δεδομένων αυτού του είδους θα πρέπει, επομένως, να πραγματοποιείται μόνο σε λίαν εξαιρετικές περιπτώσεις και με σαφείς διασφαλίσεις για το υποκείμενο των δεδομένων και τα πρόσωπα που συνδέονται με το υποκείμενο των δεδομένων· κρίνει αναγκαίο τον προσδιορισμό συγκεκριμένων διασφαλίσεων που θα πρέπει να τηρεί η Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως ο σεβασμός της ελευθερίας της έκφρασης, της θρησκευτικής ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας·

21.  θεωρεί ότι στη συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνεται μηχανισμός παρακολούθησης και ότι η συμφωνία θα πρέπει να υπόκειται σε περιοδικές αξιολογήσεις, προκειμένου να αξιολογείται η λειτουργία της σε σχέση με τις επιχειρησιακές ανάγκες της Ευρωπόλ, καθώς και η συμμόρφωσή της με τα ευρωπαϊκά δικαιώματα και τις αρχές προστασίας των δεδομένων·

22.  καλεί την Επιτροπή να ζητήσει τη γνώμη του ΕΕΠΔ, πριν από την οριστικοποίηση της διεθνούς συμφωνίας, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001·

23.  τονίζει ότι η συγκατάθεση του Κοινοβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας θα εξαρτηθεί από την ικανοποιητική συμμετοχή του Κοινοβουλίου σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 218 ΣΛΕΕ·

24.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στην κυβέρνηση της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου.

(1) ΕΕ L 135 της 24.5.2016, σ. 53.
(2) ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1.
(3) ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37.
(4) ΕΕ L 350 της 30.12.2008, σ. 60.
(5) ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0366.
(7) Έγγραφο προγραμματισμού 2018-2020 της Ευρωπόλ, εγκριθέν από το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπόλ στις 30 Νοεμβρίου 2017, EDOC# 856927v18.


Έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ΕΕ-Αλγερίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας
PDF 138kWORD 57k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τη σύσταση, από την Επιτροπή, για απόφαση του Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και των αρχών της Αλγερίας που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας (COM(2017)08112018/2067(INI))
P8_TA(2018)0302A8-0239/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής για απόφαση του Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και των αρχών της Αλγερίας που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας (COM(2017)0811),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 7 και 8,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και ιδίως το άρθρο 6, καθώς και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και ιδίως τα άρθρα 16 και 218,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση και την κατάργηση των αποφάσεων 2009/371/ΔΕΥ, 2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ του Συμβουλίου(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων)(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες)(3),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2008, για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις(4),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (EΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου(5),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των δεδομένων (ETS αριθ. 108) και το συμπληρωματικό πρωτόκολλο της 8ης Νοεμβρίου 2001 της σύμβασης για την προστασία των φυσικών προσώπων όσον αφορά την αυτόματη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων έναντι των εποπτικών αρχών και των διασυνοριακών ροών προσωπικών δεδομένων (ETS αριθ. 181),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση 2/2018 του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ), σχετικά με οκτώ διαπραγματευτικές εντολές για τη σύναψη διεθνών συμφωνιών που επιτρέπουν την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ της Ευρωπόλ και τρίτων χωρών,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος(6),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία που συνήφθη μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόταση για κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (COM(2017)0008), και ιδίως το κεφάλαιό του σχετικά με την επεξεργασία των επιχειρησιακών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που ισχύει για τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης κατά την άσκηση δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κεφαλαίων 4 και 5 του τίτλου V του τρίτου μέρους της ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 108 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0239/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) καθιστά δυνατή τη μεταφορά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχή τρίτης χώρας ή σε διεθνή οργανισμό, στον βαθμό που η διαβίβαση αυτή είναι αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων της Ευρωπόλ, επί τη βάσει απόφασης περί επάρκειας της Επιτροπής σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2016/680, διεθνούς συμφωνίας σύμφωνα με το άρθρο 218 ΣΛΕΕ η οποία παρέχει επαρκείς διασφαλίσεις, ή συμφωνιών συνεργασίας που επιτρέπουν την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι οποίες έχουν συναφθεί πριν από την 1η Μαΐου 2017, και, σε έκτακτες περιστάσεις, κατά περίπτωση, υπό τις αυστηρές προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794 και υπό τον όρο ότι υπάρχουν επαρκείς διασφαλίσεις·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διεθνείς συμφωνίες που επιτρέπουν στην Ευρωπόλ και σε τρίτες χώρες να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα οφείλουν να σέβονται τα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και το άρθρο 16 ΣΛΕΕ και συνεπώς να σέβονται την αρχή της οριοθέτησης του σκοπού, το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα διόρθωσης και τον έλεγχο από ανεξάρτητη αρχή, όπως ορίζεται συγκεκριμένα από τον Χάρτη, η δε ανταλλαγή να είναι αναγκαία και αναλογική σε σχέση με την εκπλήρωση των καθηκόντων της Ευρωπόλ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαβίβαση πρέπει να βασίζεται σε διεθνή συμφωνία που έχει συναφθεί μεταξύ της Ένωσης και της εν λόγω τρίτης χώρας δυνάμει του άρθρου 218 ΣΛΕΕ, η οποία παρέχει επαρκείς διασφαλίσεις όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ελευθεριών των ατόμων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το έγγραφο προγραμματισμού 2018-2020 της Ευρωπόλ(7) υπογραμμίζει την αυξανόμενη σημασία μιας ενισχυμένης πολυεπιστημονικής προσέγγισης, συμπεριλαμβανόμενης της συγκέντρωσης της απαραίτητης εμπειρογνωμοσύνης και πληροφοριών από ένα διευρυμένο φάσμα συνεργατών για την υλοποίηση της αποστολής της Ευρωπόλ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο υπογράμμισε στο ψήφισμά του της 3ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση της κυβερνοεγκληματικότητας (2017/268(INI)) ότι οι συμφωνίες στρατηγικής και επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπόλ και τρίτων χωρών διευκολύνουν τόσο την ανταλλαγή πληροφοριών όσο και την πρακτική συνεργασία για την καταπολέμηση της κυβερνοεγκληματικότητας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπόλ έχει ήδη συνάψει πολλές συμφωνίες κατά το παρελθόν περί ανταλλαγής δεδομένων με τρίτες χώρες, όπως η Αλβανία, η Αυστραλία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ο Καναδάς, η Κολομβία, η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η Γεωργία, η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, η Μολδαβία, το Μονακό, το Μαυροβούνιο, η Νορβηγία, η Σερβία, η Ελβετία, η Ουκρανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΕΕΠΔ είναι ο επόπτης της Ευρωπόλ από την 1η Μαΐου 2017, και επίσης είναι σύμβουλος των θεσμικών οργάνων της ΕΕ για τις πολιτικές και τη νομοθεσία που αφορούν την προστασία δεδομένων·

1.  εκτιμά ότι η ανάγκη συνεργασίας με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Αλγερίας στο πεδίο της επιβολής του νόμου για τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα ασφαλείας, καθώς και η αναλογικότητά της πρέπει να αξιολογηθούν δεόντως· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να διεξαγάγει διεξοδική εκτίμηση επιπτώσεων· υπογραμμίζει ότι απαιτείται η δέουσα προσοχή κατά τον προσδιορισμό της διαπραγματευτικής εντολής για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και των αρμόδιων για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας αλγερινών αρχών·

2.  εκτιμά ότι οι παραλήπτριες τρίτες χώρες θα πρέπει να εγγυώνται την πλήρη συμμόρφωση με τα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη, καθώς και με άλλα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες που προστατεύονται από αυτόν· καλεί, εν προκειμένω, το Συμβούλιο να συμπληρώσει τις προτεινόμενες από την Επιτροπή κατευθυντήριες γραμμές για την διαπραγμάτευση με τους όρους που θέτει το παρόν ψήφισμα·

3.  λαμβάνει υπόψη ότι μέχρι στιγμής δεν έχει εκπονηθεί καμία κατάλληλη εκτίμηση αντικτύπου ώστε να αξιολογηθούν σε βάθος οι κίνδυνοι τους οποίους εγκυμονεί η μεταφορά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στη Λαϊκή Δημοκρατία της Αλγερίας όσον αφορά το ατομικό δικαίωμα της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων, αλλά και άλλα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες που προστατεύονται από τον Χάρτη· καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει κατάλληλη εκτίμηση αντικτύπου ώστε να προσδιοριστούν οι αναγκαίες διασφαλίσεις που θα πρέπει να ενσωματωθούν στη συμφωνία·

4.  τονίζει ότι το επίπεδο προστασίας ως αποτέλεσμα της συμφωνίας θα πρέπει να είναι κατ’ ουσίαν ισοδύναμο με το επίπεδο προστασίας βάσει του δικαίου της ΕΕ· τονίζει ότι εάν το εν λόγω επίπεδο δεν μπορεί να διασφαλιστεί και στη νομοθεσία και στην πράξη, η συμφωνία δεν μπορεί να συναφθεί·

5.  ζητεί, προκειμένου να γίνουν πλήρως σεβαστά το άρθρο 8 του Χάρτη και το άρθρο 16 ΣΛΕΕ και να αποφευχθεί κάθε πιθανή ευθύνη της Ευρωπόλ για τυχόν παραβίαση του δικαίου της Ένωσης περί προστασίας των δεδομένων μετά από μεταφορά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα χωρίς τις αναγκαίες και κατάλληλες διασφαλίσεις, να περιέχει η συμφωνία αυστηρές και συγκεκριμένες διατάξεις που θα επιβάλλουν τον σεβασμό της αρχής του περιορισμού του σκοπού, με σαφείς προϋποθέσεις για την επεξεργασία των διαβιβαζόμενων προσωπικών δεδομένων·

6.  ζητεί να συμπληρωθεί η Κατευθυντήρια Γραμμή Β ώστε να αναφέρει ρητά στη συμφωνία ότι η Ευρωπόλ, δυνάμει του άρθρου 19 του κανονισμού της Ευρωπόλ, οφείλει να σέβεται κάθε περιορισμό που επιβάλλεται στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία διαβιβάζουν τα κράτη μέλη ή άλλοι πάροχοι στην Ευρωπόλ, σε σχέση με τη χρήση και την πρόσβαση στα δεδομένα που πρόκειται να διαβιβαστούν στη Λαϊκή Δημοκρατία της Αλγερίας·

7.  ζητεί να ορίζεται σαφώς στη συμφωνία, πως για οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία θα πρέπει πάντα να απαιτείται προηγούμενη έγγραφη άδεια εκ μέρους της Ευρωπόλ· τονίζει ότι οι άδειες αυτές θα πρέπει πάντοτε να τεκμηριώνονται από την Ευρωπόλ και να τίθενται στη διάθεση του ΕΕΠΔ, όποτε αυτός το ζητήσει· ζητεί στη συμφωνία να περιλαμβάνεται επίσης διάταξη που θα υποχρεώνει τις αρμόδιες αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας να τηρούν τους περιορισμούς αυτούς και θα προσδιορίζει με ποιον τρόπο θα επιβληθεί η τήρηση των περιορισμών αυτών·

8.  τονίζει ότι η συμφωνία πρέπει να περιέχει μια σαφή και επακριβή διάταξη που να ορίζει την περίοδο διατήρησης των διαβιβαζόμενων προσωπικών δεδομένων και να απαιτεί τη διαγραφή των διαβιβασθέντων προσωπικών δεδομένων στο τέλος της περιόδου διατήρησης των δεδομένων· ζητεί να ορίζονται στη συμφωνία διαδικαστικά μέτρα που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση· τονίζει ότι, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον συντρέχουν δεόντως αιτιολογημένοι λόγοι αποθήκευσης των δεδομένων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης των δεδομένων, οι λόγοι αυτοί και τα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να κοινοποιούνται στην Ευρωπόλ και στον ΕΕΠΔ·

9.  αναμένει ότι θα εφαρμόζονται τα κριτήρια που περιλαμβάνονται στην αιτιολογική σκέψη 71 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680, ήτοι ότι οι διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διέπονται από υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας εκ μέρους των αρμόδιων αλγερινών αρχών που παραλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από την Ευρωπόλ και από την αρχή της ειδικότητας, καθώς και ότι τα δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν επ’ ουδενί για να ζητηθεί, να εκδοθεί ή να εκτελεστεί θανατική ποινή ή οιασδήποτε μορφής βάναυση και απάνθρωπη μεταχείριση·

10.  εκτιμά πως οι τύποι αξιόποινων πράξεων για τις οποίες θα ανταλλάσσονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διευκρινιστούν πλήρως και να απαριθμηθούν μέσα στη διεθνή συμφωνία, σύμφωνα με τους ορισμούς των ποινικών αδικημάτων στην ΕΕ, εφόσον διατίθενται· τονίζει ότι σε αυτόν τον κατάλογο θα πρέπει να προσδιορίζονται με σαφήνεια και ακρίβεια οι δραστηριότητες που καλύπτουν οι αξιόποινες αυτές πράξεις, καθώς και τα πρόσωπα, οι ομάδες και οι οργανισμοί που ενδέχεται να επηρεάζονται από τη διαβίβαση των δεδομένων·

11.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ορίσουν, βάσει της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) και κατά την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 3 του Χάρτη, από κοινού με την κυβέρνηση Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας, την ανεξάρτητη εποπτική αρχή η οποία θα είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο της εφαρμογής της διεθνούς συμφωνίας· ζητεί η εν λόγω αρχή να συμφωνηθεί και να συσταθεί πριν από την έναρξη ισχύος της διεθνούς συμφωνίας· τονίζει ότι το όνομα της αρχής πρέπει να συμπεριληφθεί ρητώς σε παράρτημα στη συμφωνία·

12.  θεωρεί ότι θα πρέπει οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη να μπορεί να αναστείλει ή να καταγγείλει τη διεθνή συμφωνία σε περίπτωση παραβίασής της, και ότι η ανεξάρτητη εποπτική αρχή θα πρέπει επίσης να μπορεί να προτείνει την αναστολή ή την καταγγελία της συμφωνίας σε περίπτωση παραβίασής της· θεωρεί ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας και έχουν διαβιβαστεί πριν από την αναστολή ή την καταγγελία της συμφωνίας μπορούν να εξακολουθήσουν να υπόκεινται σε επεξεργασία βάσει της συμφωνίας· θεωρεί ότι θα πρέπει να προβλέπεται η περιοδική αξιολόγηση της συμφωνίας, προκειμένου να αξιολογείται η συμμόρφωση των εταίρων με τη συμφωνία·

13.  εκτιμά ότι απαιτείται σαφής ορισμός της έννοιας «μεμονωμένες περιπτώσεις», καθώς η έννοια αυτή είναι απαραίτητη για να αξιολογείται κατά πόσον μια διαβίβαση δεδομένων είναι αναγκαία και αναλογική· τονίζει ότι ο ορισμός αυτός θα πρέπει να αναφέρεται σε πραγματικές ποινικές έρευνες·

14.  εκτιμά ότι απαιτείται να οριστεί η έννοια των εύλογων λόγων, προκειμένου να αξιολογούνται η αναγκαιότητα και η αναλογικότητα των διαβιβάσεων δεδομένων· τονίζει ότι ο ορισμός αυτός θα πρέπει να αναφέρεται σε πραγματικές ποινικές έρευνες·

15.  τονίζει ότι τα δεδομένα που διαβιβάζονται σε παραλήπτρια αρχή δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να υποστούν περαιτέρω επεξεργασία από άλλες αρχές και ότι, για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να καταρτιστεί αναλυτικός κατάλογος των αρμόδιων αρχών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας στις οποίες η Ευρωπόλ δύναται να διαβιβάζει δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης μιας περιγραφής των αρμοδιοτήτων των αρχών· εκτιμά πως οποιαδήποτε τροποποίηση αυτού του καταλόγου που θα αντικαθιστούσε ή θα πρόσθετε νέα αρμόδια αρχή θα πρέπει να απαιτεί επανεξέταση της διεθνούς συμφωνίας·

16.  τονίζει ότι πρέπει να ορίζεται ρητά πως περαιτέρω διαβιβάσεις πληροφοριών από τις αρμόδιες αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας σε άλλες αρχές εντός της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας επιτρέπονται μόνο για την εκπλήρωση του αρχικού σκοπού της διαβίβασης από την Ευρωπόλ και θα πρέπει να κοινοποιούνται πάντα στην ανεξάρτητη αρχή, στον ΕΕΠΔ και στην Ευρωπόλ·

17.  τονίζει ότι πρέπει να ορίζεται ρητά πως περαιτέρω διαβιβάσεις πληροφοριών από τις αρμόδιες αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας προς άλλες χώρες απαγορεύονται και θα οδηγούσαν στην άμεση καταγγελία της διεθνούς συμφωνίας·

18.  εκτιμά πως η διεθνής συμφωνία με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Αλγερίας θα πρέπει να περιλαμβάνει το δικαίωμα ενημέρωσης του υποκειμένου των δεδομένων και διόρθωσης και διαγραφής των δεδομένων από το υποκείμενο, όπως προβλέπεται σε άλλη νομοθεσία της Ένωσης σχετικά με την προστασία των δεδομένων·

19.  επισημαίνει ότι η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά δεδομένα ή δεδομένα που αφορούν την υγεία και τη σεξουαλική ζωή ενός προσώπου, είναι άκρως ευαίσθητη και προκαλεί σοβαρές επιφυλάξεις λόγω διαφορών όσον αφορά το νομικό πλαίσιο, τα κοινωνικά χαρακτηριστικά και το πολιτιστικό υπόβαθρο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας σε σύγκριση με την Ευρωπαϊκή Ένωση· επισημαίνει το γεγονός ότι οι αξιόποινες πράξεις ορίζονται με διαφορετικό τρόπο στην Ένωση απ’ ό,τι στη Λαϊκή Δημοκρατία της Αλγερίας· εκτιμά ότι διαβίβαση δεδομένων αυτού του είδους θα πρέπει, επομένως, να πραγματοποιείται μόνο σε λίαν εξαιρετικές περιπτώσεις και με σαφείς διασφαλίσεις για το υποκείμενο των δεδομένων και τα πρόσωπα που συνδέονται με το υποκείμενο των δεδομένων· κρίνει αναγκαίο τον προσδιορισμό συγκεκριμένων διασφαλίσεων που θα πρέπει να τηρεί η Λαϊκή Δημοκρατία της Αλγερίας όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως ο σεβασμός της ελευθερίας της έκφρασης, της θρησκευτικής ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας·

20.  θεωρεί ότι στη συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνεται μηχανισμός παρακολούθησης και ότι η συμφωνία θα πρέπει να υπόκειται σε περιοδικές αξιολογήσεις, προκειμένου να αξιολογείται η λειτουργία της σε σχέση με τις επιχειρησιακές ανάγκες της Ευρωπόλ, καθώς και η συμμόρφωσή της με τα ευρωπαϊκά δικαιώματα και τις αρχές προστασίας των δεδομένων·

21.  καλεί την Επιτροπή να ζητήσει τη γνώμη του ΕΕΠΔ, πριν από την οριστικοποίηση της διεθνούς συμφωνίας, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001·

22.  τονίζει ότι η συγκατάθεση του Κοινοβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας θα εξαρτηθεί από την ικανοποιητική συμμετοχή του Κοινοβουλίου σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 218 ΣΛΕΕ·

23.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στην κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας.

(1) ΕΕ L 135 της 24.5.2016, σ. 53.
(2) ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1.
(3) ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37.
(4) ΕΕ L 350 της 30.12.2008, σ. 60.
(5) ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0366.
(7) Έγγραφο προγραμματισμού 2018-2020 της Ευρωπόλ, εγκριθέν από το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπόλ στις 30 Νοεμβρίου 2017, EDOC# 856927v18.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου