Показалец 
Приети текстове
Четвъртък, 5 юли 2018 г. - СтрасбургНеокончателна версия
Политическата криза в Молдова след анулирането на резултатите от изборите за кмет на Кишинев
 Сомалия
 Бурунди
 Започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Хърватия *
 Европейска система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) ***I
 Европейска система за информация за пътуванията и разрешаването им: задачи на Европол ***I
 Финансови правила, приложими за общия бюджет на Съюза ***I
 Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие ***I
 Бюджет за 2019 г. — Мандат за тристранната среща
 Препоръка до Съвета относно Седемдесет и третата сесия на Общото събрание на ООН
 Миграционната криза и хуманитарното положение във Венесуела и по нейните граници
 Насоки за държавите членки за предотвратяване на инкриминирането на хуманитарната помощ
 Адекватност на защитата, предлагана от Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ
 Неблагоприятното въздействие на Акта на САЩ за спазване на данъчното законодателство във връзка със задгранични сметки за гражданите на ЕС
 Устав на социалните и основаните на солидарност предприятия

Политическата криза в Молдова след анулирането на резултатите от изборите за кмет на Кишинев
PDF 540kWORD 54k
Резолюция на Европейския парламент от 5 юли 2018 г. относно политическата криза в Молдова след анулирането на резултатите от изборите за кмет на Кишинев (2018/2783(RSP))
P8_TA-PROV(2018)0303RC-B8-0322/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид своите предходни резолюции относно Молдова, и по-специално резолюцията от 21 януари 2016 г. относно споразуменията за асоцииране/задълбочените и всеобхватни зони за свободна търговия с Грузия, Молдова и Украйна(1) (СА/ЗВЗСТ),

—  като взе предвид доклада относно изпълнението на асоциирането на Република Молдова от 3 април 2018 г.,

—  като взе предвид своята законодателна резолюция от 4 юли 2017 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на макрофинансова помощ на Република Молдова(2),

—  като взе предвид съвместното изявление на Европейския парламент, Съвета и Комисията, в което се определят политическите предпоставки за предоставяне на макрофинансова помощ на Република Молдова, приложено към законодателната резолюция от 4 юли 2017 г.,

—  като взе предвид гласуването, проведено в парламента на Република Молдова на 20 юли 2017 г., за въвеждане на промени в избирателната система,

—  като взе предвид препоръките на ОССЕ/БДИПЧ и Венецианската комисия от 19 юли 2017 г.,

—  като взе предвид изявленията от 21 юни 2018 г. на председателя на комисията по външни работи на Европейския парламент, на нейния докладчик за Молдова и на съпредседателя на Парламентарната асамблея Евронест, както и изявленията на Европейската служба за външна дейност от 20 юни 2018 г. и 27 юни 2018 г. относно потвърждаването на резултатите от изборите за кмет на Кишинев,

—  като взе предвид член 2 от Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Република Молдова, в което се посочва, че „зачитането на демократичните принципи, правата на човека и основните свободи... представлява основата на вътрешните и външните политики на страните и съществен елемент от настоящото споразумение“,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че Андрей Нъстасе спечели предсрочните избори за кмет на Кишинев след проведените два кръга на 20 май и на 3 юни 2018 г., като получи 52,57% от гласовете и надделя над Йон Чебан, който получи 47,43% от гласовете;

Б.  като има предвид, че международните наблюдатели на изборите за кмет на Кишинев признаха резултатите и конкурентния характер на изборите;

В.  като има предвид, че на 19 юни 2018 г. съд в Кишинев анулира резултатите от изборите за кмет въз основа на това, че и двамата кандидати са се обърнали към гласоподавателите в социалните медии в деня на изборите след определения от закона край на предизборната кампания; като има предвид, че нито един от кандидатите на изборите не е отправял искане за анулиране на изборите;

Г.  като има предвид, че на 21 юни 2018 г. апелативен съд в Кишинев потвърди решението на съда от по-долна инстанция, като заключи, че комуникациите в социалните медии с избирателите са имали незаконно отражение върху резултата от изборите;

Д.  като има предвид, че на 25 юни 2018 г. Върховният съд на Молдова потвърди решенията на съдилищата от по-долна инстанция за анулиране на резултатите от изборите за кмет на Кишинев;

Е.  като има предвид, че на 29 юни 2018 г. Централната избирателна комисия на Молдова потвърди решението на Върховния съд за анулиране на резултатите от изборите за кмет на Кишинев;

Ж.  като има предвид, че приканването „идете да гласувате“, което съдилищата счетоха, че представлява оказване на натиск и неправомерно влияние върху гласоподавателите, е било обичайна практика при предишни избори в Молдова и никога не е довело до тяхното анулиране;

З.  като има предвид, че това развитие на събитията рискува да отклони страната от европейските ценности и принципи и допълнително да подкопае и без това слабото доверие на молдовските граждани в държавните институции; като има предвид, че молдовските политически партии обявиха, че с това се създава опасен прецедент за бъдещите избори, и че хиляди хора протестират срещу решението на съдилищата в Кишинев;

И.  като има предвид, че международната общност, включително Европейският съюз и Държавния департамент на САЩ, изразиха критичното си отношение към решението, като подчертаха, че волята на гласоподавателите трябва да се зачита;

Й.  като има предвид, че ЕС и Молдова са поели общ ангажимент да постигнат напредък в рамките на своето политическо асоцииране и икономическа интеграция и че това е процес, който предполага приемането и изпълнението на структурни и други съществени реформи от страната в съответствие с разпоредбите на споразумението за асоцииране/задълбоченото и всеобхватно споразумение за свободна търговия и Програмата за асоцииране и също така включва ангажимент от страна на Молдова да защитава европейските ценности, включително зачитането на човешките ценности и свободи, демокрацията, равенството и принципите на правовата държава;

К.  като има предвид, че анулирането на изборите е обезпокоителен и важен признак за продължаващото влошаване на прилагането на демократичните стандарти в Молдова, като припомня по-специално, че наличието на независима и прозрачна съдебна система е основен стълб на демокрацията и принципите на правовата държава; като има предвид, че това анулиране свидетелства за нарастващата склонност към авторитарно и произволно управление и за значителното намаляване на доверието на хората в техните органи и институции;

Л.  като има предвид, че парламентът на Република Молдова, в разрез с препоръките на ОССЕ/БДИПЧ и Венецианската комисия, прие през юли 2017 г. будеща полемика промяна в избирателния закон, която беше повод за загриженост относно риска от неправомерно влияние върху кандидатите и от образуване на еднолични избирателни райони, относно прекомерно високите прагове за представителство в парламента в пропорционалния компонент и относно риска от недостатъчно представителство на малцинствата и жените; като има предвид, че Венецианската комисия подчерта освен това, че съществуващата поляризация във връзка с тази законодателна инициатива е признак за това, че не са проведени съдържателни консултации и че липсва широк консенсус сред ключовите заинтересовани лица;

М.  като има предвид, че според специалния докладчик на ООН за положението на защитниците на правата на човека правозащитниците и журналистите в Молдова са жертви на кампании, които се опитват да ги заклеймят, и са изправени пред политически мотивирани наказателни обвинения или са заплашвани, когато защитават инакомислещи лица, както и че журналистите имат ограничен достъп до информация;

Н.  като има предвид, че през октомври 2017 г. поради недостатъчния напредък в реформирането на съдебната система в Молдова и неизпълнението от страната на условията на Европейския съюз ЕС взе решение да удържи плащане в размер на 28 милиона евро в рамките на програмата на ЕС за реформа в областта на правосъдието;

1.  изразява дълбоката си загриженост във връзка с решението за анулиране на резултатите от изборите за кмет на Кишинев от Върховния съд на Република Молдова, взето на базата на съмнителни основания и по непрозрачен начин, което значително накърни неприкосновеността на изборния процес;

2.  припомня, че надеждните, прозрачни, справедливи и приобщаващи избори са крайъгълният камък на всяка демократична система, че благодарение на тях се запазва безпристрастността и независимостта на съдебната система от всякакъв вид политическо влияние и че те са основата на доверието в политическата система на държавата, както и че политическата намеса в съдебната система и в провеждането на изборите е в противоречие с европейските стандарти, които Молдова е подкрепила, по-конкретно като част от Споразумението за асоцииране между ЕС и Молдова;

3.  изразява дълбока солидарност с хилядите хора, които протестират по улиците на Кишинев, и изразява съгласие с техните искания молдовските органи да предприемат целесъобразни мерки, за да гарантират, че резултатите от изборите за кмет на Кишинев, които се признават от националните и международните наблюдатели и които отразяват волята на гласоподавателите, ще бъдат зачетени; призовава органите на властта да гарантират правото на мирен протест;

4.  настоятелно призовава молдовските органи на властта да гарантират функционирането на демократичните механизми и настоява органите на изпълнителната и съдебната власт взаимно да зачитат разделението на властите, да подкрепят напълно демократичните принципи и да спазват принципите на правовата държава;

5.  изразява дълбоката си загриженост относно допълнителното влошаване на спазването на демократичните стандарти в Молдова; отчита, че решението на съдилищата, които вече неведнъж са били окачествявани като поддаващи се на политическо влияние и политически мотивирани, е пример за държавна намеса и разкрива дълбоката криза на институциите в Молдова; изразява съжаление, че въпреки многобройните призиви на международната общност органите на властта продължават да подкопават доверието на хората в справедливостта и безпристрастността на държавните институции;

6.  счита, че вследствие на решението за анулиране на изборите за кмет на Кишинев не са изпълнени политическите условия за отпускането на макрофинансова помощ (МФП), като припомня, че „предварително условие за предоставяне на МФП е държавата бенефициер да съблюдава ефективни демократични механизми, включително многопартийна парламентарна система и принципите на правовата държава, както и да гарантира спазването на правата на човека“;

7.  настоятелно призовава Комисията да преустанови всички предвидени плащания в рамките на МФП за Молдова; счита, че решенията относно бъдещите плащания следва да се вземат единствено след планираните парламентарни избори и при условие че те бъдат проведени в съответствие с международно признатите стандарти и се оценяват от специализирани международни органи, както и че условията за предоставянето на макрофинансова помощ са изпълнени;

8.  отправя искане към Комисията да прекрати бюджетната подкрепа за Молдова, като използва прецедента от юли 2015 г., когато след банковата криза бяха прекратени плащанията; счита, че следва да се приеме механизъм за прекратяване на бюджетната подкрепа от ЕС в отговор на анулирането на изборите за кмет на Кишинев, както и че този механизъм следва да включва списък с условия, които да бъдат изпълнени от молдовските власти, сред които следва да бъдат потвърждаване на резултатите от изборите в Кишинев, както и провеждане на конкретни ориентирани към резултатите и изцяло прозрачни разследвания и възстановяване на активите и съдебно преследване на извършителите във връзка с банковите измами;

9.  призовава молдовските власти да се съобразят с препоръките на ОССЕ/БДИПЧ и Венецианската комисия относно избирателната реформа;

10.  отново изразява загрижеността си относно концентрацията на икономическата и политическата власт в ръцете на една малка група от хора, влошаването на зачитането на принципите на правовата държава, на демократичните стандарти и на правата на човека, прекомерната политизация на държавните институции, системната корупция, недостатъчното разследване на банковите измами от 2014 г. и ограничения медиен плурализъм; изразява своята загриженост, породена от липсата на независимост на съдебната власт, и по-конкретно от случаите, в които правосъдието се използва избирателно като инструмент за упражняване на натиск върху политическите опоненти; призовава молдовските власти да реформират съдебната система, включително да назначат нови съдии, така че да се попречи на съдебната власт да се намесва в изборния и политическия процес или по какъвто и друг начин да възпрепятства демократично изразената воля на народа на Молдова;

11.  изразява загриженост, че представители на политическата опозиция и техни адвокати са обект на преследване чрез изфабрикувани обвинения и наказателни производства, и предупреждава, че по този начин органите на властта нарушават принципите на правовата държава и правата на политическите опоненти и адвокатите,

12.  изразява съжаление във връзка с факта, че след банковите измами от 2014 г., чрез които общо около 1 милиард щатски долара бяха откраднати от финансовата система на Молдова, властите са постигнали много ограничен напредък, що се отнася до провеждането на задълбочено и безпристрастно разследване по въпроса; настоятелно призовава за полагането на решителни усилия с оглед на възстановяването на откраднатите средства и подвеждането под съдебна отговорност на отговорните лица независимо от тяхната политическа принадлежност; счита, че това е належащо, за да се възстанови доверието на молдовските граждани в институциите и да се възстанови репутацията на органите на властта;

13.  призовава молдовските власти да спазват международните принципи и най-добри практики и да гарантират наличието на благоприятна среда за гражданското общество; изразява своята загриженост, по-специално по отношение на включването в настоящия законопроект относно неправителствените организации, който понастоящем се обсъжда в парламента, на разпоредби, които биха могли да ограничат чуждестранното финансиране за молдовски неправителствени организации;

14.  призовава Парламента на Молдова да се консултира с гражданското общество и независимите медии преди окончателното приемане на новия аудио-визуален кодекс и да отхвърли неговата „реформа с двойно предназначение“; изразява своята загриженост по отношение на това дали независимите, местните и опозиционните медии в Молдова, които, наред с друго, не разполагат с достатъчно ресурси, ще могат да изпълнят изискванията на новия кодекс по отношение на задължителното местно съдържание;

15.  призовава ЕСВД и Комисията да следят отблизо развитието на събитията във всички тези области и да информират надлежно Парламента;

16.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, Европейската служба за външна дейност, Съвета, Комисията, държавите членки и на президента, министър-председателя и председателя на парламента на Република Молдова, ОССЕ/БДИПЧ и Венецианската комисия.

(1) ОВ С 11, 12.1.2018 г, стр. 82.
(2) Приети текстове, P8_TA(2017)0283.


Сомалия
PDF 562kWORD 56k
Резолюция на Европейския парламент от 5 юли 2018 г. относно Сомалия (2018/2784(RSP))
P8_TA-PROV(2018)0304RC-B8-0323/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид своите предходни резолюции относно Сомалия, и по-специално резолюцията от 15 септември 2016 г.(1),

—  като взе предвид своята резолюция от 18 май 2017 г. относно бежанския лагер в Дадааб(2),

—  като взе предвид изявлението от 30 октомври 2017 г. на говорителя на Европейската служба за външна дейност относно нападението в Сомалия, както и всички негови предходни изявления,

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 3 април 2017 г. относно Сомалия,

—  като взе предвид Съвместната стратегия Африка — ЕС,

—  като взе предвид Споразумението от Котону,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека,

—  като взе предвид доклада на Службата на ООН по правата на човека от декември 2017 г., озаглавен „Защита на цивилните лица: изграждане на основата за мир, сигурност и права на човека в Сомалия“,

—  като взе предвид Националната индикативна програма ЕС — Сомалия за Федерална република Сомалия за периода 2014 — 2020 г.,

—  като взеха предвид Резолюцията на Съвета за сигурност на ООН от 15 май 2018 г. за удължаване на мандата на мисията на Африканския съюз в Сомалия (AMISOM),

—  като взе предвид Резолюцията на Съвета за сигурност на ООН от 27 март 2018 г. относно Сомалия, както и всички негови предходни резолюции,

—  като взе предвид информацията, представена на 15 май 2018 г. от специалния представител на ООН за Сомалия на Съвета за сигурност на ООН,

—  като взе предвид изявленията за медиите на Съвета за сигурност на ООН от 25 януари 2018 г., 25 февруари 2018 г. и 4 април 2018 г. относно Сомалия,

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 25 юни 2018 г. относно Африканския рог, от 17 юли 2017 г. относно справяне с рисковете от глад и от 3 април 2017 г. относно Сомалия,

—  като взе предвид докладите на генералния секретар на ООН от 26 декември 2017 г. и 2 май 2018 г. относно Сомалия,

—  като взе предвид комюникето на Конференцията за сигурност ООН — Сомалия от 4 декември 2017 г.,

—  като взе предвид Резолюцията на Съвета на ООН по правата на човека от 29 септември 2017 г. относно помощта за Сомалия в областта на правата на човека,

—  като взе предвид изявлението на мисията на AMISOM от 8 ноември 2017 г., в което беше обявено намерението ѝ да започне поетапно изтегляне на войските от Сомалия, като се започне през декември 2017 г., с намерението за цялостно изтегляне до 2020 г.,

—  като взе предвид съвместното изявление на четирима експерти по правата на човека на ООН от 4 май 2016 г., в което те изразиха тревога от нарастващото преследване на синдикалисти в Сомалия,

—  като взе предвид заключенията и препоръките, посочени в 380-ия доклад на Комитета на Международната организация на труда (МОТ) по свобода на сдружаването от ноември 2016 г., одобрен от управителния орган на МОТ за дело № 3113,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

A.  като има предвид, че групировката „Аш-Шабаб“ извърши множество терористични нападения на сомалийска територия; като има предвид, че на 14 октомври 2017 г. Сомалия преживя най-лошото в историята си терористично нападение, в което според официалните данни загинаха най-малко 512 души, а 357 бяха ранени; като има предвид, че „Аш-Шабаб“ и други терористични групи, свързани с „Ислямска държава“, продължават да извършват терористични нападения срещу международно признатото сомалийско правителство и срещу цивилни лица;

Б.  като има предвид, че на 1 април 2018 г. „Аш-Шабаб“ оглави атентат с кола бомба срещу база на миротворци на Африканския съюз в Буломарер и близките села; като има предвид, че на 25 февруари 2018 г. в Могадишу бяха извършени две терористични нападения, в резултат на които бяха убити най-малко 32 души;

В.  като има предвид, че силите за сигурност на сомалийското правителство неправомерно убиха и раниха цивилни лица в резултат на вътрешни сражения между правителствените сили на място за разпространение на помощи в Байдоа през юни 2017 г.; като има предвид, че цивилното население беше също така на прицел по време на сблъсъците между регионални сили и милициите на клана, особено в регионите на Долно Шабеле, Галгудуд и Хиран;

Г.  като има предвид, че съгласно доклада на Службата на ООН по правата на човека и на мисията на ООН за подпомагане на Сомалия (UNSOM), който обхваща периода от 1 януари 2016 г. до 14 октомври 2017 г., в Сомалия са загинали 2 078 цивилни лица и 2 507 са били ранени; като има предвид, че по-голямата част от тях са били в резултат на действия на бойците на „Аш-Шабаб“; като има предвид, че значителна част от тези смъртни случаи са причинени от милиции на клана, държавни участници, включително армията и полицията, и дори мисията на Африканския съюз в Сомалия;

Д.  като има предвид, че Сомалия е в гражданска война от две десетилетия; като има предвид, че от 2012 г., когато беше създадено ново правителство, подкрепено от международната общност, страната постигна значителен напредък по отношение на мира и стабилността; като има предвид, че макар и „Аш-Шабаб“ да претърпя сериозни загуби от операции за борба с тероризма през последните години, докладите на ООН показват, че фракцията на ИДИЛ/Даиш в Сомалия е нараснала значително;

Е.  като има предвид, че на 8 февруари 2017 г. Сомалия проведе първите си свободни избори, откакто беше създадено международно подкрепяното правителство; като има предвид, че избирателната система отбеляза напредък по отношение на участието, но показа само ограничени избирателни характеристики; като има предвид, че за изборите през 2020—2021 г. правителството се ангажира да премине към непретеглена избирателна система въз основа на всеобщо избирателно право;

Ж.  като има предвид, че мандатът на мисията на Африканския съюз в Сомалия беше удължен до 31 юли 2018 г.; като има предвид, че според Резолюция 2372/17 на Съвета за сигурност на ООН броят на униформените служители на AMISOM следва да бъде намален на 20 626 до 30 октомври 2018 г.; като има предвид, че служителите на AMISOM бяха обвинени в нарушения на правата на човека, сексуално насилие и нарушения по време на своята служба;

З.  като има предвид, че свободата на словото, която е основен стълб на всяка действаща демокрация, продължава да бъде силно ограничена в Сомалия; като има предвид, че журналистите, защитниците на правата на човека, гражданските активисти и политическите лидери продължават да се сблъскват с ежедневни заплахи; като има предвид, че „Аш-Шабаб“ продължава да сплашва, да задържа, да лишава от свобода без провеждане на справедлив процес и дори да убива; като има предвид, че органите рядко разследват подобни случаи; като има предвид, че според Международната федерация на журналистите Сомалия се оказва в продължение на осем последователни години най-смъртоносната държава в Африка за журналисти и други медийни специалисти, които работят и упражняват своето основно право на свобода на словото;

И.  като има предвид, че правото на свободно сдружаване и организиране в професионални съюзи е от съществено значение за развитието на всяка действаща демокрация; като има предвид, че федералното правителство на Сомалия на практика не допуска създаването и съществуването на независими съюзи; като има предвид, че професионалните съюзи и активистите за правата на работниците в Сомалия са изправени ежедневно пред сплашване, репресии и тормоз; като има предвид, че кампаниите за заклеймяване и оклеветяване срещу синдикалисти са често срещани в Сомалия;

Й.  като има предвид, че Международната организация на труда (МОТ) се произнесе по жалба срещу сомалийското правителство за нарушаване на свободата на сдружаване; като има предвид, че МОТ нареди на правителството „да признае незабавно ръководството на Националния съюз на сомалийските журналисти (NUSOJ) и Федерацията на профсъюзите в Сомалия (FESTU), ръководени от г-н Омар Фарук Осман“;

К.  като има предвид, че експерти на ООН по правата на човека заявиха публично, че „Сомалия не изпълнява своите международни задължения в областта на правата на човека и положението на синдикалните организации продължава да се влошава въпреки конкретните препоръки, направени от управителния орган на Международната организация на труда, с които правителството на Сомалия беше призовано да се въздържа от всякаква допълнителна намеса в синдикалните организации, регистрирани в Сомалия, особено по отношение на NUSOJ и FESTU“;

Л.  като има предвид, че нарушенията на правата на човека са широко разпространени в Сомалия; като има предвид, че тези, които отговарят за тях, са предимно недържавни участници — бойци на „Аш-Шабаб“ и милиции на клана, но също така и държавни участници; като има предвид, че бяха извършени извънсъдебни екзекуции, сексуално и основано на пола насилие, произволни задържания и лишавания от свобода, както и отвличания; като има предвид, че според Службата на ООН по правата на човека Националната агенция за разузнаване и сигурност (NISA) на Сомалия рутинно нарушава международното право в областта на правата на човека; като има предвид, че тя често работи по извънсъдебен път и нейните правомощия са твърде широки;

М.  като има предвид обаче, че политическата ситуация е нестабилна и правителството продължава да бъде слабо, като по този начин възпрепятства напредъка в областта на правосъдието и реформата в сектора на сигурността; като има предвид, че според „Трансперънси Интернешънъл“ Сомалия е най-корумпираната държава в света;

Н.  като има предвид, че военните съдилища продължават да разглеждат широк кръг от дела, включително за престъпления, свързани с тероризъм, в производства, които далеч не отговарят на международните стандарти за справедлив съдебен процес; като има предвид, че до третото тримесечие на 2017 г. най-малко 23 лица бяха екзекутирани вследствие на военни присъди, по-голямата част от които се отнасяха до обвинения, свързани с тероризъм; като има предвид, че на 13 февруари 2017 г. седем обвиняеми, включително и едно дете, бяха осъдени на смърт в Пунтланд за убийство въз основа до голяма степен на признания, получени чрез принуда от страна на разузнавателните служби на Пунтланд; пет от тези смъртни присъди бяха изпълнени през април същата година;

О.  като има предвид, че чуждестранните интереси допълнително усложняват политическата ситуация; като има предвид, че по отношение на по-широката конфронтация между Обединените арабски емирства (ОАЕ) и Саудитска Арабия, от една страна, и Катар, от друга страна, федералното правителство на Сомалия се опитва да остане неутрално; като има предвид, че като ответна мярка Саудитска Арабия и ОАЕ прекратиха обичайната си бюджетна подкрепа за Сомалия, което допълнително отслабва способността на правителството да плаща на силите за сигурност;

П.  като има предвид, че децата са сред най-големите жертви на конфликта в Сомалия; като има предвид, че са налице многобройни случаи на отвличане и вербуване на деца от терористични групи; като има предвид, че те са третирани като врагове от страна на сомалийските сили за сигурност и често са обект на убийства, осакатяване, задържания и лишаване от свобода;

Р.  като има предвид, че в доклада на „Хюман райтс уоч“ от 21 февруари 2018 г. са посочени нарушения и злоупотреби, в това число биене, изтезания, лишаване от свобода и сексуално насилие, на които от 2015 г. насам са били подложени стотици деца, задържани от правителството поради действията си, свързани с тероризъм; като има предвид, че в Пунтланд деца са осъдени на смърт поради терористични престъпления;

С.  като има предвид, че след години на суша наводненията, предизвикани от неотдавнашните рекордни валежи, разселиха 230 000 души, като се счита, че повече от половината от тях са деца; като има предвид, че те се присъединяват към близо 2,6 милиона души в страната, които вече бяха засегнати от суша и конфликти;

Т.  като има предвид, че значителен брой от регистрираните цивилни жертви са причинени от милицията на клана; като има предвид, че основната причина за конфликтите между клановете са споровете за земя и ресурси, съчетани с непрестанен цикъл на ответни мерки; като има предвид, че такива конфликти се изостриха от недостига на ресурси и от сушите; като има предвид, че такива конфликти се използват от антиправителствени елементи с цел по-нататъшно дестабилизиране на областите;

У.  като има предвид, че продоволствената несигурност продължава да представлява сериозен проблем за сомалийската държава и сомалийското население; като има предвид, че според Генерална дирекция на Комисията „Европейска гражданска защита и европейски операции за хуманитарна помощ“ около половината от 12-те милиона жители на Сомалия са изложени на продоволствена несигурност и се нуждаят от хуманитарна помощ; като се има предвид, че приблизително 1,2 милиона деца страдат от остро недохранване, от които 232 000 страдат от животозастрашаващо тежко недохранване; като има предвид, че много части на страната не са се възстановили напълно от глада през периода 2011—2012 г.; като има предвид, че сушите засилват проблемите в Сомалия, свързани с продоволствената несигурност;

Ф.  като има предвид, че в Кения съществуват няколко сомалийски бежански лагера, към които принадлежи лагерът „Дадааб“, в който са поместени само около 350 000 бежанци; като има предвид, че с оглед на неуспеха на международната общност да предостави достатъчна подкрепа кенийските органи възнамеряват да намалят числеността на тези лагери, като принудят сомалийците да се върнат в Сомалия;

Х.  като има предвид, че международните хуманитарни участници са от основно значение за борбата с продоволствената несигурност и за предоставянето на хуманитарна помощ; като има предвид, че те допринесоха значително за предотвратяване на хуманитарното бедствие в Сомалия; като има предвид, че са налице опити за пренасочване на хуманитарната помощ към финансиране на войната;

Ц.  като има предвид, че от 2016 г. насам ЕС постепенно увеличава своята годишна хуманитарна подкрепа за Сомалия, по-специално в отговор на тежката суша, засягаща страната, като през 2017 г. отпусна 120 милиона евро на хуманитарните партньори; като има предвид, че международният план за реагиране за хуманитарна помощ се финансира само до 24%;

Ч.  като има предвид, че ЕС предостави 486 милиона евро чрез Европейския фонд за развитие (2014—2020 г.), като се съсредоточи върху изграждането на държавата и укрепването на мира, продоволствената сигурност, устойчивостта и образованието; като има предвид, че ЕС също оказва подкрепа на AMISOM посредством Механизма за подкрепа на мира в Африка; като има предвид, че мироопазващите сили на Африканския съюз AMISOM, наброяващи 22 000 души, постигнаха известна стабилност в някои части на Сомалия; като има предвид, че част от страната остава под контрола на или под заплахата от радикалното ислямистко движение на „Аш-Шабаб“ или е под контрола на отделни органи, какъвто е случаят в Сомалиланд и Пунтланд;

1.  осъжда всички терористични нападения срещу сомалийското население, извършени както от „Аш-Шабаб“, така и от други екстремистки терористични групи; твърди, че не може да има законна причина за участие в терористична дейност; призовава лицата, отговорни за терористичните нападения и за нарушенията на правата на човека, да бъдат изправени пред съда в съответствие с международното право в областта на правата на човека; изразява най-дълбоката си съпричастност с жертвите на терористичните нападения в Сомалия и с техните семейства и изразява дълбоко съжаление от загубата на човешки живот; припомня на органите на Сомалия, че са задължени да гарантират правата на човека и да защитават цивилното население при всякакви обстоятелства;

2.  подчертава, че премахването на първопричините за тероризма като несигурност, бедност, нарушения на правата на човека, влошаване на околната среда, безнаказаност, липса на правосъдие и потисничество би допринесло значително за премахването на терористичните организации и дейност в Сомалия; твърди, че изостаналостта и несигурността образуват порочен кръг; призовава следователно международните участници, включително програмите на ЕС за развитие, да се ангажират с реформи в сектора на сигурността и с инициативи за изграждане на капацитет, за да се гарантира съгласуваност между техните политики за развитие и сигурност в Сомалия; призовава ЕС да продължи да подкрепя мирния процес и процеса на помирение в Сомалия посредством Рамката за взаимна отчетност и Пакта за сигурност.

3.  насърчава федералното правителство на Сомалия да продължи усилията си за изграждане на държавата и укрепване на мира в посока към създаването на силни институции, които се ръководят от принципите на правовата държава и са в състояние да предоставят основни обществени услуги, и към гарантиране на сигурността, свободата на словото и свободата на сдружаване; приветства факта, че „Аш-Шабаб“ не беше в състояние да попречи на избирателния процес за 2016—2017 г.; призовава федералното правителство на Сомалия да гарантира, че преди изборите през 2020—2021 г. е установена избирателна система, основана на непретеглено всеобщо избирателно право; припомня, че трайните стабилност и мир могат да бъдат постигнати единствено чрез социално приобщаване, устойчиво развитие и добро управление, основани на принципите на демокрацията и на правовата държава;

4.  призовава федералното правителство на Сомалия да увеличи усилията си за укрепване на принципите на правовата държава в цялата страна; твърди, че безнаказаността е основна причина за непрестанния цикъл на насилие и влошаващото се положение в областта на правата на човека; отправя искане към органите на Сомалия за прехвърляне на бъдещи граждански дела, които са в юрисдикцията на военния съд, към разглеждане в граждански съдилища; призовава президента на Сомалия да замени незабавно висящите смъртни присъди като първа стъпка към мораториум върху всички смъртни присъди; счита, че само принципите на правовата държава могат да изкоренят безнаказаността; призовава правителството и международните участници да продължат да работят за създаване на независима съдебна система, за извършване на независими и надеждни разследвания на престъпления, извършени срещу сомалийски журналисти, за премахване на корупцията и за изграждане на отчетни институции, особено в сектора на сигурността; приветства в този контекст стартирането миналата година на национална програма за обучение на магистрати от страна правителството в сътрудничество с ООН и ЕС;

5.  изразява съжаление за нарушенията на свободата на словото в Сомалия от страна на държавни и недържавни участници; изразява съжаление от автократичния подход на настоящата администрация и някои от регионалните държавни администрации, който води до задържането на политически опоненти и мирни критици; разглежда като абсолютно неприемливо всяко сплашване, тормоз, задържане или убийство на журналисти и активисти на гражданското общество; изисква от сомалийските органи да спрат да използват NISA за сплашване на независимите журналисти и на политическите опоненти; призовава правителството и ЕС, като част от дейностите му в областта на правовата държава в Сомалия, да гарантират, че NISA се регламентира с ефективни механизми за надзор; твърди, че свободата на словото и на мисълта е абсолютно необходима за развитието на едно силно и демократично общество; призовава федералното правителство на Сомалия да гарантира, че правото на свобода на словото се спазва напълно; призовава правителството на Сомалия да преразгледа наказателния кодекс, новия закон за медиите и други законодателни актове, за да ги приведе в съответствие с международните задължения на Сомалия по отношение на правото на свобода на словото и свобода на медиите;

6.  изразява загриженост от някои чуждестранни интереси, които допълнително усложняват политическата ситуация; отбелязва по отношение на по-широката конфронтация между ОАЕ и Саудитска Арабия, от една страна, и Катар, от друга страна, че федералното правителство на Сомалия, в опит да остане неутрално, е лишено от редовни плащания за бюджетна подкрепа от Саудитска Арабия и ОАЕ, което допълнително отслабва способността на правителството да плаща на силите за сигурност; настоятелно призовава ОАЕ да прекратят всички актове за дестабилизация в Сомалия и да зачитат суверенитета и териториалната цялост на Сомалия;

7.  категорично осъжда тежките нарушения на свободата на сдружаване и свободата на словото спрямо свободните и независими синдикати в Сомалия, и по-специално дългогодишните репресии срещу NUSOJ и FESTU, и настоява за прекратяване на текущите разследвания и за приключване на делото от главния прокурор срещу г-н Омар Фарук Осман, генерален секретар на NUSOJ, по обвинение в организиране на честването на Световния ден на свободата на печата без одобрението на Министерството на информацията;

8.  осъжда репресивните действия на сомалийската държава срещу синдикалистите; призовава сомалийската държава да сложи край на всички форми на репресии срещу тях; настоява правителството да позволи създаването на независими профсъюзи; твърдо вярва, че синдикалните организации са абсолютно необходими за гарантиране на правата на работниците в Сомалия; твърди, че независимите синдикати биха могли значително да допринесат за подобряване на положението със сигурността в Сомалия;

9.  настоятелно призовава федералното правителство на Сомалия да зачита и спазва международните принципи на правовата държава, както и да приеме и да изпълнява изцяло решенията на МОТ по дело 3113;

10.  приветства работата на UNSOM във всички аспекти, и по-специално относно наблюдението на правата на човека в Сомалия, както и решението на Съвета за сигурност на ООН за удължаване на нейния мандат до 31 март 2019 г.; приветства усилията, положени от Африканския съюз, за постигане на известна стабилност в Сомалия и за организиране на преходния политически процес; призовава за по-добър мониторинг и изграждане на капацитет от страна на ЕС, за да се гарантира понасянето на отговорност за извършени нарушения от AMISOM, особено като се има предвид, че ЕС финансира основния дял от мисията; настоятелно призовава AMISOM да изпълни изцяло своя мандат, за да защити цивилното население.

11.  изразява съжаление във връзка с вербуването на деца войници в Сомалия, което е ужасно военно престъпление; счита, че децата са една от най-уязвимите групи в конфликта; призовава всички въоръжени групировки незабавно да сложат край на тази практика и да освободят всички вербувани досега деца; призовава държавата да ги разглежда като жертви на тероризма и войната вместо като извършители и призовава ЕС да подпомогне сомалийското правителство в усилията му за рехабилитация и реинтеграция; настоятелно призовава сомалийските органи да прекратят произволното задържане на деца, заподозрени, че са незаконно свързани с „Аш-Шабаб“; настоятелно призовава всички участници в Сомалия да спазват целите на Факултативния протокол към Конвенцията на ООН за правата на детето относно участието на деца във въоръжени конфликти и насърчава федералното правителство на Сомалия да го ратифицира без забавяне;

12.  приветства подбора на комисарите в новосъздадената Независима национална комисия по правата на човека на Сомалия и призовава правителството на Сомалия да назначи Комисията без по-нататъшно забавяне; изразява дълбоко загриженост по отношение на сигналите за нарушения на правата на човека, извършени от сомалийските сили за сигурност, включително убийства, произволни задържания и лишаване от свобода, изтезания, изнасилване и отвличания; призовава органите да гарантират, че всички нарушения се разследват напълно и че извършителите ще бъдат изправени пред съд; призовава правителството и ЕС да подобрят техническата експертиза на Отдела за разследване на престъпления в Сомалия (CID) за провеждане на задълбочени и ефективни разследвания, които спазват правата; призовава националните и чуждестранните войски, които участват в борбата с „Аш-Шабаб“, да действат в съответствие с международното право; призовава правителството на Сомалия да следва поетите ангажименти за прекратяване на принудителното съдебно отстранение на вътрешно разселените лица, включително в столицата на страната Могадишу;

13.  отправя похвала към правителството на Сомалия за започване на процеса на преразглеждане на временната конституция на Сомалия вследствие на тридневна национална конституционна конвенция през май 2018 г., който ще доведе до постоянна конституция на Сомалия; настоятелно призовава правителството на Сомалия да завърши Националния план за действие за предотвратяване и противодействие на насилническия екстремизъм (PCVE) в Сомалия като част от всеобхватния подход на страната по отношение на сигурността, подкрепян от AMISOM;

14.  осъжда като ужасяващи военни престъпления основаното на пола и сексуалното насилие над жени, мъже, момчета и момичета, при което особено засегнати са жените и момичетата; призовава страната да положи повече усилия за защита на уязвимите групи в обществото; приветства в този контекст стартирането миналата година на национална програма за обучение на магистрати от страна правителството в сътрудничество с ООН и ЕС; отново изразява своята първостепенна загриженост относно правата на жените; призовава компетентните органи да насърчават равенството между половете и овластяването на жените; осъжда обявяването на хомосексуалността в Сомалия за незаконна и инкриминирането на ЛГБТИ;

15.  изразява съжаление от тежкото хуманитарно положение, което заплашва живота на милиони сомалийци; припомня, че броят на загиналите от глад през 2011 г. се увеличи от несигурността и действията на екстремистки бойци от „Аш-Шабаб“ с цел затрудняване на доставките на помощи с храни до райони от Централна и Южна Сомалия, които по това време бяха под контрола на групировката; призовава ЕС, неговите държави членки и международната общност да увеличат подкрепата си за сомалийското население, да подобрят условията на живот на най-уязвимите лица и да предприемат действия спрямо последиците от разселването, продоволствена несигурност, епидемиите и природните бедствия; осъжда всички нападения срещу хуманитарните участници и мироопазващите сили в Сомалия; призовава за това помощта от ЕС да бъде приведена в съответствие с международно приетите принципи за ефективност на развитието, за да се постигнат одобрените наскоро цели за устойчиво развитие (ЦУР);

16.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Африканския съюз, на президента, министър-председателя и парламента на Сомалия, на генералния секретар на ООН, на Съвета за сигурност на ООН, на Съвета на ООН по правата на човека, както и на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ — ЕС.

(1) ОВ C 204, 13.6.2018 г., стр. 127.
(2) Приети текстове, P8_TA(2017)0229.


Бурунди
PDF 563kWORD 59k
Резолюция на Европейския парламент от 5 юли 2018 г. относно Бурунди (2018/2785(RSP))
P8_TA-PROV(2018)0305RC-B8-0333/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид своите предходни резолюции относно Бурунди, и по-специално резолюциите си от 9 юли 2015 г.(1), 17 декември 2015 г.(2), 19 януари 2017 г.(3) и 6 юли 2017 г.(4),

—  като взе предвид преразгледаното Споразумение от Котону, и по-специално член 96 от него,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека,

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г.,

—  като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите,

—  като взе предвид Африканската харта за демокрация, избори и управление,

—  като взе предвид резолюция № 2248 (2015 г.) от 12 ноември 2015 г. и резолюция № 2303 (2016 г.) от 29 юли 2016 г. на Съвета за сигурност на ООН относно положението в Бурунди,

—  като взе предвид устната информация, предоставена от анкетна комисия за положението в Бурунди в рамките на Съвета на ООН по правата на човека от 27 юни 2018 г.,

—  като взе предвид първия доклад на генералния секретар на ООН относно положението в Бурунди, публикуван на 23 февруари 2017 г., както и изявлението на председателя на Съвета за сигурност на ООН относно политическата ситуация и продължаващото насилие в Бурунди, който настоятелно призовава правителството и всички страни незабавно да прекратят и заклеймят това насилие,

—  като взе предвид изявлението на Съвета за сигурност на ООН от 13 март 2017 г. относно положението в Бурунди и декларацията на председателя на Съвета за сигурност на ООН от 5 април 2018 г., осъждаща всички нарушения и злоупотреби с правата на човека в Бурунди,

—  като взе предвид независимото разследване на ООН относно Бурунди (UNIIB), публикувано на 20 септември 2016 г.,

—  като взе предвид резолюцията, приета от Съвета на ООН по правата на човека на 30 септември 2016 г. относно положението с правата на човека в Бурунди,

—  като взе предвид Споразумението от Аруша за мир и помирение за Бурунди от 28 август 2000 г.,

—  като взе предвид изявлението относно Бурунди, направено по време на срещата на високо равнище на Африканския съюз от 13 юни 2015 г.,

—  като взе предвид решението относно дейностите на Съвета за мир и сигурност и относно състоянието на мира и сигурността в Африка (Асамблея /АС/Решение № 598(XXVI)), прието по време на 26-ата редовна сесия на Асамблеята на държавните и правителствените ръководители на Африканския съюз, която се проведе на 30 и 31 януари 2016 г. в Адис Абеба, Етиопия,

—  като взе предвид решенията и изявленията на Асамблеята на Африканския съюз (Асамблея /АС/Решения № 605 — 620(XXVIІ)), приети по време на 27-ата редовна сесия на Асамблеята на държавните и правителствените ръководители на Африканския съюз, която се проведе на 17 и 18 юли 2016 г. в Кигали, Руанда,

—  като взе предвид резолюцията на Африканската комисия по правата на човека и народите от 4 ноември 2016 г. относно положението с правата на човека в Република Бурунди,

—  като взе предвид изявлението относно Бурунди, направено по време на срещата на високо равнище на Източноафриканската общност от 31 май 2015 г.,

—  като взе предвид Решение (ЕС) 2016/394 на Съвета от 14 март 2016 г. за приключване на процедурата на консултации с Република Бурунди съгласно член 96 от Споразумението за партньорство между членовете на Групата страни от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна(5),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) 2015/1755 на Съвета от 1 октомври 2015 г.(6), както и Решения (ОВППС) 2015/1763 от 1 октомври 2015 г.(7) и (PESC) 2016/1745 на Съвета от 29 септември 2016 г.(8) относно ограничителни мерки с оглед на положението в Бурунди,

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 16 март, 18 май, 22 юни и 16 ноември 2015 г. и от 15 февруари 2016 г. относно Бурунди,

—  като взе предвид изявленията на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ВП/ЗП) Федерика Могерини, от 28 май 2015 г., 19 декември 2015 г., 21 октомври 2016 г. и 27 октомври 2017 г.,

—  като взе предвид изявлението на говорителя на ЗП/ВП от 8 юни 2018 г. относно положението в Бурунди,

—  като взе предвид изявлението на ЗП/ВП от името на ЕС от 8 май 2018 г. относно положението в Бурунди в навечерието на референдума за конституция,

—  като взе предвид изявлението от 6 януари на говорителя на ЗП/ВП относно забраната на Лига „Итека“ в Бурунди,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че от април 2015 г. насам Бурунди е изправена пред криза в областите на политиката, правата на човека и хуманитарното положение, след като президентът Нкурунзиза обяви, че ще продължи да работи за спорен трети мандат, което доведе до месеци смъртоносни сътресения с 593 загинали по данни на Международния наказателен съд (МНС), а по данни на ВКБООН – до напускането на 413 000 души от страната и вътрешното разселване на 169 000 души; като има предвид, че 3,6 милиона души в страната се нуждаят от хуманитарна помощ според Службата на ООН за координация по хуманитарните въпроси (OCHA);

Б.  като има предвид, че конституционните промени, гласувани по време на референдума, включват разширяване на президентските правомощия, намаляване на правомощията на вицепрезидента, назначаване на министър-председателя от президента, въвеждане на процедура за обикновено мнозинство за приемане или изменение на законодателството в парламента, възможност за преразглеждане на квотите, прилагани съгласно Споразумението от Аруша, както и забрана за участие в управлението за политическите партии с по-малко от 5% от гласовете, като всички тези промени застрашават споразумението от Аруша;

В.  като има предвид, че случаите на насилие и сплашване спрямо политическите опоненти в страната се увеличиха преди референдума за конституция на 17 май 2018 г., с принудителни изчезвания и сплашване на противниците на горепосоченото преразглеждане конституцията; като има предвид, че конституционният референдум позволява също така да се премахнат договорените разпоредби на споразумението от Аруша, което може да намали приобщаването и да доведе до допълнителни сериозни последици за политическата стабилност в Бурунди; като има предвид, че въпреки промените в конституцията президентът Нкурунзиза обяви, че няма да се кандидатира в изборите през 2020 г.;

Г.  като има предвид, че според Амнести Интернешънъл, по време на периода на официалната кампания е имало чести случаи на арести, побои и сплашване на лицата от кампанията за гласуване с “Не”; като има предвид, че този референдум се състоя в контекста на продължаващи репресии, което накара католическите епископи на Бурунди да заявят, че много граждани живеят в страх, дотолкова, че хората не смеят да кажат какво мислят поради страх от репресии;

Д.  като има предвид, че както отбеляза анкетната комисия на ООН, политическото насилие, произволните арести, извънсъдебните екзекуции, побоите, подбуждащите към омраза изказвания и различните други злоупотреби продължават да оказват влияние върху населението; като има предвид, че Имбонеракуре, младежката дивизия на управляващата политическа партия, продължава да извършва нарушения на правата на човека и да използва различни тактики за сплашване, като например създаването на пътни блокади и контролни пунктове в някои провинции, изтръгване с насилие на пари, упражняване на тормоз върху минувачите и арести на лица, които са заподозрени, че имат връзки с опозицията, много от които са били задържани, изнасилени, бити и измъчвани, като някои от тях впоследствие са починали;

Е.  като има предвид, че по време на референдума през 2018 г. организациите за правата на човека докладваха случаи на стесняване на гражданското пространство и деградиране на медийното пространство, както на национално, така и на местно равнище; като има предвид, че от 2015 г. насам местните НПО и защитниците на правата на човека биват във все по-голяма степен застрашени и поставени на прицел от правителството, а свободата на печата и условията, при които работят журналистите, постоянно се влошават; като има предвид, че частните медии и журналистите вече са платили висока цена в борбата с правителството, включително като станаха мишени за арести, екзекуции и принудителни изчезвания, или като понякога биват белязвани от правителството като престъпници или дори терористи;

Ж.  като има предвид, че „Репортери без граници“ класират Бурунди на 159-то място от общо 180 държави в световния индекс за свобода на печата за 2018 г.;

З.  като има предвид, че множество активисти за защита на правата на човека са получили дълги присъди за лишаване от свобода – с най-ярък пример случаят на Жермен Рукуки, който работи за Асоциацията на католическите юристи в Бурунди и е осъден на 32 години затвор – или остават задържани в очакване на съдебен процес, като например Нестор Нибитанга; като има предвид, че бяха одобрени ограничителни закони за контрол на местни и международни НПО; като има предвид, че някои организации са били принудени временно да преустановят дейността си, а други да я прекратят, като например лигата „Итека“, FOCODE (Forum pour la conscience et le développement), и ACAT (Action chrétienne pour l’abolition de la torture); като има предвид, че много от лидерите и защитниците на правата на човека са в изгнание, докато тези, които са все още на място, се намират под постоянен натиск или са изправени пред опасността от арести; като има предвид, че Емануел Ншимиримана, Еме Констан Гаторе и Мариус Низигама бяха осъдени на лишаване от свобода между 10 и 32 години, докато Нестор Нибитанга може да получи 20 години; като има предвид, че журналистът Жан Бигиримана се води за изчезнал вече почти две години и е един от многото жертви на насилствените изчезвания в тази криза;

И.  като има предвид, че през октомври 2017 г. съдии на МНС упълномощиха прокурора на МНС да започне разследване относно престъпленията в рамките на юрисдикцията на Съда, за които се твърди, че са извършени в Бурунди, или от граждани на Бурунди извън Бурунди, между 26 април 2015 г. и 26 октомври 2017 г.; като има предвид, че считано от 27 октомври 2017 г. Бурунди стана първата нация, която напусна МНС след решението на Съда през април 2016 г. за откриване на предварително разследване относно насилието и нарушенията на правата на човека и предполагаемите престъпления срещу човечеството в Бурунди, а режимът продължава безнаказаните убийства в страната;

Й.  като има предвид, че присъствието на войски от Бурунди в мироопазващите мисии дава възможност режимът на президента Нкурунзиза да прикрие действителността на вътрешните проблеми и да представи Бурунди като стабилизиращ фактор в други държави в криза, в момент, когато самата Бурунди е засегната от безпрецедентна криза, белязана от груби нарушения на правата на човека; като има предвид, че по този начин Бурунди придобива огромни парични суми, които не се преразпределят в полза на населението; като има предвид, че мирни, свободни, демократични и независими избори не могат да бъдат възможни без разпускане на милицията „Имбонеракуре“;

К.  като има предвид, че Бурунди е в състояние на продължаващо социално-икономическо влошаване, както и на предпоследното място в световната класация по БВП на глава от населението; като има предвид, че около 3,6 милиона граждани на Бурунди (30% от населението) се нуждаят от помощ, а 1,7 милиона се намират в състояние на продоволствена несигурност; като има предвид, че тази ситуация на бедност се влошава с въвеждането на „доброволен“ принос за изборите през 2020 г., който често бива принудително събран от „Имбонеракуре“ и възлиза на около 10% или повече от месечната заплата на държавните служители;

Л.  като има предвид, че по време на 30-ата среща на върха на Африканския съюз и 19-ата среща на върха на Източноафриканската общност, Африканския съюз и Източноафриканската общност съответно изразиха своята ангажираност за мирно разрешаване на политическата ситуация в Бурунди чрез приобщаващ диалог въз основа на Споразумението от Аруша от 28 август 2000 г.;

М.  като има предвид, че редица двустранни и многостранни партньори са преустановили своята финансова и техническа помощ за правителството на Бурунди с оглед на положението в страната; като има предвид, че ЕС преустанови пряката финансова подкрепа за администрацията на Бурунди, включително бюджетната подкрепа, но запазва подкрепата си за населението и хуманитарната си помощ;

Н.  като има предвид, че ЕС и САЩ са приели целеви и индивидуални санкции срещу Бурунди; като има предвид, че на 23 октомври 2017 г. Съветът поднови ограничителните мерки на ЕС срещу Бурунди, като удължи действието им до 31 октомври 2018 г.; като има предвид, че тези мерки включват забрана за пътуване и замразяване на активи на конкретни лица, за чиито действия се счита, че подкопават демокрацията или възпрепятстват търсенето на политическо решение на кризата в Бурунди;

О.  като има предвид, че Съветът на ООН по правата на човека прие резултатите от всеобщия периодичен преглед относно Бурунди на 28 юни 2018 г. по време на 38-ата си сесия; като има предвид, че Бурунди е приела 125 от 242-те препоръки на прегледа, като е отхвърлила по-специално препоръките за предприемане на практически стъпки за подобряване на напредъка на страната в областта на правата на човека;

П.  като има предвид, че Конституционният съд потвърди резултатите от референдума от 17 май 2018 г. и отхвърли подадената от опозицията петиция, в която има твърдения за заплахи и злоупотреби;

1.  изразява дълбоката си загриженост относно ендемичната безнаказаност и нарушенията на правата на човека, в това число екзекуции по бързата процедура, изтезания, случаи на насилствено изчезване и на произволно лишаване от свобода; припомня на Бурунди да изпълни задължението си като член на Съвета на ООН по правата на човека, да възобнови и да си сътрудничи изцяло с анкетната комисия на ООН относно Бурунди и с екипа от трима експерти на ООН, както и да предостави на специалния докладчик на ООН достъп до страната във връзка с положението на защитниците на правата на човека;

2.  призовава правителството на Бурунди да зачита изцяло Споразумението от Аруша като основен инструмент за мир и стабилност в страната; призовава правителството на Бурунди да зачита международните си правни задължения по отношение на правата на човека и гражданските права и да насърчава и защитава правата на свобода на изразяване и сдружаване, залегнали в Международния пакт за граждански и политически права, по който Бурунди е страна;

3.  отново заклеймява сплашването, репресиите, насилието и тормоза на журналисти, опозиционни поддръжници и защитници на правата на човека; призовава властите на Бурунди да зачитат върховенството на закона и основните права на човека, като например свободата на изразяване и свободата на медиите, и да освободят незабавно и безусловно Жермен Рукуки, Нестор Нибитанга, Емануел Ншимиримана, Еме Констан Гаторе и Мариус Низигама – петима защитници на правата на човека, които са били задържани единствено заради работата им в защита на правата на човека, но биват обвинявани от властите в подкопаване на вътрешната сигурност на страната; изисква органите на Бурунди да започнат разследване за положението във връзка с журналиста Жан Бигиримана;

4.  осъжда решението на Бурунди да се оттегли от МНС; подкрепя продължаването на предварителното разследване на МНС във връзка с мащабните престъпления и актовете на репресии в Бурунди; призовава ЕС да продължи да настоява за отчетност за престъпленията, извършени в Бурунди; очаква Бурунди да възобнови и да продължи сътрудничеството си с МНС с оглед на факта, че борбата с безнаказаността, преследването на всички нарушения на правата на човека и отчетността остават необходими стъпки за разрешаване на кризата и за постигането на трайно мирно решение;

5.  приветства устната информация на Съвета на ООН относно Бурунди и го поздравява за неговата жизненоважна работа по документирането на продължаващата криза в областта на правата на човека в страната;

6.  подчертава загрижеността си за хуманитарната ситуация, при която има 169 000 вътрешно разселени лица, 1,67 милиона души, нуждаещи се от хуманитарна помощ, и повече от 410 000 граждани на Бурунди, които търсят убежище в съседни държави; приветства приемащите държави за усилията им и призовава правителствата в региона да гарантират, че връщането на бежанците е доброволно, въз основа на информирани решения, и се провежда в условията на безопасност и при зачитане на човешкото достойнство;

7.  при все това изразява съжалението си по отношение на бавния напредък на водения от Източноафриканската общност вътрешен диалог в Бурунди, както и по отношение на липсата на ангажираност от страна на правителството на Бурунди в тази връзка, и призовава всички страни, по-специално органите на Бурунди, да се ангажират със спешното възобновяване на вътрешния диалог в Бурунди, който следва да бъде организиран в условията на една наистина приобщаваща рамка и без предварителни условия;

8.  призовава за обновен и координиран подход между АС, ЕС, Икономическата комисия за Африка на ООН и ООН като цяло; изразява съжаление, че правителството на Бурунди не взема предвид докладите на генералния секретар на ООН, резолюциите на Съвета на ООН по правата на човека в Женева, решението на АС от януари 2018 г., нито посредническите усилия на Икономическата комисия за Африка; насърчава двустранните и многостранните партньори и правителството на Бурунди да продължат своя диалог с оглед създаването от правителството на Бурунди на условия, благоприятстващи възобновяването на помощта; призовава всички заинтересовани страни от Бурунди да участват активно в този процес; отново изразява подкрепата си за процеса на медиация с подкрепата на АС и на специалния представител на генералния секретар на ООН;

9.  приветства помощта, предоставена от двустранни и многостранни партньори за облекчаване на хуманитарната ситуация, и призовава международната общност да продължи да оказва подкрепа в отговор на хуманитарните нужди в страната; насърчава Комисията да предостави допълнителна пряка подкрепа на населението през 2018 г.; подчертава, че връщането към класическия режим на сътрудничество изисква възстановяване на върховенството на закона и демокрацията, включително борбата с безнаказаността и защитата на гражданите на Бурунди;

10.  изразява загриженост, че продължаващата политическа криза може да се превърне в етнически конфликт чрез използването на пропаганда, подбуждащи към омраза изявления, или призиви към насилие, приравняващи опонентите, членовете на гражданското общество, журналистите и тутси с „врагове на режима“, които трябва да бъдат елиминирани; настоятелно призовава всички страни в Бурунди да се въздържат от всякакво поведение или език, което може да влоши насилието, да задълбочи кризата или да засегне регионалната стабилност в дългосрочен план;

11.  изразява все така дълбоката си загриженост, че новата конституция, приета с референдум на 17 май 2018 г., може да започне да премахва внимателно договорените разпоредби, определени в споразумението от Аруша, което спомогна за прекратяването на гражданската война в Бурунди;

12.  потвърждава подкрепата си спрямо решението на ЕС, след консултация с органите на Бурунди съгласно член 96 от Споразумението от Котону, да преустанови пряката финансова помощ за правителството на Бурунди и приветства приемането от страна на ЕС на мерки за ограничаване на пътуванията и замразяване на активите срещу лицата, отговорни за подкопаването на усилията за мир и на правата на човека;

13.  призовава да се сложи край на всички последващи плащания към въоръжените сили на Бурунди и различните контингенти на Бурунди, участващи в мироопазващи мисии на ООН и АС; отбелязва съобщението на президента Нкурунзиза, че той няма да се кандидатира за още един мандат през 2020 г.; призовава международната общност да следи отблизо положението в Бурунди, независимо от изявлението на президента Нкурунзиза за изборите през 2020 г.;

14.  припомня категоричното изявление на ВП/ЗП от 8 май 2018 г. относно започването на последната подготвителна фаза за референдума за конституция на 17 май 2018 г.; изразява съжаление поради липсата на консенсусен подход между различните обществени и политически групи в Бурунди, липсата на официална публична информация относно ключовите елементи на проекта за конституция и строгия контрол върху журналистите и медиите;

15.  припомня на правителството на Бурунди, че условията за провеждане на приобщаващи, надеждни и прозрачни избори през 2020 г. предполагат правото на свобода на изразяване, достъпа до информация и наличието на свободно пространство, в което защитниците на правата на човека да могат да говорят без сплашване или страх от репресии;

16.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на правителството и парламента на Бурунди, на Съвета на министрите на АКТБ – ЕС, на Комисията, Съвета, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите – членки на ЕС, на страните членки и институциите на Африканския съюз, както и на генералния секретар на ООН.

(1) ОВ С, 265, 11.8.2017 г., стр. 137.
(2) ОВ С, 399, 24.11.2017 г., стр. 190.
(3) Приети текстове, P8_TA(2017)0004.
(4) Приети текстове, P8_TA(2017)0310.
(5) OВ L 73, 18.3.2016 г., стр. 90.
(6) OВ L 257, 2.10.2015 г., стр. 1.
(7) OВ L 257, 2.10.2015 г., стр. 37.
(8) OВ L 264, 30.9.2016 г., стр. 29.


Започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Хърватия *
PDF 521kWORD 48k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 юли 2018 г. относно започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Хърватия (06986/2018 – C8-0164/2018 – 2018/0806(CNS))
P8_TA-PROV(2018)0306A8-0225/2018

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на Съвета (06986/2018),

—  като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, изменен с Договора от Амстердам, и член 9 от Протокол № 36 относно преходните разпоредби, съгласно които Съветът се е консултирал с Парламента (C8-0164/2018),

—  като взе предвид Решение 2008/615/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност(1), и по-специално член 33 от него,

—  като взе предвид член 78в от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0225/2018),

1.  одобрява проекта на Съвета;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) OВ L 210, 6.8.2008 г., стр. 1.


Европейска система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) ***I
PDF 1368kWORD 206k
Резолюция
Консолидиран текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 юли 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) и за изменение на регламенти (ЕС) № 515/2014, (ЕС) 2016/399 и (ЕС) 2016/1624 (COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357A(COD))
P8_TA-PROV(2018)0307A8-0322/2017

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2016)0731),

—  като взе предвид член 294, параграф 2, член 77, параграф 2, букви б) и г) и член 87, параграф 2, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0466/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 27 април 2017 г.(1),

—  като взе предвид решението на Председателския съвет от 14 септември 2017 г. да разреши на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да раздели посоченото по-горе предложение на Комисията и да изготви два отделни законодателни доклада въз основа на него,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 25 април 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становищата на комисията по външни работи и на комисията по бюджети (A8-0322/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  одобрява съвместното изявление на Парламента, Съвета и Комисията, приложено към настоящата резолюция;

3.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 5 юли 2018 г с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) и за изменение на регламенти (ЕС) № 1077/2011, (ЕС) № 515/2014, (ЕС) 2016/399, ▌ (ЕС) 2016/1624 и (ЕС) 2017/2226

P8_TC1-COD(2016)0357A


ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 77, параграф 2, букви б) и г) и член 87, параграф 2, буква а) ▌от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(3),

като имат предвид, че:

(1)  В съобщението на Комисията от 6 април 2016 г., озаглавено „По-надеждни и по-интелигентни информационни системи в областта на границите и сигурността“, се посочва необходимостта Съюза да укрепи и подобри информационните си системи, архитектурата от данни и обмена на информация в областта на управлението на границите, правоприлагането и борбата с тероризма. В съобщението се подчертава нуждата от по-добра оперативна съвместимост на информационните системи. Важно е да се отбележи, че в него са представени възможни варианти за извличане на максимална полза от наличните информационни системи и при необходимост — за разработване на нови и допълващи системи за отстраняване на все още съществуващи информационни пропуски.

(2)  Действително, в съобщението от 6 април 2016 г. са посочени редица информационни пропуски. Сред тях е фактът, че граничните органи по външните шенгенски граници не разполагат с информация относно пътуващите лица, освободени от изискването да притежават виза, когато преминават външните граници („изискване за виза“). В съобщението от 6 април 2016 г. се посочва, че Комисията ще започне проучване на осъществимостта на създаването на Европейска система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS). Проучването на осъществимостта беше завършено през ноември 2016 г. Чрез тази система ще се определя дали освободени от изискването за виза граждани на трети държави отговарят на условията за пътуване до Шенгенското пространство преди самото им пътуване и дали то представлява риск за сигурността, риск от незаконна имиграция или висок епидемичен риск.

(3)  В съобщението от 14 септември 2016 г., озаглавено „Повишаване на сигурността в свят на мобилност: подобряване на информационния обмен в борбата с тероризма и по-сигурни външни граници“, се потвърждава приоритетът за повишаване на сигурността по външните граници и се представят конкретни инициативи за ускоряване и разширяване на реакцията на Съюза с по-нататъшно укрепване на управлението на външните граници.

(4)  Необходимо е да бъдат уточнени целите на ETIAS, да се определи техническата и организационната ѝ архитектура, да бъдат изработени правила за функционирането на системата и за използването на данните, които заявителите ще въвеждат в нея и правила за издаване и отказ на разрешения за пътуване, да бъдат определени целите, за които ще се обработват данните, да бъдат посочени органите, на които е разрешен достъп до данните, както и да се гарантира защита на личните данни.

(5)  ETIAS следва да се прилага спрямо граждани на трети държави, които са освободени от изискването за виза ▌.

(6)  Тя следва да се прилага също така по отношение на освободени от изискването за виза граждани на трети държави, които са членове на семейството на гражданин на Съюза и за които се прилага Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(4) или които са членове на семейството на гражданин на трета държава, който се ползва от правото на свободно движение, равностойно с това на гражданите на Съюза по силата на споразумение между Съюза и неговите държави членки, от една страна, и трета държава, от друга страна, и които не притежават карта за пребиваване съгласно Директива 2004/38/ЕО или разрешително за пребиваване съгласно Регламент (ЕО) № 1030/2002 на Съвета(5). Член 21, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) гласи, че всеки гражданин на Съюза има право свободно да се движи и да пребивава в рамките на територията на държавите членки при спазване на ограниченията и условията, предвидени в Договорите, и на мерките, приети за тяхното осъществяване. Съответните ограничения и условия се съдържат в Директива 2004/38/ЕО.

(7)  Както беше потвърдено от Съда(6), такива членове на семейството имат право да влязат на територията на държавите членки и да получат входна виза за целта. Следователно членовете на семейството, освободени от задължението за виза, следва да имат право да получат разрешение за пътуване. Държавите членки следва да предоставят на такива лица всички улеснения за получаване на необходимото разрешение за пътуване, което следва да бъде издадено безплатно.

(8)  Правото на получаване на разрешение за пътуване не е безусловно, тъй като може да бъде отказано на онези членове на семейството, които представляват риск за обществения ред, обществената сигурност или общественото здраве, в съответствие с Директива 2004/38/ЕО. В този контекст членовете на семейството могат да бъдат задължени да предоставят личните си данни във връзка с установяването на тяхната самоличност и статут единствено доколкото тези данни са от значение за оценката на заплахата за сигурността, която биха могли да представляват. По същия начин разглеждането на заявленията им за разрешение за пътуване следва да се осъществява единствено във връзка с опасенията по отношение на сигурността, а не с опасения, свързани с миграционните рискове.

(9)  ETIAS следва да предоставя разрешение за пътуване за граждани на трети държави, освободени от изискването за виза ▌, което дава възможност да се прецени дали присъствието им на територията на държавите членки не представлява или няма да представлява риск за сигурността, риск от незаконна имиграция или висок епидемичен риск. Следователно разрешението за пътуване следва да представлява решение, в което се посочва, че няма фактически данни или основателни причини да се счита, че присъствието на дадено лице на територията на държавите членки представлява такъв риск. В това си качество разрешението за пътуване по своята същност е различно от виза; то няма да изисква повече информация, нито да поставя по-голяма тежест върху заявителите, отколкото визите. Притежаването на валидно разрешение за пътуване следва да бъде ново условие за влизане на територията на държавите членки. Притежаването на разрешение за пътуване само по себе си обаче не следва да поражда автоматично право на влизане.

(10)  ETIAS следва да допринесе за високо ниво на сигурност, за предотвратяване на незаконната имиграция и за опазване на общественото здраве чрез предоставяне на оценка на посетителите преди пристигането им на външните гранични контролно-пропускателни пунктове.

(11)  ETIAS следва да допринесе за улесняването на граничните проверки, извършвани от граничните служители на външните гранични контролно-пропускателни пунктове. ETIAS следва също да осигури съгласувана и хармонизирана оценка на гражданите на трети държави, спрямо които се прилага изискването за разрешение за пътуване, които възнамеряват да пътуват до държави членки. Освен това системата следва да способства за по-доброто информиране на заявителите относно това дали отговарят на условията за пътуване до държавите членки. В допълнение ETIAS следва да допринесе и за улесняване на граничните проверки, като намали броя на отказите за влизане на външните граници и предостави на граничните служители определена допълнителна информация, свързана с обозначенията.

(12)  ETIAS следва също да подпомага постигането на целите на Шенгенската информационна система (ШИС) във връзка със сигналите за граждани на трети държави, които са обект на отказ за влизане и престой, за лица, издирвани за арест с цел предаване или екстрадиране, за изчезнали лица, за лица, които се издирват, за да съдействат в съдебно производство, и за лица за проверки от разстояние или явни проверки. За тази цел ETIAS следва да съпоставя съответните данни в досиетата на заявленията с относимите сигнали в ШИС. Когато съпоставката открие съответствие между личните данни в досието на заявлението и сигнали за граждани на трети държави, които са обект на отказ за влизане и престой или за лица, издирвани за арест с цел предаване или екстрадиране, досието на заявлението следва да се обработи ръчно от националното звено на ETIAS на компетентната държава членка. Извършената от националното звено на ETIAS оценка следва да доведе до решение дали да бъде издадено разрешение за пътуване или не. Когато съпоставката открие съответствие между личните данни в досието на заявлението и сигнали за изчезнали лица, лица, които се издирват, за да съдействат в съдебно производство, и лица за проверки от разстояние или явни проверки, тази информация следва да бъде предадена на бюрото SIRENE и да се третира съгласно приложимото законодателство в областта на ШИС.

(13)  Условията за издаване на разрешение за пътуване следва да бъдат съгласувани с конкретните цели, свързани с различните видове сигнали в ШИС. По-специално фактът, че заявителите ще бъдат обект на сигнал за лица, издирвани за арест с цел предаване или екстрадиране, или на сигнал за лица за проверки от разстояние или явни проверки, не следва да пречи да им се издаде разрешение за пътуване с цел предприемане на подходящи действия от държавите членки в съответствие с Решение 2007/533/ПВР на Съвета(7).

(14)  ETIAS следва да се състои от широкомащабна информационна система — информационната система на ETIAS, ▌ централното звено на ETIAS и ▌ националните звена на ETIAS.

(15)  Централното звено на ETIAS следва да бъде част от Европейската агенция за гранична и брегова охрана. В случаите, когато автоматизираното обработване установи съответствие, централното звено на ETIAS следва да носи отговорността да проверява ▌ дали личните данни на заявителя съответстват на личните данни на лицето, предизвикало това съответствие. При потвърждение на съответствие или ако остават съмнения, централното звено на ETIAS следва да започне ръчното обработване на заявлението. То следва да гарантира, че данните, които въвежда в досиетата на заявленията, са актуални и да определя, установява, прави предварителна оценка, внедрява, прави последваща оценка, преразглежда и заличава специфичните показатели за риска, да гарантира, че извършените проверки и техните резултати се записват в досиетата на заявленията. То следва да извършва и редовни одити на обработването на заявленията и на прилагането на правилата за проверките на ETIAS, в това число като оценява редовно тяхното въздействие върху основните права, по-специално във връзка със зачитането на личния живот и защитата на личните данни. То следва освен това да отговаря за изпълнението на редица спомагателни задачи, като например осигуряване на изпращането на необходимите уведомления и предоставяне на информация и помощ. То следва да функционира в 24-часов режим на работа, 7 дни в седмицата.

(16)  Всяка държава членка следва да създаде национално звено на ETIAS, което да отговаря за разглеждането на заявленията и вземането на решение дали да се издадат или откажат, отменят или отнемат разрешения за пътуване. Националните звена на ETIAS следва да сътрудничат помежду си и с Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) за целите на оценяването на заявленията. На националните звена на ETIAS следва да бъдат предоставени адекватни ресурси, за да могат да изпълняват задачите си в съответствие със сроковете, определени в настоящия регламент. С цел да се улесни процесът на вземане на решения и обменът на информация между държавите членки и да се намалят разходите за преводи и времето за реакция, за предпочитане е всички национални звена на ETIAS да общуват на един и същ език.

(17)  За да постигне целите си ETIAS следва да осигури формуляр за заявление онлайн, който заявителят следва да попълни, като декларира данни за самоличността си, документ за задгранично пътуване, информация за местопребиваване, координати за връзка, степен на образование и професионална група, статута си на член на семейството на граждани на Съюза или на ползващи се от правото на свободно движение граждани на трета държава, които не притежават карта за пребиваване съгласно Директива 2004/38/EО или разрешение за пребиваване съгласно Регламент (EО) № 1030/2002, а когато заявителят е ненавършило пълнолетие лице — данни на отговарящото за него лице, както и отговори на набор от въпроси за лицето ▌. ▌

(18)  В ETIAS следва да се приемат заявления, подадени от името на заявителя за пътуващи лица, които не са в състояние да създадат заявлението самостоятелно, независимо от причината за това. В такива случаи заявлението следва да се подаде от трета страна, която е упълномощена от пътуващото лице или отговаря по закон за него, при условие че самоличността на тази страна е указана във формуляра на заявлението. Пътуващите лица следва да могат да упълномощават търговски посредници да създадат и подадат заявление от тяхно име. Централното звено на ETIAS следва да предприема по подходящ начин действия по всеки сигнал за нарушения от търговски посредници.

(19)  Параметрите за осигуряване на пълнотата на заявлението и съгласуваността на подадените данни следва да бъдат установени с оглед на проверката на допустимостта на заявленията за разрешение за пътуване. Например, такава проверка следва да не допуска използването на документи за пътуване, чийто срок изтича след по-малко от три месеца, които са с изтекъл срок или са издадени преди повече от 10 години. Проверката следва да се извършва преди заявителят да бъде приканен да заплати таксата.

(20)  За да бъде окончателно оформено заявлението, ▌ заявителите ▌следва да платят такса за разрешение за пътуване. Плащането следва да се уреди чрез банка или финансов посредник. Данните, необходими за обезпечаване на електронното плащане, следва да се предоставят единствено на банката или на финансовия посредник, извършващи финансовата трансакция, и не са част от съхраняваните в ETIAS данни.

(21)  Повечето разрешения за пътуване следва да се издават в рамките на минути, въпреки че малък брой биха могли да отнемат повече време, особено в изключителни случаи. В такива изключителни случаи ▌може да е необходимо да се отправи искане към заявителя за допълнителна информация или документация, за обработване на тази допълнителна информация или документация и след проверка на информацията или документацията, предоставена от заявителя, заявителят може да бъде поканен на събеседване. Събеседването следва да се провежда само при извънредни обстоятелства, като крайна мярка и когато остават сериозни съмнения по отношение на предоставената от заявителя информация или документация. Изключителният характер на събеседването следва да сведе дела на заявителите, поканени на събеседване, до по-малко от 0,1%. Броят на заявителите, поканени на събеседване, следва да бъде обект на редовен преглед от Комисията.

(22)  Предоставените от заявителя лични данни следва да се обработват от ETIAS единствено за целите на ▌оценката дали влизането ▌на заявителя в Съюза би могло да представлява риск за сигурността, риск от незаконна имиграция или висок епидемичен риск в Съюза.

(23)  Оценката на тези рискове не може да бъде осъществена без обработване на личните данни, посочени в заявленията за разрешение за пътуване. Личните данни в заявленията следва да се съпоставят с данните, присъстващи в запис, досие или сигнал, регистрирани в информационна система или база данни на ЕС (Централната система на ETIAS, ШИС, Визовата информационна система (ВИС), Системата за влизане/излизане (СВИ) или Евродак), в данните на Европол или в базите данни на Интерпол (базата данни на Интерпол относно откраднати или изчезнали документи за пътуване (SLTD) ▌или базата данни на Интерпол „Документи за пътуване, свързани с бюлетини“ (TDAWN)). Личните данни в заявленията следва също да се съпоставят със списъка на ETIAS за наблюдение и със специфичните показатели за риска. Категориите лични данни, които следва да се използват за сравнение, следва да се ограничават до категориите данни, присъстващи в тези информационни системи на ЕС, в които се правят справки, в данните на Европол в базите данни на Интерпол, в списъка на ETIAS за наблюдение или в специфичните показатели за риска.

(24)  Сравняването следва да се осъществява с автоматизирани средства. Когато при сравняването бъде намерено съвпадение („съответствие“) между който и да е елемент или съчетание от елементи от личните данни, посочени в заявлението, и специфичните показатели за риска или личните данни в запис, досие или сигнал в горепосочените информационни системи или в списъка на ETIAS за наблюдение, заявлението следва да се обработи ръчно от ▌националното звено на ETIAS на компетентната държава членка ▌. Извършената от националното звено на ETIAS оценка следва да доведе до решение дали да издаде разрешение за пътуване или не.

(25)  Очаква се по-голямата част от заявленията да получават положителен отговор чрез автоматизирани средства. Отказът, отмяната или отнемането на разрешение за пътуване не може да се основава единствено на автоматизираното обработване на личните данни в заявленията. По тази причина заявленията, при които е генерирано съответствие, следва да се обработват ръчно от ▌национално звено на ETIAS.

(26)  Заявителите, на които е отказано разрешение за пътуване, следва да имат право на обжалване. Производствата по жалби следва да се провеждат в държавата членка, която е взела решението по заявлението, и в съответствие с нейното национално право.

(27)  Правилата за проверките на ETIAS следва да се използват за анализ на досието на заявлението, като се задейства сравнение между записаните в него данни ▌и специфични показатели за риска, съответстващи на определен на по-ранен етап риск за сигурността, риск от незаконна имиграция или висок епидемичен риск. Критериите, използвани за определяне на специфичните показатели за риска, не следва при никакви обстоятелства да се основават единствено на пола или възрастта на лицето. При никакви обстоятелства те не следва да се основават на информация, разкриваща цвета на кожата, расата, етническия или социален произход, генетичните характеристики, езика, политическите или други възгледи, религиозните или философски убеждения, принадлежността към профсъюзи, ▌принадлежността към национално малцинство, имотното състояние, произхода по рождение, увреждане или сексуалната ориентация на лицето. Специфичните показатели за риска следва да се определят, установяват, оценяват предварително, внедряват, оценяват впоследствие, преразглеждат и заличават от централното звено на ETIAS след консултация със Съвета на ETIAS по проверките, който е съставен от представители на участващите национални звена на ETIAS и агенциите. За да се допринесе за спазването на основните права при прилагането на правилата за проверките на ETIAS и специфичните показатели за риска, следва да се създаде Съвет на ETIAS за насоки относно основните права. Организацията на неговите заседания следва да се осигурява от служителя по въпросите на основните права към Европейската агенция за гранична и брегова охрана.

(28)  Следва да се създаде списък на ETIAS за наблюдение с цел установяване на връзки между данните в ▌досието на заявлението и информацията, свързана с лица, които са заподозрени в извършване или участие в терористично или друго тежко престъпление, или за които са налице фактически данни или основателни причини, въз основа на цялостна оценка на тези лица, да се смята, че те ще извършат терористично или друго тежко престъпление. Списъкът на ETIAS за наблюдение следва да е част от централната система на ETIAS. Данните следва да се въвеждат в списъка на ETIAS за наблюдение от Европол ▌, без да се засягат съответните разпоредби относно международното сътрудничество от Регламент (EС) 2016/794 на Европейския парламент и на Съвета(8), и от държавите членки. Преди въвеждането на данни в списъка на ETIAS за наблюдение следва да се установи, че тези данни са достатъчно подходящи, точни и важни, за да бъдат включени в списъка на ETIAS за наблюдение, и тяхното въвеждане няма да доведе до несъразмерен брой заявления, които да се обработват ръчно. Данните следва редовно да се преразглеждат и проверяват, за да се гарантира постоянно тяхната точност.

(29)  Непрекъснатата поява на нови форми на заплахи за сигурността, нови модели на риск от незаконна имиграция и на висок епидемичен риск изисква ефективни реакции, като се използват съвременни средства. Тъй като тези средства често включват обработването на значителни количества лични данни, следва да се въведат подходящи гаранции за ограничаване на намесата по отношение на правото на зачитане на личния живот и на защита на личните данни до необходимото в едно демократично общество.

(30)  Поради това личните данни в ETIAS следва да бъдат защитени. Достъпът до тях следва да бъде ограничен само до строго упълномощените служители. При никакви обстоятелства ▌достъпът не следва да се използва за вземане на решения въз основа на каквато и да е форма на дискриминация. Съхраняваните лични данни следва да бъдат отговорно пазени в обекти на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) на територията на Съюза.

(31)  Издадените разрешения за пътуване следва да се отменят или отнемат веднага щом се установи, че условията за издаването им не са били или вече не са изпълнени. По-специално, когато в ШИС се въведе нов ▌сигнал във връзка с отказ за влизане и престой или сигнал във връзка със съобщаване за изгубен, откраднат, незаконно присвоен или обявен за недействителен документ за пътуване, ШИС следва да информира ETIAS. ETIAS следва да провери впоследствие дали този нов сигнал съответства на валидно разрешение за пътуване. Когато е издаден нов сигнал за отказ за влизане и престой, националното звено на ETIAS на компетентната държава членка следва да отнеме разрешението за пътуване. Когато разрешението за пътуване е свързано с документ за пътуване, който е обявен в ШИС за изгубен, откраднат, незаконно присвоен или недействителен, или е обявен в SLTD за изгубен, откраднат или недействителен, националното звено на ETIAS на компетентната държава членка следва да обработи ръчно досието на заявлението. Въз основа на сходен подход новите данни, въведени в списъка на ETIAS за наблюдение, следва да се сравнят със съхраняваните в ETIAS досиета на заявления, за да се провери дали тези нови данни съответстват на валидно разрешение за пътуване. Ако има такова съответствие, националното звено на ETIAS на държавата членка, въвела новите данни, или държавата членка на първия планиран престой, в случай че данните са въведени от Европол, следва да направи оценка на съответствието и при необходимост да отнеме разрешението за пътуване. Следва също така да се предостави възможност за отнемане на разрешение за пътуване по искане на заявителя.

(32)  Когато при извънредни обстоятелства държава членка счете за нужно да разреши на гражданин на трета държава да пътува до нейната територия по причини от хуманитарен характер, от национален интерес или поради международни задължения, тя следва да разполага с възможността да издаде разрешение за пътуване, валидно само за ограничена територия и време.

(33)  Преди да допуснат пътуващите на борда на транспортните си средства, въздушните и морските превозвачи, както и международните автобусни превозвачи на групи от лица по сухопътен маршрут следва да бъдат задължени да проверяват ▌дали тези пътуващи лица притежават валидно разрешение за пътуване. Самото досие в ETIAS не следва да е достъпно за превозвачите. Превозвачите следва да имат защитен достъп до информационната система на ETIAS, за да могат да правят справки, като използват данните от документите за пътуване.

(34)  Техническите спецификации относно достъпа до информационната система на ETIAS чрез портала за превозвачи следва да ограничи въздействието върху превоза и превозвачите на пътници до възможния минимум. За тази цел следва да се обмисли интегриране със СВИ.

(35)  С цел да се ограничат последиците от задълженията по настоящия регламент за международните автобусни превозвачи на групи по сухопътен маршрут, следва да се предоставят удобни за използване мобилни решения.

(36)  В рамките на две години от пускането в действие на ETIAS Комисията следва да направи оценка на целесъобразността, съвместимостта и съгласуваността на разпоредбите, посочени в член 26 от Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение от 14 юни 1985 г. между правителствата на държавите от Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република за постепенното премахване на контрола по техните общи граници(9) за целите на разпоредбите на ETIAS относно сухопътния автобусен транспорт. Следва да бъде взето предвид скорошното развитие на сухопътния автобусен транспорт. Следва да се разгледа необходимостта от изменяне на разпоредбите за сухопътния автобусен транспорт, посочени в член 26 от посочената Конвенция или в настоящия регламент.

(37)  За да гарантират спазването на преразгледаните условия за влизане, граничните служители следва да проверят дали пътуващите лица притежават валидно разрешение за пътуване. За тази цел граничните служители следва да прочетат по електронен път данните от документа за пътуване по време на стандартната процедура за гранична проверка. Тази операция следва да задейства справки в различни бази данни, както е предвидено в Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета(10) (Кодекса за шенгенските граници), в това число справка в ETIAS, която следва да предостави информация за актуалния статус на разрешението за пътуване. Ако не е налице валидно разрешение за пътуване, граничният служител следва да откаже влизане и да завърши процедурата по граничен контрол по съответния ред. Ако е налице валидно разрешение за пътуване, граничният служител следва да вземе решение дали да разреши или да откаже влизане. Някои данни в досието на ETIAS ▌следва ▌да бъдат достъпни за граничните служители, за да им помагат да изпълняват задачите си.

(38)  Когато националното звено на ETIAS на компетентната държава членка прецени, че някои аспекти от заявлението за разрешение за пътуване заслужават допълнителна проверка от граничните органи, то следва да може да постави съответното обозначение към издаваното разрешение за пътуване с препоръка за проверка на втора линия на граничния контролно-пропускателен пункт. Следва също да бъде възможно да се постави такова обозначение по искане на държава членка, с която е проведена консултация. Когато националното звено на ETIAS на компетентната държава членка прецени, че дадено съответствие, получено по време на обработването на заявлението, представлява фалшиво съответствие, или когато ръчното обработване показва, че няма основание за отказ за разрешение за пътуване, националното звено следва да може да постави обозначение към издаваното разрешение за пътуване, с цел да улесни граничните проверки чрез предоставяне на граничните органи на информация във връзка с извършените проверки и да ограничи отрицателните последици от фалшиви съответствия за пътуващите лица. Оперативните указания за обработването на разрешения за пътуване от граничните органи следва да бъдат предоставени в практическо ръководство.

(39)  Тъй като притежаването на валидно разрешение за пътуване е условие за влизане и престой за някои категории граждани на трети държави, имиграционните власти на държавите членки следва да могат да правят справки в централната система на ETIAS, когато в СВИ е било извършено предварително търсене, което показва, че СВИ не съдържа запис за влизане, съответстващ на присъствието на гражданина на трета държава на територията на държавите членки. Имиграционните органи на държавите членки следва да имат достъп до определена информация, съхранявана в централната система на ETIAS, по-специално за целите на връщането.

(40)  В борбата с терористичните и други тежки престъпления и предвид глобализирането на престъпните мрежи, от първостепенно значение е оправомощените органи, отговарящи за предотвратяването, разкриването или разследването на терористичните и други тежки престъпления („оправомощените органи“) да разполагат с необходимата информация, за да изпълняват ефективно възложените им задачи. Достъпът с такива цели до съдържащите се във ВИС данни вече е доказал ефективността си, като е помагал на разследващите органи да постигат съществен напредък по случаи, свързани с трафик на хора, тероризъм или трафик на наркотици. ВИС не съдържа данни относно освободените от изискването за виза граждани на трети държави.

(41)  Достъпът до информацията, която се съдържа в ETIAS, е необходим за предотвратяване, разкриване и разследване на терористични престъпления, посочени в Директива (ЕС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета(11) или други тежки престъпления, посочени в Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета(12). Оправомощените органи може да се нуждаят от достъп до генерираните от ETIAS данни във връзка с конкретно разследване и с цел да съберат доказателства и информация, свързани с лице, което е заподозряно, че е извършило тежко престъпление, или за което се предполага, че е жертва на тежко престъпление. Съхраняваните в ETIAS данни може също така да са необходими за установяване на самоличността на извършител на терористично или друго тежко престъпление, особено когато трябва да се предприемат спешни действия. Достъпът до ETIAS за целите на предотвратяването, разкриването или разследването на терористични или други тежки престъпления представлява намеса в основните права на зачитане на личния живот на хората и на защита на личните данни на лицата, чиито лични данни се обработват в ETIAS. Поради това данните в ETIAS следва да се съхраняват и предоставят на разположение на оправомощените органи на държавите членки и на Европол единствено при спазване на строгите условия, посочени в настоящия регламент. Това ще гарантира, че обработването на съхраняваните в ETIAS данни не надхвърля строго необходимото за предотвратяването, разкриването и разследването на терористични и други тежки престъпления, в съответствие с изискванията, определени в практиката на Съда и конкретно в решението му по дело Digital Rights Ireland(13).

(42)  По-специално, достъп до съхраняваните в ETIAS данни за целите на предотвратяването, разкриването или разследването на терористични или други тежки престъпления следва да се дава единствено при представяне на мотивирано искане от оперативния отдел на оправомощен орган, като се посочи необходимостта от такъв достъп. ▌При спешни случаи, когато е необходимо да се предотврати непосредствена опасност за живота на лице, свързано с терористично или друго тежко престъпление, проверката на изпълнението на условията следва да се проведе след като на оправомощените компетентни органи бъде предоставен достъп до такива данни. Тази последваща проверка следва да се извършва без ненужно забавяне и при всички случаи не по-късно от седем работни дни след обработването на искането.

(43)  Поради това е необходимо да бъдат определени ▌органите на държавите членки, на които е разрешено да искат такъв достъп за специфичните цели на предотвратяването, разкриването или разследването на терористични или други тежки престъпления.

(44)  ▌Централното звено или звена за достъп следва да действат независимо от оправомощените органи и следва да проверяват дали в конкретния разглеждан случай са изпълнени условията за искане на достъп до централната система на ETIAS.

(45)  Европол е центърът за информационен обмен в Съюза. Той изпълнява ключова роля в сътрудничеството между органите на държавите членки, отговорни за трансгранични наказателни разследвания, като подкрепя предотвратяването, анализирането и разследването на престъпления на територията на целия Съюз. Ето защо Европол също следва да има достъп до централната система на ETIAS в рамките на своите задачи и в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/794 в конкретни случаи, в които е необходимо Европол да подкрепи и засили действията на държавите членки за предотвратяване, разкриване или разследване на терористични или други тежки престъпления.

(46)  За да се изключат систематичните търсения, обработването на съхраняваните в централната система на ETIAS данни следва да се осъществява само във връзка с конкретни случаи и когато е необходимо за целите на предотвратяването, разкриването или разследването на терористични или други тежки престъпления. Оправомощените органи и Европол следва да искат достъп до ETIAS само когато имат основателни причини да считат, че този достъп ще осигури информация, която ще им ▌помогне в предотвратяването, разкриването или разследването на терористично или друго тежко престъпление. ▌

(47)  Регистрираните в ETIAS лични данни не следва да бъдат съхранявани по-дълго от необходимото за целите, за които данните са обработени. За да може ETIAS да функционира, е необходимо свързаните със заявителите данни да се съхраняват до изтичане на срока на валидност на разрешението за пътуване. След изтичане на срока на валидност данните следва да се съхраняват единствено с изричното съгласие на заявителя и единствено с цел улесняване на ново заявление в ETIAS . Решението за отказ, отмяна или отнемане на разрешение за пътуване би могло да означава ▌риск за сигурността, риск от незаконна имиграция или висок епидемичен риск, който заявителят представлява. Следователно, когато е издадено такова решение ▌, данните следва да се съхраняват за срок от пет години от датата на това решение, за да може ETIAS да отчете с точност евентуалния по-висок риск, който представлява съответният заявител. Ако данните, довели до решението, се заличат по-рано, досието на заявлението следва да бъде заличено в срок от седем дни. След изтичането на този срок личните данни следва да бъдат заличени.

(48)  Личните данни, съхранявани в централната система на ETIAS, не следва да се предоставят на трета държава, международна организация или частен субект. По изключение от това правило обаче предаването на такива лични данни на трета държава следва да е възможно при спазването на строги условия и ако е необходимо в отделни случаи с цел връщане. При липса на решение относно адекватното ниво на защита посредством акт за изпълнение съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета(14) или на подходящи гаранции, от които са обусловени предаванията на данни съгласно посочения регламент, следва по изключение да е възможно съхраняваните в ETIAS данни да бъдат предадени на трета държава за целите на връщането, но само ако предаването е необходимо поради важни причини от обществен интерес, както е посочено в същия регламент.

(49)  Лични данни, получени от държавите членки по силата на настоящия регламент, следва да бъде възможно да бъдат предавани на трета държава в изключителни спешни случаи, когато съществува непосредствена опасност, свързана с терористично престъпление, или когато съществува непосредствена опасност за живота на лице, свързано с тежко престъпление. Непосредствената опасност за живота на лице следва да се разбира като включваща опасност в резултат от извършено тежко престъпление срещу това лице, например тежка телесна повреда, незаконна търговия с човешки органи и тъкани, отвличане, противозаконно лишаване от свобода и вземане за заложник, сексуална експлоатация на деца и детска порнография и изнасилване.

(50)  За да се осигури обществена осведоменост относно ETIAS, особено сред гражданите на трети държави, спрямо които се прилага изискването за разрешение за пътуване, информацията относно ETIAS, включително съответното законодателство на Съюза, и процедурата за подаване на заявление за разрешение за пътуване, следва да се предоставят на обществеността чрез публичен уебсайт и приложение за мобилни устройства, които се използват за подаването на заявления в ETIAS. Тази информация следва също да се разпространява чрез обща брошура и чрез всякакви други подходящи средства. Освен това заявителите за разрешение за пътуване следва да получат съобщение по електронната поща, съдържащо информация във връзка с тяхното заявление. Това съобщение по електронната поща следва да включва уебвръзки към приложимото законодателство на Съюза и национално законодателство.

(51)  Следва да бъдат установени точни правила за отговорностите на eu-LISA за проектирането, разработването и техническото управление на информационната система на ETIAS. Следва да се установят и правила по отношение на отговорностите на ▌Европейската агенция за гранична и брегова охрана, отговорностите на държавите членки и отговорностите на Европол по отношение на ETIAS. eu-LISA следва да обръща особено внимание на риска от увеличаване на разходите и да гарантира достатъчен контрол по отношение на изпълнителите.

(52)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета(15) се прилага спрямо дейностите на eu-LISA и Европейската агенция за гранична и брегова охрана, когато изпълняват задачите, които са им възложени съгласно настоящия регламент.

(53)  Регламент (ЕС) 2016/679 се прилага за обработването на лични данни от държавите членки, извършвано в приложение на настоящия регламент ▌.

(54)   Когато обработването на лични данни от държавите членки за целите на оценка на заявленията се извършва от компетентните органи за целите на предотвратяването, разкриването или разследването на терористични или други тежки престъпления, се прилага Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета(16).

(55)  Директива (EС) 2016/680 се прилага за обработването на личните данни от ▌оправомощените органи на държавите членки за целите на предотвратяването, разкриването или разследването на терористични или други тежки престъпления в съответствие с настоящия регламент ▌.

(56)  Независимите надзорни органи, създадени съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, следва да следят за законосъобразността на обработването на лични данни от страна на държавите членки, а Европейският надзорен орган по защита на данните, създаден с Регламент (ЕО) № 45/2001, следва да наблюдава дейността на институциите и органите на Съюза във връзка с обработването на лични данни. Европейският надзорен орган по защита на данните и надзорните органи следва да си сътрудничат при осъществяването на наблюдение на ETIAS.

(57)  Следва да се установят строги правила за достъп до централната система на ETIAS и необходимите гаранции. Необходимо е също така да се предвидят правата на лицата за достъп, коригиране, ограничаване, допълване, заличаване и защита във връзка с лични данни, по-специално правото на съдебна защита, както и надзор на дейностите по обработване от страна на публични независими органи.

(58)  За да се оцени рискът за сигурността, рискът от незаконна имиграция или високият епидемичен риск, който дадено пътуващо лице би могло да представлява, следва да се установи оперативна съвместимост между информационната система на ETIAS и други информационни системи на ЕС. Оперативната съвместимост следва да се установи в пълно съответствие с достиженията на правото на Съюза по отношение на основните права. Ако на равнище на Съюза бъде създадена централизирана система за идентифициране на държавите членки, разполагащи с информация за присъди срещу граждани на трети държави и лица без гражданство, ETIAS следва да може да изпраща запитвания до нея.

(59)  Настоящият регламент следва да съдържа ясни разпоредби относно отговорността и правото на обезщетение при неправомерно обработване на лични данни или при всяко друго действие, което е несъвместимо с настоящия регламент. Тези разпоредби следва да не засягат правото на обезщетение от страна на администратора или обработващия лични данни и тяхната отговорност съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, Директива (ЕС) 2016/680 и Регламент (ЕО) № 45/2001. eu-LISA следва да носи отговорност за всяка причинена от нея вреда в качеството ѝ на обработващ лични данни, когато не се е съобразила със задълженията, наложени ѝ конкретно по силата на настоящия регламент, или когато е действала извън или в противоречие с правомерни инструкции на държавата членка, която е администратор на данните.

(60)  Ефективното наблюдение на прилагането на настоящия регламент изисква извършването на оценка през редовни интервали от време. Държавите членки следва да установят правила за санкциите, приложими при нарушения ▌на настоящия регламент, и да осигурят тяхното прилагане.

(61)  За да бъдат установени необходимите за прилагането на настоящия регламент технически мерки, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС:

   за определяне на изискванията за услугата за защитéн акаунт,
   за установяване на предварително определен списък с групи професии, използван във формуляра на заявлението,
   за уточняване на съдържанието и формата ▌на въпросите към заявителите, свързани с присъди за престъпления, престои в зони на война или конфликт и решения за напускане на територията или решения за връщане,
   за уточняване на съдържанието и формата на ▌допълнителните въпроси ▌към заявители, които дават положителен отговор на един от въпросите, свързани с присъди за престъпления, престои в зони на война или конфликт и решения за напускане на територията или решения за връщане, както и за установяване на предварително определен списък с отговори на тези въпроси,

   за определяне на начините и процедурата на плащане на таксата за разрешение за пътуване и всяко изменение на размера на тази такса, за да се отрази всяко повишаване на разходите на ETIAS,
   за определяне на съдържанието и формата на предварително определен списък от варианти за заявителите, които се приканват да предоставят допълнителна информация или документация,
   за по-подробно определяне на инструмента за проверка,
   за по-подробно определяне на риска за сигурността, риска от незаконна имиграция или високия епидемичен риск, които да се използват за установяване на специфичните показатели за риска,
   за определяне на вида на допълнителната информация, свързана с обозначенията, която може да бъде добавена в досието на заявлението в ETIAS, нейния формат, език и причините за вписването на обозначенията,
   за установяване на адекватни предпазни мерки чрез правила и процедури за избягване на конфликти със сигнали в други информационни системи и за определяне на условията, критериите и продължителността на сигнализирането с обозначение,
   за по-подробно определяне на инструмента, който да се използва от заявителите, за да дадат или да оттеглят съгласието си,
   за увеличаване на продължителността на преходния период ▌, по време на който не се изисква разрешение за пътуване, както и продължителността на гратисния период, през който граничните служители ще позволяват на граждани на трети държави, от които се изисква разрешение за пътуване, но не притежават такова, да влизат по изключение, ако са изпълнени определени условия,

   за определяне на финансовата подкрепа за държавите членки за разходи, направени от тях за адаптиране и автоматизиране на граничните проверки при прилагането на ETIAS.

(62)  Особено важно е Комисията да проведе подходящи консултации в хода на подготвителната работа, включително на експертно равнище, като консултациите се проведат в съответствие с принципите, установени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество(17) По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът следва да получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като на техните експерти се предоставя редовен достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(63)  За да се гарантират еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия да приема подробни правила относно:

   формуляр за докладване на нарушения от търговски посредници, упълномощени от заявители да подадат заявления от тяхно име,
   условията за функциониране на публичния уебсайт и приложението за мобилни устройства, както и относно подробните правила за защита и сигурност на данните, приложими за публичния уебсайт и приложението за мобилни устройства ▌,
   изискванията относно форма̀та на личните данни, които да бъдат въведени във формуляра на заявлението, параметрите и проверките, които трябва да бъдат извършени, за да се гарантира пълнотата на заявлението и съгласуваността на тези данни;
   изискванията, изпитването и функционирането на аудио и видео комуникационните средства, необходими за събеседването със заявителите, и подробните правила за защита, сигурност и поверителност на данните, приложими за тази комуникация,
   риска за сигурността, риска от незаконна имиграция и високия епидемичен риск, на които се основават специфичните показатели за риска,
   техническите спецификации на списъка на ETIAS за наблюдение и на инструмента за оценка, който да се използва за оценка на потенциалното въздействие на въвеждането на данни в списъка на ETIAS за наблюдение върху дела на заявленията, които се обработват ръчно,
   формуляр за отказ, отмяна или отнемане на разрешение за пътуване,
   условията за осигуряване на сигурен достъп до информационната система на ETIAS за превозвачите, както и правилата за защита и сигурност на данните, приложими за този достъп,
   схема за идентифициране ▌с цел достъп до информационната система на ETIAS за надлежно упълномощени членове на персонала на превозвачите,
   извънредните процедури, които трябва да се следват в случай на техническа невъзможност за изпращане на запитвания до информационната система на ETIAS от превозвачите,
   образци на планове за действие в случай на техническа невъзможност за справки от страна на граничните органи в централната система на ETIAS или отказ на системата ETIAS,
   образец на план за сигурност и образец на план за непрекъснатост на работния процес и план за възстановяване след бедствие във връзка със сигурността на обработването на лични данни,
   достъп до данни в информационната система на ETIAS,
   изменянето, заличаването на данни и заличаването им преди изтичане на установения срок,
   поддържането на регистрите и достъпа тях,
   изискваните експлоатационни характеристики,
   спецификации за техническите решения за свързване на централните звена за достъп с централната система на ETIAS,
   механизъм, процедури и тълкуване на съответствието с изискванията за качество на данните, съдържащи се в централната система на ETIAS,
   общи брошури за информиране на пътуващите лица относно изискването за притежаване на валидно разрешение за пътуване,
   функционирането на централно хранилище, съдържащо данни единствено с цел докладване и статистика, и правилата за защита и сигурност на данните, приложими за хранилището, и
   спецификациите на техническо решение за улесняване на събирането на статистически данни, необходими за отчитане на ефективността на достъпа до данни, съхранявани в централната система на ETIAS за целите на правоприлагането.

(64)  Доколкото целите на настоящия регламент, а именно създаването на Европейска система за информация за пътуванията и разрешаването им и установяването на общи задължения, условия и ред за използване на данните, съхранени в нея, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради обхвата или последиците от действието могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

(65)  Разходите за функционирането и поддръжката на ▌ информационната система на ETIAS▌, на централното звено на ETIAS и на националните звена на ETIAS следва да бъдат покрити изцяло от приходите от такси за разрешения за пътуване. Поради това таксата следва да се коригира при необходимост, като се отчитат направените разходи.

(66)  Приходите, генерирани от плащането на таксите за разрешения за пътуване, следва да се използват целево за покриване на текущите разходи за функционирането и поддръжката на информационната система на ETIAS, централното звено на ETIAS и националните звена на ETIAS. Предвид специфичното естество на системата е целесъобразно приходите да се разглеждат като вътрешни целеви приходи. Всички приходи, останали след покриването на тези разходи следва да се превеждат в полза на бюджета на Съюза.

(67)  Настоящият регламент не засяга прилагането на Директива 2004/38/ЕО.

(68)  Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати в Хартата на основните права на Европейския съюз.

(69)  В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към ДЕС и към ДФЕС, Дания не участва в приемането на настоящия регламент и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане. Доколкото настоящият регламент представлява развитие на достиженията на правото от Шенген, в срок от шест месеца след вземането на решение от Съвета относно настоящия регламент Дания взема решение, в съответствие с член 4 от посочения протокол, дали да го въведе в националното си право.

(70)  Настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в които Обединеното кралство не участва в съответствие с Решение 2000/365/ЕО на Съвета(18); следователно Обединеното кралство не участва в приемането на настоящия регламент и не е обвързано от него, нито от неговото прилагане.

(71)  Настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в които Ирландия не участва в съответствие с Решение 2002/192/ЕО на Съвета(19); следователно Ирландия не участва в приемането на настоящия регламент и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане.

(72)  По отношение на Исландия и Норвегия настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумението, сключено от Съвета на Европейския съюз, от една страна, и Република Исландия и Кралство Норвегия, от друга страна, за асоциирането на последните в процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген(20), които попадат в областта, посочена в член 1, буква А от Решение 1999/437/ЕО на Съвета(21).

(73)  По отношение на Швейцария настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген(22), които попадат в областта, посочена в член 1, буква А от Решение 1999/437/ЕО, във връзка с член 3 от Решение 2008/146/ЕО на Съвета(23) и член 3 от Решение 2008/149/ПВР на Съвета(24).

(74)  По отношение на Лихтенщайн настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген(25), които попадат в областта, посочена в член 1, буква А от Решение 1999/437/ЕО, във връзка с член 3 от Решение 2011/350/ЕС на Съвета(26) и член 3 от Решение 2011/349/ЕС на Съвета(27).

( ▌75) С цел да се определят условията относно финансовия принос на трети държави, свързани с изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, между Съюза и тези държави следва да бъдат сключени допълнителни договорености съгласно съответните разпоредби на техните споразумения за асоцииране. Тези договорености следва да представляват международни споразумения по смисъла на член 218 от ДФЕС.

(76)  За да може настоящият регламент да стане част от съществуващата правна уредба и за да бъдат отразени необходимите оперативни промени във връзка с eu-LISA и с Европейската ▌агенция за гранична и брегова охрана▌, регламенти (ЕС) № 1077/2011(28), (ЕС) № 515/2014(29), (ЕС) 2016/399, ▌(ЕС) 2016/1624(30) и (ЕС) № 2017/2226(31) на Европейския парламент и на Съвета следва да бъдат изменени.

(77)  Беше проведена консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните в съответствие с член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001, като той представи становище на 6 март 2017 г.(32),

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

Общи разпоредби

Член 1

Предмет

1.  С настоящия регламент се създава Европейска система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) по отношение на граждани на трети държави, освободени от изискването за притежаване на виза при преминаване на външните граници (по-нататък „изискването за виза“), която позволява да се прецени дали присъствието на тези граждани на трети държави на територията на държавите членки би представлявало риск за сигурността, риск от незаконна имиграция или висок епидемичен риск. За тази цел се въвеждат разрешение за пътуване, както и условия и процедури за неговото издаване или отказ.

2.  С настоящия регламент се определят условията, при които оправомощените органи на държавите членки и Европол могат да правят справки с данните, съхранявани в централната система на ETIAS, за целите на предотвратяването, разкриването и разследването на терористични или други тежки престъпления, попадащи в обхвата на тяхната компетентност.

Член 2

Обхват

1.  Настоящият регламент се прилага по отношение на следните категории граждани на трети държави▌:

a)  граждани на трети страни, посочени в приложение II към Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета(33), които са освободени от изискването за виза при ▌планирани престои на територията на държавите членки с продължителност не повече от 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период;

б)  ▌лица▌, които са освободени от изискването за виза съгласно член 4, параграф 2 от ▌Регламент (ЕО) № 539/2001 при планирани престои на територията на държавите членки с продължителност не повече от 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период;

в)  граждани на трети държави, които са освободени от изискването за виза и които отговарят на следните условия:

i)  имат статут на членове на семейството на гражданин на Съюза, по отношение на които се прилага Директива 2004/38/ЕО, или членове на семейството на гражданин на трета държава, който се ползва от правото на свободно движение, равностойно на това на граждани на Съюза по силата на споразумение между Съюза и неговите държави членки, от една страна, и трета държава, от друга; и

ii)  не притежават карта за пребиваване съгласно Директива 2004/38/ЕО, или разрешение за пребиваване съгласно Регламент (ЕО) № 1030/2002.

2.  Настоящият регламент не се прилага по отношение на:

а)  бежанци, лица без гражданство или други лица, които не са граждани на никоя държава, които пребивават в държава членка и притежават издаден от нея документ за пътуване;

б)  граждани на трети държави, които са членове на семейството на гражданин на Съюза, по отношение на които се прилага Директива 2004/38/ЕО и които притежават карта за пребиваване съгласно същата директива;

в)  граждани на трети държави, които са членове на семейството на гражданин на трета държава, който се ползва от правото на свободно движение, равностойно на това на граждани на Съюза, по силата на споразумение между Съюза и неговите държави членки, от една страна, и трета държава, от друга страна, и които притежават карта за пребиваване съгласно Директива 2004/38/ЕО или разрешение за пребиваване съгласно Регламент (ЕО) № 1030/2002;

г)  притежатели на разрешения за пребиваване, посочени в член 2, точка 16 от Регламент (ЕС) 2016/399▌;

д)  притежатели на единни визи;

е)  притежатели на национални визи за дългосрочно пребиваване;

ж)  граждани на Андора, Монако и Сан Марино и притежатели на паспорт, издаден от града държава Ватикан или Светия престол;

з)  ▌граждани на трети страни▌, които са притежатели на разрешително за местен граничен трафик, издадено от държавите членки съгласно Регламент (ЕО) № 1931/2006 на Европейския парламент и на Съвета(34) , когато тези притежатели упражняват правото си в контекста на режима на местен граничен трафик;

и)  лица или категории лица, посочени в член 4, параграф 1, ▌букви а)—е) от Регламент (ЕО) № 539/2001;

й)  граждани на трети държави, притежаващи дипломатически или служебни паспорти, които са освободени от изискването за виза по силата на международно споразумение, сключено между Съюза и трета държава;

к)  лица, към които е било приложено изискването за виза съгласно член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 539/2001;

л)  граждани на трети държави, упражняващи правото си на мобилност в съответствие с Директива 2014/66/ЕС (35) или Директива (ЕС) 2016/801 (36).

Член 3

Определения

1.  За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)  „външни граници“ означава външните граници съгласно определението в член 2, точка 2 от Регламент (ЕС) 2016/399;

2)  „правоприлагане“ означава предотвратяването, разкриването или разследването на терористични или други тежки престъпления;

3)  „проверка на втора линия“ означава проверка на втора линия съгласно определението в член 2, точка 13 от Регламент (ЕС) 2016/399;

4)  „граничен орган“ означава граничен служител, назначен в съответствие с националното право да извършва гранични проверки съгласно определението в член 2, точка 11 ▌от Регламент (ЕС) 2016/399;

5)  „разрешение за пътуване“ означава решение, издадено в съответствие с настоящия регламент ▌, което се изисква за гражданите на трети държави, посочени в член 2, параграф 1 от настоящия регламент, за да изпълнят условието за влизане, предвидено в член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2016/399 и което показва, че:

а)  няма установени фактически данни или основателни причини въз основа на фактически данни, поради които да се смята, че присъствието на лицето на територията на държавите членки представлява или ще представлява риск за сигурността, риск от незаконна имиграция или висок епидемичен риск;

б)  няма установени фактически данни или основателни причини въз основа на фактически данни, поради които да се смята, че присъствието на лицето на територията на държавите членки представлява или ще представлява риск за сигурността, риск от незаконна имиграция или висок епидемичен риск, но остават съмнения относно наличието на достатъчно основания за отказ на разрешението за пътуване в съответствие с член 36, параграф 2;

в)  ако са установени фактически данни, поради които да се смята, че присъствието на лицето на територията на държавите членки представлява или ще представлява риск за сигурността, риск от незаконна имиграция или висок епидемичен риск, териториалната валидност на разрешението е ограничена в съответствие с член 44; или

г)  ако са установени фактически данни, поради които да се смята, че присъствието на лицето на територията на държавите членки представлява или ще представлява риск за сигурността, пътуващото лице е обект на сигнал в ШИС, предвиден за лица, подлежащи на проверки от разстояние или явни проверки, или сигнал в ШИС, предвиден за лица, издирвани за арест с цел предаване въз основа на европейска заповед за арест, или издирвани за арест с цел екстрадиране, което спомага за постигането на целите на ШИС, посочени в член 4, буква д);

6)  „риск за сигурността“ означава риск от заплаха за обществения ред, вътрешната сигурност или международните отношения на някоя от държавите членки;

7)  „риск от незаконна имиграция“ означава риск гражданин на трета държава да не отговаря на условията за влизане и престой, посочени в член 6 от Регламент (ЕС) 2016/399;

8)  „висок епидемичен риск“ означава всяка болест с епидемичен потенциал съгласно определението на международните здравни регламенти на Световната здравна организация (СЗО) и Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията (ECDC), и други инфекциозни или заразни паразитни болести, ако те са предмет на защитни разпоредби, които се прилагат за гражданите на държавите членки;

9)  „заявител“ означава всеки гражданин на трета държава, посочен в член 2, който е подал заявление за разрешение за пътуване;

10)  „документ за пътуване“ означава паспорт или друг еквивалентен документ, който дава право на притежателя да преминава външните граници и в който може да се положи виза;

11)  „краткосрочен престой“ означава престои на територията на държавите членки по смисъла на член 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/399;

12)  „лице, надвишило разрешения срок на престой“ означава гражданин на трета държава, който не отговаря или е престанал да отговаря на условията, свързани с продължителността на краткосрочен престой на територията на държавите членки;

13)  „приложение за мобилни устройства“ означава софтуерно приложение, проектирано да работи на мобилни устройства, като смартфони и таблети;

14)  „съответствие“ означава наличието на съвпадение, установено при сравняване на личните данни, регистрирани в досието на заявлението в централната система на ETIAS със специфичните показатели за риска, посочени в член 33 или с личните данни, налични в запис, досие или сигнал, регистрирани в централната система на ETIAS, в друга информационна система или база данни на ЕС, изброени в член 20, параграф 2 („информационни системи на ЕС“), в данни на Европол или в база данни на Интерпол, където централната система на ETIAS ▌прави справки;

15)  „терористично престъпление“ означава престъпление, което съответства или е равностойно на престъпленията, посочени в Директива (ЕС) 2017/541;

16)  „тежко престъпление“ означава престъпление, което съответства или е равностойно на едно от престъпленията, посочени в член 2, параграф 2 от Рамково решение 2002/584/ПВР, ако се наказва по националното право с лишаване от свобода или с мярка, изискваща задържане за максимален срок не по-малко от три години;

17)  „данни на Европол“ означава лични данни, обработвани от Европол за целта, посочена в член 18, параграф 2, буква a) от Регламент (ЕС) 2016/794;

18)  „с електронен подпис“ означава потвърждението на споразумението чрез отбелязване на съответното квадратче във формуляра на заявлението или искането за съгласие;

19)  „ненавършило пълнолетие лице“ означава гражданин на трета държава или лице без гражданство, което не е навършило 18 години;

20)  „консулство“ означава дипломатическа мисия или консулска служба на държава членка по смисъла на Виенската конвенция за консулските отношения от 24 април 1963 г.;

21)  „оправомощен орган“ означава орган, определен от държава членка в съответствие с член 50 като отговорен за предотвратяването, разкриването или разследването на терористични или други тежки престъпления;

22)  „имиграционен орган“ означава компетентният орган, който в съответствие с националното право отговаря за една или повече от следните дейности:

а)  проверката на територията на държавите членки дали са спазени условията за влизане или престой на територията на държавите членки;

б)  разглеждането на условията и вземането на решения, свързани с пребиваването на граждани на трети държави на територията на държавите членки, доколкото този орган не е „решаващ орган“ съгласно определението в член 2, буква е) от Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(37), и когато е целесъобразно за предоставянето на консултации в съответствие с Регламент (ЕО) № 377/2004 на Съвета(38);

в)  връщането на граждани на трети държави в трета държава на произход или на транзитно преминаване.

2.  Определенията, посочени в член 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001, имат същото значение в настоящия регламент, доколкото обработването на лични данни се извършва от Европейската агенция за гранична и брегова охрана и eu-LISA.

3.  Определенията, посочени в член 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, имат същото значение в настоящия регламент, доколкото обработването на лични данни се извършва от органите на държавите членки за целите, предвидени в член 4, букви а)—д) от настоящия регламент.

4.  Определенията, посочени в член 3 от Директива (ЕС) 2016/680, имат същото значение в настоящия регламент, доколкото обработването на лични данни се извършва от органите на държавите членки за целите, посочени в член 4, буква е) от настоящия регламент.

Член 4

Цели на ETIAS

Като подпомага компетентните органи на държавите членки, ETIAS:

а)  допринася за високо ниво на сигурност, като предвижда щателна оценка на свързания със заявителите риск за сигурността, преди да пристигнат на външните гранични контролно-пропускателни пунктове, за да се определи дали са налице фактически данни или основателни причини въз основа на фактически данни да се смята, че присъствието на лицето на територията на държавите членки представлява риск за сигурността;

б)  допринася за предотвратяване на незаконната имиграция, като предвижда оценка на свързания със заявителите риск от незаконна имиграция, преди да пристигнат на външните гранични контролно-пропускателни пунктове;

в)  допринася за опазване на общественото здраве, като предвижда оценка дали заявителят представлява висок епидемичен риск по смисъла на член 3, параграф 1, точка 8), преди да пристигне на външните гранични контролно-пропускателни пунктове;

г)  повишава ефективността на граничните проверки;

д)  спомага за постигането на целите на ШИС във връзка със сигнали за граждани на трети държави, които са обект на отказ за влизане и престой, сигнали за лица, издирвани за арест с цел предаване или екстрадиране, сигнали за изчезнали лица, сигнали за лица, които се издирват, за да съдействат в съдебно производство, и сигнали за лица за проверки от разстояние или явни проверки;

е)  допринася за предотвратяването, разкриването и разследването на терористични или други тежки престъпления.

Член 5

Обща структура на ETIAS

ETIAS се състои от:

а)  информационната система на ETIAS, посочена в член 6;

б)  централното звено на ETIAS, посочено в член 7;

в)  националните звена на ETIAS, посочени в член 8.

Член 6

Изграждане и техническа архитектура на информационната система на ETIAS

1.  Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (наричана по-нататък „eu-LISA“) разработва информационната система на ETIAS и осигурява техническото ѝ управление.

2.  Информационната система на ETIAS се състои от:

а)  централна система на ETIAS, включително списъкa на ETIAS за наблюдение, посочен в член 34;

б)  национален единен интерфейс (NUI) във всяка държава членка, основан на общи технически спецификации и еднакъв за всички държави членки, позволяващ свързването по сигурен начин на централната система на ETIAS с националните гранични инфраструктури и с посочените в член 50, параграф 2 централни звена за достъп в държавите членки;

в)  ▌комуникационна инфраструктура между централната система на ETIAS и националните единни интерфейси, която е защитена и криптирана;

г)  сигурна комуникационна инфраструктура между централната система на ETIAS и посочените в член 11 информационни системи;

д)  публичен уебсайт и приложение за мобилни устройства;

е)  услуга за електронна поща;

ж)  услуга за защитéн акаунт, която позволява на заявителите да предоставят всякаква допълнителна информация или изисквана документация;

з)  инструмент за проверка за заявителите;

и)  инструмент, даващ възможност на заявителите да предоставят или да оттеглят своето съгласие за допълнителен срок за съхранение на досието на заявлението;

й)  инструмент, позволяващ на Европол и държавите членки да правят оценка на потенциалното въздействие върху дела на ръчно обработваните заявления в резултат на включването в списъка на ETIAS за наблюдение на нови данни;

к)  портал за превозвачи;

л)  защитена уеб услуга, позволяваща комуникация на централната система на ETIAS с публичния уебсайт, приложението за мобилни устройства, услугата за електронна поща, услугата за защитéн акаунт, портала за превозвачи, инструмента за проверка за заявителите, инструмента за съгласието на заявителите, платежния посредник и базите данни на Интерпол;

м)  софтуер, позволяващ на централното звено на ETIAS и на националните звена на ETIAS да обработват заявления и да проведат консултации с други национални звена на ETIAS съгласно член 28 и с Европол съгласно член 29;

н)  централно хранилище на данни с цел отчет и статистика.

3.  Централната система на ETIAS, националните единни интерфейси, уеб услугата, порталът за превозвачи и комуникационната инфраструктура на ETIAS споделят и използват повторно доколкото е възможно технически хардуерните и софтуерните компоненти на централната система на СВИ, на националните единни интерфейси на СВИ, на уеб услугата на СВИ ▌и на комуникационната инфраструктура на СВИ, посочени в Регламент (ЕС) 2017/2226.

4.  Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 89 за определяне на изискванията за услугата за защитéн акаунт, посочена в параграф 2, буква ж).

Член 7

Централно звено на ETIAS

1.  В Европейската агенция за гранична и брегова охрана се създава централно звено на ETIAS.

2.  Централното звено на ETIAS функционира в 24-часов режим на работа, 7 дни в седмицата. То отговаря:

а)  в случаите когато процесът на автоматизирано обработване е установил съответствие, за проверката съгласно член 22 дали личните данни на заявителя съвпадат с личните данни на лицето, което е задействало това съответствие, в централната система на ETIAS, включително списъка на ETIAS за наблюдение, посочен в член 34, някоя от информационните системи на ЕС, в които се прави справка, данни на Европол, някоя от базите данни на Интерпол, посочени в член 12, или специфични показатели за риска, посочени в член 33, и, при потвърждение на съвпадение или ако остават съмнения, за стартиране на ръчното обработване на заявлението съгласно член 26;

б)  за това да се гарантира, че данните, които то въвежда в досиетата на заявленията, са актуални в съответствие с относимите разпоредби на членове 55 и 64;

в)  за определянето, установяването, предварителната оценка, внедряването, последващата оценка, преразглеждането и заличаването на посочените в член 33 специфични показатели за риска след провеждане на консултация със Съвета на ETIAS по проверките;

г)  за това да се гарантира, че проверките, извършвани в съответствие с член 22, и съответните резултати се записват в досиетата на заявленията;

д)  за извършването на редовни одити на обработването на заявленията и прилагането на член 33, включително чрез редовно оценяване на тяхното въздействие върху основните права, по-специално с оглед на зачитането на личния живот и защитата на личните данни;

е)  за указването, ако е необходимо, на държавата членка, компетентна за ръчното обработване на заявленията, съгласно посоченото в член 25, параграф 2;

ж)  в случаи на технически проблеми или непредвидени обстоятелства, за улесняването, ако е необходимо, на консултациите между държавите членки, посочени в член 28, както и тези между компетентната държава членка и Европол, посочени в член 29;

з)  за уведомяването на превозвачите в случаи на неизправност в информационната система на ETIAS съгласно посоченото в член 46, параграф 1;

и)  за информирането на националните звена на ETIAS на държавите членки за неизправност на информационната система на ETIAS, съгласно посоченото в член 48, параграф 1;

й)  за обработването на искания от Европол за справка с данните, съхранявани в централната система на ETIAS, съгласно посоченото в член 53;

к)  за предоставянето на широката общественост на цялата съответна информация във връзка със заявлението за разрешение за пътуване съгласно посоченото в член 71;

л)  за сътрудничеството с Комисията по отношение на информационната кампания, посочена в член 72;

м)  за оказването на подкрепа в писмена форма на пътуващи лица, които са се сблъскали с проблеми при попълването на формуляра на заявлението и са потърсили помощ чрез стандартен формуляр за контакт; за поддържането на онлайн списък с често срещани въпроси и отговори;

н)  за осигуряването на последващи действия и редовното докладване на Комисията относно съобщения за нарушения от търговски посредници, съгласно посоченото в член 15, параграф 5.

3.  Централното звено на ETIAS публикува годишен доклад за дейността. Докладът включва:

а)  статистически данни за:

i)  броя на разрешенията за пътуване, издадени автоматично от централната система на ETIAS;

ii)  броя на заявленията, проверени от централното звено на ETIAS;

iii)  броя на заявленията, обработени ръчно от всяка държава членка;

iv)  броя на заявленията, които са получили отказ от трета държава и основанията за отказа;

v)  степента на спазване на сроковете, посочени в член 22, параграф 6 и членове 27, 30 и 32;

б)  обща информация за функционирането на централното звено на ETIAS, неговите дейности, установени в настоящия член, и информация за съществуващите тенденции и предизвикателства, които засягат изпълнението на неговите задачи.

Годишният доклад за дейността се представя на Европейския парламент, Съвета и Комисията до 31 март на следващата година.

Член 8

Национални звена на ETIAS

1.  Всяка държава членка определя компетентен орган за национално звено на ETIAS.

2.  Националните звена на ETIAS отговарят:

а)  за разглеждането и вземането на решения по заявления за разрешение за пътуване, когато процесът на автоматизирано обработване е установил съответствие, и когато централното звено на ETIAS е започнало ръчно обработване на заявлението;

б)  за това да се гарантира, че задачите, извършвани съгласно буква а), и съответните резултати се записват в досиетата на заявленията;

в)  за това да се гарантира, че данните, които те въвеждат в досиетата на заявленията, са актуални в съответствие със съответните разпоредби на членове 55 и 64;

г)  за вземането на решение за издаване на разрешение за пътуване с ограничена териториална валидност съгласно посоченото в член 44;

д)  за осигуряването на координацията с други национални звена на ETIAS и Европол във връзка с исканията за справки, посочени в членове 28 и 29;

е)  за предоставянето на информация на заявителите относно процедурата, която трябва да се следва в случай на обжалване съгласно член 37, параграф 3;

ж)  за отмяната и отнемането на разрешение за пътуване, съгласно посоченото в членове 40 и 41.

3.  Държавите членки предоставят на националните звена на ETIAS подходящи ресурси, за да могат да изпълняват задачите си в съответствие със сроковете, установени в настоящия регламент.

Член 9

Съвет на ETIAS по проверките

1.  В Европейската агенция за гранична и брегова охрана се създава Съвет на ETIAS по проверките, натоварен с консултативни функции. В състава му влиза по един представител от всяко национално звено на ETIAS, от Европейската агенция за гранична и брегова охрана и от Европол.

2.  Консултации със Съвета на ETIAS по проверките се провеждат▌:

a)  от централното звено на ETIAS относно определянето, установяването, предварителната оценка, внедряването, последващата оценка, преразглеждането и заличаването на специфичните показатели за риска, посочени в член 33;

б)  от държавите членки относно прилагането на списъка на ETIAS за наблюдение, посочен в член 34;

в)  от Европол относно прилагането на списъка на ETIAS за наблюдение, посочен в член 34.

3.  Съветът на ETIAS по проверките изготвя становища, насоки, препоръки и добри практики за целите, посочени в параграф 2. Когато отправя препоръки, Съветът на ETIAS по проверките взема предвид препоръките, издадени от Съвета на ETIAS за насоки относно основните права.

4.  Съветът на ETIAS по проверките заседава при необходимост, но не по-малко от два пъти годишно. Разходите и обезпечаването на заседанията му се поемат от Европейската агенция за гранична и брегова охрана.

5.  По конкретни въпроси, свързани с основните права, по-специално във връзка със зачитането на личния живот, защитата на личните данни и недискриминацията, Съветът на ETIAS по проверките може да се консултира със Съвета на ETIAS за насоки относно основните права.

6.  На първото си заседание Съветът на ETIAS по проверките приема процедурен правилник с обикновено мнозинство от своите членове.

Член 10

Съвет на ETIAS за насоки относно основните права

1.  Създава се независим Съвет на ETIAS за насоки относно основните права с консултативна и оценъчна функция. Без да се засягат съответните им области на компетентност и тяхната независимост, в състава му влизат служителят по въпросите на основните права от Европейската агенция за гранична и брегова охрана и по един представител на консултативния форум относно основните права към Европейската агенция за гранична и брегова охрана, на Европейския надзорен орган по защита на данните, на Европейския комитет по защита на данните, създаден с Регламент (ЕС) № 2016/679 и на Агенцията на Европейския съюз за основните права.

2.  Съветът на ETIAS за насоки относно основните права извършва редовни оценки и издава препоръки до Съвета на ETIAS по проверките за въздействието, което обработването на заявленията и прилагането на член 33 имат върху основните права, по-специално във връзка със зачитането на личния живот, защитата на личните данни и недискриминацията.

Освен това Съветът на ETIAS за насоки относно основните права оказва подкрепа на Съвета на ETIAS по проверките, при поискване от негова страна, във връзка с изпълнението на неговите задачи по конкретни въпроси, свързани с основните права, по-специално във връзка със зачитането на личния живот, защитата на личните данни и недискриминацията.

Съветът на ETIAS за насоки относно основните права има достъп до одитите, посочени в член 7, параграф 2, буква д).

3.  Съветът на ETIAS за насоки относно основните права заседава при необходимост, но не по-малко от два пъти годишно. Разходите и обезпечаването на заседанията му се поемат от Европейската агенция за гранична и брегова охрана. Неговите заседания се провеждат в помещенията на Европейската агенция за гранична и брегова охрана. Функциите на секретариат във връзка с неговите заседания се осигуряват от Европейската агенция за гранична и брегова охрана. На първото си заседание Съветът на ETIAS за насоки относно основните права приема процедурен правилник с обикновено мнозинство от своите членове.

4.  Един представител на Съвета на ETIAS за насоки относно основните права се кани за участие с консултативна функция в заседанията на Съвета на ETIAS по проверките. Членовете на Съвета на ETIAS за насоки относно основните права имат достъп до информацията и документите на Съвета на ETIAS по проверките.

5.  Съветът на ETIAS за насоки относно основните права изготвя годишен доклад. До доклада се предоставя публичен достъп.

Член 11

Оперативна съвместимост с други информационни системи на ЕС

1.  Създава се оперативна съвместимост между информационната система на ETIAS, други информационни системи на ЕС и данните на Европол за да се улесни проверката, посочена в член 20.

2.  Измененията на правните актове за създаване на информационните системи на ЕС, необходими за осигуряването на тяхната оперативна съвместимост с ETIAS, както и добавянето на съответните разпоредби в настоящия регламент, са обект на отделен правен инструмент.

Член 12

Търсене в базите данни на Интерпол

Централната система на ETIAS извършва търсене в базата данни на Интерпол относно откраднати или изчезнали документи за пътуване (SLTD) и в базата данни на Интерпол за документи за пътуване, свързани с бюлетини (TDAWN). Всички справки и проверки се извършват така, че на обекта на сигнала на Интерпол да не се разкрива информация.

Член 13

Достъп до данните, съхранявани в ETIAS

1.  Достъп до информационната система на ETIAS се дава единствено на надлежно упълномощените служители на централното звено на ETIAS и на националните звена на ETIAS.

2.  Достъпът на граничните органи до централната система на ETIAS в съответствие с член 47 се ограничава до търсене в централната система на ETIAS на статуса на разрешението за пътуване на пътуващо лице, пристигнало на външен граничен контролно-пропускателен пункт, и до данните, посочени в член 47, параграф 2, букви а), в) и г). Освен това граничните органи се уведомяват автоматично за обозначенията, посочени в член 36, параграфи 2 и 3, и за основанията за въпросните обозначения.

По изключение, когато според дадено обозначение се препоръчва проверка на втора линия на границата или са необходими допълнителни проверки за целите на проверката на втора линия, граничните органи имат достъп до централната система на ETIAS за получаване на допълнителната информация, посочена в член 39, параграф 1, буква д) или член 44, параграф 6, буква е).

3.  Достъпът на превозвачите до информационната система на ETIAS ▌в съответствие с член 45 се ограничава до изпращането на заявки за търсене в информационната система на ETIAS относно статуса на разрешението за пътуване на пътуващо лице.

4.  Достъпът на имиграционните органи до централната система на ETIAS съгласно член 49 се ограничава до получаването на статуса на разрешението за пътуване на пътуващо лице, намиращо се на територията на държавата членка, както и до определени данни, съгласно посоченото в същия член.

Достъпът на имиграционните органи до централната система на ETIAS съгласно член 65, параграф 3 се ограничава до данните, посочени всъщия член.

5.  Всяка държава членка определя компетентните национални органи, посочени в параграфи 1, 2 и 4 от настоящия член, и предоставя незабавно списък на тези органи на eu-LISA в съответствие с член 87, параграф 2. В този списък се уточнява целта, за която надлежно упълномощените служители на всеки отделен орган имат достъп до данните в информационната система на ETIAS в съответствие с параграфи 1, 2 и 4 от настоящия член.

Член 14

Недискриминация и основни права

Обработването на лични данни в рамките на информационната система на ETIAS от страна на който и да е потребител не трябва да води до дискриминация на граждани на трети държави въз основа на пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, произход по рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация. При обработването изцяло се зачитат човешкото достойнство и морал, както и основните права, включително правото на зачитане на личния живот и защитата на личните данни. Особено внимание се обръща на децата, старите хора и хората с увреждания. Висшият интерес на детето винаги е съображение от първостепенно значение.

ГЛАВА II

Прилагане

Член 15

Практически стъпки за подаване на заявление

1.  Заявителите подават заявление, като попълват формуляра за заявление онлайн посредством предвидения за целта публичен уебсайт или приложение за мобилни устройства достатъчно време преди всяко планирано пътуване, или когато са вече на територията на държавите членки, преди изтичането на срока на валидност на съществуващо разрешение за пътуване, което те притежават.

2.  Притежателите на разрешение за пътуване могат да подадат заявление за ново разрешение за пътуване, считано от 120 дни преди изтичането на срока на валидност на разрешението за пътуване.

120 дни преди изтичането на срока на валидност на разрешението за пътуване централната система на ETIAS автоматично уведомява притежателя на това разрешение за пътуване чрез услугата за електронна поща за:

а)  датата на изтичане на срока на валидност на разрешението за пътуване;

б)  възможността да се подаде заявление за ново разрешение за пътуване;

в)  задължението за притежаване на валидно разрешение за пътуване за цялата продължителност на краткосрочния престой на територията на държавите членки.

3.  Всички съобщения до заявителя във връзка с неговото заявление за разрешение за пътуване се изпращат на посочения от него електронен адрес във формуляра за заявлението, съгласно посоченото в член 17, параграф 2, буква ж).

4.  Заявленията могат да бъдат подавани лично от заявителя или от лице или търговски посредник, упълномощен от заявителя да подаде заявлението от негово име.

5.  Посредством акт за изпълнение Комисията изработва формуляр за съобщаване на нарушения от страна на търговските посредници, посочени в параграф 4 от настоящия член. Този формуляр е достъпен чрез определения за целта публичен уебсайт или приложението за мобилни устройства, посочени в параграф 1 от настоящия член. Попълнените формуляри се изпращат на централното звено на ETIAS, което предприема подходящи действия, включително като докладва редовно на Комисията. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 90, параграф 2.

Член 16

Публичен уебсайт и приложение за мобилни устройства

1.  Публичният уебсайт и приложението за мобилни устройства дават възможност на гражданите на трети държави, обект на изискването за разрешение за пътуване, да подават заявление за разрешение за пътуване, да предоставят изискваните във формуляра на заявлението данни в съответствие с член 17 и да платят таксата за разрешението за пътуване.

2.  Публичният уебсайт и приложението за мобилни устройства дават широк, лесен и безплатен достъп на заявителите до формуляра за заявлението. Следва да бъде обърнато специално внимание на достъпността на публичния уебсайт и приложението за мобилни устройства за лица с увреждания.

3.  Публичният уебсайт и приложението за мобилни устройства са на разположение на всички официални езици на държавите членки.

4.  Когато официалният език или езици на държавите, посочени в приложение II към Регламент (ЕО) № 539/2001, не съответстват на езиците, посочени в параграф 3, eu-LISA предоставя на разположение на публичния уебсайт и приложението за мобилни устройства на поне един от официалните езици на посочените държави информационни фишове с обяснителна информация за ETIAS, за процедурата по подаване на заявлението, за използването на публичния уебсайт и приложението за мобилни устройства, както и наръчник със стъпките за подаване на заявлението. Когато дадена държава има повече от един официален език, такива информационни фишове са необходими само ако нито един от тези езици не съответства на езиците, посочени в параграф 3.

5.  Публичният уебсайт и приложението за мобилни устройства информират заявителите за езиците, които могат да се използват при попълване на формуляра на заявлението.

6.  Публичният уебсайт и приложението за мобилни устройства предоставят на заявителя услуга за създаване на акаунт, която му позволява при необходимост да предоставя допълнителна информация или документация.

7.  Публичният уебсайт и приложението за мобилни устройства информират заявителите за правото им на обжалване съгласно настоящия регламент, ако разрешението за пътуване бъде отказано, отнето или отменено. За тази цел те съдържат информация за приложимото национално право, компетентния орган, начините за подаване на жалба, срока за подаване на жалба, както и информация за евентуалната помощ, която може да бъде предоставена от националния орган по защита на данните.

8.  Публичният уебсайт и приложението за мобилни устройства дават възможност на заявителите да посочат, че целта на планирания престой е свързана с причини от хуманитарен характер или с международни задължения.

9.  Публичният уебсайт съдържа информацията, посочена в член 71.

10.  Чрез актове за изпълнение Комисията приема подробни правила относно функционирането на публичния уебсайт и приложението за мобилни устройства, както и относно подробните правила за защита на данните и сигурността, приложими за публичния уебсайт и приложението за мобилни устройства. Тези подробни правила се основават на управлението на риска за сигурността на информацията и на принципите на защитата на данните още при проектирането и по подразбиране. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 90, параграф 2.

Член 17

Формуляр за заявление и лични данни на заявителя

1.  Всеки заявител подава попълнен формуляр на заявлението, в това число декларация за автентичността, пълнотата, точността и надеждността на подадените данни и декларация за истинността и надеждността на направените изявления. Всеки заявител посочва също, че е разбрал условията за влизане, посочени в член 6 от Регламент (ЕС) 2016/399, и че може да му бъде поискано да представи съответните удостоверителни документи при всяко влизане. Ненавършилите пълнолетие лица подават формуляр на заявление, подписан електронно от лице, упражняващо постоянно или временно родителските права върху заявителя или което е негов законен настойник.

2.  Заявителят предоставя следните лични данни във формуляра на заявлението:

а)  фамилно име, собствено име или имена, фамилно име по рождение; дата на раждане, място на раждане, държава на раждане, пол, настоящо гражданство, собствени имена на родителите на заявителя;

б)  други имена (псевдоним(и), творческо(и) име(на), обичайно(и) име(на), ако има такива;

в)  друго гражданство, ако има такова;

г)  вид, номер и държава, издала документа за пътуване;

д)  датата на издаване и датата, на която изтича срокът на валидност на документа за пътуване;

е)  домашен адрес на заявителя или, ако няма такъв, град и държава на пребиваване;

ж)  електронен адрес и телефонни номера, ако има такива;

з)  образование (основно, средно, висше или нито едно от посочените);

и)  настояща професия (професионална група); ако заявлението се обработва ръчно съгласно процедурата, установена в член 26, компетентната държава членка може в съответствие с член 27 да поиска от заявителя да предостави допълнителна информация за точната длъжност и работодател, а от студентите — името на учебното заведение;

й)  държава членка на първия планиран престой и по възможност – адрес на първия планиран престой;

к)  за ненавършили пълнолетие лица — фамилно и собствено име или имена ▌, домашен адрес, електронен адрес, и ако има такъв — телефонен номер на лицето, упражняващо родителските права върху заявителя или което е негов законен настойник;

л)  когато заявителят твърди, че е със статут на член на семейството, посочен в член 2, параграф 1, буква в):

i)  статута си на член на семейството;

ii)  фамилно име, собствено име или имена, дата на раждане, място на раждане, държава на раждане, настоящо гражданство, домашен адрес, електронен адрес, и ако има такъв — телефонен номер на члена на семейството, с когото заявителят има семейни връзки;

iii)  семейните си връзки с този член на семейството в съответствие с член 2, параграф 2 от Директива 2004/38/ЕО;

м)  в случай на заявления, попълнени от лице, различно от заявителя, фамилно име, собствено име или имена, име на фирмата, организацията, ако е приложимо, електронен адрес, пощенски адрес и телефонен номер на това лице, ако има такъв; връзката със заявителя и подписана декларация за представителство.

3.  Заявителят избира ▌настоящата професия ▌(професионална група) от предварително определен списък. Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 89, в които установява този предварително определен списък.

4.  В допълнение заявителят дава отговори на следните въпроси:

a)  дали е ▌осъждан за престъпление, посочено в приложението, през предходните 10 години, а за терористични престъпления — през предходните 20 години, и ако това е така — кога и в коя държава;

б)  дали е имал престой в конкретна зона на военни действия или конфликт през предходните 10 години и какви са били причините за престоя;

в)  дали е бил обект на решение, с което се изисква да напусне територията на държава членка или на някоя от третите държави, посочени в приложение ІІ към Регламент (ЕО) № 539/2001, или е бил обект на решение за връщане, издадено през предходните 10 години.

5.  Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 89, в които да определи съдържанието и формата на въпросите, посочени в параграф 4 от настоящия член. Съдържанието и форма̀та на тези въпроси позволяват на заявителите да дават ясни и точни отговори.

6.  ▌Когато заявителят отговори утвърдително на който и да е от въпросите, посочени в параграф 4, от него се изисква да даде отговори на допълнителен набор от предварително определени въпроси във формуляра на заявлението, като избира от предварително определен списък с отговори. Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 89, в които да предвиди съдържанието и формата на тези допълнителни въпроси и предварително определения списък с отговори на тези въпроси.

7.  Данните, посочени в параграфи 2 и 4, се попълват от заявителя на латиница▌.

8.  При подаване на формуляра на заявлението информационната система на ETIAS съхранява IP адреса, от който той е подаден.

9.  Комисията, посредством актове за изпълнение, установява изискванията относно формата на личните данни, посочени в параграфи 2 и 4 от настоящия член, които да бъдат въведени във формуляра на заявлението, както и параметрите и проверките, които трябва да бъдат извършени, за да се гарантира пълнотата на заявлението и съгласуваността на тези данни. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 90, параграф 2.

Член 18

Такса за разрешение за пътуване

1.  За всяко заявление ▌заявителят плаща такса за разрешение за пътуване в размер на 7 евро.

2.  Заявители под 18 години или над 70 години към момента на подаване на заявлението са освободени от таксата за разрешение за пътуване.

3.  Таксата за разрешение за пътуване се начислява в евро.

4.  Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 89 относно начините и реда за плащане на таксата за разрешение за пътуване и относно промените в размера на тази такса. С промените в размера се отчита увеличаването на разходите, посочени в член 85.

ГЛАВА III

Създаване на досието на заявление и разглеждане на заявлението от централната система на ETIAS

Член 19

Допустимост и създаване на досието на заявление

1.  След подаването на заявление информационната система на ETIAS проверява автоматично:

a)  дали са попълнени всички полета на формуляра на заявлението и дали те съдържат всички елементи, посочени в член 17, параграфи 2 и 4;

б)  дали е събрана таксата за разрешение за пътуване.

2.  Ако условията по параграф 1, букви а) и б) са изпълнени, заявлението се счита за допустимо. Тогава незабавно централната система на ETIAS автоматично създава досие на заявлението и му дава номер на заявление.

3.  При създаване на досието на заявлението централната система на ETIAS регистрира и съхранява следните данни:

а)  номера на заявлението;

б)  информация за статуса, указваща, че е поискано разрешение за пътуване;

в)  личните данни, посочени в член 17, параграф 2, и ако е приложимочлен 17, параграфи 4 и 6, в това число трибуквения код на държавата, издала документа за пътуване;

г)  данните, посочени в член 17, параграф 8;

д)  датата и часа на подаване на формуляра на заявлението, както и отметка за успешното плащане на таксата за разрешение за пътуване и уникалния референтен номер на плащането.

4.  При създаването на досието на заявлението централната система на ETIAS определя дали заявителят вече има друго досие на заявление в централната система на ETIAS, като сравнява посочените в член 17, параграф 2, буква а) данни с личните данни в досиетата на заявления, съхранявани в централната система на ETIAS. В такъв случай централната система на ETIAS свързва новото досие на заявление с вече съществуващо досие, създадено за същия заявител.

5.  При създаването на досието на заявлението заявителят незабавно получава уведомление чрез услугата за електронна поща, в което се обяснява, че по време на обработването на заявлението заявителят може да бъде приканен да представи допълнителна информация или документация, или при изключителни обстоятелства – да се яви на събеседване. Това уведомление съдържа:

а)  информация за хода на процедурата, с която се потвърждава подаването на заявление за разрешение за пътуване; и

б)  номера на заявлението.

Уведомлението дава на заявителя възможност да ползва инструмента за проверка, предвиден в член 6, параграф 2, буква з).

Член 20

Автоматизирано обработване

1.  Досиетата на заявленията се обработват автоматично от централната система на ETIAS, за да се установят съответствия. Централната система на ETIAS разглежда всяко досие на заявление поотделно.

2.  Централната система на ETIAS сравнява съответните данни, посочени в член 17, параграф 2, букви а), б), в), г), е), ж), й), к), м) и в член 17, параграф 8, с данните, присъстващи в запис, досие или сигнал, регистрирани в централната система на ETIAS, ШИС, СВИ, ВИС, Евродак ▌, данни на Европол и базите данни на Интерпол SLTD и TDAWN.

По-специално централната система на ETIAS проверява:

a)  дали използваният за заявлението документ за пътуване съответства на документ за пътуване, който е обявен в ШИС за изгубен, откраднат, незаконно присвоен или недействителен;

б)  дали използваният за заявлението документ за пътуване съответства на документ за пътуване, който е обявен в SLTD за изгубен, откраднат или недействителен;

в)  дали за заявителя има въведен сигнал в ШИС за отказ за влизане и престой;

г)  дали за заявителя има сигнал в ШИС, отнасящ се до лица, издирвани за арест с цел предаване на основание на европейска заповед за арест или с цел екстрадиране;

д)  дали данните за заявителя и документа за пътуване съответстват на данни за отказано, отнето или отменено ▌ разрешение за пътуване в централната система на ETIAS;

е)  дали предоставените в заявлението данни относно документа за пътуване съответстват на данни в друго заявление за разрешение за пътуване в централната система на ETIAS, свързано с различни данни за самоличност, посочени в член 17, параграф 2, буква а);

ж)  дали понастоящем заявителят е обявен за лице, надвишило разрешения срок на престой, или е обявяван за такова лице в миналото в СВИ;

з)  дали за заявителя е записано, че му е отказано влизане в СВИ;

и)  дали заявителят е бил обект на регистрирано във ВИС решение за отказ, отмяна или отнемане ▌ на виза за краткосрочно пребиваване;

й)  дали предоставените в заявлението данни съответстват на данни, записани в данните на Европол;

к)  дали заявителят е регистриран в Евродак;

л)  дали използваният за заявлението документ за пътуване съответства на документ за пътуване, регистриран в досие в TDAWN;

м)  ако заявителят е ненавършило пълнолетие лице — дали за лицето, упражняващо родителските права върху заявителя или което е назначено за негов законен настойник:

i)  има сигнал в ШИС, отнасящ се до лица, издирвани за арест с цел предаване на основание на европейска заповед за арест или с цел екстрадиране;

ii)  има въведен сигнал в ШИС за отказ на влизане и престой.

3.  Централната система на ETIAS проверява дали заявителят е отговорил утвърдително на който и да е от посочените в член 17, параграф 4 въпроси и дали е предоставил домашен адрес, а не само града и държавата си на пребиваване, както е посочено в член 17, параграф 2, буква е).

4.  Централната система на ETIAS сравнява съответните данни, посочени в член 17, параграф 2, букви а), б), в), г), е), ж), й), к), м) и в член 17, параграф 8, с данните, присъстващи в посочения в член 34 списък на ETIAS за наблюдение.

5.  Централната система на ETIAS сравнява съответните данни, посочени в член 17, параграф 2, букви а), в), е), з) и и), с посочените в член 33 специфични показатели за риска.

6.  Централната система на ETIAS добавя към досието на заявлението препратка към всяко съответствие, получено съгласно параграфи 2—5.

7.  Когато записаните в досието на заявлението данни съвпадат с данните, задействали съответствие съгласно параграфи 2 и 4, централната система на ETIAS установява, когато е приложимо, коя(кои) държава(и) членка(и) е(са) въвела(и) или предоставила(и) данните, задействали съответствието, и вписва това в досието на заявлението.

8.   След установяването на съответствие съгласно параграф 2, буква й) и параграф 4, ако никоя държава членка не е предоставила данните, задействали съответствието, централната система на ETIAS установява дали данните са въведени от Европол и вписва това в досието на заявлението.

Член 21

Резултати от автоматизираното обработване

1.  Когато при автоматизираното обработване, определено в член 20, параграфи 2—5, не се установи съответствие, централната система на ETIAS автоматично издава разрешение за пътуване съгласно член 36 и ▌ уведомява заявителя съгласно член 38.

2.   Когато при автоматизираното обработване, определено в член 20, параграфи 2—5, се установи едно или няколко съответствия, ▌ заявлението се обработва съгласно определената в член 22 процедура.

3. Когато с проверката по член 22, се потвърди, че записаните в досието на заявлението данни съвпадат с данните, задействали съответствие при автоматизираното обработване съгласно член 20, параграфи 2—5, или когато остават съмнения относно самоличността на заявителя, вследствие на такава проверка, заявлението се обработва в съответствие с определената в член 26 процедура.

4.  Когато при автоматизираното обработване по член 20, параграф 3, се установи, че заявителят е отговорил утвърдително на някой от посочените в член 17, параграф 4 въпроси и ако няма друго съответствие, заявлението се изпраща на националното звено на ETIAS на компетентната държава членка за ръчно обработване съгласно член 26.

Член 22

Проверка от централното звено на ETIAS

1.  Когато при автоматизираното обработване съгласно член 20, параграфи 2—5 се установи едно или няколко съответствия, централната система на ETIAS се консултира автоматично с централното звено на ETIAS.

2.  Когато с него се прави консултация, централното звено на ETIAS има достъп до досието на заявлението и всички свързани с него досиета на заявление, както и до всички съответствия, намерени при автоматизирано обработване съгласно член 20, параграфи 2—5, и до информацията, установена в централната система на ETIAS по член 20, параграфи 7 и 8.

3.  Централното звено на ETIAS проверява дали записаните в досието на заявлението данни съвпадат с поне едно от следното:

а)  посочените в член 33 специфични показатели за риска;

б)  данните в централната система на ETIAS, включително списъка на ETIAS за наблюдение, посочен в член 34;

в)  данните в някоя от информационните системи на ЕС, с които се прави справка;

г)  данните на Европол;

д)  данните в базите данни на Интерпол SLTD или TDAWN.

4.  Когато данните не съвпадат и по време на автоматизираното обработване съгласно член 20, параграфи 2—5 не е установено никакво друго съответствие, централното звено на ETIAS заличава фалшивото съответствие от досието на заявлението и централната система на ETIAS автоматично издава разрешение за пътуване в съответствие с член 36.

5.  Когато данните съвпадат с тези на заявителя или остават съмнения относно самоличността на заявителя, заявлението се обработва ръчно в съответствие с определената в член 26 процедура.

6.  Централното звено на ETIAS завършва ръчното обработване в срок до 12 часа от получаване на досието на заявлението.

Член 23

Подкрепа за постигането на целите на ШИС

1.  За целите на член 4, буква д) централната система на ETIAS сравнява съответните данни, посочени в член 17, параграф 2, букви а), б) и г), с данните в ШИС, за да се определи дали заявителят е обект на някой от следните сигнали:

а)  сигнал за изчезнали лица;

б)  сигнал по отношение на лица, които се издирват, за да съдействат в съдебно производство;

в)  сигнал по отношение на лица за проверки от разстояние или явни проверки.

2.  Когато сравнението съгласно параграф 1 установи едно или няколко съответствия, централната система на ETIAS изпраща автоматизирано уведомление до централното звено на ETIAS. Централното звено на ETIAS проверява дали личните данни на заявителя съвпадат с личните данни, съдържащи се в сигнала, който е задействал съответствието, и ако съвпадението се потвърди, централната система на ETIAS изпраща автоматизирано уведомление до бюрото SIRENE на въвелата сигнала държава членка. Съответното бюро SIRENE проверява допълнително дали личните данни на заявителя съответстват на личните данни, съдържащи се в сигнала, задействал съответствието, и предприема подходящи последващи действия.

Централната система на ETIAS изпраща автоматизирано уведомление и до бюрото SIRENE на държавата членка, която е въвела сигнала, задействал съответствие в ШИС по време на автоматизираното обработване, посочено в член 20, когато след проверка от страна на централното звено на ETIAS съгласно член 22 този сигнал е довел до ръчно обработване на заявлението в съответствие с член 26.

3.  Уведомлението до бюрото SIRENE на държавата членка, въвела сигнала, съдържа следните данни:

а)  фамилно(и) име(на), собствено(и) име(на) и псевдоним(и), ако има такъв;

б)  място и дата на раждане;

в)  пол;

г)  гражданство и, ако има такива, други гражданства;

д)  държава членка на първия планиран престой, и ако има такъв — адрес на първия планиран престой;

е)  домашен адрес на заявителя или, ако няма такъв, град и държава на пребиваване;

ж)  информация за статуса на разрешението за пътуване, указваща дали такова разрешение е издадено, отказано и дали заявлението е обект на ръчно обработване съгласно член 26;

з)  препратка към всички съответствия, получени съгласно параграфи 1 и 2, включително датата и часа на съответствието.

4.  Централната система на ETIAS добавя към досието на заявлението препратка към всяко съответствие, получено съгласно параграф 1.

Член 24

Специални правила за членовете на семейството на граждани на Съюза или на други граждани на трети държави, които се ползват от правото на свободно движение съгласно правото на Съюза

1.  За гражданите на трети държави, посочени в член 2, параграф 1, буква в), разрешението за пътуване, за което се съдържа определение в член 3, параграф 1, точка 5, означава решение, издадено в съответствие с настоящия регламент, в което се посочва, че не са налице фактически данни или основателни причини въз основа на фактически данни, да се смята, че присъствието на лицето на територията на държавите членки представлява риск за сигурността или висок епидемичен риск в съответствие с Директива 2004/38/ЕО.

2.  Когато гражданин на трета държава, посочен в член 2, параграф 1, буква в) подава заявление за разрешение за пътуване, се прилагат следните специални правила:

а)  заявителят не отговаря на въпроса, посочен в член 17, параграф 4, буква в);

б)  заявителят се освобождава от посочената в член 18 такса.

3.  Когато обработва заявление за разрешение за пътуване на гражданин на трета държава по член 2, параграф 1, буква в), централната система на ETIAS не проверява:

а)  дали понастоящем заявителят е обявен за лице, надвишило разрешения срок на престой, или дали е обявяван за такова лице в миналото — въз основа на справка в СВИ, съгласно посоченото в член 20, параграф 2, буква ж);

б)  дали заявителят съответства на лице, чиито данни фигурират в Евродак, съгласно посоченото в член 20, параграф 2, буква к).

Не се прилагат специфичните показатели за риска, основани на ▌ рисковете от незаконна имиграция и определени в съответствие с член 33.

4.  Заявление за разрешение за пътуване не се отказва на основание на риск от незаконна имиграция, съгласно посоченото в член 37, параграф 1, буква в).

5.  Когато автоматизираното обработване по член 20 установи съответствие, отговарящо на сигнал за отказ за влизане и пребиваване, посочен в член 24 от Регламент (ЕО) № 1987/2006 на Европейския парламент и на Съвета(39), националното звено на ETIAS проверява основанието за решението, вследствие на което този сигнал е въведен в ШИС. Ако това основание е свързано с риск от незаконна имиграция, сигналът не се взема предвид за оценката на заявлението. Националното звено на ETIAS процедира съгласно член 25, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1987/2006.

6.  Прилагат се също така следните правила:

а)  в посоченото в член 38, параграф 1 уведомление заявителят получава информация относно факта, че когато преминава външната граница, трябва да може да докаже статута си на член на семейството на гражданин, посочен в член 2, параграф 1, буква в); такава информация включва и напомняне, че членът на семейството на гражданин, упражняващ правото си на свободно движение, който притежава разрешение за пътуване, има право да влезе само ако придружава или се присъединява към гражданина на Съюза или към друг гражданин на трета държава, упражняващ правото си на свободно движение;

б)  жалба съгласно член 37, параграф 3 се подава в съответствие с Директива 2004/38/ЕО;

в)  срокът за съхранение на досието на заявлението, посочен в член 54, параграф 1, е:

i)  до края на срока на валидност на разрешението за пътуване;

ii)  ▌за срок от пет години от последното решение за отказ, отмяна или отнемане ▌ на разрешение за пътуване съгласно членове 37, 40 и 41. Ако данните, налични в даден запис, досие или сигнал, регистрирани в някоя от информационните системи на ЕС, данните на Европол, базите данни на Интерпол SLTD или TDAWN, списъка на ETIAS за наблюдение, или правилата на ETIAS за проверките, вследствие на които е взето такова решение, бъдат заличени преди изтичането на този пет годишен срок, досието на заявлението се заличава в срок от седем дни от датата на заличаването на данните в този запис, досие или сигнал. За тази цел централната система на ETIAS проверява редовно и автоматично дали условията за запазване на досиетата на заявления, посочени в настоящата буква все още са изпълнени. Когато те повече не са изпълнени тя заличава досието на заявлението по автоматизиран начин.

С цел улесняване на ново заявление след изтичането на срока на валидност на разрешение за пътуване от ETIAS досието на заявлението може да се съхранява в централната система на ETIAS за допълнителен срок от не повече от три години след изтичането на срока на валидност на разрешението за пътуване и само когато, в отговор на искане за съгласие, заявителят свободно и изрично дава съгласие посредством електронно подписана декларация. Искането за съгласие се представя по начин, който ясно да го отличава от другите въпроси, в разбираема и лесно достъпна форма и като се използва ясен и прост език в съответствие с член 7 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Съгласието се иска след предоставянето на информация съгласно член 15, параграф 2. Автоматично предоставената информация припомня на заявителя целта на запазването на данни в съответствие с информацията, посочена в член 71, буква о).

ГЛАВА IV

Разглеждане на заявлението от националните звена на ETIAS

Член ▌ 25

Компетентна държава членка

1.  Държавата членка, компетентна за ръчното обработване на заявления съгласно член 26 („компетентната държава членка“), се определя от централната система на ETIAS по следния начин:

a)  когато се установи, че само една държава членка е въвела или предоставила данните, задействали съответствието съгласно член 20, тази държава членка е компетентната държава членка;

б)  когато се установи, че няколко държави членки са въвели или предоставили данните, задействали съответствието съгласно член 20, компетентната държава членка е:

i)  държавата членка, въвела или предоставила последните данни за сигнал, посочен в член 20, параграф 2, буква г); или

ii)  ако никои от тези данни не съответстват на член 20, параграф 2, буква г), държавата членка, която е въвела или предоставила последните данни за сигнал, посочен в член 20, параграф 2, буква в); или,

iii)  ако никои от тези данни не съответстват на сигнал, посочен в член 20, параграф 2, буква г) или в), държавата членка, която е въвела или предоставила последните данни за сигнал, посочен в член 20, параграф 2, буква а);

в)  когато се установи, че няколко държави членки са въвели или предоставили данните, задействали съответствието съгласно член 20, но няма данни, съответстващи на сигнали, посочени в член 20, параграф 2, буква а), в) или г), компетентната държава членка е държавата, която е въвела или предоставила най-новите данни.

За целите на букви а) и в) от първа алинея съответствията, задействани от данни, които не са въведени или предоставени от държава членка, не се вземат предвид за определянето на компетентната държава членка. Когато ръчното обработване на заявление не е задействано от данни, въведени или предоставени от държава членка, компетентната държава членка е държавата членка на първия планиран престой.

2.  Централната система на ETIAS посочва компетентната държава членка в досието на заявлението. Когато централната система на ETIAS не е в състояние да определи компетентната държава членка, съгласно посоченото в параграф 1, тя се определя от централното звено на ETIAS.

Член 26

Ръчно обработване на заявленията от националните звена на ETIAS

1.  Когато при автоматизираното обработване, предвидено в член 20, параграфи 2—5 се установи едно или няколко съответствия, заявлението се обработва ръчно от националното звено на ETIAS на компетентната държава членка. Това национално звено на ETIAS има достъп до досието на заявлението и до евентуалните свързани с него други досиета на заявления, както и до евентуални съответствия, задействани при автоматизираното обработване, предвидено в член 20, параграфи 2—5. Централното звено на ETIAS информира националното звено на ETIAS на компетентната държава членка за това дали е било установено, че една или няколко други държави членки или Европол са въвели или предоставили данните, задействали съответствието съгласно член 20, параграф 2 или 4. Когато е било установено, че една или няколко държави членки са въвели или предоставили данните, задействали такова съответствие, централното звено на ETIAS посочва също кои са тези държави членки.

2.  След ръчното обработване на заявлението националното звено на ETIAS на компетентната държава членка:

а)  издава разрешение за пътуване; или

б)  отказва разрешение за пътуване.

3.  Когато при предвиденото в член 20, параграф 2 автоматизирано обработване се установи съответствие, националното звено на ETIAS на компетентната държава членка:

а)  отказва разрешение за пътуване, ако съответствието отговаря на една или няколко от проверките, посочени в член 20, параграф 2, букви а) и в);

б)  оценява риска за сигурността или риска от незаконна имиграция и решава дали да издаде или да откаже разрешение за пътуване, ако съответствието отговаря на някоя от проверките, посочени в член 20, параграф 2, буква б) и букви г)—м).

4.  Когато при автоматизираното обработване по член 20, параграф 3 се установи, че заявителят е отговорил утвърдително на един от въпросите, посочени в член 17, параграф 4, националното звено на ETIAS на компетентната държава членка оценява ▌ риска за сигурността или риска от незаконна имиграция и решава дали да издаде или да откаже разрешение за пътуване.

5.  Когато при автоматизираното обработване по член 20, параграф 4 се установи съответствие, националното звено на ETIAS на компетентната държава членка оценява риска за сигурността и решава дали да издаде или да откаже разрешение за пътуване.

6.  Когато при автоматизираното обработване съгласно член 20, параграф 5 се установи съответствие, националното звено на ETIAS на компетентната държава членка оценява ▌ риска за сигурността, риска от незаконна имиграция или високия епидемичен риск и решава дали да издаде или да откаже разрешение за пътуване. В никакъв случай националното звено на ETIAS на компетентната държава членка не може да вземе решение автоматично въз основа на установено съответствие по специфични показатели на риска. Във всички случаи националното звено на ETIAS на компетентната държава членка извършва индивидуална оценка на риска за сигурността, риска от незаконна имиграция и високия епидемичен риск.

7.  Информационната система на ETIAS поддържа регистри на всички операции по обработване на данни, извършени относно оценки съгласно настоящия член от страна на националното звено на ETIAS на компетентната държава членка или от националните звена на ETIAS в държавите членки, с които са проведени консултации в съответствие с член 28. Тези регистри се създават и въвеждат автоматично в досието на заявлението. В тях се посочват датата и часа на всяка операция, данните, използвани за допитване до други информационни системи на ЕС, данните, свързани с полученото съответствие, и служителите, извършили оценката на риска.

Резултатите от оценката на риска за сигурността, риска от незаконна имиграция или високия епидемичен риск и мотивите за решението за издаване или отказ на разрешение за пътуване се записват в досието на заявлението от служителите, извършили оценката на риска.

Член 27

Искане за допълнителна информация или документация от заявителя

1.  Когато националното звено на ETIAS на компетентната държава членка счете, че информацията, предоставена от заявителя във формуляра на заявлението, е недостатъчна, за да му позволи да вземе решение дали да издаде или да откаже разрешение за пътуване, това звено може да поиска допълнителна информация или документация от заявителя. Националното звено на ETIAS на компетентната държава членка отправя искане за допълнителна информация или документация по искане на държавата членка, с която е проведена консултация съгласно член 28.

2.  Искането за допълнителна информация или документация се изпраща чрез услугата за електронна поща, посочена в член 6, параграф 2, буква е), на електронния адрес за връзка, записан в досието на заявлението. В искането за допълнителна информация или документация ясно се посочва информацията или документацията, която заявителят трябва да предостави, както и списък на езиците, на които информацията или документацията може да бъде представена. Този списък включва най-малко английски, френски или немски език, освен в случаите, когато вече включва официален език на третата държава, на която заявителят е посочил, че е гражданин. Когато има искане за допълнителна документация, се изисква и електронно копие от оригиналната документация. Заявителят предоставя допълнителната информация или документация директно на националното звено на ETIAS на компетентната държава членка посредством услугата за защитéн акаунт, посочена в член 6, параграф 2, буква ж), в срок от 10 дни от датата на получаване на искането. Заявителят предоставя тази информация или документация на един от езиците, посочени в искането. От заявителя не се изисква да представи официален превод. Може да се изисква само допълнителна информация или документация, необходими за оценка на заявлението на ETIAS.

3.  За целите на искането за допълнителна информация или документация, посочено в параграф 1, националното звено на ETIAS на компетентната държава членка използва предварително определен списък от варианти. Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 89, в които да се установи съдържанието и форматът на този предварително определен списък с варианти.

4.  При извънредни обстоятелства и като последна мярка, след обработването на допълнителната информация или документация, когато остават сериозни съмнения по отношение на предоставената от заявителя информация или документация, националното звено на ETIAS на компетентната държава членка може да покани заявителя на събеседване ▌ в държавата на пребиваване, в консулството, намиращо се най-близо до мястото на пребиваване на заявителя. В извънредни случаи и когато е в интерес на заявителя, събеседването може да се проведе в консулство, намиращо се в държава, различна от държавата на пребиваване на заявителя.

Ако консулството, намиращо се най-близо до мястото на пребиваване на заявителя, е на разстояние по-голямо от 500 км, на заявителя се дава възможността да проведе събеседването чрез средства за аудио и видео комуникация от разстояние. Ако разстоянието е по-малко от 500 км, заявителят и националното звено на ETIAS могат съвместно да се договорят да използват такива средства за аудио и видео комуникация. Когато се използват такива средства за аудио и видео комуникация, събеседването се провежда от националното звено на ETIAS на компетентната държава членка или, по изключение, от едно консулствата на тази държава членка. Средствата за аудио и видео комуникация от разстояние осигуряват подходящо ниво на сигурност и поверителност.

Причината за искането на събеседване се записва в досието на заявлението.

5.  Посредством актове за изпълнение Комисията определя изискванията за средствата за аудио и видео комуникация, посочени в параграф 4, включително по отношение на правилата за защитата на данните, сигурността и поверителността и приема правила относно изпитванията и избирането на подходящи инструменти и за тяхното функциониране.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 90, параграф 2.

6.  Поканата на събеседване се отправя до заявителя от националното звено на ETIAS чрез услугата за електронна поща, посочена в член 6, параграф 2, буква е), на електронния адрес за връзка, записан в досието на заявлението. Поканата на събеседване се отправя до 72 часа от представянето от страна на заявителя на допълнителна информация или документация съгласно параграф 2 от настоящия член. Поканата на събеседване включва информация за държавата членка, която е отправила поканата, за опциите, посочени в параграф 4 и относимите данни за връзка. Заявителят се свързва с националното звено на ETIAS на компетентната държава членка или с консулството възможно най-скоро, но не по-късно от пет дни след отправянето на поканата на събеседване, за договаряне на взаимно подходящи дата и час за събеседването и за възможността събеседването да бъде проведено дистанционно. Събеседването се провежда до 10 дни от изпращането на поканата.

Поканата на събеседване се записва в досието на заявлението от централната система на ETIAS.

7.  Ако ▌ заявителят не се яви на събеседването в съответствие с параграф 6 от настоящия член след покана за събеседване, заявлението се отхвърля в съответствие с член 37, параграф 1, буква ж). Националното звено на ETIAS на компетентната държава членка незабавно уведомява заявителя за това.

8.  За целите на събеседването, посочено в параграф 4, националното звено на ETIAS на компетентната държава членка посочва елементите, на които да обърне внимание интервюиращия. Тези елементи имат връзка с причините, породили искането за събеседване.

Събеседването чрез средства за аудио и видео комуникация от разстояние се провежда на езика на националното звено на ETIAS на компетентната държава членка, поискало събеседването, или на избрания от звеното език за предоставяне на допълнителна информация или документация.

Събеседването, протичащо в консулство, се провежда на официален език на третата държава, в която се намира консулството, или на друг език, договорен от заявителя и консулството.

След събеседването интервюиращият излиза със становище, обосноваващо препоръките му.

Елементите, на които е обърнато внимание и становището се отразяват във формуляр, който се записва в досието на заявлението в същия ден, в който се е състояло събеседването.

9.  След представяне на допълнителна информация или документация от заявителя в съответствие с параграф 2 централната система на ETIAS записва и съхранява тази информация или документация в досието на заявлението. Допълнителната информация или документация, предоставена по време на събеседване в съответствие с параграф 6, се добавя към досието на заявлението от националното звено на ETIAS на компетентната държава членка.

Справка с формуляра, използван за събеседването, и с допълнителната информация или документация, записани в досието на заявлението, се прави само с цел оценяване и вземане на решение по заявлението, с цел управление на процедура по обжалване, както и с цел обработване на ново заявление от същия заявител.

10.  Националното звено на ETIAS на компетентната държава членка възобновява разглеждането на заявлението, считано от момента, в който заявителят предостави допълнителната информация или документация, или, когато е приложимо, от деня на събеседването.

Член 28

Консултации с други държави членки

1.  ▌Когато се установи, че една или няколко държави членки са въвели или предоставили данните, задействали съответствие съгласно член 20, параграф 7 ▌, след проверката по член 22, централното звено на ETIAS уведомява националното звено на ETIAS на ▌съответната(ите) държава(и) членка(и), с което поставя началото на процес на консултации между тях и националното звено на ETIAS на компетентната държава членка ▌.

2.  ▌Националните звена на ETIAS на държавите членки, с които се провеждат консултации, имат достъп до досието на заявлението за целите на консултациите.

3.  Националните звена на ETIAS на държавите членки, с които се провеждат консултации:

а)  дават мотивирано положително становище по заявлението; или

б)  дават мотивирано отрицателно становище по заявлението.

Това положително или отрицателно становище се записва в досието на заявлението от националното звено на ETIAS на държавата членка, с която се провеждат консултациите.

4.  Националното звено на ETIAS на компетентната държава членка може също да проведе консултации с националните звена на ETIAS на една или няколко държави членки вследствие на даден от заявител отговор на искане за допълнителна информация. Когато такава допълнителна информация е поискана от държава членка, с която са проведени консултации съгласно член 27, параграф 1, националното звено на ETIAS на компетентната държава членка се консултира с националното звено на ETIAS на държавата членка, с която са проведени консултации, вследствие на дадения от заявителя отговор на искането за допълнителна информация. В такъв случай националните звена на ETIAS на държавите членки, с които се провеждат консултации, имат достъп и до съответната допълнителна информация или документация, предоставена от заявителя вследствие на искане от националното звено на ETIAS на компетентната държава членка и свързана с въпроса, по който се осъществява консултация с тях. Когато консултациите се провеждат с няколко държави членки, координацията се осигурява от националното звено на ETIAS на компетентната държава членка.

5.  Националните звена на ETIAS на държавите членки, с които се провеждат консултации, отговарят в срок от 60 часа от уведомлението за консултациите. Липсата на отговор в указания срок се счита за положително становище по заявлението.

6.  По време на процеса на консултации искането за консултации и отговорите във връзка с него се предават посредством софтуера, посочен в член 6, параграф 2, буква м), и се предоставят на националното звено на ETIAS на компетентната държава членка.

7.  Ако националното звено на ETIAS на поне една държава членка, с която се провеждат консултации, даде отрицателно становище по заявлението, компетентната държава членка отказва разрешение за пътуване съгласно член 37. Настоящият параграф не засяга член 44.

8.  Когато е необходимо, в случаи на технически проблеми или непредвидени обстоятелства, централното звено на ETIAS определя компетентната държава членка и държавите членки, с които трябва да бъдат проведени консултации, и улеснява консултациите между държавите членки, посочени в настоящия член.

Член 29

Консултации с Европол

1.  ▌ Когато се установи, че Европол е предоставил данните, задействали съответствие съгласно член 20, параграф 8 от настоящия регламент, централното звено на ETIAS го уведомява, с което поставя началото на процес на консултации между Европол и националното звено на ETIAS на компетентната държава членка ▌. Тези консултации се провеждат в съответствие с Регламент (EС) 2016/794 и по-специално глава IV от него.

2.  Когато ▌ се провеждат консултации с Европол, централното звено на ETIAS ▌ предава на Европол съответните данни от досието на заявлението и от съответствието(ята), които са необходими за целите на консултациите. ▌

3.  При всички положения Европол няма достъп до личните данни относно образованието на заявителя, посочени в член 17, параграф 2, буква з) ▌.

4.  При провежданите с него консултации съгласно параграф 1 Европол дава мотивирано становище по заявлението. Становището на Европол се предоставя на националното звено на ETIAS на компетентната държава членка, което го записва в досието на заявлението.

5.  Националното звено на ETIAS на компетентната държава членка може да проведе консултации с Европол вследствие на даден от заявител отговор на искане за допълнителна информация. В такъв случай националното звено на ETIAS предава на Европол съответната допълнителна информация или документация, предоставена от заявителя във връзка с искането за разрешение за пътуване, за което се провеждат консултации с Европол.

6.  Европол отговаря в срок от 60 часа от уведомлението за консултациите. Липсата на отговор от Европол в указания срок се счита за положително становище по заявлението.

7.  По време на процеса на консултации искането за консултации и отговорите във връзка с него се предават посредством софтуера, посочен в член 6, параграф 2, буква м), и се предоставят на националното звено на ETIAS на компетентната държава членка.

8.  Ако Европол даде отрицателно становище по заявлението, но националното звено на ETIAS на компетентната държава членка реши да издаде разрешение за пътуване, това звено обосновава решението си и записва обосновката в досието на заявлението.

9.  Когато е необходимо, в случаи на технически проблеми или непредвидени обстоятелства, централното звено на ETIAS определя компетентната държава членка и улеснява консултациите между компетентната държава членка и Европол, съгласно посоченото в настоящия член.

Член 30

Срокове за уведомяване на заявителя

В срок от 96 часа от подаването на заявление, което е допустимо съгласно член 19, заявителят получава уведомление, в което се посочва:

а)  дали разрешението му за пътуване е издадено или отказано; или

б)  че се иска допълнителна информация или документация и че заявителят може да бъде поканен на събеседване, като се посочи максималният срок за обработка, приложим съгласно член 32, параграф 2.

Член 31

Инструмент за проверка

Комисията създава инструмент за проверка за заявителите, за да следят напредъка на техните заявления и да проверяват срока на валидност и статуса на техните разрешения за пътуване (валидно, отказано, отменено или отнето). Този инструмент е достъпен чрез определения за целта публичен уебсайт или чрез приложението за мобилни устройства, посочени в член 16.

Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 89 за допълнителното определяне на инструмента за проверка.

Член 32

Решение по заявлението

1.  Решенията по заявленията се вземат в срок от 96 часа след подаването на заявление, което е допустимо в съответствие с член 19.

2.  По изключение, когато се изпрати уведомление с искане за допълнителна информация или документация, и когато заявителят е поканен на събеседване, срокът по параграф 1 от настоящия член се удължава ▌. Решенията по такива заявления се ▌ вземат в срок от 96 часа от предоставянето на допълнителната информация или документация от заявителя. Когато заявителят е поканен на събеседване, съгласно посоченото в член 27, параграф 4, решението по заявлението се взема в срок от 48 часа след провеждане на събеседването.

3.  Преди изтичането на сроковете по параграфи 1 и 2 от настоящия член се взема решение:

а)  за издаване на разрешение за пътуване в съответствие с член 36; или

б)  за отказ на разрешение за пътуване в съответствие с член 37.

ГЛАВА V

Правила на ETIAS за проверките и списък на ETIAS за наблюдение

Член 33

Правила на ETIAS за проверките

1.  Правилата на ETIAS за проверките са алгоритъм, позволяващ профилиране, съгласно определението в член 4, точка 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, чрез сравнение в съответствие с член 20 от настоящия регламент с данните, записани в досието на заявлението в централната система на ETIAS и със специфични показатели за риска, установени от централното звено на ETIAS съгласно параграф 4 от настоящия член, които сочат към риск за ▌ сигурността, риск от незаконна имиграция или висок епидемичен риск. Централното звено на ETIAS вписва правилата на ETIAS за проверките ▌ в централната система на ETIAS.

2.  ▌Комисията приема делегиран акт в съответствие с член 89 за допълнително определяне на рисковете, свързани със сигурността или незаконната имиграция или висок епидемичен риск, въз основа на:

а)  статистически данни, генерирани от СВИ и сочещи необичаен брой лица, надвишили разрешения срок на престой, и откази на влизане за конкретна група пътуващи лица;

б)  статистически данни, генерирани от ETIAS в съответствие с член 84 и сочещи към необичаен брой откази на разрешения за пътуване поради риск за сигурността, риск от незаконна имиграция или висок епидемичен риск, свързан с конкретна група пътуващи лица;

в)  статистически данни, генерирани от ETIAS в съответствие с член 84 и от СВИ и сочещи към взаимозависимости между информацията, събрана посредством формуляра на заявлението информация и надвишаването на разрешения срок на престой от пътуващи лица или откази на влизане;

г)  информация, подкрепена от фактически и основани на доказателства елементи и предоставена от държавите членки относно специфични показатели във връзка с риска за сигурността или заплахи, идентифицирани от съответната държава членка;

д)  информация, подкрепена от фактически и основани на доказателства елементи и предоставена от държавите членки относно необичаен брой лица, надвишили разрешения срок на престой, и откази на влизане за конкретна група пътуващи лица за съответната държава членка;

е)  информация, предоставена от държавите членки относно специфични високи епидемични рискове, както и информация от епидемиологичния надзор и оценки на риска, предоставени от ECDC и появата на огнища на болести, докладвани от СЗО.

3.  Комисията, посредством акт за изпълнение, посочва рисковете, за които се съдържа определение в настоящия регламент и в делегирания акт, посочен в параграф 2 от настоящия член, на които се основават специфичните показатели за риска, посочени в параграф 4 от настоящия член. Този акт за изпълнение се приема съгласно процедурата по разглеждане, посочена в член 90, параграф 2.

Специфичните рискове се преразглеждат най-малко на всеки шест месеца и при необходимост Комисията приема нов акт за изпълнение в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 90, параграф 2.

4.  Въз основа на определените в съответствие с параграф 3 специфични рискове централното звено на ETIAS изготвя набор от специфични показатели за риска, състоящи се от съчетание на данни, в това число един или няколко от следните елементи:

а)  възрастова група, пол, ▌гражданство;

б)  държава и град на пребиваване;

в)  степен на образование ▌ (основно, средно, висше или нито едно от посочените);

г)  настояща професия (професионална група).

5.  Специфичните показатели за риска трябва да са целеви и пропорционални. При никакви обстоятелства те не се основават единствено на пола или възрастта на лицето. При никакви обстоятелства те не се основават на информация, разкриваща цвета на кожата, расата, етническия или социален произход, генетичните характеристики, езика, политическите или други възгледи, религиозните или философски убеждения, принадлежността към профсъюзи, ▌принадлежността към национално малцинство, имотното състояние, произхода по рождение, увреждане или сексуалната ориентация на лицето.

6.  След провеждане на консултация със Съвета на ETIAS по проверките, централното звено на ETIAS извършва определянето, установяването, предварителната оценка, внедряването, последващата оценка, преразглеждането и заличаването на специфичните показатели за риска.

Член 34

Списък на ETIAS за наблюдение

1.  Списъкът на ETIAS за наблюдение се състои от данните, свързани с лица, които са заподозрени в извършване или участие в терористично или друго тежко престъпление, или лица, за които са налице фактически данни или основателни причини, въз основа на цялостна оценка на лицето, да се смята, че те ще извършат терористично или друго тежко престъпление. Списъкът на ETIAS за наблюдение е част от централната система на ETIAS.

2.  Списъкът на ETIAS за наблюдение се създава въз основа на информация, свързана с терористични или други тежки престъпления.

3.  Информацията, посочена в параграф 2, се въвежда в списъка на ETIAS за наблюдение от Европол при спазване на Регламент (ЕС) 2016/794 или от държавите членки. Европол и съответната държава членка отговарят за всички въведени от тях данни. За всеки елемент от данните в списъка на ETIAS за наблюдение се посочва датата и часът на въвеждане от Европол или от въвелата го държава членка.

4.  Въз основа на посочената в параграф ▌2 информация списъкът на ETIAS за наблюдение включва данни, които съдържат един или повече от следните елементи:

а)  фамилно име ▌;

б)  фамилно име по рождение;

в)  дата на раждане ▌;

г)  други имена (псевдоним(и), творческо(и) име(на), обичайно(и) име(на);

д)  ▌документ(и) за пътуване (вид, номер и държава на издаване на документа(ите) за пътуване);

е)  домашен адрес;

ж)  електронен адрес;

з)  телефонен номер;

и)  име, електронен адрес, пощенски адрес, телефонен номер на дружество или организация;

й)  IP адрес.

Ако са налице, следните елементи от данни се добавят към свързаните елементи, състоящи се от поне един от изброените по-горе елементи от данни: собствено(и) име(на), място на раждане, държава на раждане, пол и националност.

Член 35

Отговорности и задачи, свързани със списъка на ETIAS за наблюдение

1.  Преди Европол или дадена държава членка да въведат данни в списъка на ETIAS за наблюдение, Европол или държавата членка:

(а)  определят дали информацията е достатъчно подходяща, точна и важна, за да се съдържа в списъка на ETIAS за наблюдение;

(б)  правят оценка на потенциалното въздействие на данните върху дела на ръчно обработваните заявления;

(в)  проверяват дали данните съответстват на сигнал, въведен в ШИС.

2.  За целите на оценката съгласно параграф 1, буква б) eu-LISA създава конкретен инструмент.

3.  Когато в резултат на проверката съгласно параграф 1, буква в) се разкрие, че данните съответстват на сигнал, въведен в ШИС, те не се въвеждат в списъка на ETIAS за наблюдение. Когато условията за използване на данните с оглед на въвеждането на сигнал в ШИС са изпълнени, се отдава приоритет на въвеждането на сигнал в ШИС.

4.  Държавите членки и Европол носят отговорност за точността на данните, посочени в член 34, параграф 2, които въвеждат в списъка на ETIAS за наблюдение, както и за тяхната актуалност.

5.  Европол преразглежда и проверява редовно и поне веднъж годишно, продължаващата точност и актуалност на данните, въведени от Европол в списъка на ETIAS за наблюдение. Така също, държавите членки преразглеждат и проверяват редовно и поне веднъж годишно, продължаващата точност и актуалност на данните, които са въвели в списъка на ETIAS за наблюдение. Европол и държавите членки разработват и прилагат съвместна процедура за осигуряване на спазването на установените в настоящия параграф техни отговорности.

6.  След преразглеждане, държавите членки и Европол изваждат данните от списъка на ETIAS за наблюдение, ако се докаже, че причините за тяхното въвеждане вече не са валидни, или че данните са остарели или не са актуални.

7.  Списъкът на ETIAS за наблюдение и инструментът за оценка, посочени в параграфи 1 и 2 от настоящия член, се разработват технически и се хостват от eu-LISA. Комисията, посредством актове за изпълнение, определя техническите спецификации на списъка на ETIAS за наблюдение и на посоченият инструмент за оценка. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 90, параграф 2.

ГЛАВА VI

Издаване, отказ, отмяна или отнемане на разрешение за пътуване

Член 36

Издаване на разрешение за пътуване

1.  Ако при разглеждането на заявление в съответствие с процедурите, определени в глави III, IV и V, се установи, че не са налице фактически данни или основателни причини въз основа на фактически данни, да се счита, че присъствието на лицето на територията на държавите членки представлява риск за сигурността, риск от незаконна имиграция или висок епидемичен риск, централната система на ETIAS или националното звено на ETIAS на компетентната държава членка издава разрешение за пътуване.

2.  Ако има съмнение дали са налице достатъчно причини за отказ на разрешение за пътуване, националното звено на ETIAS на компетентната държава членка има възможност, включително след събеседване, да издаде разрешение за пътуване с обозначение, което препоръчва на граничните органи да извършат проверка на втора линия.

Националното звено на ETIAS на компетентната държава членка може също да постави подобно обозначение по искане на държава членка, с която са проведени консултации. Това обозначение е видимо само за граничните органи.

Обозначението се заличава автоматично след като граничните органи са извършили проверката и са въвели записа за влизане в СВИ.

3.  Националното звено на ETIAS на компетентната държава членка има възможност да добави обозначение, което указва на граничните и други органи, имащи достъп до данните в централната система на ETIAS, че конкретно съответствие, задействано при обработването на заявлението, е оценено и е потвърдено, че съответствието е било погрешно, или че ръчното обработване е показало, че не са налице основания за отказ на разрешение за пътуване.

4.  Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 89 за установяване на адекватни предпазни мерки чрез определяне на правила и процедури за избягване на конфликти със сигнали в други информационни системи и за определяне на условията, критериите и продължителността на обозначаването съгласно настоящия регламент.

5.  Разрешението за пътуване е валидно за срок от три години или до изтичането на срока на валидност на документа за пътуване, регистриран при подаването на заявление, в зависимост от това кое от двете събития настъпва първо, и важи за територията на държавите членки.

6.  Разрешението за пътуване не дава автоматично право на влизане или престой.

Член 37

Отказ на разрешение за пътуване

1.  Разрешение за пътуване се отказва, ако заявителят:

a)  е използвал документ за пътуване, който е обявен за изгубен, откраднат, незаконно присвоен или недействителен в ШИС;

б)  ▌представлява риск за сигурността;

в)  представлява риск от незаконна имиграция;

г)  представлява висок епидемичен риск;

д)  е лице, за което в ШИС е ▌въведен сигнал с цел отказ на влизане и престой;

е)  не отговори на искане за допълнителна информация или документация в посочените в член 27 срокове;

ж)  не се яви на събеседването, съгласно посоченото в член 27, параграф 4.

2.  Разрешение за пътуване се отказва също ако, към момента на подаване на заявлението, има основателни и сериозни съмнения относно автентичността на данните, надеждността на направените от заявителя изявления, представените от него удостоверителни документи или истинността на съдържанието им.

3.  Заявителите, на които е отказано разрешение за пътуване, имат право на обжалване. Производствата по обжалване се провеждат в държавата членка, която е взела решението по заявлението, и съгласно нейното национално право. Националното звено на ETIAS на компетентната държава членка информира заявителите относно процедурата на обжалване.Информацията се предоставя на един от официалните езици на държавите, посочени в приложение II към Регламент (ЕО) № 539/2001, на които заявителят е гражданин.

4.  Предишен отказ за разрешение за пътуване не води до автоматичен отказ по ново заявление. Ново заявление за разрешение за пътуване се оценява въз основа на цялата налична информация.

Член 38

Уведомяване за издаване или отказ на разрешение за пътуване

1.  Когато бъде издадено разрешение за пътуване, заявителят незабавно получава уведомление чрез услугата за електронна поща, в което се включват:

а)  ясно изявление, че разрешението за пътуване е издадено, и номерът на заявлението за разрешение за пътуване;

б)  началната и крайната дата на срока на валидност на разрешението за пътуване;

в)  ясно изявление, че при влизането заявителят трябва да представи същия документ за пътуване като посочения във формуляра на заявлението и че всяка промяна в документа за пътуване налага подаването на ново заявление за издаване на разрешение за пътуване;

г)  припомняне на условията за влизане, установени в член 6 от Регламент (ЕС) 2016/399, както и факта, че кратък престой е възможен единствено за не повече от 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период;

д)  припомняне на факта, че притежаването на разрешение за пътуване само по себе си не дава автоматично право на влизане;

е)  припомняне на факта, че граничните органи могат да поискат удостоверителни документи на външните граници, за да проверят изпълнението на условията за влизане и престой;

ж)  припомняне на факта, че притежаването на валидно разрешение за пътуване е условие за престой, което трябва бъде изпълнено по време на целия кратък престой на територията на държавите членки;

з)  връзка към уеб услугата, посочена в член 13 от Регламент (ЕС) 2017/2226, която дава на граждани на трети държави възможност да проверяват във всеки един момент оставащия им разрешен престой;

и)  когато е приложимо, държавите членки, към които заявителят има право да пътува;

й)  връзка към публичния уебсайт на ETIAS, съдържащ информация относно възможността заявителят да поиска отнемане на разрешението за пътуване, възможността то да бъде отнето, ако условията за издаването му вече не са изпълнени, както и възможността за неговата отмяна, когато се установи, че условията за издаването му не са били изпълнени към момента на издаване;

к)  информация относно процедурите за упражняване на правата по членове 13 — 16 от Регламент (ЕО) № 45/2001 и членове 15—18 от Регламент (ЕС) 2016/679; координатите за връзка с длъжностното лице за защита на данните в Европейската агенция за гранична и брегова охрана, с Европейския надзорен орган по защита на данните и националния надзорен орган на държавата членка на първия планиран престой, когато разрешението за пътуване е било издадено от централната система на ETIAS, или на компетентната държава членка, когато разрешението за пътуване е било издадено от национално звено на ETIAS.

2.  Когато бъде отказано разрешение за пътуване, заявителят незабавно получава уведомление чрез услугата за електронна поща, в което се включват:

а)  ясно изявление, че разрешението за пътуване е отказано, и номерът на заявлението за разрешение за пътуване;

б)  посочване на националното звено на ETIAS, отказало разрешението за пътуване, и адреса му;

в)  изложение на основанията за отказ на разрешение за пътуване, което посочва приложимото основание сред изброените в член 37, параграфи 1 и 2, което да позволи на заявителя да подаде жалба;

г)  информация относно правото да обжалва и срокът за това; връзка към информацията, посочена в член 16, параграф 7, на уебсайта;

д)  информация относно процедурите за упражняване на правата по членове 13—16 от Регламент (ЕО) № 45/2001 и членове 15—18 от Регламент (ЕС) 2016/679 и относно координатите за връзка с длъжностното лице за защита на данните в Европейската агенция за гранична и брегова охрана, с Европейския надзорен орган по защита на данните и националния надзорен орган на компетентната държава членка.

3.  Комисията, посредством актове за изпълнение, приема стандартен формуляр за отказ, отмяна или отнемане на разрешение за пътуване. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 90, параграф 2.

Член 39

Данни, които се добавят към досието на заявлението след решението за издаване или отказ на разрешение за пътуване

1.  Когато бъде взето решение за издаване на ▌разрешение за пътуване, централната система на ETIAS или, когато решението е взето след ръчно обработване съгласно глава IV, националното звено на ETIAS на компетентната държава членка, незабавно добавя към досието на заявлението следните данни:

a)  информация за статуса, указваща, че разрешението за пътуване е издадено ▌;

б)  посочване дали разрешението за пътуване ▌е било издадено от централната система на ETIAS или след ръчно обработване; ако е последното — позоваване на националното звено на ETIAS на компетентната държава членка, взело решението, и адреса му;

в)  ▌датата на решението за издаване на ▌ разрешението за пътуване;

г)  началната и крайната дата на срока на валидност на разрешението за пътуване;

;

д)  евентуалните обозначения, поставени на разрешението за пътуване съгласно член 36, параграфи 2 и 3, наред с указване на причините за тези обозначения, и допълнителна информация за проверки на втора линия, когато става въпрос за член 36, параграф 2, и допълнителна информация за граничните органи, когато става въпрос за член 36, параграф 3.

2.  Комисията приема делегирани актове съгласно член 89, за да определи допълнително вида на допълнителната информация, която може да бъде добавяна, нейния език и формати, както и причините за обозначенията.

3.  Когато бъде взето решение за отказ на разрешение за пътуване, националното звено на ETIAS на компетентната държава членка добавя към досието на заявлението следните данни:

а)  информация за статуса, указваща, че разрешението за пътуване е отказано;

б)  посочване на националното звено на ETIAS на компетентната държава членка, отказало разрешението за пътуване, и адреса му;

в)  датата на решението за отказ на разрешението за пътуване;

г)  основанията за отказ на разрешението за пътуване чрез посочване на основанията сред изброените в член 37, параграфи 1 и 2.

4.  Освен посочените в параграфи 1 и 3 данни, когато е взето решение за издаване или отказ на разрешение за пътуване, националното звено на ETIAS на компетентната държава членка добавя и причините за окончателното си решение, освен ако това решение е отказ, обоснован от отрицателно становище на държава членка, с която са проведени консултации.

Член 40

Отмяна на разрешение за пътуване

1.  Когато бъде установено, че към момента на издаването на разрешение за пътуване условията за издаването му не са били изпълнени, това разрешение се отменя. Разрешението за пътуване се отменя на основание една или няколко от основанията за отказ на разрешение за пътуване, определени в член 37, параграфи 1 и 2.

2.  Когато държава членка разполага с доказателства, че условията за издаване на разрешение за пътуване не са били изпълнени към момента на издаването му, националното звено на ETIAS на тази държава членка отменя разрешението за пътуване.

3.  Лице, чието разрешение за пътуване е отменено, има право да обжалва отмяната. Производствата по обжалване се провеждат в държавата членка, която е взела решението за отмяната, и съгласно нейното национално право. Националното звено на ETIAS на компетентната държава членка информира заявителите относно процедурата на обжалване. Информацията се предоставя на един от официалните езици на държавите, посочени в приложение II към Регламент (ЕО) № 539/2001, на които заявителят е гражданин.

4.  Мотивите за решението да се отмени разрешение за пътуване се записват в досието на заявлението от служителя, който е извършил оценката на риска.

Член 41

Отнемане на разрешение за пътуване

1.  Когато бъде установено, че условията за издаването на разрешение за пътуване вече не са изпълнени, това разрешение се отнема. Разрешението за пътуване се отнема на основание една или няколко от основанията за отказ на разрешение за пътуване, определени в член 37, параграф 1.

2.  Когато държава членка разполага с доказателства, че условията за издаването на разрешение за пътуване вече не са изпълнени, националното звено на ETIAS на тази държава членка отнема разрешението за пътуване.

3.  Без да се засяга параграф 2, когато в ШИС бъде издаден нов сигнал за отказ на влизане и престой или такъв относно документ за пътуване, обявен за изгубен, откраднат, незаконно присвоен или недействителен, ШИС информира централната система на ETIAS. Централната система на ETIAS проверява дали този нов сигнал съответства на валидно разрешение за пътуване. Ако има такова съответствие, централната система на ETIAS предава досието на заявлението на националното звено на ETIAS на държавата членка, въвела сигнала ▌. Когато е издаден нов сигнал за отказ на влизане и престой, националното звено на ETIAS отнема разрешението за пътуване. Когато разрешението за пътуване е свързано с документ за пътуване, който е обявен в ШИС или SLTD за изгубен, откраднат, незаконно присвоен или недействителен, националното звено на ETIAS обработва ръчно досието на заявлението.

4.  Новите данни, въвеждани ▌в списъка на ETIAS за наблюдение, се сравняват с данните в досиетата на заявленията в централната система на ETIAS. Централната система на ETIAS проверява дали тези нови данни съответстват на валидно разрешение за пътуване. Ако има такова съответствие, централната система на ETIAS предава досието на заявлението на националното звено на ETIAS на държавата членка, въвела новите данни, или ако новите данни са въведени от Европол — на националното звено на ETIAS на държавата членка на първия планиран престой, декларирана от заявителя съгласно член 17, параграф 2, буква й). Националното звено на ETIAS оценява риска за сигурността и отнема разрешението за пътуване, ако прецени, че условията за предоставянето му вече не са изпълнени ▌.

5.  Когато в СВИ бъде вписан отказ за влизане на притежател на валидно разрешение за пътуване и този отказ е на основание (Б) или (И) от част Б на приложение V към Регламент (ЕС) № 2016/399, централната система на ETIAS предава досието на заявлението на националното звено на ETIAS на държавата членка, отказала влизането. Националното звено на ETIAS преценява дали условията за предоставяне на разрешението за пътуване все още са изпълнени и ако това не е така, отнема разрешението за пътуване.

6.  Мотивите за решението да се отнеме разрешение за пътуване се записват в досието на заявлението от страна на служителя, който е извършил оценката на риска.

7.  Заявител, чието разрешение за пътуване е отнето, има право да обжалва отнемането. Производствата по обжалване се провеждат в държавата членка, която е взела решението за отнемането, и съгласно нейното национално право. Националното звено на ETIAS на компетентната държава членка информира заявителите относно процедурата на обжалване. Информацията се предоставя на един от официалните езици на държавите, посочени в приложение II към Регламент (ЕО) № 539/2001, на които заявителят е гражданин.

8.  Разрешение за пътуване може да бъде отнето по искане на заявителя. Отнемането на разрешение за пътуване по искане на заявителя не подлежи на обжалване на това основание. Ако заявителят се намира на територията на държава членка, когато е въведено такова искане, отнемането влиза в сила след като заявителят напусне територията и от момента, в който се създаде съответният запис за влизане/излизане в СВИ в съответствие с член 16, параграф 3 и член 17, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2226.

Член 42

Уведомяване за отмяна или отнемане на разрешение за пътуване

Когато разрешение за пътуване бъде отменено или отнето, заявителят незабавно получава уведомление чрез услугата за електронна поща, в което се включват:

a)  ясно изявление, че разрешението за пътуване е отменено или отнето, и номерът на заявлението за разрешение за пътуване;

б)  посочване на националното звено на ETIAS на компетентната държава членка, отменило или отнело разрешението за пътуване, и адреса му;

в)  изложение на основанието или основанията за отмяна или отнемане на разрешение за пътуване, което посочва съответното основание сред изброените в член 37, параграфи 1 и 2, позволяващи на заявителя да внесе жалба;

г)  информация относно правото да обжалва и срокът за това; връзка към съответната информация, посочена в член 16, параграф 7, на уебсайта;

д)  ясно изявление, че притежаването на валидно разрешение за пътуване е условие за престой, което трябва бъде изпълнено по време на целия кратък престой на територията на държавите членки;

е)  информация относно процедурите за упражняване на правата по членове 13—16 от Регламент (ЕО) № 45/2001 и членове 15—18 от Регламент (ЕС) 2016/679; координатите за връзка с длъжностното лице за защита на данните в Европейската агенция за гранична и брегова охрана, с Европейския надзорен орган по защита на данните и националния надзорен орган на компетентната държава членка.

Член 43

Данни, които се добавят към досието на заявлението след решението за отмяна или отнемане на разрешение за пътуване

1.  Когато бъде взето решение да се отмени или да се отнеме разрешение за пътуване, националното звено на ETIAS на компетентната държава членка, отменило или отнело разрешението за пътуване, незабавно добавя към досието на заявлението следните данни:

a)  информация за статуса, указваща, че разрешението за пътуване е отменено или отнето;

б)  посочване на националното звено на ETIAS на компетентната държава членка, отнело или отменило разрешението за пътуване, и адреса му; и

в)  ▌ датата на решението за отмяна или отнемане на разрешението за пътуване.

2.  ▌ Националното звено на ETIAS на компетентната държава членка, отменило или отнело разрешението за пътуване, посочва също в досието на заявлението или съответното основание или основания за отмяната или отнемането, приложими съгласно член 37, параграфи 1 и 2 основания, или че разрешението за пътуване е било отнето по искане на заявителя съгласно член 41, параграф 8.

Член 44

Издаване на разрешение за пътуване с ограничена териториална валидност по причини от хуманитарен характер или от национален интерес или поради международни задължения

1.  Когато дадено заявление е било счетено за допустимо съгласно член 19, държавата членка, до която съответният гражданин на трета държава възнамерява да пътува, може по изключение да издаде разрешение за пътуване с ограничена териториална валидност ▌, в случай че тази държава членка ▌ сметне това за необходимо по причини от хуманитарен характер в съответствие със своето национално право, по причини от национален интерес или поради международни задължения, независимо от факта, че:

a)  процедурата по ръчно обработване съгласно член 26 все още не е приключила; или ▌

б)  разрешение за пътуване е било отказано, отменено или отнето.

Такива разрешения по принцип са валидни само за територията на издалата ги държава членка. Независимо от това, по изключение те могат да бъдат издадени с териториална валидност, обхващаща повече от една държава членка, при условие че всяка засегната държава членка изрази съгласие посредством своето национално звено на ETIAS. Когато национално звено на ETIAS обмисля издаването на разрешение за пътуване с ограничена териториална валидност, обхващаща няколко държави членки, това национално звено на ETIAS на компетентната държава членка се консултира с тези държави членки.

Когато е поискано или издадено разрешение за пътуване с ограничена териториална валидност при обстоятелствата, посочени в буква а) от първа алинея от настоящия параграф, това не води до прекъсване на процедурата по ръчно обработване на заявлението, позволяваща издаване на разрешение за пътуване без ограничена териториална валидност.

2.  За целите на параграф 1, както е посочено в публичния уебсайт и приложението за мобилни устройства, заявителят може да се обърне към централното звено на ETIAS, като посочи номера на заявлението си, държавата членка, до която възнамерява да пътува, както и че целта на пътуването му е по причини от хуманитарен характер или е свързана с международни задължения ▌. При осъществяването на този контакт централното звено на ETIAS уведомява националното звено на ETIAS на държавата членка, до която гражданинът на трета държава възнамерява да пътува, и вписва информацията в досието на заявлението.

3.  Националното звено на ETIAS на държавата членка, до която гражданинът на трета държава възнамерява да пътува, може да поиска допълнителна информация или документация от заявителя и да определи срок, в който тази допълнителна информация или документация да бъде предоставена. Такива искания се изпращат чрез услугата за електронна поща, посочена в член 6, параграф 2, буква е), на адреса на електронна поща за връзка, записан в досието на заявлението, и в тях се посочва списък на езиците, на които може да бъде предоставена информацията или документацията. Този списък включва най-малко английски, френски или немски език, освен в случаите, когато вече включва официален език на третата държава, на която заявителят е посочил, че е гражданин. От заявителя не се изисква да предостави официален превод на тези езици. Заявителят предоставя допълнителната информация или документация директно на националното звено на ETIAS посредством услугата за защитéн акаунт, посочена в член 6, параграф 2, буква ж). При представяне на допълнителна информация или документация централната система на ETIAS записва и съхранява тази информация или документация в досието на заявлението. Справка с допълнителната информация или документация, записана в досието на заявлението, се прави само с цел оценяване и вземане на решение по заявлението, с цел управление на процедура по обжалване или с цел обработване на ново заявление от същия заявител.

4.  Разрешението за пътуване с ограничена териториална валидност е валидно за не повече от 90 дни от датата на първото влизане въз основа на това разрешение.

5.  Разрешение за пътуване, издадени съгласно настоящия член могат бъдат обект на обозначение съгласно член 36, параграф 2 или 3.

6.  При издаване на разрешение за пътуване с ограничена териториална валидност националното звено на ETIAS, издало разрешението, добавя в досието на заявлението следните данни:

a)  информация за статуса, указваща, че е издадено разрешение за пътуване с ограничена териториална валидност ▌;

б)  държавата членка (държавите членки), до коя(и)то която притежателят на разрешението за пътуване има право да пътува, и срокът на валидност на това разрешение за пътуване;

в)  националното звено на ETIAS на държавата членка, издала разрешението за пътуване с ограничена териториална валидност и неговия адрес;

г)  датата на решението за издаване на разрешението за пътуване с ограничена териториална валидност;

д)  посочване на основанията от хуманитарен характер, причините от национален интерес или международните задължения, на които се позовава;

е)  евентуалните обозначения, поставени на разрешението за пътуване съгласно член 36, параграфи 2 и 3, наред с указване на причините за тези обозначения, и допълнителна информация за проверки на втора линия, когато става въпрос за член 36, параграф 2, и допълнителна информация за граничните органи, когато става въпрос за член 36, параграф 3.

Когато национално звено на ETIAS издаде разрешение за пътуване с ограничена териториална валидност, без заявителят да е представил информация или документация, това национално звено на ETIAS вписва и съхранява в досието на заявлението съответната информация или документация, въз основа на която е взето решението.

7.  Когато бъде издадено разрешение за пътуване с ограничена териториална валидност, заявителят получава уведомление чрез услугата за електронна поща, в което се включват:

а)  ясно изявление, че е било издадено разрешение за пътуване с ограничена териториална валидност, и номерът на заявлението за разрешение за пътуване;

б)  началната и крайната дата на срока на валидност на разрешението за пътуване с ограничена териториална валидност;

в)  ясно изложение на държавите членки, до които притежателят на разрешението има право да пътува, и че той може да пътува само в рамките на територията на тези държави членки;

г)  напомняне, че притежаването на валидно разрешение за пътуване е условие за пребиваване, което трябва бъде изпълнено по време на цялото краткосрочно пребиваване на територията на държавата членка, за която е било издадено разрешението за пътуване с ограничена териториална валидност;

д)  връзка към уеб услугата, посочена в член 13 от Регламент (ЕС) 2017/2226, която да дава възможност на граждани на трети държави да проверяват във всеки един момент оставащия им разрешен престой.

Глава VII

Използване на ETIAS от превозвачи

Член 45

Достъп до данни за проверка от превозвачи

1.  Въздушните и морските превозвачи, както и международните автобусни превозвачи на групи от хора по сухопътен маршрут изпращат запитване до информационната система на ETIAS, за да проверят дали гражданите на трети държави, спрямо които се прилага задължението за разрешение за пътуване, притежават валидно разрешение за пътуване.

2.  Чрез защитен достъп до портала за превозвачи, посочен в член 6, параграф 2, буква к), включително възможността за използване на мобилни технически решения , превозвачите могат да изпратят запитването по параграф 1 преди качването на пътника на борда на транспортното средство. Превозвачът предоставя данните от машинночитаемата зона на документа за пътуване и посочва държавата членка на влизане. Чрез дерогация, в случай на летищен транзит превозвачът не е задължен да проверява дали гражданинът на трета държава притежава валидно разрешение за пътуване.

Информационната система на ETIAS ▌предоставя на превозвачите, чрез портала за превозвачи, отговор „OK/NOT OK“, като посочва дали лицето притежава валидно разрешение за пътуване или не. Ако е било издадено разрешение за пътуване с ограничена териториална валидност съгласно член 44, отговорът на централната система на ETIAS отчита за коя държава членка или държави членки е валидно разрешението и държавата членка на влизане, посочена от превозвача. Превозвачите могат да съхраняват изпратената информация и получения отговор в съответствие с приложимото право. Отговорът OK/NOT OK не може да се разглежда като решение за разрешаване или отказ за влизане в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/399.

Комисията приема, посредством актове за изпълнение, подробни правила относно условията за функциониране на портала за превозвачи и приложимите правила за защита на данните и сигурността. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 90, параграф 2.

3.  Комисията създава, посредством актове за изпълнение, схема за идентифициране, предназначена единствено за превозвачите, чрез която да се дава достъп на надлежно упълномощените техни служители до портала за превозвачи за целите на параграф 2 от настоящия член. При създаването на схемата за идентифициране се вземат предвид управлението на риска за сигурността на информацията и принципите за защита на данните още при проектирането и по подразбиране. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 90, параграф 2.

4.  Порталът за превозвачи използва отделна база данни само за четене, която се актуализира ежедневно чрез еднопосочно извличане на минимално необходимата подгрупа съхранявани данни в ETIAS. eu-LISA отговаря за сигурността на портала за превозвачи, за сигурността на съдържащите се в него лични данни и за процеса на извличане на личните данни в отделната база данни само за четене.

5.  По отношение на превозвачите, посочени в параграф 1 от настоящия член, се прилагат санкциите, предвидени в член 26, параграф 2 от Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение от 14 юни 1985 г. между правителствата на държавите от Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република за постепенното премахване на контрола по техните общи граници („Конвенция за прилагане на Шенгенското споразумение“) и член 4 от Директива 2001/51/ЕО на Съвета(40), когато превозват граждани на трети държави, които въпреки че подлежат на изискването за разрешение за пътуване, не притежават валидно разрешение за пътуване.

6.  Чрез дерогация от параграф 5 от настоящия член, когато за същите граждани на трети държави към посочените в параграф 1 превозвачи вече се прилагат санкциите, предвидени в съответствие с член 26, параграф 2 от Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение и член 4 от Директива 2001/51/ЕО, санкциите, посочени в параграф 5 от настоящия член не се прилагат.

7.  За целите на прилагането на параграф 5 или за целите на решаване на евентуални спорове, произтичащи от неговото прилагане, eu-LISA регистрира всички операции за обработване на данни, извършени в рамките на портала за превозвачи. Регистрират се датата и часът на всяка операция, използваните за целите на запитването данни, подадените от портала за превозвачи данни и наименованието на въпросния превозвач.

Записите се съхраняват за срок от две години. Записите са защитени с подходящите мерки срещу неразрешен достъп.

8.  Ако на гражданите на трета държава бъде отказано влизане, всеки превозвач, който ги е транспортирал до външната граница по въздух, море или суша, е длъжен незабавно да поеме отново отговорността за тях. По искане на граничните органи, превозвачите са длъжни да върнат гражданите на трети държави в една държава измежду третата държава, от която са били превозени, третата държава, издала притежавания от тях документ за пътуване, или всяка друга трета държава, където е сигурно, че ще бъдат приети.

9.  Чрез дерогация от параграф 1, за автобусните превозвачи на групи от хора по сухопътен маршрут, за първите три години след пускането в действие на ETIAS, проверката по параграф 1 е незадължителна и разпоредбите на параграф 5 не се прилагат за тях.

Член 46

Извънредни процедури в случай на техническа невъзможност за достъп до данни от страна на превозвачите

1.  Когато поради неизправност на която и да е част на информационната система на ETIAS е технически невъзможно да се изпрати запитването, посочено в член 45, параграф 1▌, превозвачите се освобождават от задължението да правят проверка за притежаване на валидно разрешение за пътуване. Когато такава неизправност бъде установена от eu-LISA, централното звено на ETIAS уведомява превозвачите за това. То ги уведомява и след отстраняването на установената неизправност. Когато такава неизправност бъде установена от превозвачите, те могат да уведомят централното звено на ETIAS.

2.  Санкциите, посочени в член 45, параграф 5, не се налагат на превозвачите в случаите съгласно параграф 1 от настоящия член.

3.  Когато, по причини, различни от неизправност на която и да е част на информационната система на ETIAS, е технически невъзможно за даден превозвач да изпраща справочното запитване, посочено в член 45, параграф 1 за продължителен период от време, този превозвач уведомява централното звено на ETIAS за това ▌.

4.  Комисията определя, посредством акт за изпълнение, подробностите относно извънредните процедури, посочени в настоящия член. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 90, параграф 2.

ГЛАВА VIII

Използване на ETIAS от граничните органи на външните граници

Член 47

Достъп до данни за проверка на външните граници

1.  Граничните органи, компетентни за извършване на гранични проверки на външните гранични контролно-пропускателни пунктове в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/399, правят ▌ справка в централната система на ETIAS, като използват данните от машинночитаемата зона на документа за пътуване.

2.  Централната система на ETIAS изпраща отговор, като посочва:

а)  дали лицето притежава валидно разрешение за пътуване, а в случай на разрешение за пътуване с ограничена териториална валидност, издадено съгласно член 44 — държавата(ите) членка(и), за която(които) то е валидно;

б)  всяко обозначение, поставено на разрешението за пътуване съгласно член 36, параграфи 2 и  3;

в)  дали разрешението за пътуване ще изтече в рамките на следващите 90 дни и оставащия срок на валидност;

г)  данните, посочени в член 17, параграф 2, букви к) и л).

3.  Когато разрешението за пътуване изтича в рамките на следващите 90 дни, граничните органи информират притежателя на това разрешение за пътуване за оставащия срок на валидност, за възможността да подаде заявление за ново разрешение за пътуване дори по време на престой на територията на държавите членки, както и за задължението да притежава валидно разрешение за пътуване за цялата продължителност на краткосрочното пребиваване. Тази информация се предоставя от граничния служител в момента на граничната проверка или посредством инсталирано на граничния контролно-пропускателен пункт съоръжение, което дава на гражданина на трета държава възможност да направи справка с инструмента за проверка, посочен в член 31, както и с публичния уебсайт, посочен в член 16. Централната система на ETIAS също предоставя автоматично същата информация на притежателя на такова разрешение за пътуване чрез услугата за електронна поща.

4.  Когато централната система на ETIAS изпраща отговор, в който се посочва, че има обозначение по член 36, параграф 2, граничните органи извършват проверка на втора линия и са упълномощени да направят справка с допълнителната информация, добавена в досието на заявлението в съответствие с член 39, параграф 1, буква д) или член 44, параграф 6, буква е).

Когато централната система на ETIAS изпраща отговор, в който се посочва, че има обозначение по член 36, параграф 3, и когато са необходими допълнителни проверки, граничните органи имат право на достъп до централната система на ETIAS, за да получат допълнителната информация, предвидена в член 39, параграф 1, буква д) или член 44, параграф 6, буква е).

Член 48

Извънредни процедури в случаи на техническа невъзможност за достъп до данни на външните граници

1.  Когато поради неизправност на която и да е част на информационната система на ETIAS е технически невъзможно да се извърши справката, посочена в член 47, параграф 1, централното звено на ETIAS уведомява граничните органи и националните звена на ETIAS на държавите членки..

2.  Когато поради неизправност в националната гранична инфраструктура в държава членка е технически невъзможно да се извърши търсенето, посочено в член 47, параграф 1, граничните органи уведомяват за това централното звено на ETIAS и националното звено на ETIAS на тази държава членка. Тогава централното звено на ETIAS уведомява незабавно eu-LISA и Комисията.

3.  И в двата случая, посочени в параграфи 1 и 2 от настоящия член, граничните органи следват националните си планове за действие в извънредни ситуации. В съответствие с Регламент (ЕС) 2016/399 националните планове за действие в извънредни ситуации могат да разрешават на граничните органи временно да прилагат дерогация от задължението за справка с централната система на ETIAS, посочено в член 47, параграф 1.

4.  Комисията приема, посредством актове за изпълнение, образците на плановете за действие в извънредни ситуации за случаите по параграфи 1 и 2 от настоящия член, включително процедурите, които да трябва да следват граничните органи. Посочените актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 90, параграф 2. Държавите членки приемат своите национални планове за действие при извънредни ситуации, като използват образците на планове за действие при извънредни ситуации за основа, адаптирани при необходимост на национално равнище.

ГЛАВА IX

Използване на ETIAS от имиграционните органи

Член 49

Достъп до данни от страна на имиграционните органи

1.  За целите на справка или проверка дали условията за влизане или престой на територията на държавите членки са изпълнени и за да бъдат взети целесъобразни мерки във връзка с това, имиграционните органи на държавите членки имат достъп за търсене в централната система на ETIAS с данните, посочени в член 17, параграф 2, букви а)—д).

2.  Достъпът до централната система на ETIAS съгласно параграф 1 от настоящия член се разрешава само ако са изпълнени следните условия:

а)  било е извършено предварително търсене в СВИ съгласно член 26 от Регламент (ЕС) 2017/2226; и

б)  резултатът от търсенето показва, че СВИ не съдържа запис за влизане, съответстващ на присъствието на гражданина на трета държава на територията на държавите членки.

Когато е необходимо, проверката за това дали са изпълнени условията, посочени в букви а) и б) от първа алинея от настоящия параграф, се извършва чрез достъп до регистрите в СВИ, както е предвидено съгласно член 46 от Регламент (ЕС) 2017/2226, които съответстват на търсенето, посочено в буква а) от първа алинея на настоящия параграф и на отговора, посочен в буква б) от първа алинея.

3.  Централната система на ETIAS изпраща отговор, като посочва дали лицето притежава валидно разрешение за пътуване, а в случай на разрешение за пътуване с ограничена териториална валидност, издадено съгласно член 44 — държавите членки, за които това разрешение за пътуване е валидно. Централната система на ETIAS посочва също така дали разрешението за пътуване ще изтече в рамките на следващите 90 дни и оставащия срок на валидност.

В случай на ненавършили пълнолетие лица имиграционните органи също имат право на достъп до информацията, свързана с лицето, упражняващо родителски права или назначено за законен настойник на пътуващото лице, съгласно посоченото в член 17, параграф 2, буква к).

ГЛАВА X

Процедура и условия за достъп до централната система на ETIAS за целите на правоприлагането

Член 50

Оправомощени ▌ органи на държавите членки

1.  Държавите членки определят ▌ органите, които са оправомощени да искат справки с данните, записани в централната система на ETIAS, с цел предотвратяване, разкриване и разследване на терористични или други тежки престъпления.

2.  Всяка държава членка определя централно звено за достъп, което има достъп до централната система на ETIAS. Централното звено за достъп проверява дали са изпълнени условията за отправяне на искане за достъп до централната система на ETIAS, установени в член 52.

Оправомощеният орган и централното звено за достъп може да са част от една организация, ако това се допуска от националното право, но централното звено за достъп действа напълно независимо от оправомощените органи при изпълнението на възложените му в съответствие с настоящия регламент задачи. Централното звено за достъп е отделно от оправомощените органи и не получава инструкции от тях по отношение на резултата от проверката, която извършва независимо.

В изпълнение на своите конституционни или други законови задължения държавите членки могат да определят повече от едно централно звено за достъп съобразно своята организационна и административна структура.

Държавите членки уведомяват eu-LISA и Комисията за своите оправомощени органи и централно звено за достъп и могат по всяко време да променят или заменят своите уведомления.

3.  На национално равнище всяка държава членка води списък на оперативните звена в рамките на оправомощените органи, на които е разрешено да искат справки с данните, съхранявани в централната система на ETIAS, чрез централните звена за достъп.

4.  Само на надлежно упълномощени служители на централните звена за достъп е разрешен достъп до централната система на ETIAS в съответствие с членове 51 и 52.

Член 51

Процедура за достъп до централната система на ETIAS за целите на правоприлагането

1.  Оперативните звена, посочени в член 50, параграф 3, подават до централните звена за достъп, посочени в член 50, параграф 2, мотивирано искане в електронен или писмен вид за справка с конкретен набор от данни, съхранявани в централната система на ETIAS. Когато се иска справка с данните, посочени в член 17, параграф 2, буква и) и член 17, параграф 4, букви а)—в), в мотивираното искане в електронна или писмена форма се посочват причините, налагащи справка с тези конкретни данни.

2.  При получаване на искане за достъп централните звена за достъп правят проверка дали са изпълнени посочените в член 52 условия за достъп, включително като проверяват дали исканията за справка с данните, посочени в член 17, параграф 2, буква и) и параграф 4, букви а)—в), са основателни.

3.  Ако са изпълнени условията за достъп, посочени в член 52, централното звено за достъп обработва искането. Данните, съхранявани в централната система на ETIAS, до които е осъществен достъп от централното звено за достъп, се предават на оперативното звено, което е подало искането по начин, който не застрашава сигурността на тези данни.

4.  При спешни случаи, когато е необходимо да се предотврати непосредствен риск за живота на лице, произтичащ от терористично или друго тежко престъпление, централното звено за достъп обработва искането незабавно и едва след това проверява дали са изпълнени всички условия, посочени в член 52 и дали даденият случай е бил спешен. Тази последваща проверка се извършва без ненужно забавяне и във всички случаи не по-късно от седем работни дни след обработването на искането ▌.

Когато последваща ▌ проверка установи, че справката със или достъпът до данни, записани в централната система на ETIAS, са били неоснователни, всички органи, които са осъществили достъп ▌ до тези данни, заличават данните, до която са осъществили достъп от централната система на ETIAS. Органите уведомяват за това заличаване съответното централно звено за достъп на държавата членка, в която е било направено искането.

Член 52

Условия за достъп до данните, записани в централната система на ETIAS, от оправомощените органи на държавите членки

1.  Оправомощените органи могат да поискат справка с данните, съхранявани в централната системата на ETIAS, ако е изпълнено всяко от следните условия:

a)  достъпът за справката е необходим за целите на предотвратяването, разкриването или разследването на терористично или друго тежко престъпление;

б)  достъпът за справката е необходим и пропорционален за конкретния случай; и

в)  налице са доказателства или основателни причини да се счита, че справката с данните, съхранявани в централната система на ETIAS, ще допринесе за предотвратяването, разкриването или разследването на което и да е от въпросните престъпления, по-специално когато има обосновано подозрение, че заподозреният, извършителят или жертвата на терористично или друго тежко престъпление попадат в категория пътуващи лица ▌, обхваната от настоящия регламент ▌.

2.  Справката в централната система на ETIAS се ограничава до търсене в досието на заявлението по един или няколко от следните записани в него елементи на данни:

а)  фамилно(и) име(на) и, ако са налични, собствено име или имена;

б)  други имена (псевдоним(и), творческо(и) име(на), обичайно(и) име(на);

в)  номер на документа за пътуване;

г)  домашен адрес;

д)  електронен адрес;

е)  телефонни номера;

ж)  IP адрес.

3.  Справката в централната система на ETIAS по посочените в параграф 2 данни може да се съчетае със следните данни в досието на заявлението, за да се стесни търсенето:

a)  гражданство на една или повече държави;

б)  пол;

в)  дата на раждане или възрастова група.

4.  При намиране на съответствие с данни, записани в досието на заявлението, справката с централната система на ETIAS дава достъп до данните по член 17, параграф 2, букви a)—ж) и й)—м), записани в това досие на заявлението, както и до данните, въведени в същото досие на заявление по отношение на издаването, отказа, отмяната или отнемането ▌на разрешение за пътуване съгласно членове 39 и 43. Достъп до данните по член 17, параграф 2, буква и) и член 17, параграф 4, букви а)—в), записани в досието на заявлението, се дава само ако справката с тях е поискана изрично от оперативно звено в мотивираното електронно или писмено искане, подадено съгласно член 51, параграф 1, и това искане е било подложено на независимата проверка и одобрение от централното звено за достъп. При справка с централната система на ETIAS не се дава достъп до данните относно образованието, посочени в член 17, параграф 2, буква з) ▌.

Член 53

Процедура и условия за достъп до данните, записани в централната система на ETIAS, от Европол

1.  За целите на член 1, параграф 2 Европол може да поиска справка с данните, съхранявани в централната система на ETIAS, и да подаде до централното звено на ETIAS мотивирано електронно искане за справка с конкретен набор от данни, съхранявани в централната система на ETIAS. Когато се иска справка с данните, посочени в член 17, параграф 2, буква и) и член 17, параграф 4, букви а)—в), в мотивираното електронно искане се посочват причините, налагащи справка с тези конкретни данни.

2.  Мотивираното искане съдържа доказателства, че са изпълнени всички посочени по-долу условия:

а)  справката е необходима за подкрепа и засилване на действията на държавите членки за предотвратяване, разкриване или разследване на терористични или други тежки престъпления от компетентността на Европол;

б)  справката е необходима и пропорционална за конкретния случай;

в)  справката е ограничена до търсене по данните, посочени в член 52, параграф 2 в комбинация с данните, посочени в член 52, параграф 3, когато това е необходимо;

г)  налице са доказателства или основателни причини да се счита, че справката ще допринесе за предотвратяването, разкриването или разследването на което и да е от въпросните престъпления, по-специално когато има обосновано подозрение, че заподозреният, извършителят или жертвата на терористично или друго тежко престъпление попадат в категория пътуващи лица, обхваната от настоящия регламент.

3.  Исканията на Европол за справка с данните, съхранявани в централната система на ETIAS, подлежат на предварителна проверка от специализирано звено с надлежно упълномощени служители на Европол, което ефективно и своевременно проверява дали искането отговаря на условията по параграф 2.

4.  При намиране на съответствие с данни, съхранявани в досието на заявлението, справката с централната система на ETIAS дава достъп до данните, посочени в член 17, параграф 2, букви a)—ж) и й)—м), както и до данните, добавени в същото досие на заявление, относно издаването, отказа, отмяната или отнемането ▌ на разрешение за пътуване съгласно членове 39 и 43. Достъп до данните по член 17, параграф 2, буква и) и член 17, параграф 4, букви а)—в), добавени в досието на заявлението, се дава само ако справката с тези данни е поискана изрично от Европол. При справка с централната система на ETIAS не се дава достъп до данните относно образованието, посоченив член 17, параграф 2, буква з).

5.  В случай че специализираното звено с надлежно оправомощени служители на Европол е одобрило искането, централното звено на ETIAS обработва искането за справка с данните, съхранявани в централната система на ETIAS. То предава на Европол поисканите данни по начин, който не застрашава сигурността на тези данни.

ГЛАВА XI

Съхраняване и изменяне на данните

Член 54

Съхраняване на данните

1.  Всяко досие на заявление се съхранява в централната система на ETIAS:

а)  до края на срока на валидност на разрешението за пътуване;

б)  за срок от пет години от последното решение за отказ, отмяна или отнемане на разрешение за пътуване съгласно членове 37, 40 и 41. Ако данните, налични в даден запис, досие или сигнал, регистрирани в някоя от информационните системи на ЕС, данните на Европол, базите данни на Интерпол SLTD или TDAWN, списъка на ETIAS за наблюдение или правилата на ETIAS за проверките, вследствие на които е взето въпросното решение, бъдат заличени преди изтичането на пет годишния срок, досието на заявлението се заличава в срок от седем дни от датата на заличаването на данните в този запис, досие или сигнал. За тази цел централната система на ETIAS проверява редовно и автоматично дали условията за съхраняване на досиетата на заявления, посочени в настоящата буква, все още са изпълнени. Когато те повече не са изпълнени — тя заличава досието на заявлението по автоматизиран начин.

2.  С цел улесняване на ново заявление след изтичането на срока на валидност на разрешение за пътуване от ETIAS досието на заявлението може да се съхранява в централната система на ETIAS за допълнителен срок от не повече от три години след изтичането на срока на валидност на разрешението за пътуване и само когато, в отговор на искане за съгласие, заявителят свободно и изрично дава съгласие посредством електронно подписана декларация. Искането за съгласие се представя по начин, който ясно да го отличава от другите въпроси, в разбираема и лесно достъпна форма, като се използва ясен и прост език, в съответствие с член 7 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Съгласието се иска след автоматичното предоставяне на информация по член 15, параграф 2. При автоматичното предоставяне на информация на заявителя се припомня целта на съхраняването на данни в съответствие с информацията, посочена в член 71, буква о), и възможността за оттегляне на съгласието по всяко време. Заявителят може да оттегли съгласието си по всяко време в съответствие с член 7, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/679. Ако заявителят оттегли съгласието, досието на заявлението се заличава от централната система на ETIAS по автоматизиран начин.

eu-LISA разработва инструмент, който да позволява на заявителите да дават и оттеглят своето съгласие. Този инструмент е достъпен чрез определения за целта публичен уебсайт или приложението за мобилни устройства.

На Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 89 за по-подробно дефиниране на инструмента, който да се използва от заявителите за даване и оттегляне на съгласие.

3.  След изтичането на срока за съхранение досието на заявлението се заличава автоматично от централната система на ETIAS.

Член 55

Изменяне на данните и заличаване на данните преди изтичане на установения срок

1.  Централното звено на ETIAS и националните звена на ETIAS са длъжни да актуализират данните, съхранявани в централната система на ETIAS, и да осигурят верността им. Централното звено на ETIAS и националните звена на ETIAS нямат право да изменят данните, добавени във формуляра на заявлението пряко от заявителя в съответствие с член 17, параграф 2, 3 или 4.

2.  Ако централното звено на ETIAS разполага с факти, че данните, записани в централната система на ETIAS от централното звено на ETIAS, са фактически неточни или че в централната система на ETIAS са били обработени данни в нарушение на настоящия регламент, то проверява съответните данни и при необходимост незабавно ги променя или заличава от централната система на ETIAS.

3.  Ако компетентната държава членка разполага с факти, че данните, записани в централната система на ETIAS, са фактически неточни или че в централната система на ETIAS са били обработени данни в нарушение на настоящия регламент, нейното национално звено на ETIAS проверява съответните данни и при необходимост незабавно ги променя или заличава от централната система на ETIAS.

4.  Ако централното звено на ETIAS разполага с доказателства, които сочат, че данните, съхранявани в централната система на ETIAS, са фактически неточни или че в централната система на ETIAS са били обработени данни в нарушение на настоящия регламент, то се свързва с националното звено на ETIAS на компетентната държава членка в срок от 14 дни. Ако държава членка, различна от компетентната държава членка, разполага с такива доказателства, тя се свързва с централното звено на ETIAS или с националното звено на ETIAS на компетентната държава членка също в срок от 14 дни. Централното звено на ETIAS или националното звено на ETIAS на компетентната държава членка проверява точността на данните и законосъобразността на обработването им в срок от един месец и при необходимост незабавно ги променя или заличава от централната система на ETIAS.

5.  Когато гражданин на трета държава придобие гражданство на държава членка или попадне в приложното поле на член 2, параграф 2, букви а)—в), органите на тази държава членка проверяват дали лицето има валидно разрешение за пътуване и ако е приложимо, заличават незабавно досието на заявлението от централната система на ETIAS. Органът, отговарящ за заличаването на досието на заявлението, е ▌:

а)  националното звено на ETIAS на държавата членка, издала документа за пътуване, посочен в член 2, параграф 2, буква a);

б)  националното звено на ETIAS на държавата членка, чието гражданство е придобило лицето;

в)  националното звено на ETIAS на държавата членка, която е издала картата за пребиваване или разрешителното за пребиваване.

6. Когато гражданин на трета държава попадне в приложното поле на член 2, параграф 2, буква г), д), е) или л), той може да информира компетентните органи на държавата членка, която е издала разрешението за пребиваване, единната виза или националната виза за дългосрочно пребиваване съгласно посочения член, че притежава валидно разрешение за пътуване, и може да отправи искане за заличаване на съответното досие на заявлението от централната система на ETIAS. Органите на тази държава членка проверяват дали лицето притежава валидно разрешение за пътуване. Ако бъде потвърдено, че лицето притежава такова разрешение, националното звено на ETIAS на държавата членка, която е издала разрешението за пребиваване, единната виза или националната виза за дългосрочно пребиваване, заличава незабавно досието на заявлението от централната система на ETIAS.

7.  Когато гражданин на трета държава попадне в приложното поле на член 2, параграф 2, буква ж ▌), той може да информира за тази промяна компетентните органи на държавата членка, в която влиза след това. Тази държава членка се свързва с централното звено на ETIAS в срок от 14 дни. Централното звено на ETIAS проверява точността на данните в срок от един месец и при необходимост незабавно заличава досието на заявлението от централната система на ETIAS. ▌

8.  Без да се засягат наличните административни или извънсъдебни средства за защита, лицата имат достъп до ефективни съдебни средства за защита, за да се гарантира, че съхраняваните в ETIAS данни са изменени или заличени.

ГЛАВА XII

Защита на данните

Член 56

Защита на данните

1.  По отношение на обработването на лични данни от Европейската агенция за гранична и брегова охрана и от eu-LISA се прилага Регламент (ЕО) № 45/2001.

2.  По отношение на обработването на лични данни от националните звена на ETIAS, оценяващи заявленията, от граничните органи и от имиграционните органи се прилага Регламент (ЕС) 2016/679.

Когато обработването на лични данни от националните звена на ETIAS се извършва от компетентните органи, оценяващи заявленията за целите на предотвратяването, разкриването или разследването на терористични или други тежки престъпления, се прилага Директива (ЕС) 2016/680.

Когато националното звено на ETIAS взема решение за издаване, отказ, отнемане или отмяна на разрешение за пътуване, се прилага Регламент (ЕС) 2016/679.

3.  По отношение на обработването на лични данни от оправомощените органи на държавите членки за целите по член 1, параграф 2 от настоящия регламент се прилага Директива (ЕС) 2016/680.

4.  По отношение на обработването на лични данни от Европол в съответствие с членове 29 и 53 от настоящия регламент се прилага Регламент (ЕС) 2016/794.

Член 57

Администратор на данни

1.  Европейската агенция за гранична и брегова охрана се счита за администратор на данни съгласно член 2, буква г) от Регламент (ЕО) № 45/2001 във връзка с обработването на лични данни в централната система на ETIAS. По отношение на управлението на сигурността на информацията на централната система на ETIAS за администратор се счита eu-LISA.

2.  Що се отнася до обработването на лични данни в централната система на ETIAS от държава членка, националното звено на ETIAS се счита за администратор съгласно член 4, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2016/679. То носи основната отговорност за обработването на лични данни в централната система на ETIAS от тази държава членка.

Член 58

Обработващ лични данни

1.  eu-LISA се счита за обработващ лични данни, в съответствие с член 2, буква д) от Регламент (ЕО) № 45/2001 във връзка с обработването на лични данни в информационната система на ETIAS.

2.  eu-LISA предприема необходимите мерки, така че информационната система на ETIAS да се експлоатира в съответствие с настоящия регламент.

Член 59

Сигурност на обработването

1.  ▌ eu-LISA, централното звено на ETIAS и националните звена на ETIAS гарантират сигурността на обработването на лични данни ▌ съгласно ▌настоящия регламент. eu-LISA, централното звено на ETIAS и националните звена на ETIAS си сътрудничат по отношение на свързаните със сигурността на данните задачи.

2.  Без да се засягат разпоредбите на член 22 от Регламент (ЕО) № 45/2001, eu-LISA предприема необходимите мерки за гарантиране на сигурността на информационната система на ETIAS;

3.  Без да се засягат разпоредбите на член 22 от Регламент (ЕО) № 45/2001 и на членове 32 и 34 от Регламент (ЕС) 2016/679, ▌ eu-LISA, централното звено на ETIAS и националните звена на ETIAS приемат необходимите мерки, включително план за сигурност и план за непрекъснатост на работния процес и за възстановяване след бедствия, с цел:

a)  да се осигури физическа защита на данните, включително чрез изготвяне на планове за действие в извънредни ситуации за защита на критичната инфраструктура;

б)  да се предотврати достъпът на неоправомощени лица до защитената уеб услуга, услугата за електронна поща, услугата за защитéн акаунт, портала за превозвачи, инструмента за проверка за заявителите и инструмента за съгласието на заявителите;

в)  да се предотврати достъпът на неоправомощени лица до оборудването за обработка на данни и националните съоръжения, в съответствие с целите на ▌ ETIAS;

г)  да се предотвратят неразрешеното четене, копиране, изменяне или премахване на носители на данни;

д)  да се предотвратят неразрешеното въвеждане на данни и неразрешената проверка, изменяне или заличаване на записани лични данни;

е)  да се предотврати използването на автоматизирани системи за обработка на данни от неоправомощени лица, използващи оборудване за предаване на данни;

ж)  да се предотвратят неразрешеното обработване на данни в централната система на ETIAS и всяко неразрешено изменяне или заличаване на обработвани в централната система на ETIAS данни;

з)  да се гарантира, че лицата, имащи право на достъп до информационната система на ETIAS, имат достъп само до данните, за които са упълномощени, само посредством индивидуални и уникални потребителски идентификатори и само в режим на поверителен достъп;

и)  да се гарантира, че всички органи с право на достъп до информационната система на ETIAS създават профили с описание на функциите и задълженията на лицата, които са упълномощени да имат достъп до данните, и предоставят тези профили на надзорните органи;

й)  да се осигури възможност да се проверява и установява на кои органи могат да се предават лични данни чрез използване на оборудване за предаване на данни;

к)  да се осигури възможност да се проверява и установява кои данни са били обработени в информационната система на ETIAS, кога, от кого и с каква цел;

л)  да се предотвратят неразрешеното четене, копиране, изменяне или заличаване на лични данни при предаването на лични данни до или от централната система на ETIAS или при преноса на носители на данни, по-специално чрез подходящи техники на криптиране;

м)  да се гарантира, че в случай на прекъсване може да бъде възстановено нормалното функциониране на инсталираните системи;

н)  да се гарантира надеждност чрез осигуряване на правилно докладване на всякакви нарушения във функционирането на ETIAS и чрез въвеждане на необходимите технически мерки, които да гарантират, че личните данни могат да бъдат възстановени в случай на увреждане, настъпило в резултат на неправилно функциониране на ETIAS;

о)  да се наблюдава ефективността на мерките за сигурност по настоящия параграф и да се предприемат необходимите организационни мерки, свързани с вътрешния надзор, за да се осигури спазването на настоящия регламент.

4.  Комисията, посредством актове за изпълнение, приема образец на план за сигурност и образец на план за непрекъснатост на работния процес и възстановяване след бедствия. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 90, параграф 2. Управителният съвет на eu-LISA, управителният съвет на Европейската агенция за гранична и брегова охрана и държавите членки приемат планове за сигурност, планове за непрекъснатост на работния процес и планове възстановяване след бедствия съответно за eu-LISA, за централното звено на ETIAS и за националните звена на ETIAS. Те използват за основа образците на планове, приети от комисията, коригирани при необходимост.

5.  eu-LISA уведомява Европейския парламент, Съвета и Комисията, както и Европейския надзорен орган по защита на данните относно мерките, които предприема в съответствие с настоящия член.

Член 60

Инциденти, свързани със сигурността

1.  Всяко събитие, което има или може да има въздействие върху сигурността на ETIAS и което може да доведе до повреждане или загуба на данни, съхранявани в ETIAS, се разглежда като инцидент, свързан със сигурността, особено когато може да е бил осъществен неразрешен достъп до данни или когато наличността, целостта и поверителността на данните са били или е могло да бъдат компрометирани.

2.  Инциденти, свързани със сигурността, се управляват по начин, гарантиращ бърза, ефективна и правилна реакция.

3.  Без да се засягат уведомяването и съобщаването за нарушаване на сигурността на личните данни съгласно член 33 от Регламент (ЕС) 2016/679 и/или член 30 от Директива (ЕС) 2016/680, държавите членки уведомяват Комисията, eu-LISA и Европейския надзорен орган по защита на данните за инциденти, свързани със сигурността. В случай на инцидент, засягащ свързан със сигурността на информационната система на ETIAS, eu-LISA уведомява Комисията и Европейския надзорен орган по защита на данните. Европол уведомява Комисията и Европейския надзорен орган по защита на данните в случай на свързан с ETIAS инцидент, свързан със сигурността.

4.  За инциденти, свързани със сигурността, които имат или може да имат въздействие върху функционирането на ETIAS или върху наличността, целостта и поверителността на съхраняваните в ETIAS данни, се предоставя информация на Комисията и — ако са засегнати — на централното звено на ETIAS, на националните звена на ETIAS и на Европол. Такива инциденти се докладват също така в съответствие с плана за управление на инциденти, изготвен от eu-LISA.

5.  Държавите членки, Европейската агенция за гранична и брегова охрана, eu-LISA и Европол си сътрудничат в случай на инцидент, свързан със сигурността.

Член 61

Самонаблюдение

Европейската агенция за гранична и брегова охрана, Европол и държавите членки правят необходимото, така че всеки орган, който има право на достъп до информационната система на ETIAS, да предприема необходимите мерки за спазване на настоящия регламент и при необходимост да оказва съдействие на надзорния орган.

Член 62

Санкции

Държавите членки установяват правилата относно санкциите, приложими при нарушения на настоящия регламент, и вземат всички необходими мерки, за да гарантират тяхното прилагане. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

Член 63

Отговорност

1.  Без да се засяга правото на обезщетение от и отговорността на администратора или обработващия лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, Директива (ЕС) 2016/680 и Регламент (ЕО) № 45/2001:

a)  всяко лице или държава членка, които са понесли материални или нематериални вреди поради незаконосъобразно обработване на лични данни или действие, несъвместимо с настоящия регламент, извършено от държава членка, има право да получи обезщетение от тази държава членка;

б)  всяко лице или държава членка, които са понесли материални или нематериални вреди поради действие от страна на eu-LISA, несъвместимо с настоящия регламент, има право да получи обезщетение от тази агенция. eu-LISA носи отговорност за незаконосъобразното обработване на лични данни в качеството си на обработващ лични данни или където е приложимо — администратор.

Държавата членка или eu-LISA се освобождават от отговорността по първа алинея, отчасти или изцяло, ако докажат, че не са отговорни за действието, предизвикало вредата.

2.  Ако държава членка не спазва задълженията си по настоящия регламент и с това причини вреди на централната система на ETIAS, тази държава членка носи отговорност за вредите, освен ако и доколкото eu-LISA или друга държава членка, участваща в централната система на ETIAS, са пропуснали да предприемат разумни мерки за предотвратяване на вредите или за намаляване на последиците от тях.

3.  Исковете за обезщетение, предявени срещу държава членка за вредите по параграфи 1 и 2, се уреждат от националното право на тази държава членка. Исковете за обезщетение, предявени срещу администратора или eu-LISA за вредите, посочени в параграфи 1 и 2, се уреждат съгласно условията, предвидени в Договорите.

Член 64

Право на ▌достъп, поправка, допълване и заличаване на лични данни и право на ограничаване на обработването им

1.  Без да се засяга правото на информация по членове 11 и 12 от Регламент (ЕО) № 45/2001, заявителите, чиито данни се съхраняват в централната система на ETIAS, биват информирани в момента на събиране на данните им относно процедурите за упражняване на правата по членове 13—16 от Регламент (ЕО) № 45/2001 и членове 15—18 от Регламент (ЕС) 2016/679. На заявителите се предоставят едновременно и координатите за връзка с длъжностното лице за защита на данните в Европейската агенция за гранична и брегова охрана и с Европейския надзорен орган по защита на данните ▌.

2.  За да упражни правата си по членове 13—16 от Регламент (ЕО) № 45/2001 и по членове 15—18 от Регламент (ЕС) 2016/679, всеки заявител има право да се обърне към централното звено на ETIAS или националното звено на ETIAS, компетентно за неговото заявление. Звеното, което получава искането, го разглежда и дава отговор по него възможно най-бързо, и най-късно в рамките на 30 дни.

Ако в отговор на искане се установи, че данните, съхранявани в централната система на ETIAS, са фактически неточни или са записани незаконосъобразно, централното звено на ETIAS или националното звено на ETIAS на компетентната държава членка ▌поправя или заличава тези данни в централната система на ETIAS незабавно.

Когато, в отговор на искане съгласно настоящия параграф, централното звено на ETIAS или национално звено на ETIAS внася изменение в разрешение за пътуване по време на срока му на валидност, централната система на ETIAS осъществява посоченото в член 20 автоматизирано обработване, за да определи дали измененото досие на заявлението задейства съответствие съгласно член 20, параграфи 2—5. Ако автоматизираното обработване не установи съответствия, централната система на ETIAS издава изменено разрешение за пътуване със същият срок на валидност като на първоначалното и уведомява заявителя. Ако автоматизираното обработване установи едно или няколко съответствия, националното звено на ETIAS на компетентната държава членка ▌оценява риска ▌за сигурността, риска от незаконна имиграция или високия епидемичен риск в съответствие с член 26. Тогава то решава дали да издаде изменено разрешение за пътуване или, ако стигне до заключението, че условията за предоставянето му вече не са спазени, да отнеме разрешението за пътуване.

3.  Ако централното звено на ETIAS или националното звено на ETIAS на компетентната за заявлението държава членка не е съгласно с твърдението, че съхраняваните в централната система на ETIAS данни са фактически неточни или че са записани незаконосъобразно, централното звено на ETIAS или националното звено на ETIAS на ▌компетентната държава членка незабавно приема административно решение, с което на въпросното лице се обяснява в писмена форма защо звеното не е съгласно да поправи или заличи свързаните с лицето данни.

4.  Освен това със същото решение въпросното лице се информира относно възможността за оспорване на решението, взето във връзка с искането му по параграф 2, и ако е приложимо — относно реда за завеждане на иск или за подаване на жалба пред компетентните органи или съдилища и относно евентуалната помощ, която може да му се окаже, включително от компетентните национални надзорни органи.

5.  Всяко искане по параграф 2 съдържа информацията, необходима за установяване на самоличността на въпросното лице. Тази информация се използва само за да позволи упражняването на правата по параграф 2 и след това незабавно се заличава.

6.  Централното звено на ETIAS или националното звено на ETIAS на компетентната държава членка ▌регистрира под формата на писмен документ отправянето на искане по параграф 2 и действията, предприети по него. То предоставя този документ на компетентните национални надзорни органи в областта на защитата на данните незабавно и не по-късно от седем дни след вземането на решението съответно за поправяне или заличаване на данни, посочени в параграф 2, втора алинея, или след вземането на решението, посочено в параграф 3.

Член 65

Предоставяне на лични данни на трети държави, международни организации и частноправни субекти

1.  Личните данни, съхранявани в централната система на ETIAS, не се предават и не се предоставят на трети държави, международни организации или частноправни субекти с изключение на предаването на данни на Интерпол за целите на осъществяването на автоматизираното обработване, посочено в член 20, параграф 2, букви б) и л) от настоящия регламент. Предаването на лични данни на Интерпол става при спазване на разпоредбите на член 9 от Регламент № 45/2001.

2.  Личните данни, до които държава членка или Европол е осъществила достъп от централната система на ETIAS за целите, посочени в член 1, параграф 2, не се предават и не се предоставят на трети държави, международни организации или частноправни субекти. Забраната се прилага и ако тези данни са допълнително обработени на национално равнище или между държавите членки.

3.  Чрез дерогация от член 49 от настоящия регламент, ако това е необходимо за целите на връщането, имиграционните органи получават достъп до централната система на ETIAS за извличане на данни, които да бъдат предадени на трета държава, само в отделни случаи, ако са изпълнени всички изброени по-долу условия:

a)  било е извършено предварително търсене в СВИ в съответствие с член 26 от Регламент (ЕС) 2017/2226; и

б)  това търсене показва, че СВИ не съдържа данни за гражданина на трета държава, който подлежи на връщане.

Когато е необходимо, проверката за това дали са изпълнени тези условия се извършва чрез достъп до регистрите, предвидени съгласно член 46 от Регламент (ЕС) 2017/2226, съответстващи на търсенето по буква а), първа алинея от настоящия параграф и на отговора, съответстващ на буква б) от посочената алинея.

Ако тези условия са изпълнени, имиграционните органи получават достъп за търсене в централната система на ETIAS по всички или по част от данните, посочени в член 17, параграф 2, букви а)—д) от настоящия регламент. Ако дадено досие на заявление в ETIAS съвпада с тези данни, имиграционните органи получават достъп до данните, посочени в член 17, параграф 2, букви а)—ж) от настоящия регламент и — в случай на ненавършили пълнолетие лица — в параграф 2, буква к) от посочения член.

Чрез дерогация от параграф 1 от настоящия член данните от централната система на ETIAS, до които имиграционните органи осъществяват достъп, може да се предоставят на трета държава в отделни случаи, ако това е необходимо, за да се докаже самоличността на граждани на трети държави единствено за целите на връщането, и само ако е изпълнено едно от следните условия:

a)  Комисията е приела решение относно адекватното ниво на защита на личните данни в съответната трета държава в съответствие с член 45, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/679;

б)  предвидени са подходящи гаранции, както е посочено в член 46 от Регламент (ЕС) 2016/679, например чрез споразумение за обратно приемане на лица, което е в сила между Съюза или държава членка и въпросната трета държава;

в)  приложим е член 49, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) 2016/679.

Данните, посочени в член 17, параграф 2, букви а), б), г), д) и е) от настоящия регламент могат да бъдат само ако са изпълнени всички изброени по-долу условия:

a)  предаването на данните се прави в съответствие с приложимите разпоредби на правото на Съюза, по-специално разпоредбите относно защитата на данни, включително глава V от Регламент (ЕС) 2016/679, споразуменията за обратно приемане и националното право на държавата членка, която предава данните;

б)  третата държава е дала съгласие да обработва данните само за целите, за които те са били предоставени; и

в)  по отношение на съответния гражданин на трета държава е издадено решение за връщане, прието съгласно Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(41), при условие че изпълнението на решението за връщане не е спряно и че не е подадена жалба, която може да доведе до временно спиране на неговото изпълнение.

4.  Предаването на лични данни на трети държави по силата на параграф 3 не засяга правата на кандидатите за международна закрила и лицата, ползващи се от такава закрила, по-специално по отношение на принципа за забрана на връщане.

5.  Чрез дерогация от параграф 2 от настоящия член данните от централната система на ETIAS, посочени в член 52, параграф 4, до които оправомощените органи осъществяват достъп за целите по член 1, параграф 2, могат да се предават или предоставят на трета държава от оправомощения орган в отделни случаи, но само ако са изпълнени всички изброени по-долу условия:

a)  налице е изключително спешен случай, когато има:

i)  непосредствена опасност, свързана с терористично престъпление; или

ii)  непосредствена опасност за живота на дадено лице, като тази опасност е свързана с тежко престъпление;

б)  предаването на данните е необходимо за предотвратяването, разкриването или разследването, извършвани на територията на държавите членки или в съответната трета държава по отношение на такова терористично престъпление или тежко престъпление;

в)  оправомощеният орган има достъп до такива данни в съответствие с процедурата и условията, установени в членове 51 и 52;

г)  предаването се извършва в съответствие с приложимите условия, определени в Директива (ЕС) 2016/680, по-специално глава V от нея;

д)  третата държава е подала надлежно мотивирана молба, в писмена или електронна форма;

е)  гарантирано е реципрочното предоставяне на всякаква информация в системите за разрешаване на пътуване, с които разполага отправилата искането трета държава, на държавите членки, които използват ETIAS.

Когато предаването се прави на основание на първа алинея от настоящия параграф, то се документира и документацията се предоставя при поискване на надзорния орган, създаден съгласно член 41, параграф 1 от Директива (ЕС) 2016/680, включително дата и час на предаването, информация относно получаващия компетентен орган, обосновката на предаването и предадените лични данни.

Член 66

Надзор от страна на ▌надзорния орган

1.  Всяка държава членка гарантира, че надзорният орган, определен в съответствие с член 51, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, следи по независим начин за законосъобразността на обработването на лични данни съгласно настоящия регламент от въпросната държава членка, включително на предаването им към и от ETIAS.

2.  Всяка държава членка гарантира, че националните законови, подзаконови и административни разпоредби, приети по силата на Директива (ЕС) 2016/680, се прилагат и по отношение на достъпа до ETIAS на нейните национални органи съгласно глава X от настоящия регламент, включително във връзка с правата на лицата, до чиито данни има такъв достъп.

3.  Надзорните органи, определени съгласно член 41, параграф 1 от Директива (ЕС) 2016/680, наблюдават законосъобразността на достъпа на държавите членки до лични данни в съответствие с глава Х от настоящия регламент, включително предаването на данни към и от ETIAS. Прилага се съответно член 66, параграфи 5 и 6 от настоящия регламент.

4.  Надзорният орган или надзорните органи, създадени в съответствие с член 51, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, гарантират, че най-малко на всеки три години, считано от момента, в който ETIAS започва да функционира, и в съответствие с приложимите международни стандарти за одит се извършва одит на операциите по обработване на данни от националните звена на ETIAS. Резултатите от одита могат да бъдат взети предвид при оценките, извършвани в рамките на механизма, създаден с Регламент (ЕС) № 1053/2013 на Съвета(42). Надзорният орган, създаден в съответствие с член 51, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, публикува ежегодно броя на исканията за поправка, допълване или заличаване на данни, или за ограничаване на обработването на данни, предприетите впоследствие действия и броя на поправките, допълванията, заличаванията и ограничаването на обработването, направени в отговор на искания от засегнати лица.

5.  Държавите членки гарантират, че надзорният им орган, създаден в съответствие с член 51, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, разполага с достатъчно ресурси и експертен опит, за да изпълнява задачите, които са му възложени по силата на настоящия регламент.

6.  ▌Държавите членки предоставят всяка информация, поискана от надзорния орган, създаден в съответствие с член 51, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679. Те му предоставят, по-специално, информация за дейностите, извършвани в съответствие с отговорностите им, определени в настоящия регламент. ▌Държавите членки предоставят на надзорния орган, създаден в съответствие с член 51, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, достъп до регистрите си и му дават възможност за достъп по всяко време до всички свои помещения, използвани за целите на ETIAS.

Член 67

Надзор от страна на Европейския надзорен орган по защита на данните

1.  Европейският надзорен орган по защита на данните е отговорен за това да следи свързаните с ETIAS дейности на eu-LISA, Европол и Европейската агенция за гранична и брегова охрана по обработване на лични данни, и да гарантира, че тези дейности се осъществяват в съответствие с Регламент (ЕС) № 45/2001 и с настоящия регламент.

2.  Европейският надзорен орган по защита на данните взема нужните мерки, така че най-малко на всеки три години да се извършва одит, отговарящ на приложимите международни одитни стандарти, на дейностите на eu-LISA и на централното звено на ETIAS по обработване на лични данни. Доклад от този одит се изпраща на Европейския парламент, на Съвета, ▌на Комисията, на eu-LISA и на надзорните органи. На eu-LISA и на Европейската агенция за гранична и брегова охрана се предоставя възможност да направят коментари преди приемането на доклада.

3.  eu-LISA и централното звено на ETIAS предоставят на Европейския надзорен орган по защита на данните поисканата от него информация, дават му достъп до всички документи и до регистрите си и му предоставят възможност за достъп по всяко време до всички свои помещения.

Член 68

Сътрудничество между ▌ надзорните органи и Европейския надзорен орган по защита на данните

1.  Надзорните органи и Европейският надзорен орган по защита на данните, ▌като всеки от тях действа в своята област на компетентност, си сътрудничат активно в рамките на своите отговорности. Те осигуряват координиран надзор на ETIAS и на националните гранични инфраструктури.

2.  Надзорните органи и Европейският надзорен орган по защита на данните ▌ обменят информация, сътрудничат си при извършването на одити и проверки, обсъждат затруднения при тълкуването или прилагането на настоящия регламент, оценяват проблеми, свързани с упражняването на независим надзор или с упражняването на правата на субекта на данни, изготвят хармонизирани предложения за съвместни решения на проблеми и насърчават повишаването на осведомеността относно правата, свързани със защита на данните, в зависимост от нуждите.

3.   За целта по параграф 2 надзорните органи и Европейският надзорен орган по защита на данните заседават ▌най-малко два пъти годишно в рамките на Европейския комитет по защита на данните, създаден с Регламент (ЕС) 2016/679. Разходите за тези заседания са за сметка на този комитет и организирането на тези заседания се извършва от същия комитет. На първото заседание се приема процедурен правилник. При необходимост съвместно се разработват допълнителни работни методи.

4.  На всеки две години Европейският комитет по защита на данните изпраща на Европейския парламент, Съвета, Комисията, Европейската агенция за гранична и брегова охрана и eu-LISA съвместен доклад за дейността. Докладът съдържа по една глава за всяка държава членка, изготвена от надзорния орган на тази държава членка.

Член 69

Поддържане на регистри

1.  eu-LISA поддържа регистри на всички операции по обработване на данни ▌в рамките на информационната система на ETIAS. Тези регистри включват следното:

а)  целта на достъпа;

б)  датата и часа на всяка операция;

в)  данните, използвани за автоматизираното обработване на заявленията;

г)  съответствията, задействани при извършването на автоматизираното обработване, посочено в член 20;

д)  данните, използвани за проверката на самоличност, съхранявани в централната система на ETIAS или други информационни системи и бази данни;

е)  резултатите от процеса на проверка, посочен в член 22; и

ж)  служителя, извършил проверката.

2.  Централното звено на ETIAS поддържа регистри на служителите, които са надлежно упълномощени да извършват проверките на самоличността.

Националното звено на ETIAS на компетентната държава членка поддържа регистри ▌на служителя, надлежно упълномощен да въвежда или извлича данните.

3.  eu-LISA поддържа регистри на всички операции по обработване на данни в рамките на информационната система на ETIAS във връзка с достъпа на граничните органи по член 47 и достъпа на имиграционните органи по член 49. В регистрите се посочват датата и часът на всяка операция, данните, използвани за стартиране на търсенето, данните, предадени от централната система на ETIAS, и наименованието на граничните органи и имиграционните органи, които въвеждат и извличат данните.

Освен това ▌компетентните органи поддържат регистри на служителите, надлежно упълномощени да въвеждат и извличат данните.

4.  Тези регистри могат да се използват само за наблюдение на допустимостта на обработването на данните и за гарантиране на сигурността и целостта на данните. Регистрите са защитени с подходящи мерки срещу неразрешен достъп. Те се заличават една година след изтичането на срока на съхранение, посочен в член 54, ако не са необходими за процедури за наблюдение, които вече са започнали.

При поискване eu-LISA и националните звена на ETIAS предоставят тези регистри на Европейския надзорен орган по защита на данните и на компетентните надзорни органи.

Член 70

Поддържане на ▌регистри ▌ за искания за справки с данните с цел предотвратяване, разкриване и разследване на терористични или други тежки престъпления

1.  eu-LISA поддържа регистри на всички операции по обработване на данни в рамките на централната система на ETIAS във връзка с достъпа от централните звена за достъп, посочени в член 50 параграф 2, за целите на член 1, параграф 2. В регистрите се посочват датата и часът на всяка операция, данните, използвани за стартиране на търсенето, данните, предадени от централната система на ETIAS, и имената на упълномощените служители на централните звена за достъп, които въвеждат и извличат данните.

2.  Освен това всяка държава членка и Европол поддържат регистри на всички операции по обработване на данни, извършени в рамките на централната система на ETIAS вследствие на искания за справки с данни ▌или за достъп до данните, съхранявани в централната система на ETIAS, за целите, посочени в член 1, параграф 2. ▌

3.  В регистрите, посочени в параграф 2 се посочват:

а)  точната цел на искането за справка със или за достъп до данни, съхранявани в централната система на ETIAS, включително конкретното терористично или друго тежко престъпление, а за Европол — точната цел на искането за справка;

б)  решението, взето по отношение на допустимостта на искането;

в)  референтният номер на националното досие;

г)  датата и точният час на искането за достъп, постъпило от централното звено за достъп до централната система на ETIAS;

д)  когато е приложимо, използването на процедурата за спешни случаи по член 51, параграф 4 и резултатът от последващата проверка;

е)  данните или наборът от данни, посочени в член 52, параграфи 2 и 3, които са използвани за извършване на справката; и

ж)  в съответствие с националните разпоредби или с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/794 — идентификационният знак на служителя, извършил търсенето, и на служителя, наредил търсенето или предаването на данни.

4.  Посочените в параграфи 1 и 2 от настоящия член регистри се използват само за проверка на допустимостта на искането, за наблюдение на законосъобразността на обработването на данните и за гарантиране на целостта и сигурността на данните. ▌Регистрите са защитени с подходящи мерки срещу неразрешен достъп и се заличават една година след изтичането на срока на съхранение, посочен в член 54, ако не са необходими за процедури за наблюдение, които вече са започнали. На Европейския надзорен орган по защита на данните и на компетентните надзорни органи, отговарящи за наблюдението на законосъобразността на обработката на данните и на целостта и сигурността на данните, се предоставя достъп, при поискване, до тези регистри, за да могат да изпълняват служебните си задължения. Органът, отговарящ за проверката на допустимостта на искането, също има достъп до регистрите за тази цел. Освен за посочените цели личните данни ▌ се заличават от всички национални файлове и файлове на Европол след изтичането на един месец, освен ако тези данни ▌не са необходими за целите на конкретно текущо наказателно разследване, във връзка с което данните са поискани от държава членка или от Европол. Единствено регистрите, съдържащи данни от неличен характер, могат да бъдат използвани за наблюдението и оценката по член 92.

ГЛАВА XIII

Обществена осведоменост

Член 71

Информиране на широката общественост

След като се консултира с Комисията и Европейския надзорен орган по защита на данните, централното звено на ETIAS предоставя на широката общественост цялата имаща отношение информация във връзка с подаването на заявление за разрешение за пътуване. Тази информация е на разположение на публичния уебсайт и включва:

а)  критериите, условията и процедурите за подаване на заявление за разрешение за пътуване;

б)  информация относно уебсайта приложението за мобилни устройства, на който и чрез което може да бъде подадено заявление;

в)  информация относно възможността заявлението да бъде подадено от друго лице или търговски посредник;

г)  информация относно възможността за съобщаване на нарушения от търговски посредници, като се използва формулярът, посочен в член 15, параграф 5;

д)  сроковете за вземане на решение по заявление, предвидени в член 32;

е)  факта, че разрешението за пътуване е свързано с документа за пътуване, посочен във формуляра на заявлението, и следователно че изтичането на срока на валидност или всяка промяна на документа за пътуване води до невалидност или непризнаване на разрешението за пътуване при преминаването на границата;

ж)  факта, че заявителите носят отговорност за автентичността, пълнотата, точността и надеждността на подадените от тях данни, както и за истинността и надеждността на направените изявления;

з)  факта, че решенията по заявленията трябва да се съобщават на заявителя, че когато е отказано разрешение за пътуване, в тези решения трябва да се посочват основанията за отказа ▌и че заявителите, чиито заявления са получили отказ, имат право да обжалват решението, както и информация за процедурата, която да се следва в случай на обжалване, в това число данните за контакт с компетентния орган и в какъв срок да се подаде жалбата;

и)  факта, че заявителите имат възможност да се обърнат към централното звено на ETIAS, като посочат, че целта на тяхното пътуване се основава на хуманитарни причини или е свързана с международни задължения и условията и процедурите за това;

й)  условията за влизане, установени в член 6 от Регламент (ЕС) № 2016/399, и факта, че кратък престой е възможен единствено за не повече от 90 дни в рамките на всеки 180 дневен период, с изключение на гражданите на трети държави, за които се прилагат по-благоприятни разпоредби на двустранно споразумение, предшестващо Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение;

к)  факта, че притежаването на разрешение за пътуване само по себе си не дава автоматично право на влизане;

л)  факта, че граничните органи могат да поискат удостоверителни документи на външните граници, за да проверят изпълнението на условията за влизане;

м)  факта, че притежаването на валидно разрешение за пътуване е условие за престой, което трябва бъде изпълнено по време на целия кратък престой на територията на държавите членки;

н)  връзка към уеб услугата, посочена в член 13 от Регламент (ЕС) 2017/2226, която дава на граждани на трети държави възможност да проверяват във всеки един момент оставащия им разрешен престой;

о)  факта, че данните, въведени в информационната система на ETIAS, се използват за целите на управлението на границите, включително за проверки в базите данни, и че държавите членки и Европол могат да имат достъп до данните с цел предотвратяване, разкриване и разследване на терористични или други тежки престъпления, съгласно процедурите и условията, посочени в глава X;

п)  срока, за който ще се съхраняват данните;

р)  правата на субектите на данни съгласно Регламенти (ЕО) № 45/2001, (ЕС) 2016/679 и (ЕС) 2016/794 и Директива (ЕС) 2016/680;

с)  възможността пътуващите лица да получават подкрепа, както е предвидено в член 7, параграф 2, буква м).

Член 72

Информационна кампания

Комисията, в сътрудничество с Европейската служба за външна дейност, централното звено на ETIAS и държавите членки, включително техните консулства в съответните трети държави, провежда успоредно с пускането в действие на ETIAS информационна кампания, чрез която да информира гражданите на трети държави, попадащи в обхвата на настоящия регламент, че както при преминаване на външните граници, така и по време на целия кратък престой на територията на държавите членки от тях се изисква да притежават валидно разрешение за пътуване.

Тази информационна кампания се провежда редовно и на поне един от официалните езици на държавите, чиито граждани попадат в обхвата на настоящия регламент.

ГЛАВА XIV

Отговорности

Член 73

Отговорности на eu-LISA през фазата на проектиране и разработване

1.  Централната система на ETIAS се хоства в техническите звена на eu-LISA и предоставя функциите, определени в настоящия регламент, в съответствие с условията за сигурност, наличност, качество и скорост съгласно параграф 3 от настоящия член и член 74, параграф 1.

2.  Инфраструктурите, които поддържат публичния уебсайт, приложение за мобилни устройства, услугата за електронна поща, услугата за защитéн акаунт, инструмента за проверка за заявителите, инструмента за съгласието на заявителите, инструмента за оценка за списъка на ETIAS за наблюдение, портала за превозвачи, уеб услугата, софтуера за обработване на заявления, централното хранилище на данни и техническите решения, посочени в член 92, параграф 8, се хостват в звената на eu-LISA или в звената на Комисията. Тези инфраструктури се разпределят географски така, че да предоставят функциите, определени в настоящия регламент, в съответствие с условията за сигурност, защита на данните и сигурност на данните, наличност, качество и скорост съгласно параграф 3 от настоящия член и член 74, параграф 1. Списъкът на ETIAS за наблюдение се хоства в звено на eu-LISA.

3.  eu-LISA отговаря за техническото разработване на информационната система на ETIAS, както и за всяко техническо разработване, необходимо за осигуряването на оперативна съвместимост между централната система на ETIAS и посочените в член 11 информационни системи на ЕС, и за осигуряването на условия за търсенето в базите данни на Интерпол, посочено в член 12.

еu-LISA определя проекта на физическата архитектура на системата, включително комуникационната ѝ инфраструктура, както и техническите ѝ спецификации и тяхното развитие , и националните единни интерфейси. Тези технически спецификации се приемат от Управителния съвет на eu-LISA след положително становище от Комисията. Освен това eu-LISA извършва всички необходими адаптации в СВИ, ШИС, Евродак ▌ или ВИС, произтичащи от създаването на оперативна съвместимост с ETIAS.

eu-LISA разработва и внедрява централната система на ETIAS, включително списъка на ETIAS за наблюдение, националните единни интерфейси и комуникационната инфраструктура във възможно най-кратък срок след влизането в сила на настоящия регламент и след приемането от Комисията на:

а)  мерките, предвидени в член 6, параграф 4, член 16, параграф 10, член 17, параграф 9, член 31, член 35, параграф 7, член 45, параграф 2, член 54, параграф 2, член 74, параграф 5, член 84, параграф 2, член 92, параграф 8; и

б)  мерките, приемани в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 90, параграф 2, които са необходими за разработването и техническото изпълнение на централната система на ETIAS, националните единни интерфейси, комуникационната инфраструктура и портала за превозвачи, и по-специално актовете за изпълнение за:

i)  достъпа до данните в съответствие с членове 22—29 и членове 33—53;

ii)  изменянето, заличаването на данни и заличаването им преди изтичане на установения срок в съответствие с член 55;

iii)  поддържането и достъпа до регистрите в съответствие с член 45 и член 69;

iv)  изискваните експлоатационни характеристики;

v)  спецификациите за техническите решения за свързване на централните звена за достъп в съответствие с членове 51—53.

Разработването се състои в изготвянето и изпълнението на технически спецификации, провеждането на изпитвания и извършването на цялостна координация на проекта. Във връзка с това задачите на eu-LISA включват и следното:

а)  извършване на оценка на риска за сигурността;

б)  спазване на принципите за зачитане на личния живот още при проектирането и по подразбиране по време на целия жизнен цикъл на развитие на ETIAS; и

в)  извършване на оценка на риска за сигурността във връзка с оперативната съвместимост на ETIAS с информационните системи на ЕС и данните на Европол, посочени в член 11.

4.  По време на фазата на проектиране и разработване се създава Съвет за програмно управление, съставен от най-много 10 членове. Той се състои от шестима членове, определени от Управителния съвет на eu-LISA измежду неговите членове или заместниците им, председателя на Консултативната група за СВИ и ETIAS, посочена в член 91, един член, представляващ eu-LISA и определен от нейния изпълнителен директор, един член, представляващ Европейската агенция за гранична и брегова охрана и определен от нейния изпълнителен директор, и един член, определен от Комисията. Членовете, определени от Управителния съвет на eu-LISA, се избират единствено от държавите членки, които съгласно правото на Съюза са изцяло обвързани от законодателните инструменти, уреждащи разработването, създаването, функционирането и използването на всички широкомащабни информационни системи, управлявани от eu-LISA, и които ще участват в ETIAS. Съветът за програмно управление заседава редовно и поне три пъти на тримесечие. Той осигурява подходящо управление на фазата на проектиране и разработване на ETIAS. Съветът за програмно управление представя на Управителния съвет на eu-LISA ежемесечни писмени доклади относно напредъка на проекта. Той не разполага с правомощия за вземане на решения, нито с мандат да представлява членовете на Управителния съвет на eu-LISA.

5.  Управителният съвет на eu-LISA изготвя процедурния правилник на Съвета за програмно управление, който съдържа по-специално правила относно:

a)  председателството;

б)  местата на провеждане на заседанията;

в)  подготовката на заседанията;

г)  участието на експерти в заседанията;

д)  планове за комуникация, с които да се осигури пълна информация за неучастващите членове на Управителния съвет на eu-LISA.

Председателството се поема от държава членка, която съгласно правото на Съюза е изцяло обвързана от законодателните инструменти, уреждащи разработването, създаването, функционирането и използването на всички широкомащабни информационни системи, управлявани от eu-LISA ▌.

Всички пътни и дневни разноски на членовете на Съвета за програмно управление се поемат от eu-LISA. По отношение на това се прилага mutatis mutandis член 10 от Процедурния правилник на eu-LISA. Секретариатът на Съвета за програмно управление се осигурява от eu-LISA.

Консултативната група за СВИ и ETIAS заседава редовно до пускането в действие на ETIAS. След всяко заседание Консултативната група докладва на Съвета за програмно управление. Тя предоставя техническия експертен опит в подкрепа на изпълнението на задачите на Съвета за програмно управление и проследява степента на готовност на държавите членки.

Член 74

Отговорности на eu-LISA след пускането в действие на ETIAS

1.  След пускането в действие на ETIAS eu-LISA отговаря за техническото управление на централната система на ETIAS и на националните единни интерфейси. eu-LISA също така отговаря за всички технически изпитвания, необходими за изготвянето и актуализирането на правилата на ETIAS за проверките. Тя следи, в сътрудничество с държавите членки и съобразно анализ на разходите и ползите, за това винаги да се използва най-добрата налична технология. eu-LISA отговаря и за техническото управление на комуникационната инфраструктура между централната система на ETIAS и националните единни интерфейси, както и за публичния уебсайт, приложението за мобилни устройства, услугата за електронна поща, услугата за защитéн акаунт, инструмента за проверка за заявителите, инструмента за съгласието на заявителите, инструмента за оценка за списъка на ETIAS за наблюдение, портала за превозвачи, уеб услугата ▌, софтуера за обработване на заявленията и централното хранилище на данни, посочени в член 6.

Техническото управление на ETIAS обхваща всички задачи, необходими за осигуряване на функционирането на информационната система на ETIAS в режим на работа 24 часа на ден, 7 дни в седмицата, в съответствие с настоящия регламент, по-специално поддръжката и техническите промени, необходими, за да се гарантира, че системата функционира със задоволително техническо качество, по-специално по отношение на времето за отговор за справка с централната система на ETIAS в съответствие с техническите спецификации.

2.  Без да се засягат разпоредбите на член 17 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз, посочени в Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета(43) eu-LISA прилага подходящи правила за професионалната тайна или други равностойни задължения за поверителност по отношение на всички свои служители, които работят с данни, съхранявани в централната система на ETIAS. Това задължение е в сила и след като служителите напуснат длъжността си или работата си, както и след прекратяване на дейността им.

3.  Когато eu-LISA си сътрудничи с външни изпълнители по отношение на свързани с ETIAS задачи, тя контролира отблизо дейностите на изпълнителите, за да гарантира съответствие с всички разпоредби на настоящия регламент, включително по-специално сигурността, поверителността и защитата на данните.

4.  eu-LISA изпълнява също така задачи, свързани с предоставянето на обучение по техническото използване на информационната система на ETIAS.

5.  eu-LISA разработва и поддържа механизъм и процедури за извършване на проверки на качеството на данните в централната система на ETIAS и представя редовни доклади до държавите членки и централното звено на ETIAS. eu-LISA представя на Европейския парламент, Съвета и Комисията редовен доклад за установените проблеми. Комисията, посредством актове за изпълнение, установява и разработва този механизъм, процедурите и подходящите изисквания за спазването на качеството на данните. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 90, параграф 2.

Член 75

Отговорности на Европейската агенция за гранична и брегова охрана

1.  Европейската агенция за гранична и брегова охрана отговаря за:

а)  създаването и функционирането на централното звено на ETIAS и осигуряването на условията за сигурното управление на съхраняваните в ETIAS данни;

б)  автоматизираното обработване на заявления; и

в)  правилата на ETIAS за проверки.

2.  Преди да получат разрешение за обработване на данните, записвани в централната система на ETIAS, служителите на централното звено на ETIAS, които имат право на достъп до централната система на ETIAS, преминават подходящо обучение за сигурността на данните и за основните права, и по-специално за правилата за защита на данните. Те участват и в предлаганото от eu-LISA обучение за техническото използване на информационната система на ETIAS и за качеството на данните.

Член 76

Отговорности на държавите членки

1.  Всяка държава членка отговаря за:

а)  връзката с националния единен интерфейс;

б)  организацията, управлението, функционирането и поддръжката на националните звена на ETIAS за ръчното обработване на ▌заявления за разрешение за пътуване, когато автоматизираното обработване е установило съответствие, както е посочено в член 26;

в)  организацията на централните звена за достъп и свързването им с националния единен интерфейс за целите на предотвратяването, разкриването и разследването на терористични или други тежки престъпления;

г)  управлението и условията по отношение на достъпа на надлежно упълномощените служители на компетентните национални органи до информационната система на ETIAS в съответствие с настоящия регламент и за съставянето и редовното актуализиране на списък на тези служители и техните профили;

д)  създаването и функционирането на националните звена на ETIAS;

е)  въвеждането на данни в списъка на ETIAS за наблюдение, свързани с терористични или други тежки престъпления съгласно член 34, параграфи 2 и 3; и

ж)  гарантиране на това всеки един от нейните органи, който има право на достъп до информационната система на ETIAS, да предприема необходимите мерки за спазване на настоящия регламент, включително и необходимите мерки за гарантиране на зачитането на основните права и сигурността на данните.

2.  Всяка държава членка използва автоматизирани процеси за изпращане на запитвания в централната система на ETIAS на външните граници.

3.  Преди да получат разрешение за обработване на данните, записвани в централната система на ETIAS, служителите на националните звена на ETIAS, които имат право на достъп до информационната система на ETIAS, преминават подходящо обучение относно сигурността на данните и основните права, и по-специално за правилата за защита на данните.

Те участват и в предлаганите от eu-LISA обучения за техническото използване на информационната система на ETIAS и за качеството на данните.

Член 77

Отговорности на Европол

1.  Европол осигурява обработването на запитванията, посочени в член 20, параграф 2, буква й) и в член 20, параграф 4, и адаптира съответно информационната си система.

2.  Европол поема отговорностите и задачите по отношение на списъка на ETIAS за наблюдение, предвидени в член 35, параграфи 1 и 3—6.

3.  Европол отговаря за предоставянето на мотивирано становище след искане за справка съгласно член 29.

4.  Съгласно член 34, параграф 2, Европол отговаря за вписването на данни, свързани с терористични или други тежки престъпления и получени от Европол, в списъка на ETIAS за наблюдение.

5.  Преди да бъдат упълномощени да се заемат с някоя от задачите, посочени в членове 34 и 35, служителите на Европол преминават през подходящо обучение относно сигурността на данните и основните права, и по-специално защитата на данните. Те участват и в предлаганото от eu-LISA обучение за техническото използване на информационната система на ETIAS и за качеството на данните.

ГЛАВА XV

Изменения на други инструменти на Съюза

Член 78

Изменение на Регламент (ЕС) № 1077/2011

Добавя се следният член в Регламент (ЕС) № 1077/2011:"

„Член 5б

Задачи, свързани с ETIAS

По отношение на ETIAS Агенцията изпълнява задачите, възложени ѝ с член 73 от Регламент (ЕС) № 2018/... на Европейския парламент и на Съвета* (44).

_____________________

* Регламент (ЕС) 2018/ … на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) и за изменение на регламенти (ЕС) № 1077/2011, (ЕС) № 515/2014, (ЕС) 2016/399, ▌ (ЕС) 2016/1624 и (ЕС) 2017/2226 (ОВ L ..., стр. ...).".

"

Член 79

Изменение на Регламент (ЕС) № 515/2014

В член 6 от Регламент (ЕС) № 515/2014 се вмъква следният параграф:"

„3а. По време на фазата на разработване на Европейската система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) държавите членки получават в допълнение към основните отпуснати им средства 96,5 милиона евро, които заделят изцяло за ETIAS с цел да се осигури нейното бързо и ефективно разработване, съответстващо на внедряването на централната система на ETIAS, както е установено в Регламент (ЕС) № 2018/... на Европейския парламент и на Съвета*(45).

____________________________

* Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) и за изменение на регламенти (ЕС) № 1077/2011, (ЕС) № 515/2014, (ЕС) 2016/399, ▌ (ЕС) 2016/1624 и (ЕС) 2017/2226 (ОВ L ..., стр. ...).“.

"

Член 80

Изменение на Регламент (ЕС) 2016/399

Регламент (ЕС) 2016/399 се изменя, както следва:

1)  Член 6, параграф 1 се изменя, както следва:

a)  буква б) се заменя със следното:"

„б) да притежават валидна виза, ако тя се изисква съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета(46), или валидно разрешение за пътуване, ако то се изисква съгласно Регламент (ЕС) № 2018/... на Европейския парламент и на Съвета(47)(48), с изключение на случаите, когато притежават валидно разрешение за пребиваване или валидна виза за дългосрочно пребиваване;

"

б)  добавят се следните алинеи:"

„За преходен период, установен съгласно член 83, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 2018/... (49) , използването на Европейската система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) не е задължително и не се прилага изискването за притежаване на валидно разрешение за пътуване, посочено в буква б) от първа алинея от настоящия параграф. Държавите членки информират преминаващите външните граници граждани на трети страни, спрямо които се прилага изискването за разрешение за пътуване, че след изтичането на преходния период са длъжни да притежават валидно разрешение за пътуване. За тази цел държавите членки раздават обща брошура на тази категория пътуващи лица съгласно посоченото в член 83, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 2018/... ++.

През гратисния период, установен съгласно член 83, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 2018/... (50) граничните органи по изключение разрешават на гражданите на трети страни, спрямо които се прилага изискването за разрешение за пътуване и които не притежават такова разрешение, да преминават външните граници, ако отговарят на всички останали условия, предвидени в настоящия член, и ако преминават външните граници на държавите членки за пръв път след изтичането на преходния период, посочен в член 83, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 2018/... ++ . Граничните органи информират такива граждани на трети страни относно задължението да притежават валидно разрешение за пътуване в съответствие с настоящия член. За тази цел граничните органи раздават на тези пътуващи лица обща брошура, както е посочено в член 83, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2018/ …++, с която ги информират, че по изключение им се позволява да преминат външните граници, въпреки че не са изпълнили задължението за притежаване на валидно разрешение за пътуване, и разясняват това задължение.“.

"

2)  Член 8, параграф 3 се изменя, както следва:

a)  в буква а) подточка i) се заменя със следното:"

„i) проверка дали гражданинът на трета страна притежава документ, който е валиден за преминаване на границата и който не е с изтекъл срок на валидност, и дали документът е придружен, когато е приложимо, от изискваната виза, изискваното разрешение за пътуване или изискваното разрешение за пребиваване“

"

б)  вмъква се следната буква:"

„ба) ако гражданинът на трета страна притежава разрешение за пътуване съгласно член 6, параграф 1, буква б) от настоящия регламент, обстойната проверка при влизане включва също проверка на автентичността, валидността и статуса на разрешението за пътуване и ако е приложимо, на самоличността на притежателя на разрешението за пътуване чрез справка в ETIAS в съответствие с член 47 от Регламент (ЕС) № 2018/... (51). Когато е технически невъзможно да се извърши справката или търсенето, посочени в член 47, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 2018/... ++ , се прилага член 48, параграф 3 от посочения регламент.“.

"

3)  В приложение V, част Б, в стандартния формуляр за отказ за влизане на границата, буква В от списъка за основанията за отказ се заменя със следното:"

„В) не притежава валидна виза, валидно разрешение за пътуване или валидно разрешение за пребиваване“

"

Член 81

Изменение на Регламент (ЕС) 2016/1624

Регламент (ЕС) 2016/1624 се изменя, както следва:

1)  В член 8, параграф 1 се вмъква следната буква:"

„ра) „изпълнява задачите и задълженията, възложени на Европейската агенция за гранична и брегова охрана, посочени в Регламент (ЕС) № 2018/... на Европейския парламент и на Съвета*(52), и осигурява създаването и функционирането на централното звено на ETIAS в съответствие с член 7 от същия регламент.

_______________

* Регламент (ЕС) 2018/ … на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) и за изменение на регламенти (ЕС) № 1077/2011, (ЕС) № 515/2014, (ЕС) 2016/399, ▌ (ЕС) 2016/1624 и (ЕС) 2017/2226 (ОВ L ..., стр. ...).“

"

2)  В глава II се добавя следният раздел:"

„Раздел 5

ETIAS

Член 33a

Създаване на централното звено на ETIAS

1.  Създава се централно звено на ETIAS.

2.  Европейската агенция за гранична и брегова охрана осигурява създаването и функционирането на централно звено на ETIAS в съответствие с член 7 от Регламент (ЕС) № 2018/... на Европейския парламент и на Съвета*(53).

_______________

* Регламент (ЕС) 2018/ … на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) и за изменение на регламенти (ЕС) № 1077/2011, (ЕС) № 515/2014, (ЕС) 2016/399, ▌ (ЕС) 2016/1624 и (ЕС) 2017/2226 (ОВ L ..., стр. ...).“.

"

Член 82

Изменение на Регламент (ЕС) 2017/2226

В член 64 от Регламент (ЕС) 2017/2226 се добавя следният параграф:"

„5. Средствата, които се мобилизират от пакета по член 5, параграф 5, буква б) от Регламент (ЕС) № 515/2014 за покриване на разходите, посочени в параграфи 1—4 от настоящия член, се изпълняват при непряко управление, когато става въпрос за разходите, направени от eu-LISA, и при споделено управление, когато става въпрос за разходите, направени от държавите членки.“.

"

ГЛАВА XVI

Заключителни разпоредби

Член 83

Преходен период и преходни мерки

1.  През първите шест месеца от датата, на която ETIAS бъде пусната в действие използването на тази система не е задължително и не се прилага изискването за притежаване на валидно разрешение за пътуване. Комисията може да приеме делегиран акт в съответствие с член 89, за да удължи този период със срок от най-много още шест месеца, който може да бъде подновен еднократно.

2.  През периода, посочен в параграф 1, държавите членки информират преминаващите външните граници граждани на трети държави, спрямо които се прилага изискването за разрешение за пътуване, че след изтичането на шестмесечния период са длъжни да притежават валидно разрешение за пътуване. За целта държавите членки раздават обща брошура на тази категория пътуващи лица. ▌ Брошурата се предоставя и от консулствата на държавите членки в държавите, чиито граждани попадат в обхвата на настоящия регламент.

3.  След изтичането на посочения в параграф 1 от настоящия член период се прилага шестмесечен гратисен период. През гратисния период изискването за притежаване на валидно разрешение за пътуване се прилага. През гратисния период граничните ▌органи по изключение разрешават на гражданите на трети държави, спрямо които се прилага изискването за разрешение за пътуване и които не притежават такова разрешение, да преминават външните граници, ако отговарят на всички останали условия, предвидени в член 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/399, и ако преминават външните граници на държавите членки за пръв път след изтичането на посочения в параграф 1 от настоящия член период ▌. Граничните органи информират такива граждани на трети държави относно задължението да притежават валидно разрешение за пътуване в съответствие с член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2016/399. За тази цел граничните органи раздават на тези пътуващи лица обща брошура, с която ги информират, че по изключение им се позволява да преминат външните граници, въпреки че не изпълнили задължението за притежаване на валидно разрешение за пътуване, и разясняват това задължение. Комисията може да приеме делегиран акт в съответствие с член 89, за да удължи този период най-много с още шест месеца.

По време на гратисния период влизанията на територията на държавите членки, които не използват СВИ, не се вземат под внимание.

4.  Комисията изготвя, посредством актове за изпълнение, двете общи брошури, посочени в параграфи 2 и 3 от настоящия член, които съдържат поне информацията, посочена в член 71 . Брошурите се формулират ясно и просто и са налични на най-малко един от официалните езици на всяка държава, чиито граждани попадат в обхвата на настоящия регламент. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 90, параграф 2.

5.  По време на преходния период, посочен в параграфи 1 и 2 от настоящия член, информационната система на ETIAS отговаря на запитването на превозвачите, посочено в член 45, параграф 2, като дава на превозвача отговор „OK“. По време на гратисния период, посочен в параграф ▌3 от настоящия член, изпратеният от информационната система на ETIAS отговор на запитването на превозвачите отчита дали гражданинът на третата държава преминава външните граници на държавите членки за първи път след края на периода, посочен в параграф 1 от настоящия член.

Член 84

Използване на данни с цел докладване и статистика

1.  Надлежно упълномощените служители на компетентните органи на държавите членки, Комисията, eu-LISA и централното звено на ETIAS имат достъп за справка със следните данни единствено с цел докладване и статистика, без да се допуска установяване на самоличността на отделни лица и в съответствие с гаранциите, свързани с недискриминация, посочени в член 14:

а)  информация относно статуса на заявлението;

б)  гражданство на една или повече държави членки, пол и година на раждане на заявителя;

в)  държава на пребиваване;

г)  образование (основно, средно, висше или нито едно от посочените);

д)  настояща професия (▌професионална група);

е)  вид на документа за пътуване и трибуквен код на издалата го държава;

ж)  вид на разрешението за пътуване и, за разрешенията за пътуване с ограничена териториална валидност, съгласно посоченото в член 44 — посочване на държавата(ите) членка(и), издала(и) разрешението за пътуване с ограничена териториална валидност;

з)  срок на валидност на разрешението за пътуване; и

и)  основанията за отказа, отнемането или отмяната на разрешение за пътуване.

2.  За целите на параграф 1 eu-LISA създава, внедрява и хоства в техническите си звена централно хранилище, съдържащо посочените в параграф 1 данни, които не позволяват да се установи самоличността на лицата, но дават на органите, посочени в параграф 1, възможност да получат доклади и статистика, които могат да бъдат адаптирани спрямо нуждите, с цел да се подобри оценката ▌на риска за сигурността, риска от незаконна имиграция и високия епидемичен риск, да се увеличи ефикасността на граничните проверки, да се подпомогне работата на централното звено на ETIAS и на националните звена на ETIAS при обработването на заявления за разрешения за пътуване, и да се съдейства за разработването на основана на факти политика на Съюза в областта на миграцията. Хранилището съдържа също така ежедневна статистика за данните, посочени в параграф 4. Достъпът до централното хранилище се предоставя чрез защитен достъп през ▌TESTA с контрол на достъпа и специфични потребителски профили единствено с цел докладване и статистика.

Комисията приема, посредством актове за изпълнение, подробни правила относно функционирането на централното хранилище и правилата за защита и сигурност на данните, приложими към това хранилище. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 90, параграф 2

3.  Въведените от eu-LISA процедури за наблюдение на разработването и функционирането на информационната система на ETIAS, посочени в член 92, параграф 1, включват възможността за редовно изготвяне на статистика с цел гарантиране на това наблюдение.

4.  Всяко тримесечие eu-LISA публикува статистически данни за информационната система на ETIAS, в които по-специално се посочват броят и гражданството на заявителите, на които е издадено или отказано разрешение за пътуване, включително основанията за отказ, както и на гражданите на трети държави, чието разрешение за пътуване е било отменено или отнето.

5.  В края на всяка година статистическите данни се събират под формата на годишен доклад за съответната година. Докладът се публикува и се предава на Европейския парламент, Съвета, Комисията, Европейския надзорен орган по защита на данните, Европейската агенция за гранична и брегова охрана и националните надзорни органи.

6.  По искане на Комисията eu-LISA ѝ предоставя статистически данни относно специфични аспекти, свързани с прилагането на настоящия регламент, както и статистика в съответствие с параграф 3.

Член 85

Разходи

1.   Разходите, направени във връзка с разработването на информационната система на ETIAS, интегрирането на съществуващата национална гранична инфраструктура и свързването с националния единен интерфейс, във връзка с хостинга на националния единен интерфейс и създаването на централното звено на ETIAS и националните звена на ETIAS ▌ се поемат от общия бюджет на Съюза.

eu-LISA обръща особено внимание на риска от увеличаване на разходите и гарантира достатъчен контрол по отношение на изпълнителите.

2.  Разходите за функционирането на ETIAS се покриват от общия бюджет на Съюза. Това включва разходите за функциониране и поддръжка на информационната система на ETIAS, включително на националния единен интерфейс; разходите за функциониране на централното звено на ETIAS и разходите за персонал и техническо оборудване (хардуер и софтуер), необходими за изпълнението на задачите на националните звена на ETIAS; както и разходите за превод, поети съгласно член 27, параграфи 2 и 8.

Изключват се следните разходи:

a)  разходи на държавите членки за управление на проекта (срещи, командировки, офиси);

б)  хостинг на национални ИТ системи (помещения, изпълнение, електроенергия, охлаждане);

в)  функциониране на национални ИТ системи (оператори и договори за поддръжка); ▌

г)  разходи за проектиране, разработване, изпълнение, функциониране и поддръжка на националните комуникационни мрежи.

3.  Разходите за функционирането на ETIAS включват и финансовата подкрепа за държавите членки за разходи, направени за адаптиране и автоматизиране на граничните проверки във връзка с прилагането на ETIAS. Общият размер на тази финансова подкрепа се ограничава до максимум 15 000 000 EUR за първата година на функциониране, до максимум 25 000 000 EUR за втората година и до максимум 50 000 000 EUR годишно за следващите години. Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 89 за допълнително определяне на тази финансова подкрепа.

4.  Европейската агенция за гранична и брегова охрана, eu-LISA и Европол получават подходящо допълнително финансиране и необходимия персонал за изпълнението на задачите, които са им възложени съгласно настоящия регламент.

5.  Средствата, които се мобилизират от пакета по член 5, параграф 5, буква б) от Регламент (ЕС) № 515/2014 за покриване на разходите за изпълнение на настоящия регламент, посочени в параграфи 1—4 от настоящия член, се изпълняват при непряко управление, когато става въпрос за разходите, направени от eu-LISA и Европейската агенция за гранична и брегова охрана, и при споделено управление, когато става въпрос за разходите, направени от държавите членки“.

Член 86

Приходи

Генерираните от ETIAS приходи представляват вътрешни целеви приходи в съответствие с член 21, параграф 4 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(54). Те се използват целево за покриване на разходите за функциониране и поддръжка на ETIAS. Всички приходи, останали след покриването на тези разходи, се превеждат в полза на бюджета на Съюза.

Член 87

Уведомления

1.  Държавите членки уведомяват Комисията за органа, който следва да се счита за администратор съгласно член 57.

2.  Централното звено на ETIAS и държавите членки уведомяват Комисията и eu-LISA за компетентните органи по член 13, които имат достъп до информационната система на ETIAS.

Три месеца след като ETIAS започне да функционира в съответствие с член 88, eu-LISA публикува консолидиран списък на тези органи в ▌Официален вестник на Европейския съюз ▌. Държавите членки също така незабавно уведомяват Комисията и eu-LISA е за всички промени в тези органи. В случай, че настъпят такива промени, eu-LISA публикува веднъж годишно актуализирана, консолидирана версия на тази информация. eu-LISA поддържа публичен уебсайт, съдържащ тази информация, който се актуализира непрекъснато.

3.  Държавите членки уведомяват Комисията и eu-LISA за своите оправомощени органи и централни звена за достъп, посочени в член 50, и ги уведомяват незабавно за всяко изменение във връзка с тях.

4.  eu-LISA уведомява Комисията за успешното приключване на изпитването, посочено в член 88, параграф 1, буква д).

Комисията публикува информацията, посочена в параграфи 1 и 3, в Официален вестник на Европейския съюз. Ако в информацията настъпят промени, Комисията публикува веднъж годишно нейна актуализирана, консолидирана версия. Комисията поддържа публичен уебсайт, съдържащ информацията, който се актуализира непрекъснато.

Член 88

Пускане в действие

1.  Комисията определя датата, от която ETIAS започва да действа, след като бъдат изпълнени следните условия:

a)  влезли са в сила необходимите изменения на правните актове за създаване на информационните системи на ЕС, посочени в член 11, параграф 2, с които се установява оперативна съвместимост с информационната система на ETIAS;

б)  влязъл е в сила Регламентът за eu-LISA, чрез който ѝ се възлага оперативното управление на ETIAS;

в)  влезли са в сила необходимите изменения на правните актове за установяване на информационните системи на ЕС, посочени в член 20, параграф 2, уреждащи достъп до тези бази данни за централното звено на ETIAS;

г)  били са приети мерките по член 15, параграф 5, член 17, параграфи 3, 5 и 6, член 18, параграф 4, член 27, параграфи 3 и 5, член 33, параграфи 2 и 3, член 36, параграф 3, член 38, параграф 3, член 39, параграф 2, член 45, параграф 3, член 46, параграф 4, член 48, параграф 4, член 59, параграф 4, член 73, параграф 3, буква б), член 83, параграфи 1, 3 и 4 и член 85, параграф 3;

д)  eu-LISA е обявила успешното приключване на цялостното изпитване на ETIAS;

е)  eu-LISA и централното звено на ETIAS са утвърдили техническите и правните условия за събиране и предаване на данните по член 17 към централната система на ETIAS и са уведомили Комисията за тях;

ж)  държавите членки и централното звено на ETIAS са съобщили на Комисията данните относно различните органи, посочени в член 87, параграфи 1 и 3.

2.  Посоченото в параграф 1, буква д) изпитване на ETIAS се провежда от eu-LISA в сътрудничество с държавите членки и с централното звено на ETIAS.

3.  Комисията информира Европейския парламент и Съвета за резултатите от изпитването, извършено в съответствие с параграф 1, буква д).

4.  Решението на Комисията, посочено в параграф 1, се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

5.  Държавите членки и централното звено на ETIAS започват да използват ETIAS от датата, определена от Комисията в съответствие с параграф 1.

Член 89

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 6, параграф 4, член 17, параграфи 3, 5 и 6, член 18, параграф 4, член 27, параграф 3, член 31, член 33, параграф 2, член 36, параграф 4, член 39, параграф 2, член 54, параграф 2, член 83, параграфи 1 и 3 и член 85, параграф 3, се предоставя на Комисията за ▌срок от пет години, считано от …[датата на влизане в сила на настоящия регламент]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 6, параграф 4, член 17, параграфи 3, 5 и 6, член 18, параграф 4, член 27, параграф 3, член 31, член 33, параграф 2, член 36, параграф 4, член 39, параграф 2, член 54, параграф 2, член 83, параграфи 1 и 3 и член 85, параграф 3, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 6, параграф 4, член 17, параграф 3, 5 или 6, член 18, параграф 4, член 27, параграф 3, член 31, член 33, параграф 2, член 36, параграф 4, член 39, параграф 2, член 54, параграф 2, член 83, параграф 1 или 3 или член 85, параграф 3, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и на Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 90

Процедура на комитет

1.  Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011. Когато комитетът не даде становище, Комисията не приема проекта на акт за изпълнение и се прилага член 5, параграф 4, трета алинея от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 91

Консултативна група

Отговорностите на Консултативната група за СВИ към eu-LISA се разширяват, така че да обхванат ETIAS. Тази Консултативна група за СВИ и ETIAS предоставя на eu-LISA експертен опит, свързан с ETIAS, по-специално в контекста на изготвянето на годишната ѝ работна програма и на годишния ѝ доклад за дейността.

Член 92

Наблюдение и оценка

1.  eu-LISA осигурява наличието на процедури за наблюдение на разработването на информационната система на ETIAS по отношение на целите, свързани с планирането и разходите, и за наблюдение на функционирането на ETIAS по отношение на целите, свързани с техническите резултати, разходната ефективност, сигурността и качеството на обслужването.

2.  В срок до …[шест месеца след влизането в сила на настоящия регламент] и на всеки шест месеца след това през фазата на разработване на информационната система на ETIAS eu-LISA представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за актуалното състояние на разработването на централната система на ETIAS, националните единни интерфейси и комуникационната инфраструктура между централната система на ETIAS и националните единни интерфейси. Този доклад съдържа подробна информация относно направените разходи, както и информация за евентуални рискове, които могат да окажат въздействие върху общите разходи за системата, които трябва да бъдат поети от общия бюджет на Съюза съгласно член 85.

В срок до …[шест месеца след влизането в сила на настоящия регламент] и на всеки шест месеца след това през фазата на разработване на информационната система на ETIAS Европол и Европейската агенция за гранична и брегова охрана представят на Европейския парламент и на Съвета доклад относно степента на готовност за прилагането на настоящия регламент, включително подробна информация относно направените разходи, както и информация за евентуални рискове, които може да окажат въздействие върху общите разходи на системата, които трябва да бъдат поети от общия бюджет на Съюза в съответствие с член 85.

След завършване на разработването eu-LISA представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, в който подробно се обяснява как са били постигнати целите, по-специално във връзка с планирането и разходите, и се посочват причините за евентуалните отклонения от тях.

3.  За целите на техническата поддръжка eu-LISA има достъп до необходимата информация, свързана с операциите по обработване на данни, осъществявани в информационната система на ETIAS.

4.  Две години след пускането в действие на ETIAS и на всеки две години след това eu-LISA представя на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията доклад за техническото функциониране на информационната система на ETIAS, в това число и за нейната сигурност, както и статистически данни относно списъка на ETIAS за наблюдение в съответствие с процедурата на преглед, посочена в член 35, параграфи 5 и 6.

5.  Три години след пускането в действие на ETIAS и на всеки четири години след това Комисията прави оценка на ETIAS и представя необходимите препоръки на Европейския парламент и на Съвета. Тази оценка включва:

a)  търсенето в базите данни на Интерпол SLTD и TDAWN чрез ETIAS, включително информация за броя на установените съответствия в тези бази данни на Интерпол, броя на разрешенията за пътуване, отказани вследствие на такива съответствия, и информация за всякакви възникнали проблеми, както и, ако е целесъобразно, оценка на необходимостта от законодателно предложение за изменение на настоящия регламент;

б)  постигнатите от ETIAS резултати с оглед на нейните цели, мандат и задачи;

в)  въздействието, ефективността и ефикасността на работата на ETIAS и работните ѝ практики предвид нейните цели, мандат и задачи;

г)  оценка на сигурността на ETIAS;

д)  правилата на ETIAS за проверките ▌, които се използват за целите на оценката на риска;

е)  въздействието на списъка на ETIAS за наблюдение, включително броя на заявленията за разрешение за пътуване, които са получили отказ на основания, които взимат предвид наличие на съответствие в този списък;

ж)  евентуалната необходимост от изменение на мандата на централното звено на ETIAS и финансовите последици от такова изменение;

з)  въздействието върху основните права;

и)  въздействието върху дипломатическите отношения между Съюза и съответните трети държави;

й)  генерираните приходи от таксата за разрешение за пътуване, направените разходи във връзка с разработването на ETIAS, разходите за функционирането на ETIAS, разходите на eu-LISA, Европол и Европейската агенция за гранична и брегова охрана във връзка с изпълнението на задачите им съгласно настоящия регламент, както и всякакви приходи, които са разпределени в съответствие с член 86;

к)  използването на ETIAS за целите на правоприлагането въз основа на информацията, посочена в параграф 8 от настоящия член;

л)  броя на заявителите, поканени на събеседване, и процента, който този брой представлява от общия брой на заявителите, основанията за искане на събеседване, броя на събеседванията от разстояние, броя на решенията за разрешения за пътуване, които са дадени, дадени с обозначение или отказани, и броя на заявителите, които са поканени на събеседване, но не са се явили, както и, ако е целесъобразно, оценка на необходимостта от законодателно предложение за изменение на настоящия регламент.

Комисията представя доклада за оценка на Европейския парламент ▌, Съвета, Европейския надзорен орган по защита на данните и Агенцията на Европейския съюз за основните права.

6.  Държавите членки и Европол предоставят на eu-LISA, на централното звено на ETIAS и на Комисията информацията, необходима за изготвяне на докладите по параграфи 4 и 5. Тази информация не може да застрашава методите на работа, нито да включва данни, които разкриват източници, служители или разследвания на оправомощените органи.

7.  eu-LISA и централното звено на ETIAS предоставят на Комисията информацията, необходима за изготвяне на оценките по параграф 5.

8.  При спазване на разпоредбите на националното право относно оповестяването на чувствителна информация, всяка държава членка и Европол изготвят годишни доклади относно ефективността на достъпа за целите на правоприлагането до данни, съхранявани в централната система на ETIAS, които съдържат информация и статистика за:

а)  точната цел на справката, включително вида терористично престъпление или друго тежко престъпление;

б)  посочените основателни причини за обосновано подозрение, че настоящият регламент се прилага по отношение на заподозряното лице, извършителя или жертвата;

в)  броя на исканията за достъп до централната система на ETIAS за целите на правоприлагането;

г)  броя и вида случаи, довели до съответствия;

д)  броя и вида случаи, при които е използвана ▌процедурата по спешност, посочена в член 51, параграф 4, включително за случаите, при които спешността не е била приета при последващата проверка, извършена от централното звено за достъп.

На държавите членки се предоставя техническо решение, така че да се улесни събирането на такива данни в съответствие с глава X, с цел генериране на статистическите данни, посочени в настоящия параграф. Комисията приема , посредством актове за изпълнение, спецификациите на техническото решение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 90, параграф 2.

Член 93

Практическо ръководство

В тясно сътрудничество с държавите членки и съответните агенции на Съюза Комисията предоставя практическо ръководство, съдържащо насоки, препоръки и добри практики за прилагане на настоящия регламент. Практическото ръководство взема предвид и вече съществуващите имащи отношение ръководства. Комисията приема практическото ръководство под формата на препоръка.

Член 94

Сеута и Мелиля

Настоящият регламент не накърнява специалните правила, валидни за градовете Сеута и Мелиля, както са определени в декларацията на Кралство Испания относно градовете Сеута и Мелиля в заключителния акт към Споразумението за присъединяване на Кралство Испания към Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение от 14 юни 1985 г.

Член 95

Финансов принос на държавите, асоциирани в прилагането, изпълнението и развитието на достиженията на правото от Шенген

Сключват се договорености за финансовия принос на държавите, асоциирани в прилагането, изпълнението и развитието на достиженията на правото от Шенген, съгласно съответните разпоредби от споразуменията за асоцииране, сключени от тези държави.

Член 96

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент се прилага от датата, определена от Комисията в съответствие с член 88, с изключение на членове 6, 11, 12, 33, 34, 35, 59, 71, 72, 73, членове 75—79, членове 82, 85, 87, 89, 90, 91, член 92, параграфи 1 и 2, членове 93 и 95, както и с разпоредбите, свързани с мерките, посочени в член 88, параграф 1, буква г), които се прилагат … [дата на влизане в сила на настоящия регламент].

Разпоредбите, отнасящи се до консултацията с Евродак, се прилагат от датата, от която се прилага преработеният текст на Регламент (ЕС) № 603/2013 на Европейския парламент и на Съвета(55).

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено в …,

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

Приложение

Списък на престъпленията, посочени в член 17, параграф 4, буква а)

1.  терористични престъпления,

2.  участие в престъпна организация,

3.  трафик на хора,

4.  сексуална експлоатация на деца и детска порнография,

5.  незаконен трафик на упойващи и психотропни вещества,

6.  незаконен трафик на оръжия, боеприпаси и експлозиви,

7.  корупция,

8.  измами, включително такива, насочени срещу финансовите интереси на Съюза,

9.  изпиране на приходи от престъпна дейност и подправяне на парични знаци, включително евро,

10.  престъпления, свързани с компютри/киберпрестъпления,

11.  престъпления срещу околната среда, включително незаконен трафик на застрашени животински видове и на застрашени растителни видове и разновидности,

12.  помощ за незаконно влизане и пребиваване,

13.  убийство, тежка телесна повреда,

14.  незаконна търговия с човешки органи и тъкани,

15.  отвличане, противозаконно лишаване от свобода и вземане на заложници,

16.  организиран и въоръжен грабеж,

17.  незаконен трафик на предмети на културата, включително антични предмети и произведения на изкуството,

18.  подправяне и пиратство на изделия,

19.  подправяне на административни документи и търговия с тях,

20.  незаконен трафик на хормонални вещества и други стимулатори на растежа,

21.  незаконен трафик на ядрени или радиоактивни материали,

22.  изнасилване,

23.  престъпления от компетентността на Международния наказателен съд,

24.  незаконно отвличане на въздухоплавателни средства или плавателни съдове,

25.  саботаж,

26.  трафик на откраднати превозни средства,

27.  промишлен шпионаж,

28.  палеж,

29.  расизъм и ксенофобия.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Съвместно изявление на Европейския парламент и на Съвета

Разходите за функционирането и поддръжката на информационната система на ETIAS, за централното звено и националните звена на ETIAS ще бъдат изцяло покрити от приходите от такси. Поради това таксата следва да се коригира при необходимост, като се отчитат разходите. Това включва както разходите, извършени от държавите – членки на ЕС, така и разходите, извършени в тази връзка от асоциираните към Шенген държави, в съответствие с разпоредбите на Регламента за ETIAS. Разходите, извършени във връзка с разработването на информационната система на ETIAS, интегрирането на съществуващата национална гранична инфраструктура и свързването с националния единен интерфейс, както и хостинга на националния единен интерфейс и създаването на централното звено и националните звена на ETIAS, включително разходите, извършени от държавите — членки на ЕС, както и от асоциираните към Шенген държави, ще се поемат от фонд „Вътрешна сигурност“ (граници и визи), и съответно от неговия(те) наследник(ци).

Следователно, тези разходи не следва да се вземат предвид при изчисляването на вноската на държавите, асоциирани към ETIAS, съгласно съответното споразумение за асоцииране и съответните специални договорености за участие на асоциираните към Шенген държави в агенциите. Това следва да се вземе предвид по-специално при преговорите за определянето на наследник(ци) на фонд „Вътрешна сигурност“(граници и визи) и специфичните договорености за участието на асоциираните към Шенген държави.

Европейският парламент и Съветът приканват Комисията да представи предложение за специфичните договорености, предвидени в член 95 от настоящия регламент, незабавно след приемането му.

(1) ОВ С 246, 28.7.2017 г., стр. 28.
(2)ОВ С 246, 28.7.2017 г., стр. 28.
(3) Позиция на Европейския парламент от 5 юли 2018 г.
(4)Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки, за изменение на Регламент (ЕИО) № 1612/68 и отменяща Директиви 64/221/ЕИО, 68/360/ЕИО, 72/194/ЕИО, 73/148/ЕИО, 75/34/ЕИО, 75/35/ЕИО, 90/364/ЕИО, 90/365/ЕИО и 93/96/ЕИО (OВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 77).
(5) Регламент (EО) № 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г. относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни (OВ L 157, 15.6.2002 г., стр. 1).
(6)Решение на Съда от 31 януари 2006 г. Комисия/Испания, C-503/03, ECLI:EU:C:2006:74.
(7) Решение 2007/533/ПВР на Съвета от 12 юни 2007 г. относно създаването, функционирането и използването на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II) (ОВ L 205, 7.8.2007 г., стр. 63).
(8) Регламент (ЕС) 2016/794 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и за замяна и отмяна на решения 2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 2009/968/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 24.5.2016 г., стр. 53).
(9)OВ L 239, 22.9.2000 г., стр. 19.
(10) Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (ОВ L 77, 23.3.2016 г., стр. 1).
(11)Директива (ЕС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно борбата с тероризма и за замяна на Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета ▌, и за изменение на Решение 2005/671/ПВР на Съвета (ОВ L 88, 31.3.2017 г., стр. 6).
(12)Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 г. относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки (ОВ L 190, 18.7.2002 г., стр. 1).
(13)Решение на Съда (голям състав) от 8 април 2014 г., Digital Rights Ireland Ltd, по съединени дела C-293/12 и C-594/12, ECLI:EU:C:2014:238.
(14) Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (OВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).
(15)Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).
(16)Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (OВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89).
(17) ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
(18)Решение 2000/365/ЕО на Съвета от 29 май 2000 г. относно искането на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (ОВ L 131, 1.6.2000 г., стр. 43).
(19)Решение 2002/192/ЕО на Съвета от 28 февруари 2002 г. относно искането на Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (ОВ L 64, 7.3.2002 г., стр. 20).
(20)OВ L 176, 10.7.1999 г., стp. 36.
(21)Решение 1999/437/ЕО на Съвета от 17 май 1999 г. относно определени условия по прилагането на Споразумението между Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия за асоцииране на тези две държави при изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 31).
(22)OВ L 53, 27.2.2008 г., стp. 52.
(23)Решение 2008/146/ЕО на Съвета от 28 януари 2008 г. за сключване от името на Европейската общност на Споразумение между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария за асоцииране на Конфедерация Швейцария към въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 1).
(24)Решение 2008/149/ПВР на Съвета от 28 януари 2008 г. за сключване от името на Европейския съюз на Споразумение между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария за асоцииране на Конфедерация Швейцария към въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 50).
(25)OВ L 160, 18.6.2011 г., стp. 21.
(26)Решение 2011/350/ЕС на Съвета от 7 март 2011 г. за сключване от името на Европейския съюз на Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, по отношение на премахването на проверките по вътрешните граници и движението на хора (ОВ L 160, 18.6.2011 г., стр. 19).
(27)Решение 2011/349/ЕС на Съвета от 7 март 2011 г. за сключване от името на Европейския съюз на Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, по отношение по-специално на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси и полицейското сътрудничество (ОВ L 160, 18.6.2011 г., стр. 1).
(28) Регламент (ЕС) № 1077/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за създаване на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (OB L 286, 1.11.2011 г., стр. 1).
(29) Регламент (ЕС) № 515/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за създаване на инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ и за отмяна на Решение № 574/2007/ЕО (OB L 150, 20.5.2014 г., стр. 143).
(30) Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. за европейската гранична и брегова охрана, за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 863/2007 на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета и Решение 2005/267/ЕО на Съвета (OB L 251, 16.9.2016 г., стр. 1).
(31) Регламент (ЕС) 2017/2226 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2017 г. за създаване на Система за влизане/излизане (СВИ) с цел регистриране на данните относно влизането и излизането и данните относно отказа за влизане на граждани на трети страни, преминаващи външните граници на държавите членки, за определяне на условията за достъп до СВИ за целите на правоприлагането и за изменение на Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение и регламенти (ЕО) № 767/2008 и (ЕС) № 1077/2011 (OB L 327, 9.12.2017 г., стр. 20).
(32) OВ C 162, 23.5.2017 г., стp. 9.
(33)Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета от 15 март 2001 г. за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите-членки, както и тези, чиито граждани се освободени от това изискване (ОВ L 81, 21.3.2001 г., стр. 1).
(34) Регламент (ЕО) № 1931/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за определяне на правилата за местния граничен трафик на външните сухопътни граници на държавите членки и за изменение на разпоредбите на Шенгенската конвенция (OВ L 405, 30.12.2006 г., стр. 1).
(35) Директива 2014/66/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави в рамките на вътрешнокорпоративен трансфер (ОВ L 157, 27.5.2014 г., стр. 1).
(36) Директива (ЕС) 2016/801 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми „au pair“ (ОВ L 132, 21.5.2016 г., стр. 21).
(37)Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила (ОВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 60).
(38)Регламент (ЕО) № 377/2004 на Съвета от 19 февруари 2004 г. за създаване на мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията (ОВ L 64, 2.3.2004 г., стр. 1).
(39) Регламент (EО) № 1987/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаването, функционирането и използването на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС ІІ) (ОВ L 381, 28.12.2006 г., стр. 4).
(40) Директива 2001/51/ЕО на Съвета от 28 юни 2001 година за допълнение на разпоредбите на член 26 от Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 година (OB L 187, 10.7.2001г., стр. 45).
(41) Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни (ОВ L 348, 24.12.2008 г., стр. 98).
(42)Регламент (ЕС) № 1053/2013 на Съвета от 7 октомври 2013 г. за създаването на механизъм за оценка и наблюдение с цел проверка на прилагането на достиженията на правото от Шенген и за отмяна на решението на изпълнителния комитет от 16 септември 1998 г. за създаване на Постоянен комитет за оценка и прилагане на Споразумението от Шенген (ОВ L 295, 6.11.2013 г., стр. 27).
(43) OВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1.
(44)+ ОВ: Моля въведете номера на настоящия регламент (PE CONS 21/18) и попълнете бележката под линия.
(45)+ ОВ: Моля въведете номера на настоящия регламент (PE CONS 21/18) и попълнете бележката под линия.
(46) Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета от 15 март 2001 г. за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите-членки, както и тези, чиито граждани се освободени от това изискване (OB L 81, 21.3.2001г., стр. 1).
(47)** Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) и за изменение на регламенти (ЕС) № 1077/2011, (ЕС) № 515/2014, (ЕС) 2016/399, ▌ (ЕС) 2016/1624 и (ЕС) 2017/2226 (ОВ L ..., стр. ...).“;
(48)
(49)+ OВ: Моля въведете номера на настоящия регламент (PE CONS 21/18) и попълнете съответстващата бележка под линия.++ OВ: Моля въведете номера на настоящия регламент (PE CONS 21/18).
(50)++ OВ: Моля въведете номера на настоящия регламент (PE CONS 21/18).
(51)++ OВ: Моля въведете номера на настоящия регламент (PE CONS 21/18).
(52)+ OВ: Моля въведете номера на настоящия регламент (PE CONS 21/18) и попълнете съответстващата бележка под линия.
(53)+ OВ: Моля въведете номера на настоящия регламент (PE CONS 21/18) и попълнете съответстващата бележка под линия.
(54) Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).
(55) Регламент (ЕС) № 603/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за създаване на система Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Регламент (ЕС) № 604/2013 за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство и за искане на сравнения с данните в Евродак от правоприлагащите органи на държавите членки и Европол за целите на правоприлагането и за изменение на Регламент (ЕС) № 1077/2011 за създаване на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (OB L 180, 29.6.2013г., стр.1).


Европейска система за информация за пътуванията и разрешаването им: задачи на Европол ***I
PDF 670kWORD 54k
Резолюция
Консолидиран текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 юли 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EС) 2016/794  за целите на създаването на Европейска система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) (COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357B(COD))
P8_TA-PROV(2018)0308A8-0323/2017

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2016)0731),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 88, параграф 2, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0466/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид решението на Председателския съвет от 14 септември 2017 г. да разреши на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да раздели посоченото по-горе предложение на Комисията и да изготви два отделни законодателни доклада въз основа на него,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 25 април 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0323/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 5 юли 2018 г с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/794 за целите на създаването на Европейска система за информация за пътуванията
и разрешаването им (ETIAS) ▌

P8_TC1-COD(2016)0357B


ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член ▌88, параграф 2, буква а) от него,

в съответствие с обикновената законодателна процедура(1),

като имат предвид, че:

(1)  С Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета(2)(3) на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) се възлагат нови задачи като управлението на списъка на ETIAS за наблюдение, въвеждането на данни във връзка с терористични престъпления или други тежки престъпления в този списък за наблюдение и предоставянето на становища след искания за справка от страна на националните звена на ETIAS. За изпълнението на тези задачи следователно се налага в Регламент (ЕС) 2016/794 на Европейския парламент и на Съвета(4) да бъдат направени съответните изменения.

(2)  В съответствие с членове 1 и 2 и член 4а, параграф 1 от Протокол № 21 относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към Договора за Европейския съюз (ДЕС) и към Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и без да се засяга член 4 от посочения протокол, Обединеното кралство не участва в приемането на настоящия регламент и не е обвързано от него, нито от неговото прилагане.

(3)  В съответствие с членове 1 и 2 и член 4а, параграф 1 от Протокол № 21 относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към ДЕС и към ДФЕС, и без да се засяга член 4 от посочения протокол, Ирландия не участва в приемането на настоящия регламент и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане.

(4)  В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към ДЕС и към ДФЕС, Дания не участва в приемането на настоящия регламент и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Регламент (ЕС) 2016/794

Регламент (ЕС) 2016/794 се изменя, както следва:

1)  ▌Член 4, параграф 1 се изменя, както следва:

а)  добавят се следните букви:"

„н)▌ управлява ▌списъка на ETIAS за наблюдение в съответствие с членове 34 и 35 от Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета*(5);

   о) въвежда данни в списъка на ETIAS за наблюдение във връзка с терористични престъпления или други тежки престъпления, получена от Европол, без да се засягат условията, уреждащи международното сътрудничество на Европол;
   п) предоставя становище при получено искане за справка, както е посочено в член 29 от Регламент (ЕС) 2018/…(6)+.

_____________________

* Регламент (ЕС) 2018/… на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) и за изменение на регламенти (ЕС) № 1077/2011, (ЕС) № 515/2014, (ЕС) 2016/399, (ЕС) 2016/1624 и (ЕС) 2017/2226 (ОВ L …, стр.…).“;

"

б)  добавя се следната алинея:"

“За целите на изпълнението на задачата, посочена в буква н) от първа алинея от настоящия параграф, управителният съвет на Европол, след консултация с ЕНОЗД, приема процедурите, посочени в член 35 от Регламент (EС) 2018/... ++.".

"

2)  Член 21 се изменя, както следва:

a)  заглавието се заменя със следното:"

„Член 21

Достъп на Евроюст, OLAF и — само за целите на ETIAS — на Европейската агенция за гранична и брегова охрана до информация, съхранявана от Европол“;

"

б)  вмъква се следният параграф:"

1a. Европол взема всички подходящи мерки, с които да осигури на Европейската агенция за гранична и брегова охрана, в рамките на мандата ѝ и за целите на Регламент (ЕС) 2018/…(7), възможност за непряк достъп, въз основа на наличието на съответствие или липсата на съответствие („hit/no hit system“), до данните, предоставени за целите на член 20, параграф 2, буква й) от посочения регламент, без да се засягат ограниченията, посочени от държавата членка, органа на Съюза, третата държава или международната организация, предоставящи въпросната информация, в съответствие с член 19, параграф 2 от настоящия регламент.

В случай на съответствие Европол започва процедурата, чрез която може да бъде споделена информацията, генерирала съответствието, в съответствие с решението на доставчика на информацията на Европол и само дотолкова, доколкото данните, генерирали съответствието, са необходими за изпълнението на свързаните с ETIAS задачи на Европейската агенция за гранична и брегова охрана.

Параграфи 2—7 от настоящия член се прилагат по съответния начин.“.

"

Член 2

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент се прилага от датата, определена от Комисията в съответствие с член 88 от Регламент (ЕС) 2018/…(8).

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено в ….

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1) Позиция на Европейския парламент от 5 юли 2018 г.
(2) Регламент (ЕС) 2018/…на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) и за изменение на регламенти (ЕС) № 1077/2011, (ЕС) № 515/2014, (ЕС) 2016/399, (ЕС) 2016/1624 и (ЕС) 2017/2226 (ОВ L …, стр.…).
(3)+ Моля, въведете в текста номера на регламента, съдържащ се в документ PE-CONS 21/18 (2016/0357 A), и попълнете съответната бележка под линия.
(4) Регламент (ЕС) 2016/794 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и за замяна и отмяна на решения 2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 2009/968/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 24.5.2016 г., стр. 53).
(5)+ ОВ: Моля, въведете в текста номера на регламента, съдържащ се в документ PE-CONS 21/18 (2016/0357 A(COD)) и попълнете съответната бележка под линия.
(6)++ ОВ: Моля, въведете номера на регламента, съдържащ се в документ PE-CONS 21/18 (2016/0357 A(COD)).
(7)+ ОВ: Моля, въведете номера на регламента, съдържащ се в документ PE-CONS 21/18 (2016/0357 A(COD)).
(8)+ ОВ: Моля, въведете номера на регламента, съдържащ се в документ PE-CONS 21/18 (2016/0357 A(COD)).


Финансови правила, приложими за общия бюджет на Съюза ***I
PDF 3098kWORD 503k
Резолюция
Консолидиран текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 юли 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2012/2002, регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013, (ЕС) № 1307/2013, (ЕС) № 1308/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014, (ЕС) № 283/2014, (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета и на Решение № 541/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282А(COD))
P8_TA-PROV(2018)0309A8-0211/2017

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2016)0605),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 42, член 43, параграф 2, член 46, буква г), член 149, член 153, параграф 2, буква а), член 164, член 168, параграф 4, буква б), членове 172, 175, 177 и 178, член 189, параграф 2, член 212, параграф 2, член 322, параграф 1 и член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз, както и член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0372/2016),

—  като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Становище № 1/2017 на Европейската сметна палата от 26 януари 2017 г.(1),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентните комисии съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 19 април 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид членове 59 и 39 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид съвместните разисквания на комисията по бюджети и комисията по бюджетен контрол в съответствие с член 55 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети и комисията по бюджетен контрол и становищата на комисията по заетост и социални въпроси, комисията по промишленост, изследвания и енергетика, комисията по транспорт и туризъм, комисията по регионално развитие, комисията по земеделие и развитие на селските райони, комисията по външни работи, комисията по развитие, комисията по рибно стопанство и комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0211/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приема за сведение изявленията на Комисията, приложени към настоящата резолюция;

3.  одобрява съвместното изявление на Парламента, Съвета и Комисията, приложено към настоящата резолюция;

4.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 5 юли 2018 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС, Евратом) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (EС) № 1296/2013, (EС) № 1301/2013, (EС) № 1303/2013, (EС) № 1304/2013, ▌(EС) № 1309/2013, (EС) № 1316/2013, (EС) № 223/2014 и (EС) № 283/2014 ▌ и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

P8_TC1-COD(2016)0282A


ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 46, буква г), член 149, член 153, параграф 2, буква а), членове 164, 172, 175, 177 и 178, член 189, параграф 2, ▌член 212, параграф 2, член 322, параграф 1 и член 349 от него, във връзка с Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Сметната палата(2),

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(3),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите(4),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(5),

като имат предвид, че:

(1)  След три години на прилагане следва да се извършат допълнителни изменения на финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (наричан по-долу „бюджетът“), с цел премахване на пречките при изпълнението чрез повишаване на гъвкавостта, опростяване на изпълнението в полза на заинтересованите страни и услугите ▌, съсредоточаване в по-голяма степен върху резултатите и подобряване на достъпността, прозрачността и отчетността. Поради това Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6) следва да бъде отменен и заменен с настоящия регламент.

(2)  За да се намали сложността на финансовите правила, приложими за бюджетa, и за да се включат съответните правила в един общ регламент ▌, Комисията следва да отмени Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012(7). От съображения за яснота основните правила от Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 следва да бъдат включени в настоящия регламент, докато други правила следва да бъдат включени в насоките за услугите.

(3)  Основните бюджетни принципи следва да бъдат запазени. Съществуващите дерогации от тези принципи за конкретни области, като научните изследвания, външните дейности и структурните фондове, следва да бъдат преразгледани и опростени, доколкото е възможно, като се вземе предвид дали все още са подходящи, тяхната добавена стойност за бюджета и тежестта, която налагат на заинтересованите страни.

(4)  Правилата за пренасяне на бюджетни кредити следва да бъдат представени по-ясно, като следва да се направи разграничение между автоматичните и неавтоматичните преноси. Съответните институции на Съюза следва да предоставят информация на Европейския парламент и на Съвета както за автоматичните, така и за неавтоматичните преноси.

(5)  Следва да бъде разрешено пренасянето и използването на външни целеви приходи за следващата програма или действие с цел ефективно използване на тези средства. Следва да е възможно вътрешните целеви приходи да се пренасят само за следващата финансова година, освен ако в настоящия регламент не е предвидено друго.

(6)  По отношение на вътрешните целеви приходи следва да бъде допуснато финансирането на нови проекти за недвижими имоти с приходи от наем и продажба на сгради. За тази цел тези приходи следва да се считат за вътрешни целеви приходи, които могат да бъдат пренасяни до пълното им изчерпване.

(7)  Институциите на Съюза следва да могат да приемат всякакви дарения в полза на Съюза.

(8)  Следва да се въведе разпоредба, позволяваща спонсориране в натура от юридическо лице на дадено мероприятие или дейност за рекламни цели или за цели, свързани с корпоративна социална отговорност.

(9)  Концепцията за ориентирано към резултатите изпълнение по отношение на бюджета следва да бъде изяснена. Ориентираността към резултатите на изпълнението следва да има връзка с прякото прилагане на принципа на доброто финансово управление. Следва също да бъде определен принципът на добро финансово управление и да се установи връзка между поставените цели и о показателите за изпълнението, резултати и икономичност, ефективност и ефикасност при използването на бюджетните кредити. От съображения за правна сигурност, следва да бъде определена терминологията, свързана с ориентираното към резултатите изпълнение, и особено понятията за крайни продукти и резултати, като същевременно се избегнат противоречия със съществуващите рамки за изпълнението на различните програми ▌.

(10)  В съответствие с Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.(8) законодателството на Съюза следва да бъде с високо качество, да се съсредоточава върху областите, в които има най-голяма добавена стойност за гражданите и да е най- ефективно и ефикасно за постигането на общите цели на политиката на Съюза. Подлагането на оценка на съществуващите и новите разходни програми и дейности, свързани със значителни разходи, може да спомогне за постигането на тези цели.

(11)  В съответствие с принципа на откритостта, залегнал в член 15 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), институциите на Съюза работят колкото е възможно по-открито. Във връзка с изпълнението на бюджета прилагането на принципите предполага гражданите да следва да знаят къде и за какви цели Съюзът изразходва средствата. Тази информация насърчава демократичните дебати, допринася за участието на гражданите в процеса на вземане на решения в Съюза ▌, укрепва институционалния контрол и надзора над разходите на Съюза и допринася за повишаване на доверието в него. Комуникацията следва да бъде по-конкретно насочена и да цели повишаване на видимостта на приноса на Съюза за гражданите. Тези цели следва да бъдат постигнати посредством публикуването, за предпочитане чрез използване на модерни средства за комуникация, на съответната информация относно всички получатели на средства, финансирани от бюджета, при което се вземат предвид законните интереси на тези получатели по отношение на поверителността и сигурността и, когато става въпрос за физически лица, правото им на неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни. Поради това институциите на Съюза следва да прилагат избирателен подход при публикуването на информация в съответствие с принципа на пропорционалност. Решенията за публикуване следва да се основават на подходящи критерии, за да се предостави достатъчна информация.

(12)  Без да се засягат правилата за защита на личните данни, следва да се положат усилия за осигуряване на максимална прозрачност на информацията относно получателите. Информацията относно получателите на средства на Съюза, усвоени при условията на пряко управление, следва да се публикува на специален уебсайт на институциите на Съюза, като Системата за финансова прозрачност , и следва да съдържа най-малко името и местоположението на получателя, сумата, за която е поето правно задължение, и предназначението на мярката. Тази информация следва да е съобразена с подходящи критерии като периодичност, вид и значение на мярката.

(13)   Комисията следва да може да изпълнява бюджета непряко посредством организации в държавите членки. Поради това от съображения за правна сигурност е уместно да бъде определено понятието „организация на държавa членка“ като субект, установен в държава членка или като публичноправен орган или като частноправна организация, на която е поверена задача за обществена услуга и са осигурени подходящи финансови гаранции от държавата членка. Финансова подкрепа, предоставена на такива частноправни организации от държава членка в съответствие с изискванията, посочени в правото на Съюза, под форма, определена от същата държава членка, и за която не се изисква непременно банкова гаранция, следва да се счита за подходящи финансови гаранции.

(14)  С цел наградите, безвъзмездните средства и договорите, присъдени, предоставени или възложени след започването на публична процедура на конкурентна основа, и по-конкретно с цел конкурсите, поканите за представяне на предложения и поканите за подаване на оферти да бъдат съобразени с принципите на ДФЕС, и по-специално принципите на откритост, пропорционалност, равно третиране и забрана на дискриминация, името и местоположението на получателите на средства от Съюза следва да се публикуват. Това публикуване следва да спомага за упражняването на контрол върху процедурите за възлагане, отпускане или присъждане от страна на неуспелите кандидати в конкурентната процедура.

(15)  Срокът, през който личните данни на физически лица, са публично достъпни следва да не надхвърля срока, през който средствата се използват от получателя, поради което те следва да се заличат след изтичане на две години. Същото правило следва да се прилага и за личните данни на юридическите лица, чието официално наименование посочва самоличността на едно или повече физически лица.

(16)  В повечето случаи, попадащи в обхвата на настоящия регламент, публикуването се отнася до юридическите лица. Когато става въпрос за физически лица, публикуването на лични данни следва да е съобразено с принципа на пропорционалност между размера на предоставената сума и необходимостта от контрол дали средствата са използвани по най-добрия начин. При такива случаи публикуването на региона от ниво 2 от общата класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) съответства на целта да се публикува информация за получателите и осигурява равно третиране на държавите членки с различна големина, като същевременно се зачита правото на получателите на личен живот, и по-специално защитата на личните им данни.

(17)   От съображения за правна сигурност и в съответствие с принципа на пропорционалност следва да бъдат посочени случаите, в които не следва да се извършва публикуване. Така например следва да не се публикува информация относно стипендиите или други форми на преки помощи, изплащани на най-нуждаещи се физически лица, за някои договори с много ниска стойност или за финансово подпомагане на стойност под определен праг, предоставяно чрез финансови инструменти, или в случаите, в които разгласяването може да застраши правата и свободите на съответните лица, защитени с Хартата на основните права на Европейския съюз, или да навреди на търговските интереси на получателите. По отношение на безвъзмездните средства обаче следва да няма специално освобождаване от задължението за публикуване на информация въз основа на конкретен праг, за да се запази настоящата практика и да се създадат условия за прозрачност.

(18)   Когато личните данни на получателите са публикувани за целите на прозрачността във връзка с използването на средствата на Съюза и на контрола върху процедурите за възлагане, предоставяне или присъждане, тези получатели следва да бъдат уведомени за публикуването, както и за приложимите процедури за упражняване на правата им, в съответствие с регламенти (ЕО) № 45/2001(9) и (ЕС) 2016/679(10) на Европейския парламент и на Съвета.

(19)  За да се гарантира спазването на принципа на равно третиране на получателите, информация във връзка с физическите лица следва да се публикува и в съответствие със задължението на държавите членки да осигурят голяма степен на прозрачност на договорите, чиято стойност надхвърля сумата в Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(11).

(20)  В случай на непряко и споделено управление лицата, субектите или определените органи, които изпълняват средствата на Съюза, следва да предоставят информация за получателите и крайните получатели. В случай на споделено управление, информацията следва да бъде публикувана в съответствие със специалните секторни правила. Комисията следва да осигури информация, включително адрес за единен уебсайт, на който може да бъде намерена информацията относно получателите и крайните получатели.

(21)  От съображения за по-голяма яснота и прозрачност на данните за финансовите инструменти, прилагани при условията на пряко и непряко управление, е подходящо всички отчетни изисквания да се обединят в един работен документ, приложен към проекта за бюджет.

(22)   С цел насърчаване на най-добрите практики при изпълнението на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ), Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) и Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) Комисията следва да може да предостави за сведение на органите, отговорни за дейностите по управление и контрол, незадължително методическо ръководство, в което се излагат нейната стратегия за контрол и подход към контрола, включително контролни списъци, и примери за най-добри практики. При необходимост това ръководство следва да бъде актуализирано.

(23)  Целесъобразно е да се предвиди възможността институциите на Съюза да сключват междуведомствени споразумения помежду си ▌с цел да се улесни изпълнението на техните бюджетни кредити за разходи, както и да се предвиди възможността да се сключват такива споразумения между отделите на институциите на Съюза, органите на Съюза, европейските служби, органи или лица, на които е възложено изпълнението на специфични действия в областта на общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) съгласно дял V от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и службата на главния секретар на Съвета на управителите на Европейските училища за предоставяне на услуги, доставка на стоки или изпълнение на строителни работи или на договори за недвижими имоти.

(24)  Целесъобразно е да се установи процедура за създаването на нови европейски служби и да се направи разграничение между задължителните и незадължителните функции на тези служби. Следва да се въведе възможност институциите на Съюза, органите на Съюза и други европейски служби да делегират правомощия на разпоредител с бюджетни кредити на директора на съответната европейска служба. Европейските служби следва освен това да имат възможност да сключват междуведомствени споразумения за предоставяне на услуги, доставка на стоки, изпълнение на строителни работи или на договори за недвижими имоти. Целесъобразно е да се предвидят специални правила за съставяне на счетоводни записи, разпоредби, които оправомощават счетоводителя на Комисията да делегира някои свои задачи на служители в посочените служби, както и оперативни процедури за банковите сметки, които Комисията следва да може да открива от името на дадена европейска служба.

(25)  С цел ▌ подобряване на разходната ефективност на изпълнителните агенции и с оглед на придобития практически опит с други органи на Съюза, следва да е възможно на счетоводителя на Комисията да бъдат поверени всички или част от задачите на счетоводителя на съответната изпълнителна агенция.

(26)  От съображения за правна сигурност е необходимо да се поясни, че директорите на изпълнителните агенции действат като оправомощени разпоредители с бюджетни кредити, когато управляват бюджетни кредити за оперативни разходи по програми, делегирани на техните агенции. За да се постигне пълният ефект от повишаването на ефективността, произтичащо от обща централизация на определени услуги за подкрепа, следва да бъде изрично предвидена възможността изпълнителните агенции да извършват административни разходи.

(27)  Необходимо е да се установят правила за правомощията и отговорностите на финансовите участници, и по-специално на разпоредителите с бюджетни кредити и счетоводителите.

(28)  Европейският парламент, Съветът, Сметната палата и счетоводителят на Комисията следва да бъдат уведомявани за възлагането или прекратяването на функциите на оправомощен разпоредител с бюджетни кредити, вътрешен одитор и счетоводител в срок от две седмици от такова възлагане или прекратяване.

(29)  Разпоредителите с бюджетни кредити следва да носят цялата отговорност за всички приходни и разходни операции, които се изпълняват под тяхно ръководство, и на системите за вътрешен контрол, и следва да носят отговорност за своите действия, включително, когато е необходимо, чрез дисциплинарно производство.

(30)  Следва да бъдат определени също така задачите, отговорностите и принципите на процедурите, които трябва да бъдат спазвани от разпоредителите с бюджетни кредити. Оправомощените разпоредители с бюджетни кредити следва да гарантират, че вторично оправомощените разпоредители с бюджетни кредити и техните служители получават информация и обучение относно стандартите за контрол и съответните методи и техники и че се вземат мерки, за да се гарантира функционирането на системата за контрол. Оправомощеният разпоредител с бюджетни кредити следва да докладва на своята институция на Съюза за изпълнението на задълженията под формата на годишен отчет. Посоченият отчет следва да включва необходимата финансова и управленска информация в подкрепа на декларацията за достоверност на въпросния разпоредител с бюджетни кредити за изпълнението на неговите задължения, включително информацията за общите резултати от извършените операции. Оправдателните документи, свързани с извършените операции, следва да се съхраняват най-малко 5 години. Различните форми на процедурата на договаряне за възлагане на договори за обществени поръчки следва да бъдат предмет на специален доклад от оправомощения разпоредител с бюджетни кредити до съответната институция на Съюза, както и от институцията на Съюза до Европейския парламент и до Съвета, тъй като тези процедури представляват дерогации от обичайните процедури за възлагане.

(31)  Двойната роля на ръководителите на делегации на Съюза, и на техните заместници в тяхно отсъствие, като вторично оправомощени разпоредители с бюджетни кредити за Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и с оперативни бюджетни кредити за Комисията следва да бъде взета под внимание.

(32)  Делегирането на правомощия от Комисията на заместник-ръководителите на делегации на Съюза по изпълнението на бюджета във връзка с бюджетните кредити за оперативни разходи в собствения им раздел от бюджета следва да е ограничено до случаите, при които изпълнението на тези задачи от заместник-ръководителите на делегации на Съюза е абсолютно необходимо, за да се гарантира непрекъснатост на дейността по време на отсъствието на ръководителите на делегации на Съюза. Заместник-ръководителите на делегации на Съюза не следва да могат да упражняват тези правомощия системно или по причини на вътрешното разделение на работата.

(33)  Счетоводителят следва да е отговорен за правилното извършване на плащанията, събирането на приходите и вземанията. Счетоводителят следва да управлява касовите средства, банковите сметки и досиетата на трети лица, да води счетоводната документация и да отговаря за изготвянето на финансовите отчети на институциите на Съюза. Счетоводителят на Комисията следва да е единственото лице с право да установява счетоводните правила и хармонизираните сметкопланове, докато счетоводителите на всички други институции на Съюза следва да установяват счетоводните процедури, които се прилагат в техните институции.

(34)  Следва да бъдат определени и условията за назначаване и прекратяване на функциите на счетоводителя.

(35)  Счетоводителят следва да установява процедури, гарантиращи, че сметките, открити за целите на управлението на касата, и сметките за авансови средства не са в дебит.

(36)  Следва да бъдат определени и условията за използване на сметките за авансови средства — система за управление, представляваща изключение от обичайните бюджетни процедури и засягаща само ограничени суми — както и задачите и отговорностите на администраторите на авансови средства и тези на разпоредителя с бюджетни кредити и счетоводителя във връзка с контрола на сметките за авансови средства. Сметната палата следва да бъде уведомявана за всяко назначаване на администратор на авансови средства. От съображения за ефикасност сметките за авансови средства следва да се откриват в делегациите на Съюза за бюджетните кредити както от бюджетния раздел, отнасящ се до Комисията, така и от бюджетния раздел, отнасящ се до ЕСВД. Целесъобразно е също така при специални условия да се разреши използването на сметки за авансови средства в делегациите на Съюза за плащане на ограничени суми по бюджетни процедури. Във връзка с назначаването на администраторите на авансови средства следва да е възможно те да бъдат избирани и измежду служителите, наети от Комисията в областта на помощта за управление на кризи и операциите за хуманитарна помощ, когато няма служители на Комисията, обхванати от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и Условията за работа на другите служители на Европейския съюз, установени с Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета(12) (наричани по-долу „Правилникът за персонала“).

(37)  С цел да бъдат отчетени положението в областта на помощта за управление на кризи и операциите за хуманитарна помощ, когато няма служители на Комисията, обхванати от Правилника за персонала, както и техническите трудности при подписването на всички правни задължения от отговорния разпоредител с бюджетни кредити, следва да се разреши на служители на Комисията в тази област да поемат правни задължения на много ниска стойност до 2 500 EUR, които са свързани с плащанията, извършвани от сметките за авансови средства, и да се разреши на ръководителите на делегациите на Съюза или на техните заместници да поемат правни задължения по указание на отговорния разпоредител с бюджетни кредити на Комисията.

(38)  Когато бъдат определени задачите и отговорностите на финансовите участници, те могат да носят отговорност само съгласно условията, съдържащи се в Правилника за персонала. В институциите на Съюза бяха създадени специализирани органи за разглеждане на финансови нередности в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012. Въпреки това, поради ограничения брой случаи, които са им били представени за разглеждане, и от съображения за ефективност, е целесъобразно техните функции да се прехвърлят на междуинституционалната експертна комисия, създадена с настоящия регламент. Експертната комисия следва да бъде създадена, за да оценява заявките и да издава препоръки относно налагането на административни санкции (отстраняване и налагане на финансови санкции), за които е сезирана от Комисията или от други институции и▌ органи на Съюза, без да се засяга тяхната административна автономност по отношение на членовете на техния персонал. Това прехвърляне има за цел също така избягване на дублирането и намаляване на риска от противоречиви препоръки или становища в случаи, в които участват и икономически оператор, и член на персонала на институция или орган на Съюза. Необходимо е да се запази процедурата, чрез която е възможно разпоредителят с бюджетни кредити да иска потвърждение за указание, което счита за неправомерно или противоречащо на принципа на добро финансово управление, и по този начин да се освобождава от всякаква отговорност. Съставът на тази експертна комисия следва да бъде променен, когато изпълнява тази роля. Експертната комисия следва да няма правомощия за разследване.

(39)  Що се отнася до приходите, е необходимо да се вземат мерки по отрицателните корекции на собствените ресурси, попадащи в обхвата на Регламента (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета (13). Освен в случая на собствени ресурси, е необходимо да се запазят съществуващите задачи и контрол, попадащи в отговорността на разпоредителите с бюджетни кредити, на различните етапи от процедурата: изготвяне на прогноза за вземанията, издаване на нареждания за събиране, изпращане на дебитното известие, с което длъжникът се уведомява, че вземането е установено, ▌и решението, при необходимост, за отказ от вземане при спазване на критерии, гарантиращи съблюдаване на принципа на добро финансово управление, за да се обезпечи ефективно събиране на приходите.

(40)  Разпоредителят с бюджетни кредити следва да бъде в състояние да се откаже изцяло или частично от събирането на установено вземане, когато длъжникът се намира в някое от производствата по несъстоятелност, определени в Регламент (ЕС) № 2015/848 на Европейския парламент и на Съвета(14), и по-специално в случай на съдебни споразумения, конкордати и аналогични производства.

(41)  Следва да се предвидят специални разпоредби относно процедурите за коригиране или за намаляване до нула на прогноза за вземане.

(42)   Необходимо е да се пояснят сроковете за записване в бюджета на сумите, постъпили от глоби и други санкции, както и от всички начислени лихви или други генерирани от тях приходи.

(43)  Поради неотдавнашните промени на финансовите пазари и лихвения процент, прилаган от Европейската централна банка (ЕЦБ) за основните ѝ операции по рефинансиране, е необходим преглед на разпоредбите относно лихвените проценти за глоби и други санкции и установяването на правила за случаите на отрицателен лихвен процент.

(44)  За да се отчете специфичното естество на вземанията, състоящи се от глоби или други санкции, наложени от институциите на Съюза съгласно ДФЕС или Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия (наричан по-долу "Договорът за Евратом"), е необходимо да се въведат специални разпоредби относно лихвените проценти, приложими за суми, които са дължими, но все още не са платени, в случай че тези суми бъдат увеличени от Съда на Европейския съюз.

(45)  Правилата относно събирането следва да бъдат изяснени и засилени. По-специално, следва да се поясни, че счетоводителят събира сумите, като ги прихваща и от сумите, дължими на длъжника от дадена изпълнителна агенция, когато тя изпълнява бюджета.

(46)  С цел да се гарантира правна сигурност и прозрачност следва да бъдат определени правилата по отношение на сроковете, в които следва да се изпрати дебитно известие.

(47)  За да се обезпечи управлението на активите, като същевременно се цели да бъде получена положителна възвръщаемост, е необходимо суми, свързани с глоби или други санкции, наложени съгласно ДФЕС или Договора за Евратом, като глобите в областта на конкуренцията, които се оспорват, да се събират условно и да се инвестират във финансови активи, както и да се уточни за каква цел ще се използват лихвите, генерирани от тези инвестиции. Тъй като Комисията не е единствената институция на Съюза, която има право да налага глоби и други санкции, е необходимо да се установят разпоредби относно глобите и другите санкции, наложени от други институции на Съюза, и да се определят правилата за тяхното събиране, които следва да са равностойни на правилата, приложими към Комисията.

(48)  За да се гарантира, че Комисията разполага с цялата необходима информация за приемането на решенията за финансиране, е необходимо да се установят минималните изисквания за съдържанието на решенията за финансиране в областта на безвъзмездните средства, поръчките, доверителните фондове на Съюза за външни дейности (наричани по-долу „доверителните фондове на Съюза“), наградите, финансовите инструменти, механизмите или платформите за смесено финансиране и бюджетните гаранции. В същото време, с цел да се осигури дългосрочна перспектива за потенциалните получатели е необходимо да се предвиди решенията за финансиране да се приемат за повече от една финансова година, като същевременно се посочи, че изпълнението зависи от наличието на бюджетни кредити за съответните финансови години. Освен това е необходимо да се намали броят на елементите, изисквани за решението за финансиране. В съответствие с целта опростяване решението за финансиране следва да представлява същевременно и годишна или многогодишна работна програма. Тъй като приносът за органите на Съюза, посочени в членове 70 и 71, вече е установен в бюджета, следва да не е необходимо приемането на специално решение за финансиране в това отношение.

(49)  Що се отнася до разходите, следва да бъде изяснена връзката между решенията за финансиране, глобалните поети бюджетни задължения и индивидуалните поети бюджетни задължения, както и понятията за бюджетно и правно задължение, за да се въведе ясна рамка за различните етапи от изпълнението на бюджета.

(50)  С цел да се вземат предвид по-специално броят на правните задължения, поети от делегациите на Съюза и представителствата на Съюза, и колебанията във валутните курсове, с които те се сблъскват, временните бюджетни задължения следва да бъдат възможни и когато са известни крайните получатели и сумите.

(51)  Във връзка с видовете плащания, които разпоредителите с бюджетни кредити е възможно да извършват , следва да бъдат изяснени различните видове плащания в съответствие с принципа на доброто финансово управление. Правилата за изчистване на плащанията по предварителното финансиране следва да бъдат изяснени, по-специално по отношение на ситуации, в които не е възможно междинно изчистване. За тази цел следва да се включат подходящи разпоредби в поеманите правни задължения.

(52)  В настоящия регламент следва да се предвиди, че плащанията се извършват в определен срок и че в случай на неспазване на този срок кредиторите ще имат право на лихви за неизпълнение, които се начисляват на бюджета, освен в случаите на държави членки, Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ).

(53)  Целесъобразно е да се обединят в един член разпоредбите за утвърждаването и за разрешаването на разходи и да се въведе определение за „отмяна на бюджетни задължения“. Тъй като сделките се извършват в компютъризирани системи, подписването с резолюция „прието за плащане“, с което се обективира решението за утвърждаване, следва да бъде заменено със защитен по електронен начин подпис освен в ограничен брой случаи. Необходимо е също така да се поясни, че утвърждаването на разходи се прилага към всички допустими разходи, включително и такива, които не са свързани с искане за плащане, какъвто е случаят с изчистването на предварителното финансиране.

(54)  С цел да се намали сложността, да се опростят съществуващите правила и настоящият регламент да стане по-лесно разбираем следва да бъдат установени общоприложими правила за няколко инструмента за бюджетно изпълнение. По тези причини някои разпоредби следва да бъдат групирани, редакцията и обхватът на други разпоредби следва да бъдат съгласувани и ненужните повторения и кръстосаните препратки следва да бъдат премахнати.

(55)   Всяка институция на Съюза следва да създаде комитет за наблюдение на вътрешния одит, който да бъде натоварен със задачата да осигурява независимостта на вътрешния одитор, да следи за качеството на работата по вътрешния одит и да гарантира, че препоръките от вътрешния и външния одит се вземат под внимание по подходящ начин и се изпълняват от нейните служби. Съставът на комитета за наблюдение на вътрешния одит следва да се определя от всяка институция на Съюза, като се взема предвид нейната организационна автономност и значението на независимите експертни становища.

(56)  Следва да се обърне повече внимание на ориентираното към резултатите изпълнение и резултатите от проектите, финансирани от бюджета. Поради това е уместно да се определи допълнителна форма на финансиране, която да не бъде свързана с разходите за съответните операции, в допълнение към формите на финансов принос на Съюза, които вече са добре установени (възстановяване на действително направени допустими разходи, единични разходи, еднократни суми или финансиране с единна ставка). Допълнителната форма на финансиране следва да се основава на изпълнението на определени предварителни условия или на постигането на резултати, измерени спрямо предварително определени етапни цели или чрез показатели за изпълнението.

(57)  Когато Комисията извършва оценки на оперативните и финансовите възможности на получателите на средства от Съюза, или на техните системи и процедури, тя следва да може да разчита на оценките, които вече е извършила самостоятелно или които са извършени от други субекти или донори, като например национални агенции и международни организации, с цел да се избегне дублиране на оценки на същите получатели. Възможността за използване на чужди оценки, направени от други субекти, следва да се използва, когато тези оценки са направени във връзка със спазването на условия, равностойни на предвидените в настоящия регламент по отношение на приложимия метод на изпълнение. Поради това, с цел да се насърчи използването на чужди оценки сред донорите, Комисията следва да насърчава признаването на международно приетите стандарти или на най-добрите международни практики.

(58)  Важно е също така да се избегнат случаи, в които получателите на средства от Съюза се одитират неколкократно от различни органи във връзка с използването на тези средства. Поради това следва да е възможно да се разчита на одити, които вече са извършени от независими одитори, при условие че са налице достатъчни доказателства за тяхната компетентност и независимост и при условие, че работата по одита се основава на международно приети одиторски стандарти и осигурява достатъчна увереност, както и че одитите са извършени за финансовите отчети и докладите относно използването на финансовата вноска на Съюза. Тези одити следва да представляват основата за общото ниво на увереност за използването на средствата на Съюза. За целта е важно да се гарантира, че при поискване Европейския парламент, Комисията, Сметната палата или одитните органи на държавите членки получават доклада на независимия одитор и свързаната с него одитна документация.

(59)   За да може да се разчита на оценките и на одитите и за да бъде намалена административната тежест за лица и субекти, получаващи средства на Съюза, е важно да се гарантира повторното използване на всяка информация, с която институциите на Съюза, управляващите органи или другите органи и субекти, изпълняващи средства на Съюза, вече разполагат, така че да бъде избегнато отправянето на многократни искания до получателите или бенефициерите.

(60)  С цел да се осигури дългосрочен механизъм за сътрудничество с получателите следва да бъде предвидена възможността за подписване на споразумения за финансово рамково партньорство. Финансовите рамкови партньорства следва да бъдат осъществявани чрез предоставянето на безвъзмездни средства или чрез споразумения за финансов принос с лицата или субектите, изпълняващи средства на Съюза. За тази цел следва да бъде уточнено минималното съдържание на тези споразумения за финансов принос. Финансовите рамкови партньорства следва да не ограничават неоснователно достъпа до финансиране от Съюза.

(61)  Условията и процедурите за спиране, прекратяване или намаляване на вноската на Съюза следва да се хармонизират в рамките на различните инструменти за бюджетно изпълнение като например безвъзмездни средства, поръчки, непряко управление, награди и др. Следва да бъдат определени основанията за спиране, прекратяване или намаляване.

(62)  С настоящия регламент следва да бъдат установени стандартни срокове за съхраняване на документите, свързани с финансирането от Съюза, от получателите, за да се избегнат различни или несъразмерни договорни изисквания, като при това на Комисията, Сметната палата и Европейската служба за борба с измамите (OLAF) се осигури достатъчно време, за да получат достъп до такива данни и документи и да извършат последващи проверки и одити. Освен това всяко лице или субект, получаващ средства от Съюза, следва да бъде задължен да сътрудничи при защитата на финансовите интереси на Съюза.

(63)  За да се осигури подходяща информация на участниците и получателите и за да се гарантира, че те имат възможност да упражняват правото си на защита, следва да се даде възможност на участниците и получателите да представят забележките си преди приемането на всяка мярка, засягаща неблагоприятно правата им, и те следва да бъдат информирани за средствата за правна защита, с които разполагат за оспорване на подобна мярка.

(64)  С цел да се защитят финансовите интереси на Съюза Комисията следва да създаде единна система за ранно откриване и отстраняване.

(65)  Системата за ранно откриване и отстраняване следва да се прилага по отношение на участниците, получателите, субектите, чийто капацитет кандидатът или оферентът възнамерява да използва, или подизпълнителите, всяко лице или субект, получаващ средства от Съюза, когато бюджетът се изпълнява при условията на непряко управление, всяко лице или субект, получаващ средства от Съюза по финансови инструменти, изпълнявани при условията на пряко управление ▌, участници или получатели, по отношение на които са предоставили информация субекти, изпълняващи бюджета при условията на споделено управление, и спонсори.

(66)  Следва да се поясни, че когато е взето решение за регистриране на лице или субект в базата данни на системата за ранно откриване и отстраняване поради наличието на положение, налагащо отстраняването, свързано с физическо или юридическо лице, което е член на административния, управителния или надзорния орган на това лице или субект или което притежава правомощия за представителство, вземане на решения или контрол по отношение на това лице или субект, или свързано с физическо или юридическо лице, което поема неограничена отговорност за задълженията на посоченото лице или субект, или физическо лице, което е от съществено значение за възлагането или за изпълнението на правното задължение, информацията, регистрирана в базата данни, включва данни относно тези лица.

(67)  Решението за отстраняване на лице или субект от участие в процедури за възлагане, предоставяне или присъждане или за налагането на финансова санкция на лице или субект и решението за публикуване на свързаната с това информация следва да се вземат от отговорния разпоредител с бюджетни кредити, предвид неговата административна автономност. При липса на окончателно съдебно решение или окончателен административен акт и в случаите, свързани със сериозно нарушение на договора, отговорният разпоредител с бюджетни кредити следва да вземе решение въз основа на първоначална правна квалификация, като отчита препоръката на експертната комисия. Експертната комисия следва също така да извърши оценка на срока на отстраняване в случаите, когато този срок не е определен в окончателното съдебно решение или в окончателния административен акт.

(68)  Ролята на експертната комисия следва да бъде да гарантира последователното функциониране на системата за отстраняване. Експертната комисия следва да бъде съставена от постоянен председател, двама представители на Комисията и представител на отправилия искането разпоредител с бюджетни кредити.

(69)  Първоначалната правна квалификация не предопределя окончателната оценка на поведението на лицето или субекта от компетентните органи на държавите членки съгласно националното право. Поради това препоръката на експертната комисия, както и решението на отговорния разпоредител с бюджетни кредити, следва да подлежат на преглед след съобщаването на тази окончателна оценка.

(70)  Лицето или субектът следва да бъде отстранен от отговорния разпоредител с бюджетни кредити, когато е установено с окончателно съдебно решение или окончателен административен акт, че лицето или субектът е виновен за тежко професионално нарушение, за нарушение — независимо умишлено или не — на задълженията, свързани с плащането на социални осигуровки или данъци, за създаване на субект в друга юрисдикция с намерението да бъдат заобиколени фискални, социални или други правни задължения, за измама, засягаща бюджета, за корупция, за поведение, свързано с престъпна организация, за изпиране на пари или финансиране на тероризъм, за терористични престъпления или за престъпления, свързани с терористични дейности, за детски труд или за други форми на трафик на хора или за извършването на нередност. Лицето или субектът следва да бъде отстранен и в случай на сериозно нарушение на правно задължение или на несъстоятелност.

(71)  Когато взема решение за отстраняване на лице или субект или за налагане на финансова санкция на лице или субект и за публикуване на свързаната с това информация ▌, отговорният разпоредител с бюджетни кредити следва да осигури спазването на принципа на пропорционалност, особено като отчита сериозността на положението, неговото отражение върху бюджета, колко време е изминало от съответното поведение, неговата продължителност и повторяемост, наличието на умисъл или степента на небрежност, както и степента на съдействие, оказано от лицето или от субекта на съответния компетентен орган, и приноса на лицето или субекта към разследването.

(72)  Отговорният разпоредител с бюджетни кредити следва също така да може да отстрани лице или субект, когато физическо или юридическо лице, което поема неограничена отговорност за задълженията на съответния икономически оператор, е обявено в несъстоятелност или се намира в сходно състояние на неплатежоспособност, или когато това физическо или юридическо лице не изпълнява задълженията си за плащане на социални осигуровки или данъци, ако това оказва влияние върху финансовото положение на икономическия оператор.

(73)  Следва да не се взема решение за отстраняване на лице или субект, когато лицето или субектът е предприел коригиращи мерки, чрез което доказва своята надеждност. Тази възможност следва да не се прилага във връзка с най-тежките престъпни дейности.

(74)  Предвид принципа на пропорционалност следва да се прави разграничение, от една страна, между случаите, в които вместо отстраняване е възможно да бъде наложена финансова санкция, и, от друга страна, случаите, в които сериозността на поведението на съответния получател във връзка с опитите му да получи недължими средства от Съюза, обосновава налагането на финансова санкция в допълнение към отстраняването, за да се постигне възпиращ ефект. Следва също така да се определи максималният размер на финансовата санкция, която може да бъде наложена от възлагащия орган.

(75)  Финансовата санкция следва да се налага само на получател, а не на участник, като се има предвид, че размерът на финансовата санкция, която трябва да бъде наложена, се изчислява въз основа на стойността на съответното правно задължение.

(76)  Възможността да се вземе решение за отстраняване или за налагане на финансови санкции не зависи от възможността за прилагане на договорни санкции като предварително уговорени обезщетения при неизпълнение ▌.

(77)  Срокът на отстраняването следва да бъде ограничен във времето, както е предвидено и в Директива 2014/24/ЕС, и да е съобразен с принципа на пропорционалност.

(78)  Необходимо е да се определят началната дата и продължителността на давностния срок за вземане на решение за отстраняване или за налагане на финансови санкции.

(79)  Важно е да съществува възможност за засилване на възпиращия ефект от отстраняването и финансовата санкция. Във връзка с това възпиращият ефект следва да бъде засилен посредством възможността за публикуване на информацията, свързана с отстраняването, и/или финансовата санкция по начин, съобразен с изискванията за защита на данните, установени с регламенти (ЕО) № 45/2001 и (EС) 2016/679. Това публикуване следва да спомогне да се предотврати повторение на същото поведение. От съображения за правна сигурност и в съответствие с принципа на пропорционалност следва да се посочи в кои случаи не следва да се извършва публикуване. В своята оценка отговорният разпоредител с бюджетни кредити следва да отчита препоръките на експертната комисия. По отношение на физическите лица лични данни следва да се публикуват само при наличието на изключителни обстоятелства, обосновани от тежестта на поведението или от неговото отражение върху финансовите интереси на Съюза.

(80)  Информацията, свързана с отстраняване или финансова санкция, следва да се публикува в някои случаи, като например при тежко професионално нарушение, измама, значителен пропуск при спазването на основните задължения по правно задължение, финансирано от бюджета, или при нередност, или когато е създаден субект в различна юрисдикция с намерението да се заобиколят данъчни, социални или други правни задължения.

(81)  Критериите за отстраняване следва да бъдат ясно разграничени от критериите, водещи до евентуално отхвърляне от процедура за възлагане, предоставяне или присъждане.

(82)  Информацията, свързана с ранното откриване на рискове и на решения за отстраняване и налагане на финансови санкции на лице или субект, следва да бъде централизирана. За целта свързаната с това информация следва да се съхранява в база данни, която се създава и управлява от Комисията като собственик на централизираната система. Тази система следва да функционира при зачитане на правото на неприкосновеност на личния живот и на защита на личните данни.

(83)  Въпреки че Комисията следва да носи отговорност за създаването и управлението на системата за ранно откриване и отстраняване, другите институции и органи на Съюза и всички лица или субекти, изпълняващи средства на Съюза при условията на пряко, споделено и непряко управление, следва да участват в посочената система, като предават на Комисията съответната информация. Отговорният разпоредител с бюджетни кредити и експертната комисия следва да гарантират правото на защита на лицето или субекта. Същото право следва да се предостави на лице или субект в контекста на ранното откриване, в случай че разпоредител с бюджетни кредити възнамерява да предприеме действия, които биха могли да засегнат неблагоприятно правата на съответното лице или субект. В случаи на измама, корупция или друга незаконна дейност, които засягат финансовите интереси на Съюза, но все още не са предмет на окончателно съдебно решение, следва да е възможно отговорният разпоредител с бюджетни кредити да отложи уведомяването на лицето, а експертната комисия — да отложи упражняването на правото на представяне на забележки. Такова отлагане следва да бъде обосновано само ако са налице императивни законни съображения за запазване на поверителността на разследването или на национално съдебно производство.

(84)  На Съда на Европейския съюз следва да се предостави пълната компетентност във връзка с решенията за отстраняване и финансовите санкции, налагани съгласно настоящия регламент, в съответствие с член 261 ДФЕС.

(85)  За да се улесни защитата на финансовите интереси на Съюза при всички методи на изпълнение на бюджета, участващите в изпълнението на бюджета при условията на споделено или непряко управление лица или субекти следва, когато е приложимо, да могат да вземат предвид решенията за отстраняване, взети от разпоредителите с бюджетни кредити на равнището на Съюза.

(86)  Настоящият регламент следва да насърчава постигането на целта за електронно управление, по-специално използването на електронни данни в обмена на информация между институциите на Съюза и трети лица.

(87)  Напредъкът към електронен обмен на информация и електронно подаване на документи, включително, когато е приложимо, при електронно възлагане на поръчки, които представляват основна мярка за опростяване, следва да бъде съпътстван от ясни условия за приемане на системите, които ще се използват, за да се създаде надеждна от правна гледна точка среда, като същевременно се запази гъвкавостта в управлението на средствата на Съюза за участниците, получателите и разпоредителите с бюджетни кредити, както е посочено в настоящия регламент.

(88)  Следва да бъдат определени правила относно състава и задачите на комитета, който отговаря за оценяването на документите за кандидатстване в процедури за възлагане на поръчки, в процедури за предоставяне на безвъзмездни средства и в конкурси за награди. Следва да е възможно комитетът да включва външни експерти, ако тази възможност е предвидена в основния акт.

(89)  В съответствие с принципа на добрата администрация разпоредителят с бюджетни кредити следва да поиска пояснения или липсващи документи, като същевременно се спазва принципът на равно третиране и без това да променя значително документите по заявлението. Разпоредителят с бюджетни кредити следва да може да реши да не го прави само в надлежно обосновани случаи. Освен това разпоредителят с бюджетни кредити следва да може да поправи явна техническа грешка или да поиска от участниците да я поправят.

(90)  Доброто финансово управление следва да изисква Комисията да се защитава, като изисква гаранции в момента на изплащане на предварителното финансиране. Изискването за предоставяне на гаранции от изпълнителите и бенефициерите не следва да бъде автоматично, а следва да се основава на анализ на риска. Когато в хода на изпълнението разпоредителят с бюджетни кредити установи, че гарантът няма или вече няма право да издава гаранции в съответствие с приложимото национално право, разпоредителят с бюджетни кредити следва да може да поиска замяна на гаранцията.

(91)  Различните набори от правила за пряко и непряко управление, по-специално във връзка с понятието "задачи по изпълнението на бюджета", създадоха объркване и породиха риск от грешки в квалификацията както за Комисията, така и за партньорите ѝ, и затова следва да бъдат опростени и хармонизирани.

(92)  Разпоредбите относно предварителната оценка по стълбове на лица и субекти, които изпълняват средства на Съюза при условията на непряко управление, следва да се преразгледат, за да се даде възможност на Комисията да разчита във възможно най-голяма степен на системите, правилата и процедурите на лицата и субектите, които са били определени като равностойни на използваните от Комисията. Освен това е важно да се уточни, че когато при оценката бъдат установени области, в които въведените процедури са недостатъчни, за да се защитят финансовите интереси на Съюза, Комисията следва да може да подпише споразумения за финансов принос, като предприеме подходящи надзорни мерки. Важно е също да се изясни в кои случаи Комисията може да реши да не изисква предварителната оценка по стълбове, за да подпише споразумения за финансов принос.

(93)  Възнагражденията на лицата и субектите, изпълняващи бюджета, следва да бъдат основани на резултатите, когато това е целесъобразно и възможно.

(94)  Комисията установява партньорства с трети държави посредством споразумения за финансиране. Важно е да се поясни съдържанието на споразуменията за финансиране, особено за тези части на действието, които се изпълняват от третата държава при условията на непряко управление.

(95)  Важно е да се признае особеният характер на механизмите или платформите за смесено финансиране, при които Комисията съчетава своя принос с този на финансовите институции, и да се изясни прилагането на разпоредбите относно финансовите инструменти и бюджетните гаранции.

(96)  Правилата за възлагане на поръчки и принципите, приложими към договорите за обществените поръчки, възлагани от институциите на Съюза за техни нужди, следва да се основават на правилата, съдържащи се в Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(15) и Директива 2014/24/ЕС.

(97)  По отношение на смесените договори следва да бъде изяснена методиката на възлагащите органи за определяне на приложимите правила.

(98)  Предварителните и последващите мерки за публичност, необходими за започване на процедура за възлагане на поръчки, следва да бъдат пояснени за договори със стойност над и под праговете, определени в Директива 2014/24/ЕС, за договори със стойност под тези прагове, както и за договори, които попадат извън обхвата на посочената директива.

(99)  В настоящия регламент следва да бъде включен изчерпателен списък на всички процедури за възлагане на поръчки, които институциите на Съюза могат да използват, независимо от праговете.

(100)  В интерес на опростяването на административните процедури и за да се насърчи участието на малките и средните предприятия (МСП), следва да се предвиди процедура на договаряне за договорите със средна стойност.

(101)  Подобно на Директива 2014/24/ЕС, в настоящия регламент следва да се предвиди възможност за провеждане на пазарна консултация преди започването на процедура за възлагане на поръчки. За да се гарантира, че партньорството за иновации се използва само когато желаните строителни работи, доставки или услуги не съществуват на пазара, нито като развойна дейност, предхождаща пускането на пазара, в настоящия регламент следва да бъде установено задължение за провеждане на предварителна пазарна консултация преди използването на партньорството за иновации.

(102)  Следва да се поясни как възлагащите органи ще допринасят за опазването на околната среда и за насърчаването на устойчивото развитие, като същевременно се гарантира, че те получават най-доброто съотношение качество/цена в своите договори, по-специално чрез изисквания за определени маркировки или чрез използване на подходящи методи за възлагане.

(103)  За да се гарантира, че при изпълнение на договорите икономическите оператори спазват приложимите екологични, социални и трудови задължения, установени в правото на Съюза, националното право, колективните договори или международните конвенции в социалната област и в областта на околната среда, включени в списъка в приложение Х към Директива 2014/24/ЕС, тези задължения следва да бъдат част от определените от възлагащия орган минимални изисквания и да бъдат включени в подписваните от него договори.

(104)  Целесъобразно е да се определят и третират по различен начин различните случаи, които обикновено се обозначават като ситуации на „конфликт на интереси“. Понятието конфликт на интереси следва да се използва единствено за случаите, в които лице или субект с отговорности по изпълнение на бюджета, одит или контрол или длъжностно лице или служител на институция на Съюза или на националните органи на всяко равнище се намира в такава ситуация. Опитите за оказване на неправомерно влияние върху процедура за възлагане, предоставяне или присъждане или за получаване на поверителна информация ▌ следва да се разглеждат като тежко професионално нарушение, което може да доведе до отхвърляне от процедура за възлагане, предоставяне или присъждане и/или до отстраняване във връзка със средства от Съюза. Наред с това, икономическите оператори може да се окажат в ситуация, в която следва да не бъдат избрани за изпълнението на договор поради конфликтни професионални интереси. Например дадено дружество следва да не извършва оценка на проект, в който е участвало, или одитор следва да не може да одитира счетоводни отчети, които преди това е заверил.

(105)  В съответствие с Директива 2014/24/ЕС следва да бъде възможно да се проверява дали даден икономически оператор е отстранен, да се прилагат критериите за подбор и възлагане, както и да се проверява съответствието с документацията за обществената поръчка, без определен ред. В резултат на това следва да бъде възможно да се отхвърлят оферти въз основа на критерии за възлагане без предварителна проверка за съответния оферент с оглед на критериите за отстраняване или подбор.

(106)  Възлагането на договори следва да се извършва въз основа на икономически най-изгодната оферта съобразно член 67 от Директива 2014/24/ЕС. ▌

(107)   От съображения за правна сигурност е необходимо да се поясни, че критериите за подбор са тясно свързани с оценката на кандидатите или оферентите и че критериите за възлагане са тясно свързани с оценката на офертите. По-специално квалификацията и опитът на персонала, избран за изпълнението на договора, следва да бъдат използвани само като критерий за подбор, а не като критерий за възлагане, тъй като това ще доведе до риск от припокриване и двойно оценяване на един и същ фактор. Освен това, ако квалификацията и опитът се използват като критерий за възлагане, всяка промяна на персонала, избран за изпълнението на договора, дори когато тя е обоснована от болест или промяна на длъжността, би поставила под въпрос условията, при които е възложен договорът, и по този начин би довела до правна несигурност.

(108)  Поръчките на Съюза следва да гарантират, че средствата на Съюза се използват по ефективен, прозрачен и целесъобразен начин, като същевременно се намалява административната тежест за получателите на средства от Съюза. Във връзка с това електронното възлагане на поръчки следва да допринася за по-доброто използване на средствата на Съюза и да увеличи достъпа до поръчки за всички икономически оператори. Всички институции на Съюза, които провеждат поръчки, следва да публикуват ясни правила на своите уебсайтове относно придобиването, разходите и мониторинга, както и относно всички възложени договори, включително относно стойността им.

(109)  Наличието на фаза на отваряне и оценка за всяка процедура следва да бъде изяснено. Решението за възлагане следва винаги да бъде резултат от оценка.

(110)  Когато кандидатите и оферентите бъдат уведомени за резултата от процедурата, те следва да бъдат уведомени за основанията, на които е взето решението, и да получат подробно изложение на мотивите, основаващи се на съдържанието на доклада за оценка.

(111)  Като се има предвид, че критериите се прилагат без определен ред, отхвърлените оференти, които са представили съответстващи на изискванията оферти, следва да получат информация относно характеристиките и относителните предимства на спечелилата оферта, ако поискат това.

(112)  При рамковите споразумения с подновяване на състезателната процедура не следва да съществува задължение на неуспелите изпълнители да се предоставя информация относно характеристиките и относителните предимства на спечелилата оферта, тъй като получаването на такава информация от страни по един и същ рамков договор при всяко подновяване на процедурата може да накърни лоялната конкуренция между тях.

(113)  Възлагащият орган следва да може да отмени процедурата за възлагане на поръчки преди подписването на договора, без кандидатите или оферентите да имат право на обезщетение. Това следва да не засяга случаите, в които възлагащият орган е действал по начин, който може да доведе до възникване на отговорност за вреди съгласно общите принципи на правото на Съюза.

(114)  Подобно на Директива 2014/24/ЕС е необходимо да се пояснят условията, при които може да се изменят договорите по време на тяхното изпълнение без провеждане на нова процедура за възлагане на поръчки. По-специално не следва да се изисква провеждането на нова процедура за възлагане на поръчки при административни промени, универсално правоприемство и прилагане на изрични и недвусмислени клаузи за преразглеждане или опции, които не променят минималните изисквания на първоначалната процедура. Нова процедура за възлагане на поръчки следва да се изисква в случай на съществени изменения в първоначалния договор, по-специално в обхвата и съдържанието на насрещните права и задължения на страните, включително по отношение на разпределението на правата върху интелектуална собственост. Такива изменения свидетелстват за намерението на страните да предоговорят основните условия на договора, по-специално когато измененията биха повлияли на резултата от процедурата, ако изменените условия на договора бяха включени в първоначалната процедура.

(115)  Необходимо е да се предвиди възможност за изискване на гаранция за изпълнение във връзка със строителство, доставки и комплексни услуги, за да се гарантира изпълнението на съществените договорни задължения и за да се осигури добро изпълнение през целия срок на договора. Необходимо е също така да се предвиди възможност за изискване на гаранционен депозит, който да обхваща срока на отговорност по договора, съгласно обичайната практика в съответните сектори.

(116)  За да се определят приложимите прагове и процедури, е необходимо да се поясни дали институциите на Съюза, изпълнителните агенции и органите на Съюза се считат за възлагащи органи. Те следва да не бъдат считани за възлагащи органи, в случаите когато закупуват от централен орган за покупки. Освен това институциите на Съюза представляват едно юридическо лице и отделите им не могат да сключват помежду си договори, а само междуведомствени споразумения.

(117)  Целесъобразно е в настоящия регламент да се включи препратка към двата прага, предвидени в Директива 2014/24/ЕС и приложими съответно за строителството и за доставките и услугите. От съображения за опростяване, както и за добро финансово управление, тези прагове следва да се прилагат и за договорите за концесия, като се вземат предвид особеностите, свързани с потребностите на институциите на Съюза във връзка с договарянето. Поради това преразглеждането на тези прагове, предвидено в Директива 2014/24/ЕС, следва да бъде пряко приложимо по отношение на възлагането на поръчки по настоящия регламент.

(118)  С цел хармонизиране и опростяване стандартните процедури, приложими за поръчките, следва да се прилагат и за покупките, предвидени в рамките на облекчения режим за поръчки за социални и други специфични услуги, посочени в член 74 от Директива 2014/24/ЕС. Поради това прагът за покупките, за които се прилага облекченият режим, следва да бъде приведен в съответствие с прага за поръчките за услуги.

(119)  Необходимо е да се пояснят условията за прилагане на периода на изчакване преди подписването на договор или на рамков договор.

(120)  Правилата, приложими за поръчките в областта на външните дейности, следва да бъдат съобразени с принципите, изложени в директиви 2014/23/ЕС и 2014/24/ЕС.

(121)  С цел да се намали сложността, да се опростят съществуващите правила и да се повиши разбираемостта на правилата за възлагане на поръчки, е необходимо да се прегрупират общите разпоредби относно възлагането на поръчки и специалните разпоредби, приложими за възлагането на поръчки в областта на външната дейност, както и да се премахнат излишните повторения и кръстосаните препратки.

(122)  Необходимо е да се поясни кои икономически оператори имат достъп до поръчки, възлагани по настоящия регламент, в зависимост от тяхното място на установяване, както и изрично да се предвиди възможността за такъв достъп и за международни организации.

(123)  С цел да се постигне баланс между необходимостта от прозрачност и по-голяма съгласуваност на правилата за възлагане на поръчки, от една страна, и необходимостта от осигуряване на гъвкавост по отношение на някои технически аспекти на тези правила, от друга страна, техническите правила относно възлагането на поръчки следва да бъдат установени в приложение към настоящия регламент и на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 ДФЕС във връзка с измененията на това приложение.

(124)  Необходимо е да се поясни обхватът на дела за безвъзмездните средства, по-специално по отношение на вида на действието или на органа, при които е допустимо предоставянето на безвъзмездни средства, както и по отношение на правните задължения, които могат да се използват за покриване на безвъзмездните средства. По-специално, решенията за предоставяне на безвъзмездни средства следва да бъдат постепенно премахнати заради ограничената им употреба и постепенното въвеждане на електронно предоставяне на безвъзмездни средства. Структурата следва да бъде опростена чрез прехвърлянето на разпоредбите за инструментите, които не са безвъзмездни средства, към други части от настоящия регламент. Естеството на органите, които могат да получават безвъзмездни средства за оперативни разходи, следва да бъде изяснено, като се премахне позоваването на "органи, преследващи цел от общ интерес на Съюза", тъй като тези органи попадат в обхвата на понятието „органи, които имат цел, съставляваща част от политика на Съюза и подкрепяща такава политика“. ▌

(125)  За да се опростят процедурите и да се повиши разбираемостта на настоящия регламент, разпоредбите, свързани със съдържанието на заявлението за предоставяне на безвъзмездни средства, на поканата за представяне на предложения и на споразумението за предоставяне на безвъзмездни средства, следва да бъдат опростени и рационализирани.

(126)  С цел да се улесни изпълнението на действия, финансирани от множество донори, когато цялостното финансиране на действието не е известно към момента на поемане на задължение за вноската от Съюза, е необходимо да се изяснят начинът, по който се определя вноската от Съюза, и методът за проверка на нейното използване.

(127)  Натрупаният опит от използването на финансиране чрез еднократни суми, единични разходи или единни ставки показва, че тези форми на финансиране значително опростяват административните процедури и съществено намаляват риска от допускане на грешки. Независимо от областта на намеса на Съюза, еднократните суми, единичните разходи и единните ставки са подходяща форма на финансиране, по-специално за стандартизирани и повтарящи се дейности, като например мобилност или ▌ дейности за обучение. Освен това, доколкото институционалното сътрудничество между публичните администрации на държавите членки и на държавите бенефициери или на партньорските държави се осъществява от институциите на държавите членки, използването на опростени варианти на разходите е обосновано и следва да насърчи тяхната ангажираност. От съображения за повишаване на ефективността държавите членки и други получатели на средства от Съюза следва да могат по-често да използват опростени варианти за разходите. В този смисъл условията за използването на еднократни суми, единични разходи и единни ставки следва да станат по-гъвкави. Необходимо е да се предвиди изрично установяването на единни еднократни суми, покриващи всички допустими разходи за действието или работната програма. Освен това, за да се насърчи отдаването на по-голямо значение на резултатите, следва да се даде приоритет на основано на резултатите финансиране. Основаните на ресурсите еднократни суми, единични разходи и единни ставки следва да останат като вариант, когато не е възможно или подходящо те да се основават на резултатите.

(128)  Административните процедури по издаване на разрешения за еднократни суми, единични разходи и единни ставки следва да бъдат опростени чрез предоставяне на правомощия във връзка с това разрешение на отговорните разпоредители с бюджетни кредити. Когато е целесъобразно, такова разрешение може да бъде дадено от Комисията в зависимост от естеството на дейността или на разходите или с оглед на броя на засегнатите разпоредители с бюджетни кредити.

(129)  С цел намаляване на разликите в наличието на данните, използвани за определяне на еднократни суми, единични разходи и единни ставки, следва да бъде разрешено използването на експертна оценка.

(130)   Въпреки че следва да се осигури възможност за по-често използване на опростени форми на финансиране, следва да се гарантира и спазването на принципа на добро финансово управление, и по-специално принципите на икономичност, ефективност и избягване на двойното финансиране. За тази цел опростените форми на финансиране следва да гарантират, че използваните ресурси съответстват на поставените цели, че няма повторно финансиране на едни и същи разходи от бюджета, че се зачита принципът на съфинансиране и че не се допуска прекомерно компенсиране на получателите. Ето защо опростените форми на финансиране следва да се основават на статистически или счетоводни данни, подобни обективни средства или експертна преценка. Освен това следва да продължат да се провеждат подходящи проверки, контрол и периодично оценяване.

(131)  Обхватът на проверките и контрола, за разлика от периодичното оценяване на еднократните суми, единичните разходи или единните ставки, следва да бъде пояснен. Тези проверки и контрол следва да бъдат насочени към изпълнението на условията, водещи до изплащането на еднократни суми, единични разходи или единни ставки, включително, когато е необходимо, към постигнатите крайни продукти и/или резултати. Тези условия следва да не изискват докладване относно разходите, действително направени от бенефициера. Когато размерът на еднократните суми, единичните разходи или финансирането с единна ставка е определен предварително от отговорния разпоредител с бюджетни кредити или от Комисията, те следва да не се оспорват от последващи проверки. Това не следва да е пречка за намаляването на размера на безвъзмездните средства в случай на лошо, частично или забавено изпълнение или при нередност, измама или нарушение на други задължения. По-специално, размерът на безвъзмездните средства следва да бъде намален при неизпълнение на условията, водещи до изплащането на еднократни суми, единични разходи или единни ставки. Честотата и обхватът на периодичното оценяване следва да зависят от промените в разходите и тяхното естество, по-специално като се отчитат значителните промени в пазарните цени и други обстоятелства от значение. Периодичното оценяване може да доведе до корекции на еднократните суми, единичните разходи или единните ставки, приложими за бъдещи споразумения, но следва да не се използва за поставяне под въпрос на стойността на еднократните суми, единичните разходи или единните ставки, по които вече е постигнато съгласие. Периодичното оценяване на еднократните суми, единичните разходи или единните ставки може да налага достъп до отчетите на бенефициера за статистически и методологически цели, като такъв достъп е необходим и за целите на предотвратяването и разкриването на измами.

(132)  С цел да се улесни участието на малки организации в прилагането на политиките на Съюза в контекста на ограничени ресурси е необходимо стойността на работата, извършвана от доброволците, да бъде призната като допустими разходи. В резултат на това организациите следва да могат да разчитат в по-голяма степен на работата на доброволци с цел осигуряване на съфинансиране на дейността или на работната програма. Без да се засяга максималният процент на съфинансиране, определен в основния акт, в такива случаи безвъзмездните средства от Съюза следва да бъдат ограничени до прогнозните допустими разходи, различни от тези за работата на доброволците. Тъй като работата на доброволците е работа, извършвана от трети лица, без да им се заплаща възнаграждение от бенефициера, с ограничението се избягва възстановяването на разходи, които бенефициерът не е направил. Освен това стойността на работата, извършвана от доброволци, следва да не надвишава 50% от стойността на вноските в натура и всяко друго съфинансиране.

(133)   За да бъде защитен един от основните принципи на публичните финанси, принципът на забрана за извличане на печалба следва да бъде запазен в настоящия регламент.

(134)   По принцип безвъзмездните средства следва да се отпускат след покана за предложения. Когато се допускат изключения, те следва се тълкуват и прилагат ограничително от гледна точка на обхвата и продължителността. Възможността за предоставяне по изключение на безвъзмездни средства без покана за предложения в полза на органи, притежаващи фактически или правен монопол, следва да се използва само когато съответните органи са единствените, които могат да изпълнят съответните видове дейности, или са единствените, на които такъв монопол е предоставен с нормативен акт или от публичен орган.

(135)   При прехода към електронно предоставяне на безвъзмездни средства и електронно възлагане на поръчки, от заявителите и оферентите следва да се изисква да представят доказателство за своя правен статус и финансова надеждност само веднъж и в рамките на конкретен срок, като от тях следва да не се изисква да представят отново документи, доказващи тези обстоятелства, при всяка процедура за възлагане. Следователно е необходимо да се приведат в съответствие изискванията за броя години, за които ще е нужно да се представят документи в рамките на процедурите за предоставяне на безвъзмездни средства и за възлагане на поръчки.

(136)  Като полезен вид финансова подкрепа, която не е свързана с предвидими разходи, използването на награди следва да бъде улеснено и приложимите правила следва да бъдат изяснени. Наградите следва да бъдат разглеждани като допълващи, а не като заместващи други инструменти за финансиране, като например безвъзмездните средства.

(137)  С цел да се даде възможност за по-гъвкаво използване на награди, задължението по Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 да се публикуват конкурсите за награди на стойност 1 000 000 EUR или повече в декларациите, придружаващи проектобюджета, следва да бъде заменено от задължение да се предостави предварителна информация на Европейския парламент и на Съвета и изрично да се посочат тези награди в решението за финансиране.

(138)  Наградите следва да се присъждат в съответствие с принципите на прозрачност и равно третиране. В този контекст следва да бъдат определени минималните характеристики на конкурсите, по-специално правилата за изплащане на наградата на победителите след присъждането им и подходящите средства за публикуване. Необходимо е също така да се установи ясно определена процедура за присъждане — от внасянето на кандидатурите до предоставянето на информация за участниците и обявяването на спечелилия кандидат, която да е аналогична на процедурата за предоставяне на безвъзмездни средства.

(139)  В настоящият регламент следва да бъдат установени принципите и условията, приложими за финансовите инструменти, бюджетните гаранции и финансовата помощ, както и правилата за ограничаването на финансовата отговорност на Съюза, борбата срещу измамите и изпирането на пари, постепенното приключване на финансовите инструменти и отчетността.

(140)  През последните години Съюзът все повече използва финансови инструменти, които позволяват по-голям ефект на ливъридж на бюджета, но в същото време носят финансов риск за бюджета. Тези финансови инструменти включват не само финансовите инструменти, предвидени в Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, а също и други инструменти, като например бюджетните гаранции и финансовата помощ, които досега се уреждаха само от правилата, установени в съответните основни актове. Важно е да се установи обща рамка, за да се гарантира еднообразният характер на принципите, приложими към този набор от инструменти, и те да се прегрупират в нов дял в настоящия регламент, който включва раздели относно бюджетните гаранции и относно финансовата помощ за държави членки или трети държави, в допълнение към съществуващите правила, приложими за финансовите инструменти.

(141)  Финансовите инструменти и бюджетните гаранции могат да имат голямо значение за увеличаване на ефекта от средствата на Съюза, когато тези средства са съчетани с други средства и включват ефект на ливъридж. Финансовите инструменти и бюджетните гаранции следва да бъдат прилагани само ако няма риск от нарушаване на конкуренцията на вътрешния пазар или несъответствие с правилата за държавната помощ.

(142)  В рамките на годишните бюджетни кредити, разрешени от Европейския парламент и от Съвета за дадена програма, финансовите инструменти и бюджетните гаранции следва да се използват въз основа на предварителна оценка, която доказва, че те са ефективни за постигането на целите на политиката на Съюза.

(143)  Финансовите инструменти, бюджетните гаранции и финансовата помощ следва да се разрешават с основен акт. Когато в надлежно обосновани случаи финансови инструменти се създават без основен акт, те следва да се разрешават от Европейския парламент и от Съвета в бюджета.

(144)  Следва да се определят инструментите, които вероятно попадат в обхвата на дял X, като например заеми, гаранции, капиталови инвестиции, квазикапиталови инвестиции и инструменти за поделяне на риска. Определението за инструменти за поделяне на риска следва да позволява включването на кредитни подобрения за облигации за финансиране на проекти, които покриват риска, свързан с обслужване на дълга по проекта, и намаляват кредитния риск за притежателите на облигациите чрез кредитни подобрения под формата на заем или гаранция.

(145)  Всички възстановени суми от финансови инструменти или бюджетни гаранции следва да се използват за инструмента или гаранцията, които са генерирали възстановените суми, за да се повиши ефикасността на този инструмент или гаранция ▌, освен ако в основния акт не е предвидено друго, и следва да се вземат предвид, когато се предлагат бъдещи бюджетни кредити за инструмента или гаранцията.

(146)  Следва да се отчита хармонизирането на интересите при преследването на целите на политиката на Съюза, и по-специално, че ЕИБ и ЕИФ притежават специфичен експертен опит за прилагане на финансови инструменти и бюджетни гаранции.

(147)  ЕИБ и ЕИФ, действащи като група, следва да могат да си прехвърлят взаимно част от изпълнението, когато такова прехвърляне може да бъде от полза за изпълнението на дадено действие и както е допълнително определено в съответното споразумение с Комисията.

(148)  Следва да се поясни, че когато финансовите инструменти или бюджетните гаранции са съчетани с допълнителни форми на подкрепа от бюджета, следва да се прилагат правилата относно финансовите инструменти и бюджетните гаранции. Тези правила следва да бъдат допълнени, когато е необходимо, от специфични изисквания, предвидени в специални секторни правила.

(149)   Прилагането на финансови инструменти и бюджетни гаранции, финансирани от бюджета, следва да е съобразено с политиката на Съюза относно юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели, и всяка нейна актуализация, съгласно предвиденото в съответните правни актове на Съюза и в заключенията на Съвета, по-специално в заключенията на Съвета от 8 ноември 2016 г. относно критериите и процеса, водещи до съставянето на списък на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели(16) и относно първия списък на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели(17) от 5 декември 2017 г. и в приложенията към тях.

(150)  Бюджетните гаранции и финансовата помощ за държави членки или трети държави като цяло са извънбюджетни операции, които имат значително отражение върху счетоводния баланс на Съюза. Въпреки че остават като цяло извънбюджетни операции, тяхното включване в настоящия регламент осигурява по-добра защита на финансовите интереси на Съюза и по-ясна рамка за тяхното разрешаване, управление и отчитане.

(151)  Съюзът наскоро постави началото на важни инициативи, основани на бюджетни гаранции, като например Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) или Европейския фонд за устойчиво развитие (ЕФУР). Характеристиките на тези инструменти са, че те създават условни пасиви за Съюза и предполагат провизиране на средства за осигуряването на ликвиден резерв, който позволява на бюджета да посрещне по подходящ начин задълженията за плащане, които могат да възникнат в резултат на тези условни задължения. С цел да се гарантира кредитният рейтинг на Съюза и следователно способността му да предоставя ефективно финансиране, от съществено значение е за разрешаването, провизирането и мониторингът на условните пасиви да се прилага ясен набор от правила, които следва да се прилагат за всички бюджетни гаранции.

(152)  Условните пасиви, произтичащи от бюджетни гаранции, могат да обхващат широк кръг от операции по финансиране и инвестиране. Възможността за предявяване на бюджетната гаранция не може да бъде планирана с пълна сигурност на годишна основа, както при заемите с определен график на погасяване. Поради това е необходимо да се създаде рамка за разрешаването и мониторинга на условните пасиви, като се гарантира пълното спазване във всеки един момент на тавана на годишните плащания, установен в Решение 2014/335/ЕС, Евратом ▌на Съвета(18).

(153)  Тази рамка следва също така да урежда управлението и контрола, включително редовното докладване относно финансовата експозиция на Съюза. Процентът на провизиране на финансовите пасиви следва да бъде определен въз основа на правилна оценка на финансовите рискове, произтичащи от съответния инструмент. Устойчивостта на условните пасиви следва да се оценява ежегодно в контекста на бюджетната процедура. Следва да се създаде механизъм за ранно предупреждение, за да се избегне недостиг на провизии за покриване на финансовите пасиви.

(154)  Нарастващото използване на финансови инструменти, бюджетните гаранции и финансовата помощ налага мобилизирането и осигуряването на значителен обем от бюджетни кредити за плащания. С цел постигане на ефект на ливъридж, като същевременно се осигури достатъчно равнище на защита срещу финансови пасиви, е важно да се оптимизира размерът на необходимите провизии и да се повиши ефективността чрез обединяване на тези провизии в общ фонд "Провизии". Освен това по-гъвкавото използване на тези обединени провизии позволява ефективен процент на общо провизиране, който осигурява нужната защита с оптимизиран размер на ресурсите.

(155)   За да се осигури безпроблемното функциониране на общия фонд "Провизии"за програмния период след 2020 г., до 30 юни 2019 г. Комисията следва да представи независима външна оценка на предимствата и недостатъците на възлагането на финансовото управление на активите на общия фонд "Провизии" на Комисията, на ЕИБ или съвместно на двете институции, като се имат предвид приложимите технически и институционални критерии, използвани при съпоставянето на услуги за управление на активи, включително техническата инфраструктура, съпоставката на разходите за предоставяните услуги, институционалното устройство, докладването, изпълнението, отчетността и експертният опит на всяка институция и други мандати за управление на активи от бюджета. Когато е целесъобразно, оценката следва да бъде придружена от законодателно предложение.

(156)  Правилата, приложими за провизиите и за общия фонд "Провизии", следва да осигуряват стабилна рамка за вътрешен контрол. Насоките, приложими за управлението на ресурсите в общия фонд "Провизии" следва да бъдат определени от Комисията след консултация със счетоводителя на Комисията. Разпоредителите с бюджетни кредити за финансовите инструменти, бюджетните гаранции или финансовата помощ следва активно да наблюдават финансовите пасиви, за които отговарят, а финансовият управител на ресурсите на общия фонд "Провизии" следва да управлява паричните средства и активите на фонда съгласно правилата и процедурите, установени от счетоводителя на Комисията.

(157)  За бюджетните гаранции и финансовата помощ следва да се прилагат същите принципи като установените за финансовите инструменти. Бюджетните гаранции, по-специално, следва да бъдат неотменими, безусловни и при поискване. Те следва да бъдат изпълнявани при условията на непряко управление или, само в изключителни случаи, при условията на пряко управление. Те следва да обхващат само операции по финансиране и инвестиране и контрагентите по тях следва да допринасят със собствени ресурси за обхванатите дейности.

(158)  Финансовата помощ за държавите членки или трети държави следва да бъде под формата на заем или кредитна линия или друг инструмент, който се счита за подходящ за осигуряване на ефективност на помощта. За тази цел в съответния основен акт на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да заема необходимите средства на капиталовите пазари или от финансови институции, като се избягва участието на Съюза в трансформиране на матуритети, които биха го изложили на лихвен риск или на някакъв друг търговски риск.

(159)  Разпоредбите, свързани с финансовите инструменти, следва да започнат да се прилагат възможно най-скоро, ▌ с цел да се постигнат желаното опростяване и ефективност. Разпоредбите, свързани с бюджетните гаранции и финансовата помощ, както и с общия фонд "Провизии", следва да започнат да се прилагат с многогодишната финансова рамка за периода след 2020 г. Този график ще позволи задълбочена подготовка на новите инструменти за управление на условните пасиви. Той също така ще даде възможност за съгласуваност между принципите, установени в дял X, и, от една страна, предложението за многогодишната финансова рамка за периода след 2020 г. а, от друга страна, специфичните програми, свързани с посочената рамка.

(160)  С Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета(19) се определят правила, inter alia, за финансирането на политическите партии и политическите фондации на европейско равнище, по-специално по отношение на условията за финансиране, предоставянето и разпределението на финансирането, даренията и вноските, финансирането на кампаниите за изборите за Европейски парламент, възстановимите разходи, забраната за някои видове финансиране, отчетите, докладването и одита, изпълнението и контрола, санкциите, сътрудничеството между Органа за европейските политически партии и фондации, разпоредителя с бюджетни кредити на Европейския парламент и държавите членки, както и по отношение на прозрачността. ▌

(161)  В настоящия регламент следва да бъдат включени правила относно финансирането от бюджета за европейските политически партии, както е предвидено в Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014. ▌

(162)  Финансовата подкрепа за европейските политически партии следва да бъде под формата на специално финансиране, което да отговаря на специфичните нужди на тези партии.

(163)  Въпреки че финансовата подкрепа се отпуска, без да се изисква годишна работна програма, европейските политически партии следва да обосноват впоследствие правилното използване на финансирането от Съюза. По-специално отговорният разпоредител с бюджетни кредити следва да провери дали средствата са били използвани за плащане на възстановими разходи съгласно посоченото в поканата за финансиране, в сроковете, определени в настоящия регламент. Финансирането за европейските политически партии следва да бъде изразходвано в рамките на финансовата година, следваща годината на предоставянето му, след който срок всички неизразходвани средства следва да бъдат събрани от отговорния разпоредител с бюджетни кредити.

(164)  Финансирането от Съюза, предоставено за финансиране на оперативните разходи на европейските политически партии, следва да не бъде използвано за цели, различни от установените в Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014, и по-специално за пряко или непряко финансиране на трети лица, като например национални политически партии. Европейските политически партии следва да използват финансирането, за да плащат част от текущите и бъдещите разходи, а не разходите или задълженията, възникнали преди подаване на заявленията за финансиране.

(165)  Предоставянето на финансирането следва също да бъде опростено и адаптирано към особеностите на европейските политически партии, по-специално чрез отсъствието на критерии за подбор, установяването на еднократно пълно предварително плащане като общо правило и чрез възможността за използване на еднократни суми, финансиране с единна ставка и единични разходи ▌.

(166)  Финансирането от бюджета следва да бъде спряно, намалено или прекратено, ако европейските политически партии нарушават Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014.

(167)  Санкциите, които се основават както на настоящия регламент, така и на Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014, следва да се налагат по последователен начин и при зачитане на принципа nе bis in idem. В съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 административните и/или финансовите санкции, предвидени в настоящия регламент, следва да не се налагат в случаите, за които вече са наложени санкции въз основа на Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014.

(168)  Настоящият регламент следва да създаде обща рамка, при която бюджетната подкрепа може да се използва като инструмент в областта на външната дейност, включително задължението за третата държава да предостави на Комисията подходяща и навременна информация за оценяване на изпълнението на договорените условия и разпоредби, гарантиращи защитата на финансовите интереси на Съюза.

(169)  За да се засили ролята на Европейския парламент и на Съвета, следва да се поясни процедурата за създаване на доверителни фондове на Съюза. Необходимо е също така да се уточнят принципите, приложими за вноските в доверителния фонд на Съюза, по-специално важността да се осигурят вноски от други донори, което обосновава създаването им от гледна точка на добавената стойност. Освен това е нужно да се изяснят отговорностите на финансовите участници и на управителния съвет на доверителния фонд на Съюза и да се определят правила, гарантиращи справедливо представяне на участващите донори в рамките на управителния съвет на доверителния фонд на Съюза и изискването за положителен вот на Комисията като условие за използването на средствата. Важно е също така да се установят по-подробно изискванията за докладване, приложими за доверителните фондове на Съюза.

(170)  В съответствие с рационализирането на съществуващите правила и за да се избегне излишно повторение, специалните разпоредби, установени във втора част от Регламент (EС, Евратом) № 966/2012, приложими за ЕФГЗ, научните изследвания, външните дейности и специалните фондове на Съюза, следва да бъдат включени в съответните части от настоящия регламент, само ако все още се прилагат или са актуални.

(171)  Разпоредбите за представянето на отчетите и счетоводната отчетност следва да бъдат опростени и изяснени. Поради това е уместно да се обединят всички разпоредби относно годишните счетоводни отчети и други финансови отчети.

(172)  Начинът, по който институциите на Съюза понастоящем докладват на Европейския парламент и на Съвета за проектите за недвижими имоти, следва да бъде подобрен. На институциите на Съюза следва да се позволи да финансират нови проекти за недвижими имоти с бюджетните кредити, получени за сградите, които вече са продадени. Ето защо в разпоредбите относно проектите за недвижими имоти следва да бъде включена препратка към разпоредбите относно целевите приходи. Това ще позволи да бъдат посрещнати променящите се потребности на политиката за сградния фонд на институциите на Съюза, като същевременно се намалят разходите и се увеличи гъвкавостта.

(173)  С цел адаптиране на правилата, приложими за някои органи на Съюза, подробните правила за възлагане и подробните условия и минималното съотношение за ефективния процент на провизиране, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 ДФЕС по отношение на рамковия финансов регламент за органите, създадени съгласно ДФЕС и Договора за Евратом, примерния финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, изменения на приложение І към настоящия регламент, подробните условия и методологията за изчисляване на ефективния процент на провизиране и на изменението на определеното минимално съотношение на ефективния процент на провиризане, което обаче не може да се установява на равнище по-ниско от 85%. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите на държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове. ▌

(174)  С цел да се гарантира, че програмата на Европейския съюз за заетост и социални иновации (EaSI), създаден с Регламент (ЕС) № 1296/2013 на Европейския парламент и на Съвета(20), бързо осигурява достатъчно ресурси в подкрепа на променящите се политически приоритети, индикативните дялове за всяка от трите оси и минималните проценти за всеки от тематичните приоритети в рамките на всяка ос следва да позволяват по-голяма гъвкавост, като същевременно се поддържа амбициозно ниво на участие за трансграничните партньорства по EURES. Това следва да подобри управлението на EaSI и да даде възможност за съсредоточаване на бюджетните средства върху дейностите, създаващи по-добра заетост и социални резултати.

(175)  С цел да се улеснят инвестициите в инфраструктура за културен и устойчив туризъм, без да се засяга прилагането на правни актове на Съюза в областта на околната среда, по-специално директиви 2001/42/ЕО(21) и 2011/92/EС(22) на Европейския парламент и на Съвета, в зависимост от случая, следва да бъдат изяснени определени ограничения по отношение на обхвата на подкрепата по Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета(23)за такива инвестиции. Поради това е необходимо да бъдат въведени ясни ограничения по отношение на ограничаването на мащаба на приноса от ЕФРР за такива инвестиции, считано от ...[ датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение].

(176)  С цел да се отговори на предизвикателствата, породени от увеличаващия се приток на мигранти и бежанци, целите, за които ЕФРР може да допринесе в подкрепа на мигрантите и бежанците, следва да бъдат изразени, така че да бъде дадена възможност на държавите членки да осигурят инвестиции, насочени към законно пребиваващите граждани на трети държави, включително кандидати за убежище и ползващи се от международна закрила.

(177)  С цел да се улесни изпълнението на операциите по Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета(24) обхватът на потенциалните бенефициери следва да се разшири. Поради това управляващите органи следва да имат възможност да приемат физически лица като бенефициери и следва да бъде предвидено по-широко определение за бенефициери в контекста на държавна помощ.

(178)   На практика макрорегионалните стратегии се договарят при приемането на заключения на Съвета. Съгласно наложилата се практика след влизането в сила на Регламент (ЕС) № 1303/2013 тези заключения може, когато е целесъобразно, да бъдат одобрени от Европейския съвет, като се отчитат правомощията на тази институция, установени в член 15 ДЕС. Определението на „макрорегионални стратегии“, предвидено в посочения регламент следва да бъде съответно изменено.

(179)  С цел да се гарантира доброто финансово управление на ЕФРР, ЕСФ, Кохезионния фонд, ЕЗФРСР и ЕФМДР ("европейските структурни и инвестиционни фондове", наричани по-долу "ЕСИ фондовете"), които се прилагат при условията на споделено управление, и да се изяснят задълженията на държавите членки, общите принципи, установени в член 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 следва да включват препратка към принципите, предвидени в настоящия регламент относно вътрешния контрол на изпълнението на бюджета и на избягването на конфликти на интереси.

(180)  С цел максимално увеличаване на взаимодействието между всички фондове на Съюза за справяне с предизвикателствата на миграцията и убежището по ефективен начин следва да се гарантира, че когато тематичните цели са заложени като приоритети в правилата за отделните фондове, тези приоритети обхващат подходящото използване на всеки ЕСИ фонд за тези области. Когато е целесъобразно, следва да бъде осигурена координация с фонд „Убежище, миграция и интеграция“.

(181)  С цел да се осигури съгласуваност на програмните правила веднъж годишно следва да се прави съгласуване между споразуменията за партньорство и измененията на програмите, одобрени от Комисията през предходната календарна година.

(182)  С цел да се улесни подготовката и изпълнението на стратегиите за водено от общностите местно развитие, водещият фонд следва да може да покрива предварителни, текущи разходи и разходи за популяризиране.

(183)  С цел да се улесни осъществяването на воденото от общностите местно развитие и на интегрираните териториални инвестиции (ИТИ), следва да бъдат изяснени ролите и отговорностите във връзка с други органи на програмата на местните групи за действие по отношение на стратегиите за водено от общностите местно развитие, както и на местните органи, органите за регионално развитие или неправителствените организации по отношение на ИТИ. Определянето като междинно звено в съответствие с правилата за отделния фонд следва да се изисква само в случаите, когато съответните органи изпълняват допълнителни задачи, които попадат в рамките на отговорността на управляващия или сертифициращия орган или на разплащателната агенция.

(184)  Управляващите органи следва да имат възможността да прилагат финансовите инструменти чрез пряко възлагане на договор ▌на ЕИБ и на международните финансови институции.

(185)  Много от държавите членки са създали публични банки или ▌институции, които извършват дейност съгласно мандат в областта на обществената политика за насърчаване на дейностите за икономическо развитие. Тези публични банки или ▌институции имат специфични характеристики, които ги отличават от частните търговски банки по отношение на тяхната собственост, мандата им за развитие, както и факта, че тяхната основна насоченост не е увеличаването на печалбата. Основната роля на тези публични банки или институции е да смекчават пазарната неефективност, когато в определени региони или за някои области на политиката или за някои сектори финансовите услуги са недостатъчно предлагани от търговските банки. Тези публични банки или ▌ институции разполагат с необходимите средства за насърчаване на достъпа до европейските структурни и инвестиционни фондове, като същевременно запазват неутралност по отношение на конкуренцията. Специфичната им роля и характеристики могат да позволят на държавите членки да увеличат използването на финансови инструменти от , с цел да се постигне максимално въздействие на ЕСИ фондовете в реалната икономика. Подобен резултат би бил в съответствие с политиката на Комисията за улесняване на ролята на тези публични банки или институции като управители на фондовете, както в изпълнението на ЕСИ фондовете, така и в комбинирането на ЕСИ фондовете с финансиране чрез ЕФСИ, както е посочено по-специално в Плана за инвестиции за Европа. Без да се засягат вече възложените договори за изпълнение на финансови инструменти в съответствие с приложимото право, е оправдано да се поясни, че управляващите органи може да възлагат пряко договори на такива публични банки или ▌ институции. Независимо от това, с цел да се гарантира, че тази възможност за пряко възлагане остава съвместима с принципите на вътрешния пазар, следва да бъдат установени строги условия, които трябва да бъдат изпълнени от публичните банки или институции. Тези условия следва да включват изискването да няма пряко частно капиталово участие, освен форми на частно капиталово участие, които не са свързани с контролни или блокиращи правомощия, в съответствие с изискванията, установени в Директива 2014/24/ЕС. Освен това и в рамките на приложното поле на Регламент (ЕС) № 1303/2013, на публичните банки или институции следва също така да бъде разрешено да прилагат финансови инструменти, когато частното капиталово участие няма отражение върху решенията относно текущото управление на финансовия инструмент, подпомаган от европейските структурни и инвестиционни фондове.

(186)  С цел да се запази възможността за принос по линия на ЕФРР и ЕЗФРСР към съвместната неограничена гаранция и секюритизацията на финансови инструменти в полза на МСП, е необходимо да се предвиди възможността държавите членки да използват ЕФРР и ЕЗФРСР с цел принос за такива инструменти през целия програмен период, и да се актуализират съответните разпоредби, свързани с тази възможност, като например разпоредбите за предварителните оценки и другите оценки, и да се въведе възможността за програмиране на ЕФРР на равнището на приоритетни оси.

(187)  Приемането на Регламент (ЕС) 2015/1017 на Европейския парламент и на Съвета(25)имаше за цел да даде възможност на държавите членки да използват ЕСИ фондовете, за да участват във финансирането на допустими проекти, ▌които са подкрепени по ЕФСИ. В Регламент (ЕС) № 1303/2013 следва да се въведе специална разпоредба, установяваща реда и условията за по-добро взаимодействие и взаимно допълване, които ще улеснят възможността за комбиниране на ЕСИ фондовете с финансови продукти на ЕИБ в рамките на гаранцията на ЕС по ЕФСИ.

(188)   При извършване на своите операции, прилагащите финансови инструменти органи следва да приемат политиката на Съюза относно юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели, и промените в тази политика, предвидени в съответните правни актове на Съюза и в заключения на Съвета, по-специално в заключенията от 8 ноември 2016 г. и приложението към тях, както и заключенията на Съвета от 5 декември 2017 г. и приложенията към тях.

(189)  С цел да се опростят и хармонизират изискванията за контрол и одит и да се подобри отчетността на финансовите инструменти, изпълнявани от ЕИБ и други международни финансови институции, е необходимо да се изменят разпоредбите относно управлението и контрола на финансовите инструменти за улесняване на процеса за гарантиране на достоверност и точност. Това изменение не засяга финансовите инструменти, посочени в член 38, параграф 1, буква а) и член 39 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, създадени въз основа на споразумение за финансиране, подписано преди … [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Спрямо тези финансови инструменти следва да продължи да се прилага член 40 от посочения регламент така, както се е прилагал към момента на подписване на споразумението за финансиране.

(190)  С цел да се осигурят еднакви условия за прилагането на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на образеца на докладите за контрол и годишните одитни доклади, посочени в член 40, параграф 1 от същия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета(26).

(191)  С цел да се гарантира съответствие с третирането на финансовите корекции по време на програмния период 20072013 г., е необходимо да се поясни, че за финансовите инструменти следва да е възможно приносът, отменен в резултат от отделна нередност, да бъде използван повторно за редовни разходи в рамките на същата операция, така че свързаната финансова корекция да не води до нетна загуба за операцията по финансовия инструмент.

(192)   С цел да се осигури повече време за подписването на споразумения за финансиране, които позволяват използването на доверителни сметки за плащания за инвестиции в крайни получатели след изтичането на периода на допустимост за инструменти с дялово участие, срокът за подписване на такива споразумения за финансиране следва да бъде удължен до 31 декември 2018 г.

(193)  С цел да се насърчат инвеститорите, работещи съгласно принципа на пазарната икономика, да направят съвместни инвестиции в проекти на публичната политика, следва да се въведе концепцията за диференцирано третиране на инвеститорите, която позволява при определени условия ЕСИ фондовете да бъдат подчинени на определен инвеститор, работещ съгласно принципа на пазарната икономика, и на финансовите продукти на ЕИБ по гаранцията на ЕС в рамките на ЕФСИ. В същото време следва да се определят условията за прилагане на подобно диференцирано третиране при изпълнението на ЕСИ фондовете.

(194)  Предвид продължителния период на ниски лихвени проценти, за да се избегне необосновано санкциониране на организациите, прилагащи финансови инструменти, е необходимо, при активно управление на касовите наличности, да се позволи финансирането на отрицателните лихви, генерирани в резултат на инвестициите на ЕСИ фондовете в съответствие с член 43 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, от ресурсите, изплатени обратно към финансовия инструмент.

(195)  С цел изискванията за отчитане да бъдат приведени в съответствие с разпоредбите относно диференцираното третиране на инвеститорите и за да се избегне дублиране на някои изисквания, член 46, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 следва да бъде изменен.

(196)  С цел да се улесни изпълнението на ЕСИ фондовете, е необходимо на държавите членки да се предостави възможността за изпълнение на действия за техническа помощ чрез пряко възлагане на договор на ЕИБ, други международни финансови институции и публични банки или институции.

(197)   За да бъдат хармонизирани допълнително условията за операции, които след приключването си генерират нетни приходи, съответните разпоредби от настоящия регламент следва да се прилагат по отношение на вече избраните, но все още продължаващи операции, както и по отношение на операциите, които все още предстои да бъдат избрани в рамките на съответния програмен период.

(198)   С цел да се създаде силен стимул за прилагането на мерки за енергийна ефективност икономиите на разходи, получени от увеличаването на енергийната ефективност чрез дадена операция, следва да не се третират като нетни приходи.

(199)  С цел да се улесни изпълнението на операциите, генериращи приходи, следва да се разреши намаляването на ставката на съфинансиране по всяко време от изпълнението на програмата и следва да се осигурят възможности за установяването на фиксирани проценти за нетните приходи на национално равнище.

(200)  Поради късното приемане на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета(27) и обстоятелството, че нивата на интензитета на помощта са установени с посочения регламент, е необходимо да се предвидят някои изключения в Регламент (ЕС) № 1303/2013 за Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) по отношение на операциите, генериращи приходи. Тъй като тези изключения осигуряват по-благоприятни условия за някои генериращи приходи операции, за които сумите или процентите на подкрепа са определени в ▌Регламент (ЕС) № 508/2014, е необходимо да се установи различна начална дата на прилагане на тези изключения, за да се осигури равно третиране на операциите, подкрепяни въз основа на Регламент (ЕС) № 1303/2013

(201)  За да се намали административната тежест за бенефициерите, следва да бъде повишен прагът, при който някои операции се освобождават от изискването за изчисляване и отчитане на приходите, генерирани при тяхното изпълнение.

(202)  С цел да се улеснят полезните взаимодействия между ЕСИ фондовете и други инструменти на Съюза следва да се предвиди, възможността направените разходи да бъдат възстановени от различни ЕСИ фондове и инструменти на Съюза въз основа на предварително договорен процент.

(203)  С цел да се насърчи използването на еднократни суми и предвид факта, че еднократните суми трябва да се основават на коректен, справедлив и проверим метод на изчисление, гарантиращ доброто финансово управление, приложимата горна граница за използването им следва да бъде премахната.

(204)  С цел намаляване на административната тежест на изпълнението на проектите от страна на бенефициерите следва да се въведе нов опростен вариант на разходите за финансиране въз основа на условия, различни от разходите за операции.

(205)   С цел опростяване на правилата, уреждащи използването на фондовете, и намаляване на свързаната с това административна тежест държавите членки следва все повече да използват опростени варианти за разходите.

(206)  Предвид обстоятелството, че в съответствие с член 71 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 задължението да се гарантира дълготрайност на инвестиционните операции се прилага от последното плащане към бенефициера и че при инвестиция, която се състои от лизинг на нови машини и оборудване, последното плащане се извършва в края на договорния срок, това задължение следва да не се прилага за този вид инвестиции.

(207)  С цел да се гарантира широкото прилагане на опростените варианти за разходите следва да се предвиди задължително използване на стандартни таблици за единичните разходи, еднократните суми или единните ставки за операциите, получаващи подкрепа по ЕФРР и ЕСФ, които са под определен праг , при спазване на съответните преходни разпоредби. На управляващия орган или на или мониторинговия комитет за програмите по цел „Европейско териториално сътрудничество“ следва да бъде дадена възможността да удължи преходния период с подходящ срок по своя преценка, ако смята, че това задължение създава несъразмерна административна тежест. Това задължение следва да не се прилага за операции, за които се получава подкрепа в рамките на държавна помощ, която не представлява помощ de minimis. По отношение на такива операции следва да се запази като възможност получаването на всякакви форми на безвъзмездни средства и възстановима помощ. Също така използването на проектобюджетите като допълнителен метод за определяне на опростените разходи следва да се въведе за всички ЕСИ фондове.

(208)  С цел да се улесни по-ранното и по-целенасоченото прилагане на опростените варианти за разходите на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 ДФЕС във връзка с допълването на Регламент (ЕС) № 1303/2013 с допълнителни специални правила за ролята, отговорността и задълженията на органите, прилагащи финансови инструменти, свързаните с това критерии за подбор и продуктите, които могат да бъдат получени чрез финансовите инструменти, във връзка с допълването на разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на стандартните таблици за единичните разходи или финансирането с единна ставка, коректния, справедлив и проверим метод на изчисление, по който те могат да бъдат установени, и във връзка с определянето на подробни условия относно финансирането въз основа на изпълнението на условията, свързани с постигането на напредък в изпълнението или постигането на целите на програмите, а не въз основа на разходите и тяхното прилагане. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите на държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(209)  С цел да се намали административната тежест следва да се увеличи използването на единни ставки, които не изискват установяване на методология от държавите членки. Затова следва да бъдат въведени две допълнителни единни ставки: една за изчисляването на преките разходи за персонал и друга за изчисляването на останалите допустими разходи въз основа на разходите за персонал. Освен това следва да се пояснят допълнително методите за изчисляване на разходите за персонал.

(210)  С оглед подобряване на ефективността и въздействието на операциите следва да се улесни изпълнението на операции, които обхващат цялата територия на дадена държава членка, или на операциите, които обхващат различни области на програмата, а възможностите за разходи извън Съюза за определени инвестиции следва да бъдат увеличени.

(211)  С цел да се насърчат държавите членки да използват независими експерти за оценката на големи проекти следва да се разреши деклариране пред Комисията на разходите, свързани с голям проект, преди положителната оценка от независим експерт, след като Комисията е била уведомена за изпращането на съответната информация на независимия експерт.

(212)  С цел да се насърчи използването на съвместни планове за действие, което ще намали административната тежест за бенефициерите, е необходимо да се намалят регулаторните изисквания, свързани със създаването на съвместен план за действие, като продължи да се отделя подходящо внимание на хоризонталните принципи, включително равенството между половете и устойчивото развитие, които до момента имат важен принос за ефективното изпълнение на ЕСИ фондовете.

(213)  С цел да се избегне ненужната административна тежест за бенефициерите правилата относно информацията, комуникацията и видимостта следва да бъдат съобразени с принципа на пропорционалност. Във връзка с това е важно да се изясни приложното поле на тези правила.

(214)  С цел намаляване на административната тежест и осигуряване на ефективно използване на техническата помощ в ЕФРР, ЕСФ и Кохезионния фонд и в различните категории региони следва да се увеличи гъвкавостта при изчисляването и мониторинга на съответните ограничения, приложими за техническата помощ на държавите членки.

(215)  С цел рационализиране на структурите за изпълнение следва да се поясни, че възможността управляващият орган, сертифициращият орган и одитният орган да бъдат част от един публичен орган съществува и за програмите по целта „Европейско териториално сътрудничество“.

(216)  Следва да бъдат определени по-подробно отговорностите на управляващите органи във връзка с проверката на разходите, когато се използват опростени варианти за разходите.

(217)  За да се гарантира, че бенефициерите могат да се възползват пълноценно от потенциала за опростяване на средствата за електронно управление при изпълнението на ЕСИ фондовете и Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD), особено с цел да се улесни пълното електронно управление на документи, е необходимо да се поясни, че не е необходим хартиен носител, ако са изпълнени определени условия.

(218)   За да се повиши пропорционалността на контрола и да се намали административната тежест в резултат от припокриване на контрол, особено за малките бенефициери, без да се накърнява принципът на добро финансово управление, за ЕФРР, ЕСФ, Кохезионния фонд и ЕФМДР следва да има превес принципът на единен одит и следва праговете, под които дадена операция не подлежи на повече от един одит, да станат двойно по-високи.

(219)   Важно е да се повиши видимостта на ЕСИ фондовете, както и осведомеността на обществеността за резултатите и постиженията при тяхното изпълнение. Информационните и комуникационни дейности и мерките за повишаване на видимостта за обществеността продължават да бъдат от основно значение за огласяване на постиженията на ЕСИ фондовете и на начините на инвестиране на финансовите ресурси на Съюза.

(220)   С цел улесняване на достъпа на определени целеви групи до ЕСФ следва да не се изисква събирането на данни за някои показатели, посочени в приложение I към Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета(28).

(221)  С цел да се осигури равно третиране на операциите, подкрепяни въз основа на настоящия регламент, е необходимо да се определи началната дата на прилагане на някои изменения на Регламент (ЕС) № 1303/2013.

(222)   За да се гарантира, че целият програмен период за регламенти (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013 и Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета(29) се урежда от съгласуван набор от правила, е необходимо някои от измененията на тези регламенти да започнат да се прилагат от 1 януари 2014 г. Като се предвижда прилагане на тези изменения със задна дата, се отчитат оправданите правни очаквания.

(223)   За да се ускори изпълнението на финансовите инструменти, които съчетават подкрепа от ЕСИ фондовете с финансови продукти на ЕИБ, ползващи се с гаранцията на ЕС по ЕФСИ, и да се предвиди трайно правно основание за подписването на споразумения за финансиране, които позволяват използването на доверителни сметки за капиталови инструменти, е необходимо някои от измененията на настоящия регламент да започнат да се прилагат, считано от 1 януари 2018 г. Като се предвижда прилагане на тези изменения със задна дата, се осигурява по-голямо улеснение за финансирането на проекти чрез комбинирана подкрепа от ЕСИ фондовете и ЕФСИ и се избягва правният вакуум между датата, на която изтича действието на някои разпоредби от Регламент (ЕС) № 1303/2013, и датата, на която влиза в сила удължаването на тяхното действие съгласно настоящия регламент.

(224)   Опростяванията и измененията, внесени в специалните секторни правила, следва да започнат да се прилагат възможно най-скоро, за да се улесни ускоряването на изпълнението през настоящия програмен период, поради което те следва да започнат да се прилагат от... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение].

(225)  Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) следва да бъде запазен след 31 декември 2017 г., за да предоставя временно помощ на млади хора, които не работят, не са ангажирани в никаква форма на образование или обучение и пребивават в региони, ▌които са несъразмерно засегнати от масови съкращения. С цел осигуряване на непрекъсната помощ на млади хора, които не работят, не са ангажирани в никаква форма на образование или обучение, изменението на Регламент (ЕС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета(30), с който се осигурява тази непрекъсната помощ, следва да започне да се прилага, считано от 1 януари 2018 г.

(226)  Следва да е възможно създаването на механизми за смесено финансиране съгласно Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета(31)за един или повече сектори на Механизма за свързване на Европа (МСЕ). Тези механизми за смесено финансиране биха могли да финансират операции за смесено финансиране, които представляват действия, съчетаващи безвъзмездни форми на подкрепа, като подкрепа от бюджета на държавите членки, безвъзмездни средства по МСЕ и ЕСИ фондове и финансови инструменти по бюджета на Съюза, включително комбинации от капиталови и дългови финансови инструменти по МСЕ ▌ и финансиране от групата на ЕИБ, от национални насърчителни банки, от финансови институции в областта на развитието или други финансови институции, както и от инвеститори и частна финансова подкрепа. Финансирането от групата на ЕИБ следва да включва финансиране от ЕИБ чрез ЕФСИ и частната финансова подкрепа следва да включва както преки, така и непреки финансови вноски, включително и подкрепа, получена чрез публично-частни партньорства.

(227)   Структурата и организацията на механизмите за смесено финансиране следва да се основават на предварителна оценка в съответствие с настоящия регламент и следва да отразяват резултатите от опита, натрупан от изпълнението на „Поканата за смесено финансиране“ на МСЕ, посочена в Решението за изпълнение на Комисията от 20 януари 2017 г. за изменение на Решение за изпълнение C(2014)1921 на Комисията за установяване на многогодишната работна програма за финансова помощ в областта на Механизма за свързване на Европа (МСЕ) — Транспортен сектор, за периода 2014—2020 година. Механизмите за смесено финансиране на МСЕ следва да бъдат установени с многогодишните и/или годишните работни програми и да бъдат приети в съответствие с членове 17 и 25 от Регламент (ЕС) № 1316/2013. Комисията следва да гарантира прозрачно и своевременно докладване на Европейския парламент и на Съвета относно изпълнението на всеки един механизъм за смесено финансиране на МСЕ.

(228)   Целта на механизмите за смесено финансиране на МСЕ следва да е да се улесни и рационализира кандидатстването, като се въведе едно заявление за всички форми на подкрепа, включително за безвъзмездни средства от Съюза по МСЕ и за финансиране от частния сектор. Тези механизми за смесено финансиране следва да имат за цел оптимизиране на процеса на кандидатстване за организаторите на проекти чрез осигуряване на единен процес на оценка от техническа и финансова гледна точка.

(229)   Механизмите за смесено финансиране на МСЕ следва да засилят гъвкавостта за представяне на проекти и да опростят и рационализират процеса на определяне и финансиране на проектите. Те следва също така да засилят отговорността и ангажираността на участващите финансови институции, като по този начин намалят рисковете, свързани с проектите.

(230)   Механизмите за смесено финансиране на МСЕ следва да доведат до засилена координация, обмен на информация и сътрудничество между държавите членки, Комисията, ЕИБ, националните насърчителни банки и частните инвеститори с цел създаване и осигуряване на подкрепа на редица жизнеспособни проекти, които преследват целите на политиката на МСЕ.

(231)  Механизмите за смесено финансиране на МСЕ следва да засилят мултиплициращия ефект от изразходването на средствата на Съюза, като привличат допълнителни ресурси от частни инвеститори, като по този начин се осигурява максимална степен на участие на частните инвеститори. Освен това те следва да гарантират, че подпомаганите действия са икономически и финансово осъществими и помагат да се избегне липсата на инвестиционен ливъридж. Те следва да допринасят за постигането на целите на Съюза за изпълнение на конкретните цели, определени на Парижката конференция по въпросите на климата (COP 21), за създаване на работни места и трансгранична свързаност. Важно е, когато МСЕ и ЕФСИ бъдат използвани едновременно за финансирането на действия, Сметната палата да проверява дали финансовото управление е било добро в съответствие с член 287 ДФЕС и член 24, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1316/2013.

(232)   В повечето случаи се очаква безвъзмездните средства да останат основен начин за подпомагане на постигането на целите на политиката на Съюза в транспортния сектор. Поради това използването на инструменти за смесено финансиране следва да не намалява наличието на такива безвъзмездни средства.

(233)   Участието на частни съинвеститори в транспортните проекти би могло да бъде улеснено чрез намаляване на финансовия риск. Гаранциите за първа загуба, предоставяни от ЕИБ по линия на механизмите за съвместно финансиране, подкрепяни от бюджета, като механизмите за смесено финансиране, могат да бъдат подходящи за целта.

(234)   Финансирането от МСЕ следва да се основава на критериите за подбор и възлагане, установени в многогодишните и годишните работни програми съгласно член 17, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1316/2013, независимо от използваните форми на финансиране, или на комбинация от такива критерии.

(235)   Опитът, натрупан с механизмите за смесено финансиране, следва да бъде отчитан при оценките на Регламент (ЕС) № 1316/2013.

(236)   Въвеждането на механизми за смесено финансиране на МСЕ чрез настоящия регламент следва да не се разбира като предопределяне на резултатите от преговорите по многогодишната финансова рамка за периода след 2020 г.

(237)  Като се има предвид много високата степен на изпълнение на МСЕ в транспортния отрасъл и с цел да се подкрепи изпълнението на проектите с най-голяма добавена стойност за трансевропейската транспортна мрежа по отношение на коридорите на основната мрежа, трансграничните проекти ▌, проектите по други секции от основната мрежа и проектите, които отговарят на изискванията по хоризонталните приоритети, изброени в приложение I към Регламент (ЕС) № 1316/2013, е необходимо по изключение да се допусне допълнителна гъвкавост в използването на многогодишната работна програма, като се позволи размерът на финансовия пакет да достигне до 95 % от финансовите бюджетни ресурси, посочени в Регламент (ЕС) № 1316/2013. Важно е обаче през останалия период за изпълнение на МСЕ да бъде предоставена допълнителна подкрепа за приоритетите, включени в годишните работни програми.

(238)   Поради различния характер на телекомуникационния сектор на МСЕ в сравнение с транспортния и енергийния сектор на МСЕ, а именно по-малък среден размер на безвъзмездните средства и разлики във видовете разходи и видовете проекти, ненужната тежест за бенефициерите и държавите членки, които участват в съответни действия, следва да се избягва чрез по-малко обременително задължение за сертифициране, без да се отслабва принципът на добро финансово управление.

(239)  Понастоящем съгласно Регламент (ЕС) № 283/2014 на Европейския парламент и на Съвета(32) само безвъзмездни средства и поръчки могат да бъдат използвани за подкрепа на действия в областта на инфраструктурите за цифрови услуги. С цел да се гарантира, че инфраструктурите за цифрови услуги функционират възможно най-ефикасно, в подкрепа на тези действия следва да бъдат осигурени и други финансови инструменти, които понастоящем се използват в рамките на МСЕ, включително иновативни финансови инструменти.

(240)  С цел да се избегне ненужната административна тежест за управляващите органи, която би могла да възпрепятства ефективното прилагане на FEAD, е целесъобразно да се опрости и улесни процедурата за изменение на несъществени елементи на оперативните програми.

(241)  С цел допълнително да се опрости използването на FEAD е целесъобразно да се установят допълнителни разпоредби относно допустимостта на разходите, по-специално що се отнася до използването на стандартни таблици за единичните разходи, еднократните суми и единните ставки.

(242)  За да се избегне несправедливо третиране на партньорски организации, нередностите, които се дължат само на органа, отговарящ за закупуването на подпомагането, не следва да засягат допустимостта на разходите на партньорските организации.

(243)  За да се опрости прилагането на ЕСИ фондовете и на FEAD и да се избегне правната несигурност, някои отговорности на държавите членки по отношение на управлението и контрола следва да бъдат изяснени.

(244)   Като се има предвид необходимостта от съгласувано прилагане на съответните финансови правила в рамките на финансовата година, по принцип е препоръчително част първа от настоящия регламент (наричана по-долу "Финансовият регламент") да започне да се прилага в началото на финансовата година. При все това, с цел да се гарантира, че важното опростяване, предвидено в настоящия регламент по отношение както на Финансовия регламент, така и на специалните секторни правила, е от полза за получателите на средства от Съюза възможно най-скоро, е целесъобразно по изключение да се предвиди настоящият регламент да започне да се прилага с влизането си в сила. Същевременно, с цел да се даде допълнително време за адаптиране към новите правила, институциите на Съюза следва да продължат да прилагат Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 до края на финансовата 2018 година по отношение на изпълнението на съответните им бюджетни кредити за административни разходи.

(245)   Някои изменения относно финансовите инструменти, бюджетните гаранции и финансовата помощ следва да започнат да се прилагат едва от началната дата на прилагане на многогодишната финансова рамка за периода след 2020 г., за да има достатъчно време за адаптиране на приложимите правни основания и програми към новите правила.

(246)   Информацията относно средногодишния брой на еквиваленти на пълно работно време и относно очаквания размер на целевите приходи, пренесени от предходни години, следва да се предостави за първи път заедно с проектобюджета, който трябва да бъде представен през 2021 г., за да се осигури достатъчно време на Комисията да се подго